AZ EURÓPAI HATÁROK SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN A SZLOVÉN-OLASZ HATÁR PÉLDÁJÁN Herczeg Edina 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI HATÁROK SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN A SZLOVÉN-OLASZ HATÁR PÉLDÁJÁN Herczeg Edina 1"

Átírás

1 AZ EURÓPAI HATÁROK SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN A SZLOVÉN-OLASZ HATÁR PÉLDÁJÁN Herczeg Edina 1 Bevezetés A XIX. századtól a nemzetállamok kialakulásával meghatározó szerephez jutottak az egyes államokat elválasztó határok, hiszen ettől kezdve az állam az egy nemzethez tartozás szimbólumává vált. A központosított államhatalom a legtöbb esetben az ország térszerkezetét is átalakította, az erőforrásokat a központi területekre koncentrálta, míg a határmenti területek hátrányos helyzetbe kerültek, marginalizálódtak. Ez a XIX. században európaszerte megkezdődő folyamat a XX. század második felében, Nyugat - Európában, a határmenti területek szerepének felértékelődésével jelentősen oldódott; ugyanez sajnos nem mondható el Európa keleti feléről, ahol egészen a 80-as évek végén bekövetkező rendszerváltozásig a határok elválasztó szerepe és az ezzel együtt járó valamennyi kedvezőtlen hatás fennmaradt. Dolgozatomban a szlovén-olasz határ kapcsán azt vizsgálom, hogy hogyan alakult át a két államot elválasztó határ szerepe valamint, hogy a határmenti területek felértékelődése milyen társadalmi és gazdasági lehetőségeket hordoz a térség számára. Eltérő politikai helyzet Európa keleti és nyugati felén Az I. illetve a II. világháborút lezáró béketárgyalások által meghúzott határok és határrégiók az azóta eltelt időszakban igen eltérő helyzetbe kerültek. Míg Nyugat-európában a határmenti együttműködések előmozdításában látták a tartós gazdasági fejlődés és béke zálogát és ennek következtében a határmenti kapcsolatok megélénkültek, addig Európa keleti felén éppen ellenkező irányú folyamatoknak lehettünk tanúi. A hidegháborús politikai helyzet a befelé fordulást az autark gazdaságpolitikák előretörését eredményezte, tehát a kifelé irányuló gazdasági kapcsolatokat minimalizálták. Ebben a térségben a határ, mint áthághatatlan sorompó, hermetikusan elzáró választóvonal jelent meg. A keleti tömb államai hiába tartoztak egy katonai ideológiai blokkba a köztük lévő általános bizalmatlan légkör megakadályozta a valós határmenti kapcsolatok kialakulását, illetve a szocialista rendszer jellemzőjeként valamennyi államban egy erőteljes centralizációt hajtottak végre, amely az önálló, alulról jövő kezdeményezéseket eleve elutasította még akkor is ha az újonnan meghúzott határok két oldalán lévő települések korábban évszázados kapcsolatrendszert mondhattak magukénak. Az egyes államokat elválasztó határok funkciói Jelentős változást a határmenti térségek helyzetében a 90 -es években, Kelet- Európában végigsöprő rendszerváltozás hozott. Ezen politikai változások legmarkánsabban a nemzeti államok határai mentén éreztetik hatásukat. Azon határok mentén, amelyek az elmúlt 50 évben a merev elzárkózás színterei voltak és amelyek mentén napjainkban az EU bővítése zajlik. A történelem folyamán a határok funkciói átalakultak, megváltoztak, de van három olyan alapvető funkció, amely változó arányban ugyan, de folyamatosan jelen van valamennyi államhatár esetében (Ratti 1991). 1. A határ, mint elválasztó akadály: a nemzetállamok és az egy nemzethez tartozás tudatos kialakulásáig a határok alapvetően védő, elválasztó funkciót töltenek be, sorompóként, akadályként viselkednek. A határ elválasztó szerepe függ az elválasztott területek jellegzetességeitől és a központi politika akaratától (Hardi 2001). 1 PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. 1

2 2. A határ, mint szűrő: a határsávok minden esetben egy szűrő funkcióval is rendelkeznek, hiszen csak az adott állam számára kedvező jelenségek átjutását teszik lehetővé a károsat pedig kiszűrik, visszautasítják. 3. A határ, mint kontaktzóna: ebben az esetben a határ nyitott, kontaktzónaként funkcionál két vagy több állam között. A határzóna a kommunikáció, az élénk gazdasági társadalmi érintkezés és fejlődés színtere. Teljesen nyitott határról természetesen nem beszélhetünk, hiszen az a határ megszűnését jelentené (1. ábra). 1.ábra A határ funkciói és hatásuk A) ELVÁLASZTÓ tényező eltérő politikai-intézményi rendszerek között ÖSSZEKÖTŐ tényező eltérő társadalmak és közösségek között B) A barrier határ A szűrő jellegű határ A nyitott határ H A T Á S O K Az elválasztó és lezáró tényezők uralkodnak Gazdasági büntető hatás A határ átjárható, de a nemzeti politika határozza meg a szűrést Szegmentál; eltérő és pozicionált jövedelmek Forrás: Ratti Az összekötő funkció uralkodik Határ menti együttműködés mint integrációs folyamat A határkutatók többsége a határ nyitottságát egyértelműen pozitívumként értékeli. Clement (1994) (idézi Hardi, 2001.) szerint a XX. század második felében lezajló gazdasági szerkezetváltás és ezzel párhuzamosan a korábban erősen központosított nemzetállamok átalakulása, decentralizálása új lehetőségeket nyit meg a határmenti térségek előtt. Ez az átalakulás annak lehetőségét hordozza magában, hogy a korábbi periférikus területek dinamikus terekké váljanak. Rechnitzer (1998) azonban hozzáteszi, hogy a kívánt fejlődés csak akkor következik be, ha a határmenti térségek felkutatják és kihasználják saját endogén forrásaikat. Hardi (2001) szerint pedig a határmenti területek fejlődését meghatározzák a területen kívül álló hatalmi tényezők, hiszen a határ funkcióinak alakítása elsősorban az ő kezükben van. A határmenti együttműködésekhez szükséges jogi alapok és pénzügyi források megteremtése A II. világháború után Nyugat-Európában egyértelművé vált, hogy Európa békéjét tartósan csak a határvidékek problémájának megoldásával lehet fenntartani. A kezdeti határmenti kezdeményezések alulról jövő, spontán törekvések voltak és a határ két oldalán jelentkező de hasonló problémák megoldására irányultak. Az 50-es évektől tapasztalható gazdasági növekedéssel párhuzamosan felismerték, hogy a határmenti együttműködésekkel nem csak a határ jelenlétéből adódó kedvezőtlen hatásokat lehet mérsékelni, de a határmenti fekvés éppen olyan előnyöket hordozhat, amelyekkel más, országon belüli régiók nem rendelkeznek. A határmenti területek versenyelőnyre tehetnek szert azon komparatív előnyök kihasználásával, hogy közvetlenül érintkeznek más természeti-társadalmi-gazdasági adottságú területekkel. 2

3 Az európai intézmények felismerve ezen megváltozott szerepeket, hozzáláttak a határmenti együttműködések útjában álló jogi akadályok megszüntetéséhez és a pénzügyi alapok megteremtéséhez. Az Európa Tanács már a 60-as évek második felétől figyelmet szentelt a határmenti együttműködések zavartalan működéséhez szükséges jogi háttér kidolgozásához. Ezen munka eredményeként fogadták el május 21-én a Madridi Keretegyezményt a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről. A Keretszerződés egyrészt megteremtette az együttműködés jogi kereteit, másrészt viszont -azon túl, hogy az egyes országok szabadon dönthetnek az egyezmény aláírásáról - a már csatlakozott országok számára is számos olyan eszközt nyújt, amelyek széles körben biztosítják a nemzeti identitás megtartását. Az idő előrehaladtával a határmenti együttműködések széles körűvé válása magával hozta a jogi keretek módosításának igényét is. Ezen módosítások közül az november 9- én napvilágot látott jegyzőkönyv a legfontosabb, amely elismerte a kollektívák szerződési jogát és kéri az államokat ennek tiszteletben tartására is. Ugyancsak az Európa Tanács bocsátotta ki 1997-ben a Regionális Önkormányzatok Európai Chartáját, ez a charta kimondja hogy az adott állam nemzetközi kötelezettségei és törvényei betartása mellett, a határmenti régiók és települések jogosultak határmenti együttműködések kezdeményezésére és folytatására. Az európai területi különbségek mérséklésére és ezen belül is a határmenti területek fejlesztésének előmozdítására több fejlesztési program is indult a kilencvenes évektől az Európai Unió részéről is. Ezek közül a két legjelentősebb az Interreg és a Phare CBC program. Az Interreg programok célja, hogy az EU keretén belül, a határmenti, periférikus helyzetű térségek felzárkóztatását előmozdítsa. Az Interreg kezdeményezés 1989-be indult az Európai Parlament 21 millió ECU-s támogatásával. Napjainkban az interreg program harmadik szakaszát éli (Interreg III.), amelyet az előző kettő (Interreg I. és II.) tapasztalatai alapján alakítottak ki. Az Interreg III az eddigi legnagyobb Közösségi Kezdeményezés, a közötti időszakra irányul és az európai együttműködés előmozdítására irányul három különböző szinten. Az Interreg IIIA, a határmenti térségek együttműködést támogatja. Az Interreg IIIB, az országok közötti kooperációt szorgalmazza. Fő célja a kiegyensúlyozott területi integráció megteremtése az európai Unión belül. Középpontjában a helyi, regionális és nemzeti hatóságok transznacionális együttműködése áll. Az Interreg IIIC, a régiók közti együttműködést ösztönzi. A program célja a leszakadó illetve válságtérségek fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, felzárkózásásnak elősegítése, valamint az európai térszekezet közös alakításásnak programja (az Európa 2000 és az Európa program alapján). A Phare CBC (Cross Border-Cooperation) program a határmenti együttműködéseket támogató kezdeményezés. A program 1994-ben indult és kezdetben az Unió külső határaira irányult, majd 1996-tól az eredeti célkitűzések módosulásával kezdődhetett meg az ún. Phare- Phare határok támogatása is ben a Phare programot átalakították, ennek értelmében 2000-től előcsatlakozási alapként funkcionál között a Phare Credo program révén, lehetőség nyílt a közép-európai országok egymás közötti és a FÁK országokkal határos régiók fejlesztésére irányuló forrásokhoz való hozzájutásra. A Phare CBC programok komplex területfejlesztési programok, amelyekben az adott terület és az Európai Unió területfejlesztési prioritásai érvényesülnek. 3

4 Együttműködés a szlovén-olasz határ mentén Ratti fontosnak tartotta a határok szerepének változását a történelem folyamán, elmélete jól nyomon követhető az általam vizsgált, szlovén-olasz határszakasz esetében is, hiszen ezen a területen, ha csak az elmúlt ötven év történéseit nézzük már markáns változásokat fedezhetünk fel az államhatárok funkcióinak alakulásában. A Szlovéniát is magában foglaló Jugoszláv állam határai mentén a II. világháborút követően, az eltérő katonai-ideológiai tömbök szembenállásának idején egyértelműen az elválasztó funkció dominált. Ezen funkció oldódása Jugoszlávia estében viszonylag korán megkezdődött, hiszen a 49-ben bekövetkező szovjet jugoszláv szakítás után Jugoszlávia egy sajátos fejlődési utat bejárva az EK felé nyitott. A határok igazi nyitásáról azonban csak Szlovénia függetlenné válása után, azaz 1990-től beszélhetünk. Ettől az időponttól kezdve Szlovénia a korábbi külgazdasági kapcsolatait felhasználva és továbbfejlesztve egyértelműen az EU felé nyitott; 96-ban elsőként és egyetlenként a volt Jugoszláv tagköztársaságok közül az EU társult tagjává, majd május 1-től teljes jogú tagjává vált. Már az Eu-ba való belépés előtt, a felkészülés időszakában jelentősen megélénkültek a kapcsolatok a szlovénolasz és a szlovén-osztrák határok mentén, bár mindhárom fél a kapcsolatok intenzifikálását várja Szlovénia teljes jogú Eu tagságától, olyannyira hogy felmerült egy jövőbeli hármas osztrák-olasz-szlovén eurorégió kialakításának gondolata is. Dolgozatomban az olasz-szlovén határmenti együttműködések releváns tényezői közül elsősorban a demográfiai kérdésekkel foglakozom. A határmenti együttműködésben résztvevő területek főbb demográfiai jellemzői Ez a határszakasz különlegesen változatos természetföldrajzi, demográfiai, gazdasági és kulturális képet mutat. Az Olaszországot és Szlovéniát elválasztó szárazföldi határ hossza közel 200 km, míg a tengeri határszakasz mintegy 40 km hosszúságú. A szárazföldi térség változatosságát az adja, hogy területén, a Júliai-Alpok révén megtalálható a tipikus alpesi környezet, majd ezt követi az adriai partig fokozatosan lealacsonyodó prealpi domborzat. Szlovéniában a statisztikai régiók száma 12, ezeket a régiókat 192 járás (obcsina) alkotja, ezek a régiók a Nuts rendszer 3. szintjének felelnek meg. Ez a területi szint azonban önkormányzatilag még nem intézményesült, csak adatgyűjtési, szolgáltatási funkciókkal rendelkezik. A határmenti együttműködésben közvetlenül résztvevő járások száma 22, ebből hat tartozik a 9. számú Goreniska nevű statisztikai régióba kilenc a 11. Goriska, míg a fennmaradó hét a 12. Obalno-kraska régióba tartozik. A 22 járás területe 4114,3 km 2, a három statisztikai régió területének 75%-át, míg a Szlovén állam területének kb. 20%-át adja. A területen közel ember él, amely a 3 régió lakosságának 68,4%-a, Szlovénia lakosságának pedig 14,4%-a. a népsűrűség 70 fő/ km 2 (1.táblázat). A demográfiai folyamatokat tekintve jelentős különbségek jellemzik Szlovéniát. Az ország középső részén van egy pozitív szaporodással és kedvező korösszetétellel jellemezhető tömb, míg a peremterületek, így az általam vizsgált régiók népessége is elöregedőben van és természetes fogyás sújtja őket, bár hozzá kell tenni, hogy a mutatók szerint kedvezőtlen demográfiai helyzetű Obalno-kraska rendelkezik a legnagyobb mértékű vándorlási nyereséggel, hiszen ez a régió található az Isztria-félsziget északi részén, ahol Szlovénia rövid tengerpartja húzódik. A gazdasági élet szereplői csak kis mértékben koncentrálódnak a staisztikai régiók szintjén, míg a mezőgazdasági tevékenység általánosan érinti az ország minden térségét, addig az ipari tevékenység tekintetében a fővárosi régió túlsúlya tapasztalható, ezen kívül három nyugati fekvésű régióban magasabb ez az érték az országos átlagnál abból kettő Goreniska és Goriska. Ez egyértelműen Olaszország földrajzi közelségével és az olasz tőke jelenlétével magyarázható. A 4

5 foglalkoztatottak, intézmények és általában a vállalkozók relatív eloszlása egyenletes és a munkanélküliség terén sincsenek regionális feszültségek Szlovéniában. A Szlovén Statisztikai évkönyv adatai szerint mind a regionális GDP, mind a bruttó és nettó jövedelmek a gazdasági szervezetekhez, a feldolgozóipari cégekhez hasonló területi koncentráltságot mutat. Az átlagos havi jövedelmek a Ljubjanát is magába foglaló központi régióban voltak a legmagasabbak, ezen kívül a Koper központú Obalno-kraskaban találhatók az átlagnál magasabb értéket, míg a másik két általunk vizsgált régióban az országos átlagnak megfelelő jövedelmi viszonyokat találunk. A régió egy lakosra jutó GDP-jét vizsgálva, megállapítható, hogy az országos átlagot messze (mintegy30%) meghaladja a Központi Régió. Ebben az esetben is az olasz határ menti Obalno-kraska és Goriska azok a régiók, amelyek az országos átlag fölötti értékkel rendelkeznek. Látható tehát, hogy azon túl, hogy Szlovéniában is létezik egy centrum-periféria viszony a főváros és a perifériák között, az európai gazdasági erőtérhez igazodva kialakulóban van egy délnyugat-északkeleti megosztottság is. 1.táblázat: A szlovén határmenti területek főbb demográfiai mutatói Terület Népességszám Népsűrűség Öregségi mutató km Bled 188, ,22 90,95 Bohinj 333, ,52 102,39 Jesenice 118, ,93 73,97 Kranjska Gora 256, ,19 99,88 Radovlijica 118, ,90 81,66 Trzic 155, ,82 68,01 Összesen 1171, ,01 80,13 Goreniska Régió össz ,60 69,52 Ajdovscina 245, ,26 77,09 Bovec 367, ,10 129,94 Brda 72, ,58 102,38 Kanal 146, ,34 110,04 Kobarid 192, ,08 118,39 Miren-Kostanj. 62, ,04 107,54 Nova Gorica 323, ,21 98,85 Tolmin 381, ,54 106,99 Vipava 107, ,29 81,61 Összesen 1899, ,26 97,65 Goriska Stat.. Régió össz ,80 95,75 Divaca 147, ,92 116,64 Hrpelije-Kozina 192, ,53 120,67 Izola 28, ,78 87,52 Komen 102, ,39 122,34 Koper 311, ,80 92,23 Piran 44, ,59 89,56 Sezana 217, ,69 110,19 Obalno-kraska Régió össz ,60 96,21 Határmenti térség össz. 4114, ,68 91,85 A három stat. régió össz ,05 82,54 Szlovénia ,00 77,63 Forrás: Republic of Slovenia, 1998 Statistical Yearbook 5

6 Olaszország részéről a határmenti együttműködésben Friuli-Venezia Giulia autonóm jogállású régió (NUTS 2 szint) vesz részt, a régió 62 községe (NUTS 5 szint) érintett közvetlenül a Szlovéniával való együttműködésben. Ez a 62 község közigazgatásilag a megyei szintbe sorolható Udine, Trieszt és Gorizia központtal jellemezhető megyékhez tartozik. A terület nagysága 2191 km2, az egész régió területének 27,9%-a. A térség ¾-e a Júliai -Alpok területére esik, tehát egyértelműen hegyvidéki terület as adatok szerint a területen ember él, a régió népességének 39,36%-át adva, a terület népsűrűsége 212,8 fő/ km 2 (2. tábázat). Szlovéniához hasonlóan erről a térségről is elmondható, hogy elvándorlás sújtja, 1991 és 1997 között 2,4% volt a terület népességvesztesége, amely jóval meghaladja a régió átlagát (1,09%). Természetesen az egyes területek között jelentős különbségek vannak. Az elnéptelenedés leginkább a hegyvidéki területeket sújtja, míg a szelídebb térszíneken és a síkságokon ezen mutatók jóval kedvezőbbek A demográfiai adatok szerint mind regionális, mind pedig megyei szinten a népesség elöregedése tapasztalható. A népesség 20,83%-a 65 évnél idősebb, ez az arány a határ közelében még magasabb, mintegy 21,7%. Az aktív népesség (a régió népességének 41,01%-a) 9,52%-a volt munkanélküli ben, a munkanélküliségi ráta 93-ig emelkedett, majd stagnált, napjainkban pedig 7% körül alakul. A foglalkoztatás terén mind a mai napig hátrányos helyzetben vannak a fiatalkorúak és a nők. A hozzáadott érték alapján és az aktív keresők megoszlása alapján is a szolgáltató szektor áll az első helyen a régióban, ezt követi az ipar majd a mezőgazdaság. 2. táblázat: Az olasz határmenti területek főbb demográfiai mutatói Terület km 2 Népességszám 1991-ben Népességszám 1997-ben Népsűrűség 1997 Öregségi mutató Z. della Val C. del Ferro 873, ,45 125,47 Zona Tarcentina 313, ,25 171,65 Z. delle Valli del Natisone 289, ,64 169,73 Z. della Bassa Cividalese 82, ,24 98,75 Zona del Manzanese 67, ,49 100,66 Zona del Collio 74, ,10 164,00 Zona Goriziana 124, ,49 197,03 Zona Monfalconese 152, ,58 199,34 Zona Triestina 211, ,16 250,09 Határmenti térség össz. 2191, ,80 209,99 Forrás: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Compendio Statistico, Mind szlovén, mind pedig olasz országos összehasonlításban elmondható, hogy a határmenti együttműködésben résztvevő régiók mindkét országban a fejlett régiók közé tartoznak, bár az elmúlt években tapasztalható gazdasági recesszió ezt a területet sem kerülte el. A válság kezelésének egyik lehetséges módja az együttműködések szorosabbá fűzése. 6

7 Az együttműködés konkrét eredményei és a felmerülő problémák A régiók együttműködésének kedvezett, hogy a két állam egymás felé közeledése viszonylag korán, már az 50-es években megindult. A teljesség igénye nélkül ennek főbb állomásai a következők voltak: 1956-ban kereskedelmi megállapodás született Gorizia-Udine és Sezana-Nova Gorica-Tolmino, valamint Trieszt és Buje-Koper között, ezt több, a gazdasági együttműködést szorgalmazó megállapodás követett a 70-es, 80-as évek folyamán. A következő nagy állomás az 1975-ben, mindkét állam által aláírt osimói egyezmény, amelyben véglegesítették Olaszország és Jugoszlávia határait, elejét véve bármilyen jövőbeli konfliktusforrásnak. Szlovénia a Phare CBC támogatások elérésére kezdettől fogva jogosult volt, majd május 1-től, az EU teljes jogú tagjaként az Interreg forrásai is megnyílnak számára. A korábbi források elosztása elsősorban a helyi prioritásoktól függött, így ez a határmenti térség a támogatások 33%-át a gazdasági együttműködések fejlesztésére, 30%-át a környezetvédelmi problémák megoldására, 18%-át az információs hálózat bővítésére, 10%-át a humán erőforrások fejlesztésére fordították, míg a technikai eszközök és a kulturális kapcsolatok ösztönzésére 5 illetve 4% jutott. Összességében elmondható, hogy a Phare CBC és az Interreg programok által támogatott határmenti együttműködés sikeressége egy konkrét makrorégió létrehozásában is tükröződik. Ez a Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Karintia és Szlovénia által létrehozott Határok nélkül elnevezésű makrorégió, amely a további együttműködések irányát is kijelöli és egy esetleges jövőbeli eurorégió csírája lehet. Az utóbbi években, különösen Szlovénia Európai Unióhoz való csatlakozásának közeledtével megélénkültek az alulról jövő kezdeményezések decemberében Portoroseben megtartott olasz-szlovén találkozó alkalmával a szakértők meghatározták az együttműködés preferált területeit. A gazdasági együttműködések elmélyítése A közlekedési-és információhálózat fejlesztése A munkaerőpiac összehangolása Tudományos kooperáció A kisebbségek védelme Mindezeken túl, december 18-án, Castelmontéban 16 szlovén és olasz község határozatot hozott az un. Polgármesterek Tanácsának létrehozásáról, akik évi egyszeri összejövetelük alkalmával megvitatják az éppen aktuális problémákat és lehetséges megoldásaikat. Szlovénia Európai Uniós tagságától az együttműködés szereplői új impulzusokat várnak. A kedvező kép ellenére azonban ebben a térségben is vannak az együttműködés hatékonyságát gátló tényezők. Ilyen komoly hiányosság például, hogy bár mindkét állam aláírta a Madridi Konvenciót de Szlovénia még mind a mai napig nem ratifikálta. A jogi tényezőkön túl, a két ország eltérő története is szerepet játszik abban, hogy akadályok gördülnek a kooperáció elé. Míg Olaszországban a határon túli együttműködéseknek és az európaiság gondolatának mély gyökerei és hagyományai vannak, addig a Balkánon a 90-es évek szomorú eseményei a fragmentálódás és a nacionalizmus előretörését eredményezték. Ezzel magyarázható Szlovénia ódzkodása mindenfajta decentralizációs törekvéstől, hiszen mint minden fiatal állam minden ilyen kezdeményezés mögött, önálló állami létének veszélyeztetését sejti. Ezért nem hajtotta még végre azt a közigazgatási reformot, amely a NUTS 3. szintjének önkormányzatiságot juttatna Ennek a szintnek a hiánya viszont azt a kedvezőtlen hatást eredményezi, hogy az olasz-szlovén határ két oldalán lévő partnerek eltérő kompetenciákkal rendelkeznek, ami viszont akadályozza az együttműködés elmélyülését. 7

8 Mindezeken túl a gazdasági és természeti viszonyok különbözősége tovább gyengíti a kapcsolatokat a határ két oldalán, hiszen a gazdasági krízis, a terület periférikus fekvése, az átalakulóban lévő szlovén gazdaság és a kommunikációs nehézségek megléte komoly akadályokat állít az együttműködés elmélyítése elé. A közeljövőben tehát a szlovén és az olasz kormány elsődleges feladatai között kell, hogy a szerepeljen ezen akadályok elhárítása és további lépések megtétele a határmenti együttműködések előmozdítása érdekében. Összegzés Dolgozatomban arra igyekeztem rámutatni, hogy a határok szerepének átalakulása milyen társadalmi-gazdasági változásokat indukálhat egy adott határrégióban. Ezen két tényező kedvező egymásrahatása, olyan határrégiókat hozhat létre, amelyek az endogén és exogén források optimális kihasználásával, napjainkban azt a történelmi lehetőséget kapták, hogy a korábbi periférikus szerepkörből kilépve dinamikus terekké váljanak. Nyugat-európai tapasztalatok bizonyítják, hogy a határmenti együttműködések révén lehet az eltérő történelmi fejlődésből fakadó területi különbségeket a leghatékonyabban kiegyenlíteni és a korábbi, a központi politika által elhanyagolt térségeket újra bekapcsolni a társadalmi-gazdasági vérkeringésbe, ezzel is elősegítve a terület népességmegtartó képességének növelését. Az általam vizsgált szlovén-olasz határmenti térség egy különösen érdekes terület hiszen földrajzi helyzetéből adódóan hidat képez Nyugat -Európa és a Balkán között, közvetítve az európai értékeket valamint a határmenti együttműködésben már elért eredmények és tapasztalatok átadásával fontos szerepet játszhat a Balkán térségének minél gyorsabb és zökkenőmentesebb integrálásába az európai térbe. IRODALOM Delli Zotti, G.(1983) Relazioni Transnazionali e Cooperazione Transfrontaliera. Il caso nel Friuli- Venezi Giulia. Angeli, Milano Gasparini, A. (szerk.) (2000) Problemi e Prospettive dello Sviluppo di Euroregioni sul Confine Nord- Orientale Italiano: il Caso del Friuli-Venezia Giulia. I.S.I.G., Gorizia, 197p. Gasparini A. Zago M. (2000) La Cooperazione Transfrontaliera nel Friuli-Venezia Giulia. I.S.I.G., Gorizia, 151p. Golobics P. Merza P. (2002) Polarizálódó világgazdaság. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, 207 p. Hardi, T.(2001) A határ és a határ menti együttműködések a kialakuló határrégiókba., Doktori disszertáció. MTA RKK, Győr, 185 p. Horváth, Gy. (szerk.) (1993) Régiók és városok az olasz modernizációban. MTA RKK, Pécs, 384 p. Illés I. (2002) Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Dialóg - Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 362 p. ISTAT, Censimento della Popolazione 1991, fascicoli provinciali, Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia, Compendio Statistico, edizione Németh N.(2002) Szlovénia térszerkezete az évezred végén in.: Jakobi Á. (szerk) RÉKA Regionális értékelés és kvantitatív analízisek. ELTE, Budapest, pp Probáld, F.(2000) (szerk.) Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 580 p. Ratti R. (1991) Regioni di Frontiera.Banca di Credito Commerciale e Mobiliare, Lugano Rechnitzer J. (1998) A területi stratégiák. Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 347 p. Republic of Slovenia, 1998 Statistical Yearbook, Ljubjana,

9 Szabó P.(2002) Észak, Dél, Harmadik Olaszország és társaik - Makroregionális tagozódás Olaszországban. in.: Jakobi, Á. (szerk) RÉKA Regionális értékelés és kvantitatív analízisek. ELTE, Budapest, pp

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Szerkesztette RÁCZ SZILÁRD Pécs, 2006 E könyv a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Prof. dr. Nagy

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program

IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary;

Részletesebben

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Elõszó Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Michel Barnier Az Európa Tanács tagja A Gyakorlati útmutató határ menti együttmûködéshez akkor jelenik meg, amikor a Közösségbe való felvétel elõkészítése,

Részletesebben

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés MŰHELYVITÁRA Készítette:

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Készült a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

NÉHÁNY FÖLDRAJZI ELMÉLET ALKALMAZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE HATÁRTÉRSÉGEIRE ÉS HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEIRE. Hardi Tamás 1

NÉHÁNY FÖLDRAJZI ELMÉLET ALKALMAZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE HATÁRTÉRSÉGEIRE ÉS HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEIRE. Hardi Tamás 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. NÉHÁNY FÖLDRAJZI ELMÉLET ALKALMAZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE HATÁRTÉRSÉGEIRE ÉS HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEIRE Hardi Tamás 1 Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ,

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA OTDK-DOLGOZAT Pankotay Fruzsina Magda BA 2013 A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OSZTRÁK MAGYAR SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN THE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO BECOME ENTREPRENEURS IN THE AUSTRIAN-HUNGARIAN-SLOVAKIAN

Részletesebben

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN IN HU-RO STYLE Two countries,

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben