INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011)"

Átírás

1 Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ( ) Jóváhagyta:... Fenntartó Intézmény neve: Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Címe: 4432 Nyíregyháza, Kollégium út 54 Készítette: Smidt Ferenc vezetésével Szabados Györgyné Igazgatóhelyettes Elfogadva: április 25. az alkalmazotti közösség A fenntartóhoz benyújtva: május 4. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Jogi háttér 1.2 Kapcsolatok egyéb dokumentumokkal 2. IMIP rendeltetése 2.1 Hatálybalépés, érvényesség ideje, felhasználási köre 2.2 Felülvizsgálat 2.3 Módosítási eljárás 2.4 Az intézményre vonatkozó fenntartói elvárások 3. Helyzetelemzés 3.1 Az intézmény rövid bemutatása 3.2 Az intézményszervezeti felépítése, vezetési szerkezete 3.3 Erősségeink 3.4 Gyengeségeink 3.5 Lehetőségeink 3.6 Az intézményt befolyásoló veszélyek 3.7 Partnerkapcsolataink, más ágazatokkal való kapcsolataink 4. A minőségirányítási program célja 4.1 Fogalmi meghatározások Minőségbiztosítás Sajátos minőségi tényezők az oktatásban 4.2 Pedagógus, mint kulcsszereplő 4.3 A minőségügyi folyamat főbb összetevői 4.4 A minőségfejlesztési munkában használt leggyakoribb módszerek 5. Minőségpolitika 5.1. Intézményünk jövőképe 5.2 Intézményünk küldetése 5.3 Stratégiai célok 5.4 Sikerkritériumok és azok mérése 5.5 Minőségpolitikai nyilatkozat 5.6 Az intézmény minőségcéljai 5.7 Célrendszer megvalósításához szükséges elvárások az intézmény szereplőitől 6. Minőségfejlesztési rendszer 6.1 Vezetés elkötelezettsége és felelőssége 2

3 6.2 Törvényes jogszerű működés biztosítása 6.3 A pedagógiai vezetés filozófiája 6.4 A pedagógiai vezetés elvei 6.5 A pedagógiai vezetés 6.6 Tervezési feladatok 6.7 Folyamatok rendszere 6.8 Minőségi körök szervezése 6.9 Gondoskodás az erőforrásokról Humánerőforrás Adatok, információhordozók 6.10 Infrastruktúra biztosítása 6.11 Munkakörnyezet 6.12 Felelősségek és hatáskörök 6.13 Intézkedési terv készítése 6.14 Minőségrendszer működtetése az intézményen belül 6.15 Rendszerkiépítésének ütemezése 7. Az oktatási-nevelési tevékenység ellenőrzése, mérése, értékelése 7.1 A program beválás vizsgálatának szabályozása 7.2 A tanulók értékelése 7.3 Hozzáadott értéket mutató mérések 7.4 Nevelési-oktatási munka ellenőrzése, mérése, értékelése 7.5 A nem oktatómunkát végzők tevékenységének értékelése 7.6 Teljesítményértékelés 8. A fenntartói ellenőrzés és értékelés rendje Az IMIP nyilvánossága Mellékletek: 1. sz.: A partnerekkel történő kommunikáció szabályozása 2. sz.: Az információ áramlás rendje 3. sz.: Irányított önértékelés 4. sz.: Vezetési feladatok 5. sz.: Tervezési folyamatok 6. sz.: Iskolai marketing tevékenység szabályozása 7. sz.: Jelentések rendje 8. sz.: Mérési rendszerterv Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere 9. sz.: A pedagógusmunka teljesítményértékelése 10. sz.: A Fenntartói Ellenőrzési és Értékelési Ütemterv 3

4 1. BEVEZETÉS 1.1 Jogi háttér A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 85 (7) bekezdése előírja, hogy a fenntartó önkormányzatok Önkormányzati Minőségirányítási Programot kötelesek készíteni, amely alapján a nevelési-oktatási intézmények elkészítik Intézményi Minőségirányítási Programjaikat (továbbiakban IMIP). Közismert, hogy Magyarországon és a világban a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés többféle rendszer felhasználásával valósítható meg. Az ISO minőségbiztosítási szabványrendszer, a TQM vezetési filozófia, a Comenius minőségfejlesztési rendszer egyaránt előfordul a nevelési-oktatási intézmények minőségprogramjában. Mi ez utóbbit alkalmazzuk. A fenntartói elvárásokat, a követelményeket és a közoktatást érintő, más ágazatokkal kapcsolatos intézményi feladatokat az ÖMIP hivatott megfogalmazni. Ahogyan mi látjuk a minőségbiztosítást: Egy jól átgondolt törekvés, az oktató-nevelő munka sikerességének biztosítására, az intézmény mindennapjait megélő szolgáltató, és az intézményhasználók együttműködésével. Egyfajta folyamatszervezés, egyfajta folyamatos szervezetfejlesztés, amely önértékelési, önellenőrzési és problémafeltáró szakaszokból áll. A minőségfejlesztési rendszer szerves része annak a háromoldalú szerződésnek, mely az intézményről a fenntartó, a klientúra és a szakma között forog. Ez mindhárom felet kötelezi arra, hogy a minőségről, a megadott dokumentumrész alapján gondoskodjanak. Minőségbiztosításunk akkor lesz eredményes, ha munkánkat érintő döntések meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét tartjuk szemelőt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy intézményünkben minden tanulónak lehetősége legyen képességei kibontakoztatására, személyisége fejlesztésére. Intézményi minőségfejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy működésünk egyenletesebbé és kiszámíthatóbbá válik, a munka hatékonysága nő, képesebbé válunk a felmerülő problémák folyamatos kijavítására. Az intézményi minőségi munka feltételezi a változatos igények és a fenntartói elvárások integrálását, melyet az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer fogalmaz meg. 4

5 1.2 Kapcsolatok egyéb dokumentumokkal ÖMIP a IMIP alapja Az Intézmény minőségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal. A kapcsolat kétirányú: - az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, célkitűzéseket, melyeket az intézményi minőségirányítási program meghatározásakor figyelembe kell venni, - az Intézmény minőségirányítási programja, a program szerint végrehajtott intézményi önértékelés, valamint a minőségirányítási program éves végrehajtásának értékelése, továbbá az Intézmény által az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintetnie a minőségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelően új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben. A két minőségirányítási program akkor tud jól működni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az Intézmény, mind pedig a fenntartó. A fenntartó közzé teszi honlapján az önkormányzat által meghatározott minőségirányítási programot. A fenntartó intézkedéseket köteles tenni és minőségirányítási programján is változtatnia szükséges ha az Intézmény országos mérési és értékelési eredményei nem megfelelőek, azaz nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot. PP tartalmi szabályozás SZMSZ működési szabályozás Kollektív szerződés Közalkalmazotti Szabályzat Éves munkaterv Munkaköri leírások Költségvetési szabályzat A fent felsorolt dokumentumok szoros kölcsönhatásban állnak egymással. 5

6 2. AZ IMIP RENDELTETÉSE Az intézményi minőségirányítási programunk határozza meg működésünk hoszszú távra szóló elveit és a megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Ebben határozzuk meg az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását HATÁLYBALÉPÉS, ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE, FELHASZNÁLÁSI KÖRE A MIP hatályba lépésének időpontja: június 30. és május 04-i módosításaival december 31-ig érvényes. Érvényességi terület: az intézmény egésze. Nyilvánosságra hozatal módja: ismertetése intézményi munkaértekezleten, SZMK megbeszélésen, DÖK megbeszélésen, jóváhagyás után 1-1 példány kihelyezésre kerül a könyvtárban és a nevelői szobában, felkerül az intézmény honlapjára. 2.2 FELÜLVIZSGÁLAT Évente felülvizsgáljuk, mely alapját képezi a tanévvégi beszámolásnak. A beszámolót az igazgató készíti el, mely tartalmazza a minőségcélok teljesülésének helyzetét, és így a következő évi tervezés alapját képezi MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS A módosítást az intézmény bármely dolgozója kezdeményezheti az intézményvezetés felé, amelyet az alkalmazotti közösség hagy jóvá. A változtatás csak a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. 2.4 AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK o o o o Az intézmény jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjön, erősödjön a tervezés szerepe. Rugalmasan alkalmazkodjunk a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget. Az intézményben stabil, innovatív nevelő-oktató tantestület működjön. Minden rászoruló gyermeknek nyújtsunk segítséget a problémái kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 6

7 o o o o o o o o Legyen hatékony együttműködés az intézmény és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. Az tevékenységünk során elő kell segítenünk az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltak megvalósulását, teljesítenünk kell ezekben a dokumentumokban a számunkra előírt feladatokat. Az intézmény vezetőjének kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzések végrehajtására. Az intézményi minőségirányítás keretében illetve a külső értékelési rendszer működése során feltárt problémákat hatékonyan kell kezelni, és törekedni kell a megelőző szemlélet megvalósítására a hibák megelőzése és a folyamatos fejlesztés céljából. Költség-hatékony gazdálkodást kell folytatni A Város vezetése elvárja a közoktatási intézményeitől a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyhez racionális mértékben az önkormányzat biztosítja a szükséges önrészt. Intézményünknek be kell kapcsolódnia az uniós közösségi programokba, és törekednünk kell az eddig kialakított és újabb együttműködések elmélyítésére az Európai Unió tagállamai közoktatási intézményeivel. Elő kell segítenünk a diákok számára az uniós tanulási-, illetve munkalehetőségeket. Kiemelt feladat az Európai Unióval kapcsolatos tudás és kompetencia megszerzésének elősegítése. Az IMIP-re vonatkozó általános fenntartói elvárás: o Az intézmény működésére legyen jellemző a minőségelvűség és a partnerközpontúság, melynek kereteit határozzák meg az intézményi minőségirányítási programjukban. Határozzák meg az intézmény küldetését. o Határozzák meg középtávra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, minőségcéljaikat és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket. o Határozzák meg és szabályozzák a működésük kulcsfolyamatait. Ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, valamint a vezetői ellenőrzés és értékelés (ezen belül a pedagógus teljesítményértékelés) feladatait. o Továbbá határozzák meg a partnerekkel való együttműködés rendjét és e folyamat értékelésének szempontjait (felhasználva a külső partnerekkel a kapcsolattartási mátrixot), valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjét. o Az IMIP eleme a munkatársak attitűdjeinek pontos megismerése, elégedettségük fokozása, motiváltságuk folyamatos ébrentartása illetve növelése. 7

8 o Az intézmények alakítsák ki az intézmény önértékelés rendszerét, eljárási rendjét, a szükséges mérési, értékelési, ellenőrzési rendszert. Az intézményi önértékelés alapján, az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek megjelölésével, határozzanak meg feladatokat a működés javítására, a folyamatok folyamatos fejlesztésre. o A nevelési-oktatási intézmények dolgozzák ki a nevelési, pedagógiai, szakmai programjuk alapján, hogy az oktatási, nevelési eredményeik mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. Ezeket a szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. o Az intézményi MIP-eknek részletesen szabályozniuk kell az előforduló hibákkal, eltérésekkel, nem megfelelőségekkel kapcsolatos felelősségeket, a szükséges helyesbítő intézkedések rendjét valamint a lehetséges problémák valószínű okainak meghatározásával és hatásaival kapcsolatos tevékenységeket és mindezekkel kapcsolatos feljegyzések rendszerét. o Az egyes intézmények a minőségirányítási programjuk részeként eljárást működtetnek az oktatási infrastrukturális feladatok ellátása, a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása érdekében. Az eljárás (vagy az azzal összhangban elkészített szabályzatok) az érintett intézményekben kitérnek az alábbi tevékenységek szabályozására (amennyiben értelmezhető): Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése Információ- és kommunikációtechnológiai háttér biztosítása Karbantartási, üzemeltetési tevékenység Takarítás Anyagkezelés (raktározás), szállítás o Határozzák meg a minőségirányítással foglalkozó felelős feladat- és hatáskörét, valamint a minőségi körök szervezési kereteit, működési rendjét (feladat és felelősségi körét). A város közoktatási intézményrendszerében elvárás, hogy minden, a közoktatási szolgáltatások minőségére hatással lévő munkatárs rendelkezzen munkaköri leírással, valamint az egyes munkatársak aláírási, kiadmányozási jogait az SzMSz-ek illetve a Kiadmányozási szabályzatok rögzítsék. 8

9 3. HELYZETELEMZÉS 3.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA Nyírszőlős Nyíregyházához csatolt 6000 lelkes településrész, mely a városközponttól 10 km-re található. A városrész létszáma növekszik a vonzó kertvárosi jellege miatt. A fiatalok többsége bár a városban dolgoznak helyben maradnak. Az iskolát támogató környezet veszi körül. A belső környezete viszonylag barátságos, a tanuláshoz jó közérzetet teremt. Légköre befogadó, családias hangulatú, gyermekbarát. Pedagógiai programunk célrendszere nagy gondot fordít arra, hogy mindenki szilárd alapképességekkel fejezze be tanulmányait, s egyéni képességeinek megfelelő képzésben részesüljön. Fontosnak tartjuk az önálló ismeretszerzés képességének a kialakítását. Kiemelten kezeljük a nyelvi és informatikai képzést. A délutáni felkészülést segítik a napközis, és diákotthoni foglalkozások. Erősségeink között tartjuk számon a délutáni, esti szabadidős foglalkozások sokszínűségét és jól felszerelt könyvtárunkat. Intézményünk speciális feladatot is ellát. A diákotthonba, átmeneti otthonba került sérült gyerekek pszichés gondozása, közösségbe illesztése, elemi szokásrendszer megalapozása sok tekintetben más eljárásokat kíván egy hagyományos általános iskolához képest. A településről hozzánk járó tanulók, a diákotthonban és az átmeneti otthonban elhelyezett gyerekek harmonikus összeillesztése, értékeik összehangolása speciális feladatot jelent. Intézményünkben az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek adottak. Valamennyi engedélyezett álláshely betöltésre került. 9

10 3.2 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZTI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSI SZERKEZETE IGAZGATÓ DÖK SZMK GAZDASÁGV. IG.H. IGAZGATÓ HELYETTES PEDAGÓGIAI DÁIKOTTH ON VEZETŐ IG.H. ÁTMENETI OTT.VEZ IG.H. KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZET KÖZALKAMAZOTTI TANÁCS GONDNOK KÖNYVELŐ SZABADIDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK PED MUNK. SZERVEZŐ SEGÍTŐK TAKARÍTÓ KARBANTARTÓ PÉNZTÁROS REÁL DIÁKOTTHON, D.O-ban HUMÁN NAPKÖZI ÁTM.O-ban ALSÓ NEVELŐK 10

11 3.3 ERŐSSÉGEINK Az iskolát támogató környezet veszi körül. A fenntartó kiemelten kezeli az intézményt. Jól felszerelt nyelvi és informatikai labor, új tornaterem, felújított épület áll rendelkezésünkre. Az iskolai programok sokszínűek, a szabadidő és sport, az egészséges életmód és a közművelődési kínálat kiemelt szerepet tölt be. Az intézmény nyitottsága a településre kisugárzó hatású. Nagy az iskola pedagógusainak innovációs és pályázati hajlandósága. A gyerekek képességeinek megfelelő módszertani kínálat az oktatásban. 3.4 GYENGESÉGEINK Szakember hiány: fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus. Intézmény felújításra nem került rész külső képe sivár. Nincs játszótér és közösségi tér a kollégiumban. Elavult bútorzat. Környeztünk tisztasága nem megfelelő, karbantartási munkák elhúzódnak. Hiányzó taneszközök. 3.5 LEHETŐSÉGEINK Új támogatási lehetőségek keresése (pályázat) támogatói kör szélesítése, a partnerközpontú működés további javítása. A számítástechnikai és informatikai háttér szélesítése, az önálló ismeretszerző képesség kialakításának a szolgálatába állítása. A folyamatos fejlesztés állandósítása és belső szabályozottság kiterjesztése az intézményi működés egészére. Belső kimeneti pontok pontos meghatározása, s a hatékony munka mérési ellenőrzési rendszerének a megteremtése és folyamatos működtetése. Pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése. 3.6 AZ INTÉZMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ VESZÉLYEK Gyermekek behordása a településrészről. Családi szocializáció. Ha az óvoda nem veszi fel (vagy csak igen magas csoportlétszámba) a gyerekeket, akkor iskolába sem ide fognak jönni. Téves nézetek az iskoláról. 11

12 3.7 PARNERKAPCSOLATAINK, MÁS ÁGAZATOKKAL VALÓ KAP- CSOLATAINK A közoktatás helyi közszolgáltatás, mely nem képzelhető el az oktatásban érdekelt partnerekkel való párbeszéd és hatékony együttműködés nélkül. Fontos a folyamatos párbeszéd, a széleskörű konszenzuskeresés és az oktatásban érdekelt partnerek véleményére való nyitottság Intézményünk külső és belső partnereinek körét az SZMSZ-ben határoztuk meg. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletérért az igazgató és az igazgatóhelyettes a felelős. Együttműködünk az egyes intézményekkel, szervezetekkel, más ágazathoz tartozó partnerekkel is az oktatás érdekében, melyet jelen dokumentum KAPCSOLATTARTÁS mátrixa tartalmaz. Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek és ifjúsági szervezetek helyi csoportjai: NYIGYU, Nagycsaládosok Egyesülete A nevelők szakmai munkájának segítéséért, fejlesztéséért az iskolában működő valamennyi szakmai munkaközösség bekapcsolódik a területi szakmai munkaközösségek munkájába. A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az intézményben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Közvetlen belső partnerek: Az intézmény alkalmazottai: - nevelők - nevelő munkát segítő - technikai dolgozók - ügyviteli dolgozók szülők tanulók végzett tanulók következő életútjának színterei (család, intézmények) A partnerekkel történő kommunikáció szabályozása 1. számú melléklet Az információáramlás rendje 2. számú melléklet 12

13 Kapcsolattartási Mátrix Külső partnerek Együttműködő szervezet Együttműködési területe OKÉV Észak Alföldi Országos tanulmányi mérések regionális ig. OOIH Integrációs pedagógiai rendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg Irányítási feladatok pedagógiai Megyei Önkormányzat szakszolgálat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - Oktatási Bizottság - Kulturális Bizottság Eu.Integrációs Bizottság Beiskolázás Intézményirányítási feladatok összehangolása, városi fejlesztési terv, közoktatási koordináció Napi munkakapcsolat Gyerekek felkészítéséhez szervezett programokhoz segítség kérése - Gazdasági Iroda Gazdálkodással összefüggő tevékenységek egyeztetése Polgármesteri Hivatal Beiskolázás Jegyzője Gyámhivatal Gyermekvédelmi ügyek nyomon követése Ellenőrzési és Minőségügyi Iroda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Nevelési Tanácsadó Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló IMIP elkészítése Ellenőrzési feladatok egyeztetése Ifjúságvédelmi feladatok egyeztetése, segítségkérés, egymás tájékoztatása, együttműködés a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek gondozásában Gyerekek mérése, vizsgálata Szakértői vélemények kérése az érintett gyerekeknek Intézményi kapcsolattartó Igazgató, ált. igh. Zentai Károlyné Verebélyiné Tóth Mariann ig.h. Smidt Ferenc Igazgató Smidt Ferenc Igazgató Smidt Ferenc Igazgató Hornyák Enikő Smidt Ferenc igazgató Tóth Zoltán gazd.vezető Bodnár Miklósné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Bodnár Miklósné ig.h. Vékony Zoltánné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Bodnár Miklósné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Kovács Margaréta ifj.véd. felelős Bodnár Brigitta Smidt Ferenc igazgató Bodnár Miklósné ig.h. Smidt Ferenc igazgató Sebőkné Fodor Gabriella 13

14 Együttműködő szervezet Együttműködési területe Intézményi kapcsolattartó Megyei Ped.Int. és Továbbképző Továbbképzések szervezé- Smidt Ferenc igazgató Központ se, mérések kérése ANTSZ Az intézmény működésének egészségügyi feltételeinek ellenőrzése Smidt Ferenc igazgató Tóth Zoltán gazd.vez. Verebélyiné Tóth Mari- Munkaügyi Központ Diáksport Szövetség Iskolaegészségügyi szolgáltatások - gyermekorvos - fogszakorvos Műv.Központ, Múzeum, Könyvtár, Kiállítóhelyek, kulturális szervezetek, Múzeumfalu, Vadaspark ann ig.h. Tanulást segítő kiegészítő Smidt Ferenc igazgató programok szervezése, Vékony Zoltánné ig.h. tanórán kívüli szabadidős Dalnics Györgyné szabadidő szervező programok, tevékenységek, önművelődés segítése, élethosszig tartó tanutáros Kardkovács Jolán könyvlás segítése, ped. Továbbképzéshez való hozzájárulás szolgáltatásaik révén Munkaerő gazdálkodáshoz Smidt Ferenc igazgató segítség nyújtása Sportversenyek szervezés, Cservenyák Ottó és testnevelők szabadidősport támogatók, sport tárgyi feltételeinek támogatása (pályázat) szabadidősport támogatása Benkő Lilla védőnő Gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálata, egészséges életmódra nevelés Foglalkozásegészségügy Tanulók, pedagógusok egészségfelmérése, pályaválasztás segítése, iskolai testnevelés segítése Kisebbségi Önkormányzat Helyi termelők, gazdálkodó szervezetek egyének Kisebbségi tanulók és szüleik esélyeinek növelése érdekében lehetőségek keresése, egyeztetések Esetleges, helyi közös programok szervezése Alapítványi iskolák Helyi PP-ban felsorolt szabadidős kínálat szélesítése Benkő Lilla védőnő Smidt Ferenc igazgató Verebélyiné Tóth Mariann ig.h Smidt Ferenc igazgató Programfelelős Bodnár Miklósné ig.h. Dalanics Györgyné szabadidő szervező 14

15 Együttműködő szervezet Együttműködési területe Intézményi kapcsolattartó Periféria Egyesület Hátrányos helyzetű gyerekek Bodnár Miklósné ig.h. hasznos szabadidő el- töltése Középfokú Intézmények Végzett tanulóink előmenetelének Smidt Ferenc igazgató Pályaválasztási felelős nyomonkövetése, pályaválasztás segítése Nyíregyháza város általános Munka összehangolása, Igazgató Iskolái egyeztetése, részvétel Igazgatóhelyettesek egymás versenyein, rendezvényein Mk vezetők Lehetséges kapcsolatok: Intézményben történt Smidt Ferenc igazgató - Nyíregyházi Rádió események közzététele. - Városi TV intézmény menedzselése - Kelet- Magyarország (újság) Egyházak Hit és vallásoktatással Smidt Ferenc igazgató kapcsolatos ügyek Bodnár Miklósné ig.h. Rendőrség Közlekedési ügyességi Smidt Ferenc igazgató versenyek Cservenyák Ottó É-Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Dogprevenció Verebélyiné Tóth Mariann ig.h. Udvariné Tanyi Judit Lakóotthonok Befogadó otthon Gondozott gyerekek fejlődésének, előmenetelének egyeztetése. Egységes követelmény állítása, ezáltal egymás munkájának segítése. Smidt Ferenc igazgató Kovács Margaréta ifj.véd. felelős osztályfőnökök 15

16 4. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA Célja, hogy az oktatás résztvevőiben is tudatosuljon, hogy az iskolai, kollégiumi tevékenység is szolgáltatás, melynek lényege a partnerek igényeinek minél színvonalasabb kielégítése. Nincs olyan szervezet, mely hibátlanul működik. A különbség abban áll, hogy míg az egyik szervezet erről igyekszik megfeledkezni, addig a másik a hibák kijavítására törekszik és a gyöngykagylóhoz hasonlóan a hibából erényt kovácsol. Bámulatra méltó, hogy egy olyan egyszerű élőlény, mint a kagyló. Olyan csodákra képes, mint az igazgyöngy. Az emberek, ha irritálja őket valami, dühöngenek, morgolódnak, csapkodnak. A kagyló egészen mást tesz. Ha idegen testecske kerül a belsejébe és irritálni kezdi, olyan anyagot bocsát ki, ami csökkenti a kellemetlen súrlódást. Bevonja a sebesülést kiváltó testecskét, és csodák csodája, a kibocsátott anyag megszilárdul, és gyönyörűséges gyönggyé változik. Azoknak a kagylóknak, melyeket idegen testecske nem irritál, nincs problémája. Nincs probléma nincs igazgyöngy. (M. Dole Boguhman) Intézményünk igazgyöngy párti. 4.1 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉS Minőségbiztosítás egyik alapfogalma elkötelezettség vagy elhatározás amely az iskolai munkában a tanulók differenciált felkészítését tűzi ki célként. A másik fontos tényező a tervezés és szervezés amely a pedagógus számára a tervezett és dokumentált nevelő-oktató tevékenységet írja elő tanórai és tanórán kívüli munkában egyaránt Sajátos minőségi tényezők az oktatásban A pedagógusok, akik egyben lehet, hogy családanyák is, esetleg rosszul fizetettek, ezért anyagi gondjaik is vannak. A tanulók, akik különböző környezetből érkeznek, más-más előismerettel, jellemmel, habitussal és beállítódással. A szülők, akik elvárásaikban legalább annyira különböznek egymástól, mint a tanulók. Tényleges igényeik gyakran nem is artikulálódnak. 4.2 A PEDAGÓGUS, MINT KULCSSZEREPLŐ Ahhoz, hogy a fenti tényezőkben meglévő esetlegességeket a minimumra csökkentsük, a rendszer első számú kulcsszereplőjét (a pedagógust) kell kiképeznünk. 16

17 A képzés első, nem elmulasztható fázisa az önismereti tréning, amelyen minden pedagógusnak részt kell vennie, mielőtt a minőségbiztosításban való konkrét részvételre szánja el magát. Ezt követően minden pedagógust, akire számítunk a minőségfejlesztésben meg kell ismertetni a minőségbiztosítás alapjaival. Intézményünkben 6 fő vett részt az elmúlt években ilyen típusú alaptanfolyamokon. A képzés bővítése szükséges. Feltétlenül tisztázni kell, hogy a teljes körű minőségfejlesztés: hosszú távú elképzelésre épül, a feladathoz illeszkedő attitűdöt feltételez, és a szervezet minőségi kultúrájának kialakításához 3-5 évre van szükség, miközben egyszerűbb megoldások már korábban kialakíthatók és végrehajthatók. Nem nélkülözheti az érintettek teljes körű elkötelezettségét, mert e nélkül a minőségi körök, melyet a Pedagógiai Programban meghatározott konkrét feladatokra szervezünk, működésképtelenek. Megvalósítása az iskolai pedagógiai munka egészére terjed ki, és akik a megvalósításáért felelősek, a folyamat minden fázisában előre megtervezett irányítási, ellenőrzési feladatot látnak el. 4.3 A MINŐSÉGÜGYI FOLYAMAT FŐBB ÖSSZETEVŐI A vezető elkötelezettsége elsősorban azt jelenti, hogy az eredményes pedagógiai munka fontos eszközének tekinti a minőségbiztosítást, fogékony az innovációra, és képes környezetét is magával ragadni az újszerű feladatok elvégzésében. Ez az elkötelezettség nem csak az igazgatóra vonatkozik, hanem mindazokra a vezetőkre menedzsment akik részt vesznek a folyamatok irányításában. Az igazgató mellett elkötelezettnek kell lenniük a helyetteseknek és a munkaközösség-vezetőknek. Megfelelő munkaszervezés a minőségi munka alapja. Az eredményes megvalósítás előfeltétele olyan minőségi körök megszervezése, amelyek képesek a feladat maradéktalan végrehajtására. Ez azt kell, hogy jelentse, hogy van ötletgazda, aki kitalálja, hogy mit kell csinálni, van fejlesztő, aki az ötletekből feladatcsoportokat dolgoz ki, van aki a feladatot végrehajtja és van aki a minőségi kör munkájáról tájékoztat és összekötőként szerepel a körök között. Az ilyen szempontok szerint szervezett minőségi kör a kezdeti feladatmegoldás - teljesítményképesen tud dolgozni. Ha a csoportépítés folyamatában a vezető nem elég körültekintő, kudarcokkal kell számolnunk, ezt a csoport újraépítésével, a szükséges korrekciók elvégzésével szüntetjük meg. Elemzés értékelés nélkül munkánk tévútra terelődhet és eredmény helyett kudarcban lesz része a közösségnek. Az elemzésnek és az értékelésnek minden munkafázisban működnie kell, hogy már a részfeladatok se spontán módon teljesüljenek. Az elemzés értékelésnek úgy véljük nagy szerepe van abban is, hogy a figyelem ne lanyhuljon, a csoportoknál ne következzen be az önelégültség állapota, mert ez a munka hanyatlását jelentené. 17

18 Stratégia kétirányú folyamat. Egyrészt biztosítja, hogy az intézményünk pedagógiai célkitűzései kapjanak nyilvánosságot, másrészt meghatározza a folyamat lépéseit, felelőseit az elvárható eredményeket. Szervezés, amely nem a munkafolyamatra irányul legalább olyan jelentős, mint maga a munkavégzés. Ebbe a kategóriába tartozik a belső továbbképzés, amely az alapfelkészítés után minden minőségfejlesztésben résztvevő részére elengedhetetlen. Ezeken a belső továbbképzéseken a feladatok elemzéséből levont következtetések és feladatcsoportok kerülnek megbeszélésre, vagyis a résztvevők számba veszik mit végeztek el. Itt lehet összevetni a kialakított stratégiákat a szülői (tanulói) elvárásokkal. A struktúra és rendszer új értelmezést nyer a minőségfejlesztés folyamatában. Más megvilágításba kerülnek a megszokott formák és tevékenységek, előfordulhat, hogy a minőségfejlesztés érdekében szakítanunk kell velük. Ezek a változások, változtatások konfliktusokat teremthetnek, mert a megszokásnak érzelmi vetülete is van. A vezetőnek és a csoportoknak az ilyen típusú konfliktusok kezelésére fel kell készülni. A tervszerű fejlesztés a minőségügyi rendszer természetes velejárója. A teljes körű minőségfejlesztés hosszú távú és mindenre kiterjedő folyamat eredménye lehet, amelyben elkötelezetten kell részt vennie pedagógusainknak és tanulóinknak egyaránt. Minőségirányítási programunk alapvető célkitűzése, hogy a fentebb megfogalmazott kritériumok alapján minőségügyi rendszer alakuljon ki intézményünkben. 4.4 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁBAN HASZNÁLT LEGGYA- KORIBB MÓDSZEREK Adatfeldolgozási technikák Mintavételi eljárás Összehasonlító elemzések Kérdőíves felmérés Listázás Személyes interjúk Problématérkép SWOT elemzés Partnerek azonosítása 18

19 5. MINŐSÉGPOLITIKA 5.1 INTÉZMÉNYÜNK JÖVŐKÉPE Tanulóink, nevelőink jól érezzék itt magukat, szeressenek ide járni, az intézmény legyen valódi lehetőségekkel teli élettér, az önmegvalósítás színtere. Intézményünk jövőorientált, boldog embereket akar neveli, akiknek a tudása feleljen meg az Európai Unió elvárásainak. 5.2 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE A törvényességet és a szakmaiságot szem előtt tartva olyan intézmény működtetése, amelynek szereplői az önkormányzati, a társadalmi és a helyi igényeket figyelembe véve, a szülőkkel együttműködve a teljes személyiség megalapozását végzik. A nevelés folyamatában a gyerek teljes jogú résztvevője a pedagógiai folyamatnak. Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogy hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. 5.3 STRATÉGIAI CÉLOK A partnerek és az érdekelt felek megtartása, szükség esetén fokozása. Meglévő külföldi partnerkapcsolatunk minőségi bővítése. Jelenjen meg pedagógiai tevékenységünkben a helyi, a nemzeti és egyetemes kultúra megismerése, a környezettudatos magatartás, a kommunikációs kultúráltság, a testi és lelki egészségre törekvés, az egyéni adottságokra épülő képességek és készségek fejlesztése, eredményes tanulási stratégiák követése, a gyermekközpontúság figyelembe vételével. Teremtsünk olyan iskolai légkört, amelyben a gyerek és felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként éli meg önmagát. Sajátítsuk el a sikeres állampolgári magatartáshoz vezető út módszereit, hogy a gyerekek elemezni tudják az adott élethelyzeteket és választani tudjanak a sikeres megoldáshoz vezető magatartásformák között. Korszerű kommunikációs eszközök alkalmazása. Tanulóink: Rendelkezzenek reális önismerettel és reális életszemlélettel. Legyenek felkészültek a középiskolai továbbtanulásra. Legyenek nyitottak a problémák megoldására, az újra, a szépre, az igazságra, a szeretetre. 19

20 Érezzék az önképzés szükségességét, sajátítsák el az élethosszig tartó tanulás képességét. Legyenek tevékenységeikben (játék, tanulás, munka) kapcsolataikban együttműködők, segítőkészek. Legyenek képesek védeni környezetüket, dolgozni szebbé tételéért. Legyenek jártasak az informatikában, használható idegen nyelvismerettel rendelkezzenek. Ennek érdekében: A meglévő oktatási szoftvereket és az e-tananyagokat a tanórák minél szélesebb körében alkalmazzuk, bővítjük. Minőségirányítási programunkat folyamatosan értékeljük és a szükséges módosításokat elvégezzük az ÖMIP-pel való összehangolása mellett. Intézményi ellenőrzési és értékelési rendszert működtetünk. Naprakész pedagógus értékelési rendszert működtetünk. 5.4 SIKERKRITÉRIUMOK ÉS AZOK MÉRÉSE Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük munkánkat sikeresnek, ha az iskolánk végzős diákjainak legalább 90%-a a nyolcadik évfolyam végén: Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervében meghatározott továbbhaladás feltételének. ( természetesen elsődleges célunk az hogy a tanulók többsége vagyis több mint 50%-a a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) Mérése: Komplex társadalomtudományi és természettudományi mérés Rendelkezik olyan továbbfejleszthető, továbbépíthető tudással, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre, reális tervek és elképzelések segítségével. Mérése: tanulási orientáció vizsgálat Határozott elképzeléssel bír saját közebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően Mérés: önértékelési kérdőív SEI Ismeri a kultúrált viselkedéshez, az emberi közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés és magatartásformákat. Mérés: JEPQ teszt Önmaga és társa másságának pontos ismerete, megértése, türelem, a mások hátrányos helyzetével való visszaélés kerülése Mérése: kontaktometria Kívánatos elérnünk: Hogy tanulóink legalább 50%-a nyerjen felvételt gimnázium, illetve szakközépiskolába 50%-a tanuljon szakmát szakiskolába 20

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 2. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA... 4 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA...

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben