Killyéni András-Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Killyéni András-Péter"

Átírás

1 KOLOZSVÁR SPORT-KULTÚRTÖRTÉNETE TRIANON ELŐTT ( ) Doktori értekezés Killyéni András-Péter Semmelweis Egyetem - Testnevelési és Sporttudományi Kar Sport, Nevelés és Társadalomtudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. Szikora Katalin egyetemi docens, PhD Hivatalos bírálók: Dr. Molnár László, levéltárvezető, PhD Dr. Szabó Lajos, múzeumigazgató, CSc Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Istvánfi Csaba, professor emeritus, CSc Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc Dr. Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc Dr. Bognár József, egyetemi docens, PhD Budapest 2011

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS Sporttörténeti kiadványok Történelmi, kultúrtörténeti és helytörténeti kiadványok Genealógiák, életrajzi írások Korabeli sajtókiadványok CÉLKITŰZÉSEK A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KÉRDÉSFELTEVÉSEI A KUTATÁS HIPOTÉZISEI MÓDSZEREK EREDMÉNYEK SPORTÉLET A KOLOZSVÁRI KÖZÉPISKOLÁKBAN, EGYETEMEN ÉS AZ AKADÉMIÁKON Az iskolai testnevelés gondolata a XIX. században Az iskolai testnevelés a századfordulótól az első világháborúig Az egyetemalapítás és az akadémiák története Az egyetemi sportélet kibontakozása Sporttevékenységek az akadémiákon SPORTÉLET AZ EGYESÜLETEKBEN Dr. Haller Károly és báró Jósika Lajos, a sportegyesület-alapítók A Kolozsvári Korcsolyázó Egylet A Kolozsvári Atlétikai Club A kerékpározás kezdetei A labdajátékok elterjedése Kolozsváron MEGBESZÉLÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS

3 SUMMARY IRODALOMJEGYZÉK SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MELLÉKLETEK

4 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás indoklása Az egyetemes magyar sportélet szerves része a trianoni döntéssel Magyarországtól elcsatolt területek sportélete, sport-múltja. Ezekre a területekre jellemző, hogy az elcsatoláskor itt magas szintű sportélet zajlott, amely aztán meghatározta a két világháború közötti időszak sportját is. Bár államvezetési, politikai, társadalmi cél volt sok esetben a régi magyar sportegyletek meggyengítése, feloszlatása, a határon túli magyar sport mégis tovább élt. Munkám tapasztalata azt mutatja, hogy a határon túli sporttörténet kutatását az utóbbi években mostohán kezelték. Erdély városaiban az 1867-es kiegyezést követően sorban alakultak meg a sportegyesületek. Jelentős sportélet a nagyvárosokban zajlott (Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely, Arad, Temesvár), ezek közül kiemelkedett Kolozsvár az űzött sportok, a sportlétesítmények, az elért eredmények révén. Bár források sokasága dokumentálja ezt az időszakot, szakszerű, összegző kutatást még nem végzett senki. Véleményem szerint ezért fontos a kolozsvári sporttörténet kutatása, hiszen szükséges feltárni, feldolgozni és elemezni a kor sporttal kapcsolatos dokumentumait, fényképeit, monográfiáit, amely így gazdagítaná a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmat. A kolozsvári magyar sporttörténetet csak mi, kolozsvári magyarok kutathatjuk fel. Szükség van minden olyan munkára, amely segít megmenteni a sportértéket: ezek még léteznek és ismertek, a kolozsvári kultúrtörténet szerves részét képezik. A sport jelentős szerepet töltött be mind a település, mind a társadalom történetében, a XX. században pedig propaganda-értéke is növekedett. A kolozsvári sporttörténetet feltáró munkák hiányosságából ered kutatásom hiánypótló jellege. A rendelkezésünkre álló gazdag dokumentáció ugyanakkor szétszórt. A kolozsvári és budapesti levéltári anyag hiányos és rongált, viszont pótolható a tanintézetek, egyházak, könyvtárak és személyi hagyatékokból. Az elhunyt szemtanuk visszaemlékezését pótolja a korabeli sajtó, amely végigkövette az eseményeket és tudósításokat közölt azokról. A korabeli sportklubok kiadványai hű képet adnak az egyesületekben zajló sportéletről, a családi hagyatékokban pedig gazdag sportfotóanyag maradt fenn. Bár a családi hagyatékokat sok veszély fenyegeti (rongálás, 4

5 csonkítás, a szakszerű tárolás hiánya), a fotók és dokumentumok beazonosítása pedig évről-évre nehezebb, mégis lehetőséget ad a korszak kutatására. Örvendetes, hogy az utóbbi években lehetőség nyílt a sporthagyatékok gyűjtésére és rendezésére, ezek több sporttörténeti kiállítás számára jelentettek alapot. Jelen munka kiindulópontot jelenthet ugyanakkor mindazok számára, akik az erdélyi (szűkebb körben pedig kolozsvári) sporttörténet feltárásával szeretnének foglalkozni. Az as időszak a kolozsvári magyar sporttörténetnek szerves része, amelynek megírása gazdagítja a magyar sport történetét. Ugyanakkor nagy szükség van olyan összefogó kutatásokra, amelyek egy-egy város, település vagy körzet sporttörténetét foglalják össze. Az erdélyi magyar sportélet történetéről ritkán és burkoltan lehetett írni a kommunista időszakban, az ekkor megjelent kutatások többsége csak részben felhasználható, elsősorban a propagandát jelentő részek miatt. Az 1989-es romániai rendszerváltozás után ismét lehetőség nyílt a kutatásra, a megemlékezésekre. Megjelenhetett néhány sporttörténeti írás, szoros kapcsolat alakult ki az erdélyi és a magyarországi sportegyesületek és tanintézetek között is. Két évtizeddel a romániai forradalom után pedig szükség van összegző, sporttörténetünket felelevenítő munkákra. A választott kutatási témához személyes kapcsolatok is fűznek, hiszen testnevelő családból származom, ezért célom, hogy továbbra is ezzel a témával foglalkozzak. Emellett kolozsvári viszonylatban, ha beindulna a magyar nyelvű tudományegyetem, szükség lesz Ph.D. fokozattal rendelkező szakemberekre, akik ezen a téren jól képzettek, akik támogatni és menedzselni tudják a sporttörténeti kutatásokat. A jelen kutatás lezártával egy új munka áll majd mindazok rendelkezésére, akik a téma iránt érdeklődnek Szakirodalmi áttekintés A választott témával kapcsolatos szakirodalom nagyon szétszórt, emiatt a kolozsvári testkulturális fejlődés feltárása is nehézkes. A testkulturális elemek, amelyek meghatározzák a kutatott periódust, elrejtve találhatók meg különböző munkákban. Ezért a szakirodalmat négy kategóriára osztottam. 5

6 Az 1920 előtti sportéletet bemutató sporttörténeti munkák közé tartoznak a magyar egyetemes sporttörténetet, a magyar olimpiai mozgalmat, a magyar testnevelés történetét bemutató művek, sportlexikonok, az egyes sportágak történetei monográfiái, a sportegyesületek, versenyek hivatalos kiadványai. A történelmi, kultúrtörténeti és helytörténeti munkák Magyarország, Erdély és Kolozsvár történelmét, intézményeit mutatják be, ugyanakkor ide tartoznak a helyi iskolák történetei, kiadványai, évkönyvei, a dualizmus kori polgári életvitelt elemző kiadványok, illetve a statisztikai közlemények. A genealógiák, életrajzi írások, naplók a kor neves személyiségeinek életét és munkásságát mutatják be. Ezek elemzése lehetőséget nyújt a polgári életvitel jellegzetességeinek feltárására, ugyanakkor megtalálhatók a sportra, a rendszeres mozgásra, a sportélet más résztvevőire utaló leírások is. A sajtókiadványok a kolozsvári sportélet feltérképezésének szerves részét képezik. Szemtanuk hiányában a korabeli sporteseményekről, eredményekről, sportlétesítményekről értékes információkat nyújtanak a korabeli tudósítások, rövidhírek, jegyzetek vagy tárcák. A helyi napilapokban 1871-től rendszeresen jelentek meg sport-témájú hírek, emellett néhány sportlap is működött időszakosan Kolozsváron. A budapesti sportsajtó az 1880-as évek közepétől rendszeresen követte a kolozsvári jeles sporteseményeket, részletesen beszámolt az itt zajlott versenyekről Sporttörténeti kiadványok A Kolozsvár sporttörténetével kapcsolatos írásos szakirodalomban megtaláljuk az összefogó olimpiatörténeti kiadványokat, a magyar sporttörténettel vagy egy-egy sportág történetével foglalkozó munkákat, a helyi sportéletet bemutató monográfiákat. Ezek mellett különös értéket képviselnek helyi sportegyesületek kiadványai. A sport világtörténetét bemutató munkák közül Walter Umminger A sport krónikája magyar nyelvű kiadása számos adatot tartalmaz, amely kapcsolatban áll a jelen kutatással. Ezen enciklopédia a sport és a játékok világtörténetét mutatja be az őskortól a XX. század végéig, taglalva az ősember sportünnepségeitől a modern idők olimpiai játékaiig a különböző sportkultúrákat, sporteseményeket, versenyeket. A magyar nyelvű kiadáshoz a magyar sporttörténeti részt dr. Takács Ferenc írta, e rész gazdagon tartalmaz utalásokat a kolozsvári sporttörténet jelentős eseményeire. Ezen 6

7 enciklopédia segítségével Kolozsvár jelentős sporteseményei besorolhatók a magyar és a nemzetközi sport különböző időszakaiba. Összefogó, a magyar sporttörténetet bemutató munka dr. Siklóssy László A magyar sport ezer éve című háromkötetes kiadványa. Dr. Siklóssy munkája a magyar sporttörténetet mutatja be a honfoglalástól a millenniumig. Összefüggést teremt a magyar történelem és a magyar sport, valamint a sport és a kulturális élet között, bemutatja a magyar sport első ezer évét az események és azokat létrehozó személyiségek szemszögéből: taglalja a magyar sport őskorát, a lovagi játékokat, a világjárást, a testedzést, az atlétikát, valamint a modern sportok megjelenését és elterjedését Magyarországon. Bemutatja a magyar sportot meghatározó személyiségek munkásságát, úgy mint Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Esterházy Miksa stb. A könyv három kötete adatokban gazdagon mutatja be a kolozsvári sportélet fontos mozzanatait is. Szintén összefoglaló munka Földes Éva, Kun László, Kutassi László A magyar testnevelés és sport története című munkája. E sporttörténeti könyv a magyar testkultúra fejlődését tárja az olvasó elé, bemutatva az egyes korszakok testkulturális fejlődését, kölcsönhatásait. Az egyes korszakok (melyek a történetírásban elfogadottak) történelmi sajátosságainak megfelelően mutatják be az iskolai és az iskolán kívüli testnevelés, játék és sportjellegű tevékenységek fejlődését, a magyar sport nemzetközi kapcsolatainak kialakulását. A könyv számos esemény kapcsán utal a kolozsvári és az erdélyi sportélet fontos mozzanataira. A magyar atlétika történetét, sikerek és kudarcok összefoglalóját Takács Ferenc Száz év atlétika című munkája mutatja be. A szerző a hangsúlyt elsősorban az élvonalbeli szereplések és eredmények bemutatására, elemzésére fektette, kiemelve a neves sportolók, edzők, sportvezetők munkásságát. A mű adatokat tartalmaz az első világháború előtti kolozsvári atlétikai életről és kiemelkedő egyéniségeiről, emellett lehetőséget nyújt a kolozsvári atlétika elhelyezésére a magyar sporttörténetben. A dualizmus kori magyar atlétikaéletet dr. Zuber Ferenc Az atlétika története Magyarországon című munkája mutatja be. A monográfia a Testnevelés sportlap hasábjain jelent meg közel két évig. E munka bemutatja a magyar atlétikai élet történetét 1875-től, Esterházy Miksától, az első világháború kitöréséig, 1914-ig. E korszak a magyar atlétika első negyven éve önálló része a magyar sporttörténetnek, 7

8 ezen belül a kolozsvári atlétikai élet meghatározó jellegű. A Kolozsvári Atlétikai Club (KAC), a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC) történetét, versenyeit, valamint Somodi István olimpiai érmes kolozsvári atléta karrierjét gazdagon bemutató mű alapmunka a kolozsvári atlétika történetének megírásában. A magyar főiskolás sport történetét a 100 év az egyetemi-főiskolai sport szolgálatában című munka mutatja be, amely Földesiné dr. Szabó Gyöngyi és Krasovec Ferenc szerkesztésében jelent meg. A könyvben összegyűjtött monográfiákat és statisztikákat dr. Szikora Katalin, dr. Frenkl Róbert, Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, dr. Hédi Csaba, Gallov Rezső, Gyenge József és Lévai György írták. Az eseményekben gazdag 100 év bemutatása a magyar főiskolások kül- és belföldi sikereit egyaránt bemutatja. E történetnek szerves része a kolozsvári egyetemi sportélet is, amely mozgalom mind olimpiai érmest, mind országos főiskolás bajnokokat nevelt az első világháború előtt. A jelen kutatás számára jelentős Dr. Szikora Katalin A hazai egyetemi-főiskolai sport előzményei és fejlődése az 1950-es évek derekáig című monográfiája, amely röviden bemutatja a kolozsvári egyetemhez kapcsolódó sporteseményeket is. Az olimpiatörténeti munkák közül kiemelkedik a Magyarok az olimpiai játékokon Athéntől Athénig című kötet, amelynek főszerkesztője dr. Aján Tamás, a szerzői pedig dr. Hencsei Pál, Ivanics Tibor, dr. Takács Ferenc és Vad Dezső. Ez az olimpiatörténeti kiadvány nem csak a modern olimpiák történetét, az olimpiai bajnokokat és érmeseket sikereit mutatja be, hanem felsorakoztatja mindazon magyar sportolókat, akik a nemzeti színeket képviselték az elmúlt 100 év olimpiai játékain. Emellett fejezetei bemutatják a modern olimpiai játékok kialakulását és az egyes olimpiai viadalok történetét, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság történetét is. A könyv tartalmazza az olimpiákon indult kolozsvári születésű versenyzők adatait, eredményeit is. Erdélyi sportolok olimpiai szereplését Áros Károly Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon című munkája mutatja be. A kiadvány hiánypótló az erdélyi magyar sporttörténetben, hiszen leírja mindazon erdélyi magyar sportolók életét és sporteredményeit, akik Románia vagy Magyarország színeiben részt vettek a nyári és téli olimpiai játékokon. A munka értékét növeli, hogy olyan személyiségeket elevenít meg, akiket magyar származásuk miatt mellőztek a román sporttörténészek, vagy 8

9 akiknek magyar színekben elért eredményeit kihagyták a sportmonográfiák megírásakor. A magyar testnevelés történetét dr. Szabó Lajos dolgozta fel A középiskolai testnevelés a polgári Magyarországon című munkájában. A magyar neveléstörténet egy kevésbé kutatott ágának a monográfiája ez, amely átöleli az közötti időszakot. Munkájában a szerző adatokban gazdagon mutatja be az 1868-as tanügyi reformtól az első világháborúig terjedő időszakot, amely kiindulópontot jelent kutatásom számára: lehetőséget nyújt a kolozsvári középiskolai sport történetét behelyezni az magyar tantárgytörténetbe. Szintén a magyar testnevelés történetével foglalkozó munka Szikora Katalin A magyar ifjúság testi nevelésének története című tanulmánya. A kiadvány bemutatja a magyarországi testnevelés fejlődését és változásait korabeli dokumentumokkal és képekkel kiegészítve. A kiadvány hangsúlyt fektet a tágabb értelemben vett testkultúra történetére a különböző időszakokban: a honfoglalástól, a humanizmuson, a reformáción és a felvilágosult abszolutizmuson át az iskolai testnevelés bevezetéséig. Kutatásom számára a kötet legfontosabb része az iskolai testnevelés megjelenése, jellegzetességei, jellegzetességeinek bemutatása és elemzése. Kemény Ferenc és Kovács Rezső 1899-ben közölte a Testi nevelés állapota a magyarországi középiskolákban című kiadványát, amely feldolgozza a második, országos szinten elvégzett középiskolai testnevelést vizsgáló statisztikai összeírás ( ) adatait, közli az első ilyen jellegű kimutatás eredményeit ( ben végezték), emellett javaslatokat tesz a testnevelés oktatása problémáinak orvoslására. Kézirat formájában maradt fenn Kun László Szemelvények és válogatott dokumentumok a sport történetének tanulmányozásához című munkája, amely többek között közzéteszi a kolozsvári Viadal Intézet rendszabályait az intézet közötti működésének idejéből. A századfordulóig Magyarországon felépített kerékpárpályák építkezési adatait Korchmáros Kálmán összegezte A Kerékpáros és Athletikai Sport Naptára 1898 című munkájában. A magyar kerékpározás történetét mutatja be Szittya Rezső A magyar kerékpársport vázlatos története. A monográfia adatokat közöl a kolozsvári kerékpározásról, illetve annak helyéről a magyar sportéletben, emellett kitér a 9

10 kerékpáradó bevezetésére és annak hatására a századfordulón működő sportegyesületekre. A kolozsvári sporttörténetet bemutató kiadványok közül kiemelkednek Mező Ferenc írásai: A kolozsvári Viadaliskola, A sport a humor tükrében, Erdély sportélete, illetve Magyar Pantheon. Molnár Lajos sportíró élete és művei. Dr. Mező Ferenc sporttörténész, az 1928-as olimpia művészeti versenyének győztese, az 1920-as évek közepén, egy kolozsvári útja alkalmával a kolozsvári és erdélyi sportélet kiemelkedő eseményeit kutatta, ezeket később több cikkében feldolgozta, melyek közül máig referencia értékűek a Viadaliskola, valamint az erdélyi sport történetéről szóló cikkei. Mező hagyatékában megtalálhatóak a Kolozsváron gyűjtött fényképek, könyvek és újságok is, melyek cikkeinek alapját képezték, és melyek ma már csak e hagyaték részeként léteznek. Az első Kolozsváron megjelent rövid sporttörténeti munka Kőváry László Testedző intézmények múltja Kolozsvárt. Kőváry a kolozsvári sport bemutatását a XIX század kezdetétől, az első vívóiskola megalapításától, kezdi, majd részletesen taglalja a reformkor, az abszolutizmus évei és a kiegyezés utáni kolozsvári sportéletet. Munkája közel száz éve alapot biztosít a kolozsvári sporttörténetet-kutatók számára. Kolozsvár dualizmus kori sportéletről számos monográfia és kutatás jelent meg az elmúlt években. Az első, Killyéni András és Killyéni Péter, A Kolozsvári Református Kollégium sporttörténete, amely a nagy múltú kolozsvári középiskola sportéletét mutatja be a XIX század első felétől az iskola 1948-as államosításáig. Killyéni András gyűjtésében jelent meg A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye ( ). A munka elemzi mindazon személyiségek életrajzát sportolók, testnevelők, politikusok, helyi közigazgatási képviselők, egyetemi tanárok, a tudomány szakemberei, akik több sportágban is kiváló teljesítményeket értek el, a sportot népszerűsítették, vagy hozzájárultak a kolozsvári sportélet fejlődéséhez, a sportszellemet terjesztették a századfordulón akik úttörő munkát végeztek a modern kolozsvári sportélet kialakulásában és fejlődésében. Az első kolozsvári olimpiai ezüstérmes, dr. Somodi István, emlékét megőrző kiadvány 2008-ban, sikerének századik évfordulóján, jelent meg. Az ő neve csillag a magyar sport egén. Dr. Somodi István emlékalbuma című életrajzi monográfia 10

11 bemutatja Somodi sportolói, illetve edzői munkásságát, fényképekkel gazdagon illusztrálva. A kolozsvári vívás monográfiája, A kolozsvári vívás képes története címmel, Killyéni András szerkesztésében jelent meg. A munka négy korszakra osztotta a helyi vívóélet történetét: az közötti időszak, a két világháború közötti korszak, a második világháborút követő, sikerekben gazdag, 15 év, illetve az közötti, utolsó időszak története. A fejezeteket Killyéni András, Sallai Lóránd és Kovács Hont- Imre írták. Killyéni András Elfelejtett örökségünk. Kolozsvár sportlétesítményei az első világháború előtt című sporttörténeti monográfia a dualizmus kori város egykori sportpályáinak, tornatermeinek, korcsolyázó-helyeinek és uszodáinak történetét mutatja be, kiemelve az adott időszakban itt zajlott jelesebb versenyek, sportünnepélyek jelentőségét. A kolozsvári sportegyesületek kiadványai közül kiemelkednek a Kolozsvári Atlétikai Club által között kiadott évkönyvek, amelyeket a magyar sportirodalom egyedi kiadványaiként tartanak számon. A kiadványok részletesen bemutatják a KAC történetét az atlétika kolozsvári meghonosodásától az egyesület első hanyatlásáig ( ), emellett versenyeredményeket, életrajzokat és gazdag fényképanyagot is tartalmaznak. Az egyesület évkönyvei a kolozsvári sporttörténet (kevés) elsődleges forrásai közé tartoznak. Kolozsvár sportegyesületeinek alapszabályai, rendszabályai, versenyfüzetei fennmaradtak hivatalosan kiadott, nyomtatott formában. Ezek a kiadványok sporttörténeti szempontból óriási fontosságúak, hiszen tartalmazzák az egyletek célkitűzései mellett a szerkezeti felépítést, a tisztviselői kar megszervezését, a tagok és részvényesek jogait. A kiadványokba foglalt adatok bizonyítják, hogy a kolozsvári egyletek igazodtak a kor szabályaihoz, működésük demokratikus, sportfejlesztő jellegű volt. A kolozsvári érdekeltségű sportszakkönyvek közül két munka jelentős a kutatás számára. Molnár Lajos Athletika című könyve az első ilyen jellegű magyar szakkönyv. A szerző 1875-ben Kolozsvárra utazott az atlétika népszerűsítésének érdekében, ahol előadásokban népszerűsítette az új, akkor még ismeretlen sportot. Budapestre hazatérve jelentette meg első munkáját, az Athletika című tanulmányt, majd négy évvel később, 11

12 1879-ben, megjelent az Athletikai gyakorlatok című szakkönyve. E két könyv a magyar atlétika irodalmának első két kiemelkedő munkája, amely nagy hatással volt a magyar nyelvű atlétikai kiadványokra hosszú időn keresztül. E könyvek tartalmazzák mindazokat az érveket és ismereteket, melyeket Molnár Kolozsváron bemutatott. Jelentős sporttörténeti értékkel bír Istvánffy Gyula A kerékpárosság kézikönyve című munkája. Dr. Istvánffy a Kolozsvári Kerékpáros Egylet elnöke volt éveken keresztül, Erdély első kerékpárosaként tartják számon. A kerékpározás történetét Kolozsváron írta, majd Budapestre való távozása után a fővárosban jelentette meg. Az első kerékpáros szakkönyv a kerékpár történetén kívül gyakorlati útmutatásokat közöl a kerékpározás tanulásáról, a kerékpár részeiről, a hajtásról, utazásról és karbantartásról, valamint az edzésről és ruházatról is. A román nyelvű sporttörténeti kiadványok többnyire hiányosak, esetleg torz képet alkotnak az 1918 előtti kolozsvári sporttörténetről. Mindezek ellenére elemezni kell ezen kiadványokat két szempontból: a tartalom megbízhatóságának ellenőrzésével meggyőződhetünk a kiadványokban szereplő adatok helyességéről, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet a hiányos, (sokszor tudatosan) hibás adatokra. A kolozsvári korcsolyázás történetét bemutató Gh. Ştefănescu és D. Şteflea O sută de ani pe patine (Száz év korcsolyán) című munka a kolozsvári korcsolyázók vallomásaira és fényképeire alapul, emiatt talán a legmegbízhatóbb ilyen jellegű román nyelvű kiadvány. A könyv értékes fejezetei bemutatják az első világháború előtti kolozsvári korcsolyaéletet, összehasonlítva más erdélyi és romániai városokkal. A romániai sportéletet bemutató kronológia, Nicolae Postolache Istoria sportului în România (A sport története Romániában), a román sporttörténet egyik alapmunkája, mindezek ellenére az 1920 előtti erdélyi (elsősorban kolozsvári) adatok hiányosak és pontatlanok. E pontatlanságok feltárásával nagy lépés tehető a XIX. századi kolozsvári sportélet történetének tisztázása felé, hogy ezek a téves adatok ne terjedjenek át más kutatásokra is. A Kolozsvári CFR sportegyesület a régi Vasas, majd Kolozsvári Torna Club egyesület utóda, amely 2007-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Az ünnepi kiadvány, Rus Ciprian és Cantor Zoltán 100% CFR-Centenarul unui vis (100% CFR- Egy álom 100 éves ünnepe) című munkája, bemutatja az egyesület első 10 évének a fennállását, eredményeit, vezetőit és sportolóit is. 12

13 A romániai atlétika történetét mutatja be N. Mărăşescu és L. Vinţan Atletismul românesc (A román atlétika ) című munkája. A Román Atlétikai Szövetség fennállásának első 60 évét bemutató kötet számos információt tartalmaz a két világháború közötti erdélyi atlétikaéletről. Ez a román sporttörténeti munka ismeri el elsőként a kolozsvári dr. Somodi Istvánt Románia első atlétikaedzőjeként Történelmi, kultúrtörténeti és helytörténeti kiadványok Kolozsvár sporttörténetének a feldolgozásakor elsődleges elhelyezni ezeket az eseményeket a magyar történelemben, illetve Kolozsvár történetében. Hasonlóan elemezni kell azokat a helyi kultúr- és intézmény-történeti munkákat, amelyek segítségével számos sportesemény jellemezhető a helyi történelem eseményei szemszögéből. Emellett elemezni kell azon munkákat is, amelyek a polgári élet sajátosságait, illetve ezek elemzésének módszertanát dolgozzák fel. A Magyarország történelmét XIV kötetben bemutató sorozatnak négy kötete is foglalkozik a dualizmus kori Magyarországgal. A Magyarország története második kötete bemutatja a dualizmus első negyedszázadát. Jelen kutatás számára kiindulópontot jelent a dualizmus első évtizedeinek a művelődését taglaló rész, amely bemutatja az oktatás-fejlődést, a közművelődési egyletek történetét, illetve a tömegkultúra kialakítását. A Magyarország története első kötete bemutatja a dualizmus utolsó három évtizedét, amelyből jelen kutatás számára a kulturális megújhodás, valamint a társadalmi struktúrák bemutatása bír fontossággal. Az Erdély történetével foglalkozó kiadványok közül kiemelhető a Köpeczy Béla főszerkesztő által kiadott háromkötetes Erdély története A három kötetes Erdélytörténet a legfontosabb történelmi kutatás, amely bemutatja az évszázadokon át különböző államalakulatokhoz tartozó tartomány történetét (dák királyság, római provincia, Magyarország része, fejedelemség, Románia tartománya). A kötetben a szerzők feldolgozták Erdély őskori, ókori, népvándorlás-idei történetét, bemutatják a középkori magyar államban elfoglalt helyét, a fejedelemség jelentőségét, a Habsburg birodalmi tartomány eseményeit, a polgári Magyarország történelmében betöltött helyét, valamint a Trianon utáni időszakot. A kutatás számára jelentős a kiadvány harmadik kötete, amely bemutatja az erdélyi városok társadalmának jellemzőit a dualizmus 13

14 évtizedeiben. Köpeczy Béla szerkesztette az Erdély rövid története című munkát is, amelyből a dolgozat a magyar közhatalom 1918 utáni erdélyi megszűnéséről merít adatokat. Erdély múltjának gazdag történelmét kíséri végig az első ezredfordulótól a második végéig ( ) Szabó Péter Erdély képes története, amely hangsúlyt fektet azokra az emberi értékekre, amelyeket Erdély szülöttjei alkottak a reformkorban, illetve a dualizmus korában. Az első világháborút lezáró évek erdélyi eseményeit Raffay Ernő Erdély ben című munkája mutatja be. A kutatás részletesen bemutatja Erdély egyoldalú elszakításának előzményeit és véghezvitelét, Kolozsvár megszállását, illetve a román királyi hadsereg berendezkedését. A Kolozsvár történetével foglalkozó kiadványok közül Asztalos Lajos Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti adattára egyedi munka. Asztalos könyvében a kolozsvári utcák, terek, kertek, vizek, intézmények, létesítmények történeti adatait sorakoztatja fel. Munkája nem kimondott várostörténet, hanem egy helynevekre vonatkozó, történeti adatokban gazdag adattár, amely gazdag információanyagot tartalmaz a város sportlétesítményeinek történetéről is. Kolozsvár történeti kertjeit mutatja be Fekete Albert Kolozsvári kertek című monográfiája, amelyek közül a Sétatér és a Múzeum-kert a kolozsvári sportélet színhelyei voltak. A könyv gazdag képanyaggal, térképekkel és összehasonlításokkal mutatja be Kolozsvár leghíresebb kertjeit. A közölt térképanyag alapján behatárolhatók a különböző sportlétesítmények helye, megközelítése. A kolozsvári polgárok sétahelyének, találkozási pontjának történetét Kőváry László írta meg A kolozsvári sétatér keletkezése és fejlése című munkájában. A sétatéren a XIX század első felétől léteztek különböző sportlétesítmények, különböző sportokat űztek az évtizedeken át itt, mint lovaglás, csónakázás, korcsolyázás, úszás, céllövészet. E munka bemutatja ezen sportlétesítmények történetét is. Az 1872-ben alapított kolozsvári egyetem történetét bemutató mű, Gaal György Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Részletesen taglalja az intézet alapításának előzményeit, az alapítás folyamatát, résztvevőit, illetve az egyetem történetét, korszakokra bontva. 14

15 Emellett a könyv kitér az egyes karok tanárainak bemutatására is: honnan érkeztek, hova távoztak, milyen munkásságot fejtettek ki az egyetemen. Makkai László munkája, A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története , az első, az egyetem történetével foglalkozó mű, mely bemutatja az intézet történetét az 1872-es alapítástól az 1919-es kolozsvári működésének megszüntetéséig (illetve Szegedre történő átköltözéséig), bemutatja a karokat és tanszékeket, illetve az egyes tanszékeken tanító tanárokat. Emellett a kiadvány tartalmaz egy tanári arcképcsarnokot is. Vincze Zoltán A kolozsvári Farkas utca című munkája Kolozsvár oktatási életének központját, az itt található intézmények rövid történetét mutatja be. Egy utcában három középiskola, egy egyetem, az első magyar kőszínház, az állami levéltár, illetve egy Mátyás korabeli gótikus templom található, melynek története fontos a jelen kutatás számára. A kolozsvári bentlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története című munka a millennium évében jelent meg. Az akadémia fontos szerepet töltött be a dualizmus kori Kolozsvár gazdasági szakember képzésében. Az akadémia vezetősége révén az intézetben kiemelkedő sportélet zajlott, ennek részleteit az említett mű mutatja be. Számos kiadvány tért ki a magyarországi, illetve a kolozsvári polgári élet sajátosságaira, mindennapjaira. Gyáni Gábor és Kövér György, Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig az első monografikus feldolgozása, kiteljesítése a szerzők korábbi szöveggyűjteményeinek. Az egyetemi társadalomtörténeti oktatást szolgáló szintézis előbb az alapfogalmakat határozza meg, szembesíti a zömmel statisztikai forrásokkal. A konkrét elemzés a demográfiai, illetve a településszerkezeti változások vizsgálatával indul, majd a vagyon- és jövedelemszerkezet, valamint a rang- és presztízshierarchia mentén mutatja be a folyamatokat. A kultúra az életforma, a felekezetiség, az etnicitás révén tagolja a társadalmat, a társadalom egészének dinamikáját a mobilitás vizsgálatok és élettörténeti elemzések rajzolják ki. Hanák Péter A Kert és a Műhely című kötetében a kultúrtörténeti folyamatok szemszögéből mutatja be polgári életet, a polgári lakáskultúrától a munkásság 15

16 lakásviszonyaiig, a színháztól a kórházig, az operától az operettig, a valcertől a polkáig és a csárdásig, a művelt nagyvárosi elit mentalitásától a falusi szegénynép világlátásáig. Kolozsvár kultúrtörténetével foglalkozó munkák közül Gyarmati Zsolt Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán című munkája a dualizmus kori Kolozsvár boldog hangulatát idézte fel, kiemelve a modernizálódó Kolozsvár jellegzetességeit, a városrendezést, a kávéházak és közéleti szerepük sajátosságait, a prostitúció szabályozását, illetve a polgári élet sajátosságait. Erdély, a Bánság és a Partium 1848 és 1914 közötti gazdasági és társadalmi struktúráját és a polgárosodás folyamatát vizsgáló történelemi tanulmánykötete az Egyed Ákos Falu, város, civilizáció. A kötet szerzője vizsgálta azokat a társadalmi kereteket, amelyek a hagyományos falusi társadalomtól a nagyiramú városiasodáshoz vezettek, megteremtve a jólétet az első világháború előtti béke korszakában. Kelemen Lajosnak, Kolozsvár talán legalaposabb ismerőjének, fiatal korában írott városkalauza, a Kolozsvári kalauz, megmutatja írójának teljes ismeretanyagát, tudását. A mű az első városbemutatás, a XIX. század végi, XX. század eleji Kolozsváron vezet végig minket, bemutatja a város utcáit, épületeit, szobrait. E munka alapkutatásként szolgát az 1903 után írott, Kolozsvárt bemutató munkák számára. Nagy Péter (Grandpierre Emil) Ó, kedves Kolozsvár című lírai városkalauza egyedi kiadvány mindmáig. Múlt- és hangulatidéző könyv, amely nem csak a város legjellegzetesebb részeit mutatja be, hanem annak szellemét és a már elmúlt hangulatát is. A könyv bemutatja a XIX század végi Kolozsvár legfontosabb utcáit, tereit, kertjeit, de ezt nem történész szemmel teszi az író, hanem az ott rejlő hangulatot, szellemiséget eleveníti fel, s így képet alkothatunk, milyen hangulat uralkodott akkoriban egy utcában, egy kertben. Gaal György Kolozsvár. Millenniumi kalauzában a kultúrtörténész házról-házra vezetve mutatja be a történelmi Kolozsvár utcáit, tereit, házait s ezeknek rövid történetét. A kötet tartalmazza a város rövid történetét dátumokban, valamint Kolozsvár történetével foglalkozó szakirodalom jegyzékét is. A kolozsvári Házsongárdi temető történetét, hírességeinek emlékeit Gaal György a Tört kövön és porladó kereszten című munkájában mutatta be. A lakosság tükre a temető tükrözi az építkezési (és temetkezési) stílust, a család anyagi helyzetét, a társadalomban elfoglalt helyét, és sokszor a közösség halottjai iránti tiszteletét. A kincses város kincses temetőjében a 16

17 XIV. századtól temetkeztek, az évszázadok során szebbnél szebb síremlékekben nyugszanak a város elöljárói, tanárai, mesterei, a nemesi családok tagjai, az egyszerű emberek. Sas Péter Kelemen Lajos kolozsvári történész munkáiból kiindulva, korabeli képeslapok és fényképek alapján mutatta be Kolozsvár történetét, elemezve utcáinak, házainak, intézményeinek múltját. A Mesélő képeslapok. Kolozsvár című munka kitér a kolozsvári korabeli sportlétesítményekre is, gazdagon taglalja múltjukat, melyet korabeli képekkel tesz gazdagabbá. Orbán István Évgyűrűk a kolozsvári Báthory István Gimnázium múltjából ( ) az egyik kolozsvári patinás iskola több évszázados múltjának legfontosabb eseményeit mutatta be, kiemelve az értékteremtő munkát a jezsuita időszak végétől az első világháború végéig, a piarista időszakban. A könyv részletezi az iskola sportéleti eseményeit is a testnevelés oktatásának kezdeteitől Genealógiák, életrajzi írások Minden helység történelmét meghatározóan lakósai is alakítják, s ez alól az évszázadok során Kolozsvár sem volt kivétel. A város múltját elemezve számos jeles, vagy ma már szinte feledésbe merült név kerül elő, melyeknek viselői szívügyüknek tekintették e város sorsát, s képességeikhez mérten megpróbáltak valamit tenni érte. Az ő munkásságuk vizsgálata fontos része a helyi sportélet kultúrtörténeti kutatásának is. A dualizmus-kori Magyarország legnagyobb életrajzi műve Szinnyei József Magyar írók élete és munkái, amely 14 kötetben jelent meg. Szinnyei közel író részletes életrajzát illetve kiadott műveinek felsorolását tartalmazza. Ez ma is forrásmunka. Valamennyi nyomtatott sajtóterméket, könyvet, kiadványt átnézett, s mindenki, aki akár egy cikket is közölt valamilyen témában, megtalálható lexikonában. Jeles személyiségek életét bemutató munkák közül jelentős sporttörténeti értékkel bír az Emlékkönyv dr. Haller Károly működéséről című kötet. Dr. Haller Károly, Kolozsvár dualizmus kori meghatározó személyisége volt, jogász, egyetemi tanár, polgármester, politikus. Nevéhez kötődik a sétatér fejlődése, fák ültetése, az szobrok felállítása és a Főtér mai arculatának kialakítása. Mindemellett a sport elkötelezett barátja volt. Munkássága révén a kolozsvári sportélet kialakulásának és 17

18 fejlődésének meghatározó személyiségeként tartják számon. Életét a Kuszkó István szerkesztette emlékkönyv mutatja be. Báró Wesselényi Miklósról számos munka jelent meg, közülük Trócsányi Zsolt Wesselényi Miklós és világa az erdélyi reformkor vezéralakjának munkásságát elemzi a földbirtokos, politikus és sportember szemszögéből. Sport terén Wesselényi a kolozsvári és erdélyi sportélet legnagyobb alakja, aki elhozta Angliából a modern, gentleman sport csiráját és elültette azt Kolozsváron és Zsibón. A munka gazdagon taglalja Wesselényi szerepét a magyar és erdélyi sportéletben, valamint hatását a kolozsvári ifjakra. Számos emlékirat és napló tartalmaz részleteket a kolozsvári sportéletről. Újfalvy Sándor báró, Wesselényi Miklós barátja és vadásztársa, Napló ( ) munkáját Wesselényi halála után írta meg. Történelmi jelentőségű naplójának egy része barátjának, Wesselényinek, életét mutatja be, külön hangsúlyt fektetve a báró, illetve Zsibó és Kolozsvár, sportéletére. Gyulay Lajos mintegy 140 kötetes naplója, Napló ( ), a magyar irodalom legterjedelmesebb naplósorozata. Az közötti életét Gyulay 45 kötetben írta le, ennek válogatásából született meg a kiadvány, mely fontos adatokat tartalmaz a kolozsvári reformkor személyiségeiről, eseményeiről. Bölöni Farkas Sándor naplói és feljegyzései két kiadványban jelent meg: Utazás Észak-Amerikában, illetve Bölöni Farkas Sándor naplója. Bölöni a kolozsvári Viadaliskola megálmodója és igazgatója volt tól bejárta Németországot, Belgiumot, Nagy-Britanniát és Írországot, majd később az Egyesült Államokat. Utazásáról útinaplót készített, amelyben az elmaradt Magyarországot bírálta. Emellett fennmaradt egy naplótöredéke is, mely tartalmazza az os években feljegyzetteket. Naplóiban több, a reformkori kolozsvári sportélettel kapcsolatos feljegyzést találunk. Az Öreg diák visszanéz, a kolozsvári Római Katolikus Főgimnázium öregdiákjainak 1926-ban szerkesztett kiadványa, több tíz visszaemlékezést tartalmaz az iskolai éveikről, tanáraikról, iskolai eseményekről. Ezek közül több visszaemlékezésbe is találunk a kolozsvári és iskolai sportélettel kapcsolatos visszaemlékezéseket, gondolatokat. 18

19 1.2.4 Korabeli sajtókiadványok A helyi és fővárosi sajtóban közel 140 éve találunk kolozsvári sportélettel kapcsolatos sportcikkeket, sporttárcákat, versenyeredményeket. A XIX. századi reformkori lapokban jelennek meg az első, a sportélet fontos kérdéseit boncolgató cikkek, tárcák. A kiegyezés utáni helyi sajtóban viszont már rendszeresen helyet kapnak a sportcikkek, melyek versenyt hirdetnek, eredményeket mutatnak be, esetleg sporttal kapcsolatos problémákat vetnek fel. Az 1900-as évek elejétől aztán megjelenik az állandósult sportrovat, amely napról-napra tudósít a városban zajló, vagy a kolozsvári sportolókat érintő hírekről, eredményekről. A helyi sajtóban több kísérlet is létezett a sportsajtó meghonosítására, sport témájú lapok alapítására és kiadására. Ám ezek a kiadványok általában rövid életűek voltak volt amely csak néhány példányszámban jelent meg, volt viszont olyan kiadvány is, amely több évig is jelen volt a helyi sajtóban viszont annál értékesebbek a bennük rejtett információk. A fővárosi sportsajtó is gyakran foglalkozott a kolozsvári sporteseményekkel, a nagy példányszámú sportlapoknak (Herkules, Sport-Világ) helyi tudósítókkal rendelkeztek Kolozsváron, akik beszámoltak a város sportéletét meghatározó eseményekről. Kolozsvári napilapok, periodikák: Erdélyi híradó, I-XXI ( ), hetente kétszer jelent meg, főszerkesztői Kisszántói Pethe Ferenc ( ), Méhes Sámuel ( ) és Ocsvai Ferenc (1848) voltak. Vasárnapi újság, I-XV ( ), megjelent minden vasárnap, főszerkesztő Brassai Sámuel volt. Magyar Polgár, I-XXXVIII ( ), politikai napilap, tulajdonos és felelős szerkesztő K. Papp Miklós és örökösei voltak. Ellenzék, I-LXV ( ), politikai és társadalmi napilap, tulajdonosa Bartha Miklós volt. Fényképészeti lapok, I-VII ( ), havi közlöny, szerkeszti és kiadja Veress Ferenc. Kolozsvári sportlapok: 19

20 Sport, I-II ( ), szerkesztette és kiadta Békéssy Károly. Kerékpáros turista, I-VI ( ), az Erdély folyóirat kerékpáros melléklete, az Erdélyi Kárpát Egyesület kerékpáros szakosztályának hivatalos értesítője, megjelent időszakosan, szerkesztette Balogh Benedek. Erdélyi sportlap, I-II ( ), a kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club hivatalos kiadványa, szerkesztette Sárpy István. Színház és sport, I (1908), megjelent hetente, szerkesztette ifj. Kiss Menyhért Budapesti sportlapok: Herkules április 3-án jelent meg az első száma, heti közlönyként, Porzsolt Kálmán és Jenő szerkesztésében. Nagy kedveltségnek és megbecsülésnek örvendett tól havonta kétszer jelent meg től fokozatosan elvesztette korábbi jellegét, cikkeinek, közléseinek legnagyobb része a lóversenyeket és az azzal kapcsolatos fogadásokat közvetítette tól egyre kevesebb szám jelent meg, majd a lap eltűnt a magyar sajtóból. Hasábjain több kolozsvári sportírónak jelentek meg cikkei: Kuszkó Istvánnak, Felméri Lajosnak, Baintner Hugónak stb. Sport-Világ sporthetilap, mely 1893 december 17-én jelent meg először Balogh Hugó szerkesztésében, aki egyben a laptulajdonos volt. Az 1890-es években többször tulajdonost és szerkesztőt váltott, majd 1901-től a Budapesti Torna Club érdekkörébe került. Szerkesztői közül kiemelkedik Hajós Alfréd és Speidl Zoltán. Pontossága és megbízhatósága nagy haladást jelentett a magyar sportsajtóban, több díszes kiadású albuma is megjelent júliusában szűnt meg. Nemzeti Sport sportlap, 1903 március 15-én jelent meg először, főszerkesztője dr. Nagy Béla volt. A sportújság hőskora az alapítással kezdődött, 1903-ban, s 1912 végéig tartott, amelyet mintegy hatesztendős átmeneti szünet követ. Az első világháború után felvirágzó aranykor, amely szorosan kapcsolható Vadas Gyula főszerkesztő nevéhez, 1944 karácsonyával zárul. A kommunista időszak alatt a lap Népsport néven jelent meg, majd az 1989-től újra régi nevével jelenik meg a sportnapilap. 20

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

KOLOZSVÁR SPORT-KULTÚRTÖRTÉNETE TRIANON ELŐTT (1868-1920) Doktori tézisek. Killyéni András. Semmelweis Egyetem Sporttudomány Doktori Iskola

KOLOZSVÁR SPORT-KULTÚRTÖRTÉNETE TRIANON ELŐTT (1868-1920) Doktori tézisek. Killyéni András. Semmelweis Egyetem Sporttudomány Doktori Iskola KOLOZSVÁR SPORT-KULTÚRTÖRTÉNETE TRIANON ELŐTT (1868-1920) Doktori tézisek Killyéni András Semmelweis Egyetem Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. Szikora Katalin egyetemi docens, PhD Hivatalos

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é 2011.11.15. 1 Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megtanulja

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tantárgy: Testnevelés és Sporttörténet 2. Szak: BSc Sportszervező. Tagozat: nappali, levelező

Tantárgy: Testnevelés és Sporttörténet 2. Szak: BSc Sportszervező. Tagozat: nappali, levelező Tantárgy: Testnevelés és Sporttörténet 2 Szak: BSc Sportszervező Tagozat: nappali, levelező Tantárgyfelelős neve: Dr. Szikora Katalin Tanszék: Társadalomtudományi A tantárgy oktatója: Dr. Szikora Katalin

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLAI SPORTKÖRI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Schleicher Veronika Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben