Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof. Dr. Pócs Éva Pécs, 2011.

2 TARTALOM KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS... 5 BEVEZETÉS ELMÉLETI KERETEK: FOGALMAK, TEREPMUNKA, MÓDSZERTAN, KUTATÁS Vallás, népi vallásosság, helyi vallás A helyi vallás paradigma lehetőségei, korlátai Terepmunka, módszertan, kutatás Terepmunka, módszertan A kutatás KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Valláskutatás a moldvai magyar katolikus közösségekben A valláskutatás területei A dolgozatban tárgyalt témák szakirodalmi keretei MAGYARFALU Történet Eredet Településrend Gazdaság Helyi társadalom MAGYARFALU EGYHÁZTÖRTÉNETE Templomok Plébánia Egyházi struktúrák A fél-missziós kor Papok a fél-missziós korban A szocializmus kora Papok a szocializmus korában A rendszerváltozás utáni idők Papok a huszonegyedik században TERMÉSZETFELETTI LÉNYEK: ISTENSÉG, ANGYALOK, DÉMONOK A helyi hitről A természetfeletti lények Isten Jézus Krisztus Szentlélek Szentháromság Angyalhit, angyaltan Ördöghit, demonológia A néphit természetfeletti lényei és a státus nélküli halottak Kísértetek Öngyilkosság, öngyilkosok Hiedelemlények LÉLEK, HALÁL, TÚLVILÁG, ESZKATOLÓGIA Lélekhit Lélekhit és halottkultusz A személyes ítélet, avagy a közbülső állapot A túlvilág Limb, limbus Mennyország

3 Pokol Purgatórium Eszkatológia VALLÁSSZOCIALIZÁCIÓ A vallásos törvények A vallásos nevelés motivációi A nagyszülők vallásszocializációs körülményeiről A vallásos tudat megalapozása Az iskoláskorúak vallásossága Az egyéni vallásosság kibontakozása KULTUSZ I A kultusz A prédikáció A prédikáció nyelve, műfajai A prédikátor A hallgatóság A prédikáció tartalma A papi státus Papi feladatkörök KULTUSZ II Egyéni kultusz A vallás és az ima nyelve Magyarfaluban Ima A rózsafüzér Kilencedek Vallásos társulatok Élő Rózsafüzér Társulat Böjt SZENTTISZTELET Szűz Mária A Mária-tisztelet tárgyi szimbólumai Szent József Szent Antal Szent Brigitta Szent Márta Szent Fausztina IKONOGRÁFIA Szentképek A képek eredete Téma és történet a képekben A képek funkcióiról (szakrális kommunikáció, szakrális imagináció, devóció, dekoráció) SZENTELMÉNYEK Szenteltvíz Szentelt virág, szentelt növények Szentelt gyertya VALLÁS ÉS TÉR Kultuszterek Lakóhely, otthon Templom

4 Harang Köztéri vallásos építmények Temető Vallásos helynevek, mentális tér VALLÁS ÉS IDŐ Egyházi év, liturgikus év, évközi idő Szakrális idő, ünnep Jeles napok Jeles napok, szokások, képzetek A szokások funkciói ÖSSZEGZÉS MELLÉKLET. Adattár BIBLIOGRÁFIA

5 KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Köszönetet mondok a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék munkatársainak, legkivált dr. Vargyas Gábornak a befogadásért, a Tanszék oktatóinak az évek során nyújtott szakmai segítségért és az irántam való türelmükért. Köszönetet mondok konzulensemnek, Prof. Dr. Pócs Évának a kutatáshoz és a dolgozat megírásához nyújtott önzetlen szakmai tanácsaiért, segítségéért, kitartásáért és az irántam való bizalmáért. Köszönetet mondok Domokos Máriának, Nagy Katalinnak, Rudasné Bajcsay Mártának, Deáky Zitának, Barna Gábornak, Filep Tamás Gusztávnak, Albertné Révay Ritának, Bakay Péternek, Nagy Gábornak és Máté Gábornak, hogy időt nem kímélve türelmesen meghallgatták és megvitatták velem gondolataimat, kérdéseikkel és javaslataikkal hozzájárultak a dolgozatban megfogalmazott tézisek megfontolásához. Köszönetet mondok a Magyar Állam Oktatási Minisztériumának, a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztő Szakkollégiumának, valamint a Domokos Pál Péter Alapítványnak és titkárának, Borbáth Erzsébetnek a kutatáshoz nyújtott anyagi támogatásért. Köszönetet mondok azoknak, akikről itt most nem emlékezhetem meg. Köszönetet mondok az örökké szolgálatkész családomnak. És köszönetet mondok a magyarfalusiaknak, akik megosztották velem hitüket, tudásukat, és engedték, hogy életüket vizsgálat tárgyává tegyem, akiknek tíz csodálatos és izgalmas kutatóévet köszönhetek, akiknek ezt a munkát ajánlom, és akiktől, esetleges pontatlanságaim miatt szíves elnézést kérek. 5

6 BEVEZETÉS A dolgozat tárgya a vallás, szűkebben a népi vallásosság. A vizsgálat helyszíne a romániai Moldva egyik magyar települése, a római katolikus vallású Magyarfalu. A kutatás több éves terepmunkán alapszik, a gyűjtés során szerzett és a dolgozatban felhasznált adatok mennyisége meghaladja a másfélezer oldalt. A szóbeli közlések és a megfigyeléseken alapuló naplójegyzetek mellett a dolgozat írott forrásokat is felhasznált (vallásos ponyvák, imakönyvek szentképek, fényképek stb.), továbbá a Román Nemzeti Levéltár Bákó Megyei Osztályán elérhető, többnyire a közösség egyháztörténetére vonatkozó történeti forrásokat. A kutatás jellege jelenkorvizsgálat, történeti vonatkozású áttekintésre a település-, a közösségés a helyi egyháztörténet fölvázolása esetén került sor. A kutatás alapkutatásnak tekinthető abban az értelemben, hogy a vizsgálat célja a közösségben gyakorolt vallás leírása, a vallásos elemek rendszerezése, valamint ezek funkcióinak a meghatározása. Ennélfogva a dolgozat monografikus jellegű. A vallási rendszer (majdnem) egészének a leírása alapját képezheti egy későbbi, a vallás egyes elemeinek önálló vallásetnológiai vizsgálatára irányuló kutatásnak. A tanulmány tizennégy fejezetből áll. Az elméleti és módszertani kérdésekről szóló fejezetekben a vallás és a népi vallásosság meghatározásáról, néhány a néprajzkutatásban érvényesülő új irányzatról, a csángók körében végzett vallásvizsgálatokról és azokról a mai vallási néprajzi kutatásokról írok, amelyeket munkámban hasznosíthattam. Ugyancsak ebben a fejezetben esik szó a terepmunkáról és a tanulmányban alkalmazott módszerekről. A bevezető fejezetek utolsó két egységében a közösség történetéről, a helyi társadalom szerkezetéről, valamint a helyi egyházi intézmények történetéről írok. A helyi vallás hitrendszeréről, a természetfeletti lényekről, valamint a lélek- és túlvilághitről két önálló fejezetben esik szó. A hitrendszer áttekintését követően a helyi vallásszocializáció jellegéről és az egyes korosztályok vallásosságáról szólok. A helyi vallás legjelentősebb közösségi és egyéni kultuszait (mise, ima, vallásos társulat, szenttisztelet, szentkép- és szentelményhasználat) öt fejezetben tárgyalom. Végül az utolsó két részben a vallás tér- és időstruktúrájáról esik szó. Terjedelmi okok miatt a dolgozatból kimaradnak a vallásos jellegű mágikus eljárásokról (átok, rontás, népi medicina) szóló fejezetek, e kérdések tárgyalására önálló keretek között kerül sor. A tanulmányba csak azok a témák kerülhettek be, amelyek a kutatás tapasztalatai szerint a helyi vallási rendszer legmeghatározóbb elemeinek bizonyultak. A fejezetek felépítése a következők szerint történt: az adott téma rövid teológiai és néprajzi/vallásantropológiai meghatározása, valamint a témára vonatkozó helyi adatok ismertetése, értelmező leírása. A tanulmány a vallást a maga komplexitásában szemléli, a 6

7 hivatalos doktrínák és a nem hivatalos elképzelések feltárására és értelmezésére egyaránt hangsúlyt fektet. Emellett fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a helyi vallására jellemző heterogenitásra, valamint a vallás és a kultúra összefonódottságára. A tanulmány vezérfonalát így a hivatalos és nem hivatalos tanok sajátos szerveződése és egymáshoz való viszonya, valamint a helyi vallás és a (lokális) kultúra kapcsolata alkotja. A tanulmányban közreadott fényképek egy része saját felvétel, másik része a gyűjtés során feltárt családi fotóalbumokból származik. A dolgozathoz csatolt Mellékletben további helyszíni szövegpéldák olvashatók, a tanulmány végén a dolgozatban felhasznált szakirodalom kap helyet. 7

8 1. ELMÉLETI KERETEK: FOGALMAK, TEREPMUNKA, MÓDSZERTAN, KUTATÁS Vallás, népi vallásosság, helyi vallás A vallás meghatározására számos kísérlet történt.1 Az egyik tényező, amely alapján a vallásantropológia megkülönbözteti a vallást a kultúra egyéb intézményeitől, az, hogy a vallás feltételez egy emberfeletti hatalmat. Eszerint a vallás az ideológia (hit) és a gyakorlat (kultusz) révén kapcsolatot tart fenn a transzcendenciával.2 A vallásantropológiai meghatározások egy része pszichológiai, másik része szociológiai jellegű. A pszichológiai természetű koncepciók szerint a vallás célja az általános és/vagy egzisztenciális félelmek csökkentése,3 az ismeretlen jelenségek megmagyarázása.4 A szociológiai természetű értelmezések szerint a vallást különböző társadalmi és szociális igények hozták létre és tartják fenn.5 Eriksen, T. Hylland a vallás történeti és társadalmi konnotációit hangsúlyozza, szerinte a vallás a természetfeletti erőkben való társadalmi hit formáit tartalmazza, amelyek közösek, és amelyeket a valláskövetők rítusok révén fejeznek ki.6 A hit és a kultusz mellett tehát a vallás (hagyományos) létmódja a közösség, a hierarchikus organizáció (például egyház).7 A vallásszociológusok körében gyakran idézett vallásdefiníció a vallás funkcionális és szubsztanciális meghatározottságával kapcsolatos. Előbbi arra fekteti a hangsúlyt, hogy mit tesz, mit nyújt a vallás; utóbbi arra, hogy milyen elemekből áll a vallás. A funkcióközpontú meghatározás szerint a vallás azon hittételek, jelképek és magatartások rendszere, amely meghatározza az emberi létezést, és az élet végső kérdéseire vonatkozó üzenettel bír. Ebben a kontextusban a vallásosság hasonlóságot, olykor megfelelést mutat a meggyőződés fogalmával, ahol a létezés alapkérdéseire alkotott válaszokban a transzcendencia nem feltétlenül jelenik meg. Az egyes meggyőződések közötti különbözőségeket hivatott kiemelni a második a szubsztanciális meghatározás, amely szerint vallásnak csak az a meggyőződés tekinthető, ahol a természetfeletti(ség) explicite a hit tárgyát képezi.8 1 Eriksen ; Haller ; Pais ; Veikko Radcliffe-Brown L. pl. Homans L. pl. Tylor Ezt az aspektust hangsúlyozzák a legújabb, kognitív valláselméletek is. L. Veikko L. pl. Durkheim 1961.; Malefijt ; Swanson Eriksen Haller ; McGuire ; Pais ; Voigt ; McGuire ; Rosta ; Spiro

9 Előd István vallástörténész teológus a hitet és a belőle fakadó belső magatartást vallásos tudatnak, a vallásosság külső magatartásban történő megnyilvánulását pedig vallásos viselkedésnek nevezi. Szerinte a vallásos tudat és a vallásos viselkedés olyan»tárgyakra«irányul, amelyeknek összessége rendszert alkot, és ezt a»rendszert«nevezzük általában vallásnak.9 Minthogy tanulmányom szűkebben az ún. népi vallásosság területével foglalkozik, a következőkben röviden áttekintem azokat az elméleti és módszertani kérdéseket, amelyek a népi vallásosság kutatása során felmerülnek. A népi vallásosság meghatározása sokáig felülről, a tételes vallások felől történt, egymással szembeállított kategóriák, különféle oppozíciók mentén, úgy mint: hivatalos és nem hivatalos vallás, kis- és nagyhagyomány, intellektus és tömeg, elit és nem elit, írásbeli és szóbeli, klerikus és laikus stb.10 Ez a koncepció részben azzal a kultúraértelmező modellel függ össze amelyet mások mellett Robert Redfield is képviselt, miszerint a kultúra rendszere két önálló, ám egyszersmind egymással szimbiózist alkotó tradícióból áll, amelyet Robert Redfield nagy (great) és kis (little) hagyománynak nevezett. Robert Redfield szerint a kis-hagyomány köréhez a folklór és a népi vallásosság, a nagy-hagyomány köréhez pedig a városi civilizáció és a városi vallásosság tartozik.11 Aron Gurevics elsők között lépett túl ezen a szemléleten, amikor a középkori világképre irányuló vizsgálódásaiban a kulturális rendszerek sajátos ötvöződésére mutatott rá.12 A nemzetközi szakirodalom a népi vallásosságot általában olyan rendszerként határozza meg, amely a mindennapi élettel, érzelmekkel és morális értékekkel kapcsolatos, azokhoz kötődik, és szembeállítja a tanulás útján szerzett, logikai értékek és szempontok szerint szerveződő vallásossággal. A vallás népi vallásosság határaira és jellegzetességeire vonatkozó kérdések nemzetközi kutatási irányzatairól jó áttekintést nyújt Michel Vovelle tanulmánya, aki a vizsgálatokban alkalmazott módszerek alábbi típusait különböztette meg.13 Az első, ún. folklór modell szerint mindig volt valamiféle szakadék a népi vallásgyakorlás és az elit által kitervelt vallásosság között. Ez a modell a népi vallásosságot a kultúra állandó és változatlan rétegének tekinti, amelyben a pogány tradíciók maradványai is fellelhetők, olykor 9 Előd István különbséget tesz szubjektív értelemben vett vallás (tk. a vallásosság), és objektív értelemben vett vallás (tk. a vallási rendszer) között is. Előd A vallásfenomenológia külső és belső cselekvés között tesz különbséget. L. van der Leeuw Vö. Szimonidesz Karen Louise A kérdésről l. még Alszeghy ; Christian ; Eire ; Eliade (ed.) /11.; Stewart, Ch ; McGuire ; 108.; ; Mohay Redfield 1955; L. még Eire, Vö. Mohay Gurevics A hagyományok közötti dinamikus kapcsolatra Peter Burke is rámutatott. Burke Vovelle

10 már a keresztény képzetekkel keveredve. A második ún. strukturális modell szerint a népi vallásosság mindig pragmatikus, antiklerikális és érzelemközpontú. A harmadik modell a vallás társadalmi rétegzettségével kapcsolatos, ezen értelmezés szerint a vallás három társadalmi réteget (elit, városi és falusi) ötvöző rendszert alkot. Ebben a modellben az elit vallás individuális és misztikus jellegű, az városi vallás gyakorlati és hitbéli természetű, a falusi vallás pedig a keresztény és pogány rítusok keveréke. A negyedik modell a vallás funkcióival kapcsolatos, megalakítója maga Vovelle, aki szerint a vallásosság lényege a szociális státusban van, lévén hogy a vallásos magatartás és a vallásos gesztusok társadalmilag determináltak és öröklődnek. Az ötödik modell az egyes kultúrák vagy a kultúra egyes rétegei közötti kölcsönhatást állítja középpontba, nemcsak pogány paraszti/népi keresztény irányban, hanem az elit és a városi kultúrák között is. Az utolsó elképzelés Mihail Bahtyin nevéhez fűződik, aki úgy vélte, hogy a népi kultúra nem a pogány és mágikus képzetek és gyakorlatok letéteményese, hanem sajátos attitűdök és viselkedések rendszere, amely inkább dinamikus, mint statikus, és amely a központi/elit értékek és hierarchiák kifordításán alapszik.14 Pieter Vrijhof úgy véli, a hivatalos és a népi vallásosság fentiekben vázolt viszonyán sem a reformáció, sem a reneszánsz, sem pedig a felvilágosodás nem változtatott, megítélése szerint a hivatalos és a népi vallásosság közötti viszony intézményesen és történetileg kondicionált.15 A vallás és a népi vallásosság határainak és egymáshoz való viszonyuknak a definiálásával olyan szerzők is foglalkoztak, akik egy-egy konkrét közösség vagy korszak vallását vizsgálták meg. A következőkben néhány, a diskurzusban részt vevő jeles kutató álláspontját tekintem át röviden. Christian Schütz a népi vallásosságot úgy határozta meg, mint a liturgikus könyvekkel rendezett istentiszteleten kívüli vallásos megnyilvánulásokat [ ] kísérő jelenség -ek összességét. Schütz meghatározásának egyedisége abban van, hogy a népi vallásosság egészét, sőt eredetét összefüggésbe hozza a liturgia (egykori latin) nyelvével, úgy 14 Erről Bahtyin a középkori karnevál (és világrend viszonya) kapcsán ír, ahol a következőket fogalmazza meg: A hivatalos ünneppel szemben a karnevál az uralkodó igazság és a fennálló rend alóli ideiglenes fölszabadulásnak, a hierarchikus viszonyok, kiváltságok, normák és tilalmak átmeneti fölfüggesztésének ünneplése. Benne az idő, a keletkezés, a változás, a megújulás ünnepelte önmagát. A karnevál szemben állt minden örökkévalóval, befejezettel és véglegessel. A nyitott jövőbe tekintett. Bahtyin L. Eire Vrijhof , 239. A nemzetközi valláskutatásban további irányzatok, módszerek ismertek, amelyeket a kutatás egy-egy konkrét közösség vallásosságának a vizsgálata kapcsán alkalmazott. Ilyen például a mindennapok vallásossága modell (religion in everyday life), melyet főként Nyugat- és Észak-Európa néprajzkutatói használnak. Ebben a koncepcióban a hangsúly a vallás és a vallásos tudat gyakorlati megnyilvánulásain van. Ilyen irányú kutatásokat végzett Robin Gwyndaf Wales-ben (Gwyndaf ); Wiebel-Fanderl Olivia Ausztriában (Wiebel-Fanderl ); Anders Gustavsson Svédországban (Gustavsson

11 véli, a népi vallásosság liturgián kívüli életének alapja elsősorban a liturgia latin nyelve. 16 Ez a koncepció messzemenően releváns az általam vizsgált közösség vallása esetén is, hiszen mint később szó lesz róla a helyi vallás karakterét leginkább meghatározó tényező éppen a nyelvvel kapcsolatos, nevezetesen hogy a hivatalos és a népi vallásosság nyelve (részben) különbözik egymástól. Karen Louis a népi vallásosságot azon képzetek és cselekmények összességeként határozta meg, amelyeket egy adott közösségben a többség ismer és használ. Elfogadom a szerző azon meglátását, miszerint a népi vallásosság inkluzív természetű, vagyis nem a kereszténységtől elhatárolt vagy azzal szembenálló jelenség, ellenkezőleg: a kereszténység egészét átfogja.17 Karen Louis úgy véli, a hivatalos/formális szférája teljesen önálló, magába foglalja az egyházat (hierarchia, tanács, törvény), valamint a dogmák és a vallásos cselekmények logikai rendszerét. Hangsúlyozza, hogy a hivatalos/formális egyháznak is van népi vonatkozása, abban az értelemben, hogy például a vallási rítusok, ha csak nagy vonalakban is, mindenhol azonosak.18 Ez azért fontos, mert a rítusok és dogmák egyetemessége relativizálni látszik vagy háttérbe szorítja az egyéb specifikus tényezőket, például a nyelv, a helyi kultúra stb. jelentőségét. Ez az oka például annak, hogy a vizsgált közösségben, Magyarfaluban a vallás nyelvének a kérdése ma már másodlagos jelentőségű. Karen Louis végül leszögezi: a vallás egésze sem osztályok (klérus laikus), sem megnyilvánulási módok (doktrinális rituális), sem a vallási értékek közvetítésének a módja (írásbeliség szóbeliség), sem pedig a megértés módja szerint (tudás rítus) nem határozható meg és nem különíthető el, hiszen mindeme kategóriák figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy mindkét szféra egymás hagyományában is osztozik,19 s így tegyük hozzá egységet alkot. William Christian arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis hagyomány sok esetben a nagy hagyomány egy része, amely gyökeret ereszt és tovább él. Erre a jelenségre a vizsgált vallásban számos példát találunk (például a szentelmények népi használata a különböző célból elvégzett rituális körmenetek során stb.). William Christian a vallási rendszeren belüli határt a városi és falusi, az írásbeliséghez és szóbeliséghez kötődő vallásosság között húzta meg.20 Ezt a disztinkciót relevánsnak érzem a magyarfalusi népi vallásosság esetén is, hiszen egy paraszttársadalomról és egy, az írásbeliséget ugyan nem nélkülöző, ám alapvetően 16 Schütz Szerinte bár a formális vallás kisebb kiterjedésű, a vallás egészére nézve a népi vallásosságra is domináns szerepet tölt be. Karen Louise ; Eire L. még Pevlin ; Mohay Karen Louise Karen Louise Christian

12 szóbeliségen alapuló kultúráról van szó. Fontosnak éreztem Christian azon meglátását is, miszerint a valláson belüli rétegzettség abban is megnyilvánul, hogy az univerzális képzetek és formák helyi alakot öltenek, az egyetemes Szűz Mária például Lourdes-i Mária lesz. Ebből is kitetszik, hogy voltaképpen a doktrinális vallási tanok gyakorlatban történő applikációja az, amit népi vallásosságnak nevezünk, dolgozatom pedig éppen e folyamat illusztrálásához kíván példát nyújtani. Charles Stewart egyetérteni látszik Karen Louis elgondolásaival, maga is úgy véli, hogy a hivatalos doktrínák szövegeket kínálnak fel, és direktórium -ként funkcionálnak a közösségi gyakorlat számára. William Christianhoz hasonlóan Stewart is különbséget lát a szövegközpontú vallásosság (tk. a teológiai tanok) és a különböző közösségekben gyakorolt (konkrét) vallásosság között, előbbit doktrinális vallásosságnak (doctrinal religion) nevezi, amit szerinte a hivatalos egyház formál és működtet, utóbbit pedig helyi vagy gyakorlati vallásosságnak (local or practical religion) tekinti, és a közösségi élettel szorosan összefüggő vallásosságot érti alatta.21 Használja a lokális kereszténység (local christianity) fogalmát is, és ezen a ponton véleménye ismét egyezni látszik William Christian elképzeléseivel. A fogalom (lokális kereszténység) ugyanis az egyetemes kereszténység hit- és kultuszrendszerét fejezi ki, méghozzá abban a formában, ahogyan egy konkrét közösség mindennapi vallásgyakorlásában tükröződik.22 Minthogy az általam vizsgált közösség helyi vallása egészében egyházi vezetés és felügyelet alatt működik, Magyarfalu esetében is indokoltnak mutatkozik a lokális kereszténység fogalmának a használata. A doktrinális és nem doktrinális vallás(os elképzelések) egymástól való megkülönböztetése a magyar folklorisztikában is jelen volt.23 Sőt a hivatalos vs. népi vallásosság distinkción túl, a népi vallásosság és a néphit közé is válaszvonal került,24 így a népi vallásosság körébe a doktrinális valláshoz közel álló elemek, a néphit tartományába pedig az ezen kívül eső elemek kerültek,25 holott sokak meggyőződése szerint népi vallásosság csak azokban a társadalmakban lehetséges, ahol a doktrinális vallás is jelen van Steward Steward , 248. Robert Towler a common religion fogalmát használja, és szembeállítja az ún. official religion-nal, a nyugat-európai keresztény egyház vallásával. Towler a két vallás(osság) közötti különbséget abban látja, hogy míg a hivatalos vallás olyan képzetek és cselekedetek rendszere, amit speciális intézmények működtetnek, addig a közösségi vallás olyan képzetek és cselekedetek összességét tartalmazza, amely felett semmiféle intézmény nem uralkodik. Idézi Vrijhof Katona Eriksen ; Voigt Hesz L. még Voigt Pl. Mohay

13 A vallási jelenségek szétválasztása (néphit, népi vallásosság) a moldvai közösségek valláskutatására is jellemző. Mohay Tamás két jelenséget tekint népi vallásosságnak. Egyrészt a nemzetközi meghatározások kapcsán már idézett területeket, 27 másrészt ide sorolja a hivatalos egyház befolyásán kívül eső, esetleg azzal ellentétes népi gyakorlatot is. 28 Meghatározásában a népi vallásosság kifejezések, gyakorlatok, formák és attitűdök együttese, azon nagyszámú keresztények körében, akik minimális formális vallási neveltetésben részesültek, akiknél a vallási és a kulturális viselkedésformák igen szoros szimbiózisban vannak egymással, akik hangsúlyozzák a vallás szerepét időbeli, materiális szükségleteik szempontjából.29 A definícióban említett minimális formális vallási neveltetés ténye az általam vizsgált közösség esetében is meghatározó. Tapasztalataim szerint ezt a hiányt Magyarfaluban a helyi (vallásos) szokások és hiedelmek pótolták vagy helyettesítették. A doktrinális vallási ismeretek napjainkban tapasztalható elterjedése azonban nem vonta magával a (vallásos) szokások háttérbe szorulását, az azonban tény, hogy a szokások funkciója mára megváltozott, a hiedelmek jelentős része pedig feledésbe merült. Pócs Éva meghatározásában a népi vallásosság: a hivatalos vallás népi gyakorlata és tudatformái,30 kiegészülve a parasztság hitében és gyakorlatában fellelhető más eredetű, illetve spontán keletkezésű elvekkel és gyakorlattal, ezekkel egy rendszerben, azonos funkcióban működve.31 Erdélyi Zsuzsanna a laikus katolicizmus,32 a profán kereszténység fogalmakat használja, az ilyen típusú vallásosság lényegét pedig abban jelöli meg, hogy az a vallásos ember többletigényét elégíti ki,33 és a hitélet egyéni artikulációját teszi lehetővé.34 Valószínűsíthető azonban, hogy a vallás egyéni artikulációja nem csak a népi, paraszti 27 Éspedig a nép teljes vallásosságát, abban a társadalmi és kulturális környezetben, ahol megvalósul, tehát a vallásgyakorlat minden formáját, a teljes hitrendszert. Mohay Tamás megjegyzi, az angolszász popular religion és a folk religion fogalmakat nem teljesen fedi a magyar népi vallásosság fogalma, előbbiek inkább köznépi vallásosság -ot jelentenek. Mohay L. Karen Louise Az út menti keresztek állítása és gondozása például a népi vallásosság körébe tartozik, ám a vasárnapi mise meghallgatása már nem. Mohay Vö. Hesz Mohay Megjegyzendő, Bálint Sándor szerint a vallási néprajz feladata éppen annak a kérdésnek a megvizsgálása, hogy a néplélek hogyan reagál az egyházi/központi előírásokra. Bálint 1938a Pócs 1980c Vö. a Tüskés Gábor Knapp Éva szerzőpáros laikus vallásosság fogalmával. Tüskés Knapp Hasonlóképp fogalmaz Gagyi József, aki szerint a vallások paraszti változataiban mindig érvényesülnek a helyi közösségek földi perspektívái, kérdésfelvetései és magyarázatai. Gagyi Erdélyi ; Nagy Idevág Christian Schütz népi kanonizáció fogalma is, ami a népi vallásosság sajátos (belső) törvényszerűségeinek a fontosságát hívatott hangsúlyozni. Eszerint az egyház felkínálja a vallási formákat, eszközöket, koncepciókat, a nép a maga tudása, elképzelése és érdekei szerint részt vesz rajta, véghez viszi azokat. A törvény/parancs/dogma tehát voltaképpen minta, amivel a nép a maga módján él, vagy nem él. Schütz L. még Hetényi ; KEK ; Schütz ;Tüskés Knapp

14 társadalmak, hanem más társadalmi rétegek (városi lakosok, elit stb.) körében is jellemző volt, és jellemző napjainkban is. A vallási rendszeren belüli törésvonalakat állító és/vagy tagadó kutatók között sajátos véleményen van Leonard Norman Primiano, aki nemcsak hogy tagadja a vallás népi vallásosság közötti különbséget, hanem a doktrinális vallásosság létét mint olyat vonja kétségbe. Véleménye szerint az ideális, tételes vallásosság nem lehetséges, hiszen az mindig egymástól valamelyest különböző egyéni gyakorlatokban nyilvánul meg, így a heterogenitással az ún. elit réteg vallásossága terén is számolni kell.35 Egy közösség vallási rendszerének a szétválaszthatóságát kritizáló és/vagy elutasító magyar kutatók szerint Hesz Ágnest idézve vallásosnak tekinthetők mindazok a nem doktrinális elképzelések is, amelyek a hivatalos vallás mellett, azt mintegy kiegészítve élnek, hiszen mindegyikük lényege ugyanaz: az emberi tapasztalást értelmes rendszerbe szervezik, magyarázatot és cselekvési programokat kínálnak.36 A népi és a doktrinális típusú vagy eredetű elemeket egységes rendszerben szemlélő modellt a korábban már idézett helyi vallás elnevezéssel illetik. Bár e módszer fogalmi szinten korábban valóban ismeretlen volt, maga a koncepció nem egészen idegen a magyar néprajzi kutatásokban. Manga János például a hetvenes években így fogalmaz: a népi hitvilágban, a tételes vallásból eredő hitéletben és a népszokásokban mind az előbbi, mind a keresztény vallás hiedelmeinek, rítusainak elemei, motívumai együtt élnek, gyakran szét sem választhatók egymástól, így voltaképpen a hitvilágot és a hitéletet, tehát a néphitet, népszokásokat és a vallásos élet jellemző formáinak vázlatát együtt mutatjuk be, mivel a vallás lényege a természetfelettiben való hit, amelybe az egyistenhit éppúgy beletartozik, mint a jó és rossz szellemekbe, a jelekbe, a csodákba, a kísértetekbe stb. vetett hit.37 A helyi vallás paradigma hazai adoptálói Schwartz Elemér, Gunda Béla, Manga János elődök mellett Bárth Dániel, Berta Péter, Hesz Ágnes és Pócs Éva, akik a fenti distinkciókat egyedül a történeti kutatások esetében tartják elfogadhatónak.38 Végül nézzük röviden, miben határozták meg a kutatók a népi vallásosság jellegzetességeit. Bálint Sándor úgy vélte, az egyszerű, azaz a népi vallásosság keretein belül élő ember a) világhoz való viszonyulása érzelmi és szubjektív; b) megismerései során az 35 Primiano Hesz Manga Bálint Sándor szemléletét és munkásságát markánsan meghatározta az a nézet, miszerint a vallás a hagyományos kultúrában élő ember teljes társadalmi és mentális világát meghatározta. L. Bálint 1938a A hivatalos és nem hivatalos vallásosság közötti megkülönböztetést Bartha Elek sem fogadta el. Bartha A hiedelmek és a vallásos elemek közötti határ elmosódására Fejős Zoltán is felhívta a figyelmet. Fejös Vö. Gazda Bárth 2005.; Berta 2001.; Hesz 2008.; Pócs

15 összefüggésekre törekszik; c) a saját kultúrához, a normákhoz bírálat nélkül viszonyul;39 d) a vallási tanokat szimbolikus, artisztikus (vers, ének, szokás) formában fogja fel. 40 Ezt a fajta mentalitást nevezte Habermas archaikus világszemlélet -nek, olyan zárt világképre épülő mitikus gondolkodást értve alatta, amely minden alternatívát kizár, és ahol a norma, az érték, a szentség abszolút autoritása érvényesül.41 Mindeme jegyeket természetesen Magyarfalu népi vallásosságában is felfedezhetjük, de hangsúlyozni kell, hogy ezek a kategóriák elsősorban a vallási jelenségek modellálását, leírását és értelmezhetőségét segítik, maga a valóság lényegesen összetettebb, a vallásos megnyilvánulások lényegesen árnyaltabbak A helyi vallás paradigma lehetőségei, korlátai A helyi vallás paradigmát alkalmazó szerzők munkái nem a vallási rendszerről, hanem egyetlen vallási jelenségről adnak komplex elemzést. Ha csak a két kiemelkedő szerző, William A. Christian és Charles Stewart munkáit emeljük ki, azt látjuk, mindkét kutató a vallás egy-egy szűkebb területét vizsgálta meg. William A. Christian Local Religion in Sixteeenth-Century Spain című könyvében a szenttisztelet formáit és a búcsújárás gyakorlatát elemezte egy jól lehatárolt történeti forrásanyag alapján, a kutatás térbeli határait pedig nem egyetlen közösség határa, hanem Közép-Spanyolország falvai és városai adták.42 Ezzel szemben Charles Stewart Demons and the Devil. Moral Imagination in Modern Greek Culture című könyvében a Naxos-szigeti görög közösség mai démonvilágát tárta fel és elemezte.43 A helyi vallás paradigmájához (módszertanához és elméleti kereteihez) kapcsolódó problémák egyike az, hogy vajon e tág, egységes módszertannal nem is igazán rendelkező koncepció alkalmazható-e olyan vizsgálatok esetén, ahol a vizsgálat tárgya nem egy jelenség, hanem egy közösség helyi vallásának a komplex bemutatása, értelmezése. Ha felidézzük a helyi vallás-koncepció szempontjait, azt látjuk, hogy a meghatározás a vallásrendszer komplexitására vonatkozik, azt határozza meg, hogy a vallás nem csak doktrinális, hanem egyéb elemeket is magába foglal, amelyek együttesen alkotják egy adott közösség tapasztalati 39 Aron Gurevics úgy véli, a középkorban a megismerés az új információk korábbi (megszokott) ismeretek azonosításával volt egyenlő. Gurevics A népi vallásosság konzervativizmusához. L. még Gagyi A jelenség csángó vonatkozásához l. Peti ; Pozsony Bálint Nagy Olga úgy vélte, a népi vallásosság lényegi jegye: a) az Istenbe, mint a természet urába, s mint b) az ember sorsának urába vetett hit, valamint c) a dogmanélküliség. Nagy ; Vö. Schütz ; Veikko Habermas L. még Lovász ; Manselli A népi vallásosság jellemzőiről l. még Alszeghy ; Lengyel Limbacher ; Mohay Christian Stewart

16 és orientációs tudását. A paradigmát tehát a korábban különféle (társadalmi, művelődési stb.) szempontok szerint szétválasztott vallás egységben való személésének az igénye hozta létre. Dolgozatom abból a szempontból hiányos, hogy az általam vizsgált vallás némely kérdésével itt nem foglalkozhattam, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy végső soron kutatói döntés kérdése az, hogy a helyi valláskutatásnak lehet-e tárgya maga a helyi vallási rendszer egésze. Ugyancsak kutatói döntés következménye az, hogy a helyi vallásosság transznacionális, globális perspektíváinak 44 a bemutatására ebben a dolgozatban nem került sor. A döntés látszólag két, valójában egyetlen okkal magyarázható meg. Terepmunkám során azt tapasztaltam, hogy a globális, transznacionális folyamatok által előidézett változások éppen megjelenőben vannak Magyarfalu helyi vallásában, egy-egy egyén gyakorlatában. Ebben a stádiumban, úgy vélem, még nem igazán ragadható meg maga a jelenség, azonban tény, hogy magát a folyamatot éppen ennél az oknál fogva indokolt már most vizsgálni, hiszen ezek a jelenségek valóban szerves részét képezik a helyi mentalitásnak, egyéni világképnek. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az új vallási jelenségek vizsgálata a helyi vallási kontextus és a helyi vallási rendszer komplex ismerete hiányában nem lehetséges, vagy nem lehet teljes. Végül azt is meg kell jegyezni, hogy a változásokat előidéző hatások között a globális, transznacionális irányú és természetű impulzusok mellett, a római katolikus egyház irányából érkező, ugyancsak az újdonság erejével ható változások legalább ennyire meghatározóak, amit ugyancsak figyelemmel kell követni. E körülmények alapján, ebben a dolgozatban a jelentős változások küszöbén álló, a maga heterogenitása ellenére valamelyest még(is) megragadható vallásrendszer alapjainak a megismerését tűztem ki célul. A vallásrendszer egészére irányuló vizsgálat esetén a kutató óhatatlanul arra kényszerült, hogy a vizsgálat tárgyát, kereteit a vallásrendszer gerincére szűkítse, és elkerülhetetlennek tűnt az aránytalanság, ami az anyagbemutatás és a vallási jelenségek értelmezése között olykor előállt. A tudományosság kritériumainak és célkitűzéseimnek eleget téve igyekeztem érvényesíteni a (módszertani) következetesség elvét, és törekedtem arra is, hogy a dolgozat mint szöveg egységes legyen. Mindazonáltal, ennek az elvnek a gyakorlatban való maradéktalan érvényesítését nagyban meghatározta olykor gátolta az a tény, hogy 1.) milyen típusú vallási jelenségről van szó, 2.) az adott jelenség a vallási rendszer egészében milyen hangsúllyal bír, valamint az, hogy 3.) milyen dokumentáltsága és 4.) szakirodalmi feldolgozottsága van. A módszertani, elméleti, terminológiai bizonytalanságok ellenére, úgy vélem, érdemes próbálkozni a helyi vallás paradigmájának az alkalmazásával, 44 Ilyen irányú vizsgálatokat Moldvában Peti Lehel végzett. L. Peti 2008a L. még Ilyés Peti Pozsony

17 nem csak egy-egy vallási jelenség vagy téma vizsgálata esetén, ahogyan a már idézett William A. Christian és Charles Stewart, vagy hazai terepen Pócs Éva és Hesz Ágnes is tette 45, hanem a vallási rendszerek vizsgálata és monográfia-írás esetén is.46 A helyi vallás-koncepciójához kapcsolódó másik probléma a helyi vallás térbeli és időbeli kereteinek a meghatározásával kapcsolatos. A koncepció terminológiai tartalma és determináltsága okán, értelmezésemben a helyi vallás kereteit a vizsgált közösség földrajzi keretei adják, vagy határozzák meg, ami nem jelenti a tágabb környezet és az onnan érkező hatások figyelmen kívül hagyását. A Magyarfaluban elsajátított helyi vallást a világ bármely pontján gyakorolhatják az adott hely kulturális keretei és adottságai között, a vizsgálat helyszíne ilyen esetben az a helyszín lehet, ahol ezt a helyi vallást gyakorolják. Más kérdés, hogy a helyi vallás határain belül hol helyezkedik-e el az a mintegy hat ortodox vallású egyén, akik az elmúlt évtizedekben telepedtek le az egyébként egészében római katolikus vallású Magyarfaluban. Az ortodox lakosok egy része a nagyobb egyházi ünnepnapokon részt vesz a szomszédos Gajcsánában a templomi szertartásokon, ám vallási életükről meglehetősen keveset tudunk. Ennek részben az az oka, hogy többnyire tanárokról van szó, akik a falusiakkal nem igazán érintkeztek, és akikről értelmiségi státusuk, továbbá egykori politikai szerepvállalásuk miatt a helyiek azt feltételezik: nem hívők. Bár a kérdés közelebbi vizsgálata még hátra van, nem kétséges, hogy ez a jelenség fontos eleme a helyi vallásrendszer egészének. Egy harmadik probléma, ami a helyi vallás paradigma kapcsán felmerül, az egyéni és a közösségi vallásosság egymáshoz való viszonyával kapcsolatos. Például, mi az, ami vallásnak számít az egyén értelmezésében, és mi az, ami vallásnak számít közösségi szinten (is). A kérdés relevanciáját veszíti akkor, ha abból indulunk ki, hogy a helyi vallás-koncepció értelmében minden elem vallásosnak tekinthető, amit az egyén és/vagy a közösség annak tekint. Az, hogy egy-egy konkrét jelenségnek, például a hiedelemmondának vagy a szentelményeknek milyen funkciói vannak az egyén és a közösség életében, konkrét esetek elemzése révén mutatható ki. Dolgozatomban a helyi vallást nem az egyéni vallásosság szintjén vizsgáltam meg, bár kétségkívül, az itt felvázolt kollektív vallásrendszer az egyéni elképzelések és cselekvések szintetizálása és rendszerezése révén jöhetett létre. A helyi vallás 45 Christian 1981.; Stewart 1991., Pócs 2008a ; Hesz Úgy vélem, ennek a paradigmának, tehát a helyi vallás vagy lokális kereszténység szemléletének az alkalmazása nagyban hozzájárulna a hazai vallási néprajz megújulásához. Tapasztaljuk, hogy a privilegizált státusukat elveszíteni látszó, számos vallási ideológiával megbirkózni kényszerülő (persze önmagukban is heterogén), hagyományos keresztény kultúrák a megújulás és az átalakulás útját járják (ami persze nem először történik meg a világtörténelemben). Éppen ez a körülmény mutat rá arra, hogy a különböző, talán nem is minden esetben azonos tőről fakadó vallási ideológiákat és kultuszelemeket ötvöző lokális vallások korát éljük, újból vagy továbbra is ez sem mellékes kérdés

18 heterogenitásának a tényét is az egyéni/népi képzetek és kultuszformák, az egyházi dogmák és tanítások egyéni artikulációjának a feltárása révén állapíthattam meg. Igyekeztem számba venni minden (vallási) elemet, amely a vizsgált közösség világképéhez szorosan kapcsolódik, és amelyek a helyi vallás(osság) meghatározó motivációinak, doktrínáinak és kultuszainak számítanak, rámutatva azok működési mechanizmusaira, az egyéni és a közösségi életben tett hatásaikra. A helyi vallást természetesen nem csak az itt bemutatott jelenségek alkotják; a helyi vallás egészéhez feltétlenül hozzátartozik az identitás, az írásbeliség, az ortodoxia, a vallási pluralizmus, a mágia, a különféle rítusok stb. kérdése is, és bizonyos, hogy csak e jelenségek együttes vizsgálata révén nyerhetünk kellően megalapozott képet a közösség tágabban a moldvai magyarság vallásosságáról Terepmunka, módszertan, kutatás Terepmunka, módszertan A dolgozat szerzője egy évtizede kutatja a moldvai magyar kultúrát. A disszertáció tárgyához szorosan kapcsolódó tudatos, szisztematikus terepmunka is ekkor kezdődött, kezdetben egyháztörténeti kérdéseket, később kalendáris szokásokat, végül a szűkebb vagy tágabb értelemben vett vallási jelenségeket vizsgálva. A szerző a vizsgált közösségben született és nevelkedett. A kutató otthon van a terepen, ennélfogva az etnográfiai terepmunka módszereinek az alkalmazásán olykor módosítani kényszerült. Ha az (idegen) antropológus feladata az, hogy részt vegyen a kutatott közösség életében, jelen sorok írójának feladata annyiban volt más, hogy újból a közösség tagjává kellett válnia. A formalizált adatgyűjtési technikák (megfigyelések, interjúk) bár tudatosan a kutatás célját szolgálták, mégsem váltak el élesen a spontán interakcióktól. A találkozás, a beszélgetés (a megfigyelés, az interjú) két önálló világképpel, ám valamiképpen mégiscsak közös múlttal és közös tapasztalatokkal is rendelkező egyének közötti párbeszéd volt. Nem csak a kutató érdeklődött az adatközlők felől, olykor az adatközlők maguk is kíváncsiak voltak a kutató életére, a budapesti életkörülményekre, vagy akár arra, hogy a kutató mit gondol a vallásról, a vallásos jelenségekről. A kutatás tapasztalatai alapján meggyőződésem, hogy a kutató személye, függetlenül attól, hogy bennszülött vagy kívülálló, nagyban alakítja a kutatás folyamatát és eredményeit. 47 Természetesen nem csak a kutatói jelenlét és a kutatói szűrő szerep, hanem az etnográfiai írás maga is alakító tényezője a 47 A bennszülött kutatók munkáiban a lokális kultúrák sajátos aspektusa mutatkozik meg. L. pl. Mátyus ; Komáromi A kutatói státusról, önreflexióról l. még Eriksen ; Hoppál

19 vizsgált valóságnak, hiszen ezek az írások nem önmaguktól előállt semleges szövegek, hanem a kutató személyével szorosan s persze más körülményekkel is összefüggő folyamatok révén létrehozott szövegek, olvasatok.48 Éppen ezért a kutatás során nagy hangsúlyt kaptak az adatgyűjtés azon körülményei (kocsma, rokonlátogatás, mise) és technikái (spontán beszélgetés), ahol a kutató háttérben maradhatott, ahol a kutatói jelenlét nem számított zavaró, vagy az események alakulására közvetlenül ható tényezőnek. A terepmunka során a bennszülött kutató nem pusztán a jelent ismeri, legtöbb esetben tisztában van az éppen tárgyalt kérdés/téma helyi előzményeivel, és ismeri az interakció során felidézett rendszereket.49 Ez a körülmény olyan komplex látást tesz lehetővé, mely révén a rendszer és alkotóelemei, az események ok-okozati összefüggései egyidejűleg válnak láthatóvá. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a kutató a jelenségek előzetes ismeretének birtokában nem követi figyelemmel az adatközlői megnyilvánulásokat. Ellenkezőleg: a bennszülött kutatónak fokozott éberséggel kell követnie a jelenségeket, eseményeket, hogy azok pontos mibenlétéről meggyőződhessen. Ezt a problémát az antropológiai módszertan a homeblindness (a hazaival szembeni vakság ) fogalmával írja körül. Eszerint előfordulhat, hogy a bennszülött kutató természetesnek vesz ezáltal figyelmen kívül hagy olyan jelenségeket, amelyek adott esetben hírértékkel, fontossággal bírhatnak.50 Ugyanezt a problémát tematizálja az ún. émikus (belső vagy szubjektív) és étikus (külső vagy objektív) fogalompár, amit sokféleképpen értelmeznek.51 Egyik elgondolás szerint előbbi azt fejezi ki, ahogyan a társadalom tagjai látják és láttatják önmagukat, utóbbi pedig az analitikus magyarázatokkal kiegészített etnográfiai leírás. 52 Tudományosnak egyedül az étikus módszer az elfogadott, vagyis az a leírás, amely az émikus értelmezéseket lefordítja, azaz a közösség által elbeszélt valóságot komparatív fogalmi apparátussal köti össze, és írásban reprodukálja. Magam Borsányi László megállapításával értek egyet, aki a két módszer ötvözését tartja célravezetőnek, a következőket írja: az émikus és étikus szempontok együttes érvényesítése teszi lehetővé, hogy az adott rendszer jellegzetességeinek megállapításánál a csak belülről megragadható tények kívülállóként is értékelhetők legyenek Vö. Geertz Gondolok itt a családi viszonyokra, a rokoni kapcsolatokra, a közösségben megtörtént korábbi, hasonló esetekre, eseményekre stb. 50 Úgy vélem, valamiféle szelekcióval minden kutató él. A jelenségről l. Eriksen ; Hoppál Erről a kérdésről, némiképp más vonatkozásban, Gerardus van der Leeuw is értekezik. Van der Leeuw Eriksen L. még Borsányi ; Haller Borsányi

20 Eriksen, Hylland úgy véli, az antropológusnak addig kell terepen maradnia, míg képes nem lesz úgy látni a világot, ahogyan a helyiek látják,54 ugyanakkor kötelessége kimutatni a vizsgált társadalomról olyan lényeges dolgot is, amiről a közösség maga sem tud(ott). 55 Fél Edit A saját kultúrájában kutató etnológus című írásában azt írja, hogy a második világháborút követő társadalmi változások tapasztalatán módosított korábbi etnológiai, néprajzi módszertanán, és a parasztság életvilágának a megismeréséhez egy olyan módszert dolgozott ki, amely a paraszti kultúrát kívülről is ( ) belülről is, a parasztemberek szemén keresztül próbálja látni.56 Később azt is írja, hogy a kutatásban a mindennapi élet esetleges elemei mögött a rendet kereste,57 továbbá, hogy nem helyzetképet, mintegy pillanatképet kívánt adni a közösségről és a gyűjtés idejéről, hanem a fölhalmozott tapasztalatot és élményanyagot is fel akarta tárni.58 Ez a kutatói koncepció sok tekintetben megegyezik azzal az elképzeléssel, amit a magyarfalusi vallás vizsgálata kapcsán magam elé tűztem. Tapasztalva azt, hogy a vallási élet radikális átalakulás előtt áll, 59 kutatói érdeklődésemet maximálisan meghatározta az az elgondolás, hogy egy átalakulás előtt álló hagyományos ( középkorias )60 vallásosság egészét próbáljam megragadni illetve megrajzolni. Éppen ezért értelmezésemben az émikus és étikus kategóriák nem kizárják, hanem kiegészítik egymást, a tudományos megismerés más-más fázisaiban kapnak hangsúlyt.61 Ezekre a kérdésre az alábbiakban visszatérek. A bennszülött mivolt és az évi több hónapra kiterjedő terepmunka ellenére a kibocsátó közösség (kultúrája) egyszerre ismerős és ismeretlen, s mint ilyen, kétirányú megközelítés tárgyát képezi. Az eredendő bennszülötti látásmódot egy tanult külső látásmód egészíti ki, ami a valóság több olvasatát teszi lehetővé, és ami segíti a jelenségek megkülönböztetését és az azokhoz kapcsolódó, saját és közösségi értelmezések szétválasztását. A bennszülött státus figyelmeztetett például arra, hogy a helyi kultúra sokkal több a látványos és nyilvános kollektív szokásoknál, az egyedi hiedelmeknél, a karakteres viseletdaraboknál stb. Egy-egy jelenség mikroszintű vizsgálata, majd pedig ezen 54 Borsányi László úgy fogalmaz, az antropológusnak a bensőséges részletekből, egyedi sorsokból, azaz a legapróbb részletekből kiindulva kell eljutnia az egészhez. Borsányi Eriksen Kiemelés: I. L. Fél Kiemelés: I. L. Fél Ld. még Fél Hofer Fél Hofer Gondolok itt az írásbeliség megjelenésére és hatásaira, az asszimiláció kiterjedésére és kiteljesedésére, a vallás pluralizálódására stb. Mindezek hatására egy újszerű valláskultúra kialakulása várható Magyarfaluban. 60 Vö. Tánczos A terepmunka (egy kultúra megismerése) során az émikus magatartás (valamiféle élményszerűség, empátia vagy ezek ellentéte) minden kutató számára nélkülözhetetlen. Az adatok feldolgozása, a tudományos mű létrehozása pedig csakis az étikus, objektív módszer alkalmazása révén lehetséges. 20

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS A MULTIKULTURÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS SZEMLÉLET ELMÉLETI ALAPJAI ÉS TÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI AZ OKTATÁSBAN

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

NAGY BENEDEK. A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása DOKTORI ÉRTEKEZÉS

NAGY BENEDEK. A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA NAGY BENEDEK A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola Fekete Ágnes Liturgia és idő a magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében doktori értekezés Doktori

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ?

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? 1 VERA L. ZOLBERG SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? Sajnos, az analízisnek le kell tennie a fegyvert a költõ problémája elõtt. SIGMUND FREUD: DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG Nem hiszek a szabályokban

Részletesebben

Gyásznapból örömünnep

Gyásznapból örömünnep XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14 16. Gyásznapból örömünnep - a széki Bertalan-nap turisztikai vonatkozásai - Szerző: Székely Csilla-Katalin, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben