PÉTER LÁSZLÓ JÓZSEF ATTILA MAKÓ N. Életrajzi részlet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTER LÁSZLÓ JÓZSEF ATTILA MAKÓ N. Életrajzi részlet 1"

Átírás

1 PÉTER LÁSZLÓ JÓZSEF ATTILA MAKÓ N Életrajzi részlet 1 József Attila makói éveivel immár szépszámú írás foglalkozik, s mégis azt kell mondanunk, hogy a költő életének e szakaszával kapcsolatosan mind az események tárgyi tényei t illet ően, mind pedig költ ői, világnézeti fejlődését tekintve számos tévedés, meglehetős z űrzavar uralkodik. A József Jolán' és Galamb Ödöns könyvei óta fölgy űlt ismeretanya g éppen ezért arra vár, hogy az id őrend szigorú és egyedül logikus rendjébe illesztve összefoglaljuk, s ezzel próbáljuk meg kerekké tenni a makói évek mindeddig mozaikokból ősszetévőd ő történetét. Munkánk során gyakran kellett éreznünk á kísértést, hogy az idevonatkozó eddig i életrajzi irodalom tévedéseit, fölületességeit, nem egyszer felelőtlen pontatlanságait kiigazítsuk, s' e helyesbítésekre a figyelmet rendre fölhívjuk. Néhány helyen elsősorban a hitelt érdemlő kortársak jóhiszem ű tévedéseinél, József Jolán könyvének botlásainál szükséges - nek is mutatkozott ez. Ám nem lett volna értelme e korrekció következetes végigvitelének : számos sajtóközlemény$, a szakértelem és kritikai érzék nélkül egybeszerkesztett Józse f Attila és Csongrád megye cím ű füzet például tucatjával kinálná a cáfolnivalókat. Minde z azonban külön tanulmányt, fölösleges munkát igényelne, eltérítene az elöbbreviv ő tudományos megismeréstől. E negatív, id őt és helyet rabló módszer helyett tehát a pozitív helyesbítés metódusát választottuk. A makói évekre vonatkozó irodalom minden érdemleges adatát fölhasználtuk ; amit mellőztünk, tudatosan tettük. Tanulmányunk egy része Espersit János című könyvünk,6 József Attila Szegeden címmel megjelent dolgozatunk a és József Attila, a makói diák cím ű cikkünk' anyagán alap - 1 József Jolán : József Attila élete. (4. kiad.) Bp Vö. Tiszatáj, 1955 : L 2 Galamb Ödön : Makói évek. Bp József Attila élete nyomában. I. 3 Péter László : Sok téves adat, egyetlen esemény körül. Szemelvények a József Attila évforduló cikkeib ő l. Magyar Sajtó, május, 1. évf. 5. sz József Attila és Csongrád megye. Összeállítatta Szabolcsi Gábor. Szeged, Csongrá d megyei füzetek 11. sz. Péter László : Espersit János. Ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez. Bp Akadémiai Kiadó. Irodalomtörténeti Füzetek 1. sz. a Péter László : József Attila Szegeden. Irodalomtörténet, 1955 : Külö n nyomatként : Szeged, A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 34. sz. (A folvóirathcl i közlésben számos értelemzavaró sajtóhiba maradt, így helyesebbnek tartom itt a hitele s változatot jelent ő különnyomat idézését.) Vitáját Oltványi Ambrus foglalta össze (Irodalom - történet, 1956 : ) Péter László : József Attila, a makói diák. Köznevelés, április I. 11. évf. 7. sz

2 szik. Az életrajz id őrendje ezért szükségessé tett néhány ismétlést, bár itt csak utalunk ezekre az idézett munkáinkban b ő vebben kifejtett mozzanatokra egy őszi napján kis utazókosárral a kezében, kimustrált gumik ő pőnyegge l a karján egy 15 éves gyerek szállt le a vonatról a makó újvárosi állomáson. József Attila volt ez a szegényesen öltözött fiú, a budapesti külvárosok, Ferencváros küldötte, az egyik legsajátosabb magyar mezővárasban, Makón. Új, eddigi lakóhelyeihez a külvároshoz, nagyszülei és nevelői faluihoz, Szabadszálláshoz, Öcsödhöz képest lényegesen más világ, más környezet, más leveg ő fogadta itt, hagymaország fővárosában. Hogyan került ide? Sógora és gyámja, Makai Ödön budapesti ügyvéd rokoni kapcsolatban állott a makói Makai-Fischer családdal, amelynek egyébként tagja volt a tragikus sorsú dekadens költ ő, Makai Emil is. Miután József Attila július 17-én magánúto n levizsgázott a negyedik polgári anyagából8 gyámja a tehetséges fiú továbbtanulása mellett döntött. Rokoni kapcsolatait is nyilván fölhasználta bár erről egyelőre mitsem tudunk, aminthogy arról sem, a Makóra került József Attila kapcsolatban állott-e Makai rokonaiva l amikor helyet biztosíttatott a makói DMKE internátusban a gondjaira bízott Attilának. Mint teljesen árva gyermek szól a gimnáziumi különbözeti vizsgát kér ő beadvány a Makóra kerülés körülményeiről' gyámomnak intézkedése s Mán Rózsa alapítványi hölgy őméltóságának közbenjárása folytán a makói internátusban helyeztettem el, hogy itt a gim - náziumot végezve, majdan hajlamomnak s pártfogóim óhajának megfelelő gazdasági pályára mehessek... A Makóra kerülő kisdiák családi körülményei még közvetlen környezetében is meg - lehet ős homályban maradtak. Tudták róla általában, hogy árva, s hogy pesti gyámja helyeztette el a makói internátusban ; ám, hogy gyámja egyben sógora is, s hogy gyámjának felesége Lucie asszony, a nagyságos asszony voltaképpen a szegény kisdiák nénje, ezt mint a később idézendő levélbeli utalásokból jól látszik még oly közvetlen barátai, mint Galamb Ödön vagy Espersit János sem tudták, még évekkel később sem. Egyedül Etusról, a másik árva testvérről tudott a makói környezet. Ez a bonyolult, titkolózásra és képmutatásra kényszerít ő sajátos helyzet nem kevéssé járult hozzá az érzékeny s a csalá d melegét nélkülöző kisdiák lelki szenvedéseihez. Az új fiú betegen érkezett Makóra. Október 7-én kelt, nénjéhez írott első makói levelébő l tudjuk," hogy már Pestről indultában fájt a feje, s ez kínozta egész úton. Az internátusba érve, pénteken (talán szeptember 3-án?) 11 este eleredt az orravére, szombato n a láztól hidegrázást kapott. Megh ő mér őztek írja 40,2 C, ennyi a lázam. Ott az internátusban feküdtem szerda délig folyton 40 fokos lázban. Szerda délután behozta k " József Jolán : i. m I. " Uo Uo. 11 Az Oklevéltani Naptár (szerk. Szentpétcry Imre. Bp. 19]2.) szerint szeptemberbe n pénteki nap volt 3-a, majd 10-e ; minthogy azonban az iskolaév történetének adatai szerin t (Lásd : A makói m. kir. állami főgimnázium XXVI. értcsítűje. Osszeállította : dr. Gedeo n Alajos igazgató iskolaév. Makó, ) a beiratkozások szeptember 1 3. között voltak, a Veni Sanete 4-én, s a tanítás hétf őn, 6-án kezd ődött, nem tételezhettük flil, hogy József Attila csak 10-én érkezett volna Makóra. Így viszont alig érthet ő, hogy szeptembe r 8-tól egy hónapon át a kórházban feküdt. Ha adatunk lenne arra nézve, hogy csak kés ő bb (szeptember 17-én, 24-én, s őt esetleg október l-én) érkezett Makóra, a dolog könnyebbe n magyarázható lenne. Fölt ű nő mindenesetre, hogy a Pet őfi-múzeumban lev ő fülvételi kérvényének kelte : okt. 2. (!) 10 2 a kórházba. Azóta itt vagyok. A főorvos 1E azt mondta, hogy tüdőcsúcshurutom van. Köhögök mintegy szünet nélkül. De a főorvos azt mondta, hogy még egy pár napig benn kell maradnom a kórházban. " A betegeskedés után tehát csak október közepe táján csatlakozott József Attila a makói gimnázium ötödik osztályának többi tanulójához. De a tanuláshoz már előbb hozzálátott. Ugyanebben a levelében írja Rémes, el sem hiszed, mennyit magolok. Még egy perc szabad időm sincs. Vasárnap sem. Mert majd elfelejtettem mondani, hogy már van egy tanár, aki el ő készít1 akkor is kapok órákat. A kő vetkező sorokból kiderül, hogy a költészettel, versírással már ekkor foglalkozik (aminthogy lehetséges, A szolnoki hídon című versét Makóra jövet írja) : Most nem érek rá verseket írni, mert levelet is csak vasár - nap szabad. De leckét azt írhatok bőven : pl. magyar órán a tanár azt mondta (mikor kijavították a dolgozatokat) : "a következő dolgozat címe A vaggonlakók" 7 oldal, októbe r 25-ra.«És erről kell írni valamilyen hazafias dolgot. Éppen most fogalmazom. Ma őrült munkát végeztem. 120 szót kikeresni a nagy szótárból, leírni a magyar jelentésökkel együt t és egy szónak több jelentése van nem gyerekjáték. Aztán a fogalmazás a uvaggonlakókróla 7 oldal. Már sokkal szebben írok, de most sem tudok, mert már görcs van a kezemben, és még Ovidiusból be kell vágni 16 sort. A hivalkodás, büszkélkedés a sok tanulnivalóval, s azzal, hogy 6 a nehézségekkel megbirkózik, ettől kezdve sokái g minden levelének visszatér ő témája. Mindjárt idéz is egy sort Ovidiusból, hadd lássák testvérei, milyen nehéz dolgokat tanul ö! S hozzáteszi : Latin van minden nap (neke m kétszer). Minden bet űjéb ől írja József Jolán, fontoskodásából sugárzik az öröm : mennyi tanulnivalója van. Itt Pesten, polgárista korában ritkán láttam, hogy iskoláskönyveit bújta volna. Csak néha ír olyan levelet, amelyben ne az iskolával, leckéivel, bokros tanulnivalóiva l foglalkozna:'17 Október 24-i levelébenl napirendjéről számol be. Reggel 6-kor fölkelés, fél 7-tő l 7-ig tanulás, utána reggeli, hét óra húsz perckor indulás iskolába. Ebéd után fél kettőt ől 3-ig szünet (közbeszúrja : nekem nem 11 csak a többieknek, én csak akkor készülhetek a különbözetire"), 3-tól fél 5-ig a külön tanár kihallgatása, fél 5-t ől negyed 8-ig készülés másnapra, 8-ig vacsora, 9-ig ismét tanulás, majd : 9-t ő l reggel 6-ig alvás (édesen). Ugyanitt újabb föladataival dicsekszik : Képzeld csak még a vaggonlakókon kívül mit kell írni : Pázmány Péter 4 ünnepi beszédének a tartalmát a beszéd maga 62 nyomtatott oldal. És Mikes Kelemen törökországi leveleib ől 7 = azaz hetet. Rémes, ugye 7 Ez 32 old. 19 Minden bizonnyal dr. Diósszilágyi Sámuel, Móra Ferenc barátja és makói vendég látója, akit Móra néhány írásában a makói népetimológia alapján, ad analogiam alorvos fölorvosnak titulál. Valószín ű leg erre a betegségre emlékezik írásában. (József Attila é Csongrád megye, 15. 1,) (E kézirat olvastán Diósszilágyi Sámuel hozzám írt június 15 - levelében igazat adott e megállapításomnak. ) 11 Vö. József Jolán : L m I. Az eredetiről idézem, mely a budapesti Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum (_= Pet őfi múzeum) gy űjteményében van. Ennek, valamint a több i ugyanott őrzött kiadatlan levélnek fölhasználásáért a múzeum munkatársának, József Attil a feleségének, Szánni Juditnak tartozom köszönettel. 11 Jirkovszky Sándor tanította eleinte a latin különbözetire (1. Galamb (dán : i, m ,), de ő a tél folyamán nyugalomba vonult (Lrtcsita, i. h.) és Szegedre költözött. Akkor vette át tanítását Galamb Odün. 15 Ebb ől sejthete, hogy valaki tán az internátusi családfa eljárhatot t hozzá a kórházba, tájékoztatni őt a naponta füladott leckér ől, hogy el ne maradjo n a tilbbiektrű. 14 Vagonlakókon a lakás híján vasúti kocsikban meghúzódó erdélyi menekültek értend ő k. Erdélyi menekült volt Galamb Ödön is (vö. i. m. J. 1,). ' 7 József Jolán : i. m Uo

3 Legközelebbi levele november 2-án kelt. 10 Ebb ől értesülünk viszonyairól, problémáiról. Kiadták a szénsz űnetet, bizonytalan id ő re." Az internátusban sem fűtenek. Olyan hide g van, hogy a két dézsába, ami a folyosókon van és a reggeli mosdáshoz szükséges vizet tartalmazza : befagyott a víz. Nagy csomagolás van : majdnem mindenki hazamegy, kívüle csa k hárman maradnak még ott. A tanár aki engem tanít az is haza utazik Szegedre, és azt az ajánlatot tette, hogy én is menjek vele ő hozzájuk Szegedre. De ez két, azaz kett ő ezer koronába jönne havonként. És azt mondta még, hogy írjam meg azt, hogy már csak négy hét szükséges a tanuláshoz, úgy, hogy becsületesen az egész anyagot elvégezzük. Én persze neme t mondtam neki, de mive. ő azt mondta, hogy írjam meg haza az ajánlatát és én ezt meg - ígértem neki, csak azért említem. És ha eddig olvastad, nehogy azt hidd, hogy talán követel ő lettem, vagy nem volnék megelégedve valamivel, mert igenis, én mindennnel meg vagyo k elégedve és mindenért nagyon hálás vagyok, amit kérlek szeretettel, hogy hozd Dr. Ödö n tudomására. Ámbár és ezért hálás lennék az Etának küldhetnétek egy ici-pici sül t tésztát. (Majd azt írtam, hogy kenyeret.) De nem muszáj meg vagyok én vígan anélkül is." Kérlek szépen folytatja írd meg, hogy ha a tanár is elutazott, akkor én haza - látogathatok-e egy-két napra. Azalatt tanulok majd otthon is. De ha nem akkor is, és minden - esetre írj, kérlek. Ja igaz fejezi be levelét az iskolában az őtödikes anyagból magyarból jelesr e és latinból kettesnél jobbra feleltem. Ki van elégítve az önérzetem, mert a latin, és történelem tanára, különben osztályf ő nököm, 22 mint követend ő példát állított a többiek elé. Pár nappal későbbi, november 13-án keltezett levelébő l 43 kit űnik, hogy sem Szegedre, sem Budapestre nem mehetett, ott tölti a szünetet az internátusban : A tanár úr24 elutazott haza, és már egy másik tanít, egy menekült, különben a gimnáziumban rendes tanár. Rémes milyen nehéz a mondattan. Ajaj l De megy l Itt f űtünk mégpedig esténként. Kapunk eg y pár drb fát és mi megtoldjuk ágydeszkával. Csak hárman vagyunk, de azért semmivel se m kapunk jobbat, mint máskor, pedig akik elmentek csak fizetik az internátust." A csomag - nak amit feladtál nagyon örül ők, és folyton azt sóhajtom : Bár már itt volna! Pénzre égető szükségem ugyan nincs, de hálásan venném, ha küldenél, és nem kellen e róla elszámolni. Időközben, november 5-én engedélyt kap a különbözeti letételére 2 8 November 30-án latin nyelvű levelet ír húgának, Etának, latintudásának fitogtatására, jó magyaros mondat - szerkesztéssel, s persze nyelvtani hibákkal. Német szótárt kér t őle otthonról, s kéri húgát, hogy ő meg németül válaszoljon.' December 4-én ismét magyarul, hosszabb levélben számol be sorsáról 28 : Kedves Jocó! Ma van édesanyánk születés és nevenapja. Hálás vagyok azért, hogy az én nevemben is vittetek virágot sírjára. Én legalább is azt rernélern. 18 Paj,yl-Sáltor : József Attila leveleib ő l. Irodalomtörténeti Közlemények, 1955 : 205. I. 20 A szénszünet november 2-tel 20-áig, majdde -cember ] 1-ilíl február 1-éig tartott. Lásd : Értesít ő, 3. I. 2A Jirkovszky Sándor, vö. 14, jegyz : 22 Eperjcssy Kálmán. Lásd : Értesít ő, Patyi : i. m I. 2A Jirkovszkv Sándor. 25 Galamb Ödön. 2s Kérvénye a Pető fi-múzeumban. Patyi : i. m I. (A közl ő nyilván nem jól fejtette meg a latin keltezést id őrendben az előbb idézett két levél elé helyezte! ) 28 Pet ű fi-múzeum. Hogy vagytok otthon? Ödön meggyógyult-e már? Légy szíves tolmácsold nék i hálámat. Karácsonyra majd küldök valamit, aminek én örülök a legjobban. Hát én mit kapok karácsonyra? (Evvel a kérdéssel tulajdonképpen hálátlan vagyok, mert én már sok-sok karácsonyra való ajándékot kaptam!) Ha lesz karácsony-játok tegyéte k az én fényképem is alája, hogy látszatra is ott legyek, mert hisz lélekben úgyis otthon leszek. Most hozzád fordulok azzal a kéréssel, hogy légy szíves küld!j azt a német szótár t ami otthon van, ha ugyan nélkülüziretitek. Nagyon sokszor csókol Attila Etának : Kedves Etus, 2, u. f. 3. u. f. légy szíves küld! el azt a nagy tisztalapú könyvet, amelyet a Gabi hagyott nálunk, é s neked adott. Neked az ügy sern kell, és nekem sz űkségem volna rája, kivonatokhoz. Ugyanis itt az összes házi olvasmányokból kivonatokat kell készítenünk b ő tartalommal és ha füzetekbe innám úgy az drága mulatság volna, mert egy füzet itt 20 K. kerül. Éppen ma adlak fel Jókai müvei közül három regényt és b. Eötvös egy mürét, Pet őfi, Gyulai összes költeményeit kivonatolni, 6ú tartalommal, és úgy, hogy ezeket elteszik érettségire, illet őleg mi tesszük el. És ez nagyon fontos, mert csupa érettségi tételeket kapunk fel. Ölel frjál! Attil a Légy szíves küldjetek levelez ő lapokat is, mert a Tibinek is, a Fricinek is akarok írni. Adjátok át mindkell ő nek üdvözletemet. Kedves Etus, küld [!J el légy szíves a legépelt darabama'. Nagyo n fontos!!! Csókol mindnyájotokat Attila Az éri kis sakkomat is kérem szépen elküldeni. Azt, amelyiknek a táblája vászonból (viaszos) van. Csókol mindnyájulokat Attila Eltelt a karácsony, újév, Attila nem utazott haza. Január 13-án Gebe Mihály, az internátus igazgatója levelében számol be Attila helyzetér ől, viseletér ő l : " Nagyságos Asszonyom! 13. sorainak s a 3000 K-nak vételét igazolom, tiszt. kérem szíves jováhagyá t azon irrté:kedésenurek, hogy Attila mellé 20 napra egy korrepetitort állitottam, ki az V. o. eddig végzett anyagút vele átveszi. Búr u jirí átvette az anyagot, azonban szükségesnek turfura, hogy azt egy arra való egyénnek elreferálja.. lerí u hit, hogy az anyagot tudja, még nem jelenti a tudást. A díj les : 200 K. A téti ruhát meglehet ő sen elny űtte, most javíttatjuk. Viselet ellen serrum kifogás nincs. Makó, '121. I 13. Készséges tiszt. Gebe afihríl y int. ig. 20 Pet ő fi-múzeum

4 a. ss s- -e s Attila január 31-én a különbözetit sikeresen letette. 30 Valószín űleg ett ől kezdve kapott ingyenes helyet az internátusban, amint arról Curriculum vitae-jében megemlékezik. 31 A szünet befejezése,a második félév megkezdése után ismét lendülettel veti magát a tanulásnak. Február 9-én német nyelv. levelet ír Etusnak, 33 majd 20-án hosszabb magyar nyelvűt 33 Jolánnak, melyben nehézségeit, problémáit tárja föl. Nem tud rajzolni, s a rajztanár, Hoffman n János azt tanácsolta, menjen át görögre, mert rajzból elbukik. Nővére írásbeli engedélyé t kéri, hogy átmehessen görögre. Jellemzően már eddig is megmutatkozott és kés őbb, egyetemi évei alatt szinte mértéktelenné n őtt nyelvi érdekl ődésére ezt írja : Nem kell félni, mer t görögül, magánszorgalomból, tanultam annyit, amennyit végeztek, egy osztálytársam jóvoltából. Anyagi helyzetét, sz űkös -viszonyait is elárulják a következő tréfás-keser ű sorok : Azt mondják, hogy a szükség a legnagyobb úr, ergo, én vagyok a legnagyobb úr, mert szükségem volna ruhára, mert több folt nem fér el a kabátomon. Ugyanakkor egyre öntudatosabban, büszkébben számol be testvéreinek költ ői tevékenységéről, sikereirő l. Ím itt egész költő leszek írja, s elmondja, hogy dolgozatot kellett írniuk Beszéd a háború ellen címmel s osztálytársai az övét ítélték a legjobbnak. Ugyancsak írtam egy verset (többe k között) folytatja amit a magyar tanárom nagyon jónak talált, mondván :»Van benne érzés, gondolat és igazán dicséretre szolgál.«8 maga adta át az önképzőkörnek, s ott maga a tanárelnök" fogja felolvasni 27-én." Közli is a levélben a Homály borult az erdőre kezdet ű zsengéjét, testvérei kritikáját is kérve. Levelét tréfásan, de kialakuló költ ői öntudatára jellemz ő versikével zárja : Csókol Attila, a hírneves költ ő, milyet nem szül kettő, sőt háro m emberölt ő. Valóban, egyre szaporodnak ebből az időb ől költeményei : márciusból és áprilisbó l már egész sor hol halállal vívódó, hol szerelmi vággyal eltölt verse maradt fönn. Március 28-án összetört szívem, 29-én A szív és a szem cím ű verseit írja ; alig dönthet ő cl, vajon idegen költői hatások vagy a tavasszal zsendül ő első szerelem jelei? E versek Pesten keltezett kéziratai36 egyébként arról tanúskodnak, hogy Attila a husvéti szünetre végre féléve s távollét után fölment Pestre, s az ünnepeket testvérei, gyámja körében töltötte. Március utolsó napjaiban térhetett vissza Makóra ; április 10-én már ismét Makón kelt Hozzá cím ű, 11-én Amióta cím ű szerelmi zsengéje. Ugyancsak 11-én, 16. születésnapján írta A halálról és a Csókolj, csókolj... cím ű költeményeit (kés őbb is gyakran írt születésnapján verseket : az élet e határmezsgyéje újra és újra versre ihlette ; 1923-ban Elköszönő szelíd szavak ; 1925-be n Április 11 ; s a leghíresebb : 1937-ben, Születésnapomra), másnap, 12-én a Szeretném, ha vad - almafa lennék, s 15-én a Jelen, múlt, jöv ő cím ű versek kerültek ki tolla alól3 7 E kett ő ben má r szociális látásmódja, egyéni sorsának általánossá emelése, a sorson való változtatás kollektí v érvénye kap hangot : az árvák könnyeit fölszárító, melegít ő t űz követelése a jövő programjává lesz, azé a jöv őé, amelyben megdics őül a szenved ő, s amely mutatja az utat a fiatal, szegény, árva proletárfiú el őtt! Egy év múltán cz a hang válik keményebbé, harcosabbá a Fiatal életek indulója program-adó kiáltványában! Erre az id őre tehet ők a Szi l ágy i Katóhoz írott, még kétes hitel ű, bár szerintem valószín űen a költ ő t ől származó, gyermekes szerelmes versek is, melyeket Schloss Zoltánné emlékezete nyomán tett ki ;Lz é 3 Saitos Gyula : Ime a költ ő, aki indul magasba és mélcbc... A tragikus sors ú József Attila makói és szegedi évei. Délmagyarország, december József Attila válogatott m ű vei. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp I. Patyi : i. m József Jolán : i. m "Kovács Károly. 36 (-lenez Antal. L. Értesít ő, ' Vö. József Attila összes m űvei. Sajtó alá rendezte Waldapjel József és Szabolcsi Miklós. Bp, köt "Ez utóbbit József Jolán jóval korábbinak mutatja. (József Attila élete, 100. I. ) A kritikai kiadás azonban hiteles kézirat alapján állapította meg keltét. (I. h. ) 14 Kopré József az Irodalmi Újság április 14-i számában. Adatainak pontossága, a verseknek kezdetlegességük ellenére is érezhet ő üdesége valószín űsítik az egyéb - ként szokatlan forrás elfogadhatóságát. Sem korábban, sem kés ő bben : csak 1921 tavaszán - nyarán képzelhető el, hogy e zsengéket (két cím nélküli, 10, illetve 8 soros vers ; Ábrándozás ; Leánykérés) József Attila írta. El őtte az új környezetbe illeszkedés, különbözeti vizsgák gondja kötötte le, utóbb pedig, ő szt ől kezdve Ady hatása nyomasztóa n érzik kísérlete i n. ;fiast meggyérülnek a költ ő diákoskodásának eddig ismert adatai, ezután írott verse i is csak elvétve maradtak meg. Május 22-i levelében3' újabb nehézségeiről, az osztályközösséggel ambíciói, tehetsége, kiváló szereplése miatt támadt ellentétr ől panaszkodik. Jó eszér ől, tehetségér ől egykori tanárai egyöntet ű elismeréssel szólnak 3Y s érthet ő, ha az eszes, értelmes diák, mihelyt pótolta az elmaradást, hamarosan az első tanulók közé küzdötte magát. Természetes viszont, hogy ezzel fölkeltette egyes osztálytársai irigységét. A konfliktust, melyet nő vére életrajzi regényében színesen megrajzolt' ő maga levelében így adja elő : Kezembe került egy régi levele, melyben kitartásra int, úgymond, er ős akaratta l mindent le lehet küzdeni! Azt hiszem, hogy már az óhajtott úton vagyok, legalább is az t következtetem abból, hogy Stébcr"-nek [így!] neveznek! Egy másik levele is, amit ré g Bécsben írt talán a sors szeszélyéből, kezembe jött, s ebben arra int, hogy csiszolja m magam, legyek mindenkihez simuló és udvarias, ne keltsem fel senkinek az ellenséges érzületét. Kérem legyen szíves, írja meg, hogy hogyan egyeztessem össze a két tanácsot. Mert úgy vélem, hogy ez két homlokegyenest ellenkez ő, de egyenként jóakaratú tanács. Mind a kett ő t nem vehetem magamra. Erre bizonyság az, hogy az els ő tanuló ugyan még Brommer +', második Gerzanits'=, de én már majdnem túlszárnyaltam Gerzanits-t, de legalább is vél e egy fokon állok. Most előáll az a helyzet, hogy nemcsak hogy nem kedves minden társa m az osztályban, hanem sok egyenesen gy űlöl, illet őleg irigyel. A múltkor, pl. : algebra óra alatt a háromszögek egybevágóságának tételét bizonyította egy fiú a táblánál. Levezet i a tételt és bebizonyítja, két sz őg [!] és az alap egybevágóságának kimutatásával ; ezutá n azt mondja»hogy mivel a két háromszög congruens, azért a megfcjejö oldalak egyenl őkké A tanár azt kérdi megjegyzem új tanár, akkor volt els ő órája+', hogy melyek a Megfelelő oldalak? A fiú hallgat. A tanár az osztályra néz. Méla csend. A tanár kifakad : Szé- 3P Patyi : i. m Vü. még Németh Andor : József Attila élete. Csillag, január, 13. I. Patyi márciusnak olvassa az eredeti kézirat halványkeltezését (mái vagy már olvasható), helyesebb azonban Németh Andor olvasása, egyrészt, mert a március rövidítése négy bet ű s lenne, másrészt, mert márc. 22-én József Attila föltétlenül említést tett volna húsvéti (márc. 27.) fülutazásáról ; süt : talán már márc. 22-én, nagykedden Pesten is volt! 3Y Például ; Galamb : i. m Vii. József Jolán : A váras peremén, Hasonlóan Mártom György (A makói József Attila múzeum adattára 57. sz.), F_perjessy Kálmá n (József Attila és Csongrád megye, 4 ] I. I.) és Tettamanti Béla (Emlékezés József Attilára, ITK : `;. I. ) 4 József Jolán : A város peremén, I. -- József Attilának az osztály közösségében elfoglalt helyérül, társaihoz való viszonyáról jó képet kapunk II. Kovács Mihály novellisztikus cisszaemlékezéséhül (József Attilával az iskolapadban. Szeplralnm, június, 3. ívi. 2. sz. 6s--7s. I.) is. " lirammrr Andor. l v végén egyedül ü lett jeles az osztályból. Értesít ű, S. I. (ierzanits József.,Hint Attila fiúrend ű lett. I'.rtesít ű, i. h. Patyi (i. m. 2(17. I.) közléséhen hibásan szerepel a neve mind a két helyen! "Falain) Jenő, aki évközben jött a nagyszalontai f ő gimnáziumtól. (Engedtessék meg ennyi szubjektivizmus : Falábú Jen ő c sorok íníjának is kedves üreg tanárja vol t Szegeden. A háhaní utáni inflációs nvcnterílság idején,,e tu,ut}es táplálkozástól Iegyungühcn halt meg. 1lcicguivü, tciváló pedagógus colt!) Leányának, Falába Thcácskána k aj':nlntta kés őbb a költ ő a, Nvak:eszlendGs lártyek" c. Versét. \'ü. Irodalomtörténeti 1(154 : 356.,) 15 f h s es 4r s

5 gyen és gyalázat egy osztályból senki sem tud ily elemi dolgot. Pedig az el őző tanár,' sok jót mondott az osztályról!«ebben a pillanatban én jelentkezem. Felszólít : József! (T. i. engem már ismert, mert azon az órán már többször jelentkeztem!) Felállok. Azok a megfelelő oldalak, melyek egyenlő szögekkel fekszenek szemközt! A tanár ezután még össze - szidta az osztályt, hogy csak egy fiú tudta egyedül. Óra után, midő n kimegyek, odajön hozzá m az osztály dísze, Bleyer45, és azt mondja, miközben öklét felemeli :»Ha mégegyszcr jelent - kezel, majd meglátod mi lesz!e Megjegyzem, a jövő hóban már húsz éves lesz egy híjján. Nagy, robustusi alak! És most?»stréber«vagyok! Mindenki annak hív l (rjon 48 kérem, tovább is olyan leveleket, milyen az a kettő, melyet felemlítettem.«igy jött el az év vége. A tanítás június 21-én ért véget, s Péter-Pál napján, 29-én meg - volt az évzáró ünnepély is.47 Attila jórend ű lett : jelese történelemből, természetrajzból, mennyiségtanból, görögpótló irodalomból, valamint magaviseletb ő l ; jó osztályzata hittanból, magyarból, latinból, németb ől és testnevelésből, valamint dolgozatainak külalakjából ; végül egyetlen elégségese görögpótló rajzból volt B (Eszerint év közben mégsem tért át görögre ; hatodik osztályba lépve azonban görögöt tanul!) Jelesrendíí egyetlen volt az osztályban : Brommer Andor ; jórend ű sem sok, vele együtt is csak üt : Gerzanits József, Dég i János, Kiss János és Kocka Károly. Az osztálytársak java elégséges (Ahaffy László, Apjo k János, Balog József, Bedő Lajos, Danczkay Dezs ő, Fodor József, H. Kovács Mihály, Kelle r Gyula, Kulás Béla, Lányi Aladár, Leipnik Zoltán, Lusztig Sándor, Márton Endre, Sipo s József, Stern László, Schwarz Izsó, Szabó Andor, Sznagyik István, Sz űcs László, Tóth György, Wéber Sándor), jó néhány pedig egy vagy több tárgyból elégtelen (B őhm László, Hajdú István, Marcika László, Raffay Szilárd) osztályzatot kapott. Mindez mutatja, hogy Józse f Attila jórend űsége az osztály egészéhez viszonyítva és a különbözeti nehézségeit, az új környezethez való alkalmazkodás gondjait, valamint az árva, magányos serdül ő fiú lelki zavarait is figyelembe véve : szép teljesítmény. 4a Ugyanekkor önképzőköri szerepléséért 50 korona jutalmat is kapott5 o Nyáron lakásért és ellátásért tanítottam Mez ő hegyesen írja ünélctrajzábanbl. Vizsga után - s- mondja József Jolán is a nyarat Attila Mezőhegyesen osztálytársánál a tanítványánál töltötte. Szeptemberben visszament az internátusba. " Ennyi mind - össze, amit err ő l az id őszakról tudunk ; hogy ki volt a mezőhegyesi tanítványa, akinél e nyáron szállást talált, nem tudjuk. H. Kovács Mihály úgy véli, hogy Szabó Andor és az siesse lehetett. Olgyai (Brommer) Andor a Szabó-testvérekre is gondol, de még valószín űbbnek tartja, hogy a mez őhegyesi uradalom egyik intéz őjének a makói gimnáziumban addi g magánúton tanuló bukdácsoló, s őt kés őbb ki is maradt gyerekeit Kürthy Ferencet és Olivért tanította. Bizonyára e két család valamelyikénél lakhatott. 44 Járay (Jaeger) Imre. (H. Kovács Mihály levélbeli közlése. ) 45 Bleicr Endre. Az értesítő szerint (8. I.) év végén vizsgálatlan maradt. 46 Eredetileg írjál volt ; úgy javította át! A makóiul ; -- mint említettem sokái g nem tudták, hogy Lucia asszony József Attila nénje ; Attilának titkolnia kellett : a magázás is ennek következménye. Vü. Ualarnb : i. m. Jfi IG. 1. Mi sem jellemz őbb, mint hogy Espersi t még 1923i-tan sem tudta, hogy Jolán Attila nénje, s következetesen csak Etust említ i nő vérének ; Jolánt, a nagyságos asszonyt, szemmel láthatóan csuk gyámja feleségéne k véli. (Péter László : Espersit János, I. ) 47 Ertesítű : 3. I. 4 " Vö. Galamb : i. m. 32. I. 45 Osztálytársainak névsorát, eredményeit I. Értesít ő, 8.1 J1 Uo. O. I. J1 József Attila válogatott m ű vei, 423. I. 52 József Jolán : József Attila élete, 141. I. 4) 3 Az új tanévhon a tanítás szeptember 5-én kezd ődött. Tanárai néhány kivételle l ugyanazok, mint az előz ő évben : osztályfőnöke, egyben a latin és történelem tanára most is Eperjessy Kálmán, németre Fülöp Béla, magyarra Kovács Károly, természetrajzra Oraecz Lajos tanította. A mennyiségtan tanítását Falábú Jen ő t ől az internátus volt igazgatója, Gebe Mihály vette át. Görögpótló irodalmat Altmann Jakabtól tanult ; most Matusik Istvá n tanította görögre és gyorsírásra. Az önképzőkör vezetését őszt ől Tettamanti Béla vett e át : kapcsolatuk, későbbi barátságuk bizonyára ekkor kezdődik. ' A változások közt va n egy kellemet l e n is : a DMKE-internátust a tanév elején átvette az állam, s ennek folytá n a kedves, jó Gebe Mihály helvét az internátus igazgatásában a rideg, szigorú Kályáni Feren c töltötte be. Az intézet egyébként tatarozás miatt csak szeptember 19-én nyílt meg. A háro m nevel őtanár : Galamb Ödön, Falábú Jen ő és Márton György. s s József Attila osztálytársai természetesen jórészt a régiek. Néhány ismétl ő és az elmúl t év folyamán kimaradt híján őszre újból együtt volt az osztály, s őt néhány új fiú is csatlakozott hozzájuk. Közöttük a legjelentősebb, Attila vetélytársa tanulásban és szerelemben : Petrásovics Endre s s Szeptember 3-i kelettel Makai Öcsön kérvényét ismerjük 55 melyben Attila számára tandíjmentesség céljaira szegénységi bizonyítványt kér a budapesti hatóságoktól. Az ú j tanév problémáiról, helyzetér ől két levele 57 tájékoztat. Az első így : Kedves Lucie t Makó, szept. 24. Igaz szeretettel köszönöm az irántami gondoskodásodat. Hogy vagytok? Én, köszönöm, kitű n ően. Uj, friss er ővel, reménnyel fogtam a tanuláshoz. Mindent kaptam a gimnáziumtól..könyveket, füzeteket, rajzlapukat, vonalzókat, rajztáblát, k ő r :ót, 6u :dításl és elismerést. Kaptam egy kilünó-eszes lanitványl, egy gyártulajdonos fiát. Apja gyáros, f őhadnagy francia szárrrtazású ; a nagybátyja báró. Van egy nevelúnóje is, egy csinos angol-francia miss. Nagyon megtetszettem én ésa versei m a missnek, ezért és mert az Igazgató tér er ő s-melegen ajánlott : konstruktor (így!] lettem. A tanári kar egyhangúan ajánlott a F űigazgatónak, hogy add/a (1J meg a tandíj - mentességet. Kedvezményt kapok az lnternalus6an, de, hogy mennyit, azt nem tudom. Megígérem, hogy a félévben rnegs:er:emu teljes-ingyenes helyet magamnak azt pedi g csak jeles bizonyítvánnyal kaphatom meg I A múltkor ígértem, hogy küldött uj verseket, de nern küldtem. Most kipótalorn a túloldalon. 5a A makrai m. kir. állami Csanád vezér f űginulázium XXVII. értesít ő je. Összeállított a dr. Gedeon Alajos igazgató. 1' iskolai év. Szeged, I. A tanári kar kimutatása jelzi, hogy évközi csere folytán 'I etfamant. Béla is lanilott a VI. osztályhun németet, hasonlóan, fi gy Fülöp Iléla a német mellett a magyart is tanította a hatodikban. Tellamanti azt állitja, hogy nem tanította Jnzscf Attilát (i. m. I!+7. I.). 11. Kovács Mihály levélbeli közlésében úg y emlékszik, hogy Tettamanti németet taníngt Fülöp után a VI. osztályban ; míg a magyar t végig Kovács Károly tanította. 5t!trtcsít ű, 1'.x I. uo Vö..lIúrfort György : i. m. 5e Pet ő fi-ntlízcum. 5, A szept. 24-i levél (hátulján a llnh'angol:, Ülünk egymás mellett, Egyedül és Mámo r cím ű versekkel) : PuI ő fi-mitzeuut ; az okt. 23-i 1'atvi : i, m. 2115, I. 2 Irndahmttürt net 17

6 Ödönt nagyon sokszor üdvözlöm! (Bocsáss meg, hogy úgy írom Ödönt, de igazá n a szívem igaz forró üdvözlete így könnyebben j ő ajkaimra!) Ethát [!?] milliószor csókolom 1 Néked nem írok semmit, hisz úgyis tudod mennyire szeretlek! Attila Egy hónapppal kés őbb, október 23-án így ír : Ne haragudj, hogy nem írtam eddig, de megmondom az okát. El-voltam foglalva tanulmányaimmal, három tanítványommai és különösen annak a lapnak a szervezésével, amelyről már otthon tettem említést, d e ami, sajnos, nem valósult meg, mert bár a kézi-sajtó már megvolt, papírt is kötött le az internátus olcsó árban az igazgatóság, a fő igazgatóba nem adott engedélyt a megjelenéshez, és az egész dolgot vissza kellett csinálni. Írni ezalatt azért nem írtam, mert fültettem magamban önuralmam edzésére, hogy addig, amíg bizonyosat nem írhatok, nem írok ; avval akartam beköszönteni, hogy : győztem! A sors akarata folytán azt írom : legyözettem.»roma locuta, res finita 1a Mint följebb említettem, van három negyedikes tanítványom á h tanításukér t kapok havonta össz azaz hatszáz koronát. Evvel is csökken az intézeti számlám. A német tanár megengedte, hogy hallgatónak följárjak a különórákra, ahol én ne m felelhetek, mert a fizetők négyes csoportokban járnak, mivel többel nem tudna a tanár foglalkozni, és így az egyik négyes csoportban én vagyok,az ötödik kerék, aki csak akkor számít, ha egy másik hiányzik. De így is megyek annyira, mint a többiek, mert az egész óra társalgásból áll, már amennyire a fiúk beszélnek németül egy se tud annyit mint én, a dolgozataim kettősnél jobbak. Most jut eszembe, hogyha én nem is írtam, azért Ti, pláne Etusl írhattatok volna, mert én igazán vártam a postát. Igaz, hogy még nem érdemeltem ki, no de azért igazán jólesett, hogy nem írtam és mégis kaptam Tőled egy lapot. Van egy egész csomó új meg újab b versem, az internátus igazgatója evvel kapcsolatban azt mondta, hogy született nyugatist a vagyok. Közülük küldök most egy kettőt. Hogy vagytok? Gondoltok-e rám? Ödönnek is írnék, de látod ily rettenetes írást nem merek néki küldeni, máshogyan pedig nem tudok írni, mert nincs id ő m. Félévben jeles akarok lenni! Nagyon köszönöm Adyt már adybb vagyok Adynál. De keserves dolog : be kell már fejezni a levelet és újra bocsánatot kérni regényes hallgatásomért. A levélben említett verseit aligha ismerjük, legalábbis nem tudjuk az ismertekr ő l, melyiket írhatta ez id ő tájt. November 26-i kelettel maradt fönn a Vágymagam a hold alat t cím ű, valóban erős Ady-hatásról tanúskodó költeménye 69 Ady iránti érdekl ő désének nyomá t előbb idézett, okát egy későbbi, december 2-án ugyancsak nénjéhez írott levele árulja el." Ebben egyrészt megköszöni nővérének a csomagban küldött télikabátot, majd beszámo l arról, hogy versei ötven főre növekedtek. Bizonyára már el ő z ően küldött bel őlük haza is, mert faggatta nénjét, vajon hogy tetszettek nekik? Ű jahh verseir ől öntudattal nyilatkoztatja ki : Merem állítani jók, sokkal jobbak és szebbek, mint az el ő bbiek. Majd íg y büszkélkedik : Apropos, tegnapelőtt írtam egy verset, ez a legutóbbi egyik tanár, ak i ba Lippay György dr. tankerületi fő igazgató. Vö. Értesítő, 3. I. ss L. Péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai. Szeged, I. 8Ó József Jolán : i. m I. Minden ok nélkül újraközli Patyi is (i. m I.). Legalább fölhasználta volna az alkalmat József Jolán közlésének szövegkritikájára( különben igen m űvelt és mégis szerény ember ei azt mondta rá, hogy ebb ől az egy versembő l látja el őször azt a szellemet, amely érvényesülni fog. S erre föladott három kötet Adyt, ezek : A magunk szerelme, Új versek és a Halottak élén. Levele végén így kiált f ű! : Karácsonyra csakis Adyt kérek! Valószínűleg ekkoriban írhatta A gyerekszemű élet-tavon, Útrakészség, Prédikáció, Pogányos hitvallás magyarul, Baál, Himnusz az élethez, Az örök elmúlás, Akkor, Lovas a temet ő ben s még néhány más ismert fiatalkori, Ady költészetének formai-tartalm i elemeit er ősen magán hordó költeményét. Sajnos, a gimnázium önképzőkörének jegyzőkönyve ma már ismeretlen helyen rejlik, így a fiatal kült ő önképzőköri szereplésér ő l csak egy régebbi, a keltezés följegyzését elmulasztó, 1940-ben készült másolatból kaphatunk képet 69- Ebben a tanévben történt szereplésérő l ez a következ őket mondja : József Attila VI. o. t. nagy érdeklődés mellett felolvasta három költeményét ; A szolnoki hidat, Két szív [ezt nem ismerjük! PL], Keresek valakit. A bíráló, Horváth Ferenc VIII. o. t. kissé er ős kritikát mond a költeményr ől, de elismerésre ajánlja... A tanárelnök a külteményeket kiadja Politzer Dezs ő VIII. o. t.-nak, hosszabb bírálatra. Később még egy mondat szól róla : Mcissner László V. osztályos Pet őfi Falu végért kurta - kocsma cím ű versét szavalta ; József Attila VI-os a szavalatot elismerésre méltatja. A Keresek valakit cím ű vers önképzőköri fölolvasása után lehetett, hogy amint Márton György visszaemlékszik egyes iskolatársai fülkapták a vers számukra grotesz k sorát, és azzal gúnyolták a fiatal diákkölt ő t : Loholok egyre... A karácsonyt --- előbbi leveléből, készülűdéséh űl kitetszően Pesten töltötte. Fél - évkor vajon sikerült-e nagy tervét megvalósítania, jelesrend ű lett-e? Makai Ödönnek február 18-án írott levettben" eredményeir ől így számol be : Bizonyítványom jobb mint taval y volt, de még mindig elég gyenge nem szinjelcs. Talán az év végére már az lesz. Hármaso m nincs. Görög jó, német és gyorsírás jeles. Az indexemet mellékelem az ingyenességet kér ő folyamodványomhoz, amelyre különben még választ nem kaptam. Valószín ű leg kapok egy pár cipő t a Segít ő egyesülett ő l. A cipőt említi már néhány nappal el őbb, február 13-án Etushoz írott levelében ' is, írván, hogy az Ifjúsági Segít őcgyesikkt elnöke az értesít ők sem közlik, ki volt meglátta rossz cip őjét s megkérdezte, miért nem kért segélyt? Kérjen, költ őnek adatik írj a tréfás hangon József Attila. És én mondám : kéretik és elfogadtatik. S lün szörny ű folyamodásírászat. Az új tavasz új szerelemmel köszönt be. Lehet, hogy már az elmúlt évben, tavaszán írott szerelmes verseknek is ő volt a tárgya, lehet, hogy csak mostanára feslett ki kislányos szépsége, s lobbantotta lángra a 17 éves fiú szívét : a hronzajkú Gebe Márta, az internátus volt igazgatójának, a kedves Miska bácsinak leánya. Április 2-án egy ibolyát ábrázoló képeslap hátulján vall el őször szemérmesen, költ ői módon a komolyodó fiatalembe r Tusikának :?Hint ibolyák, a férfikebelben a szív kivirágzik, S mint ibolyák rejtv e este magába susog. Aztán sorra születnek a szép szerelmes versek, immár a zsengéket meg - haladó, érett líra remek alkotásai, a magyar szerelmi költészet örök értékei : Távol, zongora mellett, Tavaszi ének, Csekkérés tavasszal... Most már a költészet foglalja cl lelkét, egybefonódottan a szerelemmel, s egyre kevesebb helyet hagyva az eddigi lelkes, öncélú tanulásnak, szorgalomnak. Egyszerre unalmassáfárasztóvá, clkcdveticnítüyé válik a napról napra való készfilés : a bet űk sivatagáhan ver, 61 Minden bizonnyal Galamb Ödnnrnl van szó, aminthogy ü is elmondja, hogyan adt a Attila kezébe Ady ycrscskiitetcit. (ialamh : i. ni. 14. I. 62 Németh Fenne : Az ünképzükiir aljcgyzüje. Néhány ismeretlen adat Jözsef Attil a diákkorinú. 1)élmugraroraság, május 5. Patyi : I. m I. 6 4 József Attila ismeretlen levele és verse.. füvelt Nép, ápr. 10, 6. évf. 15. sz. 3. I

7 g ő dik " a szegény diák. (A verg ődő diák, A bet ű k sivatagában.) De közeledik is az év vége : június 14-én, szerdán befejeződik a tanítás, másnap, úrnapján Attila Mez őhegyesre megy néhány naprag majd a hét elején visszatér az összefoglalók, vizsgák idejére. Valószín ű le g ekkor következett be a csalódás, mégpedig állítólag 88 az iskolai vetélytárs, Petrásovics Endre közbejöttével. Attila együtt látta őt Mártával nevetgélni s ez elég volt neki, hogy a számára viszonzatlanul maradt szerelem kétségbeejtse. A magányos, árva, szeretetre vágyó, a családi élet állandó melegét nélkülöző, érzékeny serdül ő fiú öngyilkosságra határozta el magát. A gimnázium VI. osztályát emlékezett vissza később, 1937 tavaszán önéletrajzában67 színjelesen végeztem, jóllehet, pubertáskori zavarok miatt több ízben öngyilkosságot kíséreltem meg, hiszen valójában sem akkor, sem el ő z őleg nem állott fölvilágosító barátként mellettem senki sem. Kétségtelen, hogy magányosságát, árvaságát ekkor még nem enyhítette néhány kedves tanárjának, pártfogójának szeretete, támogatása, s mé g kés őbb is, kedvez őbb körülmények közepette is időnként erőt vett rajta a kétségbeesés, elkeseredés. Megírta végkérését, majd bevett 60 db félgrammos aszpirint, s készült a halálra. Végkérését még elvitte Galamb Ödönnek : átadta egy borítékban, melyen ez áll t Június 29-én bontható fel! Galamb Ödön, internátusi felügyel őtanára, költészete legelső k közötti megbecsül ője egyszeriben megértette, mir ől van szó. Azonnal segítségről akart gondoskodni, de Attila eleinte vonakodott. Ragaszkodott elhatározásához emlékezik Galam b ÖdönBB. Nincs értelme életének, nemcsak a szerelem adta kezébe a mérget, hiábaval ó az egész élete. Nincs miért élnie, nem szereti őt senki. Hivatkozhattam arra, hogy ű máris drága nekünk, társainak és minden ismer ősének, mindenkinek, aki sokat vár t őle s meg - becsüli benne a kezdő poétát.., Nem sokat használt. Csak amikor magamhoz öleltem s megcsókoltam mint szegény, elhagyott gyermeket, akkor zokogott fel s akkor adta beleegyezését, hogy igen : segítsünk rajta. Egy szó tarthatta csak vissza, melyet kora ifjúságátó l nélkülözött : a szereteté. A gyomormosás megmentette az életnek. Néhány napig feküdnie kellett, hogy kiheverje a mérgezés ártalmait. Végrendelete roppant jellemz ő lelkületére. Mindenem azé -- írj a a június 26-án kelt»végkérésében«69 akinél van, kivéve az internátusban lév ő fehérnem ű - met és ruhámat, melyek osztassanak ki szegénysorsú tanulók kircütt. Azokban a napokba n kaphatta meg az azévi önképz őköri jutalmat : a tavalyi összeg kétszeresét, 1(X0 kuranát. 70 Err ől az összegről úgy rendelkezik : adják oda Kiss Károly ügyvédnek, pártfogói egyikének, kit ől éppen annyit kapott kölcsön. Hátralev ő instruktori követelését, másik 100 karottát Fülöp Béla tanárjánál fönnálló tartozása törlesztésérc szánja, s még másoknál mutatkoz ó tartozásainak kifizetésére gyámját kéri. Mindez mutatja anyagi gondjait, nehézségeit, d e azt is, hogy mindig akadt segít ője, támogatója. Tőlük is búcsúzik végkérésében : Olya n sokan vannak, akik közel állanak szívemhez, hogy lehetetlen most T őlük külön-külön elbúcsúznom : köszönöm jó szavukat, érdeklődésüket, pártfogásukat s üdvözlök, küszi ;nti;k mindenkit l Pártfogóinak egyike, Espersit János, a lelkes irodalom- és m űvészetpártoló ügyvéd, különös jelent őségre tett szert életében. 7' Galamb Ödön mutatta be neki a fiatal diákkölt ő t, mint a makói liberális, ellenzéki lap, a Makói Reggeli Ujság szcrkcsztüjének, (5 ismertett e 85 Értesít ő, 2. I. Mezőhegyesi tartózkodására egyetlen adatunk a Tavasa értek c. vers kéziratán szereplö keltezés : Mező hegyes, jún. /S. Vö. József Attila összes m ű vei, 1, köt fi Márton György visszaemlékezései. Vö. 39. jegyz. f7 József Attila válogatott m űvei, 423. I. A Galamb : i. m. 22. I. Un " Értcsítli, Vö. Péter László : Espersit János, 49. sk. I. viszont meg a 17 éves poétát Juhász Gyulával, a nagy szegedi költővel, aki régi tanárkodása színhelyére, legkedvesebb barátjához, Espersit Jánoshoz gyakran kilátogatott. Egy ilye n látogatás alkalmával, valószín űleg 1922 húsvétján, áprilisban találkozhatott el őször Espersit társaságában a két költ ő : a Mester és a Tanítvány. Mire a nyár eljött, már levelezésbe n állanak egymással. Június 29-én bizónyítványosztás. József Attila megvalósította tervét : jelesrend ű lett. Egyetlen kettese van csupán, írásbeli dolgozatainak küls ő alakja.'= Kívüle jeles még az osztályból a két vetélytárs : Brommer Andor és Petrásovics Endre. Legjobb barátai közü l Dégi János most is jó, Balog József változatlanul elégséges, Kovács Mihály elégségesb ő l jó - rend őre küzdötte magát." Attilát osztályfőnöke, Eperjessy Kálmán így jellemezte az indexé - ben : Tehetséges, kötelességtudó, bátor fellépés ű. " S bár öngyilkossági kísérlete miatt a tanári kar egy része ellene fordult, pártfogóinak kezdeményezésére, mint egy késő bbi leveléből megtudjuk; 5 a tanári testület megajándékozta őt egy nyári vászonruhával. Vizsga után állítólag néhány napra fölment Pestre. Erre mutat a Nyári délután a szobában és esetleg a Napszonett c. verseinek keltezése és szövegutalása ; ellene mond viszont, hogy késő bbi, Kiszomborröl Etushoz irt levelében olyan utalásokat találunk (pl. az, hogy bizonyítványát postán küldte föl gyámjának, amire semmi szükség sem volt, ha személyesen is fönt járt 1), amelyek kétségbevonják ezt. Mindenesetre július elején elszegődött kukoricacsősznek Kiszomborra. Hogy mi késztette erre, s hogyan jutott éppen Kiszomborra, erről mit sem tudunk : Hiszen anyagi nehézségein segíthetett volna, kosztját, szállását talán ezen a nyáron is biztosíthatta volna nyári instruktorkodással, mint a megel ő ző év vakációján. Vagy tán ezen a nyáron már ilyen alkalom sem adódott? Idliküzben,195fi s septernberében Waldapfel József - fel bejártuk a költ ő szegedi, maköi, kiszombori, és vásárhe!yi emlékhelyeit, s az ű lelke s faggatózása nyomán kiderült, hogy voltaképpen Kiszomboron is házitanitóskodott a költ ő, és csak mellékesen, tanítványaival együtt, házigazdáinál cső szködiitt. Az emlékezés morzsáiból összeálló zombori nyárról Waldapfel.József ír az útjáról készített cikkében. Mindenesetre használt neki és költészetének a kiszombori cs ő szködés. Sokat beszélt.később a Kiszotnhnrban eltöltött hetekről írja Galamb Ödön. Rossz bádogkann a fenekén ütötte ki legjobb rímen -- mondatta." Erről szól a Nyugatnak elküldött, Osvát Ern őnek ajánlott szép verse, a Kukorica/öld is. Érdekes, de élményeivel alig sejthet ő össze - függést eláruló - - valószín űleg csupán a kiszomhori nyárral rokonhangulatú déjá vu-bő l fakadt --- verset irt évekkel kés őbb is Kiszornhari dal címmel. Ám legjelent ősebb itt írt verseiben : a nép, a parasztság életének, nehéz munkájának m űvészi visszatükrözése. Amiko r Kiszomborra megy, a falu népe a legnagyobb munkában van : leghosszabbak a napok, legrövidebbek az éjszakák, s a Rrinay-uradalom cselédei, béresei, részesei, meg a kiszombor i kisparasztok hajnaltól vakulásig izzadnak : aratnak, csépelnek. S a költ ő, aki Márta-napkor, július 27-én, a Névnapi dicséret zenget soraival köszönti szerelmét, a hajlíthatatlan Gebe Mártá t ugyanakkor figyeli szemmel és mélyen együttérz ő, azonosult szívvel látja meg, és fogalmazza meg szép versek egész soriban a paraszti sorsot. (Aratás el őtt, Aratásban, Éhség, A gép elkapta, Holttest az utcán.) Innen, a Zöldfa utca 404'a alól ír altgusztus 17-én levelet 7 s Ialls húgának. l c;lctvidám, tréfálkozrí, der űs hangorr számol he öngyilkossági kisérlctér ű l A vizsga fele haladu napokban, valami dekadens pillanat hatása alatt,»inegettlm' hatvaf l 72 Galamb : i. m. 32. I. 7' hrtesítg, a IIitllcs bizonyítványmásolat a makói József Attila múzeumban. 75 Jri:sef Jolán : i. m Vö. József Attila összes versei, I. kiit G Galamb : i. m. 24. I. Vö. Péter Lríss/ó : József Attila Kiszomboron. Fényszóró I llakúj, április, 5. sz I. 7 József Jolán : i, m ,

8 darab aszpirint, este fél 9-kor, egy óra múlva végigvágódtam a folyosón. Tíz órakor gyomor - mosás, elég kellemetlen valami, istentudja hány napi fekvés, azután a színjeles bizonyítvány. Klasszikus, mi?" A bizenyítvá+yra büszkén hivatkozik : gyámja egy tavalyi lapjában kételkedett tehetségében, szorgalmában. Igazán elveszett hitem szellemi képességeidben, h a még azt sem tudod elérni, hogy az első eminens légy és tiszta egyes kalkulusod legyen. Mos t már gyámja se becsülheti le tudását : Az osztályunkban most én vagyok a legjobb diák, az első eminens, lévén tiszta egyes kalkulusom. Még tornából is jelesem van, életemben el ő ször. Nem akarok még gondolni sem arra folytatja e levelében, hogy visszamenje k az internátusba. Ha kapok nevetői állást Makón, jó, ha nem, úgy is jó, mert akkor valam i foglalkozás után nézek és magántanuló leszek. Valami 1500 koronáért vettem könyveket. Ha parancsolod, küldök bel őlük Neke d is, legalább a prózákat, mert többnyire verses kötetek. A verselés és költészet terén igazá n szép haladást tettem. Meglehet, hogy egy hónapon belül ott leszek a beérkezettek között. Lám, Ti nem írtatok és Magyarország most élő költőinek legnagyobbikától olvasd csa k el! kaptam levelet. Mellékeli Juhász Gyula levelének másolatát, melyb ől kitűnik, hogy Attila már el ő - zőleg levéllel kereste fől őt, s elküldötte neki néhány újabb versét. Sok gondom és bajo m mellett nem feledem írja neki buzdítóan Juhász Gyula 79 és azon t ű n ődöm, hogya n kellene magát okosan és szépen fölfedezni. A Szegedben akartam először, de kil őtték alóla m ezt a lovat azóta.. 8 Higyje el, hogy ha van ma hazai költ ő, aki magát szívből szereti és becsüli, elsősorban Juhász Gyula- az. Bízzék, is lankadjon, írjon tovább, tanuljon tovább, magának nem szabad és ha akarja, nem lehet elkallódni 1 Durate et vosmet rebus servat e secundis! Ez a horáci sor legyen jeligéje és győzni fog! Másnap, 18-án választ ír Juhász Gyulának és elküldi néhány újabb versét (Szeged alatt, A Szent Jobb ünnepén)." Igazi nagy szeretettel köszönöm szívb ől fakadt meleg levelét I Jaj, nemis tudom az én nagy örömömet, hálámat, szeretetemet sehogyse kifejezni. Én magamat igazán sohase értékeltem annyira, hogy ilyen szeretetet megérdemeljek... forró karokkal öleli újfent életre-fakadt öccse... A levél elmegy Szegedre, de a választ nincs türelme megvárni : egy augusztus vég i vagy tán szeptember eleji forró nyári napon begyalogolt Szegedre Juhász Gyulához. Újbó l verset vitt, s ezek közül kett ő megjelent a kis színházi m űsorújság, a Színház és Társasá g szeptemberi számában. Ezek voltak az első nyomtatásban megjelent József Attila-versek..."_ A kapcsolatok láncolata alakul ki : Galamb Ödün ismertette meg Espersittel, Espersi t Juhász Gyulával, Juhász Gyula Koroknay Józseffel, a lelkes, irodalompártoló s írogat ó nyomdászmesterrel. Koroknay kis szegedi nyomdájában találkozott össze Kormányo s Istvánnal, későbbi legjobb szegedi barátjával. Ő viszont megismertette a szegedi fiatal költs -i k egy kis csoportjával, egy avantgardista, merészen újat keres ő költ ő i körrel. Elhatározó jclent(i - ség ű lett ez a kapcsolat életében, költészetében : szegedi társasága dönt ően befolyásolja a z " József Jolánt : L m I. Vő. Juhász Gyula és József Attila levé!váltása. Szép Szó, április, G. köt. 3. füz. 320, I. "" A Szeged, a liberális ellenzék szegedi napilapja, a Délrnagyarország folytatása, betiltása miatt ekkor (1922. aug. 6-tól okt. 22-ig) éppen szünetelt. "' Szép Szó, i. h. 82 Ez a két első nyomtatott vers az Ősapám és a Távol, zongora mellett cím ű volt. A Józse f Attila nyomtatásban megjelent els ő verse cínlíí cikkemnek (1)élmrgrararszrig, ápr. 11.) és nyomában a József Attila-textológia" megfelel ő helyének (Irodalomtórlénel, 1954 : I.) fültevését az id ő közben el őkerült és a jubileumi József Attila-cmlékkiállítósun bemutatott kitépett lap nem igazolta. A Sivatagban cím ű vers tehát nem József Attila verse. Novellisztikusan megírta az els ő versek megjelenésének történetét a Színház és Társasá g akkori szerkeszt ő je, (Jr György : Egy költ ő indulása. Pesti hírlap, dec. 15. (Indulás. I)élrnagyarország, febr. 24.) ezután következő években költészetének fejl ődését, világnézetének alakulását, s őt életéne k eseményeit is, hiszen barátai révén jut el Makó és Szeged után Bécsbe, így ismerkedik meg számos z űrzavaros eszmerendszer után a kommunista világszemlélettel is 8' 4 ősszel megkezdte a hetedik osztályt, de az internátusba valóban nem ment má r vissza ; lehetséges, hogy egy ideig ekkor Kesztner Zoltánnál kapott hajlékot e' Barátai elsősorban Espersit és Kesztner, valamint Saitos Gyula és Gyenge Miklós el ő fizetőket gyűjtöttek könyvére, amelynek kiadását Juhász Gyula kezdeményezésére és javaslatára Koroknay József vállalta. Október 10-én őrömmel újságolta nénjének írott levelében u hogy már 150 el ő fizetője van, s kérte, ő is szerezzen néhányat. Október 14-én Réti Ödönnek, a szegedi írónak, a Nyugat neves novellistájának ír, s tanácsot kér t őle, hogyan bírhatná válaszra a Nyugat szerkesztőit : egyúttal elküldi neki dedikált kiszomhori versét, a z Aratás el őtt címüt ő" írói ambíciói megn őttek : hírét vette, hogy a szegedi írók valami egyesületet készülnek csinálni ; érdeklődik, mi lesz ez, mert ő is be szeretne oda jutni! November 4-én már örömmel, lelkendezve írja Makai Ödönnek : Most már nyakig vagyok az életben és csak úgy fuldoklom a gyönyörüségtöl. ' Aztán beszámol életének újab b alakulásáról : Iritz Miksa bornagykereskedő nél vagyok nevelő. Havonta 5000 ésegynéhány K fizetést kapok. Ebb ől 5000 K-t fizetek lakás és ellátásért... A Segít ő Egyesület ad pár ezer K ruhasegélyt. Júniusban a tanári kar vett egy vászon nyári ruhát. Ennyit ír életkörülményeirő l. A többi költ ő i sikereiről szól : A Parnasszusra is elindultam(!). A szegedi Színház és Társaság közölte két versem és olyan dicsériádát zengett rólam, hogy szinte belekábultam. Versekért eddig vagy 500 K-t kaptam. Decemberben jelen meg első verseskönyvem : Szépség koldusa, Juhász Gyula előszavával, Szegeden. A kiadó a tiszta bevétel 50 százalékát adja nekem..300 pldon nem sok nyereség lesz á 150 K. Esetleg cl se fogy mind. 5-én megjelent 5 versem.egy antológiában. A szegedi lapok közül vagy négy, a Szeged, a Szegedi Híradó, a Színház és Társaság és a Színházi Újság kér verset. Nagyon keveset fizetnek. Még a Színház és Társaság fizet legjobban, szeptemberben adott két versért 200 K-t. Valóban, másnap, november 5-én megjelenik Szegeden a Koroknay nyomdában, Kcck József szerkesztésében a szegedi fiatal költ ők lírai antológiája, benne József Attila nem ugyan őt, csupán négy versével, köztük a Fiatal életek indulójával. A többi fiatal lírikus is lázad az adott világ ellen, új utakat keres, modernista azonban egyedül az (i hangj a egyértelm ű : Megmozdulunk, hejh, összeroppan alattunk ez a régi világ! Honnan ez a tiszta, forradalmi hang, amely később hiszen annyi szellemi áramlat hat még rá sokáig el - elbizonytalanodik, s csak évek múltán, a munkásmozgalomban való tevékeny részvéte l idején kapja vissza újból, magasabb eszmei és m űvészi szinten, tisztaságát, forradalmi csengését? ítésze lenne hinne talán az üreg makói szocialista szabómesternek, Murvai Józsefnek, akinek alakját, szerepét József Jután a hírtárs :rk szájhagyománya alapján rajzolta meg?" A,\'épszarrinak, melyet Márton Gyrirgy szerint" naponta rendszeresen olvasott már az intcrnátushan is? Esetleg liohns Ágostonnak, a szocialista meggy ő ző dés ű tanítónak, Espersit újságja mnnknlárs:inak, akir ől gyanítjuk, hogy s ::crcpc volt József Attila és a Népszav a Vii. Péter László : József Attila Szegeden, ii. Joz,r'j Jolán : i. m Uo NG 1'ü. Péter László : József Attila Szegeden, 23. I. N7 JnzJolán : I I. N József Jolán : A város peremén, , 145. I. Vü a 39. jegyzettel, 22 23

9 későbbi kapcsolatának megteremtésében? 90 Mindenesetre, ha túlzás is, amit József Jolá n állít", hogy Lenin Állam és forradalom cím ű könyvét már magával hozta volna Makór a a 15 éves kisdiák ké égtelen. hogy a szocializmussal, a munkásság és a parasztság osztály - harcával már ekkor, 1922-ben, legalábbis közvetett kapcsolata támadt. A lírai antológia megjelenése napján a Szegedi Híradóban is napvilágot lát két verse (Szeged alatt, A bánat) s ett ől kezdve egyre-másra jelennek meg versei a makói é s szegedi lapokban.. Ugyanezen a napon a Makói Reggeli Újság mellékleteként megjelen ő Dongó közli kedves, keserédes versikéjét : A hit boldogít : :. November 12-én a Makó i Friss Újságban megjelenik egy kis hír József Attila VII. o. fűgimnáziumi tanuló"-na k kinek versei irodalmi körökben általános felt űnést keltettek készül ő verseskötetér ő l. S a versek egyre gyűlnek. A Márta iránti rajongás még nem sz űnt meg, Márta-versek még ezután is születnek (őszi alkonyat, Üdvözlés, 6, zordon szépség, Az én ajándékom, Várlak, Álmomban enyém vagy, Egyszerű vers, Szerelem ez?). Ebben a tanévben is szerepelt az önképz őkörben, sót ő lett az önképz őkör aljegyzője t Saját kézírásával írott jegyző könyvi bejegyzések őrzik ekkori tevékenységét. Az első gy ű lése n három szavalattal lép fel. Egy Ady-vers : Harc a Nagyúrral. A két bíráló egyhangúan meg - állapítja, hogy nem jó a költemény megválasztása, a szavalás kissé monoton, nem kísért e mimikával.»mindazonáltal a szorgalmáért«megdicsérik. A másik két vers az ő m ű ve : A bánat, Koldus. Erről ugyancsak sajátkezű írásával ezt írta a költ ő : Balog József VII. o. t. bírálatában tehetséges fiatal költő nek nevezi Józsefr..Attilát [a saját nevét aláhúzta!], elismeri versei - nek jóságát, szépségét, nyelvének zengzetességét ; s dicséret mellett a jegyzőkönyvben egész terjedelm űkben való megörökítését kéri a kört ő l. Tekintve, hogy ennek a jegyz ő könyvbe n helye nincs, a tanárelnök, amennyiben a kör kívánja, az aranykönyvben való megörökítésé t javasolja. Ezután Nagy László VIII. o. t. szólal fel, s kéri József Attilát, hogy inkáb b hazafias költeményeket írjon, ha ír, s ne kövesse a modern költ ők túlságba vitt egoizmusát. Hasonlóképpen Szabados László és Gerzanits Imre VIII. o. tanulók ajánlják József Attilának, hogy inkább hazafias költeményeket írjon, mert erre inkább szüksége van hazánknak, mostan i állapotában. Goltner Dénes VIII. o. t. a költemény egyes kifejezéseit, amiket a bíráló zengzeteseknek mond, kifogásolja. A kör többsége a költeménynek az aranykönyvbe való meg - örökítését határozza el." 93 A következő ülésen a tanárelnök, Tettamanti Béla kijelenti : A tárgysorosat utols ó pontja, József Attila VII. o. t. Boros keserűség cím ű költeménye (szavalja : Petrásovits Endr e VII. o. t.) nem kerül sorra. József Attila verseivel szívesen foglalkozunk, de azt szavalni egye - l ő re nem fogjuk." 9 4 Érdekes adat ez, s ismervén Tettamanti baráti jóindulatát a fiatal költő iránt, csak úgy magyarázhatjuk, hogy a tanári kar és értetlen iskolatársai eg y részének támadásaitól, gúnyolódásaitól akarta ezzel az érzékeny lelk ű és önérzetes költ ő t megkímélni. December 12-én a Diósszilágyi Sámuel vezetése alatt m űköde Stefánia Szövetsé g irodalmi estjén Juhász Gyula Pet ő fir ő l beszél a nagy költ ő közelg ő centenáriuma alkahnáb ő l ; Móra Ferenc fölolvassa Az aranysz ő r ű bárányt ; fespersit János három Juhász Gyula-verse t ~s7,, ~. rét ' 2. '.I 'j:':':' r-em - Ebből a könyvből készült 100 számozott és a sier6 álta l atákt példány piros ~nyomása.' merített papíron. 1 hxv. és ifi. amelyek könyvánni forgalomba ne m kerültek 7, l ;L.-s ' i , -- aa~,c + J 1 - h-tea 1 L. - s (.z t a. t Ao Vö. Péter László : Espersit János, L 215. jegyz. 91 József Jolán : utóbb i, m I. Bár ez kétségtelen erre Szántó Judi t József Attila diafilmjének az eddigieknél élesebb filmkockája bizonyíték a könyv ben a 14 éves gyermek kezében forgott ; mégsem hinném, hogy ennek túlzott jelent ősége t lehetne tulajdonítanunk. Az Németh Ferenc : i. m : 93 Uo. A4 U0 : C.o J07, 1'1 :\l11!a í1~f I n pt'1 rsit jilll,) 11'k il,. :\1nl én most eiék'rii!t l t Ic 'íinvá n kiáltok I!1111 k, n li' ',l ' 2 4

10 József Attila a 20-as évek közepén ; háttérben a makói villanytelep József Attila és faun (1,323)

11 r '...tj %..J }, C~1.. József Attila és néhány osztálytársának aláirása (1922 ) l'dvüzl ő lap Tettamanti Bélának (1'J'? szavalt, majd mint a Makói Reggeli Újság írta József Attila fő gimnáziumi tanulóna k egy Juhászhoz irt szonettjét is előadta. Kell-e nagyobb öröm a hetedikes gimnazistának, mint együtt szerepelni Juhász Gyulával, Móra Ferenccel? Karácsony előtt pár nappal megjelenik a Szépség koldusa. A legkorábbi ajánlá s december 17-én kelt : bizonyára nincs jelent őség nélkül, hogy ezen napon, lcge :s őkül, Juhás z Gyulának és Móra Ferencnek nyújtotta át a nyomdafestékszagú versesfüzetet. A Kilényi-fél e Juhász Gyula-gyűjteményben van meg a juhász Gyulának szóló ajánlás : Juhász Gyula bátyámnak nagy-nagy szeretettel. Szeged, dec. 17. József Attila. A Somogyi-könyv - tár őrzi Móra Ferenc példányát : Móra Ferencnek szeretettel. Szeged, dec. 17. Józse f Attila. Valószín űleg ez után kapták meg tiszteletpéldányaikat a makóiak ; itta legkorábbi dedikáció december l9-én kelt : Kcsztner Zoltán bátyám fogadja szeretetem jeléül. Makó, dec. 19. József Attila." 9'A máig fönnmaradt néhány ismert példány dedikációi sajnos,espersi t Jánosé nem maradt meg szintén a meleg baráti kapcsj'latokrúl tanúskodnak ; így a Gebe l Mihálynak szóló is :,,Miska bácsinak meleg fiái szeretettel. Makón dec. 20. József Attila.""F Dr. Galamb Ödönnek atyám helyett -- ölel ő szeretettel. Makón, dec. 21 : József Attila... Eperjcssy Kálmánnak : Dr. Eperjcssy Kálmán tanár úrnak szeretette l küldöm könyvem, volt diákja. Makón, XIi. 21. József Attila."y Tettamantinak : Kedve s tanáromnak, Tettamanti Bélának, aki mindig szidott ezekkel együtt, de azért mégis tudom, hogy szeret egy kicsikét, küldüm meleg szeretettel." 99 December 24-én, karácsony este átadja Mártiinak is a ycrsesfüzct egy példányát, beleírva sajátkez űleg az ajánló-vers néhány sorát : Versemmel hogyha megelégszel, Kínáltam úgyis már elégszer fogadd cl : véres, könnyes ékszer."' A karácsonyi makói lapokban a két barát -- Esiersit János és Saitos Gyula ismertet i meleg, pártfogó szeretettel a fiatal költ ő első verseskötetét.' Az ünnepekre vagy tán inkább az ünnepek utáni vakációs napokra Attila ismét fölmen t Budapestre. Pesten irta két szerelmes versét (1'ers a szemedrő l, Szerelmes kiszólás), melyekr ő l még nem tudjuk eldönteni,"' z kihez, kir ől íródtak? 1923 első napjaiban József Attila visszatért Pestr ől, de nem Makóra, hanem néhán y napra Szegedre, írj, fiatal barátai közé. Ott irt ni hany verset (Pel űji tüze, ónarckép, Igaz, ű szirlte búcsú, Sucrilegium stb.), s erek keltczéscine. tantisága szerint kb. S-áig tartózkodott Szegeden január 10-én kilépett a gimnáziumi rendes tanulók közül, és magántanuló lett. Valószín ű, hogy ez a dátum már csak a kilépés hivatalos aktusát jelzi, s a diákkölt ő már el őbb, karácsony el őtt abbahagyta az iskolába járást. Novemberben (készülő kütetérűl hírt adva) és december elején (a Stefánia Szövetség irodalmi estjér ől szóló beszámolóban ) 95 VÜ. Péter László : József Attila ismeretlen verssora. Irodalmi Újság, május 2`i. Koncsck Lászlóné, Gebe Márta birtokában (Gy őr, Munkácsy u. 10.). József Attila összes m ű vei, I. köt I. közötti hasonmáson. 9' József Al til m és Csongrád megye, 9. I. "" Téttamanli : i. m ,..o K,,ncsek Lászlúné birtokában. 101 Vó. Péter László : Fspersit János, ' 0, A Márta-szerelem nicg tart ; a kritikai kiadás els ő kiadása (József Attila összes m ű- vei, P,p I. hal ) tévesen tulajdonította az hspersit Cacával kezd ő d ő új szerelem nyitányának (vii. Irnrlalomtórtenri, 1954 : 353. I.). Saitos Valéria -- akire egyszer ű azonosítással (Nagy mély szemed rrímragvog sötéten...) joggal gondolhatunk, de akive l való kapcsolatait késóljl űnek tudjuk -- maginak vindikálja e verset. (Kéziratos visszaemlékezése. A szegedi hgyctenii Könyvtár gyíijtcményében.) Lehet, hogy pesti leány e verse k ihletiije? Snitas Gyula : Íme a költ ő, aki indul magasba és mélybe ; :. A tragikus sors ú József Attila makói és szegedi évei. Délrnuprurorszúg, december

12 a lapok is még gimnáziumi tanulónak mondják, 1 4 de az Eperjessynek írott dedikációban má r volt diákjának nevezi magát. Ha ez a jelz ő nem arra vonatkozik, hogy Eperjessy ideiglenesen elkerült Makóról, ejs7akadt,az osztályától; 00 akkor kétségtelen jele annak, hogy a költő már elhagyta az iskolát. Önéletrajzában ő maga is téved, mikor azt írja : A VI. osztály elvégzése után otthagytam a girnáziumot, meg az internátust, mert elhagyatottságomba n nagyon tétlennek éreztem magamat... "1DA József Jolán sem tud erről pontosabbat : Ne m tudom, meddig nevelősködöttattila Iritzéknél. Hallgatott és ritkán irt levelet. Azt sem tudtuk, hogy otthagyta a gimnáziumot és abbahagyta a tanulást. És nem tudtuk azt sem, mi késztett e erre."' Ekkor került Espersit Jánoshoz. A kiváló ember, aki a nagy korkülönbség ellenére i s barátjaként becsülte a szegény diákot, magához vette őt, hajlékot adott neki. Két kedves tanárom kérésére mégis elhatároztam, hogy érettségizem olvassuk önéletrajzában; 0 8 A két kedves tanár nyilván Galamb és Tettamanti, akikkel kés őbb is legtovább tartotta a kapcsolatot, levelezést. De bizonyos, hogy mellettük Espersit volt az, aki rábeszélte, hogy tovább tanuljon, vizsgáit magánúton letegye. József Attila napjai ezután hónapokon át egészen a vizsgákig szeretett János bácsija mellett teltek el : eleinte versírással, olvasással, kés őbb fölváltva írással és tanulással. Innen levelez Szegedre barátaival : az újonanan meg - indított folyóirat, a Csönd kiadójával 109 eldicsekedvén, hogy a folyóirat els ő számáról ismertetést írt a Makói Friss Úfságba ; 110 majd a Szegedi Híradó szerkesztőjével, Sz. Szigethy Vilmossal, újabb verseket ígérvén neki.111 Ekkor ír, február 18-án, fizetett verset emigráns oroszo k hangversenye számára, 119 ami részint az ő világnézeti tisztázatlanságát mutatja, részint azt, hogy Espersit, bár szilárdan szembenállt az ellenfoíradalommal, fasizmussal, szintén ne m tartotta elítélend őnek a bolsevizmus áldozatainak erkölcsi és anyagi pártolását. 6 és bizonyára ekkor még József Attila is a hazájukból szám űzött hazafiakat látta a kegyelem - kenyéren élő emigránsokban, így érthető, hogy engedett a nyilván megtisztel őnek föltüntetet t kívánságnak, kérésnek, és megírta ezt a verset. Március 1-én ismerkedett meg Espersit leányával,a hamvas arcú Cacával, ' aki Espersit elváltan élő feleségét ől, édesanyjától Hódmezővásárhelyről jártát id őnként apja meglátogatására. A találkozás gyümölcse egy szép vers : Leányszépség dicsérete, amely most má r valóban nyitánya egy új szerelemnek. Sok szép szerelmes verset köszönhet ennek a találkozásnak is a magyar irodalom. (Rög a röghöz, Útrahívás stb. ) Március 9-én a Szeged vezércikke minden bizonnyal Móra Ferenc tollából Bete g a föld címmel ilyeneket ír : Beteg a föld? Verstéma ez vagy vezércikktéma?.. : A Föl d nyugtalankodik, a Földet valami leli... nem halljuk felénk dübörögni a Föld végzetét : A Föld beteg, a Föld lázas, a Föld remeg a forrongó emberiség alatt... Espersitnél vag y a Reggeli Újság szerkeszt őségében olvashatta József Attila e cikket, s bizonyára fölhívás t érzett a verstéma emlegetésében, költ ői képet a Föld megszemélyesítésében. Bár másfé l év múlva jelent meg nyomtatásban, nagyon valószín ű, hogy ekkor írta,'sern én kiállok cím ű, kés őbb kötetcímmé, sőt költ ői korszakot is szimbolizálni idézetté lett versét : 1 a Makói Friss Újság, nov. 12. Makói Reggeli Újság, dec " Eperjessy : i. m l00 József Attila válogatott m űvei ; József Jolán : József Attila élete, József Attila válogatott m űvei, 423. I. 100 Péter László : A makói múzeum Jhzsef Attila-kéziratai, G Új szépirodalmi folyóirat indult meg Szegeden. február 7. Makói Friss Újság, "'Péter László : József Attila Szegeden, ' Vri. Péter László : József Attila-textológia. "'Péter László : Espersit János, 51-52, 1. lrodalomtüriénet, 1954 : Nem én kiáltok, a föld dübörög, Vigyázz, vigyázz, mert meg őrült a sátán., Április 5-én édesanyja fényképét meleg dedikációval Espersitnek ajándékozza. Ápnus 11-én, 18. születésnapján Elköszönő szelíd szavak cím ű versével búcsúzik a szeretett kisvárostól, Makótól, az iskolától és öreg barátaitól. Miért búcsúzott? Bizonyára ekkor még mindig ne m szánta rá magát végleg a magánvizsgákra, s úgy számította, itthagyja Makót, fölmegy test - véreihez, munkát keres. Néhány versszakot föltétlenül idéznünk kell, mert megannyi fontos vallomás a városról, szeretteirő l : Már elhagyom tizennyolc évemet, már elhagyom e kis vidéki várost s a születésnap kurtakocsmájában mint búcsúzó cigány a faluvégé n még egy nótát is muzsikálok már most, hogy elhagyom tizennyolc énemet. Az elsó búcsúszó az iskoláé, az alma materé : Utas fiúnak szép, komoly anyám, az iskola is ad talán pogácsát. Hisz tudja, majd a legjobb fia voltam, csal: szőke szeretőm, a Líra rosszá bódított ; és hogy mámorából váltsák, nincsen szebb csók ugy-e komoly anyám? Nincsen szebb.csók : a költészet immár magasztosabb hivatást ad a tanulásnál, az átlagos tudásnál ez a gondolat ugyanaz, mint amit másfél évtized múlva fogalmaz meg a költ ő : Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani! Új és paraszti füttyként indulok -- vallja a következ ő versszak első és utolsó sorában, s e kétszer is hangoztatott program, föladatvállalás első, nagyon tudatos jelentkezése a pár héttel későbbi megfogalmazású gondolatnak : az utca és a föld fia vagyok., Aztán üreg barátaitól, pártfngóitól búcsúzik : Van itt még néhány jó id ős karmám, ölel ő cswrdje néhány üreg háznak ; szeretlek, mini az úlrnndó a méhest. tl, itt a nyngulnrn :enél fülünkben, hu r,lénllnt békát: hurntonil:ri :nak..vag y on s :eretlel:, néhány íri komám. ll3 Vü..11udácsy László : József Attila,Nem én kiáltok c. verse és egy Móra-vezér - cikk. Uéhartgvarnrs:ág, ápr. 1 I. - cikkben említett másik vezércikknek semmi össze - függése nem lehet a verssel, mert me';jr lené,e!:nr szept. 14-e körül :t költ ő Budapesten volt. Egyébként c vers és a vczi rcikk I,élnrttiirténcti hátterére vunatkozban érdekes meg - figyelni, hogy mennyire a kor Icvegi n jéhen élt : Ady 1902-ben Zoláról írva mondja : Soka n hallják a föld dühürgését s hirdetik, hogy jön az új világ, a világosság világa. (Ady Endr e válogatott cikkei és tanulmányai. Sajtó alá rendezte Fóldessy Gyula. Bp ) 26 27

13 S már elhagyom tizennyolc évemet, e kis vidéki várost elhagyom már, mert menni k e 11, és én már meg se kérdem, hogy többet ér-e a rideg Öröklét, az egész világ kicsi városomnál. Csak elhagyom tizennyolc évemet. A Makói Friss Újság április 24-i száma hírei közt közli, hogy József Attilának háro m verse megjelent a Nyugatban ; egyúttal idéz a Világból, a Szépség koldusa ismertetéséb ő l. Április 26-án Espersit levelez őlapján ír Attila Etusnak : 115 ismét Mez ő hegyesre készül, valamiféle csipkeverő-orsók iránt érdekl ődik, kéziratot ígér, s érdekl ődik, hogy a Csönd ú j számát melyben versei jelentek meg megkapták-e? A következ ő napok két fontos és híres versének szül ő i : április 27-én kelt A legutolsó harcos cím ű versének legelső változata, s benne ki röviddel ezelőtt új paraszti füttyként indult a Parnasszusra most az utc a és a föld fiának vallja magát. Két napra rá, 29-én megírja a Lázadó Krisztus cím ű versét, amely egy év múlva először állítja ő t szembe a fönnálló társadalmi renddel : bíróság elé kerül, és első, majd másodfokon elítélik.," Május 14-én Jolánhoz írt leveléből 117 értesülünk újabb öngyilkossági kísérletér ő l. Különben vonat alatt is feküdtem azóta, de engem fölszedtek, mert el őttem valakit elgázolt. Igy megvagyok és most félig meddig búcsúzom is, mert az élet útált és unott, az embere k meg gonoszak, buták és rosszakaratúak, minden szép és jó szándék hulla lesz az ostobaságu k temet őjében. Panaszkodik, hogy a Világ nem közli verseit, nem küld pénzt. Holnap kocs i jön értem Mezőhegyesr ől, ott leszek szombatig, onnan Szegedre megyek a Juhász-jubileumra. Azt hiszem, 27-én vagy jún. 5-én fölolvasást tart rólam Móra Ferenc a szegedi Dugonic s Társaságban. Ha megleszek, nyáron Szegeden leszek, mégpedig nem a Szt. Mihály-u.-ban, mint mondtam Pesten, hanem Kormányos Ben ő ügyvédnél, Takaréktár-u. 6. kapok egy szobá t a fia révén, aki jó barátom. Már meg is beszéltük a dolgot. Nekem azonban semmi kedve m sincs a tanuláshoz, fásult vagyok már, nem törődöm semmivel. A ti kedvetekért mégis neki megyek az érettséginek, ami azt hiszem, fog is sikerülni. Valóban, mezőhegyesi kirándulása (május 15 19) után, 20-án, pünkösd vasár - napján ő is részt vett Juhász Gyula szegedi költ ői jubileumán : a fénykép együtt örökíti me g űt is az ünneplőkkel : Juhásszal, Mórával, Babitssal, Kosztolányival, Szabó L ő rinccel A Mester ünnepére Attila A kozmosz éneke cím ű szonettkoszorúját hozta magával : el őtt e való napokban, 18-án fejezte be, Juhász Gyulának szóló ajánlással. Május 24-én ittvelet í r Mikes Lajosnak, Az Est szerkesztőjének : 119 Szabó Lő rinc biztatására verseket küld. Május 27-én a Makói Reggeli Újság új sikerér ől számol he : a francia nyelv ű magyar újság, a L'Éch o du Danube József Attila : egy írj magyar költ ő címmel ismerteti a Szénség koldusát. A sikere k okozta öröm szeszélyesen váltakozik lelkében pesszimizmussal, elkeseredéssel. Nem nagy id ű Pet ő fi-múzeum. 116 Vö. Rejt ő István : József Attila perei. lrodalomlórfénel, 1b52 : József Jolán : i. m I. Eredeti a Petöfi-mínetnnh :ln. Jolán a levél elejé t megváltoztatta, és kihagyott egy kétségtelenül nem ttílságnsan fontos, de szegedi vonatkozásánál fogva minket mégis érdekl ő és további kutatást igcnvl ű mondatot. V ő. Péter Lás_l g : Jrízsef Attila Szegeden, (35. jegyz. - Azóta (1956-ban) egy szegedi kiadvány (Szeged i évkönyv. Szerk. Tonelli Sándor I.) nyomra vezetett : P, ű hm Sándor gahnntrkereskedtí lakott a Szent Mihály utca 6. sz. alatt. hperjcssy Kálmán szerint Makai t)dönnc k nagybátyja volt I.iiwenstein József makói gahonakeresktxl ű (Jrízsef Attila és Csongrád megye. 5. I.) ; föltehető, hogy lt őhm vagy felesége szintén a l ischer-családdal volt rokon, s igy József Attila sógora vagy nénje megbízásából fordulhatott meg náluk. 11 " Péter László : József Attila Szegeden, 28. I. 119 Uo. 29. I. különbséggel írott két versében is megismétli a groteszk, keser ű képet : Nagyon utálkozhatot t az isten, hogy ilyen csúnya plánétát köpött. (A világ megokolt utálata, El innen.) Érdekes, hogy egy évvel kés őbb is megismétli ezt a két sort a Mindent hagyok kezd ősoraiban. Valószín ű leg egy elkeseredett percében menesztett valami kétségbeesett levelet nő vérének, amire József Jolán kétszer is táviratban küldött buzdítást, majd hogy ezekre válas z nem jött. Espersithez fordult sürget ő szóval : mi van Attilával, s ha nem érzi jól magát, küldje azonnal. Espersit megért ő hangú, szép levélben válaszolt június 8-án Jolánnak.' Megnyugtatja Makainét : Attilát túlzott érzékenysége ragadtatta el. Én úgy látom írja hogy Attilának ez id ő szerint sukkal, de sokkal kevesebb baja van, mint ezelő tt még hónapokka l is volt és panaszra nincs semmi oka... Attilát mindenki szereti. Korához képest olyan elismerést vívott ki magának iránvtadó helyeken s olyan férfiak rokonszenvét és figyelmét vívt a ki, hogy erre ő is és minden hozzátartozója büszke lehet... Szeretetlenségről sem panaszkodhatik Attila... Egyetlen egy eset volt, amikor megszomorított és amikor szemrehányás t tettem neki, amire talán egyik odairt levelében célzott is. Állítólag egy komor pillanatában, valami kis szamárságért kiszaladt a vasúti sinekre, ráfeküdt, de idejében meggondolta magá t s hazajött s rögtön elmondta nekem, mert őszinte, jó fiú volt s azóta bizonyára megbánt százszor, mit a tervezett, mert igald11 semmi, de semmi oka sem volt reá, poétás érzéken y rémlátás volt s engem még most is azért bánt, mert az a kiruccanása isten tudja milye n világításba helyez engem, aki immáron öt hónap óta közvetlen közelemben tartom, azót a ügyelek reá s mindig jobban szeretem, akár csak a saját fiam volna. Vigyáz környezetére is, nem javasolja, hogy nyáron Szegedre menjen Kormányosékhoz, mert szegedi barátai könnyelm űek, borisszák. Most neki tanulni kell, hagy letehesse az érettségit... ez a nézete éppen ez okból Juhász Gyulának is. Attila most szorgalmasan tanul és a hó végén vizsgáznia kell, én tanácsoltam neki, hogy a távirati hívást köszönje meg, (le ne menjen fel Pestre, mer t most minden percért kár, amit nem könyveinek szentel... régebben ezt a dolgot egy kiss é könnyebben vette s inkább verseket írt, de legalább szépeket s így idejét nem haszontalanu l töltötte. Most azonban teljes erű vel neki feküdt a tanulásnak, s miután jó fej ű, nyílt esz ű fiú, hiszem, hogy az esetleges mulasztást r rövid id ő alatt helyrepótolja 1s.az öss2cvont vizsgá sikeresen kiállja t. Tanárai is szeretik. Állandóan jár hozzájuk s vannak megértöi és kedve s patrónusai és hívei köztük. Szóval minden út és mód meg van adva, hogy boldoguljon s mos t minden ü rajta áll. A levél bizonyára valóban megnyugtatja n ővérét és gyámját, s nem i s hívják többet haza Attilát. Június 15-én Makón ünneplik Juhász Gyula negyedszázados költ ői jubileumát : err e az alkalomra írja a Juhász Gyuláról való nótát. Június 25-én egyszerre teszi le a rnagán gizsgát a gimnázium VII. és VIII. osztályána k küvetelrninycih ;l. l ~l Ererltitényei ugyan nem a legfényesebbek, de figyelembe véve, hog y csak az utolsó hónapokban tanult, s hogy egyszerre két év anyagából kellett készülnie, és íg y tulajdonképpen egy évvel megel őzte egykori osztálytársait kétségtelenül dereka s munkát végzett. A hetedik osztály vizsgái végig kettes osztályzatot hoztak, egyedül latinbó l kapott hármast. A nyolrarliké --- hittan kettes kivételével -- egyöntet ű en elégségesek.''' E.I ;nken emlékezem még -- írja ugyanott Galamb Ödön -- nyolcadik osztályos vizsgálatára. Épp e n a magyar irodalmi írásbelin majdnem baj történt. Tételül a forradalom utáni ko r lírájának ismertetését kapta. Attila eleméhen volt. Kit (illő en ismerte a korszak nagy szcllrmei t Skit űnacn megírta d ol g nzatát..alcgfele,lkezctt azonhan a kisebb írókról. Vizsgáztat (3 kullégá m i2 a,- Péter Lászlrí : Espersit János, ü. I. 19'.1Uttns Gyula : r. I g (i g ő nrg. : 1. m. a_'. I. "" II. Kovács 5lilrúlt' szerint K ovács Károly lehetett : O igen kacifántos embe r volt nr ha I ss. 2 9

14 bár egyébként jóindulatú ember volt belekötött ezekbe a kicsiségekbe. Elégtelen osztályzatot akart írni a dolgozatra. Tettamanti barátommal együtt el ővettük a dolgozatot s a kollégát, s addig harcoltunk vele, míg megadta a dolgozatra az elégséges osztályzatot. Más tárgyból nem volt baj." Attila ezekben a napokban, keltezetlen levelez ő lapján 1E4 Ausztriában nyaraló nővérének így számolt be : Kedves Lucie, a vizsgák sikerültek : VII. jó ; VIII. elégséges, de egészséges. A z Esttől e g y versért 5000 K-t kaptam. Etus már itt van, Rieszéknél 125 marad, én meg most keresek szállást. Míg más címet nem írok, levelet Espersithez, aki melegen űdvőz ől, kérek. Sokszor csókollak Attila Etus húga is lejött Makóra egy kis nyaralásra, s Attila is lent maradt. Minthogy Espersithez a szünetben megérkezett leánya, Attilának másutt kellett szállást keresnie. Attila it t a közelemben lakik a Rozi néninél, egy kofánál írja Etus, nénjének július 16-án' am i azért is a legjobb, mert igazán ennivalóban nem sz ű kölködik. Ehet gyümölcsöt is. Nagymam a szerezte neki ezt a helyet. Ne aggódj az Attila miatt, él mint hal a vízben, igaz hogy neheze n kapott lakást, de hál' Istennek, azért mindig elég jókedv ű. Minden délután lemegyünk a strandra,ami talán tízpercnyire van tőlünks igazán nagyon szép út vezet odáig. A vize nagy - szer ű, egy kicsit igaz hogy iszapos, de nagyon egészséges." E levélhez fűzi hozzá Attila i s a maga mondanivalóit : jól van, de mostani lakásán nincs villany, ennek hiányában nem tu d Már megest szorgalmasan tanulok, de azt hiszem, lekéstem az érettségir e dolgozni, ez búsítja. való jelentkezésrő l. Ha így van a dolog, akkor beiratkozom rendkívüli hallgatónak és karácsonykor érettségizem. Hozzáteszi még :,Hegyünk a strandra már. S utóiratként : Az Esttő l összevissza 60.0() K-t kaptam. Eredetileg tehát szeptemberben akart érettségizni, hogy már 1923 őszén egyetemr e járhasson. Mégsem így történt : ősszel Pestre ment, abbahagyta a tanulást, a Kékmadár cím ű folyóirat szerkesztésében, kiadásában bábáskodott, irodalmi kapcsolatokat keresett, szervezett. November 25-én Szegedre jött, barátainak, az Igen írócsoportnak matinéjára, s itt verseivel szerepelt ; nem tudunk arról, hogy Makóra is átrándult volna ekkor, de ne m lehetetlen. December első napjaiban levelet írt Pestről Espersitnek,127 s ebbő l kiderül, hog y Espersit megbízásából számos ügyben eljárt, egyebek közt juhász Gyula nyugdíjána k folyósítása dolgában is, anélkül, hogy Juhász Gyula tudott volna kettejük egyébként sikertelen kísérletérő l. E levél hátulján küldi a Megfáradt ember cím ű versét A jó makóiak - nak szóló ajánlással ; így is jelent meg a Makói Friss Újság karácsonyi számában. Decembe r 8-án Galamb Ödönnek ír hosszú levelet ; 2h melyben az ekkoriban írott Tanításuk cím ű vers - ciklusának világnézetét fejtegeti. December 13-án érettségizik, ami egy újabb afférral, a soka t emlegetett Pintér-üggyel "129 jár. Ugyanaznap Tcttamantinak küld levelet, egyebek közt 124 Pető fi-múzeum. lzb Rieszék Makai Ödön rokonságához tartoztak. Kiesz néninek akit Etus ezutá n idézendő levelében nagymamának hív -- unokája volt Riesz Teri tanítón ő, késribb az újság - író Vermes Ernő felesége. Házuk a Szegedi utcán volt. (II. Kovács Mihály közléséhül,) (M a Szegedi u. 41. ) 124 József Jolán : i. m I. Eredetije : Pető fi-múzeum. 127 Péter László : Espersit János, I. 12e Galamb : i. m I. 12e Péter László : Adatok József Attila életéhez, költészetéhez. Szeged, L beszámolva benne az érettségiről, Pintér rosszindulatáról is. 130 Tőle is a Tanítások verseire vonatkozó véleményt kéri, mikorra karácsony után lemegy Makóra. Úgy is történt. Ali g várta írja József Jolán131 hogy elmúljon karácsony ünnepe, sietett vissza János bátyjához január 29-i levelében 132 számol be nénjének az Espersit mellett eltöltött eg y hónapról. A levél eleje szabadvers, ritmikus próza : Nagy idö volt az a hónap, amióta elváltunk ; de nagy id ő kell ahhoz is, hegy a vizek»felszálladjanako, hogy azután b ő, mele g csöppekben hulljanak az őket váró földekre. Igy találkoztunk megint most mi is, akármi t mondtál, akármit mondsz és akármit fogsz mondani, mert az es ő akkor is lehull, ha a föl d nem veszi magába. Nem tudok elég meleg szavakat találni, nem birom önmagamat megvetn i vagy csak össze is szidni, mert azóta férfihh férfi vagyok és a férfibb férfiaknak az a tulajdonságuk, hogy hallgatnak és t űrnek, akkor is, ha nincs igazuk, mert van erejük és akaratu k elviselni a nem-igazság rongy-ruháját, ha már felvették magukra. Bocsánatot sem kérek, mert a bocsánat vagy adódik vagy nem adódik, és a legy őzöttek különben sem szokta k bocsánatot kérni legyőző ikt ő l. E homályos értelm ű képes beszéd után napjai múlásáról számol be : Szilveszte r éjszaka fülléptem, kerestem koronát, ebben ugyan benne van két ott rögtönzött ver s árverési díja is. Nyugodtan, szépen elmúltak a napok az én szeret ő János Bácsim mellett. Dolgoztam sokat, tíz egynéhány jó verset és egy egyfelvonásos drámát írtam, többek közöt t félig már elolvastam Nietzsche Zarathusztráját és mondom, mindenben ellentmondok néki, csak a felsőbbrend ű ember jöveteléhen értek vele egyet. Espersittel meglátogatták Szegeden juhász Gyulát, kritikát irt Réti Ödön Zorka cím ű regényér ől, a makói lányok emlékkönyveibe verseket rögtönzött, köztük Espersit húgáéba, Sonkovics Miska barátjának menyasszonyáéba is. Beszámol arról is, hogy beidézték a rendőrségre a Lázadó Krisztus miatt, de Espersit biztatta : nem szégyen a börtön, az a fontos,,.hogy ne lopásért vagy csalásért üljön az cmber?u E napokban írott versei közül a következőket ismerjük : Kövek (megjelent 6-án), Karácsony, És keressak az igazságot (keltjük : 4-e), Az örök Polyphémos (9-én), A spenót (minde n bizonnyal ugyanaznap), Mancinak és Miskának (22-én), Miért mondottál rosszat nékem (23-án), Lázadó szentek (28-án kelt, állítólag Lenin halálhírére), Villámok szeretője (ugyanekkor). Január végén ment vissza Pestre. Gyámja újból állást szerzett neki a Fővárosi Könyvkiadónál. 134 Mint az összel a Mauthner-bankháznál, itt sem érzi jól magát, hamarosan ott i s hagyja. Nem nyugodt családi életük sem : állandó a nézeteltérés, szóváltás közte és gyámj a között. júliusban lezajlik a Lázadó Krisztus pöre a büntető törvényszéken err ől Galam b Ödönnek számol be június 17-én elkezdett, de csak július 13-án befejezett levelében 196 s ez is elkeseríti. Fáradtnak, üresnek érzi magát, kínozza gyámjának, testvéreinek tekintete : mért nem mész már, mit lopod a napot! Espersitnck is ír július 5-én, panaszkodik, kiönt i 130 Galamb : i, m. 4t ' Jossei falán : i. m I. L'n. I , L 11~^_ 133 Vü. Péter 1_ászlo : Espersit János, '3^ József Julin fölcseréli a két állást : szerinte 1923 őszén volt künyvügvnök és 1924 tavaszán, nyarán banktisztyi.eclü (161, ). Ezzel szemben a Fiíyárnsi Könyvkiadó Petüfimiizcumben orzott igazolványának 1921.május. a kelte, s Attila már dec. 13-án Tettainantihuz írott levelében (Galamb : i, m. 48. I.) arról ír, hogy gyámja megint bankba akarj a tenni, pedig már egyszer volt ott s láthatta, milyen kedvetlenül csinálta. A künyvügynülkösküdés után -- igaz rövid id őre (július 15-ig) mégis ismét a gyámja bankjában dolgozot t Vü. Pélor László : Espersit János, 63. I. ' Galamb : L nl , I

15 szívét ; Espersit válaszában138 vigasztalja, és hívja Makóra. Le is jön, s bár Caca ott tartózkodása miatt nem János bátyjánál, hanem bizonyára Kesztneréknél száll meg, ekkor határozzák el Juhász Gyulát is bevonva a tanakodásba, hogy Attila ősszel a szegedi egyetemre iratkozzék. 137 A makgd,.barátok s s lányok, Szegeden Juhász Gyula és a költ őtársak mindezek természetszer űen határozták meg ezt a döntést. József Attila makói korszaka ezzel tulajdonképpen lezártnak tekinthető. Ne m mintha többé nem járt volna Makón, vagy kivált mintha megszakadtak volna kapcsolata i makói barátaival. S ő t : szegedi egyetemi évei idején évfolyamtársai inkább makóinak tekintették, mint szegedinek, hiszen hetenként, kéthetenként szombaton hazautazott Makóra, s a vakációs napokat -is rendszerint Makón, Espersit, Kesztner, Galamb és mások vendég - szeret ő házában töltötte szeptember 18-án is Makón van, amikor a makói Hullrís y Kornélia színházban Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön egyfölvonásosait mutatják b e ő is ott van a színház el őtt készült híres fényképen, az aradi tizenhármak csoportjában. Október végén, november elején, a több ünnepből összeadódó néhánynapos vakációját i s Makón tölti, mégpedig Galamb Ödönnél, rendezgetve a következ ő verseskötet, a Nem ért kiállok anyagát egykori tanára, immár jóbarátja segítségével. 13" November 24-én levelező - lapot meneszt Espersithez Makóra, 13s hogy segítsen némi kölcsön-pénzzel, amin a kötethe z szükséges papírt megvehetik. Amikor február első napjaiban elkészülnek a Nem én kiállok piros bőrkötésű példányai, az első darabokat a makóiak kapják : Espersit, Galamb, Kis s Károly, Kesztner, Saitos, Kemény Sándor Február 15-én a :llarosvidéklxn Galam b Ödön, a Friss Újságban Saitos Gyula ismertetik meleg szeretettel Attila új kötetét. Galam b Ödön többek közt így-ír : József Attila neve ma már gyakrabban cseng fel Budapesten, mint Makón ; azért Makóra mindig szívesen tér meg. Megjelennek most újabb versei i s közülük is nem egy talán Makóra is hazatalál. Majd a kötet jelent ő ségét előrelátóan ebbe n határozza meg : Igen értékes dokumentuma lesz valamikor a kötet József Attila költészet e kialakulásának. A költemények önmagukban is értékesek, de itt a fejl ődés elevenségét tárjá k elénk. Olvassuk a Szeged cím ű lap január 18-i számában, hogy február elsejét ől kezd ő dőe n az ACSEV az wad csanádi vasúttársaság két motorost állit forgalomba. A motoroso k megrövidítik a Szeged és Makó közötti távolságot : József Attila nyilván még ekkor is hazajár Makóra vasárnapozni. Március 8-án Espersithez írott leveléb ől melyben egyéb - ként a munkásmozgalomban végzett tevékenységér ő l el őször kapunk hiteles dokumentumo t kez űnkbe 141 szintén megtudjuk, hogy vasárnap, 15-én Makóra megy. De májusban vége szakad a szegedi tartózkodásnak ; nyáron Budapesten, őszt ől má r Bécsben van József Attila. Barátait, Espersitet, 12 Galamb Ödiínt; 43 Tettamanti Bélát '4 4 gyakran fölkeresi még Bécsb ől, Párizsból, majd ismét Budapestr ől is leveleivel, lapjaival. A Pető fi-múzeum őrzi a Nincsen apám kötet egyik előfizetési ívét : Tettamanti Béla gy űjtötte az el őfizet őket rajta. Csak három név szerepel ezen : Barna János, Galamb Ödön, Falábú Jenő. A jó barátok sz űkös tanári fizetésükb ől nem fizethettek eló az amat őrkiadásra (15 pengő), csak az egyszer ű változatra (2.2(1 P). 138 Péter László : Espersit János, Galamb m " Galamb : i. m Péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, " Péter László : József Attila Szegeden, 42 4 : Péter László : E_shcrsit János, 67-- G3. 1. ~ 12 Uo Galamb : i. m Galamb egyik, jan. 1-én írott válaszát 1. Patti i. m I. 144 Petőfi-múzeum. (Tettamanti válaszlevelei.) ben írja róla Espersit János : 145,.Makóra mindig visszatér. A múlt évben i s nálam töltött két hetet s az idén a szomszédos Hódmez ővásárhelyr ő l, ahol nővérénél nyaralt, s ű r ű n meglátogatott. " Ezekrő l a látogatásokról a költő másik sógora, Bányai László is megemlékezett, 144 és egyikről, a Bartha Miklós Társaság makói szervezési kísérletérő l 1930 nyarán, a résztvev ő kortárs is beszámolt. 147 Fábián Dániellel együtt akkor írták a Ki a faluba! cím ű r őpiratukat : annak szellemében kívánta megmozgatni Attila a vidék értelmiségét. Valószín űleg ez volt utolsó makói látogatása?" S bár írásos bizonyítékunk nincs, bizonyosra vesszük, hogy Espersittel, Kesztnerrel tovább is levelezett. Megmaradt a Döntsd a tőkét kötet Kesztnernek dedikált példánya ezzel az ajánlással : Kesztner Zoltánnak a rég i szeretettel. Bp márc. 24. József Attila."' Ez az utolsó dokumentuma József Attila makói kapcsolatainak : 6 Mit adott ellakó József Attilának? Nem könny ű megvonni a makói évek mérlegét költészetében, hiszen kétségtelen, hogy a kés őbbi József Attila önálló hangja alig hozhat ó közvetlen kapcsolatba zsengéinek kezdeti, útkereső, hatások mozaikjaiból összeálló tartalmi - formai vonásaival. De tán éppen ebben : az útnak inditásban, bátorításban, Ady és a Nyugat kölfóinek, majd Juhász Gyula és Kassák Lajos költészetének korai elétárásában, az önálló költ ő i fejlődés előföltételekértt : az irodalmi hatások szükséges magábaszivásában, e hatásokon való átjutás meggyorsilásában volt szerepe Makónak. Mintha e makói környezet eleve tudta volna. hog y e költ ői pályának rövid másfél évtized alatt a világirodalom csúcsára kell érkeznie : siettett e őt, keresztülhajtotta a fiatal gyermekkölt őt kora minden irodalmi áramlatán, hogy mi - hamarabb megtalálja a maga hangját, sajátos költ ői mondanivalóját. Makón ismerkedett meg a serdül ő, az élet és a társadalom problémáira fölfigyel ő fiatal költ ő az ellenforradalmi Magyarországgal : az osztálytársai, majd barátai és pártfogó i által képviselt társadalmi rétegeken, általában egy jellegzetes magyar mez őváros társadalmá n keresztül. Itt és a szomszédos Kiszomboron, Mez őhegyesen látta meg a paraszti élet, á paraszt i munka nehéz terheit, s 'minden bizonnyal itt kapott a gyermekkori öcsödi, szabadszállás i öntudatlan élmények után el őször tudatosan befogadott ízelít őt a népköltészet kincseib ő l. E világnézeti és irodalmi jelleg ű funkción kívül kétségtelenül még nagyon gyakorlat i hivatást is teljesített Makó a költ ő életében : otthont adott a hiányzó helyett, apát az elveszet t helyébe, szeretetet a magányosság, árvaság ridegségében. S Makó adta a legnagyobb barátot is : Juhász Gyulát. (1955 ) 115 Espersit János : Három költ. :. (.!lakai Emil, Juhász Gyula, József Attila.) Csaná d vármegye tiz évvel Trianon titán. (Gyula, ) 132. I. isit Itanrai Lúszln : Négyszemközt József Attilával. Bp ' 1' 1f. Szabii Imre] llrlehlc'i:i Független 1 : irlap :\ aptára az erre. (Makó), " Saitos Gyula (i. 1i.) utolsó maki látogatásának az január 27-én lezajlott Ady - estet tartotta (amely Juhász Gyula számára valóban az ntnlsó makói út lett)..ailitótlag it t uyilyanesan tigy vallott Jz~ct.Attila, hogy _eddigi éle t ének s talán mindannak az idnnek, ami niég hatra van, Ic~bulei~~:thh Cszteadsis a makii yillanytcich rscresznycfákaik :írnvékábn n telt cl". 144 itirtnkntttban. 3 (ruda'onl' rtéri,.3 3

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) Életrajz - 1905. ápr. 11., Budapest (Ferencváros, Gát u. 3.)) - szülei: József Áron (bánsági szappanfőző munkás), Pőcze Borbála (szabadszállási cselédlány, mosónő) - testvérek:

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 4. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Irodalmi muzeológia. TARJÁNYI ESZTER Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében

Irodalmi muzeológia. TARJÁNYI ESZTER Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében Irodalmi muzeológia TARJÁNYI ESZTER Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében Egy ismert levél ismeretlen kézirata Az alábbi, Jókai Mórtól származó levél piszkozatát

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

3. Vírusmentes e-levelemet a kolléga számítógépe fert½ozte meg érkezéskor.

3. Vírusmentes e-levelemet a kolléga számítógépe fert½ozte meg érkezéskor. Haladvány Kiadvány 0.06.4 Számítógépes vírusok vagy ugratás valószín½uségér½ol Hujter M.. Dedikálva egy másik Hujter M. mai születésnapjára. Egy nagyon okos kollégámtól ma kaptam egy e-levelet, mert a

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti:

A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti: A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti: A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület második üléséről, valamint a képviselőtestület 2011. szeptember 29-ei üléséről

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P091A10311* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2009. május 28., csütörtök / 60 perc Engedélyezett

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Petőfi Sándor élete és munkássága

Petőfi Sándor élete és munkássága 1664 Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. Tel: 77/421-215 OM: 027956 Szilády-emlékverseny Petőfi Sándor élete és munkássága Postára adás legkésőbbi

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED 366 Közlemények Magyar Szociográfiai Intézetbe kerültek, amelyet a Fővárosi Könyvtárból végleg távozott Krisztics vezetett. 13 A lemondás a Teleki által felkínált feladatokról, a humaniórák közé való visszavonulás

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

BANDÓ, AZ ÖRÖK GYEREK

BANDÓ, AZ ÖRÖK GYEREK BANDÓ, AZ ÖRÖK GYEREK Sok mindent kipróbált már: volt karikaturista, humorista, faszobrász, fotós, írt 45 könyvet, regényeket, meséket és verseket a gyerekeknek. Hallatlan termékeny író, egyszer azt írták

Részletesebben

ekonyvtar.sk-szeged.hu

ekonyvtar.sk-szeged.hu M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztpfi Nagyságos K i l é n y i L i l i úrhölgynek, S z e g e d Kárász u.14.szám arra kér,mivel ő rossz le SZÖVETSÉGE BUDAPEST V, KULTUSZMINISZTÉRIUM EGYETEMI ÜGYOSZTÁLY

Részletesebben