A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szombathely, 2013.

2 2 Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem József utca 7. :(94) /: (94) Az OM. Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programja szerint működő partnerközpontú iskola Mottónk: "Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk." Marie Curie az alapítás éve: Az 1998-as Pedagógiai Program 6. változata, melyet 2013-ban a Nemzeti Köznevelési Törvény nyomán módosított az iskola tantestülete Derkovits Gyula Általános Iskola OM azonosító száma: Az iskola fenntartója KLIK Vas Megyei Tankerülete Szervezeti. egys. Száma: Az iskola működtetője: Szombathely Megyei Jogú Város Címünk: 9700 Szombathely Bem József u. 7. Elfogadta: az iskola Tantestülete a 28-1/2013.sz. határozatával 1 Kovács Eszter 4.o tanuló rajza, 1992-ből

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az iskolahasználók szociális, kulturális, gazdasági helyzete Személyi feltételek, az iskola szervezeti felépítése Tárgyi feltételek A tanulmányi helyzet és a képzés rendjének jellemzői Hagyományaink 6 2. Nevelési Program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségfejlesztési Program (a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok) A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai. A felvétel és az átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az iskola helyi tanterve A helyi tanterv meghatározásának elvei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása A tanulmányi munkához kapcsolódó ismeretek számonkérésének rendje, az ellenőrzés és értékelés elvei A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását célzó fejlesztő program Könyvtár-pedagógiai program Az iskola tantárgyi rendszerének jellemzői Tantárgyi programok 48 Hatályba léptetési, legitimációs, nyilvánossági záradék 80 Melléklet: A fenntartó által finanszírozott többletköltségek 3

4 4 1. BEVEZETÉS A Tantestület tagjaiként, az iskola dolgozóiként akkor számíthatunk közösségünk elismerésére, ha tiszteletben tartjuk partnereinket, s figyelembe véve helyzetüket, igényeiket és elégedettségüket, a hagyományokra és a Pedagógiai Programban közösen megfogalmazott értékrendre alapozva, a jövő kihívásait, az élethosszig tartó tanulás követelményeit és a majdani munkaadók elvárásait szem előtt tartva - a személyes felelősségvállalás, az önálló kezdeményezés és az együttműködés jegyében- napról-napra minőségi 2 munkát végzünk. Kiemelt értékeink: az alkalmazható tudás és a testi-lelki egészség. A Köznevelési törvényben és az intézményvezetői programban meghatározottak, valamit a társadalmi elvárásokkal összhangban fokozott figyelmet fordítunk a normakövető magatartással kapcsolatos feladatokra, tanítványainkat konstruktív életvitelre neveljük. Erősségeink közé tartozik - hagyományainknak is köszönhetően- a stabil értékrend, a kiegyensúlyozott, tartalmas szaktanári munka és a szociális érzékenység. A társadalmi változásokra nyitott, előremutató, tervszerű és jól szervezett intézményi munka egyben rejtett tantervként is kifejti hatását. Az elmúlt másfél évtized további legjelentősebb eredményeit - a pedagógiai program melletti elkötelezettségnek és a céltudatos vezetésnek köszönhetően- az iskolai élet valamennyi területét átfogó tudatosság, és az önálló kezdeményezés térhódítása terén értük el. Intézményünk jövője szempontjából meghatározó jelentőségű a sikeres Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. (NYDOP ) pályázat nyomán végzett felújítás. Nehézségeink főképp abból adódnak, hogy több tanítványunknak is hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzettel kell megküzdenie. Nehéz sorsuk gyakran a szocializáció hiányosságaiban, az alacsony érzelmi intelligenciában nyilvánul meg. Hogy mindezekkel együtt a mindennapi munka során sikeresnek és kiegyensúlyozottnak érezhessük munkánkat, arra a gyerekekre való személyes odafigyeléssel végzett, céltudatos, felelősségteljes, elkötelezett munka lehet a garancia. Lehetőségeink - a fentiekből adódóan- a szülőkkel való együttműködés erősítésében, a tanulók permanens motiválásában, a normakövető magatartás megkövetelésében és a vállalkozáskész magatartás igényének kialakításában rejlenek. Ez idáig a slumosodó vonzáskörzetből adódó veszélyeken kívül - változatlanul gondot jelent, hogy nincs tornatermünk, elöregedett a fűtésrendszer, és az igényeink szerinti karbantartásra, a jó gazda gondosságával végzett gazdálkodás mellett sincs mindig megfelelő lehetőség. Az elmúlt évtizedben a pedagógiai dokumentumaink kidolgozása és az arculatunkat meghatározó programok szervezése során tapasztalatokat szereztünk arról, hogy munkánk hatékonyságát nagymértékben fokozza, ha megteremtjük azokat az alkalmakat, és kidolgozzuk azokat a technikákat, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak egymás mellett, hanem valóban együtt dolgozzunk. Joggal várjuk el tehát egymástól, hogy iskolánk minden pedagógusa a fentiekre való figyelemmel végezze a mindennapok munkáját, a konstruktív életvitelt a tantestület tagjaiként és személyes életében is értéknek tekintse, s mindezt tanítványaink hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával tegye. Ld. még iskolánk honlapján 2 Minőség alatt a Minőségirányítási Programunk értelmében a célnak való megfelelést értjük.

5 Az iskolahasználók szociális, kulturális, gazdasági helyzete Iskolánk jellegzetesen a Derkovits városrész intézménye, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is járnak hozzánk tanulók. Jó érzés, hogy volt tanítványaink közül is noha már családi házat környezetben laknak- sokan ide íratják gyermekeiket. Az intézményünket látogató tanulók szociális, kulturális és gazdasági helyzete nagyon eltérő, ezért tantestületünknek sokrétű feladatot kell vállalnia annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, testileg és lelkileg egészséges, alkotó, sikeres felnőttekké válhassanak. Az anyagi helyzetben bekövetkező romlás következtében a mindennapi megélhetés gondjai negatívan befolyásolhatják a gyerekekkel való otthoni törődést, ami - az anyagi gondok mellett itt-ott a tudás iránti igénytelenségben, is megmutatkozhat. A kultúra iránt kevéssé érdeklődőkben ki kell fejlesztenünk a tudás iránti vágyat, a gyengébbeket és a lassabban haladókat fel kell zárkóztatnunk. A sajátos nevelési igényű tanulókkal fejlesztő pedagógusok is foglalkoznak. Mottónkkal összhangban arra törekszünk, hogy valamennyi tanítványunknak lehetőséget adjunk a tehetségének illetve az erősségeinek a felismerésére, tudatosítására, a képességei szerinti fejlődésre. A tehetségesek érdeklődésének szinten tartása, továbbfejlesztése és versenyeztetése hagyományosan stratégiai feladatunk. Ennek érdekében az elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozás mellett külön figyelmet kapnak a sportban, az informatikában, a rajzban, az éneklésben, a táncban tehetséges gyerekek. A Pénzügyi-gazdálkodási és a Vállalkozzunk c. tantárgy oktatása, illetve a kismenedzser-program pedig a vállalkozáskész magatartás fejlesztését célozza Személyi feltételek Iskolánk szakos ellátottsága 100%-os, pedagógusaink főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, tanítói, szaktanári, vagy mindkét diplomával rendelkeznek. Iskolánkban valamennyi évfolyamon 2 párhuzamos osztályban folyik az oktatás és reményeink szerint ez a továbbiakban is így marad. Az iskolavezetés tagjai:1fő igazgató, 2fő igazgatóhelyettes Az iskolavezetőség további tagjai: a munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti tanács elnöke és a DÖK vezető tanár. Szorosan együttműködünk az iskola fenntartójával és működtetőjével, valamint az iskolaorvossal, a védőnővel, jó a kapcsolatunk a hitoktatókkal és az ELAMEN által működtetett konyha dolgozóival egyaránt. Büszkék vagyunk arra, hogy az iskola már a kezdetek óta kiépítette a környező óvodákkal a tartalmas munkakapcsolatot Tárgyi feltételek Az épület előnye a világos, megfelelő méretű tantermek mellett, hogy mód nyílt könyvtár, szaktantermek illetve táncterem kialakítására is. Az osztálytermek bútorzata az elmúlt 10 év alatt folyamatosan megújult, a pedagógusok kihasználják az interaktív táblák nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor hátrány, hogy nem rendelkezünk megfelelő méretű tornateremmel és közösségi térrel sem, s ennek hiányában - rossz idő esetén, amikor az udvarról beszorulunk, - a testnevelés órák, az iskolai ünnepségek és egyéb rendezvények megszervezésére csak a folyosó nyújt lehetőséget. Szükségünk van arra, hogy a testnevelési órák és DSK foglalkozások egy részét a Sugár úti sportcsarnokban tarthassuk.. Reméljük, hogy ez a lehetőség mindaddig rendelkezésünkre áll, amíg új tornatermünk nem épül. Jelentős felújítására a ROP pályázat nyomán őszén kerül sor, de az udvar és a fűtésrendszer felújítása, a tornaterem s ezzel együtt a közösségi tér kialakítása továbbra is várat magára.

6 A tanulmányi helyzet és a képzés rendjének jellemzői Iskolánk az alapkészségek kibontakoztatásánál a hagyományosan jól bevált módszereket preferálja, de figyelemmel van arra, hogy mostani tanítványainkat a jövő kihívásaira kell felkészíteni. Hagyományosan szótagoló-elemző módszerrel tanítjuk az olvasást. A harmadik és a negyedik évfolyamon tantárgycsoportos oktatás folyik. Az emelt szintű német és testnevelés évfolyamokon belüli (sávos) csoportbontás keretében zajlik. Az emelt szintű testnevelési csoport tagjai szívesen vállalják a délutáni edzéseket, lelkesen vesznek részt a versenyeken, s így - különösen a Játékos sportvetélkedőn, az atlétikai versenyek terén- országos versenyeredményekkel is büszkélkedhetünk. Hagyományainknak megfelelően az életkori sajátosságok szakszerű figyelembe vételévelmár az első évfolyamtól biztosítjuk (de nem kötelező jelleggel) a német és/vagy az angol nyelv oktatását. A német nyelv emelt szintű oktatása az 5. évfolyamon kezdődik. Részükre kellő számú jelentkező esetén, második idegen nyelvként - választható tantárgy az angol nyelv. Az informatikát csoportbontásban tanítjuk Hagyományaink Iskolánk folyamatosan alakítja és bővíti hagyományrendszerét, hiszünk annak közösségformáló erejében. Célunk, hogy ily módon is erősítsük az összetartozás, az iskolánkhoz való ragaszkodás érzését, közös értékeink tiszteletét. Tudatosan törekszünk arra, hogy a meglévő értékes hagyományok ld. Derkovits hét- továbbépítése mellett új elemekkel tegyük azt életszerűvé, korszerűvé, népszerűvé. Hagyományaink közé sorolható közösségi díjak, elismerések: - Jól tanuló jól sportoló Németh Zsolt olimpikon által alapított díj - Derkovits vándorserleg A budapesti testvériskola által alapított díj - Kiss Vilmos-díj (humán tantárgyak) - DERKÓ-DIÁK-díj (reál tantárgyak), évfolyamonkénti háziversenyek jutalmazása, év végi jutalomkönyv a kitűnő tanulóknak és a közösségi munkában jeleskedő diákoknak - Derkovits Emlékplakett, illetve pénzjutalom az iskolánkért az adott évben legtöbbet vállaló kollégák, illetve a szülők, külső partnerek számára. Évente megrendezésre kerül az Gólyatábor, az Óvodások játékos sportversenye a Derkovits kupáért és a Gyermekszemmel c. rajzverseny. Minden évben vendégül látjuk nyugdíjas kollégáinkat, akik betekinthetnek az iskola pillanatnyi életébe, tapasztalataikkal, tanácsukkal, kapcsolataikkal segíthetik fejlődésünket. Tantestületünk fontos feladata a diákönkormányzat tevékenységének segítése. Hagyományosan a gyermekszervezet (DÖK) rendezi a farsangot, a papírgyűjtést, a társadalmi munkát (Tégy egy órát iskoládért) és az iskolai diszkót. A télapó műsorok a testvérosztályok közötti barátságot mélyítik el. Az év végi gyermeknap színes programja és a jótékonysági akciók megszervezése ugyancsak a diákönkormányzat hatásköre. Az iskolai túráink valamint a Madarak és fák napja, az Egészséghét a tanulók természetszeretetén, környezettudatos magatartásán kívül az egészséges életmódot és az állóképességük fokozását is szolgálják. Az anyák napját az 1-5. évfolyam osztályközösségei családias légkörben ünneplik meg. A nyolcadikosok búcsúztatójára ballagáson kerül sor. Nemzeti ünnepeinket színvonalas tartalommal a méltóságteljes külsőségekre is odafigyelve - iskolai vagy osztálykeretben ünnepeljük.

7 7 Tantárgyi hagyományaink Az iskolánkba járó tanulók mind képességeik, mind motiváltságuk, mind pedig terhelhetőségük és családi hátterük tekintetében sokfélék. Arra törekszünk, hogy valamennyien biztos alapkészségekkel rendelkezve, a tanulást magát megkedvelve, korszerű, alkalmazható tudás birtokában fejezzék be az általános iskolát. Tanulóink összetételéből adódóan - hagyományainkhoz hűen ezután is - súlyt kell fektetnünk arra, hogy a tanulásban gyengébbeket, a lassabban haladókat, a lemaradókat felzárkóztassuk. Tanítványaink között szép számban vannak - főleg az emelt szinten nyelvet tanulók között - olyanok, akik az átlagnál jobb képességekkel, nagyobb szorgalommal rendelkeznek. Kötelességünknek tartjuk, hogy biztosítsuk számukra annak lehetőségét, hogy képességeiket minél inkább kibontakoztathassák, érdeklődésüket fokozzák, tudásukat gyarapítsák. Arra törekszünk, hogy minél több sikerélményhez és versenyzési lehetőséghez jussanak. Ennek érdekében hagyományosan részt veszünk a szakmailag hiteles városi, megyei és országosan meghirdetett tantárgyi versenyeken. Törekszünk arra, hogy évről-évre megrendezzük az egyes tantárgyak háziversenyeit. A munkaközösségek működési rendje illetve éves munkaterve szabályozza a versenyek és a versenyeken való részvétel rendjét. A versenyeredmények elismerése a Jutalmazási szabályzat figyelembe vételével történik. A TÁMOP programból fenntartott projektjeink A Kis Menedzser projekt (KMBK, KMV, Siker kulcsa) a 4. évfolyam környezetismeret, ban a Vállalkozzunk illetve e Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek c. tantárgyak tantervébe is beépül. A Derkovits-heti programsorozat (Derkovits vetélkedő, Verssoroló gála, Gyermekszemmel kiállítás, Derkovits-kupanap, nyelvi nap) egyes további elemei a 7 évfolyamon a vizuális kultúra illetve a 8. évfolyam magyar irodalom tantárgyak tantervéhez illeszkedik. A koszorúzásról a DÖK gondoskodik. A TT (a tanulás tanulása 3 program) vertikálisan és horizontálisan egyaránt építkezik, amennyiben valamennyi tantárgyhoz kapcsolódva 8 évfolyamon keresztül válik mind tudatosabbá, a tantárgyi programban leírtak szerint. (ld. még: 3.3 ) Pedagógiai programunk Tevékenységünket az 1998/99. tanévtől alapvetően Pedagógiai programunk határozza meg, amit 2001-ben, majd 2004-ben a hatályos közoktatási törvény előírásai szerint, évben a tantestület kezdeményezésére (annak érdekében, hogy kötelező idegen nyelvként a német mellett az angol is választható legyen) módosítottunk ben a nem szakrendszerű oktatás, 2009-ben az alapító okirat kapcsán került kiegészítésre. A fenntartó önkormányzat 2007 őszén eredményes ROP-os pályázatot nyújtott be, így a NYDOP keretében 80 millió Ft értékben az infrastruktúra fejlesztésére került sor. E fejlesztés maga után vonta a TÁMOP ben való részvételt, s egyben a Pedagógiai program módosítási kötelezettségét. Jelen átdolgozás kötelezettségét a Nemzeti Köznevelési Törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. írta elő. 3 A tanulási módszerek olyan, széles körben elfogadott és használt eljárások, amelyek megkönnyítik az ismeretszerzés folyamatát, melyben a tananyag önálló, aktív feldolgozása valósul meg meghatározott lépéseken keresztül.

8 8 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Stratégiai tervezésünk és mindennapi munkánk során alapelvünk, hogy személyes felelősségünket felvállalva, az önálló kezdeményezés és az együttműködés jegyében minőségi 4 munkát végzünk. Iskolánk arculatát meghatározó legfontosabb értéknek a - testi-lelki egészséget, mint a tartalmas, tevékeny élet fontos feltételét és az - alkalmazható tudást, mint a személyiség kibontakoztatásának, a kiemelkedésnek, a talpon maradásnak és az alkotó, kiegyensúlyozott személyiséggé válásnak az eszközét. tekintjük. Ennek jegyében küldetésünknek tekintjük, hogy szakszerű nevelő-oktató munkával segítsük tanítványainkat abban, hogy - testi-lelki egészség, önismeret és alkalmazható tudás birtokában- a társadalmi és természeti környezettel összhangban, konstruktív életvezetéssel élő felnőttekké váljanak. Sikerességükért érzett felelősségünk abban áll, hogy - tudatosítsuk tanítványainkban: felelősek saját sorsuk alakításáért, valamint abban, hogy - színvonalas oktatással, korszerű eszközökkel és módszerekkel és konstruktív életvitelre való neveléssel: eszközként alkalmazható tudással is felvértezzük őket. A Derkovits Gyula Általános Iskola nevelési programjának középpontjában -a partnerek helyzetével és igényeivel, valamint a tantestületnek a nevelésről és az oktatásról vallott nézeteivel összhangban- a személyiség szervezett, tervszerű kibontakozatása és fejlesztése áll. Ezzel összhangban normának tekintjük mindazt, amit a NAT illetve az OM által kibocsátott kerettanterv nevelési célként megfogalmaz. Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulókban kifejlesszük a normakövető magatartás iránti igényt. Célunk, hogy a szabályokra ne mint korlátokra, hanem mint biztonságot nyújtó kapaszkodókra tekintsenek. Mindezeket figyelembe véve választottuk meg a kiemelten fontos közös értékeinket, és határoztuk meg pedagógiai munkánk cél és feladatrendszerét. Céljaink meghatározásánál a fentieken kívül figyelemmel voltunk arra is, hogy egyrészt tanítványaink jelentős részének a világhoz, a munkához való viszonyát alapvetően az iskolában megszerzett tapasztalataik, ismereteik, sikereik és kudarcaik, közösségi élményeik határozzák meg, másrészt az Uniós környezetben való boldogulásra kell felkészítenünk őket. Mindezek alapján célunk, hogy tanítványaink biztonságban és szeretetteljes légkörben nevelődjenek az életkori sajátosságokat figyelembe vevő magas színvonalú oktatásban részesüljenek az általunk meghatározott alapelvek és a kiemeltnek tekintett értékek közös kincsükké váljanak mindazoknak, akik iskolánkhoz kötődnek. 4 Minőség: a célnak való megfelelés

9 9 Ennek érdekében értékválasztásunkat alátámasztó, elérhető és vonzó programokat tervezünk és megvalósítható célokat és feladatokat tűzünk tanítványaink és önmagunk elé is. A nevelésben a konstruktív életvitel alkotó elemeinek, fogalom-rendszerének megismertetését, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységrendszer és magatartásforma kialakítását célozzuk meg. Nagy súlyt helyezünk a közös tudásbázis kialakítására, mely a városunkhoz, az iskola névadójához, képzési specialitásainkhoz és kiemelt értékeinkhez kötődik. Az oktatásban a biztos alapokon nyugvó, gyakorlatorientált képzést részesítjük előnyben, miközben az esélyteremtést és az átlagosnál ügyesebb, érdeklődőbb, tehetségesebb gyerekek képességfejlesztését is erkölcsi kötelességünknek tekintjük. Módszereinkben fontos szerepet kapnak az újszerű tanulásszervezési eljárások is. Hagyománya van a témahétnek, a sávos és a moduláris oktatásnak, alkalmanként szerepet kap a tömbösítés és kiteljesedik az IKT alapú oktatás is. Erdei iskolát - az aktuális lehetőségeket figyelembe véve, a mindenkori munkatervben meghatározottak szerint - az alsó tagozaton szervezzük tól a Pedagógiai Program első változatában megfogalmazott Alapelvek szerint végezzük munkánkat. Kiemelt értékeink, jövőképünk és a fentiek értelmében meghatározott pedagógiai céljaink folyamatosan aktualizálódnak, de alapvetően nem változtak, mert azokat jól megalapozottan, közös szellemi termékünkként hoztuk létre, és az ennek szellemében végzett munkánk sikeresnek bizonyult A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célunk:A személyiségfejlesztés feladatrendszerén és színterein át elősegítsük a harmonikus személyiség kibontakozásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas, testi képességek kialakulását. Ennek érdekében az életkori sajátosságokat figyelembe véve alakítjuk ki feladatrendszerünket, a pedagógiai programban meghatározott céljainknak és elvárásainknak megfelelően. Minden nevelőnek ismernie kell a személyiség egyedi vonásait és a mindennapi nevelőmunkáját ehhez kell igazítania. Ennek során elősegítjük a harmonikus személyiség kibontakozását, melynek alappillére a bizalom és a kommunikáció. A személyiségfejlesztés folyamatában a tanulókat fogékonnyá tesszük: a saját környezete, a természet, a testi-lelki egészség, a társas kapcsolatai, a társadalom, gazdasági- és pénzügyi ismeretek és az uniós értékek iránt. Tudatosítjuk az erkölcsi értékeket, és elősegítjük a normakövető magatartásformák kialakulását, melynek meghatározó tényezője a jellem. Az erkölcsi nevelés területén hangsúlyt fektetünk az önálló véleményformálás, a felelősség, az önkéntesség, valamint a szokások kialakítására. A reális önismeret birtokában rávilágítunk az önművelés fontosságára, és ezzel elősegítjük a tanulók tudatos pályaválasztását, a mindennapokban kialakult stressz feloldására.

10 10 A személyiségfejlesztés kiemelt területei: Test-lelki egészség: (mozgásigény, az egészséges életmód alapvető ismeretei, érzelmi élet, önismeret, önértékelés, véleményformálás, stressz oldási technikák) A normakövető magatartásformák: (erkölcsi normák, viselkedésminták, felelősségvállalás, önkéntesség igénye, a hagyományok tisztelete és ápolása) Konstruktív életvitel: (kommunikációs készség; idegen nyelv ismerete; az informatikai eszközök és média tartalmak tudatos használata, gazdasági- és pénzügyi ismeretek; állampolgári- és uniós jogok, kötelességek; pályaválasztás) A tanulási stratégiák elsajátíttatása (önművelés) A személyiségfejlesztés iskolánkhoz kapcsolódó szinterei: tanórák, napközis, tanulószobai, fejlesztő foglalkozások kulturális programok, rendezvények osztálykirándulások, táborozások, egyéb közösségépítő színterek tanulmányi versenyek iskolaorvos, védőnő iskolán kívüli színterek (kulturális intézmények, gyermeket segítő partner intézményhálózat) A személyiségfejlesztés során szem előtt tartjuk, hogy a nevelésben kiemelkedő szerepet betöltő- konstruktív életvitel feltételezi - az intellektuális és az esztétikai tevékenységen, valamint az egészséges életmódon nyugvó- önfejlesztő magatartást. Ezzel összhangban feladatunknak tartjuk, hogy tanítványaink az életkori sajátosságait is figyelembe véve- segítsük elő a gondolatok, az érzelmek fejlesztését, a pozitív viselkedésminták és az erkölcsi normák kialakítását, valamint azt, hogy a már meglévő pozitív személyiségjegyeiket megőrizzék, kibontakoztathassák és továbbfejlesszék. Reális önismeret birtokában rátaláljanak az adottságaiknak legjobban megfelelő műveltségterületre, tudatosan készüljenek a pályaválasztásra. Testi és lelki egészségüket, erőnlétüket fokozzák, megismerjék a helyes táplálkozási és életvezetési szokásokat A káros szenvedélyek elkerülésére, a betegségek megelőzésére, környezetük tisztasága iránti igényességre, a természet védelmére és szeretetére ösztönözzük őket. Legyenek képesek az önálló tevékenységre és a folyamatos önművelésre, stabil tárgyi tudással, széleskörű és továbbfejleszthető ismeretek rendszerével fejlesszük tanulóink képességeit és készségeit, különös tekintettel a kommunikációs készség fejlesztésére, az idegen nyelvekre és a testnevelésre, és az informatikára. A tanítványaink neveltségében, ismereteiben és a felkészültségében fellelhető gyenge pontokat felismerve felzárkóztassuk őket az életkoruknak és képességeiknek megfelelő szintre

11 11 A konstruktív életvitel kialakítását célzó tevékenységek Az önfejlesztést 5 szolgálják - a helyi tantárgyi rendszeren, a követelményrendszeren és az alkalmazott módszereken kívül- a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások, valamint a szabadidős tevékenységek is. A közösségfejlesztés 6 színterei a tanórákon kívül- a napközi, a diákönkormányzat folyamatos tevékenysége és rendezvényei, közösségi programok - osztályok, évfolyamok és testvérosztályok között, ünnepélyek, versenyek, osztálykirándulások, kulturális programok, táborozás, társadalmi munka, karitatív akciók Az alapelvekkel, a célokkal és a feladatokkal összhangban szervezzük meg az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. Ennek megfelelően kiemelten kezeljük - különösen az oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában az 1-6 évfolyamon - az alapozó tantárgyakat (magyar, matematika). A német nyelv és a testnevelés oktatása emelt szinten is folyik. Kiemelt szerepet kap az informatika oktatása. Törekszünk a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtésére (Pl. személyes odafigyeléssel, a szülők mind nagyobb mértékű bevonására való törekvéssel, segítségnyújtással a szociális ellátáshoz való hozzájutás terén). A lassabban haladók felzárkóztatása fejlesztő foglalkozásokon és korrepetálásokon történik. A tehetséges illetve valamely tantárgy iránt érdeklődő tanulók számára szakköröket szervezünk, versenyekre, pályázatokra, szereplésekre, nyelvvizsgákra készítjük fel őket. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek az alapelvekből, célokból, feladatokból kiindulva állítják össze éves munkatervüket és kínálnak tartalmas, vonzó programot a tanulók, szülők és a lakótelepen élők számára. A 7-8. osztályban nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra, a pályaválasztás előkészítésére. Az alkalmazható tudásra, a gyakorlatorientált oktatásra, a gazdálkodási ismeretekre, a konstruktív életvezetés alapjainak és a menedzser szemléletnek a megismertetésére alapozva arra törekszünk, hogy tanítványainkban felkeltsük az igényt arra, hogy önmaguk sorsáért felelősséget vállaló, tevékeny, alkotó életet éljenek. 5 Intellektuális tevékenység (ismeretszerzés, tanulás), esztétikai tevékenység (igényesség önmagára és környezetére), egészséges életmód (mozgás, higiéné) 6 Becsületes munka (szellemi, fiz., közéleti), értékóvó magatartás, segítőkészség, karitatív magatartás, normakövető magatartás

12 Egészségfejlesztési Program (a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok) Az egészségnevelési elvekkel összhangban (ld pont) az egészség fejlesztése az iskola valamennyi tantárgyába, a mindennapjaiba beépülő folyamat, melynek eredményeként kedvezően befolyásolható a tanulók egészségi állapota, az egészséghez, mint értékhez való viszonya. Alapelvek, célok: Feladatok, lehetőségek: A megvalósítás színterei: - A tanulók testi-lelki egészsége - Balesetek, betegségek megelőzése, elsősegélynyújtás - Az életkori sajátosságokat figyelembe vesszük. - Az adott tanévben, az egészségnevelési tervben kiemelünk ezekből a feladatokból. - tanórákon (a tantárgyak megfelelő témáinál) - Tanórán kívüli foglalkozásokon - Akcióprogramokon. Mindennapos testmozgás Személyi higiéné, a környezet tisztasága Egészséges táplálkozás Viselkedési függőségek, szenvedélybetegségek megelőzése Családi életre nevelés Balesetek elkerülése, elsősegélynyújtás. Bántalmazás, erőszak megelőzése Kiemelt területek: - Lehetőleg minden nap épüljön be a napirendbe a mozgás, sporttevékenység. - Töltsék hasznosan a szabadidejüket. - Helyes testtartás - Az emberi szervezet felépítése és működése. - Igényelje a személyi tisztaságát. (mosdóhasználat.) - Tantermek tisztasága, esztétikus kialakítása - Fertőzések, járványok megelőzése - Helyes szokások kialakítása - Egészséges élelmiszerek, ételek ismerete, fogyasztása - az egészségtelen táplálkozás következményei - Veszélyforrások ismerete (dohányzás, alkohol, drog) - Helyes döntések meghozatala kellő önismeret birtokában. - Családi, jó közösségi kapcsolatok kialakítása - Harmónia önmagával és a környezettel. - Tisztelet mások iránt, segítés - Felelős nemi magatartás - Biztonságos környezet - Odafigyelés, felelősségérzet. - Konfliktusok elkerülése, kezelése. (érzelmek kezelése) Minden napos testnevelés, napközis foglalkozások, ISK, egészséghét, sport nap, tanulmányi séta, osztálykirándulás Környezetismeret, természetismeret, biológiaegészségtan órák, kémia órák (továbbá reál tantárgyak), osztályfőnöki órák, napközi, tisztasági verseny, védőnői, iskola orvosi szűrések Reál tantárgyak tartalmai, Osztályfőnöki órák, technikaéletvitel órák egészséghét, védőnői előadások Reál tantárgyak, osztályfőnöki órák, egészséghét, védőnői, és kortárs előadások Osztályfőnöki, erkölcstan órák, előadások Minden tantárgy feladata, előadások (pl. iskola rendőr)

13 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztő magatartás kritériuma, hogy harmonikus kapcsolat alakuljon ki az egyén és a társadalom között. Alappillérének a becsületes szellemi, fizikai és közéleti munkavégzést, az értékóvó magatartást, a segítőkészséget, valamint a normakövető magatartást tekintjük. Céljainkkal összhangban a mindennapok munkáját is meghatározó feladatnak tekintjük, hogy tanítványainknak szakszerű segítséget nyújtsunk abban, hogy - Közösségi szellemű, kiegyensúlyozott és kreatív személyiségekké válhassanak, akik képesek a személyes felelősségvállaláson nyugvó együttműködésre, - kialakuljon felelősségérzetük embertársaik valamint természeti és tárgyi környezetük iránt. - ismerjék az élethelyzetüknek megfelelő normákat, alkalmazkodjanak azokhoz és legyen igényük ilyenek véleményezésére, megalkotására is. A közösségfejlesztést szolgálják a mindennapi élet keretei között pl. a csoportmunka során végzett feladatok, a projektmunkák, az iskolai ünnepségek, az azokon való szereplés és a felkészülés, a csoportos tanulmányi és sportversenyek, a gólyatábor, az osztálykirándulások és a táborozások (anyagi lehetőségek függvényében) és a túrák. A pedagógusok együttműködését a szakmai-pedagógiai együttműködésen túl ami jelentős mértékben a munkaközösségek keretében valósul meg- ugyancsak szolgálják az iskolai és azon túlmutató keretek között zajló rendezvényeink, valamint az évente megrendezendő tantestületi kirándulás. Az iskolai dokumentumok kidolgozása is nagyban hozzájárul a közösségi szellem erősítéséhez. A munkakapcsolatok pl. diákönkormányzati, ifjúságvédelmi ügyek- ugyancsak az együttműködés színterei A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait alapvetően a jogszabályok, az szervezeti és működési szabályzat és az erkölcsi normák határozzák meg. Iskolánkban ezekkel összhangban - az alábbi területek kapnak kiemelt szerepet: - A közösség és a személyiség (énkép, önismeret, test és lélek egysége, személyes higiéné, szexualitás, kapcsolatok, párválasztás, konfliktuskezelés, stressz oldási technikák) fejlesztése - Nevelés (normakövető magatartás, önismeret, pályaorientáció, önképzés vállalkozáskész magatartás, szorgalom ) - A tanulmányi munka szervezése (időbeosztás, munkaszervezés, tanulás tanítása ) - Helyünk a természeti és társadalmi környezetben (kommunikációs kultúra, vitakultúra, tolerancia, környezeti nevelés, önkéntesség) - Életvitel (a célszerű gazdálkodás alapjai, információs kultúra, közlekedési ismeretek,) Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki:

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Mindszentgodisai Általános Iskola, 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71. 1 Ajánlás Köszönjük az Olvasónak, hogy megtekinti Pedagógiai Programunkat! Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján

Részletesebben

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Jó és szép dolgokat az ember mindig nemes célból tegyen... Reguly Antal Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Nur wer

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program...3 1.1. Bevezetés...3 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM.

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM OM szám: 031850 Nevelőtestület elfogadta: 2014. augusztus 31. Intézményvezető jóváhagyta:

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programja

Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programja Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programja jó szóval oktasd, játszani is engedd Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalom

Részletesebben