Tantárgy neve: Közgazdaságtan. Gazdaságtudományi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve: Közgazdaságtan. Gazdaságtudományi"

Átírás

1 Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kódja: Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Rózsa Oktatók neve: Dr. Nagy Rózsa, Gödör Zsuzsanna Szak megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 3 Kötelező 12 K 3 1. Előtanulmányi kötelezettség: A makroökonómia tantárgy előképzettséget nem igényel, a kapcsolódó szakmai (gazdaságtörténeti, pénzügyi, gazdaságmatematikai) alapismereteket a hallgatók a tantárgy oktatásával egyidőben szerzik meg. 2. A tantárgy célja: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a nemzetgazdasági szinten érvényesülő folyamatokat, kölcsönhatásokat, a csak nemzetgazdasági szinten értelmezhető kategóriákat, mint pénz, infláció, munkanélküliség, gazdaság, monetáris, költségvetési foglalkoztatáspolitikai folyamatok, az állam gazdasági szerepvállalása. A hallgatókat segítse abban, hogy napjaink fontos gazdasági kérdéseiben eligazodjanak. A tárgynak keretet és bázist kell biztosítani a funkcionális gazdaságtanok oktatásához. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Makroszinten vizsgáljuk az áru-, pénz-, és munkapiac egyensúllyal összefüggő kérdéseit. Minden piacon levezetjük a keresletet, a kínálatot és az egyensúlyt meghatározó tényezőket, majd a három piac együttes egyensúlyát különböző munkapiaci viszonyok között. Bemutatjuk, hogyan hat az állam a költségvetésen keresztül az egyensúlyra, illetve vizsgáljuk, hogyan működik a konjunktúraciklus a gazdaságban. Kitérünk a gazdasági folyamatokat kitevő jelenségek mechanizmusának és okainak bemutatására, mint pl. az infláció vizsgálatára. A hallgatók a közgazdasági ismeretek elsajátításával megismerik a nemzetgazdaság állapotát jellemző fő mutatókat és a nemzetgazdaság szereplőit, a gazdasági szektorokat és a közöttük lévő alapvető kapcsolatokat, illetve a nemzetgazdasági jövedelmek körforgását. Képesek a magánszektor helyét és szerepét értelmezni a termelés, az elosztás, a beruházások és a megtakarítások makroszintű rendszerében. Ismerik az állami szerepet a nemzetgazdaságban, a pénz- és bankrendszert, a monetáris politikát, valamint a munkapiacot. Képesek a nyitott gazdaság alapösszefüggéseinek megfogalmazására. Ismerik az aggregált keresletet és kínálatot rövid és hosszú távon, valamint a növekedés és konjunktúra kapcsolatát. Felismerik a gazdaságpolitika eszközeit és a gazdaságra gyakorolt hatásukat.

2 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a gyakorlatok rendszeres látogatása, legfeljebb a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. A félévi aláírás egyik feltétele a szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása, a minimum szint: 40% (16 pont). Ennek hiányában az aláírást megtagadjuk. Az aláírás pótlására a vizsgaidőszak 1. hetében van lehetőség, a félév teljes anyagából. A másik feltétel a csoportos prezentációban való aktív részvétel és annak bemutatásakor aktív jelenlét. A szóbeli prezentációk alapján a csoportok a témát részletesen is kidolgozzák, és azt házi dolgozatként nyomtatott formában a szemináriumvezetőnek beadják. A prezentációt a szemináriumvezető a csoportok bevonásával értékeli. A prezentáció témaköreiről, a határidőkről, az elkészítés tartalmi és formai követelményeiről a hallgatók külön tájékoztatást kapnak. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton: A tantárgy érdemjegye 4 részből tevődik össze: 2 zh. dolgozat (20-20%) 40 % Csoportos prezentáció 5 % Prezentáció írásos formája 5 % Kollokvium 50 % 100 % Aláírás megtagadása esetén a vizsgaidőszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. A kreditpont megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. A mikroökonómia egy féléves tantárgy, amely kollokviummal zár. A kollokvium időtartama 60 perc. A kollokvium formája írásbeli, amely három-négy esszé, és 10 feleletválasztó kérdésből áll. Amennyiben nappali tagozaton a hallgató nem teljesíti a kreditet és passzív tantárgyfelvevő lesz, az ismételt kollokvium esetén a korábbi szerzett pontok nem számítanak, a vizsgafeltételek a levelező tagozatra vonatkozó számonkéréssel azonosak Levelező tagozaton Nincs külön feltétele az aláírásnak. A kollokviumon 3-4 esszé kérdés, 2-3 számításos feladat és 10 tesztkérdés szerepel. A kollokvium időtartama: 120 perc. A kollokviumi érdemjegy ponthatárai mindkét tagozaton az alábbiak: jeles jó közepes elégséges elégtelen Irodalom: Kötelező: Előadások, szemináriumok anyaga N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris Kiadó Budapest, 2003 Makroökonómia feladatok (letölthető anyag) Ajánlott: Simon A: Útmutató a Makroökonómiához, Osiris, Budapest, fejezet Misz József Palotai Dániel: Makroökonómiai feladatgyűjtemény, Panem, Budapest, 2004 Roger T. Kaufman: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez, Osiris Kiadó Budapest, 2002 Meyer Deitmar Solt Katalin: Makroökonómia, Aula Könyvkiadó Budapest, 2002

3 Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris Kiadó Budapest, 1996 Erdős Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés, Akadémiai Kiadó Budapest, 2003 Első rész P.A. Samuelson W.D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK-KERSZÖV, Budapest, Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története, Aula Könyvkiadó, 1999

4 Tantárgy neve: Jog 1 (Jogi alapismeretek) Kódja: Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Scheirich Gyula Oktatók neve: Dr. Scheirich Gyula Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárg Heti Összes Számonkérés Kredity jellege óraszám óraszám módja pont Nemzetközi szállítmányozási Kötelező K 3 és nappali Nemzetközi szállítmányozási Kötelező 12 K 3 és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. 2. A tantárgy célja: A tantárgy célkitűzése kettős; egyrészről a hallgatót olyan általános jogi ismeretekkel kell felvértezni, amely lehetővé teszi, hogy az őt foglalkoztató szervezeten belül a tevékenységét érintő egyszerű vonatkozású jogi feladatokat maga is meg tudja oldani, a speciális jogi szakértelmet igénylő ügyekben pedig a szervezet jogi képviselőjével érdemi módon tudjon kommunikálni, s vele a problémamegoldásban együttműködni. Másrészről a tantárgy a későbbi jogi szaktárgyak speciális jogi fogalomrendszerének megalapozásául kell, hogy szolgáljon. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Maga a tantárgy egy alapozó és egy tartalmi részből áll. Az alapozó részben a hallgatók megismerik a jogfilozófia alapjait, a jog szerkezetét és rétegeit, majd a történeti fejlődés tükrében kerülnek bemutatásra az egyes jogi alapfogalmak. A tartalmi részben ismerkednek meg a hallgatók a modern állam és jog, a jogi norma és a jogforrás fogalmával, valamint a jogi normák szerkezetével. A jogrendszer bemutatásán keresztül tekintenek be a jogágak világába, megismerkednek a jogviszony elemeivel, a jogi tényekkel, a jogalkalmazással, valamint a jogi felelősség témakörével. Bemutatásra kerülnek továbbá azok az emberi magatartások és egyéb körülmények, amelyek a jogviszonyok tekintetében relevánsak lehetnek. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény.

5 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali tagozat: Kollokvium Összesen: Levelező tagozat: Kollokvium Összesen: 6. Irodalom: Kötelező: Balásházi Mária: Jogi alaptan, BKÁE jegyzet, vagy későbbi Moór Gyula: Jogfilozófia, Püski Kiadó, vagy későbbi Pokol Béla: A jog szerkezete, Gondolat Kiadó, vagy későbbi Scheirich Gyula: Előadásvázlatok, házi előadásvázlat, vagy későbbi Ajánlott: Tudományegyetemek jogtörténeti tárgyú tankönyvei

6 Tantárgy neve: Informatika 1 Kódja: Intézet: Alkalmazott Természettudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Szakács Attila Oktatók neve: Dr. Szakács Attila, Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Dr. Szakácsné Nagy Szilvia, Végh Sándor Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Nemzetközi szállítmányozási Kötelező GYJ 3 és nappali Nemzetközi szállítmányozási Kötelező 12 GYJ 3 és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. 2. A tantárgy célja: A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására, olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdasági-informatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Windows XX és Unix. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. Multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört ill eljárásokat, az info-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. A hallgató képes komplex szövegnumerikus dokumentumok készítésére, ismeri az adattárolási, -kezelési technikákat, elsajátítja a prezentációs technikákat, használni tudja a hálózati eszközöket, valamint az internet által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati foglalkozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma a TVSZ.ben rögzített. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett

7 munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. A hallgató a személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében az alábbi gyakorlati jegyet kapja: 51 62: elégséges, 63 75: közepes, 76 87: jó, : jeles. 6. Irodalom: Kötelező: Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF-SALGÓ Kft., Salgótarján, Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Kuntner Gábor. Internet Explorer és Microsoft Outlook, SZAK kiadó Kft, Pomaházi Sándor, Raffai Mária, Szabó Ákos. Informatika: Hálózati alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, Ajánlott: Zuti Pál, Köte Csaba, Száraz György, Ludik Péter. Multimédia és prezentáció. Bp.: Tankönyvmester, Koczka Ferenc. Informatika: számítógépes alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, 1997.

8 Tantárgy neve: Kódja: Általános szociológia Tantárgyfelelős neve: Herczeg Tamás Oktatók neve: Herczeg Tamás, Velkey Gábor Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 2 Kötelező 12 K 2 2. A tantárgy célja: A szociológia fogalmának, tárgyának, kialakulásának megismertetése, a társadalom szerkezetének és rétegződésének bemutatása. A társadalmi mobilitás, a vándorlás, a településtípusok, az életmód, a család, házasság, élettársi kapcsolatok, a kultúra és a szubkultúra elemzése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A szociológia fogalma, tárgya, kialakulása, szemlélete és emberképe, kapcsolata más társadalomtudományokkal, főbb kutatási területei és alkalmazásának lehetőségei. Különbségek és egyenlőtlenségek a társadalomban és az ezekhez kapcsolódó előítéletesség, diszkrimináció; az egyenlőtlenség dimenziók, szegénység, depriváció, a jóléti állam, a jóléti ellátórendszerek működése, a lakosság jövedelmei. A társadalom szerkezete és rétegződése, státusz és szerep, a modern társadalmak rétegződése, a magyar társadalom szerkezetének alakulása a rendszerváltozás után, hatalomelméletek, az elit. A társadalmi mobilitás típusai, irányai, nyitott és zárt társadalom, a társadalmi rendszerek és a strukturális tényezők hatása a mobilitásra, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. A Föld népesedésének alakulása, a népességváltozás dinamikája, a termékenység és halandóság alakulása, demográfiai és termékenységi elméletek a magyarországi reprodukciós mutatók alakulásának okai, az elöregedés. Az egészség és betegség társadalmi meghatározottsága, az ország egészségi állapotát befolyásoló tényezők, a természeti és társadalmi környezet szerepe a betegségek kialakulásában. A vándorlás; a belső és nemzetközi vándorlás okai, az országot érintő migrációs hullámok irányai a vándorlási egyenleg; az ingázás, állandó és lakónépesség, a gazdasági folyamatok és a vándorlás kölcsönhatásai. Településtípusok, tanya, község, város, urbanizáció, szuburbanizáció, szegregáció, slumosodás, a falusi és városi életkörülmények jellemzői, a lakóhelyi környezet, a magyar településhálózat fejlődése, urbanizációs elméletek, városökológia. Az életmód és vizsgálata, az időmérleg fogyasztás és életstílus, a szabadidő felhasználása, a különböző társadalmi csoportok életmódja; életstílus csoportok, életvilág, a fogyasztási társadalom, a művelődés. A család, házasság, élettársi

9 kapcsolatok, válás, a család funkciói és a funkciók változásai az elmúlt évtizedekben, a családi életciklusok jellemzői, szerelem és szexualitás, külső hatások és szerepek a családon belül. Kultúra, szubkultúra, kulturális sokszínűség, a modern kor társadalmai, a kisebbségek helyzete, tolerancia, a szocializáció, normák, értékek és ezek változásai, értékvizsgálatok, a szabadság, mint érték, az életminőség. Konformitás és deviancia, a normaszegő viselkedések értelmezése, devianciaelméletek, az anómia, módszerek a devianciák mérésére, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a bűnözés tendenciái, a mentális betegségek és az öngyilkosság okai, a megelőzés és konekció lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali tagozat: Kollokvium Összesen: Levelező tagozat: Kollokvium Összesen: 6. Irodalom: Kötelező: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó, Bp Anthony Giddens: Szociológia, Osiris Kiadó, Ajánlott: Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem, Bp. Századvég, Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Bp. Osiris, Lengyel György Szántó Zoltán: A gazdasági élet szociológiája, Bp. Aula Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Bp. Hilscher Szocpol. Egyesület, Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban, Bp. Aula Kiadó, Farkas Péter: Település- és környezetszociológia, Bp. Pázmány Péter Egyetem, Ferge Zsuzsa Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam, Bp. T-Twins Kiadó, Nagy Ildikó Pongrácz Tiborné Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások, Bp. TÁRKI, Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György: Társadalmi riport 2000., Bp. TÁRKI Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Bp. Gondolat, 1984.

10 Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok, Bp. Gondolat Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek, Bp. Akadémiai Kiadó, A Szociológiai Szemle, a Valóság, az Esély, a Társadalomkutatás című folyóiratok

11 Tantárgy neve: Kódja: Vállalatgazdaságtan Tantárgyfelelős neve: Dr. Hrabovszki Katalin Oktatók neve: Dr. Hrabovszki Katalin Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai docens Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 4 Kötelező 18 K 4 2. A tantárgy célja: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató átfogó képet kapjon a piacgazdaság központi szereplőjéről; a vállalatról, elsajátítsa a vállalkozások működésével kapcsolatos alapvető ismereteket, megismerje a vállalati működés sajátosságait, a vállalat és külső környezete viszonyát, képessé váljon a vállalati sikertényezők beazonosítására, a válságjelek felismerésére, felismerje a vállalati gazdaságtan és a társtudományok kapcsolatát. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A mikroökonómia alapkategóriái. Az üzleti vállalkozás fogalma, alapvető célja és küldetése. A vállalati működés érintettjei. Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák. A termelési folyamat és a vállalat erőforrásai. A vállalati célok rendszere. Vállalatok átalakulása. Vállalati válság, vállalatok megszűnése (csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás). Vállalati stratégia, stratégiaalkotás. Üzleti terv. A gazdasági döntések meghozatalának alapelvei, mutatói. Emberi erőforrás-menedzsment. A vállalat eszközei és forrásai, az éves beszámoló. A hallgató olyan ismeretekre, készségekre tesz szert, amelyek lehetővé teszik számára a vállalati működés megértését. Képessé válik a vállalati folyamatok komplex szemléletére, a környezet vállalatra gyakorolt hatásának megértésére. A döntések és azok következményei ok-okozati összefüggéseinek feltárására. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a félév végén az előadások, valamint a gyakorlatok anyagából és a kötelező jegyzetből. Az előadások látogatása nem kötelező. A TVSZ értelmében a gyakorlati órák 30%-át meghaladó igazolt és igazolatlan hiányzás esetén a félév érvényességét igazoló aláírás nem adható meg. A pótlás lehetőségét a tantárgyfelelős határozza meg. A pótlás elmulasztása esetén a tantárgyfelelős aláírás megvonásban részesíti a hallgatót. A zárthelyi dolgozat nem teljesítése is aláírás-megvonással jár. Ha a zárthelyi megírására nem kerül sor a szorgalmi

12 időszakban, akkor a vizsgaidőszak első hetében pótolható. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton a zárthelyi dolgozat megírásával elért pontszám 20%-a hozzáadódik a vizsgadolgozat megírása során elért pontszámhoz. A zárthelyi dolgozat és a vizsgadolgozat együttes pontszáma az értékelés alapja. A kreditpontok megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgajegy elérése. Ennek alapja egy 90 perces vizsgadolgozat, a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. A vizsgadolgozat maximális pontszáma 80 pont, ehhez hozzáadódik a zárthelyi megírásával elért pontszám (max. 20 pont). Az együttesen elért pontszám így max., ez képezi az értékelés alapját. Levelező tagozaton a kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgajegy megszerzése. Ennek alapja egy 90 perces vizsgadolgozat a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. Értékelés nappali és levelező tagozaton: % jeles, 89-80% jó, 79-65% közepes, 64-50% elégséges, 49-0% elégtelen. 6. Irodalom Kötelező: Az előadások anyaga Chikán: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba (Aula, Budapest, 2006.) Ajánlott: Dr. Varga- Dr. Bedő- Dr. Lőrinczi : Vállalkozások gazdaságtana. (Perfekt 1997.)

13 Tantárgy neve: Kódja: Jog 2 (Gazdasági jog) Tantárgyfelelős neve: Dr. Scheirich Gyula Oktatók neve: Dr. Scheirich Gyula Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől a II. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől a II. félévekben Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Heti Összes Számonkérés Kreditóraszám óraszám módja pont Kötelező K 3 Kötelező 12 K 3 1. Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alapismeret tantárgyból legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 2. A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának általános célja, olyan gazdasági jogi szakismeretek elsajátításának biztosítása, amely a közgazdász mindennapi munkavégzése során a gyakorlatban jól hasznosítható, és a szervezet gazdasági-pénzügyi tevékenységének jogi vonatkozásai tekintetében nélkülözhetetlen. A tantárgy specifikus célkitűzése kettős: Egyrészről a közgazdászt olyan szintű szakismerettel kell felvértezni, amely lehetővé teszi, hogy az őt foglalkoztató szervezeten belül a tevékenységét érintő alapvető jogi feladatokat maga is meg tudja oldani, másrészről a speciális jogi szakértelmet (beadványok készítése, peres képviselet stb.) igénylő ügyekben a szervezet jogi képviselőjével érdemi módon tudjon kommunikálni, s vele a problémamegoldásban együttműködni 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Az általános rész tárgyalása során a hallgatók a történeti fejlődés tükrében ismerik meg az üzleti jog előzményeit, az alapfogalmakat. Bemutatásra kerül a szervezeti formák rendszere, a gazdasági élet egyes szereplőinak alapvető bemutatása és csoportosításuk. Különös tekintettel a gazdasági társaságokra és a non-profit szervezetekre, beleértve a költségvetési szféra intézményeit is. Ismertetésre kerülnek a cégjogi szabályozás általános rendelkezései, az alapelvek és cégeljárás fontosabb szabályai. Kiemelésre kerülnek a csőd, felszámolási, végelszámolási szabályok és a gazdálkodó szervezetek átalakulásának kérdései. Külön fejezet foglalkozik a versenyjogi szabályozás kérdéskörével (versenykorlátozás, tisztességtelen verseny, fúziók) és az alapvető fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény.

14 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali tagozat: Kollokvium (írásbeli): Mindösszesen: Levelező tagozat: Kollokvium (írásbeli): Mindösszesen: 6. Irodalom: Kötelező: Szalay László: Gazdasági jog, Rejtjel, Ajánlott: Tudományegyetemek gazdasági jog tárgyú tankönyvei.

15 Tantárgy neve: Pénzügyek alapjai Kódja: Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Barta Árpád Oktatók neve: Dr. Kovács Mihály, Nyári Csaba Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Nemzetközi Kötelező K 4 szállítmányozási és nappali Nemzetközi Kötelező 18 K 4 szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben Levelező tagozat: 2009/2010 tanévtől az I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. 2. A tantárgy célja: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a pénz szerepét, a pénzzel kapcsolatos közgazdasági koncepciók fejlődését, a pénzügyi rendszer fogalmát, elemeit, intézményeit. Ennek keretében sor kerül az alapvető monetáris politikai és fiskális politikai fogalmak és összefüggések megismertetésére, a pénzügyi piacok működésének bemutatására. Célunk, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzteremtés, a monetáris szabályozás, az infláció, a fizetési mérleg, az árfolyam- és kamatpolitika, valamint a nemzetközi makrogazdasági pénzügyek (EMU) és a jelenlegi magyar pénzügyi politika alapvető jellemzőivel és összefüggéseivel. Célkitűzés, hogy mindezek alkalmazásával a hallgató áttekintést kapjon a pénzügyi rendszer egészéről, annak működéséről, intézményeiről, beleértve azok cél- és eszközrendszerét. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A pénz kialakulása, fogalma, lényege, funkciói arany- és a mai pénzügyi rendszerben. Pénzhelyettesek az arany- és a mai pénzügyi rendszerben. Nemzetközi pénzügyi eszközök: deviza, valuta. Aranyvaluta és aranydeviza rendszer. Paritás elméletek, az árfolyam kezelés módjai napjainkban. SDR, ECU, EURO. Az értékpapírok fogalma, fajtái. Váltó, csekk, részvény, kincstárjegy, egyéb értékpapírok. Pénzügyi rendszer fogalma, a pénzügyi politika. A monetáris politika jellemzői. Költségvetési politika jellemzői, az államháztartás. Devizapolitika, a hazai devizapiac jellemzői. Bankrendszer. A MNB feladatai. Üzleti bankok. Bankügyletek. A tőzsde jellemzői, tőzsdei ügyletek. Nemzetközi kereskedelmi forgalomban alkalmazott fizetési eszközök és módok. Nemzetközi pénzügyi intézmények. Összességében a kurzus elvégzése után a hallgatók ismerik a pénz történetét, a mai pénz és pénzhelyettesítők szerepét és jelentőségét, valamint a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, átlátják a pénzügyi intézmények helyét és

16 szerepét a gazdaságban, és felismerik a pénzügyi folyamatok célkitűzéseit és eszközrendszerét. A hallgatók képesek alapvető pénzügyi számítások elvégzése után egyszerű pénzügyi döntések meghozatalára. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton az előadások látogatása nem kötelező, gyakorlatokról a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton az aláírás feltétele kiselőadás tartása és az órák látogatása. Aláírás megtagadás esetén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség az aláírás megszerzésére. Levelező tagozaton az aláírásnak nincs külön előfeltétele. A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges kollokviumi osztályzat. A kollokviumi dolgozatok tartalma: elméleti esszékérdések; tesztkérdések, illetve pénzügyi számítási feladatok. Az elégséges szint eléréséhez az 50 pontos kollokviumban 26 pontot kell elérni. További értékelés: pont közepes, pont jó, 45 ponttól jeles. 6. Irodalom: Kötelező: Magyar G. (2004): Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó Barta Á. (2005): Válogatott fejezetek pénzügyekből (1-2. fejezet), Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, Békéscsaba Ajánlott: Madár P. Schepp Z.. Szabó Z. Szebellédi I. - Zeller Gy. (2003): Pénzügyek alapjai, Unió Kohn, Meir: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok, Osiris, Budapest, 2003 Stiglitz, Joseph E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK Kerszöv, Budapest Stiglitz, Joseph E.: Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Company Inc., New York Musgrave, R.A. Musgrave, P.B. Kulmer, L. (1994): Die öffentliche Finanzen in Theorie und Praxis, 6. kiadás, Mohr Tübingen Samuelson, P.A. Nordhaus, W.D. (1987): Közgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A. (1996): Befektetések. Tanszék Kft, Irwin, Budapest Powers, M. Vogel, D. (1989): A határidős deviza és hiteltőzsdék működése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

17 Tantárgy neve: Kódja: Adózási alapok Tantárgyfelelős neve: Ráfi Péter Oktatók neve: Ráfi Péter Szak, tagozat megnevezése Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben Levelező tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős beosztása: Óraadó, címzetes főiskolai docens Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Kötelező K 3 Kötelező 12 K 3 1. Előtanulmányi kötelezettség: Vállalatgazdaságtan és Pénzügyi alapok tárgyból a kreditpont megszerzése. 2. A tantárgy célja: Az Adózási alapok tantárgy célja, hogy megismertessen az adózás makro- és mikrogazdasági összefüggéseivel, a közteherviselési rendszerek működését érintő célszerűségi, hatékonysági, valamint igazságossági követelményekkel. A tantárgy keretében a hallgatók ismereteket szereznek a különböző adórendszerek felépítéséről és működéséről; foglalkoznak az adóalanyok (vállalkozások és magánszemélyek) jogait és kötelezettségeit rögzítő eljárási szabályokkal; adónemek szerinti mélységben megismerkednek a közvetlen adók (személyi jövedelemadó, társasági adó, tőkejövedelem adó), valamint a közvetett típusú adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó, klasszikus fogyasztási adók) alapelveivel, jogszabályi előírásaival. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Az adóztatás jellemzői, adózási alapfogalmak, adórendszer. Az adózás rendje, adóeljárási szabályok. A személyi jövedelemadó. Társasági adó. Általános forgalmi adó. Egyszerűsített vállalkozói adó. Helyi adók. Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás. Luxus adó. A hallgató a tárgy követelményrendszerének teljesítése után képes a közvetlen adók (személyi jövedelemadó, társasági adó, tőkejövedelem adó), a közvetett típusú adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó, klasszikus fogyasztási adó), valamint a szociális járulékok (munkáltatói, munkavállalói) alapelveivel, jogszabályi előírásait a gyakorlatban használni. A hallgató ismeri az adózás makro- és mikrogazdasági összefüggéseit, a közteherviselési rendszerek működését érintő célszerűségi, hatékonysági, valamint igazságossági követelményeket. A hallgató tisztában van a különböző adórendszerek felépítésével és működésével. Ismeri az adóalanyok (vállalkozások és magánszemélyek) jogait és kötelezettségeit rögzítő eljárási szabályokat. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nincs.

18 5. Értékelés módszere: Legalább elégséges kollokviumi eredmény. A tantárgy elméleti és gyakorlati ismereteinek számonkérése írásban történik. Számonkérés módja: kollokvium írásban (90 perces dolgozat, melynek 40%-a elméleti jellegű feladatokból áll (teszt, igaz-hamis állítások, valamint rövid kifejtendő kérdések), 60%-a adóelszámolási feladatokat foglal magában (az egyes adónemekhez kapcsolódó számpéldákon keresztül az adófizetési kötelezettség megállapítása). A dolgozat akkor fogadható el, ha a hallgató az elérhető összpontszám legalább 60 %-át megszerezte. 6. Irodalom: Kötelező: Előadások anyaga Sztanó I-né (2006): Adók, illetékek, járulékok és vámok (a tematikához kapcsolódó részek), Saldo, Bp. (aktuális kiadás) Ajánlott: Rácz I. (2004): Példatár az adóismeretekhez, Perfekt, Bp. (aktuális kiadás) Sztanó I-né (2007): Adók és illetékek kiegészítés a évi kiadáshoz, Saldo, Bp. HVG Adó különszám, 2007 (aktuális kiadás) Adókódex, 2007 (aktuális kiadás) A hivatkozott aktuális törvények: évi XCII. törvény az adózás rendjéről (ART) évi CXVII. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról (SZJA) évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról (ÁFA) évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról (TAO) évi C. törvény a helyi adókról (HA) évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA) évi CXX. törvény az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról (EKHO) évi CXXI. törvény a luxus adóról

19 Tantárgy neve: Kódja: Ügyviteli folyamatok tervezése, szervezése Tantárgyfelelős neve: Dr. Lakatos Vilmos Oktatók neve: Dr. Lakatos Vilmos Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Nemzetközi szállítmányozási és nappali Nemzetközi szállítmányozási és levelező Meghirdetési gyakoriság: Nappali tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben Levelező tagozat: 2010/2011 tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: nincs Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai tanár Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Kötelező GYJ 2 Kötelező 12 GYJ 2 2. A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az információtechnológia és az ügyviteli munka szervezésének új koncepciójával a workflow menedzsmenttel az IBM FlowMark koncepciójára alapozva. Ismerkedjenek meg az ügyviteli folyamatirányítás elemeivel, az elektronikus ügyviteli folyamat szervezési megoldásaival. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Áttekintés Az ügyviteli munka helyzete, tapasztalatok Az új koncepció szükségessége A workflow menedzsment fogalma. A fogalom meghatározása Az ügyviteli folyamat, mint rendszer Modellezés az IBM FlowMark-kal. A folyamat - az ügyviteli folyamat jól körülírt tevékenységekre bontása - a tevékenységek típusai. A szervezet - a szervezeti hierarchia kialakítása - tevékenységek szervezeti egységekhez rendelése A felelősségi és hatásköri alrendszer - a folyamatban betöltött szerepek meghatározása - készségek képességek definiálása - munkatársak szervezeti egységekhez rendelése - munkatársak irányítási hierarchiájának meghatározása - figyelmeztetési rendszer - helyettesítési rendszer beálltása

20 Az adatbázis - folyamat -adatbázis: az "elektronikus ügy" - állapot-adatbázis: az irattározott, a dokumentált ügy A programok - Fejlesztőkömyezet - Kész, külső programok bekapcsolása - A felhasználható segédeszközök (szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb.) körének szabályozása A folyamat dokumentálása beépített dokumentációs rendszerrel Kitekintés Az ügyviteli folyamatirányítás eszközei Buisiness Process Modeller (ProModeller) 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a félév során a hallgatóknak egy témazáró dolgozatot kell megírniuk és egy házi dolgozatot kell elkészíteniük, amelynek beadási határideje a 11. oktatási hét. Levelező tagozaton is ugyanez a követelmény. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Nappali és levelező tagozaton 1 témazáró dolgozatra: 1x70= 70 pont 1 házi feladatra: 1x30= 30 pont Mindösszesen: 6. Irodalom: Kötelező: Adamcsik János: Workflow (Jegyzet) Adamcsik János Irodaautomatizálás (Indok, 2004) Ajánlott: Dobay Péter: Az iroda (Panem-McGraw-Hill, 1996) Raffai Mária: Információrendszer-tervezés (NOY ADAT BT., 1996) Michael Hammer-James Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése (Panem- McGraw-Hill, 1996)

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái Szent István Egyetem Gazdasági Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2010/2011. tanév Szent István Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodás és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodás és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái Szent István Egyetem Gazdasági Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodás és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2009/2010. tanév Szent István Egyetem Gazdasági

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai című tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel; Emberi erőforrás; Gazdálkodási és menedzsment szakon Nappali

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. TÁVOKTATÁS I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2015/2016. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai II. Tantárgyat tanszék gondozó Közgazdasági

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi számvitel 2. Pénzügy és számvitel alapszak Távoktatási tagozat 2016/2017. tanév I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi számvitel 2. Pénzügy és számvitel alapszak Távoktatási tagozat 2016/2017. tanév I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 2 Pénzügy és számvitel alapszak Távoktatási tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak 2014/2015. év II. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 2. Szak: jogász Neptun kódja: 30702 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben