Kemecsei Helytörténeti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemecsei Helytörténeti"

Átírás

1 KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti I. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Beköszöntő Kemecse, történetének, múltjának megismerésében, a szülőföld szeretetére való nevelésben sok szép eredménnyel büszkélkedhet. Lakosait a ragaszkodás, a hűség, az élni és a tenni akarás jellemzi július 1-je kiemelkedő állomás e folyamatban a küzdelmes, építő múlt, a jövőt tervező és szebbé álmodó jelen elismerő eredménye a városi cím elnyerése. Múltunk tisztelete jelenünk méltósága gondolat hatotta át az elmúlt évtizedek helytörténeti, honismereti munkáját. Kozma Sándor és Kozma István fél évszázados szellemi tevékenysége, a családok, a kisközösségek, az iskola hagyományápoló munkája, a megyei és a helyi sajtóban megjelent írások, elemzések a Kemecse című korszakos jelentőségű könyv, a 10 éves Helytörténeti Múzeum, a sok-sok lokálpatrióta kérése és vágya e szerény folytatásra késztet. Kemecsei Helytörténeti címmel negyedévente megjelenő kiadványt indítunk útnak ezen első számmal és ajánlom szíves figyelmébe. Kemecse 1000 éves színes, fordulatos, történelmi eseményekben gazdag múltját szeretném még részletesebben feltárni, bemutatni. A lehetőséghez képest a széles közönség előtt még nem ismert részleteket, személyeket, tárgyakat bemutatni. Bízva szellemi hasznosulásukban élményt nyújtanak, érzéseket keltenek, erősítik az olvasó szülőföld szeretetét. Egyúttal felajánlva a fiatalok tudományos dolgozataihoz, beszámolóikhoz forrásként való felhasználásához. Ez a negyedévente megjelenő lap legyen tisztelgés múltunk iránt és erősítse megbecsülésünket szűkebb és tágabb hazánk, nemzetünk iránt. Lucza János felelős szerkesztő Harsányi Juhász Ferenc ( ) Harsányi Juhász Ferenc Szabolcs megyében, Kemecsén január 15.-én, tizenharmadik gyerekként született Juhász Ferenc, ácsmester és a nemesi családból származó Harsányi Julianna házasságából. A testvérei közül Juhász Lajos igazgató-tanár, Juhász József színész, Dr. Méreyné Juhász Margit író-költő, tanár, tudományos kutató, Juhász Júlia háztartásbeli szülőfalujában is ismertek, róluk a Helytörténeti Múzeumban emlékek találhatók. Édesapja 1920-ban bekövetkező halála után már ötévesen árvaságra jutott, s így a néhány évig tartó meleg családi otthon légköréből kikerülve, korán megtapasztalta a Folytatás a következő oldalon Tartalombó l Beköszöntő * Harsányi Juhász Ferenc ( ) * Kriston Endre ( ) Felszentelt püspök, az egri székes főkáptalan nagyprépostja * Pásztor Dániel ( ) Egy 19. századi pedagógus emlékére

2 Helytörténeti szám reménytelenséggel kezdődő és megpróbáltatásokkal kísért nehéz éveket. A rövid ideig tartó szép emlékű gyermekéveket később néhány ifjúkori versében örökítette meg. Testvére M. Juhász Margit is több versében mély szeretettel, nagy tisztelettel emlékezik édesapjukról. Diákéveit Lőrincfalván, Poroszlón, az egri ciszterek iskolájában töltötte. Nyíregyházán érettségizett 1933-ban. Ezután a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti karának magyar-német szakos hallgatója lett. Közben Salzburgban és Schwarz in Tirolban teológiai és filozófiai tanulmányokat végzett négy éven keresztül, a diplomáját azonban a pedagógia szakkal kiegészítve a budapesti egyetemen szerezte meg január 24-én megnősült, és még ugyanabban az évben december 19-én megszületett első gyermeke. A második világháború kitörése őt is frontszolgálatra kényszeríttette, amelynek állomásai: Kremenyec, Galicia, Kalus, Máramarossziget, majd Budapest-Prága- Csepreg. Szolgált a II. Haditudósító században, majd a vezérkar VI. osztályában. Amerikai fogságba Ausztria: Ried-Senftenbach került családjával együtt ben meg született második gyermeke, a háború befejeződése után hazatérve Budapesten bekapcsolódott a romeltakarítási munkálatokba ban megszületett harmadik, majd 1951-ben negyedik gyermeke. az ifjúság nevelése. Életútja szakmai karrierje, küzdelemről, sikerről, magas szakmaiságról és egész életén át tartó pedagógiai elkötelezettségéről tanúskodik. Kronológiai bemutatás : Tanár, Nyíregyháza : Ipari Szaktanárképző, majd a Műszaki Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszékének vezetője : Országos Pedagógiai Intézet (1956-ban az OPI Forradalmi Bizottságának vezetőségi tagja) : ELTE Pedagógiai Tanszékének adjunktusa júniusáig a Pekingi Kultúrkapcsolatok Főiskolája Magyar Tanszékének szervezője és vezetője : Közgazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szervezője és vezetője. 1981: Nyugállomány kezdete. Meghívás alapján Magyarországra látogató csoportoknak pedagógiai előadások tartása német nyelven. A kínai Si King dalok magyar nyelvre fordítása eredeti szöveg alapján, amelyet még Pekingben kezdett el ben. Tudományos munkái Pedagógusi pálya Pedagógusi pályája Nyíregyházán kezdődött el a Vasvári Pál fiúgimnáziumban. Saját életének tapasztalatai arra indították, hogy minden igyekezetével támogassa a szegény sorsú, de tehetséges gyermekek tudásának minél sokoldalúbb kibontakozását. Ez a cél vezette a népi kollégiumok létrehozásában Nyíregyházán között népi kollégium szervezője, a Bessenyei György fiúkollégiumban, a Rozgonyi Piroska lánykollégiumban és az Áchim L. András dolgozók kollégiumában tevékenykedett től Budapesten a szakiskolai-, főiskolai- és egyetemi oktatásba kapcsolódott be. Szívén viselte az erkölcsi nevelés fontosságát, harcolt az erkölcsi oktatás bevezetéséért, de sajnos az akkori kultúrtárca képviselői részéről csak meg nem értést és ellenállást tapasztalt. Pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező iskolai hitoktatás eltörlésével űr támadt az ifjúság személyiség-fejlődésének gondozásában és ezen a téren nem jó irányba halad 12 önálló és kb. 60 tanulmányban való részvétel hazai és külföldi szaklapokban tól a Nemzeti Tudományos Egyesület tagja, a TIT József Attila Szabadegyetem pedagógiai előadója. Irodalmi Fragmentumok Ifjúkori verskísérletei ig terjedően Lyahovics István barátjával együtt Virágok a domboldalon címmel jelentek meg. Az ig terjedő időben írt versei az Új Magyarország c. lap ünnepi számaiban kerültek publikálásra. Missa de verbo c. oratóriuma német fordításban jelent meg 1937-ben. Harsányi Juhász Ferenc (2000) Keresztmetszet a korban: Posztumus verseskötet. Készült a Püski Kiadó nyomdájában, Budapesten. A korral szemben kritikáit, gondolatait, elkeseredettségét prózai írásaiban és verseiben fejezte ki, amelyek érzékeny, zárkózott lelkivilágából, hol szelíden, hol keserűen törtek fel, hogy emléket hagyjanak gyermekeinek, unokáinak, az utókornak, arról a korról, amelyben élt.

3 Helytörténeti szám Kriston Endre ( ) Felszentelt püspök, az egri székes főkáptalan nagyprépostja április 15-én született Kemecsén, földbirtokos családban Kriston Ferenc és Mikecz Borbála katolikus gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, a református iskolában végezte két fiú testvérével együtt Ferenccel, aki a Felső-Szabolcsi Ármentesítő Társulat főmérnöke lett és Györggyel. Tanítóik között szerepelt Délczegh Sándor, aki 1875-től a kemecsei református iskola híres rektora volt, 40 éves kiváló tanítói működéséért a királytól: Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. Tanítványai közül Kemecséről sokan bejutottak középiskolába, onnan egyetemre: jogot, teológiát, bölcsészetet tanultak. Papi, tanári, ügyvédi végzettséget szereztek. Kriston Endre a gimnáziumot Egerben, a ciszterci rend főgimnáziumában végezte, ahol 1895-ben érettségizett. Elhívatást érezvén a papi pálya iránt, a Hittudományi Főiskola növendéke lett augusztus 23-án szentelték áldozópappá. Kriston Endre tanyája Kemecsén a Nagy-Mága északi részén volt, amit előbb Mikecz III. tanyának neveztek, amikor már Egerben élt, bérbe adta Fényes Ignácnak, így Fényes-tanyának nevezték. Utolsó lakója az Ignácz család volt. A tanya utolsó maradványa az 1960-as években juh-hodály volt majd a juhászat felszámolása után az őrizetlenül maradt építményeket széthordták. is vezette április 19.-étől érseki másod titkár december 14.- étől főszentszéki jegyző, és az év december 23.-ától már érseki első titkár. Addigi hűséges, s eredményes udvari szolgálata jutalmául február 18-án megkapta a pápai kamarási címet szeptember 3.-án tagja lett a kanonoki testületnek. Ilyen minőségben került október 11.-én az érseki iroda élére augusztus 30-án boldvai címzetes apát lett. Egri kanonokká történt kinevezéséhez Mikecz Pál kemecsei református vallású képviselő testületi tag javaslatára a község lakossága nevében jókívánságait küldte. Ez az mutatja, hogy számon tartották a községből elkerült személyek életútját. Az Egyház tekintélyét, befolyását romboló es forradalmak időszakában rendkívüli állhatatosságot tanúsított. Állandóan főpásztora, Szmrecsányi Lajos mellett tartózkodott, őt szinte egy percre sem hagyta el április végén, amikor érseket a kommün helyi vezetői letartóztatták, s elhurcolták Egerből, vállalta az életveszélyt is. Főpásztora hűséges helytállását élete végéig nem felejtette el. Ennek megnyilvánulása volt hogy előterjesztésére augusztus 23.-án címzetes püspök lett, majd szeptember 30-án segédpüspökké nevezték ki. Október 21.-étől az érsek oldalkanonokja lett. A Vatikáni Levéltárban adat található, hogy az érsek kezdeményezte koadjutori, utódlási joggal bíró érseki kinevezését is, amely jelenleg ismeretlen okokból nem valósult meg. Felszentelése után alig egy évig Kálban teljesített kápláni szolgálatot. Innen főpásztora Egerbe hívta, ahol a főszékesegyház karkáplánja lett, és hitoktatói feladatot is ellátott október 21.-től június végéig a főszékesegyház hitszónoka volt. Ekkor Samassa József bíboros-érsek udvari káplánjának hívta. Ettől kezdve haláláig központi szolgálatot látott el, miközben egyre magasabb funkciók ellátásával bízták meg főpásztorai. Ez nem volt véletlen, hiszen igazi papi egyéniség volt, akit a feltétlen engedelmesség és mély alázat jellemezett július 5.-én főpásztorának segédtitkára lett, ellátta az irodai aljegyzői teendőket, sőt a levéltárat 1930-ban Csekó Gábor halála után őt nevezték ki nagyprépostnak, a főkáptalan fejének. Ilyen minőségben tagja lett a felsőháznak 1931-től ig. Megnövekedett teendői miatt lemondott a Hitterjesztési Egyesületetek Egyházmegyei igazgatói állásáról, amelyet az 1920-as évek elejétől töltött be. Kriston püspök a Felsőház tagjaként a következő neves személyiségekkel együtt volt a Közoktatásügyi bizottság tagja: Albrecht kir. Herceg, Balogh Elemér, Balogh Jenő, Baltazár Dezső, Berecz János, Berzeviczy Albert, Breyer István, Farkas István, Fekete Zoltán, Geduly Henrik, Glattfelder Gyula, Hanauer Á. István, Herczeg Ferenc, Hubay Jenő, Hültl Hümér,

4 Helytörténeti szám Igaz Béla, Ilosvay Lajos, Inkey József báró, Jankovich Béla, Józan Miklós, József kir. herceg,kapi Béla, Kelemen Krizosztom Ferenc, Khuen-Héderváry Károly gróf, Kolossváry Mihály, Korányi Sándor báró, Löke Károly, Marek József, Meczner Béla, Mikes János gróf, Miklósy István, Muzsa Gyula, Nékám Lajos, Némethy Károly, Óváry Ferenc, Pekár Mihály, Petrovics Elek, Radvánszky Albert báró, Ravasz László, Réti István, Schimanek Emil, Shvoy Lajos, Szinnyei József, Teleki Pál gróf, Werner Adolf, Wolkenberg Alajos, Zichy Gyula gróf. Segédpüspökként szinte minden évben bérmakörúton volt. E körutakról az idősek emlékezete sok kedves történetet idéz. Például az 1930-as évek végen, mezőcsáti bérmaútja során érdeklődött a helybeli plébánostól, hogy hány Kriston nevű személy él a községben? Miután megtudta, a legszegényebb ilyen nevű személynek, református vallása ellenére, egy pár lovat ajándékozott a főkáptalan ároktői méneséből. Ezt erősíti, hogy mikor szabadságát szülőfalújában Kemecsén töltötte, sorra látogatta, segítette felekezeti különbség nélkül rokonait, régi ismerőseit július 4.-én a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából Egerbe érkező Szent Jobb előtt, csodálatos szépségű imát mondott, amelynek szövege így hangzik: Örök, mindenható Isten, mélységes hálával imádunk Téged, hogy *** Szent István királyban magyar népünket megdicsőíteni méltóztattál. Isteni gondviselésed jelét ünnepeljük abban, hogy első szent és apostoli királyunk Jobbját drága nemzeti ereklyeként csodálatosan megőrizted számunkra, ekképp mutatván meg, hogy ő Általad, Veled és Benned kormányozta a magyar nemzetet, és a Te szándékaid szerint indította el történelmi életútjára. Őseink lelkes buzgóságával tör fel szívünkből a sóhaj: Hol vagy István király? bízva reménykedvén, hogy aki népét a pogányságból Krisztus Egyházába vezette, annak közbenjárására mostani nehéz napjaink után is boldogabb jövendő virrad majd reánk. Töredelmes szívvel szánjuk, bánjuk, hogy az elmúlt évszázadok során sokszor éltünk pogányul a szent örökségben, tékozolván kereszténységünk drága kincseit. Saját botlásaink fájdalmas tanulságai térítettek végre jobb útra minket, és vezéreltek vissza Tehozzád. Első szent királyunk dicsőséges Jobbjának drága ereklyéje előtt valóban a mélységből kiáltunk hozzád: könyörülj újra a Te árva népeden! És szent királyunktól tanult lelkiséggel, akarattal töltsd be földi sorsunk hivatott irányítóit. Most pedig nemzetünk tündöklő csillaga, Szent István király! Te hallgass mireánk! Könyörögj Istennél, hogy ezt a lesújtott nemzetet, ezt a szétszabdalt ősi hazát emelje fel ismét, és tegye naggyá újra! Nézd, honnan könyörgünk Hozzád! Abból az ősi városból, amelyben Te alapítottad az egyik első főpásztori széket, és jámbor hagyomány szerint a Királyszéke dombról nézted az első egri székesegyház építését. Kataprán első egri püspök 75. főpásztorutódjával együtt Hozzád sóhajtva, esdve kérünk: folytasd az égben, amit elkezdtél a földön: néped vezérlését, védelmét, szíve, lelke megnemesítését. Amint dicső emlékedet hűen őrizzük, és áldva áldjuk, úgy őrizzük meg ezentúl, mint drága nemzeti közkincsünket, tanításaidnak, törvényeidnek, intelmeidnek romlatlan szellemét. A Boldogságos Szűz, hazánk Védőasszonya, kinek királyi koronádat és országunkat oltalmába ajánlottad, legyen hathatós segedelmünk ez ünnepélyes ígéretünk hű megtartásában! Isten irgalma, a Te vezetésed és közbenjárásod, Nagyasszonyunk segedelme védje, óvja, tegye naggyá, erőssé, boldoggá a Te hajdani földi országodat, a mi szeretett magyar hazánkat! *** XII. Piusz pápa március 25-én dr. Dudás Miklós, a Szent Bazil Rend magyarországi főnöke személyében kinevezte a Hajdúdorogi Egyházmegye második püspökét. A kinevezést április 7-én praeconizálta. Az új püspököt Papp Antal küzikei c. érsek, miskolci apostoli kormányzó szentelte fel, Kriston Endre gerassi c. püspök, egri segédpüspök és dr. Meszlényi Zoltán, szinopai c. püspök, esztergomi segédpüspök közreműködésével, a máriapócsi kegytemplomban, május 14-én. Nem lenne teljes a püspökről nyújtott képünk ha nem szólnánk röviden írói munkásságáról. Különösen kiemelendő a kulturális, a publicisztikai tevékenysége. Egy ideig ő volt az 1875-ben alapított Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület elnöke is. Agriensis" álnéven írt, ez az irodalmi álnévkézikönyvben ellenőrizhető. Több erkölcsnemesítő könyve jelent meg az Egri Népkönyvtár sorozatban. Közölük egyet, A két daru testvér címűt szlovák nyelvre is lefordították.

5 Helytörténeti szám Irodalmi munkásságának méltatásánál meg kell említeni, hogy főként népies irányú működése kelt különös figyelmet. Több tanulmányutat tett Nyugat-Európában különösen Olaszországban, Ausztriában, Svájcban és Bajorországban. Tollából sok szociális irányú cikk is megjelent január végen Szmrecsányi Lajos érsek, pápai trónálló halála után általános érseki helytartóvá nevezték ki, s az új főpásztor, dr. Czapik Gyula kinevezéséig ő lett az egyházmegye első embere. Levéltári források szerint 1939-ben dr. Czapik Gyula és báró Apor Vilmos mellett harmadik helyen szerepelt Veszprémbe, 1940-ben Luttor és Apor mellett második helyen Győrbe, 1942-ben Glattfelder Gyula mellett második helyen Kalocsára jelölték püspöknek illetve érseknek. A győri püspöki szék [1] Páter Hoffmann, a Canisianum régense, már kispap korában püspökjelöltként beszélt Apor Vilmosról. És két évtized múltán csodálkozva kérdezte egyik levelében:,,báró Apor Vilmos még mindig nem lett püspök?'' A többször is felajánlott, jól dotált és kényelmes kanonokságot nem fogadta el. Lelkipásztor akart maradni. Neve először 1938-ban, majd 1939-ben szerepelt a kormány által ajánlottak listáján a veszprémi segéd-, illetőleg megyéspüspöki állás betöltésével kapcsolatban. De egyik alkalommal sem az első helyen. Tóth Tihamér lett Rott Nándor utódlási joggal kinevezett segédpüspöke, majd az ő tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után Czapik Gyula került a nagy közép-dunántúli egyházmegye élére. A Breyer István halálával megüresedett győri püspöki székre ajánlottak listáján is csak a harmadik helyet foglalta el, a sikerre való kevés kilátással. Horthy Miklós kormányzó ugyanis, Csáky István külügyminiszter útján közölte Angelo Rotta pápai nunciussal, hogy az első helyen ajánlott Luttor Ferenc prelátus, a vatikáni magyar követség kánonjogi tanácsosa, vagy a lista második helyén szereplő Kriston Endre, egri segédpüspök kinevezését venné a legszívesebben. XII. Piusz pápa azonban, aki az Eucharisztikus Világkongresszus alatt a várban a magyar államfő vendége volt, mégis Apor Vilmos mellett döntött. A szóbeszéd szerint a gyulai plébános bátyja, Apor Gábor magyar szentszéki követ közbenjárásának köszönhette ezt a feltűnő döntést. Az állítás nem bizonyítható. De ha tényleg megtörtént a közbenjárás, nem méltatlan érdekében történt. Apor Vilmos lett ugyanis a XX. század kiváló egyéniségekben nem szűkölködő magyar püspöki karainak egyik legnagyobb lelkipásztor-főpapja. Kinevezési okmánya január 21-én kelt. Javadalmas kanonokká, majd nagypréposttá való kinevezése jelentősen megnövelte személyi jövedelmét, amelynek nagy részét folyamatosan egyházi, szociális és kulturális célzatú adományokra fordította. A teljesség minden igénye nélkül említünk néhány példát nagyvonalú adományaira márciusában 4 millió koronát adott fele részben a Líceumnak, fele részben pedig az Egerben létesítendő második plébánia számára. 2 millió koronát adott az irgalmas nővérek egri rendházának tatarozására. Szintén ennyivel járult hozzá a helybeli Római Katolikus Felsőkereskedelmi Fiúiskola beruházásaihoz. Ugyanennyit adott a kisújszállási plébánia céljaira is Még a fenti évben, ezüstmiséje alkalmából, 25 millió koronával járult hozzá szülőfalúja római katolikus iskolájának fejlesztéséhez. A helybeli szegények ellátását 2 millió koronával segítette. A község vezetősége bandériummal (magyar ruhába öltözött lovas legényekkel) fogatta kocsiját a Bodóhegynél. A labdarúgó pályától a róm. kat. iskoláig szomorúfűz gallyakat tűztek le a széles árkokba, amelyek megfogantak, kettő még ma is él belőlük, a Szent István úton a Római Katolikus templom közelében. Ebben az évben szülőfaluja Kemecse díszpolgárává választotta Mikecz István alispánnal együtt. Az egri szegényeknek a Szociális Misszió Társulat útján 5 millió koronát utaltatott ki. Az Angolkisasszonyok rendje egri intézetének, a helybeli Fiú Felsőkereskedelmi iskolának 2-2 millió koronát adományozott. Nem feledkezett meg az Egri Katolikus Körről, az Egri Tűzoltó Egyesületről sem, amelynek összesen 2 millió koronát juttatott. A fentieken kívül adományt juttatott a Katolikus Népszövetségnek és fővárosi Adalbertium főiskolai menzának ben a pesti lelkigyakorlatos háznak 25 millió koronát juttatott augusztusában az érsekhez küldött levelében kinyilvánította ama szándékát, hogy ezer pengőt ad a százéves jubileumát ünneplő helybeli Római Katolikus Tanítóképzőnek, az újonnan épülő Széchenyi utcai zárdaiskolának, valamint a perecesi templomnak. Amikor 1937-ben felépült a lajosvárosi templom, az új harang beszerzésére ezer pengőt adományozott.

6 Helytörténeti szám 1940-ben a Tanítóképző új internátusában egy római katolikus vallású és magyar állampolgárságú, szegény sorsú, megfelelő előképzettségű tanítói életpályára alkalmas növendéknek tanulmányi segélyül évi 500 pengős alapítványt tett. Bikfalvi Géza: A zugligeti Manréza első évtizede, [2] A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya látván a húszas évek elején, a trianoni sokk utáni általános lelki és erkölcsi válságot elhatározta, hogy lelkigyakorlatok tartásával igyekszik segíteni. Ehhez állandó lelkigyakorlatos központra, egy házra volt szükség, először Gödöllőn, majd Gödön keresték a lehetőségeket, de az igazi megoldást egy központi, budapesti ház létrehozása kínált. P. Bernhard Zsigmond SJ javaslatára, megvásároltak báró Csölicsné birtokából egy öt holdas telket, eszményi környezetben, a budai hegyek lábánál, a zugligeti völgyben, amely akkoriban még szinte lakatlan terület volt. A ház építését az akkori tartomány főnök, P. Csávossy Elemér SJ rendelte el, a terveket Bernhardt Győző műépítész készítette el. A költségeket nagyrészt banki hitel -30 éven keresztül pengő-segítségével fedezték, de a nagylelkű adományok is jelentős részt jelentettek a finanszírozásban. Így Blaskó Mária - a kor egyik jelentős katolikus írónője - a Jézus Szíve Gárdaházra gyűjtött összeget ajánlotta fel a Manréza javára valamint A Szív újság és a Kongregációk országos gyűjtést szerveztek az épület részére. Az alapkő letételre 1926-ban került sor, Zichy Gyula kalocsai érsek áldotta meg, a felavató beszédet P. Bangha Béla SJ tartotta. Az első házfőnök P. Vukov János SJ lett -aki később augusztus 31-én délben tragikus körülmények között, éppen a Manréza fürdőmedencéjében kapott halálos szívinfarktust - őt P. Hemm János SJ követte. Az első igazgató P. Jámbor László SJ volt a mezőkövesdi kinevezéséig, utána P. Figula János SJ, majd P. Révay Tibor SJ következett. Elsőnek a kápolna készült el, június 29-én szentelte fel Szmrecsányi Lajos egri érsek, majd a szobák következtek, összesen 54 szoba állt a lelkigyakorlatosok rendelkezésére. A Manréza igazgatósága nagyobb jótevőinek a nevét márványtáblán örökítette meg, mivel az Építő Bizottság szobaalapítási jótékonyságot rendezett. Egy szoba alapítása 2400 pengőbe került és az adományozó nevét a szoba bejárata felett elhelyezett márványtáblán tüntette fel, ha pedig egy szentről nevezték el, a szoba egyik falán kirakták az illető szent képét is. A táblák feliratai a szobák számozása szerint a hatodik: Xavéri Szent Ferencnek a missziók főpártfogójának. Kriston Endre püspök. A Manréza újság nagyon találóan és prófétai előrelátással írta a márványtáblákról egykoron: E márványtáblák, de maga a ház is egyszer el fog pusztulni. A jótettnek azonban örök értéke van Isten előtt! A hűség püspöke Kriston püspök életét évtizedeken keresztül a szakadatlan hűséges szolgálat, a jó cselekedetek sorozata töltötte ki. Éppen ezért keltett nagy megdöbbenést országszerte, hogy 1945-ben, május elején, háborús bűnökkel vádolva a helybeli rendőrség államvédelmi osztályára idézték, majd a várban lévő internáló táborba kísérték, ahol egyik éjjel az őrök eszméletlenre verték. A bűntett bizonyítékául főként az egyik 1943-ban kelt pásztorlevelét hozták fel, amely részlegesen az egri helyi sajtóban is megjelent, és amelyben buzdított a háború folytatására Hitler oldalán. A letartóztatás híre eljutott Mindszenty József főpapig, az Ideiglenes Nemzeti Kormányig, Rákosi Mátyás pártvezetőig és személyesen a római pápáig. Az igaztalan vádakból nagy botrány kerekedett május 28.- án szabadon engedték. Dr. Altorjay Sándor pesti ügyvéd védte a rendőrhatóságok előtt. Egerben a rendőrök megalázóan bántak vele. Megkínzóinak nevét, akinek Egyháza szokása szerint megbocsátott, mindmáig nem tudjuk. Az Egyház helybeli ellenségei hiába akarták népbíróság elé állítani. A Népbíróságok Országos Tanácsa május 28.-i felmentő ítélete jól tükrözi a korszak erkölcsi, politikai arculatát, mert a vádlott magas állású főpap, Eger város közvéleménye pedig erősen katolikus jellegű, és az ügy tekintettel előzményeire és egyéb körülményeire a közvéleményben esetleg olyan hatást vált ki, ami a közbékét veszélyezteti. Felmentésében szerepe volt a Magyar Püspöki Kar május végi ülése tiltakozásának is,

7 Helytörténeti szám ahol Czapik érsek tájékoztatta a főpapokat Kriston püspök barbár megveréséről. Jogilag csak november 9-én szüntették meg az eljárást. A segédpüspök kiszabadulása után az érseki palotában lakott, a fogyó erővel szolgálta tovább Egyházát ben, aranymiséje alkalmából, szülőfalujának templomában carrarai márványból készített emléktáblát helyeztek el az alábbi szöveggel: Ebben a templomban kereszteltetett meg április 22.-én, itt járult az első szent áldáshoz, mutatta be primiciáját, és augusztus 28- án aranymiséjét Kriston Endre, az egri székes főkáptalan nagyprépostja, aki szeptember 30.-án gerasai c. püspökké szenteltetvén, három ízben bérmálta szeretett szülőfalújának Kemecsének híveit. Az Úti Boldogasszony kép [3] A Pesti Jézus Szíve Templom kerítése mellett található a nagy tiszteletben álló Úti Boldogasszony kép. A kép története rendkívül regényes még a jezsuiták egészen korai korszakáig nyúlik vissza. Itáliából ered a híres kegykép, a Madonna della Strada, azaz az Úti Boldogasszony képe, amely a megkoronázott Szűz Máriát ábrázolja a kisded Jézussal. Ez eredetileg egy Róma külvárosában fekvő kis kápolna kegyképe volt, legelőször az út mentén állt a megfáradt vándorok vigasztalására, az ügyes-bajos dolgaikra siető emberek számára állították fel. A XII. században azonban már egy kis kápolnát is emeltek a tiszteletére, ahol később Loyolai Szent Ignác és az első jezsuiták is nagy áhítattal imádkoztak. Annyira megszerették, hogy később a római főtemplomukban, az Il Gesúban szerették volna elhelyezni. A kápolna papja először visszautasította Szent Ignác kérését, majd jobban megismerve a jezsuitákat nemcsak a kápolnát és a kegyképet adta oda a jezsuitáknak, hanem maga lett az első olasz jezsuita. Az évszázadok folyamán a kegykép hihetetlen népszerűségnek örvendett a jezsuiták körében. Magyarországon P. Reisz Elemér SJ a házfőnöksége idején úgy érezte, hogy a második világháború után, a hontalan vándorok, a romokból kivergődő, testileg és lelkileg agyongyötört embereknek szüksége lenne egy vigasztaló Boldogasszonyra, akit nap, mint nap láthatnának anélkül, hogy külön bemennének a templomba. Ezért felkérte Feszty Masa ( ) festőművésznőt, Jókai Mór unokáját, hogy fesse vászonra az Úti Boldogasszony képét. Feszty Masa azonban nem egy másolatot készített, hanem saját felfogása szerint az eredeti kompozíció beállításait meghagyva, szinte mennyei ihletésű képet festett. Feszty Masa Úti Boldogasszonya a magyar lélek fájdalmát fejezi ki, a könnyező szemeken keresztül mosolygó reményt csillantva fel Mária bársonyos tekintetében és a karján ülő kis Jézus tündöklő arcában. Mária képe határozott magyaros arcvonásokat és csodálatos égi szépséget mutat, nyílt és őszinte barna szemeiben, az igazi feltétlen Istenbe vetett hit, mélységes áhitat és nyugodt életbiztonság valamint az emberi gonoszságon érzett könnyes fájdalom tükröződik. Karján Gyermeke azt a biztos és gyengéd nyugalmat árasztja, amely emberi tulajdonsága Jézusnak, a Megváltó Istennek, ha ránéz az ember tudja, hogy ez a Gyermek az egyetlen biztos sziklája az életnek, amibe kapaszkodni érdemes. A kegyképet szeptember között a templom főoltáránál a Jézus Szíve szobor lábánál helyezték el, három napos ájtatosságra, majd gyűjtést rendeztek és a rendház kertfalában márványkép foglalatot építettek és abban nyert elhelyezést a kép. Kriston Endre püspök végezte a kép ünnepélyes megáldását Krisztus Király vasárnapján nyarán az egyik éjjel provokátorok betörték a kép üvegablakát és tintával elcsúfították a képet, de a felháborodott hívek segítségével nagyon hamar helyrehozták teljes díszében. Amikor az idegen elnyomás külföldre kényszeríttette a virágzó magyar jezsuita provincia fiataljait, hogy ott készüljenek fel a papi szolgálatra, 1949-ben az Úti Boldogasszony oltalmába ajánlották hontalan életüket és az egész magyar rendtartományt februárjában kérésére Czapik érsek felmentette az Országos Központi Oltáregyesület egyházmegyei igazgatói állásából ös meghurcolását hívei, jóakarói nem felejtették el. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, október 30-án, az érseki irodában megjelent Balogh József ózdi és Nagy Lipót felnémeti szabadságharcos. Kérelmükre dr. Brezanóczy Pál káptalani helynök az irodába hívatta a segédpüspököt, és kérte, adjon tájékoztatást 1945-ös megveretéséről. A kihallgatásról felvett jegyzőkönyvet forrásértéke miatt szó szerint idézzük: A szabadságharcosok kérésére Kriston Endre segédpüspök előadja, hogy emlékezete szerint május 7-e táján a rendőrségre idézték, és onnan az egri várba szállították, ahol két-három napot töltött,

8 Helytörténeti szám miközben az egyik éjjelen az eszméletlenségig megverték. Tény az is, hogy kezébe forró levest öntöttek, és utána arcához csapták. Kriston Endre segédpüspök a fentiekkel kapcsolatban kijelenti, hogy a maga részéről semmiféle megtorlást nem kíván. Bántalmazóinak már régen megbocsátott. Kriston püspök egészségi állapota 1957-től fokozatosan romlott. Az év októberében agyvérzést kapott, melyet azonban rendkívüli szívós szervezete átvészelt, de ettől kezdve élete végéig tolókocsi használatára kényszerült. A budapesti Irgalmas kórházban Dr. Salacz neves főorvos kezelte és a zárójelentésben megállapította, hogy egészségkárosodása végérvényes. Ekkor a káptalani helynök állandó ápolót rendelt mellé márciusában a végelgyengülés jelei kezdtek mutatkozni rajta május 3.-án, élete 84., papságának 61. és püspökségének 37. évében elköltözött az örökkévalóságba. Május 7.-én vettek tőle búcsút a Főszékesegyházban, halálakor külön lenyomatú, főpapi gyászjelentést adott közre az érsekség Egerben. Földi maradványait a Grőber temetőben lévő családi sírboltban, szülei mellé helyezték. Innen koporsóját évtizedek múlva kivették, s a Bazilika kriptájába temették. [1],,A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár a magyar nyelvű keresztény irodalom tárháza. [2] Készült a Manréza újság I-X. évfolyama alapján. Lelőhely: JTMR Levéltár [3] A szöveg eredete: [4] Dr. Szecskó Károly: Egri püspök. Kriston Endre = Új Misszió, márc p. Pásztor Dániel ( ) Egy 19. századi pedagógus emlékére Pásztor Dániel, a 19. század nevezetes, elismert pedagógusa, igazgató-tanára március 22-én született Kemecsén. Itt tanult szülőfalujában, majd Sárospatakon, pártfogósági engedéllyel egy félévet a bécsi egyetemen is töltött, ahol bölcseleti és pedagógiai előadásokat hallgatott. Felsőfokú tanulmányai közben a Péchy és Uray családnál nevelő is volt ben Eperjesen az ág.ev. kollégiumban a magyar nyelv és irodalom tanításával bízták meg ben a kor pedagógiai hagyománya szerint újra Sárospatakon mint esküdt diák görög nyelvet és irodalmat oktat, ben pedig a gimnázium 3. osztályának vezetését kapta feladatául. Ezen állásban fogadta el a máramarosszigeti ev.ref. főiskola megbízását a bölcseleti tanszékre. Mint pedagógiai tanár felügyelt az elemi és gimnáziumi osztályokra. Hat évig ő irányította az iskolai könyvtárat és levéltárat. Kimagasló szakmai, pedagógiai munkája elismeréseként ő képviselte a máramarosi lyceumot az július 8-án Debrecenben megtartott egyházi iskolai reformot előkészítő egyházkerületi gyűlésen. Az egyházi iskolai reform, pedagógia kimagasló szakértőjeként Budapesten augusztus 1-jén megtartott miniszteri értekezleten ő képviselte egyházmegyéjét. Tevékenysége további elismeréseként Bereg és Máramaros vármegyék táblabírájává választják július 21-én a miskolci ev.ref. lyceum igazgatótanárnak választják, ahol eredményes, sikeres 19 évet töltött. Számos pedagógiai újítást vezetett be. A testi nevelést, a művészeti tárgyakat intézményes keretbe foglalta, a rajzot, a szépírást a rendes tárgyak közé soroltatta. Tanári nyugdíjintézményt létesített, a vasárnapi iskolát felvirágoztatta június 16-án orvosi tanácsra a nevelés-oktatás területéről visszalépett, Máramarosszigetre költözött. Itt augusztusától az ev.ref. egyház főgondnokává választották. A jogakadémiánál még négy évig dolgozott, a megyei törvényhatóságnál közel négy évig irodaigazgatói feladatot látott el. A hosszas betegség erejét kimerítette és december 31-én 67 éves korában Máramarosszigeten elhunyt. Publikációi, cikkei tanulmányai nagy számban jelentek meg, az Országgyűlési Emlékben, a Pedagógiai Szemlében, a Figyelőben. Kovács Gábor az 1885-ben Miskolcon megjelent A miskolczi ev.ref. főgymnasium története című munkájában külön méltatja, tevékenységét példaként említi. Felelős szerkesztő: Lucza János Kiadja: Helytörténeti Múzeum, Kemecse Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

EGRI MAGAZIN. SOMOGYI ÉVA ÉS KOZÁK róbert HATMILLIÁRD A KÓRHÁZRA. Így áll most a felújítás KÉT ORVOS EGY PÁR: belváros

EGRI MAGAZIN. SOMOGYI ÉVA ÉS KOZÁK róbert HATMILLIÁRD A KÓRHÁZRA. Így áll most a felújítás KÉT ORVOS EGY PÁR: belváros EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 7. évf. 8. szám 2014. augusztus belváros Így áll most a felújítás Floorball, innebandy, palánklabda? HATMILLIÁRD A KÓRHÁZRA marika néni Ugye,

Részletesebben

ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK

ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK Meszlényi Zoltán Lajos öt testvére közül a másodikként látta meg a napvilágot 1892. január 2-án

Részletesebben

Miután a szombathelyi egyházmegyében püs -

Miután a szombathelyi egyházmegyében püs - A M Ú LT N A K K Ú T J A S Z E N D E Á K O S KOVÁCS SÁNDOR SZOMBATHELYI MEGYÉSPÜSPÖK ÉS A PIARISTÁK Miután a szombathelyi egyházmegyében püs - pöki helynökként működő egykori piarista tanár, Farkas Dénes

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950) Készítette: Petrás Éva Történelem szak Témavezető: Dr. Kőfalvi Tamás

Részletesebben

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak :

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak : BEZERÉDY ISTVÁN Az alapítás és az elsõ igazgató 1880-1904 A város Szeged 1719-ben nyerte vissza szabad királyi városi kiváltságait, amelyeket a török uralom alatt elvesztett. Bár 1961-ig nem lett megyeszékhely,

Részletesebben

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! MEGEMLÉKEZÉS A tartalomból Héray András FSO: Búcsú Regőczi István atyától 2 Minden hónap 6-án Regőczi atya szentmisét mutatott be az Esztergomi Bazilika Kriptájában Mindszenty

Részletesebben

Kerékpáros zarándoklat Bódi Magdi emlékére második alkalommal

Kerékpáros zarándoklat Bódi Magdi emlékére második alkalommal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 4. szám, 2015. szeptember Kerékpáros zarándoklat Bódi Magdi emlékére második alkalommal Badacsonytördemic Badacsonytördemic Köveskál Köveskál Balatonfűzfő-Gyártelep

Részletesebben

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN XVIII. évf. 1. (61.) sz. 2011. HÚSVET EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN Apátavatás a zirci bazilikában Egy beszélgetés Sixtus apátúrral

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM H ú s v é t m i s z t é r i u m a. Hamvazó szerdától pünkösdig tart az az eseménysor,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 2. szám Mindszenty József emlékév 2012. március Tartalom Szent magyaroknak... érdemét idézzed...1 Mindszenty

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

X. évf. 3. sz. 2003. KARÁCSONY

X. évf. 3. sz. 2003. KARÁCSONY X. évf. 3. sz. 2003. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja FEL NAGY ÖRÖMRE *E karácsonyi ének

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Kiadó Laczkó Dezső Múzeum A kiállítás kurátora és az ismertető szerkesztője Tikovits Ernő a veszprémi kiállítás kurátora

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009

A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009 A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 100 ESZTENDEJE A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009 A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 100 ESZTENDEJE 2 0 0 9 Kiadja: Nyomdai előkészítés: A Kalocsa-kecskeméti

Részletesebben

Endrőd Nemzetőrsége 1956-ban

Endrőd Nemzetőrsége 1956-ban A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 195 Ft XX. évfolyam 10. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2013. október 3. 4. 7. 20. A tartalomból: Önkormányzati hírek IN MEMORIAM: Ugrin

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben