BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10."

Átírás

1 II ÉVFOLTAI 35 SZÁll BUDAPEST 1930 DECEMBER 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGÉDSZERKESZTÖ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS IlADÓIDVATAL: BUDAPEST 1 BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 SZ

2 XX évlolym " Budpest 1930 december szám CSEnDDRSÉGILAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengő félév e 6 pengő Megjelenik hvout háromszor SZERKESZTÖS ÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budpest I Böszörméoyi-út 21 Hiszek egy Istenben hiszek egy hzábn Hiszek egy isteni örök igzságbn Hi8zek Mgyro-mzdg feltámdásábn Trsoly Dániel Amen Csendőr volt vlmikür Tlán tizenöt tlán húsz esztendővel ezelőtt mi gyönyörű Erdélyünk ürszágutin lengette büszke kkstollát Kárpátük vgy Hrgit szele mg pedig komüly méltósággl járt z ezeresztendővel Imegszentelt földet h ül tisztelettel süvegelték meg mgyrok és románük egyránt nem mert féltek tőle hjlem mert z egyenruh melyet viselt becsületet igzságüt és erőt hirdetett ezek előtt pedig klpüt szüktk emelni z emberek Nem tudni mi történhetett zután Trsoly Dániellel Lehet hogy leszerelt Lehet hügy egy borüngós hngult nyümán tlán egy dorgálás tlán egy nő mitt vgy tlán mert túlkeménynek érezte fegyelmet levetette csendőregyenruhát letette klpüt és elment másfelé jübb szerencsét próbálni Vgy tlán fürrdlom megszállás egy házcsk néhány hüld föld mit nem krt ütthgyni rgszküdás szülőföldhöz vgy éppen nnk felismerése hügy ezután lesz még csk igzán otthün helye - ő tudná csk megmündni mi vült z mi elszólítütt tőlünk nem kérte számün tőle senki úgy látszik ránylg szerencs éj e vült Trsoly Dánielnek DeteMív lett!ngyvárdon Vült mgyl csendőr számár mindenesetre kivételes állás Rümániábn Történt pedig ezzel Trsüly DánielIel hogy hárümezer lei hivtlüs pénzt el\neszített Nem túlságosn ngy összeg nem is egészen száz pengő De Trsüly Dániel számár úgy látszik sükkl több vült nnál mennyit mg szegénységéből pótolni tudütt vüln Lehet hogy Ih nem Trsüly Dánielnek hnem például Vsilie Dumitrescunk hívták vüln még lehetett voln tlán dülgün vlmiképen segíteni így zünbn úgy látszik nem mrdt más megoldás számár mint hogy kiment temetőbe és főbelőtte mgát Előbb zünbn levelet írt Trsoly Dániel Meghgyt hügy régi mgyr csendőregyenruhájábn temessék el s tegyék fejére tollsklpüt Abbn kr pihenni Milyen zínehgyütt lehetett már dülmány és fénytelen tüllforgój szegény jó Trsoly Dániel bjtársunknk! Mennyit kellett dugdüsni félve rejtegretnie hányszor elővehette újr és újr mikür senki sem látt hügy megsímügss becézgesse őket titkos és tilüs vágyküzássl lelkében hogy bárcsk újr felvehetné csk egyszer egyetlenegyszer még Most ztán elj ött ennek szümürú idej e is: felvehette régi kedves és drág egyenruhát mert tlán csk nem tgdták meg ezt z utülsó kérését A hlottk már úgyis csendesek mindenn l megbékéltek s nem veszélyeztetik z élők állmi érdekeit Trsüly Dániel román detektív z életével váltütt meg jügát hhüz hügy nemcsk titükbn hnem z egész világ előtt is zzá legyen ki míndig vült: mgyr csendőrré Vjjon hány TrSüly Dániel él még mi Erdelyünkben szerteszét? Vjjon hányn vnnk kik csendes titküs óráikbn visszsírj ák kkstüllt és veie mindzt imit -számukr ez tüll j eleiltett? Sokn ngyon sükn Nemcsk zok kik csendőrök vültk de ülynük is kiket mindössze egy régi szebb jobb és büldügbb világ einléké fűz mgyr csendőrnek távülbmosódó délceg lkjáhüz A mgyr csendőrhöz ki előtt nem volt mgyr és nem Vült román csk tisztességes ember volt és gzember kinek fegyvere éppen úgy megvédte szegény pkurár juhát vgy kecskéjét mint gzdg mgyr földesúrét S ki mg vült megtestesült Jüg és Igzság bármelyik üldlról keresték is Nem kellett hát szégyenlenie Trsoly Dánielnek ;mgyr csendőregyenruhát müst tizenkét esztendő multán és z idegen világbn sem s nem kellett ttól trtni hügy kevesebb tisztességgel fügják eltemetni rümánük minth megmrdt voln z ő detektívüknek Nem dtütt meg neki hügy viszüntlássün min- ket Ngyvárdon Vjjün tudt-e vedig hogy már nem kellett vüln nnyit várni mint mennyit mostnáig várt? Vj j ün tudt hügyn hld előre mi igzságunk biztosn és feltrtóztthttlnul világ négy táj Jelé tehát Ngyvárd felé is? AHgh Mert h tudt voln lett vüln benne még nnyi energi hogy száz pengőt előteremtsen s nem lett vüln úrrá rjt nnyi lemündás hogybelehljün H mjd visszkerülünk Ngyvárdr élső útunk - Trsoly Dániel bjtársunk sírjához füg vezetni hogy leglább egy küszorúvj visz nozzuk nem felejtő bjtársi szeretetet mellyel ut üls ó órájábn is reánk gündült Nem elhmségként megyünk s nem viszünk hrgot szívünkben zok iránt kik régi szeretettel és brátsággl köszöntenek s keblünkr öleljük vlhány Trsoly Dániel csk elénk kerül És újr zük leszünk kik vültunk s ki volt T soly Dániel; tudjuk hügy újr meg fügnk süvegelni őszinte igjlz rgszkodássl és tisztelette! mgyrok és románük egyránt s hogy újr csk mgunk köré fügjuk gyüjteni végnélküli sürbn mindzokt kik megismernek A viszontlátásr TrSüly Dániel!

3 1062 CSENDORSEGI A hlásztörvény okttás írt: BENEDEK MIHÁLY százdos A vdásztörvényen kívül leginkább megvilágí tásr szorulnk törvényes rendelkezések keretén belül hlásztr rvontkozó rendelkezések Az körülmény pedig hogy három helyen szétszórv tláljuk ezeket rendelkezéseket nemcsk z áttekintést zvrj de megnehezíti z okttásnál zoknk részeknek kidomborítását is melyek z ellenőrzésnél különösen fontosk Az 1888 évi XIX t-c-re Ht (hlásztörvény) z 1925 évi XLIII t- -re Hn (hlásznovell) és F M sz rendeletre Vr (végrehjtási rendelet) rövidítéssel fogok hivtkozni Az okttó z új rendelkezések ismertetését össze fogllv tlálj dr Élthes Gyul kihágási kéziköny vében és lpunk 1927 évi 13 számábn ugyncsk dr Élthestől A hlászt sok rokonvonást mutt vdászttl s mg hlásztörvény (hlászti rendelkezések) is sokbn hsonlít vdásztörvényhez Hogy két tör vényben és egy rendeletben levő hlászti rendelke zések felett z áttekintést megkönnyítsem röviden párhuzmot vonok e rendelkezések s vdásztör vény között A hlállomány is miként vd nemzet v gyonát gyruoítj s ezért törvény hlállományt is védi hlászt jogánk I szbályozásávl és korlá tok közé szorításávl A hlászti és vdájszti jog lényege teljesen zonos (L Ht 1 és vdásztörvény [Vt] 1 -át) Vgyis mindkét jog zé kié föld (meder) Mind 1930 december 10 LAPOK két jog gykorlás zonos feltételekhez (jegy bizo nyos ngyságú terület) vn kötve és zonos korlátok közé (tillmi idő bizonyos eszközök eltiltás) vn szorítv Az orvhlász és orvvdápz foglm is egyezik (Tuljdonos vgy bérlő engedélye nélküli hlászás illetve vdászás) Méreten lmli hlt (hlivdékot) kifogni nem szbd (Hn 11 Vr 23 ) mint hogy vdk fiit sem szbd elfogni (Vt 30 ) Zárt vízben zonbn hlászt korlátln lévén hlivdékot is szbd fogni még tillmi időben is A zárt víz hlászt szempontjából (Ht 13 ) megfelel vd())skjer nek (Vt 18 ) mert tillmi idő egyikre sem (vontkozik Mégis lényeges eltérés vn kettő között Tudj uk ugynis hogy vd élő állpotbn urtln jószág s rjt tuljdonjogot v dásztr jogosított z elejtéssel szerez Bár jog gykorlt hjlik rr hogy vdskertben levő v dt már élő állpotbn is vdskerti birtokos tulj donánk tekintse fezt törvény mégsem mondj ki Ezzel szemben Hn 1 - világosn megmondj hogy zárt vízben lévő hl i meder tuljdonosáé s ezért ki zárt vízben fog hlt tuljdonos vgy bérlő engedélye nélkül nem is hlászti kihágást h nem lopást követ el s z erről szóló törvé nyes rendel kezések szerint büntetendő Alklmzást nyernek részességről orgzdságról és bűnpártolásról szóló rendelkezések is (Vr 81 ) H z orvhlász zárt vízben hlászik nélkül hogy hlt fogott is voln lopás kísérletét követi el s feljelentést szintén iárásbírósághoz kell megtenni N em tekinthető még lopás kísérletének h hlásztr nem jogosított Mnó nem meggyőződésből lett csendőr nem is kenyérkelesetből hnem z 1914 évi még csk vérgőzös levegőben idejekorán megérezve!közeli háború Jehetősé gét ösztönös félelme kergette testületünkbe hol csupán menedéket ker esett Ez sikerült is illeki Amint tudjuk ml4-ben csendőriskolák megszün tek Azok próbcsendőrök kiket ez szomorú év z és iskolábn ért vizsg nélkül kerültek ki z örsökre így jött kb csk később tették le lklmi vizsgájukt 1&--2 0 próbcsendőr mi örsünkre is Jöttek öreg csend őrök is vgy tízen zonkívül Iffiég néhány népfölkelő Ezek z odvezényelt idős és fit! bjtársink mind színm Mnó fl t: SZÉKELY ISTVÁN tiszthelyettes (Szombthely) Az volt keresztneve Zsidócsendőr volt z első es z utojsó kit láttm életemben H pusk volt vállán gyr vidékekről vlók m:s örs ünket Ezek között vdit Mnó is egy másik Domi káczl nevű öregcsendőr csendőr volt mégis olyn lépései voltk mint egy öreg bjtársunk irányított mindig háltrfelé trtott: Erről nem lehetett leszokttni Fitl prób túlságosn is 6 főnyi nyúgl nevű próbcsendőrrel z öregek köwtt pedig egy Zsru szétterpesztett bltenyerét ujjivl voltk és egyszerre megelevenítették z zelőtt lig 5 esetleg Mondhtom hogy z örsünk hngultát ez három Zsrukácz bácski mgyr-rác volt Lehetett vgy 14 Köpcös középtermetét ngy népfelkelőnek Nem volt olyn emberfi ki háromnál többet tudott voln vele lépni "egyszerre" A negyeclik évi csendőrségi szolgált zet Én sokszor izzdtm mellette hl nppl kellett vá élelmetes tekiijtetével sokszor megrémítette Mnót H lépés már nem volt eg-yszerre hiábili volt minden igyeke fekete bjusz egészítette ki roson vele végig menni véletlenül csk ketten mrdtk szobábn Mnót kkor Örsünk swkhelyén helyőrség többféle hollvédprncsnokság volt így igen sok ktoná vl kellett tlálkoznunk kik döcögő egyszer meg-mosolyogták De ennek jó lépéseinket nem rosszniki is volt egy oldl H éjjeli mentemí vele szo gáltb még kutyák sem ugttk úgy mint máskor mer lépéseinkről :senki emberfi nem tudhtt hogy csendőrök vgyunk így szolg-áltbn megjelenésün éjjel min<ljg meglepő tehát utsításszerű volt De enn 1 több értéke ztán nem is volt szinte fekete rcoorével zvrt ci mikor krt nélkül zonbn hegy csk egy kukkot is szólt voln hozzá Hátborzongtó tekinletét csk rászegezte egyet rándított htlms hjuszán és Mnó már bent serri volt nó sokszor dott-hálát z Istennek szolhogy sem Zsru kácz-cl sem DomivlnlID1 küldhetik gáltb Domi született mgyr gyerek volt Dunántúlról Ról mjd következ lklomml külön fogok Írni

4 1063 CSENDORSEGI LAPOK 1930 december 10 egyén zárt víz prtján jár fogásr kész állpotbn levo nlszó eszkozzel de zt Vlz/Je nem bocstott meg /Je J:!jz esetoen csupn hlászti klllgs lorog tenn \ Hn 8 IS 1$oI s j és 4 S ) lpontok) Amsik eltéres vdskert és zrt VIZ között z hogy vskertben vdszás csk vdszjegy blltokon gykorolntó mig zrt vízben vló hl szsnoz hlszjegy nem kell \ z utóbbit nem mondj ugyn htrozottn ki törveny de egyes renelke zesebolfolylkugynis Ht érvenyben levő 8 s-ávl szemben - mely szerint ki hlászni kr hlász jegyet váltm kotele Vr ti s- már zt mondj kl hogy hlszjegyet z köteles váltni ki nytlt vizben kr hruszni AHn 1 - pedig zárt víz ben levő hlt medertuljdonos tuljdonánk te kinti ki zárt vizében hlásztot Ht 13 - sze rint korlóatfjjntul gykorolhtj A "korlátlnul" vló gykorolhtás tehát zt jelenti hogy zárt vízből z rr jogosult (tuljdonos bérlő vgy ennek engedé lyét bíró) bármilyen időben bármilyen méretű hlt hlászjegy nélkül foght Régebben zárt vízből vló ihlászáshoz is kel lett hlászjegy Félreértések elkerülése végett megemlítem hogy zárt víz módjátr hlászhm vize1cnél (Vr 75 s Hn 5 ) hlászjegy Iszükséges Ezek olyn vízterü letek melyek hlászti szempontból zárt víznek nem tekinthetők (pl hullámtéren levő holt ágk vgy olyn tvk melyeknek medre több birtokos tulj donábn vn) de hlászti társult kérelmére földmívelésügyi mim szter megengedte hogy bennuk hlá tot úgy gykorolhssák mint zárt vizeken Ilyen (zárt víz módjár hlászhtó víz pl Blton l Mnó szeretett velem menni szolgáltb mert é pései mitt sqhsem szidtm mint többiek Mások mindigl vörösek voltk :/ll méregtől mikor Mnóvl vonul tk be szolgáltból Én! tudtm hogy ugyis hiáb minden hát nem bántottm Inkább én! lklmzkodtm lépései hez mint hogy mérglelődjem mit nem is trtottm sze rencsés dolognk szolgáltbn hiszen egymásr voltunk utlv h ketten voltunk Hnem egyéb hibáiért éppen elégszer megdorgáltm s mégis rgszkodott hozzám Azt zonbn hmr megállpítottm ról hogy vitézségi érme sohsem lesz mert Hzáért csk élni szeretett meg hlni semmiesetre Sokt pnszkodott hogy őt teljesen megemészti félelem mit át kell élnie környezetünkben és áltlábn csendőrségnél Zsrukácz-cl még csk megvn vl hogy mer nnk hrgos tekintete elől!kitér de Domi elől sokszor nem tud kitérni mert z megfogj és leteperi Ngyon fél hogy z hrcis ember egyszer megfojtj őt h nem hrgból hát csk úgy játékból Az örsünk átlg: 60 főnyi létszámm birt s én mint gzdálkodásvezető Ikerületi prnc:!ookság engedélye lpján z előírtnál kevesebb szolgálti órát teljesítettem Alighogy odjött Mnó z örsünkre mint vizsgáztln próbcsendőr rr: kért hogy lehessen ő mellettem 6z dsági segéd" Párnpi gykorlt után Ipedig szívesen át fogj venni z egész!közgzdálkodás vezetését Megmu ttj hogy hmrosn virágozni fog gzdálkodás Csk djon neki gzdálkodás megfelejő előleget mjd zután 9in ŐP Megmgyráztm neki hogy ez nem tölem fü6g de különben is vizsgáztln próbcsenuőrt rem bízhtnk mely zonbn hlászti szempontból nem zárt víz mert prtj to/jb birtokos twjqonábn vn AkI ilyen zrt VIZ modjr hlsznto VlzOol fog hlt hlsztr JOgOSItOtt engeelye nélkul szmten 10pásrol SZÓlÓ rendelkezesek szerint buntetendo A Hn 111$ s-nk renelkezese mely szerint hlásztr jogositott vdsztl Jogosltvny nelkul is etpusztl-tnt} lolegyver hsznlt nelkul hlkr ngyobb mervben Kártékony lltokt prhuzmb álnthtó Yt ID S-ávl mely vdsztl Jogo sítvánnyl nem rendelkező földbirtokosnk ugyn csk megengedi krtekony \ és rgdozó álltok pusztítást (L ennek mgyráztát f évi 10 sz Cs L-bn ivdásztról Irt cikkemben) _ Tillmi időben hlt szátlítni csk községi előljáróság bizonyítványávl szbd (Hn 15 S) éppugyj Imint vt (1$ D IB M rend) A hlászti klhágsokt eltérőleg egyes vdá szti kíhágásoktól mmd ntvtldól kell íeljelenteni Ezzel z összehsonlítássl z összes hlászti rendelkezéseket természetesen nem érintettem Ezért lább még megvílágításr szoruló s z ellenőrzésnél figyelmet igénylő részekre térek ki l\iindenekelőtt jegyezzük meg zt hogy nyilt ; (Ht Vtzbol 14 ) csk méretet :megütő hl h lásznptárbn nem szereplők pedig \méretre ló te kintet nélkül foghtók de csk szbd időben Hlász jegy kell v Zá;rt vízből (Rt 13 ) mindennemű hl tillmi időben is!ffiéretre és hlászjegyre vló tekinte t nél kül is tehát korlátlnul foghtó Zárt Y/Jíz mó jár h zhtó vizeknél Rn 5 ) hlszh trsultok (Vr 75 földmívelésügyi meg gzdálkodás vezetésével Azonkívül pedig j egyezze meg hogy nálunk üzletről szó ;nem lehet - Kár kár - felelte Engem legjobbn z bosszntott hogy Mnó ki lig pár npj került z örsünkre máris ngy ismeretség gel és jó összeköttetéssel hivlkodott Es én ezen hiáb bossznkodtm mert mint később iáttm z neki tény leg meg is volt De nem szolgálti szempontból szíiksé ges helyi és személyi ismeretei voltk ám meg hnem városbn és z örskörletben zt sok zsidót kiket én évek ltt sem tudtm - különösen rendőrségllez tr tozott városikt - megismerni Mnó pár np ltt meg ismerte H szolgáltbn éjjel olyn keskeny ösvényen kellett hldj unk ho6y Mnónk muszáj volt hátul menni: foly ton beszélt Hiáb mondtm neki hogy hllgssön mert így messziről eláruljuk mgunkt Nem hllgtott Be szélt szkdtlnul A ném éj sötétséwében hngj néh úgy htott mint!rémült ember hngj mikor fé JeImében beszél Mikor ztán párszor már srkmr is lépett elől küldtem Szívesen ment elől többet egy!szót sem szólt Egy lklomml szolgáltból bevonulóbn voltunk Hetes eső köd és olyn: sötét volt mint korom Este 10 ór lehetett mikor z utolsó tereptárgyt is elhgyv már csk z örsünk következett mi még kb 15 km távol ságr lehetett: messziről jövő tomp hngokt hllottunk Amint tovább mentünk közeledő hng mind jobbn törte át sűrű levegőt Nemsokár lideg tudtm állpítni hng okát Mindennpi eset volt hogy városbn potypálinkár tlált vgy másképpen könnyen szeszhez jutott flusi román tyfi városon kívül olyn ordíto--

5 december 10 CSENbÓRSI!GI LAPoK miniszter áltl jóváhgyott üzemterv szerint űzik hlásztot még pedig hlállomány -kímélése szem pontjából Ht Rn és vr rendelkezéseinél rend szerint szigorúbb korlátok között Ezért csendőr nek hlásztársultok üzemtervét ismernie kell mert z ellenőrzést itt eszerint kell végezni Hlászjegy mint már említettem - itt is szükséges N emcsk hl és rák hnem bék és pióc fogásához is kell hlászjegy de Icsk bbn z eset ben h ezeket hlgis v ízbő fogják ki (Hn 2 Vr 5 6 ) Pocsolyából útszéli árokból szbdon fog htók Az áltlános hlászti tillom is kiterjed békár és piócár A hlászjegyről s hlászt ellenőrzéséről Rt 8-10 Hn 7 Vr 6-12 és Szut 381 pontj rendelkezik Ezek szerint hlászjegy hlá sztr még nem jogosít mert terület is szükséges miként vdásztnál Tehát hlászjeggyel rendel kező hivtásos hlász is lehet orvhlász1 h idegen területen engedély nélkül hlászik A hlászti eszközöket z orvhlásztól mindig őrizetbe kell venni úgyszintén mindenkitől z olyn hlászti eszközöket melyek törvény I áltl lőírt követelményeknek nem felelnek meg Ezek tiltott hlászti eszközök: hlkt elkábító mérgező vgy robbnószerek továbbá lőfegyver szigony dárd és más szúrószerszám (Hn 9 Kt) lpont és Vr 32 ) De ideszámíthtjuk z oly lw állndó hlfogó készülékeket is r melyek közönséges vízállás mellett meder felénél többet elzárnk vgy z egyidejűleg lklmzott több állndó hlfogó készüléket melyek egymástól vló távolság követelménynek ( leg ngyobb fogóeszköz háromszoros) nem felel meg VégüL követelménynek meg nem felelő eszköz hálólh zzl gátktól zsilipektől hllépcsőktől vgy más vízi -építményektől felfelé vgy lefelé 30 méteren belül hlásznk (Hn 9 c) dj l pont és Vr 34 ) A Vr 9 d) lpont jábn - szereplő hllépcső ltt!olyn építményt kell érteni mely hlk sz bd közlekedését z elzáró yízműveknél_(zsilip gát) vízfolyás mentén úgyle- mint felfelé lehetővé teszi A hálónyílás (szem) ngyságár most már nem kell figyelemmel lenni mert z új rendelkezések zt Rem szbják meg A méreten luli hlk kifogásánk meggátlásár l Vr 23 és 24 kimondj hqgy_h ilyen hl jut fogókészülékbe zt vissz kell bocsá tni- vízbe s h máq élve nem lehet megszbj vele vló eljárást A hlászjeggyel elkövetett visszéíések nem jö vedékikihágást képeznek mint vdászjegyeknél s ezért feljelentést z 1 fokú rlmdőrhtóságnk kell megtenni Az új rendelkezések z éjjeli hlásztot nem tiltják Az orvhlászt htályos ellenőrzése megkívánj hogy csendőr ismerje hlásztr jogosítottk víz területének kiterjedését és tudj zt hogy ezeken területeken kik hlászhtnk H ez rhlászok ngy szám mitt (pl hlásztársultoknál) nehézségbe ütközik esetről-esetre kell hlászó legyén jogosult ságát megállpítni s csupán hlászjegy ellenőrzé sével beérni nem szbd A Vr 38 szerint csendőrség köteles hlc k szállítóit és árubc bocsátóit ellenőrizni hogy zokbn z esetekben melyekben rendelkezések kötelezően előírják náluk lévő készlehől községi zássl ment hzfelé mint egy \dember Mnó megkér dezte egy párszor hogy vjjon hányn énekelhetnek? úgyis elég zjos volt Féltem hogy vlmi huncut ember ő mégis többet hllott VégÜl rá keiiett hgynom zt z érvelését hogyh esetleg egy énekel is de zért lehetnek többen is Hát persze hogy lehetnek Tudt jól Mnó hogy z ordítozó ember szembe jön velünk z országúton zt kellen olvsnom hely lpbn hogy z este egy ré Hiáb mondtm neki hogy csk egy hngot lehet: hllni Végre ztán nnyir közel jutottunk egymáshoz ré szeggel hogy lépteinek cuppogó hngj is hlltszott Az őszi sűrű köd mitt mégi z orrunkig sem láthttunk hngok erejét pedig nnyir tompított hogy hng eredetének távolságát megúllpítni nerri lehetett Csk kkor vettük; észre hogy; város végétől mező lelé nyuló séttér végénél vgyunk mikor z égő villnykörte lá érkeztünk mert ködben hmrbb lehetett A kibálás egy pillntr már közelebbről ütődött vlki IS voltk meglátni zt megs zünt hllhtók Egyszer - rriejlettem volt séttérről könnyen megfigyelheti ho6y á má sikt keresi S mi lenne b másnp l egyik csendőr szeg oláh úgy elnyelt egy kkstolls szuronyos csendőrt hogy lnég mellette volt csendőrtárs sem vette észre T ltek pillntok Forogtm jobbr blr Néztem sötétseget z égő villny fátyolos rojtjit de Mnó nem jelentkezett Kezdett bántni dolog és bosszntni HlJgtództm A részeg polgár léptei zját sem hllottm mondtm suttogv de v\ílszt nem kptm már Mnó! Felesleges hngosbbn szólnom hiszen hlli itt voln kö rülöttem z országúton meghliná Mit csináljk? Me gyek! gondoltm mgmbn itt Itríár hiáb várom Me sem gyek De h rátlálók mérgemben vgy örömömben de de lépések megls csk szemtelenség hogy itthgy engem fképnél csk belém nyombn ákkorát bődült mint egy kár páti medve Ahogy nekemdült egy kissé én is megbillentet tem úgy hogy polgár elesett Rászóltm hogy keljen ú:sy ütöm pofon hogy Plesztináig gurul iiyen éktelen sötétberi Mert ez már PNsze most már el mer menni tőlém messzebb is mert lehet látni villnyokt Csendes lépésekkel következő villnykörtéig mente i m 1\1 nó szótlnul vigyorogv hozzámlépett És ott Összeterem fel és induljon csendesen hzfelé A pusktus*vl gyen tettem úgy hoi5y kpkodásábn még klpj is félre lépjek vgy keresztülessem rjt Közben szidtm hogy tudj nézni mikol z egyik ehlber géden megtpogttm minek ivott nnyit hogyn fekszik nehogy fejére de lolyn részeg volt hogy nem is igen értette meg mit mondok Csk zt hjtogtt hogy hzmegy EI is indult Én is elindultm hzfelé De legngyobb meglepe tésemre nem jött velem senki előre hátr Még; Fordulok jobbr blr krjimt is kinyujtottm úgy keres tem járörtársmt sötétben de nem tláltm Nem mertem után kibálni mert polgárrl történt esetem dűlt Azzl védekezett de nem hogy ő nem tehet fól másiknk nekimegy A városbn váiosi rendőrkpitányság s ennek még :f elelően rendőrleogénység is volt Az öns tehát z utsítá sink értelmében város bel- és külterületén sokt onáljón nem teljesíthetett rncsnokságok zonbn oiyn távirtokt isz küldöttek melyekben keresett egyének 1itktk S nyomozá A távoíi ktoni p örsnek város területén így" wk hohétének kíilyori1ozás il városi rend Őrségre trtozott voln H z említett távirtokt z örs

6 1930 december 10: CSENDŰR SÉGI (szármzási) bizonyítvány megvn-e Ezeket z ese teket Ht 28 - Hu és -Vr i szbják meg s röviden következőképen fogllhtók össze: Községi bizonyítvány szükséges: 1 szbd időben: méreten Juli hl szállításá hoz (ez csk zárt \vízből vgy külföldről szármzh tik Utóbbi esetben zonbn Vr 29 - szerint - szbd \időben községi bizonyítvány kell) 2 áltlános tillmi lidőoen: minden hl szállítá sához vgy eldásához (Az ilyen hl zrt vízből; kül földről vgy tillmi iő előtti fögásból szármzhtik H külföldről; szrmzik községi bizonyítványt vsúti vgy postí szállítólevél is pótolhtj) ÁrvIzek levonult utátit figyelemmel kell lenni rr is hogy holt medrekben és egyéb mélyedések ben mrdt vízből hlivdékot visszszállítj-e z nyvízbe z rr kötelezett s hogy :rendelkezések erre vontkozó részének áltlábn eleget tettek-e? (Hn 6 Vr 77 ) ;E rendelkezések elmulsztás hl tömeges pusztulását vonn mg után A kíméleti téren eltiltott műveletek végzése csk kkor képez kihágiíst h zokt tillmi időben vég zik (Ht Hn 13 Vr 14 ) Kihágás esetén mindig meg kell állpítni; hogy kihágást elkövető nem hivtrifjos hlász-e (hlász tot sját kezelésében űző tuljdonos bérlő hitlász gzd hlászlegényj részes hlász) s h :z fel i lentésben kifejezésre kell jutttni mert hivtásos hlászt súlyosbbn büntetik Figyelemmel kell lenni rr is hogy kábító- mérgező- vgy robbnószerrel vló hlászáshoz ily szerek megszerzéséh z eldásá hoz vgy z így megölt hlk kifogásához nem vetutsításszerűen rendőrséghez átteszi ez idővesztéséget jelent mi szol;sált hátrányár vn H pedig eltntézi rendőrség pnsszl élhet Lényegében úgy lett tehát elintézve dolog hogy örsprncsllokunk rövid úton szárnyprncsnoks6gnk utóbbi pedig írásbn z másprncsnokságnk jelentést t étt fi IIo Az itlloma;prncs 1065 LAPOK ték-e igénybe 18 éven lyuli i/iú egyén közreműködé sét mert ez esetben kihágás két hónpig terjedhető elzárássl és 96 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel bün tetendő Egyébként kihágásokt összefogllv tláljuk Hn és Vr "Büntetőréndelkezések" részében Ne feledkezzünk meg helyesbítő rendelkezések kidáskor rról hogy jegyzékkönyvecskék hlász (vdász-) nptárát is megfelelően helyesbíteni kell A mindenkor érvényben levő rendelkezések sze rinti ellenőrzés csk így lehetséges Ezzel ki is merítettem hlásztról szóló fontos rendelkezéseket oly mérvben milyenben zt z ellen őrzést végző csendőrnek áltlábn tudni kell Az én csend öré letem [t: FÜLEIB JÓZSEF lhdngy szkszplncsnok (Toponár) Ne gondolj senki hogy zért írom le z én csend őréletemet mert dícsérni krom mgmt Én már nhigettem jvát kenyeremnek s célom miért még élnem é s szolgálnom kell nem lehet más mint nyug lom DícSéretre mindig büszke vgyok vágy tm és vágyom m is h dícséretreméltó dolgot cselekedhetem de nálm már igzán semmi értelme nem lenne nnk hogy ezt cikkírás útján igyekezzem elérni Egészen más célom vn nekem Od krom trtni z én szerény igénytelen életem folyását fitl bjtár sim elé háth tlál egyik-másik olyt benne mit ér demes lenne követni Nem klndos és nem merészen szemzációs sőt még csk nem is ngyon érdeke z egész Mikor odérkeztünk le5ngyobb meglepetésemre kpubn Rózsi fogdott é férjéhez kluzolt Mnó megint előre szólt: -::- No Náci hogy "gy? Most elviszü nk! Tekintetemmel újr hllgtásr intettem Az sszony rcát minth ijedtség fogt voln el Náci tényleg betr nokság pár np mulv felsőbb rendeietre utlssl érte sítettel szárnyprncshokságot és rendőrség:et is; hogy volt zt orvos nélkül is meg tud41m állpítni Csk zt örsre érkező távirtokt z ör s fogj elintézni zonnili és közvetlenül Így zután háború első hónpjibn többször elő egyik kezelő orvostól megkérdezve ktoni prncsnokságoktól vgy htóságoktól ezután z fordult ho6y npokon keresztül egyebet sem tettem mint nem tudtm hogy milyen betegségben szenved Amíg betesség 11emét Nácitól és z koztm odélkezett pillntokig fogll éreztem hogy vlki hátmhoz dörgölődik lelógó bltenyerembe pedi? vlmi kemény tárgyt tesz grmdávl érkező távirtokkl jártm várost reggel től estig néh éjjel is Egyik npon egy be Illem vonultisidó nol1étének Minth semmiről sem tudnék kiegyenesítettem z ujji tük olynok is kik m?yrul sem tutk mgmml éreztem hogy vlmi kellemetlen meleg futott végig z megállpításár s zonnli bevonulttásár kptunk táv irti felhívást lviivel városbn igen sok zsidó volt köz "ütem l\lnót is; háth szükségem lesz reá A Keresetf zf:idó lkásár merítünk: Sok pró gyermek és egy sá pdtképű s ovány sszony fogdott :z udvron: A bűzös ég volt Mnó már előre szobábn le lj1em írhtó rendetlens odszólt z sszonynk: - N o Etózsi hol z ur d? Most elvisszük! - Súgtrú; hogy hhgsson Hiszen én nem kéi tem rr ho?y be s éljen sem nem közöltem vele hogy hov és miért me gyünk - A kórházbn vn - felelté i sszony Megállpítottm hogy: melyik kórházbn vn Ezután minden további nélkül igyekeztünk legrövid bb úto kórház fel é mt mire pdlóir hullott vlmilyen pénznek csen gését hlottm pedig még én Zorgésére többen is odtekintettek jobbn kezdtem érdeklődni Nácitól hogy fityelmet oeszédemre tereljem Ez sikerült ugyn de rcomon Mirith semmi sem történt voln bevonultunk Csk z fünt fel nekem hogy kedvé voit Mnónk rendkívüli jó Aznp este- int nekerv- hogy menjek ki vele z ud vrr mondni k-r vlmit Kimentünk Elkezdett m gy:rázni hogyő vlmit d nekem de csk h neki dom felét - Hát csk ide vele --mondöttm röviden Egy koronát dott kezembe - Hol szérezted? - kérdem - A kórházbn - volt felelet Röviden elmondt hogy Rózsi z éri kezembe krt dni koronát de én nem vettem észre s így koron pdlór esett Szinte

7 1065 CSENDORSEGI LAPOK 1930 december 10 történet de én mégis büszke vgyok reá mert mindz mi voltm mivé s hogyn lettem mgm erejé ből krtából és szorglmából fkdt Gyermekkorombn féltem csendőröktől pe nemcsk én hnem vlmennyien mi gyermekek Félve bujtunk el és csk kerítés mögül merészeltünk z utcár pislntni h elhldt két ngybjuszú csendőr Akkoribn még csk tizedesi rendfokoz:tot viselt csendőrök legtöbbje de bjusz kkor volt hozzá némelyiknek bogy járásőrmesternek is beillett voln vele Altlábn zt lehet t;psztlni hogy zokbn községekben melyekben nincs örs Isokkl jobbn respektálják csendőrt mint z örsállomáshelyen Nem zt értem ezltt hogy z örs állomáshelyén nincs csendőrnek tekintélye mert z bizony vn éppen el gendő hnem cs k hogy csendőr ott hol ritkábbn látják szoktlnbb mi különben egészen természetes is N em tudom mi gyermek is így vn-e vele? Én zt hisz m hogy nem A mi gyermek már túlsokt Játott és hllott hhoz hogysem megijedne csendőröktől Legfeljebb kkor szepeg egy kissé h "gynusított" ként kérdezik ki csendőrök holmi gyümölcslopási ügyben de még kkor sem mindenik Hiszen lpjábn véve nem bj ez elvégre csendőr nem gyerekek ijesztgetésére vló mégis zt hiszem hogy mi félelmünk nem is nnyir csendőrök személyének szólt mint inkább felsőbbség fog!mánk melyet z ő személyében tiszteltünk Később úgy éves korombn már bátrbb kezdtem lenni csendőrökkel szemben mert községünkben én voltm legjobb írástudó énekes és táncos legény s mint táncrendezőnek többször érintkeznem kellett velük mikor táncengedélyünket ellenőrizték korholni kezdett ho6y lén pénzhez nem rgszkodom Meg hogy h ő nincs ott elvész koronánk Mikor jól kibeszélte mgát visszdtm neki!ko ronát zzl hogy mjd másnp elintézzük Még pedig úgy ho;nr előttem fogj :visszdni nnk nyomorult Rózsink kit neki jobbn kellene sjnálni mint nekem Ö bizony nem sjnálj felelte mert neki pénzszerzés meg vn engedve nemcsjk kkor h szegény csendőr vlki hnem kkor is hj miniszter lesz - A miniszternek is csk becsületes úton szbd pénzt szerezni De különben nekünk minis:?jter dolgához semmi közünk Nekünk vn utsításunk V6Y megtrtod zokt vgy meggyű1ik velem bjod Soh még csk nem is hllottm hogy egy mgyr csendőrt vlh me6" vesztegettek voln Hát én nem krok z első lenni De te sem leszel ám mert itt cs vr om ki nykdt :Addig is zonbn holnp reggel kihllgtásr viszlek Mikor látt ho6y bjt krok neki csinálni zt!felelte : - Elvégre nekem senki sem dott pénzt én csk zért vettem fel pdlóról hogy vlki el ne vigye Tudtm hogy pénz Rózsié de hát h neki nem kelleitt? N em hgyhttm én is ott hogy még vlki elvigye A vé6én ztán nnyit könyörgött és fogdkozott hogy megsjnáltm s ez egyszer elengedtem neki kihllgtást Másnp megint városb mentem távirtokkl Mgmml vittem Mnót is hdd piruljon De ibizony nem pirult hnem még ő pírongtt meg Rózsit Mikor z udvrr bementünk már messziről mondt : Itt vn!koronád Rózsi Mért nem vetted fel tegnp pdlóról? Azt vártd hogy én djm fel? Én meg m6"mnál felejtettem Volt néh közöttük olyn ki hosszsbbn is elbeszélgetett velem s erre ztán ngyon büszke voltm többi legény előtt kikkel szób sem állottk Addig-ddig érintkeztem csendőrökkel míg illekem is megtetszett csendőrélet Még kton sem voltm már elhtároztm hogy h besoroznk leszolgálom z időmet és én is csendőr leszek Hozzájárult z elhtározásomhoz hogy édespámnk mindössze 12 hold földje volt s rr hármn voltunk testvérek tudtm tehát ho;nr bból bizony nehewn fogunk megélni Az 1900 év tvszán tehát több mint hrminc évvel ezelőtt besoroztk ktonánk cs és kir 50 gylogezredbe Ngyon iboldog voltm de boldogságom nemi trtott sokáig" mert mikor szeptemberben behívtk megtudtm hgy fölösszámú lettem és dcár hogy ktoni szolgáltr minden tekintetben lklms voltm póttrtlékib kerültem és csk 8 ihétre hívtk be Mjd elsüllyedtem szégyenletemben hogy -en6"em blu első legényét csk nyolc hétre hívtk Ibe míg legjobb brátom három évre közös huszárokhoz került Voltk kik örültek hogy csk nyolc hétre hívták b-e őket de én nem örültem egyrészt mert szégyeltem dolgot másrészt és!főleg Pedig zért mert zt hittem hogy mint volt Póttrtlékost nem vesznek mjd ifel csendőrséghez Leszerelésem után egy hétig nem muttkoztm nyilvánosság előtt mert volt kton brátim kik mind hároméves ktonák voltk zzl bosszntottk hogy klpom mit bevonulásom lklmávl szegre ksztottm még mozgott mikor leszereltem és hzmentem hogy újr feltegyem olyn kevés ideig szolgáltm A községemböl z fső csendőr z unokbátyám össrenéztek Héberül váltottk egy szót ztán elhllgttk Az sszony pirulv csuszttt yissz zsebébe koronáját Örskörletünkben z egyik urság gzdsági épületei leégtek la tűzeset nyomozásár ién lettem kivezényelve mint járőrvezető Mnóvl meg ét népfelkelővel Gyujtogtást állpítottunk meg és tettest is elfogtuk ki földbirtokosnk egy kisbirtokos hrgos volt A tettest nnk lpján \fogtuk el hogy tűz kiütésének Pillntábn megnevezett trtózkodási helyét még hozzátrtozói is megcáfolták A hozzátrtozókt is mint gynusítottkt kérdeztem ki mert z utsítás értelmében tnuk gynánt nem lettek voln kikérdezhetők vgy leglábbis nem lettek voln kötelesek tnúságot tenni A tettes tgdt még zt is hogy z elégett épületek közelében járt voln ezzel szemben zonbn tűz zínhelyétől tettes kert jéig szántásokon tlált ngy csizmáknk friss nyomi és formái tettes csizmájávl vlmint z udvrán tlált nyomokkl teljesen egyeztek A csizmákt őrizetbe vettük szükséges nyomokt pedig lklmsbb eszköz hiányábn leborítgtássl Ibiztosítottuk Egyes dtirnt még ki kellett egészítenem A tettest vgyis imár foglyot nem mertem Mnó őrizetére bízni községházán fogoly kísérgetésével pedig felesleges feltűnést krtm elkerülni la károsnk éppen elég dolg Volt nem igen került ideje rr hogy községházához járogsson Különben is tudtm jobbn szereti h lkátsábn keressük fel mikor vele vlmit krunk Mindig olyn kedvesen fogdtk minth gyermekeik lettünk voln különösen ház úrnője

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Et6t1zetesi.r.: I::g6n évre 12 peng6, '.'évre 6 pengö

Et6t1zetesi.r.: I::g6n évre 12 peng6, '.'évre 6 pengö XXV éyfolym CSEnDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI M O H Á C S T L A J O S SZÁZADOS 'Ull1hq es IJI4Ol"J BUDAPEST I ker BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjelenik mlndehhó 1-en ös 15-én Et6t1zetesi r: I::g6n évre 12 peng6 ''évre

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc,

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben