AJPES S.BON BONITÁS ÉRTÉKELÉSE A BASEL II SZABÁLYOK ALAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJPES S.BON BONITÁS ÉRTÉKELÉSE A BASEL II SZABÁLYOK ALAPJÁN"

Átírás

1 együttmőködve [16727] AJPES S.BON az alábbi cégre vonatkozó: MINTA D.D. BONITÁS ÉRTÉKELÉSE A BASEL II SZABÁLYOK ALAPJÁN A VÁLLALAT BONITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE (21) SB5 A vállalat fizetési kötelezettségeinek tejesítıképessége átlagos. A vállalkozói környezetben kiélezıdı helyzet vagy más elıreláthatalan esemény (sokk) a vállalatot olyen helyzetbe sodorhatja, hogy képtelen lesz fizetési kötelezettségeinek teljesítésére. Az SB5 bonitással értékelt vállalat átlagos hozamot és likviditást ér el, átlagos az aktivitása és termelékenysége. Az egyes kockázati tényezık (hozam, eladósodás, likviditás, aktivitás és termelékenység) nemfizetési esemény fellépéshez való relatív hozzájárulása átlagban ugyanolyan, mint az egyes tényezık átlagos relatív hozzájárulása tekintetében ez az összes szlovén vállalatra vonatkozóan érvényes. Bonitás értékelése a 29. évre szóló éves beszámoló alapján SB5 Bonitási értékelés változás 21ben a fizetés nem teljesítésének eseményére való tekintettel Változás dátuma Bonitás értékelése a változás elıtt Bonitás értékelése a változás után Az esemény meghatározása 1 A bonitási értékelés meghatározásakor a 29. évre szóló éves beszámoló alapján nem lépett fel nemfizetési esemény. Bonitás értékelése a 28. évre szóló éves beszámoló alapján SB5 Bonitási értékelés változás 29ben a fizetés nem teljesítésének eseményére való tekintettel Változás dátuma Bonitás értékelése a változás elıtt Bonitás értékelése a változás után Az esemény meghatározása 1 A bonitási értékelés meghatározásakor a 28. évre szóló éves beszámoló alapján nem lépett fel nemfizetési esemény. RÖVIDTÁVÚ FIZETÉSI FEGYELEM Az információ összeállítása elıtti napon beérkezett kiegyenlítetlen kötelezettség: NEM A vállalatnak az utolsó hat hónapban nem volt beérkezett kiegyenlítetlen kötelezettsége. Adatforrás: Az adóeljárásról szóló törvény és az Adóbehajtásról és biztosításról szóló törvény szerinti nyilvántartás beérkezett teljesítetlen fizetési kötelezettségrıl. 1 Teljesítetlen fizetési kötelezettségrıl szóló esemény: tranzakciós számla megszakítás nélküli blokádja 3 napig (blokád 3) tranzakciós számla 6 napig tartó blokádja az egyes üzleti évben való megszakítással (blokád 6) csıdeljárás, kényszerkiegyenlítés, felszámolás vagy kényszerfelszámolás kezdete nemfizetési esemény megszőnése (reaktiváció) Elıkészített: :28

2 [16727] Az AJPES S.BON modell és a szlovén bonitási értékelés (SB) általános leírása A szlovén vállalatok bonitásának AJPES S.BON modellel való meghatározása a számviteli kimutatások elemzésén és a fizetési kötelezettségek nem teljesítésének eseményén alapszik, és egy hosszabb idıszakban kiterjed a szlovén vállalatok teljes egészére. A fizetési kötelezettség nem teljesítésének eseménye az alábbi események legalább egyikének bekövetkeztével van meghatározva: a tarnzakciós számla 3 napos megszakítás nélküli blokádja illetve a tranzakciós számla 6napos blokádja egy adott évben való megszakításokkal, csıdeljárás, kényszerkiegyenlítés, felszámolás vagy kényszerfelszámolás kezdete. A bonitás értékelése a Basel II szabály alapján van meghatározva, és a bankok számára hitelkockázatot (IRB hozzáállás) jelentı tıkekérelem kiszámításakor alkalmazhatják. A számviteli kimutatások alapján kerülnek elemzésre az egyes kockázati tényezık, melyek a fizetési kötelezettség nem teljesítése eseményéhez vezethetnek (hozam, likviditás, eladósodás, aktivitás, nagyság, termelékenység és az üzleti tevékenység fejlıdése), mindezen felsorolt tényezık pedig valószínüleg hozzájárulnak majd a nem fizetési eseményhez. Az AJPES S.BON modellel minden egyes vállalatra ki van számítva a számviteli kimutatás dátuma elkészítését követı 12 hónapon belül valószínőleg bekövetkezı fizetési kötelezettség nem teljesítésének eseménye. A mintaszerően feltételezett valószínőséget a szlovén gazdaság hosszabb ideig tartó idıszak jellemzıinek figyelembevételével állapítjuk meg, mely magába foglalja a makroközgazdasági ciklus egészét. A fizetési kötelezettség nem teljesítésének mintaszerően nem feltételezett illetve ellenırzött valószínőségén alapszik az AJPES S.BON modellel való bonitás értékelésének meghatározása. Az AJPES S.BON modellel való bonitás értékelésének eredménye a szlovén vállalalatok egészére kiterjedı tárgyilagos bonitás értékelése, mely a bankoknak és más pénzügyi szervezeteknek segítséget nyújthat a hitelkockázat megítéléséhez, mely a tetszés szerint kiválasztott szlovén vállalat fizetési kötelezettsége nem teljesítésének valószínőségének bekövetkeztére utalhat. A bonitás értékelése az összes többi üzleti alanynak alapot nyújt a kiválasztott vállalatok ill. üzleti partnerek fizetési kötelezettsége kiegyenlítése képességének megítéléséhez is. Az AJPES S.BON modell a szlovén vállalatokat a hitelkockázatra való tekintettel 1 bonitási osztályba sorolja be a hozzátartozó SB1 tıl SB1ig terjedı bonitás értékelésével. A bonitás értékelése valószínőségi idıtávval van meghatározva, miszerint egy konkrét vállalatnál a számviteli kimutatás dátuma elkészítését követı 12 hónapon belül bekövetkezik a fizetési kötelezettség nem teljesítésének egyik eseménye, mely számviteli kimutatás a bonitás értékelése meghatározásának alapja. Az elsı 1 bonitási értékelés (SB1tıl SB1ig) a fizetési kötelezettséget teljesítı osztályra, az SB1d bonitási értékelés pedig a nemfizetıkre vonatkozik. Az SB1d bonitás értékelés azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyeknél ténylegesen bekövetkezik a tényleges nemfizetési kötelezettség eseménye, éspedig a bonitási értékeléstıl függetlenül, melybe a vállalat a nemfizetési eseményt megelızıen volt besorolva. A fizetési kötelezettség nem teljesítésének eseménye az SB1 bonitási értékkel rendelkezınél a legkisebb, az exponens funkcióval növekszik az SB1 bonitási értékelés felé elmozdulva. Az elsı 5 bonitási értékelés (SB1tıl SB5ig) képviseli (a Basel II szabállyal összhangban) a beruházási bonitás értékelését, az SB6tıl SB1ig terjedı bonitási értékeklés pedig a spekulatív bonitás értékelése. Azon vállalatokra, amelyeknek betudható a spekulatív bonitás értékelése, az érvényes, hogy nagyobb a valószínősége az egyes kockázati tényezık fizetési kötelezettség nem teljesítésére vonatkozó megjelenése, mint ahogy ez általában a szlovén vállalatok teljes egészére érvényes. Elıkészített: :28 Oldal 2 / 6

3 [16727] A. ALAPVETİ CÉGADATOK A cég megnevezése MINTA D.D. Címe Honlap címe Bejegyzés dátuma a cégjegyzéket nyilvántartó szervnél Anyakönyvi szám ÁFAazonosító/ adószám Bankoknál vezetett tranzakciós számla 2 Vezetési rendszer certifikátumainak tulajdonosa 3 Alapító 4 Képviselık 4 A cég besorolása Nagyság 5 Fıtevékenység Összes cég száma a tevékenységi körben Törzstıke EUR Foglalkoztatottak száma 29ban Értékesítésbıl származó nettó árbevétel a tevkenységi körön belül 29ban % Üzleti hónapok száma 29ban 2 A tranzakciós számlák közé azok a számlák vannak besorolva, melyek a tranzakciós számlák nyilvántartásában T,D,F,X és Y betővel vannak jelölve. 3 Adatforrás: Szlovén Gazdasági Kamara. 4 Ha az alapítók illetve a képviselık száma hétnél több, ezek neve az iprsen, az AJPES honlap portálján szerezhetı be. 5 A gazdasági társaság nagysága a Gazdasági Társaságokról szóló törvény 55. Cikke alapján van meghatározva. Elıkészített: :28 Oldal 3 / 6

4 [16727] B. 29. ÉVI ADATOK ÉS MUTATÓK MINTA D.O.O I. NAGYSÁGRENDI ÉS ERDEMÉNYESSÉGI ADATOK (az összeg EURban kifejezve) Eszközök Tıke VÁLLALAT TEVÉKENYSÉG. Rövidés hosszúlejáratú kötelezettségek Bevétel Értékesítés nettó árbevétele Többletérték vagy veszteség az összetevın Üzleti nyereség vagy veszteség (EBIT) Üzletviteli pénzügyi áramlatok (EBITDA) Nettó nyereség vagy nettó veszteség Mérleg szerinti nyereség vagy mérleg szetinti veszteség Foglalkoztatottak száma II. A PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁLLALAT TEVÉKENYSÉG. 1. Nettó tıkehozam (nettó nyereség vagy nettó veszteség/átlagtıke) 2. Nettó eszközhozam (nettó nyereség vagy nettó veszteség/átlageszközök) 3. Bevétel nettó nyereséghozama (nettó nyereség vagy nettó veszteség/bevétel) Teljes gazdaságosság (bevétel / kidás) Üzletviteli gazdaságosság (üzleti bevétel/üzleti kiadás) A pénzügyi kötelezettségek és az EBITDA közötti viszony Összkötelezettség részaránya az eszközforrásokban, %ban Rövid lejáratú finanszírozás részesedése, %ban Összes eszközben való pénzrészesedés, %ban kifejezve Hosszú lejáratú eszközök és készletek hosszú lejáratú fedezettsége (tıke+rezerváció és hosszú lejáratú PCR+ hosszú lejáratú kötelezettségek/hosszú lejáratú eszközök+készletek) Forgóeszközök részesedése, eszközökben rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentve, %ban Foglalkoztatottra jutó többletérték vagy veszteség az összetevın, EURban kifejezve Foglalkoztatottra jutó havi átlagos munkaköltség, EURban kifejezve A foglalkoztatottak havi átlagfizetése, EURban kifejezve Az adatok nincsenek felülvizsgálva. Adatforrás: Számviteli kimutatások, 29 Elıkészített: :28 Oldal 4 / 6

5 MINTA D.D. KOCKÁZATI TÉNYEZİK /MUTATÓK 1. Nettó eszközhozam 2. Pénzügyi áramlások eszközökben való részesedése, %ban 3. Nettó nyereséghozam 4. Üzleti eredmény összesen 5. Bevételi részarány rövidlejáratú kötelezettségekben, %ban kifejezve 6. Rövidés hosszúlejáratú kötelezettségek eszközökben, %ban kifejezve 7. Összkötelezettségek részaránya tárgyi eszközökben, %ban kifejezve 8. Összkötelezettségek részaránya eszközforássokban, %ban kifejezve 9. Kamatfedezeti mutató 1. Összes eszközben való pénzrészesedés, %ban kifejezve 11. Rövidlejáratú kötelezettségek részesedése bevételekben, %ban kifejezve 12. Nyereséghozam és pénzügyi áramlás Eladósodás Likviditás Pénzrészesedés és rövidlejáratú üzleti követelések rövidlejáratú üzleti kötelezettségekben, %ban kifejezve 13. Rövidlejáratú likviditási együttható 14. Rövidlejáratú üzleti kötelezettségek befektetése 15. Rövidlejáratú kötelezettségek és eladott termékek valamint szolgáltatási költségek közötti vsizony 16. Nettó forgóeszközök részesedése eszközökben, %ban kifejezve 17. Értékesítésbıl származó nettó bevétel és eszközök közötti arány 18. Forgóeszköz bevételi együttható Produktivitás Vállalat SZK Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökség [16727] A mutató starisztikai közpértékének értéke C. KOCKÁZATI TÉNYEZİK ÖSSZES VÁLLALAT Százalékos besorolás, %ban kifejezve 19. Foglalkoztatottra jutó többletérték vagy veszteség összetevıkön, EURban kifejezve Adatforrás: Számviteli kimutatások A VÁLLALAT ÜZLETVITELI ADATAI ÉVES BONTÁSBAN ÉS A FEJLİDÉS BEMUTATÁSA ADATOK ÉS MUTATÓK (az összeg EURban kifejezve*) Növekedési mutató %ban kifejezve 1. Eszközök 2. Tıke 3. Rövid és hosszúlejáratú kötelezettségek 4. Pénzügyi kötelezettségek 5. Bevétel 6. Értékesítésbıl származó nettó árbevétel 7. Többletérték vagy veszteség az összetevın 8. Üzleti nyereség vagy veszteség (EBIT) 9. Üzletviteli pénzügyi áramlások (EBITDA) 1. Nettó nyereség vagy nettó veszteség 11. Foglalkoztatottak száma 12. Teljes gazdaságosság (bevétel / kiadás) 13. Nettó tıkehozam (nettó nyereség vagy nettó veszteség / átlagtıke) 14. Nettó eszközhozam (nettó nyereség vagy veszteség / átlageszközök) 15. Profit haszonrés (nettó bevétel vagy nettó veszteség / értékesítésbıl származó nettó árbevétel) 16. EBIT haszonrés (EBIT / értékesítésbıl származó nettó árbevétel) 17. EBITDA haszonrés (EBITDA / értékesítésbıl származó nettó árbevétel) 18. Pénzügyi kötelezettségek aránya eszközökben, %ban kifejezve 19. A pénzügyi kötelezettségek és az EBITDA közötti arány 2. Foglalkoztatottra jutó többletérték vagy veszteség az összetevın Adatforrás: Számviteli kimutatások Az adatok az alábbi évekre vannak felülvizsgálva: D. ADATAK ÉS MUTATÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA...ÉVRE VONATKOZÓAN * Az EUR összeg a Szlovén Bank középárfolyama alapján SITbıl átszámítva : Adatok a Mérlegkimutatás alapján a én érvényes árfolyam szerint., Üzletviteli kimutatási adatok az átlagárfolyam szerint az egyes évre vonatkozóan 25ig, a 26. évre vonatkozóan pedig a i árfolyam szerint. Elıkészített: :28 Oldal 5 / 6

6 [16727] MINTA D.D. 29. ÉVI TEVÉKENYSÉGI ADATOK ÉS MUTATÓK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁG HELYE A TEVÉKENYSÉGI KÖRBEN ADATOK ÉS MUTATÓK (az összeg EURban kifejezve) Összes vállalat száma a tevékenységi körben: Ugyanolyan nagyságú vállalatok száma a tevékenységi körben: legkisebb érték A TEVÉKENYSÉGBEN átlagérték Középérték statisztikai középérték legnagyobb érték A GAZDASÁGI TÁRSASÁG HELYE A TEVÉKENYSÉGEN BELÜL az összes gazdasági társaság között ugyanolyan nagyságú gazd. társaságok között 1. Eszközök 2. Tıke 3. Rövid és hosszúlejáratú kötelezettségek 4. Pénzügyi kötelezettségek 5. Bevétel 6. Értékesítésbıl származó nettó árbevétel 7. Többletérték vagy veszteség az összetevın 8. Üzleti nyereség vagy veszteség (EBIT) 9. Üzletviteli pénzügyi áramlások (EBITDA) 1. Nettó nyereség vagy nettó veszteség 11. Foglalkoztatottak száma 12. Teljes gazdaságosság (bevétel / kidás) 13. Nettó tıkehozam (nettó nyereség vagy nettó veszteség / átlagtıke) 14. Nettó eszközhozam (nettó nyereség avgy veszteség / átlageszközök) 15. Profit haszonrés (nettó bevétel vagy nettó veszteség/ értékesítésbıl származó nettó árbevétel) 16. EBIT haszonrés (EBIT/ értékesítésbıl származó nettó árbevétel) 17. EBITDA haszonrés (EBITDA / értékesítésbıl származó nettó árbevétel) 18. Pénzügyi kötelezettségek aránya eszközökben, %ban kifejezve 19. A pénzügyi kötelezettségek és az EBITDA közötti arány 2. Foglalakoztatottra jutó többletérték vagy veszteség az összetevın Adatforrás: Számviteli kimutatások, 29 E. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁRA ESZKÖZÖLT TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÉS KIADÁS AZ ALÁBBI IDİSZAKBAN 6 Adatforrás: Pénzügyi forgalom nyilvántartása számlavezetı bankoknál és takarékszövetkezeteknél 6 Magába foglalja a gazdasági társaság bankoknál és takarékpénztáraknál nyilvántartott számlákról eszközölt összes bevételt és kiadás.a kiadás nagyobb lehet a bevételnél, mert a gazdasági társaságnak tárgyév január 1én elegendı pénzeszköze volt a számlákon. ID információ: Az információ megrendelıje: Felelıs személy Elıkészített: :28 Oldal 6 / 6

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Ormándi Sándor vezérigazgató Budapest, 2013. március 1. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009.

A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009. A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009. I. Általános megállapítások I/1.) Gazdasági környezet, az energiaágazat helyzete A 2009-es évet az elhúzódó globális gazdasági válság határozta meg, a gazdasági

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

NYILATKOZAT 24/2008 (VilI. 15) PM rendelet alapján a 2012. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről

NYILATKOZAT 24/2008 (VilI. 15) PM rendelet alapján a 2012. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről NYILATKOZAT Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2012. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetıségi jelentésrıl NYILATKOZAT 24/2008 (VilI. 15)

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221651212208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2009. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2010. március 26. I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. A számvitelrl szóló törvény szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról konszolidált cégcsoport Az üzleti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3..

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3.. A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a december 31-i adatok alapján A nyilvánosságra hozatal nem tartalmazza

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Társulási Iroda ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 01-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA 3 II. ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI 3 1. A mérlegben

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2011.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2011.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tıke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben