BESZÁMOLÓ. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről júniustól szeptember 30-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről. 2007. júniustól 2009. szeptember 30-ig"

Átírás

1 131. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8500 PÁPA, BARÁT U. 9. BESZÁMOLÓ Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről júniustól szeptember 30-ig

2 Tisztelt Képviselőtestület! Az Egyesített Szociális Intézmény a szociálisan rászorulók részére Pápa városban szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít. Demográfiai adatok szerint a városban jelenleg lakóhellyel rendelkezők (állandó lakcím és tartózkodási hely szerint) száma: fő, ebből a 60 évesek és idősebbek száma: fő. Ha korcsoportok szerinti áttekintést készítünk a mai magyar lakosság összetételéről, akkor jól látható az alábbi táblázatból az idősek számarányának növekedése az össznépességen belül. Az is követhető, hogy többségben vannak a 60 éven felüli nők a férfiakhoz képest, és több mint 1,1 millió 70 évnél idősebb állampolgár él Magyarországon napjainkban. A WHO szerint év közöttiek az idősödők, a évesek az idősek és a 90 év feletti személyek a nagyon idősek. A legdinamikusabban a nagyon idősek korcsoportja növekszik. A születéskor várható élettartam 2007-ben férfiak esetében 69,19 év volt, a nőknél 77,34 év. Az EU átlagtól az elmaradás nők esetében 4,5 év, férfiak esetében 6,5 év. (Forrás: Eurostat) A magyarországi népesség lehetséges alakulása Jellemző (1000 fő,%) Népesség száma 9.358, , , , x évesek száma 1.730, , ,7 2,106, x évesek aránya 18,5% 20,1% 22,5% 26,2% Forrás: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve (Hablicsek László) Az életkor előrehaladtával emelkedik a mindennapi életvitelükben korlátozott személyek, mások segítségétől függő, ápolásra, gondoskodásra szorulók aránya. Egy korábbi felmérés szerint a 65 év feletti népesség 12,4%-a önellátásában súlyosan korlátozott, segítséget vett igénybe az ágyból való felkeléshez, a mindennapi tevékenység valamelyik eleméhez pl. tisztálkodás, étkezés. Forrás: ÁSZ 820. jelentés Pápa városában az egyik legfontosabb cél az, hogy az időskorúak jóléte szempontjából a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre, azok igazodjanak az ellátottak szükségleteihez (a se többet, se kevesebbet, mint amire éppen szükség van elv érvényesítése fontos). A lakosság korcsoportos összetétele (Forrás KSH) Év (január 1.) 60-x évesek % 70-x évesek % 80-x évesek % ,9 8,1 2, ,1 10,1 2, ,8 10,7 3, ,0 10,8 3, ,3 10,9 3, ,4 11,0 3, ,6 11,1 3, ,8 11,2 3,7

3 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyén önmagáért és családjáért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Egyesített Szociális Intézmény 13 féle szolgáltatást nyújt Pápa város közigazgatási területén évtől a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás kiterjed Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási területére is. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 95/2008. (VII.10.) számú határozata alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat augusztus 1-től az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központja látja el. Az önkormányzat széleskörű ellátórendszert biztosít Pápa város lakosainak. Az ápolásra, gondozásra szoruló egyén vagy hozzátartozója kérelemmel fordulhat a szociális intézményhez, ahol segítséget és információt kap a szociális ellátásokról. Az Egyesített Szociális Intézmény feladata a rászorult és az ellátást igénybe vevő lakosok szociális biztonságának megteremtése, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét is. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az ember, az egyén és a család szociális egyensúlyának helyreállítása áll. Minden segítséget meg kell adni annak érdekében, hogy a rászoruló minél tovább saját környezetében, otthonában élhessen. Az Szt január 1-től hatályos rendelkezései szerint a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, kivéve ha: - a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítása szükséges, a házi segítségnyújtás a szolgáltató döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra nyújtható. Amennyiben továbbra is indokolt a gondozás, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. - a gondozási szükségletet idősotthoni elhelyezés céljából már vizsgálta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézete (ORSZI), de szakvéleménye alapján a gondozási szükséglet nem haladja meg a napi 4 órát (Szt. 68/A. (4) bekezdés). Az Szt január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján idősotthoni ellátás annak a személynek nyújtható, akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. A gondozási szükséglet vizsgálatát meg kell különböztetnünk a szociális rászorultság vizsgálatától. Az Szt. 59/A. (1) bekezdés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál vizsgálni kell a rászorultságot, melyhez háziorvosi igazolás, pszichiáter, neurológus szakorvos véleménye szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A gondozási szükséglet vizsgálata tartalmazza az önkiszolgálási, önellátási képességet, a mozgás-mentális funkciókat, az egészségügyi ellátás és felügyelet iránti igényt, a szociális körülményeket, illetve ezen tevékenységek ellátásának mértékét és módját. A vizsgálat eredményét szakvélemény igazolja.

4 3 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. támogató szolgáltatás 5. családsegítés Az Egyesített Szociális Intézmény a Pápa, Barát u. 7. szám alatti telephelyen működő Gondozási Központban - mindenki számára hozzáférhetően, egymásra épülően biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást, a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást pedig a Fő u. 7. szám alatti telephelyén látja el. A különböző típusú alapszolgáltatást igénybe vevő napi ellátottak száma szeptember 30-i adat szerint - Pápa város közigazgatási területén 514 fő. A saját otthonukban élő rászorulók közül az egyén szükségletének megfelelően egy ellátott részére indokolt esetben akár 2-3 féle szolgáltatást is nyújt az intézmény (pl. étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). A komplex alapszolgáltatás nyújtásának célja, hogy az idős rászoruló egyén minél tovább maradjon otthonában, segítséget nyújtva az önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más szociális körülményekből származó problémáik megoldásában. Az alapszolgáltatás biztosításával, hatékony gondozással kitolódik a bentlakásos intézménybe való elhelyezés időpontja. Amennyiben az ellátottak már január 1. előtt is részesültek étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, akkor évben a december 31-ig hatályos térítési díj megállapítás szabályait kellett alkalmazni. A évi jövedelem vizsgálat elvégzését követően évtől kezdődően a jövedelem vizsgálat alapján jogosult a fenntartó a normatív állami hozzájárulás igénybe vételére és a megállapított családi jövedelem figyelembe vételével kerül sor a térítési díj megállapítására. Ha már január 1. után került sor az étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítására, úgy a jövedelemvizsgálatot a települési önkormányzati jegyzője végzi, melynek alapján a személyi térítési díjat a szolgáltató állapítja meg. Étkeztetés Az étkezésben részesülök 57 %-ának házhoz szállítja az intézmény az ebédet (140 fő részére) 115Ft/adag/nap térítés ellenében július 1. napjától az étkeztetés intézményi térítési díját Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7/2009. (V.21.) számú rendeletében állapította meg. Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj megállapítása az ellátást igénylő jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével történik.

5 4 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az igénybevevő saját lakókörnyezetében kell nyújtani. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenést, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vehet igénybe az idős, egyedül élő 65 év feletti személy vagy az egyedül élő súlyos fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg. Az intézmény 127 db jelzőkészülékkel rendelkezik. Jelenleg Bakonyjákón 12 fő, Farkasgyepűn 3 fő részére biztosított a segélyhívó készülék. A segélyhívások száma havonta eltérő. A legkevesebb hívás januárban (20 eset), a legtöbb pedig május hónapban (38 eset) volt. A szolgáltatás a nap 24 órájában biztonságot, krízishelyzetben pedig segítséget nyújt az időseknek szeptember hónaptól 2 fő várakozik jelzőkészülékre. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás működtetését szolgáló állami támogatást egy 3 évre szóló támogatási szerződés biztosítja. Feladat-ellátási egység alapján Ft/év támogatást kap az önkormányzat. Az ellátottak száma szeptember 30-i állapot szerint 34 fő. Családsegítés A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltatást 7 fő családgondozó látja el, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírtnak megfelelően felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkeznek, emellett folyamatosan képzéseken vesznek részt.

6 5 A tárgyi feltételek is javultak, 2 db számítógép és 2 db mobiltelefon biztosításával. Cél egy korszerű, kibővült informatikai park kialakítása, amelyek segítik a szakmai munkát. A szolgáltatás a fokozott területi munkával és a természetbeni segítségnyújtással hatékonyabbá vált. Az általános segítő szolgáltatások keretében segítséget nyújtanak a családgondozók az illetékességi területen élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszűntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzéséhez. A megelőzés érdekében figyelemmel kísérik a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtetve elősegítik különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgáltatás, a gondozási központ, a társadalmi és civil szervezetek, egyházak, valamint magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Az életvezetési képességek megőrzése és a probléma megszüntetése érdekében tájékoztatást adnak a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szociális, életvezetési, mentálhigiénés, pszichológiai és jogi tanácsadást nyújtanak, segítenek a szociális ügyek vitelében, meghallgatják az egyén panaszát, segítő beszélgetést végeznek, közbenjárnak, segítséget nyújtanak, intézkednek az egyén, a család problémáinak megoldása érdekében, családgondozással elősegítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. Az anyagi krízishelyzet megoldása érdekében segítséget nyújtanak krízissegély formájában, a segítségnyújtás elsősorban természetben adott támogatás formájában történik (adományok, gyógyszer kiváltása, élelmiszer, utaztatás, igazolványok elkészíttetése stb.). A speciális segítő szolgáltatások keretében programokat szerveznek egyéneknek, gyermekeket nevelő családoknak, csoportoknak, közösségeknek, fejlesztőpedagógiai szolgáltatást nyújtanak gyógypedagógus irányítása mellett a hátrányos helyzetű, rászoruló családok gyermekeinek, fogadják a város lakossága és a jó szándékú adományozók felajánlásait, melyeket adomány formájában eljuttatnak a rászoruló egyének és családok részére. Ügyfélforgalom Családsegítés szolgáltatást felkeresők (fő) gondozott családok száma gondozottak (fő) esetkezelések (alkalom) június 30-ig szeptember 30-ig

7 6 Az emelkedés mértékének okai: a szociális problémák növekedése, munkanélküliség, anyagi nehézségek, a rendszeres szociális segélyben részesülők is megjelentek a szolgálatnál, mint együttműködésre kötelezett személyek, súlyos problémák miatt elhúzódó a gondozás, a kapcsolattartások mennyisége is megnőtt, a létszámbővítéssel több esetet lehet feltárni a lakosság körében. A családsegítés munkáját kiegészíti a helyben hozzáférhető, heti egy alkalommal 8-12 óra között nyújtott jogi tanácsadás. Tapasztalatok szerint az ellátottak egy részének szüksége van térítésmentes jogi tanácsadásra (pl. válóper, gyermektartásdíj, kapcsolattartás, ingatlan ügyek, munkaügyi viták). A jogi tanácsadást 2008-ban 62 esetben, szeptember 30-ig 128 esetben vették igénybe. A pszichológiai segítségnyújtás óraszáma megemelkedett, évben heti 15 óra áll rendelkezésre. Megbízási szerződéssel, a Pápa, Fő u 7. szám alatt 3 fő szakember látja el a feladatot, amelyet gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt biztosít a szolgálat ban 50 esetben vették igénybe a pszichológus segítségét, az esetkezelések pedig 154 főt érintettek augusztus 31-ig 30 fő részesült pszichológiai segítségnyújtásban. A fejlesztőpedagógia segíti a rászoruló gyermekeket a tanulásban hétfő-kedd-szerdai napokon. A fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat 1 fő gyógypedagógus és 1 fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. A fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon a rendszeres képességfejlesztő gyakorlatok eredményeként a résztvevők kevesebb energia ráfordítással, magasabb szintű teljesítmény elérésére képesek. A foglalkozások során fejlődik az emlékezet, az olvasás, a figyelem, a kreativitás és a kommunikációs képességek. A fokozatos fejlesztés segíti a gyermekek önbizalmának erősödését. Cél a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elősegítése, továbbá az, hogy kíváncsiságuk és érdeklődésük felkeltésével örömüket leljék az új ismeretek megszerzésében szeptembertől 36 gyermek a város 6 általános iskolájából, 1 gyermek pedig Bakonyjákóról vett részt a tanulást fejlesztő foglalkozásokon. Többségük egy vagy több tantárgyból bukott, vagy osztályt ismétlő, de nagy létszámban fordulnak elő magántanulók is január május 31. között 32 fő vett részt a foglalkozásokon, ez 210 alkalommal biztosította a fejlesztés lehetőségét augusztusban felzárkóztató és pótvizsgára felkészítő foglalkozásokon 9 gyermek vett részt, 36 alkalommal. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a foglalkozásokon rendszeresen résztvevő gyermekek nagy része sikeresen zárta a félévet és az évet. Jelenleg 31 fő vesz részt heti rendszerességgel a fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon, ebből 15 fő magántanuló. A fejlesztőpedagógia fontos része a szolgáltatásnak, a hátrányos helyzetű családban élő tanulóknak nyújt segítséget.

8 7 Munkanélküliek segítése Az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági változásai, a munkaerő-piaci átalakulások kedvezőtlenül érintették a városban élőket is. A regisztrált munkanélkülieken kívül sokan vannak a látens munkanélküliek is, akik segítség reményében felkeresik az intézményt. A munkanélküliek jelentős része az önkormányzattól aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban) részesül, amennyiben megélhetésük más módon nem biztosított. A rendszeres szociális segély folyósításának egyik feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése a családsegítő szolgálattal. Kötelezettek köre: a rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévét betöltött személy, a rendszeres szociális segélyben részesülő 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő, ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, illetve a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben. A szolgálatnál az 55. életévet betöltött rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek jelennek meg. Az együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy az együttműködésre kijelölt szervnél, azaz a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát és a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik, továbbá teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. Az új feladat kihívást jelentett a szolgálat családgondozóinak, hiszen a szolgáltatást az ügyfelek önkéntesen vehetik igénybe, ebben az esetben azonban az eddigi önkéntesség elve megszűnt. A szolgálat figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban előírt határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenéskor nyilvántartásba veszi, tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kapcsolattartásról esetnaplót vezet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján.

9 8 A rendszeres szociális segélyezettekkel folyó munka folyamata a családsegítésben A családgondozók célja, hogy a minimális biztonságot nyújtó segély mellett az igénybe vevők a passzivitásból, az inaktív helyzetből megfelelő szakmai segítséggel tovább tudjanak lépni. Elsődleges cél a munka világába történő visszakapcsolódás elősegítése, de azt is tudomásul kell venni, hogy nem mindenki vezethető vissza a munkaerőpiacra. Ebben az esetben a társadalmi integráció erősítése, vagy a közösség szempontjából is hasznos tevékenység előmozdítása a cél. A tartósan munkanélküliek nem alkotnak homogén csoportokat, sokan évek óta munkanélküliek és reménytelennek tartják a visszatérést. Az együttműködési programok és a különböző szolgáltatások az egyéni élethelyzethez és a szükségletekhez igazodnak. Az önkormányzat a jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Gondozási Központnak. A határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az igénybe vevőnek fel kell keresnie a szolgálatot. Ekkor a családgondozó tájékoztatja az ügyfelet a beilleszkedést segítő program lényegéről, az együttműködési kötelezettség teljesítéséről, valamint rögzíti az igénybe vevő adatait. A szolgálat esetfelelőse kérdőív segítségével esetfelmérést készít, mely segít a problémák feltérképezésében. A rendszeres szociális segélyezetteket két fő családgondozó felváltva fogadja a szolgálatnál heti három alkalommal, hétfő-szerda-csütörtök óra között. Az első találkozás időigényes, akár ez alkalmanként egy órás beszélgetést is jelent. Fontos a bizalom megnyerése, hiszen ebben az esetben nem önként jön az ügyfél, hanem arra a segélyt folyósító önkormányzat határozatban kötelezi. A jogszabály szerint háromhavonta kell sort keríteni a kapcsolattartásra, azonban fontos, hogy a kezdeti időszakban sűrűbb találkozás valósuljon meg, mert a későbbi munkavégzéshez elengedhetetlen a bizalmi kapcsolat kialakulása. A felmérés pontossága, az egyéni életút megismerése, az állapot- és helyzetfelmérés a személyre szabottabb beilleszkedési program összeállítását teszi lehetővé. A későbbi kapcsolattartást a szolgálat kéthavonta írja elő kötelező jelleggel az ügyfelek számára. Összetettebb problémák esetén indokolt a még gyakoribb találkozás, ez egyéni egyeztetést igényel. Az ingyenes szolgáltatások ugyanúgy rendelkezésre állnak a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek számára is (pl. pszichológus, ügyvéd), akik több esetben éltek is ezekkel a lehetőségekkel. A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei a családsegítő szolgáltatásnál: A beilleszkedési program egyénre szóló meghatározásában rendkívül sok a lehetőség, mindig mérlegelni szükséges az egyén szociális helyzetét, mentális állapotát, kapcsolati készségeit. Olyan munkahelyváltási problémával küzdő helyi lakosok is megkeresik a szolgálatot, akik álláskeresési támogatásokra nem jogosultak, de bizalommal vannak a családgondozók iránt. Segítségükre hozta létre az intézmény az állásajánlatok információs bázisát, melynek érdekében a szolgálat rendszeres kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal. A heti aktuális hirdetések jól látható helyen kifüggesztésre kerülnek. A munkaadókkal való kapcsolatfelvételben is segítik a családgondozók a hozzájuk fordulókat. Az álláskeresők között kiemelkedően magas az alacsony végzettségűek száma.

10 9 Együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettek évben nyilvántartásba vettek 80 fő szeptember 21-én nyilvántartásban szerepelnek 65fő évben nyilvántartásból töröltek 15 fő Nyilvántartásból törölt személyek megosztása ápolási díjban részesült öregségi nyugellátásban részesült rokkantsági nyugellátásban részesült egyéni vállalkozó lett munkába állt közcélú foglalkoztatásban vesz részt együttműködés hiányában megszűnt saját kérésére megszűnt ÖSSZESEN: 2 fő 3 fő 2 fő 2 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 15 fő Adósságkezelés Adósságkezeléssel kapcsolatban az ügyfelek többféle és nagy összegű közüzemi tartozással kapcsolatban keresték fel a szolgálatot. Sok esetben nem lehet a problémákat megoldani, mert a szolgáltatók információi szerint a hátralékban lévők vagy szabálytalanul vételezik a szolgáltatást, vagy nem az ügyfél a bejelentett fogyasztó. Természetesen gyakran előfordul azt is, hogy jövedelmi viszonyaik miatt nem képesek a havi számláikat, illetve hátralékukat megfizetni, de legtöbbször már a kikapcsolási szakaszban keresik fel a családgondozót. A védendő fogyasztói státusz megkérésében is segítséget nyújt a szolgálat, melynek eredményeként részletfizetési kedvezményben részesülhetnek, illetve nem kerülhet sor a szolgáltatásból történő kikapcsolásra. Lakhatási problémák Lakhatási problémák megoldása érdekében a családgondozók kapcsolatban állnak hajléktalan szállókkal, anyaotthonokkal, átmeneti szállókkal, továbbá a szolgálat a kiadó lakásokról egy adatbázist hozott létre, mely az ügyfelek tájékoztatása érdekében kifüggesztésre került. Több rászorulónak sikerült így a lakhatását megoldani. Szabadidős programok Emelkedett az egyszülős családok száma, melyek elsősorban a gyermeknevelés területén várnak segítséget, tanácsot. A szolgálatnál nyilvántartott csonka családok számára az év során több programot is szerveztek a családgondozók, pl. tavasszal kézműves foglalkozás keretében szülők és gyermekek közösen tevékenykedtek. A szociálisan rászoruló gyermekek júliusban napközis táborban nyaralhattak, akiknek felügyeletét családgondozók biztosították.

11 10 A hátrányos helyzetű családok számára problémát jelent a nyári szünetben a gyermekek felügyelete. A tartalmas programokhoz való hozzájutás számukra megfizethetetlen. Ezért fontos, hogy a szolgálat szervezésében táborozó gyermekek számára valamennyi program, valamint az étkezés is térítésmentes. Cél a nyári kallódás elkerülése, a megfelelő minta nyújtása, a közösségi szellem fejlesztése. A megvalósításhoz hozzájárult a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton nyert pénzösszeg is. A nyár folyamán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat napközis táborában két hétig vállaltak a családgondozók gyermekfelügyeletet, naponta óra között. Természetbeni segítségnyújtás Minden évben sikerült valamilyen akciót szervezni a rászorultak részére, a felajánlott adományokból ebben az évben 567 család részesülhetett. A helyi lakosok gyakran hoznak be az intézménybe adomány ruhát, illetve játékokat. Heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön óráig előre megbeszélt időpontban jöhetnek az ügyfelek és válogathatnak a ruhaadományból. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal partnereként a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felajánlásából és évi EU-s élelmiszersegély-program keretében liszt, tészta, cukor és háztartási kekszet osztottak ki a családgondozók. Átvett mennyiség /2009. június /: - liszt 7800 kg - tészta 2500 kg - cukor 3000 kg - keksz 2820 kg Ez év novemberében újabb 15 tonna élelmiszer adomány (liszt, tészta, keksz, cukor) került kiosztásra. A Baptista Szeretetszolgálat az idei évben gombakonzervet, burgonyát és bébiételt juttatott el a szolgálathoz, melyből a családgondozók látókörében lévő 185 rászoruló család részesült. A Teuton Lovagrend többször is szállított különböző adományt - ruhanemű, textília, ágynemű, bébiétel - a városba, ami intézmények, valamint ügyfelek között került kiosztásra, illetve ez jelenleg folyamatosan zajlik. Az elszegényedés, egzisztenciális problémák, szenvedélybetegségek miatt egyre többen kerülnek krízishelyzetbe. Előforduló problémák: - elveszett iratok pótlása - betegség esetén gyógyszer kiváltása - élelmiszervásárlás - utaztatás ban 22 fő, míg 2009-ben 31 fő részesült ilyen jellegű segítségnyújtásban.

12 11 Intézményi együttműködések a családsegítő szolgáltatással A szolgálat kapcsolatot tart fenn más intézményekkel is. Többsége a helyi jelzőrendszer tagjai közül kerülnek ki. Mindennapos az együttműködés a helyi önkormányzattal, különösen a szociális osztállyal. A családgondozás során felmerülő problémák megoldásához több intézmény segítségét is igénybe veszi a szolgálat, pl. lakhatási nehézségek megoldása érdekében a hajléktalan szállók, anyaotthonok az egész ország területéről, gondozási-nevelési problémák esetén védőnői szolgálat, Nevelési Tanácsadó. Ezen kívül: A Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat rendszeresen juttat az intézményhez adományokat, illetve egyénileg is segít egy-egy krízishelyzet megoldásában. A bűncselekmények áldozatai részére segítségnyújtás a rendőrkapitánysággal. A Munkaügyi Központ pápai kirendeltségével az álláskereső ügyfelek érdekében rendszeres a kapcsolattartás. Az ügyfelek komplex segítéséhez elengedhetetlen a háziorvosokkal, pedagógusokkal, pszichiátriai szakrendelővel, pszichológusokkal, egészségügyi intézményekkel való konzultáció. A szolgálathoz fordulók ügyeinek intézésekor elengedhetetlen a kapcsolatfelvétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Magyar Államkincstárral, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, továbbá a közüzemi szolgáltatókkal. A Gondozási Központ vezetője április 1. napján a Képviselőtestület ülésén részletesen beszámolt a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK Pápa város szociális intézményi ellátottsága: - Idősek Otthona: összesen 157 férőhelyes 54 %-ban hagyományos és 46 %-ban emeltszintű férőhely - Időskorúak Gondozóháza 25 férőhelyes - Idősek Klubja 50 férőhelyes - Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhelyes - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 20 férőhelyes - Családok Átmeneti Otthona 12 férőhelyes Összesen: 284 férőhely Az intézményi ellátás területén fokozatos fejlődés tapasztalható, mely a szociális ellátórendszer kiszélesítését eredményezte, mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg.

13 12 Az eltelt 17 évben új intézményekkel és alapszolgáltatásokkal gazdagodott az intézmény, illetve a város. A városvezetés szociális érzékenységének köszönhető, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézményi férőhelyek száma 1990-től mintegy 63 %-kal nőtt. Idősek Otthona Az Szt. alapján nyújtott ellátás, amelynek célja, hogy a kora és egészségi állapota miatt rászorult időseknek gondoskodást nyújtson, tiszteletben tartva az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi- és lelki egészséghez való jogokat. Feladatai: - a lakhatásról való gondoskodás - 24 órás felügyelet mellett ápolási-gondozási feladatok ellátása, - napi háromszori étkezés biztosítása, - ruházattal és textíliával való ellátás, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, - mentálhigiénés ellátás biztosítása, - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, - a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, - az ellátottak intézményen belüli kulturális, szórakoztató foglalkoztatásainak megszervezése. Az Idősek Otthonai férőhelyeinek száma 157, ebből - emeltszintű részlegben 72 férőhely (1 és 2 ágyas lakószoba fürdőszobával) - hagyományos részlegben 85 férőhely van. A szellemileg leépült, térben-időben zavart idősek ellátása, gondozása a Barát utcai telephelyen elkülönítetten, 15 fős demens csoportban történik. Az ellátottak 24 órás folyamatos és fokozott ápolást, gondozást és speciális szakmai munkát igényelnek. A bentlakók egészségi állapota egyre inkább romlik. A lakók átlagéletkora meghaladja a 81 évet. Az önellátó képességet megvizsgálva a bentlakók közül 49 fő részben, 107 fő pedig egyáltalán nem képes önellátásra. Az egészségügyi probléma miatt mentális gondozásra szorulók, de önellátásra képes ellátottak száma 2 fő. A gondozási munkában az ápolási és egészségügyi ellátáson kívül a mentálhigiénés gondozás az ellátottak testi-lelki egyensúlyának megtartása fontos feladat. Az egyénre szabott bánásmóddal, a csoportos programok, ünnepek megtartásával, a külső kapcsolatok ápolásával a közösségi élet egyhangúságának változtatásával, konfliktusok kezelésével a befelé fordulás és beszűkülés megelőzhető. Sok-sok türelemmel, szeretetteljes gondoskodással végzik az ápoló-gondozók, a mentálhigiénés munkatársak a napi tevékenységüket. Cél a családias otthon megteremtése és a lakók testi-lelki egyensúlyának szinten tartása. Fontos az ünnepek családi hangulatának megteremtése (karácsony, húsvét stb.). A generációk együtt, egymásért programhoz csatlakozva, eredményes és rendszeres kapcsolatot ápol az intézmény a Tarczy Lajos Általános Iskola egy-egy csoportjával. Évközben a rendszeres találkozások, közös programok ünnepek, vetélkedők, hagyományok őrzése stb. bensőséges hangulatot, az időskorúak megismerését, a generációk közötti

14 13 kapcsolat és tiszteletadás erősítését segíti. A gyerekek vidámsága színesebbé teszi a lakók hétköznapjait. Négyéves kapcsolat után elköszöntek a 8. osztályosok és egy alsó tagozatos csoportot fogadtak a lakók. Az intézménynek jó kapcsolata van a többi általános iskolával, a református kollégium tanulóival, katolikus óvodával, a Szivárvány óvoda csoportjaival, akik műsorral kedveskednek az ünnepek alkalmával. Országosan összesen férőhely van a szociális intézményekben. Pápa városában a 60 év felettiek 2,8 %-a él bentlakásos intézményben. A tartós bentlakást nyújtó intézmény nem tiszta profilú, a lakók között van mozgásában akadályozott, értelmi sérült, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg is. Az Egyesített Szociális Intézmény az épületeinek folyamatos karbantartására nagy gondot fordít. /higiénés festések, víz- és villanyszerelési javítás stb./ Az akadálymentesítés az emeltszintű telephelyeken (Teveli u. 3. és a Vörösmarty u. 12. sz. alatt) teljeskörűen biztosított. Megépült a Barát u. 3. sz. alatt a személyfelvonó lift, melynek teljes bekerülési összege ,-Ft. A megvalósuláshoz ,-Ft támogatást a holland partnerváros, Kampen adományozott. Hiányzik a Barát u sz. alatti épület akadálymentesítése, mely hamarosan megoldódik az EU-s pályázat megvalósításával (TIOP /1.). Célja a bentlakásos intézmények korszerűsítése. Ennek a pályázatnak a keretében az átmeneti gondozóház Árok u. 7. sz. alatti részleg korszerűsítésére is sor kerül. Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza (Árok u. 7.) 2007-ben megújult a nappali intézmény, mely megfelel a komplex akadálymentességi normáknak májusában, pályázat segítségével (5.400 eft-os támogatással) egy belső és külső fizikai információs és kommunikációs akadálymentesítés, mozgásfogyatékos vizesblokk kialakítása valósult meg januártól 50 fő az engedélyezett férőhelyek száma, és 10 férőhelyen középsúlyos demens betegeket ellátása is biztosított. Az Időskorúak Gondozóháza 25 férőhelyes, átmenetileg legfeljebb 1 évig tartózkodhatnak az idősek, egyedül élő, önmagukat önállóan ellátni nem tudó rászorulók. Azoknak a családoknak is segítséget nyújt, ahol néhány hétre kell biztosítani a felügyeletet, ápolást, míg az ápolója valamilyen oknál fogva nem tudja feladatát ellátni (pl. gyógykezelésre megy). Fogyatékosok Nappali Intézménye Az Egyesített Szociális Intézmény keretében működik januártól a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhellyel. Feladata a sérült személyek nevelése, gondozása, a hasznos időtöltés megszervezése, személyiségük, készség-képesség fejlesztése, önálló életvezetés elősegítése.

15 14 A szociális foglalkoztatás segítségével a munka jellegű foglalkoztatásban 12 fő vesz részt április 5-től kiadott működési engedély alapján az engedélyezett létszám 19 fő, a rehabilitációs programban jelenleg 16 fő vesz részt, ebből 3-4 fő a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának lakója. Részt vállalnak a házkörüli munkában, a zöldterületek gondozásában, virággondozásban és a kreatív foglalkoztatásban. A napi 4 órás munka jellegű foglalkoztatás elkülönült támogatásból működik évben a felhasználás ,-Ft volt. A 4 órás napi munkáért havonta átlagosan eft-ig terjed a bérjellegű kifizetés a munkajellegű foglalkoztatásban résztvevőknek. Nem teljesített munkanapra nincs kifizetés. Az intézmény kulturális programokkal és a külső kapcsolatok ápolásával segíti a fogyatékkal élők beilleszkedését, integrálását a társadalomba, az épek világába. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Az intézmény 20 férőhellyel működik a Pápa, Arany J. u. 4. sz. alatti telephelyen, teljes kihasználtsággal. Téli időszakban megnövekszik az utcán élő hajléktalanok száma, ezért évben a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett közterületen élők ellátása, krízis férőhelyek működtetése céljára benyújtott sikeres pályázatot követően a Szobabérlők házában 10 fő részére lehetett szállást biztosítani. A szolgáltatást igénybe vevők átlag életkora 47 év. A legfiatalabb ellátott 37 éves, a legidősebb 61 éves volt. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 6 fő időszakos férőhellyel bővül november 1-től április 30-ig, amely a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Szobabérlők házában kerül kialakításra. A szakmai egység kapcsolata rendszeres a civil szervezetekkel, a református lelkészi hivatal képviselőivel, a Baptista Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal és a Református Nőszövetséggel. A hajléktalanok jövedelmi helyzetének megoszlása: - 6 fő jövedelem nélküli, nem bejelentett alkalmi munkával jut jövedelemhez. - 3 fő rokkantsági nyugellátásban, - 4 fő aktív korú rendszeres segélyben, - 4 fő rehabilitációs munkadíjban részesül. Családok Átmeneti Otthona Az intézmény 12 férőhellyel a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti épületben működik. A hátrányos helyzetű és krízishelyzetbe kerülő anya, leányanya és gyermeke részére nyújt átmeneti elhelyezést és életvitelszerű otthont évben 14 fő (4 család) juthatott lakhatáshoz. Jelenleg 5 fő látja el a folyamatos felügyeletet és a szakmai tevékenységet.

16 15 Munkaerő és bérgazdálkodás Az Egyesített Szociális Intézmény összdolgozói engedélyezett létszáma jelenleg 151 fő, ebből szakdolgozó 105 fő (69%), a fizikai dolgozók létszáma 37 fő, az ügyviteli dolgozók száma 9 fő. A szakdolgozók és az ügyviteli dolgozók szakmai továbbképzésen vesznek részt, mely elengedhetetlen a hatékonyabb, szakszerűbb munkavégzéshez. Az évközben bekövetkező távollétek - táppénz, szabadságok - során fellépő munkaerőhiányt sikerült pótolni a közhasznú foglalkoztatással. Az Út a munkához program során 13 fő foglalkoztatása valósult meg évben, ebből 5 fő segédápoló, 2 fő gépkocsivezető, 6 fő fizikai kisegítő-takarítói munkakörben került foglalkoztatásra. Az Egyesített Szociális Intézmény, mint gyakorlóterep, részt vesz a szakképzést végző oktatási intézmények munkájában. Szociálpedagógus hallgatók, az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolából ápoló-gondozók számára biztosít gyakorlati lehetőséget az intézmény. A Pannon Egyetem hallgatói is látogatást tettek az Idősek Otthonában. Műszaki karbantartó csoport A csoport az intézmény működését, a szállításokat és az intézmény vérkeringését biztosítja. Folyamatos munkarendben a hét minden napján napi háromszori ételszállítást is végez a különböző telephelyekre. Az épületek külső homlokzatainak javítását, belső higiénés festését, valamint egyéb felújítási munkálatokat is elvégzik. Az udvar és a füves-virágos területek gondozását, szépítését 1 fő kerti munkás látja el, munkáját a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása lakói közül 3-4 fő segíti. Az intézmény működését 6 gépkocsi biztosítja: - Renault Kango 2000-es évjáratú személyszállító, - Mitsubishi L es évjáratú teherszállító, - Renault Trafic 2004-es évjáratú személyszállító - támogató szolgálat, - Mercedes Benz Vito 2006-os évjáratú személyszállító, - Opel Vivaro 2006-os évjáratú vegyes használatú, - Citroen Xara Picasso 2005-ös évjáratú személyszállító. Az intézmény tagoltsága, a sokrétű feladatok kielégítéséhez szükséges a 6 gépjármű fenntartása, mely segíti a zökkenőmentes és rugalmas működtetést. Az alapszolgáltatások biztosítása és a bentlakásos intézményi felvételek előtti környezettanulmányhoz, előgondozáshoz és a telephelyek eléréséhez is szükséges a személyautó. Gazdálkodás, gazdasági helyzet Az intézmény működéséhez rendelkezésre álló források: - állami normatíva, - alaptevékenységből származó bevétel, - önkormányzati támogatás.

17 16 Az utóbbi 2 évben fokozatosan csökkent a normatíva. A jogszabályok alapján a működési önköltség és a normatíva különbözete határozza meg az intézményi térítési díjat. Az Szt. alapján ( /B. ) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért néhány kivételtől eltekintve térítési díjat kell fizetni évtől a jövedelemvizsgálat alapján jogosult a fenntartó a normatív állami hozzájárulásra, a megállapított családi jövedelem alapján történik a térítési díj megállapítása. A térítési díjak megemelkedtek, ezzel a normatíva csökkenése részben kompenzálódott. A differenciált normatíva miatt a térítési díjak is differenciáltan kerültek megállapításra. Az intézmény 13 féle szolgáltatást működtet, 9 telephelyen és 11 különálló épületben. A feladat ellátási mutatók, kihasználtság Engedélyezett férőhelyek Kihasználtság Szolgáltatás formák száma év év év év Idősek Otthona 157 fő 157 fő 99,94 % 99,6 % Időskorúak Gondozóháza 25 fő 25 fő 99,08 % 100 % Hajléktalan Személyek Átmeneti 20 fő 20 fő 101,9 % 100 % Szállása Idősek Klubja 45 fő 50 fő 120,64 % 115 % Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 fő 20 fő 104,2 % 86,2 % Családok Átmeneti Otthona 12 fő 12 fő 94,89 % 94,9 % Étkeztetés tervezett létszám 260 fő/ adag 203 fő/adag 81 % 114 % Házi segítségnyújtás tervezett létsz. 63 fő/nap. 70 fő/nap 100 % 90 % Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 117 fő 127 fő 95 % 96 % Támogató szolgáltatás óra 115 fő óra 158 fő 104 % 126 % Az intézmény gazdasági-ügyviteli csoportjának feladata januártól bővült, megnövekedett az ügyfélforgalom is. A három bölcsőde gazdálkodással összefüggő feladatait az Egyesített Szociális Intézmény látja el. Megnövekedett a szakfeladatok száma azáltal, hogy az önkormányzat pénzbeni szociális ellátásainak kifizetői-pénztári bonyolítását is ellátja a pénzügyi csoport. Az intézmény kisegítő tevékenységei Az ellátás részeként az intézmény működésének kisegítő tevékenysége a mosoda működtetése, melynek keretében kielégíti az Egészségügyi Alapellátási Intézet ügyeletének mosatási igényeit is. Éves viszonylatban kg volt a mosott ruha, melynek mosatási költsége 156 Ft+ÁFA/kg. A mosodában 2 fő fizikai kisegítő látja el a feladatot, napi átlag mosott ruha 180 kg.

18 17 Az üzemi konyha - mely a közétkeztetést biztosítja - ellátja az intézményi ellátásban részesülők étkeztetését. A 430 adagos konyha naponta adagot állít elő, házias ízekkel és változatos étrenddel egy jó minőségű élelmezést nyújtva az idősek ellátásában. Napi nyersanyagnorma Idősek Otthona Szociális étkeztetés évben nettó 503,-Ft diéta 553,-Ft nettó 204,-Ft diéta 224,-Ft évben nettó 552,-Ft diéta 603,-Ft nettó 235,-Ft diéta 258,-Ft évben nettó 585,-Ft diéta 639,-Ft nettó 248,-Ft diéta 273,-Ft A konyhaüzem két műszakban, folyamatos munkarendben 9,5 fő létszámmal működik. A telephelyekre napi háromszor szállítják el az elkészített ételeket. Az elmúlt években ételszállító termo-edényeket, 1 db 250 literes főzőüstöt vásárolt az intézmény, ebben az évben pedig 1 db dagasztógépre kapott 888 eft költségvetési támogatást. Az élelmezési kiadás meghaladja az 50 mft-ot, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. Az intézmény a gazdálkodásáról készített éves költségvetési pénzügyi beszámolót és szöveges indoklását határidőre benyújtotta. Kétévente került sor a pénzügyi gazdálkodás ellenőrzésére, melyet a Benedek és Társa Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végzett el. Az ellenőrzésről összefoglaló jelentés készült, a gazdasági-ügyviteli csoport munkáját, a szabályszerű gazdálkodást jónak értékelte. Kötelező feladatként a belső ellenőrzést 0,5 álláshelyen, éves munkaterv alapján látja el az Egyesített Szociális Intézmény. Az intézmény - kihasználva a feladatok megoldásához igénybe vehető pályázati lehetőségeket - a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének szinten tartására és a takarékosságra törekszik. Előttünk álló feladatok évben a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása vizesblokkját szükséges felújítani. Megvalósításra várnak a bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázat kivitelezési munkálatai a Barát u szám alatti, valamint az Árok u. 5-7 sz. alatti épület vonatkozásában. A fenntartó által benyújtott KDOP /A pályázat eredményeként a Barát u. 11. szám alatti ingatlan átépítésével évben új telephelyre kerül a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás és megvalósul az akadálymentesítés is. A Teveli úti Otthonházban ez évben már megvalósult az ablakcsere és a ház külső szigetelése, festése. A tervek között szerepel az energiagazdálkodási program keretében - a Teveli úti Otthonházban napkollektor kiépítése, amellyel az energia felhasználás hatékonyan csökkenthető.

19 18 A Barát u. 3. szám alatti telephelyen további nyílászárók cseréje szükséges. Amennyiben évben a boltíves folyosók üvegfelületének cseréje megvalósul, úgy a nyílászárók megfelelőek lesznek. A Barát u sz. alatt az udvari homlokzaton évben új ablakok kerültek beépítésre. Párhuzamos ápolás a szociális és egészségügyi területen Az ÁSZ 820. jelentésében olvasható, hogy nincs kellő együttműködés a két rendszer között, párhuzamosságok jellemzik és a kapacitás befogadási rendszer sem teljes mértékben összehangolt az egészségügyi és szociális rendszer között, a tartós bentlakásos férőhelyek és a hosszú ápolási idejű kórházi ágyak elfoglalásában. A krónikus kórházi ágyak száma növekedett, működtetésük viszont drágább, mint a tartós bentlakást vagy az átmeneti gondozást nyújtó intézményeké. Bár a hosszabb idejű ápolást szolgálják, de a rehabilitációt nem tudják megvalósítani. Részben ennek következményeként férőhelyek üresedtek meg a bentlakásos intézményekben. Városunkban az Egyesített Szociális Intézmény jó kapcsolatot alakított ki a helyi kórház ápolási osztályával. A működési feltételek biztosítása, valamint az intézmény korszerűsítése, a Tisztelt Képviselőtestület szociális érzékenységéből fakadó pozitív döntések eredménye. Támogató munkájukat az intézmény nevében köszönöm. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek, a közeljövőben előttünk álló feladatok megoldásához kérem az önkormányzat további támogatását. Pápa, november 16. Tisztelettel: Csőréné Pőr Eszter sk. Igazgató

20 19 1. számú melléklet Szakfeladatok Az intézmény szakfeladatai és ellátó kapacitása telephelyenként Telephely címe Engedélyezett férőhelyek száma /fő/ Ellátó személyzet száma /fő/ Megjegyzés Idősek Otthona Barát u. 3., ,7 2 épületben Idősek Otthona Teveli u épületben Idősek Otthona Idősek Gondozóháza Vörösmarty u épületben Árok u összevontan működik Idősek Klubja Árok u ,5 a 2 egység Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Fogyatékosok Nappali Intézménye Családok Átmeneti Otthona Szociális foglalkoztatás Barát u Barát u ,7 Barát u ,7 Barát u Fő u ,5 Arany J. u Kisfaludy u ,5 Kisfaludy u Kisfaludy u. 16. Arany J. u ,5 Szakdolgozók összesen 105,1 Gondozási Központ szakmai irányításával működik Fizikai dolgozók 36,1 takarító: 14,5 fő karbantartó: 8 fő konyha: 11,3 fő mosoda: 2 fő varrónő: 0,3 fő Gazdasági részleg 9,8 Intézmény dolgozói összesen: 151

160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 160. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa város Szolgáltatástervezési

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011. B E V E Z E T Ő A szolgáltatástervezési koncepció készítésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 195.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 195. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 195. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez. az Egyesített Szociális Intézmények 2007. évi szakmai munkájának értékeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez. az Egyesített Szociális Intézmények 2007. évi szakmai munkájának értékeléséről MÁTÉSZALKA V Á R O S JEGYZŐ JÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-364, Fax: (44) 501-367. Száma: 86/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez az Egyesített Szociális Intézmények

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben