INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011)"

Átírás

1 Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ( ) Jóváhagyta:... Fenntartó Intézmény neve: Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Címe: 4432 Nyíregyháza, Kollégium út 54 Készítette: Smidt Ferenc vezetésével Szabados Györgyné Igazgatóhelyettes Elfogadva: április 25. az alkalmazotti közösség A fenntartóhoz benyújtva: május 4. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Jogi háttér 1.2 Kapcsolatok egyéb dokumentumokkal 2. IMIP rendeltetése 2.1 Hatálybalépés, érvényesség ideje, felhasználási köre 2.2 Felülvizsgálat 2.3 Módosítási eljárás 2.4 Az intézményre vonatkozó fenntartói elvárások 3. Helyzetelemzés 3.1 Az intézmény rövid bemutatása 3.2 Az intézményszervezeti felépítése, vezetési szerkezete 3.3 Erősségeink 3.4 Gyengeségeink 3.5 Lehetőségeink 3.6 Az intézményt befolyásoló veszélyek 3.7 Partnerkapcsolataink, más ágazatokkal való kapcsolataink 4. A minőségirányítási program célja 4.1 Fogalmi meghatározások Minőségbiztosítás Sajátos minőségi tényezők az oktatásban 4.2 Pedagógus, mint kulcsszereplő 4.3 A minőségügyi folyamat főbb összetevői 4.4 A minőségfejlesztési munkában használt leggyakoribb módszerek 5. Minőségpolitika 5.1. Intézményünk jövőképe 5.2 Intézményünk küldetése 5.3 Stratégiai célok 5.4 Sikerkritériumok és azok mérése 5.5 Minőségpolitikai nyilatkozat 5.6 Az intézmény minőségcéljai 5.7 Célrendszer megvalósításához szükséges elvárások az intézmény szereplőitől 6. Minőségfejlesztési rendszer 6.1 Vezetés elkötelezettsége és felelőssége 2

3 6.2 Törvényes jogszerű működés biztosítása 6.3 A pedagógiai vezetés filozófiája 6.4 A pedagógiai vezetés elvei 6.5 A pedagógiai vezetés 6.6 Tervezési feladatok 6.7 Folyamatok rendszere 6.8 Minőségi körök szervezése 6.9 Gondoskodás az erőforrásokról Humánerőforrás Adatok, információhordozók 6.10 Infrastruktúra biztosítása 6.11 Munkakörnyezet 6.12 Felelősségek és hatáskörök 6.13 Intézkedési terv készítése 6.14 Minőségrendszer működtetése az intézményen belül 6.15 Rendszerkiépítésének ütemezése 7. Az oktatási-nevelési tevékenység ellenőrzése, mérése, értékelése 7.1 A program beválás vizsgálatának szabályozása 7.2 A tanulók értékelése 7.3 Hozzáadott értéket mutató mérések 7.4 Nevelési-oktatási munka ellenőrzése, mérése, értékelése 7.5 A nem oktatómunkát végzők tevékenységének értékelése 7.6 Teljesítményértékelés 8. A fenntartói ellenőrzés és értékelés rendje Az IMIP nyilvánossága Mellékletek: 1. sz.: A partnerekkel történő kommunikáció szabályozása 2. sz.: Az információ áramlás rendje 3. sz.: Irányított önértékelés 4. sz.: Vezetési feladatok 5. sz.: Tervezési folyamatok 6. sz.: Iskolai marketing tevékenység szabályozása 7. sz.: Jelentések rendje 8. sz.: Mérési rendszerterv Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere 9. sz.: A pedagógusmunka teljesítményértékelése 10. sz.: A Fenntartói Ellenőrzési és Értékelési Ütemterv 3

4 1. BEVEZETÉS 1.1 Jogi háttér A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 85 (7) bekezdése előírja, hogy a fenntartó önkormányzatok Önkormányzati Minőségirányítási Programot kötelesek készíteni, amely alapján a nevelési-oktatási intézmények elkészítik Intézményi Minőségirányítási Programjaikat (továbbiakban IMIP). Közismert, hogy Magyarországon és a világban a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés többféle rendszer felhasználásával valósítható meg. Az ISO minőségbiztosítási szabványrendszer, a TQM vezetési filozófia, a Comenius minőségfejlesztési rendszer egyaránt előfordul a nevelési-oktatási intézmények minőségprogramjában. Mi ez utóbbit alkalmazzuk. A fenntartói elvárásokat, a követelményeket és a közoktatást érintő, más ágazatokkal kapcsolatos intézményi feladatokat az ÖMIP hivatott megfogalmazni. Ahogyan mi látjuk a minőségbiztosítást: Egy jól átgondolt törekvés, az oktató-nevelő munka sikerességének biztosítására, az intézmény mindennapjait megélő szolgáltató, és az intézményhasználók együttműködésével. Egyfajta folyamatszervezés, egyfajta folyamatos szervezetfejlesztés, amely önértékelési, önellenőrzési és problémafeltáró szakaszokból áll. A minőségfejlesztési rendszer szerves része annak a háromoldalú szerződésnek, mely az intézményről a fenntartó, a klientúra és a szakma között forog. Ez mindhárom felet kötelezi arra, hogy a minőségről, a megadott dokumentumrész alapján gondoskodjanak. Minőségbiztosításunk akkor lesz eredményes, ha munkánkat érintő döntések meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét tartjuk szemelőt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy intézményünkben minden tanulónak lehetősége legyen képességei kibontakoztatására, személyisége fejlesztésére. Intézményi minőségfejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy működésünk egyenletesebbé és kiszámíthatóbbá válik, a munka hatékonysága nő, képesebbé válunk a felmerülő problémák folyamatos kijavítására. Az intézményi minőségi munka feltételezi a változatos igények és a fenntartói elvárások integrálását, melyet az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer fogalmaz meg. 4

5 1.2 Kapcsolatok egyéb dokumentumokkal ÖMIP a IMIP alapja Az Intézmény minőségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal. A kapcsolat kétirányú: - az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, célkitűzéseket, melyeket az intézményi minőségirányítási program meghatározásakor figyelembe kell venni, - az Intézmény minőségirányítási programja, a program szerint végrehajtott intézményi önértékelés, valamint a minőségirányítási program éves végrehajtásának értékelése, továbbá az Intézmény által az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintetnie a minőségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelően új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben. A két minőségirányítási program akkor tud jól működni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az Intézmény, mind pedig a fenntartó. A fenntartó közzé teszi honlapján az önkormányzat által meghatározott minőségirányítási programot. A fenntartó intézkedéseket köteles tenni és minőségirányítási programján is változtatnia szükséges ha az Intézmény országos mérési és értékelési eredményei nem megfelelőek, azaz nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot. PP tartalmi szabályozás SZMSZ működési szabályozás Kollektív szerződés Közalkalmazotti Szabályzat Éves munkaterv Munkaköri leírások Költségvetési szabályzat A fent felsorolt dokumentumok szoros kölcsönhatásban állnak egymással. 5

6 2. AZ IMIP RENDELTETÉSE Az intézményi minőségirányítási programunk határozza meg működésünk hoszszú távra szóló elveit és a megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Ebben határozzuk meg az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását HATÁLYBALÉPÉS, ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE, FELHASZNÁLÁSI KÖRE A MIP hatályba lépésének időpontja: június 30. és május 04-i módosításaival december 31-ig érvényes. Érvényességi terület: az intézmény egésze. Nyilvánosságra hozatal módja: ismertetése intézményi munkaértekezleten, SZMK megbeszélésen, DÖK megbeszélésen, jóváhagyás után 1-1 példány kihelyezésre kerül a könyvtárban és a nevelői szobában, felkerül az intézmény honlapjára. 2.2 FELÜLVIZSGÁLAT Évente felülvizsgáljuk, mely alapját képezi a tanévvégi beszámolásnak. A beszámolót az igazgató készíti el, mely tartalmazza a minőségcélok teljesülésének helyzetét, és így a következő évi tervezés alapját képezi MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS A módosítást az intézmény bármely dolgozója kezdeményezheti az intézményvezetés felé, amelyet az alkalmazotti közösség hagy jóvá. A változtatás csak a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. 2.4 AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK o o o o Az intézmény jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjön, erősödjön a tervezés szerepe. Rugalmasan alkalmazkodjunk a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget. Az intézményben stabil, innovatív nevelő-oktató tantestület működjön. Minden rászoruló gyermeknek nyújtsunk segítséget a problémái kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 6

7 o o o o o o o o Legyen hatékony együttműködés az intézmény és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. Az tevékenységünk során elő kell segítenünk az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltak megvalósulását, teljesítenünk kell ezekben a dokumentumokban a számunkra előírt feladatokat. Az intézmény vezetőjének kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzések végrehajtására. Az intézményi minőségirányítás keretében illetve a külső értékelési rendszer működése során feltárt problémákat hatékonyan kell kezelni, és törekedni kell a megelőző szemlélet megvalósítására a hibák megelőzése és a folyamatos fejlesztés céljából. Költség-hatékony gazdálkodást kell folytatni A Város vezetése elvárja a közoktatási intézményeitől a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyhez racionális mértékben az önkormányzat biztosítja a szükséges önrészt. Intézményünknek be kell kapcsolódnia az uniós közösségi programokba, és törekednünk kell az eddig kialakított és újabb együttműködések elmélyítésére az Európai Unió tagállamai közoktatási intézményeivel. Elő kell segítenünk a diákok számára az uniós tanulási-, illetve munkalehetőségeket. Kiemelt feladat az Európai Unióval kapcsolatos tudás és kompetencia megszerzésének elősegítése. Az IMIP-re vonatkozó általános fenntartói elvárás: o Az intézmény működésére legyen jellemző a minőségelvűség és a partnerközpontúság, melynek kereteit határozzák meg az intézményi minőségirányítási programjukban. Határozzák meg az intézmény küldetését. o Határozzák meg középtávra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, minőségcéljaikat és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket. o Határozzák meg és szabályozzák a működésük kulcsfolyamatait. Ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, valamint a vezetői ellenőrzés és értékelés (ezen belül a pedagógus teljesítményértékelés) feladatait. o Továbbá határozzák meg a partnerekkel való együttműködés rendjét és e folyamat értékelésének szempontjait (felhasználva a külső partnerekkel a kapcsolattartási mátrixot), valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjét. o Az IMIP eleme a munkatársak attitűdjeinek pontos megismerése, elégedettségük fokozása, motiváltságuk folyamatos ébrentartása illetve növelése. 7

8 o Az intézmények alakítsák ki az intézmény önértékelés rendszerét, eljárási rendjét, a szükséges mérési, értékelési, ellenőrzési rendszert. Az intézményi önértékelés alapján, az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek megjelölésével, határozzanak meg feladatokat a működés javítására, a folyamatok folyamatos fejlesztésre. o A nevelési-oktatási intézmények dolgozzák ki a nevelési, pedagógiai, szakmai programjuk alapján, hogy az oktatási, nevelési eredményeik mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. Ezeket a szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. o Az intézményi MIP-eknek részletesen szabályozniuk kell az előforduló hibákkal, eltérésekkel, nem megfelelőségekkel kapcsolatos felelősségeket, a szükséges helyesbítő intézkedések rendjét valamint a lehetséges problémák valószínű okainak meghatározásával és hatásaival kapcsolatos tevékenységeket és mindezekkel kapcsolatos feljegyzések rendszerét. o Az egyes intézmények a minőségirányítási programjuk részeként eljárást működtetnek az oktatási infrastrukturális feladatok ellátása, a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása érdekében. Az eljárás (vagy az azzal összhangban elkészített szabályzatok) az érintett intézményekben kitérnek az alábbi tevékenységek szabályozására (amennyiben értelmezhető): Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése Információ- és kommunikációtechnológiai háttér biztosítása Karbantartási, üzemeltetési tevékenység Takarítás Anyagkezelés (raktározás), szállítás o Határozzák meg a minőségirányítással foglalkozó felelős feladat- és hatáskörét, valamint a minőségi körök szervezési kereteit, működési rendjét (feladat és felelősségi körét). A város közoktatási intézményrendszerében elvárás, hogy minden, a közoktatási szolgáltatások minőségére hatással lévő munkatárs rendelkezzen munkaköri leírással, valamint az egyes munkatársak aláírási, kiadmányozási jogait az SzMSz-ek illetve a Kiadmányozási szabályzatok rögzítsék. 8

9 3. HELYZETELEMZÉS 3.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA Nyírszőlős Nyíregyházához csatolt 6000 lelkes településrész, mely a városközponttól 10 km-re található. A városrész létszáma növekszik a vonzó kertvárosi jellege miatt. A fiatalok többsége bár a városban dolgoznak helyben maradnak. Az iskolát támogató környezet veszi körül. A belső környezete viszonylag barátságos, a tanuláshoz jó közérzetet teremt. Légköre befogadó, családias hangulatú, gyermekbarát. Pedagógiai programunk célrendszere nagy gondot fordít arra, hogy mindenki szilárd alapképességekkel fejezze be tanulmányait, s egyéni képességeinek megfelelő képzésben részesüljön. Fontosnak tartjuk az önálló ismeretszerzés képességének a kialakítását. Kiemelten kezeljük a nyelvi és informatikai képzést. A délutáni felkészülést segítik a napközis, és diákotthoni foglalkozások. Erősségeink között tartjuk számon a délutáni, esti szabadidős foglalkozások sokszínűségét és jól felszerelt könyvtárunkat. Intézményünk speciális feladatot is ellát. A diákotthonba, átmeneti otthonba került sérült gyerekek pszichés gondozása, közösségbe illesztése, elemi szokásrendszer megalapozása sok tekintetben más eljárásokat kíván egy hagyományos általános iskolához képest. A településről hozzánk járó tanulók, a diákotthonban és az átmeneti otthonban elhelyezett gyerekek harmonikus összeillesztése, értékeik összehangolása speciális feladatot jelent. Intézményünkben az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek adottak. Valamennyi engedélyezett álláshely betöltésre került. 9

10 3.2 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZTI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSI SZERKEZETE IGAZGATÓ DÖK SZMK GAZDASÁGV. IG.H. IGAZGATÓ HELYETTES PEDAGÓGIAI DÁIKOTTH ON VEZETŐ IG.H. ÁTMENETI OTT.VEZ IG.H. KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZET KÖZALKAMAZOTTI TANÁCS GONDNOK KÖNYVELŐ SZABADIDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK PED MUNK. SZERVEZŐ SEGÍTŐK TAKARÍTÓ KARBANTARTÓ PÉNZTÁROS REÁL DIÁKOTTHON, D.O-ban HUMÁN NAPKÖZI ÁTM.O-ban ALSÓ NEVELŐK 10

11 3.3 ERŐSSÉGEINK Az iskolát támogató környezet veszi körül. A fenntartó kiemelten kezeli az intézményt. Jól felszerelt nyelvi és informatikai labor, új tornaterem, felújított épület áll rendelkezésünkre. Az iskolai programok sokszínűek, a szabadidő és sport, az egészséges életmód és a közművelődési kínálat kiemelt szerepet tölt be. Az intézmény nyitottsága a településre kisugárzó hatású. Nagy az iskola pedagógusainak innovációs és pályázati hajlandósága. A gyerekek képességeinek megfelelő módszertani kínálat az oktatásban. 3.4 GYENGESÉGEINK Szakember hiány: fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus. Intézmény felújításra nem került rész külső képe sivár. Nincs játszótér és közösségi tér a kollégiumban. Elavult bútorzat. Környeztünk tisztasága nem megfelelő, karbantartási munkák elhúzódnak. Hiányzó taneszközök. 3.5 LEHETŐSÉGEINK Új támogatási lehetőségek keresése (pályázat) támogatói kör szélesítése, a partnerközpontú működés további javítása. A számítástechnikai és informatikai háttér szélesítése, az önálló ismeretszerző képesség kialakításának a szolgálatába állítása. A folyamatos fejlesztés állandósítása és belső szabályozottság kiterjesztése az intézményi működés egészére. Belső kimeneti pontok pontos meghatározása, s a hatékony munka mérési ellenőrzési rendszerének a megteremtése és folyamatos működtetése. Pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése. 3.6 AZ INTÉZMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ VESZÉLYEK Gyermekek behordása a településrészről. Családi szocializáció. Ha az óvoda nem veszi fel (vagy csak igen magas csoportlétszámba) a gyerekeket, akkor iskolába sem ide fognak jönni. Téves nézetek az iskoláról. 11

12 3.7 PARNERKAPCSOLATAINK, MÁS ÁGAZATOKKAL VALÓ KAP- CSOLATAINK A közoktatás helyi közszolgáltatás, mely nem képzelhető el az oktatásban érdekelt partnerekkel való párbeszéd és hatékony együttműködés nélkül. Fontos a folyamatos párbeszéd, a széleskörű konszenzuskeresés és az oktatásban érdekelt partnerek véleményére való nyitottság Intézményünk külső és belső partnereinek körét az SZMSZ-ben határoztuk meg. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletérért az igazgató és az igazgatóhelyettes a felelős. Együttműködünk az egyes intézményekkel, szervezetekkel, más ágazathoz tartozó partnerekkel is az oktatás érdekében, melyet jelen dokumentum KAPCSOLATTARTÁS mátrixa tartalmaz. Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek és ifjúsági szervezetek helyi csoportjai: NYIGYU, Nagycsaládosok Egyesülete A nevelők szakmai munkájának segítéséért, fejlesztéséért az iskolában működő valamennyi szakmai munkaközösség bekapcsolódik a területi szakmai munkaközösségek munkájába. A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az intézményben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Közvetlen belső partnerek: Az intézmény alkalmazottai: - nevelők - nevelő munkát segítő - technikai dolgozók - ügyviteli dolgozók szülők tanulók végzett tanulók következő életútjának színterei (család, intézmények) A partnerekkel történő kommunikáció szabályozása 1. számú melléklet Az információáramlás rendje 2. számú melléklet 12

13 Kapcsolattartási Mátrix Külső partnerek Együttműködő szervezet Együttműködési területe OKÉV Észak Alföldi Országos tanulmányi mérések regionális ig. OOIH Integrációs pedagógiai rendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg Irányítási feladatok pedagógiai Megyei Önkormányzat szakszolgálat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - Oktatási Bizottság - Kulturális Bizottság Eu.Integrációs Bizottság Beiskolázás Intézményirányítási feladatok összehangolása, városi fejlesztési terv, közoktatási koordináció Napi munkakapcsolat Gyerekek felkészítéséhez szervezett programokhoz segítség kérése - Gazdasági Iroda Gazdálkodással összefüggő tevékenységek egyeztetése Polgármesteri Hivatal Beiskolázás Jegyzője Gyámhivatal Gyermekvédelmi ügyek nyomon követése Ellenőrzési és Minőségügyi Iroda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Nevelési Tanácsadó Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló IMIP elkészítése Ellenőrzési feladatok egyeztetése Ifjúságvédelmi feladatok egyeztetése, segítségkérés, egymás tájékoztatása, együttműködés a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek gondozásában Gyerekek mérése, vizsgálata Szakértői vélemények kérése az érintett gyerekeknek Intézményi kapcsolattartó Igazgató, ált. igh. Zentai Károlyné Verebélyiné Tóth Mariann ig.h. Smidt Ferenc Igazgató Smidt Ferenc Igazgató Smidt Ferenc Igazgató Hornyák Enikő Smidt Ferenc igazgató Tóth Zoltán gazd.vezető Bodnár Miklósné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Bodnár Miklósné ig.h. Vékony Zoltánné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Bodnár Miklósné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Kovács Margaréta ifj.véd. felelős Bodnár Brigitta Smidt Ferenc igazgató Bodnár Miklósné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Sebőkné Fodor Gabriella 13

14 Együttműködő szervezet Együttműködési területe Intézményi kapcsolattartó Megyei Ped.Int. és Továbbképző Továbbképzések szervezé- Smidt Ferenc igazgató Központ se, mérések kérése ANTSZ Az intézmény működésének egészségügyi feltételeinek ellenőrzése Smidt Ferenc igazgató Tóth Zoltán gazd.vez. Verebélyiné Tóth Mari- Munkaügyi Központ Diáksport Szövetség Iskolaegészségügyi szolgáltatások - gyermekorvos - fogszakorvos Műv.Központ, Múzeum, Könyvtár, Kiállítóhelyek, kulturális szervezetek, Múzeumfalu, Vadaspark ann ig.h. Tanulást segítő kiegészítő Smidt Ferenc igazgató programok szervezése, Vékony Zoltánné ig.h. tanórán kívüli szabadidős Dalnics Györgyné szabadidő szervező programok, tevékenységek, önművelődés segítése, élethosszig tartó tanutáros Kardkovács Jolán könyvlás segítése, ped. Továbbképzéshez való hozzájárulás szolgáltatásaik révén Munkaerő gazdálkodáshoz Smidt Ferenc igazgató segítség nyújtása Sportversenyek szervezés, Cservenyák Ottó és testnevelők szabadidősport támogatók, sport tárgyi feltételeinek támogatása (pályázat) szabadidősport támogatása Benkő Lilla védőnő Gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálata, egészséges életmódra nevelés Foglalkozásegészségügy Tanulók, pedagógusok egészségfelmérése, pályaválasztás segítése, iskolai testnevelés segítése Kisebbségi Önkormányzat Helyi termelők, gazdálkodó szervezetek egyének Kisebbségi tanulók és szüleik esélyeinek növelése érdekében lehetőségek keresése, egyeztetések Esetleges, helyi közös programok szervezése Alapítványi iskolák Helyi PP-ban felsorolt szabadidős kínálat szélesítése Benkő Lilla védőnő Smidt Ferenc igazgató Verebélyiné Tóth Mariann ig.h Smidt Ferenc igazgató Programfelelős Bodnár Miklósné ig.h. Dalanics Györgyné szabadidő szervező 14

15 Együttműködő szervezet Együttműködési területe Intézményi kapcsolattartó Periféria Egyesület Hátrányos helyzetű gyerekek Bodnár Miklósné ig.h. hasznos szabadidő el- töltése Középfokú Intézmények Végzett tanulóink előmenetelének Smidt Ferenc igazgató Pályaválasztási felelős nyomonkövetése, pályaválasztás segítése Nyíregyháza város általános Munka összehangolása, Igazgató Iskolái egyeztetése, részvétel Igazgatóhelyettesek egymás versenyein, rendezvényein Mk vezetők Lehetséges kapcsolatok: Intézményben történt Smidt Ferenc igazgató - Nyíregyházi Rádió események közzététele. - Városi TV intézmény menedzselése - Kelet- Magyarország (újság) Egyházak Hit és vallásoktatással Smidt Ferenc igazgató kapcsolatos ügyek Bodnár Miklósné ig.h. Rendőrség Közlekedési ügyességi Smidt Ferenc igazgató versenyek Cservenyák Ottó É-Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Dogprevenció Verebélyiné Tóth Mariann ig.h. Udvariné Tanyi Judit Lakóotthonok Befogadó otthon Gondozott gyerekek fejlődésének, előmenetelének egyeztetése. Egységes követelmény állítása, ezáltal egymás munkájának segítése. Smidt Ferenc igazgató Kovács Margaréta ifj.véd. felelős osztályfőnökök 15

16 4. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA Célja, hogy az oktatás résztvevőiben is tudatosuljon, hogy az iskolai, kollégiumi tevékenység is szolgáltatás, melynek lényege a partnerek igényeinek minél színvonalasabb kielégítése. Nincs olyan szervezet, mely hibátlanul működik. A különbség abban áll, hogy míg az egyik szervezet erről igyekszik megfeledkezni, addig a másik a hibák kijavítására törekszik és a gyöngykagylóhoz hasonlóan a hibából erényt kovácsol. Bámulatra méltó, hogy egy olyan egyszerű élőlény, mint a kagyló. Olyan csodákra képes, mint az igazgyöngy. Az emberek, ha irritálja őket valami, dühöngenek, morgolódnak, csapkodnak. A kagyló egészen mást tesz. Ha idegen testecske kerül a belsejébe és irritálni kezdi, olyan anyagot bocsát ki, ami csökkenti a kellemetlen súrlódást. Bevonja a sebesülést kiváltó testecskét, és csodák csodája, a kibocsátott anyag megszilárdul, és gyönyörűséges gyönggyé változik. Azoknak a kagylóknak, melyeket idegen testecske nem irritál, nincs problémája. Nincs probléma nincs igazgyöngy. (M. Dole Boguhman) Intézményünk igazgyöngy párti. 4.1 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉS Minőségbiztosítás egyik alapfogalma elkötelezettség vagy elhatározás amely az iskolai munkában a tanulók differenciált felkészítését tűzi ki célként. A másik fontos tényező a tervezés és szervezés amely a pedagógus számára a tervezett és dokumentált nevelő-oktató tevékenységet írja elő tanórai és tanórán kívüli munkában egyaránt Sajátos minőségi tényezők az oktatásban A pedagógusok, akik egyben lehet, hogy családanyák is, esetleg rosszul fizetettek, ezért anyagi gondjaik is vannak. A tanulók, akik különböző környezetből érkeznek, más-más előismerettel, jellemmel, habitussal és beállítódással. A szülők, akik elvárásaikban legalább annyira különböznek egymástól, mint a tanulók. Tényleges igényeik gyakran nem is artikulálódnak. 4.2 A PEDAGÓGUS, MINT KULCSSZEREPLŐ Ahhoz, hogy a fenti tényezőkben meglévő esetlegességeket a minimumra csökkentsük, a rendszer első számú kulcsszereplőjét (a pedagógust) kell kiképeznünk. 16

17 A képzés első, nem elmulasztható fázisa az önismereti tréning, amelyen minden pedagógusnak részt kell vennie, mielőtt a minőségbiztosításban való konkrét részvételre szánja el magát. Ezt követően minden pedagógust, akire számítunk a minőségfejlesztésben meg kell ismertetni a minőségbiztosítás alapjaival. Intézményünkben 6 fő vett részt az elmúlt években ilyen típusú alaptanfolyamokon. A képzés bővítése szükséges. Feltétlenül tisztázni kell, hogy a teljes körű minőségfejlesztés: hosszú távú elképzelésre épül, a feladathoz illeszkedő attitűdöt feltételez, és a szervezet minőségi kultúrájának kialakításához 3-5 évre van szükség, miközben egyszerűbb megoldások már korábban kialakíthatók és végrehajthatók. Nem nélkülözheti az érintettek teljes körű elkötelezettségét, mert e nélkül a minőségi körök, melyet a Pedagógiai Programban meghatározott konkrét feladatokra szervezünk, működésképtelenek. Megvalósítása az iskolai pedagógiai munka egészére terjed ki, és akik a megvalósításáért felelősek, a folyamat minden fázisában előre megtervezett irányítási, ellenőrzési feladatot látnak el. 4.3 A MINŐSÉGÜGYI FOLYAMAT FŐBB ÖSSZETEVŐI A vezető elkötelezettsége elsősorban azt jelenti, hogy az eredményes pedagógiai munka fontos eszközének tekinti a minőségbiztosítást, fogékony az innovációra, és képes környezetét is magával ragadni az újszerű feladatok elvégzésében. Ez az elkötelezettség nem csak az igazgatóra vonatkozik, hanem mindazokra a vezetőkre menedzsment akik részt vesznek a folyamatok irányításában. Az igazgató mellett elkötelezettnek kell lenniük a helyetteseknek és a munkaközösség-vezetőknek. Megfelelő munkaszervezés a minőségi munka alapja. Az eredményes megvalósítás előfeltétele olyan minőségi körök megszervezése, amelyek képesek a feladat maradéktalan végrehajtására. Ez azt kell, hogy jelentse, hogy van ötletgazda, aki kitalálja, hogy mit kell csinálni, van fejlesztő, aki az ötletekből feladatcsoportokat dolgoz ki, van aki a feladatot végrehajtja és van aki a minőségi kör munkájáról tájékoztat és összekötőként szerepel a körök között. Az ilyen szempontok szerint szervezett minőségi kör a kezdeti feladatmegoldás - teljesítményképesen tud dolgozni. Ha a csoportépítés folyamatában a vezető nem elég körültekintő, kudarcokkal kell számolnunk, ezt a csoport újraépítésével, a szükséges korrekciók elvégzésével szüntetjük meg. Elemzés értékelés nélkül munkánk tévútra terelődhet és eredmény helyett kudarcban lesz része a közösségnek. Az elemzésnek és az értékelésnek minden munkafázisban működnie kell, hogy már a részfeladatok se spontán módon teljesüljenek. Az elemzés értékelésnek úgy véljük nagy szerepe van abban is, hogy a figyelem ne lanyhuljon, a csoportoknál ne következzen be az önelégültség állapota, mert ez a munka hanyatlását jelentené. 17

18 Stratégia kétirányú folyamat. Egyrészt biztosítja, hogy az intézményünk pedagógiai célkitűzései kapjanak nyilvánosságot, másrészt meghatározza a folyamat lépéseit, felelőseit az elvárható eredményeket. Szervezés, amely nem a munkafolyamatra irányul legalább olyan jelentős, mint maga a munkavégzés. Ebbe a kategóriába tartozik a belső továbbképzés, amely az alapfelkészítés után minden minőségfejlesztésben résztvevő részére elengedhetetlen. Ezeken a belső továbbképzéseken a feladatok elemzéséből levont következtetések és feladatcsoportok kerülnek megbeszélésre, vagyis a résztvevők számba veszik mit végeztek el. Itt lehet összevetni a kialakított stratégiákat a szülői (tanulói) elvárásokkal. A struktúra és rendszer új értelmezést nyer a minőségfejlesztés folyamatában. Más megvilágításba kerülnek a megszokott formák és tevékenységek, előfordulhat, hogy a minőségfejlesztés érdekében szakítanunk kell velük. Ezek a változások, változtatások konfliktusokat teremthetnek, mert a megszokásnak érzelmi vetülete is van. A vezetőnek és a csoportoknak az ilyen típusú konfliktusok kezelésére fel kell készülni. A tervszerű fejlesztés a minőségügyi rendszer természetes velejárója. A teljes körű minőségfejlesztés hosszú távú és mindenre kiterjedő folyamat eredménye lehet, amelyben elkötelezetten kell részt vennie pedagógusainknak és tanulóinknak egyaránt. Minőségirányítási programunk alapvető célkitűzése, hogy a fentebb megfogalmazott kritériumok alapján minőségügyi rendszer alakuljon ki intézményünkben. 4.4 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁBAN HASZNÁLT LEGGYA- KORIBB MÓDSZEREK Adatfeldolgozási technikák Mintavételi eljárás Összehasonlító elemzések Kérdőíves felmérés Listázás Személyes interjúk Problématérkép SWOT elemzés Partnerek azonosítása 18

19 5. MINŐSÉGPOLITIKA 5.1 INTÉZMÉNYÜNK JÖVŐKÉPE Tanulóink, nevelőink jól érezzék itt magukat, szeressenek ide járni, az intézmény legyen valódi lehetőségekkel teli élettér, az önmegvalósítás színtere. Intézményünk jövőorientált, boldog embereket akar neveli, akiknek a tudása feleljen meg az Európai Unió elvárásainak. 5.2 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE A törvényességet és a szakmaiságot szem előtt tartva olyan intézmény működtetése, amelynek szereplői az önkormányzati, a társadalmi és a helyi igényeket figyelembe véve, a szülőkkel együttműködve a teljes személyiség megalapozását végzik. A nevelés folyamatában a gyerek teljes jogú résztvevője a pedagógiai folyamatnak. Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogy hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. 5.3 STRATÉGIAI CÉLOK A partnerek és az érdekelt felek megtartása, szükség esetén fokozása. Meglévő külföldi partnerkapcsolatunk minőségi bővítése. Jelenjen meg pedagógiai tevékenységünkben a helyi, a nemzeti és egyetemes kultúra megismerése, a környezettudatos magatartás, a kommunikációs kultúráltság, a testi és lelki egészségre törekvés, az egyéni adottságokra épülő képességek és készségek fejlesztése, eredményes tanulási stratégiák követése, a gyermekközpontúság figyelembe vételével. Teremtsünk olyan iskolai légkört, amelyben a gyerek és felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként éli meg önmagát. Sajátítsuk el a sikeres állampolgári magatartáshoz vezető út módszereit, hogy a gyerekek elemezni tudják az adott élethelyzeteket és választani tudjanak a sikeres megoldáshoz vezető magatartásformák között. Korszerű kommunikációs eszközök alkalmazása. Tanulóink: Rendelkezzenek reális önismerettel és reális életszemlélettel. Legyenek felkészültek a középiskolai továbbtanulásra. Legyenek nyitottak a problémák megoldására, az újra, a szépre, az igazságra, a szeretetre. 19

20 Érezzék az önképzés szükségességét, sajátítsák el az élethosszig tartó tanulás képességét. Legyenek tevékenységeikben (játék, tanulás, munka) kapcsolataikban együttműködők, segítőkészek. Legyenek képesek védeni környezetüket, dolgozni szebbé tételéért. Legyenek jártasak az informatikában, használható idegen nyelvismerettel rendelkezzenek. Ennek érdekében: A meglévő oktatási szoftvereket és az e-tananyagokat a tanórák minél szélesebb körében alkalmazzuk, bővítjük. Minőségirányítási programunkat folyamatosan értékeljük és a szükséges módosításokat elvégezzük az ÖMIP-pel való összehangolása mellett. Intézményi ellenőrzési és értékelési rendszert működtetünk. Naprakész pedagógus értékelési rendszert működtetünk. 5.4 SIKERKRITÉRIUMOK ÉS AZOK MÉRÉSE Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük munkánkat sikeresnek, ha az iskolánk végzős diákjainak legalább 90%-a a nyolcadik évfolyam végén: Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervében meghatározott továbbhaladás feltételének. ( természetesen elsődleges célunk az hogy a tanulók többsége vagyis több mint 50%-a a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) Mérése: Komplex társadalomtudományi és természettudományi mérés Rendelkezik olyan továbbfejleszthető, továbbépíthető tudással, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre, reális tervek és elképzelések segítségével. Mérése: tanulási orientáció vizsgálat Határozott elképzeléssel bír saját közebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően Mérés: önértékelési kérdőív SEI Ismeri a kultúrált viselkedéshez, az emberi közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés és magatartásformákat. Mérés: JEPQ teszt Önmaga és társa másságának pontos ismerete, megértése, türelem, a mások hátrányos helyzetével való visszaélés kerülése Mérése: kontaktometria Kívánatos elérnünk: Hogy tanulóink legalább 50%-a nyerjen felvételt gimnázium, illetve szakközépiskolába 50%-a tanuljon szakmát szakiskolába 20

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben