AZ ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ ALAPJAI II. Szeminárium Fekete József György, PhD hallgató Dézsi Gyula, PhD hallgató Pálóczi Gábor, PhD hallgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ ALAPJAI II. Szeminárium Fekete József György, PhD hallgató Dézsi Gyula, PhD hallgató Pálóczi Gábor, PhD hallgató"

Átírás

1 AZ ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ ALAPJAI II. Szeminárium Fekete József György, PhD hallgató Dézsi Gyula, PhD hallgató Pálóczi Gábor, PhD hallgató 2013/2014/ II. félév FOGALOMLISTA 1. témakör: aktív keresők, asszimiláció, állandó népesség, bevándorlási törvény, brain-drain, családtervezés, csecsemőhalandóság, csecsemőkor, demográfia, demográfiai mutatók, demográfiai robbanás, diaszpóra, elnéptelenedés, elöregedés, eltartottak, etnikai kisebbség, etnikum, életkor szerinti megoszlás, felnőttkor, foglalkozási átrétegződés, foglalkozási szerkezet, foglalkoztatott, foglalkoztatottsági szint, gyermekkor,halandóság, ideiglenes népesség, inaktív keresők, ingázás, iskolai végzettség, korfa, kvaterner szektor, lakónépesség, mikrocenzus, mobilitás, munkanélküliség, nemzet, nemzeti kisebbség, népesedéspolitika, népmozgalom, népsűrűség, népszámlálás, öregkor, primer szektor, reprodukció, szekunder szektor, születési arányszám, születésszabályozás, teljes foglalkoztatottság, tényleges szaporodás, tercier szektor, természetes népmozgalom, természetes szaporodás v. fogyás, vándorlási mérleg, várható átlagos élettartam, vendégmunkás 2. témakör: agglomeráció, alvóváros, barnamezős ipari terület (brownfield), bokortanyák, bolygóváros, city, dezurbanizáció, dzsentrifikáció, downtown, előváros, falu, farm, gettó, hajdúváros, helyi energiák, helyzeti energia, ikervárosok, ipari park, konurbáció, külterület, külterületi lakott hely, mezőváros, óriásváros, slum, szegregáció, szuburbanizáció, tanya, település, településegyüttes, településhálózat, településhierarchia, településsűrűség, településtudományok, urbanisztika, urbanizáció, válságövezetek, város, városhiányos térségek, városiasodás, városközpont, városodás, városövezet, városrehabilitáció, vonzásközpont, vonzáskörzet, zöldmezős ipari területek FOGALOMMAGYARÁZAT 1. témakör: aktív keresők: A keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, egy adott időpontban ténylegesen dolgozó, illetve munkaviszonyban vagy tagsági viszonyban lévő személyek. Ide tartoznak továbbá az önálló foglalkozásúak és alkalmazottaik, a nem mezőgazdasági önálló foglalkozásúak segítő családtagjai. állandó népesség: Valamely országban állandó lakhellyel bíró, állandó jelleggel letelepedett, ott élő egyének összessége függetlenül attól, hogy az illető egyén a népszámlálás időpontjában hol tartózkodott.

2 asszimiláció, beolvadás: Valamely kisebb etnikum nyelvi-kulturális beolvadása egy másik, általában többségben lévő népbe. Ennek során a nemzeti kisebbség előbb fokozatosan átveszi a többség nyelvét, vallását és szokásait, majd vegyes házasságok révén teljesen beolvad a többségi etnikumban. bevándorlási törvény: A bevándorlás jogi szabályozása. A ~ megszüntetheti a bevándorlást, differenciálhatja a bevándorlók körét (pl. szakmai képzettség, politikai nézetek alapján), vagy kontingenseket (létszámkorlátot) állapíthat meg (pl. gazdasági válság vagy visszaesés idején). brain-drain, agyelszívás: A nemzetközi vándorlás sajátos formája, amikor a fejlett országok magukhoz vonzzák, csábítják a legmagasabban képzett, legtehetségesebb külföldi szakembereket, tudósokat. családtervezés: Általában a gyermekszámnak és a születések közötti időszaknak a házastársak által előre történő megállapítása; szűkebb értelemben a ~en születéskorlátozást értenek, amelyet elsősorban fogamzásgátlással érnek el. csecsemőhalandóság: Az élveszülést követő, az egyéves kor (365 nap) betöltése előtti halálozás. A fejlődő országok egy részében a ~ meghaladhatja a 100 -et a fejlett országokban csak 5-10, Magyarországon 17, de Japánban csak 6, viszont Maliban 217 (1994). csecsemőkor: Az élveszületéstől az egyéves kor betöltéséig eltelt idő. ~úak tehát a 0 éves gyermekek. ~úak természetesen az újszülött gyermekek is. demográfia: Népességtudomány, a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését és állapotát, ezek változásait és tényezőit, valamint a népesség és a népesedés jelenségeihez fűződő társadalmi-gazdasági kölcsönhatásokat és következményeket sajátos módszerekkel vizsgáló, a népesedés jelenségeinek törvényszerűségeit feltáró tudomány. demográfiai mutatók: A népesség és mozgásainak jellemzésére szolgáló adatok (népességszám, életkor, nemek foglalkozás szerinti megoszlása, élveszületések és halálozások száma, megoszlása, születéskor várható élettartam, természetes szaporodás v. fogyás alakulása stb.). demográfiai robbanás: A világ népességének a 20. század közepétől felgyorsult növekedése. Okai: a halálozások csökkenése, átlagos élettartam, valamint az élveszületések számának gyors növekedése. Ezzel viszont nem tud lépést tartani az élelmiszer-termelés emelkedése, amely több fejlődő országban visszaesett az évi szintre. A ~ főként az as években okozott súlyos gondokat Elő- India térségében. diaszpóra: Bármely etnikum térbeli szétszóródása, ill. az anyanemzettől távol élő tagjait jelenti.

3 elnéptelenedés: Egy település vagy régió népességének gyors ütemű csökkenése, amelyet a természetes fogyás és/vagy a növekvő elvándorlás okozhat. elöregedés: Valamely földrajzi, közigazgatási egység életkor szerinti megoszlásának eltolódása az idősebb korosztály irányába. Oka lehet az élveszületések csökkenése, az aktív népesség megfogyatkozása, az elvándorlás, de az életkor kitolódása is (pl. a hazai apró- és kisfalvas térségek). eltartottak: Azok a személyek, akik nem tartoznak sem az aktív keresők, sem az inaktív keresők közé, mert általában keresettel, jövedelemmel nem rendelkeznek, és megélhetésükről magánszemély vagy intézmény gondoskodik. etnikai kisebbség, kisebbségi etnikai csoport: Kisebb etnikai csoport, amelyet rendszerint bevándorlók vagy azok régebbi leszármazottai alkotnak, akik rendszerint nagyvárosokban, néha gettókban élnek. Az ilyen kisebbségi csoport nemcsak tagjai száma alapján, hanem kapcsolatrendszere szerint is ahhoz a politikai és gazdasági struktúrához kötődik, amely a többségi népesség ellenőrzése alatt áll. etnikum: 1. : Bizonyos népre, v. népcsoportra valamely időszakban jellemző néprajzi sajátosságok összessége; 2. : Valamely nép ősi, átöröklött hagyományainak, tulajdonságainak és nyelvi sajátosságainak összessége: népcsoport. életkor szerinti megoszlás: Valamely területi egységen belül élők (ország, megye, gazdasági-tervezési körzet, város, község stb.) szám szerinti és százalékos tagozódása életkor alapján. Használják a 9 kategóriás megoszlást (5-10 évenként), de a 3 kategóriást is (0-14 éves, éves és 60 év feletti). Ez utóbbi az eltartottak, az aktív népesség és részben a nyugdíjasok számát és arányát fejezi ki. felnőttkor: A 15. életév betöltésétől a 60. életév betöltéséig eltelt idő. Felnőttkorúak tehát a évesek. foglalkozási átrétegződés: Az egyes foglalkozási főcsoportok közötti és csoportokon belüli arányok megváltozása. Következménye a mezőgazdasági népesség csökkenése, az ipari népesség növekedése, majd később a szolgáltatásban dolgozók számának felduzzadása (foglalkozáscsere). A fejlődő országok nagy részében alig van, vagy nagyon lassú, a fejlett országok már a posztindusztriális szakaszban vannak. foglalkozási szerkezet: A társadalom aktív tagjainak csoportosítása a munkahelyek ágazati besorolása alapján (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, kereskedelem, kultúra, idegenforgalom stb.). foglalkoztatott: A munkáltató munkajogi vagy statisztikai állományi létszámába tartozó összes munkavállaló.

4 foglalkoztatottsági szint: Tágabb értelemben az aktív keresők viszonya az össznépességhez (százalékos aránya az össznépességben). Ritkábban alkalmazott értelmezés szerint az aktív keresők százalékos aránya a munkaerőforrásként számításba vehető népességben. (Ez utóbbi a munkaképes korú népességből vezethető le.) A területfejlesztési politika általában a foglalkoztatottsági szint területi különbségeinek mérséklésére törekszik. gyermekkor: Az élveszületéstől a 15. életév betöltéséig - a munkavállalási kor kezdetéig - eltelt idő. ~úak tehát a 0-14 éves személyek. halandóság: Halálozási arányszám; a halálozások számának a népességhez, ill. annak egyes csoportjaihoz viszonyított aránya. A ~ általános mutatószáma az ún. nyers halálozási arányszám, amelyet ezrelékben v. százalékban fejeznek ki. Magyarországon a ~ között mozog. Számos fejlődő országban 20, a fejlett országokban 6-9. ideiglenes népesség: A lakosságnak az a része, amely valamely közigazgatási egységben ideiglenes lakosként van bejelentve. inaktív keresők: Azok a személyek, akik aktív kereső foglalkozást nem folytatnak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeznek. ~ az öregségi nyugdíjban, járadékban, rokkantsági, özvegyi nyugdíjban részesülők, gyesen lévők stb. ingázás: A rövid időközökben (naponként, hetenként) ismétlődő és rendszerint rövid távolságra történő utazás. Ez a fajta vándorlás nem jár lakóhely-változtatással, és mindig ugyanarra a helyre (munkahely, iskola) irányul. iskolai végzettség: A szervezett iskolarendszerű oktatás nappali, esti v. levelező tagozatán, ill. ezzel azonos képesítést nyújtó intézményben eredményesen befejezett tanulmány. Az ~-et azzal a befejezett oktatási fokozattal mérik, amelyet az illető az iskolarendszernek megfelelően, mint legmagasabb szintet elvégzett v. az eredményesen befejezett osztályok számával fejezik ki. korfa v. korpiramis: A népesség összetételének életkor és nemek alapján történő grafikus ábrázolása. A széles alapú, erősen összetartó csúcsban végződő piramisforma a fejlődő országok gyors népességnövekedését jelzi (pl. India). A fejlett országok ~ja a csekély természetes szaporodás miatt rövidebb alapú, majd az időskorúak nagy száma miatt szélesedik, hogy aztán fokozatosan keskenyedjék (fejlett országok). kvaterner szektor: A gazdaság nem hivatalos negyedik szektora, ahová a tercier szektor ágazatai közül az információ és ismeretek tárolását, feldolgozását és továbbítását végző tevékenységeket (pl. szoftverkészítés, média) a felsőoktatást, a tudományos kutatást és a műszaki fejlesztést, tehát általában a tudásorientált, magas szintű szellemi tevékenységeket sorolják. Szokták információs gazdaságként is emlegetni. Foglalkoztatottjainak többsége diplomás.

5 lakónépesség: Azon személyek száma, akiknek a bejelentett állandó lakóhelyük az adott területen van, valamint az ugyanezen a területen bejelentett ideiglenes lakóhellyel rendelkezők együttes száma. mikrocenzus: Kis népszámlálás; a lakosságnak csak egy részére kiterjedő (2%) reprezentatív jellegű adatfelvétel. mobilitás: Az egyén képessége, hogy a helyét vagy a társadalmon belüli helyzetét megváltoztassa. Ennek megfelelően van tényleges helyváltozással járó térbeli mobilitás (földrajzi), más néven vándorlás (migráció), valamint az egyén megváltozott iskolázottsági, foglalkozási, jövedelmi stb. helyzetéből fakadó társadalmi mobilitás, amelynek eredményeként az egyén feljebb juthat vagy lecsúszhat a társadalmi ranglétrán. A térbeli és társadalmi mobilitás között nincs szoros összefüggés, egymástól függetlenül is végbemehetnek. munkanélküliség: az aktív, munkaképes korban lévő népesség tartós foglalkoztatásának hiánya. A ~ értelmezése és statisztikai mérése országonként jelentős eltérést mutat. A ~ lehet strukturális és konjunkturális jellegű. Az első az újratermelési folyamat szempontjából tartós ~, a második pedig csak a pangás kísérőjelensége. nemzet: Azonos kultúrához tartozó, azonos nyelvet beszélő, közös történelmi múltú emberek közössége, akik általában azonos területen élnek, és politikai-gazdasági közösséget is alkotnak. nemzeti kisebbség: Olyan etnikai csoport, amely számarányát tekintve kisebbségben él egy adott állam többségi etnikumához képest. népesedéspolitika: A népesség létszámára és összetételére vonatkozó célok meghatározása, ezek megvalósítása, tervszerű társadalmi befolyásolása. népmozgalom: Népmozgalmi statisztika; a népességi statisztika egyik legfontosabb fajtája, amely a népesség számát és összetételét befolyásoló népmozgalmi eseményeket vizsgálja. ~on egyrészt a természetes ~at (születés, halálozás, házasságkötés), másrészt a mechanikus ~at (ki- és bevándorlások) és eseményeit értik. népsűrűség: A terület nagyságának és az azon élő népesség számának a viszonya, nyers mutatója az 1 km 2 -re jutó lakosok száma. A tisztított arányszámát úgy számítjuk ki, hogy a népesség számát a mezőgazdasági művelésre alkalmas területhez viszonyítjuk. A ~ alapján a legritkábban lakott országok: Izland, Mongólia, Ausztrália, Líbia, Mauritánia, Namíbia, Botswana (1,5-3 fő/km 2 ). A legsűrűbben lakot városállamok, pl. Monaco ( fő/km2), Hongkong (5450 fő/km 2 ), Szingapúr (4360 fő/km 2 ). Málta ~e 1150 fő/km 2, Banglades ~e 790 fő/km 2, a Maldív Köztársaságé 810 fő/ km 2, nagy még Bahrein, Barbados és Tajvan ~e is. Magyarország ~e 110 fő/km 2.

6 népszámlálás: Valamely állam területén élő népesség minden tagjára kiterjedő, adott (eszmei) időpontra vonatkozó, egyidejűleg végrehajtott demográfiai, gazdasági és szociális statisztikai adatgyűjtés, ezeknek az adatoknak a feldolgozása és közzététele. Az első hivatalos ~t Magyarországon 1787-ben tartották, majd ezt követően általában minden évben, utoljára 2011-ben. öregkor: A 60. életév betöltésétől eltelt idő, ~úak tehát a 60 éves és idősebb személyek ben Magyarországon az összes népességnek 18,7%-a volt ~ú. primer szektor: A nemzetgazdaság háromszektoros felosztása szerint a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vízgazdálkodás összessége. (Egyes szerzők ezeken kívül ide sorolják a bányászatot is). reprodukció: A népesség megújulási folyamata, amely kifejezi, hogy az egymást váltó generációk, ill. azok egyes csoportjai milyen arányban állnak egymással; vagyis az adott termékenység és halandóság mellett a népesség jövőbeni növekedése biztosított-e. A ~ mérésének két legfontosabb mutatója a nyers (bruttó) és a tiszta (nettó) ~s arányszám. A nyers ~s arányszám kiszámításához csak a női termékenységet, a tiszta ~s arányszámnál a nők halandóságát is figyelembe veszik. szekunder szektor: A gazdaság háromszektoros felosztásában az energiagazdálkodás, a feldolgozóipari ágazatok és az építőipar (azaz az ipar) összessége. születési arányszám: A születések gyakoriságának mérésére szolgáló arányszám, az adott év (időszak) élveszületéseinek és az évközepi (időszak közepi) népesség számának hányadosa ezer lakosra számítva. Világviszonylatban a legmagasabb a ~ az Afrikai Köztársaság országaiban: Niger (52%), Uganda (51%), Mali (50%), Elefántcsontpart (49%), Benin, Angola, Etiópia (48%). A legalacsonyabb kategóriában (10-11%) található minden európai ország: Olaszország, Görögország, Németország, Bulgária, Észtország, Horvátország (10%). Oroszország, Ukrajna, Románia, Szlovénia, Lettország (11%) stb. és Japán. születésszabályozás: Az egyéneknek, v. házastársaknak (élettársaknak) az a törekvése, amely az utódok, születendő gyermekeik számát, a születések időpontját befolyásolni kívánja. A ~ irányulhat a fogamzás megakadályozására (fogamzásgátlás, védekezés), a nem kívánt terhesség megszakítására, valamint a fogamzás elősegítésére. teljes foglalkoztatottság: Az ún. szocialista rendszerek egyik ideológiai alapelve. Lényege: a központi irányítással működő rendszerekben - a piacgazdaság törvényszerűségeinek szükségességét tagadva - a munkaerő foglalkoztatásának teljesítménytől, termelési struktúrától és gazdasági szükségletektől elszakadt gyakorlata. Eredménye: a tartósan alacsony szintű termelékenység, az extenzív fejlesztés, a munkahelyen belüli munkanélküliség, a nem termelők (bürokrácia) igen nagy aránya stb.

7 tényleges szaporodás: A népességszám abszolút növekedése egy meghatározott időszakban (általában egy év alatt) egy adott, vizsgált közigazgatási egységben. A természetes szaporodás, valamint a be- és kivándorlás különbözetének összege. tercier szektor: Az ipar és a mezőgazdaság mellett a főleg szolgáltató tevékenységet végző ágazatok gyűjtőneve. Ide tartoznak: a szállítás és a hírközlés, a kereskedelem, a személyi és termelői szolgáltatás, egészségügyi szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások, a közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatások. természetes népmozgalom: A népességi változások természetes tényezői: a születések, a halálozások (ezen belül a csecsemőhalálozások), valamint a házasságkötések és a válások. természetes szaporodás v. fogyás: Az élveszületések és a halálozások különbsége lakosra kivetített értéke közigazgatási és politikai egységek ~ának összehasonlítására alkalmas. A legmagasabb a ~ Kenyában (41 ), Zimbabwéban (40 ), Elefántcsontparton és Irakban (36 ). Természetes fogyás van Magyarországon (-4 ), valamint Németországban, Dániában és Ausztriában (0, -0,2 ). vándorlási mérleg: Az oda- és az elvándorlók számának különbözete. Ha az odavándorlók száma nagyobb, akkor vándorlási nyereségről, ha az elvándorlók száma jelentősebb vándorlási veszteségről beszélünk. várható átlagos élettartam: Teljes nevén: születéskor ~; az ember életének időbeli terjedelme. Az elhalálozottak átlagéletkorából számítható ki. A fejlett országokban a nőknél meghaladhatja a 80 évet (Japán, Svájc, Svédország stb.), a férfiaknál év. A gyengén fejlett országokban ennél évvel, esetenként több mint 20 évvel alacsonyabb (pl. Afganisztán, Bissau-Guinea, Csád stb., ahol a ~ év). Magyarországon a ~ a nőknél 79 év, a férfiaknál 71,5 év (2013). vendégmunkás: az a külföldi állampolgár, aki az adott ország tartózkodási és munkavállalási engedélye alapján az országban munkát vállal. Főként az európai Unió országai (Németo., Franciao., Nagy-Britannia) foglalkoztat sok ~t

8 2. témakör: agglomeráció (latin eredetű, aggloméra, glomero= odaszorít, odanyom, odasereglik): Az ~ a termelőerők koncentrációs folyamatainak eredményeként létrejött olyan településegyüttes, amelyben a környezetéből kiemelkedően fejlett várost (vagy többpólusú agglomeráció esetén városokat) és a körülötte (illetve körülöttük) fekvő településeket a gazdasági és társadalmi élet szerteágazó területein intenzív kapcsolat köti össze, és ahol a központi város körül népességtömörülés megy végbe. alvóváros 1.: Nagyváros közelében épült városrész nagyságú lakótelep, amely döntően a nagyvárosban dolgozó lakosság lakóhelyéül szolgál. Kialakítását a nagyváros tehermentesítése, lakosságuk számára egészséges lakóhelyi környezet megteremtése indokolja; 2. ~ok: olyan települések, amelyek lakóhelyfunkciót töltenek be, népességük azonban vagy a centrumtelepülésen, vagy egy közeli bolygóvárosban dolgozik. Az ~ a nagyvárosok és a kisebb bolygóvárosok munkaerőforrásai. barnamezős ipari terület (brownfield): ~en (rozsdaövezeten) a használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő és környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterületeket, gazdasági területeket, illetve felhagyott, használaton kívüli laktanyaterületeket értjük. bokortanyák: A szántóföldektől elkülönülten, faluszerűen épült és általában 10-15, ritkábban vagy még több körülkerített tanyaudvarból álló szórványtelepülések, amelyeket a Nyírségben szlovák telepesek hozta létre. A ~ egyesítésével falvak jöhetnek létre. A nyírségi ~ egyre inkább lakófunkciókat látnak el. bolygóváros (= szatellit) 1. Agglomeráción belül a centrumtelepülés környezetében kialakuló városrész, ahol különböző munkahelyek - ipari üzemek, raktárak, hűtőházak, nagy- és kiskereskedelmi vállalatok, bankok, oktatási és tudományos intézmények stb. vannak; 2. a nagyvárost tehermentesítő település, amelyet az annak vonzáskörzetében fekvő alvóvárosoktól eltérően nem csupán lakóhelyül (alvóhelyül), hanem kommunális szolgáltatások, munkahelyek megteremtésével viszonylag önálló településként alakítanak ki. city: I. 1. (nagy) város; 2. (szabad királyi) város (VK); püspöki székhely; 3. kb. megyei jogú város (Amerikai Egyesült Államok); II. belváros, óváros. Általában: viszonylag állandó és nagy település, amely különféle jellegű és szakértelemmel bíró lakosságot tömörít - hiányzik önálló élelmiszer-ellátása, általában ipari termékekkel és a kereskedelmi hálózat révén a lakosság igényét képes kielégíteni; III. városközpont, belváros, nagyváros üzleti negyede. Más néven városcentrum, első munkahelyi öv, ahol a városközpont jellegadó munkahelyei (pl. állami és közigazgatási szervek, pénz- és hitelintézetek, a luxusigényeket kielégítő szaküzletek, oktatási és kulturális intézmények, irodák stb.) találhatók.

9 dezurbanizáció, ellenvárosodás: Az urbanizáció harmadik szakasza, amelybe a legfejlettebb országok (pl. az USA, Nagy-Britannia. Svédország, Dánia) egyes nagyvárosi térségei az 1970-es évek második felében léptek be. Az jellemzi, hogy már nemcsak a nagyváros, hanem elővárosi övezetének népessége is csökkenni kezd, a városodással ellentétes folyamat indul meg. A jelenség fő okai: a falusi térségek gyors városiasodása, a vidéki életmód felértékelődése, a javuló közlekedési és telekommunikációs feltételek. Ezek teszik lehetővé, hogy a magasan képzett munkaerő a nagyvárostól távol lakhasson és esetenként dolgozhasson. dzsentrifikáció: Egy városrész felújításának (szanálás, rehabilitálás) következményeként létrejövő folyamat, amely során a felújított városrész társadalmilag újra felértékelődik. A felsőbb társadalmi rétegek visszatérnek a korábban leromlott állapotú városnegyedekbe, és egyszerűen kisöprik az ott lakókat. downtown: városközpont előváros: 1. Valamely nagyváros közelében fekvő, de közigazgatásilag önálló város: peremváros (pl. Érd); 2. Valamely nagyobb város külső része, kerületi külváros (pl. Párizs- Champigny). falu: 1. A városnál általában kisebb, zárt, csoportos település (ill. ez mint község, közigazgatási egység), amelynek lakói jobbára mezőgazdasággal foglalkoznak; 2. A város és ~ elhatárolásában igen nagyok a nemzetközi eltérések. Az elhatárolás lehetséges népességszám, funkció és állami szándék alapján. Számos országban nincs a város-falu között pontos elkülönülés. farm: 1. Valamilyen föld, földterület vagy vízfelszín, amely különböző nagyságú, művelési egységet alkot: felhasználhatják növénytermelésre, állattenyésztésre vagy halászatra, egyéni vagy szelektív művelés alatt. Típusai: tejgazdaság, halgazdaság, prémesállat-, vagy baromfitenyésztő farm; 2. Árutermelő gazdaság, földbirtok a rajta lévő épületekkel, berendezésekkel. gettó: 1. Olasz eredetű szó, történelmileg a zsidó városnegyed elnevezése a 16. századi Velencében. Innen terjedt el Európa-szerte, s így nevezték a zsidók által lakott, többnyire fallal elkülönített városrészeket a középkori városokban. A nagy zsúfoltság miatt a gettó gyakran volt járványok forrása, ami tovább fokozta az ellenszenvet a benne élőkkel szemben. 2. Napjainkra a gettó tágabb értelmet kapott: olyan erősen hanyatló városrész (slum), ahol egy etnikum tagjai a többiektől térbelileg elkülönülve (szegregáció) élnek. A gettó lakói nemzetiség, bőrszín, vallás és kultúra tekintetében rendszerint élesen eltérnek a többségtől. hajdúváros: A régi Hajdú vármegye terültére telepített hajdúk hat városa (Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Vámospércs). helyi energiák: Valamely település és környékének összes természeti és gazdasági erőforrása.

10 helyzeti energia: A települések kialakulására és fejlődésére serkentőleg ható, a földrajzi fekvésből eredő tényezők. A helyi energiával szemben a helyzeti energia mindig a környezethez viszonyított kedvezőbb fekvésből adódnak. A helyzeti energiák össze is adódhatnak, s ennek eredményeként váltak ezek a települések országuk településhálózatának vezető tagjaivá (pl. Budapest, London, Párizs). ikervárosok: Két szomszédos területen önálló közigazgatási egységként települt és fejlődött városok. Általában valamely folyó két partján egymással szemben fekvő városok (pl. Szudánban Khartúm és Omdurman, Németországban Mannheim és Ludwigshafen). Az ~ össze is nőhetnek, és egységes települést alkothatnak (pl. Buda és Pest > Budapest). ipari park: Kis és közepes ipari, ill. szolgáltató vállalatokat befogadó, infrastruktúrával ellátott terület, ahol a gazdasági tevékenységre alkalmas épületek és a termelést kiszolgáló létesítmények egy része már készen várja a befektetőket. konurbáció: 1. A népességtömörülésnek az a fajtája, amely legalább két v. még több központ körül alakul ki (policentrikus). Az urbanizációs övezeten belül centrumtelepülések, autonóm bolygóvárosok helyezkednek el (pl. Ruhr-vidék, Lengyel-Szilézia, Donyec-medence stb.) 2. Az egymáshoz közeli városok és a közöttük elhelyezkedő kisebb települések összenövése következtében kialakult várostérség az urbanizációs folyamatnak főként az utolsó évtizedben keletkező formája. külterület: A városnak,ill. községnek az6 általános rendezési tervében meghatározott belterületi határán kívül fekvő része. Ezek általában mezg.-i művelés alatt álló és erdőgazdaság területek. külterületi lakott hely: A város, illetve község külterületén található, általában kisebb népességszámú település, amely lehet magányos (pl. őrház, magában álló tanya), vagy csoportos (pl. tanyacsoport, üzemi lakótelep). Faluszerű utcás település, gazdasági jellegét tekintve beszélhetünk mezőgazdasági, ipari, bányászati, közlekedési v. más meghatározott rendeltetésű jelleggel rendelkező ~ről aszerint, hogy oda milyen céllal telepedtek le az emberek. mezőváros 1. : Magyarországon a században a városok egy sajátos változatának kialakulásában fontos szerepet játszottak a természeti-földrajzi adottságok és a gazdasági tényezők. A kialakult mezővárosokat különleges termékstruktúra, határhasználat, településszerkezet, jogállapot, társadalmi szervezet jellemezte. A mezővárosi fejlődésben két szakasz különíthető el: az állattenyésztésre alapozódó kertes városok, majd a 19. sz.-tól a földművelésre támaszkodó tanyás mezővárosok korszaka. A városi magot általában tanyás övezet keretezte. A mezőváros szoros kapcsolatban állt vidékével, piaca, közigazgatási, oktatási, kulturális és eü.-i intézményei révén a vidék központjának szerepét látta el; 2.: Nagy kiterjedésű és népes faluból alakult, jogilag az ún. szabad királyi város és a község között állt, önkormányzattal rendelkező nagyobb település. Általában mezőgazdasági jellegű, de bizonyos tekintetben városias település.

11 óriásváros, megacity, megalopolisz: A tízmillió főnél népesebb városok. slum: Angol szó, eredeti jelentése városi nyomornegyed. Ma azokra a városrészekre használjuk, ahol az épületállomány műszaki állapota, színvonala rendkívüli mértékben leromlott. Emellett a különböző hátrányos helyzetű rétegek gyűjtő területei is. szegregáció: A szegregáció a városi társadalom valamilyen jellemzők, mutatók alapján képzett csoportjainak területi elkülönülése, elhatárolódása a városon belül. szuburbanizáció: 1. A nagyvárosok külső, ún. szétszóródási zónáinak városodási folyamata. Az elővárosok (suburbök) a nagyváros agglomerációs övezetének külső részét alkotják, általában lakóhely jellegűek. Az ipari elővárosokban, az ún. industrial suburb -ökben a munkahelyi funkciók is jelentkeznek; 2. A lakosságnak a város belsejéből az elővárosokba történő áramlása. tanya: Városok v. falvak külterületén v. mezőgazdasági területen elszórtan, magányosan épült lakóház v. lakóházak kisebb csoportja, a hozzájuk tartozó gazdasági épületekkel. Magyar- országon főleg az egykor török uralom alatti alföldi területeken, nagy határú városok (mezővárosok) külterületein alakultak ki nagy számban. A ~ eredeti rendeltetése az volt, hogy a központi településtől távol eső földeken gazdálkodók részére időszakosan szállást biztosítson. Később ezek az időszakos tanyázó helyek lakóhelyekké váltak. település (társjöldr): ~ az a bármely nagyságú, különálló lakhely és munkahely (pl. magányos tanya) v. a lakó- és munkahelyek azon fizikailag összefüggő csoportja, amelyeknek helye földrajzilag leírható, neve van: egy ember vagy embercsoport állandó lakhelyéül (és munkahelyéül) szolgál, és más településektől egyértelműen elhatárolható. településegyüttes: Egymáshoz viszonylag közel fekvő települések halmaza, amelyek funkcionálisan kiegészítik egymás foglalkoztató (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató, kulturális, oktatási és egészségügyi stb.) tevékenységét (pl. Magyarországon Békés- Békéscsaba-Gyula stb.). A ~ egyik településének rendszerint a többi településnél sokoldalúbb funkciói vannak. településhálózat: A falvak és a városok térbeli rendje. településhierarchia: A településhálózaton belül a központi funkciók száma és súlya alapján a települések között kialakuló alá- és fölérendeltségi viszony. településsűrűség: Egységnyi területre jutó települések száma (db/km 2 ). településtudományok: Azoknak a tudományoknak és ágazatoknak az összessége, amelyek a települések kialakulásával, belső térbeli tagolódásával, funkcióival, térkapcsolataival, a településépítészettel és -rendezéssel stb. foglalkoznak.

12 urbanisztika: Településtudomány; a városépítés és városrendezés elmélete és gyakorlata. urbanizáció: 1. A városiasodás folyamata, az ipar, a szolgáltatások nagyvárosi központokban történő összpontosulása; 2. Városiasodás (viselkedésben, életviszonyokban stb.). Az ~ 3 fázisát lehet megkülönböztetni. Az első szakaszban a mezg-i kereső népesség csökkenésével egy időben jelentősen növekszik az ipari keresők aránya, és - az iparbelinél lassabban és némi fáziskéséssel - nő a tercier szektorban foglalkoztatottak aránya. Az ~ második szakaszában az ipari keresők aránya már nem változik, vagyis nem növekszik, a mezg-i keresőké változatlanul csökken, s a tercier szektorbeli keresők számának növekedése gyorsul fel. Az ~ folyamatának harmadik szakaszában már az ipari keresők száma és az összes keresőkön belüli aránya is csökken, s a kereső népesség növekedése csaknem kizárólagosan a tercier szektorbeli keresők növekedésében jut kifejezésre. Megjelenik a negyedik kereső szektor, amelyben a kutatók, tervezők száma nő (=kvaterner szektor). válságövezetek: Olyan körzetek, ahol a gazdaság egészén belül a leépülő válságágazatok uralkodnak. Legfőbb jellemzőik a tömeges munkanélküliség, a népesség elszegényedése, ill. elvándorlása és a súlyos környezeti károk. város: 1. Államigazgatási értelemben egy v. több településből és lakatlan területrészekből álló, jogilag és térképileg elhatárolt, jogszabály által városi jogállásúnak minősített és névvel ellátott államigazgatási egység; 2. Településtudományi értelemben a területi munkamegosztás központi tevékenységre specializálódott, jellegzetes településformája. A településhálózatban környezetének központi helye is, amely az ország termelőerőinek fejlettségi fokához képest általában magas színvonalú ellátást nyújt népessége számára. A városok tehát nem egyedi ismérvek, népességnagyság, foglalkozási szerkezet, morfológiai jellemzők stb. alapján, hanem komplexen, funkcionális értelemben különülnek el a települések másik alapvető csoportjától, a falvaktól. Aktív keresőinek többsége számára az ipar és a szolgáltatás nyújt munkaalkalmat; 3. Általánosan és nemzetközi értelemben ~ minden olyan település, amelyet valamely országban ~sá nyilvánítanak, s amelynek népességszáma igen tág határok közt változhat. városhiányos térségek: Valamely ország azon területei - ezek általában falusi térségek -, ahol az átlagosnál kisebb a 100 km2-re jutó városok száma. Magyarországon a nagyközségek tömeges várossá nyilvánítása (19701 előtt a ~ közé tartozott pl. Somogy, Tolna v. Szabolcs- Szatmár megye. városiasodás: Az urbanizáció eredményeként fellépő minőségi fejlődés, amikor a fejlett országokban a város és falu közötti különbségek halványulnak. A városiasodás egyfelől az infrastruktúra (pl. csatornázás, telefonellátás, víz- és gázszolgáltatás stb.) javulásának, másrészt a városi életmód és magatartásforma széles körű terjedésének a következménye. A városiasodás során a városi életforma egyre több követőre talál a falvak lakói körében, megindul a falusi települések átalakulása, sok tekintetben hasonulni kezdenek a városokhoz.

13 városközpont: Más néven a city, míg az észak-amerikai városokban a downtown vagy a Central Business District (CBD) = központi üzleti negyed. A nagyvárosok igazgatásipénzügyi-kereskedelmi intézményeket tömörítő központi magja, ahol a fő közlekedési utak összefutnak. A városközpontban elsősorban munkahelyeket találunk, a lakófunkció gyengén fejlett, ezért nappali népessége sokszorosan meghaladja az éjszakai népességet. városodás: Az urbanizáció eredményeként fellépő mennyiségi fejlődés, amikor a városok és a városokban élő népesség száma növekszik. városövezet, megalopolisz: Több nagyvárosi agglomerációból álló övezet, amelynek népességszáma rendszerint meghaladja a 10 millió főt. Városösszenövés (konurbáció) révén jön létre, amikor több világváros, ill. ezek elővárosai a térben összeérnek és egy hatalmas összefüggő városi zónát képeznek. Földünk legnagyobb megalopolisza az Egyesült Államok atlanti partvidékén található, a Bostontól Washingtonig húzódó 700 km hosszú városövezet, amely 80 millió lakost tömörít. városrehabilitáció (városfelújítás): Általában a leromlott állapotú városrészek lakóházainak és lakásainak, közösségi intézményeinek és infrastruktúrájának felújítását értjük, amelynek során törekedünk arra, hogy a városrész jellegzetes szerkezetét, beépítési módját és épületállományának értékes részét megtartsuk. vonzásközpont: Az a település, amely átlagosnál fejlettebb gazdasága, infrastruktúrája és életkörülményei révén a centrum szerepét betöltve meghatározott körön belül hatást gyakorol környezetére. vonzáskörzet: Egy adott város (vonzásközpont) központi funkciójú intézményei által városi szolgáltatásokkal rendszeresen és szükségszerűen ellátott terület, vagyis ahol egy adott települési funkció érezteti hatását. zöldmezős ipari területek: Korábban beépítetlen területeken jönnek létre és az infrastruktúra kiépítése viszonylag jelentős tőkeráfordítással jár (pl. Mercedes gyár Kecskeméten).

14 Források: Cséfalvay Zoltán (1994): A modern társadalomföldrajz kézikönyve, IKVA, Budapest Egedy Tamás (2005): Városrehabilitáció és társadalom, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest Kovács Zoltán (2001): Társadalomföldrajzi kislexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest Lehmann Antal Vuics Tibor (1999): Földrajzi fogalmak szótára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Nagy Á. (témafelelős) et al. (2003): Az EU Strukturális Alapok keretében barnamezős rehabilitációra kiírandó pályázatok szakmai megalapozása (előkészítő tanulmány). VÁTI Kht. Településtervezési és Tájtervezési Iroda, Budapest Területfejlesztési fogalomtár:

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Természetes népmozgalom

Természetes népmozgalom Természetes népmozgalom Termékenység és halandóság Termékenység fertilitás Nem minden nő ad gyermeknek életet De egy nő élete során több gyermeknek is adhat életet Halandóság mortalitás Mindenki meghal

Részletesebben

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője Hablicsek László KSH NKI Reklám Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet 1963-ban alapították A népességkutatás bázisintézménye A kutatási

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

KISVÁROSOK KÖZÖTT A LEGKISEBBEK. A VÁROSFEJLŐDÉS ATIPIKUS FORMÁI?

KISVÁROSOK KÖZÖTT A LEGKISEBBEK. A VÁROSFEJLŐDÉS ATIPIKUS FORMÁI? Eger, 2015. november 19-20. Az előadás és a tanulmány elkészülését az OTKA (NK 104985) Új térformáló erők és fejlődési pályák Kelet-Európában a 21. század elején kutatási projekt támogatja. KISVÁROSOK

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Tantárgy neve. Magyarország társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Tantárgy neve. Magyarország társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgy neve Magyarország társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB1603; FDB1604 Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Veszélyek és esélyek (túl)népesedési vagy néptelenedési problémák a világon és Magyarországon

Veszélyek és esélyek (túl)népesedési vagy néptelenedési problémák a világon és Magyarországon Veszélyek és esélyek (túl)népesedési vagy néptelenedési problémák a világon és Magyarországon Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu A demográfia szó a görög démosz (= nép, népesség) és a grafeia (=

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Településföldrajz. 4. Elıadás. Városföldrajzi alapfogalmak. Vázlat

Településföldrajz. 4. Elıadás. Városföldrajzi alapfogalmak. Vázlat Településföldrajz 4. Elıadás Városföldrajzi alapfogalmak 1 Vázlat Városföldrajzi alapfogalmak, város fogalma, funkciói, típusai, szerepkörök, alaprajzi jellemzık. 2 1 A VÁROS FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE Történelmi

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY Szerkesztette HORVÁTH GYULA Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2006 Ábrajegyzék 11 Táblázatok jegyzéke 15 Bevezetés 23 I. FEJEZET

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: Tűz- és munkavédelmi ismeretek

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap:  Tűz- és munkavédelmi ismeretek Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek A megelőző orvostan és népegészségtan definiciója A népegészségügy

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban

Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban Gárdos Éva Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei 2014. október 22. Jointly

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra*

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra* A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr.

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011.

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak i alapfogalmak statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége 2 csoportja van: álló sokaság: mindig vmiféle állapotot, állományt fejez ki, adatai egy adott időpontban értelmezhetők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek A megelőző orvostan és népegészségtan definiciója A népegészségügy

Részletesebben

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete Hogyan vizsgálják? írni-olvasni tudás (6, 7 éves v. 10, 15 éves kortól nézik) írni-olvasni

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Bedő Anett egyetemi tanársegéd Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Környezetmérnöki

Részletesebben

Magyarország lakosságának átrendeződése a szocializmust követően

Magyarország lakosságának átrendeződése a szocializmust követően TÉRSÉGFEJLESZTÉS Magyarország lakosságának átrendeződése a szocializmust követően Az egyes országok lakosságának területi eloszlása szorosan öszszefügg a gazdaság és a politikai szervezet változásaival.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 60 éves az EKF Földrajz

Részletesebben

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18.

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18. Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó PhD hallgató, PTE TTK. FDI Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely 2014. március 18. Bevezetés Elmúlt évtizedek

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben