A 60 éves marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 60 éves marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés"

Átírás

1 A 60 éves marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés Feszt György 60 Years of edical and Pharmaceutical ducation in arosvásárhely (Tárgu ure$) - The present work gives a view of the history of the medical and pharmaceutical institute and as well of somé of its outstanding personalities. It started its activity in 1945 as a department of the Bolyai University at Kolozsvár. It became an individual University due to the educational reform of 1948, the language used in the teaching process was still Hungárián. In 1962 it became a bilingual Institute, meaning that the importance of the Románián language grew at the expense of the Hungárián language. Since 1989 there has been made somé steps to ameliorate this situation. I will talk about somé outstanding theoretic researchers, teachers and doctors of both edicine and Pharmaceutics. Afterwards I will show somé aspects of the relationship of the Institute and the Transylvanian useum Association. lőadásom a arosvásárhelyen 1945-ben indult orvosi és gyógyszerészeti felsőoktatás kezdeteiről, alakulásának szakaszairól, egyes meghatározó személyiségeiről és tudományos törekvéseiről kíván rövid összefoglalást nyújtani. egállapíthatjuk, hogy a marosvásárhelyi orvosi oktatás, noha nem jogutódja, de szerves folytatója volt az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés korábbi szakaszainak. zért előzményei voltak a kolozsvári piarista főtanintézet 1775-ben létesült orvosi tanszéke, az ebből kifejlődött Orvos-sebészeti Tanintézet és az orvosképzést 1872-ben egyetemi szintre emelő Ferenc József Tudományegyetem. 1 Ismeretes, hogy ez az egyetem tól Szegeden folytatta tevékenységét, azonban 1940-ben, a második bécsi döntés nyomán visszatért Kolozsvárra, az 1919-ben alapított Ferdinánd király nevet viselő román egyetem pedig Nagyszebenbe települt át tavaszán, hoszszas tárgyalások után Románia kormányzata úgy döntött, 1 Csajkás B.: A kolozsvári Tudományegyetem orvostudományi karának megalakulása. Orv. Értesítő, 1945,

2 hogy a Ferdinánd király Tudományegyetem Kolozsvárra történő visszatérésével egyidejűleg megalapítja a Kolozsvári agyar Tannyelvű Állami gyetemet, amelyik decembertől felvehette a Bolyai Tudományegyetem nevet. 2 nnek az egyetemnek az orvostudományi kara Kolozsvárt nem juthatott megfelelő épületekhez, miután a klinikai telepre nem fogadták be. bben a helyzetben született júliusban az a határozat, hogy a Bolyai gyetem orvoskara arosvásárhelyre települjön át, ahol az üresen álló hadapródiskola és melléképületei, valamint a kórházi épületek alkalmasnak mutatkoztak elhelyezkedésére őszén átköltöztek az intézetek és a klinikák, novemberben lezajlott az első felvételi vizsga, majd február elején megkezdődött az oktatás. 3 A kar 19 tanszékére és a hozzájuk csatolt további 6 előadási szaktárgy élére 7 román állampolgárságú professzor és 6 előadótanár (docens) nyert kinevezést: Csőgör Lajos fogász (egyben az egyetem rektora), id. Feszt György röntgenológus (egyben orvoskari dékán), Stern Vilmos farmakológus, Gündisch ihály szövettanász, Felszeghy Ödön fizikus, Kelemen László infektológus, Lőrincz rnő András szülész, Pápai Zoltán sebész, ifj. Veress Ferenc bőrgyógyász, Várady Gábor tüdőgyógyász, Sábádeanu Vasile szemész, Andreescu Coriolan fül-orr-gégész, Czakó József ortopéd. Ugyanakkor a Ferenc József Tudományegyetem tantestületéből szerződéssel átvett magyar állampolgárságú professzorok közül 9 tartozott az orvoskarhoz: Ludány György élettanász, Obál Ferenc kórélettanász, Haranghy László kórbonenok és biológus, Láng István belgyógyász, Klimkó Dezső sebész, iskolczy Dezső ideg-, elmegyógyász, Környey István idegsebész, óritz Dénes gyermekgyógyász, Beöthy Konrád törvényszéki orvostanász, továbbá Vendég Vince fül-orr-gégész- és Győry György szülészdocensek. gyesek korai távozása után egy időre még arosvásárhelyre jött Krompecher István anatómus, Putnoky Gyula mikrobiológusközegészségtanász, osonyi János biokémikus, Csete mil sebészprofesszor. 4 2 Gaál Gy.: gyetem a Farkas utcában. rdélyi agyar űszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, rdély magyar egyeteme II. Dokumentumok (Válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor). Custos és entor Kiadó, arosvásárhely, rdély magyar egyeteme I. Csőgör Lajos emlékirata. Dokumentumok (Szcrk. Lázok János és Vincze Gábor). Custos kiadó, arosvásárhely,

3 A kar tanszemélyzete és segédszemélyzete, adminisztratív és műszaki alkalmazottai nagyon kevés kivétellel mind Kolozsvárról költöztek át és nehéz körülmények közt éltek a háborús rombolások nyomait akkor még magán viselő városban. Az azóta eltelt 60 év története négy szakaszra tagolódik. Az első időszakban intézményünk a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem kihelyezett fakultása volt. A másodikban, mint önálló magyar tannyelvű felsőoktatási intézmény működött. A harmadikban, 1962-től vált kétnyelvűvé az oktatás, a magyar nyelvű képzés egyre erősebb háttérbe szorulásával. A negyedik, jelenlegi időszak az decemberi politikai fordulattól számítódik. 5 Az közötti hőskor küzdelmes időszak volt, mert a fennmaradás pénzügyi hátterének és az anyagi ellátásának a biztosítása nagy nehézségekkel járt. De sikerült kezdettől fogva biztosítani az oktatás és a betegellátás megfelelő színvonalát. Az első tanévben a 6 évfolyamon 632 hallgató tanult, majd számuk hamarosan 800 fölé emelkedett őszén, a szovjet mintájú tanügyi reform leválasztotta az orvoskarokat a tudományegyetemekről; így jött létre a továbbra is magyar tannyelvű arosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet. Öt kara közül mindvégig megmaradt az általános orvosi kar; a gyermekorvosi kar 10 év múlva fokozatosan beolvadt az előbbibe; kérész életű volt az 1951-ben országszerte megszűnt közegészségügyi kar; máig is működik a fogorvosi kar (melynek 1951-től 1960-ig szünetelt a tevékenysége), valamint az akkor újonnan szervezett gyógyszerészeti kar. 7 A további másfél évtized a megszilárdulás és gyarapodás időszaka volt. Befejeződött több egyetemi és klinikai épület átalakítása (de csak később, 1983-ban létesült egy új 1200 ágyas klinika). Diákétkezde és bentlakások épültek, rendszeressé vált a tankönyvpótló jegyzetek kiadása ben megrendezték az intézet első tudományos ülésszakát és megindult folyóirata, az Orvosi Szemle - Revista edicalá. Növekedett a diáklétszám, nőtt a diszciplínák száma és ennek megfelelően a tanszemélyzet (pl ben 244 főre) és 1953 között a kormányzat egyre 5 Feszt Gy. - Feszt T.: Az 50 éves marosvásárhelyi orvosképzés és az rdélyi úzeum-gyesület. Orv. Értesítő, 68, Szöllősi Á.: arosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti gyetem entor Kiadó, arosvásárhely, Barabás B. - Péter H. ária (szerk.): A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok, emlékezések. Teleki László Alapítvány, Budapest, é. n.,

4 több magyar állampolgárságú professzor szerződését bontotta fel; csak iskolczy akadémikus maradt 1964-ig, Vendég Vince professzor pedig haláláig (1974-ig) arosvásárhelyen. 8 A távozókat felváltó utódok jelentős többsége korábbi tanítványaik és munkatársaik voltak; így ezekben az években számos hazai magyar szakember nyert diszciplínavezetői, illetve előadótanári kinevezést. A bővülő tantestület oktató-nevelő munkájának eredményességét tükrözte végzettjeink helytállása az életben; de sajnos a pártállam személyzeti politikáját jellemző kontraszelekció miatt az intézet jó néhány tehetséges fiatalt elveszített jövője szempontjából ben párthatározat alapján vezették be a kétnyelvű oktatást, abban az értelemben, hogy az előadásokat románul és magyarul tartják, de a gyakorlatok kizárólag románul folynak, néhány diszciplína esetében pedig csak a román lett az oktatási nyelv. Az, hogy nem alakult külön román és magyar tannyelvű tagozat, elősegítette a magyar nyelvű oktatás fokozatos elsorvasztását a következő negyedszázad alatt. A magyar hallgatók számaránya ban még 91% volt, ben már csak 50%, ben pedig 35%-ra esett. Az es tanévre felvett hallgatóknak mindössze 11,8%-a volt magyar. Hasonló tendencia érvényesült a tanszemélyzet alakulásában is: az 1962-beli 95%-ról ben 73%- ra, ben 51%-ra, ben 34%-ra csökkent a magyar oktatók aránya. Ugyanilyen irányú változások következtek be az adminisztratív, a műszaki és a könyvtári személyzet összetételében is. Az általános visszafejlődést jelezte, hogy 1988-tól nem hirdettek meg felvételit a gyógyszerészeti karra. 10 A nyomasztó politikai és gazdasági viszonyok miatt a as években számosan emigráltak, ez is elsősorban a magyar nyelvű oktatást apasztotta. A hírhedt homogenizálási politika szellemében ezekben az években felerősödött az egyetem végzettjeinek szülőföldjüktől távoli vidékekre, a Kárpátokon túli megyékbe való kihelyezése, ami szintén erősítette az eltávozási szándékot. 11 Az december 22-i politikai fordulat kedvező változásokat hozott az egyetem életében, habár ezek nem töltötték be teljesen az első he- 8 Obál F.: rdély és az orvostudomány szolgálatában. Status Kiadó, Csíkszereda, Jung J. - gyed Zs. I. (szerk.): Viharban. Száz éve született iskolczy Dezső. Tanulmányok a marosvásárhelyi felsőfokú oktatás múltjáról és jelenéről. Procardia Kiadó, arosvásárhely, Brassai Z.:A magyar nyelvű orvosképzés gondjai. Korunk, 1/9, 1990, Puskás Gy.: Orvosképzésünk: múlt, jelen, jövő. Orv. Értesítő, 66,

5 tekben táplált reményeket. Tény, hogy újra beindult a gyógyszerészeti kar, az Orvosi és Gyógyszerészeti gyetem hivatalos nevének megfelelően. Demokratikusan választott egyetemi szenátus és kari tanácsok alakultak (román többséggel). egindult az oktatók korábban befagyasztott előléptetése, lehetőség nyílt külföldi kollaborációkra és posztgraduális képzésre. Újra beindultak a magyar nyelvű előadások minden tanszéken, a törvényszéki orvostan és a társadalom-orvostan kivételével. Korrektté és objektívebbé vált a felvételi vizsga rendszere, ezzel folyamatosan növekedett a bejutó magyar hallgatók száma. A agyar Diákszövetség elismerésre méltó szerepet vállalt a közösségi élet alakításában. De a 90-es években a magyar oktatók száma, ellentétben a román kollégákkal, tovább csökkent; arányuk a tantestületben 25% alá esett. Az 1995-ben elfogadott gyetemi Charta nem mondta ki oktatásunk kétnyelvűségét, sőt előírta, hogy a fogászati, gyógyszerészeti és orvosasszisztensi technikumi képzés csak románul folyjék. 12 bben a helyzetben örvendetes előrelépést jelentett az egyetemi vezetőségnek az utóbbi 3-4 évben hozott több döntése. Az új Charta elismeri a kétnyelvű oktatást, mind az egyetemi karokon, mind az újonnan szervezett bábaképző karon; az előadói állások meghirdetésekor feltüntetik, ha magyar nyelvű oktatásra vonatkozik a pályázat. Bár a tanársegédi és gyakornoki helyekre nézve ez nem érvényes, újabban több fiatalnak sikerült bejutni. így ma a 397 fős tanszemélyzetnek hozzávetőleg 30%-a magyar, bár még mindig vannak diszciplínák, amelyeken elégtelen a magyar oktatók száma (bőrgyógyászat, sebészet, szövettan, epidemiológia, aneszteziológia, tüdőgyógyászat, infektológia stb.). Jelenleg a felvételi helyek közül kb. negyvenöt százalék biztosított a magyar oktatás számára, a közel 2500 létszámú hallgatóságban. A következőkben a teljesség igénye nélkül szeretnék említést tenni az egyes tanszékek iskolát teremtő vezetőiről és a későbbiekben is magyarul előadó három nemzedék idősebbjeiről, rövid utalással tudományos kutatói munkásságukra. A preklinikai diszciplínák morfológiai ágai közül az Anatómiai Tanszéket Szentpétery József, Környey István és Krompecher István alapították. Utánuk négy évtizeden át aros Tibor, majd tanítványa, Seres Sturm Lajos vezette. A tanszék funkcionális szemléletű tudományos munkás- 12 arosvásárhelyi gyetemi Tájékoztató DSZ. Kiadja a arosvásárhelyi agyar Diákszövetség,

6 sága elsősorban az idegrendszer vizsgálatára irányult. A Szövettanon az alapító Gündisch ihály, majd utódja, Kemény György és munkatársaik a hisztokémiai módszerek bevezetését karolták fel. Almási Zsuzsa az elektronmikroszkópos vizsgálatokat állította be. Az Orvosbiológiai Tanszéket alapító Székely Károly kísérletes embriológiai és citogenetikai kutatásokat kezdeményezett. A Kórbonctanon Haranghy László teremtett iskolát. unkáját utódja, Gyergyay Ferenc teljesítette ki, elsősorban a kísérletes daganatkutatás, a hepato- és neuropatológia terén. Az ő tanítványa a mai tanszékvezető Jung János. A Törvényszéki orvostant Beöthy Konrád után Ander Zoltán irányította évtizedeken át. A funkcionális diszciplínák közül az Élettan alapjait Ludány György, a bélbolyhmozgás neves kutatója vetette meg, majd Obál Ferenc és hosszabb időn át Szabó István vezette. Ő keringésfiziológiai és immunbiológiai kutatásaival tűnt ki. zt a területet ódy Jenő főként a molekuláris patológia irányába mélyítette el, míg László József elektrofiziológiai témákat kutatott. Az iskolaalapító Obál Ferenc nyolc éven át állt a kórélettani diszciplína élén, s ittlétének utolsó négy évében a Farmakológia munkaegyüttesét is ő vezette. Kezdetben a baktériumtoxinok hatását tanulmányozta a szénhidrát-anyagcsere foszforilációs folyamataira, utóbb feltételes reflex-módszerrel kezdte vizsgálni a magasabb idegműködés kiigazító szerepét a testhőmérséklet és az anyagcsere szabályozásában. Gyógyszertani utóda Feszt György, míg kórélettani utódja ózes agda lett. A Biokémiai Tanszéken Kovács ndre és Bukaresti László professzorok elektroforézises és polarográfiás fehérjekutatási módszereket dolgoztak ki és alkalmaztak különböző kórfolyamatokban. A fizikusok közül Balogh László, Szabó ndre különféle radioaktivitási méréseket végeztek. 13 A ikrobiológiai Tanszéken Putnoky Gyula mesteri vezetése alatt bakteriológiai, vírustani, parazitológiai és mikológiái kutatások egyaránt beindultak, s ezekben kimagasló eredményeket mutattak fel utódai: László János, Fazakas Béla, Péter ihály. A Közegészségtani tanszék diszciplínáin az alapító Putnoky Gyula, Boér László, Horváth iklós, Kolumbán ózes, és utódaik: Bedő Károly, Steinmetz József, Dienes Sándor, Farkas Imre János bontakoztattak ki széles körű kutatómunkát a környezet- és település-egészségtan, járványtan, táplálkozástan, munkaorvostan és az egészségügyi szervezés terén. Az Orvostörténeti Tanszék hírnevét etz István után Spielmann József munkássága vívta ki. 13 Barabás B. - Péter H. ária (szerk.): i. m

7 A klinikusok sorában az első belgyógyászati vezetők: Láng István, Dóczy Pál, Horváth ndre, álnási Géza, Olosz gon - Haynal Imre munkatársai vagy tanítványai voltak, akik szétágazó kardiológiai és vérkeringési, hematológiai, gasztro-enterológiai kutatásokat kezdeményeztek. Brassai Zoltán az angiológiai vizsgálatokat emelte magas szintre. A Fertőző Betegségek Klinikáján az alapító Kelemen László főleg a kórképek funkcionális patológiájával, míg Kasza László hepatitis- és antibiotikum-rezisztencia kutatással foglalkozott. A belgyógyászatból kivált Balneo-fizioterápiás Klinikán különösen Rákosfalvy Zoltán kezdeményezett reumatológiai kutatásokat, míg az önállóvá vált ndokrinológiai Klinika munkáját kezdetben Bartel György irányította. A radiológiai klinika diagnosztikai és terápiás tevékenységét id. Feszt Gyögy indította útnak, majd halála után Krepsz Iván vezette. A Tüdőgyógyászati Klinika vezetői - Grépály András, Barbu Zeno - főleg a tbc-kemoterápia problémájával foglalkoztak behatóan. A Sebészeti Klinika élén előbb Klimkó Dezső, majd kilenc éven át átyás átyás állt, akit Pápai Zoltán követett. Kiváló munkatársaik voltak: Péterffy Pál, Csízér Zoltán, Kelemen Attila, Naftali Zoltán előadótanárok ban vált ki a sebészetből az Urológiai Klinika Kótay Pál vezetése alatt; ugyanakkor önállósult az Ortopédiai klinika, élén Száva Jánossal, aki tanítványával, Ciugudeanu Cornellal együtt urópa-szerte ismertté vált műtéti eljárásokat dolgozott ki. Az Ideg- és lmegyógyászati Klinika vezetése kezdetben a tekintélyes iskolczy Dezső kezében összpontosult, aki egy ideig az összes klinikák igazgatói tisztségét is ellátta, később pedig a Román Akadémia helyi kutatóállomását is megszervezte és irányította ban Csiky Kálmán vezetésével vált külön a pszichiátria, ahol többek közt a elektrosokk, majd a pszichofarmakonok hatásait vizsgálták. A kezdettől fogva önálló Idegsebészeti Klinika Környey István, majd Andrásofszky Tibor és áthé Ákos vezetése alatt szerzett hírnevet. A Gyermekklinikán óritz Dénes, Puskás György, Szentkirályi István iskolaalapítók jelentős kutatásokat vezettek a csecsemőkori disztrófia, a gyermekkori reuma és diabetes tárgykörében. Tanítványaik közül Csidey József a gyermek-szívgyógyászatot művelte, Pap Zoltán a bélműködési zavarokat kutatta. A Szülészeti és Nőgyógyászati klinika élén álló Lőrincz rnő András és Győry György műtéttani, endokrinológiai, onkológiai 11 Jung-gyed (szerk.): /'. m

8 tárgyú kutatásokat kezdeményeztek, amelyeket a későbbi professzorok, Borbáth Andor és Boga Kálmán fejlesztettek tovább. A Szemészeten Sábádeanu Vasile alapított iskolát, amit tanítványa és utóda Fodor Ferenc vitt tovább. A Fül-, orr-, gége Klinikát évtizedeken át Vendég Vince vezette, aki emellett vírustani alapkutatást is végzett. éltó utódjának bizonyult ühlfay László. A Bőrgyógyászati Klinika színvonalát ifj. Veress Ferenc, majd Ujváry Imre vezetése alapozta meg. 15 A Fogorvosi Kar klinikáin Csőgör Lajos és Guzner iklós teremtettek iskolát, ennek folytatója ma az odontológus Bocskay István. A Klein Dezső által indított szájsebészet jelenlegi vezetője Kovács Dezső. Az 1948-ban Gyógyszerészeti Kart alapító tanárok közül a Galenika'i Tanszéket Hankó Zoltán vezette, akit Ádám Lajos, majd Papp József követett ezen a poszton. A Farmakognóziai Tanszék munkáját Kopp lemér alapozta meg, majd utóda, Rácz Gábor fejlesztette tovább a gyógynövénykutatást, amit Csedő Károly főleg a fitokémia irányában folytatott. A gyógyszerhatástant Obál Ferenc után Feszt György, majd Rácz-Kotilla rzsébet oktatta. A Gyógyszerészeti Kémia tanszék alapítója ártonffy László, utódai közül Gyéresi Árpád emelkedik ki. A biokémiai és szerves kémiai diszciplínák tevékenységét az perjessy Anna - Kiss Árpád házaspár alapozta meg, míg az analitikai kémia Sóos Pál vezetése alatt, a fizikai kémia főleg Tőkés Béla irányításával fejlődött fel. Színvonalas egyetemi oktatás elképzelhetetlen az oktatók tudományos kutatómunkája nélkül. indkét tevékenységet pártfogolja az rdélyi úzeum-gyesület. A tudományos élet kezdetét intézményünkben az február 14-én megtartott első szakülés jelezte, a kari vezetőség és az rdélyi úzeum-gyesület Orvosi Szakosztálya közös rendezésében. 16 A tanszemélyzet tudományos dolgozatai között az Értesítő köteteiben jelentek meg ben, a 40 évnyi kényszerű elhallgattatás után újrainduló úzeum-gyesület közgyűlése az Orvostudományi Szakosztály székhelyéül arosvásárhelyt jelölte ki, ahol az orvosegyetem számos magyar oktatója vállalt jelentős szerepet a munka szervezésében és vezetésében. Azóta az orvos- és gyógyszerésztudományivá bővült szakosztályunk évi ülésszakai, területi és szakcsoportjaink összejövetelei, szakosztályi folyóiratunk hasábjai széles lehetőséget biztosítanak a kutatási eredmények közlése és a szakmai továbbképzés részére mint az 15 Barabás B. - Péter H. ária (szerk.): i. m Szöllősi: i. m. 187

9 anyanyelvű tudományos élet fórumai. zek a lehetőségek nagy segítséget jelentenek a fiatalok érvényesüléséhez, az egyetemi oktatók utánpótlásához. Szakosztályunk könyvtára rendelkezésére áll oktatóknak és diákoknak egyaránt, emellett sokoldalúan támogatjuk a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatókat. iután rendezvényeinket és folyóiratunkat elismerte a OGY vezetősége, lehetőség van további kollegiális kapcsolat kialakításához az egyetem és az -szakosztály között. 188

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kuulturális

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2007/2008

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2007/2008 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2007/2008 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 7 / 2 0 0 8 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 65. évfordulója tiszteletére Péter Mihály Marosvásárhelyi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2015/2016 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 5 / 2 0 1 6 B u d a p e s t w w w. s e m m e l

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 4 / 2 0 1 5 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 5 / 2 0 0 6 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története

Részletesebben

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar.

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. 2 TARTALOMALOM Olvasmányok nyárra (Kiss Tamás) ELÕADÁSOKAZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEG- ALAPÍTÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN Sarnyai Ákos: Miért a legjobb dolog a világon pécsi medikusnak lenni?; Bauer Miklós: 90

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete 1921-től Gyermekgyógyászati Klinika 2008-tól Gyermekgyógyászati Intézet 1921 1929 Szontagh Félix ny.r. tanár, igazgató 1929 1930. I. Hüttl Tivadar ny.r.

Részletesebben

Bruegel Fekete halál című 1556-ban készült képének részlete. Prado, Madrid. Dr. Ujfalussy József

Bruegel Fekete halál című 1556-ban készült képének részlete. Prado, Madrid. Dr. Ujfalussy József A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszéke, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztálya A hajdanán

Részletesebben

A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai visszatekintés a Gyógynövény Kutató Intézet centenáriuma alkalmából I. rész

A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai visszatekintés a Gyógynövény Kutató Intézet centenáriuma alkalmából I. rész 24 GYÓGYSZERÉSZET 2015. január Gyógy sze ré szet 59. 24-33. 2015. A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai visszatekintés a Gyógynövény Kutató Intézet centenáriuma alkalmából I. rész Szabó László

Részletesebben

A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK

A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 379 A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAI TÓTH ÁGNES N incs könnyű helyzetben az a kutató, aki valamelyik debreceni felsőoktatási intézmény

Részletesebben

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János A gyökerek A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvoskarának Gyermekklinikája A Gyermekosztály gyökerei a SOTE (akkor még Pázmány Péter Tudomány Egyetem

Részletesebben

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből Szállási Árpád Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből I. rész A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig A borbélysebészek A magyarországi borbély-sebészek első önkéntes

Részletesebben

Prof. Dr. Préda István: A zsidókórház

Prof. Dr. Préda István: A zsidókórház Forrás: http://www.remeny.org/remeny/2006-tavasz-5766-adar-niszan-ijjar/prof-dr-predaistvan-%e2%80%9ea-zsidokorhaz/ Prof. Dr. Préda István: A zsidókórház Belgyógyászat, kardiológia a Szabolcs utcában 1889-2005.

Részletesebben

ARCHÍVUM. EMLÉKEZTETŐ az erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében*

ARCHÍVUM. EMLÉKEZTETŐ az erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében* ARCHÍVUM EMLÉKEZTETŐ az erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében* 1. Mikor hosszas töprengés után e sorok írója arra vállalkozik, hogy szót ejtsen a címben jelzett kérdésről, elöljáróban siet megjegyezni,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Kezdjük tehát az Intézet rövid történetével. A legfontosabb eseményeket megpróbáltam táblázatban összefoglalni.

Kezdjük tehát az Intézet rövid történetével. A legfontosabb eseményeket megpróbáltam táblázatban összefoglalni. Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Dékán Úr, Tisztelt Wéber Professzor Úr, Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim! Jelentős eseményt ünnepelni gyűltünk ma össze, nevezetesen azt, hogy 45 éves tetszhalálából magához

Részletesebben