1. MUNKAVISZONY Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. MUNKAVISZONY. 1.3. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. )"

Átírás

1

2 A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló 1. MUNKAVISZONY 1.1. Munkaszerződésben kell meghatározni: a) Munkakör b) Szervezeti egység megnevezése c) Munkavégzés helye d) Alapbér e) Munkaviszony kezdetének napja f) Munkáltató által elismert munkaviszony kezdetének napja g) Munkaviszony határozott vagy határozatlan időtartamra történő létrejöttének megjelölése h) Próbaidő tartama i) Egyéb az Mt. által kötelezően előírt adatok, információk Ezen túlmenően a munkaszerződésben a szerződő felek bármely kérdésben megállapodhatnak, az MVM Zrt. CsSz-53 Az MVM Csoport egységes munkaszerződés és munkáltatói tájékoztatás formanyomtatvány bevezetésének és alkalmazásának szabályzatában foglaltak szerint azzal, hogy a munkaszerződés nem lehet a munkavállalóra kedvezőtlenebb a KSZ előírásánál A munkaszerződés módosítása: A munkaszerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Egyebekben a munkaszerződés módosításra az Mt ában foglaltak irányadóak. a) Amennyiben a munkavállaló egyéni munkaszerződésében kedvezőbb feltételek kerülnek megállapításra, mint a KSZ-ben, a KSZ esetleges kedvezőtlenebb irányú módosítása a munkaszerződésben foglaltakat nem módosítja. A munkavállalókkal ilyenkor egyénileg kell a munkaszerződés módosításban megállapodni, az Mt ban foglaltak szerint. b) A határozatlan idejű munkaviszony fennállása alatt kötött határozott idejű, más munkakörben, vagy feltételekkel történő foglalkoztatásra vonatkozó megállapodásban meghatározott idő eltelte, a határozatlan idejű alap munkaszerződést nem érinti Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. ) Kirendelés 1) A munkavállaló ideiglenesen, a munkáltató utasítása alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre köteles. 2) A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát: a) amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy b) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy c) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszony alapján áll kapcsolatban egymással. 3) A 2) bekezdés szempontjából nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a két munkáltató megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy ha a munkáltatók között díjfizetésre, illetve egyéb elszámolásra - a kirendelésen kívül eső okból - valamely szolgáltatás igénybevétele miatt került sor. 4) A kirendelés során a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek azt a munkáltatót terhelik, amelyikhez a munkavállalót kirendelték. A munkaviszony megszüntetésének jogát csak, a kirendelő munkáltató gyakorolhatja. A munkavállalót a munkáltatói jogok gyakorlójáról tájékoztatni kell. 5) Kirendelés esetén a munkavállalót a munkaszerződés szerinti munkabér illeti meg. 6) A kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti, munkáltatóra kiterjedő hatályú Kollektív Szerződés munkaidőre, pihenőidőre, valamint - ha a munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit. Hatályba helyezve: Oldalszám: 2/8

3 Átirányítás A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló Átirányítás (helyettesítés) esetén a munkavállaló ideiglenesen, a munkáltató utasítása alapján, a munkaszerződésben meghatározott munkaköre helyett, illetve e munkaköre ellátása mellett más munkakörbe tartozó feladatokat köteles ellátni Kiküldetés A munkáltató gazdasági érdekből, ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze munkáját. Egy naptári éven belül az átirányítás, a kiküldetés, valamint kirendelés időtartamát össze kell számítani és ezek együttes időtartama a 150 munkanapot nem haladhatja meg A munkáltatói jogkör gyakorlója A munkáltatónál a munkáltatói jogok megnevezését és gyakorlóját a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza (a továbbiakban: SZMSZ) Próbaidő A munkáltatóval munkaviszonyt létesítő munkavállalónak eltérő megállapodás hiányában a besorolástól függően próbaidő állapítható meg. A próbaidő maximális mértéke 90 nap Munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszüntethető: - Közös megegyezéssel, - Felmondással, - Azonnali hatályú felmondással Felmondási idő, rendes felmondás esetén A felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött: a) 5 év alatt - 40 nap b) 10 év alatt - 60 nap c) 20 év alatt - 90 nap d) 20 év felett nap Felmentés a munkavégzés alól: a) A munkavállaló - a munkáltató rendes felmondása esetén - a felmondási idő 50%-át meghaladó időtartamra is felmenthető a munkavégzés alól. b) A munkáltató öregségi nyugdíjra jogosultság miatti munkáltatói felmondás esetén köteles a felmondási idő teljes tartamára felmenteni a munkavállalót. c) A munkáltató korengedményes nyugdíjazás miatti munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő teljes időtartamára felmentheti a munkavállalót Azonnali hatályú felmondás A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti (Mt. 78. (1)-(3) bekezdés) Az azonnali hatályú felmondás a munkaviszony másik alanyához címzett olyan egyoldalú nyilatkozat, amely a másik fél hozzájárulása nélkül, azonnali hatállyal megszünteti a munkaviszonyt. Azonnali hatályú felmondás közlését követően kizárólag a másik fél hozzájárulásával vonható vissza. Azonnali hatályú felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszüntetheti a határozott és határozatlan időtartamra létesített munkaviszonyt, ha a felmondást - írásba foglalta, - megindokolta, és - a másik féllel határidőben közölte. Hatályba helyezve: Oldalszám: 3/8

4 Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló A munkáltató az Mt ban biztosított azonnali hatályú felmondás jogát különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben gyakorolhatja: - munkavállaló a munkáltató vagy más munkavállaló sérelmére bűncselekményt követ el, - bármely más bűncselekmény elkövetése, ha a munkakör betöltéséhez büntetlen előélet szükséges, vagy ha hasonló bűncselekmény elkövetésétől a munkakörében is tartani lehet, - a munkavállaló tudomására jutott üzemi, szolgálati titkot, vagy a munkáltató tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat illetéktelenekkel közöl, - a munkavállaló a munkáltató gazdasági érdekeit sértő magatartást tanúsít, munkáltató üzleti hírnevének csorbítását, piaci versenytársakkal való összejátszást valósított meg, jogtalan anyagi előnyt kért vagy fogadott el, - a munkavállaló kimutatható alkoholos befolyásoltság alatt áll (ATOMIX BSz-15 Az ATOMIX Kft. Munkavédelmi Belső Szabályzatának pontja szerint), - ha a munkavállaló kábítószer hatása alatt áll, - ha a munkavállaló a munkáltató üzemi területéről más tulajdonát képező dolgot tulajdonít el, engedély nélkül visz ki (értékhatárra tekintet nélkül), - a munkavállaló munkahelyéről igazolatlanul távol marad, - a munkavállaló munkakörére előírt vizsgakötelezettségének vétkesen nem tesz eleget, - a munkavállaló a technológiai utasításokat, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi, - a munkavállaló a további munkaviszony, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, - a munkaidő nyilvántartás és elszámolás szabályait súlyosan és szándékosan megszegi, - a munkáltatónak súlyos anyagi kárt okoz, üzleti jó hírnevét sérti vagy annak megsértésére alkalmas magatartást tanúsít, - a munkavállaló a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait súlyosan megszegi, - munkahelyi magatartás szabályait, erkölcsi normáit súlyosan megszegi, - ha a munkáltató megrendelője a munkavállaló belépési engedélyét megtagadja, visszavonja. Azonnali hatályú felmondás oka lehet továbbá, ha az előzőekben említett esetekben a további munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetésére vonatkozó jogszerű munkáltatói intézkedésnek végre nem hajtása, valamint ha a munkavállaló a vele szemben meginduló bírósági eljárásról vagy az annak eredményeként született jogerős bírósági döntésről, a jelen KSZ 3.3. pontjában szabályozott bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok szerint nem tesz eleget. Munkáltatói azonnali hatályú felmondás szempontjából üzemi terület alatt a munkáltató valamennyi telephelyét érteni kell. Az azonnali hatályú felmondás jogát a munkáltató: (Mt. 78. (2) bekezdése) - az azonnali hatályú felmondást megalapozó oknak az SZMSZ szerinti munkáltatói jogkört gyakorló személy tudomására jutásától számított 15 napon belül, - az azonnali hatályú felmondási ok bekövetkezésétől számított legfeljebb l éven belül, - bűncselekmény esetén annak büntethetőségének elévülési idején belül gyakorolhatja Munkavállalói azonnali hatályú felmondás A munkavállaló az azonnali hatályú felmondást írásban köteles bejelenteni a felmondás indokának megjelölésével együtt. A munkavállaló azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg munkaviszonyát, ha a munkáltató kötelezettségszegése kimeríti Mt ban szabályozott feltételeket, így különösen: - nem fizeti meg a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságát, vagy azzal több, mint egy hetes késedelembe esik, - amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségét figyelemmel az Mt. 78. (1) bekezdés a) pontjára szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, Hatályba helyezve: Oldalszám: 4/8

5 A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló - nem biztosítja a megfelelő és biztonságos munkavégzési feltételeket, ennek következtében a munkavállaló élete, testi épsége, egészsége közvetlen veszélybe kerül. - a munkaszerződés lényeges tartalmát a munkáltató egyoldalúan módosítja A munkavállaló felmondásra a továbbiakban az Mt. 78. (3) bekezdésében foglaltak irányadóak Felmondási tilalom A felmondási tilalom alatt álló munkavállalók munkaviszonya a védelmi idő alatt, a munkáltató rendes felmondással egyáltalán nem szüntetheti meg. Felmondási tilalmak: (Mt. 65. (3) bekezdése) - a várandósság, - a szülési szabadság, - a gyermek gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (Mt. 128., 130. ), - a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejáratát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság, - a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, - a közeli hozzátartozó otthoni ápolása, vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, - a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének időtartama alatt, - a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. Felmondási idő, ha a meghatározott felmondási védelem időtartama: (Mt. 90. (2)-(3)) 1.7. Végkielégítés - a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, - a harminc napot meghaladja, ezt követően csak 30 nap elteltével kezdődhet el, - a meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül (Mt. 87/A. (1) bekezdés), - a meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya a munkáltató felmondása következtében szűnik meg. Amennyiben a munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg, úgy a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján történik a kilépési juttatás mértékének meghatározása, illetve kifizetése Végkielégítésre jogosult az a munkavállaló, akinek munkaviszonya, a felmondás közlése előtt legalább a három évet meghaladja. A munkaviszonyban töltött éveket egész években kell számításba venni. A töredékévet, ha ez a hat hónapot meghaladja, egész évként kell figyelembe venni. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége. (Mt. 77. (5) bekezdés a), b) pontjai) A végkielégítés mértéke: Annyi havi távolléti díj, ahány évet a munkavállaló a munkáltatónál munkaviszonyban töltött, de az nem lehet több 12 havi távolléti díjnál. 2. MUNKAIDŐ ÉS PIHENŐIDŐ 2.1. Teljes munkaidő mértéke Kötelező átlagos munkaidő mértéke Heti 40 óra - az állandó délelőttös fizikai és nem fizikai állományú munkavállalók, - a folyamatos munkarendben foglalkoztatott fizikai munkavállalók és az irányításukkal megbízott közvetlen termelésirányítók. Hatályba helyezve: Oldalszám: 5/8

6 Munkaidő beosztás A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló Munkáltató éves munkaidőkeretet alkalmaz, mely a naptári évvel egyezik meg. A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani (Mt. 93. (2)). A munkanapokon belül a munkakezdést és befejezést a munkáltató határozza meg, amelyet legalább l héttel előre, és legalább l hét időtartamra kell megadni. A Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat szolgálata készenléti jellegű munkakörökben, folyamatos 24/48 munkarendben kerül beosztásra, a havi munkaidőkeret 216 óra. A Szállítási Szakágazat ügyeletes gépkocsivezető munkaköre készenléti jellegűnek minősül. Felek megállapodása szerint ezen munkakör folyamatos munkaidő beosztással dolgozik, mely során szabadon beosztható (nem korlátozza az Mt. szabályozása a beosztást). A megállapodásra a munkavállalók kifejezett kérésére kerül sor. A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakágazat munkavállalói a munkaidőkeret kezdete előtt kérhetik, hogy a munkaidőkeret négyhavonta lezárásra kerüljön Munkaközi szünet A munkaközi szünet mértéke, ha a beosztás szerinti napi munkaidő, illetve a rendkívüli munkaidő együttes tartama a hat órát meghaladja húsz perc, ha a kilenc órát meghaladja, úgy további huszonöt perc. A munkaközi szünet a munkaidőbe nem számít bele, kivéve a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, akinek munkaidejébe a munkaközi szünet beszámít Heti pihenőnap A munkáltató biztosítja a heti két naptári napnak megfelelő pihenőidőt Pihenőidő A munkavállalók részére a napi munkájuk befejezése és másnapi munkakezdés között egybefüggően legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani. Legalább 8 óra pihenő időt kell biztosítani: - a készenléti jellegű munkakörben, - a megszakítás nélküli, illetve - a többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók számára. A készenlétet követően a munkavállalót pihenő idő nem illeti meg. 3. MUNKARUHA JUTTATÁS 3.1. A munkaruhára jogosító munkakört betöltő munkavállaló a munkaviszony kezdetének első napjától, illetőleg a munkaruha viselésére jogosító munkakör betöltésének első napjától jogosult a munkakörére előírt munkaruhára A munkaruha juttatási idejét egész hónapban kell számítani az alábbiak szerint: - ha a jogosultság a hó 16. napja előtti időre esik, akkor a hó első napja - ha a jogosultság a hó 15. napja utáni időre esik, a következő hónap első napja A juttatási idő alatt a munkavállaló köteles a munkaruhát megőrizni és a rongálódástól a legnagyobb gondossággal, óvni. A munkaruha tisztítása és karbantartása a munkavállaló kötelessége A juttatási idő lejárta előtt másik munkaruha a munkavállaló részére akkor adható, ha a ruha baleset, tűz vagy más elemi kár következtében, valamint ha a munkavállaló önhibáján kívül fokozott elhasználódás miatt válik használhatatlanná A munkaruha kihordási idejét meg kell hosszabbítani a munkában nem töltött idővel, ha a munkavállaló távolléte a 30 napot meghaladja Munkavállaló, a részére kiadott munkaruháért anyagilag felelős Munkakörváltozás, munkáltatón belül más munkakörbe történő áthelyezés vagy átirányítás esetén, ha a munkavállaló a korábban kiadott munkaruhaféleségre az új munkakörében nem jogosult, a hátralévő juttatási idővel arányos értéket meg kell téríteni. Kivételt képez, ha az áthelyezés, átirányítás munkáltatói érdekből történt, ez esetben a munkaruhát a munkavállaló visszaszolgáltatja. Amennyiben a munkavállaló új munkakörében azonos munkaruha-ellátásra jogosult, a korábban kiadott munkaruhát magával viheti. Hatályba helyezve: Oldalszám: 6/8

7 A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló A juttatott munkaruhát a munkavállaló munkahelyén hordani köteles. Nem megfelelő munkaruha esetén a munkavállalót a munkavégzéstől el kell tiltani A Munkavédelmi Szabályzat szakágazati, illetve munkaköri bontásban tartalmazza a munkaruha ellátás részletes rendjét. 4. VAGYONŐRÖK PÓTSZABADSÁGA A Biztonsági Szakágazatnál folyamatos munkarendben dolgozó vagyonőröket évente 2 munkanap pótszabadság illeti meg. 5. TANULMÁNYI SZERZŐDÉS (Mt ) A munkáltató támogatja a munkavállalók iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbtanulását, képzését. A továbbtanulási igényét a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetőjénél írásban jelentheti be. A továbbtanulás támogatásáról a munkahelyi vezető javaslatára az ügyvezető igazgató dönt. A továbbtanulás munkáltatói támogatás feltételeiről, a munkavállaló által vállalt kötelezettségekről a felek tanulmányi szerződést köthetnek. 6. MUNKAHELYI VÉTSÉGEK ÉS AZ ANYAGI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI 6.1. A munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén alkalmazandó joghátrány (munkahelyi vétségek). (Mt. 56. ) A munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegő munkavállalóval szemben amennyiben a rendkívüli felmondást nem kell alkalmazni az alábbi hátrányos jogkövetkezmények szabhatók ki: 1. Írásos figyelmeztetés, 2. Meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, vagy megvonása, 3. Alapbér csökkentése, 4. Áthelyezés alacsonyabb munkakörbe vagy más munkahelyre. A 2. pontban szabályozott jogkövetkezmények a KSZ-ben meghatározott nem bér jellegű juttatások lehetnek. A 2;3;4. pontban meghatározott jogkövetkezmények legfeljebb l év időtartamra alkalmazhatóak. A 3. pontban meghatározott alapbér csökkentés mértéke a 20%-ot nem haladhatja meg és nem sértheti a munkavállaló minimálbérhez való jogát. A 4. pontban alkalmazott joghátránynál a munkavállalót lehetőleg olyan munkakörbe kell áthelyezni, amelyben szaktudását illetve szakmai tapasztalatait hasznosíthatja. A határozatban meg kell jelölni a munkavállaló munkakörét, munkahelyét és alapbérét, az áthelyezés időtartamát Az eljárás megindítására a kötelezettségszegés felfedezésétől számított 3 hónapon belül kerülhet sor. Az elkövetéstől számított l éven túl a munkáltató nem jogosult intézkedni (kivételt képez ez alól a bűncselekmény elkövetésének esete). Az eljárás során a munkavállalót személyesen meg kell hallgatni, módot kell számára adni, hogy védekezését előterjessze. Az esettel összefüggő összes körülményt fel kell deríteni. A lefolytatott eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárást indokolt írásbeli határozattal kell lezárni. A határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, határidejére és az előterjesztés helyére. A meghozott határozatot bizonyítható módon kézbesíteni kell. A sérelmes intézkedés ellen a munkavállaló munkaügyi jogvitát kezdeményezhet, melyről a határozatban őt tájékoztatni kell. Keresetlevelet 3 példányban az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának jogát az ügyvezető igazgató valamennyi munkavállaló tekintetében, gyakorolhatja, bármilyen ügyet az eljárás bármelyik szakaszában magához vonhat. A hátrányos jogkövetkezmények végrehajtása a döntést hozó munkahelyi vezető feladata. Amennyiben a munkavállaló a sérelmes intézkedés ellen munkaügyi jogvitát kezdeményez, a határozatot az eljárás jogerős befejezéséig végrehajtani nem szabad. A munkavállaló működési bizonyítványába a hátrányos jogkövetkezményeket fel kell tüntetni A munkaviszonnyal kapcsolatos vétkes kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a munkavállalót, amennyiben ez az ügy súlyára és jellegére tekintettel indokolt, a tényállás tisztázásáig a munkavégzés alól mentesíteni lehet. A felmentés idejére a munkavállalót alapbére illeti meg. Amennyiben a munkavállaló vétlennek bizonyul, a mentesítési időtartamra járó juttatások részére kifizetésre kerülnek. Hatályba helyezve: Oldalszám: 7/8

8 6.2. Munkáltató anyagi felelőssége A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló Olyan ruházati és személyi felszerelési tárgyak tekintetében, amelyeket a munkavállaló munka közben is rendszerint magánál tart a munkáltató vétkességére tekintet nélkül is anyagi felelősséggel tartozik. A fenti felelőssége a szabványos értékű ruházati és személyi felszerelési tárgyakra vonatkozik. A szokásosnál nagyobb értéknek a munkáltató területétre történő behozatalát be kell jelenteni a munkáltatói jog gyakorlójánál Munkavállaló kártérítési felelőssége A munkavállaló gondatlan károkozása esetén az Mt nak szabályait kell alkalmazni. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló 3 havi távolléti díját nem haladhatja meg. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni Kártérítési felelősség érvényesítésének szabályai A kár összegének meghatározása az Mt ai alapján történik. A munkáltató a munkavállaló által az ,- Ft-ot meg nem haladó károkozás esetén közvetlenül jogosult az okozott kárt megtéríttetni, a kártérítés szabályai szerint. A kártérítési felelősségre vonást a munkavállalóval szemben az érvényesítheti, aki a kártérítési jogkörrel rendelkezik. A kártérítést a károkozástól számított 3 évig lehet érvényesíteni. A károkozás esetén a tényállást haladéktalanul fel kell deríteni és a bizonyítékok összegyűjtése mellett káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A kártérítés mérséklésére, illetve mellőzésére is lehetőség van, amelyre az Mt ban foglaltak irányadóak. Mérséklésnek általában nincs helye, ha a károkozásból a munkavállaló vagyoni előnyhöz jutott, vagy a károkozás egyébként súlyos gondatlanságból történt. Ha a munkavállaló személyi körülményei indokolják, a kártérítés részletekben történő megfizetése is engedélyezhető. A munkavállalót személyesen meg kell hallgatni. A kártérítést indokolt írásbeli határozattal kell kiszabni. A határozatban a jogorvoslati lehetőségre is utalni kell. A jogerős kártérítési határozat végrehajtásáért a kártérítési jogkör gyakorlója a felelős. A kártérítés megfizetése alól mentesítő jogerős határozat l példányát a Gazdasági Irodának kell megküldeni, hogy a munkavállaló nevéről leírásra kerüljön a hiányzó dolog. A kártérítés megfizetésére kötelező jogerős határozat esetén a kártérítési jogkör gyakorlójának nyilatkoztatnia kell a munkavállalót a kár megtérítésének módjáról. Amennyiben a munkavállaló hozzájárul, hogy tartozását munkabéréből levonja a munkáltató, úgy a jogerős kártérítési határozatot 2 példányban kell a Gazdasági Iroda részére átadni. A hiányzó dolgot csak a kártérítési határozat végrehajtása után írja le a gazdasági csoport a munkavállaló nevéről. A munkavállaló a számára sérelmes kártérítési határozat ellen munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. Keresetlevelet 3 példányban az intézkedés közléséről számított 30 napon belül lehet előterjeszteni a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon Megőrzési felelősség A megőrzési felelősséget az Mt a szabályozza. A munkavállaló által elismert, a megőrzési felelősség körében bekövetkezett károkozás esetén az Mt ban foglaltak irányadóak. Hatályba helyezve: Oldalszám: 8/8

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4400 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 22/2009..... KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Részletesebben

Munkatervezés és szervezés

Munkatervezés és szervezés Munkatervezés és szervezés Barhács Oktatóközpont 2007. 1. A munkajog alapismeretei 1.1. Munkaviszony létesítése, a munkaviszony alanyai Munkaviszony: a munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait

Részletesebben

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés 1990. év április hónapban megkötött szerződés az 1999. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2002. március hó Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 2013. január 1-jén hatályos szövegének és a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződése. Tartalomjegyzék

Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Kollektív Szerződést kötő felek... 4 1.2. Kollektív Szerződés célja... 4 1.3. Kollektív Szerződés időbeli hatálya... 4 1.4. Kollektív Szerződés személyi

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 -

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 - 2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01-2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 2. szám 257 II. Törvények 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dunaújváros 2011. augusztus 01 3 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (MT), a Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2013. Bevezetés

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2013. Bevezetés KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2013. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Waberer s International Zrt.. (Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. jogutódja; 1239 Budapest, Nagykőrösi út

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK: IDEGENFORGALMI MUNKAADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET BUDAPEST 1998. és 2001. évi módosítással egységes

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati jogviszonyról

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati jogviszonyról JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati jogviszonyról Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Tartalomjegyzék Ajánlás 2 Bevezetés, fogalmak 3 I. Munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése 12 II.

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Elfogadva az EVDSZ Szövetségi vezetőség 2014. augusztus 28-i ülésén 1 Tartalomjegyzék I. fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA.......3.

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben