Tantárgy neve: Közgazdaságtan. Gazdaságtudományi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve: Közgazdaságtan. Gazdaságtudományi"

Átírás

1 Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kódja: Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Rózsa Oktatók neve: Dr. Nagy Rózsa, Gödör Zsuzsanna Szak megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 3 Kötelező 12 K 3 1. Előtanulmányi kötelezettség: A makroökonómia tantárgy előképzettséget nem igényel, a kapcsolódó szakmai (gazdaságtörténeti, pénzügyi, gazdaságmatematikai) alapismereteket a hallgatók a tantárgy oktatásával egyidőben szerzik meg. 2. A tantárgy célja: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a nemzetgazdasági szinten érvényesülő folyamatokat, kölcsönhatásokat, a csak nemzetgazdasági szinten értelmezhető kategóriákat, mint pénz, infláció, munkanélküliség, gazdaság, monetáris, költségvetési foglalkoztatáspolitikai folyamatok, az állam gazdasági szerepvállalása. A hallgatókat segítse abban, hogy napjaink fontos gazdasági kérdéseiben eligazodjanak. A tárgynak keretet és bázist kell biztosítani a funkcionális gazdaságtanok oktatásához. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Makroszinten vizsgáljuk az áru-, pénz-, és munkapiac egyensúllyal összefüggő kérdéseit. Minden piacon levezetjük a keresletet, a kínálatot és az egyensúlyt meghatározó tényezőket, majd a három piac együttes egyensúlyát különböző munkapiaci viszonyok között. Bemutatjuk, hogyan hat az állam a költségvetésen keresztül az egyensúlyra, illetve vizsgáljuk, hogyan működik a konjunktúraciklus a gazdaságban. Kitérünk a gazdasági folyamatokat kitevő jelenségek mechanizmusának és okainak bemutatására, mint pl. az infláció vizsgálatára. A hallgatók a közgazdasági ismeretek elsajátításával megismerik a nemzetgazdaság állapotát jellemző fő mutatókat és a nemzetgazdaság szereplőit, a gazdasági szektorokat és a közöttük lévő alapvető kapcsolatokat, illetve a nemzetgazdasági jövedelmek körforgását. Képesek a magánszektor helyét és szerepét értelmezni a termelés, az elosztás, a beruházások és a megtakarítások makroszintű rendszerében. Ismerik az állami szerepet a nemzetgazdaságban, a pénz- és bankrendszert, a monetáris politikát, valamint a munkapiacot. Képesek a nyitott gazdaság alapösszefüggéseinek megfogalmazására. Ismerik az aggregált keresletet és kínálatot rövid és hosszú távon, valamint a növekedés és konjunktúra kapcsolatát. Felismerik a gazdaságpolitika eszközeit és a gazdaságra gyakorolt hatásukat.

2 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a gyakorlatok rendszeres látogatása, legfeljebb a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. A félévi aláírás egyik feltétele a szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása, a minimum szint: 40% (16 pont). Ennek hiányában az aláírást megtagadjuk. Az aláírás pótlására a vizsgaidőszak 1. hetében van lehetőség, a félév teljes anyagából. A másik feltétel a csoportos prezentációban való aktív részvétel és annak bemutatásakor aktív jelenlét. A szóbeli prezentációk alapján a csoportok a témát részletesen is kidolgozzák, és azt házi dolgozatként nyomtatott formában a szemináriumvezetőnek beadják. A prezentációt a szemináriumvezető a csoportok bevonásával értékeli. A prezentáció témaköreiről, a határidőkről, az elkészítés tartalmi és formai követelményeiről a hallgatók külön tájékoztatást kapnak. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton: A tantárgy érdemjegye 4 részből tevődik össze: 2 zh. dolgozat (20-20%) 40 % Csoportos prezentáció 5 % Prezentáció írásos formája 5 % Kollokvium 50 % 100 % Aláírás megtagadása esetén a vizsgaidőszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. A kreditpont megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. A mikroökonómia egy féléves tantárgy, amely kollokviummal zár. A kollokvium időtartama 60 perc. A kollokvium formája írásbeli, amely három-négy esszé, és 10 feleletválasztó kérdésből áll. Amennyiben nappali tagozaton a hallgató nem teljesíti a kreditet és passzív tantárgyfelvevő lesz, az ismételt kollokvium esetén a korábbi szerzett pontok nem számítanak, a vizsgafeltételek a levelező tagozatra vonatkozó számonkéréssel azonosak Levelező tagozaton Nincs külön feltétele az aláírásnak. A kollokviumon 3-4 esszé kérdés, 2-3 számításos feladat és 10 tesztkérdés szerepel. A kollokvium időtartama: 120 perc. A kollokviumi érdemjegy ponthatárai mindkét tagozaton az alábbiak: jeles jó közepes elégséges elégtelen Irodalom: Kötelező: Előadások, szemináriumok anyaga N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris Kiadó Budapest, 2003 Makroökonómia feladatok (letölthető anyag) Ajánlott: Simon A: Útmutató a Makroökonómiához, Osiris, Budapest, fejezet Misz József Palotai Dániel: Makroökonómiai feladatgyűjtemény, Panem, Budapest, 2004 Roger T. Kaufman: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez, Osiris Kiadó Budapest, 2002 Meyer Deitmar Solt Katalin: Makroökonómia, Aula Könyvkiadó Budapest, 2002

3 Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris Kiadó Budapest, 1996 Erdős Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés, Akadémiai Kiadó Budapest, 2003 Első rész P.A. Samuelson W.D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK-KERSZÖV, Budapest, Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története, Aula Könyvkiadó, 1999

4 Tantárgy neve: Jog 1 (Jogi alapismeretek) Kódja: Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Scheirich Gyula Oktatók neve: Dr. Scheirich Gyula Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárg Heti Összes Számonkérés Kredity jellege óraszám óraszám módja pont Nemzetközi szállítmányozási Kötelező K 3 és nappali Nemzetközi szállítmányozási Kötelező 12 K 3 és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. 2. A tantárgy célja: A tantárgy célkitűzése kettős; egyrészről a hallgatót olyan általános jogi ismeretekkel kell felvértezni, amely lehetővé teszi, hogy az őt foglalkoztató szervezeten belül a tevékenységét érintő egyszerű vonatkozású jogi feladatokat maga is meg tudja oldani, a speciális jogi szakértelmet igénylő ügyekben pedig a szervezet jogi képviselőjével érdemi módon tudjon kommunikálni, s vele a problémamegoldásban együttműködni. Másrészről a tantárgy a későbbi jogi szaktárgyak speciális jogi fogalomrendszerének megalapozásául kell, hogy szolgáljon. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Maga a tantárgy egy alapozó és egy tartalmi részből áll. Az alapozó részben a hallgatók megismerik a jogfilozófia alapjait, a jog szerkezetét és rétegeit, majd a történeti fejlődés tükrében kerülnek bemutatásra az egyes jogi alapfogalmak. A tartalmi részben ismerkednek meg a hallgatók a modern állam és jog, a jogi norma és a jogforrás fogalmával, valamint a jogi normák szerkezetével. A jogrendszer bemutatásán keresztül tekintenek be a jogágak világába, megismerkednek a jogviszony elemeivel, a jogi tényekkel, a jogalkalmazással, valamint a jogi felelősség témakörével. Bemutatásra kerülnek továbbá azok az emberi magatartások és egyéb körülmények, amelyek a jogviszonyok tekintetében relevánsak lehetnek. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény.

5 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali tagozat: Kollokvium Összesen: Levelező tagozat: Kollokvium Összesen: 6. Irodalom: Kötelező: Balásházi Mária: Jogi alaptan, BKÁE jegyzet, vagy későbbi Moór Gyula: Jogfilozófia, Püski Kiadó, vagy későbbi Pokol Béla: A jog szerkezete, Gondolat Kiadó, vagy későbbi Scheirich Gyula: Előadásvázlatok, házi előadásvázlat, vagy későbbi Ajánlott: Tudományegyetemek jogtörténeti tárgyú tankönyvei

6 Tantárgy neve: Informatika 1 Kódja: Intézet: Alkalmazott Természettudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Szakács Attila Oktatók neve: Dr. Szakács Attila, Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Dr. Szakácsné Nagy Szilvia, Végh Sándor Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Nemzetközi szállítmányozási Kötelező GYJ 3 és nappali Nemzetközi szállítmányozási Kötelező 12 GYJ 3 és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. 2. A tantárgy célja: A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására, olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdasági-informatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Windows XX és Unix. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. Multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört ill eljárásokat, az info-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. A hallgató képes komplex szövegnumerikus dokumentumok készítésére, ismeri az adattárolási, -kezelési technikákat, elsajátítja a prezentációs technikákat, használni tudja a hálózati eszközöket, valamint az internet által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati foglalkozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma a TVSZ.ben rögzített. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett

7 munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. A hallgató a személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében az alábbi gyakorlati jegyet kapja: 51 62: elégséges, 63 75: közepes, 76 87: jó, : jeles. 6. Irodalom: Kötelező: Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF-SALGÓ Kft., Salgótarján, Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Kuntner Gábor. Internet Explorer és Microsoft Outlook, SZAK kiadó Kft, Pomaházi Sándor, Raffai Mária, Szabó Ákos. Informatika: Hálózati alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, Ajánlott: Zuti Pál, Köte Csaba, Száraz György, Ludik Péter. Multimédia és prezentáció. Bp.: Tankönyvmester, Koczka Ferenc. Informatika: számítógépes alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, 1997.

8 Tantárgy neve: Kódja: Általános szociológia Tantárgyfelelős neve: Herczeg Tamás Oktatók neve: Herczeg Tamás, Velkey Gábor Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 2 Kötelező 12 K 2 2. A tantárgy célja: A szociológia fogalmának, tárgyának, kialakulásának megismertetése, a társadalom szerkezetének és rétegződésének bemutatása. A társadalmi mobilitás, a vándorlás, a településtípusok, az életmód, a család, házasság, élettársi kapcsolatok, a kultúra és a szubkultúra elemzése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A szociológia fogalma, tárgya, kialakulása, szemlélete és emberképe, kapcsolata más társadalomtudományokkal, főbb kutatási területei és alkalmazásának lehetőségei. Különbségek és egyenlőtlenségek a társadalomban és az ezekhez kapcsolódó előítéletesség, diszkrimináció; az egyenlőtlenség dimenziók, szegénység, depriváció, a jóléti állam, a jóléti ellátórendszerek működése, a lakosság jövedelmei. A társadalom szerkezete és rétegződése, státusz és szerep, a modern társadalmak rétegződése, a magyar társadalom szerkezetének alakulása a rendszerváltozás után, hatalomelméletek, az elit. A társadalmi mobilitás típusai, irányai, nyitott és zárt társadalom, a társadalmi rendszerek és a strukturális tényezők hatása a mobilitásra, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. A Föld népesedésének alakulása, a népességváltozás dinamikája, a termékenység és halandóság alakulása, demográfiai és termékenységi elméletek a magyarországi reprodukciós mutatók alakulásának okai, az elöregedés. Az egészség és betegség társadalmi meghatározottsága, az ország egészségi állapotát befolyásoló tényezők, a természeti és társadalmi környezet szerepe a betegségek kialakulásában. A vándorlás; a belső és nemzetközi vándorlás okai, az országot érintő migrációs hullámok irányai a vándorlási egyenleg; az ingázás, állandó és lakónépesség, a gazdasági folyamatok és a vándorlás kölcsönhatásai. Településtípusok, tanya, község, város, urbanizáció, szuburbanizáció, szegregáció, slumosodás, a falusi és városi életkörülmények jellemzői, a lakóhelyi környezet, a magyar településhálózat fejlődése, urbanizációs elméletek, városökológia. Az életmód és vizsgálata, az időmérleg fogyasztás és életstílus, a szabadidő felhasználása, a különböző társadalmi csoportok életmódja; életstílus csoportok, életvilág, a fogyasztási társadalom, a művelődés. A család, házasság, élettársi

9 kapcsolatok, válás, a család funkciói és a funkciók változásai az elmúlt évtizedekben, a családi életciklusok jellemzői, szerelem és szexualitás, külső hatások és szerepek a családon belül. Kultúra, szubkultúra, kulturális sokszínűség, a modern kor társadalmai, a kisebbségek helyzete, tolerancia, a szocializáció, normák, értékek és ezek változásai, értékvizsgálatok, a szabadság, mint érték, az életminőség. Konformitás és deviancia, a normaszegő viselkedések értelmezése, devianciaelméletek, az anómia, módszerek a devianciák mérésére, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a bűnözés tendenciái, a mentális betegségek és az öngyilkosság okai, a megelőzés és konekció lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali tagozat: Kollokvium Összesen: Levelező tagozat: Kollokvium Összesen: 6. Irodalom: Kötelező: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó, Bp Anthony Giddens: Szociológia, Osiris Kiadó, Ajánlott: Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem, Bp. Századvég, Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Bp. Osiris, Lengyel György Szántó Zoltán: A gazdasági élet szociológiája, Bp. Aula Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Bp. Hilscher Szocpol. Egyesület, Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban, Bp. Aula Kiadó, Farkas Péter: Település- és környezetszociológia, Bp. Pázmány Péter Egyetem, Ferge Zsuzsa Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam, Bp. T-Twins Kiadó, Nagy Ildikó Pongrácz Tiborné Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások, Bp. TÁRKI, Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György: Társadalmi riport 2000., Bp. TÁRKI Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Bp. Gondolat, 1984.

10 Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok, Bp. Gondolat Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek, Bp. Akadémiai Kiadó, A Szociológiai Szemle, a Valóság, az Esély, a Társadalomkutatás című folyóiratok

11 Tantárgy neve: Kódja: Vállalatgazdaságtan Tantárgyfelelős neve: Dr. Hrabovszki Katalin Oktatók neve: Dr. Hrabovszki Katalin Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai docens Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 4 Kötelező 18 K 4 2. A tantárgy célja: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató átfogó képet kapjon a piacgazdaság központi szereplőjéről; a vállalatról, elsajátítsa a vállalkozások működésével kapcsolatos alapvető ismereteket, megismerje a vállalati működés sajátosságait, a vállalat és külső környezete viszonyát, képessé váljon a vállalati sikertényezők beazonosítására, a válságjelek felismerésére, felismerje a vállalati gazdaságtan és a társtudományok kapcsolatát. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A mikroökonómia alapkategóriái. Az üzleti vállalkozás fogalma, alapvető célja és küldetése. A vállalati működés érintettjei. Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák. A termelési folyamat és a vállalat erőforrásai. A vállalati célok rendszere. Vállalatok átalakulása. Vállalati válság, vállalatok megszűnése (csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás). Vállalati stratégia, stratégiaalkotás. Üzleti terv. A gazdasági döntések meghozatalának alapelvei, mutatói. Emberi erőforrás-menedzsment. A vállalat eszközei és forrásai, az éves beszámoló. A hallgató olyan ismeretekre, készségekre tesz szert, amelyek lehetővé teszik számára a vállalati működés megértését. Képessé válik a vállalati folyamatok komplex szemléletére, a környezet vállalatra gyakorolt hatásának megértésére. A döntések és azok következményei ok-okozati összefüggéseinek feltárására. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a félév végén az előadások, valamint a gyakorlatok anyagából és a kötelező jegyzetből. Az előadások látogatása nem kötelező. A TVSZ értelmében a gyakorlati órák 30%-át meghaladó igazolt és igazolatlan hiányzás esetén a félév érvényességét igazoló aláírás nem adható meg. A pótlás lehetőségét a tantárgyfelelős határozza meg. A pótlás elmulasztása esetén a tantárgyfelelős aláírás megvonásban részesíti a hallgatót. A zárthelyi dolgozat nem teljesítése is aláírás-megvonással jár. Ha a zárthelyi megírására nem kerül sor a szorgalmi

12 időszakban, akkor a vizsgaidőszak első hetében pótolható. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton a zárthelyi dolgozat megírásával elért pontszám 20%-a hozzáadódik a vizsgadolgozat megírása során elért pontszámhoz. A zárthelyi dolgozat és a vizsgadolgozat együttes pontszáma az értékelés alapja. A kreditpontok megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgajegy elérése. Ennek alapja egy 90 perces vizsgadolgozat, a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. A vizsgadolgozat maximális pontszáma 80 pont, ehhez hozzáadódik a zárthelyi megírásával elért pontszám (max. 20 pont). Az együttesen elért pontszám így max., ez képezi az értékelés alapját. Levelező tagozaton a kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgajegy megszerzése. Ennek alapja egy 90 perces vizsgadolgozat a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. Értékelés nappali és levelező tagozaton: % jeles, 89-80% jó, 79-65% közepes, 64-50% elégséges, 49-0% elégtelen. 6. Irodalom Kötelező: Az előadások anyaga Chikán: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba (Aula, Budapest, 2006.) Ajánlott: Dr. Varga- Dr. Bedő- Dr. Lőrinczi : Vállalkozások gazdaságtana. (Perfekt 1997.)

13 Tantárgy neve: Kódja: Jog 2 (Gazdasági jog) Tantárgyfelelős neve: Dr. Scheirich Gyula Oktatók neve: Dr. Scheirich Gyula Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől a II. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől a II. félévekben Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 3 Kötelező 12 K 3 1. Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alapismeret tantárgyból legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 2. A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának általános célja, olyan gazdasági jogi szakismeretek elsajátításának biztosítása, amely a közgazdász mindennapi munkavégzése során a gyakorlatban jól hasznosítható, és a szervezet gazdasági-pénzügyi tevékenységének jogi vonatkozásai tekintetében nélkülözhetetlen. A tantárgy specifikus célkitűzése kettős: Egyrészről a közgazdászt olyan szintű szakismerettel kell felvértezni, amely lehetővé teszi, hogy az őt foglalkoztató szervezeten belül a tevékenységét érintő alapvető jogi feladatokat maga is meg tudja oldani, másrészről a speciális jogi szakértelmet (beadványok készítése, peres képviselet stb.) igénylő ügyekben a szervezet jogi képviselőjével érdemi módon tudjon kommunikálni, s vele a problémamegoldásban együttműködni 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Az általános rész tárgyalása során a hallgatók a történeti fejlődés tükrében ismerik meg az üzleti jog előzményeit, az alapfogalmakat. Bemutatásra kerül a szervezeti formák rendszere, a gazdasági élet egyes szereplőinak alapvető bemutatása és csoportosításuk. Különös tekintettel a gazdasági társaságokra és a non-profit szervezetekre, beleértve a költségvetési szféra intézményeit is. Ismertetésre kerülnek a cégjogi szabályozás általános rendelkezései, az alapelvek és cégeljárás fontosabb szabályai. Kiemelésre kerülnek a csőd, felszámolási, végelszámolási szabályok és a gazdálkodó szervezetek átalakulásának kérdései. Külön fejezet foglalkozik a versenyjogi szabályozás kérdéskörével (versenykorlátozás, tisztességtelen verseny, fúziók) és az alapvető fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény.

14 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali tagozat: Kollokvium (írásbeli): Mindösszesen: Levelező tagozat: Kollokvium (írásbeli): Mindösszesen: 6. Irodalom: Kötelező: Szalay László: Gazdasági jog, Rejtjel, Ajánlott: Tudományegyetemek gazdasági jog tárgyú tankönyvei.

15 Tantárgy neve: Pénzügyek alapjai Kódja: Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Barta Árpád Oktatók neve: Dr. Kovács Mihály, Nyári Csaba Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Nemzetközi Kötelező K 4 szállítmányozási és nappali Nemzetközi Kötelező 18 K 4 szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. 2. A tantárgy célja: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a pénz szerepét, a pénzzel kapcsolatos közgazdasági koncepciók fejlődését, a pénzügyi rendszer fogalmát, elemeit, intézményeit. Ennek keretében sor kerül az alapvető monetáris politikai és fiskális politikai fogalmak és összefüggések megismertetésére, a pénzügyi piacok működésének bemutatására. Célunk, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzteremtés, a monetáris szabályozás, az infláció, a fizetési mérleg, az árfolyam- és kamatpolitika, valamint a nemzetközi makrogazdasági pénzügyek (EMU) és a jelenlegi magyar pénzügyi politika alapvető jellemzőivel és összefüggéseivel. Célkitűzés, hogy mindezek alkalmazásával a hallgató áttekintést kapjon a pénzügyi rendszer egészéről, annak működéséről, intézményeiről, beleértve azok cél- és eszközrendszerét. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A pénz kialakulása, fogalma, lényege, funkciói arany- és a mai pénzügyi rendszerben. Pénzhelyettesek az arany- és a mai pénzügyi rendszerben. Nemzetközi pénzügyi eszközök: deviza, valuta. Aranyvaluta és aranydeviza rendszer. Paritás elméletek, az árfolyam kezelés módjai napjainkban. SDR, ECU, EURO. Az értékpapírok fogalma, fajtái. Váltó, csekk, részvény, kincstárjegy, egyéb értékpapírok. Pénzügyi rendszer fogalma, a pénzügyi politika. A monetáris politika jellemzői. Költségvetési politika jellemzői, az államháztartás. Devizapolitika, a hazai devizapiac jellemzői. Bankrendszer. A MNB feladatai. Üzleti bankok. Bankügyletek. A tőzsde jellemzői, tőzsdei ügyletek. Nemzetközi kereskedelmi forgalomban alkalmazott fizetési eszközök és módok. Nemzetközi pénzügyi intézmények. Összességében a kurzus elvégzése után a hallgatók ismerik a pénz történetét, a mai pénz és pénzhelyettesítők szerepét és jelentőségét, valamint a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, átlátják a pénzügyi intézmények helyét és

16 szerepét a gazdaságban, és felismerik a pénzügyi folyamatok célkitűzéseit és eszközrendszerét. A hallgatók képesek alapvető pénzügyi számítások elvégzése után egyszerű pénzügyi döntések meghozatalára. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton az előadások látogatása nem kötelező, gyakorlatokról a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton az aláírás feltétele kiselőadás tartása és az órák látogatása. Aláírás megtagadás esetén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség az aláírás megszerzésére. Levelező tagozaton az aláírásnak nincs külön előfeltétele. A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges kollokviumi osztályzat. A kollokviumi dolgozatok tartalma: elméleti esszékérdések; tesztkérdések, illetve pénzügyi számítási feladatok. Az elégséges szint eléréséhez az 50 pontos kollokviumban 26 pontot kell elérni. További értékelés: pont közepes, pont jó, 45 ponttól jeles. 6. Irodalom: Kötelező: Magyar G. (2004): Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó Barta Á. (2005): Válogatott fejezetek pénzügyekből (1-2. fejezet), Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, Békéscsaba Ajánlott: Madár P. Schepp Z.. Szabó Z. Szebellédi I. - Zeller Gy. (2003): Pénzügyek alapjai, Unió Kohn, Meir: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok, Osiris, Budapest, 2003 Stiglitz, Joseph E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK Kerszöv, Budapest Stiglitz, Joseph E.: Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Company Inc., New York Musgrave, R.A. Musgrave, P.B. Kulmer, L. (1994): Die öffentliche Finanzen in Theorie und Praxis, 6. kiadás, Mohr Tübingen Samuelson, P.A. Nordhaus, W.D. (1987): Közgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A. (1996): Befektetések. Tanszék Kft, Irwin, Budapest Powers, M. Vogel, D. (1989): A határidős deviza és hiteltőzsdék működése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

17 Tantárgy neve: Kódja: Adózási alapok Tantárgyfelelős neve: Ráfi Péter Oktatók neve: Ráfi Péter Szak, tagozat megnevezése Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben Levelező tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős beosztása: Óraadó, címzetes főiskolai docens Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Kötelező K 3 Kötelező 12 K 3 1. Előtanulmányi kötelezettség: Vállalatgazdaságtan és Pénzügyi alapok tárgyból a kreditpont megszerzése. 2. A tantárgy célja: Az Adózási alapok tantárgy célja, hogy megismertessen az adózás makro- és mikrogazdasági összefüggéseivel, a közteherviselési rendszerek működését érintő célszerűségi, hatékonysági, valamint igazságossági követelményekkel. A tantárgy keretében a hallgatók ismereteket szereznek a különböző adórendszerek felépítéséről és működéséről; foglalkoznak az adóalanyok (vállalkozások és magánszemélyek) jogait és kötelezettségeit rögzítő eljárási szabályokkal; adónemek szerinti mélységben megismerkednek a közvetlen adók (személyi jövedelemadó, társasági adó, tőkejövedelem adó), valamint a közvetett típusú adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó, klasszikus fogyasztási adók) alapelveivel, jogszabályi előírásaival. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Az adóztatás jellemzői, adózási alapfogalmak, adórendszer. Az adózás rendje, adóeljárási szabályok. A személyi jövedelemadó. Társasági adó. Általános forgalmi adó. Egyszerűsített vállalkozói adó. Helyi adók. Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás. Luxus adó. A hallgató a tárgy követelményrendszerének teljesítése után képes a közvetlen adók (személyi jövedelemadó, társasági adó, tőkejövedelem adó), a közvetett típusú adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó, klasszikus fogyasztási adó), valamint a szociális járulékok (munkáltatói, munkavállalói) alapelveivel, jogszabályi előírásait a gyakorlatban használni. A hallgató ismeri az adózás makro- és mikrogazdasági összefüggéseit, a közteherviselési rendszerek működését érintő célszerűségi, hatékonysági, valamint igazságossági követelményeket. A hallgató tisztában van a különböző adórendszerek felépítésével és működésével. Ismeri az adóalanyok (vállalkozások és magánszemélyek) jogait és kötelezettségeit rögzítő eljárási szabályokat. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nincs.

18 5. Értékelés módszere: Legalább elégséges kollokviumi eredmény. A tantárgy elméleti és gyakorlati ismereteinek számonkérése írásban történik. Számonkérés módja: kollokvium írásban (90 perces dolgozat, melynek 40%-a elméleti jellegű feladatokból áll (teszt, igaz-hamis állítások, valamint rövid kifejtendő kérdések), 60%-a adóelszámolási feladatokat foglal magában (az egyes adónemekhez kapcsolódó számpéldákon keresztül az adófizetési kötelezettség megállapítása). A dolgozat akkor fogadható el, ha a hallgató az elérhető összpontszám legalább 60 %-át megszerezte. 6. Irodalom: Kötelező: Előadások anyaga Sztanó I-né (2006): Adók, illetékek, járulékok és vámok (a tematikához kapcsolódó részek), Saldo, Bp. (aktuális kiadás) Ajánlott: Rácz I. (2004): Példatár az adóismeretekhez, Perfekt, Bp. (aktuális kiadás) Sztanó I-né (2007): Adók és illetékek kiegészítés a évi kiadáshoz, Saldo, Bp. HVG Adó különszám, 2007 (aktuális kiadás) Adókódex, 2007 (aktuális kiadás) A hivatkozott aktuális törvények: évi XCII. törvény az adózás rendjéről (ART) évi CXVII. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról (SZJA) évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról (ÁFA) évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról (TAO) évi C. törvény a helyi adókról (HA) évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA) évi CXX. törvény az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról (EKHO) évi CXXI. törvény a luxus adóról

19 Tantárgy neve: Kódja: Ügyviteli folyamatok tervezése, szervezése Tantárgyfelelős neve: Dr. Lakatos Vilmos Oktatók neve: Dr. Lakatos Vilmos Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben Levelező tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: nincs Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Kötelező GYJ 2 Kötelező 12 GYJ 2 2. A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az információtechnológia és az ügyviteli munka szervezésének új koncepciójával a workflow menedzsmenttel az IBM FlowMark koncepciójára alapozva. Ismerkedjenek meg az ügyviteli folyamatirányítás elemeivel, az elektronikus ügyviteli folyamat szervezési megoldásaival. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Áttekintés Az ügyviteli munka helyzete, tapasztalatok Az új koncepció szükségessége A workflow menedzsment fogalma. A fogalom meghatározása Az ügyviteli folyamat, mint rendszer Modellezés az IBM FlowMark-kal. A folyamat - az ügyviteli folyamat jól körülírt tevékenységekre bontása - a tevékenységek típusai. A szervezet - a szervezeti hierarchia kialakítása - tevékenységek szervezeti egységekhez rendelése A felelősségi és hatásköri alrendszer - a folyamatban betöltött szerepek meghatározása - készségek képességek definiálása - munkatársak szervezeti egységekhez rendelése - munkatársak irányítási hierarchiájának meghatározása - figyelmeztetési rendszer - helyettesítési rendszer beálltása

20 Az adatbázis - folyamat -adatbázis: az "elektronikus ügy" - állapot-adatbázis: az irattározott, a dokumentált ügy A programok - Fejlesztőkömyezet - Kész, külső programok bekapcsolása - A felhasználható segédeszközök (szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb.) körének szabályozása A folyamat dokumentálása beépített dokumentációs rendszerrel Kitekintés Az ügyviteli folyamatirányítás eszközei Buisiness Process Modeller (ProModeller) 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a félév során a hallgatóknak egy témazáró dolgozatot kell megírniuk és egy házi dolgozatot kell elkészíteniük, amelynek beadási határideje a 11. oktatási hét. Levelező tagozaton is ugyanez a követelmény. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali és levelező tagozaton 1 témazáró dolgozatra: 1x70= 70 pont 1 házi feladatra: 1x30= 30 pont Mindösszesen: 6. Irodalom: Kötelező: Adamcsik János: Workflow (Jegyzet) Adamcsik János Irodaautomatizálás (Indok, 2004) Ajánlott: Dobay Péter: Az iroda (Panem-McGraw-Hill, 1996) Raffai Mária: Információrendszer-tervezés (NOY ADAT BT., 1996) Michael Hammer-James Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése (Panem- McGraw-Hill, 1996)

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TS

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TS Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben