1. oldal, összesen: 63

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: 63"

Átírás

1 a Év A Mezıgazdasági Takarékpénztár RT-tól 40 ezer útépítés hitel kölcsön felvétele aszfaltozásra. Határozat a városi alkalmazottak pótlólagos háborús segély segély háborús segélyérıl. Szolnok Város Néptanácsának javaslata útépítés fürdı Zagyva-gát aszfaltozásra, fürdı és gátépítésre. A képviselı-testület újjáalakítására, a közrend és a képviselıtestület háborús károk helyreállítására, továbbá a közrend háborús károk közellátás közellátásra vonatkozó intézkedések. Elek István megbízása Hasitz Henrik tisztiorvos Elek István Hasitz Henrik tisztiorvos orvos egészségügy helyettesítésével Harsányi Gyula volt polgármester nyugdíjazása. Harsányi Gyula polgármester A képviselı-testület az önkéntes mentıtestület önkéntes mentı egészségügy további mőködését nem támogatja. mentık Határozat a városi iparvállalatok mőködésének városi üzemek ipar pénzügyi fedezetérıl. Határozat a háborús károkat szenvedett házak háborús károk adó házadó tulajdonosainak házadómentességérıl. Jelentés a város 5 millió koronás kölcsönének kölcsön hitel felhasználásáról. Határozat a fogyasztási adóhivatali alkalmazottak városi segély ruhasegélyérıl. adóhivatal Határozat városi alkalmazottak rendkívüli városi segély segélyérıl. alkalmazottak A városi néptanács határozatának érvénytelenítése útkaparók néptanács az útkaparók fizetésének emelésérıl. Határozat a felsıkereskedelmi rendkívüli felsıkereskedel oktatás segély segélyének kiutalásáról. mi Határozat a Szent Ferenc Rendház illetményeinek Szent Ferenc Tanácsköztársa kifizetésérıl, melyeket a Tanácsköztársaság idején Rend ság beszüntettek Határozat a villanyáram ára és vízdij felemelésérıl. villamos áram villany vízdij ivóvíz víz Határoza a régi városi fürdı épületének fürdı egészségügy A szegényházi gondozottak napi ellátási díjának szegénygondoz szegényház felemelése. ás A pöcegödrök és szennyvízgödrök tisztításának szennyvíz egészségügy közegészségügy vállakozásba adása. Balázs Béla ny. fımozdonyvezetı és családtagjai Balázs Béla felvétele a város lakosai közé. Spett Ernı megbízása a polgármesteri tisztség Spett Ernı polgármester betöltésével. 1. oldal, összesen: 63

2 a Év Küldöttség delegálása a belügyminisztériumba a város élelmiszer és tüzelıanyag ellátásána biztosítása céljából. Spett Ernı polgármester beszéde a békefeltételekkel kapcsolatosan. közellátás román megszállás Trianon Spett Ernı elsı világháború Intézkedések a lakásínség enyhítésére. menekültek Trianon lakás Határozat Kludik Gyula ny. polgármester Kludik Gyula polgármester Határoza város csatornázásával kapcsolatos Tanácsköztársa csatornázás ben elvégzett felmérések tárgyában. ság A kéményseprési díjak felemelése. kéményseprés Határozat Spett Ernı polgármester szolgálati Spett Ernı polgármester idejérıl és fizetésérıl. Bárány Pál részére a VII. sz. gyógyszertár Bárány Pál gyógyszertár egészségügy felállításának engedélyezése. Sárközy György kérelmére a városi alkalmazottak részére a villamos áram kedvezményes áron szolgáltatása. Sárközy György tisztviselık városi alkalmazottak A bérkocsi (fiáker) viteldijak megállapítása. bérkocsi közlekedés A piaci helypénz- és kövezetvámszedés bérbeadása helypénz Grosinger Hermann részére. kövezetvám vám piac vásár A városi közpénzek elhelyezése pénzintézeteknél. bankok városi pénztár pénzügyek özv. Vass Mátyásné szülésznı nyugdíjazása. szülésznı Vass Mátyásné egészségügy Bizottság felállítása a háborús károk felmérése háborús károk céljából. román ostrom A városi kovácsmunkák vállalatba adása Baldovszky ipar Baldovszky Gyula kovácsmester részére. Gyula A Nemzeti Szállodában katonatisztek Nemzeti Weisz Dezsı honvédség katonaság elszállásolásának biztosítása. Szálloda A Tanácsköztársaság idején kivégzett fehérek Tanácsköztársa / fehérlázadás Dusek Ferencné koporsói árának kiutalása. ság Gulyás Sándorné részére az újvárosi kocsma kocsma vendéglátás újvárosi kocsma Gulyás bérletének meghosszabbítása Sándorné Magyar A Magyar Takarékpénztár RT üzletbérletének Pénzügyigazgat Takarékpénztár meghosszabbítása (pénzügyi palotában). óság RT Varga József nyomdász megbízása a városháza nyomtatványszükségletének biztosításával. Varga József nyomda A városházán megüresedett állások betöltése. tisztviselık Határozat Kiss Zsigmondné és társai ingatlankisajátítási ügyében. ingatlan kisajátítás városi alkalmazottak Kiss Zsigmondné 2. oldal, összesen: 63

3 a Év Határozat Vezéry Ödön lakásbérletének tárgyában. Vezéry Ödön lakás vámház posta özv. Polyák Miklósné részére a Huszár kocsma Polyák Miklósné Huszár kocsma vendéglátás kocsma bérleti díjának csökkentése. Báró Jeszenák Anna polgári i tanítónı, Jeszenák Anna Trianon polgári oktatás felvidéki menekült felvétele a város lakosai közé. Dr. Halmos Andor segédtanfelügyelı, felvidéki Halmos Andor Trianon oktatás menekült felvétele a város lakosai közé A római katolikus szék tagjainak oktatás szék A községi közmunka mértékének meghatározása. közmunka Határozat a rendırség kiköltöztetésérıl a városháza rendırség városháza épületébıl. A városi iparvállaltok évi mérlegének ipar jóváhagyása. özv. Kiss Zsigmondné és társai ingatlankisajátítási Kiss ingatlan kisajátítás költségeire kölcsön felvétele. Zsigmondné A bérkocsisok kérelmét a képviselı-testület román bérkocsi elutasítja a román katonák szállításának megszállás Határozat az állami szolgálatba át nem vett városi rendırség rendırök foglalkoztatásáról. Határozat a városi alkalmazottak háború alatti városi tisztviselık elsı világháború szolgálati idejének kétszeres beításáról. alkalmazottak Határozat a Tisza-parton lévı vámház és vámház csendırlaktanya csendırség csendırtiszti laktanya lebontásáról. Dr. Hasitz Henrikné, a városi tisztiorvos özvegyének Hasitz Henrikné orvos tiszti orvos nyugdijügye Réti Béla aljegyzı nyugdíjazása. Réti Béla aljegyzı tisztviselık A közellátásról tett jelentés jóváhagyása. közellátás A fogyasztási adóhivatal alkalmazottainak városi tisztviselık adóhivatal drágasági segélyben részesítése. alkalmazottak Ötmillió krornás kölcsön felvétele a városi kölcsön pénzügyek városi pénztár közpénztár részére Határozat a vízdij 100%-os felemelésérıl. vízdij ivóvíz Varga József budapesti mérnök megbízása a csatornázás közmővesítés csatornaépítési munkálatokkal. A városi alkalmazottak 1919-ben kiutalt segélyének városi segély jóváhagyása. alkalmazottak Ezer korona adomány megszavazása a Külföldi Trianon Magyarok Patronázsa egyesület támogatására A Huszár kocsma bérbeadása özv. Polyák Miklósné részére. kocsma Huszár kocsma vendéglátás Polyák Miklósné 3. oldal, összesen: 63

4 a Év Löbenstein Jenıt nem veszik fel a város lakosai Löbenstein Jenı Tanácsköztársa túszok közé, mivel 1919-ben a túszszedésben részt vett. ság Szarvas András járandóságának felemelése a város Szarvas András kerékgyártó ipar részére végzett kerékgyártó munkákért. Gáspár Imre járandóságának felemelésének Gáspár Imre közegészségügy pöcegödör elutasítása a város pöcegödreinek tisztításáért. Jánossy Pál igazgató felvétele a város lakosai Jánossy Pál oktatás közé. Keszthelyi István igazgató felvétele a város Keszthelyi oktatás lakosai közé. István Székely György tanító felvétele a város lakosai Székely György oktatás Keresztfalvy Gyula rendırségi fogalmazó felvétele a Keresztfalvy rendırség város lakosai közé. Gyula A városi alkalmazottak kiküldetési napidíjának városi tisztviselık felemelése. alkalmazottak A városi alkalmazottak részére lakbérpótlék városi tisztviselık megállapítása. alkalmazottak Spett Ernı polgármester megválasztása a Jnk.- Mezıgazdasági Szolnok Vármegye Mezıgazdasági és Iparfejlesztési Spett Ernı polgármester és Iparfejlesztı RT. felügyelıbizottsági tagjává. RT Kerekes Sándor városi tanácsnokká választása. Kerekes Sándor tisztviselık Kiss Gábor jogszigorló megbízása a városi Kiss Gábor árvaszék árvaszéki ülnöki állás ideiglenes betöltésével. Ideiglenes szülıotthon létesítése a Hollandiából szülıotthon egészségügy Hollandia érkezett berendezési tárgyakkal. Farkas Sándor városi WC tisztító drágasági segélyben részesítése. Scheftsik István vármegyei fıjegyzıt a városi iparvállalatok felügyelı bizottságának tagjává választják. Farkas Sándor WC Határozat a városi kocsisok bérének felemelésérıl. városháza Scheftsik István ipar városi alkalmazottak közegészségügy Határozat a városi pöcegödör tisztítási vállalkozás közegészségügy köztisztaság ügyeinek rendezésérıl. pöcegödör Városi közellátási és közélelmezési hivatal közellátás A városi jéggyár által termelt jég árának jéggyár ipar A kereskedelemügyi miniszter 2,5 millió koronát utal árvízvédelem ki a város árvízvédelmi munkálatainak fedezésére A Huszár kocsma bérbeadása Riebner János kocsma Huszár kocsma vendéglátás Vajay József igazgató, menekült felvétele a város lakosai közé. Kolozsvári úti óvoda Vajay József oktatás Trianon menekültek 4. oldal, összesen: 63

5 a Dr. Tóth Tamás tanácsnok megválasztása takarékpénztári választmányi taggá és a Hangya Szövetkezetnél felügyelı bizottsági taggá. A városi közellátási vállalat felügyelı bizottságának megválasztása. Czeizler József Zagyva-parti ingatlanának megvétele házhelyosztás céljára. Czeizler József Alcsi-megálló melletti ingatlanának megvétele városi fekália telep céljára. A város csatornahálózatának kiépítésére Varga József mérnökkel kötött szerzıdés jóváhagyása. A MÁV sportegyesület 500 korona segélyben részesítése. A Szolnoki Nemzeti Sport Club 500 korona segélyben részesítése. Tóth Tamás közellátás Czeizler József Zagyva-part Czeizler JózsefAlcsi Külsı-Szolnok Megyei Takarékpénztár Hangya Szövetkezet házhelyosztás városfejlesztés közegészségügy köztisztaság Varga József csatorna közegészségügy városfejlesztés MÁV sport sportegyesület Nemzeti Sport sport Club A Constantin utca csatornázási költségeinek Constantin utca Konstantin utca csatornázás városfejlesztés A városi villamosvasút építésére kiadott engedély villamos városfejlesztés meghosszabbítása. A vármegyei törvényhatósági bizottság nem városi engedélyezi a városi alkalmazottak villanyáram tisztviselık alkalmazottak kedvezményét A vármegyei törvényhatósági bizottság nem engedélyezi a városi alkalmazottak háborús szolgálati idejének kétszeres beítását. tisztviselık városi alkalmazottak Év A Nemzeti Szállodában átmeneti tiszti szállások Nemzeti honvédség biztosítása- Szálloda Saáry M. Zoltán városi vevı nyugdíjazása. Saáry M. Zoltán vevı tisztviselık Abonyi Józsefné vállalkozó megbízása a szegénygondoz Abonyi Józsefné szegényház szegényházi gondozottak élelmezésével és ruháinak ás A Vásártéren sportpálya létesítés engedélyezése. MTE MOVE sport A városi képviselı-testület a Szolnoki Munkás Testedzı Egyesületet 500 korona segélyben MTE sport Határozat a vágóhíd épületének kijavításáról. vágóhíd A városi alkalmazottaknak kiutalt háborús és városi tisztviselık segély drágasági segélyrıl készült kimutatás jóváhagyása. alkalmazottak A Területvédı Liga részére holdanként 5 kg búza Területvédı Trianon biztosítása. Liga Határozat a gyárvárosi plébánia felállításáról plébánia Határozat az Alcsi állomástól a villanytelepig iparvágány építésérıl szénszállítás céljára. iparvágány áram Alcsi megálló villanytelep 5. oldal, összesen: 63

6 a Év Határozat 2 millió koronás kölcsön felvételérıl a közvilágítás villanytelep kölcsön közvilágítás biztosítása céljából. Határozat a város tüzelıanyag szükségletének tüzelıanyag főtés biztosításáról. A felsıkereskedelmi felügyelı bizottságába felsıkereskedel Lippich István Kormos Árpád Lippich István és Kormos Árpád beválasztása. mi A Temetı utcai iparvágány meghosszabbításának Vígh Gyula fatelep főrésztelep vasút ipar engedélyezése Vígh Gyula fatelep tulajdonos Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása. vadászat Alcsi-sziget A vármegyei Stefánia Szövetség támogatása 35 ezer koronával. Stefánia Szövetség csecsemıvédel em anyavédelem egészségügy Határozat ideiglenes rendırségi fogda építésérıl. A vallás ésközoktatásügyi miniszterhez kérelem rendırség intézése az állami iskolák fenntartási költségeivel oktatás kapcsolatos tartozás elengedése iránt Határozat a virilis városi képviselık névjegyzékének képviselıtestület kiigazításáról. virilisek Lakások építése a Libalegelın a menekültek menekültek Trianon Határozat a Nemzeti Szállodában kialakított átmeneti tiszti szállások tárgyában. Nemzeti Szálloda honvédség katonaság Határozat az évi közmunka mértékérıl. közmunka szükségmunka munkanélkülisé állami támogatása tárgyában. g Felirat intézése a kormányhoz a szükségmunkák Határozat a tőzoltók felügyeleti díjáról. tőzoltóság Határozat a pénzügyi palotában villanyvilágítás Pénzügyigazgat villany létesítésérıl. óság Határozat a város lakosai közé felvételért fizetendı Trianon menekültek betelepültek díjakról. Határozat a jegyzıi feladatokat is ellátó jegyzı tanácsnok tisztviselı tanácsnokok fizetési pótlékáról. A városi Közellátási Vállalat részére a Sóháznál fatelep közellátás ipar kereskedelem fatelep céljára terület bérbeadása A városgazda részére ruhailletmény megállapítása. városgazda tisztviselık A város csatornázási tervével kapcsolatos csatornázás városfejlesztés szerzıdés jóváhagyása. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása Gyura Gyura Kálmán vadászati jog vadászat Kálmán részére. Sipos Orbán vezetésével bizottság összeállítása a Sipos Orbán pénzügy város pénzügyi helyzetének megvizsgálására Az évi pótköltségvetés összeállítása. költségvetés pénzügy 6. oldal, összesen: 63

7 a Év Határozat a harangozói állás díjazásának felemelésérıl. harangozó Határozat a villanyáram és vízdíj felemelésérıl. villany víz ivóvíz Elek István megbízása a helyettes tisztiorvosi állás Elek István orvos egészségügy betöltésével. Határozat a Háromrózsa utcai óvodaépület Kolozsvári utcai szülıotthon egészségügy szülıotthonná alakításáról. óvoda A Constantin Iskola tanítóinak folyósított írószer Constantin oktatás tanítók átalány felemelése. Méhes Endre nép igazgató felvétele a város Méhes Endre oktatás lakosai közé. A gyárvárosi plébánia felállítására vonatkozó gyárváros újváros szerzıdés jóváhagyása. Drexler Urbán megbízása városháza könyvkötıi Drexler Urbán könyvkötı munkáival. A város bognármunkáinak bérbeadása Szarvas Szarvas András bognár András részére A tófenéki földek bérbeadása ugari gazdáknak. Tófenék Ugar A Felsıkereeskedelmi Iskola évi segélyének felsıkereskedel oktatás felemelése. mi Határozat a városi tisztviselık és alkalmazottak városi tisztviselık hivatalos idın túli munkáinak díjazásáról. alkalmazottak A kéményseprési díjak felemelése. kéményseprés A fuvarosok és bérkocsisok kövezetvámjának közúti kövezetvám közlekedés vám megállapítása. közlekedés közúti A bérkocsi fuvardíjak megállapítása. bérkocsi közlekedés közlekedés A róm.kat. nagytemplom toronyıri figyelı tőzoltóság templom toronyır erkélyének megerısítése. Kérelem intézése a vallás és közokt. miniszterhez a polgári fiú polgári oktatás polgári fiú bebútorozása tárgyában. A csatornázási munkálatok költségeinek csatornázás városfejlesztés végelolása. Koléner Sándorelemi i igazgató felvétele a Koléner Sándor oktatás város lakosai közé. 500 ezer korona alaptıke biztosítása a váro közellátás közellátási vállalatának A város pénzügyeinek részletes vizsgálata. pénzügy A villamos és vízmőüzem nappali mőködésének áramszolgáltatá 263 villany ivóvíz vízmő korlátozása. s 7. oldal, összesen: 63

8 a Év A legtöbb adót fizetık (virilisek) névjegyzéke. virilisek legtöbb adót képviselıtestület fizetık A város évi költségvetése. költségvetés A kéményseprési díjak felemelése. kéményseprés kéményseprı A városi kovácsmunkák vállalatba adása Simon kovács Simon Károlyné Károlyné részére. Papszt Ernı nyomdabérlı megbízása a városháza Papszt Ernı nyomda nyomtatványok részére a hivatalos nyomtatványok szállításával. Határozat az árva- és közpénzek elhelyezésérıl árvaszék pénzügy bankok szolnoki bankoknál. Hatázozat a képviselıtestületi közgyőlések képviselıtestület évi idıpontjáról. Határozat a Szent János kápolna harangozói Szent János harangozó állásának betöltése és fizetése tárgyában. kápolna Az évi gyámpénztári adás pénzügyközigaz árvaszék megvizsgálása. gatás Kiss Gábor helyettes árvaszéki ülnök képesítésének Kiss Gábor árvaszék tisztviselık igazolása Horthy Miklós gipsz mellszobrának megrendelése Horthy Miklós szobor Radnai Béla A Városi Közellátási Vállalat évi mérlegének pénzügy közellátás jóváhagyása. A csatorna átemelı telep bérbeadása Medgyesi Medgyesi Géza csatorna csatornázás Géza részére. Határozat a városi ingatlanok átruházása utáni pénzügy ingatlan város vagyona illetékrıl. Határozat a Tisza-parton lévı csendırtiszti lakás csendırség lebontásáról. A város anyagi hozzájárulása a róm. kat. fıtemplom templom orgonájának javításához. Határozat a szegényházi gondozottak élelmezési szegénygondoz szegényház átalányának felemelésérıl. ás ötmillió koronás kölcsön felvétele a városi iparközigazgatá kölcsön pénzügyek iparvállalatok részére. s Felterjesztés a kereskedelemügyi miniszterhez a vám közlekedés Tisza-híd Tisza-híd vámjának eltörlése iránt Varsányi Jenı rendır alkapitány nyugdíjazása. Varsányi Jenı rendırség Vígh Andrásné szandai szülésznı nyugdíjazása. Vígh Andrásné szülésznı bába egészségügy A városi iparvállalatok évi mérlege. ipar pénzügyek A járványkórház melletti legelı bérbeadása Bényei Jánosnak. Bényei János város vagyona legelı A tófenéki földek bérleti szerzıdésének Tófenék város vagyona 8. oldal, összesen: 63

9 a Év Tenyészbikák beszerzése a város részére. Határozat a háromrózsa utcai szülıotthon állattenyésztés átengedésérıl a megyei kórháznak és az utca szülıotthon egészségügy útépítés közlekedés kikövezésérıl A várbeli paplak bérbeadása. vártemplom Kissolymosi Kercsı József hadbiztos százados, Kissolymosi honvédség menekültek Trianon erdélyi menekült felvétele a város lakosai közé. Kercsı József Határozat az évi néplálás költségeinek néplálás statisztika fedezésérıl. Kiss Jenı városi írnok kinevezése a Hangya Hangya Kiss Jenı kereskedelem Szövetkezet fıpénztárnokává. Szövetkezet 120 ezer korona kiutalása csatornaépítésre csatornázás városfejlesztés vállakozóknak. Határozat a házhelyek kijelölésére vonatkozó házhely városfejlesztés miniszterelnöki rendelet végrehajtása tárgyában. Határozat a MÁV állomás gızfürdıjének lakossági fürdı gızfürdı közegészségügy vasút célokra való igénybevételérıl A városi iparvállalatok biztosítása tőzkár ellen. tőzvédelem város vagyona ipar közegészségügy gyermekvédele Miniszteri rendelet alapján telepbizottság felállítása. anyavédelem pöcegödör m Városi ingatlan eladása a Tószegi úton dr. Gyárfás Gyárfás Kálmán ipar Kálmán bp-i lakosnak posztógyát létesítés céljára. posztógyár A városi iparvállalatok igazgatóságának lemondása. ipar A város ingatlanainak eladása házhelyosztás céljára. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérleti szerzıdésének jóváhagyása. Varsányi Gyula fıállatorvos megbízása helyettes húsvizsgálói teendık ellátásával. Kmetty György jogszigorló alkalmazása másod aljegyzınek. Az árucsarnok téri kocsma bérbeadása Napkori Jánosnak. Határozat a városi tiszrviselık és alkalmazottak rendkívüli segélyérıl. Schwemmer Ignác volt rendırfogalmazó végkielégítése. A városi iparvállalatok új igazgatóságának megválasztása. házhely vadászat Varsányi Gyula pénzügy városfejlesztés Alcsi-sziget településszerkez et közegészségügy állatorvos város vagyona Kmetty György aljegyzı tisztviselık kocsma tisztviselık Schwemmer Ignác ipar vendéglátás városi alkalmazottak rendırség városi iparvállalatok 9. oldal, összesen: 63

10 a Év Zászlószentelési ünnepség szervezése Horthy Horthy Miklós honvédség zászlószentelés Miklós részvételével a szolnoki gyalogezrednél. Tenyészbikák vásárlására 75 ezer korona költség állattenyésztés város vagyona jóváhagyása. Részvények jegyzése a Tisza-fürdı létesítése fürdı Tisza közegészségügy sport támogatására A jéggyárban elıállított jég árának megállapítása. jégipar jéggyár A Szent Ferenc rendház részére 3500 korona Szent Ferenc rendkívüli segély megszavazása. rendház Határozat az amerikai misszió gyermekélelmezési szociális ellátás gyermekélelmez amerikai akciójának támogatásáról. és misszió Kerekes Sándor és Tóth Tamás tanácsnokokat a Kerekes Kerekdelemi Bank és Takarékpénztár választmányi SándorTóth tisztviselık bank taggá választja. Tamás Szabályrendelet a szolnoki ingatlanok átruházása ingatlan illeték után fizetendı illetékekrıl. Sántha János megbízása a Háromrózsa utca Háromrózsa útépítés Kolozsvári út kikövezésével. utca Spett Ernı polgármester felmentése a fegyelmi Spett Ernı polgármester eljárás alól Spett Ernı lemondása polgármesteri állásáról. Spett Ernı polgármester ezer korona kiutalása a vártemplom szétlıtt tornyának lebontására. vártemplom háborús károk városfejlesztés pénzügyigazgat Verseghy A pénzügyi palota eladása az államkincstárnak. államkincstár óság Könyvtár Zrumetzky Viktor polgármesterré választása és Zrumetzky polgármester tisztújítás városi tisztújítás. Viktor 314 nélk Apponyi Albert díszpolgárrá választása. A vallás és közoktatásügyi miniszter a várost nem Apponyi Albert díszpolgár mentesíti a polgári fiú bebútorozásának költsége alól. oktatás polgári A városi közellátási vállalat alapszabályainakmódosítása. A postaépület helyreállításának vállakozásba adása.. közellátás posta Varga Katalin Gimnázium épülete Szolnoki Munkásotthon A Szolnoki Munkásotthon falának leomlása a munkásmozgalo Magyar utcában. m A tőzrendészeti szabályrendelet módosítása. tőzrendészet tőzoltóság munkásotthon Óvoda (Magyar utcai) háborús károk 10. oldal, összesen: 63

11 a Év A képviselı-testület köszönete Hild Viktor vármegyei levéltárnoknak Apponyi Albert díszpolgári Hild Viktor Apponyi Albert díszpolgár levéltár oklevelének megszövegezéséért. Határozat az 1919-ben hısi halált halt fehérek Tanácsköztársa fehérek temetı emlékének megörökítésérıl. ság A bérkocsi fuvardíjak megállapítása. bérkocsi közlekedés Szabályrendelet a városi alkalmazottak városi tisztviselık túlóra túlmunkájáról. Szabályrendelet a városi alkalmazottak úti illetményérıl. A városi iparvállalatokra vonatkozó szabályrendelet módosítása. Az alispán megsemmisítı határozata az Alcsiszigeti vadászati jog bérbeadásáról. A postaépület bérleti szerzıdésének meghosszabbítása. iparvárosi iparvállalatok tisztviselık alkalmazottak városi alkalmazottak város vagyona Alcsi-sziget vadászati jog vadászat posta Varga Katalin Gimnázium épülete városi alkalmazottak kiszállási díj Határozat a városi alkalmazottak lakbérpótlékának felemelésérıl. tisztviselık 329 VIII Dr. Vígh Gyula ügyvéd városi fıügyésszé Vígh Gyula ügyész városi fıügyész tisztviselık Határozat a tervezett világháborús emlékmő anyagi elsı világháború hısi emlékmő fedezetének megteremtésérıl. Vidovszky Béla festımővész megbízása Horthy Szabolcs fıispán és Kreutzer Ferenc orvos képének Vidovszky Béla Horthy Szabolcs Kreutzer Ferenc elkészítésével Határozat a Constantin elemi padjainak pótlásáról. Határozat aconstantin tantestülete írószerátalányának felemelésérıl. Kérelem a belügyminiszterhez a szandai szılıkben rendıri szolgálat létesítése iránt. Határozat a Szent Ferenc rendház villamos áram díjának csökkentésérıl. A városi lakatosmunkákkal és a toronyóra javítással Wachs Gyula lakatosmester megbízása. Constantin Constantin oktatás háborús károk oktatás Szanda Szandaszılıs rendırség Szent Ferenc rendház Wachs Gyula Határozat az évi városi közmunka mértékérıl. közmunka Lang János cukorgyári igazgató felvétele a város lakosai közé. Lang János villany toronyóra pénzügyközigaz gatás cukorgyár 11. oldal, összesen: 63

12 a Év A város tanácsa a kereskedelemügyi minisztériumtól árvízvédelmi munkákra 2,4 millió árvízvédelem államsegély korona államsegélyt kér A város húsvizsgálati szabályrendelet tervezete. húsvizsgálat szabályrendelet közegészségügy A város hirdetési szabályrendelete. hirdetmények hirdetés szabályrendelet ipar városi Jelentés a városi iparvállaltok pénzügyi helyzetérıl. pénzügy iparvállaltok Szabályrendelet tervezet a közüzemi pótlékok közüzem adó helyi adó fizetésérıl A városi építési szabályrendelet módosítása. építés szabályrendelet A kerékpárok használatára vonatkozó kerékpár közlekedés szabályrendelet tervezete. Steiner Jakab városi állatorvos vágóhídi fuvardíjának megtérítése Határozat az anyakönyvi díjak felhasználásáról. anyakönyv Steiner Jakab állatorvos vágóhíd közegészségügy pénzügyközigaz gatás A városi villamosvasút elımunkálati engedélyének villamos közlekedés Ganz RT visszavonása. Zrumetzky Viktor felügyelıbizottság elnöki és Zrumetzky polgármester igazgatósági tagsági megbízásának engedélyezése. Viktor Határozat a kéményseprési díjak felemelésérıl. kéményseprés A városi virilisek évi névjegyzéke. virilisek legtöbb adót fizetık ezer korona hozzájárulás megszavazása a Dunaföldvár-máramarosszigeti út városi szakaszának fenntartásához. A felsıkereskedelmi felügyelı bizottsága részére 10 ezer korona segély megszavazása. Határozat a laktanyakörüli fertızött vízállás lecsapolásáról. A Huszár kocsma bérbeadása Riebner János részére. Az amerikai vöröskereszt ajánlata anya- és csecsemıgondozó intézet felállítására. útközlekedés közúti közlekedés felsıkereskedel oktatás mi közegészségügy pöcegödör Huszár kocsma Riebner János vendéglátás vöröskereszt lecsapolás laktanya városrendezés amerikai vöröskereszt egészségügy anya- és csecsemıvédel em Az állomás bıvítésekor kisajátított Rékasi úti földterület átengedése a MÁV részére. vasút MÁV vasútállomás közlekedés Az alispán felhívása a Zagyva-híd építése Zagyva-híd villamos közlekedés híd Buzi László megbízása a városi pöcegödrök tisztításával. Buzi László pöcegödör közegészségügy Határozat a piaci helypénz felemelésérıl. helypénz piac kereskedelem 12. oldal, összesen: 63

13 a Év Rimanócz Béla mőszaki igazgató alkalmazása a Rimanóczi Béla városi ipar városi iparvállalatoknál. iparvállalatok Vígh Gyula lemondása városi fıügyészi állásáról. Vígh Gyula fıügyész tisztviselık Határozat a Szolnok-jászberényi út városi szolnokjászberényi út közút közlekedés szakaszának fenntartásáról A város évi költségvetési tervezete. költségvetés pénzügyek Drexler Urbán megbízása a városi könyvkötıi Drexler Urbán könyvkötı munkákkal. A városi kovács- és bognármunkák vállalatba adása Simon Károlyné Slakta Árpád bognár kovács Simon Károlynénak, illetve Slakta Árpádnak Vachs Gyula megbízása a városi lakatosmunkákkal. Vachs Gyula lakatos Medgyesy Géza megbízása a városi csatorna Medgyesy Géza csatorna közegészségügy átemelı telep kezelésével Az állatvásártér kihelyezése a Pozsonyi út végére. állatvásár kereskedelem Árusító pavilonok létesítésének engedélyezése a árusító Vármegyei Mezıgazdasági és Iparfejlesztı RT. kereskedelem pavilonok részére Szabályrendelet tervezet a szállóda-adóról. szálloda vendéglátás Scheftsik Istvánné alapítványa a sokgyermekes Scheftsik alapítvány szegényügy özvegyek támogatására. Istvánné A Szolnoki Színpártoló Egyesület választmányába színpártoló színház négy képvislıtestületi tag delegálása. egyesület Határozat a szegényházi élelmezési díj szegénygondoz szegényház felemelésérıl. ás Varga József nyomdász megbízása város Varga József nyomda nyomtatványokkal ellátásával Cscheftsik István lemondása a városi iparvállalatok felügyelıbizottsági tagságáról A villamos áram és vízszolgáltatás korlátozásának feloldása, az áram árának felemelése A városi iparvállalatok igazgatóságának lemondása. városi Scheftsik István városi ipavállalatok városi iparvállalatok villamos áram ivóvíz áram ipar iparvállalatok Határozat a bérkocsi fuvardíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés Vármegyei Villamos üzemő felvonó létesítésének Mezıgazdasági engedélyezése a Tisza-parton a Vármegyei Tisza-part és Iparfejlesztı Mezıgazdasági és Iparfejlesztı RT. részére. RT Az árva- és közpénzek elhelyezése a szolnoki pénzintézeteknél. pénzügy bankok árvaügy 13. oldal, összesen: 63

14 a Év A géperejő jármővek közmunka kötelezettségének közmunka gépjármő megállapítása. A katonai gyakorlótér bérletére vonatkozó szerzıdés katonai honvédség gyakorlótér tervezet jóváhagyása Polgármesterválasztás és tisztújítás. Zrumetzky polgármester tisztújítás tisztviselık Határozat a képviselıtestületi közgyőlések megtartásának idıpontjáról. képviselıtestület közgyőlés Határozat a polgármester helyettesítésének polgármester lakásépítés építésügy városfejlesztés kötendı szerzıdés jóváhagyása. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása Gyura Gyura Kálmán vadászati jog Alcsi-sziget Kálmán részére. Határozat az ugari vadászati jog haszonbérének Ugari felhasználásáról. közbirtokosság vadászati jog ugari vadászati jog Építési vállalkozókkal állami kislakások építésére Határozat a villamos áram- és a vízdíj villamos áram áram ivóvíz vízszolgáltatás A Háromrózsa (Kolozsvári) utca kikövezési Háromrózsa Kolozsvári utca útépítés városfejlesztés költségeinek kivetése a háztulajdonosokra. utca Határozat a forgalmi adó kezelésérıl és adó pénzügy forgalmi adó felhasználásáról. Határozat a népgondozó iroda elhelyezésérpl a népgondozó szociálpolitika szegényügy városházán. iroda Határozat Riedt István volt városi rendırkapitány Riedt István rendırség nyugdíjáról Határozat Jancsó Kajetán aljegyzı nyugdíjazásáról. Jancsó Kajetán aljegyzı Dr. Lévay Gyula ügyvéd városi fıügyésszé Lévay Gyula fıügyész Határozat 367 szolnoki lakos és egy bolgár kertész földhöz, ill. házhelyhez juttatásáról. Nagyatádi földreform földreform bolgárkertész Határozat az állatvásár áthelyezésértıl. állatvásár Eötvös tér városrendezés kereskedelem Határozat az anyakönyvi díjak felhasználásáról. anyakönyv pénzügy Határozat a közellátási vállaltok bevétleinek vártemplom pénzügy felhasználásáról (vártemplom újjáépítésére). Mihajlov Gavril orosz állampolgár letelepedéi oroszok kérelmének elutasítása- Határozat a rendırségi bőnjelkamra bérleti díjának rendırség csarnokok elengedésérıl. (Csarnokok területén). Határozat a nemzetgyőlési választások nemzetgyőlési választás megszervezésérıl. választás tisztviselık A városi tisztviselık fizetési osztályokba sorolása. névjegyzéke Az építkezési szabályrendelet módosítása. építésügy városrendezés A gyámpénztári szabályrendelet tervezete. árvaügy gyámügy 14. oldal, összesen: 63

15 a Év Polgármesteri elıterjesztés Szolnok törvényhatósági törvényhatósági jogú várossá alakulása tárgyában. jogú város A vártemplom helyreállítására 500 ezer korona vártemplom háborús károk támogatás megszavazása. A laktanya mögötti telek eladása Bohn Mór és társai ipar Bohn Mór cég részére Határozat az ivóvíz szolgáltatás korlátozásáról. vízellátás A városi iparvállalatok évi mérlegének jóváhagyása. pénzügy ipar Aleégett Hungária malom iparvágányának eladása. iparvágány közlekedés Hungária A városi tisztviselık és alkalmazottak pénzbeli tisztviselık jutalmazása. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása Csabai vadászat Alcsi-sziget István részére A városi vevıség létának bıvítése. vevıség pénzügy A Szent Ferenc rendház részére 3500 korona Szent Ferenc rendkívüli segély megszavazása. rendház A városi iparvállalatok szabályrendeletének ipar módosítása. A városi tisztviselık és alkalmazottak kiszállási tisztviselık díjairól szóló szabályrendelet jóváhagyása. 10 ezer korona adomány megszavazása a vitézi szék vármegyei vitézi szék javára. Határozat a házépítésre kiosztott vásártér (Eötvös vásártér Eötvös tér városfejlesztés tér) közmővesítésérıl Határozat a városi tőzoltóság felszerelésérıl. tőzoltóság Határozat a Rıtökör kocsma helyének gróf Tisza Rıtökör kocsma Tisza István tér városrendezés utcanév István térre elnevezésérıl.. Neugebauer Elıterjesztés a Büge-meder eladásáról. Büge malom malom Határozat a bérkocsi fuvardíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés A római katolikus temetı évi adásának Pénzügyigazgat temetı jóváhagyása. óság Határozat a Háromrózsa (Kolozsvári) és a útépítés Kolozsvári utca Háromrózsa Konstantin utca Konstantin utca kikövezésérıl utca A Tanácsköztársaság idején kiosztott edények Tanácsköztársa árának megtérítését a képviselı-testület elutasítja. ság Határozat aisztviselık és alkalmazottak rendkívüli tisztviselık pénzügy segély segélyérıl. névjegyzéke Határozat a katonai temetı átengedésérıl a kincstár temetı katonai temetı hısi temetı javára. városrendezés 15. oldal, összesen: 63

16 a Év A régi korcsolyapálya átengedése uszoda céljára. uszoda Határozat benzinmotoros tőzoltófecskendı tőzoltóság beszerzésérıl. Az új állatvásártér helyének kijelölése a mai állatvásár Pozsonyi út vásártér városrendezés Pozsonyi út végén Határozat a városi mezıırök lıfegyverrel mezıır rendészet Szent Ferenc Határozat a Szent Ferenc kápolna helyreállításáról. kápolna kápolna Határozat Pintér Gyula rendırtiszt fegyelmi ügyével Pintér Gyula rendırség kapcsolatosan Határozat a bérkocsi viteldíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés A Büge-meder eladása a Wachs Lajos kereskedelmi Büge és szállítási rt-nak. Wachs Lajos Határozat a kéményseprési díjak felemelésérıl. kéményseprés Határozat a Csokonai és Zagyvahíd (Kassai) út Csokonai út Zagyvahíd utca Kassai út kikövezésérıl. Határozat a villamos áram- és vízdíj 50 %-os vilanyáram vízellátás ivóvíz felemelésérıl. Határozat a kormányzó által kezdeményezett szegényügy nyomorenyhítı akció támogatásáról. A váci püspök Liebner János helyére Sághy Sándort vártemplom Liebner János Sághy Sándor nevezi ki a vártemplom igazgatójává Róm. kat. széki tagok megválasztása. szék oktatás Munkaközvetítı és cselédszerzı üzletek munkavállalás cselédügy szabályrendelete. Határozat a 48-as köz (Sólyom utca) utcává as köz városrendezés Sólyom utca szélesítésérıl A városi szülésznık illetményének felemelése. bábák szülésznık egészségügy Határozat Riedt István volt rendırkapitány rendırség Dr. Bubla István tanácsnok fegyelmi büntetése. Bubla István A szegényházi gondozottak ellátási díjának szegényügy Határozat a villamos áramdíj 50%-os, a vízdij 100% villanyáram vízellátás ivóvíz os felemelésérıl. legtöbb adót A virilis képviselık kiigazított névjegyzéke. virilisek fizetık Határozat tanyai iskolák felállításáról. tanyai iskolák oktatás Az évi pótköltségvetés jóváhagyása. költségvetés pénzügy Határozat a polgári fiú bebútorozásáról. polgári fiú oktatás Határozat a vártemplom újjáépítésének anyagi támogatásáról. vártemplom 16. oldal, összesen: 63

17 a Év A szolnoki református javára segély református jóváhagyása. Határozat a vártemplomban újrakezdıdött vártemplom istentiszteletek dologi kiadásainak fedezésérıl. 40 ezer korona segély megszavazása a Szent János Szent János kápolna javítására. kápolna Szabályrendelet a város kötelékébe felvétel díjairól. lakosság betelepedés Határozat a vásári és piaci helypénzek vásár piac kereskedelem Jelentés a pénzügyi palota eladási árának pénzügyi palota Pénzügyigazgat felhasználásáról. óság Határozat a Nagykereszt (Ady Endre, Horánszky Nagykereszt Horánszky N városrendezés Ady E. utca Nándor) utca szabályozásával kapcsolatosan. utca utca Az évi gyámpénztári adás jóváhagyása. gyámpénztár árvaügy Az állami elemi iskolák gondnokságának megválasztása. oktatás Elıterjesztés a szolnok-jászsági kisvasút építésérıl. vasút kisvasút A bérkocsi viteldíjak felemelése. bérkocsi közlekedés A városi közalkalmazottak részére beszerzési közalkalmazotta segély megszavazása. k Tisztújítás a megüresedett tanácsnoki és tisztviselıi tisztújítás állások betöltésére. A vásár, piaci helypénzek és a kövezetvámszedési Grosinger helypénz vámszedés pénzügy jog bérbeadása Grosinger Hermann részére. Hermann Határozat a Felsıkereskedelmi Iskola felsıkereskedel oktatás segélyezésérıl. mi A város évi költségvetési elıirányzata. költségvetés pénzügy A 48-as köz (Sólyom u.) utcává alakításával kapcsolatos határozat. 48-as köz Sólyom utca városrendezés utcák Határozat az árva- és közpénzek banki pénzügy árvaügy Róthkopf Károly városi közgyám 40 éves szolgálati Róthkopf Károly gyámügy jubileumának megünneplése. Határozat kıbánya- és útépítési részvények útépítés pénzügy jegyzésérıl Szabályrendelet a Tisza- és Zagyva-part kikötık fürdık vízjog Szabályrendelet a hirdetményekrıl. hirdetés reklám A csatorna-átemelı telep bérbeadása Medgyesy Medgyesy Géza csatorna Géza részére. A szolnoki villamosvasút építési engedélyének villamos közlekedés meghosszabbítása A bérkocsi viteldíjak felemelése. bérkocsi közlekedés 17. oldal, összesen: 63

18 a Év Szabályrendelet a városi tisztviselık és alkalmazottak kiszállási díjairól. tisztviselık kiszállási díj Aszfalt és bitumen rendelése útjavítás céljára. utcák útburkolat közlekedés A régi polgári leány átengedése a rendırség polgári rendırség részére (Tiszaparti Gimn. helyén). leány Határozat utcai lámpák elhelyezésérıl. villanyvilágítás közvilágítás Dr. Sárközy György felvétele a városi nyugdíj Dr. Sárközy Sárközy család kötelékbe. György Az állami óvodák gondnoksága nıtagjainak óvoda megválasztása Végrehajtói vizsgák elhalasztásának engedélyezése. Határozat a befolyt anyakönyvi díjak Pénzügyigazgat anyakönyv felhasználásáról. óság Goldfinger Izidor volt bankigazgató adománya a Goldfinger pénzügy Scheftsik család városi nyugdíjalap ára. Izidor Határozat lóvágóhíd létesítésérıl. vágóhíd ipar húsipar Határozat a Csokonai és a Konstantin utcakikövezésérıl. útépítés utcák Csokonai utca Konstantin utca Határozat a vízdíjak összegérıl. vízdíj ivóvíz Határozat a Constantin Iskola tanszemélyzetének segélyérıl. Constantin oktatás Határozat a Büge (Meder) utca rendezésérıl. Büge utca Meder utca utcák hajózás teherhajózás közlekedés részére rakpart biztosításáról. Lóvágóhíd építésének engedélyezése a közvágóhíd vágóhíd ipar húsipar területén. Jelentés a városi pénztár évi Pénzügyigazgat városi pénztár záradásáról. óság Horthyínségakció Jelentés a Horthy- ínségakció végrehajtásáról. szegényügy Határozat Bódi István és Társa hajózási vállalat Dr. Kenéz Béla nemzetgyőlési képviselı felkérése Szolnok törvényhatóságú várossá válásának támogatására. Dr. Kenéz Béla törvényhatósági jog Határozat a városi tisztviselık és alkalmazottak tisztviselık rendkívüli segélyérıl. Határozat a szolnoki nagybirtokok részleges Nagyatádi földreform felosztásával kapcsolatosan. földreform Határozat az áram- és vízdíjak felemelésérıl. áram vízdíj villanyáram ivóvíz Minisztériumi anyagi hozzájárulás a Gazdasági gazdasági oktatás Nép gyakorló területének bekerítéséhez. nép Medgyesy Géza római katolikus kántor Medgyesy Géza kántor 18. oldal, összesen: 63

19 a Év Határozat a polgári leány államosításának polgári felülvizsgálatáról. leány oktatás Határozat a bérkocsi viteldíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés A kikötıi rakpartvám bérbeadása ifj. Bódi Istvánnak. Bódi István kikötı vám A Rékasi út melletti katonai gyakorlótér bérbeadása. honvédség katonaság Rékasi út A vásárcsarnoki kocsma bérbeadása. kocsma csarnokok A Csokonai utca kikövezésének vállalatba adása. útépítés Csokonai utca utcák Új temetı kijelölése a besenyszögi út jobb oldalán. Alcsi temetı Határozat a polgári fiú bebútorozásáról. polgári fiú oktatás Közigazgatási ügyfélszolgálat létesítése a szandai Szandaszılıs szılıben. Határozat a Nagykereszt utca (Ady E. út) kövezési Nagykereszt Ady Endre út útépítés utcák költségeinek fedezésérıl. utca Határozat a Szolnokon rendezendı országos pénzügyi pénzügyi kongresszus támogatásáról. kongresszus Határozat a vártemplom dologi kiadásainak vártemplom támogatásáról. Határozat a Mária utcában lévı Mária szobor Mária szobor mőemlék Mária utca áthelyezésérıl. Határozat az Önkénte Tőzoltó Testület felügyeleti önkéntes tőzoltóság díjainak felemelésérıl. tőzoltóság Határozat a vágóhídi díjak felemelésérıl. vágóhíd A vígalmi adó szabályrendelet módosítása. vígalmi adó adó A katonai laktanyánál baraképület bérbeadása a csendırség laktanya csendırség részére. Zrumetzky Viktor polgármester megválasztása a Tiszavidéki Zrumetzky Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár polgármester Hitelintézet és Viktor felügyelıbizottsági tagjává. Takarrékpénztár Dr. Tóth Tamás fıjegyzı megválasztása bankok Dr. Tóth Tamás fıjegyzı választmányi és igazgatótanácsi tagjává. Dr. Kerekes Sándor tanácsnok megválasztása a Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár igazgatótanácsi tagjává. Dr. Sárközy György tanácsos megválasztása a Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár igazgatótanácsi tagjává. Határozat az utcai árusok sátrai felállításának engedélyezésérıl. Sándor Illés gyógyszerész letelepedésének engedélyezése. Dr. Kerekes Sándor Dr. Sárközy György kereskedelem Sándor Illés Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár utcai árusok gyógyszerész Sárközy család 19. oldal, összesen: 63

20 a Év Szipál Márton fényképész letelepedésének Szipál Márton fényképész engedélyezése- Dr. Ádám Sándor tb. Megyei fıügyész Dr. Ádám Scheftsik család letelepedésének engedélyezése Szolnokon. Sándor A Mária szobor elhelyezése a kormánypárt Mária Keresztény Mária szobor Mária utca mőemlék utcai székházának falában. Egyesülés Határozat a kövezetvám díjairól. kövezetvám vám közlekedés Szabályrendelet a hirdetményekrıl. hirdetés reklám Verseghy A Verseghy Gimnázium ösztöndíjainak felemelése. oktatás ösztöndíj Gimnázium A gyámpénzek kezelésére vonatkozó gyámügy árvaügy szabályrendelet módosítása. A Zagyva-gát kiépítés befejezésére vonatkozó Zagyva-gát árvízvédelem kérelem elutasítása A városi házipénztár évi záradása. pénztár pénzügy Határozat Riedl István volt városi rendırkapitány Riedl István rendırség rendırkapitány nyugdíjáról. Határozat az áramfejlesztı telep és a vízmővek áramfejlesztı kölcsön hitel vízmővek fenntartására 60 millió korona kölcsön felvételérıl. telep 40 millió korona hitel felvétele a városi iparvállalatok városi hitel kölcsön ipar fenntartására. iparvállalatok Szabályrendelet a városi adókról. adók helyi adózás pénzügy Határozat kıbánya és útépítı részvények utcák útépítés elıjegyzésérıl. kikövezése Határozat Bethlen István miniszterelnök és kormány Bethlen István akormány tagjainak szolnoki fogadásáról Határozat tüdıgondozó intézet felállításáról. tüdıgondozás egészségügy TBC tuberkolózis Határozat a Móric-liget megvételérıl a város Móric-liget Tiszaliget Kedvezményes áron liszt biztosítása a szegények szegényügy ára. Határozat a Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák hadigondozottak Nemzeti Szövetségének anyagi támogatásáról. Határozat Szolnok-Tiszafüred között hajózás közlekedés személyhajójárat létesítésérıl. Vidovszky Béla és Zombory Lajos festımővészek Vidovszky Béla Zombory Lajos festészet festményajándékozása a város ára. A Csokonai utca kikövezési költségeinek kivetése a Csokonai utca utcák útépítés háztulajdonosokra. Határozat a gyárvárosi templom anyagi gyárvárosi Szent János támogatásáról. templom kápolna 20. oldal, összesen: 63

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE

2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE 2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE I.Bevételek szakasza KV 2014 Bevétel 2014 KV 2015 KV 2016 KV 2017 Ingatlanok adója 268 600 197 329 268 600 254 000 244 000 - az adott év adókivetése 213 600 192 833

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Tallinn városrész - Vegyiművek Érvényes: 2015.06.15. - 2016.06.19. M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 0 0 Tallinn városrész 21 18

Tallinn városrész - Vegyiművek Érvényes: 2015.06.15. - 2016.06.19. M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 0 0 Tallinn városrész 21 18 1 M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 0 0 Tallinn városrész 21 18 Tallinn városrész - Vegyiművek Tallinn városrész 2 1 Zagyva-híd 19 17 3 2 Várkonyi tér 18 16 05 30-4 3 Vásárcsarnok 17 15 06 30 55 00 7 5 Szapáry

Részletesebben

Az adatok tájékoztató jellegűek!

Az adatok tájékoztató jellegűek! 1 Tallinn városrész - Vegyiművek M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 Tallinn városrész Vegyiművek 0 0 Tallinn városrész 21 18 2 1 Zagyva-híd 19 17 4 3 2 Várkonyi tér 18 16 5 30 4 3 Vásárcsarnok 17 15 6 30 55 00

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen)

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) 2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) a Komárom 13/2 hrsz. (Komárom, Mártírok út 19/a alatti irodaház) ingatlan értékesítése a Montázs Betéti Társaság-Komárom részére bruttó 11.001

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával a 33/2004. (II. 26.), 140/2005. (VI. 23.), 295/2006. (XI. 30.),

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936)

Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936) Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936) 1936. évi IX. törvénycikk a hatósági orvosi szolgálatról és a közegészségügyi törvények egyéb rendelkezéseinek módosításáról I. fejezet Hatósági orvosi szolgálat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. 1/1991. évi Polgárırségrıl 2/1991. évi Az Önkormányzat 1991. évi költségvetése 5/1991. év Építményadó 6/1991. évi Az 1991.

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Benis Györgyné, Benis Veronika, Guzs Ferenc, Molnár István, Pék Gyızı, Sógorka Ottó és Varga László

Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Benis Györgyné, Benis Veronika, Guzs Ferenc, Molnár István, Pék Gyızı, Sógorka Ottó és Varga László Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-10/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 25-én 16,00 órai kezdettel tartott ülésérıl Az ülés helye:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951)

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) V. 95 Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) Terjedelem: 4,58 fm, 16 doboz, 2 csomó, 86 kötet, 104 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc Megnevezés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai

21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai XXIX. 21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai Fondfı XXIX. 21 1 a Mérlegek 1955-1960 XXIX. 21 2 a Mérlegek 1961-1963 XXIX. 21 3 a Mérlegek 1963-1964 XXIX. 21 4 a Mérlegek 1964-1965 XXIX.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben