Az Alapszabályban foglaltak értelmében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alapszabályban foglaltak értelmében"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló Társaságunk közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében május 14-én megtartotta idei, tisztújítással egybekötött éves rendes közgyűlését a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A hivatalos programot megelőzően Mohos Zoltán szenior tanácsadó tartott szakmai előadást Jelen és jövő a navigációban a Nav N Go szemszögéből címmel (a szerző által készített prezentáció megtalálható a www. njszt.hu honlapon). 1. Péceli Gábor elnöki beszámolójában áttekintést adott az NJSZT 3 éves programjáról, valamint a Társaság évi kiemelt eseményeiről, köztük az NJSZT 40 éves jubileumáról. Beszélt arról, hogy az NJSZT-nek kulcsszerepe van az informatika társadalmasításában, majd szólt a szakmai és területi szervezetek imponáló tevékenységéről, a nemzetközi projektekről és a nemzetközi kapcsolatokat érintő gazdag 2008-as évről több, hazai rendezésű nemzetközi konferenciára utalva. Köszönetét fejezte ki az eredmények eléréséért valamennyi munkatársnak: az ügyvezető igazgatónak, az elnökségnek, a tehetséggondozó programban részt vevő kollégáknak, és a titkárság dolgozóinak is. Leszögezte, hogy az NJSZT stabil fejlődési pályán lévő jelentős szakmai szervezet, amelynek tevékenységét megalapozzák a jó célokat szolgáló, jó hangulatú programok. 2. A Társaság évi közhasznúsági beszámolója Alföldi István tájékoztatta a résztvevőket, hogy a honlapon előzetesen közzé tett közhasznúsági beszámolóhoz a tagok részéről sem szóban, sem írásban nem érkezett észrevétel, összefoglalásképpen pedig ismertette a Társaság elmúlt időszakbeli tevékenységének leglényegesebb területeit és konkrétumait, amelyeket az alábbiakkal egészített ki. A Társaság keretein belül a Digitális Esélyegyenlőség ernyője alatt a 3 I (infrastruktúra, igény, ismeret) jegyében mintegy 2000 tag működik együtt az információs társadalom szolgálatában, tudása legjavát adva. Továbbra is sikerrel működik az ECDL, mintegy magyar állampolgár vizsgázott a 400 vizsgaközpontban, folyamatos minőségbiztosítás mellett. A tavalyi évben az NJSZT a nemzetközi ECDL Alapítványhoz is számos innovációt nyújtott be: megvalósította a vizsgarendszer még rugalmasabb modelljét, az ECDL Select-et, emellett új modulok kifejlesztése és elfogadtatása is megtörtént. Számos oktatási kezdeményezés történt, ezek közül az egyik legfontosabb az e-kormányzati szolgáltatások, e-ügyintézés c. egynapos komplex multiplikátori képzés; Folytatódott az együttműködés a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Közigazgatási Stratégiai Központ és az NJSZT között az elektronikus azonosítás témakörében, ebben kiemelt feladatot vállalt az NJSZT Intelligens Kártya Fóruma. A elején meghirdetett Digitális Esélyegyenlőség (DE!) program új eleme az evita (életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások) Nemzeti Technológiai Platform, amely az NKTH által támogatott pályázat keretében dolgozza ki az alapelveket, kihívásokat, lehetőségeket összegző evita Stratégia és fejlesztési programegyüttest ennek egyik fő feladata lehet a meglévő, szigetszerű fejlesztések összefogása. Az NJSZT jelmondatának megfelelően ( a múlt értékeit megőrizni ) belátható jövőbeli esélyként ismertette az ügyvezető igazgató az Agóra Szeged Pólus program keretében Szeged városa által benyújtott és első körben nyertes TIOP pályázatban az Informatika-történeti Múzeum létrejöttének lehetőségét. A már most is méltán világszínvonalúnak mondható gyűjtemény kitűnően fog illeszkedni a multifunkciós Agóra-projekthez, amely teljes spektrumban kívánja a nézőket is bevonni: az ív a gyerekektől (Játszóház), a nagyszülőkig (múzeum) és a jövő felvázolásáig (Informatorium és Biopolisz) terjed.... A kockázatokról és melléhatásokról kérdezze meg... (l.: 5. o.) A tartalomból Bemutatkozik Társaságunk új vezetősége (3. o.) A kockázatokról és a mellékhatásokról (5. o.) Verseny futás (6 7. o.) Területi szervezeteink (8. o.) Emléktábla avatás és évforduló o.) Tallózó (12. o.)

2 2 Az NJSZT a szakmai tartalom kidolgozásának felvállalása mellett a működtetéshez jelentős anyagi hozzájárulásra vállalt kötelezett - séget. Az NJSZT az elmúlt évben is je - lentős szerepet vállalt az informáci - ós társadalmat érintő kormányzati szakmai anyagok, pályázati kiírások stb. véleményezésében, javaslatok té telében, különös tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁ - M OP, TIOP, EKOP és ÁROP ope - ratív programjaira. A beszámolóban szereplő 20 rendezvény közül Alföldi István külön kiemelte a március végi ETAPS nemzetközi konferencia-sorozatot (670 fő részvételével) és a november 7-i eseményeket (2. Digitális Esély - egyenlőség konferencia, valamint a 40 éves NJSZT ju bileumi megemlékezése); és öröm mel számolt be arról, hogy a Sajtó napja alkalmából Társaságunk hírle ve le, a Mi Újság Vámos György szer kesztői nívódíj kitüntetésben része sült. A Felügyelőbizottság jelentése a közgyűlésnek Inzelt Péter, a Felügyelőbizottság elnöke a közgyűlés résztvevői előtt elmondott jelentésében megállapította: a Társaság közhasznú beszámolójában foglaltak a valóságnak, illetve a számviteli előírásoknak mindenben megfelelnek, a Társaság működése és gazdálkodása példaér - tékű, a menedzsment kiválóan vég zi a munkáját. 1/2009 sz. közgyűlési határozat A évi közhasznú beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 2/2009 közgyűlési. határozat: A évi pénzügyi tervet a Köz - gyűlés egyhangúlag elfogadta. Tisztújítás Az alapszabály értelmében a két le - töltött ciklus után ugyanaz a sze mély nem választható újra, így Benedek Balázs alelnökre már nem lehetett szavazni. A többi tisztség viselő vállalta a megmérettetést és a megvá lasz tás - sal járó feladatokat. A szava zás eredményeként az NJSZT új el nök ségének tisztségvi se - lői az alábbiak: Elnök: Dr. Péceli Gábor Alelnökök: Bedő Árpád, Hanák Péter, Nagy Miklós, Tóth Ferenc, és Varró Dániel Felügyelőbizottság: Inzelt Péter, Herdon Miklós, Száva Lajos Az ügyvezető igazgatói teendő ket to vábbra is Alföldi István látja el. Bemutatkozik Társaságunk régi új vezetősége Az NJSZT elnöke A BME-n szerzett ki tünte té - ses villamos - mér nök-ok le - velet 1974-ben, azóta folya - Péceli Gábor ma tosan a Mé - rés technika és Információs Rend szerek Tanszé kén dolgozik: óta tan szék veze tő - ként, 1989-től pe dig egye temi taná - ri beosztásban. Je lenleg a Buda pesti Műszaki és Gaz daság tudományi Egyetem rektora. Szak mai tevékenysége komplex mé rés technikai alkalmazásokhoz, beágyazott információs rendszerek mo dellezéséhez és tervezéséhez, va - la mint újrakonfigurálható rendsze - rek tranziens jelenségeihez kötődik. Szá mos hasonló témájú hazai és nem zetközi kutatási-fejlesztési projekt témavezetője, ill. közreműködője. Szakmai munkájának elismeré - seként 2005-ben Charles Simonyi Ku tatói Ösztöndíjban részesült ben az NJSZT keretei között alakult, Be ágyazott és Ambiens Rend - szerek In no vációs Műhely egyik kezdeménye zője volt; a kö zös ség elnö - kének választotta tól a Magyar Tudományos Aka démia közgyűlési képviselője, között a Számítás techni - kai és Automatizálási Bizott ság el - nöke tisztét töltötte be től a Magyar Tudományos Aka démia levelező tagja óta IEEE Fellow, ben a Vil - lamosmérnökök Magyar országi E - gyesületének (IEEE Hun gary Sec - tion) elnöke. A Bologna-folyamathoz kapcsoló - dóan szakterületén jelentős szerepet vállalt a kétciklusú képzésre történő áttérés tartalmi és formai részle tei - nek kidolgozásában. Az NJSZT tagsága először 3 évvel ezelőtt választotta a Társaság elnö - kének. A közgyűlés döntése alapján most második választási ciklusát kezdi. Alföldi István CGEIT Az NJSZT ügyvezető igazgatója Villa mos mé r - nök, mérnök közgaz dász, mér nök-tanár. A Neumann J ános Számí tó - gép-tu dományi Társa ság és a ma - gyarországi ECDL (Eu ró pai Szá mí - tógép-hasz nálói Jogosít vány) Prog - ram igazgatója, a nem zet közi ECDL Alapít vány Minőség biztosítási Bi - zottsá gá nak tagja, a nemzetközi szabvány ként elfogadott ECDL mi - nőségbiztosítási rendszer kidolgozója. A Di gitális Esély egyenlőség (DE!) prog ram vezetője. Az NJSZT ügyvezető igazgatója - ként tevékenyen részt vállalt a Nem - zeti Fejlesztési Terv informáci ós társadalomról szóló részének ki dol - gozásában, több kormányzati do ku - mentum szakvéle ményezésében. Szá mos hazai és nemzetközi projektet vezetett. Elnökségi tagja a Magyar Tarta - lom ipari Szövetségnek (MATISZ). Az Információrendszer-ellenőrök Egye sülete (ISACA) magyarországi ta gozatának igazgatósági tagja, több szakmai folyóirat szerkesztő bizott - sági illetve tanácsadó testü le ti tagja. Szakterületei: információrendszerellenőrzés, informatikai beruházások, informatikai rendszerfejlesztés, in for - máció-technológia és módszertan.

3 3 Az NJSZT előző elnöke 1965-ben a Budapesti Mű sza - ki Egyetem villamos mérnöki karán diplo má - Dr. Bakonyi Péter zott, 1970-ben doktori címet szerzett ben a műszaki tudo - má nyok kandidátusa lett, kutatási te - rülete a számítógép-hálózatok től másodállásban az MTA főtitkárának informatikai tanácsadója. Alelnökök Bedő Árpád Szoftver fejlesztő mate - ma tikus. Je len leg a Pi - lis Mé dia Bt. e gyik tu lajdo - no sa és szoft - ver fej lesz tője. Foglalkozott az EMG 830/20-as számítógép prog - ramozásával és szoftver-rendsze ré - nek kialakításával től az MTA Számítástech ni - kai és Automatizálási Kutató In té - ze té nek tudományos mun ka társa, majd főosztályvezetője, ké sőbb tudományos igazgató-he lyettes től a Hungária Biztosító Szá - mítástechnika Kft. ügyvezető igazgatójaként az Allianz Hungária Biz - tosító IT vezetője ben ismét csat lakozott a SZTAKI-hoz, mint igazgató-helyet - tes tól 1999-ig a Nemzeti In - formációs Infrastruk tú ra Programot vezette. Vezető fejlesztője volt a Mitra-15 Cobol rendszerének, a (Unix-alapú) Answer hordozható operációs rendszernek, és az MProlog mesterséges intelligencia alkal mazásokra való nyelv megvaló sításának. Ő vezette az Apple Mac intosh operációs rendszerének a honosítását. Szakmai vezetése mellett vezették be országunkban az Adobe, a Macromedia és a MetaTools termékeit ben és 1968-ban megkapta a Sport érdemérem arany fokozatát, 93-ban Széchenyi-díjjal tüntetik ki ig az Informatikai és Hír közlési Minisztérium Informá - ciós Társadalom Stratégia helyettes államtitkára, 2004 decembere óta az MTA SZTAKI igazgató-helyet - te se. Neumann János Számítógép-tudo - mányi Társaság elnöke volt között. Előző elnökként jelenleg is teljes szavazati jogú elnökségi tag. Két éven át szerkesztője volt a PCWorld mellékleteként megjelent MacVilág Macintosh-Maga zinnak. Néhány éve oktat a Számalkban. Önálló fejlesztésként hozta létre a Kitáruló adattár adatkezelő technológiát, amit a MOL tervtárában al - kalmaznak. Alelnökként második ciklusát kez - di meg a Neumann János Számít ó - gép-tudo mányi Társa ságban ben vil - lamos mér nöki diplomát szer - zett a BME-n. Ugyanott doktorált 1984-ben doktorált. Hanák Péter 1969-től dol - gozik hol teljes állásban, hol részmunkaidősként az egye tem különbö ző tanszékein. Je le n - leg tu do má nyos munkatárs az Irányítás technika és Informatika Tanszéken, igazgató az Egészség - ügyi Mérnöki Tudás központban és 2006 kö zött a magyar informatikai kutatás-fej lesz tés kérdései - vel foglalkozott főosztályvezetőhelyettesként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban, ill. a jog - előd Országos Műszaki Fej lesztési Bizottságban és 2006 között magyar kül - döttként tagja volt egyes európai uni - ós kutatás-fejlesztési programok szakpolitikai bizottságainak (pl. ku tatási infrastruktúrák, az információs társadalom technológiái, új tudomá nyos és technológiai lehetőségek, be ágya - zott rendszerek, életvitelt se gítő am - biens rendszerek), valamint részt vett az OECD információ-, szá mí tógép és kommunikáció szak po litikai bi - zottságának munkájá ban tól egyik elindítója és szer ve zője az evita Életvitelt segítő in fo ko m- munikációs techno lógiák és al kal - mazások kezde mé nyezésnek. Az NJSZT-nek régi tagja, korábbi ciklusokban volt alelnöke. Számos NJSZT rendezvény elő készítője, ko - or dinátora. A közép-eu rópai infor ma - tikai diákolimpiai moz galom egyik elindítója, a Nem zetkö zi Informati - kai Diákolimpia nemzet közi bizott - sá gának magyar tagja volt; a hazai tehetséggondozásnak je lenleg is egyik aktív közreműködője. Nagy Miklós Az NIIF Prog - ram és a ma - gyarországi a - dat h á l ó z a t i, majd az internet rendszer a - lapítógárdájának tagja. Az NIIF Program koordi nációs feladatainak ellátása során olyan feltételrendszert alakított ki, amely egyszerre biztosította a kuta tási, oktatási és közgyűjteményi szféra nemzetközi versenyképes sé gét és az élvonalbeli elektronikus kap cso - lattartás, információszerzés, infor - má cióterítés és kooperáció háttér - fel té te leinek zavartalanságát, va la - mint a számítógép-hálózati infrastruktúra, szolgáltatások és alkal - mazások nem zetközileg is kimagasló színvonalú folyamatos fej lesz tését óta el ső számú ve - zetője a koordinációs szer vezetnek, majd 2004-től alapító-igazgatója az NIIF Intézetnek. Nagy Miklós a Neumann János Szá - mít ó gép-tudo mányi Társa ság al - elnöke ként első ciklusát kezdi.

4 4 Győri szüle té sű fiatal gazda sági informati kus, köz gaz dász, aki ki váló minő sí - téssel szerezte meg diplo má it. Ta n u l m á n y a i Tóth Ferenc során részt vett a tudományos diákköri munká ban és egyéb ku ta tási projektekben. Az Audi Hungaria Motor Kft. Do - kumentum-menedzsment osztályán a vállalat DMS rendszerének fej - lesztésén dolgozott. Jelenleg szoftverfejlesztő mérnök - ként dolgozik a Guidance Kft-nél. Munkái során banki webes alkal ma - zások fejlesztésével foglal kozik, továbbá CMS-szakértő kon zu lens - ként részt vett a Hilti új portáljának fejlesztésében Svájcban között az NJSZT alelnökeként a területi szervezetek mun - káját támogatta, koordinálta között a Neumann János Társaság Győr-Moson-Sopron me gyei területi szervezetének titkára, től kezdődően pedig az NJSZT GIKOF titkára. Az évente meg ren dezésre kerülő Gazdaság informatikai Konferencia szerve zőbizottságának elnökeként oroszlánrészt vállalt a szervezésben és a lebonyolításban is. Megválasztott alelnökként Társa - ságunknál a máso dik ciklusát kezdte meg ban szü - letett. A Faze - kas Mi hály Fővárosi Gya - korló Gim ná - zium speciális matematika ta - Varró Dániel gozatán érett - ségizett, majd a BME Villa mos mér nöki és Informa - tikai Karán 2000-ben szerezett ki vá - ló minő sítésű mér nök informa tikus diplo mát jú niusában dokto rált óta a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén Az NJSZT Felügyelő-bizottsága Herdon Miklós 1974-ben gé - pészmér nöki, 1982-ben gazdaságmérnöki diplomát, 99- ben közgazda - ságtanból PhD fo ko zatot szerzett től a dolgozik, júliusától egyetemi docensként. Kutatási és oktatási tevékenysé gé - nek fő területe a modellalapú rend - szer- és szoftvertervezés, ezen belül az automatikus modell-transzformációk témaköre. Az NJSZT-n kívül tagja az MTA Infor matikai Bi zott - ságának, és az IEEE-nek is. Több külföldi tanulmányúton vett részt, többek között a Stanford Re - search Institute kutatóintézetben, a Paderborni Egyetemen és a Berlini Műszaki Egyetemen. A BME-n je len - leg négy Európai Uniós nem zet közi Központi Statisztikai Hivatal SzÜV rend szer szer vezője tól a Deb receni Egye temen dol gozik től a Gazda sági és Agrár infor ma tikai Tanszék vezetője. Több hazai és nemzetközi szervezet tagja. A Ma gyar Agrár in formatikai Szövet ség elnöki feladatait 2002-től látja el. kutatási projekt szakmai veze tője. Programbizottsági tagként vagy társelnökként közel negyven nem ze - közi konferencia lebonyolítá sá ban műkö dött közre ban az ETAPS 2008 konfe - rencia szervező bizottsági elnöke volt. Tehetséggondozással is foglalko - zik, diákjai számos alkalommal ér tek el szép sikereket Tudományos Di ák - köri Konferenciákon. Az NJSZT alelnökeként első ciklusát kezdi között az NJSZT Hajdú- Bihar megyei szervezetének titkára ig volt az NJSZT alelnöke. Előző ciklusban is tagja volt a Tár saság Felügyelőbizott sá - gának. Munkásságát 1995-ben a Társaság Neumann-díjjal tüntette ki. Inzelt Péter 1968-ban szer - zett Moszk vá - ban mérnöki dip lo mát, majd 88-ban gaz da - s á g m é r n ö k i oklevelet a Bu - da pesti Mű sza - ki és Gazdaság tudo má nyi Egye te - men, 1992-ben pe dig MBA dip lomát a Purdue University-n óta okleveles könyvvizsgá ló, 1987-ben lett a műszaki tudomá - nyok kan didátusa óta az MTA SZTAKI-ban dolgozik, kezdetben tudomá nyos mun - ka társ ként, 1993-tól igazgatóként. Több szakmai társaság tag ja, így a Magyar Innovációs Szö vetség el - nök ségének is óta a Neumann János Számí - tógép-tudományi Társaság Felügye - lő bi zott ságának tagja. Száva Lajos 1968-ban szer - zett közgazd a - sági dip lo mát ban doktorált. 69-től a Kő - bá nyai Gyógy - s z e r á r u g y á r szer ve zője, 1970-től pedig a KERSZI mun ka társa, majd igazgatója között a Champignon Union Kft. pénzügyi igazgatója. Jelenleg nyugdíjas könyvszakértő. Az Országos Gyümölcs és Ter - mék tanács Felügyelő bizottságának elnö ke óta a Neumann János Számí - tógép-tudományi Társaság Felügye - lő bi zott ságának tagja.

5 5... A kockázatokról és melléhatásokról kérdezze meg... ANeumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) az internet használa tának pszi cho ló gi ai, illetve társadal mi hasz ná ról és ve szélyeiről szóló e gész na pos konferenciát szervezett a G ellért Szállóban. Szokatlanul nagy érdeklődés övez - te a virtuális világ veszélyeit bemutató rendezvényt, amely az NJSZT 2007 elején életre hívott Digitális Esélyegyenlőség című, nagyszabású országos programjának idei egyik leg kiemelkedőbb rendezvénye, és amelynek célja természetesen nem az internet-használattól való elriasz - tás volt. A veszélyekkel éppúgy tisz - tában kell lennünk, mint a lehe tő sé - gekkel; tudatos odafigyeléssel, a kockázatok minimalizálásával kell a világhálót használnunk. A biztonsági kérdésekről, a ránk leselkedő veszélyekről, illetve ezek elhárításáról szó ló konferenciát, amelynek elő - adó it az informatika szakma és a társadalomtudományok legkiválóbb szak emberei közül kértük fel, a Mi - niszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács támogatta. A rendezvényről, illetve az egyes előadások mondanivalójáról szóló cikkünket következő, nyári lapszámunkban olvashatják. Csepeli György Szabó György Rácz Bence Dedinszky Ferenc Teltházas részvétel Z. Karvalics László Vajda Zsuzsanna Szabó Endre Győző Sík Zoltán Talyigás Judit Székely Iván Alföldi István

6 6 Verseny futás AMagyar Ifjúsági Robokupa 2009 (MIRK2009) autonóm robotok or szágos versenye 2 fordulóban zaj - lott le a Nyíregyházi Főiskolán, me - lyet a főiskola ROBOKUPA Tehet - séggondozó Szakköre és a Neumann János Számítógép-tudományi Társa - ság Szabolcs-Szat már-bereg Megyei Szervezete rendezett. A versenyben év közötti di - á kokból álló csapatok részt vehet tek saját készítésű vagy gyári kész letből épített robotjaikkal. Az első forduló részvételi és feladatlapjának bekül - dési határideje április 15. volt. A ha - táridőre 13 csapat küldte be a meg - oldásokat. A feladatlapon a csapat adatain kívül be kellett küldeni a vá - lasztott liga RoboCup 2009 vi lág - verseny szabályzatának magyar for - dí tását. Aki a Futball Ligát választotta, an - nak a csatár, ill. a kapus robot stra - tégiáját kellett vázolni folyamat áb ra segítségével. A Menekítő Li gá ban azt a feladatot kapták, hogy készítse nek egy al go - ritmust fo lya matábrával, amelynek vég ered mé nye, hogy a robot a ver seny - pálya vörös szo bá jában a vé letlen - sze rű en elhelye zett zöld és ezüstszínű kétdimenziós emberi figu rá kat (ál- dozatokat) be tudja azonosítani a nél - kül, hogy ve ze tővonalat kö vet ne a robot, de a szo bák mére tei adot tak. A Tánc Ligát választók speciális fel adata az volt, hogy ír janak egy rö - vid forgató köny vet egy olyan kétperces elő adáshoz (tánc vagy színpadi je le net), amelyben tükrö ződik nem zeti sajátosságunk is. További kö zös fel adat volt egy PowerPoint-tal készült bemutat kozó anyag, amely tartalmazta a csa pat tevékenysé gé - nek helyszínét, web-címét, az eddigi robotfejlesztési mun káikat, robotjaik hardver és szoft ver jellemzőit és a mentorok bemutatását. A jelentkezők sikeresen megoldották az első forduló feladatait és mi - vel a csapatok létszáma a második fordulóra tervezett tíz csapatot alig Világbajnoki esélyekkel robotoltak a főiskolán haladta meg, így minden csapatot behívtunk. A második fordulóra április 25-én került sor a Főiskola Bessenyei Au - lájában. A hatalmas aulában minden csapat számára biztosítani tudta a Szervező Bizottság a munkaasztalokat, a versenypályákat és a színpadot né - zőtérrel együtt. A döntő forduló lebo - nyolításában nagy számú önkéntes főiskolai tanár és hallgató vett részt: Külön játékvezetőket és asszisz - tenseket kellett biztosítani a futball - meccsek levezetéséhez az A típusú és B típusú pályákon. A Menekítő Liga futamait is pon tozóbírók és asszisztenseik értékelték. A Tánc Li gá ban a színpadi elő - adásokat egy öttagú zsűri vé le mé - nyezte. Az összesített e redmények a lap ján a zsűri elnö ke, Ecsedi Kor nél rendszermérnök (Debreceni E gye tem, In for - ma ti kai Szolgáltató Központ) döntött a bajnokcsapatok kiválasz tá - sáról. A bajnoki döntő fordulóról több saj - tóorgánum is be szá molt, így a Hálózat TV képes riportban, a Kelet-Ma gyar - ország napilap fo tók kal illuszt rált többhasábos cikk ben. A Campus Rádió interjút kö zölt a főszervezővel, és az interneten is szé les kö zönség szerezhetett tudo - mást a ver senyről. A Szabolcs On - line (www. szon.hu) közölte először a baj nok csapatok névsorát keretes cikkünk ben: A döntő forduló győztes csapatai minősítésük alapján résztvevői le hetnek a évi gráci RoboCup Világbaj noksá gnak. Két csapat rész vételének költségeihez a Neu mann János Szá mítógép-tudományi Társa ság is hozzájárul. A kiutazó csa patok részt vehetnek egy tíznapos edzőtáborban A MIRK 2009 végeredménye Menekítő Liga Első korosztályi (14 éven aluli) bajnok: TAFEMOGE (a Nyír - egy házi Főiskola tehetséggondozó szakkörének alsó tagozatos csapata) Második korosztályi (14 éven felüli) bajnok: BÁNKIROBOT (a Bánki Donát Műszaki Középiskola csapata) Futball Liga Első korosztályi bajnok: AMINI (Apáczai Csere János robotszak - köre) Második korosztályi bajnok: NYF_OND I. (a Nyíregyházi Főis ko a tehet - séggondozó szakkörének felső tagozatos csapata) Vegyes korosztályi bajnok: PUSKÁS (a Nyíregyházi Főiskola tehetséggondozó szakkörének vegyes csapata) Tánc Liga Első korosztályi bajnok: RoboGirls (Budapesti Kölcsey Ferenc Álta - lános Iskola) Második korosztályi bajnok: Robofolk (Bp. Szent László Gimná zi um és Egressy Gábor Kéttannyelvű Szakközépiskola tanulóiból ös szetett csapat) Nyéki Zsolt a Nyíregyházi Főis ko lán június 15- től. A tábor zárónap jára meghívást kapnak általános- és kö zépiskolai tanárok, akik betekintést szerezhetnek a RoboKupa Te het séggondozó Szakkör munkájába és bekapcsolódhatnak egy világmé retű robotfejlesz tő, oktató és kutató projektbe. Simon Béláné dr. főisk. tanár, MIRK 2009 főszervező A kétlábú Ro bo no va humano i dok várnak a Robo folk csa pat színi elő adásá ra, (hát tér ben a B tí pu sú futballpá lya)

7 7 Lezárultak a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, illetve az Országos Logó Verseny idei fordulói Az ünnepélyes eredményhirdetésre az ELTE Informatikai Karán ke - rült sor május 7-én. A megjelenteket Kozma László az ELTE In - for matikai Karának dékánja üdvö - zölte. A díjakat az Oktatási Minisz té - rium ré széről Brassói Sándor közoktatási fő osztályvezető-helyettes, az NJSZT képviseletében dr. Zsakó László, a Te hetséggondozási szakmai közös - ség elnöke és dr. Benczúr András, az ALADDIN-Ala pítvány a Diák-informatikáért elnöke adták át. A Logo-verseny helyezettjeit, akik a díjat az ISZE elnökétől, Dr. Körösné Dr. Mikis Mártától vehették át következő számunkban ismertetjük. A Nemes Tihamér OKSZTV-n, a 2008/2009-es tanévben az első fordulóban 3939 tanuló vett részt 420 iskolából, közülük 800-an határon túli magyarok. (További, mintegy 4620 tanuló vett részt a Nemes Tihamér OKSZTV-ből kivált Informatika OK - TV-n.) A második, regionális fordulót az ország harminc vá rosában rendez - tük, melyen 1035 tanuló vett részt. A harmadik fordulót, az országos döntőt Budapesten rendeztük, ezen 320 ta nuló vett részt. Programozás kategória I. korcsoport végeredménye: 1.Weisz Gellért, Fazekas Mihály Gim názium, Budapest 2.Varnyú József, Fazekas Mihály Gim n., Debrecen, Leitereg And rás, Barcsay Jenő Ált. Is kola, Szent endre 4. Simig Dániel, Dobó Katalin Gim - názium, Esztergom, Szarka Gábor, Szent Ist ván Gimnázium, Budapest 6. Kiss Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely 7. Győri Mihály, Fazekas Mihály Gim názium, Debrecen 8. Dankovics Viktor, Veres Péter Gimn. Budapest, Palkó András, Vö rös marty M. Gimn., Szent gotthárd 10. Ruszki Bálint, Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium, Budapest II. korcsoport végeredménye: 1. Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen 2. Weisz Ágoston, Fazekas Mihály Gim názium, Budapest 3. Dankovics Attila, Veres Péter Gim - názium, Budapest 4. Danyluk Tamás, Földes Ferenc Gim názium, Miskolc, Nagy Dániel, Szent István Gimnázium, Budapest, Kovács Zsom bor Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest, Erdős Gergely, Batthyány Lajos Gimnázium és Eü - SzKI, Nagykanizsa 8. Fehér Péter, Batthyány Lajos Gimnázium és EüSzKI, Nagykanizsa 9. Kovács Gábor Ferenc, Árpád Gim - názium, Tatabánya, Gergely Dániel, Balassi Bálint Nyolcévf. Gimnázium, Budapest, Su lyok András Attila, Re - formátus Gimnázium, Szentendre Alkalmazás kategória 1. Kerek Dániel, Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger 2. Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gimn., Debrecen 3. Kispál Balázs, Leőwey Klára Gim - názium, Pécs 4. Koppány Gergő, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár 5. Visnovitz Márton, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest 6. Vass Bálint, Neumann János Szá - mí tástechnnikai SzKI, Budapest 7. Gönczöl Mátyás, Szent-Györgyi Al bert Gimn., és SzKI, Balassa gyarmat 8. Bekő Tamás, III. Béla Gimnázium, Baja, Kolocz Péter, Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási, Kálmán Anna, Surányi Endre Szakképző Iskola, Ka - zinc barcika, Tóth Viktor, Bródy Imre Gimnázium és SzKI, Ajka Közép-Európai Informatikai Diákolimpia válogatóversenye A II. kategória és az Informatika OKTV Programozás kategória leg - jobb tizenhat osztályos helye - zettje számára olimpiai válogatóver - senyt rendeztünk, amelynek eredmé - nyeképpen kiválasztottuk az idei Kö - zép-európai Informatikai Diák olim - pián, Marosvásárhelyen (Romá nia) részt vevő magyar csapat keret tagjait: Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gim n., Debrecen, Dankovics Attila, Veres P. Gimn. Buda pest, Hunyady Már ton, Bencés Gim n., Pannonhalma, Mé száros András, Révai Miklós Gimn., Győr, Turi Zsolt, Neumann J. Szá - mítástechnnikai SZKI, Bpest, Wagner Zsolt, Fazekas Mihály Gim n., Bpest Nemzetközi Informatikai Diákolimpia válogatóversenye Az Informatika OKTV Programozás kategóriájának helyezettje, a ta - va lyi olimpiai válogatóverseny részt - vevői, és az Izsák Imre Gyula ver seny győztese számára olimpiai váloga tó - ver senyt rendeztünk, amely nek ered - mé nye képpen kiválasztottuk az idei Nemzetközi Informatikai Di ák olim - pián, Plovdivban (Bulgária) indu ló magyar csapat ke ret tagjait: Danka Miklós András, Fazekas M. Gimn., Budapest, Danner Gábor, Ság - vári E. Gim n., Szeged, Englert Péter, Zrínyi M. Gimn., Zalaeger szeg, Gévay Gábor, Ságvári E. Gimn., Szeged, Grósz Dániel, Fazekas Mihály Gim - názium, Budapest, Mészáros András, Révai Miklós Gim ná zium, Győr. Mindkét diákolimpiára a felkészítés so rán (május végéig) választjuk ki a vég leges, négy fős csapatokat. Zsakó László, NJSZT Tehetséggondozási Szakmai Közösség

8 8 Területi szervezeteink Idén is megrendezik a gyöngyösi székhelyű IOSZIA Kft. tavaly út - jára indított nagy sikerű versenyét. Az oktatóintézet elkötelezett a di - gitális írástudás terjesztése mellett, in formatikai képzésekkel, oktatással fog lalkozik. A Neumann János Szá - mí tó gép-tudományi Társaság Gyön - gyös Város Területi Szervezetének alapítója volt, továbbá ak tív részt ve - vője az internetes világnak is. A tavaly útjára indított verseny fő céljai közé tartozott az internet igazi értékeinek átvitele az új ge neráció számára, az információk fel ismeré - sére való ké pesség fejlesztése és út - mu tatás a tudatos továbbfejlő dés irá - nyába. A pályamunkákat füg getlen és elfogulatlan szakemberek bírálták el. Ez jó lehetőséget adott arra, hogy a pá lyázók képet kapjanak tudásuk ról. Magyar Internetmédia- és Web-díj 2009 Az internet mindennapja ink része lett, ám a fiataloknak segítségre van szükségük ahhoz, hogy ké pesek le gye - nek a világhálón értéket létrehoz ni. A verseny szervezői többek között olyan támogatókat tudhattak maguk mögött, mint az NJSZT, a SZÁM - ALK, a Gábor Dénes Főiskola, az Adobe, a Piac és Profit, a Budapesti Művelődési Központ, az Infor má ci - ós Társa dalo mért Alapítvány, a Kul - túrpont és az Educatio Press. Felhívás részvételre A verseny kate gó riái széles skálát biztosítanak a pá lyá zóknak. Oktatás, business, nonprofit, művészet kate - gó riák mellett önkormányzatok, mű - ve lődési házak is indulhatnak. Minden jelentkező saját területén készítheti el pályaművét, próbálhat újat, hasznosat alkotni, vagy bemutathatja már meglévő fej lesztéseit. A média kategóriában az inter netre jellemző műveket várnak, amelyek egyedi értékeket hordoznak (max. 5 perc időtartam) a következő kategó - riákban: a) slideshow; b) spot; c) ani - máció; d) film. Ingyenesen lehetett nevezni március 31-ig, amit sokan ki is használtak, hiszen már közel 100 nevezés érkezett, de pályázatok végső bekül - dé si határideje: augusztus 9. Nevezni csak működő honlappal vagy saját, programozást igénylő mun kával lehet. A zsűri minden kategóriában ad ki szakmai díjakat. Ezeken kívül gaz - dára talál a közönségdíj is, hiszen a verseny honlapján (www.mediadij. hu) regisztrálók leadhatják szavaza - tukat a nekik tetsző honlapra. A díjátadó és szakmai konferencia szep - tem ber elején kerül megrendezésre. További információ Fülöp Henrik, tel.: , http//www.mediadij.hu Jelentkezés http//www.mediadij.hu Új szakmai közösség ala kult: Human Computer Interaction & Design for All Április 15-én 15 órakor került sor a Human Computer Inter - action&design for All (HCI- &DfA) szakmai közösség ala kuló ülésére a Budapesti Műszaki és Gaz da - ság tu do mányi Egyetemen. A szakmai közösség megalapítását indokolta, hogy Magyarországon az elmúlt 20 évben a Human Com puter Interaction, valamint az elmúlt év - tizedben a Design for All megtalálta a maga szerepét az informatikai, és más műszaki tudomá nyokban, a gazdaságban, az oktatásban, a felhasz nálóbarát termékek és szolgáltatások fejleszté - sében és számos más olyan multidiszciplináris területen, ahol sikeresen bizonyított. Az alapítást az is alátámasztja, hogy: az NJSZT egyik nem zet közi szak - mai kapcsolata, az Inter national Fe - deration for Infor mation Pro cess ing (IFIP) TC13 Human Computer Inter - action technikai mun kacso port jának immár van ha zai képvi selője 2008 no - vemberétől Síkné dr. Lányi Ce cília személyében; Az European Design for aall e-accessibility Network (EDe AN) el nök ségi és titkársági feladatát is Ma gyaror szág látja el 2009-ben (Pan non Egye tem, Műsza ki Infor ma ti kai Kar, Vir tuális Kör nye zetek és Fény tan La bor). Az ala pítást kezde ményezők, akik szakmai mun kás ságukkal mind hazánk - ban, mind nemzetközileg már bi zonyítottak, és számos nemzetközi szervezet ben tagok, úgy látták, hogy ezen a multidiszciplináris te rületen a meg - felelő hazai szakmai fórum és főleg az ös szefogás hi ányzik. Ezért ja va solják a meg fe le lő szakmai fó rum meg - teremtését az NJSZT ke re tein be lül. A meg ala kulást az április 9-i elnökségi ülés támogatta. Az alakuló ülésen dr. Hanák Péter képviselte az NJSZT elnökségét, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a szakmai közösség tervezett multi disz ci p - lináris tevékenysége szo ro san kap - csolódik az NJSZT már ki tűzött céljaihoz, többek között a Digitális Esélyegyenlőség prog ramjához és az e-vita Nemzeti Technológia Plat - form tevékenysé gé hez is. A szakmai közösség fő célja, hogy lehetőséget teremtsen a HCI&DfA esz közeinek, fejlesztési és felhasz ná - lási módszereinek meg ismerésére és megismertetésére, az ezekkel kap csolatos technikai, peda gógiai, pszichológiai, szoftver-ergo nómiai és szo - ciológiai kérdések meg vitatására, hazai és külföldi ta pasztalatok, eredmények bemuta tá sára és megisme - résére. Feladata to vábbá annak tuda - tosítása az info kommunikációs ipar - ágban, hogy a HCI&DfA alapelvek figyelembe vétele a korszerű termék és szolgáltatás fejlesztésénél kiemel - kedő fontosságú. A szakmai kö zös ség elő szeretné segíteni töb bek kö zött a HCI&DfA oktatási terü leteken történő alkalmazását, az EDeAN hálózatban való magyar rész vételt és az IKThasználat aka dály mentesí tését. Az első feladatok egyike a szakmai közösség magyar nevének kitalálása lesz. Az alakuló ülésen megvitatták az éves munkatervet, és megválasztották a szakmai közösség vezetőit is. Elnök: Síkné dr. Lányi Cecília, alelnökök: dr. Hercegfi Ká roly és Kulcsár Zsolt, titkár: Medve Anna. Várjuk új tagok jelentkezését. Síkné dr. Lányi Cecília HCI&DfA elnök

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, 2008. augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. január 24-i üléséről Területi szervezetek Tóth Ferenc alelnök részletesen beszámolt a területi szervezetek 2007. évi

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg -

Részletesebben

A2013 első féléves munkaterv el -

A2013 első féléves munkaterv el - NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2013. február Összefoglaló az elnökség 2013. január 23-i üléséről 2013. január 23-án megtartotta els ő munkaülését a 2012 decembe rében megválasztott

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. november

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. november A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség október 12-i ülésérõl Megtartotta elsõ ülését az új, szeptember 28-án megválasztott elnökség. (l. 3 5. o.) Dr. Péceli Gábor

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről

Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről Az elnökség megvitatta a 2010. március 4-én felügyelőbizott sági jóváhagyás után véglegesíthető 2009.

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

28. ICLP Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia

28. ICLP Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. október Elkészült a Szent-györgyi Albert Agora Összefoglaló az elnökség 2012. szeptember 20-i üléséről Információs társadalom: áttörés vagy?!

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2010. szeptember 23-i üléséről Tehetséggondozás Az NJSZT tehetséggondozási programjáról és az elmúlt időszak diákversenyeinek

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. július augusztus. IX. Országos Neumann Kongresszus Gyõr, 2006. június 27 29.

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. július augusztus. IX. Országos Neumann Kongresszus Gyõr, 2006. június 27 29. A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE IX. Országos Neumann Kongresszus Gyõr, 2006. június 27 29. Vámos Tibor akadémikus a kongresszus szakmai és szervezési színvonalát dícsérõ szavaival

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2011. július augusztus

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2011. július augusztus A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség június 23-i üléséről 9/2011 (06.23.) sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által

Részletesebben

Az Alapszabályban foglaltak

Az Alapszabályban foglaltak A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az NJSZT 2006. évi rendes közgyûlésérõl Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2006. május 4-én megtartotta idei rendes közgyûlését a Neumann

Részletesebben

IX. Országos Neumann Kongresszus

IX. Országos Neumann Kongresszus A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2005. december 1-jei ülésérõl Az informatikai felsõoktatás új rendszere Sima Dezsõ szakmai összefoglalója alapján az elnökség

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page 1 A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon)

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon 12. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2005) (Cikkünk a 8. oldalon)

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

2006. március. Benedek Balázs, az ifjabb generáció. informatikai versenyeket nevezte. túl is sokat tesz a fiatalokért

2006. március. Benedek Balázs, az ifjabb generáció. informatikai versenyeket nevezte. túl is sokat tesz a fiatalokért A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2006. január 26-i ülésérõl A területi szervezetek éves beszámolója Az ifjúság bevonása a szakmai életbe IX. Neumann Kongresszus

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor MAGYAR KÖZIGAZGATÁS Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS Kis Norbert: Patyi András: Janza Frigyes: Padányi József: Cserny Ákos: Koltányi Gergely Kowalik Tamás: Varga Zs. András:

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben