Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék."

Átírás

1 Megfelel a 91/155/EEC /58/EC előírásoknak - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE 1. A készítmény neve Terméknév Az anyag/készítmény használata MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék. Valvoline Europe Division of Ashland Inc. Wieldrechtseweg BG Dordrecht Hollandia Tel. szám: Fax: Telefonszám vészhelyzet esetére Fax: (Németország) (Németország) Összetétel / információk az alkotórészekről Anyag/készítmény Készítmény CAS szám Súlyszázalék EC-szám Besorolás* Xn; R22 2-Ethylhexanoic acid (kálium só) Repr. Cat. 3; R63 Sodium nitrite O; R8 T; R25 N; R50 *Lásd a 16. pontot a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban Megjegyzés: * A munkahelyi expozíciós határértéke(ke)t a 8. fejezet sorolja fel (ha vannak) 3. Veszélyesség szerinti besorolás Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Besorolás Belélegezve káros Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések Belélegzés Lenyelés Elsősegély-nyújtási intézkedések Belélegzés esetén vigye friss levegőre. Ha a légzés nehéz, adjunk oxigént. Ha nincs légzés, végezzen mesterséges légegeztetést. Kapjon orvosi ellátást. Orvosi utasítás nélkül NE végezzen hánytatást. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Nagy mennyiségűanyag lenyelése esetén azonnal hívjon orvost. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le bővízzel. Távolítsa el a szennyezett ruhát és cípőt. Hideg víz használható. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg cipőket. Kapjon orvosi ellátást. Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bővízzel, legalább 15 percig. Hideg víz használható. Kapjon orvosi ellátást. Megjegyzések orvos számára Product contain Ethylene glycol. Lenyelés: Ethanol (alcoholic beverages) should be administered as soon as possible in case of poisoning since the half-life time of ethylene glycol is 3 hours. Ethanol reduces the metabolism of ethylene glycol to toxic metabolites. Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. Kiadási időpont Página: 1/5

2 5. Tűzoltó közeg Tűzveszélyesség Speciális expozíciós veszély Veszélyes, hőre bomló termékek Tűzoltók védelme Egyéni óvintézkedések KIS TŰZ: Használjon poroltót vagy szén-dioxidot. NAGY TŰZ: Használjon vízpermetet, vízködöt vagy habot. Ne használjunk vízsugarat. Nincs speciális veszély. 6. Óvintézkedés baleset esetén Környezetvédelmi óvórendszabályok Megtisztítási (eltisztítási) módszerek Ezek a termékek szénoxidok (CO, CO2) és víz. Valamilyen fémoxid. A tűzoltók kötelesek zártrendszerűtúlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) és teljes mentőkötél szerelvényt viselni. Szembefreccsenés ellen védőszemüveg. Teljes öltözet. Bakancsok. kesztyű. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze a kiöntött anyagot megfelelő hulladéktárolóba. Fejezze be a tisztítást úgy, hogy vizet locsol a szennyezett felületre, ami aztán elfolyhat a kommunális rendszeren keresztül. Ha nem áll rendelkezésre mentőszemélyzet, ne nyúljon a kiloccsant anyaghoz. Kisebb mennyiségűkifröccsent anyagot abszorbenssel kell felszórni (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható), majd az anyagot fel kell lapátolni és szigetelt, folyadékot át nem engedőtartályba helyezni. Nagyobb mennyiségűanyag kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az anyagot, illetve tartsuk vissza másként, hogy megakadályozzuk a vízelvezetőcsatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött anyagot megfelelőhulladéktárolóba. Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd a 13. pontot. 7. Kezelés és tárolás Kezelés Tárolás Csomagolóanyagok Javasolt Hőforrástól tartsuk távol. Ne lélegezze be a gázokat, füstöt, gzt vagy permetet. Megfelelővédőruházatot kell viselni. Az anyag lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Az orvosnak mutassuk meg a tartályt vagy a címkét. Tartsa távol olyan összeférhetetlen anyagoktól, mint oxidálószerek, savak, lúgok. Szorosan lezrt ednyben/tartlyban kell trolni. A tartályt hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Tárolja a következőhőmérsékletek között: 0-35 C (32-95 F). Használja az eredeti tárolóedényt. 8. Érintkezés az anyaggal/egyéni védőfelszerelés Expozíció-védelem Műszaki intézkedések Higiénés intézkedések Légzésvédelem Kézvédelem Szemvédelem Bőrvédelem Munkahelyi expozíciós határértékek EM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 104 mg/m 3 15 perc(ek). Forma: Valamennyi forma TWA: 52 mg/m 3 8 óra. Forma: Valamennyi forma Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a vonatkozó munkahelyi határérték alatt tartani. Biztosítson a munkahelyhez közel szemmosó állomásokat és biztonsági zuhanyozókat. Az anyag kezelése után, evés, dohányzás, mosdó-használat előtt, valamint a nap végén mossa meg alaposan kezét, alkarját és arcát. A termék megfelelőés rendeltetésszerűhasználata során nincs szükség légzőkészülékre. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, megfelelőgázálarcot kell viselni. Nem áteresztőkesztyűk. Védőszemüveg. Laborköpeny. Kiadási időpont Página: 2/5

3 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai állapot Szín Szag Forráspont Olvadáspont Relatív sűrűség ph Lobbanáspont Gőzsűrűség Párolgási sebesség Robbanási határértékek Öngyulladási hőmérséklet Gőznyomás Oldhatóság 10. Stabilitás Kerülendőkörülmények Veszélyes bomlástermékek Folyadék. Vörös. Jellemző. (Enyhe.) 166 C (330 F) <-13 C (9 F) g/cm 3 (25 C / 77 F) [Alap.] Zárttéri (CC): >120 C (248 F). A legnagyobb ismert érték 0.7 (Levegő= 1) (Víz) (Víz) viszonyítva Butil-acetát. Alsó: 1.7% Felső: 15.3% 413 C (775.4 F) 2.4 kpa (18 mm Hg) (20 C fokon) Stabilitás és reakciókészség Kerülendőanyagok 11. Toxikológiai adatok Lehetséges akut egészségi hatások Érzékennyé tevés Akut toxicitás 2-Ethylhexanoic acid (kálium só) Sodium nitrite Könnyen oldódik a következő(k)ben: hideg víz. A termék stabil. nyílt lángra és izzó anyagra (naked flame or incandescent material) Reakcióba lép a következő(k)vel: oxidálószerek, savak, lúgok. Do not use amines together with this product. Suspected cancer-causing N-nitrosamines could be formed. Ezek a termékek szénoxidok (CO, CO2) és víz. Valamilyen fémoxid. Teszt Lehetséges krónikus egészségi hatások Rákkeltőhatások 2-Ethylhexanoic acid (kálium só) Eredmény 4700 mg/kg 1650 mg/kg 5500 mg/kg 398 mg/kg 786 mg/kg 3000 mg/kg 1260 mg/kg 180 mg/kg 186 mg/kg 175 mg/kg 22 mg/kg 71 mg/kg 321 mg/kg Mutagén hatások Útvonal Bőr Fejlődési mérgező hatás Repr. Cat. 3; R63 Faj Kat. Egér human human Nyúl Nyúl Egér child Humán man Kedvezőtlenül befolyásolja a termékenységet Carcinogenitás Mutagenitás Fejlődési és teratogén hatások Reprodukciós toxicitás Túlzott behatás jelei/tünetei Kiadási időpont Página: 3/5

4 Belélegzés Lenyelés nem kívánt hatások 12. Ökotoxicitás Ökotoxicitási adatok Akut toxicitás A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzők hatására egészségkárosodás következhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás. Az anyag lenyelése a gyomor-bélrendszer irritációját okozhatja, valamint hasmenést idézhet elő. Lenyelése hányingert, gyengeséget és központi idegrendszeri hatásokat okozhat. Allergiás reakciókat okozhat bizonyos egyéneknél. A bőrrel érintkezés gyulladást és felhólyagosodást okozhat. Irritálhatja a szemet. Faj Időszak Eredmény Lepomis macrochirus (LC50) Oncorhynchus mykiss (LC50) 8050 mg/l >10000 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Sodium nitrite Oncorhynchus mykiss (LC50) mg/l ökológiai információk Tartósság/lebomló képesség BOI5 KOI EOI 0.89 g O2/g Felezési idővízben Biológiai lebonthatóság Könnyen Biológiai felhalmozódási képesség LogPow BKF Potenciál -1.3 kicsi/alacsony Tartósság/lebomló képesség 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Hulladékelhelyezési módszerek Európai Hulladékkatalógus (EHK) Veszélyes Hulladék További információk Fotolízis A termékre vonatkozó ökológiai vizsgálatokat nem végezték el. Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el szükséges kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. A termék, illetve oldatainak és eseteleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket * Igen. 14. Szállításra vonatkozó előírások Szárazföldi - Út/vasút UN-szám Helyes szállítási név - ADR/RID-osztály - Tenger UN-szám Helyes szállítási név - Nem szabályozott. Remarks Az ADR (Európa) szerint nem szabályozott. Nem szabályozott. Kiadási időpont Página: 4/5

5 IMDG osztály - Remarks Az IMDG szerint nem szabályozott. 15. Szabályozási információk A termék használata EU előírások Veszélyjelzőszimbólumok A besorolás és a címkézés a 67/548/EEC és 1999/45/EC számú EU rendeletek értelmében történt, figyelembe véve azok módosításait és a szándékolt felhasználást. - Fogyasztói felhasználások, Ipari alkalmazások. Kockázati kitételek Biztonsági kitételek Tartalmaz Tapintási veszélyre figyelmeztetés Belélegezve káros S2- Tartsa gyermekektl távol. S46- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a címkét Igen, alkalmazható. 16. Az R kitételek teljes szövegét lásd a 2. és a 3. Fejezetben - Magyarország A besorolások teljes szövege a 2. és a 3. fejezetben olvasható - Magyarország Az adatok felülvizsgálatára vonatkozó megjegyzések Előzmény R8- Éghetőanyaggal érintkezve tüzet okozhat. R63- A születendőgyermeket károsíthatja. R25- Lenyelve mérgező. R50- Nagyon mérgezőa vízi szervezetekre. A nyomtatás időpontja Kiadási időpont Az előzőkiadás időpontja: Változat 3.22 Valvoline and the Valvoline logo are trademarks of Ashland Inc. O - Oxidáló Repr. Cat.3 - Az ivarszervekre mérgezőhatású 3. kategória T - Mérgező Xn - Belélegezve ártalmas. N - Veszélyes a környezetre. Az előzőkiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz. Figyelmeztetés az olvasó számára Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért. Bármely anyag alkalmasságának végsőmeghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn. Kiadási időpont Változat 3.22 Página: 5/5

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Syntrans AT Kód Alkalmazás: Hajtómű olaj gépjármű hajtóművekhez 1867 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Kodak Polychrome Graphics Ltd.

Kodak Polychrome Graphics Ltd. Megfelel a 91/155/EEC 2001/58/EC szabványoknak BIZTONSÁGI ADATLAP Violet 500 előhívószer 1. Az anyag/készítmény és a cég/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy készítmény azonosítása Termék neve: Violet

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Nincs veszélyes készítményként besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Nincs veszélyes készítményként besorolva. 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Castrol Biotec Filter Oil Kód Alkalmazás: Levegőszűrő olaj 1033 Gyártó cég: Castrol Austria GmbH Címe: Industriezentrum NÖ-Süd,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben