A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szombathely, 2013.

2 2 Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem József utca 7. :(94) /: (94) Az OM. Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programja szerint működő partnerközpontú iskola Mottónk: "Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk." Marie Curie az alapítás éve: Az 1998-as Pedagógiai Program 6. változata, melyet 2013-ban a Nemzeti Köznevelési Törvény nyomán módosított az iskola tantestülete Derkovits Gyula Általános Iskola OM azonosító száma: Az iskola fenntartója KLIK Vas Megyei Tankerülete Szervezeti. egys. Száma: Az iskola működtetője: Szombathely Megyei Jogú Város Címünk: 9700 Szombathely Bem József u. 7. Elfogadta: az iskola Tantestülete a 28-1/2013.sz. határozatával 1 Kovács Eszter 4.o tanuló rajza, 1992-ből

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az iskolahasználók szociális, kulturális, gazdasági helyzete Személyi feltételek, az iskola szervezeti felépítése Tárgyi feltételek A tanulmányi helyzet és a képzés rendjének jellemzői Hagyományaink 6 2. Nevelési Program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségfejlesztési Program (a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok) A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai. A felvétel és az átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az iskola helyi tanterve A helyi tanterv meghatározásának elvei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása A tanulmányi munkához kapcsolódó ismeretek számonkérésének rendje, az ellenőrzés és értékelés elvei A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását célzó fejlesztő program Könyvtár-pedagógiai program Az iskola tantárgyi rendszerének jellemzői Tantárgyi programok 48 Hatályba léptetési, legitimációs, nyilvánossági záradék 80 Melléklet: A fenntartó által finanszírozott többletköltségek 3

4 4 1. BEVEZETÉS A Tantestület tagjaiként, az iskola dolgozóiként akkor számíthatunk közösségünk elismerésére, ha tiszteletben tartjuk partnereinket, s figyelembe véve helyzetüket, igényeiket és elégedettségüket, a hagyományokra és a Pedagógiai Programban közösen megfogalmazott értékrendre alapozva, a jövő kihívásait, az élethosszig tartó tanulás követelményeit és a majdani munkaadók elvárásait szem előtt tartva - a személyes felelősségvállalás, az önálló kezdeményezés és az együttműködés jegyében- napról-napra minőségi 2 munkát végzünk. Kiemelt értékeink: az alkalmazható tudás és a testi-lelki egészség. A Köznevelési törvényben és az intézményvezetői programban meghatározottak, valamit a társadalmi elvárásokkal összhangban fokozott figyelmet fordítunk a normakövető magatartással kapcsolatos feladatokra, tanítványainkat konstruktív életvitelre neveljük. Erősségeink közé tartozik - hagyományainknak is köszönhetően- a stabil értékrend, a kiegyensúlyozott, tartalmas szaktanári munka és a szociális érzékenység. A társadalmi változásokra nyitott, előremutató, tervszerű és jól szervezett intézményi munka egyben rejtett tantervként is kifejti hatását. Az elmúlt másfél évtized további legjelentősebb eredményeit - a pedagógiai program melletti elkötelezettségnek és a céltudatos vezetésnek köszönhetően- az iskolai élet valamennyi területét átfogó tudatosság, és az önálló kezdeményezés térhódítása terén értük el. Intézményünk jövője szempontjából meghatározó jelentőségű a sikeres Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. (NYDOP ) pályázat nyomán végzett felújítás. Nehézségeink főképp abból adódnak, hogy több tanítványunknak is hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzettel kell megküzdenie. Nehéz sorsuk gyakran a szocializáció hiányosságaiban, az alacsony érzelmi intelligenciában nyilvánul meg. Hogy mindezekkel együtt a mindennapi munka során sikeresnek és kiegyensúlyozottnak érezhessük munkánkat, arra a gyerekekre való személyes odafigyeléssel végzett, céltudatos, felelősségteljes, elkötelezett munka lehet a garancia. Lehetőségeink - a fentiekből adódóan- a szülőkkel való együttműködés erősítésében, a tanulók permanens motiválásában, a normakövető magatartás megkövetelésében és a vállalkozáskész magatartás igényének kialakításában rejlenek. Ez idáig a slumosodó vonzáskörzetből adódó veszélyeken kívül - változatlanul gondot jelent, hogy nincs tornatermünk, elöregedett a fűtésrendszer, és az igényeink szerinti karbantartásra, a jó gazda gondosságával végzett gazdálkodás mellett sincs mindig megfelelő lehetőség. Az elmúlt évtizedben a pedagógiai dokumentumaink kidolgozása és az arculatunkat meghatározó programok szervezése során tapasztalatokat szereztünk arról, hogy munkánk hatékonyságát nagymértékben fokozza, ha megteremtjük azokat az alkalmakat, és kidolgozzuk azokat a technikákat, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak egymás mellett, hanem valóban együtt dolgozzunk. Joggal várjuk el tehát egymástól, hogy iskolánk minden pedagógusa a fentiekre való figyelemmel végezze a mindennapok munkáját, a konstruktív életvitelt a tantestület tagjaiként és személyes életében is értéknek tekintse, s mindezt tanítványaink hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával tegye. Ld. még iskolánk honlapján 2 Minőség alatt a Minőségirányítási Programunk értelmében a célnak való megfelelést értjük.

5 Az iskolahasználók szociális, kulturális, gazdasági helyzete Iskolánk jellegzetesen a Derkovits városrész intézménye, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is járnak hozzánk tanulók. Jó érzés, hogy volt tanítványaink közül is noha már családi házat környezetben laknak- sokan ide íratják gyermekeiket. Az intézményünket látogató tanulók szociális, kulturális és gazdasági helyzete nagyon eltérő, ezért tantestületünknek sokrétű feladatot kell vállalnia annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, testileg és lelkileg egészséges, alkotó, sikeres felnőttekké válhassanak. Az anyagi helyzetben bekövetkező romlás következtében a mindennapi megélhetés gondjai negatívan befolyásolhatják a gyerekekkel való otthoni törődést, ami - az anyagi gondok mellett itt-ott a tudás iránti igénytelenségben, is megmutatkozhat. A kultúra iránt kevéssé érdeklődőkben ki kell fejlesztenünk a tudás iránti vágyat, a gyengébbeket és a lassabban haladókat fel kell zárkóztatnunk. A sajátos nevelési igényű tanulókkal fejlesztő pedagógusok is foglalkoznak. Mottónkkal összhangban arra törekszünk, hogy valamennyi tanítványunknak lehetőséget adjunk a tehetségének illetve az erősségeinek a felismerésére, tudatosítására, a képességei szerinti fejlődésre. A tehetségesek érdeklődésének szinten tartása, továbbfejlesztése és versenyeztetése hagyományosan stratégiai feladatunk. Ennek érdekében az elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozás mellett külön figyelmet kapnak a sportban, az informatikában, a rajzban, az éneklésben, a táncban tehetséges gyerekek. A Pénzügyi-gazdálkodási és a Vállalkozzunk c. tantárgy oktatása, illetve a kismenedzser-program pedig a vállalkozáskész magatartás fejlesztését célozza Személyi feltételek Iskolánk szakos ellátottsága 100%-os, pedagógusaink főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, tanítói, szaktanári, vagy mindkét diplomával rendelkeznek. Iskolánkban valamennyi évfolyamon 2 párhuzamos osztályban folyik az oktatás és reményeink szerint ez a továbbiakban is így marad. Az iskolavezetés tagjai:1fő igazgató, 2fő igazgatóhelyettes Az iskolavezetőség további tagjai: a munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti tanács elnöke és a DÖK vezető tanár. Szorosan együttműködünk az iskola fenntartójával és működtetőjével, valamint az iskolaorvossal, a védőnővel, jó a kapcsolatunk a hitoktatókkal és az ELAMEN által működtetett konyha dolgozóival egyaránt. Büszkék vagyunk arra, hogy az iskola már a kezdetek óta kiépítette a környező óvodákkal a tartalmas munkakapcsolatot Tárgyi feltételek Az épület előnye a világos, megfelelő méretű tantermek mellett, hogy mód nyílt könyvtár, szaktantermek illetve táncterem kialakítására is. Az osztálytermek bútorzata az elmúlt 10 év alatt folyamatosan megújult, a pedagógusok kihasználják az interaktív táblák nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor hátrány, hogy nem rendelkezünk megfelelő méretű tornateremmel és közösségi térrel sem, s ennek hiányában - rossz idő esetén, amikor az udvarról beszorulunk, - a testnevelés órák, az iskolai ünnepségek és egyéb rendezvények megszervezésére csak a folyosó nyújt lehetőséget. Szükségünk van arra, hogy a testnevelési órák és DSK foglalkozások egy részét a Sugár úti sportcsarnokban tarthassuk.. Reméljük, hogy ez a lehetőség mindaddig rendelkezésünkre áll, amíg új tornatermünk nem épül. Jelentős felújítására a ROP pályázat nyomán őszén kerül sor, de az udvar és a fűtésrendszer felújítása, a tornaterem s ezzel együtt a közösségi tér kialakítása továbbra is várat magára.

6 A tanulmányi helyzet és a képzés rendjének jellemzői Iskolánk az alapkészségek kibontakoztatásánál a hagyományosan jól bevált módszereket preferálja, de figyelemmel van arra, hogy mostani tanítványainkat a jövő kihívásaira kell felkészíteni. Hagyományosan szótagoló-elemző módszerrel tanítjuk az olvasást. A harmadik és a negyedik évfolyamon tantárgycsoportos oktatás folyik. Az emelt szintű német és testnevelés évfolyamokon belüli (sávos) csoportbontás keretében zajlik. Az emelt szintű testnevelési csoport tagjai szívesen vállalják a délutáni edzéseket, lelkesen vesznek részt a versenyeken, s így - különösen a Játékos sportvetélkedőn, az atlétikai versenyek terén- országos versenyeredményekkel is büszkélkedhetünk. Hagyományainknak megfelelően az életkori sajátosságok szakszerű figyelembe vételévelmár az első évfolyamtól biztosítjuk (de nem kötelező jelleggel) a német és/vagy az angol nyelv oktatását. A német nyelv emelt szintű oktatása az 5. évfolyamon kezdődik. Részükre kellő számú jelentkező esetén, második idegen nyelvként - választható tantárgy az angol nyelv. Az informatikát csoportbontásban tanítjuk Hagyományaink Iskolánk folyamatosan alakítja és bővíti hagyományrendszerét, hiszünk annak közösségformáló erejében. Célunk, hogy ily módon is erősítsük az összetartozás, az iskolánkhoz való ragaszkodás érzését, közös értékeink tiszteletét. Tudatosan törekszünk arra, hogy a meglévő értékes hagyományok ld. Derkovits hét- továbbépítése mellett új elemekkel tegyük azt életszerűvé, korszerűvé, népszerűvé. Hagyományaink közé sorolható közösségi díjak, elismerések: - Jól tanuló jól sportoló Németh Zsolt olimpikon által alapított díj - Derkovits vándorserleg A budapesti testvériskola által alapított díj - Kiss Vilmos-díj (humán tantárgyak) - DERKÓ-DIÁK-díj (reál tantárgyak), évfolyamonkénti háziversenyek jutalmazása, év végi jutalomkönyv a kitűnő tanulóknak és a közösségi munkában jeleskedő diákoknak - Derkovits Emlékplakett, illetve pénzjutalom az iskolánkért az adott évben legtöbbet vállaló kollégák, illetve a szülők, külső partnerek számára. Évente megrendezésre kerül az Gólyatábor, az Óvodások játékos sportversenye a Derkovits kupáért és a Gyermekszemmel c. rajzverseny. Minden évben vendégül látjuk nyugdíjas kollégáinkat, akik betekinthetnek az iskola pillanatnyi életébe, tapasztalataikkal, tanácsukkal, kapcsolataikkal segíthetik fejlődésünket. Tantestületünk fontos feladata a diákönkormányzat tevékenységének segítése. Hagyományosan a gyermekszervezet (DÖK) rendezi a farsangot, a papírgyűjtést, a társadalmi munkát (Tégy egy órát iskoládért) és az iskolai diszkót. A télapó műsorok a testvérosztályok közötti barátságot mélyítik el. Az év végi gyermeknap színes programja és a jótékonysági akciók megszervezése ugyancsak a diákönkormányzat hatásköre. Az iskolai túráink valamint a Madarak és fák napja, az Egészséghét a tanulók természetszeretetén, környezettudatos magatartásán kívül az egészséges életmódot és az állóképességük fokozását is szolgálják. Az anyák napját az 1-5. évfolyam osztályközösségei családias légkörben ünneplik meg. A nyolcadikosok búcsúztatójára ballagáson kerül sor. Nemzeti ünnepeinket színvonalas tartalommal a méltóságteljes külsőségekre is odafigyelve - iskolai vagy osztálykeretben ünnepeljük.

7 7 Tantárgyi hagyományaink Az iskolánkba járó tanulók mind képességeik, mind motiváltságuk, mind pedig terhelhetőségük és családi hátterük tekintetében sokfélék. Arra törekszünk, hogy valamennyien biztos alapkészségekkel rendelkezve, a tanulást magát megkedvelve, korszerű, alkalmazható tudás birtokában fejezzék be az általános iskolát. Tanulóink összetételéből adódóan - hagyományainkhoz hűen ezután is - súlyt kell fektetnünk arra, hogy a tanulásban gyengébbeket, a lassabban haladókat, a lemaradókat felzárkóztassuk. Tanítványaink között szép számban vannak - főleg az emelt szinten nyelvet tanulók között - olyanok, akik az átlagnál jobb képességekkel, nagyobb szorgalommal rendelkeznek. Kötelességünknek tartjuk, hogy biztosítsuk számukra annak lehetőségét, hogy képességeiket minél inkább kibontakoztathassák, érdeklődésüket fokozzák, tudásukat gyarapítsák. Arra törekszünk, hogy minél több sikerélményhez és versenyzési lehetőséghez jussanak. Ennek érdekében hagyományosan részt veszünk a szakmailag hiteles városi, megyei és országosan meghirdetett tantárgyi versenyeken. Törekszünk arra, hogy évről-évre megrendezzük az egyes tantárgyak háziversenyeit. A munkaközösségek működési rendje illetve éves munkaterve szabályozza a versenyek és a versenyeken való részvétel rendjét. A versenyeredmények elismerése a Jutalmazási szabályzat figyelembe vételével történik. A TÁMOP programból fenntartott projektjeink A Kis Menedzser projekt (KMBK, KMV, Siker kulcsa) a 4. évfolyam környezetismeret, ban a Vállalkozzunk illetve e Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek c. tantárgyak tantervébe is beépül. A Derkovits-heti programsorozat (Derkovits vetélkedő, Verssoroló gála, Gyermekszemmel kiállítás, Derkovits-kupanap, nyelvi nap) egyes további elemei a 7 évfolyamon a vizuális kultúra illetve a 8. évfolyam magyar irodalom tantárgyak tantervéhez illeszkedik. A koszorúzásról a DÖK gondoskodik. A TT (a tanulás tanulása 3 program) vertikálisan és horizontálisan egyaránt építkezik, amennyiben valamennyi tantárgyhoz kapcsolódva 8 évfolyamon keresztül válik mind tudatosabbá, a tantárgyi programban leírtak szerint. (ld. még: 3.3 ) Pedagógiai programunk Tevékenységünket az 1998/99. tanévtől alapvetően Pedagógiai programunk határozza meg, amit 2001-ben, majd 2004-ben a hatályos közoktatási törvény előírásai szerint, évben a tantestület kezdeményezésére (annak érdekében, hogy kötelező idegen nyelvként a német mellett az angol is választható legyen) módosítottunk ben a nem szakrendszerű oktatás, 2009-ben az alapító okirat kapcsán került kiegészítésre. A fenntartó önkormányzat 2007 őszén eredményes ROP-os pályázatot nyújtott be, így a NYDOP keretében 80 millió Ft értékben az infrastruktúra fejlesztésére került sor. E fejlesztés maga után vonta a TÁMOP ben való részvételt, s egyben a Pedagógiai program módosítási kötelezettségét. Jelen átdolgozás kötelezettségét a Nemzeti Köznevelési Törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. írta elő. 3 A tanulási módszerek olyan, széles körben elfogadott és használt eljárások, amelyek megkönnyítik az ismeretszerzés folyamatát, melyben a tananyag önálló, aktív feldolgozása valósul meg meghatározott lépéseken keresztül.

8 8 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Stratégiai tervezésünk és mindennapi munkánk során alapelvünk, hogy személyes felelősségünket felvállalva, az önálló kezdeményezés és az együttműködés jegyében minőségi 4 munkát végzünk. Iskolánk arculatát meghatározó legfontosabb értéknek a - testi-lelki egészséget, mint a tartalmas, tevékeny élet fontos feltételét és az - alkalmazható tudást, mint a személyiség kibontakoztatásának, a kiemelkedésnek, a talpon maradásnak és az alkotó, kiegyensúlyozott személyiséggé válásnak az eszközét. tekintjük. Ennek jegyében küldetésünknek tekintjük, hogy szakszerű nevelő-oktató munkával segítsük tanítványainkat abban, hogy - testi-lelki egészség, önismeret és alkalmazható tudás birtokában- a társadalmi és természeti környezettel összhangban, konstruktív életvezetéssel élő felnőttekké váljanak. Sikerességükért érzett felelősségünk abban áll, hogy - tudatosítsuk tanítványainkban: felelősek saját sorsuk alakításáért, valamint abban, hogy - színvonalas oktatással, korszerű eszközökkel és módszerekkel és konstruktív életvitelre való neveléssel: eszközként alkalmazható tudással is felvértezzük őket. A Derkovits Gyula Általános Iskola nevelési programjának középpontjában -a partnerek helyzetével és igényeivel, valamint a tantestületnek a nevelésről és az oktatásról vallott nézeteivel összhangban- a személyiség szervezett, tervszerű kibontakozatása és fejlesztése áll. Ezzel összhangban normának tekintjük mindazt, amit a NAT illetve az OM által kibocsátott kerettanterv nevelési célként megfogalmaz. Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulókban kifejlesszük a normakövető magatartás iránti igényt. Célunk, hogy a szabályokra ne mint korlátokra, hanem mint biztonságot nyújtó kapaszkodókra tekintsenek. Mindezeket figyelembe véve választottuk meg a kiemelten fontos közös értékeinket, és határoztuk meg pedagógiai munkánk cél és feladatrendszerét. Céljaink meghatározásánál a fentieken kívül figyelemmel voltunk arra is, hogy egyrészt tanítványaink jelentős részének a világhoz, a munkához való viszonyát alapvetően az iskolában megszerzett tapasztalataik, ismereteik, sikereik és kudarcaik, közösségi élményeik határozzák meg, másrészt az Uniós környezetben való boldogulásra kell felkészítenünk őket. Mindezek alapján célunk, hogy tanítványaink biztonságban és szeretetteljes légkörben nevelődjenek az életkori sajátosságokat figyelembe vevő magas színvonalú oktatásban részesüljenek az általunk meghatározott alapelvek és a kiemeltnek tekintett értékek közös kincsükké váljanak mindazoknak, akik iskolánkhoz kötődnek. 4 Minőség: a célnak való megfelelés

9 9 Ennek érdekében értékválasztásunkat alátámasztó, elérhető és vonzó programokat tervezünk és megvalósítható célokat és feladatokat tűzünk tanítványaink és önmagunk elé is. A nevelésben a konstruktív életvitel alkotó elemeinek, fogalom-rendszerének megismertetését, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységrendszer és magatartásforma kialakítását célozzuk meg. Nagy súlyt helyezünk a közös tudásbázis kialakítására, mely a városunkhoz, az iskola névadójához, képzési specialitásainkhoz és kiemelt értékeinkhez kötődik. Az oktatásban a biztos alapokon nyugvó, gyakorlatorientált képzést részesítjük előnyben, miközben az esélyteremtést és az átlagosnál ügyesebb, érdeklődőbb, tehetségesebb gyerekek képességfejlesztését is erkölcsi kötelességünknek tekintjük. Módszereinkben fontos szerepet kapnak az újszerű tanulásszervezési eljárások is. Hagyománya van a témahétnek, a sávos és a moduláris oktatásnak, alkalmanként szerepet kap a tömbösítés és kiteljesedik az IKT alapú oktatás is. Erdei iskolát - az aktuális lehetőségeket figyelembe véve, a mindenkori munkatervben meghatározottak szerint - az alsó tagozaton szervezzük tól a Pedagógiai Program első változatában megfogalmazott Alapelvek szerint végezzük munkánkat. Kiemelt értékeink, jövőképünk és a fentiek értelmében meghatározott pedagógiai céljaink folyamatosan aktualizálódnak, de alapvetően nem változtak, mert azokat jól megalapozottan, közös szellemi termékünkként hoztuk létre, és az ennek szellemében végzett munkánk sikeresnek bizonyult A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célunk:A személyiségfejlesztés feladatrendszerén és színterein át elősegítsük a harmonikus személyiség kibontakozásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas, testi képességek kialakulását. Ennek érdekében az életkori sajátosságokat figyelembe véve alakítjuk ki feladatrendszerünket, a pedagógiai programban meghatározott céljainknak és elvárásainknak megfelelően. Minden nevelőnek ismernie kell a személyiség egyedi vonásait és a mindennapi nevelőmunkáját ehhez kell igazítania. Ennek során elősegítjük a harmonikus személyiség kibontakozását, melynek alappillére a bizalom és a kommunikáció. A személyiségfejlesztés folyamatában a tanulókat fogékonnyá tesszük: a saját környezete, a természet, a testi-lelki egészség, a társas kapcsolatai, a társadalom, gazdasági- és pénzügyi ismeretek és az uniós értékek iránt. Tudatosítjuk az erkölcsi értékeket, és elősegítjük a normakövető magatartásformák kialakulását, melynek meghatározó tényezője a jellem. Az erkölcsi nevelés területén hangsúlyt fektetünk az önálló véleményformálás, a felelősség, az önkéntesség, valamint a szokások kialakítására. A reális önismeret birtokában rávilágítunk az önművelés fontosságára, és ezzel elősegítjük a tanulók tudatos pályaválasztását, a mindennapokban kialakult stressz feloldására.

10 10 A személyiségfejlesztés kiemelt területei: Test-lelki egészség: (mozgásigény, az egészséges életmód alapvető ismeretei, érzelmi élet, önismeret, önértékelés, véleményformálás, stressz oldási technikák) A normakövető magatartásformák: (erkölcsi normák, viselkedésminták, felelősségvállalás, önkéntesség igénye, a hagyományok tisztelete és ápolása) Konstruktív életvitel: (kommunikációs készség; idegen nyelv ismerete; az informatikai eszközök és média tartalmak tudatos használata, gazdasági- és pénzügyi ismeretek; állampolgári- és uniós jogok, kötelességek; pályaválasztás) A tanulási stratégiák elsajátíttatása (önművelés) A személyiségfejlesztés iskolánkhoz kapcsolódó szinterei: tanórák, napközis, tanulószobai, fejlesztő foglalkozások kulturális programok, rendezvények osztálykirándulások, táborozások, egyéb közösségépítő színterek tanulmányi versenyek iskolaorvos, védőnő iskolán kívüli színterek (kulturális intézmények, gyermeket segítő partner intézményhálózat) A személyiségfejlesztés során szem előtt tartjuk, hogy a nevelésben kiemelkedő szerepet betöltő- konstruktív életvitel feltételezi - az intellektuális és az esztétikai tevékenységen, valamint az egészséges életmódon nyugvó- önfejlesztő magatartást. Ezzel összhangban feladatunknak tartjuk, hogy tanítványaink az életkori sajátosságait is figyelembe véve- segítsük elő a gondolatok, az érzelmek fejlesztését, a pozitív viselkedésminták és az erkölcsi normák kialakítását, valamint azt, hogy a már meglévő pozitív személyiségjegyeiket megőrizzék, kibontakoztathassák és továbbfejlesszék. Reális önismeret birtokában rátaláljanak az adottságaiknak legjobban megfelelő műveltségterületre, tudatosan készüljenek a pályaválasztásra. Testi és lelki egészségüket, erőnlétüket fokozzák, megismerjék a helyes táplálkozási és életvezetési szokásokat A káros szenvedélyek elkerülésére, a betegségek megelőzésére, környezetük tisztasága iránti igényességre, a természet védelmére és szeretetére ösztönözzük őket. Legyenek képesek az önálló tevékenységre és a folyamatos önművelésre, stabil tárgyi tudással, széleskörű és továbbfejleszthető ismeretek rendszerével fejlesszük tanulóink képességeit és készségeit, különös tekintettel a kommunikációs készség fejlesztésére, az idegen nyelvekre és a testnevelésre, és az informatikára. A tanítványaink neveltségében, ismereteiben és a felkészültségében fellelhető gyenge pontokat felismerve felzárkóztassuk őket az életkoruknak és képességeiknek megfelelő szintre

11 11 A konstruktív életvitel kialakítását célzó tevékenységek Az önfejlesztést 5 szolgálják - a helyi tantárgyi rendszeren, a követelményrendszeren és az alkalmazott módszereken kívül- a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások, valamint a szabadidős tevékenységek is. A közösségfejlesztés 6 színterei a tanórákon kívül- a napközi, a diákönkormányzat folyamatos tevékenysége és rendezvényei, közösségi programok - osztályok, évfolyamok és testvérosztályok között, ünnepélyek, versenyek, osztálykirándulások, kulturális programok, táborozás, társadalmi munka, karitatív akciók Az alapelvekkel, a célokkal és a feladatokkal összhangban szervezzük meg az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. Ennek megfelelően kiemelten kezeljük - különösen az oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában az 1-6 évfolyamon - az alapozó tantárgyakat (magyar, matematika). A német nyelv és a testnevelés oktatása emelt szinten is folyik. Kiemelt szerepet kap az informatika oktatása. Törekszünk a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtésére (Pl. személyes odafigyeléssel, a szülők mind nagyobb mértékű bevonására való törekvéssel, segítségnyújtással a szociális ellátáshoz való hozzájutás terén). A lassabban haladók felzárkóztatása fejlesztő foglalkozásokon és korrepetálásokon történik. A tehetséges illetve valamely tantárgy iránt érdeklődő tanulók számára szakköröket szervezünk, versenyekre, pályázatokra, szereplésekre, nyelvvizsgákra készítjük fel őket. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek az alapelvekből, célokból, feladatokból kiindulva állítják össze éves munkatervüket és kínálnak tartalmas, vonzó programot a tanulók, szülők és a lakótelepen élők számára. A 7-8. osztályban nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra, a pályaválasztás előkészítésére. Az alkalmazható tudásra, a gyakorlatorientált oktatásra, a gazdálkodási ismeretekre, a konstruktív életvezetés alapjainak és a menedzser szemléletnek a megismertetésére alapozva arra törekszünk, hogy tanítványainkban felkeltsük az igényt arra, hogy önmaguk sorsáért felelősséget vállaló, tevékeny, alkotó életet éljenek. 5 Intellektuális tevékenység (ismeretszerzés, tanulás), esztétikai tevékenység (igényesség önmagára és környezetére), egészséges életmód (mozgás, higiéné) 6 Becsületes munka (szellemi, fiz., közéleti), értékóvó magatartás, segítőkészség, karitatív magatartás, normakövető magatartás

12 Egészségfejlesztési Program (a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok) Az egészségnevelési elvekkel összhangban (ld pont) az egészség fejlesztése az iskola valamennyi tantárgyába, a mindennapjaiba beépülő folyamat, melynek eredményeként kedvezően befolyásolható a tanulók egészségi állapota, az egészséghez, mint értékhez való viszonya. Alapelvek, célok: Feladatok, lehetőségek: A megvalósítás színterei: - A tanulók testi-lelki egészsége - Balesetek, betegségek megelőzése, elsősegélynyújtás - Az életkori sajátosságokat figyelembe vesszük. - Az adott tanévben, az egészségnevelési tervben kiemelünk ezekből a feladatokból. - tanórákon (a tantárgyak megfelelő témáinál) - Tanórán kívüli foglalkozásokon - Akcióprogramokon. Mindennapos testmozgás Személyi higiéné, a környezet tisztasága Egészséges táplálkozás Viselkedési függőségek, szenvedélybetegségek megelőzése Családi életre nevelés Balesetek elkerülése, elsősegélynyújtás. Bántalmazás, erőszak megelőzése Kiemelt területek: - Lehetőleg minden nap épüljön be a napirendbe a mozgás, sporttevékenység. - Töltsék hasznosan a szabadidejüket. - Helyes testtartás - Az emberi szervezet felépítése és működése. - Igényelje a személyi tisztaságát. (mosdóhasználat.) - Tantermek tisztasága, esztétikus kialakítása - Fertőzések, járványok megelőzése - Helyes szokások kialakítása - Egészséges élelmiszerek, ételek ismerete, fogyasztása - az egészségtelen táplálkozás következményei - Veszélyforrások ismerete (dohányzás, alkohol, drog) - Helyes döntések meghozatala kellő önismeret birtokában. - Családi, jó közösségi kapcsolatok kialakítása - Harmónia önmagával és a környezettel. - Tisztelet mások iránt, segítés - Felelős nemi magatartás - Biztonságos környezet - Odafigyelés, felelősségérzet. - Konfliktusok elkerülése, kezelése. (érzelmek kezelése) Minden napos testnevelés, napközis foglalkozások, ISK, egészséghét, sport nap, tanulmányi séta, osztálykirándulás Környezetismeret, természetismeret, biológiaegészségtan órák, kémia órák (továbbá reál tantárgyak), osztályfőnöki órák, napközi, tisztasági verseny, védőnői, iskola orvosi szűrések Reál tantárgyak tartalmai, Osztályfőnöki órák, technikaéletvitel órák egészséghét, védőnői előadások Reál tantárgyak, osztályfőnöki órák, egészséghét, védőnői, és kortárs előadások Osztályfőnöki, erkölcstan órák, előadások Minden tantárgy feladata, előadások (pl. iskola rendőr)

13 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztő magatartás kritériuma, hogy harmonikus kapcsolat alakuljon ki az egyén és a társadalom között. Alappillérének a becsületes szellemi, fizikai és közéleti munkavégzést, az értékóvó magatartást, a segítőkészséget, valamint a normakövető magatartást tekintjük. Céljainkkal összhangban a mindennapok munkáját is meghatározó feladatnak tekintjük, hogy tanítványainknak szakszerű segítséget nyújtsunk abban, hogy - Közösségi szellemű, kiegyensúlyozott és kreatív személyiségekké válhassanak, akik képesek a személyes felelősségvállaláson nyugvó együttműködésre, - kialakuljon felelősségérzetük embertársaik valamint természeti és tárgyi környezetük iránt. - ismerjék az élethelyzetüknek megfelelő normákat, alkalmazkodjanak azokhoz és legyen igényük ilyenek véleményezésére, megalkotására is. A közösségfejlesztést szolgálják a mindennapi élet keretei között pl. a csoportmunka során végzett feladatok, a projektmunkák, az iskolai ünnepségek, az azokon való szereplés és a felkészülés, a csoportos tanulmányi és sportversenyek, a gólyatábor, az osztálykirándulások és a táborozások (anyagi lehetőségek függvényében) és a túrák. A pedagógusok együttműködését a szakmai-pedagógiai együttműködésen túl ami jelentős mértékben a munkaközösségek keretében valósul meg- ugyancsak szolgálják az iskolai és azon túlmutató keretek között zajló rendezvényeink, valamint az évente megrendezendő tantestületi kirándulás. Az iskolai dokumentumok kidolgozása is nagyban hozzájárul a közösségi szellem erősítéséhez. A munkakapcsolatok pl. diákönkormányzati, ifjúságvédelmi ügyek- ugyancsak az együttműködés színterei A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait alapvetően a jogszabályok, az szervezeti és működési szabályzat és az erkölcsi normák határozzák meg. Iskolánkban ezekkel összhangban - az alábbi területek kapnak kiemelt szerepet: - A közösség és a személyiség (énkép, önismeret, test és lélek egysége, személyes higiéné, szexualitás, kapcsolatok, párválasztás, konfliktuskezelés, stressz oldási technikák) fejlesztése - Nevelés (normakövető magatartás, önismeret, pályaorientáció, önképzés vállalkozáskész magatartás, szorgalom ) - A tanulmányi munka szervezése (időbeosztás, munkaszervezés, tanulás tanítása ) - Helyünk a természeti és társadalmi környezetben (kommunikációs kultúra, vitakultúra, tolerancia, környezeti nevelés, önkéntesség) - Életvitel (a célszerű gazdálkodás alapjai, információs kultúra, közlekedési ismeretek,) Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki:

14 14 ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása - az osztálynapló naprakész vezetése, statisztikák, törzskönyv, bizonyítványok, hiányzások, továbbtanulás, pedagógiai jellemzések, környezettanulmány) - javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére - felügyeli az érdemjegyek szabályok szerinti beírását - tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról és szorgalmáról szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása - az osztályban tanító pedagógusok munkáját koordinálja és segíti, együttműködik a szülőkkel, diákönkormányzattal, ifjúságvédelmi felelőssel, a szülői közösséggel az iskolavezetéssel - konzultációt szervez a szakvéleménnyel rendelkező tanulók fejlesztésében közreműködő pedagógusok és a szülők között (új szakvélemény ill. felülvizsgálat esetén) - óralátogatásokon vesz részt - javaslatot tesz szakértői illetve nevelési tanácsadói vizsgálatra - különös gondot fordít a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra - szervezi az osztálykirándulásokat a szülők egyetértésével, rendezvényeket - szülői értekezleteket tart - közreműködik az osztályozó illetve pótvizsgák szervezésében közvetlen nevelőmunka - figyelemmel kíséri az osztály tanulmányi és magatartási helyzetét, minősít, javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti, kérésre indokol és korrigál - segíti a tanulóközösség kialakulását - konstruktív megoldással kezeli az osztályban kialakult helyzeteket, birtokában van konfliktus-megoldási technikáknak - a testi-lelki egészség fontosságára neveli tanítványit az életkori sajátosságok figyelembevételével

15 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Hogy az embert minden tekintetben nevelni tudjuk, meg kell őt ismernünk minden tekintetben / Usinszkij/ A Nemzeti Köznevelési Törvény szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal az iskola minden pedagógusa találkozik a mindennapi munkája során. Fontos, hogy mind a szervezett munka során, mind pedig a spontán találkozások alkalmával empatikus, de következetes bánásmódban részesüljenek. Sajátos nevelési igényű tanulókkal 7 kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók számára a jogszabályoknak megfelelően biztosítja a szakvéleményben meghatározottak szerinti ellátást. Fejlesztő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai fejlesztésének irányelvei határozzák meg. SNI tanítványaink egészséges pszichés fejlődése érdekében kiemelt feladat az integráció során, a tanórákon és a nem tanórai tevékenység alatt az elfogadás teljes körű megvalósítása, a többségi és az SNI gyermekek részéről egyaránt. Feladatunk olyan közösségek szervezése, amelyekben a tanulók életkori és speciális sajátosságaiknak megfelelően gyakorolhatják közösségi szerepüket, személyiségüket sokoldalúan fejleszthetik, továbbá kialakul a helyes értékítélet, a másság elfogadása, a szolidaritás, a tolerancia. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködés megvalósítására törekszünk: - a gyermek diagnózisát felállító Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó - az iskola és óvoda - az iskolában a gyermek fejlesztésében közreműködő gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus - az osztályban tanítók és - a szülők között. Az osztálytanító és a szaktanár munkáját segítő gyógypedagógus/ fejlesztő pedagógus a tanulási zavarral küzdő tanulók felzárkóztatása során olyan alapkészségeket fejleszt, amelyek javítják a tanulók iskolai teljesítményét. A fejlesztésbe beépül a tanítási órák anyaga, de a foglalkozások elsősorban, a lemaradást mutató részképességek fejlesztésére irányulnak 7 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. /Nkt. értelmező rendelkezés p/

16 16 A fejlesztés tartalmát a szakvélemény alapján határozza meg. Ennek alapján egyéni fejlesztési tervet készít. A foglalkozásokon résztvevők adatait Forgalmi naplóban rögzíti, az egyéni haladásról Egyéni fejlődési lapot vezet. A fejlesztő foglalkozásokon a tanulók esetleges hiányzását naprakészen nyilvántartja. Az osztályozó értekezleten tájékoztatást ad a csoportjába tartozó tanulók fejlődéséről. Évente egy alkalommal a tanuló elért eredményeiről írásban értékelést készít, amiben meghatározza a következő időszak fejlesztési feladatait. Amennyiben a tanuló új osztályfőnök és/vagy gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus csoportjában folytatja tanulmányait, úgy az osztályfőnök illetve a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus tájékoztatja az új kollégát a teendőkről és átadja számára a fejlesztéssel kapcsolatos iratanyagot. A tanulók rehabilitációs foglalkozásainak időbeosztását az igazgatóhelyettes koordinálásával a gyógypedagógus/ fejlesztő pedagógus a logopédus közösen határozza meg. A fejlesztés kiscsoportos formában történik. A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése a Szakértői Bizottság megállapításaival és ajánlásaival összhangban történik, esetenként csak szóbeli vagy csak írásbeli számonkérés formájában. Beilleszkedési tanulási és magatartási problémákkal küszködő gyerekekkel 8 kapcsolatos pedagógiai tevékenység Célunk, hogy az érintett a gyerekek időben megkapják azt a speciális egyénre szabott segítséget, amellyel ezek a gondok megelőzhetők, enyhíthetők, ill. megszüntethetők. A Beilleszkedési, tanulási, magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a problémák időben történő felismerése (pl. egy évfolyam két vagy többszöri megismétlése esetén is) az okok feltárása, szükség esetén vizsgálat kezdeményezése, illetve adott esetben a megfelelő tevékenységi formák megválasztása az alábbiak szerint: - Az osztályfőnök (pl. szaktanár kezdeményezésére) és az illetékes igazgató helyettes saját jogkörében vizsgálatot kezdeményez, és a szülő beleegyezése után a gyerek vizsgálatára irányuló kérelmet a Nevelési Tanácsadóhoz továbbítja. - Amennyiben a Nevelési Tanácsadó további vizsgálatot kér a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottságnál, úgy részt vesz az ehhez szükséges iratanyag összeállításában. - A visszaérkezett pedagógiai-ill. szakvélemény alapján a különleges bánásmódot igénylő tanuló egyéni vagy differenciálást biztosító kis csoportos foglalkozás keretében fejlesztő foglalkozásban részesül. - Biztosítja, hogy a felülvizsgálatra a szakvéleményben meghatározott tanévben sor kerüljön. - A visszaérkezett szakvélemény alapján az osztályfőnök konzultációt szervez a fejlesztő pedagógus bevonásával a szülővel és a szaktanárral együtt tanulási kérdésekről és az ebben való együttműködésről. Az egyeztetésről írásos feljegyzést is készít. 8 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. /Nkt. értelmező rendelkezés p/

17 17 - Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: - Magatartászavart elsősorban a környezeti, szociokulturális problémák idézhetnek elő, így például az elhanyagoltság, ismerethiány, tanulási problémák, beilleszkedési és kapcsolatteremtő képesség hiánya vagy hiányossága és nem utolsó sorban a nehezen nevelhetőség. Segítő tevékenységek: - A felborult lelki egyensúly helyreállítása kiemelten figyelünk az ilyen problémával küszködő gyerekre. Igyekszünk biztosítani a nyugodt légkört, a konfliktusok elkerülését. - Segítjük a magatartási problémával küszködő gyerekeket a helyes viselkedési minták kiválasztásában és a közösségbe való beilleszkedését. - Ösztönözzük az osztályokat a Házirenden alapuló saját magatartási szabályainak elkészítésére és azok betartására. - Mindennapi munkánk során figyelemmel vagyunk arra, hogy az erkölcsi értékek átadásában a tanár személyisége példa értékű legyen. - Törekszünk arra, hogy - újszerű eszközökkel és módszerekkel is - fejlesszük tanítványaink pozitív gondolkodását, alkalmazkodó, - konfliktuskezelő készségét, az érzelmek irányításának képességét. - A közösségfejlesztéssel összhangban külön figyelmet fordítunk a jó emberi kapcsolatokra, az elfogadásra, a tolerancia gyakorlására - Figyelemmel vagyunk arra, hogy közös programok alkalmával, testre szabott egyéni feladatok nyújtásával sikerélményhez juthatnak a tanulók. A pozitív élmények, - a szocializáció folyamatában-, beépülnek a személyiségbe, így enyhülnek a zavarok. - Feladatunknak tekintjük, hogy a meglévő jó képességeket, belső erőket felszínre hozzuk, kibontakozását támogassuk (pl. egyéni bánásmóddal, szeretetteljes következetességgel). - Tekintettel vagyunk arra, hogy a kiemelt, támogató figyelem mellett a következetes ellenőrzés és értékelés is segíti a gyerekeket a közösség normáinak, értékeinek elfogadásában. - Fontosnak tartjuk a családdal való együttműködést. Kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadóval, szükség esetén a Családsegítő Szolgálattal is. - A tanulási gondokkal küzdő tanulók esetében következetesen figyelemmel vagyunk a tanulók felzárkóztatására. Differenciált foglalkozások alkalmazásával is sikerélményhez juttatjuk tanulóinkat. Felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálást biztosítunk. - A nevelő - oktató munkában hatványozott szerepet kap az érdeklődés felkeltése a motiváció. - Az egyéni bánásmód elvének alkalmazásával fokozott bátorítást, segítséget nyújtunk. Törekszünk a tanulók egyéni képességének megfelelő tanulási technikákat megtanítani és alkalmaztatni.

18 18 A kiemelten tehetséges tanulókkal 9 kapcsolatos pedagógiai tevékenység Nevelő munkánk célja, hogy tanítványainknak szakszerű segítséget nyújtson abban, hogy rátaláljanak az adottságaiknak legjobban megfelelő műveltségterületre. Nem csak a kisszámú, messze kiemelkedő képességű tanulót kívánjuk egyénileg fejleszteni, hanem mindazokat, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődéssel fordulnak egy-egy műveltségterület, tantárgy felé, akiknek e tevékenységben örömük telik, és az ott elért sikerük pozitívan hat egész személyiségükre. Nagy súlyt helyezünk a tehetség felfedezésére és kibontakoztatására, de ügyelünk arra, hogy a gyerekek vagy a szülők ne kerüljenek túl korán választás elé, kellő időt adunk arra, hogy minden tanítványunk rátaláljon arra a területre, melyen a legsikeresebb, és ami a legtöbb örömet okoz számára. Feladatunknak tekintjük, hogy - széleskörű kínálattal, motiváló módszerekkel önismereti technikák alkalmazásával, a szülőkkel való együttműködés keretében feltárjuk tanítványaink tehetségét - Alkalmazható tudással és továbbfejleszthető ismeretek rendszerével fejlesszük tanulóink képességeit és készségeit, különös tekintettel az idegen nyelvekre, a testnevelésre, a számítástechnikai ismeretekre és a kommunikációs készségekre - Felkeltsük a tanulókban a szellemi erőfeszítés iránti igényt, vállaljuk a versenyekre való felkészítésüket. - A képességek szerinti differenciálás csoportképzési stratégiánkban is megmutatkozik. A testnevelés és a nyelvoktatás nívócsoportokban, sávos rendszerben folyik. A 7. évfolyamon óratervi keretben is tanulható a második idegen nyelv. - Évfolyamversenyeken, tehetségkutató programokon adunk alkalmat a kiemelkedő képességűek bemutatkozására és kibontakoztatására, a sikerélmény megtapasztalására. A képességek kibontakoztatását elősegítő tevékenységi formák: Emelt szintű oktatás: - testnevelés: emelt szintű tanulócsoport az 1. évfolyamtól - emelt szintű német nyelvoktatás az 5. évfolyamtól - Szakkörök (valamennyi évfolyamon, az érdeklődés és a lehetőségek függvényében) matematika, fizika, német, angol, olasz, rajz, biológia, kis menedzser, számítástechnika, énekkar, egészségnevelés, stb.) - Tanfolyamok (igény esetén, külön térítési díjért) További programok: - kiállítások, pályázatok, bemutatók - iskolai sportkör, erdei iskola, táboroztatás - tanulmányi, kulturális és sportversenyek, lehetőség esetén: 9 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. / Nkt. értelmező rendelkezés p/

19 19 Arra törekszünk, hogy rendszeresen megrendezésre kerüljenek az alábbi, saját szervezésű versenyeink: - Gyerekszemmel rajzoló verseny 1-4 évf. tanulóknak - Kis Menedzserek Versenye - Verssoroló gála - Komm, wir hören dich... német versmondó verseny alsó tagozatosoknak - Angol internetes verseny - Óvodások játékos sportversenye - Sportversenyek, szaktárgyi háziversenyek Mindezeken kívül a munkaközösség döntése alapján részt veszünk a központilag vagy társintézmények által szervezett tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal, kapcsolatos pedagógiai tevékenység E területen legfontosabbnak a személyes odafigyelést tartjuk, melynek során az alábbi tevékenységekre támaszkodunk: - az aktuális helyzet megismerése,(kapcsolatfelvétel az ifjúságvédelmi felelőssel, valamint a család gondozójával), ennek megfelelő adekvát intézkedések - a tanulók bevonása egyéb iskolai innovatív programokba (Siker kulcsa, Kis menedzserek versenye) - folyamatos tájékoztatás a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról ( rendszeres gyermekvédelmi támogatás), a gyermeki jogokról - a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, iránymutatás - pályaorientáció - felzárkóztató programok, foglalkozások - drog-és bűnmegelőzési programok (DADA),kapcsolattartás az iskolarendőrrel - kapcsolattartás szolgáltató intézményekkel 2.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A tanulók személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. A diákjogok érvényesítése, a tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés érdekében a tanulók az intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet, diákönkormányzatot hozhatnak létre. Iskolánkban ilyen diákszervezet működik, neve Derkovits Gyula Általános Iskola Diákönkormányzata. A tanuló joga, hogy személyesen, vagy választott képviselője útján részt vegyen a Diákönkormányzat munkájában, megilleti a kérdezés érdemi válasz, véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás joga. Ennek kiemelt színtere a legalább negyedévi rendszerességgel összehívott értekezlet, ahol a DÖK- vezetőkön kívül előzetes bejelentés alapján, a tanulók nagyobb csoportját* érintő kérdésben minden tanuló szót kérhet, véleményt nyilváníthat és/vagy kérdést tehet fel a tantestület meghívott tagjának. Kérdésére 22 munkanapon belül érdemi választ kell kapnia.

20 20 A DÖK munkáját a tanulók által felkért, és az igazgató által megbízott, a diákönkormányzat munkáját segítő nagykorú személy segíti, aki felkérésre eljárhat a tagok képviseletében is. A Nemzeti Köznevelési Törvénnyel és a miniszteri rendelettel (ld. 20/ EMMI rendelet 120. ) összhangban A diákönkormányzat eljárhat tanulókat érintő ügyekben. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt - saját működéséről, - a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - hatáskörei gyakorlásáról, - egy tanítás nélküli munkanap programjáról, - az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét az Nkt. 48. (4) bekezdésben meghatározottakon túl ki kell kérni - a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, - a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, - a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, - az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, - az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, - a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, - az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szombathely, 2013 2. javított, kiegészített változat Szombathely, 2014 2 Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA A SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szombathely, 2013 4. javított, kiegészített változat Szombathely, 2017 2 Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben