BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10."

Átírás

1 II ÉVFOLTAI 35 SZÁll BUDAPEST 1930 DECEMBER 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGÉDSZERKESZTÖ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS IlADÓIDVATAL: BUDAPEST 1 BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 SZ

2 XX évlolym " Budpest 1930 december szám CSEnDDRSÉGILAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengő félév e 6 pengő Megjelenik hvout háromszor SZERKESZTÖS ÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budpest I Böszörméoyi-út 21 Hiszek egy Istenben hiszek egy hzábn Hiszek egy isteni örök igzságbn Hi8zek Mgyro-mzdg feltámdásábn Trsoly Dániel Amen Csendőr volt vlmikür Tlán tizenöt tlán húsz esztendővel ezelőtt mi gyönyörű Erdélyünk ürszágutin lengette büszke kkstollát Kárpátük vgy Hrgit szele mg pedig komüly méltósággl járt z ezeresztendővel Imegszentelt földet h ül tisztelettel süvegelték meg mgyrok és románük egyránt nem mert féltek tőle hjlem mert z egyenruh melyet viselt becsületet igzságüt és erőt hirdetett ezek előtt pedig klpüt szüktk emelni z emberek Nem tudni mi történhetett zután Trsoly Dániellel Lehet hogy leszerelt Lehet hügy egy borüngós hngult nyümán tlán egy dorgálás tlán egy nő mitt vgy tlán mert túlkeménynek érezte fegyelmet levetette csendőregyenruhát letette klpüt és elment másfelé jübb szerencsét próbálni Vgy tlán fürrdlom megszállás egy házcsk néhány hüld föld mit nem krt ütthgyni rgszküdás szülőföldhöz vgy éppen nnk felismerése hügy ezután lesz még csk igzán otthün helye - ő tudná csk megmündni mi vült z mi elszólítütt tőlünk nem kérte számün tőle senki úgy látszik ránylg szerencs éj e vült Trsoly Dánielnek DeteMív lett!ngyvárdon Vült mgyl csendőr számár mindenesetre kivételes állás Rümániábn Történt pedig ezzel Trsüly DánielIel hogy hárümezer lei hivtlüs pénzt el\neszített Nem túlságosn ngy összeg nem is egészen száz pengő De Trsüly Dániel számár úgy látszik sükkl több vült nnál mennyit mg szegénységéből pótolni tudütt vüln Lehet hogy Ih nem Trsüly Dánielnek hnem például Vsilie Dumitrescunk hívták vüln még lehetett voln tlán dülgün vlmiképen segíteni így zünbn úgy látszik nem mrdt más megoldás számár mint hogy kiment temetőbe és főbelőtte mgát Előbb zünbn levelet írt Trsoly Dániel Meghgyt hügy régi mgyr csendőregyenruhájábn temessék el s tegyék fejére tollsklpüt Abbn kr pihenni Milyen zínehgyütt lehetett már dülmány és fénytelen tüllforgój szegény jó Trsoly Dániel bjtársunknk! Mennyit kellett dugdüsni félve rejtegretnie hányszor elővehette újr és újr mikür senki sem látt hügy megsímügss becézgesse őket titkos és tilüs vágyküzássl lelkében hogy bárcsk újr felvehetné csk egyszer egyetlenegyszer még Most ztán elj ött ennek szümürú idej e is: felvehette régi kedves és drág egyenruhát mert tlán csk nem tgdták meg ezt z utülsó kérését A hlottk már úgyis csendesek mindenn l megbékéltek s nem veszélyeztetik z élők állmi érdekeit Trsüly Dániel román detektív z életével váltütt meg jügát hhüz hügy nemcsk titükbn hnem z egész világ előtt is zzá legyen ki míndig vült: mgyr csendőrré Vjjon hány TrSüly Dániel él még mi Erdelyünkben szerteszét? Vjjon hányn vnnk kik csendes titküs óráikbn visszsírj ák kkstüllt és veie mindzt imit -számukr ez tüll j eleiltett? Sokn ngyon sükn Nemcsk zok kik csendőrök vültk de ülynük is kiket mindössze egy régi szebb jobb és büldügbb világ einléké fűz mgyr csendőrnek távülbmosódó délceg lkjáhüz A mgyr csendőrhöz ki előtt nem volt mgyr és nem Vült román csk tisztességes ember volt és gzember kinek fegyvere éppen úgy megvédte szegény pkurár juhát vgy kecskéjét mint gzdg mgyr földesúrét S ki mg vült megtestesült Jüg és Igzság bármelyik üldlról keresték is Nem kellett hát szégyenlenie Trsoly Dánielnek ;mgyr csendőregyenruhát müst tizenkét esztendő multán és z idegen világbn sem s nem kellett ttól trtni hügy kevesebb tisztességgel fügják eltemetni rümánük minth megmrdt voln z ő detektívüknek Nem dtütt meg neki hügy viszüntlássün min- ket Ngyvárdon Vjjün tudt-e vedig hogy már nem kellett vüln nnyit várni mint mennyit mostnáig várt? Vj j ün tudt hügyn hld előre mi igzságunk biztosn és feltrtóztthttlnul világ négy táj Jelé tehát Ngyvárd felé is? AHgh Mert h tudt voln lett vüln benne még nnyi energi hogy száz pengőt előteremtsen s nem lett vüln úrrá rjt nnyi lemündás hogybelehljün H mjd visszkerülünk Ngyvárdr élső útunk - Trsoly Dániel bjtársunk sírjához füg vezetni hogy leglább egy küszorúvj visz nozzuk nem felejtő bjtársi szeretetet mellyel ut üls ó órájábn is reánk gündült Nem elhmségként megyünk s nem viszünk hrgot szívünkben zok iránt kik régi szeretettel és brátsággl köszöntenek s keblünkr öleljük vlhány Trsoly Dániel csk elénk kerül És újr zük leszünk kik vültunk s ki volt T soly Dániel; tudjuk hügy újr meg fügnk süvegelni őszinte igjlz rgszkodássl és tisztelette! mgyrok és románük egyránt s hogy újr csk mgunk köré fügjuk gyüjteni végnélküli sürbn mindzokt kik megismernek A viszontlátásr TrSüly Dániel!

3 1062 CSENDORSEGI A hlásztörvény okttás írt: BENEDEK MIHÁLY százdos A vdásztörvényen kívül leginkább megvilágí tásr szorulnk törvényes rendelkezések keretén belül hlásztr rvontkozó rendelkezések Az körülmény pedig hogy három helyen szétszórv tláljuk ezeket rendelkezéseket nemcsk z áttekintést zvrj de megnehezíti z okttásnál zoknk részeknek kidomborítását is melyek z ellenőrzésnél különösen fontosk Az 1888 évi XIX t-c-re Ht (hlásztörvény) z 1925 évi XLIII t- -re Hn (hlásznovell) és F M sz rendeletre Vr (végrehjtási rendelet) rövidítéssel fogok hivtkozni Az okttó z új rendelkezések ismertetését össze fogllv tlálj dr Élthes Gyul kihágási kéziköny vében és lpunk 1927 évi 13 számábn ugyncsk dr Élthestől A hlászt sok rokonvonást mutt vdászttl s mg hlásztörvény (hlászti rendelkezések) is sokbn hsonlít vdásztörvényhez Hogy két tör vényben és egy rendeletben levő hlászti rendelke zések felett z áttekintést megkönnyítsem röviden párhuzmot vonok e rendelkezések s vdásztör vény között A hlállomány is miként vd nemzet v gyonát gyruoítj s ezért törvény hlállományt is védi hlászt jogánk I szbályozásávl és korlá tok közé szorításávl A hlászti és vdájszti jog lényege teljesen zonos (L Ht 1 és vdásztörvény [Vt] 1 -át) Vgyis mindkét jog zé kié föld (meder) Mind 1930 december 10 LAPOK két jog gykorlás zonos feltételekhez (jegy bizo nyos ngyságú terület) vn kötve és zonos korlátok közé (tillmi idő bizonyos eszközök eltiltás) vn szorítv Az orvhlász és orvvdápz foglm is egyezik (Tuljdonos vgy bérlő engedélye nélküli hlászás illetve vdászás) Méreten lmli hlt (hlivdékot) kifogni nem szbd (Hn 11 Vr 23 ) mint hogy vdk fiit sem szbd elfogni (Vt 30 ) Zárt vízben zonbn hlászt korlátln lévén hlivdékot is szbd fogni még tillmi időben is A zárt víz hlászt szempontjából (Ht 13 ) megfelel vd())skjer nek (Vt 18 ) mert tillmi idő egyikre sem (vontkozik Mégis lényeges eltérés vn kettő között Tudj uk ugynis hogy vd élő állpotbn urtln jószág s rjt tuljdonjogot v dásztr jogosított z elejtéssel szerez Bár jog gykorlt hjlik rr hogy vdskertben levő v dt már élő állpotbn is vdskerti birtokos tulj donánk tekintse fezt törvény mégsem mondj ki Ezzel szemben Hn 1 - világosn megmondj hogy zárt vízben lévő hl i meder tuljdonosáé s ezért ki zárt vízben fog hlt tuljdonos vgy bérlő engedélye nélkül nem is hlászti kihágást h nem lopást követ el s z erről szóló törvé nyes rendel kezések szerint büntetendő Alklmzást nyernek részességről orgzdságról és bűnpártolásról szóló rendelkezések is (Vr 81 ) H z orvhlász zárt vízben hlászik nélkül hogy hlt fogott is voln lopás kísérletét követi el s feljelentést szintén iárásbírósághoz kell megtenni N em tekinthető még lopás kísérletének h hlásztr nem jogosított Mnó nem meggyőződésből lett csendőr nem is kenyérkelesetből hnem z 1914 évi még csk vérgőzös levegőben idejekorán megérezve!közeli háború Jehetősé gét ösztönös félelme kergette testületünkbe hol csupán menedéket ker esett Ez sikerült is illeki Amint tudjuk ml4-ben csendőriskolák megszün tek Azok próbcsendőrök kiket ez szomorú év z és iskolábn ért vizsg nélkül kerültek ki z örsökre így jött kb csk később tették le lklmi vizsgájukt 1&--2 0 próbcsendőr mi örsünkre is Jöttek öreg csend őrök is vgy tízen zonkívül Iffiég néhány népfölkelő Ezek z odvezényelt idős és fit! bjtársink mind színm Mnó fl t: SZÉKELY ISTVÁN tiszthelyettes (Szombthely) Az volt keresztneve Zsidócsendőr volt z első es z utojsó kit láttm életemben H pusk volt vállán gyr vidékekről vlók m:s örs ünket Ezek között vdit Mnó is egy másik Domi káczl nevű öregcsendőr csendőr volt mégis olyn lépései voltk mint egy öreg bjtársunk irányított mindig háltrfelé trtott: Erről nem lehetett leszokttni Fitl prób túlságosn is 6 főnyi nyúgl nevű próbcsendőrrel z öregek köwtt pedig egy Zsru szétterpesztett bltenyerét ujjivl voltk és egyszerre megelevenítették z zelőtt lig 5 esetleg Mondhtom hogy z örsünk hngultát ez három Zsrukácz bácski mgyr-rác volt Lehetett vgy 14 Köpcös középtermetét ngy népfelkelőnek Nem volt olyn emberfi ki háromnál többet tudott voln vele lépni "egyszerre" A negyeclik évi csendőrségi szolgált zet Én sokszor izzdtm mellette hl nppl kellett vá élelmetes tekiijtetével sokszor megrémítette Mnót H lépés már nem volt eg-yszerre hiábili volt minden igyeke fekete bjusz egészítette ki roson vele végig menni véletlenül csk ketten mrdtk szobábn Mnót kkor Örsünk swkhelyén helyőrség többféle hollvédprncsnokság volt így igen sok ktoná vl kellett tlálkoznunk kik döcögő egyszer meg-mosolyogták De ennek jó lépéseinket nem rosszniki is volt egy oldl H éjjeli mentemí vele szo gáltb még kutyák sem ugttk úgy mint máskor mer lépéseinkről :senki emberfi nem tudhtt hogy csendőrök vgyunk így szolg-áltbn megjelenésün éjjel min<ljg meglepő tehát utsításszerű volt De enn 1 több értéke ztán nem is volt szinte fekete rcoorével zvrt ci mikor krt nélkül zonbn hegy csk egy kukkot is szólt voln hozzá Hátborzongtó tekinletét csk rászegezte egyet rándított htlms hjuszán és Mnó már bent serri volt nó sokszor dott-hálát z Istennek szolhogy sem Zsru kácz-cl sem DomivlnlID1 küldhetik gáltb Domi született mgyr gyerek volt Dunántúlról Ról mjd következ lklomml külön fogok Írni

4 1063 CSENDORSEGI LAPOK 1930 december 10 egyén zárt víz prtján jár fogásr kész állpotbn levo nlszó eszkozzel de zt Vlz/Je nem bocstott meg /Je J:!jz esetoen csupn hlászti klllgs lorog tenn \ Hn 8 IS 1$oI s j és 4 S ) lpontok) Amsik eltéres vdskert és zrt VIZ között z hogy vskertben vdszás csk vdszjegy blltokon gykorolntó mig zrt vízben vló hl szsnoz hlszjegy nem kell \ z utóbbit nem mondj ugyn htrozottn ki törveny de egyes renelke zesebolfolylkugynis Ht érvenyben levő 8 s-ávl szemben - mely szerint ki hlászni kr hlász jegyet váltm kotele Vr ti s- már zt mondj kl hogy hlszjegyet z köteles váltni ki nytlt vizben kr hruszni AHn 1 - pedig zárt víz ben levő hlt medertuljdonos tuljdonánk te kinti ki zárt vizében hlásztot Ht 13 - sze rint korlóatfjjntul gykorolhtj A "korlátlnul" vló gykorolhtás tehát zt jelenti hogy zárt vízből z rr jogosult (tuljdonos bérlő vgy ennek engedé lyét bíró) bármilyen időben bármilyen méretű hlt hlászjegy nélkül foght Régebben zárt vízből vló ihlászáshoz is kel lett hlászjegy Félreértések elkerülése végett megemlítem hogy zárt víz módjátr hlászhm vize1cnél (Vr 75 s Hn 5 ) hlászjegy Iszükséges Ezek olyn vízterü letek melyek hlászti szempontból zárt víznek nem tekinthetők (pl hullámtéren levő holt ágk vgy olyn tvk melyeknek medre több birtokos tulj donábn vn) de hlászti társult kérelmére földmívelésügyi mim szter megengedte hogy bennuk hlá tot úgy gykorolhssák mint zárt vizeken Ilyen (zárt víz módjár hlászhtó víz pl Blton l Mnó szeretett velem menni szolgáltb mert é pései mitt sqhsem szidtm mint többiek Mások mindigl vörösek voltk :/ll méregtől mikor Mnóvl vonul tk be szolgáltból Én! tudtm hogy ugyis hiáb minden hát nem bántottm Inkább én! lklmzkodtm lépései hez mint hogy mérglelődjem mit nem is trtottm sze rencsés dolognk szolgáltbn hiszen egymásr voltunk utlv h ketten voltunk Hnem egyéb hibáiért éppen elégszer megdorgáltm s mégis rgszkodott hozzám Azt zonbn hmr megállpítottm ról hogy vitézségi érme sohsem lesz mert Hzáért csk élni szeretett meg hlni semmiesetre Sokt pnszkodott hogy őt teljesen megemészti félelem mit át kell élnie környezetünkben és áltlábn csendőrségnél Zsrukácz-cl még csk megvn vl hogy mer nnk hrgos tekintete elől!kitér de Domi elől sokszor nem tud kitérni mert z megfogj és leteperi Ngyon fél hogy z hrcis ember egyszer megfojtj őt h nem hrgból hát csk úgy játékból Az örsünk átlg: 60 főnyi létszámm birt s én mint gzdálkodásvezető Ikerületi prnc:!ookság engedélye lpján z előírtnál kevesebb szolgálti órát teljesítettem Alighogy odjött Mnó z örsünkre mint vizsgáztln próbcsendőr rr: kért hogy lehessen ő mellettem 6z dsági segéd" Párnpi gykorlt után Ipedig szívesen át fogj venni z egész!közgzdálkodás vezetését Megmu ttj hogy hmrosn virágozni fog gzdálkodás Csk djon neki gzdálkodás megfelejő előleget mjd zután 9in ŐP Megmgyráztm neki hogy ez nem tölem fü6g de különben is vizsgáztln próbcsenuőrt rem bízhtnk mely zonbn hlászti szempontból nem zárt víz mert prtj to/jb birtokos twjqonábn vn AkI ilyen zrt VIZ modjr hlsznto VlzOol fog hlt hlsztr JOgOSItOtt engeelye nélkul szmten 10pásrol SZÓlÓ rendelkezesek szerint buntetendo A Hn 111$ s-nk renelkezese mely szerint hlásztr jogositott vdsztl Jogosltvny nelkul is etpusztl-tnt} lolegyver hsznlt nelkul hlkr ngyobb mervben Kártékony lltokt prhuzmb álnthtó Yt ID S-ávl mely vdsztl Jogo sítvánnyl nem rendelkező földbirtokosnk ugyn csk megengedi krtekony \ és rgdozó álltok pusztítást (L ennek mgyráztát f évi 10 sz Cs L-bn ivdásztról Irt cikkemben) _ Tillmi időben hlt szátlítni csk községi előljáróság bizonyítványávl szbd (Hn 15 S) éppugyj Imint vt (1$ D IB M rend) A hlászti klhágsokt eltérőleg egyes vdá szti kíhágásoktól mmd ntvtldól kell íeljelenteni Ezzel z összehsonlítássl z összes hlászti rendelkezéseket természetesen nem érintettem Ezért lább még megvílágításr szoruló s z ellenőrzésnél figyelmet igénylő részekre térek ki l\iindenekelőtt jegyezzük meg zt hogy nyilt ; (Ht Vtzbol 14 ) csk méretet :megütő hl h lásznptárbn nem szereplők pedig \méretre ló te kintet nélkül foghtók de csk szbd időben Hlász jegy kell v Zá;rt vízből (Rt 13 ) mindennemű hl tillmi időben is!ffiéretre és hlászjegyre vló tekinte t nél kül is tehát korlátlnul foghtó Zárt Y/Jíz mó jár h zhtó vizeknél Rn 5 ) hlszh trsultok (Vr 75 földmívelésügyi meg gzdálkodás vezetésével Azonkívül pedig j egyezze meg hogy nálunk üzletről szó ;nem lehet - Kár kár - felelte Engem legjobbn z bosszntott hogy Mnó ki lig pár npj került z örsünkre máris ngy ismeretség gel és jó összeköttetéssel hivlkodott Es én ezen hiáb bossznkodtm mert mint később iáttm z neki tény leg meg is volt De nem szolgálti szempontból szíiksé ges helyi és személyi ismeretei voltk ám meg hnem városbn és z örskörletben zt sok zsidót kiket én évek ltt sem tudtm - különösen rendőrségllez tr tozott városikt - megismerni Mnó pár np ltt meg ismerte H szolgáltbn éjjel olyn keskeny ösvényen kellett hldj unk ho6y Mnónk muszáj volt hátul menni: foly ton beszélt Hiáb mondtm neki hogy hllgssön mert így messziről eláruljuk mgunkt Nem hllgtott Be szélt szkdtlnul A ném éj sötétséwében hngj néh úgy htott mint!rémült ember hngj mikor fé JeImében beszél Mikor ztán párszor már srkmr is lépett elől küldtem Szívesen ment elől többet egy!szót sem szólt Egy lklomml szolgáltból bevonulóbn voltunk Hetes eső köd és olyn: sötét volt mint korom Este 10 ór lehetett mikor z utolsó tereptárgyt is elhgyv már csk z örsünk következett mi még kb 15 km távol ságr lehetett: messziről jövő tomp hngokt hllottunk Amint tovább mentünk közeledő hng mind jobbn törte át sűrű levegőt Nemsokár lideg tudtm állpítni hng okát Mindennpi eset volt hogy városbn potypálinkár tlált vgy másképpen könnyen szeszhez jutott flusi román tyfi városon kívül olyn ordíto--

5 december 10 CSENbÓRSI!GI LAPoK miniszter áltl jóváhgyott üzemterv szerint űzik hlásztot még pedig hlállomány -kímélése szem pontjából Ht Rn és vr rendelkezéseinél rend szerint szigorúbb korlátok között Ezért csendőr nek hlásztársultok üzemtervét ismernie kell mert z ellenőrzést itt eszerint kell végezni Hlászjegy mint már említettem - itt is szükséges N emcsk hl és rák hnem bék és pióc fogásához is kell hlászjegy de Icsk bbn z eset ben h ezeket hlgis v ízbő fogják ki (Hn 2 Vr 5 6 ) Pocsolyából útszéli árokból szbdon fog htók Az áltlános hlászti tillom is kiterjed békár és piócár A hlászjegyről s hlászt ellenőrzéséről Rt 8-10 Hn 7 Vr 6-12 és Szut 381 pontj rendelkezik Ezek szerint hlászjegy hlá sztr még nem jogosít mert terület is szükséges miként vdásztnál Tehát hlászjeggyel rendel kező hivtásos hlász is lehet orvhlász1 h idegen területen engedély nélkül hlászik A hlászti eszközöket z orvhlásztól mindig őrizetbe kell venni úgyszintén mindenkitől z olyn hlászti eszközöket melyek törvény I áltl lőírt követelményeknek nem felelnek meg Ezek tiltott hlászti eszközök: hlkt elkábító mérgező vgy robbnószerek továbbá lőfegyver szigony dárd és más szúrószerszám (Hn 9 Kt) lpont és Vr 32 ) De ideszámíthtjuk z oly lw állndó hlfogó készülékeket is r melyek közönséges vízállás mellett meder felénél többet elzárnk vgy z egyidejűleg lklmzott több állndó hlfogó készüléket melyek egymástól vló távolság követelménynek ( leg ngyobb fogóeszköz háromszoros) nem felel meg VégüL követelménynek meg nem felelő eszköz hálólh zzl gátktól zsilipektől hllépcsőktől vgy más vízi -építményektől felfelé vgy lefelé 30 méteren belül hlásznk (Hn 9 c) dj l pont és Vr 34 ) A Vr 9 d) lpont jábn - szereplő hllépcső ltt!olyn építményt kell érteni mely hlk sz bd közlekedését z elzáró yízműveknél_(zsilip gát) vízfolyás mentén úgyle- mint felfelé lehetővé teszi A hálónyílás (szem) ngyságár most már nem kell figyelemmel lenni mert z új rendelkezések zt Rem szbják meg A méreten luli hlk kifogásánk meggátlásár l Vr 23 és 24 kimondj hqgy_h ilyen hl jut fogókészülékbe zt vissz kell bocsá tni- vízbe s h máq élve nem lehet megszbj vele vló eljárást A hlászjeggyel elkövetett visszéíések nem jö vedékikihágást képeznek mint vdászjegyeknél s ezért feljelentést z 1 fokú rlmdőrhtóságnk kell megtenni Az új rendelkezések z éjjeli hlásztot nem tiltják Az orvhlászt htályos ellenőrzése megkívánj hogy csendőr ismerje hlásztr jogosítottk víz területének kiterjedését és tudj zt hogy ezeken területeken kik hlászhtnk H ez rhlászok ngy szám mitt (pl hlásztársultoknál) nehézségbe ütközik esetről-esetre kell hlászó legyén jogosult ságát megállpítni s csupán hlászjegy ellenőrzé sével beérni nem szbd A Vr 38 szerint csendőrség köteles hlc k szállítóit és árubc bocsátóit ellenőrizni hogy zokbn z esetekben melyekben rendelkezések kötelezően előírják náluk lévő készlehől községi zássl ment hzfelé mint egy \dember Mnó megkér dezte egy párszor hogy vjjon hányn énekelhetnek? úgyis elég zjos volt Féltem hogy vlmi huncut ember ő mégis többet hllott VégÜl rá keiiett hgynom zt z érvelését hogyh esetleg egy énekel is de zért lehetnek többen is Hát persze hogy lehetnek Tudt jól Mnó hogy z ordítozó ember szembe jön velünk z országúton zt kellen olvsnom hely lpbn hogy z este egy ré Hiáb mondtm neki hogy csk egy hngot lehet: hllni Végre ztán nnyir közel jutottunk egymáshoz ré szeggel hogy lépteinek cuppogó hngj is hlltszott Az őszi sűrű köd mitt mégi z orrunkig sem láthttunk hngok erejét pedig nnyir tompított hogy hng eredetének távolságát megúllpítni nerri lehetett Csk kkor vettük; észre hogy; város végétől mező lelé nyuló séttér végénél vgyunk mikor z égő villnykörte lá érkeztünk mert ködben hmrbb lehetett A kibálás egy pillntr már közelebbről ütődött vlki IS voltk meglátni zt megs zünt hllhtók Egyszer - rriejlettem volt séttérről könnyen megfigyelheti ho6y á má sikt keresi S mi lenne b másnp l egyik csendőr szeg oláh úgy elnyelt egy kkstolls szuronyos csendőrt hogy lnég mellette volt csendőrtárs sem vette észre T ltek pillntok Forogtm jobbr blr Néztem sötétseget z égő villny fátyolos rojtjit de Mnó nem jelentkezett Kezdett bántni dolog és bosszntni HlJgtództm A részeg polgár léptei zját sem hllottm mondtm suttogv de v\ílszt nem kptm már Mnó! Felesleges hngosbbn szólnom hiszen hlli itt voln kö rülöttem z országúton meghliná Mit csináljk? Me gyek! gondoltm mgmbn itt Itríár hiáb várom Me sem gyek De h rátlálók mérgemben vgy örömömben de de lépések megls csk szemtelenség hogy itthgy engem fképnél csk belém nyombn ákkorát bődült mint egy kár páti medve Ahogy nekemdült egy kissé én is megbillentet tem úgy hogy polgár elesett Rászóltm hogy keljen ú:sy ütöm pofon hogy Plesztináig gurul iiyen éktelen sötétberi Mert ez már PNsze most már el mer menni tőlém messzebb is mert lehet látni villnyokt Csendes lépésekkel következő villnykörtéig mente i m 1\1 nó szótlnul vigyorogv hozzámlépett És ott Összeterem fel és induljon csendesen hzfelé A pusktus*vl gyen tettem úgy hoi5y kpkodásábn még klpj is félre lépjek vgy keresztülessem rjt Közben szidtm hogy tudj nézni mikol z egyik ehlber géden megtpogttm minek ivott nnyit hogyn fekszik nehogy fejére de lolyn részeg volt hogy nem is igen értette meg mit mondok Csk zt hjtogtt hogy hzmegy EI is indult Én is elindultm hzfelé De legngyobb meglepe tésemre nem jött velem senki előre hátr Még; Fordulok jobbr blr krjimt is kinyujtottm úgy keres tem járörtársmt sötétben de nem tláltm Nem mertem után kibálni mert polgárrl történt esetem dűlt Azzl védekezett de nem hogy ő nem tehet fól másiknk nekimegy A városbn váiosi rendőrkpitányság s ennek még :f elelően rendőrleogénység is volt Az öns tehát z utsítá sink értelmében város bel- és külterületén sokt onáljón nem teljesíthetett rncsnokságok zonbn oiyn távirtokt isz küldöttek melyekben keresett egyének 1itktk S nyomozá A távoíi ktoni p örsnek város területén így" wk hohétének kíilyori1ozás il városi rend Őrségre trtozott voln H z említett távirtokt z örs

6 1930 december 10: CSENDŰR SÉGI (szármzási) bizonyítvány megvn-e Ezeket z ese teket Ht 28 - Hu és -Vr i szbják meg s röviden következőképen fogllhtók össze: Községi bizonyítvány szükséges: 1 szbd időben: méreten Juli hl szállításá hoz (ez csk zárt \vízből vgy külföldről szármzh tik Utóbbi esetben zonbn Vr 29 - szerint - szbd \időben községi bizonyítvány kell) 2 áltlános tillmi lidőoen: minden hl szállítá sához vgy eldásához (Az ilyen hl zrt vízből; kül földről vgy tillmi iő előtti fögásból szármzhtik H külföldről; szrmzik községi bizonyítványt vsúti vgy postí szállítólevél is pótolhtj) ÁrvIzek levonult utátit figyelemmel kell lenni rr is hogy holt medrekben és egyéb mélyedések ben mrdt vízből hlivdékot visszszállítj-e z nyvízbe z rr kötelezett s hogy :rendelkezések erre vontkozó részének áltlábn eleget tettek-e? (Hn 6 Vr 77 ) ;E rendelkezések elmulsztás hl tömeges pusztulását vonn mg után A kíméleti téren eltiltott műveletek végzése csk kkor képez kihágiíst h zokt tillmi időben vég zik (Ht Hn 13 Vr 14 ) Kihágás esetén mindig meg kell állpítni; hogy kihágást elkövető nem hivtrifjos hlász-e (hlász tot sját kezelésében űző tuljdonos bérlő hitlász gzd hlászlegényj részes hlász) s h :z fel i lentésben kifejezésre kell jutttni mert hivtásos hlászt súlyosbbn büntetik Figyelemmel kell lenni rr is hogy kábító- mérgező- vgy robbnószerrel vló hlászáshoz ily szerek megszerzéséh z eldásá hoz vgy z így megölt hlk kifogásához nem vetutsításszerűen rendőrséghez átteszi ez idővesztéséget jelent mi szol;sált hátrányár vn H pedig eltntézi rendőrség pnsszl élhet Lényegében úgy lett tehát elintézve dolog hogy örsprncsllokunk rövid úton szárnyprncsnoks6gnk utóbbi pedig írásbn z másprncsnokságnk jelentést t étt fi IIo Az itlloma;prncs 1065 LAPOK ték-e igénybe 18 éven lyuli i/iú egyén közreműködé sét mert ez esetben kihágás két hónpig terjedhető elzárássl és 96 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel bün tetendő Egyébként kihágásokt összefogllv tláljuk Hn és Vr "Büntetőréndelkezések" részében Ne feledkezzünk meg helyesbítő rendelkezések kidáskor rról hogy jegyzékkönyvecskék hlász (vdász-) nptárát is megfelelően helyesbíteni kell A mindenkor érvényben levő rendelkezések sze rinti ellenőrzés csk így lehetséges Ezzel ki is merítettem hlásztról szóló fontos rendelkezéseket oly mérvben milyenben zt z ellen őrzést végző csendőrnek áltlábn tudni kell Az én csend öré letem [t: FÜLEIB JÓZSEF lhdngy szkszplncsnok (Toponár) Ne gondolj senki hogy zért írom le z én csend őréletemet mert dícsérni krom mgmt Én már nhigettem jvát kenyeremnek s célom miért még élnem é s szolgálnom kell nem lehet más mint nyug lom DícSéretre mindig büszke vgyok vágy tm és vágyom m is h dícséretreméltó dolgot cselekedhetem de nálm már igzán semmi értelme nem lenne nnk hogy ezt cikkírás útján igyekezzem elérni Egészen más célom vn nekem Od krom trtni z én szerény igénytelen életem folyását fitl bjtár sim elé háth tlál egyik-másik olyt benne mit ér demes lenne követni Nem klndos és nem merészen szemzációs sőt még csk nem is ngyon érdeke z egész Mikor odérkeztünk le5ngyobb meglepetésemre kpubn Rózsi fogdott é férjéhez kluzolt Mnó megint előre szólt: -::- No Náci hogy "gy? Most elviszü nk! Tekintetemmel újr hllgtásr intettem Az sszony rcát minth ijedtség fogt voln el Náci tényleg betr nokság pár np mulv felsőbb rendeietre utlssl érte sítettel szárnyprncshokságot és rendőrség:et is; hogy volt zt orvos nélkül is meg tud41m állpítni Csk zt örsre érkező távirtokt z ör s fogj elintézni zonnili és közvetlenül Így zután háború első hónpjibn többször elő egyik kezelő orvostól megkérdezve ktoni prncsnokságoktól vgy htóságoktól ezután z fordult ho6y npokon keresztül egyebet sem tettem mint nem tudtm hogy milyen betegségben szenved Amíg betesség 11emét Nácitól és z koztm odélkezett pillntokig fogll éreztem hogy vlki hátmhoz dörgölődik lelógó bltenyerembe pedi? vlmi kemény tárgyt tesz grmdávl érkező távirtokkl jártm várost reggel től estig néh éjjel is Egyik npon egy be Illem vonultisidó nol1étének Minth semmiről sem tudnék kiegyenesítettem z ujji tük olynok is kik m?yrul sem tutk mgmml éreztem hogy vlmi kellemetlen meleg futott végig z megállpításár s zonnli bevonulttásár kptunk táv irti felhívást lviivel városbn igen sok zsidó volt köz "ütem l\lnót is; háth szükségem lesz reá A Keresetf zf:idó lkásár merítünk: Sok pró gyermek és egy sá pdtképű s ovány sszony fogdott :z udvron: A bűzös ég volt Mnó már előre szobábn le lj1em írhtó rendetlens odszólt z sszonynk: - N o Etózsi hol z ur d? Most elvisszük! - Súgtrú; hogy hhgsson Hiszen én nem kéi tem rr ho?y be s éljen sem nem közöltem vele hogy hov és miért me gyünk - A kórházbn vn - felelté i sszony Megállpítottm hogy: melyik kórházbn vn Ezután minden további nélkül igyekeztünk legrövid bb úto kórház fel é mt mire pdlóir hullott vlmilyen pénznek csen gését hlottm pedig még én Zorgésére többen is odtekintettek jobbn kezdtem érdeklődni Nácitól hogy fityelmet oeszédemre tereljem Ez sikerült ugyn de rcomon Mirith semmi sem történt voln bevonultunk Csk z fünt fel nekem hogy kedvé voit Mnónk rendkívüli jó Aznp este- int nekerv- hogy menjek ki vele z ud vrr mondni k-r vlmit Kimentünk Elkezdett m gy:rázni hogyő vlmit d nekem de csk h neki dom felét - Hát csk ide vele --mondöttm röviden Egy koronát dott kezembe - Hol szérezted? - kérdem - A kórházbn - volt felelet Röviden elmondt hogy Rózsi z éri kezembe krt dni koronát de én nem vettem észre s így koron pdlór esett Szinte

7 1065 CSENDORSEGI LAPOK 1930 december 10 történet de én mégis büszke vgyok reá mert mindz mi voltm mivé s hogyn lettem mgm erejé ből krtából és szorglmából fkdt Gyermekkorombn féltem csendőröktől pe nemcsk én hnem vlmennyien mi gyermekek Félve bujtunk el és csk kerítés mögül merészeltünk z utcár pislntni h elhldt két ngybjuszú csendőr Akkoribn még csk tizedesi rendfokoz:tot viselt csendőrök legtöbbje de bjusz kkor volt hozzá némelyiknek bogy járásőrmesternek is beillett voln vele Altlábn zt lehet t;psztlni hogy zokbn községekben melyekben nincs örs Isokkl jobbn respektálják csendőrt mint z örsállomáshelyen Nem zt értem ezltt hogy z örs állomáshelyén nincs csendőrnek tekintélye mert z bizony vn éppen el gendő hnem cs k hogy csendőr ott hol ritkábbn látják szoktlnbb mi különben egészen természetes is N em tudom mi gyermek is így vn-e vele? Én zt hisz m hogy nem A mi gyermek már túlsokt Játott és hllott hhoz hogysem megijedne csendőröktől Legfeljebb kkor szepeg egy kissé h "gynusított" ként kérdezik ki csendőrök holmi gyümölcslopási ügyben de még kkor sem mindenik Hiszen lpjábn véve nem bj ez elvégre csendőr nem gyerekek ijesztgetésére vló mégis zt hiszem hogy mi félelmünk nem is nnyir csendőrök személyének szólt mint inkább felsőbbség fog!mánk melyet z ő személyében tiszteltünk Később úgy éves korombn már bátrbb kezdtem lenni csendőrökkel szemben mert községünkben én voltm legjobb írástudó énekes és táncos legény s mint táncrendezőnek többször érintkeznem kellett velük mikor táncengedélyünket ellenőrizték korholni kezdett ho6y lén pénzhez nem rgszkodom Meg hogy h ő nincs ott elvész koronánk Mikor jól kibeszélte mgát visszdtm neki!ko ronát zzl hogy mjd másnp elintézzük Még pedig úgy ho;nr előttem fogj :visszdni nnk nyomorult Rózsink kit neki jobbn kellene sjnálni mint nekem Ö bizony nem sjnálj felelte mert neki pénzszerzés meg vn engedve nemcsjk kkor h szegény csendőr vlki hnem kkor is hj miniszter lesz - A miniszternek is csk becsületes úton szbd pénzt szerezni De különben nekünk minis:?jter dolgához semmi közünk Nekünk vn utsításunk V6Y megtrtod zokt vgy meggyű1ik velem bjod Soh még csk nem is hllottm hogy egy mgyr csendőrt vlh me6" vesztegettek voln Hát én nem krok z első lenni De te sem leszel ám mert itt cs vr om ki nykdt :Addig is zonbn holnp reggel kihllgtásr viszlek Mikor látt ho6y bjt krok neki csinálni zt!felelte : - Elvégre nekem senki sem dott pénzt én csk zért vettem fel pdlóról hogy vlki el ne vigye Tudtm hogy pénz Rózsié de hát h neki nem kelleitt? N em hgyhttm én is ott hogy még vlki elvigye A vé6én ztán nnyit könyörgött és fogdkozott hogy megsjnáltm s ez egyszer elengedtem neki kihllgtást Másnp megint városb mentem távirtokkl Mgmml vittem Mnót is hdd piruljon De ibizony nem pirult hnem még ő pírongtt meg Rózsit Mikor z udvrr bementünk már messziről mondt : Itt vn!koronád Rózsi Mért nem vetted fel tegnp pdlóról? Azt vártd hogy én djm fel? Én meg m6"mnál felejtettem Volt néh közöttük olyn ki hosszsbbn is elbeszélgetett velem s erre ztán ngyon büszke voltm többi legény előtt kikkel szób sem állottk Addig-ddig érintkeztem csendőrökkel míg illekem is megtetszett csendőrélet Még kton sem voltm már elhtároztm hogy h besoroznk leszolgálom z időmet és én is csendőr leszek Hozzájárult z elhtározásomhoz hogy édespámnk mindössze 12 hold földje volt s rr hármn voltunk testvérek tudtm tehát ho;nr bból bizony nehewn fogunk megélni Az 1900 év tvszán tehát több mint hrminc évvel ezelőtt besoroztk ktonánk cs és kir 50 gylogezredbe Ngyon iboldog voltm de boldogságom nemi trtott sokáig" mert mikor szeptemberben behívtk megtudtm hgy fölösszámú lettem és dcár hogy ktoni szolgáltr minden tekintetben lklms voltm póttrtlékib kerültem és csk 8 ihétre hívtk be Mjd elsüllyedtem szégyenletemben hogy -en6"em blu első legényét csk nyolc hétre hívtk Ibe míg legjobb brátom három évre közös huszárokhoz került Voltk kik örültek hogy csk nyolc hétre hívták b-e őket de én nem örültem egyrészt mert szégyeltem dolgot másrészt és!főleg Pedig zért mert zt hittem hogy mint volt Póttrtlékost nem vesznek mjd ifel csendőrséghez Leszerelésem után egy hétig nem muttkoztm nyilvánosság előtt mert volt kton brátim kik mind hároméves ktonák voltk zzl bosszntottk hogy klpom mit bevonulásom lklmávl szegre ksztottm még mozgott mikor leszereltem és hzmentem hogy újr feltegyem olyn kevés ideig szolgáltm A községemböl z fső csendőr z unokbátyám össrenéztek Héberül váltottk egy szót ztán elhllgttk Az sszony pirulv csuszttt yissz zsebébe koronáját Örskörletünkben z egyik urság gzdsági épületei leégtek la tűzeset nyomozásár ién lettem kivezényelve mint járőrvezető Mnóvl meg ét népfelkelővel Gyujtogtást állpítottunk meg és tettest is elfogtuk ki földbirtokosnk egy kisbirtokos hrgos volt A tettest nnk lpján \fogtuk el hogy tűz kiütésének Pillntábn megnevezett trtózkodási helyét még hozzátrtozói is megcáfolták A hozzátrtozókt is mint gynusítottkt kérdeztem ki mert z utsítás értelmében tnuk gynánt nem lettek voln kikérdezhetők vgy leglábbis nem lettek voln kötelesek tnúságot tenni A tettes tgdt még zt is hogy z elégett épületek közelében járt voln ezzel szemben zonbn tűz zínhelyétől tettes kert jéig szántásokon tlált ngy csizmáknk friss nyomi és formái tettes csizmájávl vlmint z udvrán tlált nyomokkl teljesen egyeztek A csizmákt őrizetbe vettük szükséges nyomokt pedig lklmsbb eszköz hiányábn leborítgtássl Ibiztosítottuk Egyes dtirnt még ki kellett egészítenem A tettest vgyis imár foglyot nem mertem Mnó őrizetére bízni községházán fogoly kísérgetésével pedig felesleges feltűnést krtm elkerülni la károsnk éppen elég dolg Volt nem igen került ideje rr hogy községházához járogsson Különben is tudtm jobbn szereti h lkátsábn keressük fel mikor vele vlmit krunk Mindig olyn kedvesen fogdtk minth gyermekeik lettünk voln különösen ház úrnője

8 1930 december 10 CSENDORSf; JI LAPOK 1067 Füleki -J ános volt ki 1892-ben lépett be csendőrséghez második pedig egy Kordi József nevű odvló legény Mikor leszerelésem után először kimentem községbe legények közé Kordi József ki éppen szbdságon volt közöttük trtózkodott z utcán és beszélgetett velük Azz nem is nnyir beszélgetett mint inkább dicsekedett ngy hngon és áundón csendőtségről meg z ő ngy tudásáról beszélt Mikor egyszer egy kis szünetet trtott beszédben szerényen megmondtm neki hogy én is csendőr szeretnék leimi hol kellene jelentkeznem Kordi ngy lenézéssel felelt: - Mit gondolsz te hogy kárkit felvesznek csendőlséghez? Hát le tudnád-e tenni csendörvizsgát melyl e leglább könyvet kell szóról szór megtnulni? Különben ki nyolchetes kton volt zt fel sem veszik Mjd föld lá süllyedtem hoi5y így megszégyenített legények elött Már mint hogy én ne tudnám le Lenni vizsgát? Hiszen z iskolábn mindig kitünő voltm míg Kordi csendőr csk molyn gyenge tnuló Én ne tudnék levizsgázni mikor községben mindig velem irt ják leveleket ktonáknk még szerződést is írtm sőt dlárdivbn tnító úr még kottákt is mindig velem másolttj le De végén zért Kordi csendőr információj következtében már kezdtem lemondni rról hogy csendőr leszek Fitlon meg krtk házsítni" de nem!szüleim hnem leány nyj meg többi vénsszonyok hogy fluhelyen szokás De szerencsére hzjött z unokbátyám ki 8 évi szolgált után felülvizsgált útján végkielégítéssel tá- A tfogoly őrzését két népfelkelőre bíztm mgm pedig elmentem Mnóvl sértett földbirtokoshoz Bekopogtunk A ngyságos sszony mint mindig most is kedvesen fogdott mjd pedig betersékelt Megállpítottm mire még szükségem volt Rövid beszélgetés után indulni krunk A ngyságos sszony - mint mondott - restelte hogy éppen most nincs háznál kész fülstölnivló hogy leglább zzl megkínálhsson No de mjd segít zon is mondt kedves közvetlenséggel Vegyünk mi milyent krunk S közben egy 10 koronás bnkjegyet tett elém kis kerek sztlkár Igy ni Leglább ennyivel szolgáljm meg z érdekünkben tett fárdságos munkájukt Mnónk elállt lélekzete Tátv mrdt szájávl pénz fölé hjolt hogy legl{lbb szgát érezhesse Éreztem 8zuggesztív tekintetét mellyel szíven krt Szúrnl h nem fogdom el pénzt Bocsántkérések közben iprkodtm meggyőzni ngyságos sszonyt hogy erre nem vgyunk érdemesek; mert csk kötelességünket teljesítettük zért pedig z állm minket már megfizetett még pedig ngyságos Slzonyék dój ából is Egy percig sem lehetnénk csendőrök de- még becsületes mgyl emberek s-em h egy munkáért két üizetést zsebelnénk Kedves okosságávl hmr észrevette hogy nem jól cselekedett s mikor felálltm és látt Ihogy pénz ottmrd z sztlon csk nnyit mondott : - Remélem meg fog bocsátni h még nnál hü szkébb csendőr is Azért csk jöjjenek el máskor is Készséggel ngyságos sszonyom! Megbocsávozott el csendőrségtől Amikor meglátogttm zzl fogdott : - N öcsém hllom meg krsz nősülni Hát én zt mondom neked ne tedd Még fitl vgy huszonegyéves tudom milyen jó tnuló gyermek voltál jó írásod vn menj el csendőrnek Te mint jóvágású és jófelfogású fitlember biztosn ltiszt örs prncsnok leszel - Még most is fülembe cseng hogy mondt : "ltiszt öreprncsnok" Én zonbn szomorún elmondtm hogy sohsem lehetek csendőr mert ezt meg zt mondt nekem Kordi csendőr A ngybátyám egészen kipirosodott mérgében : Hát már hogy mondhtott Kordi ilyet? Egy ilyen derék értelmes legényt okvetlenül felvesznek Menj csk be Dicsőszentmártonb és jelentkezz z örsön még hmrwbb Iesz belőled ltiszt mint Kordiból Másnp már jelentkeztem is dicsőszentmártoni örsön Az ügyemet olyn gyorsn elintézték hogy 1900 év krácsonyár már behívtk kolozsvári kerület csikszeredi szárnyához hová 1901 jnuár l-én bevonultm Itt zután felszereltek s háromhvi kiképzés végett útbindítottk Kolozsválr tnosztályb A tnosztálybn ngyon sokt tnultm de leckémet mégsem tudtm sohsem megtnulni Az igyekezet megivolt bennem mindig de sok prgrfus nem krt fejembe menni Sokszor egész éjjel tnultm és másnp mégsem bírtm felelni ; végén már ttól féltem hogy szellemi korlátoltság címén le fognk szerelni Volt két szigorú segédokttónk kik egy-kettőre leszmrzták prób csendőrt h vlmit nem tudott Én is megkptm tőlük mgmét mjdnem föld lá süllyedtem többi próbcsendőr előtt ki mjd mind jobbn tudott mint én tnivlónk pedig nincs Örülök hogy ilyen jól ki egye z tünk Mihelyt lépcsőklől leéltünk Mnó odsugj nekem ngy izglomml : - A pénz ottmrdt - Ott hát! - feleltem kurtán Alig tettünk pár lépést megint szól : - Szeretnék vlmi privát ügyben beszélni ngy ságos sszonnyl - S mindjárt hozzátette hogy nem 10 koron ügyében - Szol;sáltbn álló csendőrnek nincs mgánüg"ye Csk gyerünk És mentünk Mnó szomorún jött mellettem Egy szót sem Szólt A foglyot bekísértük mjd kir ügyészs égnek átdtuk hol vizsgálti fogságb helyezték Mnó pedig npokig nem :beszélt velem Többször előfordult hog-y egyszene yolt járőrtársm Zsrukácz meg Mnó Zsrukácznk sok medáli csüngött bl m ell é<n csk jobb mehéről hiányzott mi nekem megvolt: járőrvezetői jelvény Zsrukácz szolgálti fellépéseknél sokt érő csendőr volt Sok medáliáj :fekete ábrázt ngy bjusz és mérges tekintete olyn prncsolón htott hol kellett hogy csk egyet szólott és mind en helyére igzodott Nem igen kdt olyn duhjkodó legény körletünkben kit ne tudott voln feltétlen megdásr kényszeríteni szigorú tekintete Az utsításokt is meglehetősen tudt A néh reábízott feldtokt szolgáltbn mindig helyesen oldott meg h pedig járőrtárs volt mindig helytálló tnácsot tudott dni Csk egy bj volt z

9 1068 CSENDORSEGI tápok " Volt ott egy Tlog Lőrinc nevű örsvezető segéd- okttó kiből tudás áz okttási képesség tpszt lt és: jó lélek is csk úgy sugárzott ki mint np melege Egyszer éppen neki nem tudtm felelni osk nyögtem össze-vissz Azt kérdi tőlem : - Füleki ön hogy szokott tnulni? Jefentettem hogy prgrfust mit meg krok tnulni átolvsom igyekezem megérteni és zután könyv nélkül elmondni De z sehogy sem kr menni mert vh olyn prgrfus mit már ötvenszer vgy százszor is elolvstm és rnégsem tudom elmondni - Nézze fim - ferelte z én jó okttóm - úgy ne tnuljon mert úgy csk jogászok szoktk tnulni Mi elemi iskolát végzett emberek míg tnulásb bele jövünk következőképen tnulunk és úgy tnuljon ez után Ön is hogy most mgyrázom : - Olvsson el előbb egy sort vgy kettőt és zt ddig olvss meg mondj mig tudj míg reászokik száj Mikor ez ztán már megy vegyen hozzá még egy sort vgy kettőt ezt két sort ils tnulj meg elő ször külön zután tnulj össze z előbb tnult két sorrl Mikor ez is megy megint hozzávesz két sort és így megy tovább míg z egész bekezdést megtnulj Később így jár el bekezdésekkel is ddig míg z egész prgrfust :megtnult H kezdetben nem évt is minden szót nem bj fő hogy könyv nélkül tudj lzöveget mj d megérti később z okttás folymán Én elkezdtem z én jó okttóm útmuttás szerint tnulni Csk három hónp mulv kellett voln levizs gáznom de 10-ik Ihéten már vizsgár á l l ítottk há romhónpos hldókkl együtt kik között még 4-5 hónpos gyengébb próbcsendqrök is völtk Negyven próbcsendőr közül ihrmdiknk vizsgáztm le j elesre Mint próbcsendőr z örsön is minden szbdidő met tnulásr s ruhám és szerelvényem rendbentrtáöregnek : egy félliter rumot od nem dott voln z ösz ::izes csendőrségi utsításokért Ez volt z okozój nnk hogy nem bírt még járőrvezetői jervényig sem felver gődni s hogy járőrtársm kellett legyen Különben szerettem Zsrukáczot ki pedig rend szerint sértett önérzettel portyázott fitlbbk "bl fe1én Mint minden emberben benne is megvolt z gyl lóság hogy csk z okoztot tlált meg z okot nem Többszöri pnszkodás után 1IIl egegyeztem vele hogy h velem vn szolgáltbn mihelyt városból ki érünk átdom n eki szolgálti lpot vezesse Ő Vol tk olyn községi bíráink is hogy nevüket sem tud ták leírni d e zt mégis tudták nemcsk ők hnem csládtgjik is hogy z ngyobbik csendőr melyik pecsétel és ír Az öreg Zsrukácz Iszivesen fogdt z jánltomt és ttól kezdve fontoskodv dt községi bírák előtt d árőrvezetőt Erre jóindultomr zonbn lposn ráfizettem M: nó bejelentette dolgot z örsprncsnokomnk ki ezél t szigorún megdorgált és igyelmeztetett hogy h mégegyszer megteszem feljelent De erre nem került SOl mert prncsot zután betrtottm Igy bosszúit meg mgát Mnó Zsrukáczon Mnót forrdlmk utáni tíls ztulás visszvitte drág hzámb : kincses Erdélyünkbe Most bizonyár folyttj z pjától örökölt mesterségét Vlmelyik besztercevidéki flubn méri pál inkát december io sár ifordítotttm Nemcsk megtnulndó prgr fusokt hnem Szolgálti Utsítás és büntetőtör vény összes ip rgrfusit mind sorr vettem de meg ir leü élte j utlmm mert kétéves csendőr korombn már járőrvezetővé kineveztek Az 1900-s években és még hozzá Erdélybe!! z ör sök sokkl ritkábbk voltk mint m Az őrjár tok n gyon hosszúk voltk és úgy voltk összeállítv hogy minden tereptárgynál két órát kel l ett j árőrnek trtóz kodni A lkttn tereptárgyknál ezt z időt tnulásr hsználtm fel mert zsebben hordhtó utsítás és törvénykönyv mindig járőrtáskámbn volt Akdtk olyn bjtársk kik z állndó tnulásom mitt gúnyo lódtk velem és zzl gynusítottk hogy z örsp rncsnokképző (ltiszti ) iskoláb készülök Hbár nem l ett voln benne semmi h őszintén megmondtm voln hogy h át i6enis od készülök én mégis letgdtm és zt mondtm hogy csk zért tnulok hogy szemlén szégyent ne vllj k Az 1903 év őszén Gyergyóújflubn felállított új örsre h elyeztek Akkor már kétéves és kilenchónpos csendőr és öthónpos j árőrvezető voltm de ez ltt z idő ltt még csk egy htárátlé;pőt jelentettem fel mert Pricsketőn hol ddig szolgáltm csendőrökön és " pénzügyőrökön kívül nem lkott senki és körlet ben is csk pásztorszállások voltk melyekben j uhá s ok és mrhtenyésztő csángók lktk A gyergyó lfluisi örsön z első szolgált lklmávl egy tűzeset ügyében kelett nyomozni A járőrvezető nem egészen h roméves csendőr létemre én voltm egy V ózsef ljevű 5-6 éves csendőr pedig járőrtárs Ngyon rossz néven vette tőlem hogy fitlbb csendőr létemre én vgyok járőr\>ezető IS h nyomozás közben tóle mint több tpsztlttl meg helyi- és személyi ismerettel rendelkező öregebb csendőrtől vlmi felvilágosítást kértem zzl utsított el hogy zt nekem tudnom kell mert én vgyok járőrvezető Az esetet zonbn z ő segítsége és tnácsi nélkül is kide-rítettem Az örsprncsnokom Tendkívül szigorú ember volt de n gyon méltányos Minden tekintetben mitképe j ó ktonánk Mikor rövid ottlétem után látt tevékeny ségemet látt hogy minden szolgál tból eredménnyel vonulok be s hogy z örs kiderítetlen eseteinek számát s ohsem szporítom első :embere lettem pedi g " : többi bjtársim mind idősebbek voltk helyettes meg pláne egy 10 éves csendőr cts örsvezető volt vizsg nélkül Három és féléves csendőt korombn szárnyp rncsnok úr be krt vezényeltetni z örsprncsnok képző iskoláb de ngy hátrányomr volt hogy csk nyo1chetes kton voltm s zért nem is kerültem be hnem e gy másik ötegebb csendőrt vezényeltek be ki három évig volt kton ötéves csendőr korombn zon bn ztán mégis csk bevezényeltetett felsőásguthi KörtvéJyessy Árpád s zázdos úr szkszprncsnokom Az ltiszti iskolábn is állndón és Ibuzgón tnui tm és ú gy gondolom hogy tudtm is mert Zselyonk József főh-d ngy okttótiszt úr velem kikérdezések lklmávl minden -ból esk egy-egy bekezdést mon d tott el IS máris leültetett zzl hogy : "Elég Füleki látom hogy mg sokt tnul és tud is" Büszke voltm mindig főhdngy úr elismerő szvir Azért negy ven hllgtó közül mégis csk huszdiknk kerültem ki pedig főhdngy ú r négy főtntárgyból jelesnek

10 1069 CSENDŰRSÉGi LAPOK J November 30-án leplezték le Budpesten R k si Jenő szobrát A néhi ngy mgyr uj ságíró oenső brátságbn volt lord o Rothermere-rl A szobrot ennek ortsgnk s mgyrság közös szeretetének emlékére mg : lord emeltette (Schiiffer felv) os ztályozott de többi pró tntárgy ból j árásőr mesterem egy kis bllépésem mitt mit itt nem krok leírni leminős ített ne én ezért egy cseppet sem elége detlenkedtem mert ezt z én hibámml mgm idéztem elő D e elhtároztm hogy mj d z örsön megmuttom hogy zért is j eles ember l eszek Először kászonltizi örsre osztottk be mint má so<;lltisztet Mihelyt bevonultm z örsprncsnok el ment hthvi próbszolgáltr kpvászni j árásmró sághoz s nekem mint z örs vezeté sében jártln :öt és féléves ltisztnek ht hónpig telj esen önállón kel l ett előljáróim z örs öt vezetnem Azt hiszem hogy ez is m $elégedésére sikeiült Kászonltizről Gyimesre - mj d onnn Gyergyótöl gy ste j árás székhelyére helyeztek át hol különösen z okttás i képességemet nnyir kifej l esztettem hogy i Nemes Szányi Árpád őrngy ú r töfzstis-zt volt ki kkor Ibeoshott szemle lklmávl legénység előtt z irodábn j á rásőrmester úr előtt és szemlejegyző könyvben is nnyir lllegdicsért ho?y z egész sz rny területén h íre ment Tlálkozásunk lklmávl z ; örs és járásprncs nokok vlmint szárnysegédmunkások F még netek mulv is mind grtuláltk dícséret4ez ; A dícséreten kívül z őrngy úr megigérte hogy legelső lklomml mikor üresedés lesz bevezényel tet ;segédoktiónáik B rl9 sób mert : : cslirszer dri-- siá-rnyt IZ 1906 év elején kotozsvári kerülettől brssói- hoz cstolták át Az 1909 évben bevezényeltek Brssób hol másfél évig később F ogrson 1 évig összesen 2 és fél évig mint segé dokttó működtem Működésemért bol dogult felsőbányi Bányy Albert ezredes úr kerületi dícsérő okirttl látott el Segédokttói m(lködésem után Hunyd megyében l egmozglmsbb Öllsöt Kudzsirt vezettem négy éven át Ami zután jött nem krom feleleveníten i ború forrdlmk visszvonulás bizonytlnság Há há nytttás De zért megsegített z Isten újr s hozzá segített hogy most már mint lhdngy szkszprncs nok szolgáljm testül etemet melynek vlóbn lete met szenteltem s mel yet mindig mind enekfölött sze rettem és szeretek m i s I!ID töltöttem el testüle1lnéj 4 :és fél évet mint c8en őr 3 évet mint másod ltiszt 2 és fél évet mint se gédokttó 16 évet mint örsprncsnok és 4 évet lill i nt SlZkruszprncsnok 19y h1d1lm négy elemi iskolávl és nyolcheti kto:ni soo gálttl s ép szk:szprncsnoki ájlásig és z lhdngy:i rendfokoztig És ez JZ út :n k i én utm : nyiltv álll minden Qsendőr l?izá már de csk nm-lill<: ki I crnin divégiig z oén utmvm hldt Tlán sehol sem olyn igz közmond s hogy míll de nki sját sorsánk kovács mint csendőrségné1 Szolgálti időm Jbt ngyon swmoéje hj társs!] s zojgál tm V!>lt olyn ki mindig és mindenért elégedetlen

11 1010 CSENDöRSEGl LAPOK 19 O decembet 10: volt : h swlgáltb kellett menni káromkodott h hzjött és tisztogtni kellett káromkodott h np()snk kiírták káromkodott Soh semmit nem tett jókedvvel hnem mindig mindent csk muszájból ihát hogy vigye ztán z ilyen ember vlmire nemcsk csendőrségnél hnem kárhol kármelyik civilpályán s? Volt ztán olyn bjtársm ki h egy kpvágássl többet tett kertben mint többi már felhány t z örsprncsnoknk árulkodott s folyton zon volt hogy jó egyetértést megzvrj Az ilyen ember is előbb-utóbb kitöri nykát Másik bjtárs m megint pénzzel nem tudott b(lnni vgy ivott vgy nőkre prédált Sohsem volt péjlze s h ötödikén szolgáltb kellett mennie már kölcsönt kellett kérnie hogy szolgált ltt mgát élelmezhesse Pedig kkor ugyncsk olcsó világ volt huszonnégy óri szolgált után 80 fillér v-ezénylési pótdíjt kptunk tizenkét ór után sémmit Bizony sokn voltk kik lemrdoztk és időelőtt megváltk testülettől Igz hogy háboíú előtt sokkl nehezebb is volt csendőr szolgált mint m különösen Erdélyben hol 30 órásnál kisebb őrjártot nem igen ismertünk de voltk órásk is úgyhogy mire bevonultunk szkáll unk nőtt Pihénőt z esztináknál pásztorszállásoknál trtottunk borjúvl meg báránnyl ludtunk s melegítettük egymást vgy pedig szbd ég ltt ipásztortűznél hogy hátul fáztunk elől meg égwnk el M csend6rnek 30 órásnál hosszwbb őrjárt lig vn legtöbb örsön npi 6 ór szolgáltot teljesít és már ngyon sok örs vn olyn melyiknek körletében pihenőszob vn úgyhogy o esendő} ágybn fekve pihenhet De szolgálton kívül is sok kedvezményt élvez m csendőr különösen z új utsítás életbelépése ót Mint npos /fogllkozás után kimehet ebéd után z ágyr fekhetik hvont 24 órát eltávozhtik évente 28 npi szbdságr vn igénye és legtöbbnek áltlános kimrdási tlngedélye is vn Mikor én csendőr voltm ebéd után leültem z ágym mellé tnulni s ngy melegben elszunyókáltm Kijött z öfsprncsnokom s reámszólt hogy z éjjel nem ludtm-e eleget s h igen mit lszom? Még szundítni sem tmertünk tehát ebéd után Az áltlános kimrdási engedély csk 1904-ben lépett életbe de csk igen jó csendőriiek és csk ngyon kivételesen en gedélyezték Szbdság csk 14 np lett voln illetékes de bizony csk ngyon ritkán mehettünk szbdságr Én pl csk negyedik évemben mehettem először 14 npi szbdságt ;pedig zt hiszem nem trtoztrun legrosszbbk közé Mégis mindig jókedvvel oddássl és buzglomml teljesítettem szolgáltomt pedig nekem sem volt mindig fenékig tejfel szolgált nekem is voltk nemcsk jó hnem rossz npjim is és lett voln okom rr is elég hogy elkeseredjem Nem hngoztttm soh hogy így meg úgy leszerelek s nem is kísérleteztem másféle pályákon hogy végén ztán ngy szégyenszemre mégint csk visszjöjjek testületbe Nem kocsmáztm soh nem is kártyáztm de zért elmentem bálb is bnkettre is névnpr is ott voltm táncoltm szórkoztm nélkül hogy csk vlmikor is átléptem voln htárát nnk mi szbd és nem szbd illik meg nem illik Igy folyt le z én jelentéktelen csendőréletem Ismétlem; nem dicsekedni krtm z én szempont()mból nem is lenne étteime z öndícsérésnek hiszen mit eiérhettem elértem De sokért nem dom hogy egy mindvégig becsületes élet büszke tudtávl felemelt fejjel mehetek tovább z úton mi még előttem áji s jó szívvel dhtom minden bjtársmnk tnácsot : kövessen mert érdemes BODOR JÓZSEF csendőr hősi hlál Mint tábori csendőr küzdötte Viégig világháborút Tööb ütközetben vett részt Hősies mgtrtásáv!" megszerezte 2 osztályú ezüst vitézségi érmet s bolgár vitézségi kerffszttel is kitüntették Bodor csendőr z összeomláskor került hz s szolgálttételre máripócsi különitményre vezénye1ték Itt tel jesített szolgáltot mindddig míg különítmény legénységének románok ejönyomulás következtében vissz nem kellett vonulni Ez "1919 április hó 24-én történt délelőtt A ht főbőll álló legénység teljesen iíelszerelve z örsprncsnok vezetése ltt hgyt el lktnyát Útközben ismeretlen egyének hírm-hozták hogy románok előnyomulás ukt beszüntettétk A csendőrök vissz krtk fordulni de közben ellenkező híreket is kptk s így előbb helyzetet tisztázni krták A felderítésre Bod o r József Bodor J6z8ef csendőr

12 1930 > d m r»:erner v 10 } llo mberg német tábornok és Kuenenthl né met százdos látogtás newyorki hdpródiskol ábn csendőr j el entkezett Kállósemján felől egy kétfogtú elő fogt Mze1edett mély előbb vörö3ktonákt száilított Erre ült fei Bodor csendőr hogy M árilljj ócsot minél előbb meg!közelíthesse Ez zonbn nem sikerült mert közben román lovsság M ári p ócsot elhgyv már Pócspetrit is me gs zájit S lighogy z előfogt Pócspetribe érkezett z előfogtot vártlnul három román l ovs rohnt meg s B odor csendőrt - ki vártln támdás :következtében fe6yveret sem h szn ál htt elfo gt s lefegyverezve M áripócs felé kísérte Még község elérése előtt Jegy tiszt Prncsnokság ltt áhó ngyobb osztggl tlál koztk mely fogoly csendőrt lovsoktól átvette A tjszt Bodor csendőrt előbb Máripócsr krt v iss kül den i de később lovsok vádskodás Ipján úgy dön tött hogy Bodor csendőrt meg kelj ölni A feldtr!két román!kton válllkozott B odor csehdőrt KáUóssemjén közelében eih úzó dó vsúti töltés hez vezették és ott hsbíilőtték A :még élő és véréb en fet rengő csendőrről fe l s ő ruhát b kn s ot le húzták; os erték tárgyit elrbolv félmeztelenül z árokb dobták " Bodor esendőr meggyilkolásánk híre h mr elterjedt környéken de senki se mert - félve románok bosszú játó): - e ltemetéséről gondoskodni Csk románok elvo nujás után vette mgánk bátorságot Lissenbold Miklós 1 60 éves egysz;erű földmíves hogy szekerével J ihu1 át elszál líts Másnp április 25-én reggeli órákbn helyezték örök nyuglomr Pócspetri község temetőjében E gy becsülettel és vitézül végighrcolt világháború után fgy ke1lett meghlni csk zért mert mágyr ésend őr volt 1071 CSENDORsl!GI LAPOK Uj csendőrségi tör vény délsz láv királyságbn 1929 j n u ár 6- ót ;milkor z l:lwtmányt felfüg és királyi bszolutizmust proklmálták gesztették déliszláv ájll mbn z lkotmányos i dőkben hozott tör vények ngy részére is kimondíájk hogy csk ideigle nesen mrdnk htálybln runíg király áltl kidott új törvényekkel cselé l i k!ki öket Igy került Gor most l \c sendőrségről /szóló -törvény htályon kívül hely ezésére {s Helyette ikirály október 10 én dott ki egy új 120 szkszból álló -törvényt c sen d őr ség szervezetéi őtl laz új törvény z <ilktóber l l-i hivtlos közjönyb en megjelent és rögtön htályb lép ett Érdekesebb htározmányi következők : A csendőrs ég ihdtsereg gédszerv és kötel ékébe trtozó 8e Ispeciállis cspttest\ melynek \z feldt hogy mint z áhmi közigzgtás szerve - ü gyeljen közbiztonságr; közrimdre és bi itos í tjs< törvények végrehjtását \ A csendőlség területi htásköre \kiterj e d z ország egész terü letére kivéve városi rendővségek és z ál lmi irendorigzgtó1ságok htásiköre l á tl tozó Iterüle teket A:zonbn szükség lesetén b el ü gyminiszit e r kitér j e s ztheti tekre is csendővség htáskörét ezekre! terüle

13 CSENDO RSeCI LAPOK december 10 A lkö-irend -Ireitril&"zfás éidekeoeilzegy esoliok -- Ií ry:e:bes--;csem-szó1gáli\li beö:sz"tií-s v-ájtoz"ttást -nem vo-nhhlk mguk n csendőrség htásköle lá utlihtják bánságuk te rszthelyettosl remhokolt rendmere8üett le tsz m rülemn városi rendőflségeket és áhmi Irendőrigzköve e gtóságokt megyei csendőrségnél 22 ; A Icsendol1se g sz olgl:tr vlo f elhsz nls szk;>; :lgieri tuniszi és mrokkói csililldörségnil1 2 ; okttájs és felszerel és tekintetében be ügyminisztérium köztárssági gárdánál 5 (3 gylogos 2 lovs) ; gyrmti csendőrségnél 3 lá trtozik!fegyel em iszemélyi ügyek kton i kiképzés és felfegyverzés Iteki1ntetében pedig hdügyminiszcsládi okokból szbdságolt ktonák részére tnttsítvcíny kiállítás térium lá A csendőrségnél rendfokoztok tizedestől Páris 1911> május 1(}- 1I dndártábornoikig terjednek Komoly osládi esemlényck esetében n; el tá vozá s i engedélyt rendesen már ktérel mező hozzátrtozóink level vgy táv AZOiknál ClSendőröknél kiik ill Icsendőrs égbe vló irt lpján is megdják belépésük előtt z orolsz hdseregben szolgálltk z ott Egyes lilmltok prncsllloksági hogy z Hyen kérel eltöltött szolg álti éveket délszláv szolglti idejükbe meknek vlódiságáról meggyőződilst szerezhessenek szbdsá teljes méntékben beszámítjá:k golt ktonáknk elroodelték hogy s7;hdságolá i helyük illeté A hivtlos közlönyben megjelent törvényt -- lzá kes osendőrprncánokánál jelentke:zmenek és ttól zoknwk csládi körülményeknek z igwjá át Jrer:jék Illll l yeknek wlp Il lkitrá1ly (h dügyminiszter é s belügy rdék Is erint ján swbdságolv lettek minilszter jvsltár ldt :ki - Zsi-vkovics tábornok A cse>ndőtség ájtl ábwn rr Ilf/; áhásponlr heiye"l;kede it míl:líszterelnök meghllgtájs után tt hogy ilyen igzolvány kiáll ításlár felsőbb u tsítás nincse1j llliért is csládi körü!mlmyek kipuhtolás végett n em járt ei és igwlványt sem állított ki A osendőrőrsprncsnokok jövőben náluk jelentkező kto lláknk z ilyen bizonyítvány kiállítását meg nem tgtl htják Az első felszerelési illeték meg térítése prób csendőrök áltl Páris 1916 máju s l-én Azokkl ktollákkl 8!kik osendő rséghez önként jeleljt ke7jés folytán léptek be s onnn nyugdíjllás vgy betegség mittí szolgáltkép te l enség eseteit k ivéve 4 é vi srolgálttelje sités előtt léptek ki z első felszerel ési i11etjék meg kell térít tetni (Folyttjuk) )11)1 (1INl)imIÉIiII - A fr nci cs end őrs é g (45 közlemény) A osendőrség összes szbályzti velük szemben l klm zást nyernek Főtiszthelyettesi állások rendszeresítése csendőrségnel és köztálssági gál dánál Páris 1916 február 10 A főtiszthelyettesi rendfokoztr vló kinevezés s zbályi k övetkelő k : 1 Alklmssági feltételek : Főtiszthelyettesi kinev é6ekre csk zok tis-ztb!olyette erek jöhetnek tekintetbe ki kily()n minőségben egy évet szol gáltk A j elentkezőkidjek IklmsoknJk kell lenniök p NlJI]osnokság vezetésére jó ok ttókn k kell lenniök kellő erélyt és buzglmt kell fejmuttniok hogy hdngy helyet tesitésére képeek legyen k és Végül töhbi l tis1jtek e l őtt föltéu n tekintélynek kell ötvendeníök 2 Jvslttétel A légióp rnosnokok 7; előléptetési tábláizt öss7;eállítjásá nk ildejek or főtislthelyettesi kinevelésre sz-ámbjöhető tiszt he l yettek e sek lő 1 két példánybn jvsltot késútenek Az egyik példányt i rt tárukbn őrzjik meg mási k t pedig tábornok sectionprncsnoknk terjesztik elő A t ábornok z lárendelt ltégióktól bemkezett jvsltokt egybefogllj egy p éldányt mimisz"te:rnek terj eszt elő egyet pedig irttárábn őriz meg 3: Előléptetési táblázt Azt z előléptetési táblá?tot melyben tiszthelyettes ek főtiszthelyettesi kinevooésre m inősittettek Hivtlos KÖz l önyben közzé kell tenni 4 Kinevezések kine v se ürese<lés rányábn történnek és sem át- (1lNl)im IIIII - A Szut 363 pont 1 bekezdés szerint z előjegyzett szokásos bűntetteseket gynus és rendőri felügye let ltt álló egyéneket csendőrnek minden szolgáltbn ellenőriznie kell Tekintve hogy háromféle ellenőrzendő egyén Iől wn szó kérdés kell-e cse1!jlőrnek közöttük vlmilyen kiilönooéget tennie z ellenőrzés módját illetően? 180 Kérdés : Válsz : A szokásos büntette sek és gynus vgy rendőri felügyelet ltt álló egyének ellenőrzése ltt tuljdonképpen megfigyelésüket z állndó szemmeltrtásukt kell érteni Ezt csendőr négyféleképpen eszközölheti : 1 Szolgálti lklmávl községi előljáróság tgjitól vgy más megbízhtó ismerős egyénekwl bizlmsn érdeklő dik hogy megfigyelendő egyén milyen mgbirtást tnusít s hogy nem tpsztltk-e vele kpcsoltbn vlmilyen gy nus körülményt vgy jelenséget ljó ih z ilyen érdeklődésnél csendőr nem tájmszkodik egyedül községi előljáróság tg jir hnem igyekszik minél több elfogultln oldlról infor mációkt szerezni mert több véleményből könnyebb z igz ságr következtetni mint kevesebből Az ellénőrzésnek ezt módját csendőr rendszerint olyn egyénekkel szemben lklmzz kik megfigyelésre semmi konkrét okot nem szolgáltttk ugyn de kiknek megfi gyelését z utsítás vgy htóság kifejezetten elrendeli Ilyenek pl feltételes szbdságr bocsátott fegyencek h mgtrtásuk ellen nincs semmi kifogás vgy pl köz-

14 1980 decej!l r 10 CSENDORSEGI LAPOK ségben letelepedett idegenek különösen letelepedésüket kö vető első időben Az ellenőrzésnek ezt módját tuljdonképpen nyilt ellen őrzésnek is nevezhetjük mert rról nemcsk csendőr tud hnem mások is Mindenesetre vigyázni kell rr hogy z ellenőrzendőt szükségtelenül meg ne hprcoljuk és j ogos érz é kenységét meg ne sértsük S emmi esetre sem szbd z ellen őrzést feltünően 1;öbbek j elenlétében Vgyi sértő formák között eszközöini Különösen legyen elővigyáztos csendőr olyn kor mikor olyn feltételesen szbdságolt fegyencet kell el lenőriznie kiről környezete nem tudj hogy fegyházbn volt vgy hogy mit követett el Az ilyen egyének mgtrtás után úgy kell puhtolni hogy környezetük rról ne szerezzen tudomást sőt h lehet még nnk sem kell z érdeklőd s igzi okát meg1il1ondni kitől kérdezősködünk felőle Szbdlábr helyezett fegyencek sokszor pnszkodtk hogy htósági ellenőrzés mitt sehol sem voltk képesek elhelyezkedni ; mi helyt vlhol állást kptk megjelentek llenőrzés címén csendőrök környezetük megtjldt hogy büntetve voltk s mun kdójuk pedig elbocsátott őket IEzért h z ilyen egyének kel személyesen kellene érintkezni z lehetőleg úgy történjék hogy senki se szerezzen ról tudomást 2 z ellenőrzés második módj z hogy csendőr vl kit ( állndó vgy lklmi besugók) egyenesen megbíz zzl hogy z illető megfigyelendőt ellenőrizze Ez megfigyelés is többnyire csk lklmi mert /megfigyelő nincs álln4ón nyomábn megfigyelendőnek csk lklmilg kíséri figye lemmel H Iszükséges csendőr megfigyelőt zzl js meg bizhtj hogy utzzék megfigyelendő után és kísérje figye lemmel hogy távolléte ltt Ihol jár és mit művel Az ilyen természetű segítségért megfigyelőt - h kívánj - díjzni is lehet A megfigyelésnek ezt módját kkor kell lklmzni h megfigyelendő vl milyen bűncs lekménnyel vn gynusítv de nem áll még nnyi dt rendelkezésre hogy ellene eljárni lehetne Vgyis z ilyen megfigyelés célj elsősorbn z dt gyüjtés A megfigyelő pojgári egyénnek természetesen soh sem szbd mesrfigyelttel szemben fellépnie (ehhez n incs is jog) Ilyen szolsráltokr szomszédok nők jól lklmzhtók 3 A hrmdik /mód z hogy z ellenőrzendőt csendőr személyeseri trtj figyelemmel és pedig les útján Ezt olyn nl szemben kell lklmzni ki ellen lpos gynu hogy bűncselekményeket szokott elkövetni kit tehát már csk vgy tetten :kell érni vgy pedig döntő bizonyítékot kell ellene be szerezni A les miként fogntosításár z utsítás részletes rendelkezést d: Ugyncsk lest kell trtni há olyn egyént kéll elfögni ki nem trtózkodik otthon de kire nézve gynu áll fenn hogy hz szokott j árni 4 V égiil negyedik megfigyelési mód z Jiogy z ö:t:s z illető mep;figyelése végett nyomozó losztálytól polgári ru hás csendőrök t igényel Ez már többriyire csk már meg indított nyomozás folymán vgy zt közvetlenül megelőzően válik szükségessé A polgári ruhás n:yomozóknk 1l)ár htáro zott feldtot kell dni őket tehát csk kkor szbd igénybe venni mikor z örs már pontosn tudj hogy megfigye J endőt mire nézve kell megfigyelni Ilyen esetben termé szetesen sozintén szükséges; hogy megfigyelendő egyén kon krét bűncslekménnyel legyen gynusítv -s ellene dtoknk is kell rendelkezés!:e állniok Alpos gynu nélkül csupán áltlános megfigyelé s végett nem célszerű nyomozókt igé nyelni mert ilyen megfigyelések során eredményt vgy egy áltlán nem vgy csk véletlenül érhetnek el A megfigyelés célj ilyen e etb n pl bűntársk kilétének megállpítás bűnjelek cln itési helyének felkuttás rejtett ki:kérdezés stb lehet Az elmondottkból látszik hogy nem lehet pontos sz hályt felállítni rr hogy csendőr megfigyelendő egyé nek egyes ktegóriáivl szemben z ellenőrzésnek itt felsorolt négyféle módj közül melyiket válssz Lehet gynus egyén kinek megfigyelésére nyomozókt kell igényelni és lehet viszont szokásos bűntettes kivel szemben elég z 1 módo zt szerint vló áltlános érdeklődés is Ezt csendőr érzéke és főleg z Ifogj megállpítni hogy megfigyelendőt mivel és milyen lposn lehet gynusítni A mrkotányosnk bár polgári egyén volt!égi idő ben köt el essé ge vol t táborbn ren/dőri és z egészségftgyi swlgáltn!k: b i zonyosfokú ellátás is A csptot eg-moon z első vonlig követte A frnci háborúk idején (XVIII szá zd vége és XIX szá};d el ej e) >Z iuem csptóhoz hll\s()nló egyenruházt is fejlődött ki ])és ükre Ngyon sok volt köz tük nő kiik pl husmrokná:l dolmányt Vgy mentét sőt huszárföveget viseltek -és férfimódr lovgoltk 1073 Bwmilyen módon történjék i s zonbn megfigyelés egy főfeltétele vn nevezetesen\ihogy rról sem megfigyelt nek seni pedig illetéktelen hrmdik személynek semmi esetre sem szbd tudomást szereznie Mihelyt megfigyelt csk sejti is hogy z örs őt figyeli lvgy figyelteti z eredmény máris odvn Az olyn ellenőrzésnek hogy járőr z ellen őrzendőt személyesen felkeresi nem sok értelme vn Ezzel csk felesleges feltünést lehet kelteni de eredményt elérni I nem en 181 Kérdés : A Bzut 312 pont 1 4 lpontj szerint csendőr elfogni köteles zt ki tiltott mesterséggel vgy til tott játékkl fogllkozik Mit kell tiltott meste?ség és mit til tott játék ltt érteni? Válsz : :Az utsításnk ebben pontjábn "tiltott mes terség" kifejezés nem egészen szerencsés nnk dcár sem hogy ez foglom régi utsításbn Js szószerint így volt kifejezve "Mesterség" ltt közhsználtbn ugynis iprt szok tunk lé;rteni mesterember" ltt is mindig csk iplost ér tünk holott z utsítás itt nemcsk zokt kívánt elfogtni kik tiltott iprt űznek hnem mindenkit ki tiltott fogll kpzást űz A tiltott fogllkozás foglmábn persze benne vn ; z iprigzolvány!nélkül vló iprűzés is Tiltott mesterség tuljdonképpen nincsen mert mi egy szer tiltv vn vgyis mi törvénybe ütközik z senkinek sem lehet mestersége Hiáb fogl lkozik vlki keresetszerűen hmispénzkészítéssel z iiletőt nem fogjuk hmispénzkészítő mesternek nevezni s nnk sem lesz szivrkészítőmester neve ki tiltott módon szivrkészítéssel foglikbzik Az új iprtörvény ( évi XII t-c) z iprnk h árom csoportját különbözteti meg : 1 képesítéshez kötött 2 z engedélyhez kötött és 3- szbd iprt A képesítéshez kötött ipr z mely csk szkképzés tnítás vgy hosszbb gy (sztlos korlt után tnoncidő elteltév l sj átíthtó e1 bádogos borbély puskműves stb) Az z ipr melynek gy;k orlás köz szempontokból z iprigzolványon kívül még külön engedélyhez is vn kötve : z engedélyhez kötött ipr (kocsm lőfegyverekkel kereskedés pénzkölcsönközvetítés gépkocsivl iprszerű árufuvrozás stb) A többi ip r melyet z iprtörvény egyenkint fel nem sorol ú n szbdlpl med gykorlásához sem iprigzolvány sem pedig engedély nem szükséges (vályogvetés) Önként értendő hogy Szut kkor mikor "tiltott " elfogását -rendelte el nemcsk fogllkozók mesterség -gel zokr gondolt kik engedély nélküli iprt űznek (kontárok) vgy pedig :kik z iprigzolványukt vgy engedélyüket áthágják hnem mindenkire ki törvény áltl kífejezeuen tiltott fo llkozást keresetszerűen űz Ilyen tiltott Ifogllko zás pl kártyvetés zugírászt engedély nélküli házlás egyedárusági ci!<jkekkel kereskedés em erek ek vv;y áll to nk képesítés nélkül vló keresetszeru gyogyíts tb MI után zonbn mindezek cselekmények csupán kihágást ké peznek természetes hogy mind ezekben z esetekben mind pedig Szut 312 IJont C) feiezet ltt ( pont lpon tok) felsorolt egxéb kihágások eseteiben is elfogásnk csk kkor vn helvi h gynusított ismeretlen vgv h állndó lkás és fógllkozás nincsen Olvn ep:vént kit cs ndöl szem vesen ismer és kinek állndó lkhelye és fogllkozás vn :tiltott mesterség"-en vló tettenérés esetében se sz bd e fogni hnem csk fel kell jelenteni feltéve természete sen hol!v z elforrásnk egyéb indok nincsen - Tiltott j áték" ltt olyn szérencsejátékot kell értem mel et z illető nyilvánosn és keresetszerűen ű Nyilv no űzés ltt zt kell érteni hogy szerencsej átekbn brkj részt vehet még jh z nem nyilvános helyen vgy esetleg csk /házról-házr járv történik is 1 82 Kérdés : Meg vn-e engedve hivtásszerű seru miskárolás? Válsz : A F M szátmú rendelet (l Belügyi Közlöny 1924 évf 668 lpján) l : - SZe!int áll: heréléssel vgy miskrolssl keresetszeruen cskjs z fog!or llkózhtik; Ki mgyy állmpolgá ll dó M?szágon l kik: és ki herelesre vgy m:s1< rolsr J O I? Q S lto g zolványt kpott A mgyr áll!l ll)polgr g?t 1!l kll; b lugy miniszter úr áltl kiállított llmpolgrsgl bizonyi tvnnyl kell igzolni A herélésre vgy m lskrolsr Jogoslto 19zolvnyt he: rélő vgy miskároló lkóhelyére illetékes t rvényhtóság elso tisztviselője (lispán polgármester) fent! endelet 3 po t " jábn előírt álltorvosi bizonyí vány 3;lpJn szukse hez képest állít i Az igzolv3;!ly cskjs on to v nyh to ság területére ervenyes mely torvenyhtosg elso tlsztvlse- :sr i lője zt Ikiállított

15 1074 CSENDŰR SÉGI LAJlOK 1930 decembér :W ilyen nyomtinul el tudjon tünn i kámforrá válni Mé g hozzá olys vlki kinek z egyénisége (hülyeség goly v ) feltűnést ke1tő Gynkodni kezdtem hogy z eltűnés vlmi bűncselekménnyel áll kpcsoltbn A kínálkozó első lklmt megrgdv 1912 év j ú nius hó 2-án bb z őrjár1ib vezényeltem!ki m6mt melybe Püspöki és JVlosondrnó község trtozott Püspöki községben főjegyzőtől i smét érdeklődtem fiú után de már elődottknál töhbet mondni Jlemi tu dott Mosondrnó községbe z estéli órákbn érkeztem meg A községi bíró lkásár mentem s mivel vele még nem t fálkozhttm z áltlános közbiztonsági viszonyok iránt érdeklődtem A fiú eltűnését bíró nem említette meg így erre vontkozóig én tettem fel neki kérdéseket mire bíró főjegyzőtől már hllottkon kívül még követke zők et dt elv : Az eltünt fiú vele is rokonságbn állt és szü:eitől 2- hold földet öreikölt A fiú ti 2 hold földért l\1rri Gábor kijzeli rokon mosondrnói lkós fogdt mgához és tr tottá el A fiú ngyon rossztermészetű é3 engedetlen vol t N eveji)roikonátói többször megszökött és rendszerint csk 1--2 hét mulv tért hz ezért nevelőrokon hrgud0tt rá 1910 év december 1 0-én zonbn úgy eltűnt hogy z ót semmi hírt nem hllottk felőle A bírótól eltávozv 6 ór ngy p ihenőre Ip ihenőszobájb mentünk Járőrtár smnk meghgytm hogy csk feküdjék Ie és lud j ék nyugodtn én n em fekszem le mert z esettel fogok fogllkozni és tervet készítek további nyomozásr " Az eset összes körülménye t meghánytm-vetettem Egy e ltünési es et kiderítése Az gynu hogy fiút vtki eltette láb lól mind Nyomozt és hl: KOVÁCS SÁNDOR II lhdngy inkább meggyőződésemmé vált Ezen meggyqződésemet szkszprncsnok ( Ngybjom ) egyelőre helytáltónk tláltm és gondolkozni kezdtem zon hogy ki voln gynu:sítjhtó ezen súlyos bűn 1912 év február 25-én mint járásőrmester m gyr csere mény elkövetésévei Ok nélkül nem történik semmi óvári őrsre helyeztettem át tehát csk olyn vlki követhette el cselekményt ki Amilkor portyázásom lklmávl z őrskörlebhez tr nek fiú hlál érdekében állott Tettesként ezenkívül tozó Püski községben először megjelentem betértem köz sé házá;hoz ott mint őrs és j árásprncsnok főjegyző elsősorbn olyn egyén jöhetett számításb kinek "jó nél bemuttkoztm és közbiztonsági állpotok felől ér lklm Iehetett egy ilyen cselekmény elkövetésé re Ez deklődtem A főjegyző megnyugttott hogy náluk minden két követelmény egyenes irányhn muttott Mrri Gá rendben megy n"incs semmi :különös esemény Már távozni bor személye felé Elhtároztm hogy il nyomozást most krtm mikor főjegyző l;lzt mondtá hogy ezelőtt 2 már ebben z iránybn megejtem évvel történt egy eset h érdekesnek trtom meghll gtn i Másnp hjnli B órk or j árőrtársmt -- kit névleg kkor elmondj Válszomr!hogy engem minden érd ekel megnevezni már nem tudok - felkeltettem elmentünk sziyesen meghllgtom főjegyw!következőket dt elő : kisbíróért zt mgunk mellé véve M rri Gábor lká- Körübbel Ü l két évvel ezelőtt --: időt közelebbről meg sár mentünk Mrrit és feleségét felkeltettük és őket htározni nem t udo-tt - Mosondrnó iközségb Ől egy Mol pihenőszobá:b elővezettük J-árőrtársmt kioktttm nár József* nevű 1 6 éves golyvásnykú hülye árv fiú hogy míg én z egyiket szobábn Ikérdezem ddig ő nyomtlnul eltűnt A fiút mindenfelé keresték köröztet másikt pihenő mögött őrzi úgy hogy bent elhngzott ték A mgyróv{lri csendőrség is nyomozt de eredmény szvkt meg ne hllj A felváltás úgy történt nogy telenül A fiú nyomtlnul ltűnt minth csk föld nyelte gynusítottk egymást n em is }áthtták így megk ezdtem voln el Mjd megjegyezte hogy fiú már többször is el kikérdezést A bíró áltl elődottkt mindketten beis tűnt hzulról de 2-3 hél mulv mindig visszkerüjt most merték zonbn végleg nyomveszett A bűpcselekmény e lkövetés i módjár vontkozó fel tevésem i volt Ihogy Mrri fiút Ikori ó rákqn ki PortyáZásomt folyttv Mosondrnó községbe ér c lt szbdb és közelben elhúzódó Dunágb lökte tem hol z eset után térdeklődtem de főjegyzőtől meg A " hull vlmi bokorb vgy gyökérbe elkdt és rert tudoukon kívül egyebet nem hllottm nem ke ült meg SzolgáltJból bevonulv z örs legénységét is megkér Tudtábn voltm nnk hogy tnukt és tál:gyl d-eztem kik főjegyző elbeszélését megerősítették zzl bi-zonyítékot beszerezni már nem l ehet s így nem tehetek hogy z ügylben több íziben nyomoztk de eredményt nem mint gynusítotbkt keresztkérdésekkel - h mást tudtk elérni ei ientmondásoklb kéverpi így is cselekedtem lehet k cs Akkoribn mgyróvári szkszprncsnok urt is " Ai első :kérdésem z volt hogy Zn p reggel mikor é n he!yettesítettem így rendes szolgáltb őrj árt por fiú tőlük utoljár eltávozott mit ettek Teggelire? Erre tyázásr csk ritkán mehettem de fiú eltűnésével zért kérdésre már nem tudt:k egyformán felelni zért ezt á1lndón fogllkoztm Különösnek trtottm hogy vl ki és hsonló legpróbb részletekre is kiterjedő kérdes ei ddig i smételtem míg Zt nem észlelteli1 ho-gy most met * A neveket megváltoztttuk SZe7 k H herélő vgy miskároló más törvényhtóság teriile tén is óhjt herélni vgy miskárolni köteles ezt mege\őzőleg igzolványát z illető törvényhtóság első tisztviselőj ének 00muttni és kérni igzolványánk törvényhtóság terüle tére vló érvényesítését Az lispán (polgármester) ilyen esetben törvényhtósági m kir álltorvos meghllgtás után szükséghez képest z igzolványt sját törvény htóság területén vgy érvényesíti vgy nnk érvényesí tését megtgdj Nem esik rendelet htározmány lá z h szegődményes cseléd pásztor knász vgy csordás heré lést vgy miskárolást állttrtó gzdáj ánk sját állomány beli állt ján sját mjorjábn rendes szolgálti kötelességé ből kifolyólg h mindj árt külön j utlmzásért is teljesíti A rendelet megszegése hivtlból üldözendő kihágás és elkövetője 1 5 npig terjedhető elzárássl ( ezenfelül esetleg 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel) bünteten9ő (7 pont) A feljelentést főszolgbíróhoz kell megtenni Nmllj I N - - MII

16 1 930 december 10 CSE NDORSf:GI LAPOK már helyes úton h ldok A ikikérd ést tovább foly tttm O khmr odáig j utottm hogy Mrri és felesége feltevésemben fontos s zerepet betöltő Dun" vizét is megemlítették mikor od nyiltkoztk hogy z utolsó np reggelén reg;geli elfogysztás után M rri Gábor fiúvl!kálnoki réven át Dunág mellett ve zető gylogúton M osonb ment zért hogy neki z egyik ü zletben ruhát vegyen Azután vihol cselédnek el krt helyezni A szbóüzletbe be is mentek de zltt míg szbó kért ruhát erőkereste és k t irkt fiú z üzletből észrevétlenül kiszökött és nyomtlnul eltünt Mrri Mosonból így csk egyedül tért!hz Most már tisztábn voltm zzl hogy fiút fel tevésemben fogllt módon M rri tette el láb lól és fele sége dorogbn árttln Az sszonyt hzbocsátottm Mrr i t pedig őrizet lá vettem zzl hogy z áltl elő dott kt Mosollbn fogjuk t i!:ztázni M egjegyzem hogy keresztkérdésekk el történt úgynevezett srokbszorítás körülbelül két ór hosszái g trtott Mrrivl elindultunk Moson felé és z útbe"ő terep tárgykt is leportyáztuk Üt<özben Mrrihoz nem szól tm egy szót sem hgytm hdd gondolkozzék_ Én zon bn nnál többet gondolkoztm zon hogy z eset miként történhetett M ikor már t i szt képet lkottm mgmnk Kálnok községhez közeledtünk Egy fitl erdő m ellett hldtunk A np erősen s ütött M egálltm és hűvösön egy ágrkásr leültem Mrrit velem szembe j árőrtár smt pedig melléj e ültettem M rrink k dtem lel kére be!szélni hogy most már nincs mit tgdni ismerj e be hogy fiút ő tette el láb JÓl de z megmrdt tg dás mellett Erre zt mondtm neki : "Nézze Mrri úgyis tudok mindent hiáb tgd" Erre Mrri mosolyogv zt mondt h tudom hát mondjm el M ire én következőket mondtm neki : " Mg fiúvl vesződséget már megunt gondolt h elte3zi Iáb lól ikét hold föld mgánk mrd :és cs ládjávl így könnyebben éllhet Azért vitte fiir fi út Mosonb Dunág melletti gylogúton hogy onnn fiú!: Du áb Bökje A vízi fiút elkpt: és lvitte Ügye- így történt?" Erre Mrri zt felejte hogy úgy volt de gyereknek ví belökése nem í gy történt Ekkor zt mondtm : "Hát mondj el nogyn történt?" E lődt hogy Dunág egészen tele vott vízzel M ikor mell ette hldtk ő megállt lehjolt vízhez s bból ivott Kér dezte fiút hogy ő nem szomjs-e fiú igennel felej t Erre zt mondt neki <hogy hjoljo vízbé és igyék úgy hogy ő is ivott víz jó A fiú prton hsrfeküdt belehjolt vízbe mire ő fiú egyik lábát megkpt felemelte s fiút mély vízbe tszított Azonnl e lmerült csk klpj mrdt víz felett de ví-z zt i s elvitte A vízet figyelte tovább de fiú huháját víz nem ve tette feto Egyedül ment hz Feleségének is zt mondt hogy fiú Mosonbán ú gy szökött el tőle Ezután beismerésben lévő tettessel l{álnok községbe siettem jegyzői irodáb Ott tláltm j egyzőt és kpzségi bí r t Mtri zok előtt heismerő- vllomását új ból elmondt zt j egyzőkönyvbe vétettem hogy Ih eset leg - bíróságnál tgdn legyen mivel bizonyítni De még ezzel sem elégedtem meg hnem tnukk) együtt kime ntünk helyszínre ott megmuttt hogy hol és <ho gyn ittk Dunágból és hogyn lökte fiút - vízbe Gondolom hogy z olvsók zt mondják hogy ügyet lenül jártm el mert tettes könnyen hele"eth tte voln mgát Dunág vizébe és trthttm voln emijtt há tmt Igzuk vn de rr én is gondoltm ezért mielőtt víz;prtr feküdt voln két lábát összebilincseltem z átfűzött fűzőlánc végét pedig járőltárs inriml kezünk ben trtottuk 1075 Azután z örsre kísértük mjd tényvázlttl mgyróvári kir j á rásbíróságnk átdtuk A győri kir törvényszék nevezettet gyilkosságért 8 évi fegyházr ítélte el Az eset tkiderítése olyn gyorsn ment hogy z őr j ártot i s leportyáztm és csupán 8 órávl mrdtm tovább tk int z előírt időnél Ezen esettel kpcsoltosn nem krok zzl fogll kozni hogy nyomozó csendőrnek milyen tuljdonságok kl kell rendelkeznie és hogy nyomozó szolgáltbn mi mindent trtson szem előtt mert zt Szut 66 -ábn bármelyik csendőr megtlálj Fitlbb bjtársimnk csk rr hívom fel fi gyeimét hogy szolgált érdekeit szem előtt trtv so hse hlogssák i nyomozást ne essenek Ptó Pál bűnébe : hogy ráérünk rr még hnem nyomozás bevezetésére mindig z első lklmt rgdják meg Ne ridjnk visz sz tfól hogy nincs s emmi nyom és kiin dulási pon t mert egy kis leleményességgel mindig iehet sikert elérn i A z t hiszem leírt eset bizonyíték rr hogy z eredményt én is csk lelkí lsmcretes köteleoségteljesíté semnek és önbizlmmnk köszönhettem H ibá ból mulsztásokból és sikerekből egyránt le het tnulni Ezen esetnél ngy hibát követett el z örs kkor midőn z z eltűnésnek egyszerű megszökéssel vló mgyráztát Mrritól minden bírált nélkül elfogdt és in tézkedéseit is csk ebben z iránybn tette meg Az eltűnésnek más elképzelhető mgyráztár nem is gondolt A nyomozásnk elsősorbn is zt ken eldönteni ho y mi történt? ( Szut 392 p ) Ennek eldönthetése végett először fel kell zt kérdést vetni hogy mi történhetett vgyis el kell képzelni z összes lehetségesnek látszó m gyráztokt Ebben lz esetben pl megszötk:és öngyilko ság vgy véletlen bleset folytán közeli Dunáb fúlás és végül hrmdik személy szándékos csele kményének fenn forgás egyránt elképzelhetők voltk Az egyes elképze lések megdt irányokbn nyomozást le k ehett voln folyttni H ezt nnk idején z örs megteszi úgy z eset jóvl előbb!k iderült voln Vlószínű z is hogy z eltűnés után rövid idővel m egindított ilyen nyomozás során tárgyi Ibizonyítékok beszerzése is sikerült voln ( Hull esetleg klp ) Ezt tnulságot vonhtjuk le z elkövetett hibákbór A 18 hónppl később sikere en lefolyttott pótnyo mozás kizárólg Kovács lhdngy egyéniségének z ér deme ki ennél nyomozásnál tnuságot tett rról hogy mindzon tuljdonságokkll és képességekkel rendelkezik melyeket Szut 66 - nyomozó csendőrtől megkíván A sikert kötele sségérzetének önbi7jlmánk leleményessé gének és szkértelmének köszönhette Itt csk szkérte lemre Jk runk rámuttni S ikert ért el egy - vlljuk meg őszintén - teljesen reménytelennek látszó esetben lélektni ismereteinek segítségévell M egmuttt zt hogy helyesen feltett keresztkérdésekkel legpróbb lészletek fol ytonos firttásávl miként lehet z igzságot oly em berből kivenni kinek egész biztosn esze ágábn sem volt beismerő vllomást tenni A gynusított ki-kérdezésé nél megengedett -és ií5en jól hsználhtó fogás z Ú n "érni hgyás" is külonösen súlyosbb lelkiismeretet erősen fogllkozttó bűneseteknél Kovács lhdngy l klmzt ezt z eszközt kkor midőn gynusítottt első kikérdezése után hossz&bb időn keresztül gondo1kozni és töprengeni hgyt mjd hirtelen elébetárv bűncselek ményről lkotott elgondolását őt beismerésre bí rt

17 107 CSENDŰRSÉGI LAPOK 1930 december 10 1 IIIMII (Frnciország) Uevue de l Gendrmerie 15 szám A német csendőrséget ismerteti lp Ez háború előtt ktoni őrtestület volt mely minden állmbn hdügyminiszter lá trtozott Békében létszám fő volt most főre emelték fel Közöttük 2000 fő lovs A háború után német csendőrséget polgári testületté szervezték át s belügyminiszter lá rendelték A csendőrség zért őrzi régi ktoni hgyományit Egyesületeket lkotht Sok csendőr sportegyleti elnök A spor:t Németországbn pedig háborúr előkészítést jelent A csendőrség " Lndjgerei" elnevezést nyerte A csendőr elnevezés " Lndjger" (vdász) elnevezésre változott csendőrállomás (Gendrmerie-Sttion) " Lndjgerstelle" elnevezésre Minden német állmnk megvn sját csendőrsége Berlinben vn két - jelenleg ezredesi rngbn levő - felügyelő (Inspektor) kik z egész birodlom csendőrségei fölött központi ellenőrzést gykorolják A porosz belügyminisztériumbn két osztály vn Ezek egyike számdások és ruházt másik pedig felszerelés fegyverzet kerékpárok lovk utomobil ok kiképzés és ellenőrzés ügyeit végzi A ;német csendőrség visszkívánj régi ktoni szervezetét mi okulásul szolgálht zoknk kik frnci csendőrségnek hdügyminiszter htásköre lól belügyminiszter lá rendelését óhjtják A német csendőrök változás dcár megőrizték régi testületi szellemüket és igen képzettek Közli zután lp német csendőrség kiegészítésére szolgáltár fegyelemkezelésére belső szolgáltár elhelyezésére ruháztár és felszerelésére illetékeire techniki ellátásár vontkozó megjegyzéseit Kiemeli hogy minden német örsnek fényképezőgépe _vn Elég tekintélyes motorkerékpárok szám s zonkívül minden csendőrnek kerékpárj vn melynek fenntrtásár 60 márk évi átlány t kp A felszereléshez még gumibot is trtozik Egyes csendőröknek lendőrkutyáik vnnk Bjorországbn skí hsználtár is kiképezik csendőröket A német csendőrségek jól vnnk fizetve Háború esetére német csendőrség tábori csendőrséget állít ki Végeredményben német csendőrök meg vnnk sorsukk1 elégedve Ngy tekintélynek örvendenek mi megkönnyíti szolgáltukt Visszkívánják zonbn régi ktoni jellegüket Külön kiemeli II lp porosz csendőrséget melynek létszám ember bjor csendőrségé 850 fő A frnci csendőrség 1929 évi működéséről beszámolv felemhti hogy z elmúlt évben csendőrségnek 575 gépkocsi (motorkerékpár) állott rendelkezésére melyek kilométert futottk be la szolgálttl kcsoltbn megállpított bűntettek szám z 1928 évi 3582-ről 3275-re csökkent vétségeké zonbn ról re emelkedett Az elfogások szám Kihágás volt Két csendőr esett blesetnek áldoztul 44 megsebesült A köztárssági gárd gykrn vétetett igénybe rendfenntrtásr sztrájkoknál Különösen Limogesnál hol igen jól iállották meg helyüket Itt sok sebesülés is történt Életmentést különböző lklmkkor 157 esetben teljesített ;csendőrség Az 1929 évben 12 csendőrt öltek meg 418 szolgáltteljesítés közben megsebesült 23 csendőr l>edig meghlt A lp közli z lgeri csendőrség történetét ig Abd el Kder bukás után ngy háborúk végetértek Ekkor kezdődött Algeri voltképeni birtokbvétele Volt még több ellenállás mit le kellett verni Köztük Suled-Sidi-Cheik ellenállás mely O évig trtott Kezdetben Aumle herceg lett kormányzó ki értette dolgát de z 1848 februári forrdlomkor Angliáb volt kénytelen menekülni A német- frnci háború kitörés éig minden politiki változásoktól füg öt III Npolem csász ár Algeriából rb királyságot europl gyrmtot es frnci erdekterületet krt csinálni Algeriábn 1847 ájus 13 ót Lemire lezredes volt csendőrprncsnok Aumle herceg bizonyos csendőrlétszámleszállítást jvsolt oly időben midőn létszámot éppen emelni kellett voln Ezt dcár közbejött politiki változásnk és Lem re lezredes tiltkozásánk Clvi c hdügyminiszter mégis végrehjtott 1848 december 19-en Rendelete folytán z friki csendőrlégió létszámát 708 főről 582 főre lovk számát pedig 448-ról 377-re szállították le úgyhogy csendőrség osszlétszám 21 tisztet 336 lovst és 225 gylogost tett ki A tisztilétszám következő volt : 1 lezredes mint légióprncsnok ; 1 chefdescdron- és 3 százdos százdprncsnok ; 1 százd- mint szksz- (hdngyság) prncsnok (Algerbn) ; 1 gzdászti főhdngy; 3 gzdászti hdngy vgy lhdngy; 11 hdngy és lhdngy A százdprncsrokságok Algerbn Blidábn Constntinebn és Ornbn állomásoztk A létszámleszállításnk káros következményei rövidesen érezhetőkké váltk Ezért 2 százd lgeri vdászt rendszeresítettek 1849 október l-én Ezeknek hivtás volt z friki csendőrség megerősítése 1852 május 20-án zonbn feloszltták őket A csendőrség kérdését zután úgy oldották meg hogy megerősítésére bennszülött csendőrséget lkítottk mely helyi és személyi ismereteivel mint tolmács és mint vezető támogtt frnci csendőrséget nnk szeme füle és nyelve" volt A költ;pp-eket frnlífl ccpl10őrök létszámán "Ik leszállításából krták előteremteni mi ellen Vernon ezledes erélyellen tiltko7ott VpOre előh:lnv""t"l<: szük Réges ÖSR7eg-et s z 1855 márcill" 10 rendeleupl 7H2-ről 661 főre emelték lét>:zámot rnelyből 21 tiszt 400 lov"- 220 gvlogcsel1dőr s 20 csptfiú (enfnt de troupe = ktonáknk csptnál nevelt gyermekei) volt 1849-ben Fumt ezredes 8 hó mulv pedig Domiguet de V rnon lezredes lett prnc;nok ki igen sokt tesz lárendeltiei érdekében különösen hogy megfelelő elhelyezéseket biztosítson számukr 1852 jnuár 22-énl Bonprte Npoleon császár 3! ktoni étmet lpítj évi 100 frnk érempótdíjjl Ugynezen évben!köztársság elnöke Mrs-mezőn ngy ktoni ünnepély keretében osztott ki csptoknk z új zászlókt melyen z friki csendőrlégió is küldöttséggel vett részt s elnyerte /zászlóját és 1853 években z egyenruhán is változttás történt Az övön ss helyett kkst lklmzták A császári csendőrség (Gendrmeri imperile) elnevezés helyébe z "friki nyilvános biztonsági csendőrség " (Surité publique Gendrmerie d Afrique) elnevezés lépett Sok bj volt lkosság közt Pusztított láz sáskák vízárdások zord telek A nyomorúság mitt sok dolg volt csendőrségnek Az 1848 évi forrdlom után lkosság is mozgolódott zt hitték vége frnci urlomnk A sok politiki változás zvrokt okozott de ktoni erők kiküldése áltl - mi 2 évtizeden át trtott >- IDeg lett szilárdítv és ki lett terjesztve frnci urlom A hdiválllkozásokbn csendőrség mint tábori csendőrség mindig dicsőségesen vett részt Ezért 1851-ben Vern on ezredes megkpt becsületrendet és számtln tiszt ltiszt és csendőr nvert kitüntetést 1855-ben Duvl lezredes 1866-bn Billet ezredes (SpnYblország) ct6ber 1868-bn Colonjn ezredes lett z friki csendőrlégió prncsnok -0- Revist Tecnic A címkép Grci csendőrlezledes riz mely Szent Szűzt mint csendőrség pátronusát ábrázolj ki egy csendőrjárörnek látományszerűen megjelenik Pstor José őrn folytti cikksoroztát biínügyi!zemélvzonof;{tás tári!viibn Vizsg-:Ut trg-vává teszi 3J Spnyolországbn hsuláltbn levő személyzonossági Ígzolványokt S rr következtetésre :iut hogy vlmennyi között ktoni még leg:iobb esk fénykénnel és újlenvomtokkl kellene zt tökéletesíteni A cspndőrf; g il1zolvány ng-yon tiszteletreméltó ugyn mennviben 1845-ből szármzik és csk 80 év után vqyís 1925-ben változott nnvihól hogy más ngvsághn állítiák elő de semmiesetre sem ífelelhet meg modern követelményeknek Rodrig- Zrg-os bölcsész tnár z erkölcstnról fog néhánv elődást közölni Rekezdéfliil z emberi társdlomról áltlábn ír rövid fejtegetést melyet 3 csoportb oszt : ú m csl:srli fog-llkoz Ri és nojitikfli csonortokr A B ; engedélynélküli fegyverhsznált és iegyvertrtásr vontkozó 1929 novemberben kelt törvény rendelkezéseit ismerteti melyeket csendőrségnek ismernie kell

18 1930 december 10 CSENDÚRSÉGI LAPO K 1077 Az országutk hsználtár vontkozó törvények és rendeletekről folyttólgosn megjelenő immá l 13-ik elődás forglom ról szóló nemzeti útlevél kezeléséíől ;és kiváltásáról M A lp folyttj okttását z örsprncsnoki vizsgár készülő ltisztek számár A folyttás bűntények és kihágá J;ok foglmit mgyrázz fogllkozik továbbá fegyvergyárk állmi ellenőrzésével vlmint lőfegyverek engedély nélkül vló hsználtár és trtásár kirótt büntetésekkel Előkészítésül z évente ősszel megtrtott ktoni ellenőrzésre melyet ngyrészben csendőrségnek kell végeznie lp ismerteti z e tárgybn kidott áltlános vlmint z egyes fegyvernemekre vontkozó részletes ktoni rendelke zéseket A lp bemuttj! José Grrigos cs szd s rckép ét ki z idei nemzeti lövészversenyben rövid fegyvernem ekben győztes mrdt Pster José őm folyttj z előbbi lpbn! htóságok elleni kihágásokról és zok büntetéséről megkezdett értekezését Mgyrázz hogy ki értendő htósági személy ltt és újból megelégedéssel állpítj meg hogy z új büntetőtörvény sokkl szigorúbb e tekintetben mint régi A " szolgált " rovtbn egy teljesen modern \fénykép fel :vételt látunk spnyol csndőrségi szolgáltból : Céspedes csendőrszázdos sját utóján szállít egy sürgős eset lklmából egy csendőrkülönítményt A búcsúzttót ugyncsk Grzi lezredes rjzolj A rjzon egy csendőrörsprncsnok tlálkozik bíróvl " Min gondolkozik olyn ngyon lbíró urm? " "Mert nem tudom hogy mitevő legyek A helybeli álltvédő egyesületnek vgyok z elnöke és z orvosi zt mondj" hogy g!lndférgem vn és elkrj pusztítni " A melléklet iudítványt trtlmz egy csendőrségi belszolgálti utsítás Jétesítésére Mjdnem irónikusn hngzik h csendőrség számár sok egyéb utsításon kívül egy új utsítást követelnek de változott viszonyok prncsolólg megkövetelik zt Létezik ugyn egy 1896-ból szármzó ideiglenes belszolgálti utsítás hdsereg testületei számár de háború ót hdsereg oly iránybn fejlődik mely úgys lván npont jobbn távo odik el csendőrség fejlődési irányától Kivéve rend és Ifegyelem változhttln elveit tlán már semmiféle közösség nincs hdsereg és csendőrség között Világos tehát hogy csendőrség belszolgáltár nézve más irányvonlkt kell megállpítni mint hdse regben (Csehország) ICetnické IListy szám -Q- Az egyik csehszlovák közbiztonsági szklp nemrégiben cikket írt rendőrség szolgáltánk fontosságáról és zt kimgslón csendőrségi szolgált fölé helyezte A " C L" vitáb száll cikkíróvl s részletesen indokolv!kifejti hogy két szolgált minősége nnyir eltér egymástól hogy igzságos összehsonlítást tenni vgy éppen egyiket másik fölé helyezni nem lehet A városi rendőr lkott helyeken mindig számítht segítségre lig kerül bb helyzetbe hogy önállón intézkedjék lkosságnk fontosbb tnácsokt djon A osendőrnek mgár utltn kell intézkednie elhgytott helyeken Az időjárás zordságánk kiszolgálttv kell portyázni lkosságnk tnáccsl irányításs! szolgálni tehát minden tekintetben egész embernek kell lennie A kétféle szolgáltot semmiesetre sem lehet szolgálti idő mennyisége ihnem egyedül szolgált minősége szerint elbírálni Egyes kivételes esetekben jobbn vált Ibe rendőrség mint csendőrség - mi szervezetében - de ilyen kivételes esetekből áltlánosítni különösen pedig z egyik testületet kimgslón másik rovásár értékelni ártlmár vn közbiztonsági szolgált érdekeinek s ezzel nnk célnk melyért két testület egyformán küzdeni köteles nélkül hogy tisztességtelen versenyre keln nek egymássl Az évi szbdsá&1kiméret ellen állndó pnsz mivel szerzett jogoktól fosztott meg testület tgjit A mi szbdságoi-ási szbályzt ideiglenes jellegű de már z eddigi tpsztltoknk is be kellett tbizonyítniok z illetékesek előtt hogy ez rendszer nem trthtó fel tovább A mi rendszer csupán üdülési szbdságot ismer zzl is ngyon szűken bánik s h vlmely csendőr bármily okból ennek kiméretén felül kénytelen szbdságot igénybevenni zt következő évi sz bdságigényből levonják A táv9li keleti vidékeken szoj;gáltot teljesítő k Soére1mezik zt is hogy utz!ljsi npokt nem kpnk Belles politiki ellenfelének Stribrny volt miní<lzternek lpj erősen támdj lhjek törzskpitányt zért mert prági Tendőrigzgtóságon tudosítóosztálybn meglevő beosztásán felül Klofc szenátor mellett titkári teendőket is végez A "C L" védelmébe veszi Hjeket ki háború ltt is rendíthetetlen hzfi és; z Ú ill mffiánk tgj volt s így z kkori állmhtlomml szemben állndón életével játszott zokkl ellentétben kik hzájuk nyelvéért nn3jk idején szégyenkeztek s m mégis zt rngot érték el mint Hjek és társi Stribrny-ék támdását közönséges ráglmzásnk minősíti A belügyminisztert ez év tvszán csendőrség pótlékink rendezése ügyében interpellálták Válszábn belügyminiszter kérdés rendezését z összes közlklmzottk pótlékink Tendezéséig és z állmháztrtás kedvezőbb helyzetéig elhlszt j A lp válszt semmitmondónk és republikáhn divtos tisztességtelen közlklmzotti politikánk nyilvánítj A -létszámhiány egész vonlon érezhetővé vált rengeteg csendőr megy betegség címélll Inyugdijb újbbn ismét 480 jelentkezőt vettek fel nem iylószínű zonbn hogy ez 3/ Iszám hiányt pótolhtná A vörqs sjtó erős kirohnásokt intéz csendőrség ellen prági tüntetés ek elfojtás mitt Ez z csrkodás bizonyíitj legjobbn hogy cselldőrségre szükség volt s hogy z feldt mgsltán állott Knobloch tbk z új felügyelő mint volt prági országos csend pk búcsúzik lntsitól A lp szerint Knoblochot áltlájbn szerették s ezentúl is szívesen emlékeznek meg ról szám Vezetőhelyen lemlékezik meg csendőrség szkegyesületének feloszltásáról Érthető; hogy z egyesület sok esetben volt kénytelen kritikát gykorolm egyes kormánykörök ténykedése felett mi z utóbbiknk nyilvánvlón kellemetlen volt A demokrtikus lkotmány folytán htlom nnk idején kénytelen volt tűrni ;neki nem tetsző egyesüléseket is h céljár ielhsználhtt őket Ugynez htlom megerősödvén minden lklmt megrgdni igyekezett hogy z ilyen testületeket és egyesületeket eltegye láb lól Az ok ngyon kicsinyes!volt ebben z esetben és zt látszik bizonyítni hogy sokkl ngyobb érdekek játszottk közre kuliszszák mögött mint egy ügyetlen sjtóközlemény melyet feloszltás okául állítottk be Az egyesület feloszltásávl még kisebb lett csendőrség reménye rr hogy vlh is sját egyesülete lehessen Erélyes szvkkl utsítj vissz z Obzor beállítását hogy feloszltott egyesület tgjit legionisták krnák kezeik közé kprítni Egyébként feloszltás ügye z egykori egyesület tgjink pnsz folytán legfelsőbb közigzgtási bíróság elé került mely vlószínűleg nem d mjd igzt belügyminiszternek ki feloszltást ilyen drákói módon hjtott végre Az Obzor cikkeivel szemben zt írj hogy z osztrák csendőrségnek korántsincs jobb dolg mint csehnek Illetményeiket vizsgálv kitűnik hogy h egyes tételeknél jobbn is vnnk díjzv más téren viszont rosszbbul állnk A szolgált egyformán terhes s legfeljebb szbdságolás humánusbb Ngy sérelme z osztrák csendőrségnek hogy polgári bíróságok ítélkeznek felette s csendőrök büntetéseiket polgári fogházkbn sokszor olyn gonosztevők társságábn töltik le kiket éppen ők juttttk törvény kezére Semmiféle tekintetben nem irígylésreméltók z osztrák kollégák A lp felhívj olvsóit hogy mgyr lengyel és német htárszél ről is küldjenek be tudósításokt szomszédos csendőrségek viszonyiról I A prági békebíróság első tárgylás z Obzbr ellen megindult sjtóráglmzási és kártérítési ügy volt melyet csendőrségi önsegélyző egy te t indított nevezett lp ellen Az Obzor helyreigzító nyiltkozt közzétételére kötelezte mgát A régi és új nyugdíjsok egyenjogosításár vontkozó törvényt négy hónppl ezelőtt hirdették ki de nyugdíjsok közül egyik se kpt meg még pénzét Ok ennek z lehetetlen bürokrtikus rendszer mely számtln olyn kérdésből álló dtívet küld szét z igény jogosultknk melyekre minden számvevőség nyilvántrtás bőven megfelelhetne A rengeteg írás között központok nem tudnk rendet teremteni nyugdíjsok pedig tovább éheznek A belügyminisztérium csendőrségnél prncsnokképző tnfolymok felállítását rendelte el melyek hdseregnél már régebben fennállnk Ngybitsén gyonlőtte mgát Ryhly Richrd csendőrőrmester Tettének ok ismeretlen

19 1078 I 1980 december 10 C SENDŰRSEGI LAPOK Am újbb irányzt kpcsán mely csendörséget és rendőrséget egyesíteni igyekszik lfigyelmezteti rendőröket hogy nem mind rny mi fénylik s csendőrségnél igzán kevés z rny Besztercebány mellett rendőrkutyávl 2 órán belül ál lpították meg egy pénzlopás tettesét A központi nyomozó osztály töltényhüvelyek lpján állpított meg egy két év előtti gyilkosság elkövetőjét A cseh rendőrség z egész világon kereste Prágából nyomtlnul eltűnt Kletinskij orosz menekült tnárt Kisült hogy z illető prági rendőrség fogház ábn közszem érem elleni kihágás mitt kiszbott büntetését tölti A lp megjegyzi hogy ez kuttás nem szolgált cseh rendőrség dicsőségére E Il N I I M í l Az oroszorszgl cseh-szlovák légió történe te Ko moly értékes munk látott npvilágot mgyr kjönyv picon Rácz Kábná:n őrngy tollából A szerző fenti című könyvének bevezetése gynánt pánszlávizmus keletkezé sét és fejlődését tgllj cseh szerb és orosz politik relációit különös tekintettel Mgyrországgl vló ösz szefüggésükre Áttér ezután és tömören ismerteti z orosz forrdlom előkészítését és lefo:lyását Kerenszki és Milju kovék márciusi forrdlombn béke jeliszváv:fj<: ereked tek felül de zután hzáruló módon megvesztegettettéik mgukt és háborút tovább follyttták Ebbe zután ibe lelbuktruk és győzött Lenin wki zonnli békét hirdetett külső eiienséggel és hrcot zok ellen kik z orosz né pet idegen érdekekért vágóhídr vitték A könyv főcélj z hogy volt mgyr hdifoglyokt mentse világszerte elterjesztett cseh ráglmk ellen melyek szerint mi hdifoglyink mint bolseviki hjlmúk főtámszi voltk szovjetnek A!könyvből zután 1áthtj z olvsó hogy szerencsétlen iktonáink miért l éptek be szovjet sere geibe A könyv t ermészetesen részletesen ismerteti miről címe beszél csehszlovák 1égiók szereplését m eglkujá suktól egészen ddig míg Kolcsákot cserbenhgyták Az Író igen érdekes értékes és eddig még ismetetlen fel nem dolgozott dtokt hoz munkájábn é s vlóbn megerdemli z érdeklődést A könyv ibolti ár P csendőrség tg jink 4 ;pengő Megrendelhető ikövetkező címen : Rácz Kálmán őrvujlfjy Mkó Vármegyeház (Testnevclés) vgy B udjp es t VIII tjllői-út 66 II e m 3 (Telefón: J ) - 0- Térképészeti közlöny címmel z ÁJ!mi Térképészet kidásábn f év őszén: j elent meg z eddig is nélkülözött folyóirt A tél1kép et körébe vá!gó ismertetéflek és tnul mányok j elennek meg benne mejyek me1lett hogy szk szerű és korszerű!kérdésekkel fogi:ij;oznk igen lklma világháb01 úbn újításként üdvözölt rohmosok intéz ménye éppen nem új dolog mint sok mái) újnk hitt ktoni I efonn sem z MÚ1 me[!/jolt XVI száz t Lndsknechtjein él is hol II 1ohmosokt tlál6n "e lveszet t cspt" -nk (ve1 IMene Hufe) nw6zték s1lik rr il! hogy Ihelőlük még térképészeti d01gokbn ke vésbé j ártsk is ismereteket szeremenek A csendorség r s ére is!különös fontossággl bírnk zok közlemé nyek melyek egyszerű és könnyen érthető módon tárgyl j ák zokt tudnivlókt melyeket mindenkinek ki tér képpel fogilkoziik ismernie kell Igen hsznos z z út muttás mely es térképeken tjálhtó változá sok mikénti keresztülvezetés ére vontkozik A Térképé szeti Közlöny különös gondo t forditott rr hogy szö veget számos vázlui térképszelvénnyel és fényképpel te gye heszédesebbé és< minél könnyebben érthetővé Az örsöik ebből igen sok é rtékes dtot meríthetnek m feldtuk megoldásához midőn évenként kétszer térképeken tlált változásokról j elentéseket kell feiterj eszteniök A Térképé szeti Kö löny mellékietei kö öt t továbbá értékes segédesz közök tlálhtók melyek gykorltlnbbk részére térk épolvsást megkönnyítik Ilyen pl " Kis Jelkulcs" mely térképek legfontosbb egyezményes j eltéseit és különféle térképek szelvényeit trtlmzz Az évenként megjelenő 4 füzet előfizetési ár csendőrök részére évi 6 p és részletekben is fizethető A folyóirt közvetlenül z Állmi Térképészetnél ( B udpest IL Retek-utc szám) rendelhető meg A befizetések Térk épészeti Köz löny áltl küldendő csekklpon C Posttkrékpénztári csekkozáml 64819) eszközölhetők A b él csv odás r Melzáródás" b MáJbbikb-n olyn betegségről lesz s ó mely sé rü lések és mérgezések m e l lett ránylg leggyorsb bn szokt z é l etet kioltni A bélcsvrodás okozt veszély SOkkl ngyobb már i smertetett vkbélgyul l dás okozt ves é lynél ( Csendőrség Lpok 1928 szept 20 ) Aki ezeknél ib etegségeknél nem fordul zonnl orvoshoz z közvetlenül z léletével j átszik Különösen á l l ez bél c svrodásr Az emberi testnek táplálój Ifenntrtój fűtő nyg táplálék mely tápláló cstornábn tehát szájbn gyomolb n és bele ben kerül feldolgo zásr A táplálócstorn :fogktól: kezd ve végig kerek számmi 9 méter hosszú E en 9 méter hosszú Úton történik meg belénk j utott ételeknek ég itloknk feldolgozás felszívódás kiválogtás H pl z em beri testet mint gépet fogjuk fel kkor ennek gép nek fütőpyg tápálék mely táplálék tápcstor nábn kárcsk gyerty elég ( oxidálódik ) A "Csend őrségi Lpok" 1929 április lo-én megjelent "Táplálko " zás című fejezetben hl lottuk hogy egy körinyű mun kát végző 70 kgr-os embernek 24 rór ltt 10 g r fe hérj ére 60 gr zsírr 400 g r cukorr ( szénhidrátr: ) 20 gr sór és 2 kgr vízre vn Iszüksége Hetven év ltt tehát 35 mázs fehérj e 1 4 mázs zsír 126 mázs cukor

20 l!jm ttiicémber 10 CSENDŐRSÉGl LAPOK 1079 és 525 mázs só és víz vonul át egy ránylg keveset evő 70 kgr-os ember bélcstornáján Gondoljunk rr milyen óriási mennyiségűnek kell lenni zoknk z ételneműeknek melyeket z embernek meg kell ennie hogy zo ból :fenti tiszt tápnyg-métermázsákt kitermelje Mindezekhez járul még hogy ugynosk 24 ór ltt mg gyomor fél liter ígyomornedvet helek lpedig 2 és fél liter bélnedvet tehát összesen 3 liter emésztőnedvet tel1iilelnek mi 70 év ltt még külön 76 hektoliter folydéknk felel meg A lenyelt ételek előbb gyomorb jutnk A gyomor ürtrtlm 2Y2-3 liter Ahol nyelőcső beleszájdzik gyomorb ott vn gyomor száj ott pedig hol gyomor átmegy!bélbe vn gyomorkpu Ez kpu soh sincsen állndón nyitv hnem csk bizonyos pró időközö ben (percenként átlg szer) nyílik meg Egy ilyen kpunyitás Jk1mávl átlgbn egy kávésknálnyi étel csúszik át kpun vékonybélbe Az ételek zonbn nem olyn sorrendben mennek át gyomorkpun bélbe milyen sorrendben zokt megettük hnem szerint hogy melyiket tudt gyomor előbb feldolgozni illetve belek számár elkészíteni Tehát megevett táplálék minőségétől függ z hogy mikor és milyen sorrendben ürül ki teljesen gyomr Igy pl víz tej főzelék stb már percek egynegyed- félór ltt átmennek kpun míg z úgynevezett "nehéz" ételek húsok sjt tojás töltött kápszt stb csk órák mulv tudnk kpun áthldni Rendes egészséges gyomornk zonbn z étkezéstől számított 5-6 ór mulv okvetlenül üresnek!kell lennie A tuljdonképeni emésztés bele ben történik Az emésztést már említett 3 liternyij emésztőnedv végzi el Ezeket rendkívül fontos nedveket táplálócstornábn lévő mirigyek termelik éppúgy mint pl z emlő tejet könnymirigy könnyet bőrmirigyek z izzdtságot nyálmirigyek nyált stb A bélnedvek vegyi htás J!:övetkeztében tápnygok elhsználhtó részei teljesen feloldódnk átlkulnk és mint hsznos tápnygok felszívódnk vérbe A nem hsználhtó lés egyre jobbn besűrűsödő egyéb tápnygok pedig l bélcstornábn tovább hldnk és végül testünkiből ki ürülnek Micsod erő hjtj végig 9 méteres!úton táplálékot? H bél csk egyenesen lefelé hldó cső voln kkor egyszerűen csk súlyánál fogv hldn végig rjt l táplálék A belek zonbn össze-vissz egymá son keresztül-ksul egymás között átbújv egymássl összefonódv helyezkednek fel l hsüregben helyenként lefelé mjd jobbr mjd blr sőt egyenesen vissz fel gyomor felé is hldnk Igy bennük lévő táp- lálék is hol lefelé hol jobbr hol!blr hol meg egyenesen felfelé kénytelen hldni tehát sját súly ellenében A tápláléknk ezt hldását belek mozgás id ézi elő A bél [lánk 3 rétege vn : 1 A bélfl belső flát redős erősen ráncos nyálkhárty borítj kllezredes eredetileg 1l!!Il ezredes helyettese volt és nnk jogit olyn mértékben gykorolt mint z ezredes zokt neki átdt Különben főhivtá8át 1; ezred- és szá"ldpénztárk ellenőrzése z ezredbíróság vlmint Ml ezred ruhájztánk és fölszerelésének mjd később legénység közétke-resének felügyelete is képezte Miután kötelmeihez trtozott zonkivül z ezred ehtéltjei érdekében birói felsőbbségi joggl felrum:wtt prncsnoknál közbenjárni "z ezroo Ilyjájlk" is nevezték 2 A nyálkhárty után kifelé következik körkőrösen tehát gyűrűk módjár futó körkörös izomréteg 3 Hrmdik bélflréteg kifelé bél hos szábn futó hossznti izomréteg Ez!belső!körkörösen és külső hossziránybn futó két izomréteg hozz létre bélmozgásokt H ezek bélmozgások nem lennének kkor legkésőbb 4-8 npon belül hlál váltná fel z életet A hshártygyulldásnál pl zért következik be Ihlál mert belek megbénulnk A fenti kétféle izom működése béltrtimt öszsze-vissz keveri Ezen keverés áltl zt éri el hogy táplálék érintke:bésbe jut l bél belső flávl nyálkhártyávl és ezáltl lesz meg nnk lehetősége hogy tápnyg felszívódhssék Ez keverő mozgás egyideig egy hel)lben trtj forgtj keveri béltrtimt de zután fellépnek körkörös izomösszehúzódá sok gyűrűs /befűződések s zok belet mintegy fojtogtv Ibéltrtlmt tovább lefelé végbél felé nyomják ijletve mguk előtt kifelé tolják Ezen bélmozgások kö:bben z egymáson keresztül-ksul fekvő telt bélrészek egymáson még el is ihengerednek és így helyüket is egyre változttják Vn tehát egy hengeredő bélmozgás egy gyűrűs befűződés okozt bélmozgás és egy keverő bélmozgás A bélmozgások állndóságát mozgások kiváltását elősegítik : 1 A <béltrtlom súly Ezért kell szilárd nygokt celulozét trtlmzó nygokt is enni 2 A tápnygból keletkező gázok 3 A belekbe 24 ór ltt átlg egy liter epe ömlik bele ; z epe z Jegyik legngyobb bélmozgást előidéző tényező Természetes dolog" hogy bélt:rtlom súly gázok feszítő ereje és z epe ingerlő htás bél flztábn levő idegek útján hozzák létre bélmozgásokt A táplálékok trtózkodási ideje gyomorbn legfeljebb 6 ór vékonybelekben 4 ór vstgbélben átlgbn 14 iór egész!séges rendes viszonyok közt H zonbn béltrtlom tovhldását belekben vlmi körülmény hosszbb ideig gátolj kkor létrejön z z életveszélyes állpot mit bélcsvrodásnk bélelzáródásnk nevezünk Ennek bjnk köztudtbn többféje neve vn Orvosi nyelven ileusz neve Heus görög eredetű szó mely elzáródást elcsvrodást jelent Máskor meg ugynezt bjt "mizerere" néven Ihlljuk emlegetni mi mgyrul bélsárhányást jelent mikor tehát!béltrllom nem rendes úton hnem visszfelé szájon keresztül távozik el hányás lkjábn A mizerere tehát vlóságbn csk egyik tünete bélelzáródásnk Mint már előzőleg hllottuk hogy bélcsvrodás (bélelzáródás) veszedelmesebb még súlyos vkbélgyulldájsnál is mert vkbéllob mindig lsswbbn fejlődik ki és h át is fúródik kkor is előbb csk helyi tünete et okoz lés csk z ötödik np táj án szokott kifejlődni z életveszélyes hshártygyulldás Ezzel szemben f bélcsvrodás esetleg már pár órán belül test áltlános megmérgezésével különösen pedig ngy béldrbok esetleges elhlásávl és így egész bél részek átszkdásávl z elhlt részek esetleges leszkdásávl járht Mi okozz bélelzá1ódást (bélcsvurodást)? Minden olyn körülmény mely megkdályozz bélcstornábn béltrtlom tovhldását A bélelzáródás tehát egyik ritk jbetegség melyet nem bcillusok idéznek elő A <bélcsvrodásnk két főok vn ;

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2008. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 10:00 ór A 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben