DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS. Beszámoló a Munkaügyi Tanács évi szlovéniai tanulmányútjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS. Beszámoló a Munkaügyi Tanács 2008. évi szlovéniai tanulmányútjáról"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS 8. sz. napirendi pont Beszámoló a Munkaügyi Tanács évi szlovéniai tanulmányútjáról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 BESZÁMOLÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS OKTÓBER 2-a és 6-a KÖZÖTTI SZLOVÉNIAI SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁRÓL Szlovénia gazdasági helyzete A Szlovén Köztársaság területe: km2, lakossága fı (2005). Államformája köztársaság, az államfı köztársasági elnök. Fıvárosa: Ljubljana. Az euró január 1-i bevezetését követıen a szlovén gazdaság gyors növekedésnek indult az euró bevezetése miatt elhalasztott beruházások hirtelen megindulása révén. A kormány és a gazdasági szakértık egyaránt legjobban az infláció meglódulásától tartottak ám az év elsı felében ez a félelem nem igazolódott be ben Szlovénia áruexportjának értéke 15,4 százalékkal, az importé 15,7 % százalékkal bıvült. Az EU országok közül Magyarországra 68, Hollandiába 34, Csehországba 25, Olaszországba 19 %-kal nıtt a szlovén kivitel. Meghatározó partnerei mind az exportban, mind az importban: Németország, Olaszország, Ausztria és Franciaország. Fıbb termékei: jármővek, gépek, villamossági- és vegyi termékek, fa és faipari termékek. Magyarország és Szlovénia kereskedelmi kapcsolata A magyar kivitel döntı részét a feldolgozott termékek és a gépek teszik ki. A 2007 évi exportnövekedés jelentıs hányada a személygépkocsi export bıvülésére vezethetı vissza (149 M EUR, +35 %). A gabonaexport 9 millió euróval emelkedett. Az importban több mint négyszeresére nıtt a közúti gépjármővek és alkatrészek behozatalának értéke. A Renault Twingók és Cliók Szlovéniából kerülnek a magyarországi kereskedıkhöz. A szlovén munka-erıpiaci helyzet A munkanélküliségi ráta a legalacsonyabbak közé tartozik az Európai Unión belül 4,2 %. Az EU átlag 6,8 %, Magyarország: 7,6 %. A foglalkoztatási arány az EU-n belül a legmagasabbak közé tartozik, %. A szakmai program fı irányvonalai A Munkaügyi Tanács valamint a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ meghívást kapott a Magyar Köztársaság Szlovéniai Nagykövetéhez, Czukor József nagykövet úrhoz. A szlovéniai Koperi Regionális Munkaügyi Szervezet vezetıje együttmőködési megállapodás megkötésére tett javaslatot a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ vezetıjének. A koperi munkaügyi szervezet már látogatást tett központunknál egy alkalommal, tanulmányozva a minıségügy kérdéskörét. Szervezetünk, valamint a Munkaügyi Tanács fontosnak és hasznosíthatónak tartja a szlovén munkaügyi szervezettel való együttmőködést. Fentieknek megfelelıen a szlovéniai tanulmányút programjának kialakításánál kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy tanulmányozzuk a szlovéniai munkaügyi helyzetet,

3 tekintettel egyes kiemelkedı mutatóira. A szakmai program másik fontos részét képezte a koperi munkaügyi szervezettel való együttmőködés elmélyítése. Látogatás a szlovéniai nagykövetnél Szlovénia fıvárosában Czukor József, a Magyar Köztársaság szlovéniai nagykövete fogadta a delegációt október 2. napján. A nagykövet bemutatta a rezidenciát, mely a 90-es évek elején épült, elmondta, hogy 12 fıvel ez a szomszédos országokban a legkisebb magyar külképviselet. Szlovénia a volt szocialista országok közül 2 millió lakosával és km2 területével mára a legsikeresebb országgá vált. A két ország közötti kapcsolat dinamikusan fejlıdik. Tavaly a két ország közötti forgalom meghaladta a 1 milliárd Eurot, idén pedig a tervek szerint eléri az 1,3 milliárd Eurot. A Szlovénia és Magyarország közötti fejlıdéshez kellı kormányzati támogatás szükséges, nélkülözhetetlenek azok az intézmények, melyek megfelelı politikai hátteret adnak a kapcsolatokhoz. Létrejött a Magyar-Szlovén Üzleti Tanács kb. 60 taggal, amely feladatul tőzte maga elé, hogy a magyarországi rendszerváltás után visszaesett kapcsolatokat, üzleti forgalmat egyre intenzívebbé tegye, hasonlóan a Horvátországgal, Szlovákiával vagy éppen Ausztriával fenntartott kapcsolatokhoz. Elindult a Trigránit zöldmezıs beruházása, amely által üzleti, irodai és kereskedelmi infrastruktúra jön létre. A beruházás ténye megváltoztathatja az eddigiekben tapasztalt magyar beruházásokkal szembeni ellenállást. Jelenleg a szlovén piac szereplıi nagyon versenyképesek, így nehéz jobb ajánlatokkal betörni. Fontos lenne magyar cégek megjelenése Szlovéniában, mert ebbıl a pozícióból jó lehetıségek nyílnának a hajdani jugoszláv tagköztársaságok irányába is. Szlovéniában két kisebbséget ismernek el, az olaszt és a magyart. A kisebbségeknél pozitív diszkriminációt alkalmaznak, egy-egy parlamenti képviselıjük van. Sok intézménye van a kisebbségeknek az országban. A közelmúltban lezajlott közös kormányülésen szerették volna felhívni a figyelmet a határmenti települések helyzetére, arra, hogy nem csak Baranyában vannak komoly problémák, hanem az ország nyugati határain is. Az országhatár két oldalán (25-25 km-es sávban) a hajdani határsáv miatt, súlyos elmaradások vannak az infrastruktúrában, magas a munkanélküliség. Ez a probléma Szlovéniában is azt okozza, hogy a magyar kisebbségen belül az elvándorlás miatt egyre nagyobb az asszimiláció. A legközelebbi közös kormányülést szeretnék a határmentén megtartani, ezzel is felhívva a figyelmet a térség problémáira, melyek az elızı évtizedek mulasztásaiból adódnak. Szlovénia az Észak-adriai térség egyik igen fontos állama, ezért Magyarországnak komoly érdeke főzıdik a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, kiemelt jelentısége van az ország elhelyezkedésének, amely óriási logisztikai elınyökkel bír. A szlovén-magyar kapcsolatok problémamentesek. Szlovénia fél évig sikeresen elnökölte az Európai Uniót, az itt nyert tapasztalatait átadja Magyarországnak, amely 2011-ben adja az EU elnökséget. E hónapban választás volt Szlovéniában, némi meglepetésre az eddig kormányzó demokrata pártokkal szemben ugyan minimális különbséggel a szociáldemokrata párt gyızött elıször

4 az ország függetlenné válása óta. Várhatóan a kormányt a szociáldemokraták vezetik és részt vesz benne a liberális valamint a nyugdíjasok pártja. Az új kormány várhatóan nem változtat az eddigi külpolitikán, nem lesz változás a magyar szlovén kapcsolatokban sem. A jövıben is folytatni kívánják a közös kormányülések gyakorlatát, tavasszal tartják a következıt, mely témája lesz a vasúti, gáz és elektromos hálózatok összekapcsolása, valamint a határtérségeknek való segítségnyújtás. Látogatás a Koperi Regionális Munkaügyi Hivatalban Koper városában október 6-án Mira Kocevar Furlan igazgató asszony valamint hat vezetı munkatársa fogadta a Munkaügyi Tanács tagjait. Mira Kocevar Furlan röviden ismertetette a szolgálat tevékenységét. A jelszavuk: Hatékony szervezet, amely kedves és barátságos az ügyfelekkel, céljuk a foglalkoztatási arány rövid idıtávon belüli emelése. A koperi hivatal egy a 12 régió közül. A régió az olasz és a horvát határ mentén fekszik, május 1. óta szabad az átjárás az olasz munkavállalók számára Szlovéniába. Fıbb tevékenységi területek: munkaközvetítés, tanácsadás, foglalkoztatási orientáció, biztosítási ügyek intézése munkanélküliek számára, aktív eszközök biztosítása az ország foglalkoztatáspolitikájához, képzések, tanfolyamok, évrıl évre nı a külföldiek számára kiadott munkavállalási engedélyek száma, ezek száma elérte a db-ot, mely a foglalkoztatottak 5 %-a, ez egyfajta nemzetközi mérce szerinti határérték. A legtöbb külföldi munkavállaló a volt Jugoszlávia tagországaiból érkezik. Az igazgató asszony elmondta, hogy pécsi tanácskozás során felmerült annak a kérdése, hogy a Magyarországon munkanélküliként regisztráltak vállalhatnának-e munkát Szlovéniában, hiszen itt nagy igény lenne rá. Megállapításra került a tárgyaló két fél által, hogy két akadály van ennek, az egyik a mobilitás hiánya a másik a nyelvtudás hiánya. Ezen akadályok megszőntetésére reményét fejezte ki, ehhez a két fél együttmőködése jó alapot kínál. A hivatal szolgáltatásai munkanélkülieknek: informálás és tájékoztatás a munkavállalási lehetıségekrıl, szakmai választékról, a munkába állás feltételeirıl, jogaikról és kötelezettségeikrıl. Közvetítés a munkaadók és munkavállalók között, tanácsadás. Aktív eszközök biztosítása bár alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, de a problémák hasonlóak, neuralgikus pont az alacsony szakképzettség, az idıs kor. Jelenleg fı támogatási területeik: az idısek, a nık illetve a pályakezdık foglalkoztatásának támogatása. Foglalkoznak a vállalkozást indítani szándékozókkal. Szolgáltatás a munkaadóknak: információk a szabad munkaerırıl, a munkához mindenkinek joga van alkotmányos jognak megfelelıen minden munkáltató köteles a hivatalt értesíteni a szabad munkahelyekrıl. A hivatal az információkat ingyen továbbítja a média felé. Olaszországgal van egy közös programja a hivatalnak A munkavállalási lehetıségekrıl, és annak jogi feltételeirıl tájékoztató kétnyelvő honlapot indított a két fél, mely hatékonynak bizonyult. Amennyiben a munkáltatók szakembert hiányt jeleznek a hivatal felé, akkor megpróbálnak külföldrıl megfelelı képzettségő dolgozókat biztosítani számukra.

5 További feladataik közé tartozik szakmai anyagok, tájékoztatók, adatok közvetítése a munkaerıpiacról az államigazgatás és a társadalom felé. Szlovéniában is mőködik a Munkaügyi Tanács intézménye, melyben a munkaadókat a kamara, a munkavállalókat a szakszervezet, idınkénti meghívott a szociális tárca. Az igazgató kérdésre elmondta, hogy a szervezet állami intézmény, ezért az önkormányzatoknak a szervezetre közvetlen befolyása nincs. Ismertettte az intézmény szervezeti felépítését. Országosan a szervezet élén a Tanács áll, melynek tagjai: minisztériumok, munkaadó, munkavállalók, önkormányzatok. Alatta két Bizottság helyezkedik el, és a vezérigazgató tevékenykedik, aki irányítja a fıvárosban mőködı központi részleget, valamint a területi hivatalokat. 12 területi hivatal van, ennek egyike a Koperi Regionális Hivatal. A hivatalokhoz 59 munkaügyi iroda (kirendeltség), a koperihez 6 iroda tartozik. Koperi Hivatal mutatói: az ország lakosságának 7 %-a tartozik hozzá. A régióban a 2006-os 7,3 %-os regisztrált munkanélküliség 2007-re 6,2 %-ra csökkent ben fı vállalt munkát a régióban, ebbıl, 28 % volt a bejegyzett munkanélküli volt, 34 % a munkavállalási engedéllyel rendelkezı külföldi állampolgár, 38 % pedig egyéb kategóriába sorolandó. Az elmúlt 15 évben a idén szeptemberben volt a legalacsonyabb a munkanélküliek száma, 3247 fı. Ugyanakkor Szlovéniában is mutatkozik a világgazdasági recesszió hatása, így várhatóan ilyen jó eredményekre a következı idıszakban nem számíthatunk. A régióban élı munkanélküliek között stagnál a szakképzetlenek aránya, jelentıs mértékben csökkent a 26 évnél fiatalabb munkanélküliek aránya, ugyanakkor jelentıs mértékben nıtt a felsıfokú végzettségőeké valamint az 50 év felettieké. Stagnál, de nagyon magas a szakképzetlen nık aránya. Az idei évben a koperi régióban bejelentett munkaerı igény volt, ugyanakkor alig 3000 feletti a bejelentett munkanélküliek száma. A igények elsısorban az építıiparból, a kikötıi rakodói munkakörökre vonatkozóan, a vendéglátás, turizmus területérıl érkeznek. A bejelentett munkanélküliek, szakmai összetételük miatt, az igények lefedésére nem alkalmasak. A hivatal 2007 évi céljai és azok megvalósulási százaléka: Cél Elért eredmény Realizált % M.váll. tanácsadás ,5 Szakképzés, ,4 átképzés Munkához jutás ,2 szubvencionálása Közmunka ,6 Aktív eszközök kezelése: személyre 1,1 millió Eurót költött a hivatal, amely egy személyre forintot jelent, ebbıl 739 ezer euró nemzeti forrásból, 358 ezer uniós forrásból kerül felhasználásra. Készítette: Bodor Kornélia, a DDRMK humánpolitikai csoportvezetıje

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való

Részletesebben

MultiContact 'Exploring possibilities'

MultiContact 'Exploring possibilities' HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

ZÁHONY, a VASÚT és a VASÚTI ÁTRAKÓ

ZÁHONY, a VASÚT és a VASÚTI ÁTRAKÓ Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politikai és Gazdaságtani Doktori Iskola ZÁHONY, a VASÚT és a VASÚTI ÁTRAKÓ Doktori dolgozat Készítette Bajor Tibor Témavezetı Horváth Gyula egyetemi

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

4. TELEPÜLÉSI ESETTANULMÁNYOK

4. TELEPÜLÉSI ESETTANULMÁNYOK 4. TELEPÜLÉSI ESETTANULMÁNYOK CSURGÓ BERNADETT - MEGYES G. BOLDIZSÁR Települési esettanulmányainkat a kutatás részeként 2008 ıszén végeztük el négy határ menti kisvárosban: Makón, Gyulán, Létavértesen

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március MAGYAR trendfigyelı 2007. március Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. március 2 TARTALOM MAGYAR TRENDEK...

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

MAGYAR trendfigyel ı

MAGYAR trendfigyel ı MAGYAR trendfigyelı Készítette a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. február 2 TARTALOM Budapesti Olimpia 2020-ban...4 1. A negyedéves magyar

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg:

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg: Faiskolai Értesítı 26. szám Különszám 2005. január Geert Hanmstra Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése A magyarországi faiskolai szektor áttekintése PT 2004/46a Zoetermeer,

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Gazdaság és Vidékpolitikai Tanszék Doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A Kormány részére a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról Dr. Herczog László

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

J/2843. számú JELENTÉS

J/2843. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/2843. számú JELENTÉS a gyermekek és az ifjúság helyzetérıl, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekrıl Elıadó:

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL Készítette: Ipari Parkok Egyesület Rakusz Lajos 2007. szeptember T A R T A L O J M J E G Y Z É K

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben