Az Alapszabályban foglaltak értelmében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alapszabályban foglaltak értelmében"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló Társaságunk közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében május 14-én megtartotta idei, tisztújítással egybekötött éves rendes közgyűlését a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A hivatalos programot megelőzően Mohos Zoltán szenior tanácsadó tartott szakmai előadást Jelen és jövő a navigációban a Nav N Go szemszögéből címmel (a szerző által készített prezentáció megtalálható a www. njszt.hu honlapon). 1. Péceli Gábor elnöki beszámolójában áttekintést adott az NJSZT 3 éves programjáról, valamint a Társaság évi kiemelt eseményeiről, köztük az NJSZT 40 éves jubileumáról. Beszélt arról, hogy az NJSZT-nek kulcsszerepe van az informatika társadalmasításában, majd szólt a szakmai és területi szervezetek imponáló tevékenységéről, a nemzetközi projektekről és a nemzetközi kapcsolatokat érintő gazdag 2008-as évről több, hazai rendezésű nemzetközi konferenciára utalva. Köszönetét fejezte ki az eredmények eléréséért valamennyi munkatársnak: az ügyvezető igazgatónak, az elnökségnek, a tehetséggondozó programban részt vevő kollégáknak, és a titkárság dolgozóinak is. Leszögezte, hogy az NJSZT stabil fejlődési pályán lévő jelentős szakmai szervezet, amelynek tevékenységét megalapozzák a jó célokat szolgáló, jó hangulatú programok. 2. A Társaság évi közhasznúsági beszámolója Alföldi István tájékoztatta a résztvevőket, hogy a honlapon előzetesen közzé tett közhasznúsági beszámolóhoz a tagok részéről sem szóban, sem írásban nem érkezett észrevétel, összefoglalásképpen pedig ismertette a Társaság elmúlt időszakbeli tevékenységének leglényegesebb területeit és konkrétumait, amelyeket az alábbiakkal egészített ki. A Társaság keretein belül a Digitális Esélyegyenlőség ernyője alatt a 3 I (infrastruktúra, igény, ismeret) jegyében mintegy 2000 tag működik együtt az információs társadalom szolgálatában, tudása legjavát adva. Továbbra is sikerrel működik az ECDL, mintegy magyar állampolgár vizsgázott a 400 vizsgaközpontban, folyamatos minőségbiztosítás mellett. A tavalyi évben az NJSZT a nemzetközi ECDL Alapítványhoz is számos innovációt nyújtott be: megvalósította a vizsgarendszer még rugalmasabb modelljét, az ECDL Select-et, emellett új modulok kifejlesztése és elfogadtatása is megtörtént. Számos oktatási kezdeményezés történt, ezek közül az egyik legfontosabb az e-kormányzati szolgáltatások, e-ügyintézés c. egynapos komplex multiplikátori képzés; Folytatódott az együttműködés a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Közigazgatási Stratégiai Központ és az NJSZT között az elektronikus azonosítás témakörében, ebben kiemelt feladatot vállalt az NJSZT Intelligens Kártya Fóruma. A elején meghirdetett Digitális Esélyegyenlőség (DE!) program új eleme az evita (életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások) Nemzeti Technológiai Platform, amely az NKTH által támogatott pályázat keretében dolgozza ki az alapelveket, kihívásokat, lehetőségeket összegző evita Stratégia és fejlesztési programegyüttest ennek egyik fő feladata lehet a meglévő, szigetszerű fejlesztések összefogása. Az NJSZT jelmondatának megfelelően ( a múlt értékeit megőrizni ) belátható jövőbeli esélyként ismertette az ügyvezető igazgató az Agóra Szeged Pólus program keretében Szeged városa által benyújtott és első körben nyertes TIOP pályázatban az Informatika-történeti Múzeum létrejöttének lehetőségét. A már most is méltán világszínvonalúnak mondható gyűjtemény kitűnően fog illeszkedni a multifunkciós Agóra-projekthez, amely teljes spektrumban kívánja a nézőket is bevonni: az ív a gyerekektől (Játszóház), a nagyszülőkig (múzeum) és a jövő felvázolásáig (Informatorium és Biopolisz) terjed.... A kockázatokról és melléhatásokról kérdezze meg... (l.: 5. o.) A tartalomból Bemutatkozik Társaságunk új vezetősége (3. o.) A kockázatokról és a mellékhatásokról (5. o.) Verseny futás (6 7. o.) Területi szervezeteink (8. o.) Emléktábla avatás és évforduló o.) Tallózó (12. o.)

2 2 Az NJSZT a szakmai tartalom kidolgozásának felvállalása mellett a működtetéshez jelentős anyagi hozzájárulásra vállalt kötelezett - séget. Az NJSZT az elmúlt évben is je - lentős szerepet vállalt az informáci - ós társadalmat érintő kormányzati szakmai anyagok, pályázati kiírások stb. véleményezésében, javaslatok té telében, különös tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁ - M OP, TIOP, EKOP és ÁROP ope - ratív programjaira. A beszámolóban szereplő 20 rendezvény közül Alföldi István külön kiemelte a március végi ETAPS nemzetközi konferencia-sorozatot (670 fő részvételével) és a november 7-i eseményeket (2. Digitális Esély - egyenlőség konferencia, valamint a 40 éves NJSZT ju bileumi megemlékezése); és öröm mel számolt be arról, hogy a Sajtó napja alkalmából Társaságunk hírle ve le, a Mi Újság Vámos György szer kesztői nívódíj kitüntetésben része sült. A Felügyelőbizottság jelentése a közgyűlésnek Inzelt Péter, a Felügyelőbizottság elnöke a közgyűlés résztvevői előtt elmondott jelentésében megállapította: a Társaság közhasznú beszámolójában foglaltak a valóságnak, illetve a számviteli előírásoknak mindenben megfelelnek, a Társaság működése és gazdálkodása példaér - tékű, a menedzsment kiválóan vég zi a munkáját. 1/2009 sz. közgyűlési határozat A évi közhasznú beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 2/2009 közgyűlési. határozat: A évi pénzügyi tervet a Köz - gyűlés egyhangúlag elfogadta. Tisztújítás Az alapszabály értelmében a két le - töltött ciklus után ugyanaz a sze mély nem választható újra, így Benedek Balázs alelnökre már nem lehetett szavazni. A többi tisztség viselő vállalta a megmérettetést és a megvá lasz tás - sal járó feladatokat. A szava zás eredményeként az NJSZT új el nök ségének tisztségvi se - lői az alábbiak: Elnök: Dr. Péceli Gábor Alelnökök: Bedő Árpád, Hanák Péter, Nagy Miklós, Tóth Ferenc, és Varró Dániel Felügyelőbizottság: Inzelt Péter, Herdon Miklós, Száva Lajos Az ügyvezető igazgatói teendő ket to vábbra is Alföldi István látja el. Bemutatkozik Társaságunk régi új vezetősége Az NJSZT elnöke A BME-n szerzett ki tünte té - ses villamos - mér nök-ok le - velet 1974-ben, azóta folya - Péceli Gábor ma tosan a Mé - rés technika és Információs Rend szerek Tanszé kén dolgozik: óta tan szék veze tő - ként, 1989-től pe dig egye temi taná - ri beosztásban. Je lenleg a Buda pesti Műszaki és Gaz daság tudományi Egyetem rektora. Szak mai tevékenysége komplex mé rés technikai alkalmazásokhoz, beágyazott információs rendszerek mo dellezéséhez és tervezéséhez, va - la mint újrakonfigurálható rendsze - rek tranziens jelenségeihez kötődik. Szá mos hasonló témájú hazai és nem zetközi kutatási-fejlesztési projekt témavezetője, ill. közreműködője. Szakmai munkájának elismeré - seként 2005-ben Charles Simonyi Ku tatói Ösztöndíjban részesült ben az NJSZT keretei között alakult, Be ágyazott és Ambiens Rend - szerek In no vációs Műhely egyik kezdeménye zője volt; a kö zös ség elnö - kének választotta tól a Magyar Tudományos Aka démia közgyűlési képviselője, között a Számítás techni - kai és Automatizálási Bizott ság el - nöke tisztét töltötte be től a Magyar Tudományos Aka démia levelező tagja óta IEEE Fellow, ben a Vil - lamosmérnökök Magyar országi E - gyesületének (IEEE Hun gary Sec - tion) elnöke. A Bologna-folyamathoz kapcsoló - dóan szakterületén jelentős szerepet vállalt a kétciklusú képzésre történő áttérés tartalmi és formai részle tei - nek kidolgozásában. Az NJSZT tagsága először 3 évvel ezelőtt választotta a Társaság elnö - kének. A közgyűlés döntése alapján most második választási ciklusát kezdi. Alföldi István CGEIT Az NJSZT ügyvezető igazgatója Villa mos mé r - nök, mérnök közgaz dász, mér nök-tanár. A Neumann J ános Számí tó - gép-tu dományi Társa ság és a ma - gyarországi ECDL (Eu ró pai Szá mí - tógép-hasz nálói Jogosít vány) Prog - ram igazgatója, a nem zet közi ECDL Alapít vány Minőség biztosítási Bi - zottsá gá nak tagja, a nemzetközi szabvány ként elfogadott ECDL mi - nőségbiztosítási rendszer kidolgozója. A Di gitális Esély egyenlőség (DE!) prog ram vezetője. Az NJSZT ügyvezető igazgatója - ként tevékenyen részt vállalt a Nem - zeti Fejlesztési Terv informáci ós társadalomról szóló részének ki dol - gozásában, több kormányzati do ku - mentum szakvéle ményezésében. Szá mos hazai és nemzetközi projektet vezetett. Elnökségi tagja a Magyar Tarta - lom ipari Szövetségnek (MATISZ). Az Információrendszer-ellenőrök Egye sülete (ISACA) magyarországi ta gozatának igazgatósági tagja, több szakmai folyóirat szerkesztő bizott - sági illetve tanácsadó testü le ti tagja. Szakterületei: információrendszerellenőrzés, informatikai beruházások, informatikai rendszerfejlesztés, in for - máció-technológia és módszertan.

3 3 Az NJSZT előző elnöke 1965-ben a Budapesti Mű sza - ki Egyetem villamos mérnöki karán diplo má - Dr. Bakonyi Péter zott, 1970-ben doktori címet szerzett ben a műszaki tudo - má nyok kandidátusa lett, kutatási te - rülete a számítógép-hálózatok től másodállásban az MTA főtitkárának informatikai tanácsadója. Alelnökök Bedő Árpád Szoftver fejlesztő mate - ma tikus. Je len leg a Pi - lis Mé dia Bt. e gyik tu lajdo - no sa és szoft - ver fej lesz tője. Foglalkozott az EMG 830/20-as számítógép prog - ramozásával és szoftver-rendsze ré - nek kialakításával től az MTA Számítástech ni - kai és Automatizálási Kutató In té - ze té nek tudományos mun ka társa, majd főosztályvezetője, ké sőbb tudományos igazgató-he lyettes től a Hungária Biztosító Szá - mítástechnika Kft. ügyvezető igazgatójaként az Allianz Hungária Biz - tosító IT vezetője ben ismét csat lakozott a SZTAKI-hoz, mint igazgató-helyet - tes tól 1999-ig a Nemzeti In - formációs Infrastruk tú ra Programot vezette. Vezető fejlesztője volt a Mitra-15 Cobol rendszerének, a (Unix-alapú) Answer hordozható operációs rendszernek, és az MProlog mesterséges intelligencia alkal mazásokra való nyelv megvaló sításának. Ő vezette az Apple Mac intosh operációs rendszerének a honosítását. Szakmai vezetése mellett vezették be országunkban az Adobe, a Macromedia és a MetaTools termékeit ben és 1968-ban megkapta a Sport érdemérem arany fokozatát, 93-ban Széchenyi-díjjal tüntetik ki ig az Informatikai és Hír közlési Minisztérium Informá - ciós Társadalom Stratégia helyettes államtitkára, 2004 decembere óta az MTA SZTAKI igazgató-helyet - te se. Neumann János Számítógép-tudo - mányi Társaság elnöke volt között. Előző elnökként jelenleg is teljes szavazati jogú elnökségi tag. Két éven át szerkesztője volt a PCWorld mellékleteként megjelent MacVilág Macintosh-Maga zinnak. Néhány éve oktat a Számalkban. Önálló fejlesztésként hozta létre a Kitáruló adattár adatkezelő technológiát, amit a MOL tervtárában al - kalmaznak. Alelnökként második ciklusát kez - di meg a Neumann János Számít ó - gép-tudo mányi Társa ságban ben vil - lamos mér nöki diplomát szer - zett a BME-n. Ugyanott doktorált 1984-ben doktorált. Hanák Péter 1969-től dol - gozik hol teljes állásban, hol részmunkaidősként az egye tem különbö ző tanszékein. Je le n - leg tu do má nyos munkatárs az Irányítás technika és Informatika Tanszéken, igazgató az Egészség - ügyi Mérnöki Tudás központban és 2006 kö zött a magyar informatikai kutatás-fej lesz tés kérdései - vel foglalkozott főosztályvezetőhelyettesként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban, ill. a jog - előd Országos Műszaki Fej lesztési Bizottságban és 2006 között magyar kül - döttként tagja volt egyes európai uni - ós kutatás-fejlesztési programok szakpolitikai bizottságainak (pl. ku tatási infrastruktúrák, az információs társadalom technológiái, új tudomá nyos és technológiai lehetőségek, be ágya - zott rendszerek, életvitelt se gítő am - biens rendszerek), valamint részt vett az OECD információ-, szá mí tógép és kommunikáció szak po litikai bi - zottságának munkájá ban tól egyik elindítója és szer ve zője az evita Életvitelt segítő in fo ko m- munikációs techno lógiák és al kal - mazások kezde mé nyezésnek. Az NJSZT-nek régi tagja, korábbi ciklusokban volt alelnöke. Számos NJSZT rendezvény elő készítője, ko - or dinátora. A közép-eu rópai infor ma - tikai diákolimpiai moz galom egyik elindítója, a Nem zetkö zi Informati - kai Diákolimpia nemzet közi bizott - sá gának magyar tagja volt; a hazai tehetséggondozásnak je lenleg is egyik aktív közreműködője. Nagy Miklós Az NIIF Prog - ram és a ma - gyarországi a - dat h á l ó z a t i, majd az internet rendszer a - lapítógárdájának tagja. Az NIIF Program koordi nációs feladatainak ellátása során olyan feltételrendszert alakított ki, amely egyszerre biztosította a kuta tási, oktatási és közgyűjteményi szféra nemzetközi versenyképes sé gét és az élvonalbeli elektronikus kap cso - lattartás, információszerzés, infor - má cióterítés és kooperáció háttér - fel té te leinek zavartalanságát, va la - mint a számítógép-hálózati infrastruktúra, szolgáltatások és alkal - mazások nem zetközileg is kimagasló színvonalú folyamatos fej lesz tését óta el ső számú ve - zetője a koordinációs szer vezetnek, majd 2004-től alapító-igazgatója az NIIF Intézetnek. Nagy Miklós a Neumann János Szá - mít ó gép-tudo mányi Társa ság al - elnöke ként első ciklusát kezdi.

4 4 Győri szüle té sű fiatal gazda sági informati kus, köz gaz dász, aki ki váló minő sí - téssel szerezte meg diplo má it. Ta n u l m á n y a i Tóth Ferenc során részt vett a tudományos diákköri munká ban és egyéb ku ta tási projektekben. Az Audi Hungaria Motor Kft. Do - kumentum-menedzsment osztályán a vállalat DMS rendszerének fej - lesztésén dolgozott. Jelenleg szoftverfejlesztő mérnök - ként dolgozik a Guidance Kft-nél. Munkái során banki webes alkal ma - zások fejlesztésével foglal kozik, továbbá CMS-szakértő kon zu lens - ként részt vett a Hilti új portáljának fejlesztésében Svájcban között az NJSZT alelnökeként a területi szervezetek mun - káját támogatta, koordinálta között a Neumann János Társaság Győr-Moson-Sopron me gyei területi szervezetének titkára, től kezdődően pedig az NJSZT GIKOF titkára. Az évente meg ren dezésre kerülő Gazdaság informatikai Konferencia szerve zőbizottságának elnökeként oroszlánrészt vállalt a szervezésben és a lebonyolításban is. Megválasztott alelnökként Társa - ságunknál a máso dik ciklusát kezdte meg ban szü - letett. A Faze - kas Mi hály Fővárosi Gya - korló Gim ná - zium speciális matematika ta - Varró Dániel gozatán érett - ségizett, majd a BME Villa mos mér nöki és Informa - tikai Karán 2000-ben szerezett ki vá - ló minő sítésű mér nök informa tikus diplo mát jú niusában dokto rált óta a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén Az NJSZT Felügyelő-bizottsága Herdon Miklós 1974-ben gé - pészmér nöki, 1982-ben gazdaságmérnöki diplomát, 99- ben közgazda - ságtanból PhD fo ko zatot szerzett től a dolgozik, júliusától egyetemi docensként. Kutatási és oktatási tevékenysé gé - nek fő területe a modellalapú rend - szer- és szoftvertervezés, ezen belül az automatikus modell-transzformációk témaköre. Az NJSZT-n kívül tagja az MTA Infor matikai Bi zott - ságának, és az IEEE-nek is. Több külföldi tanulmányúton vett részt, többek között a Stanford Re - search Institute kutatóintézetben, a Paderborni Egyetemen és a Berlini Műszaki Egyetemen. A BME-n je len - leg négy Európai Uniós nem zet közi Központi Statisztikai Hivatal SzÜV rend szer szer vezője tól a Deb receni Egye temen dol gozik től a Gazda sági és Agrár infor ma tikai Tanszék vezetője. Több hazai és nemzetközi szervezet tagja. A Ma gyar Agrár in formatikai Szövet ség elnöki feladatait 2002-től látja el. kutatási projekt szakmai veze tője. Programbizottsági tagként vagy társelnökként közel negyven nem ze - közi konferencia lebonyolítá sá ban műkö dött közre ban az ETAPS 2008 konfe - rencia szervező bizottsági elnöke volt. Tehetséggondozással is foglalko - zik, diákjai számos alkalommal ér tek el szép sikereket Tudományos Di ák - köri Konferenciákon. Az NJSZT alelnökeként első ciklusát kezdi között az NJSZT Hajdú- Bihar megyei szervezetének titkára ig volt az NJSZT alelnöke. Előző ciklusban is tagja volt a Tár saság Felügyelőbizott sá - gának. Munkásságát 1995-ben a Társaság Neumann-díjjal tüntette ki. Inzelt Péter 1968-ban szer - zett Moszk vá - ban mérnöki dip lo mát, majd 88-ban gaz da - s á g m é r n ö k i oklevelet a Bu - da pesti Mű sza - ki és Gazdaság tudo má nyi Egye te - men, 1992-ben pe dig MBA dip lomát a Purdue University-n óta okleveles könyvvizsgá ló, 1987-ben lett a műszaki tudomá - nyok kan didátusa óta az MTA SZTAKI-ban dolgozik, kezdetben tudomá nyos mun - ka társ ként, 1993-tól igazgatóként. Több szakmai társaság tag ja, így a Magyar Innovációs Szö vetség el - nök ségének is óta a Neumann János Számí - tógép-tudományi Társaság Felügye - lő bi zott ságának tagja. Száva Lajos 1968-ban szer - zett közgazd a - sági dip lo mát ban doktorált. 69-től a Kő - bá nyai Gyógy - s z e r á r u g y á r szer ve zője, 1970-től pedig a KERSZI mun ka társa, majd igazgatója között a Champignon Union Kft. pénzügyi igazgatója. Jelenleg nyugdíjas könyvszakértő. Az Országos Gyümölcs és Ter - mék tanács Felügyelő bizottságának elnö ke óta a Neumann János Számí - tógép-tudományi Társaság Felügye - lő bi zott ságának tagja.

5 5... A kockázatokról és melléhatásokról kérdezze meg... ANeumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) az internet használa tának pszi cho ló gi ai, illetve társadal mi hasz ná ról és ve szélyeiről szóló e gész na pos konferenciát szervezett a G ellért Szállóban. Szokatlanul nagy érdeklődés övez - te a virtuális világ veszélyeit bemutató rendezvényt, amely az NJSZT 2007 elején életre hívott Digitális Esélyegyenlőség című, nagyszabású országos programjának idei egyik leg kiemelkedőbb rendezvénye, és amelynek célja természetesen nem az internet-használattól való elriasz - tás volt. A veszélyekkel éppúgy tisz - tában kell lennünk, mint a lehe tő sé - gekkel; tudatos odafigyeléssel, a kockázatok minimalizálásával kell a világhálót használnunk. A biztonsági kérdésekről, a ránk leselkedő veszélyekről, illetve ezek elhárításáról szó ló konferenciát, amelynek elő - adó it az informatika szakma és a társadalomtudományok legkiválóbb szak emberei közül kértük fel, a Mi - niszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács támogatta. A rendezvényről, illetve az egyes előadások mondanivalójáról szóló cikkünket következő, nyári lapszámunkban olvashatják. Csepeli György Szabó György Rácz Bence Dedinszky Ferenc Teltházas részvétel Z. Karvalics László Vajda Zsuzsanna Szabó Endre Győző Sík Zoltán Talyigás Judit Székely Iván Alföldi István

6 6 Verseny futás AMagyar Ifjúsági Robokupa 2009 (MIRK2009) autonóm robotok or szágos versenye 2 fordulóban zaj - lott le a Nyíregyházi Főiskolán, me - lyet a főiskola ROBOKUPA Tehet - séggondozó Szakköre és a Neumann János Számítógép-tudományi Társa - ság Szabolcs-Szat már-bereg Megyei Szervezete rendezett. A versenyben év közötti di - á kokból álló csapatok részt vehet tek saját készítésű vagy gyári kész letből épített robotjaikkal. Az első forduló részvételi és feladatlapjának bekül - dési határideje április 15. volt. A ha - táridőre 13 csapat küldte be a meg - oldásokat. A feladatlapon a csapat adatain kívül be kellett küldeni a vá - lasztott liga RoboCup 2009 vi lág - verseny szabályzatának magyar for - dí tását. Aki a Futball Ligát választotta, an - nak a csatár, ill. a kapus robot stra - tégiáját kellett vázolni folyamat áb ra segítségével. A Menekítő Li gá ban azt a feladatot kapták, hogy készítse nek egy al go - ritmust fo lya matábrával, amelynek vég ered mé nye, hogy a robot a ver seny - pálya vörös szo bá jában a vé letlen - sze rű en elhelye zett zöld és ezüstszínű kétdimenziós emberi figu rá kat (ál- dozatokat) be tudja azonosítani a nél - kül, hogy ve ze tővonalat kö vet ne a robot, de a szo bák mére tei adot tak. A Tánc Ligát választók speciális fel adata az volt, hogy ír janak egy rö - vid forgató köny vet egy olyan kétperces elő adáshoz (tánc vagy színpadi je le net), amelyben tükrö ződik nem zeti sajátosságunk is. További kö zös fel adat volt egy PowerPoint-tal készült bemutat kozó anyag, amely tartalmazta a csa pat tevékenysé gé - nek helyszínét, web-címét, az eddigi robotfejlesztési mun káikat, robotjaik hardver és szoft ver jellemzőit és a mentorok bemutatását. A jelentkezők sikeresen megoldották az első forduló feladatait és mi - vel a csapatok létszáma a második fordulóra tervezett tíz csapatot alig Világbajnoki esélyekkel robotoltak a főiskolán haladta meg, így minden csapatot behívtunk. A második fordulóra április 25-én került sor a Főiskola Bessenyei Au - lájában. A hatalmas aulában minden csapat számára biztosítani tudta a Szervező Bizottság a munkaasztalokat, a versenypályákat és a színpadot né - zőtérrel együtt. A döntő forduló lebo - nyolításában nagy számú önkéntes főiskolai tanár és hallgató vett részt: Külön játékvezetőket és asszisz - tenseket kellett biztosítani a futball - meccsek levezetéséhez az A típusú és B típusú pályákon. A Menekítő Liga futamait is pon tozóbírók és asszisztenseik értékelték. A Tánc Li gá ban a színpadi elő - adásokat egy öttagú zsűri vé le mé - nyezte. Az összesített e redmények a lap ján a zsűri elnö ke, Ecsedi Kor nél rendszermérnök (Debreceni E gye tem, In for - ma ti kai Szolgáltató Központ) döntött a bajnokcsapatok kiválasz tá - sáról. A bajnoki döntő fordulóról több saj - tóorgánum is be szá molt, így a Hálózat TV képes riportban, a Kelet-Ma gyar - ország napilap fo tók kal illuszt rált többhasábos cikk ben. A Campus Rádió interjút kö zölt a főszervezővel, és az interneten is szé les kö zönség szerezhetett tudo - mást a ver senyről. A Szabolcs On - line (www. szon.hu) közölte először a baj nok csapatok névsorát keretes cikkünk ben: A döntő forduló győztes csapatai minősítésük alapján résztvevői le hetnek a évi gráci RoboCup Világbaj noksá gnak. Két csapat rész vételének költségeihez a Neu mann János Szá mítógép-tudományi Társa ság is hozzájárul. A kiutazó csa patok részt vehetnek egy tíznapos edzőtáborban A MIRK 2009 végeredménye Menekítő Liga Első korosztályi (14 éven aluli) bajnok: TAFEMOGE (a Nyír - egy házi Főiskola tehetséggondozó szakkörének alsó tagozatos csapata) Második korosztályi (14 éven felüli) bajnok: BÁNKIROBOT (a Bánki Donát Műszaki Középiskola csapata) Futball Liga Első korosztályi bajnok: AMINI (Apáczai Csere János robotszak - köre) Második korosztályi bajnok: NYF_OND I. (a Nyíregyházi Főis ko a tehet - séggondozó szakkörének felső tagozatos csapata) Vegyes korosztályi bajnok: PUSKÁS (a Nyíregyházi Főiskola tehetséggondozó szakkörének vegyes csapata) Tánc Liga Első korosztályi bajnok: RoboGirls (Budapesti Kölcsey Ferenc Álta - lános Iskola) Második korosztályi bajnok: Robofolk (Bp. Szent László Gimná zi um és Egressy Gábor Kéttannyelvű Szakközépiskola tanulóiból ös szetett csapat) Nyéki Zsolt a Nyíregyházi Főis ko lán június 15- től. A tábor zárónap jára meghívást kapnak általános- és kö zépiskolai tanárok, akik betekintést szerezhetnek a RoboKupa Te het séggondozó Szakkör munkájába és bekapcsolódhatnak egy világmé retű robotfejlesz tő, oktató és kutató projektbe. Simon Béláné dr. főisk. tanár, MIRK 2009 főszervező A kétlábú Ro bo no va humano i dok várnak a Robo folk csa pat színi elő adásá ra, (hát tér ben a B tí pu sú futballpá lya)

7 7 Lezárultak a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, illetve az Országos Logó Verseny idei fordulói Az ünnepélyes eredményhirdetésre az ELTE Informatikai Karán ke - rült sor május 7-én. A megjelenteket Kozma László az ELTE In - for matikai Karának dékánja üdvö - zölte. A díjakat az Oktatási Minisz té - rium ré széről Brassói Sándor közoktatási fő osztályvezető-helyettes, az NJSZT képviseletében dr. Zsakó László, a Te hetséggondozási szakmai közös - ség elnöke és dr. Benczúr András, az ALADDIN-Ala pítvány a Diák-informatikáért elnöke adták át. A Logo-verseny helyezettjeit, akik a díjat az ISZE elnökétől, Dr. Körösné Dr. Mikis Mártától vehették át következő számunkban ismertetjük. A Nemes Tihamér OKSZTV-n, a 2008/2009-es tanévben az első fordulóban 3939 tanuló vett részt 420 iskolából, közülük 800-an határon túli magyarok. (További, mintegy 4620 tanuló vett részt a Nemes Tihamér OKSZTV-ből kivált Informatika OK - TV-n.) A második, regionális fordulót az ország harminc vá rosában rendez - tük, melyen 1035 tanuló vett részt. A harmadik fordulót, az országos döntőt Budapesten rendeztük, ezen 320 ta nuló vett részt. Programozás kategória I. korcsoport végeredménye: 1.Weisz Gellért, Fazekas Mihály Gim názium, Budapest 2.Varnyú József, Fazekas Mihály Gim n., Debrecen, Leitereg And rás, Barcsay Jenő Ált. Is kola, Szent endre 4. Simig Dániel, Dobó Katalin Gim - názium, Esztergom, Szarka Gábor, Szent Ist ván Gimnázium, Budapest 6. Kiss Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely 7. Győri Mihály, Fazekas Mihály Gim názium, Debrecen 8. Dankovics Viktor, Veres Péter Gimn. Budapest, Palkó András, Vö rös marty M. Gimn., Szent gotthárd 10. Ruszki Bálint, Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium, Budapest II. korcsoport végeredménye: 1. Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen 2. Weisz Ágoston, Fazekas Mihály Gim názium, Budapest 3. Dankovics Attila, Veres Péter Gim - názium, Budapest 4. Danyluk Tamás, Földes Ferenc Gim názium, Miskolc, Nagy Dániel, Szent István Gimnázium, Budapest, Kovács Zsom bor Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest, Erdős Gergely, Batthyány Lajos Gimnázium és Eü - SzKI, Nagykanizsa 8. Fehér Péter, Batthyány Lajos Gimnázium és EüSzKI, Nagykanizsa 9. Kovács Gábor Ferenc, Árpád Gim - názium, Tatabánya, Gergely Dániel, Balassi Bálint Nyolcévf. Gimnázium, Budapest, Su lyok András Attila, Re - formátus Gimnázium, Szentendre Alkalmazás kategória 1. Kerek Dániel, Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger 2. Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gimn., Debrecen 3. Kispál Balázs, Leőwey Klára Gim - názium, Pécs 4. Koppány Gergő, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár 5. Visnovitz Márton, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest 6. Vass Bálint, Neumann János Szá - mí tástechnnikai SzKI, Budapest 7. Gönczöl Mátyás, Szent-Györgyi Al bert Gimn., és SzKI, Balassa gyarmat 8. Bekő Tamás, III. Béla Gimnázium, Baja, Kolocz Péter, Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási, Kálmán Anna, Surányi Endre Szakképző Iskola, Ka - zinc barcika, Tóth Viktor, Bródy Imre Gimnázium és SzKI, Ajka Közép-Európai Informatikai Diákolimpia válogatóversenye A II. kategória és az Informatika OKTV Programozás kategória leg - jobb tizenhat osztályos helye - zettje számára olimpiai válogatóver - senyt rendeztünk, amelynek eredmé - nyeképpen kiválasztottuk az idei Kö - zép-európai Informatikai Diák olim - pián, Marosvásárhelyen (Romá nia) részt vevő magyar csapat keret tagjait: Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gim n., Debrecen, Dankovics Attila, Veres P. Gimn. Buda pest, Hunyady Már ton, Bencés Gim n., Pannonhalma, Mé száros András, Révai Miklós Gimn., Győr, Turi Zsolt, Neumann J. Szá - mítástechnnikai SZKI, Bpest, Wagner Zsolt, Fazekas Mihály Gim n., Bpest Nemzetközi Informatikai Diákolimpia válogatóversenye Az Informatika OKTV Programozás kategóriájának helyezettje, a ta - va lyi olimpiai válogatóverseny részt - vevői, és az Izsák Imre Gyula ver seny győztese számára olimpiai váloga tó - ver senyt rendeztünk, amely nek ered - mé nye képpen kiválasztottuk az idei Nemzetközi Informatikai Di ák olim - pián, Plovdivban (Bulgária) indu ló magyar csapat ke ret tagjait: Danka Miklós András, Fazekas M. Gimn., Budapest, Danner Gábor, Ság - vári E. Gim n., Szeged, Englert Péter, Zrínyi M. Gimn., Zalaeger szeg, Gévay Gábor, Ságvári E. Gimn., Szeged, Grósz Dániel, Fazekas Mihály Gim - názium, Budapest, Mészáros András, Révai Miklós Gim ná zium, Győr. Mindkét diákolimpiára a felkészítés so rán (május végéig) választjuk ki a vég leges, négy fős csapatokat. Zsakó László, NJSZT Tehetséggondozási Szakmai Közösség

8 8 Területi szervezeteink Idén is megrendezik a gyöngyösi székhelyű IOSZIA Kft. tavaly út - jára indított nagy sikerű versenyét. Az oktatóintézet elkötelezett a di - gitális írástudás terjesztése mellett, in formatikai képzésekkel, oktatással fog lalkozik. A Neumann János Szá - mí tó gép-tudományi Társaság Gyön - gyös Város Területi Szervezetének alapítója volt, továbbá ak tív részt ve - vője az internetes világnak is. A tavaly útjára indított verseny fő céljai közé tartozott az internet igazi értékeinek átvitele az új ge neráció számára, az információk fel ismeré - sére való ké pesség fejlesztése és út - mu tatás a tudatos továbbfejlő dés irá - nyába. A pályamunkákat füg getlen és elfogulatlan szakemberek bírálták el. Ez jó lehetőséget adott arra, hogy a pá lyázók képet kapjanak tudásuk ról. Magyar Internetmédia- és Web-díj 2009 Az internet mindennapja ink része lett, ám a fiataloknak segítségre van szükségük ahhoz, hogy ké pesek le gye - nek a világhálón értéket létrehoz ni. A verseny szervezői többek között olyan támogatókat tudhattak maguk mögött, mint az NJSZT, a SZÁM - ALK, a Gábor Dénes Főiskola, az Adobe, a Piac és Profit, a Budapesti Művelődési Központ, az Infor má ci - ós Társa dalo mért Alapítvány, a Kul - túrpont és az Educatio Press. Felhívás részvételre A verseny kate gó riái széles skálát biztosítanak a pá lyá zóknak. Oktatás, business, nonprofit, művészet kate - gó riák mellett önkormányzatok, mű - ve lődési házak is indulhatnak. Minden jelentkező saját területén készítheti el pályaművét, próbálhat újat, hasznosat alkotni, vagy bemutathatja már meglévő fej lesztéseit. A média kategóriában az inter netre jellemző műveket várnak, amelyek egyedi értékeket hordoznak (max. 5 perc időtartam) a következő kategó - riákban: a) slideshow; b) spot; c) ani - máció; d) film. Ingyenesen lehetett nevezni március 31-ig, amit sokan ki is használtak, hiszen már közel 100 nevezés érkezett, de pályázatok végső bekül - dé si határideje: augusztus 9. Nevezni csak működő honlappal vagy saját, programozást igénylő mun kával lehet. A zsűri minden kategóriában ad ki szakmai díjakat. Ezeken kívül gaz - dára talál a közönségdíj is, hiszen a verseny honlapján (www.mediadij. hu) regisztrálók leadhatják szavaza - tukat a nekik tetsző honlapra. A díjátadó és szakmai konferencia szep - tem ber elején kerül megrendezésre. További információ Fülöp Henrik, tel.: , http//www.mediadij.hu Jelentkezés http//www.mediadij.hu Új szakmai közösség ala kult: Human Computer Interaction & Design for All Április 15-én 15 órakor került sor a Human Computer Inter - action&design for All (HCI- &DfA) szakmai közösség ala kuló ülésére a Budapesti Műszaki és Gaz da - ság tu do mányi Egyetemen. A szakmai közösség megalapítását indokolta, hogy Magyarországon az elmúlt 20 évben a Human Com puter Interaction, valamint az elmúlt év - tizedben a Design for All megtalálta a maga szerepét az informatikai, és más műszaki tudomá nyokban, a gazdaságban, az oktatásban, a felhasz nálóbarát termékek és szolgáltatások fejleszté - sében és számos más olyan multidiszciplináris területen, ahol sikeresen bizonyított. Az alapítást az is alátámasztja, hogy: az NJSZT egyik nem zet közi szak - mai kapcsolata, az Inter national Fe - deration for Infor mation Pro cess ing (IFIP) TC13 Human Computer Inter - action technikai mun kacso port jának immár van ha zai képvi selője 2008 no - vemberétől Síkné dr. Lányi Ce cília személyében; Az European Design for aall e-accessibility Network (EDe AN) el nök ségi és titkársági feladatát is Ma gyaror szág látja el 2009-ben (Pan non Egye tem, Műsza ki Infor ma ti kai Kar, Vir tuális Kör nye zetek és Fény tan La bor). Az ala pítást kezde ményezők, akik szakmai mun kás ságukkal mind hazánk - ban, mind nemzetközileg már bi zonyítottak, és számos nemzetközi szervezet ben tagok, úgy látták, hogy ezen a multidiszciplináris te rületen a meg - felelő hazai szakmai fórum és főleg az ös szefogás hi ányzik. Ezért ja va solják a meg fe le lő szakmai fó rum meg - teremtését az NJSZT ke re tein be lül. A meg ala kulást az április 9-i elnökségi ülés támogatta. Az alakuló ülésen dr. Hanák Péter képviselte az NJSZT elnökségét, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a szakmai közösség tervezett multi disz ci p - lináris tevékenysége szo ro san kap - csolódik az NJSZT már ki tűzött céljaihoz, többek között a Digitális Esélyegyenlőség prog ramjához és az e-vita Nemzeti Technológia Plat - form tevékenysé gé hez is. A szakmai közösség fő célja, hogy lehetőséget teremtsen a HCI&DfA esz közeinek, fejlesztési és felhasz ná - lási módszereinek meg ismerésére és megismertetésére, az ezekkel kap csolatos technikai, peda gógiai, pszichológiai, szoftver-ergo nómiai és szo - ciológiai kérdések meg vitatására, hazai és külföldi ta pasztalatok, eredmények bemuta tá sára és megisme - résére. Feladata to vábbá annak tuda - tosítása az info kommunikációs ipar - ágban, hogy a HCI&DfA alapelvek figyelembe vétele a korszerű termék és szolgáltatás fejlesztésénél kiemel - kedő fontosságú. A szakmai kö zös ség elő szeretné segíteni töb bek kö zött a HCI&DfA oktatási terü leteken történő alkalmazását, az EDeAN hálózatban való magyar rész vételt és az IKThasználat aka dály mentesí tését. Az első feladatok egyike a szakmai közösség magyar nevének kitalálása lesz. Az alakuló ülésen megvitatták az éves munkatervet, és megválasztották a szakmai közösség vezetőit is. Elnök: Síkné dr. Lányi Cecília, alelnökök: dr. Hercegfi Ká roly és Kulcsár Zsolt, titkár: Medve Anna. Várjuk új tagok jelentkezését. Síkné dr. Lányi Cecília HCI&DfA elnök

9 9 Tudósítás két jelentős budapesti számítástechnikai eseményről Emléktábla-avatás dr. Náray Zsolt főigazgató emlékére Május 8-án, a Donáti utcában, a Számítás tech nikai Koordiná - ciós Intézet (SZKI) korábbi munka - társai, az Intézet hajdanvolt székhá - zában ahol most az Alkotmány - bíróság található emléktáblát avattak az egykori főigazgató, dr. Náray Zsolt emlékére.az avatásra közel 300 SZKI-munkatárs és a Náray Zsoltot becsülő kívülálló szak em be - rek is eljöttek, és természetesen ott volt a Náray család is: fia, lánya és az unokái is. Külön megható ese mé - nye volt az ünnepségnek, hogy Náray Zsolt karmester unokája és barátai gregorián énekeket adtak elő nagyapjuk tiszteletére. Az Intézet ma már nincs. Néhány részlege önálló cégként, de már ne - vében sem hordozva az SZKI el ne - vezést, még működik, s ezért fe nye - gető a veszély, hogy örökre eltűnjék a technika-történet temetőjében. Az SzKI éppen az idén lenne 40 éves. Röviden az SzKI történe téről ban határozták el az akkori szocialista országok, hogy behozandó számítástechnikai elmaradásukat, közös számítógéprendszer-fejleszté - sébe kezdenek. A projektnek az ESZR, Egységes Számítógép Rend - szer nevet adták, magukat a gépeket orosz szóval Rjad-nak nevezték. A különböző teljesítményű számító - gépek így kapták az R10-től R60-ig számozott elnevezéseket. Az ESzR a KGST-től független szervezet volt. Magyarország is kormányprog - ramban fogta össze a számítógépfej lesztésben érdekelt gyárakat és kutatóintézeteket, amelynek Számí - tástechnikai Központi Fejlesztési Program volt a neve. A program fő - felelőse az OMFB volt, a vezetője pe dig Sebestyén János elnökhelyet - tes, aki egyben a Kormányközi Bi - zottságban is képviselte hazánkat. Itthon az ipar és a kutatóintézetek megszervezését egy Tárcaközi Bi - zottság irányította, amelynek az OMFB elnökhelyettese mellett tagjai voltak a Kohó és Gépipari mi - niszterhelyettes, valamint a KSH elnökhelyettese is. A fejlesztéseket az egyes országokban kinevezett főkonstruktőrök irányították, hazánkban erre a tisztségre Dr Náray Zsoltot, a KFKI akkori igazgatóhelyettesét kérték fel. Az egyes országok főkonstruktőrei - nek volt a feladata, hogy kidolgozzák a rendszer megvalósításának feltételeit, és koordinálják az egyes országokra háruló feladatok helyi megvalósítását. Dr Náray Zsolt ezt a feladatot úgy vállalta, ha létrehozhat egy önálló kuta tó - intézetet, ahol meg felelő szakemberek látják el a koor dinációból, illetve a rend szer terve zéséből a főkonstruktőrre háruló feladatokat. A kormány a feltételek teljesíté sé - hez hozzájárult, így alakult meg 1969-ben az (SZKI). Az ESZR Főkonstruktőri Tanácsa nemzetközi szakértői bizottságokat hozott létre. A főkonstruktőrök úgy döntöttek, hogy az IBM 360-as rendszerével kompatibilis gépeket fognak tervezni és gyártani. E szakértői tanácsok vezették a gyártásra vállalt gépek megtervezé - sét, valamint később a gyártását, il - letve a legyártott gépek üzemelte té - sét és karbantartását. Magyarország az ESZR gépcsalád legkisebb tagjának a tervezését és gyártását vállalta, egy olyan gépét, amilyen minta (az ESzR terminológiában: prototipus) az IBM gé - pek között nem is szerepelt. A többi ország általában megszerezte a prototípus gépeket és azokat jól-rosszul lemásolta. Magyarország egészen más utat követett: nemzetközi (nyugati) tárgyalássorozatba kezdett, hogy gyártási és főleg gyártástechnológiai licencet vásároljon. Ebben az időben az embargó miatt több nyugati ország mindenféle licencátadástól elzárkózott, egyedül a franciák voltak hajlandóak tárgyalni ve - lünk, aminek az eredményeképpen a hazai fejlesztés vezetői alá ír hatták a francia CII céggel előbb a CII ről, majd pedig a Mitra 15 számító - gépről az átvételi megálla podást. A szerződés megkötése elsősorban Sebestyén János és Dr Náray Zsolt érdeme volt. Az SZKI tehát elkezdett fejlődni, magához vonzotta a jó szakembereket, akiket nem csak a technikai kihívás, hanem az Intézet nagyszerű szelleme is vonzott. Egyre-másra jöttek létre a laboratóriumok, amikor olyan valaki jelentkezett felvételre, akinek volt fejlesztési koncepciója, illetve olyat ajánlott a főigazgatónak, amire az SZKI fejlődéséhez a közösségnek szüksége volt. Náray Zsolt tartotta a kapcsolatot a neves külföldi fejlesztő és gyártó cé - gekkel, s ezt a laboratóriumok ve ze - tőitől is elvárta, miközben valamennyi részleg részt vett az országra háruló ESzR feladatok ellátásában is. Talán ma sem tudjuk megmonda ni, hogy a munkatársak miért tették mindezt önként és örömmel, anél kül, hogy Náray Zsolt bármikor is pa - rancsol gatott vagy utasítgatott vol na. Mi a munkatársai éreztük, hogy az, amit mond jó, mert évek hosszú során át láttuk, hogy elkép zelései va la - mennyiünk hasznára válnak. Meg volt benne az a nagyszerű tulajdonság, hogy képes volt velünk együtt örülni az eredmények nek, amitől mi, boldogok és elé ge det tek voltunk. Külön kategóriába tartoznak azok az eredmények, amelyekért még ve - lünk is megharcolt, mert elvárta tő - lünk, hogy az eléképzeléseiről egyenesen megmondjuk vélemé nyünket. Ezeknek az eredményeknek a kidolgozásában szinte személyes szerepe volt. Példaként mondhatnám a mik - roszámítógép-fejlesztést, az M05X, majd az M08X, nem sokkal később az első hazai PC klonok, a Proper gépeknek a megalkotását, amikben azt hiszem először csak ő maga hitt, később persze mi is. Talán nem tévedek, ha az SZKI legkomolyabb szoftverfejlesztési eredményeit, közülük is a világsi kernek számító Recognita és MProlog rend-

10 10 szerek megalkotását említem, amelyeknek létrejötte nem csak a fej - lesztők, hanem Náray Zsolt személyes sikere is volt. Dr. Náray Zsolt élete méltatlanul végződött, igazságtalanul nyugdíjazták, amit nehezen viselt el. Né - hányan feljártunk hozzá, tele volt jó ötletekkel, amit már nem volt kikkel megvalósítani. Egy alkotó ember szellemét a lehetőségek elzárásával a földre kényszerítették, s azt hisz - szük, hogy nem annyira a betegség, hanem az alkotástól való megfosztottság végzett vele ben született Mohácson és 1995-ben halt meg Budapesten. Még élhetett volna. A másik eseményre május 9-én a Magyar Műszaki és Közlekedési Mú - zeum tanulmánytárában került sor, ahol a múzeum számítástechni - kai kurátora, Képes Gábor meg - szervezte az M-3-nak, az első hazai elektronikus számítógép születése 50. évfordulójának a megünneplését. A megemlékezést Bertáné dr. Varga Judit főigazgató-helyettes asszony nyitotta meg, méltatva az első szá mítógép megépíté - sének és üzembe állításának jelentőségét a hazai tu do mány, oktatás, és az egész társada lom számára. Emlékezetes esemény volt ez a megemlékezés, nekünk, elő - adóknak (e sorok egyik írója, Kovács Győző is vállalt egy előadást) és az MTA Kiber ne - tikai Kutató Cso port volt mun - katársainak is, hogy alkalmunk nyílt a találkozásra több egykori munkatársunkkal, és azokkal a hallgatókkal, akik eljöttek, hogy személyes találkozáson kapjanak képet a fél évszázaddal korábbi ese - mények ről. Ám még jobban örül - tünk, hogy eljött néhány fiatal szak - ember is, akiknek a számítástechnika csak az első PC megjelenésével kezdődött. Az első előadást Vasvári György aki annak idején igazgatóhelyet tes - ként az M-3 elektromos szerelését irányította Házasságkötés a számí - tás technikával címen tartotta, s él - ménybeszámolóban ismertette, mit je lentett egy fiatal mérnök számára a le hetőség, hogyan birkózott meg azokkal a nehézségekkel, ami egy addig Magyarországon sohasem is - mert feladat megoldása jelentett. Az M-3 nem csak az első elektronikus számítógép volt, hanem az ötvenes években a legnagyobb hazai elekt - ronikus berendezés és a leggyorsabban számoló eszköz is. A szépségét ennek a munkának éppen az adta, hogy elkészült valami, ami addig még sohasem volt hazánkban. Dömölki Bálint Egy számítógép életre keltése című előadásában be - mutatta, hogyan született meg az M-3, hogyan kerültek a tervek Ma - gyar országra, illetve képet adott az akkori évek számítógép-fejlesztéseiről. Pályakezdő matematikusként többszörösen is nehéz feladatra vállalkozott. E soha nem látott elekt roni kus berendezés, az M-3 szá mítógép mű - ködését a műszaki rajzokból kellett megértenie; el kellett készítenie egy teljesen újszerű, a működést értel mesen leíró rajzsorozatot, amiből mi, az építést végző fiatal mérnökök is megértettük a gép működését, életre tudtuk kelteni az áramköröket és később, amikor már működött meg tudtuk a gépet javítani, amikor az el romlott. Bálint azt mondta, élete leg szebb és egyik legnehezebb feladata volt, amivel az eredmény is megmutatta sikerrel megbirkózott. Ta lán ezért bízta rá Varga Sándor igazgató a gép építéséért és üzembeállításáért felelős mérnöki csoport ve zetését, mert az egyetlen ember volt talán az egész országban, aki ezt az egye dülálló feladatot meg tudta oldani. Előadásomnak a következő címet adtam: Az M-3-mal indult el Ma - gyar országon az információs társa - dalom, de nem erről beszéltem. F i - gyeltem az előttem előadó kollé gá kat és azt mondtam el, amiket ők az elbeszélésükből kihagytak. Ne kem is az első munkahelyem volt az MTA KKCs, s amikor a gép építése elindult, az igazgató kinevezett Dö mölki Bálint helyettesének: gyakorlatilag a műszaki megvalósításért voltam fe - lelős. Bálintban ideális partnert ta lál - tam, mindkettőnket szin te sze rel me - sen érdekelt a fe l adat, pedig csak a magam nevében beszélek akkor egyáltalán nem tud tam fel mérni annak a jelentő sé gét, amit te szünk. Azt meg különö sen nem láttam, hogy a mi mun kánkkal indult el az országban az informatika kora. Szép délután volt. Ahogy az ember öregszik, egyre jobban tudja élvezni a nosztalgiázást, csak az a kelle met - len, amikor ráébred arra, hogy menynyi mindent elfelejtett már. Ezért jók ezek az összejövetelek, ahol elvitat - kozgatunk egymással, felfrissítjük az amúgy már egyre kopó emlé - keze tün ket. Jó nézni a cso dál - kozó hallga tó ságot, amikor arról beszélünk, milyen kis teljesítményű, szoba nagyságú gé pek - kel, mi lyen bonyo lult feladato - kat voltak képesek a munka - társaink megoldani. Azt is ne - hezen hiszik el, milyen találé - kony ságra volt szükség, hogy például meg növeljük a magunk által készített me móriák kapa - citását. Az meg szin te me se számba ment, hogy egy elekt - roncsöves gépet amiben kb elekt ron cső volt, amelyek kö zül bármelyik, bármikor elromolhatott úgy üzemel tettünk, hogy a gép javítás nélkül 7 órán ke resztül mű ködött. Néha úgy éreztem, nem is igen hisz nek nekünk. Pedig akkor megcsináltuk! Kegyelettel és jó szívvel gondolva emlékeztünk, egykori munkatársa - inkra is, akik már nin csenek kö zöt - tünk, de akkori sike re inknek a részesei voltak. Kovács Gyôzô

11 11 Szentiványi Tibor halálára április 23-án elhunyt Szentiványi Tibor, a hazai számítástechnika egyik úttörője 1931-ben született. A budai ciszterciekhez járt gimnáziumba, majd a Mű - egyetemen szerzett villamos mér nöki diplomát 1958-ban. A számítástechnikával már egye - temista korában kapcsolatba került: 1953-tól részt vett az Irodagép Kí sérleti Vállalatnál folyó fejlesztési munkában, melynek célja egy hazai fejlesztésű lyukkártya géppark lét re hozása volt ben az MTA Méréstechni kai és Műszerügyi Intézetében csatlakozott a dr. Tarján Rezső vezette számológép-fej - lesz tő osztályhoz, ahol részt vett az első hazai elekt ronikus számolóeszköz meg - terve zésének korai kísérleteiben tól az MTA Kiber ne tikai Kutató Csoportnál az első ma gyarországi tárolt programú szá mító gép, az M3 megépí - tésében a mágnesdob, majd később a mágnesszalag illesz tésével vett részt. Ugyancsak szerepet vállalt a Tele fon - gyárban, amelynek eredménye ként meg - épült az EDLA II számítógép prototípusa. A gép haj lé kony mágneslemezes memóriáját az ő ötletének felhasználásával va ló sították meg között a KGM Vaskohá sza ti Igazgatóságán dolgozott, ahol a számí - tó központ műszaki vezetője ként az or - szág egyik első tranzisztoros számító gé - pe, az Elliot 803 B műszaki üzemeltetése volt a feladata ban egyik alapítója volt a KSH Információfeldolgozási labora tóriu má - nak, amely később a Tibor által alkotott Infelor néven a ha zai számítás tech - nika jelentős mű he lyévé vált. Az Infelor hardver-fő osz tályá nak vezetőjeként je - lentős szerepe volt az akkori korszerű számítógép-technológia ha zai meg is - mertetésében. Részt vett a C1 célszá - mítógép rend s zer techniká jának kifejlesztésében, va lamint feladata volt a vállalatnál mű ködő Minszk számí tógép műszaki üze meltetésének irá nyí tása. Ké - sőbb az Infelorban szerve ződő magyar szoftver export központi szer vezője lett. Az ő ötlete volt az, hogy a bar ter ügyle - teken túlmenően, a magyar szoftveres tu dás közvetlen keres ke delmi csatorná - kon keresztül is ki kerüljön az európai informatikai pi acra. A nemzetközi kapcsolatok fe lelőseként ilyen tevé kenységet folytatott az Infelor jogutódaként 1975-ben létrejött SZÁMKI-ban is. Nyug díjas éveiben a Magyar Pos ta nemzetközi kapcsolatainak szer ve zé - sében segített, és rendszeres elő adója volt a Gábor Dénes Főis ko lának. A Természet Világa évi 6., 7., és 8. számában jelent meg összefog laló tanulmánya A számítástechnika kezdetei Magyarországon címmel, ami idő - rendiségével és pontosságával még ma is az egyik leg jobb, forrás ér tékű munka. Tibornak jelentős szerepe volt a ha zai számítástechnikai szakemberek összefogásában. En nek eredményeképpen ala kult meg először 1962-ben az Auto - mati zá lási, Információ-feldolgozási és Ope rá ciókutatási Tár saság, majd ban a Neumann János Szá mítógép-tu - domá nyi Tár sa ság, mely utóbbi ben ala kult ön álló társasággá. A Tár - saság el nevezését is ő javasolta akkor, amikor még folyt a vita, vajon Neu - mann pozitív, avagy negatív figura volt-e. Az NJSZT-ben eleinte a hard ver szak - mai közösséget vezette, majd ér dek lő - dése fokozatosan a kommunikáció fe lé fordult. Ennek jegyé ben be kapcso ló dott a Nemzetközi Infor mációfeldol go zási Szövetség munká jába, ahol a kommuni - kációs munkabizottság ma gyar tagja - ként végzett nemzetközileg is nagyra be csült tevékenységet. Ki emelkedő szerepe volt a TC6 COMNET konferenciáinak létrejötté - ben ezek négy alkalommal Budapesten kerültek meg rendezésre Szentiványi Tibornak, mint a szervez bizottság elnö - kének (és a konferenciák kiadványa egyik szer kesz tőjének) irá nyí tásával, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar szakemberek aktívan bekap - csolód hattak a kommun ikációs háló - zatok terén folyó nemzet közi tu do má - nyos munkába. Tevékeny sé gének elis - me ré s éül a TC6 örökös tiszteletbeli taggá választotta. Az infokommunikáció terén vég zett munkáját az IFIP Silver Core Award (1983) és az NJSZT Neu mann-díj (1977) kitüntetései is mer ték el. Vérbeli mérnök volt, de érdeklő dése kiterjedt a humán területekre, a műve - lődéstörténetre is. Szívén vi sel te a ma - gyar nyelv sorsát; publi kált az Édes Anyanyelvünk c. fo lyó iratban. Tagja volt a Magyar Nagy lexikon szerzői ko l - lektívájának. Kedvenc te rülete a já ték volt: felismerte a játé kok szerepét a ké - pes ségfejlesztésben és nevelésben. Sze - repet vállalt a Rubik-koc ka nemzetközi meg ismerteté sé ben, és fő szervezője volt az első Rubik-kocka világbaj nokságnak ben, ve zetésé vel jött lét re a Logikai Játé kosok Klub ja, ké sőbbi nevén a Fel nőtt Játékosok Ön képzőköre (ME LEDA Klub, amely nek összejövete - lein elhangzott előadások bekerültek a Budapesti Tanítóképző Főiskola ok tatási programjába) ben hozta létre és 1996-ig ve zette a Kiss Áron Magyar Já - ték Társaságot, az el ső hazai civil szerve - zetek egyikeként ben alapította a Pro Ludo díjat, melyet 2001 óta minden év jú niusában Kiss Áron emléknapján ítélnek oda a hazai játékkultúra kiemelke dő személyiségeinek ben a játék területén kifej tett munkásságáért Amerikában az év embere: Szentiványi Tibor volt. Gergely Csaba, Havas Miklós Kovács Gyôzô Elhunyt Fuchs Jánosné Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy hosszan tar - tó, súlyos betegség után, életének 78. évé ben elhunyt Fuchs Jánosné, Marcsi, Titkárságunk több évtizeden keresztül hűséges, kiváló munkatársa, aki a kö - zelmúltig, még nyugdíjasként is fáradhatatlanul dolgozott. Keze munkájának volt kö szönhető, hogy sok-sok éven át ha vonta tagjainkhoz eljuthatott a Mi újság és számos egyéb kiadvány; a háttérből rengeteget tett ren dezvé nyeink gon dos előkészí té sé ért, és hihetetlen szor galommal ön zet lenül vette ki ré - szét még sok egyéb feladatból is. Vidám és derűs volt, s mindig volt mindannyiunk számára né hány kedveshu moros szava, bölcs tan ítá sa. Így fogunk emlékez ni rá. Isten veled, Marcsi!

12 12 Tallózó Szakmai alapokon (részlet az IT Business Magazin, május 26-i számában megjelent címlapsztorijából) Tény, hogy az informatika a gazda ság egyik húzóágazata. A szakma kép vi - selői szerint azonban bőven van még tennivaló. Tömörüléseik időn ként ko - moly sikereket könyvelhetnek el, ám előfordul, hogy javas lataik nem ta - lál nak meghallgatásra. [...] Sokszor csak formális az egyeztetés Az élet mindig kialakíthatja azokat az igényeket, amelyek mentén önte - vékeny emberek különféle szevező - déseket hoznak létre. Az más kérdés, hogy mely szervezetek tudnak be - épülni környezetükbe és arra jóté - kony hatást gyakorolni. Meggyőző - désem, hogy a több mint 40 éves múltra visszatekintő NJSZT meg - kerülhetetlen fórum. Mindazonáltal előfordul, hogy az információs társadalom fejlődéséért felelős államés közigazgatási döntéshozók nem ve szik figyelembe a véleményét. fo galmaz Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Tár sa - ság ügyvezetője. Az már bevett gyakorlat, hogy a témafelelősök a fontos kérdésekben társadalmi egyeztetést kezdemé nyez - nek, sőt arra is jobban odafigyelnek, hogy ne nevetségesen rövid határidőket adjanak, mégis sok esetben csak formalitásról beszélhetünk, és az NJSZT véleményére semmi féle reakció nem érkezik. A társadalom felől érkező véle - mények figyelembe vételét tekintve nem történt jelentős elmozdulás. Ez már csak azért is sajnálatos, mert az NJSZT, mint semleges civil szerve - zet több hasonló szervezettel egye - temben a legkülönbözőbb terüle - teken működő embereket tömöríti, így nagyon sokszínű véleményt köz - vetít mutat rá Alföldi István. Fontos a láthatóság Falra hányt borsó? Miután az NJSZT nem egy felkapott rock-zenekar rajongói klubja, a két - ezer körüli taglétszám elfogadható, és évek óta stabilan tartható. Sajná - latos, hogy a gazdasági nehézségek fokozódásával a jogi tagok száma némileg csökkent. A jogi tagok egy része egyébként az IVSZ-nek is tag - ja. Ez természetes jegyzi meg Alföldi István, és hozzáteszi: A két szervezetnek szoros a kapcsolata. Míg az IVSZ elsődleges feladata a szakmai lobbi, addig az NJSZT-é in - kább a civil társadalomért való fe - lelősségvállalás és a tudomány mű - velése. Jól kiegészítjük egymás tevé - kenységét. Noha a tagság korösszetétele nagy - jából stagnál, az NJSZT különféle kezdeményezések, így például az ECDL révén több százezer fiatalhoz jut el. Mindazonáltal az ügy ve - zető elgondolkoztatónak tart némi stí lusváltást. A bulvárosabb megjelenés láthatóbbá tenné a szerve ze - tet azok előtt, akikért az NJSZT dolgozik. Hiányzik a motiváció Sok feladat áll az NJSZT előtt a kö - zeljövőben, jellemzően olyanok, amelyeket a digitális esélyegyenlő ség er - nyője alá lehet vonni. Az egyik és talán a legfontosabb a digitális írástudás elterjesztése széles körben. Évek óta harcolunk e téren, de igazi áttörést ez ideig nem tudtunk elérni. A gyenge eredményekért a minden - kori kormányzat felelős. Elszomo rí - tó, hogy évek óta nem tudunk el - mozdulni a digitális írástudás töme - ge sí tésének ügyében, miközben do - kumen tálható programok léteznek a három-négy év alatt elérhető több mil lió, szá mítógépet használni tudó és akaró állampolgár bevonására. Ha komo lyan vennénk a problémát, és a rendelkezésre álló forrásokat nem ap róz nánk el, akkor egy nagy ugrással át lehetne ugrani a szakadékot. A né hányszor 10 milliárd forintból lét rehozható nemzeti digitális közmű na gyon jó és fontos. Önmagában azon ban keveset ér. A szélessávú inf - rastruktúrát csak digitálisan írástudó és motivált emberek fogják használni fogalmaz Alföldi István. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelős szerkesztő: Alföldi István Szerkesztő: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselő jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeiről, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következő lapzárta: 18.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben