1. MUNKAVISZONY Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. MUNKAVISZONY. 1.3. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. )"

Átírás

1

2 A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló 1. MUNKAVISZONY 1.1. Munkaszerződésben kell meghatározni: a) Munkakör b) Szervezeti egység megnevezése c) Munkavégzés helye d) Alapbér e) Munkaviszony kezdetének napja f) Munkáltató által elismert munkaviszony kezdetének napja g) Munkaviszony határozott vagy határozatlan időtartamra történő létrejöttének megjelölése h) Próbaidő tartama i) Egyéb az Mt. által kötelezően előírt adatok, információk Ezen túlmenően a munkaszerződésben a szerződő felek bármely kérdésben megállapodhatnak, az MVM Zrt. CsSz-53 Az MVM Csoport egységes munkaszerződés és munkáltatói tájékoztatás formanyomtatvány bevezetésének és alkalmazásának szabályzatában foglaltak szerint azzal, hogy a munkaszerződés nem lehet a munkavállalóra kedvezőtlenebb a KSZ előírásánál A munkaszerződés módosítása: A munkaszerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Egyebekben a munkaszerződés módosításra az Mt ában foglaltak irányadóak. a) Amennyiben a munkavállaló egyéni munkaszerződésében kedvezőbb feltételek kerülnek megállapításra, mint a KSZ-ben, a KSZ esetleges kedvezőtlenebb irányú módosítása a munkaszerződésben foglaltakat nem módosítja. A munkavállalókkal ilyenkor egyénileg kell a munkaszerződés módosításban megállapodni, az Mt ban foglaltak szerint. b) A határozatlan idejű munkaviszony fennállása alatt kötött határozott idejű, más munkakörben, vagy feltételekkel történő foglalkoztatásra vonatkozó megállapodásban meghatározott idő eltelte, a határozatlan idejű alap munkaszerződést nem érinti Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. ) Kirendelés 1) A munkavállaló ideiglenesen, a munkáltató utasítása alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre köteles. 2) A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát: a) amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy b) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy c) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszony alapján áll kapcsolatban egymással. 3) A 2) bekezdés szempontjából nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a két munkáltató megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy ha a munkáltatók között díjfizetésre, illetve egyéb elszámolásra - a kirendelésen kívül eső okból - valamely szolgáltatás igénybevétele miatt került sor. 4) A kirendelés során a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek azt a munkáltatót terhelik, amelyikhez a munkavállalót kirendelték. A munkaviszony megszüntetésének jogát csak, a kirendelő munkáltató gyakorolhatja. A munkavállalót a munkáltatói jogok gyakorlójáról tájékoztatni kell. 5) Kirendelés esetén a munkavállalót a munkaszerződés szerinti munkabér illeti meg. 6) A kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti, munkáltatóra kiterjedő hatályú Kollektív Szerződés munkaidőre, pihenőidőre, valamint - ha a munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit. Hatályba helyezve: Oldalszám: 2/8

3 Átirányítás A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló Átirányítás (helyettesítés) esetén a munkavállaló ideiglenesen, a munkáltató utasítása alapján, a munkaszerződésben meghatározott munkaköre helyett, illetve e munkaköre ellátása mellett más munkakörbe tartozó feladatokat köteles ellátni Kiküldetés A munkáltató gazdasági érdekből, ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze munkáját. Egy naptári éven belül az átirányítás, a kiküldetés, valamint kirendelés időtartamát össze kell számítani és ezek együttes időtartama a 150 munkanapot nem haladhatja meg A munkáltatói jogkör gyakorlója A munkáltatónál a munkáltatói jogok megnevezését és gyakorlóját a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza (a továbbiakban: SZMSZ) Próbaidő A munkáltatóval munkaviszonyt létesítő munkavállalónak eltérő megállapodás hiányában a besorolástól függően próbaidő állapítható meg. A próbaidő maximális mértéke 90 nap Munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszüntethető: - Közös megegyezéssel, - Felmondással, - Azonnali hatályú felmondással Felmondási idő, rendes felmondás esetén A felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött: a) 5 év alatt - 40 nap b) 10 év alatt - 60 nap c) 20 év alatt - 90 nap d) 20 év felett nap Felmentés a munkavégzés alól: a) A munkavállaló - a munkáltató rendes felmondása esetén - a felmondási idő 50%-át meghaladó időtartamra is felmenthető a munkavégzés alól. b) A munkáltató öregségi nyugdíjra jogosultság miatti munkáltatói felmondás esetén köteles a felmondási idő teljes tartamára felmenteni a munkavállalót. c) A munkáltató korengedményes nyugdíjazás miatti munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő teljes időtartamára felmentheti a munkavállalót Azonnali hatályú felmondás A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti (Mt. 78. (1)-(3) bekezdés) Az azonnali hatályú felmondás a munkaviszony másik alanyához címzett olyan egyoldalú nyilatkozat, amely a másik fél hozzájárulása nélkül, azonnali hatállyal megszünteti a munkaviszonyt. Azonnali hatályú felmondás közlését követően kizárólag a másik fél hozzájárulásával vonható vissza. Azonnali hatályú felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszüntetheti a határozott és határozatlan időtartamra létesített munkaviszonyt, ha a felmondást - írásba foglalta, - megindokolta, és - a másik féllel határidőben közölte. Hatályba helyezve: Oldalszám: 3/8

4 Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló A munkáltató az Mt ban biztosított azonnali hatályú felmondás jogát különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben gyakorolhatja: - munkavállaló a munkáltató vagy más munkavállaló sérelmére bűncselekményt követ el, - bármely más bűncselekmény elkövetése, ha a munkakör betöltéséhez büntetlen előélet szükséges, vagy ha hasonló bűncselekmény elkövetésétől a munkakörében is tartani lehet, - a munkavállaló tudomására jutott üzemi, szolgálati titkot, vagy a munkáltató tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat illetéktelenekkel közöl, - a munkavállaló a munkáltató gazdasági érdekeit sértő magatartást tanúsít, munkáltató üzleti hírnevének csorbítását, piaci versenytársakkal való összejátszást valósított meg, jogtalan anyagi előnyt kért vagy fogadott el, - a munkavállaló kimutatható alkoholos befolyásoltság alatt áll (ATOMIX BSz-15 Az ATOMIX Kft. Munkavédelmi Belső Szabályzatának pontja szerint), - ha a munkavállaló kábítószer hatása alatt áll, - ha a munkavállaló a munkáltató üzemi területéről más tulajdonát képező dolgot tulajdonít el, engedély nélkül visz ki (értékhatárra tekintet nélkül), - a munkavállaló munkahelyéről igazolatlanul távol marad, - a munkavállaló munkakörére előírt vizsgakötelezettségének vétkesen nem tesz eleget, - a munkavállaló a technológiai utasításokat, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi, - a munkavállaló a további munkaviszony, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, - a munkaidő nyilvántartás és elszámolás szabályait súlyosan és szándékosan megszegi, - a munkáltatónak súlyos anyagi kárt okoz, üzleti jó hírnevét sérti vagy annak megsértésére alkalmas magatartást tanúsít, - a munkavállaló a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait súlyosan megszegi, - munkahelyi magatartás szabályait, erkölcsi normáit súlyosan megszegi, - ha a munkáltató megrendelője a munkavállaló belépési engedélyét megtagadja, visszavonja. Azonnali hatályú felmondás oka lehet továbbá, ha az előzőekben említett esetekben a további munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetésére vonatkozó jogszerű munkáltatói intézkedésnek végre nem hajtása, valamint ha a munkavállaló a vele szemben meginduló bírósági eljárásról vagy az annak eredményeként született jogerős bírósági döntésről, a jelen KSZ 3.3. pontjában szabályozott bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok szerint nem tesz eleget. Munkáltatói azonnali hatályú felmondás szempontjából üzemi terület alatt a munkáltató valamennyi telephelyét érteni kell. Az azonnali hatályú felmondás jogát a munkáltató: (Mt. 78. (2) bekezdése) - az azonnali hatályú felmondást megalapozó oknak az SZMSZ szerinti munkáltatói jogkört gyakorló személy tudomására jutásától számított 15 napon belül, - az azonnali hatályú felmondási ok bekövetkezésétől számított legfeljebb l éven belül, - bűncselekmény esetén annak büntethetőségének elévülési idején belül gyakorolhatja Munkavállalói azonnali hatályú felmondás A munkavállaló az azonnali hatályú felmondást írásban köteles bejelenteni a felmondás indokának megjelölésével együtt. A munkavállaló azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg munkaviszonyát, ha a munkáltató kötelezettségszegése kimeríti Mt ban szabályozott feltételeket, így különösen: - nem fizeti meg a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságát, vagy azzal több, mint egy hetes késedelembe esik, - amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségét figyelemmel az Mt. 78. (1) bekezdés a) pontjára szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, Hatályba helyezve: Oldalszám: 4/8

5 A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló - nem biztosítja a megfelelő és biztonságos munkavégzési feltételeket, ennek következtében a munkavállaló élete, testi épsége, egészsége közvetlen veszélybe kerül. - a munkaszerződés lényeges tartalmát a munkáltató egyoldalúan módosítja A munkavállaló felmondásra a továbbiakban az Mt. 78. (3) bekezdésében foglaltak irányadóak Felmondási tilalom A felmondási tilalom alatt álló munkavállalók munkaviszonya a védelmi idő alatt, a munkáltató rendes felmondással egyáltalán nem szüntetheti meg. Felmondási tilalmak: (Mt. 65. (3) bekezdése) - a várandósság, - a szülési szabadság, - a gyermek gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (Mt. 128., 130. ), - a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejáratát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság, - a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, - a közeli hozzátartozó otthoni ápolása, vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, - a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének időtartama alatt, - a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. Felmondási idő, ha a meghatározott felmondási védelem időtartama: (Mt. 90. (2)-(3)) 1.7. Végkielégítés - a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, - a harminc napot meghaladja, ezt követően csak 30 nap elteltével kezdődhet el, - a meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül (Mt. 87/A. (1) bekezdés), - a meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya a munkáltató felmondása következtében szűnik meg. Amennyiben a munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg, úgy a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján történik a kilépési juttatás mértékének meghatározása, illetve kifizetése Végkielégítésre jogosult az a munkavállaló, akinek munkaviszonya, a felmondás közlése előtt legalább a három évet meghaladja. A munkaviszonyban töltött éveket egész években kell számításba venni. A töredékévet, ha ez a hat hónapot meghaladja, egész évként kell figyelembe venni. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége. (Mt. 77. (5) bekezdés a), b) pontjai) A végkielégítés mértéke: Annyi havi távolléti díj, ahány évet a munkavállaló a munkáltatónál munkaviszonyban töltött, de az nem lehet több 12 havi távolléti díjnál. 2. MUNKAIDŐ ÉS PIHENŐIDŐ 2.1. Teljes munkaidő mértéke Kötelező átlagos munkaidő mértéke Heti 40 óra - az állandó délelőttös fizikai és nem fizikai állományú munkavállalók, - a folyamatos munkarendben foglalkoztatott fizikai munkavállalók és az irányításukkal megbízott közvetlen termelésirányítók. Hatályba helyezve: Oldalszám: 5/8

6 Munkaidő beosztás A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló Munkáltató éves munkaidőkeretet alkalmaz, mely a naptári évvel egyezik meg. A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani (Mt. 93. (2)). A munkanapokon belül a munkakezdést és befejezést a munkáltató határozza meg, amelyet legalább l héttel előre, és legalább l hét időtartamra kell megadni. A Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat szolgálata készenléti jellegű munkakörökben, folyamatos 24/48 munkarendben kerül beosztásra, a havi munkaidőkeret 216 óra. A Szállítási Szakágazat ügyeletes gépkocsivezető munkaköre készenléti jellegűnek minősül. Felek megállapodása szerint ezen munkakör folyamatos munkaidő beosztással dolgozik, mely során szabadon beosztható (nem korlátozza az Mt. szabályozása a beosztást). A megállapodásra a munkavállalók kifejezett kérésére kerül sor. A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakágazat munkavállalói a munkaidőkeret kezdete előtt kérhetik, hogy a munkaidőkeret négyhavonta lezárásra kerüljön Munkaközi szünet A munkaközi szünet mértéke, ha a beosztás szerinti napi munkaidő, illetve a rendkívüli munkaidő együttes tartama a hat órát meghaladja húsz perc, ha a kilenc órát meghaladja, úgy további huszonöt perc. A munkaközi szünet a munkaidőbe nem számít bele, kivéve a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, akinek munkaidejébe a munkaközi szünet beszámít Heti pihenőnap A munkáltató biztosítja a heti két naptári napnak megfelelő pihenőidőt Pihenőidő A munkavállalók részére a napi munkájuk befejezése és másnapi munkakezdés között egybefüggően legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani. Legalább 8 óra pihenő időt kell biztosítani: - a készenléti jellegű munkakörben, - a megszakítás nélküli, illetve - a többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók számára. A készenlétet követően a munkavállalót pihenő idő nem illeti meg. 3. MUNKARUHA JUTTATÁS 3.1. A munkaruhára jogosító munkakört betöltő munkavállaló a munkaviszony kezdetének első napjától, illetőleg a munkaruha viselésére jogosító munkakör betöltésének első napjától jogosult a munkakörére előírt munkaruhára A munkaruha juttatási idejét egész hónapban kell számítani az alábbiak szerint: - ha a jogosultság a hó 16. napja előtti időre esik, akkor a hó első napja - ha a jogosultság a hó 15. napja utáni időre esik, a következő hónap első napja A juttatási idő alatt a munkavállaló köteles a munkaruhát megőrizni és a rongálódástól a legnagyobb gondossággal, óvni. A munkaruha tisztítása és karbantartása a munkavállaló kötelessége A juttatási idő lejárta előtt másik munkaruha a munkavállaló részére akkor adható, ha a ruha baleset, tűz vagy más elemi kár következtében, valamint ha a munkavállaló önhibáján kívül fokozott elhasználódás miatt válik használhatatlanná A munkaruha kihordási idejét meg kell hosszabbítani a munkában nem töltött idővel, ha a munkavállaló távolléte a 30 napot meghaladja Munkavállaló, a részére kiadott munkaruháért anyagilag felelős Munkakörváltozás, munkáltatón belül más munkakörbe történő áthelyezés vagy átirányítás esetén, ha a munkavállaló a korábban kiadott munkaruhaféleségre az új munkakörében nem jogosult, a hátralévő juttatási idővel arányos értéket meg kell téríteni. Kivételt képez, ha az áthelyezés, átirányítás munkáltatói érdekből történt, ez esetben a munkaruhát a munkavállaló visszaszolgáltatja. Amennyiben a munkavállaló új munkakörében azonos munkaruha-ellátásra jogosult, a korábban kiadott munkaruhát magával viheti. Hatályba helyezve: Oldalszám: 6/8

7 A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló A juttatott munkaruhát a munkavállaló munkahelyén hordani köteles. Nem megfelelő munkaruha esetén a munkavállalót a munkavégzéstől el kell tiltani A Munkavédelmi Szabályzat szakágazati, illetve munkaköri bontásban tartalmazza a munkaruha ellátás részletes rendjét. 4. VAGYONŐRÖK PÓTSZABADSÁGA A Biztonsági Szakágazatnál folyamatos munkarendben dolgozó vagyonőröket évente 2 munkanap pótszabadság illeti meg. 5. TANULMÁNYI SZERZŐDÉS (Mt ) A munkáltató támogatja a munkavállalók iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbtanulását, képzését. A továbbtanulási igényét a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetőjénél írásban jelentheti be. A továbbtanulás támogatásáról a munkahelyi vezető javaslatára az ügyvezető igazgató dönt. A továbbtanulás munkáltatói támogatás feltételeiről, a munkavállaló által vállalt kötelezettségekről a felek tanulmányi szerződést köthetnek. 6. MUNKAHELYI VÉTSÉGEK ÉS AZ ANYAGI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI 6.1. A munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén alkalmazandó joghátrány (munkahelyi vétségek). (Mt. 56. ) A munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegő munkavállalóval szemben amennyiben a rendkívüli felmondást nem kell alkalmazni az alábbi hátrányos jogkövetkezmények szabhatók ki: 1. Írásos figyelmeztetés, 2. Meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, vagy megvonása, 3. Alapbér csökkentése, 4. Áthelyezés alacsonyabb munkakörbe vagy más munkahelyre. A 2. pontban szabályozott jogkövetkezmények a KSZ-ben meghatározott nem bér jellegű juttatások lehetnek. A 2;3;4. pontban meghatározott jogkövetkezmények legfeljebb l év időtartamra alkalmazhatóak. A 3. pontban meghatározott alapbér csökkentés mértéke a 20%-ot nem haladhatja meg és nem sértheti a munkavállaló minimálbérhez való jogát. A 4. pontban alkalmazott joghátránynál a munkavállalót lehetőleg olyan munkakörbe kell áthelyezni, amelyben szaktudását illetve szakmai tapasztalatait hasznosíthatja. A határozatban meg kell jelölni a munkavállaló munkakörét, munkahelyét és alapbérét, az áthelyezés időtartamát Az eljárás megindítására a kötelezettségszegés felfedezésétől számított 3 hónapon belül kerülhet sor. Az elkövetéstől számított l éven túl a munkáltató nem jogosult intézkedni (kivételt képez ez alól a bűncselekmény elkövetésének esete). Az eljárás során a munkavállalót személyesen meg kell hallgatni, módot kell számára adni, hogy védekezését előterjessze. Az esettel összefüggő összes körülményt fel kell deríteni. A lefolytatott eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárást indokolt írásbeli határozattal kell lezárni. A határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, határidejére és az előterjesztés helyére. A meghozott határozatot bizonyítható módon kézbesíteni kell. A sérelmes intézkedés ellen a munkavállaló munkaügyi jogvitát kezdeményezhet, melyről a határozatban őt tájékoztatni kell. Keresetlevelet 3 példányban az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának jogát az ügyvezető igazgató valamennyi munkavállaló tekintetében, gyakorolhatja, bármilyen ügyet az eljárás bármelyik szakaszában magához vonhat. A hátrányos jogkövetkezmények végrehajtása a döntést hozó munkahelyi vezető feladata. Amennyiben a munkavállaló a sérelmes intézkedés ellen munkaügyi jogvitát kezdeményez, a határozatot az eljárás jogerős befejezéséig végrehajtani nem szabad. A munkavállaló működési bizonyítványába a hátrányos jogkövetkezményeket fel kell tüntetni A munkaviszonnyal kapcsolatos vétkes kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a munkavállalót, amennyiben ez az ügy súlyára és jellegére tekintettel indokolt, a tényállás tisztázásáig a munkavégzés alól mentesíteni lehet. A felmentés idejére a munkavállalót alapbére illeti meg. Amennyiben a munkavállaló vétlennek bizonyul, a mentesítési időtartamra járó juttatások részére kifizetésre kerülnek. Hatályba helyezve: Oldalszám: 7/8

8 6.2. Munkáltató anyagi felelőssége A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló Olyan ruházati és személyi felszerelési tárgyak tekintetében, amelyeket a munkavállaló munka közben is rendszerint magánál tart a munkáltató vétkességére tekintet nélkül is anyagi felelősséggel tartozik. A fenti felelőssége a szabványos értékű ruházati és személyi felszerelési tárgyakra vonatkozik. A szokásosnál nagyobb értéknek a munkáltató területétre történő behozatalát be kell jelenteni a munkáltatói jog gyakorlójánál Munkavállaló kártérítési felelőssége A munkavállaló gondatlan károkozása esetén az Mt nak szabályait kell alkalmazni. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló 3 havi távolléti díját nem haladhatja meg. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni Kártérítési felelősség érvényesítésének szabályai A kár összegének meghatározása az Mt ai alapján történik. A munkáltató a munkavállaló által az ,- Ft-ot meg nem haladó károkozás esetén közvetlenül jogosult az okozott kárt megtéríttetni, a kártérítés szabályai szerint. A kártérítési felelősségre vonást a munkavállalóval szemben az érvényesítheti, aki a kártérítési jogkörrel rendelkezik. A kártérítést a károkozástól számított 3 évig lehet érvényesíteni. A károkozás esetén a tényállást haladéktalanul fel kell deríteni és a bizonyítékok összegyűjtése mellett káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A kártérítés mérséklésére, illetve mellőzésére is lehetőség van, amelyre az Mt ban foglaltak irányadóak. Mérséklésnek általában nincs helye, ha a károkozásból a munkavállaló vagyoni előnyhöz jutott, vagy a károkozás egyébként súlyos gondatlanságból történt. Ha a munkavállaló személyi körülményei indokolják, a kártérítés részletekben történő megfizetése is engedélyezhető. A munkavállalót személyesen meg kell hallgatni. A kártérítést indokolt írásbeli határozattal kell kiszabni. A határozatban a jogorvoslati lehetőségre is utalni kell. A jogerős kártérítési határozat végrehajtásáért a kártérítési jogkör gyakorlója a felelős. A kártérítés megfizetése alól mentesítő jogerős határozat l példányát a Gazdasági Irodának kell megküldeni, hogy a munkavállaló nevéről leírásra kerüljön a hiányzó dolog. A kártérítés megfizetésére kötelező jogerős határozat esetén a kártérítési jogkör gyakorlójának nyilatkoztatnia kell a munkavállalót a kár megtérítésének módjáról. Amennyiben a munkavállaló hozzájárul, hogy tartozását munkabéréből levonja a munkáltató, úgy a jogerős kártérítési határozatot 2 példányban kell a Gazdasági Iroda részére átadni. A hiányzó dolgot csak a kártérítési határozat végrehajtása után írja le a gazdasági csoport a munkavállaló nevéről. A munkavállaló a számára sérelmes kártérítési határozat ellen munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. Keresetlevelet 3 példányban az intézkedés közléséről számított 30 napon belül lehet előterjeszteni a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon Megőrzési felelősség A megőrzési felelősséget az Mt a szabályozza. A munkavállaló által elismert, a megőrzési felelősség körében bekövetkezett károkozás esetén az Mt ban foglaltak irányadóak. Hatályba helyezve: Oldalszám: 8/8

1. MUNKAVISZONY Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. )

1. MUNKAVISZONY Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. ) A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló 1. MUNKAVISZONY 1.1. Munkaszerződésben kell meghatározni: a) Munkakör b) Szervezeti egység megnevezése c) Munkavégzés helye

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

MUNKAJOG. 11. évfolyam

MUNKAJOG. 11. évfolyam MUNKAJOG 11. évfolyam A munkajogi szabályozás eszközei 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény Munkarendről szóló rendeletek munkaszüneti

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő.

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő. Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagybefejező tevékenység minden

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban

Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban 1. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása a Kollektív Szerződés alapján Hátrányos következmény

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

MUNKAJOG 2015. Dr. Alpár Erzsébet

MUNKAJOG 2015. Dr. Alpár Erzsébet MUNKAJOG 2015 Dr. Alpár Erzsébet Munkajogviszony alanyai A munkaviszony alanyai: a munkáltató és a munkavállaló. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben