AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXVI. évfolyam 8. szám április 15. Ahol az ember csődöt mond, ott Isten maximálisat nyújt Generális Vizitáció Disznajón Mintegy húsz személy álldogál egy hétköznapi, keddi reggelen Disznajó határában. Mégis kiemelkedő ez a nap, mindenki ünneplőben várakozik. Nemsokára kocsisor áll meg, az autókból kiszálló férfiak palástot terítenek magukra. Generális Vizitáció érkezett Disznajóra, ebbe a Felső-Maros menti településre. Szász Attila görgényi esperes Igével köszönti a bizottságot, majd kaláccsal kínálják az érkezőket, és egyben figyelmeztetik is: a falu központjában még egyszer megállnak majd, a faluközösség ugyanis meglepetéssel készült. A disznajói turulmadár alatt, amely az első világháború áldozatainak emlékét szolgálja, népes gyereksereg áll őrt. Ára 0,80 lej (Folytatása a 4. oldalon) Az egyházkerületi generális vizitáció a kisgyülekezetek számára mindig ünnepet jelent A prédikáció nem mindig a fiataloknak szól Újraalakulóban az IKE Felszámolódhat a Nyugat, mert nem keresi az igazságot Indiai filozófus bírálja a keresztyén Európát Tussay Szilárd ifjúsági referenssel a szervezési nehézségekről, az ifjúsági munkáról és a gyakoribb reformációról Mintegy 18 éve jelent meg egy gyermekversed az Üzenet Örömmondó rovatában. Úgy látszik, már akkor részt vettél az egyházi ifjúsági életben. Te mikortól számítod a munkádat? A kolozsvári Farkas utcai gyülekezetben való konfirmációm óta, 2004-től. A konfirmációt követően azonnal beavattak a tábor szervezésébe, egy évvel később már a gyülekezet ifjúsági alelnökévé választottak ben elnök lettem. Később egy szinttel fennebb léptem, mert a kolozsvári gyülekezetek ifjúsági munkáját szerveztük ben az IKE részéről érkezett egy megkeresés, elmennék-e Strasbourgba ifjúsági képzésre? Ezt követően a szervezet külügyi képviseletére kértek fel. Elvállaltam a II. Válts irányt! IKE-fesztivál szervezését ben. A következő évtől már a szervezet programkoordinátoraként dolgoztam, majd másfél év után az IKE ügyvezetője lettem. Január elsejétől fi zetett alkalmazottként dolgozol az egyházkerületnél. Mivel foglalkozol? Somogyi Botond (Folytatása az 5. oldalon) Vishal Mangawaldi 1949-ben született. Az indiai keresztyén filozófus és társadalomreformer több mint 40 országban tartott előadást a keresztyénségről, ennek befolyásáról a társadalmak történetére és a jövőre ban feleségével, Ruth-tal keresztyén közösséget alapított az indiai szegény parasztok közötti keresztyén szolgálatra. Senki sem képes megismerni az igazságot, amíg az Igazsággal nem találkozik, s Ő ki nem jelenti magát nekünk állítja a filozófus, aki a mai India egyik legbefolyásosabb gondolkodójaként most ezt az igazságot, Jézus Krisztust kéri számon Nyugaton. A fiatal Vishal friss szemmel, elfogulatlan szívvel és egy másfajta kultúrkör mentalitásával kezdte olvasni a Bibliát. Hamarosan eljutott arra a felismerésre, hogy a Biblia Isten kommunikációja a bűnös emberrel. Tanulmányozta a hindu guruk tanításait, a buddhista bölcseletet és a Koránt. Első kézből szerzett tapasztalatokat az elnyomott, szegény, paraszti indiai világról. Mindez a Biblia még mélyebb tanulmányozására indította. A hindu és buddhista bölcselet által felébresztett, de ki nem elégített igazságkeresés hatalmas vallási és kulturális szomjúságot ébresztett benne. Így talált rá az IGAZSÁGRA, Jézus Krisztusra. Erről a hatalmas felfedezésről Amerikában is szólt tv-sorozatokban, amikor a millennium évében, 2000-ben feleségével együtt tv-sorozatot készítettek vele a Biblia szerepéről a modern világ alakításában címmel. Otthon Indiában és a nagyvilágban is. Mi az igazság? Ezt a kérdést pár ezer éve filozófusok, vallásalapítók feltették. Jézusnak is Pilátus (Jn 18,38), az európai, római hatalom képviselője, aki maga is vágyott az igazságra. Dr. Békefy Lajos (Folytatása a 6. oldalon)

2 Tanulságos igék Az elhívásról és kiválasztásról (IV.) A pogányok pedig ezeket hallván, örvendeztek és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választattak, hittek. (ApCsel 13,48) Egy Lídia nevű, Thiatíra városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. (ApCsel 16,14) Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiában (ez nem az az Antiókhia, amelyikben ők hosszú időn át munkálkodtak, s melynek gyülekezete kiküldte őket a missziói munkára), az ottani zsinagógában prédikálnak a zsidóknak és azon pogányoknak, prozelitáknak, akik hozzájuk csatlakoztak. Hirdetik, hogy Isten beteljesítette az atyáknak adott ígéretét Jézus halálból való feltámasztása által. Amit Isten évszázadokon át megígért, azt most beteljesítette. Hirdetik, hogy más nevében nincs megtartatás, csakis az Ő nevében, hogy csak egyedül Ő vezet el minket az üdvösségre. Csak a Krisztusban való hit által juthatunk el az örök életre. Pál és Barnabás nagy erővel kérik a hallgatóikat, hogy ezt az örömüzenetet ne vessék meg, hanem fogadják el és éljenek általa. Egyesek elfogadták az üzenetet, mások azonban elutasították. Mert az igehirdetés nyomában mindig döntések születnek. Vannak, akik meghajolnak előtte, mások azonban elfordulnak tőle. A Szentírás egyik legnehezebb kérdéséhez érkezünk el, a hit és hitetlenség, az elfogadás vagy megkeményedés kérdéséhez. A zsinagógából az emberek két irányba indultak el: vagy az üdvösség, vagy a kárhozat útján. Kik voltak azok, akik hittek? Az ige szerint azok, akik erre elválasztattak. Itt a predesztináció titkával állunk szemben, ami a keresztyén ember számára nem kevés fejtörést okoz. Mert valóban igaz: a Szentírás ebben a kérdésben kétféleképpen tanít. Megvannak benne az örök predesztinációt hirdető versek. De megvannak azok is, amelyeket olvasva úgy tűnik, minden az ember döntésén múlik. A fent idézett igében valóban az van, hogy Pál beszédének azok hittek, akik az örök életre választattak. Más helyeken viszont azt olvassuk, hogy az ember az oka hitetlenségének, a maga bűne miatt fog elveszni. E kettőség sok gondot okoz mind a mai napig a Bibliát őszintén olvasó embernek. Ennek az oka az, hogy a Szentírás az emberiség történetének elbeszélését és megítélését kétféleképpen tárgyalja. Vagy Isten szemszögéből nézi az eseményeket, vagy pedig az ember oldaláról közelíti meg a dolgokat. Van isteni és emberi oldal. A mi számunkra ez két olyan párhuzamos, ami sohasem találkozik, csak Istennél. Az is nyilvánvaló, hogy Isten akarata kétféleképpen van jelen életünkben: egyfelől titkos, másfelől kijelentett formában. A kijelentett akarat a törvény és evangélium. Ez a mi keresztyén életünk zsinórmértéke. A titok pedig az a mód, ahogyan Isten a világtörténelmet és a mi személyes életünket irányítja. A kijelentett akaratot világosan látjuk és értjük, s igyekszünk ahhoz szabni az életünket. A titkos akarata rejtély marad számunkra, s abból csak annyit látunk, amennyit időnként Isten megmutat nekünk. Amikor a kiválasztásról beszélünk, akkor ezt a két vonalat szüntelen szem előtt kell tartanunk, mert minden félreértés onnan származik, hogy mi ezt a két vonalat folyamatosan összekeverjük és kijátsszuk egymás ellenében. Tudnunk kell, nem mi választottuk Istent, hanem Ő választott minket. Látjuk ezt Lídia példájából is. Ő eredetileg pogány asszony volt, aki zsidó hitre tért. Üzletasszony volt, gyönyörű bíborszövettel kereskedett. Hallgatta Pál beszédét, aki Isten kifejezett vezetése nyomán épp nemrég érkezett a városba. Lídia elmegy az összejövetelre a folyó partjára. Figyelmesen hallgat arra, amit Pál Jézusról mond. Közben Isten megnyitja szívét és Lídia szívébe fogadja az evangéliumot, hisz benne és már termi is a hit gyümölcseit, mert Pált és Silást napokon át házába fogadja. Isten tehát kiválasztotta őt, de ő maga is mindent megtesz ennek érdekében. Megy az istentiszteletre, figyelmesen hallgatja az Igét és hisz az evangéliumban. Világosan kell látnunk, hogy Isten az, aki minket kiválasztott az üdvösségre, de ez nem történik rajtunk kívül, a mi személyes felelősségünk és munkánk nélkül. Az ember nem játékszer, akit Isten ide-oda dob akarata és megkérdezése nélkül, hanem az Ő munkatársa. Végső soron azt teszi, amire Ő elrendelte, de nem kényszerűségből, hanem szabadon. Mi az általa meghatározott dicsőséges cél felé haladunk, s a mi feladatunk az, hogy igent mondunk e célra. Nem azért választott ki minket, mert mi ezt valamivel kiérdemeltük, hanem egyedül kegyelemből, Krisztus érdeme által, hogy az Ő di- Raffaello Santi: Pál és Barnabás Lisztrában csőségét munkáljuk. Ha Isten engem elválasztott, akkor jó reménységgel lehetek afelől, hogy Ő ezt másokkal is meg tudja tenni. Vigyázzunk azonban arra, hogy mi csak a saját kiválasztásunkról legyünk meggyőződve, a másokénak eldöntése nem a mi dolgunk. Szolgáljunk hűségesen, hogy a választottak serege szüntelenül gyarapodjon és növekedjen. Lőrincz István Bibliaolvasó kalauz Május 1. P Józs 10,1 27 Kol 3, Szo Józs 10,28 43 Kol 3, V Józs 11,1 9 Kol 3,18 4,1 4. H Józs 11,10 23 Kol 4, K Józs 12 Kol 4, Sze Józs 13 1Thessz 1 7. Cs Józs 14 1Thessz 2, P Józs 15 1Thessz 2, Szo Józs 16 1Thessz 3, V Józs 17 1Thessz 3, H Józs 18 1Thessz 4, K Józs 19 1Thessz 4, Sze Józs 20 1Thessz 5, Cs Józs 21 1Thessz 5, P Józs 22,1 8 2Thessz Szo Józs 22,9 34 2Thessz 2, V Józs 23 2Thessz 2, H Józs 24,1 15 2Thessz 3, K Józs 24, Thessz 3, Sze ApCsel 1,1 3 1Móz 1, Cs ApCsel 1,4 11 1Móz 1, P ApCsel 1, Móz Szo ApCsel 1, Móz V ApCsel 2,1 13 1Móz H ApCsel 2, Móz 5,1 6,8 26. K ApCsel 2, Móz 6,9 7, Sze ApCsel 2, Móz Cs ApCsel 3,1 10 1Móz P ApCsel 3, Móz Szo ApCsel 4,1 12 1Móz V ApCsel 4, Móz 12 2

3 Játék egy falat kenyérrel A perselypénz a lelki életet is tükrözi Presbiteri találkozó Magyarlétán A cigánygyerekek leugráltak a fékező villamos-szerelvényről. Az utasok néma gyűlölettel néztek utánuk, ők pedig elégedetlenül húzták össze magukon a rongyos ruhadarabokat. Már mindenki unta egyhangú, monoton éneklésüket, színpadias szereplésüket, képmutatóan siránkozó hangon előadott kéregetésüket. Tudták, ha a felszínen akarnak maradni, váltaniuk kell. Tudta ezt gazdájuk is, aki néhányuknak tán apjuk is volt. Sebaj, közeleg a húsvét. Akkor majd aranyéletünk lesz pár napig próbálta felvidítani a többieket a legidősebb. Ez hatott. A kisebbek máris piros tojásokat törtek lelki szemeik előtt, és csak azért fohászkodtak, hogy idén se egyszerre ünnepeljék a román és a magyar húsvétot, mert így nekik is hosszabb időre biztosított az alamizsna. Az eső egész nap szemerkélt. De ez nem szegte kedvüket: ázott verebekként nyargalásztak a piszkos, elhanyagolt aluljárókban, ijesztgetve a lemerészkedő járókelőket. Késő délután egy kora szerint középkorú, de fizikailag már öreg hajléktalan lépett ki az élelmiszerboltból. A rajkóknak felcsillant a szemük. Ma először. Ismerték az öreget, de nem beszéltek vele. Az utcán élők kasztjában a hajléktalanok kik között sokuk már csak emberi roncs volt, s meganynyi madárijesztőként rótták az út porát a legalsó fokon álltak. Nem voltak különösképpen éhesek, mégis ingerelte őket az öreg kezében tartott kenyérdarab amit valószínűleg a boltban kaphatott. Valami állatias vadászösztön ébredt fel bennük, mint amikor a kutya macskát lát, vagy a macska egeret Hangos zsivajjal kezdtek el körözni körülötte. Percekig csak róttak a köröket a tanácstalanul tébláboló férfi körül, aki nem tudta mire vélni a dolgot. A csapat kifárasztotta áldozatát, aki bár egy helyben állt, mégis beleszédült a látványba. Ekkor már tudta: a kenyér kell nekik. Az ő mai reggelije, ebédje, vacsorája. Ez volt egyetlen élelme, hát nem adta olcsón. Az öt kölyök jóval fiatalabb volt, mint ő, valamikor könnyűszerrel elbánhatott volna velük. Valamikor. De mostanra a nélkülözés, a hideg, az alkohol (s mi minden még?!) kilopta, kiharapta az erőt testéből. A körözésnek, rohanásnak, amit ijesztő kiáltozás kísért, hirtelen vége szakadt. Már csak anynyit látott, hogy szemben vele felsorakoznak és rárohannak. Nagyot csattant az aszfalton. A fürge tolvaj kezek még mielőtt elesett volna, kikapták markából féltett tulajdonát, a darab kenyeret. Gyorsan feltápászkodott és tehetetlenül, vékony hangon jajveszékelni kezdett. Siratta a kenyeret. A járókelők kikerülték, a szemerkélő eső azonban nem. Az csak esett rá némán, kitartóan. Együtt sírtak tovább. Fábián Tibor A Kolozsvári Egyházmegye Presbiteri Szövetsége a közelmúltban egyik régiójának kiskörű presbitertalálkozóját tartotta Magyarlétán. Bibza Gábor esperes igehirdetése után Tunyogi Lehel magyarfodorházai lelkipásztor tartott előadást Ef 4,1 16 alapján. Az előadás után Floriska István PSZ-elnök elmondta, hogy a válaszúti, szucsági és a negyedik kiskörű konferenciát is megszervezik. A nyár folyamán szeretnénk talákozókat tartani szombatonként két-két egyházközség presbiterei és csaladjaik részvételével. Ezeken az alkalmakon különböző témákról szólna a beszélgetés, a témát a belmissziós szövetségek javasolják. A cél az egymással, illetve a helyi gyülekezettel való ismerkedés, amelyről a helybeli lelkipásztor tartana előadást. A hozzászólások rendjén Bázsa Ferenc törökvágási gondnok a családlátogatás fontosságára hívta fel a figyelmet, majd kiemelte: ha nem fizetjük ki a szövetségi tagsági díjat, működésképtelenné válik a szövetség. Torda szentlászlóról Balázs Attila lelkipásztor elmondta: összefogással nagyon sok mindent megoldhatunk. Példaként említette az AKSZA utcagyermek-missziónak juttatott több mint két tonna élelmiszeradományt, a kárpátaljai gyülekezeteknek pedig perselypénzt 1400 lej értékben. Kiemelte a szórványban élő magyar gyermekek támogatását is, akik másképp román iskolába járnának. Bódi Sándor egyházmegyei főgondnok a családi bibliaórák szükségességét hangsúlyozta, Balla Árpád egyházkerületi PSZ-titkár pedig arról beszélt, hogy a perselypénz nagysága tükrözi az egyházközség lelki életét. Horváth Sándor Állati elmék Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és egyfajta lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. (Préd 3,19) Ez ige hallatán még a legbigottabb ateisták is elsápadhatnak: évezredekkel Darwin előtt egy írástudó, tehát széles látókörű gondolkodó ember azt állítja, hogy alapjában véve nincs is különbség ember és állat között. Tényleg: mi különbözteti meg az embert az állattól? Mi teszi az embert emberré? Mi emeli ki ha kiemeli egyáltalán az oktalan állatok sorából? Krisztus előtt 300 évvel, nem kevés humorral, Arisztotelész arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az élőlények közül egyedül az ember tud nevetni. Mintha azt mondta volna: az, hogy nevetni tudunk, egyike azon tulajdonságoknak, ami kiemel bennünket az állatok közül. Ma már tudjuk, hogy nem csupán egyes főemlősök, hanem a patkányok is képesek a nevetésre. Aztán: nagyon büszkék szoktunk lenni értelmünkre. Ám például a delfi nek intelligenciája sokszor zavarba hoz bennünket. Kiderült például, hogy a füttyjelekkel kommunikáló mosolygós arcú tengeri emlősök több füttyjelet ismernek és használnak, mint ahány szót egy mai átlagos középiskolás diák ismer és használ. És a delfi nek a maguk nyelvén mindig bemutatkoznak, ha egymással találkoznak, amire, bizony nem minden ember képes. Talán a kommunikáció lenne az, amire csak az ember képes nagyon magas szinten? A méhek tánca, amivel jelzik egymásnak, hogy hol, merre, milyen távolságra milyen nektárforráshoz lehet jutni, újabb pironkodásra késztet bennünket. Sokáig sorolhatnánk a példákat, amiben az oktalannak nevezett állatok lepipálnak bennünket! Fel kell azonban fi gyelnünk egy valóban döntő különbségre! Képzeljük magunk elé az özönvizet lezáró jelenetet! Mit tesznek a bárkából kiözönlő állatok? Örülnek a szabadságnak, és rohan, ki merre lát. És mit tesz az ember? Leborul és hálát ad Istennek a szabadulásért. Olyan döntő mozzanat ez, amit még az özönvíz történetét szabatosan feldolgozó hollywoodi sikerprodukciók sem tudnak megkerülni. Mondjuk ki: az Istennel való kapcsolat lehetősége az, ami kiemel minket az élőlények közül. Ha még nincs gyakorlatod benne, kezdd el kis lépésekkel: naponta hálát adni neki valamiért. A kis lépésekből pedig előbb-utóbb személyes, valóságos, életet kiteljesítő kapcsolat lesz. Veress László 3

4 Ahol az ember csődöt mond, ott Isten maximálisat nyújt (Folytatás az 1. oldalról) Velük szemben idősek és fiatalok várják a bizottság tagjait, énekkel, verssel köszöntik őket. Kató Béla püspök meghatottan beszél az egyházi örökség fontosságáról. Régen a vizitáció istentisztelettel kezdődött, a mai gyakorlat szerint már este gyűlnek össze a templomban. Az viszont örömteli, hogy ma is képesek az emberek a falu központjában összegyűlni, és imával, énekkel, verssel várni a bizottságot. A Generális Vizitációt és a falu népét lovas vezeti a parókiáig, ahol Páll Botond lelkipásztor áhítattal kezdi a napot. Ne a földi örömöket keressük, ne a földi sikereknek örüljünk, hanem annak, hogy a neveink fel vannak írva a mennyben hirdeti a lelkipásztor. Az áhítat utáni beszélgetésen Kató Béla elmondja, hogy tíz évvel ezelőtt járt itt, szintén vizitáció tagjaként, és elsősorban azt akarja megnézni, hogy az utóbbi tíz évben mennyit fejlődött a gyülekezet. Miközben a tanácsosok az iratokat ellenőrzik, Páll Botond lelkipásztor azt kéri Kató Bélától, szakítson időt arra is, hogy áldja meg a gyülekezet gondnokának, Gráma Györgynek az újonnan felépített házát. A bizottság egy része Marosvécsre indul a község elöljárójával való találkozóra. Ördög Ferenc polgármester elmondja: az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy az emberek életét megkönnyítse, munkát adjon nekik, ugyanakkor hangsúlyozza a Diakónia Alapítvány munkájának fontosságát. A beszélgetés során az elöljáró megígéri: a törvényes kereteken belül igyekeznek visszaszolgáltatni a földeket, amelyek valamikor a Disznajói Egyházközségé voltak. A találkozó után a vizitáció tagjai a vallásórás gyerekekkel és a nőszövetség tagjaival beszélgetnek. Kimondottan jóleső érzés a gyerekeket hallgatni, akik nyitottan felelgetnek 4 Dézsi Zoltán főgondnok kérdéseire, aki nemcsak a vallásos ismereteiket ellenőrzi, hanem jó pedagógus módjára hosszasan beszélget velük zenéről, kultúráról, irodalomról. Példás összefogás A gyülekezet ifjúságával Kató Béla püspök is elbeszélgetett (A szerző felvételei) Vallásóra után Gráma György lakása felé indul a bizottság. Páll Botond lelkipásztor útközben elmeséli: a gondnok háza december folyamán leégett. Egy rövidzárlat miatt kigyúlt, és éppen csak annyi ideje volt a családnak, hogy kimeneküljön, és az autót az udvarról kivigye. A tűzoltók késve érkeztek ki, a házat már nem lehetett megmenteni. Azonban egy biztos: Disznajón ilyen közösségi összefogást rég láttak. A szerencsétlen baleset után a falubeliek, a gondnok munkatársai hetek leforgása alatt újraépítették a házat, amelyen ma már csak itt-ott látszik a korom. A házhoz érkezve, Kató Béla püspök a Jel 21,1 3-at olvassa fel. Minden munkánk azért van, hogy hihessünk abban, hogy Isten velünk van. A nagy tragédia után ennél szebb visszajelzés nem kell egy egyházközség gondnokának, mint amikor a közösség összefog emeli ki a püspök. Az esti istentisztelet előtt presbiteri ülést tartanak. Az egyházkerület vezetősége hosszasan faggatja a presbitereket, mi történt az utóbbi tíz évben, mennyire vannak megelégedve a lelkipásztor munkájával. A beszélgetés következtetéseit az istentiszteleten mondják el a gyülekezet előtt. Közben elkezd sötétedni, a parókia kapuja előtt már gyülekeznek az egyházmegye lelkipásztorai is, akik palástban vonulnak be a templomba. Az együttléten Szegedi László missziói előadó hirdeti az Igét, aki a csodálatos halfogás példájával mutat rá arra, hogy Isten logikája nem olyan, mint az emberé. Jézus nem egy régi történetet folytat, hanem teljesen újat kezd. Nem a halfogással akar példát mutatni, nem jóléti társadalmat akar létrehozni, hanem új fejezetet kezd Péter életében: emberhalászatra hívja el. A csodálatos halfogás példája ugyanakkor arra is rámutat, hogy ahol az emberek csődöt mondanak, ott Isten maximálisat tud nyújtani mondja igehirdetésében Szegedi László. Kató Béla püspök felszólalásában örömének ad hangot, boldogan látja, hogy tíz év után van a közösségnek pásztora, ez az, ami tíz évvel ezelőtt még nem látszott. Ugyanakkor hangsúlyozza: ahhoz, hogy a fiatalok, gyerekek itthon maradjanak, biztonságot és szeretetet kell nyújtani nekik, ez az egyetlen, ami itthon maradásra bírja őket. A vizitáció jegyzőkönyvét Kántor Csaba püspökhelyettes, egyházkerületi főjegyző ismerteti, hangsúlyozva, hogy bár a statisztikák szerint a gyülekezet apad, mégis, Istenben van jövője. Kevesen házasodnak Dézsi Zoltán kerületi főgondnok is aggodalommal beszél arról, hogy újra nehéz idők következnek. A rendszerváltás óta eltelt 25 év, és az új idők nehézségeit legyőzni nehezen lehet, megélni is csak akkor, ha az, ami bennünket meg tud tartani, nem más, mint a lelkünkben élő hit, szeretet és egymás iránti felelősségérzet. Az ünnepi istentisztelet végén Szegedi László figyelmeztet: húsz év alatt mintegy háromszázzal csökkent a lélekszám. Ami még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a házasulási kedv nagyon alábbhagyott. Egyre több az egyedülálló idős, akinek nincs társa, ezáltal pedig kiszolgáltatottabbá válik. Ezért kell nagyobb hangsúlyt fektetni a diakóniai munkára, hiszen egyre inkább szükség lesz a szakszerű ellátásra. Az ünnepi istentisztelet részeként rövid zenei műsor is elhangzik, Mozart egyik művét egy vonósnégyes játssza, a vallásórások kánonokat énekelnek. Páll Botond lelkipásztor az együttlét végén elmondja, hogy a következő időszakban felújítják a templomot. Ha ezt sikerül befejezni, szeretnék, ha a püspök is részt venne az ünnepi istentiszteleten. Kiss Gábor

5 A prédikáció nem mindig a fiataloknak szól (Folytatás az 1. oldalról) Nemrég az egyházkerület ifjúsági referensévé választottak a kerület missziói ügyosztályának keretében. A tavalyi egyházkerületi közgyűlés kimondta: az IKE az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági szövetsége (a nőszövetséghez és presbiterszövetséghez hasonlóan szerk. megj.). Az eddigi egyesület (IKE) támogató- és háttérintézményként továbbra is megmarad. A névhez természetesen mindenképpen ragaszkodunk, hiszen 95 év története tükröződik benne, ráadásul az erdélyi fiatalok körében a legismertebb ifjúsági szervezet volt eddig is. Ezt két kutatás is alátámasztja, amelyet Erdélyben végeztek a magyarlakta megyékben 2008 és 2013 között. Az IKE az 1990-es újraalakulását követően az elmúlt több mint két évtizedben többször próbálkozott átszervezéssel. A jelenlegi átalakulás mintha a korábbiaknál alaposabb lenne. Miről van szó? Az átszervezés azt jelenti, hogy a szövetség struktúrájában átalakul, és munkáját az egyházzal szorosabban képzeli el. Szeretnénk megértetni minden lelkésszel: mi is az egyházhoz tartozunk, hasonló struktúrában, és az ifjúsági munkát végezzük az egyházon belül. Átlapoztam az elmúlt két évtized jegyzőkönyveit, és azt láttam, hogy a kommunista rendszer után újraalakult IKE-t is a maihoz hasonló módon képzelték el: egyházközségi, egyházmegyei és kerületi szinten. Ám az évek során a közbelső szint mintha eltűnt volna. Az IKE sokáig úgy működött, hogy egyes gyülekezetek ahol a lelkipásztor foglalkozott a fiatalokkal ifjúsági csoportjai tömörültek, és az országos egyesületet alkották. A tavaly például 42 tagcsoport alkotta a kerületi egyesületet. Jelen pillanatban ebből indulunk ki. Az egész egyházkerületet viszont nagyon nehéz átlátni, a tapasztalat pedig azt mutatta: a munka sokszor nem volt elég hatékony. Az új struktúra szerint újra kell alakítani a gyülekezeti ifjúsági munkával foglalkozó egyházmegyei szinteket, ezeket pedig az egyházkerület koordinálja. Divattá válhat az ifjúsági munka Mintha ellentét feszülne a két adat között: egyrészt az IKE a legismertebb ifjúsági szervezet, másrészt az 500 erdélyi gyülekezetből csupán 42 tagcsoport létezett. Valóban így van, amelynek több oka is lehet. Egyrészt, sajnos nincsenek minden gyülekezetben fiatalok. Másrészt, a fiatalok sokszor találkoztak a névvel vagy az IKE által szervezett programokkal, de intézményesen nem vettek részt a munkában. A másik az, hogy a fiatalok hamar továbbállnak : vagyis kikonfirmálnak a gyülekezetből, faluról hamar városra kerülnek, és elszakadnak az IKE-től. De a szervezet továbbra is ismert marad számukra. Lehet, sokakra a csoport tagsági díja is taszítólag hatott. Az új struktúrában ezt el is törölték. Viszont, ha egy élő és műkődő szervezet elkezdi, illetve folytatja tevékenységét egy jól meghatározott menet szerint, akkor hiszek benne, hogy a fiatalok körében divattá válik az egyházi ifjúsági munka iránti elhívás. Az átszervezés inkább strukturális vagy tartalmi is? Jelen pillanatban a legfontosabb az új struktúra felépítése: a gyülekezeti, egyházmegyei szintek létrehozása. Az idei programokat is ennek rendeljük alá. A rendszer felépítése nyilván sok erőt, időt és energiát vesz igénybe. Hasonlóan az Emberhalász Napok, valamint az IKEtalálkozók, ezért ezek idén elmaradnak. Viszont megtartjuk a munkatársképző tanfolyamokat, amelyek továbblendíthetik munkánkat. Szeretnénk minél több egyházmegyei táborba elmenni, jelen leszünk a Tatán sorra kerülő Csillagpont ifjúsági találkozón. És nem maradnak el az Algyógyon szervezett programjaink sem: a gitárés az angoltáborok, amelyekre óriási igény van. Ezek nem feltétlenül az egyházi életben járatos fiataloknak szólnak, viszont a misszió célját előrelendítik. Az évek során több olyan fiatallal találkoztunk, aki nem konfirmált, de a tábor keresztyén hangulata döbbentette rá, milyen jó a református közösségben tevékenykedni. Az egyházmegye ifjúsági előadóját aki a megye egyik lelkipásztora a következőkben egy négytagú csapat fogja segíteni: az elnök, aki mindenképp laikus és a képviseletek mellett irányítja az egyházmegyét, az alelnök, aki programkoordinátor és az önkéntesek mozgatója, a titkár, aki ügyintéző és pályázatíró, illetve a pénztáros, aki a pénzügyvitelt vezeti. Sok esetben e személyek közül legalább egy MKT-t, azaz munkatársképző tanfolyamot végzett már, tehát rálátása van az ifjúsági munkára. IKE-választások nyáron Rendhagyó úrvacsoraosztás egy csomakőrösi ifjúsági istentiszteleten Immár nem programkoordinátor, hanem ifjúsági referens vagy. Ez mit jelent a mindennapi munkában? A régi struktúrában az IKE-nek volt titkára, programkoordinátora és utazótitkára. Ez a három most az ifjúsági referens személyében összpontosul, aki az egyesület ügyintézését is végzi egyházkerületi alkalmazottként. Valamint irodavezetője, aki a mindennapi irodai tennivalók mellett a pályázatírói megbízást is ellátja. Az új felállásban az egyházkerületi ifjúsági előadó egyben az IKE elnöke is. Június 6-án választások lesznek, addig egy munkacsoport segít nekem a szervezésben, hiszen egyedül nehéz lenne mindent megfelelően ellátni. Nyáron választják meg az IKE tisztségviselőit. Továbbá az ügyvezető igazgató személyét is megerősítik, attól függetlenül, hogy az egyházkerület alkamazottja. Szeretném összefogni a kerületi munkát, segítséget nyújtani például munkatársképző tanfolyamokkal, pályázatokkal, ötletekkel a jövőben megyei szinten működő szervezeteknek, amelyeknek igényei régiónként változnak. Azt mindenki látja és tapasztalja, hogy a templomba járók döntő többsége az idős korosztályhoz tartozik. Szerinted mi tartja távol a fi atalokat a templomtól? Nem szeretnék általánosítani, de amit tapasztaltam, az a következő: a fiatalok szerint sok esetben a prédikáció nem nekik szól. A fiatalok mindig a szabadságra vágynak, a kötött keretek pedig úgy érzik gátolják őket. Ez lenne egy másik ok. Éppen ezért jók az ifjúsági istentiszteletek, ahol a fiatalok láthatják: lehet akár kivetíteni vagy éppen zenét hallgatni. A harmadik ok a vasárnapi viszonylag korai templomozás. Nemcsak a fiatalok, hanem már a 30-as, 40-es korosztálynak is. Átalakulóban van a társadalom, az életritmus. Sokat követelnek az iskolában, rengeteg az extratevékenység, a középkorosztályban sokan két-három munkahelyet vállalnak, szombaton is dolgoznak vagy különböző tevékenységeken vesznek részt, vasárnapra pedig elfáradnak, vagy éppen megszervezik a programjukat. A kilencvenes évek elején szerintem az egyház azzal fogta meg a fiatalokat, hogy sok olyan lehetőséget biztosított számukra, amit máshol nem kaptak meg. Ez ma már nem érvényes, az egyház nem tud anyagilag vetélkedni a különböző rendezvényekkel. Nem is kell versenyeznünk, hanem meg kell határozni, mit tudunk kínálni, s abban erősödjünk, és mi legyünk a legjobbak. Valamikor reformálták az egyházat, de azóta eltelt több száz év. Sokkal gyakrabban kellene ezt megtenni, tartani a lépést a modern világgal, mert hiába ragaszkodunk ahhoz, ami volt. Ha ugyanis az idős generáció kihal, a templomok kiüresedhetnek. Ez a próbálkozás új lendületet hozhat hoszszú távon az egyházi életbe, amelynek gyümölcsét a jövőben lehet lemérni. 5

6 Felszámolódhat a Nyugat, mert nem keresi az igazságot (Folytatás az 1. oldalról) Jézus mindenki számára kivétel nélkül világossá tette: Én vagyok az igazság. (Jn 14,6) Mégpedig nem valamiféle filozófusi, elméleti igazság, hanem a megélt, valódi Igazság, azaz az élet és az út. Ő az igazságban és az igazságból részesülő, részesítő élet. Az egyértelmű, vitathatatlan, megélt, igazolt, elpecsételt igazság. Vishal Mangawaldi nem csak a kérdésig, kérdezésig jutott el egészen más módon, mint a főként bölcseleti úton keresett keleti igazságok grádicsán kapaszkodó, bukdácsoló vallásos milliók. Hanem a legmélyebb mélységekbe alászállott isteni kijelentés útján jutott fel a csúcsra. A Biblia útján. Kiváltképpen a protestantizmus volt az a vallástörténetben és az egyháztörténetben, amit az igazság keresése és megtalálása foglalkoztatott. Ezt bizonyítja könyveivel, előadásaival nagyon erőteljesen és hatásosan Mangawaldi. A fegyverek mondják meg az igazságot Szerinte a nyugati világban nincs már meg a gondolkodás és a szólás igazi szabadsága. Még Amerikában sem. Ma az egyetemi tanár nem szólhat arról, hogy az azonos neműek házassága visszás dolog, mert hamar elveszítheti állását. Vagy ha valaki azt mondaná, hogy a klímaváltozás veszélyes, ez is menesztési ok lehet. Nem szólva arról, ha az evolúció elméletét nem tényként, hanem csak teóriaként kezelné valaki Márpedig a demokrácia az indiai keresztyén filozófus szerint arról szól, hogy emberek az értelmüket használva értelmes vitákat folytatnak egymással, és bizonyítékokat keresnek arra, hogy megismerjék: mi a jó, a helyes és az igaz. És ha közben valakik valami olyat fogalmaznak meg, ami nem igaz, akkor sem dől össze a világ, ez a vita természetes velejárója. Nem a megbélyegzésről kellene szólnia a vitának, hanem egymás meggyőzéséről érvekkel, nem agresszív fenyegetéssel, ellenlépésekkel, jogi és hatalmi válaszlépésekkel. Ha pedig azt gondoljuk, hogy az igazságot nem szabad, nem érdemes kimondani, ez a demokrácia végét jelenti. Ha vége van a szabad vita korszakának, akkor a hatalmon levők fogják majd hatalmi eszközökkel megmondani, mi az igazság. Olykor fegyverekkel. S ez minden demokráciának a vége. Mangawaldi szerint Jézus elsősorban az igazságról akart tudni, azt tudatosította környezetében. Ezért az igazság keresése a legsajátosabb és leghatásosabb keresztyén tulajdonság. Új reformáció kell Az indiai keresztyén fi lozófus a világ több pontján tartott előadásában bírálta a nyugati világot Európa és a Nyugat akkor omlik össze, ha az igazság keresését elveszíti. Pogánnyá lesz Európa, ha a történeteket és a mítoszokat fontosabbnak tartja az igazságnál mondja az indiai filozófus. Nyugat megint a nagy kérdés előtt áll: vagy visszatér keresztyén gyökereihez, vagy a pogány hagyományok modern keveréke fogja elborítani. A keresztyénségnek is új reformációra van szüksége. És ez szükséges, meg lehetséges is, még akkor is, ha most rosszabb idők járnak. A reformok az egyes emberekben kezdődtek, s kezdődnek el ma is. Azokban, akik valamit megértettek az igazságból, s aztán ki is állnak mellette. Mózes és Luther is egyedül kezdte el nagy küzdelmét az igazságért Istennel! Egyedül a Szentírás vezet el az igazsághoz. Ha ez a központi tengelyigazság megvan, akkor a Biblia valóban újra a fejlődés szellemi energiaközpontjává válik. Viszont bibliai igazságok nélkül nem beszélhetnénk emberi jogokról, technológiai haladásról, zenéről, építészetről, demokráciáról igazolja sokoldalúan megállapításait az indiai keresztyén bölcs egyik könyvében. Száz évvel ezelőtt Heidelbergben Ernst Troeltsch írt nagyszabású, alapos munkát közel 1200 oldalon arról, melyek a keresztyén egyházak legfontosabb társadalom- és kultúraformáló tanításai. Hívő racionalizmusa miatt a kálvinizmust tartotta a legszimpatikusabbnak. Mangawaldi a lutheranizmus s a metodizmus reformáción keresztüli világformáló hatására helyezi a hangsúlyt. Troeltsch és Mangawaldi így egészítik ki egymást 100 év különbséggel, 8000 kilométeres földrajzi távolságban. Hiteles szavak Mi a titka ennek az átalakulást elemző látásmódnak? Többek között az, hogy mai indiai keresztyén bölcs írta. Miközben Európa elveszítette saját öröksége iránti megbecsülését, ha valami Keletről jön, az sokkal érdekesebb. Íme, az indiai görbe tükör kontinensünk kultúrájáról megérkezett. Szavai hitelesek, hiszen évtizedeken át vállalta hite miatt a többszöri börtönt, rokonsága még a gyilkosságot is elszenvedte emiatt a fundamentalista hinduk támadásai következtében. Ma Európa beleveszett a részletekbe. Fantasztikus részlettanulmányok tárják fel múltunkat, de hiányzik az összkép. Az indiai bölcs kitűnő egyensúlyt hoz létre az információözön, az olvasmányosság és az európai szellemi-lelki összkép között. Bibliailag megalapozott teológiája segítség égével lehánt mindenféle ideológiai elemet, réteget a reménység teológiájáról, s tisztán állítja a gondolkodás középpontjába a bibliai reményt, aminek jövőt formáló ereje messze kimeríthetetlen emberi erőforrás-tartalék Európa számára. Az indiai keresztyén bölcs útja a hinduizmuson, buddhizmuson, Korán-világon keresztül vezetett Jézusig. És Őbenne fedezte fel élete és a kultúrák láthatatlan és látható központját. Jó így nézni múltunkba, s előre a lehetséges jövőbe, a meszszi India keresztyén filozófusának, hívő emberének friss rálátásával és bölcs mélyelemzésével a megújulásra még képes Európára, jövő idejű keresztyénségünkre. 6

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 21. szám. 2014. november 1. Ára 0,80 lej Isten vigasztaló szava Zsolt 103,1 4 November első napjaiban sok ember megfordul a temetőkben.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 4. szám. 2014. február 15. Ára 0,80 lej Az erdélyi püspök a nyitás és a párbeszéd híve A megálmodott terveket életbe kell ültetni Beszélgetés

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXVI. évfolyam 13. szám. 2015. július 1. Ára 0,80 lej A zarándok vándorbotja, a kormányos iránytűje Hogyan olvassuk a Bibliát? Számunkra a Biblia Isten

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám. 2013. augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 13. szám. 2014. július 1. Ára 0,80 lej Legyenek láthatóvá tetteid! 2014 Világtalálkozó rendhagyó módon Az idei világtalálkozó rendhagyó

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 22. szám. 2013. november 15. Ára 0,80 lej Mégis lehet Bethlen-szobrot avattak Kolozsváron A kolozsvári Kétágú templom kertjében avatták

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 7. szám. 2014. április 1. Ára 0,80 lej A szépség öröme A gondviselő Istenre hagyatkozni Az ukrán magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

Harangszó. János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora évzáró beszédében kiemelte, hogy az akkreditálás

Harangszó. János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora évzáró beszédében kiemelte, hogy az akkreditálás A Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2010. JÚLIUS XXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEMEN A keresztyén életszemlélet ifjú hirdetői

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 15. szám. 2014. augusztus 1. Látható volt az Ige Kálvin-hét Erdővidéken A Kálvin-évek keretében egyhetes rendezvénysorozatra került sor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 5. szám. 2014. március 1. Ára 0,80 lej Erősíts meg engem Bírák 16,28 Sámson előtt és közvetlenül utána is, gyenge kezű bírák voltak Izráelben.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 14. szám. 2014. július 15. A nagy találkozás Megelevenedő Gerendkeresztúr Ára 0,80 lej A pünkösdi feltöltődés még inkább szítani kezdte

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Kéthavonta megjelenő folyóirat 201 2. szeptember október 65. évfolyam 5. szám

Kéthavonta megjelenő folyóirat 201 2. szeptember október 65. évfolyam 5. szám Kéthavonta megjelenő folyóirat 201 2. szeptember október 65. évfolyam 5. szám Őszi hála Gondolatok a második világtalálkozó után Egészség és fejlődés az európai unitárius közösségekben Ott lesz az én nevem

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Harangszó. A megmaradás záloga. Emlékezés és hálaadás HETEDIK KÜRTSZÓ NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON

Harangszó. A megmaradás záloga. Emlékezés és hálaadás HETEDIK KÜRTSZÓ NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2009. SZEPTEMBER XX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON Emlékezés és hálaadás A temesvári Új Ezredév gyülekezeti

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 12. szám. 2013. június 15. Ára 0,80 lej Isten az én segítségem Lk 16,19 31 A szeretet és az erkölcs nélküli élet az egyes kortársak

Részletesebben

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő Kálvincsillag 2012 A Magyar Református Egyház lapja Közösség - Vallástétel Jövő Játék, ami lehet nagyon komoly Milyen egyházat akarunk? Húsz év Kárpát-medencei közoktatási körkép Van élet a konfirmáció

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben