Publikációs jegyzék Daubner Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék Daubner Katalin"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Daubner Katalin A. Hazai kiadványok I. Kérdıíves felmérés tükrében Humán tıkénkrıl I. rész. Kukorica iparszerően (A Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát újságja), szám, 5. old. Kérdıíves felmérés tükrében Humán tıkénkrıl, II. rész Kukorica iparszerően (A Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát újságja), szám, 6. old A továbbképzés motivációi, ráfordításai és megtérülése (a Bábolnai Iparszerő Kukoricatermelési Rendszer Közös Vállalatában végzett vizsgálat alapján) Agrárgazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Tanulmányok, szám Társszerzı: Sebestyén Katalin A munkaerı minıségi jellemzıi és fejlesztésének sajátosságai az agrártermelési rendszerekben Nemzetközi Mezıgazdasági Szemle, szám old. (bolgár. cseh, magyar, német, lengyel és orosz nyelven) Társszerzı: Sebestyén Katalin Az oktatás és a továbbképzés hatásainak és indítékainak vizsgálata a Bábolnai IKR Közös Vállalatában Gazdálkodás, szám old. Társszerzı: Sebestyén Katalin Egy évtized tapasztalatai és a legújabb változások Humán tıkénkrıl Kukorica iparszerően (A Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát újságja), szám, 6. old. A szövetkezeti vállalat a politikai gazdaságtan tananyagokban ( ) Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Politikai Gazdaságtan Füzetek szám old. Analysis of Profitability of Small Agribusiness in Hungary Agrárgazdasági és Információs Kutató Intézet, Agrárgazdasági Tanulmányok, szám Társszerzık: Donald B. Erickson és Szőcs István A munkatermelékenység összehasonlító vizsgálata a Nyugat-szlovák Alföld és négy magyar megye mezıgazdaságában MKKE Egyetemi Szemle, szám old. Társszerzık: Pál-Szabó Klára és Tatjana Bulisaková Emberi tényezı és perspektíva a korszerő agrártermelési rendszerekben Nemzetközi Mezıgazdasági Szemle, szám old. (bolgár, cseh. magyar, német, lengyel, román és orosz nyelven) Korszerő termelési rendszerek hazánk mezıgazdaságában MKKE Egyetemi Szemle szám old. A munkaerı-állomány jellemzıi a korszerő agrártermelési rendszerek központjaiban Vezetéstudomány, szám old. Kutatás-fejlesztés és vállalati oktatás a Bábolnai Iparszerő Kukoricatermelési Rendszerben Vezetéstudomány, szám old. Doktori vita a bábolnai rendszerekrıl (Tudományos tájékoztató) Közgazdasági Szemle, május, old.

2 Koncentráció és specializáció az iparosodó mezıgazdaságban Gazdálkodás, szám Termelési rendszerek és agrárpolitíka. A mai viszonyok. MÜSZI INFORMÁCIÓ, szám old. Társszerzık: Burgert Róbert és Fekete Ferenc Adalékok a mezıgazdaság belsı mozgástörvényeihez Magyar Tudomány, szám old. Analysis of Profitability of Small Agribusiness in Hungary Agrárgazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Tanulmányok szám Társszerzık: Donald B. Erickson és Szőcs István II. Az izraeli mezıgazdaság néhány tapasztalata In: Fıiskolai Évkönyv Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger, A munkaerı-állomány jellemzıi a magyar gazdaságban In: A privatizáció hatása a tényezıpiacok fejlıdésére és mőködésére, különös tekintettel a munkapiacra Állami Vagyon Ügynökség, Budapest, A gazdasági változások hatása a kulturális tevékenységekre In: A Dunaújvárosi Fıiskola Közleményei XXIII. Dunaújváros, old. Környezetvédelmi lépések a világban: elıre, vagy hátra? In: Tudományos Mozaik 3. (A Tomori Pál Fıiskola Tudomány Ünnepe 2006 konferencia elıadásainak győjteményes kötete) old. Kalocsa, A tudás hatalom? In: Tudományos Mozaik 4. (A Tomori Pál Fıiskola Tudomány Ünnepe 2007 konferencia elıadásainak győjteményes kötete) old. Kalocsa, A jövı energiája az atomenergia? In: Tudományos Mozaik 5. elsı kötet (A Tomori Pál Fıiskola Tudomány Ünnepe 2008 konferencia elıadásainak győjteményes kötete) old. Kalocsa, III. A matematikai eljárások alkalmazásának eredményei és lehetıségei a politikai gazdaságtanban Kutatási beszámoló és oktatási segédanyag az új szerkezető politikai gazdaságtan tankönyvhöz Budapest, Áttekintés a polgári mikroökonómia felépítésérıl és kiinduló téziseirıl Budapest, Oktatási segédanyag az MKKE közgazdaságtan tananyagának fejlesztéshez. (Társszerzı: Fekete Ferenc) Háztartási kereslet és fogyasztói magatartás Tanulmány és oktatási segédanyag az MKKE közgazdaságtan tananyagának fejlesztéséhez Budapest, Társszerzı: Fekete Ferenc l-2. és ll.-18.fejezetek Példatár a Mikroökonómia tananyaghoz (fıiskolai jegyzet)

3 Dunaújvárosi Fıiskola, Dunaújváros, Mikroökonómia példatár I. (fıiskolai jegyzet) Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa, Mikroökonómia példatár II. (fıiskolai jegyzet) Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa, Mikroökonómia II. (fıiskolai jegyzet) Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa, IV. Az emberi termelıerı sajátosságainak vizsgálata a termelési rendszerekben (Elvi és módszertani alapok) Budapest, Az emberi termelıerı és gyarapításának jellemzıi az IKR alkalmazotti létszámának vizsgálata alapján Budapest, MKKE Politikai gazdaságtan jegyzet I. Ökonómiai alapvetés Tankönyvkiadó, Budapest, 1. kiadás 1980, 2. kiadás III. 7., IV. l. és IV.2.fejezetek Tanulmány a dolgozók vállalati ismereteinek színvonaláról (a Bábolnai IKR Közös Vállalat elsı, októberi tesztjeinek teljes körő feldolgozása alapján) Budapest, Politikai gazdaságtan I. Közgazdasági alapvetések KJK, Budapest, (Társszerzıkkel) A munka társadalmi formája a szocializmusban Az MKKE és a MESZI (Moszkva) közös kiadványa Szerk.: Szabó Kálmán A. D. Szmirnov Budapest, (Társszerzıkkel) A mezıgazdasági termelıszövetkezetek belsı vállalati-üzemi tevékenységszerkezetének változásai és kooperációs formái, a termelésfejlesztés új lehetıségei Budapest, Innováció a termelési rendszerekben (76 oldal) Budapest, Kooperáció, integráció és a szövetkezeti megújulásban hasznosítható nemzetközi tapasztalatok gazdaságelméleti problémái Budapest, Termelési rendszerek és agrárpolitika (a bábolnai rendszerek tapasztalatai alapján) Vitaanyag a Magyar Közgazdasági Társaság Mezıgazdasági Szakosztályának és a Magyar Agrártudományi Egyesület Agrárgazdasági Társaságának együttes vitaülésére Társszerzık: Burgert Róbert és Fekete Ferenc Budapest, március Emberi tényezı és a tudás-tıke gyarapítása az IKR-ben

4 In: Az iparszerő kukoricatermelési rendszer születése Bábolnán (Szerk.: Burgert Róbert - Fekete Ferenc - Tóth János) Mezıgazdasági Kiadó, Budapest, V. fejezet, old. Mikroökonómia (Szerk.: Kopányi Mihály) Mőszaki Könyvkiadó - AULA, Budapest, 1. kiadás 1993, 2. kiadás 1995, 3. kiadás 1997, 4. kiadás fejezet: Oligopol piac és monopolisztikus verseny old. A halmozottan hátrányos helyzető térségek gazdasági-társadalmi lemaradása In: A mezıgazdaság szerepe a halmozottan hátrányos helyzető térségek fejlesztésében Szerk.: Kovács Ferenc Dimény Imre Szőcs István Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya, Budapest, V. fejezet, old. Kultúra-gazdaságtani tanulmányok Szerk.: Daubner Katalin Horváth Sándor Petró Katalin AULA Kiadó, Budapest, Kultúra és piac In: Kultúra-gazdaságtani tanulmányok Szerk.: Daubner Katalin Horváth Sándor Petró Katalin AULA Kiadó, Budapest, fejezet, old. Közgazdasági szakkifejezések In: Kultúra-gazdaságtani tanulmányok Szerk.: Daubner Katalin Horváth Sándor Petró Katalin AULA Kiadó, Budapest, Függelék, old. Kultúra és fenntartható gazdasági fejlıdés In: Gazdaság és/vagy kultúra? Szerk.: Karikó Sándor Gondolat Kiadó, 2006., old. Az emberi termelıerı sajátosságainak vizsgálata a termelési rendszerekben (Elvi és módszertani alapok) Budapest Az emberi termelıerı és gyarapításának jellemzıi az IKR alkalmazotti létszámának vizsgálata alapján Budapest, Tanulmány a dolgozók vállalati ismereteinek színvonaláról (a Bábolnai IKR Közös Vállalat elsı, októberi tesztjeinek teljes körő feldolgozása alapján) Budapest, A mezıgazdasági termelıszövetkezetek belsı vállalatí-üzemi tevékenységszerkezetének változásai és kooperációs formái, a termelésfejlesztés új lehetıségei Budapest, Innováció a termelési rendszerekben. Budapest, Kooperáció, integráció és a szövetkezeti megújulásban hasznosítható nemzetközi

5 tapasztalatok gazdaságelméleti problémái Budapest, Termelési rendszerek és agrárpolitíka (a bábolnai rendszerek tapasztalatai alapján) Vitaanyag a Magyar Közgazdasági Társaság Mezıgazdasági Szakosztályának és a Magyar Agrártudományi Egyesület Agrárgazdasági Társaságának együttes vitaülésére Budapest, március (Társszerzık: Burgert Róbert és Fekete Ferenc) Az állami szubvenció gazdaságelméletí alapjai Tanulmány az MKKE politikai gazdaságtan tananyagának fejlesztéséhez Budapest A mezıgazdasági vállalkozások Magyarországon Kutatási beszámoló a Magyar-Amerikai Tudományos és Technológiai Program keretében végzett Profitability of Small Agribusiness" c. témáról Budapest, (Társkutató: Szőcs István) A magyar mezıgazdaság átalakulás utáni helyzetének fıbb jellemzıi Kutatási beszámoló a Magyar-Amerikai Tudományos és Technológiai Program keretében végzett..profitability of Small Agribusiness" c. témáról Budapest (Társkutató: Szőcs István) A mezıgazdasági kistermelés finanszírozási lehetıségei az átalakulás idıszakában Magyarországon Kutatási beszámoló a Magyar-Amerikai Tudományos és Technológiai Program keretében végzett Profitability of Small Agribusiness" c. témáról Budapest, (Társkutató: Szőcs István) B. Nemzetközi kiadványok és külföldön tartott elıadások I. Pracovné sily v priemyselnych pol nohospodárskych systémoch v MLR. (Munkaerı az iparszerő termelési rendszerekben Magyarországon) EKONOMIKA POL NOHOSPODARSTVA - Ekonomika zemedelstvi Bratislava, sz old. (szlovák nyelven) (Társszerzı: Fekete Ferenc) Szellemi tıke" az iparszerő agrártermelési rendszerekben Szabad Földmőves (a Szlovák Köztársaság Mezıgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja) Bratislava, január old. Skumanie efektívností pol nohospodárskych vyrobnyvh systémov v Madarsku (A hatékonyságvizsgálat elvi-módszertani problémái a korszerő agrártermelési rendszerekben Magyarországon) INFORMACIE Ministerstva Pol nohospodárstva a vyzivy Slovenskej Socialistickej Republiky Bratislava, szám old. (szlovák nyelven) (Tarsszerzı: Fekete Ferenc) IV. Trud v szfere agrarnovo proizvodsztva promüslennovo haraktyera In: Obsesztvennaja forma truda pri szocializma

6 Ekonomika Kiadó, Moszkva, (orosz nyelven) Szocialisztyicseszkaja szobsztvennoszty - formü realizácii Ekonomika Kiadó, Moszkva, (orosz nyelven) (Társszerzıkkel) Some Relevant Issues of Food Economic Policy in Hungary In: Proceedings of Intemational Symposium on Food Nutrition and Social Economic Development Beijing, China, pp New Human Resource Structures in the Hungarian Farm Production System In: Issues in Agricultural Development: Sustainability and Cooperation (Summary) IAAE Occasional Paper No. 6. p 374. Ed. Margot Bellamy - Bruce Greenshields, Great Britain, X. Hungarian City University in Slovakia; A Possible Pattern for CEE University Cooperatíon Perspectives, Volume Ed.: Jeanne McDonald, Knoxville, Tennesse Technology Transfer as a Source for Modernizing Agriculture and Rural Life in Hungary Elöadás a Seminar of the Development of Rural Communities and the Transformation of the Rural Population" c. konferencián Peking, december 10. (angol nyelven) Transitíon to a Market-Oriented Agriculture and Food Supply System in Hungary Elıadás a Jeruzsálem Egyetem Mezıgazdasági Karán. Rehovot, Izrael, június (angol nyelven) The Major Economic Characteristícs of Transitíon and Privatization in Hungary Elıadás a Ben Gurion Egyetemen. Beer Sheva. Izrael, június (angol nyelven) Discussion Opener s Remarks on the Paper of Bashev and Denchev: Economic Efficiency of Agricultural Research". Vitaindító az Agrárközgazdák Nemzetközi Szövetségének XXI. Kongresszusán Tokió, Japán, augusztus 23. (angol nyelven) New Human Resource Structures in the Hungarian Farm Productíon Systems. (Poster Session) Tokió, Japan, augusztus 24. (angol nyelven) Hungarian Agribusiness - Constraints and Opportunities Szekció-elöadás a Nemzetközi Agribusiness Szövetség (IAMA) IV. kongresszusán Caracas. Venezuela május 22. (angol nyelven) New Policies and Forms of Cooperatíon for Hungarian Agricultural Transition (Poster Session) Agrárközgazdák Nemzetközi Szövetségének (IAAE) XXII. Kongresszusa Harare, Zimbabwe, augusztus 29. (angol nyelven) Hungary in Transitíon Kansas State University Faculty of Agribusiness Studies Manhattan, Kansas, USA, november 4. (angol nyelven)

7 New Features of Hungarian Agriculture (Poster Session) Nemzetközi Agribusiness Szövetség (IAMA) V. kongresszusa Párizs, május 17. (angol nyelven) Demand, Supply and Marketing in the Hungarian Agriculture Kansas State University Faculty of Agribusiness Studies Manhattan, Kansas, USA, október 31. (angol nyelven) Case Studies for Educational Meeting with Farmers in Hungary Manhattan, Kansas, USA, (Társkutatók: Donald B. Erickson és Szőcs István)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN 978-963-9899-08-7 2. The Development of the Urban Network in

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 320. ISBN: 978 963 05 8397 8 Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa Könyv, jegyzet, oktatási segédanyag (lektorált, magyar nyelven megjelent) - Képlékeny fémalakítások Fıiskolai jegyezet Tankönyvkiadó, Budapest

Részletesebben

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.)

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) I. A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK: I. A. 1. ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 1. A (1987)

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 Prof. Dr. Illés Bálint Csaba 1. táblázat: A publikációk és a hivatkozások összesítője Közlemény típusok Száma Hivatkozások Tudományos közlemények Összesen Részletezve Független

Részletesebben

1 / 21 2014.04.30. 10:49

1 / 21 2014.04.30. 10:49 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi lista adatai Impakt

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009 (Dokumentumtípus szerint rendezve) Összeállította: Bálint Éva Könyvek Kézdi G. Surányi É.: A successful school integration program : An evaluation

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Dr. Szente Viktória egyetemi docens Kaposvár 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

Publikációs lista és kutatási tevékenyég

Publikációs lista és kutatási tevékenyég Publikációs lista Dr. Péter Erzsébet Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, egyetemi docens Email: dr.peter.erzsebet@gmail.com Publikációs lista és kutatási tevékenyég Nemzetközi folyóiratokban, illetve

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben