A SZLOVÉN HADSEREG SZEREPE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETO. Bojan Potocnik ezredes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZLOVÉN HADSEREG SZEREPE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETO. Bojan Potocnik ezredes"

Átírás

1 Bojan Potocnik ezredes A SZLOVÉN HADSEREG SZEREPE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETO Szlovénia függetlenségének 11 éve alatt a Szlovén Hadsereg az elso fordulatot akkor élte át, amikor az egykori Területvédelem átalakult Szlovén Hads e- reggé, az ország védelmét szolgáló egyetlen fegyveres erové. A hadsereg szervezeti felépítése és szerkezete alkalmazkodott az ország akkor vélt veszélyeztetettségéhez, hiszen a többi országban az egykori Jugoszlávia köztársaságaiban még mindig hadiállapot uralkodott. A felszerelés és a fegyverzet, amely az egykori Jugoszláviából származott, nem volt úgy a szükségletekhez és feladatokhoz rendszeresítve, hogy lehetové vált volna a szükséges harcképesség feltételeinek biztosítása. Ezért a korszeru haditechnikai felszerelések beszerzése mellett kellett dönteni. De még csak az 1996-os embargó megszüntetése után lehetett pályázatokat kiírni az említett beszerzésekre, amelyekhez Szlovénia külön jogszabályban, Az alapveto fejlesztési tervekrol szóló törvényben és az ún. védelemre szánt tolárral biztosította a szükséges anyagi eszközöket. Az említett törvény alapján a program megvalósítása 1994-ben kezdodött, amely során beszereztük a tüzérség, a légiero és a pá n- célozott egységek szükséges felszerelését és fegyverzetét. De még csak a évben kezdtük el a XXI. századi harcos projekt megvalósítását, amely által biztosított a katonák legkorszerubb felszerelése. A fent említettekbol kitunik, hogy a Szlovén Hadsereg alakulatai felszerelésének tervezése során nem gondolkoztak a fegyveres erok terrorizmus elleni harcban történo bevetésének lehetoségérol. Némi tapasztalatra szert tettünk a Szlovén Hadsereg ENSZ keretén belül végzett nemzetközi békefenntartó missziója során. A terrorizmus elleni harc, amelyet szeptember 11. elott ismertünk meg, a tervezok gondolatában mindig jelen volt. Ismert ugyanis, hogy a terrorizmus jelensége a volt Jugoszlávia területén egészen 1990-ig mindvégig jelen volt. Több száz eset ismert, amikor a II. világháború után extrém politikai mozgalmak megpróbáltak eroszakkal, terrorista mó d- szerekkel bosszút állni az elveszített háború miatt. Nyugtalanság és pánik keltéssel megpróbálták eroszakos módon destabilizálni a politikai viszony o- kat az országban.

2 A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGBAN ELFOGADOTT TERRORIZMUS ELLENI JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK Szlovénia a terrorizmus elleni harcban már az USA-ban történt sze p- temberi események elott elfogadott számos normatív jogszabályt, amelyek közvetve a terrorizmus elleni harcot is lefedik. Ilyen dokumentumok közé tartoznak a hazai normatív jogszabályok, nemzetközi konvenciók és egye z- mények, amelyeket Szlovéniai átvett az egykori Jugos zláviától, vagy pedig már önálló országként írt alá. A legfontosabb ratifikált nemzetközi dokume n- tumok között tartjuk számon az alábbiakat: Konvenció a nemzetközileg védett személyek, beleértve a diplomaták ellen elkövetett buncselekmények megakadályozásáról és büntetésérol, Nemzetközi ko nvenció a túszejtés ellen, Konvenció a törvénytelen repülogép-rablás visszaszorításáról, Konvenció a loszerek megjelölésérol azok felfedése érdekében, Konvenció a nukleáris anya gok fizikai védelmérol, Konvenció a terrorista bombatámadások visszaszorításáról, 1998 (a ratifikáció folyamatban van). Az Európa Tanács konvenciója a buncselekménnyel szerzett vagyon mosásáról, felfedésérol, lefoglalásáról és elkobzásáról, Szeptember 11. elott belso jogi normatív jogszabályok is elfogadásra kerültek, amelyek közvetlenül lefedik a terrorizmus kérdéskörét és meghatározzák az állam terrorizmus elleni tevékenységét: A Szlovén Köztársaság évi Alkotmánya külön sehol sem hangsúlyozza a terrorizmus elleni harcot, de fontos jogalapot jelent azon ratifikált szerzodések és dokumentumok alkalmazásához, amelyeknek a Szlovén Köztársaság belso jogrendjében közvetlen érvényességét ismeri el. Az Alkotmány továbbá meghatározza az állam rendelkezésére álló védelmi erok alkalmazását speciális rendkívüli állapot vagy háb o- rús veszély esetén. Az 1995-ben elfogadott, a pénzmosás megakadályozásáról szóló törvény alapveto jogi normát nyújt a terrorizmus finanszírozását megak a- dályozó intézkedések foganatosítása terén. Az 1994-ben elfogadott Büntetotörvénykönyv inkriminálja a belföldi és a nemzetközi terrorizmust (mindketto esetében a büntetési tétel 5-30 év, ezen törvény alapján lefoglalhatók a bunszövetkezet finanszíroz á- sára szánt pénzeszközök); a Büntetotörvénykönyv inkriminálja a em- 2

3 berrablást, a repülogép vagy hajó elrablását, a legmagasabb színtu állami vezetok elrablását, a nemzetközi védelem alatt álló személyek veszélyeztetését és a túszejtést. Az 1994-ben elfogadott Büntetoeljárásról szóló törvény ugyan lehetové teszi az adatgyujtést bankoktól, takarékpénztáraktól és egyéb pén z- ügyi tevékenységet folyatatóktól, de az ilyen adatgyujtésnél eléggé restriktív és kifejezetten nem öleli fel a terrorizmus buncselekményt. A 2001-ben elfogadott a korlátozó intézkedésekrol szóló törvény leh e- tové teszi a korlátozó tartalmú jogszabályok elfogadását és lehetové teszi a bankoknál és egyéb pénzintézeteknél vezetett számlák befagyasztását. Az 1999-ben elfogadott idegenrendészeti törvény a kü lföldiek orszá g- ba történo belépésérol és kilépésérol szól, valamint a határ ellenorzés é- rol, de értelemszeruen alkalmazható a terroristák mozgásának ellenorzésére és mozgásuk megakadályozására is. Az évi Állampolgárságról szóló törvény azon személy állampolgárságba fogadása elutasításának különleges intézkedését helyezi kilátásba, akinek a befogadása veszélyt jelentene az állam biztonsága szempontjából. A menedékjogról szóló törvény évi módosítása és kiegészítése lehetové teszi annak ellenorzését, hogy a menedéket kéro nincs, illetve nem volt résztvevoje terrorista tevékenységeknek többek között meghatározza a kizárás azon indokait, amelyek miatt azoknak a szem é- lyeknek, akik terrorizmussal kapcsolatos buncselekmények elkövetésével vagy az azokban való részvétettel gyanúsítottak, nem ismeri el a menedékhez való jogot szeptembere, az USA-t ért terrortámadások után a Szlovén Köztársaság egész sor nemzetközi normatív jogszabályt fogadott el és így bekapcsolódott a nemzetközi antiterrorista koalícióba. Szlovénia tehát az alábbi nemzetközi intézkedéseket fogadta el és hajtja végre: Támogatja és végrehajtja az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1269 sz. (a terrorcselekményekrol), 1368 sz. (az USA elleni terrortámadás elítélés é- rol), 1373 sz. (nemzetközi összefogásról a nemzetközi békét és bizto n- ságot veszélyezteto terrortámadások és cselekmények elleni nemzetközi küzdelemrol) szóló határozatait. A Szlovén Köztársaság aláírta a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló nemzetközi konvenciót, amely az Országgy u- lésben ratifikációs folyamat alatt áll. Ratifikációs folyamatban van továbbá a Konvenció a terrorista bombatámadások megtorlásáról is. 3

4 Elfogadta és figyelembe veszi a FATF-nak (Financial Action Task Force) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadály o- zásáról szóló határozatait. A Szlovén Köztársaság az említett jogszabályokkal összhangban az USA -t ért terrortámadások után a terrorizmus elleni harc érdekében néhány újabb jogszabályt is elfogadott, vagy pedig kiegészítette a már érvényes belso jo g- szabályokat: Az Országgyulés Nyilatkozatot fogadott el a terrorizmus elleni közös harcról, amelyben elítél mindenféle terrorcselekményt és csatlakozik a nemzetközi közösség terrorizmus elleni harcához. Hatályba lépett az új, a pénzmosás megakadályozásáról szóló törvény, amely teljes egészében összhangban van a nemzetközi standardokkal és megfelelo jogi alapot jelent a terrorizmus finanszírozását megakad á- lyozó és FATF intézkedések foganatosítása terén. Elfogadásra került a Büntetoeljárásról szóló törvény módosításáról és kiegészítésérol szóló törvény is, amely elsosorban a bankoktól, tak a- rékszövetkezetektol és egyéb pénzügyi forgalmat bonyolító intézm é- nyektol történo bizalmas adatok beszerzése terén hoz újat azokban az esetekben, amikor a nemzetközi terrorizmusról, illetve annak finanszírozásról szóló adatok beszerzésérol van szó. A Szlovén Köztársaság Kormánya az ENSZ számú határozatával összhangban a terrorizmus elleni harc intézkedéseirol nemzeti jelentést fogadott el, amely tartalmazza az összes aktuális és tervezett intézk e- dést a terrorizmus elleni harc terén, valamint Szlovénia ezen a területen foganatosított normatív rendezéseit (a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, csatlakozás a nemzetközi terrorizmus elleni ko n- venciókhoz, a biztonsági szervek intézkedései ) A Kormány továbbá intézkedési csomagot fogadott el, amely a Szlovén Köztársaságban a biztonsági szervek részérol biztosítja a rizikós objektumok, terek és emberek szigorúbb ellenorzését és orzését. Az említett normatív jogszabályok és elfogadott megoldások mellett a hazai terrorizmus elleni törvényekben rövidesen további változtatásokat és módos í- tásokat terveznek, éspedig: A Büntetotörvénykönyv módosításai között szerepel többek között annak a terrorizmus elleni küzdelem nemzetközi dokumentumaihoz történo igazítása (kimondja majd a terrorizmus finanszírozásának explicit inkriminációját). Az idegenrendészeti törvény módosításának tervezetében azon külföldieknek, akik tartózkodása összekapcsolható lenne terrorista csele k- 4

5 mények elkövetésével, az engedély kiadás terén határozottabb intézk e- déseket terveznek VAN-E HELYES KÉPÜNK A TERRORIZMUSRÓL? Amikor egy találomra kiválasztott beszélgetotárstól megkérdezzük, mi a terrorizmus, a szeptemberi 11-i USA-beli események kerülnek elotérbe. A definíció azt mondja a terrorizmusról, hogy politikai, gazdasági, vallási, ide o- lógiai célok elérése érdekében szándékosan alkalmaz eroszakot vagy eroszakkal fenyeget, hogy félelmet és nyugtalanságot okozzon kívül álló emberek között, és ezzel kormányokat vagy társadalmakat álláspontjuk megváltoztatására, elfogadhatatlan követelmények teljesítésére és magatartásra kényszerít. Az eroszak vagy az eroszakkal való fenyegetés kü lönleges vállfajáról van tehát szó, amely pszichológiai nyomásként tervezetten történik annak érdekében, hogy a nyilvánosság körében félelmet keltsen és terjesszen. Az eroszak kiszámíthatatlansága és véletlenszerusége a kormánynak csak látszólag teszi lehetové az összes potenciális áldozat védelmét. A megfélemlített nyilvánosság és a megfélemlített társadalmi csoportok a kormányt és egyéb társadalmi intézményt politikai álláspontjuk és magatartásuk megváltoztatására kényszeríthetik. A terrorizmus illegitim eroszak legitim lázadások esetén is. A lázadók nem terroristák, amennyiben figyelembe veszik a nemzetközi háborús és humanitárius jog szabályait. Ártatlan terrorista nincs. A célpontok kiválasztásának széles spektruma a terroristáknak minimális kockázat me llett a siker nagy valószínuségét teszi lehetové. Amennyiben támadásuk nem sikerül, vagy nem hoz kívánt eredményt, akár le is tagadhatják felelosségüket. A demokratikus társadalmak leegyszerusítik a terroristák tevékenységét és ezen probléma kezelésére a nyilvánosság számára a legelfogadhatóbb mó d- szereket alkalmazzák, amelyeknek a legcsekélyebb a következményük. Az autoritatív kormányoknak a terroristákkal való harcban kevesebb a kötöttségük. A terroristák számára pedig nagyon fontos, hogy terrorista cselekményük minél nagyobb visszhangot kapjon. Tettük nem okoz kello félelmet, ha senki sem tud róluk. A nyilvánosság elotti megjelenés sokszor kihat a célpont kiválasztására. Minél nagyobb a kiválasztott célpont szimbolikus értéke, annál nagyobb félelmet okoz a terrorista cselekmény. 5

6 A TERRORIZMUS ELLENI HARC EROI ÉS ESZKÖZEI A normatív rendezettség mellett, amely alapot ad a terrorizmus elleni harc intézkedéseinek a tervezéséhez, a Szlovén Köztársaságban békeidoben a közvetlen intézkedésekért a Belügyminisztérium a felelos. Mindenekelott a rendorség rendelkezik a terrorizmus megjelenése esetén megfelelo, a mentéshez és intézkedéshez szükséges célerokkel és eszközökkel. Normális körülmények mellett a Szlovén Hadsereg mindenekelott olyan intézkedéseket foganatosít, amelyekkel megakadályozza a katonai eszközök terrorista célokra történo felhasználását. A felszerelés, fegyverzet és helyiségek maximális biztosítása állandó feladattá vált, a képzés és oktatás megfelelo katonai oktatási intézményekben ugyancsak. Az általános tudás és a terrorizmus ismerete a legfontosabb biztosíték arra, hogy megakadályozzuk az ilyen jelenség me g- jelenését önmagában a védelmi rendszerben. Az olyan szélesebb kiterjedésu terrorista cselekmények megjelenése esetén, amelyek veszélyeztetnék az állam és a politikai rendszer normális muk ö- dését és ezzel ártatlan emberek életét sodornák veszélybe, vagy pedig hata l- mas anyagi kárt okoznának, elegendo ok a rendkívüli állapot kihirdetésére az országban, amely lehetové teszi a különleges intézkedéseket, beleértve a fegyveres erok aktiválását, amelyek bekapcsolódnak a kialakult helyzet rendezésébe. Az elso fázisban a gyors reagálású erok legjobban felszerelt és kiképzett része kerül bevetésre. A terrorista cselekmény elkövetoinek és szervezoinek semlegesítése után azok elfogásra kerülnek és megakadályo z- zuk szökésüket a cselekmény helyszínérol illetve az országból. A terroristák tervezett céljai magvalósulásának terjedelme és tartalma mellett figyelembe véve konkrét tényeket helyi, belso vagy külso terrorizmusról van-e szó létrejön a közvetlen együttmuködés a szomszédos országokkal, különösen azzal az országgal, amelybol a terroristák származnak. A régióban a Szlovén Köztársaság területén kívül megjeleno terrorizmus esetén a titkosszolgála t- okkal történo megerosített együttmuködés, valamint a speciális megállapítások és információk közvetítésére irányuló különleges intézkedések bevezetésére kerül sor, amelyek a konkrét országnak megkönnyítenék az eloállt helyzet rendezését. De egyébként sem tudjuk már elképzelni a speciális szolgálatok muködését a szomszédos és a szélesebb régió egyéb országai rokonszolgálataival történo együttmuködés nélkül. A Szlovén Hadsereg tehát közvetlenül nem vesz részt a terrorizmus elleni harcban mindaddig, amíg ehhez nem adottak a szükséges feltételek. Errol a Kormánytanács dönt és javaslatot tesz a különleges állapot bevezetésére és a 6

7 Szlovén Hadsereg különleges egységeinek aktiválására is. ZÁRÓGONDOLATOK Összegzésként megállapíthatjuk, hogy még nem történt meg minden annak érdekében, hogy a Szlovén Köztársaság egyértelmuen meg tudja határozni a területén jelentkezo terrorista cselekmények esetén szükséges eljárásokat és intézkedéseket. A kérdés a terroristák célpontja, módszere, eszközei, az id o- pont és a munkamódszer, valamint az elokészületek kiválasztásában meglevo elonyük miatt is aktuális. Tehát szinte mindig szert tehetnek bizonyos elonyre és meglepetést okozhatnak. A kérdés az, hogy mekkora az idobeni eltérés a terrorcselekmény kezdetének észlelése és a semlegesíto és lehetetlenné tévo erok fellépése között. Ezért arra számíthatunk, hogy a terroristák a jövoben olyan opciókat választanak majd, amelyek kezdeti fázisban biztosítják a maximális hatékonyságot (sokk, félelem, kilátá stalanság érzete ) és kieroszakolják a terrorcselekmény tervezett célját. Ezért a terrorizmus elleni küzdelemben illuzórikus elvárni az intézkedések teljes mértéku tervezettségét. A terrorizmus veszélyeivel szemben mindennél fontosabb a terrorcselekmény vagy cselekmények feltételeinek meglétére utaló megjelenési formák kello idoben történo észlelése. A lakosság együttmuködése nélkül, amely képes lesz felismerni a terrorcselekmények feltételeinek megjelenési formáját, lényegesen nehezebb lesz feltárni és azonosítani a terrorizmus szimptómáit. Nem hiába való tehát arról gondolkodni, hogy az észlelés és a terrorcsele k- mények elleni védelem kérdésérol készüljenek megfelelo oktatási programok, amelyek a szélesebb populációnak nyújtanának bizonyos önvédelmi tudást. De kétségtelen tény az is, hogy pillanatnyilag egyre inkább azon titkos - és a biztonsági szolgálatok szorosabb együttmuködésének a szükségessége kerül elotérbe, amelyek rendelkeznek a terrorcselekmények kello idoben történo észleléséhez és felfedéséhez szükséges eszközökkel és módszerekkel. Abban az esetben pedig, amikor konkrét cselekményre kerül sor, a partnereknek egymáshoz kellene eljuttatniuk az összes eddig szerzett tapasztalatukat és tudásukat a konkrét esetek rendezése során, még a negatív tapaszta latokat is. A Szlovén Köztársaság elmélyülten foglalkozik a terrorizmus kérdéskörével, konkrét intézkedéseket foganatosít és olyan új alternatívákat keres, amelyek a terrorizmus következményeit semlegesíthetik, valamint azokat, akik lehetetlen és káros céljaik megvalósítására ilyen megoldásokat terveznek, eltántoríthatják tettük megvalósításától. 7

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA A terrorizmus, mint gyujtofogalom értelmezése nem mindig zavarmentes. A témával foglalkozó szakemberek a fogalom tekintetében

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET? Dr. Almási Ferenc alezredes, HM Nemzetközi Jogi Foosztály Dr. Kádár Pál ornagy, HM Tervezési és Koordinációs Foosztály ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL

Részletesebben

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája Rada Mátyás Vajda Viktor A terrorizmus napjaink legégetőbb biztonságpolitikai kérdésévé vált. A közelmúltban a New York-i, londoni és madridi események,

Részletesebben

1. A terrorizmus és az ellene való védekezés alapkérdései

1. A terrorizmus és az ellene való védekezés alapkérdései KARDos GÁBOR MIÉRT NEHÉZ A TERRORIZMUS ELLEN JOGI ESZKÖZÖKKEL VÉDEKEZNI? 1. A terrorizmus és az ellene való védekezés alapkérdései A nemzetközi terrorizmussal foglalkozó szakirodalom/ll igen nagy figyelmet

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy Tatár Attila tu. vezérornagy TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK Magyarország, terror fenyegetettség szempontjából kevésbé érintett. Összehasonlítva néhány kiemelt területtel,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE

A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE Botos Csaba A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE A globális veszélyforrást jelento, felforgató és véres cselekedeteikkel válog a- tás nélkül gyilkosságok elkövetésére képes terroristák és azok támogatói

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

A NEMZETI BÍRÓSÁGOK ÉS BÍRÁIK SZEREPE A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG ALKALMAZÁSÁBAN

A NEMZETI BÍRÓSÁGOK ÉS BÍRÁIK SZEREPE A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG ALKALMAZÁSÁBAN Diane F. Orentlicher A NEMZETI BÍRÓSÁGOK ÉS BÍRÁIK SZEREPE A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG ALKALMAZÁSÁBAN Nyilvánvaló, hogy a nemzeti bíróságok és bíráik központi szerepet játszanak a nemzetközi humanitárius

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Kuti Ferenc

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Kuti Ferenc TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Kuti Ferenc A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATAINAK FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK SZABÁLYAI BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi

Részletesebben

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10.

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10. A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1 Várhalmi Miklós 2009.04.10. 1. Bevezetés 2 A terrorizmus elleni harc problémáival foglalkozó hazai és

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ LELÖVÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI

A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ LELÖVÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI Sulyok Gábor A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ HASZNÁLT POLGÁRI LÉGI JÁRMÛ LELÖVÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI ÉS ALKOTMÁNYJOGI MEGÍTÉLÉSE A 2001. szeptember 11-i terrortámadások bebizonyították, hogy egy üzemanyaggal

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései

A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései Dr. Papp András r. alezredes A világ számos országában jelentõs problémát jelent a hatóságokkkal együttmûködõ és a büntetõeljárásokban

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

A pénzmosás megakadályozására vonatkozó szabályozás

A pénzmosás megakadályozására vonatkozó szabályozás Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 46-61. o. A pénzmosás megakadályozására vonatkozó szabályozás dr.horváth Ferenc 1 Az elmúlt 25 évben a világ vezető államaiban

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA KEDVES HALLGATÓK! Ime a témakörök a vizsgára. Kiemelten javaslom az alábbi témákat: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), Tisztelettel

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról (Elfogadva 1997. szeptember 10-én a miniszteri megbízottak 600. ülésén) A Miniszteri Bizottság

Részletesebben

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2.

Részletesebben

Pénzintézeti küzdelem a pénzmosás ellen

Pénzintézeti küzdelem a pénzmosás ellen Pi n t é r Dá n i e l * Pénzintézeti küzdelem a pénzmosás ellen Aki elfogadja a rosszat és nem tesz ellene semmit, az ugyanúgy részt vesz benne, mint az, aki segít elkövetni (Martin Luther King) 1 1. Bevezető

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 1. Bevezetés A 2004. májusi EU tagság elıkészítı szakaszai több éven keresztül zajlottak. Át kellett gondolni, hogy mik lehetnek

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI Tálas Péter, Gyimesi Gyula * (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) 351 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK ÚJ DIMENZIÓI, MAGYARORSZÁG, EU, ÉS A HADERO NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÁRNYÉKÁBAN

A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK ÚJ DIMENZIÓI, MAGYARORSZÁG, EU, ÉS A HADERO NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÁRNYÉKÁBAN Peto István dandártábornok Szalontai László ornagy A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK ÚJ DIMENZIÓI, MAGYARORSZÁG, EU, ÉS A HADERO NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÁRNYÉKÁBAN A háborús veszély

Részletesebben