Killyéni András-Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Killyéni András-Péter"

Átírás

1 KOLOZSVÁR SPORT-KULTÚRTÖRTÉNETE TRIANON ELŐTT ( ) Doktori értekezés Killyéni András-Péter Semmelweis Egyetem - Testnevelési és Sporttudományi Kar Sport, Nevelés és Társadalomtudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. Szikora Katalin egyetemi docens, PhD Hivatalos bírálók: Dr. Molnár László, levéltárvezető, PhD Dr. Szabó Lajos, múzeumigazgató, CSc Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Istvánfi Csaba, professor emeritus, CSc Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc Dr. Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc Dr. Bognár József, egyetemi docens, PhD Budapest 2011

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS Sporttörténeti kiadványok Történelmi, kultúrtörténeti és helytörténeti kiadványok Genealógiák, életrajzi írások Korabeli sajtókiadványok CÉLKITŰZÉSEK A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KÉRDÉSFELTEVÉSEI A KUTATÁS HIPOTÉZISEI MÓDSZEREK EREDMÉNYEK SPORTÉLET A KOLOZSVÁRI KÖZÉPISKOLÁKBAN, EGYETEMEN ÉS AZ AKADÉMIÁKON Az iskolai testnevelés gondolata a XIX. században Az iskolai testnevelés a századfordulótól az első világháborúig Az egyetemalapítás és az akadémiák története Az egyetemi sportélet kibontakozása Sporttevékenységek az akadémiákon SPORTÉLET AZ EGYESÜLETEKBEN Dr. Haller Károly és báró Jósika Lajos, a sportegyesület-alapítók A Kolozsvári Korcsolyázó Egylet A Kolozsvári Atlétikai Club A kerékpározás kezdetei A labdajátékok elterjedése Kolozsváron MEGBESZÉLÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS

3 SUMMARY IRODALOMJEGYZÉK SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MELLÉKLETEK

4 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás indoklása Az egyetemes magyar sportélet szerves része a trianoni döntéssel Magyarországtól elcsatolt területek sportélete, sport-múltja. Ezekre a területekre jellemző, hogy az elcsatoláskor itt magas szintű sportélet zajlott, amely aztán meghatározta a két világháború közötti időszak sportját is. Bár államvezetési, politikai, társadalmi cél volt sok esetben a régi magyar sportegyletek meggyengítése, feloszlatása, a határon túli magyar sport mégis tovább élt. Munkám tapasztalata azt mutatja, hogy a határon túli sporttörténet kutatását az utóbbi években mostohán kezelték. Erdély városaiban az 1867-es kiegyezést követően sorban alakultak meg a sportegyesületek. Jelentős sportélet a nagyvárosokban zajlott (Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely, Arad, Temesvár), ezek közül kiemelkedett Kolozsvár az űzött sportok, a sportlétesítmények, az elért eredmények révén. Bár források sokasága dokumentálja ezt az időszakot, szakszerű, összegző kutatást még nem végzett senki. Véleményem szerint ezért fontos a kolozsvári sporttörténet kutatása, hiszen szükséges feltárni, feldolgozni és elemezni a kor sporttal kapcsolatos dokumentumait, fényképeit, monográfiáit, amely így gazdagítaná a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmat. A kolozsvári magyar sporttörténetet csak mi, kolozsvári magyarok kutathatjuk fel. Szükség van minden olyan munkára, amely segít megmenteni a sportértéket: ezek még léteznek és ismertek, a kolozsvári kultúrtörténet szerves részét képezik. A sport jelentős szerepet töltött be mind a település, mind a társadalom történetében, a XX. században pedig propaganda-értéke is növekedett. A kolozsvári sporttörténetet feltáró munkák hiányosságából ered kutatásom hiánypótló jellege. A rendelkezésünkre álló gazdag dokumentáció ugyanakkor szétszórt. A kolozsvári és budapesti levéltári anyag hiányos és rongált, viszont pótolható a tanintézetek, egyházak, könyvtárak és személyi hagyatékokból. Az elhunyt szemtanuk visszaemlékezését pótolja a korabeli sajtó, amely végigkövette az eseményeket és tudósításokat közölt azokról. A korabeli sportklubok kiadványai hű képet adnak az egyesületekben zajló sportéletről, a családi hagyatékokban pedig gazdag sportfotóanyag maradt fenn. Bár a családi hagyatékokat sok veszély fenyegeti (rongálás, 4

5 csonkítás, a szakszerű tárolás hiánya), a fotók és dokumentumok beazonosítása pedig évről-évre nehezebb, mégis lehetőséget ad a korszak kutatására. Örvendetes, hogy az utóbbi években lehetőség nyílt a sporthagyatékok gyűjtésére és rendezésére, ezek több sporttörténeti kiállítás számára jelentettek alapot. Jelen munka kiindulópontot jelenthet ugyanakkor mindazok számára, akik az erdélyi (szűkebb körben pedig kolozsvári) sporttörténet feltárásával szeretnének foglalkozni. Az as időszak a kolozsvári magyar sporttörténetnek szerves része, amelynek megírása gazdagítja a magyar sport történetét. Ugyanakkor nagy szükség van olyan összefogó kutatásokra, amelyek egy-egy város, település vagy körzet sporttörténetét foglalják össze. Az erdélyi magyar sportélet történetéről ritkán és burkoltan lehetett írni a kommunista időszakban, az ekkor megjelent kutatások többsége csak részben felhasználható, elsősorban a propagandát jelentő részek miatt. Az 1989-es romániai rendszerváltozás után ismét lehetőség nyílt a kutatásra, a megemlékezésekre. Megjelenhetett néhány sporttörténeti írás, szoros kapcsolat alakult ki az erdélyi és a magyarországi sportegyesületek és tanintézetek között is. Két évtizeddel a romániai forradalom után pedig szükség van összegző, sporttörténetünket felelevenítő munkákra. A választott kutatási témához személyes kapcsolatok is fűznek, hiszen testnevelő családból származom, ezért célom, hogy továbbra is ezzel a témával foglalkozzak. Emellett kolozsvári viszonylatban, ha beindulna a magyar nyelvű tudományegyetem, szükség lesz Ph.D. fokozattal rendelkező szakemberekre, akik ezen a téren jól képzettek, akik támogatni és menedzselni tudják a sporttörténeti kutatásokat. A jelen kutatás lezártával egy új munka áll majd mindazok rendelkezésére, akik a téma iránt érdeklődnek Szakirodalmi áttekintés A választott témával kapcsolatos szakirodalom nagyon szétszórt, emiatt a kolozsvári testkulturális fejlődés feltárása is nehézkes. A testkulturális elemek, amelyek meghatározzák a kutatott periódust, elrejtve találhatók meg különböző munkákban. Ezért a szakirodalmat négy kategóriára osztottam. 5

6 Az 1920 előtti sportéletet bemutató sporttörténeti munkák közé tartoznak a magyar egyetemes sporttörténetet, a magyar olimpiai mozgalmat, a magyar testnevelés történetét bemutató művek, sportlexikonok, az egyes sportágak történetei monográfiái, a sportegyesületek, versenyek hivatalos kiadványai. A történelmi, kultúrtörténeti és helytörténeti munkák Magyarország, Erdély és Kolozsvár történelmét, intézményeit mutatják be, ugyanakkor ide tartoznak a helyi iskolák történetei, kiadványai, évkönyvei, a dualizmus kori polgári életvitelt elemző kiadványok, illetve a statisztikai közlemények. A genealógiák, életrajzi írások, naplók a kor neves személyiségeinek életét és munkásságát mutatják be. Ezek elemzése lehetőséget nyújt a polgári életvitel jellegzetességeinek feltárására, ugyanakkor megtalálhatók a sportra, a rendszeres mozgásra, a sportélet más résztvevőire utaló leírások is. A sajtókiadványok a kolozsvári sportélet feltérképezésének szerves részét képezik. Szemtanuk hiányában a korabeli sporteseményekről, eredményekről, sportlétesítményekről értékes információkat nyújtanak a korabeli tudósítások, rövidhírek, jegyzetek vagy tárcák. A helyi napilapokban 1871-től rendszeresen jelentek meg sport-témájú hírek, emellett néhány sportlap is működött időszakosan Kolozsváron. A budapesti sportsajtó az 1880-as évek közepétől rendszeresen követte a kolozsvári jeles sporteseményeket, részletesen beszámolt az itt zajlott versenyekről Sporttörténeti kiadványok A Kolozsvár sporttörténetével kapcsolatos írásos szakirodalomban megtaláljuk az összefogó olimpiatörténeti kiadványokat, a magyar sporttörténettel vagy egy-egy sportág történetével foglalkozó munkákat, a helyi sportéletet bemutató monográfiákat. Ezek mellett különös értéket képviselnek helyi sportegyesületek kiadványai. A sport világtörténetét bemutató munkák közül Walter Umminger A sport krónikája magyar nyelvű kiadása számos adatot tartalmaz, amely kapcsolatban áll a jelen kutatással. Ezen enciklopédia a sport és a játékok világtörténetét mutatja be az őskortól a XX. század végéig, taglalva az ősember sportünnepségeitől a modern idők olimpiai játékaiig a különböző sportkultúrákat, sporteseményeket, versenyeket. A magyar nyelvű kiadáshoz a magyar sporttörténeti részt dr. Takács Ferenc írta, e rész gazdagon tartalmaz utalásokat a kolozsvári sporttörténet jelentős eseményeire. Ezen 6

7 enciklopédia segítségével Kolozsvár jelentős sporteseményei besorolhatók a magyar és a nemzetközi sport különböző időszakaiba. Összefogó, a magyar sporttörténetet bemutató munka dr. Siklóssy László A magyar sport ezer éve című háromkötetes kiadványa. Dr. Siklóssy munkája a magyar sporttörténetet mutatja be a honfoglalástól a millenniumig. Összefüggést teremt a magyar történelem és a magyar sport, valamint a sport és a kulturális élet között, bemutatja a magyar sport első ezer évét az események és azokat létrehozó személyiségek szemszögéből: taglalja a magyar sport őskorát, a lovagi játékokat, a világjárást, a testedzést, az atlétikát, valamint a modern sportok megjelenését és elterjedését Magyarországon. Bemutatja a magyar sportot meghatározó személyiségek munkásságát, úgy mint Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Esterházy Miksa stb. A könyv három kötete adatokban gazdagon mutatja be a kolozsvári sportélet fontos mozzanatait is. Szintén összefoglaló munka Földes Éva, Kun László, Kutassi László A magyar testnevelés és sport története című munkája. E sporttörténeti könyv a magyar testkultúra fejlődését tárja az olvasó elé, bemutatva az egyes korszakok testkulturális fejlődését, kölcsönhatásait. Az egyes korszakok (melyek a történetírásban elfogadottak) történelmi sajátosságainak megfelelően mutatják be az iskolai és az iskolán kívüli testnevelés, játék és sportjellegű tevékenységek fejlődését, a magyar sport nemzetközi kapcsolatainak kialakulását. A könyv számos esemény kapcsán utal a kolozsvári és az erdélyi sportélet fontos mozzanataira. A magyar atlétika történetét, sikerek és kudarcok összefoglalóját Takács Ferenc Száz év atlétika című munkája mutatja be. A szerző a hangsúlyt elsősorban az élvonalbeli szereplések és eredmények bemutatására, elemzésére fektette, kiemelve a neves sportolók, edzők, sportvezetők munkásságát. A mű adatokat tartalmaz az első világháború előtti kolozsvári atlétikai életről és kiemelkedő egyéniségeiről, emellett lehetőséget nyújt a kolozsvári atlétika elhelyezésére a magyar sporttörténetben. A dualizmus kori magyar atlétikaéletet dr. Zuber Ferenc Az atlétika története Magyarországon című munkája mutatja be. A monográfia a Testnevelés sportlap hasábjain jelent meg közel két évig. E munka bemutatja a magyar atlétikai élet történetét 1875-től, Esterházy Miksától, az első világháború kitöréséig, 1914-ig. E korszak a magyar atlétika első negyven éve önálló része a magyar sporttörténetnek, 7

8 ezen belül a kolozsvári atlétikai élet meghatározó jellegű. A Kolozsvári Atlétikai Club (KAC), a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC) történetét, versenyeit, valamint Somodi István olimpiai érmes kolozsvári atléta karrierjét gazdagon bemutató mű alapmunka a kolozsvári atlétika történetének megírásában. A magyar főiskolás sport történetét a 100 év az egyetemi-főiskolai sport szolgálatában című munka mutatja be, amely Földesiné dr. Szabó Gyöngyi és Krasovec Ferenc szerkesztésében jelent meg. A könyvben összegyűjtött monográfiákat és statisztikákat dr. Szikora Katalin, dr. Frenkl Róbert, Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, dr. Hédi Csaba, Gallov Rezső, Gyenge József és Lévai György írták. Az eseményekben gazdag 100 év bemutatása a magyar főiskolások kül- és belföldi sikereit egyaránt bemutatja. E történetnek szerves része a kolozsvári egyetemi sportélet is, amely mozgalom mind olimpiai érmest, mind országos főiskolás bajnokokat nevelt az első világháború előtt. A jelen kutatás számára jelentős Dr. Szikora Katalin A hazai egyetemi-főiskolai sport előzményei és fejlődése az 1950-es évek derekáig című monográfiája, amely röviden bemutatja a kolozsvári egyetemhez kapcsolódó sporteseményeket is. Az olimpiatörténeti munkák közül kiemelkedik a Magyarok az olimpiai játékokon Athéntől Athénig című kötet, amelynek főszerkesztője dr. Aján Tamás, a szerzői pedig dr. Hencsei Pál, Ivanics Tibor, dr. Takács Ferenc és Vad Dezső. Ez az olimpiatörténeti kiadvány nem csak a modern olimpiák történetét, az olimpiai bajnokokat és érmeseket sikereit mutatja be, hanem felsorakoztatja mindazon magyar sportolókat, akik a nemzeti színeket képviselték az elmúlt 100 év olimpiai játékain. Emellett fejezetei bemutatják a modern olimpiai játékok kialakulását és az egyes olimpiai viadalok történetét, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság történetét is. A könyv tartalmazza az olimpiákon indult kolozsvári születésű versenyzők adatait, eredményeit is. Erdélyi sportolok olimpiai szereplését Áros Károly Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon című munkája mutatja be. A kiadvány hiánypótló az erdélyi magyar sporttörténetben, hiszen leírja mindazon erdélyi magyar sportolók életét és sporteredményeit, akik Románia vagy Magyarország színeiben részt vettek a nyári és téli olimpiai játékokon. A munka értékét növeli, hogy olyan személyiségeket elevenít meg, akiket magyar származásuk miatt mellőztek a román sporttörténészek, vagy 8

9 akiknek magyar színekben elért eredményeit kihagyták a sportmonográfiák megírásakor. A magyar testnevelés történetét dr. Szabó Lajos dolgozta fel A középiskolai testnevelés a polgári Magyarországon című munkájában. A magyar neveléstörténet egy kevésbé kutatott ágának a monográfiája ez, amely átöleli az közötti időszakot. Munkájában a szerző adatokban gazdagon mutatja be az 1868-as tanügyi reformtól az első világháborúig terjedő időszakot, amely kiindulópontot jelent kutatásom számára: lehetőséget nyújt a kolozsvári középiskolai sport történetét behelyezni az magyar tantárgytörténetbe. Szintén a magyar testnevelés történetével foglalkozó munka Szikora Katalin A magyar ifjúság testi nevelésének története című tanulmánya. A kiadvány bemutatja a magyarországi testnevelés fejlődését és változásait korabeli dokumentumokkal és képekkel kiegészítve. A kiadvány hangsúlyt fektet a tágabb értelemben vett testkultúra történetére a különböző időszakokban: a honfoglalástól, a humanizmuson, a reformáción és a felvilágosult abszolutizmuson át az iskolai testnevelés bevezetéséig. Kutatásom számára a kötet legfontosabb része az iskolai testnevelés megjelenése, jellegzetességei, jellegzetességeinek bemutatása és elemzése. Kemény Ferenc és Kovács Rezső 1899-ben közölte a Testi nevelés állapota a magyarországi középiskolákban című kiadványát, amely feldolgozza a második, országos szinten elvégzett középiskolai testnevelést vizsgáló statisztikai összeírás ( ) adatait, közli az első ilyen jellegű kimutatás eredményeit ( ben végezték), emellett javaslatokat tesz a testnevelés oktatása problémáinak orvoslására. Kézirat formájában maradt fenn Kun László Szemelvények és válogatott dokumentumok a sport történetének tanulmányozásához című munkája, amely többek között közzéteszi a kolozsvári Viadal Intézet rendszabályait az intézet közötti működésének idejéből. A századfordulóig Magyarországon felépített kerékpárpályák építkezési adatait Korchmáros Kálmán összegezte A Kerékpáros és Athletikai Sport Naptára 1898 című munkájában. A magyar kerékpározás történetét mutatja be Szittya Rezső A magyar kerékpársport vázlatos története. A monográfia adatokat közöl a kolozsvári kerékpározásról, illetve annak helyéről a magyar sportéletben, emellett kitér a 9

10 kerékpáradó bevezetésére és annak hatására a századfordulón működő sportegyesületekre. A kolozsvári sporttörténetet bemutató kiadványok közül kiemelkednek Mező Ferenc írásai: A kolozsvári Viadaliskola, A sport a humor tükrében, Erdély sportélete, illetve Magyar Pantheon. Molnár Lajos sportíró élete és művei. Dr. Mező Ferenc sporttörténész, az 1928-as olimpia művészeti versenyének győztese, az 1920-as évek közepén, egy kolozsvári útja alkalmával a kolozsvári és erdélyi sportélet kiemelkedő eseményeit kutatta, ezeket később több cikkében feldolgozta, melyek közül máig referencia értékűek a Viadaliskola, valamint az erdélyi sport történetéről szóló cikkei. Mező hagyatékában megtalálhatóak a Kolozsváron gyűjtött fényképek, könyvek és újságok is, melyek cikkeinek alapját képezték, és melyek ma már csak e hagyaték részeként léteznek. Az első Kolozsváron megjelent rövid sporttörténeti munka Kőváry László Testedző intézmények múltja Kolozsvárt. Kőváry a kolozsvári sport bemutatását a XIX század kezdetétől, az első vívóiskola megalapításától, kezdi, majd részletesen taglalja a reformkor, az abszolutizmus évei és a kiegyezés utáni kolozsvári sportéletet. Munkája közel száz éve alapot biztosít a kolozsvári sporttörténetet-kutatók számára. Kolozsvár dualizmus kori sportéletről számos monográfia és kutatás jelent meg az elmúlt években. Az első, Killyéni András és Killyéni Péter, A Kolozsvári Református Kollégium sporttörténete, amely a nagy múltú kolozsvári középiskola sportéletét mutatja be a XIX század első felétől az iskola 1948-as államosításáig. Killyéni András gyűjtésében jelent meg A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye ( ). A munka elemzi mindazon személyiségek életrajzát sportolók, testnevelők, politikusok, helyi közigazgatási képviselők, egyetemi tanárok, a tudomány szakemberei, akik több sportágban is kiváló teljesítményeket értek el, a sportot népszerűsítették, vagy hozzájárultak a kolozsvári sportélet fejlődéséhez, a sportszellemet terjesztették a századfordulón akik úttörő munkát végeztek a modern kolozsvári sportélet kialakulásában és fejlődésében. Az első kolozsvári olimpiai ezüstérmes, dr. Somodi István, emlékét megőrző kiadvány 2008-ban, sikerének századik évfordulóján, jelent meg. Az ő neve csillag a magyar sport egén. Dr. Somodi István emlékalbuma című életrajzi monográfia 10

11 bemutatja Somodi sportolói, illetve edzői munkásságát, fényképekkel gazdagon illusztrálva. A kolozsvári vívás monográfiája, A kolozsvári vívás képes története címmel, Killyéni András szerkesztésében jelent meg. A munka négy korszakra osztotta a helyi vívóélet történetét: az közötti időszak, a két világháború közötti korszak, a második világháborút követő, sikerekben gazdag, 15 év, illetve az közötti, utolsó időszak története. A fejezeteket Killyéni András, Sallai Lóránd és Kovács Hont- Imre írták. Killyéni András Elfelejtett örökségünk. Kolozsvár sportlétesítményei az első világháború előtt című sporttörténeti monográfia a dualizmus kori város egykori sportpályáinak, tornatermeinek, korcsolyázó-helyeinek és uszodáinak történetét mutatja be, kiemelve az adott időszakban itt zajlott jelesebb versenyek, sportünnepélyek jelentőségét. A kolozsvári sportegyesületek kiadványai közül kiemelkednek a Kolozsvári Atlétikai Club által között kiadott évkönyvek, amelyeket a magyar sportirodalom egyedi kiadványaiként tartanak számon. A kiadványok részletesen bemutatják a KAC történetét az atlétika kolozsvári meghonosodásától az egyesület első hanyatlásáig ( ), emellett versenyeredményeket, életrajzokat és gazdag fényképanyagot is tartalmaznak. Az egyesület évkönyvei a kolozsvári sporttörténet (kevés) elsődleges forrásai közé tartoznak. Kolozsvár sportegyesületeinek alapszabályai, rendszabályai, versenyfüzetei fennmaradtak hivatalosan kiadott, nyomtatott formában. Ezek a kiadványok sporttörténeti szempontból óriási fontosságúak, hiszen tartalmazzák az egyletek célkitűzései mellett a szerkezeti felépítést, a tisztviselői kar megszervezését, a tagok és részvényesek jogait. A kiadványokba foglalt adatok bizonyítják, hogy a kolozsvári egyletek igazodtak a kor szabályaihoz, működésük demokratikus, sportfejlesztő jellegű volt. A kolozsvári érdekeltségű sportszakkönyvek közül két munka jelentős a kutatás számára. Molnár Lajos Athletika című könyve az első ilyen jellegű magyar szakkönyv. A szerző 1875-ben Kolozsvárra utazott az atlétika népszerűsítésének érdekében, ahol előadásokban népszerűsítette az új, akkor még ismeretlen sportot. Budapestre hazatérve jelentette meg első munkáját, az Athletika című tanulmányt, majd négy évvel később, 11

12 1879-ben, megjelent az Athletikai gyakorlatok című szakkönyve. E két könyv a magyar atlétika irodalmának első két kiemelkedő munkája, amely nagy hatással volt a magyar nyelvű atlétikai kiadványokra hosszú időn keresztül. E könyvek tartalmazzák mindazokat az érveket és ismereteket, melyeket Molnár Kolozsváron bemutatott. Jelentős sporttörténeti értékkel bír Istvánffy Gyula A kerékpárosság kézikönyve című munkája. Dr. Istvánffy a Kolozsvári Kerékpáros Egylet elnöke volt éveken keresztül, Erdély első kerékpárosaként tartják számon. A kerékpározás történetét Kolozsváron írta, majd Budapestre való távozása után a fővárosban jelentette meg. Az első kerékpáros szakkönyv a kerékpár történetén kívül gyakorlati útmutatásokat közöl a kerékpározás tanulásáról, a kerékpár részeiről, a hajtásról, utazásról és karbantartásról, valamint az edzésről és ruházatról is. A román nyelvű sporttörténeti kiadványok többnyire hiányosak, esetleg torz képet alkotnak az 1918 előtti kolozsvári sporttörténetről. Mindezek ellenére elemezni kell ezen kiadványokat két szempontból: a tartalom megbízhatóságának ellenőrzésével meggyőződhetünk a kiadványokban szereplő adatok helyességéről, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet a hiányos, (sokszor tudatosan) hibás adatokra. A kolozsvári korcsolyázás történetét bemutató Gh. Ştefănescu és D. Şteflea O sută de ani pe patine (Száz év korcsolyán) című munka a kolozsvári korcsolyázók vallomásaira és fényképeire alapul, emiatt talán a legmegbízhatóbb ilyen jellegű román nyelvű kiadvány. A könyv értékes fejezetei bemutatják az első világháború előtti kolozsvári korcsolyaéletet, összehasonlítva más erdélyi és romániai városokkal. A romániai sportéletet bemutató kronológia, Nicolae Postolache Istoria sportului în România (A sport története Romániában), a román sporttörténet egyik alapmunkája, mindezek ellenére az 1920 előtti erdélyi (elsősorban kolozsvári) adatok hiányosak és pontatlanok. E pontatlanságok feltárásával nagy lépés tehető a XIX. századi kolozsvári sportélet történetének tisztázása felé, hogy ezek a téves adatok ne terjedjenek át más kutatásokra is. A Kolozsvári CFR sportegyesület a régi Vasas, majd Kolozsvári Torna Club egyesület utóda, amely 2007-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Az ünnepi kiadvány, Rus Ciprian és Cantor Zoltán 100% CFR-Centenarul unui vis (100% CFR- Egy álom 100 éves ünnepe) című munkája, bemutatja az egyesület első 10 évének a fennállását, eredményeit, vezetőit és sportolóit is. 12

13 A romániai atlétika történetét mutatja be N. Mărăşescu és L. Vinţan Atletismul românesc (A román atlétika ) című munkája. A Román Atlétikai Szövetség fennállásának első 60 évét bemutató kötet számos információt tartalmaz a két világháború közötti erdélyi atlétikaéletről. Ez a román sporttörténeti munka ismeri el elsőként a kolozsvári dr. Somodi Istvánt Románia első atlétikaedzőjeként Történelmi, kultúrtörténeti és helytörténeti kiadványok Kolozsvár sporttörténetének a feldolgozásakor elsődleges elhelyezni ezeket az eseményeket a magyar történelemben, illetve Kolozsvár történetében. Hasonlóan elemezni kell azokat a helyi kultúr- és intézmény-történeti munkákat, amelyek segítségével számos sportesemény jellemezhető a helyi történelem eseményei szemszögéből. Emellett elemezni kell azon munkákat is, amelyek a polgári élet sajátosságait, illetve ezek elemzésének módszertanát dolgozzák fel. A Magyarország történelmét XIV kötetben bemutató sorozatnak négy kötete is foglalkozik a dualizmus kori Magyarországgal. A Magyarország története második kötete bemutatja a dualizmus első negyedszázadát. Jelen kutatás számára kiindulópontot jelent a dualizmus első évtizedeinek a művelődését taglaló rész, amely bemutatja az oktatás-fejlődést, a közművelődési egyletek történetét, illetve a tömegkultúra kialakítását. A Magyarország története első kötete bemutatja a dualizmus utolsó három évtizedét, amelyből jelen kutatás számára a kulturális megújhodás, valamint a társadalmi struktúrák bemutatása bír fontossággal. Az Erdély történetével foglalkozó kiadványok közül kiemelhető a Köpeczy Béla főszerkesztő által kiadott háromkötetes Erdély története A három kötetes Erdélytörténet a legfontosabb történelmi kutatás, amely bemutatja az évszázadokon át különböző államalakulatokhoz tartozó tartomány történetét (dák királyság, római provincia, Magyarország része, fejedelemség, Románia tartománya). A kötetben a szerzők feldolgozták Erdély őskori, ókori, népvándorlás-idei történetét, bemutatják a középkori magyar államban elfoglalt helyét, a fejedelemség jelentőségét, a Habsburg birodalmi tartomány eseményeit, a polgári Magyarország történelmében betöltött helyét, valamint a Trianon utáni időszakot. A kutatás számára jelentős a kiadvány harmadik kötete, amely bemutatja az erdélyi városok társadalmának jellemzőit a dualizmus 13

14 évtizedeiben. Köpeczy Béla szerkesztette az Erdély rövid története című munkát is, amelyből a dolgozat a magyar közhatalom 1918 utáni erdélyi megszűnéséről merít adatokat. Erdély múltjának gazdag történelmét kíséri végig az első ezredfordulótól a második végéig ( ) Szabó Péter Erdély képes története, amely hangsúlyt fektet azokra az emberi értékekre, amelyeket Erdély szülöttjei alkottak a reformkorban, illetve a dualizmus korában. Az első világháborút lezáró évek erdélyi eseményeit Raffay Ernő Erdély ben című munkája mutatja be. A kutatás részletesen bemutatja Erdély egyoldalú elszakításának előzményeit és véghezvitelét, Kolozsvár megszállását, illetve a román királyi hadsereg berendezkedését. A Kolozsvár történetével foglalkozó kiadványok közül Asztalos Lajos Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti adattára egyedi munka. Asztalos könyvében a kolozsvári utcák, terek, kertek, vizek, intézmények, létesítmények történeti adatait sorakoztatja fel. Munkája nem kimondott várostörténet, hanem egy helynevekre vonatkozó, történeti adatokban gazdag adattár, amely gazdag információanyagot tartalmaz a város sportlétesítményeinek történetéről is. Kolozsvár történeti kertjeit mutatja be Fekete Albert Kolozsvári kertek című monográfiája, amelyek közül a Sétatér és a Múzeum-kert a kolozsvári sportélet színhelyei voltak. A könyv gazdag képanyaggal, térképekkel és összehasonlításokkal mutatja be Kolozsvár leghíresebb kertjeit. A közölt térképanyag alapján behatárolhatók a különböző sportlétesítmények helye, megközelítése. A kolozsvári polgárok sétahelyének, találkozási pontjának történetét Kőváry László írta meg A kolozsvári sétatér keletkezése és fejlése című munkájában. A sétatéren a XIX század első felétől léteztek különböző sportlétesítmények, különböző sportokat űztek az évtizedeken át itt, mint lovaglás, csónakázás, korcsolyázás, úszás, céllövészet. E munka bemutatja ezen sportlétesítmények történetét is. Az 1872-ben alapított kolozsvári egyetem történetét bemutató mű, Gaal György Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Részletesen taglalja az intézet alapításának előzményeit, az alapítás folyamatát, résztvevőit, illetve az egyetem történetét, korszakokra bontva. 14

15 Emellett a könyv kitér az egyes karok tanárainak bemutatására is: honnan érkeztek, hova távoztak, milyen munkásságot fejtettek ki az egyetemen. Makkai László munkája, A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története , az első, az egyetem történetével foglalkozó mű, mely bemutatja az intézet történetét az 1872-es alapítástól az 1919-es kolozsvári működésének megszüntetéséig (illetve Szegedre történő átköltözéséig), bemutatja a karokat és tanszékeket, illetve az egyes tanszékeken tanító tanárokat. Emellett a kiadvány tartalmaz egy tanári arcképcsarnokot is. Vincze Zoltán A kolozsvári Farkas utca című munkája Kolozsvár oktatási életének központját, az itt található intézmények rövid történetét mutatja be. Egy utcában három középiskola, egy egyetem, az első magyar kőszínház, az állami levéltár, illetve egy Mátyás korabeli gótikus templom található, melynek története fontos a jelen kutatás számára. A kolozsvári bentlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története című munka a millennium évében jelent meg. Az akadémia fontos szerepet töltött be a dualizmus kori Kolozsvár gazdasági szakember képzésében. Az akadémia vezetősége révén az intézetben kiemelkedő sportélet zajlott, ennek részleteit az említett mű mutatja be. Számos kiadvány tért ki a magyarországi, illetve a kolozsvári polgári élet sajátosságaira, mindennapjaira. Gyáni Gábor és Kövér György, Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig az első monografikus feldolgozása, kiteljesítése a szerzők korábbi szöveggyűjteményeinek. Az egyetemi társadalomtörténeti oktatást szolgáló szintézis előbb az alapfogalmakat határozza meg, szembesíti a zömmel statisztikai forrásokkal. A konkrét elemzés a demográfiai, illetve a településszerkezeti változások vizsgálatával indul, majd a vagyon- és jövedelemszerkezet, valamint a rang- és presztízshierarchia mentén mutatja be a folyamatokat. A kultúra az életforma, a felekezetiség, az etnicitás révén tagolja a társadalmat, a társadalom egészének dinamikáját a mobilitás vizsgálatok és élettörténeti elemzések rajzolják ki. Hanák Péter A Kert és a Műhely című kötetében a kultúrtörténeti folyamatok szemszögéből mutatja be polgári életet, a polgári lakáskultúrától a munkásság 15

16 lakásviszonyaiig, a színháztól a kórházig, az operától az operettig, a valcertől a polkáig és a csárdásig, a művelt nagyvárosi elit mentalitásától a falusi szegénynép világlátásáig. Kolozsvár kultúrtörténetével foglalkozó munkák közül Gyarmati Zsolt Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán című munkája a dualizmus kori Kolozsvár boldog hangulatát idézte fel, kiemelve a modernizálódó Kolozsvár jellegzetességeit, a városrendezést, a kávéházak és közéleti szerepük sajátosságait, a prostitúció szabályozását, illetve a polgári élet sajátosságait. Erdély, a Bánság és a Partium 1848 és 1914 közötti gazdasági és társadalmi struktúráját és a polgárosodás folyamatát vizsgáló történelemi tanulmánykötete az Egyed Ákos Falu, város, civilizáció. A kötet szerzője vizsgálta azokat a társadalmi kereteket, amelyek a hagyományos falusi társadalomtól a nagyiramú városiasodáshoz vezettek, megteremtve a jólétet az első világháború előtti béke korszakában. Kelemen Lajosnak, Kolozsvár talán legalaposabb ismerőjének, fiatal korában írott városkalauza, a Kolozsvári kalauz, megmutatja írójának teljes ismeretanyagát, tudását. A mű az első városbemutatás, a XIX. század végi, XX. század eleji Kolozsváron vezet végig minket, bemutatja a város utcáit, épületeit, szobrait. E munka alapkutatásként szolgát az 1903 után írott, Kolozsvárt bemutató munkák számára. Nagy Péter (Grandpierre Emil) Ó, kedves Kolozsvár című lírai városkalauza egyedi kiadvány mindmáig. Múlt- és hangulatidéző könyv, amely nem csak a város legjellegzetesebb részeit mutatja be, hanem annak szellemét és a már elmúlt hangulatát is. A könyv bemutatja a XIX század végi Kolozsvár legfontosabb utcáit, tereit, kertjeit, de ezt nem történész szemmel teszi az író, hanem az ott rejlő hangulatot, szellemiséget eleveníti fel, s így képet alkothatunk, milyen hangulat uralkodott akkoriban egy utcában, egy kertben. Gaal György Kolozsvár. Millenniumi kalauzában a kultúrtörténész házról-házra vezetve mutatja be a történelmi Kolozsvár utcáit, tereit, házait s ezeknek rövid történetét. A kötet tartalmazza a város rövid történetét dátumokban, valamint Kolozsvár történetével foglalkozó szakirodalom jegyzékét is. A kolozsvári Házsongárdi temető történetét, hírességeinek emlékeit Gaal György a Tört kövön és porladó kereszten című munkájában mutatta be. A lakosság tükre a temető tükrözi az építkezési (és temetkezési) stílust, a család anyagi helyzetét, a társadalomban elfoglalt helyét, és sokszor a közösség halottjai iránti tiszteletét. A kincses város kincses temetőjében a 16

17 XIV. századtól temetkeztek, az évszázadok során szebbnél szebb síremlékekben nyugszanak a város elöljárói, tanárai, mesterei, a nemesi családok tagjai, az egyszerű emberek. Sas Péter Kelemen Lajos kolozsvári történész munkáiból kiindulva, korabeli képeslapok és fényképek alapján mutatta be Kolozsvár történetét, elemezve utcáinak, házainak, intézményeinek múltját. A Mesélő képeslapok. Kolozsvár című munka kitér a kolozsvári korabeli sportlétesítményekre is, gazdagon taglalja múltjukat, melyet korabeli képekkel tesz gazdagabbá. Orbán István Évgyűrűk a kolozsvári Báthory István Gimnázium múltjából ( ) az egyik kolozsvári patinás iskola több évszázados múltjának legfontosabb eseményeit mutatta be, kiemelve az értékteremtő munkát a jezsuita időszak végétől az első világháború végéig, a piarista időszakban. A könyv részletezi az iskola sportéleti eseményeit is a testnevelés oktatásának kezdeteitől Genealógiák, életrajzi írások Minden helység történelmét meghatározóan lakósai is alakítják, s ez alól az évszázadok során Kolozsvár sem volt kivétel. A város múltját elemezve számos jeles, vagy ma már szinte feledésbe merült név kerül elő, melyeknek viselői szívügyüknek tekintették e város sorsát, s képességeikhez mérten megpróbáltak valamit tenni érte. Az ő munkásságuk vizsgálata fontos része a helyi sportélet kultúrtörténeti kutatásának is. A dualizmus-kori Magyarország legnagyobb életrajzi műve Szinnyei József Magyar írók élete és munkái, amely 14 kötetben jelent meg. Szinnyei közel író részletes életrajzát illetve kiadott műveinek felsorolását tartalmazza. Ez ma is forrásmunka. Valamennyi nyomtatott sajtóterméket, könyvet, kiadványt átnézett, s mindenki, aki akár egy cikket is közölt valamilyen témában, megtalálható lexikonában. Jeles személyiségek életét bemutató munkák közül jelentős sporttörténeti értékkel bír az Emlékkönyv dr. Haller Károly működéséről című kötet. Dr. Haller Károly, Kolozsvár dualizmus kori meghatározó személyisége volt, jogász, egyetemi tanár, polgármester, politikus. Nevéhez kötődik a sétatér fejlődése, fák ültetése, az szobrok felállítása és a Főtér mai arculatának kialakítása. Mindemellett a sport elkötelezett barátja volt. Munkássága révén a kolozsvári sportélet kialakulásának és 17

18 fejlődésének meghatározó személyiségeként tartják számon. Életét a Kuszkó István szerkesztette emlékkönyv mutatja be. Báró Wesselényi Miklósról számos munka jelent meg, közülük Trócsányi Zsolt Wesselényi Miklós és világa az erdélyi reformkor vezéralakjának munkásságát elemzi a földbirtokos, politikus és sportember szemszögéből. Sport terén Wesselényi a kolozsvári és erdélyi sportélet legnagyobb alakja, aki elhozta Angliából a modern, gentleman sport csiráját és elültette azt Kolozsváron és Zsibón. A munka gazdagon taglalja Wesselényi szerepét a magyar és erdélyi sportéletben, valamint hatását a kolozsvári ifjakra. Számos emlékirat és napló tartalmaz részleteket a kolozsvári sportéletről. Újfalvy Sándor báró, Wesselényi Miklós barátja és vadásztársa, Napló ( ) munkáját Wesselényi halála után írta meg. Történelmi jelentőségű naplójának egy része barátjának, Wesselényinek, életét mutatja be, külön hangsúlyt fektetve a báró, illetve Zsibó és Kolozsvár, sportéletére. Gyulay Lajos mintegy 140 kötetes naplója, Napló ( ), a magyar irodalom legterjedelmesebb naplósorozata. Az közötti életét Gyulay 45 kötetben írta le, ennek válogatásából született meg a kiadvány, mely fontos adatokat tartalmaz a kolozsvári reformkor személyiségeiről, eseményeiről. Bölöni Farkas Sándor naplói és feljegyzései két kiadványban jelent meg: Utazás Észak-Amerikában, illetve Bölöni Farkas Sándor naplója. Bölöni a kolozsvári Viadaliskola megálmodója és igazgatója volt tól bejárta Németországot, Belgiumot, Nagy-Britanniát és Írországot, majd később az Egyesült Államokat. Utazásáról útinaplót készített, amelyben az elmaradt Magyarországot bírálta. Emellett fennmaradt egy naplótöredéke is, mely tartalmazza az os években feljegyzetteket. Naplóiban több, a reformkori kolozsvári sportélettel kapcsolatos feljegyzést találunk. Az Öreg diák visszanéz, a kolozsvári Római Katolikus Főgimnázium öregdiákjainak 1926-ban szerkesztett kiadványa, több tíz visszaemlékezést tartalmaz az iskolai éveikről, tanáraikról, iskolai eseményekről. Ezek közül több visszaemlékezésbe is találunk a kolozsvári és iskolai sportélettel kapcsolatos visszaemlékezéseket, gondolatokat. 18

19 1.2.4 Korabeli sajtókiadványok A helyi és fővárosi sajtóban közel 140 éve találunk kolozsvári sportélettel kapcsolatos sportcikkeket, sporttárcákat, versenyeredményeket. A XIX. századi reformkori lapokban jelennek meg az első, a sportélet fontos kérdéseit boncolgató cikkek, tárcák. A kiegyezés utáni helyi sajtóban viszont már rendszeresen helyet kapnak a sportcikkek, melyek versenyt hirdetnek, eredményeket mutatnak be, esetleg sporttal kapcsolatos problémákat vetnek fel. Az 1900-as évek elejétől aztán megjelenik az állandósult sportrovat, amely napról-napra tudósít a városban zajló, vagy a kolozsvári sportolókat érintő hírekről, eredményekről. A helyi sajtóban több kísérlet is létezett a sportsajtó meghonosítására, sport témájú lapok alapítására és kiadására. Ám ezek a kiadványok általában rövid életűek voltak volt amely csak néhány példányszámban jelent meg, volt viszont olyan kiadvány is, amely több évig is jelen volt a helyi sajtóban viszont annál értékesebbek a bennük rejtett információk. A fővárosi sportsajtó is gyakran foglalkozott a kolozsvári sporteseményekkel, a nagy példányszámú sportlapoknak (Herkules, Sport-Világ) helyi tudósítókkal rendelkeztek Kolozsváron, akik beszámoltak a város sportéletét meghatározó eseményekről. Kolozsvári napilapok, periodikák: Erdélyi híradó, I-XXI ( ), hetente kétszer jelent meg, főszerkesztői Kisszántói Pethe Ferenc ( ), Méhes Sámuel ( ) és Ocsvai Ferenc (1848) voltak. Vasárnapi újság, I-XV ( ), megjelent minden vasárnap, főszerkesztő Brassai Sámuel volt. Magyar Polgár, I-XXXVIII ( ), politikai napilap, tulajdonos és felelős szerkesztő K. Papp Miklós és örökösei voltak. Ellenzék, I-LXV ( ), politikai és társadalmi napilap, tulajdonosa Bartha Miklós volt. Fényképészeti lapok, I-VII ( ), havi közlöny, szerkeszti és kiadja Veress Ferenc. Kolozsvári sportlapok: 19

20 Sport, I-II ( ), szerkesztette és kiadta Békéssy Károly. Kerékpáros turista, I-VI ( ), az Erdély folyóirat kerékpáros melléklete, az Erdélyi Kárpát Egyesület kerékpáros szakosztályának hivatalos értesítője, megjelent időszakosan, szerkesztette Balogh Benedek. Erdélyi sportlap, I-II ( ), a kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club hivatalos kiadványa, szerkesztette Sárpy István. Színház és sport, I (1908), megjelent hetente, szerkesztette ifj. Kiss Menyhért Budapesti sportlapok: Herkules április 3-án jelent meg az első száma, heti közlönyként, Porzsolt Kálmán és Jenő szerkesztésében. Nagy kedveltségnek és megbecsülésnek örvendett tól havonta kétszer jelent meg től fokozatosan elvesztette korábbi jellegét, cikkeinek, közléseinek legnagyobb része a lóversenyeket és az azzal kapcsolatos fogadásokat közvetítette tól egyre kevesebb szám jelent meg, majd a lap eltűnt a magyar sajtóból. Hasábjain több kolozsvári sportírónak jelentek meg cikkei: Kuszkó Istvánnak, Felméri Lajosnak, Baintner Hugónak stb. Sport-Világ sporthetilap, mely 1893 december 17-én jelent meg először Balogh Hugó szerkesztésében, aki egyben a laptulajdonos volt. Az 1890-es években többször tulajdonost és szerkesztőt váltott, majd 1901-től a Budapesti Torna Club érdekkörébe került. Szerkesztői közül kiemelkedik Hajós Alfréd és Speidl Zoltán. Pontossága és megbízhatósága nagy haladást jelentett a magyar sportsajtóban, több díszes kiadású albuma is megjelent júliusában szűnt meg. Nemzeti Sport sportlap, 1903 március 15-én jelent meg először, főszerkesztője dr. Nagy Béla volt. A sportújság hőskora az alapítással kezdődött, 1903-ban, s 1912 végéig tartott, amelyet mintegy hatesztendős átmeneti szünet követ. Az első világháború után felvirágzó aranykor, amely szorosan kapcsolható Vadas Gyula főszerkesztő nevéhez, 1944 karácsonyával zárul. A kommunista időszak alatt a lap Népsport néven jelent meg, majd az 1989-től újra régi nevével jelenik meg a sportnapilap. 20

Kolozsvár testnevelő tanárairól

Kolozsvár testnevelő tanárairól Killyéni András Kolozsvár testnevelő tanárairól A kolozsvári testnevelés kezdete a XIX. század közepére tehető, ugyanis az 1848-as forradalom utáni években kezdődik meg a testnevelés oktatása Kolozsvár

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn Doktori (PhD) értekezés A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ ZÁVODI SZILVIA ÉLETMÓD, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS MENTALITÁS A MAGYAR KATONATISZT- CSALÁDOKNÁL A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Történelemtudományok

Részletesebben

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc Ujfalussy József Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc tanulmánykötete Huszonhét tanulmányt tartalmaz Bónis Ferenc gyûjteményes kötete, amely eddigi életmûvének minden tekintetében jelentõs, korábbi közlésekbõl

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban 2011/1 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Túlzás nélkül mondhatjuk: bomba meglepetéssel rajtolt számunkra a nemzetközi színtereken az idei esztendô Arn Gréta jóvoltából. A kiváló teniszezô hölgy menet közben

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr!

Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr! Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz Tisztelt Elnök Úr! Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a honvéd sportegyesületek története könyv hiteles forrásokon alapuló munkában, akkor szíveskedjen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz

SZAKDOLGOZAT. Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz SZAKDOLGOZAT Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz Készült a 16-17. század (törökkor) magyar katonai kultúrájának és hadi művészetének rekonstruálásához és bemutatásához Témavezető:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

Főúri lakáskultúra magyarországon a dualizmus időszakában

Főúri lakáskultúra magyarországon a dualizmus időszakában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Főúri lakáskultúra magyarországon a dualizmus időszakában ÓHIDY VIKTOR 2007. 1 EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ ÓHIDY VIKTOR FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ABDALLAH ABDEL-ATI ABDEL-SALAM MOHAMED AZ EGYIPTOMI-MAGYAR KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM. PhD. értekezés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM. PhD. értekezés SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM PhD. értekezés A KECSKEMÉTI ZSIDÓSÁG 1919 1944 KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HORTHY-KORSZAKRA Témavezető:

Részletesebben

Történettudományi Doktori Iskola, vezetője dr. Gergely Jenő Művelődéstörténeti Program, vezetője dr. Kósa László. A bizottság tagjai:

Történettudományi Doktori Iskola, vezetője dr. Gergely Jenő Művelődéstörténeti Program, vezetője dr. Kósa László. A bizottság tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Géra Eleonóra Erzsébet Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 1850-1952 Történettudományi Doktori Iskola, vezetője

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN. Hédi Csaba Ph.D. értekezés

AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN. Hédi Csaba Ph.D. értekezés AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN Hédi Csaba Ph.D. értekezés Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Magyarország hadtörténeti földrajza (A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai) PhD értekezés Dr. (CSc) Nagy Miklós Mihály Témavezető:

Részletesebben