Kemecsei Helytörténeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemecsei Helytörténeti"

Átírás

1 KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti I. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Beköszöntő Kemecse, történetének, múltjának megismerésében, a szülőföld szeretetére való nevelésben sok szép eredménnyel büszkélkedhet. Lakosait a ragaszkodás, a hűség, az élni és a tenni akarás jellemzi július 1-je kiemelkedő állomás e folyamatban a küzdelmes, építő múlt, a jövőt tervező és szebbé álmodó jelen elismerő eredménye a városi cím elnyerése. Múltunk tisztelete jelenünk méltósága gondolat hatotta át az elmúlt évtizedek helytörténeti, honismereti munkáját. Kozma Sándor és Kozma István fél évszázados szellemi tevékenysége, a családok, a kisközösségek, az iskola hagyományápoló munkája, a megyei és a helyi sajtóban megjelent írások, elemzések a Kemecse című korszakos jelentőségű könyv, a 10 éves Helytörténeti Múzeum, a sok-sok lokálpatrióta kérése és vágya e szerény folytatásra késztet. Kemecsei Helytörténeti címmel negyedévente megjelenő kiadványt indítunk útnak ezen első számmal és ajánlom szíves figyelmébe. Kemecse 1000 éves színes, fordulatos, történelmi eseményekben gazdag múltját szeretném még részletesebben feltárni, bemutatni. A lehetőséghez képest a széles közönség előtt még nem ismert részleteket, személyeket, tárgyakat bemutatni. Bízva szellemi hasznosulásukban élményt nyújtanak, érzéseket keltenek, erősítik az olvasó szülőföld szeretetét. Egyúttal felajánlva a fiatalok tudományos dolgozataihoz, beszámolóikhoz forrásként való felhasználásához. Ez a negyedévente megjelenő lap legyen tisztelgés múltunk iránt és erősítse megbecsülésünket szűkebb és tágabb hazánk, nemzetünk iránt. Lucza János felelős szerkesztő Harsányi Juhász Ferenc ( ) Harsányi Juhász Ferenc Szabolcs megyében, Kemecsén január 15.-én, tizenharmadik gyerekként született Juhász Ferenc, ácsmester és a nemesi családból származó Harsányi Julianna házasságából. A testvérei közül Juhász Lajos igazgató-tanár, Juhász József színész, Dr. Méreyné Juhász Margit író-költő, tanár, tudományos kutató, Juhász Júlia háztartásbeli szülőfalujában is ismertek, róluk a Helytörténeti Múzeumban emlékek találhatók. Édesapja 1920-ban bekövetkező halála után már ötévesen árvaságra jutott, s így a néhány évig tartó meleg családi otthon légköréből kikerülve, korán megtapasztalta a Folytatás a következő oldalon Tartalombó l Beköszöntő * Harsányi Juhász Ferenc ( ) * Kriston Endre ( ) Felszentelt püspök, az egri székes főkáptalan nagyprépostja * Pásztor Dániel ( ) Egy 19. századi pedagógus emlékére

2 Helytörténeti szám reménytelenséggel kezdődő és megpróbáltatásokkal kísért nehéz éveket. A rövid ideig tartó szép emlékű gyermekéveket később néhány ifjúkori versében örökítette meg. Testvére M. Juhász Margit is több versében mély szeretettel, nagy tisztelettel emlékezik édesapjukról. Diákéveit Lőrincfalván, Poroszlón, az egri ciszterek iskolájában töltötte. Nyíregyházán érettségizett 1933-ban. Ezután a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti karának magyar-német szakos hallgatója lett. Közben Salzburgban és Schwarz in Tirolban teológiai és filozófiai tanulmányokat végzett négy éven keresztül, a diplomáját azonban a pedagógia szakkal kiegészítve a budapesti egyetemen szerezte meg január 24-én megnősült, és még ugyanabban az évben december 19-én megszületett első gyermeke. A második világháború kitörése őt is frontszolgálatra kényszeríttette, amelynek állomásai: Kremenyec, Galicia, Kalus, Máramarossziget, majd Budapest-Prága- Csepreg. Szolgált a II. Haditudósító században, majd a vezérkar VI. osztályában. Amerikai fogságba Ausztria: Ried-Senftenbach került családjával együtt ben meg született második gyermeke, a háború befejeződése után hazatérve Budapesten bekapcsolódott a romeltakarítási munkálatokba ban megszületett harmadik, majd 1951-ben negyedik gyermeke. az ifjúság nevelése. Életútja szakmai karrierje, küzdelemről, sikerről, magas szakmaiságról és egész életén át tartó pedagógiai elkötelezettségéről tanúskodik. Kronológiai bemutatás : Tanár, Nyíregyháza : Ipari Szaktanárképző, majd a Műszaki Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszékének vezetője : Országos Pedagógiai Intézet (1956-ban az OPI Forradalmi Bizottságának vezetőségi tagja) : ELTE Pedagógiai Tanszékének adjunktusa júniusáig a Pekingi Kultúrkapcsolatok Főiskolája Magyar Tanszékének szervezője és vezetője : Közgazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szervezője és vezetője. 1981: Nyugállomány kezdete. Meghívás alapján Magyarországra látogató csoportoknak pedagógiai előadások tartása német nyelven. A kínai Si King dalok magyar nyelvre fordítása eredeti szöveg alapján, amelyet még Pekingben kezdett el ben. Tudományos munkái Pedagógusi pálya Pedagógusi pályája Nyíregyházán kezdődött el a Vasvári Pál fiúgimnáziumban. Saját életének tapasztalatai arra indították, hogy minden igyekezetével támogassa a szegény sorsú, de tehetséges gyermekek tudásának minél sokoldalúbb kibontakozását. Ez a cél vezette a népi kollégiumok létrehozásában Nyíregyházán között népi kollégium szervezője, a Bessenyei György fiúkollégiumban, a Rozgonyi Piroska lánykollégiumban és az Áchim L. András dolgozók kollégiumában tevékenykedett től Budapesten a szakiskolai-, főiskolai- és egyetemi oktatásba kapcsolódott be. Szívén viselte az erkölcsi nevelés fontosságát, harcolt az erkölcsi oktatás bevezetéséért, de sajnos az akkori kultúrtárca képviselői részéről csak meg nem értést és ellenállást tapasztalt. Pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező iskolai hitoktatás eltörlésével űr támadt az ifjúság személyiség-fejlődésének gondozásában és ezen a téren nem jó irányba halad 12 önálló és kb. 60 tanulmányban való részvétel hazai és külföldi szaklapokban tól a Nemzeti Tudományos Egyesület tagja, a TIT József Attila Szabadegyetem pedagógiai előadója. Irodalmi Fragmentumok Ifjúkori verskísérletei ig terjedően Lyahovics István barátjával együtt Virágok a domboldalon címmel jelentek meg. Az ig terjedő időben írt versei az Új Magyarország c. lap ünnepi számaiban kerültek publikálásra. Missa de verbo c. oratóriuma német fordításban jelent meg 1937-ben. Harsányi Juhász Ferenc (2000) Keresztmetszet a korban: Posztumus verseskötet. Készült a Püski Kiadó nyomdájában, Budapesten. A korral szemben kritikáit, gondolatait, elkeseredettségét prózai írásaiban és verseiben fejezte ki, amelyek érzékeny, zárkózott lelkivilágából, hol szelíden, hol keserűen törtek fel, hogy emléket hagyjanak gyermekeinek, unokáinak, az utókornak, arról a korról, amelyben élt.

3 Helytörténeti szám Kriston Endre ( ) Felszentelt püspök, az egri székes főkáptalan nagyprépostja április 15-én született Kemecsén, földbirtokos családban Kriston Ferenc és Mikecz Borbála katolikus gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, a református iskolában végezte két fiú testvérével együtt Ferenccel, aki a Felső-Szabolcsi Ármentesítő Társulat főmérnöke lett és Györggyel. Tanítóik között szerepelt Délczegh Sándor, aki 1875-től a kemecsei református iskola híres rektora volt, 40 éves kiváló tanítói működéséért a királytól: Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. Tanítványai közül Kemecséről sokan bejutottak középiskolába, onnan egyetemre: jogot, teológiát, bölcsészetet tanultak. Papi, tanári, ügyvédi végzettséget szereztek. Kriston Endre a gimnáziumot Egerben, a ciszterci rend főgimnáziumában végezte, ahol 1895-ben érettségizett. Elhívatást érezvén a papi pálya iránt, a Hittudományi Főiskola növendéke lett augusztus 23-án szentelték áldozópappá. Kriston Endre tanyája Kemecsén a Nagy-Mága északi részén volt, amit előbb Mikecz III. tanyának neveztek, amikor már Egerben élt, bérbe adta Fényes Ignácnak, így Fényes-tanyának nevezték. Utolsó lakója az Ignácz család volt. A tanya utolsó maradványa az 1960-as években juh-hodály volt majd a juhászat felszámolása után az őrizetlenül maradt építményeket széthordták. is vezette április 19.-étől érseki másod titkár december 14.- étől főszentszéki jegyző, és az év december 23.-ától már érseki első titkár. Addigi hűséges, s eredményes udvari szolgálata jutalmául február 18-án megkapta a pápai kamarási címet szeptember 3.-án tagja lett a kanonoki testületnek. Ilyen minőségben került október 11.-én az érseki iroda élére augusztus 30-án boldvai címzetes apát lett. Egri kanonokká történt kinevezéséhez Mikecz Pál kemecsei református vallású képviselő testületi tag javaslatára a község lakossága nevében jókívánságait küldte. Ez az mutatja, hogy számon tartották a községből elkerült személyek életútját. Az Egyház tekintélyét, befolyását romboló es forradalmak időszakában rendkívüli állhatatosságot tanúsított. Állandóan főpásztora, Szmrecsányi Lajos mellett tartózkodott, őt szinte egy percre sem hagyta el április végén, amikor érseket a kommün helyi vezetői letartóztatták, s elhurcolták Egerből, vállalta az életveszélyt is. Főpásztora hűséges helytállását élete végéig nem felejtette el. Ennek megnyilvánulása volt hogy előterjesztésére augusztus 23.-án címzetes püspök lett, majd szeptember 30-án segédpüspökké nevezték ki. Október 21.-étől az érsek oldalkanonokja lett. A Vatikáni Levéltárban adat található, hogy az érsek kezdeményezte koadjutori, utódlási joggal bíró érseki kinevezését is, amely jelenleg ismeretlen okokból nem valósult meg. Felszentelése után alig egy évig Kálban teljesített kápláni szolgálatot. Innen főpásztora Egerbe hívta, ahol a főszékesegyház karkáplánja lett, és hitoktatói feladatot is ellátott október 21.-től június végéig a főszékesegyház hitszónoka volt. Ekkor Samassa József bíboros-érsek udvari káplánjának hívta. Ettől kezdve haláláig központi szolgálatot látott el, miközben egyre magasabb funkciók ellátásával bízták meg főpásztorai. Ez nem volt véletlen, hiszen igazi papi egyéniség volt, akit a feltétlen engedelmesség és mély alázat jellemezett július 5.-én főpásztorának segédtitkára lett, ellátta az irodai aljegyzői teendőket, sőt a levéltárat 1930-ban Csekó Gábor halála után őt nevezték ki nagyprépostnak, a főkáptalan fejének. Ilyen minőségben tagja lett a felsőháznak 1931-től ig. Megnövekedett teendői miatt lemondott a Hitterjesztési Egyesületetek Egyházmegyei igazgatói állásáról, amelyet az 1920-as évek elejétől töltött be. Kriston püspök a Felsőház tagjaként a következő neves személyiségekkel együtt volt a Közoktatásügyi bizottság tagja: Albrecht kir. Herceg, Balogh Elemér, Balogh Jenő, Baltazár Dezső, Berecz János, Berzeviczy Albert, Breyer István, Farkas István, Fekete Zoltán, Geduly Henrik, Glattfelder Gyula, Hanauer Á. István, Herczeg Ferenc, Hubay Jenő, Hültl Hümér,

4 Helytörténeti szám Igaz Béla, Ilosvay Lajos, Inkey József báró, Jankovich Béla, Józan Miklós, József kir. herceg,kapi Béla, Kelemen Krizosztom Ferenc, Khuen-Héderváry Károly gróf, Kolossváry Mihály, Korányi Sándor báró, Löke Károly, Marek József, Meczner Béla, Mikes János gróf, Miklósy István, Muzsa Gyula, Nékám Lajos, Némethy Károly, Óváry Ferenc, Pekár Mihály, Petrovics Elek, Radvánszky Albert báró, Ravasz László, Réti István, Schimanek Emil, Shvoy Lajos, Szinnyei József, Teleki Pál gróf, Werner Adolf, Wolkenberg Alajos, Zichy Gyula gróf. Segédpüspökként szinte minden évben bérmakörúton volt. E körutakról az idősek emlékezete sok kedves történetet idéz. Például az 1930-as évek végen, mezőcsáti bérmaútja során érdeklődött a helybeli plébánostól, hogy hány Kriston nevű személy él a községben? Miután megtudta, a legszegényebb ilyen nevű személynek, református vallása ellenére, egy pár lovat ajándékozott a főkáptalan ároktői méneséből. Ezt erősíti, hogy mikor szabadságát szülőfalújában Kemecsén töltötte, sorra látogatta, segítette felekezeti különbség nélkül rokonait, régi ismerőseit július 4.-én a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából Egerbe érkező Szent Jobb előtt, csodálatos szépségű imát mondott, amelynek szövege így hangzik: Örök, mindenható Isten, mélységes hálával imádunk Téged, hogy *** Szent István királyban magyar népünket megdicsőíteni méltóztattál. Isteni gondviselésed jelét ünnepeljük abban, hogy első szent és apostoli királyunk Jobbját drága nemzeti ereklyeként csodálatosan megőrizted számunkra, ekképp mutatván meg, hogy ő Általad, Veled és Benned kormányozta a magyar nemzetet, és a Te szándékaid szerint indította el történelmi életútjára. Őseink lelkes buzgóságával tör fel szívünkből a sóhaj: Hol vagy István király? bízva reménykedvén, hogy aki népét a pogányságból Krisztus Egyházába vezette, annak közbenjárására mostani nehéz napjaink után is boldogabb jövendő virrad majd reánk. Töredelmes szívvel szánjuk, bánjuk, hogy az elmúlt évszázadok során sokszor éltünk pogányul a szent örökségben, tékozolván kereszténységünk drága kincseit. Saját botlásaink fájdalmas tanulságai térítettek végre jobb útra minket, és vezéreltek vissza Tehozzád. Első szent királyunk dicsőséges Jobbjának drága ereklyéje előtt valóban a mélységből kiáltunk hozzád: könyörülj újra a Te árva népeden! És szent királyunktól tanult lelkiséggel, akarattal töltsd be földi sorsunk hivatott irányítóit. Most pedig nemzetünk tündöklő csillaga, Szent István király! Te hallgass mireánk! Könyörögj Istennél, hogy ezt a lesújtott nemzetet, ezt a szétszabdalt ősi hazát emelje fel ismét, és tegye naggyá újra! Nézd, honnan könyörgünk Hozzád! Abból az ősi városból, amelyben Te alapítottad az egyik első főpásztori széket, és jámbor hagyomány szerint a Királyszéke dombról nézted az első egri székesegyház építését. Kataprán első egri püspök 75. főpásztorutódjával együtt Hozzád sóhajtva, esdve kérünk: folytasd az égben, amit elkezdtél a földön: néped vezérlését, védelmét, szíve, lelke megnemesítését. Amint dicső emlékedet hűen őrizzük, és áldva áldjuk, úgy őrizzük meg ezentúl, mint drága nemzeti közkincsünket, tanításaidnak, törvényeidnek, intelmeidnek romlatlan szellemét. A Boldogságos Szűz, hazánk Védőasszonya, kinek királyi koronádat és országunkat oltalmába ajánlottad, legyen hathatós segedelmünk ez ünnepélyes ígéretünk hű megtartásában! Isten irgalma, a Te vezetésed és közbenjárásod, Nagyasszonyunk segedelme védje, óvja, tegye naggyá, erőssé, boldoggá a Te hajdani földi országodat, a mi szeretett magyar hazánkat! *** XII. Piusz pápa március 25-én dr. Dudás Miklós, a Szent Bazil Rend magyarországi főnöke személyében kinevezte a Hajdúdorogi Egyházmegye második püspökét. A kinevezést április 7-én praeconizálta. Az új püspököt Papp Antal küzikei c. érsek, miskolci apostoli kormányzó szentelte fel, Kriston Endre gerassi c. püspök, egri segédpüspök és dr. Meszlényi Zoltán, szinopai c. püspök, esztergomi segédpüspök közreműködésével, a máriapócsi kegytemplomban, május 14-én. Nem lenne teljes a püspökről nyújtott képünk ha nem szólnánk röviden írói munkásságáról. Különösen kiemelendő a kulturális, a publicisztikai tevékenysége. Egy ideig ő volt az 1875-ben alapított Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület elnöke is. Agriensis" álnéven írt, ez az irodalmi álnévkézikönyvben ellenőrizhető. Több erkölcsnemesítő könyve jelent meg az Egri Népkönyvtár sorozatban. Közölük egyet, A két daru testvér címűt szlovák nyelvre is lefordították.

5 Helytörténeti szám Irodalmi munkásságának méltatásánál meg kell említeni, hogy főként népies irányú működése kelt különös figyelmet. Több tanulmányutat tett Nyugat-Európában különösen Olaszországban, Ausztriában, Svájcban és Bajorországban. Tollából sok szociális irányú cikk is megjelent január végen Szmrecsányi Lajos érsek, pápai trónálló halála után általános érseki helytartóvá nevezték ki, s az új főpásztor, dr. Czapik Gyula kinevezéséig ő lett az egyházmegye első embere. Levéltári források szerint 1939-ben dr. Czapik Gyula és báró Apor Vilmos mellett harmadik helyen szerepelt Veszprémbe, 1940-ben Luttor és Apor mellett második helyen Győrbe, 1942-ben Glattfelder Gyula mellett második helyen Kalocsára jelölték püspöknek illetve érseknek. A győri püspöki szék [1] Páter Hoffmann, a Canisianum régense, már kispap korában püspökjelöltként beszélt Apor Vilmosról. És két évtized múltán csodálkozva kérdezte egyik levelében:,,báró Apor Vilmos még mindig nem lett püspök?'' A többször is felajánlott, jól dotált és kényelmes kanonokságot nem fogadta el. Lelkipásztor akart maradni. Neve először 1938-ban, majd 1939-ben szerepelt a kormány által ajánlottak listáján a veszprémi segéd-, illetőleg megyéspüspöki állás betöltésével kapcsolatban. De egyik alkalommal sem az első helyen. Tóth Tihamér lett Rott Nándor utódlási joggal kinevezett segédpüspöke, majd az ő tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után Czapik Gyula került a nagy közép-dunántúli egyházmegye élére. A Breyer István halálával megüresedett győri püspöki székre ajánlottak listáján is csak a harmadik helyet foglalta el, a sikerre való kevés kilátással. Horthy Miklós kormányzó ugyanis, Csáky István külügyminiszter útján közölte Angelo Rotta pápai nunciussal, hogy az első helyen ajánlott Luttor Ferenc prelátus, a vatikáni magyar követség kánonjogi tanácsosa, vagy a lista második helyén szereplő Kriston Endre, egri segédpüspök kinevezését venné a legszívesebben. XII. Piusz pápa azonban, aki az Eucharisztikus Világkongresszus alatt a várban a magyar államfő vendége volt, mégis Apor Vilmos mellett döntött. A szóbeszéd szerint a gyulai plébános bátyja, Apor Gábor magyar szentszéki követ közbenjárásának köszönhette ezt a feltűnő döntést. Az állítás nem bizonyítható. De ha tényleg megtörtént a közbenjárás, nem méltatlan érdekében történt. Apor Vilmos lett ugyanis a XX. század kiváló egyéniségekben nem szűkölködő magyar püspöki karainak egyik legnagyobb lelkipásztor-főpapja. Kinevezési okmánya január 21-én kelt. Javadalmas kanonokká, majd nagypréposttá való kinevezése jelentősen megnövelte személyi jövedelmét, amelynek nagy részét folyamatosan egyházi, szociális és kulturális célzatú adományokra fordította. A teljesség minden igénye nélkül említünk néhány példát nagyvonalú adományaira márciusában 4 millió koronát adott fele részben a Líceumnak, fele részben pedig az Egerben létesítendő második plébánia számára. 2 millió koronát adott az irgalmas nővérek egri rendházának tatarozására. Szintén ennyivel járult hozzá a helybeli Római Katolikus Felsőkereskedelmi Fiúiskola beruházásaihoz. Ugyanennyit adott a kisújszállási plébánia céljaira is Még a fenti évben, ezüstmiséje alkalmából, 25 millió koronával járult hozzá szülőfalúja római katolikus iskolájának fejlesztéséhez. A helybeli szegények ellátását 2 millió koronával segítette. A község vezetősége bandériummal (magyar ruhába öltözött lovas legényekkel) fogatta kocsiját a Bodóhegynél. A labdarúgó pályától a róm. kat. iskoláig szomorúfűz gallyakat tűztek le a széles árkokba, amelyek megfogantak, kettő még ma is él belőlük, a Szent István úton a Római Katolikus templom közelében. Ebben az évben szülőfaluja Kemecse díszpolgárává választotta Mikecz István alispánnal együtt. Az egri szegényeknek a Szociális Misszió Társulat útján 5 millió koronát utaltatott ki. Az Angolkisasszonyok rendje egri intézetének, a helybeli Fiú Felsőkereskedelmi iskolának 2-2 millió koronát adományozott. Nem feledkezett meg az Egri Katolikus Körről, az Egri Tűzoltó Egyesületről sem, amelynek összesen 2 millió koronát juttatott. A fentieken kívül adományt juttatott a Katolikus Népszövetségnek és fővárosi Adalbertium főiskolai menzának ben a pesti lelkigyakorlatos háznak 25 millió koronát juttatott augusztusában az érsekhez küldött levelében kinyilvánította ama szándékát, hogy ezer pengőt ad a százéves jubileumát ünneplő helybeli Római Katolikus Tanítóképzőnek, az újonnan épülő Széchenyi utcai zárdaiskolának, valamint a perecesi templomnak. Amikor 1937-ben felépült a lajosvárosi templom, az új harang beszerzésére ezer pengőt adományozott.

6 Helytörténeti szám 1940-ben a Tanítóképző új internátusában egy római katolikus vallású és magyar állampolgárságú, szegény sorsú, megfelelő előképzettségű tanítói életpályára alkalmas növendéknek tanulmányi segélyül évi 500 pengős alapítványt tett. Bikfalvi Géza: A zugligeti Manréza első évtizede, [2] A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya látván a húszas évek elején, a trianoni sokk utáni általános lelki és erkölcsi válságot elhatározta, hogy lelkigyakorlatok tartásával igyekszik segíteni. Ehhez állandó lelkigyakorlatos központra, egy házra volt szükség, először Gödöllőn, majd Gödön keresték a lehetőségeket, de az igazi megoldást egy központi, budapesti ház létrehozása kínált. P. Bernhard Zsigmond SJ javaslatára, megvásároltak báró Csölicsné birtokából egy öt holdas telket, eszményi környezetben, a budai hegyek lábánál, a zugligeti völgyben, amely akkoriban még szinte lakatlan terület volt. A ház építését az akkori tartomány főnök, P. Csávossy Elemér SJ rendelte el, a terveket Bernhardt Győző műépítész készítette el. A költségeket nagyrészt banki hitel -30 éven keresztül pengő-segítségével fedezték, de a nagylelkű adományok is jelentős részt jelentettek a finanszírozásban. Így Blaskó Mária - a kor egyik jelentős katolikus írónője - a Jézus Szíve Gárdaházra gyűjtött összeget ajánlotta fel a Manréza javára valamint A Szív újság és a Kongregációk országos gyűjtést szerveztek az épület részére. Az alapkő letételre 1926-ban került sor, Zichy Gyula kalocsai érsek áldotta meg, a felavató beszédet P. Bangha Béla SJ tartotta. Az első házfőnök P. Vukov János SJ lett -aki később augusztus 31-én délben tragikus körülmények között, éppen a Manréza fürdőmedencéjében kapott halálos szívinfarktust - őt P. Hemm János SJ követte. Az első igazgató P. Jámbor László SJ volt a mezőkövesdi kinevezéséig, utána P. Figula János SJ, majd P. Révay Tibor SJ következett. Elsőnek a kápolna készült el, június 29-én szentelte fel Szmrecsányi Lajos egri érsek, majd a szobák következtek, összesen 54 szoba állt a lelkigyakorlatosok rendelkezésére. A Manréza igazgatósága nagyobb jótevőinek a nevét márványtáblán örökítette meg, mivel az Építő Bizottság szobaalapítási jótékonyságot rendezett. Egy szoba alapítása 2400 pengőbe került és az adományozó nevét a szoba bejárata felett elhelyezett márványtáblán tüntette fel, ha pedig egy szentről nevezték el, a szoba egyik falán kirakták az illető szent képét is. A táblák feliratai a szobák számozása szerint a hatodik: Xavéri Szent Ferencnek a missziók főpártfogójának. Kriston Endre püspök. A Manréza újság nagyon találóan és prófétai előrelátással írta a márványtáblákról egykoron: E márványtáblák, de maga a ház is egyszer el fog pusztulni. A jótettnek azonban örök értéke van Isten előtt! A hűség püspöke Kriston püspök életét évtizedeken keresztül a szakadatlan hűséges szolgálat, a jó cselekedetek sorozata töltötte ki. Éppen ezért keltett nagy megdöbbenést országszerte, hogy 1945-ben, május elején, háborús bűnökkel vádolva a helybeli rendőrség államvédelmi osztályára idézték, majd a várban lévő internáló táborba kísérték, ahol egyik éjjel az őrök eszméletlenre verték. A bűntett bizonyítékául főként az egyik 1943-ban kelt pásztorlevelét hozták fel, amely részlegesen az egri helyi sajtóban is megjelent, és amelyben buzdított a háború folytatására Hitler oldalán. A letartóztatás híre eljutott Mindszenty József főpapig, az Ideiglenes Nemzeti Kormányig, Rákosi Mátyás pártvezetőig és személyesen a római pápáig. Az igaztalan vádakból nagy botrány kerekedett május 28.- án szabadon engedték. Dr. Altorjay Sándor pesti ügyvéd védte a rendőrhatóságok előtt. Egerben a rendőrök megalázóan bántak vele. Megkínzóinak nevét, akinek Egyháza szokása szerint megbocsátott, mindmáig nem tudjuk. Az Egyház helybeli ellenségei hiába akarták népbíróság elé állítani. A Népbíróságok Országos Tanácsa május 28.-i felmentő ítélete jól tükrözi a korszak erkölcsi, politikai arculatát, mert a vádlott magas állású főpap, Eger város közvéleménye pedig erősen katolikus jellegű, és az ügy tekintettel előzményeire és egyéb körülményeire a közvéleményben esetleg olyan hatást vált ki, ami a közbékét veszélyezteti. Felmentésében szerepe volt a Magyar Püspöki Kar május végi ülése tiltakozásának is,

7 Helytörténeti szám ahol Czapik érsek tájékoztatta a főpapokat Kriston püspök barbár megveréséről. Jogilag csak november 9-én szüntették meg az eljárást. A segédpüspök kiszabadulása után az érseki palotában lakott, a fogyó erővel szolgálta tovább Egyházát ben, aranymiséje alkalmából, szülőfalujának templomában carrarai márványból készített emléktáblát helyeztek el az alábbi szöveggel: Ebben a templomban kereszteltetett meg április 22.-én, itt járult az első szent áldáshoz, mutatta be primiciáját, és augusztus 28- án aranymiséjét Kriston Endre, az egri székes főkáptalan nagyprépostja, aki szeptember 30.-án gerasai c. püspökké szenteltetvén, három ízben bérmálta szeretett szülőfalújának Kemecsének híveit. Az Úti Boldogasszony kép [3] A Pesti Jézus Szíve Templom kerítése mellett található a nagy tiszteletben álló Úti Boldogasszony kép. A kép története rendkívül regényes még a jezsuiták egészen korai korszakáig nyúlik vissza. Itáliából ered a híres kegykép, a Madonna della Strada, azaz az Úti Boldogasszony képe, amely a megkoronázott Szűz Máriát ábrázolja a kisded Jézussal. Ez eredetileg egy Róma külvárosában fekvő kis kápolna kegyképe volt, legelőször az út mentén állt a megfáradt vándorok vigasztalására, az ügyes-bajos dolgaikra siető emberek számára állították fel. A XII. században azonban már egy kis kápolnát is emeltek a tiszteletére, ahol később Loyolai Szent Ignác és az első jezsuiták is nagy áhítattal imádkoztak. Annyira megszerették, hogy később a római főtemplomukban, az Il Gesúban szerették volna elhelyezni. A kápolna papja először visszautasította Szent Ignác kérését, majd jobban megismerve a jezsuitákat nemcsak a kápolnát és a kegyképet adta oda a jezsuitáknak, hanem maga lett az első olasz jezsuita. Az évszázadok folyamán a kegykép hihetetlen népszerűségnek örvendett a jezsuiták körében. Magyarországon P. Reisz Elemér SJ a házfőnöksége idején úgy érezte, hogy a második világháború után, a hontalan vándorok, a romokból kivergődő, testileg és lelkileg agyongyötört embereknek szüksége lenne egy vigasztaló Boldogasszonyra, akit nap, mint nap láthatnának anélkül, hogy külön bemennének a templomba. Ezért felkérte Feszty Masa ( ) festőművésznőt, Jókai Mór unokáját, hogy fesse vászonra az Úti Boldogasszony képét. Feszty Masa azonban nem egy másolatot készített, hanem saját felfogása szerint az eredeti kompozíció beállításait meghagyva, szinte mennyei ihletésű képet festett. Feszty Masa Úti Boldogasszonya a magyar lélek fájdalmát fejezi ki, a könnyező szemeken keresztül mosolygó reményt csillantva fel Mária bársonyos tekintetében és a karján ülő kis Jézus tündöklő arcában. Mária képe határozott magyaros arcvonásokat és csodálatos égi szépséget mutat, nyílt és őszinte barna szemeiben, az igazi feltétlen Istenbe vetett hit, mélységes áhitat és nyugodt életbiztonság valamint az emberi gonoszságon érzett könnyes fájdalom tükröződik. Karján Gyermeke azt a biztos és gyengéd nyugalmat árasztja, amely emberi tulajdonsága Jézusnak, a Megváltó Istennek, ha ránéz az ember tudja, hogy ez a Gyermek az egyetlen biztos sziklája az életnek, amibe kapaszkodni érdemes. A kegyképet szeptember között a templom főoltáránál a Jézus Szíve szobor lábánál helyezték el, három napos ájtatosságra, majd gyűjtést rendeztek és a rendház kertfalában márványkép foglalatot építettek és abban nyert elhelyezést a kép. Kriston Endre püspök végezte a kép ünnepélyes megáldását Krisztus Király vasárnapján nyarán az egyik éjjel provokátorok betörték a kép üvegablakát és tintával elcsúfították a képet, de a felháborodott hívek segítségével nagyon hamar helyrehozták teljes díszében. Amikor az idegen elnyomás külföldre kényszeríttette a virágzó magyar jezsuita provincia fiataljait, hogy ott készüljenek fel a papi szolgálatra, 1949-ben az Úti Boldogasszony oltalmába ajánlották hontalan életüket és az egész magyar rendtartományt februárjában kérésére Czapik érsek felmentette az Országos Központi Oltáregyesület egyházmegyei igazgatói állásából ös meghurcolását hívei, jóakarói nem felejtették el. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, október 30-án, az érseki irodában megjelent Balogh József ózdi és Nagy Lipót felnémeti szabadságharcos. Kérelmükre dr. Brezanóczy Pál káptalani helynök az irodába hívatta a segédpüspököt, és kérte, adjon tájékoztatást 1945-ös megveretéséről. A kihallgatásról felvett jegyzőkönyvet forrásértéke miatt szó szerint idézzük: A szabadságharcosok kérésére Kriston Endre segédpüspök előadja, hogy emlékezete szerint május 7-e táján a rendőrségre idézték, és onnan az egri várba szállították, ahol két-három napot töltött,

8 Helytörténeti szám miközben az egyik éjjelen az eszméletlenségig megverték. Tény az is, hogy kezébe forró levest öntöttek, és utána arcához csapták. Kriston Endre segédpüspök a fentiekkel kapcsolatban kijelenti, hogy a maga részéről semmiféle megtorlást nem kíván. Bántalmazóinak már régen megbocsátott. Kriston püspök egészségi állapota 1957-től fokozatosan romlott. Az év októberében agyvérzést kapott, melyet azonban rendkívüli szívós szervezete átvészelt, de ettől kezdve élete végéig tolókocsi használatára kényszerült. A budapesti Irgalmas kórházban Dr. Salacz neves főorvos kezelte és a zárójelentésben megállapította, hogy egészségkárosodása végérvényes. Ekkor a káptalani helynök állandó ápolót rendelt mellé márciusában a végelgyengülés jelei kezdtek mutatkozni rajta május 3.-án, élete 84., papságának 61. és püspökségének 37. évében elköltözött az örökkévalóságba. Május 7.-én vettek tőle búcsút a Főszékesegyházban, halálakor külön lenyomatú, főpapi gyászjelentést adott közre az érsekség Egerben. Földi maradványait a Grőber temetőben lévő családi sírboltban, szülei mellé helyezték. Innen koporsóját évtizedek múlva kivették, s a Bazilika kriptájába temették. [1],,A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár a magyar nyelvű keresztény irodalom tárháza. [2] Készült a Manréza újság I-X. évfolyama alapján. Lelőhely: JTMR Levéltár [3] A szöveg eredete: [4] Dr. Szecskó Károly: Egri püspök. Kriston Endre = Új Misszió, márc p. Pásztor Dániel ( ) Egy 19. századi pedagógus emlékére Pásztor Dániel, a 19. század nevezetes, elismert pedagógusa, igazgató-tanára március 22-én született Kemecsén. Itt tanult szülőfalujában, majd Sárospatakon, pártfogósági engedéllyel egy félévet a bécsi egyetemen is töltött, ahol bölcseleti és pedagógiai előadásokat hallgatott. Felsőfokú tanulmányai közben a Péchy és Uray családnál nevelő is volt ben Eperjesen az ág.ev. kollégiumban a magyar nyelv és irodalom tanításával bízták meg ben a kor pedagógiai hagyománya szerint újra Sárospatakon mint esküdt diák görög nyelvet és irodalmat oktat, ben pedig a gimnázium 3. osztályának vezetését kapta feladatául. Ezen állásban fogadta el a máramarosszigeti ev.ref. főiskola megbízását a bölcseleti tanszékre. Mint pedagógiai tanár felügyelt az elemi és gimnáziumi osztályokra. Hat évig ő irányította az iskolai könyvtárat és levéltárat. Kimagasló szakmai, pedagógiai munkája elismeréseként ő képviselte a máramarosi lyceumot az július 8-án Debrecenben megtartott egyházi iskolai reformot előkészítő egyházkerületi gyűlésen. Az egyházi iskolai reform, pedagógia kimagasló szakértőjeként Budapesten augusztus 1-jén megtartott miniszteri értekezleten ő képviselte egyházmegyéjét. Tevékenysége további elismeréseként Bereg és Máramaros vármegyék táblabírájává választják július 21-én a miskolci ev.ref. lyceum igazgatótanárnak választják, ahol eredményes, sikeres 19 évet töltött. Számos pedagógiai újítást vezetett be. A testi nevelést, a művészeti tárgyakat intézményes keretbe foglalta, a rajzot, a szépírást a rendes tárgyak közé soroltatta. Tanári nyugdíjintézményt létesített, a vasárnapi iskolát felvirágoztatta június 16-án orvosi tanácsra a nevelés-oktatás területéről visszalépett, Máramarosszigetre költözött. Itt augusztusától az ev.ref. egyház főgondnokává választották. A jogakadémiánál még négy évig dolgozott, a megyei törvényhatóságnál közel négy évig irodaigazgatói feladatot látott el. A hosszas betegség erejét kimerítette és december 31-én 67 éves korában Máramarosszigeten elhunyt. Publikációi, cikkei tanulmányai nagy számban jelentek meg, az Országgyűlési Emlékben, a Pedagógiai Szemlében, a Figyelőben. Kovács Gábor az 1885-ben Miskolcon megjelent A miskolczi ev.ref. főgymnasium története című munkájában külön méltatja, tevékenységét példaként említi. Felelős szerkesztő: Lucza János Kiadja: Helytörténeti Múzeum, Kemecse Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2015. XI. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Cséplés Fordson traktorral 1944-ben

Cséplés Fordson traktorral 1944-ben KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2008. IV. évfolyam 4. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Cséplés Fordson traktorral 1944-ben A termés betakarítása mindig fontos volt a falusi

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben