Szerb állampolgárok Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerb állampolgárok Magyarországon"

Átírás

1 KINCSES ÁRON TAKÁCS ZOLTÁN Szerb állampolgárok Magyarországon Bevezetés A szerb állampolgárok alkotják az egyik legjelentősebb külföldi népességcsoportot Magyarországon. Ezért is fontos megvizsgálni, milyen tulajdonságok jellemzik őket, milyen területi hatása van a jelenlétüknek Magyarországon, illetve hiányuknak Szerbiában. Karakteres kapcsolatok mutathatók ki az elvándorlás és a célterületek között, azaz jellemző, hogy Szerbia melyik részeiről Magyarországon hová, milyen tulajdonságú migránsok mozognak. A cikk ennek a migrációs hálózatnak a területi tulajdonságait mutatja be. A kutatásunkban konkrétan a közötti időszak adatait elemezzük, azonban egyrészt a folyamatok mélyebb megértése érdekében, másrészt az előzmények adott időszakra gyakorolt hatása miatt, harmadrészt a Szerbia felől Magyarországra érkező áramlások társadalmi-gazdasági hátterének feltérképezése okán lényegesnek tartjuk a szerbiai migráció XX. századi főbb vonulatainak ismertetését, illetve a jelenkori migrációs szerepének leírását is. A szerbiai migránsok ezredforduló utáni területi eloszlásainak analízise azt mutatja, hogy a szerb és magyar (migrációs) centrum- és (földrajzi) perifériaterületeknek jelentős hatásuk van a nemzetközi vándorlás alakulására. Budapest és Pest megye Magyarország általános dinamikus bevándorlási központja, míg a a kivándorlás központi térsége. Jelentős földrajzi motívum a határ közelsége, amely nem elválasztó elem, hanem kontaktzónaként viselkedik a migrációs áramlások szempontjából. A magyarországi értelmezés szerint a nemzetközi vándorlás az eredeti (szokásos) lakóhely országának olyan tartós elhagyása, amelynek célja egy más országban való lakóhely létesítése letelepedés vagy jövedelemszerző tevékenység végzése céljából (Demográfiai évkönyv 2007). A fenti definíciót egészíti ki Rédei Mária a tanulási célú migráció fogalmának bevezetésével (Rédei 2007), valamint Illés Sándor az időskori vándorlással (Illés 2008), amelynek célja lehet a nyugdíjak vásárlóerejének jobb kihasználása vagy a kedvezőbb éghajlat keresése (mediterrán térség). A szerbiai megfogalmazás a migrációt nagyobb lélekszámú lakosság egyik területről a másik területre való tartós vagy ideiglenes elvándorlásaként magyarázta, jogi szempontból semleges jelenségként említette: nem szankcionálható cselekedetként (Szalma 2001). Ez 2009-re merőben megváltozott: az európai migrációs politika értelmében illegális migrációt szankcionálni kell, büntetőjogi kategóriaként kell kezelni (Đorđević 2009). 1 Grečić az emberek kiköltözését 1 Đorđević nem reguláris migrációt, dokumentumok nélküli migrációt, nem engedélyezett migrációt említ szívesebben. Az International Organization for Migration 2008-ban ennek a kategóriának három szintjét különböztette meg: reguláris, félegyesség, nem reguláris. Tanulmányában Đorđević az EU migrációs politikáját restriktívnek és igazságtalannak titulálja, főleg a Szerbiát is érintő readmissziós egyezmény (illetve több bilaterális egyezmény) következményeit helyezve kilátásba (Đorđević 2009).

2 SZERB ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON 183 (permanent settlement), földrajzi elhelyezkedését mobilitását (movement of population) érti migráción (Grečić 2001). A nemzetközi vándorok tehát önálló döntésük alapján változtatják meg a lakóhelyüket, amely választásra az általuk felmért külső és belső tényezőknek, a vonzó és taszító hatásoknak meghatározó szerepe van. A migránsok így tevékenyen részt vesznek a világ demográfiai, gazdasági struktúrájának gyors ütemű átalakításában. Tehát a nemzetközi vándorlás számos gazdasági, demográfiai erőtér látható formáját jelenti. Véleményünk szerint a keresetek regionális különbségei mellett (Hatton Williamson 2005) a migránsok területi megoszlásában meghatározó magyarázóereje van a célterületek földrajzi helyzetének. A lakóhely megválasztásában a földrajzi és gazdasági centrum- és perifériaterületek fontos szerepet játszanak. Hipotézisünk szerint a szerb állampolgárok Magyarországra történő vándorlásának területi eloszlásában jelentős tényező Magyarország fővárosa, a gazdasági centrumterület, amely a nemzetközi vándorlás tipikus dinamikus fogadóközpontja is. A települések országos átlagához képest Budapest erőteljesen felülreprezentált a külföldiek mennyiségét és 1000 lakosra jutó arányát tekintve is, ami egybeesik a nemzetközi trendekkel: a migráció elsődleges célterületei a fővárosok. A foglalkozások és az eredetországok széles spektruma található ezeken a helyeken. A másik lényeges tényező a határ közelsége, amely sok migráns számára többletértéket hordoz. Gondoljunk az otthon maradt családtagokkal való könnyebb kapcsolattartásra! Megfigyelhetjük e jelenségeket az eredetországokban is, nevezetesen a migránsok a szerb határ közeléből sokkal inkább a határhoz közel telepszenek le, mint mások. A szerbiai migránsok, akik többségükben a területéről érkeznek, inkább Budapest és a szerb határ alkotta területen élnek. A határrégiókat a telephelyelméletek (location theory) tradicionálisan hátrányos területként szemlélték, a nemzetközi kereskedelmi határok és a katonai inváziók fenyegetése miatt (Anderson O Dowd 1999). A nemzeti határok negatívan érintették a regionális gazdaságot a növekvő tranzakciós költségek miatt. Az adók, a különböző nyelvek, kultúrák és üzleti gyakorlatok általában gátolták a határon átnyúló kereskedelmet, csökkentve az igényt a hazai vagy külföldi gyártók elhelyezkedésére ezekben a régiókban (Hansen 1977). Ennek a kedvezőtlen képnek a megváltoztatása a nagyobb nemzetközi gazdasági integráción keresztül a kereskedelmi korlátok mérséklésével új növekedést generálhat a határrégiókban. E régióknak több olyan tulajdonsága van, amely aktív kontakttérnek definiálható (Nijkamp 1998, Van Geenhuizen Ratti 2001). A Szerbiából Magyarország felé áramló nemzetközi vándorlás jelentős célterületei (a fővárosi térség mellett) éppen ezek a határközeli települések, megyék. A szerb migráció kutatása megfelelő adatok hiányában nem tekinthető folyamatosnak. Az közötti időszak eseményei pontos számadatokkal nehezen argumentálhatók, a 2000 utáni szerb szakirodalom becslésekre hagyatkozik ben, az előző népszámlálások adataitól eltérően, részben a megváltozott módszertan miatt kevés kivándorlási statisztikát találhatunk. Így a legfontosabb kutatási eredmények a célországok statisztikai adatbázisaira alapozhatók. A befogadó országok 1998-ig általánosságban az emigránsok elvándorlási helyéül a volt Jugoszláviát jelölték meg, megnehezítve a régióspecifikus kutatásokat. A magyar releváns migrációs adatbázisok (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai)

3 184 KINCSES ÁRON TAKÁCS ZOLTÁN tartalmazzák az elvándorlás helyének települését is. A települések egyenkénti azonosítása után lehetőségünk nyílt területi vizsgálatra, részletesebb elemzésre is. A cikkünkben külföldi állampolgárokon azokat a Magyarországon élő személyeket értjük, akik az adott év január 1-jén tartózkodási, bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek (tehát az egy évnél rövidebb ideig Magyarországon tartózkodók, turisták, diplomaták nem képezik a vizsgálat tárgyát). Szerbia és a nemzetközi vándorlás Gredelj öt migrációs hullámot különböztet meg Szerbiában a XX. század elejétől: 1. Az 1920-as évek, a legszegényebb rétegek emigrációs hulláma. 2. Az 1945-öt követő, háború utáni Jugoszlávia politikai emigránsai. 3. A Gredelj által új diaszpórának nevezett kései 60-as évek gazdasági emigránsai. Gábrity Molnár a munkaképes jugoszláv lakosság szervezett és folyamatos kivándorlásával jellemzi ezt az időszakot. Az akkori jugoszláv szocialista államapparátus által ideiglenesen külföldön munkát vállalóknak (Grečić 2001) 2 nevezett emigránsok száma 1971-től (a népszámlálási adatokat figyelembe véve) folyamatosan növekedett ben 1971-hez viszonyítva 51,1%-kal több jugoszláv állampolgár keresett külföldön személyes és egzisztenciális érvényesülést (Gábrity Molnár 2006). Becslések szerint 2,5 millió (további becslések szerint pedig négymillió) 3 szerb, illetve szerb származású ember él Szerbián kívül (Gredelj 2006). A volt jugoszláv régiók (Montenegró, Koszovó, Szerbia, stb.) összlakosságának 1,9 3,9%-át tették ki 1971 és 1991 között az emigránsok. Regionális összehasonlításban csak a ban csökkent 1991-ig a kivándorlók száma ( fő), míg a többi régióban folyamatosan növekedett (Laki Gábrity Molnár Kovač Žnideršič 1997). Ennek oka a régió fejlettségével, a regionális identitással, az önrendelkezéssel egyaránt magyarázható. 4. Az emigránsok virtuális hulláma, az emigránsok gyermekei, akik a szülőkkel együtt távoztak, vagy már külföldön születtek. Gredelj re becsüli a számukat. 5. A délszláv háborúk kényszerű szorításában külföldre távozó (becslés szerint ) politikai, gazdasági és biztonsági motívumokkal vezérelt menekült. A háborús összetűzések eredményeként főképp a szomszédos országokba (Magyarországra, Horvátországba) emigráló lakosság emelhető ki (Marinić Bugarin 2006). Tehát a szerbiai migrációs célországok közé a 90-es évek változásait követően 2 Gábrity Molnár szerint az JSZSZK területén a szervezetlen és spontán kivándorlás megengedett, de váratlan volt. A pártdokumentumokban később a munkaerő más országoknak való átengedéséről" beszéltek, azért, hogy elhárítsák a túlnépesedés és a munkaerő-felesleg kedvezőtlen következményeit, az agrárlakosság túlnépesedését, a felszínre kerülő regionális különbségeket (Gábrity Molnár 2006). Gredelj jelentős kiviteli cikként jellemzi őket 1,2 milliárd DM átlagos évi devizatranszferrel (Gredelj 2006). Tóth Pál Magyarország esetében a rendszerváltást megelőző időszakban korábban letagadott és szemérmesen elhallgatott jelenségnek nevezi a népességmozgás ezen formáját, amelyet a bolsevik típusú hatalmi-politikai rendszer összeomlása kelt életre (Tóth Pál 2001). 3 Strategija za upravljanje migracijama = Službeni Glasnik RS. Br. 59/2009.

4 SZERB ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON 185 Magyarország is bekerült és 1999 között Magyarországra menekülő érkezett (Tóth Pál 2001). Az említett időszakban a menekülők 54,7%-a volt jugoszláv állampolgár ben volt a legtömegesebb a menekültáradat: , ami később a frontvonal eltolódásával csökkent, miután től ismét politikai indíttatású migráció vette kezdetét (a koszovói problémák miatt). Tóth Pál a 90-es években végzett kutatásaiban kiemeli, hogy az ben Magyarországra érkezők legnépesebb tábora épp az értelmiségi elit volt, majd a tanulók és a középiskolát végzett munkások jöttek (Tóth Pál 1997, idézi Gábrity Molnár 2001). Magyarország egyik legjelentősebb szerepe a fiatalok oktatásában nyilvánult (és nyilvánul) meg és 1994 között (Tóth Pál 1997) az összes Magyarországon tanuló külföldi 10,3%-a jugoszláviai magyar volt. Gábrity kutatásaiban az 1999/2000. tanévről tesz említést, amikor Magyarországon 395 általános iskolás, 676 középiskolás és 600 egyetemista tanult (Gábrity Molnár 2001). Az egyetemisták migrációs motivációját T. Mirnics 2001-ben a következőképpen összegezte: elsődleges ok az anyanyelv (az iskoláskorúak szerb nyelvvel kapcsolatos problémái (Nagy 2006)), a színvonal, az otthoni rossz életkörülmények. Szinte kivétel nélkül minden fiatalt foglalkoztat a migráció gondolata, legtöbbjüket a kedvezőbb anyagi körülmények, szakmai lehetőségek. Az elképzelt célországok sorrendjében Magyarország van az első helyen, majd Nyugat-Európa és a tengerentúl, Ausztrália, Kanada következik (Mirnics 2001). Az as időszakot Nagy az értelmiségiek távozásának időszakaként, a kft.- alapítás, tőkekimenekítés időszakaként jellemzi (Nagy 2006). Fontos hangsúlyozni, hogy kényszerhelyzetben, túlélési megoldást keresve a jugoszlávok határ menti vállalkozásalapításba kezdtek, tőkebefektetőkké váltak, a politikai mellett gazdasági okokkal is magyarázható volt külföldi tartózkodásuk. Ezt támasztja alá, hogy a fenti 12 év alatt Magyarországon 3982 jugoszláv befektetés valósult meg, az összes külföldi cégalapítás 16%-a. 70%-uk Dél-Alföldön, mindössze 20%-uk Budapesten. A folyamat 1993-ban érte el a csúcspontot, mintegy ezer vállalkozással (Szónokyné 2001). Gábrity Molnár a szerbiai magyar vállalkozók jelentős mennyiségű, az anyaországban, elsősorban Csongrád megyében befektetett pénztőkéjét emeli ki, a vállalkozások térbeli terjedését illetően pedig két irányt határoz meg: a települési hierarchia mentén az országközpont felé, illetve a határ mentén a határátkelők vonzáskörzetében (Gábrity Molnár 2008b). Az ezredforduló új migrációs hulláma a határ menti migráció hatásait figyelembe véve a határon átnyúló érdekkapcsolatok felélénkítésével, közös regionális fejlesztési elemek kidolgozásával, a határokon átívelő munkaerő-fluktuáció problémájának közös megoldásával vált a két ország térségfejlesztési lehetőségévé (Gábrity Molnár 2008b). Ezt a hullámot a menekültek számának folyamatos visszaszorulása és a szabad migráció felerősödése jellemzi. 4 Az áramlás iránya a 80-as évek végéig a nyugat- és közép-európai országok voltak: az NSZK, Ausztria és Franciaország. 92%-uk Európába, míg 7,2%-uk Európán kívülre, a tengerentúlra távozott (Gábrity Molnár 2006, 2008a). Németország a legattraktívabb ország a jugoszláv migránsok, munkások, menekültek és politikai emigránsok számára. Pavlica 1990-ben jugoszlávról számol be, ami a hazai emigránsok 25%-a az 1991-es népszámlálás adatai szerint. Németország után Ausztria (22,5%), Svájc (14,1%), Franciaország (7,7%), Svédország (3,5%), az USA (6,3%), Kanada (2,2%), Ausztrália (1,9%) területén éltek a jugoszláv emigránsok et követően Németország tömeges menekültáradatot jegyez: 1994-ig főt, majd között újabb menedékjoggal rendelkező személyt (Pavlica 2005). Öt év alatt megközelítőleg annyi jugoszláv menekült érkezett Németországba, amennyi menekült 1988 és 1999 között összesen Magyarországra érkezett Európából, a világból.

5 186 KINCSES ÁRON TAKÁCS ZOLTÁN A befogadó/kibocsátó szerepe A történelmi fejlődését a lakosság jelentős migrációja jellemzi (Marinić Bugarin 2006) ben a régió populációjának 53,1%-a őshonos, 46,9%-a pedig betelepülő. A betelepülők 8,5%-a Szerbiából érkezett, 17,9%-a pedig az egykori JSZSZK tagköztársaságaiból (Popis 2002). A a 90-es évektől a néhány százezer menekült fő desztinációjává vált. A 40-es évek kolonizációját is felülmúló méretei miatt ben a lakosság 9,2%-át a menekültek teszik ki (Đurđev 1995, idézi Penev 2006). A tartomány 45 községe közül 43-ban növekedett meg a betelepülők száma az előző népszámlálás adataihoz viszonyítva (Popis 2002). A betelepülők legtöbben Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából érkeztek. A betelepülés oka gazdasági és politikai (az állam aktív szerepvállalásával), a kitelepülés pedig kényszerhelyzetek eredménye. A 2002-es adatokat megfigyelve, a vajdasági népességmozgás egyik sarkalatos pontja, hogy Újvidékre több betelepülő érkezett, mint Belgrádba. A város 1991-től vált legintenzívebben a külső és belső migráció célpontjává (Marinić Bugarin 2006). Savić a belső migrációs potenciáljára figyelmeztet, Újvidék egyben a városközi migráció fő célpontja is, elsősorban gazdasági okok miatt (Savić 2008). A demográfiai és népességmozgása ellentmondásos: a régióra jellemző az elnéptelenedés, a lakosság gyorsuló elöregedése, a mortalitás növekedése, illetve a születések arányának csökkenése (a természetes fogyás 4,7 ), ugyanakkor a jelentős immigrációs folyamat, a menekültek betelepedése a lakosság abszolút növekedését eredményezte. A betelepülő lakosságnak a születések arányára gyakorolt esetleges hatása elenyésző, annak ellenére, hogy a migránsok általában a reproduktív lakosság köréből kerülnek ki, a politikai migráció esetében ugyanis inkább férfiakról, önálló egyénekről van szó (Golubović Marković Krstić 2006). Etnikai összetételben a régió minden nemzetisége lakosságcsökkenést jegyez, két nemzetiség, a szerb és a cigány kivételével. A etnodemográfiai képének alakításában nagy szerepet játszanak a volt JSZSZK területéről betelepülő szerbek és az emigráló magyarok, etnikailag egyre homogénebb területi egységeket kialakítva (Golubović Marković Krstić 2006, Rauški 2001). A szerbiai népességmozgást egészében vizsgálva fontos megemlíteni Szerbia másik (volt) tartományát, Koszovót, ahol a gal ellentétes folyamatok zajlottak (Gábrity Molnár 2006). Ezekre Radovanović már 1998-ban felhívta a figyelmet: a 60-as évektől a koszovói albánok (Európában egyedi jelenségként) demográfiai robbanásának lehettünk a szemtanúi, aminek következményeként a szerb és montenegrói lakosság tömeges emigrációja következett be (Koszovó és Metóhiai Ó-Szerbia elszerbetlenedése és albanizálódása ) (Radovanović 1998). Az emigráló lakosság nyomon követhető mozgásiránya Koszovó Közép-Szerbia Magyarország Nyugat-Európa. A szerbiai hivatalos statisztikáktól eltérően a valós népességmozgás jóval nagyobb méreteket öltött. Erre a befogadó országok adatbázisai szolgálnak legjobb példával. 5 A 2002-es szerbiai népszámlálás adatai szerint a ból mintegy ember távozott, ami körülbelül 50%-kal növelte meg a kivándorlók számát a két népszámlálás 5 A szerb statisztikák 4200 Magyarországra távozó emigránsról számolnak be 1992-t követően, míg Magyarországi forrásokra támaszkodva között 9200 szerb és montenegrói állampolgárt említ Vukmirović Prokić (idézi Penev 2006).

6 SZERB ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON 187 közötti időszakban. Letelepedésükben az anyaország, a határ menti térségek játszanak nagy szerepet. Az emigrációból származó veszteségek között Gábrity Molnár emberi, anyagi, illetve demográfiai jellegűeket említ, amelyek következménye a régió erőtlensége, fejlődési lehetőségeinek hiánya (Gábrity Molnár 2008b). A szakemberhiány számos további probléma forrása: lassuló gazdasági fejlődés, a munka termelékenységének csökkenése, az innováció hiánya, a technológiai elmaradás, a versenyképesség fokozatos vesztése stb ben Komatina általános társadalmi veszteségként említette a drasztikus méreteket öltő szakember-elvándorlást (Komatina 1997). További, az értelmiségi elit távozását kiváltó okok: a háborúk során kialakult személyi kultusz, a korrupció, a polgárháború (Nagy 2006). A fiatal férfiak hiánya demográfiai veszteség, amellyel gazdasági is párosul (potenciális profitkiesés). Mindent összevetve civilizációs, irreverzibilis veszteségekként összegezhetők az emigráció eredményei (Gredelj 2006). Mihailović a fejletlen és rendszerváltó országok kifejezetten erős jelenségeként számol be az agyelszívásról (Mihailović 2004). A 90-es évektől Jugoszláviát mintegy magasan képzett szakember hagyta el (Grečić 2001). Gredelj a tudományos és kutatói gárda újratermelésének 6, az intellektuális tőke szétszóródásának, Gábrity Molnár pedig a profilok pótolhatatlanságának problémáját említi (Gábrity Molnár 2008b). A fejlődésben lévő országok tehetetlenek az EU szelektív immigrációs politikájának rendeleteivel szemben. A kék könyvben lefektetett a magasan szakképzett emberek bevándorlására és tartózkodására vonatkozó irányelveket az agyelszívás szabályozott megoldásainak is tekinthetjük (Đorđević 2009). A vajdasági magyar értelmiségi elit néhány tagja reméli az emigránsok részleges vagy teljes visszatérését. Gredelj kutatásaiban a szakemberek, a szerbiai intellektuális tőke virtuális visszatérésének, interaktív virtuális hálózatépítésének lehetőségeivel foglalkozik. Különböző csoportokat sorol: reális visszatérők, szezonális emigránsok, költöző madarak. Tudásuk, tapasztalati és kapcsolati tőkéjük mozgósítására hívja fel a figyelmet (Gredelj 2006). Grečić 2001-ben a rendszer reformátorait, a professzionális munka depolitizálásának megtestesítőit, a vendégtanárokat, a tudományos kutatómunkát irányító, segítő szereplőket látja a potenciális visszatérőkben. Két lehetőséget vet fel a jugoszláv emigránsok által képviselt szakmai, anyagi potenciál kihasználására: a visszatérést és az intellektuális hálózati diaszpóra megoldását (Grečić 2001). A ban élő magyar közösség migrációs vesztesége Kocsis Károly számításai szerint között fő volt (Kocsis 2002, idézi Gábrity Molnár 2006). Az újgenerációs értelmiségi elit eltűnésével pedig éppen Szerbia ezredfordulós népességmozgásának elemzése során szembesülünk. Fercsik tanulmányában becslésekre hivatkozik, amelyek szerint a Magyarországon felsőfokú végzettséget szerző határon túli fiatalok közel 50%-a nem tér haza (Gödri Tóth 2005, idézi Fercsik 2008), így a tanulás, illetve a továbbtanulás valójában migrációs csatorna, amely a letelepedés előkészítő szakaszaként is értelmezhető (Fercsik 2008). A 2008-ban végzett empirikus kutatások vi között Szerbia kutatóintézeteiből 1256 szakember távozott (a tudományos elit 10%-a). Ezen emigránsok több mint fele 40 év alatti, többnyire természettudományokkal, matematikával, egészségüggyel és elektronikával foglalkozó kutató volt. Az oktatásukba befektetett mintegy három milliárd dollár direkt veszteséget jelent Szerbia számára, az indirekt következményeket nem is számolva (Gredelj 2006).

7 188 KINCSES ÁRON TAKÁCS ZOLTÁN szont már olyan következtetéseket fogalmaztak meg, amelyek értelmében Magyarország ugródeszka a későbbi migrációhoz Nyugat-Európa felé. A délvidéki magyar közösség migrációs veszteségének kárpótlásához, illetve a további csökkenés megállításához nélkülözhetetlen a tartós szülőföldön maradás, a szülőföldre való visszatérés feltételeinek megteremtése. A délvidéki magyarság tanulási célú migrációja visszafordítható, illetve racionálisan hasznosítható jelenségként kell, hogy tudatosuljon a politikai elit képviselőiben. Az anyaországban tanuló, diplomát szerző fiatalok visszatérésére, illetve meglévő tapasztalatuk, kapcsolati tőkéjük mobilizálására nagy szükség van a délvidéki magyar helyi-regionális elit egyetemalapítási törekvéseinek megvalósításához. Megfelelő felsőoktatási kínálattal, anyanyelvű oktatással, továbbá a regionális gazdaságfejlesztés eszköztárával egy délvidéki multietnikus egyetem lecsillapíthatná a tanulási célú migráció, majd emigráció további hullámait. Szerb állampolgárok Magyarországon A szerbiai migrációs helyzet ismertetése után térünk rá vizsgálatunkra, amelyben a migrációs folyamatokat az eredeti (szerbiai) és jelenlegi (magyarországi) lakóhely, a korcsoportok, a foglalkozás, az iskolai végzettség, az adófizetők aránya szerint fogjuk vizsgálni 2001 és 2008 között. A tanulmányozott területi szint NUTS 3, ahol pedig releváns, ott részletesebb (települési szintű) adatokat is használunk. Három iskolai végzettségi szintet különböztetünk meg, az alapfokút (befejezetlen és befejezett általános iskola); a középfokút (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium); és a felsőfokút (főiskola, egyetem, doktori képzés); míg a foglalkozási osztályozások az ISCO-88 elnevezésű struktúrán alapulnak. A rendszerváltás óta Magyarország nemzetközi vándorlási többlettel rendelkezik. Azaz több külföldi érkezik hazánkba, mint ahány honfitársunk elhagyja azt. Ez a korábbi küldő országhoz képest jelentős új fejlemény. A tartós folyamatok következményeként a külföldiek hatása egyre nagyobb. Míg ezer főre tehető az éves természetes fogyás, addig ezres éves, pozitív migrációs egyenleg jellemzi Magyarországot január 1-jén külföldi állampolgár tartózkodott huzamosan hazánkban, ez a lakónépesség 1,7%-a. Az ezredforduló utáni nyolc évben a külföldiek aránya 61%-kal növekedett országos átlagban. 1. táblázat Összefoglaló adatok A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok Év (január 1.) Lakónépesség az összes népesség száma százalékában , , , , , , , ,74 Forrás: KSH.

8 SZERB ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON 189 Azt tapasztaljuk, hogy a hazai népesség egy részének helyét folyamatosan a külföldiek veszik át, magukkal hozva saját személyes tereiket, szokásaikat, eltérő demográfiai összetételüket. Így a migráció gazdasági, társadalmi, demográfiai hatásai is jelentkeznek. Azonban az országos hatásokat jelentősen felülmúlják a területi, különösen a kistérségi szintűek. Vitathatatlan tény az, hogy a nemzetközi vándorlás közvetlen és közvetett hatásai Magyarország népesedésének meghatározó folyamatát jelentik. Mindez megállapítható az elmúlt két évtizedben lezajlott, és növekvő mértékben a jövőben valószínűsíthető folyamatok alapján. A közvetlen hatások a lakosságszám mennyiségi növekedésében és a munkaképesek arányának emelkedésében foglalhatók össze. A közvetett hatás az életkorhoz kapcsolódó és a befogadó országban bekövetkező jelenségekben nyilvánul meg, ilyen például a születések, házasságok számának emelkedése, az ingatlan- és munkaerőpiac mozgása, a felsőfokú tanulmányok folytatása. A január 1-jén Magyarországon tartózkodó külföldiek 9,8%-a szerb állampolgár volt (2. táblázat). Ez az arány egy többéves lassú csökkenés megtörésével jött létre. Amint látjuk, a Magyarországon tartózkodó külföldiek között a szomszédos országok súlya erőteljes, és az utolsó 3 vizsgált évet kivéve folyamatosan növekedett. Így január 1-jén szerb állampolgár tartózkodott Magyarországon, továbbá 1993 óta közel annyi (12 556) vált magyar állampolgárrá (97%-uk magyar anyanyelvű). Tehát összességében 15 év alatt mintegy szerb állampolgár települt át Magyarországra a hivatalos statisztikák szerint. Ez körülbelül egyévi magyarországi természetes népességfogyásnak felel meg. 2. táblázat Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok állampolgárság szerint Ország Ausztria Franciaország Hollandia Nagy-Britannia Németország Olaszország EU Horvátország Lengyelország Oroszország Románia Szerbia Szlovákia Szlovénia Törökország Ukrajna Egyéb európai Szomszédos országok Európa Ázsia Amerika Afrika Egyéb és ismeretlen Összesen Forrás: KSH.

9 190 KINCSES ÁRON TAKÁCS ZOLTÁN Magyarország külföldi lakosai között sokkal magasabb a gazdaságilag aktív korúak aránya, míg a magyar népesség a 0 14 és az 50 X évesek között felülreprezentált, ahogy az első ábrán is láthatjuk. A szerb állampolgárok között magasabb a évesek aránya, mint az összes külföldit vagy a teljes lakónépességet tekintve. A déli szomszédunktól érkezők között nagyobb arányban találunk még éveseket, mint a magyar állampolgárok között, azonban a külföldiek teljes csoportját jellemző évesek magas rátája a Szerbiából érkezettekre csak mérsékelten jellemző. 1. ábra Magyarország lakónépessége állampolgárság és korcsoportok szerint, január % Magyar népesség Összes külföldi Szerb állampolgárok X Korcsoportok 3. táblázat Az adófizetők összehasonlító táblázata állampolgárság és megyék szerint, 2007 Főváros, megyék Az adófizetők száma, fő Egy főre jutó adóköteles jövedelem, Ft Külföldi adófizetők, fő összesen ebből: szerb Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Külföld a) 220 a) Összesen Forrás: APEH. a) Külföldön élő, Magyarországon adózó személyek.

10 SZERB ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON 191 A munkaképes korúak magas arányából következően magasabb az adófizetők aránya is. A külföldi adófizetők megyei eloszlása nem egyenletes, ott magasabb az arányuk, ahol nagyobbak az egy főre eső adóköteles jövedelmek, így Budapesten az adófizetők több mint 4%-a külföldi. A szerb állampolgárokra ez a trend kevésbé jellemző. Míg Budapesten és Pest megyében található a Magyarországon élő külföldi adófizetők 62%-a, addig a déli szomszédunktól érkezettekre vonatkozóan ez az arány a 40%-ot sem éri el. Jelentős azonban Csongrád megye szerepe, ahol a Szerbiából érkezettek közel azonos számban fizetnek adót azokkal a földijeikkel, akik Budapesten telepedtek le. Területi vizsgálatok A szerb magyar migrációs kapcsolatok tradicionálisan erősek. A migráció az összes szerb és magyar megyét érinti. Azaz Magyarországra mindegyik szerb megyéből érkeznek migránsok, és mindegyik magyar megyében megtalálhatók. A folyamat a szerb települések 5,3, míg a magyar települések 24%-ára terjed ki. Így erős regionális hatásokat figyelhetünk meg. 2. ábra A Magyarországon élő szerb állampolgárok az elvándorlás települése szerint, I. 1. MAGYARORSZÁG HORVÁTORSZÁG BOSZNIA-HERCEGOVINA BULGÁRIA CRNA GORA Fő fölött ALBÁNIA MACEDÓNIA Kartográfia: dr. Bottlik Zsolt, MTA FKI.

Voice of the Village. Research 1.: Migration and re-migration process Authors: Irén Gábrity Molnár dr., Sándor Illés dr.

Voice of the Village. Research 1.: Migration and re-migration process Authors: Irén Gábrity Molnár dr., Sándor Illés dr. Voice of the Village Projekt acronym: VoV Application ID: HUSRB/1002/222/033 A hely szelleme Kapcsolattartás az elszármazottakkal Duh zavičaja Kontakt sa dijasporom LB: KFTE PP1: ZaKVM Research 1.: Migration

Részletesebben

Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer

Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer DR. KARÁCSONYI DÁVID KINCSES ÁRON Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer Bevezető Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat részeként 2003 óta

Részletesebben

A Magyarországra érkező külföldi hallgatók területi jellegzetességei

A Magyarországra érkező külföldi hallgatók területi jellegzetességei TAKÁCS ZOLTÁN KINCSES ÁRON A ra érkező külföldi hallgatók területi jellegzetességei Bevezetés A migráció interdiszciplináris jelenség, főként a földrajz, a jogtudomány, a demográfia, a közgazdaságtan,

Részletesebben

A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetére2

A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetére2 Gábrity Molnár Irén1: A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetére2 1. Az összlakosság szociális megosztottsága Évtizedeken át, a volt Jugoszlávia népeinek egy része (szlovénok,

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ KÜLFÖLDIEK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE

A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ KÜLFÖLDIEK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE TÉT XXIII. évf. 2009 1 Gyors ténykép 119 A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ KÜLFÖLDIEK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE (Location of Foreign Citizen in Hungary) KINCSES ÁRON Kulcsszavak: nemzetközi vándorlás területi különbségek

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Őry Mária Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmány készítésében résztvettek: Kutatás vezető: Váradi

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

REGIONÁLIS ERŐNLÉT. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban

REGIONÁLIS ERŐNLÉT. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban REGIONÁLIS ERŐNLÉT A humánerőforrás befolyása Vajdaságban MTT Könyvtár 13. A Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvsorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I.

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A szerb magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata

A szerb magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kar A szerb magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata Bevezető Az országhatáron

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs Bizottsága 2002. programja keretében NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 845-858

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 845-858 Teperics Károly 1 A TANULMÁNYI CÉLÚ NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ MAGYARORSZÁGON ESETTANULMÁNY DEBRECEN 2 AZ OKTATÁS SZEREPE A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓBAN A XXI. század sajátos migrációs folyamatokat eredményezett a

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BOZSONYI KÁROLY, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ, DR. HÜTTL ANTÓNIA (főszerkesztő),

Részletesebben

MIGRÁCIÓS PÁLYÁK, MIGRÁNS ÉLETUTAK KÖZELKÉP A SZERB MAGYAR HATÁRRÉGIÓRÓL

MIGRÁCIÓS PÁLYÁK, MIGRÁNS ÉLETUTAK KÖZELKÉP A SZERB MAGYAR HATÁRRÉGIÓRÓL MIGRÁCIÓS PÁLYÁK, MIGRÁNS ÉLETUTAK KÖZELKÉP A SZERB MAGYAR HATÁRRÉGIÓRÓL Wastl-Walter Doris Váradi M. Monika Kocsis Károly ABSZTRAKT: A tanulmány a 2010 és 2012 között szerbiai, magyarországi és svájci

Részletesebben

Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Dr.

Részletesebben

Az új kínai migráció a Budapesten élô kínai közösség

Az új kínai migráció a Budapesten élô kínai közösség Az új kínai migráció a Budapesten élô kínai közösség Dr. Irimiás Anna, a Kodolányi János Főiskola mb. docense E-mail: irimias@uranos.kodolanyi.hu Az Európában élő mintegy másfél millió kínai vándorlását

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Magyarország szerepe a diák mobilitásban

Magyarország szerepe a diák mobilitásban Magyarország szerepe a diák mobilitásban Rédei Mária 1 1. A mozgás az élet része A térbeli elérhetőség feltételeinek a javulásával az élet mind természetesebb és gyakoribb jelenségévé vált szülőhelyünk

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 1

Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 1 Kovács Ernõ Csite András Oláh Miklós Bokor Ibolya Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 1 VE GMK Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Mûhely, H-8360 Keszthely, Deák F. u.

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Szerkesztette RÁCZ SZILÁRD Pécs, 2006 E könyv a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben