Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata E G E R

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata E G E R"

Átírás

1 Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3300 Eger Dobó tér 13. Telefon, fax: (36) Ig. telefon: 36/ Honlap: hu Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata E G E R év hónap. napján Jóváhagyta: fenntartó

2 - 2 - Tartalomjegyzék I. rész: Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya: Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok Alapvető jogszabályok A működés során alkalmazott közoktatási jogszabályok, különösen Egyéb rendeletek A Szabályzat hatálya: A Farkas Ferenc Zeneiskola jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézményi bélyegzők elhelyezése: A Farkas Ferenc Zeneiskola tevékenysége, cél- és feladatrendszere Az iskola célja Az iskola feladatai II. rész: Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény vezetője, az igazgató Igazgatóhelyettesek Tanszakvezetők, Szakmai munkaközösségek A vezetők helyettesítési rendje A vezetők közti kapcsolattartás Intézmény egyéb dolgozói Érdekvédelmi szervezetek A szülői munkaközösség, Iskolaszék Közalkalmazotti Tanács Közalkalmazottak Az alkalmazotti közösségek jogai III. rész: A nevelőtestület A nevelőtestület A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület döntési jogköre A pedagógusok munkarendje A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok A tanár munkáját szabályozó dokumentumok Szempontok, irányelvek Az iskola munkájának megtervezése Tantárgyfelosztás IV. rész: Kapcsolattartás és tájékoztatás módszere az értekezlet Értekezletek kiírása Szakmai közösségek kapcsolattartási, tájékoztatási formái Iskolatanács/vezetői értekezlet Alkalmazotti közösségi értekezlet Tantestületi értekezlet Osztályozói értekezlet Tanszakvezetői értekezlet Oktatói értekezletek Szülői munkaközösség Minőségirányítási program értekezlet

3 Szakszervezeti értekezlet Rendkívüli értekezlet V. rész: Tanügyi nyilvántartások, dokumentáció Tantárgyi naplók Főtárgyi napló (hangszeres) Csoportos oktatás tantárgyi naplói Korrepeticiós napló Munkaterv Tantárgyfelosztás Törzslap (anyakönyv) Bizonyítvány Bizonyítvány másodlat Beírási napló Egyéb iratok, dokumentációk Jegyzőkönyv Iskolalátogatási igazolás Órarend Beiratkozási lap, szülői nyilatkozat Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatás, házirend megismerése Szociális alapon járó fizetési kedvezmény igénybevételének kérelmezési nyomtatványa Alkalmazandó záradékok VI. rész: Nevelő-oktató munka A pedagógus nevelő-oktató munkája A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje A fegyelemmel kapcsolatos intézkedések (Tanár) Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei (Növendék) Az órapótlás eljárási szabályai A tanuló jutalmazásának elvei A művészeti iskolában az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei : Az Év legeredményesebb pedagógusa, és az Év legeredményesebb tanulója Az esélyegyenlőség VII. rész: Tanrendi szabályozás A tanulással kapcsolatos iskolai rend A tanulók felvétele a zeneiskolába A tanuló értékelése a zeneiskolában A félévi és a tanév végi osztályozás rendje a zeneiskolában Szorgalom Részjegyek (osztályzatok) alkalmazása: A tanév rendje Tanulmányi vizsgák: Vizsgáztatás rendje: A vizsgák dokumentációja: Vizsga fajták: Felsőbb osztályba lépés Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Szervezeti formák: Tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok

4 Az intézményi felügyelet rendszabályai Nyitva tartás A vezetők benntartózkodása A létesítmények és helyiségek használati rendje Az épület rendje Az intézményi dolgozók felelőssége: Belépés és benntartózkodás rendje: A hangversenyterem használata Nyitva tartás és kulcshasználat Kiviteli engedély Az iskolai könyvtár működési rendje Biztonsági rendszabályok Biztonsági berendezés Házirend Az intézmény bérbeadási rendje Egyéb rendelkezések VIII. rész: Az intézmény működéséhez kapcsolódó feladatok A zeneiskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Megemlékezések: Zenei versenyek Hangversenyek Rendezvényeken való közreműködés Nyári zenei táborok Fénymásolás Az alapfokú művészetoktatás térítési díj kötelezettsége Jogszabályi rendelkezések Térítési díj Tandíj A térítési díj és tandíj mértékét meghatározó tényezők Fizetési kedvezmények A kedvezmények igénybevételének szabályozása: A térítési díj és tandíj befizetésének szabályozása A fizetési kötelezettség elmulasztásának következménye: Alapítványi támogatás IX. rész: Az intézmény partnerei A zeneiskola kapcsolatai A helyi irányítást ellátó szakigazgatási szervvel: A jelentési kötelezettség a következőkre terjed ki: Kapcsolat a szakszervezettel: Kapcsolat a Közalkalmazotti Tanáccsal: Kapcsolat a Szülői Munkaközösséggel, Iskolaszékkel: Kapcsolat az iskolákkal, vállalatokkal, intézményekkel: Külföldi kapcsolatok: X. fejezet: Befejező rendelkezések Tájékoztatás az intézmény alapvető szabályzatairól Záró rendelkezések Záradék Nyilatkozatok A Közalkalmazotti tanács

5 A Szülői szervezet és Iskolaszék Az intézmény további szabályzatai: Záradék SZMSZ melléklete

6 - 6 - I. rész: Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya: A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az egri Farkas Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külön kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2.1. Alapvető jogszabályok évi LXXIX. törvény a közoktatásról 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 2.2. A működés során alkalmazott közoktatási jogszabályok, különösen 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 26. (2)-(3) bekezdése alapján] 20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről 2.3. Egyéb rendeletek 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről 26/1997. (XII. 3.) NM az iskola-egészségügyi ellátásról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról 8/2000. (V. 24.) OM rendelete a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítése 3. A Szabályzat hatálya: Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az iskolával szerződéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása azoknak is kötelezettsége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, épületét, udvarát. Az SZMSZ-t az intézmény igazgatójának előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a

7 - 7 - Szülői Munkaközösség egyetértési joga mellett. A szabályzat a fenntartó Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 4. A Farkas Ferenc Zeneiskola jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja: 293/2009 (V. 28.) számú Közgyűlési határozat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. 1. Az iskola neve: Farkas Ferenc Zeneiskola 2. Az iskola székhelye: 3300, Eger Dobó tér Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 4. Az iskola működési területe: Heves megye 5. Az iskola alapítója és fenntartója: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Az iskola jogállása: részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 7. Az intézményvezetőt a Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki, a kiválasztás nyilvános pályázat útján történik. A kinevezett vezető az intézmény dolgozói tekintetében munkáltatói jogkört gyakorol. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátásával az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét bízta meg. 8. Az iskola feladata és alaptevékenysége: TEÁOR szám: 8520 Alapfokú oktatás Szakfeladatai: Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti tevékenység Közoktatási Intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek január 1-től: TEÁOR szám: Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Kiegészítő tevékenység: Alaptevékenységgel egyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, támogatáson kívüli forrásból államháztartáson belüli szervezetek, államháztartáson kívüli jogi személyek és magányszemélyek részére nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. Kisegítő tevékenység: Alaptevékenységtől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson belüli szervezetek

8 - 8 - és magánszemélyek részére nem kötelező és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Alaptevékenységtől eltérő, államháztartáson kívüli jogi személyek részére Alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson kívüli jogi személyek és magánszemélyek részére végzett tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9. Az iskolának vállalkozási tevékenysége nincs december 31-ig. 10. A feladatellátást szolgáló vagyon: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5038 hrsz-ú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. rendelet szerint kell eljárni. A Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 579/2008. (X. 30.) számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése május 28-án kelt 293/2009. (V. 28) számú határozatával július 1-jei hatállyal módosította. Az alaptevékenység részletezése: Alapfokú művészetoktatás, melynek keretében művészeti nevelés és oktatás folyik, amely megalapozza a művészi kifejezőkészségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Alapfokú művészetoktatási tevékenységet folytat 12 évfolyamon. Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. Tevékenységét az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervei programja, valamint az intézményi pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és helyi tanterv alapján látja el. Oktatást kiegészítő tevékenységet folytat (pedagógus továbbképzés, művészeti táborok, művészeti versenyek, mesterkurzusok, zenei rendezvények szervezése). A szakmai munka érdekében CD DVD felvételek, kiadványok készítése. Az intézményi rendezvények helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten valósulnak meg. A Zeneiskola fenntartásában működő együttesek:

9 - 9 - Farkas Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara Fanfár együttes Farkas Ferenc Zeneiskola Vonószenekara Tücsökzenekar Kamaracsoportok Kórus 5. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú (fej) bélyegző: Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM Eger, Dobó tér 13 Tel./Fax: 36/ Körbélyegző: Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM Eger Az intézményi bélyegzők elhelyezése: gazdasági iroda igazgatóhelyettesi iroda Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: igazgató igazgatóhelyettes gazdasági ügyintéző iskolatitkár művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga esetén a vizsga jegyzője a félévi és év végi bizonyítványok, a törzslapok kitöltése során a szaktanárok egyéb intézményi dokumentumok készítésekor a feladattal megbízott belső munkatárs

10 A Farkas Ferenc Zeneiskola tevékenysége, cél- és feladatrendszere Iskolánk a művészeti nevelés lehetőségeivel és eszközeivel intenzív személyiségfejlesztő, gyermekközpontú iskola. Célunk az általános zenei műveltség megalapozása, fejlesztése, aktív humán érdeklődés kialakítása, a legtehetségesebb tanulók művészeti és kulturális pályára és szakmák felé irányítása. A nagyobb többség számára a művészetek szeretete, értékeinek megismertetése, amatőr szintű művelése. Az alapfokú művészetoktatási intézmény speciális iskola, amelyben előképző, hangszeres előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás Az iskola célja A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítésével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére. Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra Az iskola feladatai Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kibontakoztatásához szükséges kompetenciákat, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját, és fejlessze improvizációs készségüket. Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra A művészetoktatás célja, hogy az érzelmi és esztétikai nevelés eszközével járuljon hozzá a sokoldalú, érett, kreatív személyiség kialakításához. A Zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény, melyben speciális képzés folyik. Feladata a hangszeres (vokális) zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. Tanulói többségének tudását olyan szintre kell fejlesztenie, hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra kamara együttesben, vagy zenekarban. A Zeneiskola adjon rendszerezett zenei ismereteket. Tanítsa meg tanulóit a zenei írásra és olvasására. Vezesse őket rá a zene logikájára, formai összefüggéseire. Ismertesse meg őket a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zene történeti összefüggéseivel, más művészetekkel való kapcsolataival. Ösztönözze őket életkoruknak megfelelő, zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására. A nemzeti kisebbségekhez tartozó növendékeket ismertesse meg népük zenéjével. A Zeneiskola fejlessze a tanulók zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét. Bontakoztassa ki zenei fantáziájukat, adjon teret kreatív megnyilvánulásainak, fejlessze improvizációs készségüket. A Zeneiskola fejlessze a tanulók zenei képességeit: hallásukat, ritmusérzéküket, az érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire.

11 A Zeneiskola szoktassa tanulóit rendszeres, céltudatos és gazdaságos munkára. Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon. A Zeneiskola tevékenysége irányuljon arra, hogy tanulói az életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák meg. A Zeneiskola neveljen az értékes zene szeretetére. Ösztönözze tanulóit rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, de mindenek előtt aktív társas muzsikálásra. A Zeneiskola használja ki lehetőségeit a közismereti iskolák zenei életének támogatására. Működjék együtt más intézményekkel a kulturális és művelődési feladatok ellátásában (hangverseny-rendezés, ismeretterjesztés). Segítse az egyházzenei életet. Támogassa az amatőr zenekarok, és kamaraegyüttesek, a családi együttmuzsikálás működését, legyen nyitott az értékes könnyűzenére. Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) zeneoktatási intézményekkel. Teremtsen szabad iskola formájában lehetőséget a legváltozatosabb igények kielégítésére. II. rész: Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 1. Az intézmény szervezeti felépítése: A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. Az intézmény az alábbi egységekre tagolódik: 24 tanterem 1 Bartók terem 1 gazdasági iroda 1 kottatár 1 raktár 1 műhely

12 FENNTARTÓ Eger megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYVEZETŐ IGAZGATÓHELYETTESEK TANSZAKVEZETŐK GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐK TECHNIKAI DOLGOZÓK NEVELŐK 1.1 Az intézmény vezetője, az igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. (Munkaköri leírása 1. sz. melléklet). Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettesek helyettesítik Az intézményvezető feladatkörébe tartozik különösen: a nevelő - oktató munka irányítása és ellenőrzése, az intézményi munka összehangolása, a nevelőtestület vezetése, az intézményi, nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, az intézményi szintű munkatervek, beszámolók elkészítése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, együttműködés biztosítása a szülői szervezetekkel, a szülők és diákok képviselőivel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset-megelőzés irányítása, az intézmény képviselete, a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény

13 működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladatok: tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése; pedagógus felvétel, határozott és határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszonyba; közalkalmazotti jogviszony megszüntetése; alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör; kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; fenntartó előtti képviselet; az intézménnyel kapcsolatos nyilatkozatok, publikációk engedélyezése Az intézményvezető felelőssége: Az intézmény vezetője (igazgatója) - a közoktatási törvénynek megfelelően - egy személyben felelős az alábbiakért: Felelős továbbá: a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, az eszközbővítési tervek elkészítéséért; az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási programjainak működéséért, a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, a tanulmányok alatti vizsgák (művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) lebonyolításáért és rendjéért, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; További feladatai: Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes, a gazdasági ügyintéző és az

14 iskolatitkár munkáját. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását az igazgató - a vezetőséggel egyeztetve - bármikor elrendelheti. 1.2 Igazgatóhelyettesek Közoktatási intézményünk szervezeti (működési) egységeinek élén felelős beosztású vezetők állnak: - általános igazgatóhelyettes - nevelési igazgatóhelyettes Az igazgató közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzik. Az igazgatóhelyettesek megbízását az igazgató adja (illetve pályázat útján). Igazgatóhelyettesi megbízást határozatlan időre alkalmazott pedagógus kaphat. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek a vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el Az igazgatóhelyettesek jogköre és felelőssége: Az igazgatóhelyettesek a munkájukat - munkaköri leírásuk alapján - az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik Közvetlenül irányítják: Az igazgató akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben el nem halasztható ügyek intézése, döntések meghozatala ellátják az igazgató helyettesítését; Az igazgató tartós legalább kéthetes távollétében teljes jogkörrel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti a vezetőt. közvetlenül irányítja az intézményben folyó munkát, szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét a pedagógiai programban meghatározott pedagógiai tevékenységet, az iskolai könyvtár működését, az iskolai továbbtanulási tevékenységet, a szabadidős tevékenységet, folyamatosan karbantartják a központi statisztikai rendszer (KIR) intézménnyel kapcsolatos adatait, a tanulókat kimaradás, illetve új felvétel esetén bejelentik; átruházott hatáskörben irányítják az alapfokú művészetoktatás pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját, szakmai területén segítik az igazgató vezetői tevékenységét, elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét, előkészítik és megszervezik az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatásokat), a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az osztályozó- és

15 javítóvizsgákat, tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztják az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítják a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait, engedélyezik a tanulók beosztását más tanárokhoz, javaslatot tesznek az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, közreműködnek a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban Képviselik az iskolát: esetenként, az igazgató felhatalmazása alapján a szülői szervezet ülésein, egyéb fórumokon; szakmai fórumokon Felelősök: az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért, a számítógépes tanuló-nyilvántartás naprakész vezetéséért; az ötéves pedagógus-továbbképzési program, illetve az éves beiskolázási terv jóváhagyásra történő elkészítésért és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért; a napi operatív tevékenységek ellátásában és a feladatellátáshoz, szervezéshez szükséges információáramlás biztosításában; az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, koordinálásáért; a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért, szervezéséért; az iskolai könyvtár működtetéséért; További felelősségük: a pedagógiai szakmai, igazgatási munkáért; a közvetlen irányításuk alá tartozó feladatok ellátásáért; a tanulóbalesetek megelőzéséért, óvó, védő intézkedések betartásáért, betartatásáért; a rendkívüli események esetén tett intézkedésekért; az alapfokú művészetoktatás szakmai munkájáért; az alapfokú művészetoktatás munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, végrehajtatásáért; az alapfokú művészetoktatás területén a beiskolázásért, a felvételi és a tanulmányok alatti vizsgák szervezéséért, a tanulói jogviszony

16 megszüntetésével kapcsolatos intézkedések jogszerűségéért; versenyek és hangversenyek szervezésének összefogásáért Tanszakvezetők, Szakmai munkaközösségek A közoktatási törvény szerint: a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai tanszakokat hoznak létre. A tanszak szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktatómunka tervezéséhez. Az intézmény tanszakai az alábbiak: FÚVÓS TANSZAK VONÓS TANSZAK ZONGORA TANSZAK SZOLFÉZS TANSZAK VEGYES TANSZAK NÉPZENE TANSZAK A munkaközösség (tanszak) vezetőjét az igazgató bízza meg a tanszak pedagógusainak kezdeményezése alapján. A szakmai munkaközösségek, tanszakok tevékenysége: A tanszaki munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elő. Az iskola munkáját a felelős vezető a testületi szervek között megoszlott hatáskörök gyakorlása útján, ezek együttműködésével látja el. Az iskolavezetés tagjai munkamegosztáson alapuló munkaköri leírás szerint önállóan, személyes felelősséggel végzik munkájukat. A döntések előtt az igazgatóhelyettesek konzultálnak az igazgatóval. A megtett intézkedésekről és a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A tevékenység összehangolása és az információk átadása érdekében az iskolavezetés tagjai rendszeresen tanácskoznak. Szakmai munkaközösségek együttműködésének kapcsolattartásának rendje részvétele a pedagógusok munkájának segítésében: A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: - javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, - havonta egyszer megbeszélik az aktuális feladatokat, problémákat - az igazgatóhelyettesek segítségével koordinálják a tanszakok közötti munkát, a kapcsolattartást - fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, - végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, - kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét,

17 A tanszakvezető feladatai: - szervezik a pedagógusok továbbképzését, az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, - javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, - támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, felvételizők felkészítését. Képviseli a tanszakot az intézmény vezetősége felé. Irányítja a tanszak tevékenységét. Havonta egy alkalommal részt vesz a tanszakvezetői értekezleten, illetve kezdeményezheti az értekezlet rendkívüli összehívását. Tanszaki értekezletet hív össze. Segíti a pályakezdőket. A gyakornoki szabályzat szerint részt vesz a gyakornokok felkészítésében, értékelésében. Tanórákat látogat, és értékeli a tanszakához tartozó pedagógus munkáját. Kétévenként összegzi az irányítása alá tartozó pedagógusok munkáját. Javaslatot tesz a tanárok jutalmazására, kitüntetésére. Tanév végén beszámol az általa vezetett közösség munkájáról. Számon tartja, és értékeli a nevelők munkáját, eredményeit. Szervezi az évközi és tanév végi tanszaki beszámolókat, elkészíti a vizsgajegyzőkönyvet. Képviseli a közösséget. Segíti a minőségirányítási munkát. További feladatait a munkaköri leírásának megfelelően látja el. Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját. Beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a tanszak tevékenységéről. Módszertani értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat szervez. Irányítja a tanszak tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, továbbképzéseket szervez. Javasolja az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését, közalkalmazotti átsorolását. Képviseli a tanszakot az intézményen belül és kívül. Ellenőrzi a tanszaki tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét. Felügyeli a tantervek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést, a minimumszint teljesítését A zeneiskolában működő tanszakok és a hozzájuk tartozó szakok:

18 Zongora tanszak: zongora, orgona Fúvós tanszak: fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, harsona, vadászkürt, tenorkürt, baritonkürt, tuba, furulya, fanfár együttes, fúvós zenekar Vonós tanszak: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő Régizene tanszak: blockflöte, csembaló, stílusismeret, régizene előadásmód, történelmi táncok, régizene együttes, blockflöte kamarazene Vegyes tanszak: magánének, gitár, ütő, tangóharmonika, jazz hangszerek, improvizáció, jazz elmélet, jazz-zeneszerzés, kórus Népzene tanszak: népi ének, népi hegedű / brácsa, bőgő, duda, furulya, néprajz, népdalkör, zenekar, cimbalom, tekerőlant, zenekar Elmélet tanszak: szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet, számítógépes zeneszerkesztés A vezetők és középvezetők önállósága és együttműködése: Az iskola munkáját a felelős vezető, a testületi szervek között megosztott hatáskörök gyakorlása útján, ezekkel együttműködve látja el. Az iskolavezetés tagjai munkamegosztáson alapuló, munkaköri leírás szerint önállóan, személyes felelősséggel végzik munkájukat. A döntések előtt az igazgatóhelyettes konzultál az igazgatóval. A megtett intézkedésekről és a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A tevékenység összehangolása és az információk átadása érdekében az iskolavezetés tagjai rendszeresen tanácskoznak A vezetők helyettesítési rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítésére esetenként másnak is adhat megbízást. Az igazgatóhelyettes öt napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik. 1.5 A vezetők közti kapcsolattartás Az operatív vezetési ügyekben az igazgató és az igazgatóhelyettes heti rendszerességgel, a hét első munkanapján megbeszélést tart. A megbeszéléseken a tanszakvezetők - a napirendtől függően - az igazgató megbízása alapján vesznek részt. Az igazgató pedagógiai, szakmai ügyekben döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete: az iskolatanács. Az iskola vezetősége, mint testület havonta egyszer megbeszélést tartanak az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül.

19 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő utasításai, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik (A törvényben meghatározottak szerint). Tagjai belső ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A vezetőség együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel. Tagjai: az igazgató igazgatóhelyettes a tanszakvezetők Az iskolatanács havonta ülésezik. Az iskolatanács tagjai kezdeményezhetik a munkaprogramon kívül is a tanács összehívását, ha a javasolt napirend megtárgyalása ezt indokolja. Az összehívásról az igazgató dönt. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívható a gazdasági ügyintéző, a szülői munkaközösség képviselője, a közalkalmazotti tanács elnöke és az intézményi érdekképviseleti szervek képviselői, a fenntartó képviselője. A tanulói jogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának rendszeres felmérése érdekében a nevelőtestületi döntések és az intézményvezetői döntések előkészítéséhez meghívást kaphat a szülői munkaközösség képviselője Intézmény egyéb dolgozói A gazdasági ügyintézőket, valamint a technikai dolgozókat az igazgató nevezi ki a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Iskolatitkár: Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával önállóan látja el. Részt vesz az intézményi értekezleteken, jegyzőkönyvet készít. Figyelemmel kíséri az igazgató programját. Elvégzi a napi postabontást, iktat, küldeményeket a megfelelő személyhez juttatja. Az igazgatóhelyettessel napra készen vezeti az intézmény egyéb dokumentációit. Irattárazza a dokumentációkat. Az elektronikus küldeményeket fogadja és továbbküldi, illetve tájékoztatást ad az érintetteknek. A médiák részére elkészíti a havi programot. Ügyel az intézményi honlap naprakészségére. Ellátja a postázási feladatokat. Dokumentációkat, leveleket viszi-hozza a fenntartónak, gondnoksághoz, intézményekhez.

20 Napra készen vezeti a tanuló nyilvántartó programot, az igazgatóhelyettessel egyeztetve. Kimutatást készít - a tanuló nyilvántartó program alapján - a térítési díjak befizetéséről, kinyomtatja a csekkeket, számlákat. Ellátja a fénymásolást Gazdasági ügyintéző: Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával önállóan látja el. Számfejti a megbízási díjakat, végzi az intézmény személyzeti és munkaügyi feladatait. Az intézmény igazgatója által engedélyezett túlórákat számfejti és továbbítja a MÁK-ba. Előzetes engedély alapján lebonyolítja a kisebb beszerzéseket. A gazdasági események során keletkezett bizonylatokat továbbítja a könyvelésre. Ellátja a számlázásokat. A bejövő és kimenő számlákat nyilvántartja, utalványozza, majd továbbítja az EKVI felé. Tevékenyen részt vesz a leltározásban, selejtezésben. Elkészíti a versenyek, szakmai vizsgák, egyéb rendezvények pénzügyi elszámolásait, napra készen vezeti a dokumentációkat. Az intézményvezetéssel egyeztetve összeállítja az intézmény költségvetési tervét Könyvtáros, hangszertáros: A könyvtárosi feladatokat szakképzett könyvtáros látja el. Feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Számítógépes nyilvántartásba veszi a könyvtári anyagokat. Javaslatot tesz a használhatatlanná vált kiadványok selejtezésére, majd a selejtezés szabályai szerint elvégzi a selejtezést. Vezeti a könyvtári mozgásokat (kiadás, beérkezés). Felméri és nyilvántartja a pedagógusok igényeit, majd az igazgatóval egyeztetve és engedélyeztetve beszerzi a kottákat, könyveket, hang- és képanyagot, melyek a pedagógiai munkához szükségesek. Segíti a pedagógusok és tanulók könyvtári munkáját (szakirodalom kutatása, kotta, hanganyag keresése, stb.) Napra készen vezeti a hangszerek dokumentációját.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, A BUDAPEST II. KERÜLETI J Á R D Á N Y I P Á L ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, amely az intézmény fenntartója, a Budapest, II. ker. ÖNKORMÁNYZAT jóváhagyásával

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 1222. Nagytétényi út 31-33 Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma:. 0 Honlap: http://nadasdy.suli.hu/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola vezetősége készítette,

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Tartalom Mellékletek

Tartalom Mellékletek SZMSZ AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:031810 Készítette:Baranya István Igazgató Elfogadta:Arany János Általános Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:Esztergom

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...3 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...3 2.1 Alapító okirat... 3 2.2 Pedagógiai program és helyi tanterv... 3 2.3 Házirend... 3 2.4 Munkaterv...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ikt. sz.:k/36-sf/15 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a (Om. azonosító: 039544) Szervezeti és Működési Szabályzat Ügyintéző: Moravecz Attila, Intézményvezető

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 7 1.1 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669. 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669. 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYKŐRÖSI TANKERÜLETE WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 039999 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: SZÁZDINÉ SZECSEI ANIKÓ igazgató 1 I. BEVEZETŐ Az

Részletesebben