KÉT VÁROS TÖRTÉNETE AZ ÚJ MONOGRÁFIÁK TÜKRÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉT VÁROS TÖRTÉNETE AZ ÚJ MONOGRÁFIÁK TÜKRÉBEN"

Átírás

1 KÉT VÁROS TÖRTÉNETE AZ ÚJ MONOGRÁFIÁK TÜKRÉBEN Balogh István A magyar várostörténeti kutatás mind módszertani, mind szemlélet tekintetében a felszabadulás után újult meg. E megújulásnak köszönhet ően ma már világosabban látjuk azokat a tényez őket, amelyek a korai Árpád-korban és azt követ ően a XIV- XV. században a magyarországi városok létrejöttében közrem űködtek. A két világháború között a korai magyar városi fejlődés megindítójának a kiváltságleveleket tekintették. Ezekkel a kiváltságlevelekkel az uralkodók ruházták fel a nagyrészt idegenből, főleg Itáliából betelepül ő vendégeket (hospeseket) akik részben bizonyos mesterségeket ű ztek, vagy az árucsere lebonyolítói voltak.' Az els ő árucsere-központok a tatárjárás előtt a királyi székhelyeken, Esztergomban és Székesfehérvárott alakultak ki, de létrejöttek ilyenek a várispánsági központokban is. A tatárjárás után IV. Béla tudatos országépítő politikája számos, korai, városi funkciót ellátó települést ruházott fel a fehérvári hospeseket megillet ő kiváltságlevelekkel. A sárospataki hospesek 1201-ben kelt kiváltságlevele. alapján meg lehet állapítani a korai városok lakóinak szabadsága mértékét, amely' elsősorban a bíráskodást és a helyi egyház feletti patronátust jelentette. A tatárjárás után számos település kapott ilyenféle kiváltságlevelet, ezek egy része a fehérvári hospesek privilégiumát tekintették mintának. Az bizonyos, hogy az Árpád-kori városi kiváltságokkal.felruházott települések általában magas szintű igazgatási központok voltak, ahol már a társadalmi munkamegosztás fejlettebb fokot ért el és a közlekedést elősegítő szárazföldi és vízi utak metszéspontjában állottak. 2 A hospes szó jelentése vendég, e névvel illették a korai Árpád-korban az önként betelepül ő idegeneket, akik a magyarországi városfejl ődés kezdeti szakaszában a vásárhelyeken, az árucsere központokban letelepedett, nagyrészt kereskedelemmel és kézműiparral foglalkozókat, akik e név mellett a XIV. század elejétől kezdve gyakorta használják a cívis nevet is. Ez a kettős elnevezés azután általánossá vált, majd a XV. században az oklevelekből elt űnik a hospes szó. A XIV. században nemcsak a királyi birtokok, hanem a nagyobb földesurak birtokigazgatási központjaiban, a jobbágyfalvak tömegéből jogilag is kiemelkedő helyek, mezővárosok lakóit is e névvel illetik. Mivel a korai oklevelekben emlegetett hospesek nagyrészt idegen, itáliai és nyugati területekről betelepülő jövevények voltak, a két világháború között - els ősorban a német településtörténeti irodalomban hangoztatott vélemény nyomán - általánosan 1 Hóman Bálint : Magyar városok az Árpádok korában. Bp Magyarország története I/2. (Szerk. : Bartha Antal) Bp , old.

2 elfogadott volt az a nézet, hogy a magyar városok~,kialakulása és létrejötte ezeknek a betelepül ő idegeneknek tulajdonítható.3 A XIV. század első felében a korai királyi városok mellett részben királyi, részben földesúri birtokokon az egységesülő jobbágyság településeinek tömegéből részben nagyságuk, részben jogállásuk, de még inkább a környék gazdasági életében vitt funkciójuk révén feltűnnek egyes olyan települések, amelyek még névben is különböznek a különféle szabadalomlevéllel bíró civitásoknak nevezett helyektő l. Ezeket a településeket a korabeli és későbbi okleveles gyakorlat oppidumoknak, magyarul mezővárosoknak nevezte. Kialakulásuk és létrejöttük körülményeit Molnár Erik tisztázta és véleményét a mezővárosok XIV--XV. századi történetével foglalkozó irodalom is elfogadta. Szerinte a mezővárosok, elsődlegesen mint vásárközpontok, nem alapítás révén jöttek létre, keletkezésük összefügg azzal a folyamattal, amely a paraszti önellátást felbomlasztotta. A mezőgazdasági termelést folytató parasztság elsőrendű szükségletei kielégítésére megkezdődött a kézműipar kialakulása, azaz a termelés specializálódása és e specializálódási termékek árucseréje egyes helyekre koncentrálódott. 4 A XIV. században már a magyar lakosságú területen is nagyszámban megjelen ő mezővárosokat a kézműiparosok jelenléte jellemzi és az árucsere zavartalan lebonyolítására mindenütt gyakorlatban van a vásárszabadság elve, amely szerint az ilyen vásárközpontokba árukat vivó7c ellen nem lehet represszáliákat alkalmazni, azaz áruikat, más, azonos helyen lakótársaik tartozása fejében lefoglalni s A vásártartás korábban a király monopóliumát jelentette. Az uralkodó ezt a jogot különleges kegyképpen adományozta egyes földesuraknak, vagy a királyi birtokon alakulóban levő árucsere központoknak. Ez a vásártartási jog azonban, nem megindítója, hanem betetőzése volt a korábban megindult fejlődésnek.6 Jogi helyzetüket tekintve a XIV. századi mezővárosok közvetlen királyi uralom alatt vagy földesúri hatalom alatt állottak, kialakulások és további fejlődésük részben földrajzi tényezőktő l (út, rév), határvidéki helyzet, vagy kiváltságtól (vámszedés joga) vagy pedig a mezőgazdasági termelés specializálódásától (sző lőművelés) függött. Ez áll a földesurak birtokain keletkezett mezővárosokra is, azzal a különbséggel, hogy a földesurak a királytól kapott regále jogok egy részét (vásártartás, mészárszék, bormérés, malomtartás) vagy egészét is ráruházták a mezőváros lakóira. A királyi tulajdonban lev ő mez ővárosok ebben a tekintetben kedvez őbb helyzetben voltak, de a XIV. század végén sok jel mutatja, hogy maguk a földesurak is igyekeztek az ilyen helyek fejlődését előmozdítania A mezővárosok lakóinak létalapját továbbra is a mezőgazdasági termelés jelentette, ami a népesség gyarapodásával párhuzamosan a hatáí szüntelen bővítésére kényszerítette őket. Az iparűző kézművesek céhszerű tömörülését csupán a század második felétől és az élénkebb külkereskedelmet folytató királyi mezővárosokban tudjuk igazolni.$ Akár királyi, akár földesúri hatalom alatt állottak a mezővárosok, a jobbágyfalvak tömegétől az különböztette meg ő ket, hogy bizonyos mértékben függetlenek voltak 3 Schünemann, Konrad: Die Entstenung des Stádtewesens in Südosteuropa. Breslau-Oppeln. é. n. (1929). Nézetével annak idejében Mályusz Elemér és Szabó István erőteljesen vitába szállott és azt meg is cáfolták. 4 MolnárErik : Amagyar társadalom történeteazárpád-kortól Mohácsig. Bp s köv. old. 5 Mályusz Elemér : Mezővárosi fejlődés. In : Tanulmányok a parasztság történetéhez Magy~rországon a XIV. században. (Szerk. : Székely György) Bp old. 6 Uo old. 7 Uo. 154., 173., 175. old. 8 Uo , old.

3 a királyi hatalmat képviselő ispánok vagy a földesúr, esetleg a földesúri hatalmat gyakorló officiálisok közvetlen bíráskodásától. Bármely kicsiny volt is a függetlenség mértéke, a későbbi mezővárosi autonómia csíráját hordozta, ezáltal szűnt meg a mez ő - városi polgárok személyes függése a földesúri hatalomtól. 9 Ezt a függetlenedést elő segítette az is, hogy legtöbb mezőváros a század folyamán mentesült a földesúr vagy király officialisainak vendégül látásától (descensus) és lakói személyes adófizetésétől. A földesúri beszállásolás és az őt illető természetbeni vagy pénzbeli szolgáltatásokat a mez ővárosi lakosok egyetemét alkotó communitás egy összegben, census cím alatt fizethette.' A XIV. században a földesúri hatalom már rávetette árnyékát a mezővárosi fejlődésre, mégis a királyi hatalom elég erős volt, hogy megakadályozza a gyarapodó mezővárosok földesúri hatalom alá való hajtását. Zsigmondvárospolitikájaanagybirtoknövekvő hatalmával szemben éppen a fejlő dő mez ővárosokban vélte az ellensúlyt megtalálni és a királyi hatalmat erő síteni., Sok mezővárost Buda királyi városjogával ruházott fel, valódi városokká akarta tenni őket. t t A várostörténetünk XV. századi kórszakának kérdései is nagyjából tisztázottak. E században megnövekedett a piaci árutermelés, a korábban fejlődésnek indult mező - városokban kialakult a céhes kézműipar, n őtt és szélesebb kör ű lett a vásárok forgalma, a mezővárosok nagyrésze bekapcsolódott a nemzetközi árucserébe és legtöbb mezőváros, napi járóföldre terjedő körzet piacközpontjává vált. Specializálódott a mez őgazdasági termelés, létrejöttek a bortermelő és állattenyésztő oppidumok főbb típusai.tz A XVI-XVII. századi városi fejlődést nagymértékben befolyásolták az ország három részre szakadása következtében kialakult politikai viszonyok, amelynek hatása az ország újraegyesítéséig tartott. A szatmári békét követő új államberendezkedés másfélszáz éve alatta centralista abszolút államhatalóm társadalom és várospolitikája az előző korszakban bekövetkezett fejlődés által létrehozott eltérések következtében minden egyes várós esetében más-más kérdéseket vetett fel. Az utóbbi években megjelent Szeged és Debrecen város monográfiája a kezdetektől 1848-ig, e két város 700 éves történetében felmerült kérdésekre próbál választ adni. Összehasonlító tárgyalásukkal az azonos és eltérő vonásokat, azok okait és megjelenési formáit próbáljuk összegezni.ts Szeged és Debrecen történetének modern feldolgozói a két város történetét tekintve nem azonos szintr ől indulhattak el. Debrecen múltjának első és mindmáig egyetlen tudományos igényű feldolgozása 1872-ben jelent meg. Ez a maga idején,,az akkori történettudománynak megfelelő 9 Uo old. 10 Uo s köv. old. 11 Uo s köv. old. 12 Bácskai Yera : Magyar mezővárosok a XV. században. Bp (Értekezések a történettudomány köréből. 37.) 13 Debrecen története II. k. (Szerk. : Rácz István) Db : Szeged története 1. k. (Szerk. : Kristó Gyula) Szeged Debrecen története 1. k. (Szerk. : Szendrey István) Db. 1984: Szeged története II. k.(szerk. : Farkas József) Szeged 1985.

4 szinten, elméleti és módszertani elő készítés nélkül ; nagyrészt publikálatlan forrásokra támaszkodhatott. ta A város múltjának sok homályos zugába bevilágító források egy része 1916-ig hozzáférhetetlen volt. Bár a város titkos levéltárának megnyitása után a páratlan szorgalmú kutató, Zoltai Lajos sok ismeretlen részletet publikált a város történetéből, annak sok fejezete a monográfia megjelenéséig ismeretlen maradt. Szeged történetének első monográfusa, Reizner János, már szerencsésebb helyzetben volt, mert a múlt század végén fellendülő várostörténeti kutatások, adatközlések rendelkezésére állottak és a feldolgozás módszerei is finomodtak. Ennek eredményeként jöhetett létre a jelen század első éveiben, az akkor legkorszerű bbnek számító, négykötetes várostörténet, amelynek ugyancsak korszerűen publikált - az idő tájt ismertté vált - forrásanyagára a mostani feldolgozás szerző i is bátran támaszkodhattak, ts A feldolgozási módszer finomodása és a felvetődő kérdések sokrétűsége miatt egyegy ilyen városmonográfia megírására egyetlen ember nem vállalkozhat. Az eddig megjelent feldolgozások is egy szerkesztő irányítása alatt dolgozó, több munkatársat egyesítő kollektíva munkájával jöttek létre. Szeged és Debrecen történetét feldolgozó két kötet is változó létszámú munkatársi gárda együttes munkájáról tanúskodik. Ez a közlési módszer fokozott felelő sséget ró a szerkesztőre, nemcsak a munkatársak összeválogatásában, hanem a különböz ő készültségű, szemléletű szerző k által létrehozott résztanulmányok egyfiást sokszor fedő, máskor egymástól eltérő megállapításainak összehangolásában. A szegedi monográfia két kötete huszonöt szerző együttes munkájából áll össze, Debrecenénél a közreműködők száma valamivel kevesebb, tizenkilenc volt. Debrecen esetében mindkét kötetnél azt a módszert követték, hogy a tárgyi tagolású fő fejezeteket egy szerző írta, ettől az elvtől csak a második kötet egyetlen témakörében tértek el. Szeged monográfiájában nem egy esetben olyan megoldáshoz folyamodtak, hogy a fő fejezeteket két-három tematikus alfejezetre tagolták és az alfejezetek megírását más-más szerzőre bízták. A többszerző s megoldás azzal az 0lőnnyel kecsegtet, hogy egy-egy főtárgykör több oldalú és részletes megvilágításban kerül ugyan feldolgozásra, de a szerzők elvesznek a számukra fontos részletekben és nehéz az átfedéseket elkerülni. Az olvasó pedig éppen a részletek adathalmazából nehezen tudja a tárgykör főmondanivalóját kibontani. Az igazság kedvéért meg kell mondanunk azt is, hogy Szeged monográfiájának tervező i, már az összefoglalás megszületése előtt, a város történetének jóformán minden korszakára új, modern és tervszerűbbnek tűnő előmunkálatokra támaszkodhattak. A debreceni monográfia szerző i mindezeket nélkülözvén, ezeknek hiányában magukra az eredeti forrásokra kellett támaszkodniok. Csak példaként említjük, hogy Debrecen XIV-XV. századi történetére vonatkozó, csupán a város levéltárában található kilencvenkét Mohács előtti oklevél és az országos levéltárnak ugyancsak ide vonatkozó okleveleinek közreadása máig várat magára. Ezt a hiányt nem pótolja a levéltár középkori okleveleit tartalmazó regeszta és az a néhány alkalomszerű közlés, amely az 1916-ban megjelent regesztaközlés óta nyomtatásban megjelent.tb Szeged esetében ezt a gyűjtést és kiadást Reizner János alapvető műve tartalmazza, 14 Szu"cs István : Szabad királyi Debrecen város története. Db Előszavában alig tucatnyi előtanulmányra hivatkozhatott. Néhány már akkor is hozzáférhető XV-XVI. századi oklevél mellett, csupán az 15x17-tel kezd ődő, többé-kevésbé hiánytalannak tekinthető városi jegyzőkönyvek és Barta Boldizsárnak évek eseményeit tárgyaló krónikáját használhatta. 15 Reizner János: Szeged története I-IV. Szeged Herpay Gábor: Debrecen szab. kir. város diplomagyűjtemények regesztár. Db

5 de az idézett irodalomjegyzék tanúsága szerint a hiányokat a szegediek szorgos és tervszer ű munkával igyekeztek pótolni. Úgy tűnik, mintha Szeged és a város közelebbi környékének középkori történetére vonatkozó írásos források feltárása tervszerű munka eredményeként előzetesen megtörtént volna. Szeged török uralom alatti történetét - bár erre a helyi források nagyon hiányosak - az újabb évtizedek alatt fellendült, török levéltárakban folytatott forrásfeltáró munka eredményeként, részleteiben szinte jobban ismerjük, mint Debrecen e korszakának másfél évszázadát. Annak ellenére, hogy Debrecen e korbeli életére nemcsak a helyi levéltár anyaga, de jóval szélesebb körben található források is bőséges tájékoztatást nyújtanak. A város XVI-XVII. századi történetének feldolgozása azonban - két fejezet kivételével - sajnálatos módon nélkülözi a szélesebb körű kitekintést. Világos tagolás és a tényleges változásokat figyelembevev ő korszakbeosztás híján Debrecen mez ővárossá fejlődésének XIV-XV. századi korszaka egybemosódik az igazgatási és kulturális autonómia kialakulását lehetővé tevő XVI-XVII. századi korszakával. Amint a fentebb idézett várostörténeti kutatás megállapította, a magyar mezővárosok nem tervszerű telepítések következtében jöttek létre. Ez derül ki Szegednek és Debrecennek a korai korszakát tárgyaló tanulmányokból is. Mindkét helynek a magyarság megtelepülése előtti korszakára vannak bizonyítékok, hogy korábban ember által lakottak voltak, de régészeti leletek nem használhatók közvetlen bizonyítékul a magyarság előtti lakosság kontinuitására.'' A régészeti leletek és a helynevének - kétségtelen hitelű - feltűnése között 2-3 évszázadnyi időköz áthidalására a kutatók a helynév eredetének elemzésével, a megtelepülést elősegítő és a további fejlődést befolyásoló földrajzi energiák kutatásával, az utcahálózat kialakulásának nyomon kísérésével, sőt néhány esetben a középkori maradványok feltárása nyomán nyert régészeti és építéstörténeti megállapítások figyelembevételével próbálnak fényt deríteni. Szeged és Debrecen történetírói egyaránt alkalmazták ezeket a módszereket - Szeged esetében ugyan korai középkori ásatások megejtésére nincs lehetőség -, de Debrecen XII-XIII. századi korszakát a birtoklástörténeti elemzés mellett az utóbbi években. a'ref. Nagytemplomnál folytatott régészeti feltárás segített tisztázni. Szeged és Debrecen helyneveinek történeti elemzése nem hagy kétséget afelől, hogy mindkét település megülése a honfoglalást követ ő id őre nyúlik vissza. Az els ődleges telepít ő energia Szeged esetében a vízi út, a vízi úton folytatott sószállítás volt. Debrecen pedig sok más kis településsel együtt, két eltérő földrajzi adottságú terület, a homokos, erd ős Nyírség és a termékeny lösztalajú Mezőség érintkező vonalán keletkezett. A kés őbbi Szeged nevét viselő település létrejöttét a királyi monopóliumot képező sókirakó és -elosztó központ határozta meg, Debrecen pedig több más környékén keletkezett korai, Árpád-kori településsel együtt, a királyi várbirtok egyik faluja volt. Az eltér ő birtoklás már a mezővárossá fejl ődés fokát megel őző korszakra is reányomta bélyegét, a későbbi századok során Szeged királyi birtokként, az Alföldön egyetlen településként kapott a királyi városokéval vetekedő szabadalomlevelet. A szegedi hospeseket már a tatárjárás elő tti oklevelek is említik, míg Debrecen ezek- 1 7 Szeged története I old. ; Debrecen története I old.

6 ben az évtizedekben, mint a várszervezetbő l kiemelkedő birtokos lakóhelye jelenik meg a váradi regestrumban. Szeged lakóit IV. Béla már a tatárjárás után Fehérvár és Buda kiváltságaival ruházta fel, tehát a mezővárosi fejlődés kezdetétől kezdve királyi birtok. Vele ellentétben Debrecen a XIII. század végétő l fokozatosan országos szerephez jutó földesúri család lassan terjeszkedő uradalmának központjaként indul fejlődésnek. A mezővárosi jogállás alapvet ő kritériumát alkotó, szabad bíróválasztási jogot biztosító oklevél 1361-ben I. Lajos király egyenesen aföldesurak közbenjárására állítottá ki a debreceni hospesek részére. De sem Szegeden, sem Debrecenben, semmi támpontunk nincs annak feltételezésére, hogy ezek a vendégek idegen eredetűek lettek volna.t 8 A mezővárosi fejlődés útjára lépett mindkét település utcahálózatának, topográfiájának kialakulását tárgyaló fejezetek szerzői, a legújabb kutatási módszerek alkalmazásával fejtették meg. A XIV-XV. századi topográfia mind Szeged, mind Debrecen esetében meglepő hasonlóságot mutat. Szeged kora középkori településszerkezete a Tisza árteréből kiemelked ő ármentes szigetek földrajzi elhelyezkedéséhez igazodott. A három sziget egyikén állott a királyi udvarház, amelynek megerő sítésével a tatárjárás után épült fel a vár. A vár alján alakult ki a település magja, itt épült fel az els ő templom, talán a XI. század els ő harmadában. Ennek kőmaradványai is megmaradtak. A XIII- XIV. század folyamán az északra és délre fekvő két szigeten kialakult településck (Asszonyfalva, később Felszeged és Alszeged) - ezekben külön-külön templom is állott - a XIV. század közepén már egybeolvadtak és egyetlen hosszú utcából álló várost alkottak.t9 Debrecen korai, XIII-XIV. századi topográfiáját a földesúri castellum központi helyzetének az eredetileg különálló birtokrészeken keletkezett településrészek, valamint az önálló településként a XII. század végén keletkezett Szentlászló falva egybeolvadására gyakorolt hatását a mez őváros és az uradalom viszonyát tárgyaló fejezet tisztázta. A közelmúltban végzett régészeti feltárás a korábban csak hagyományokban élő korai, Árpád-kori egyház létezését erősítette meg, de a mezőváros egyetlen plébánia templomának építési fázisaihoz is meggyőző érvekkel szolgál? A mezőváros települési képének XV. századi alakulását a vonatkozó fejezet csak vázlatosan tárgyalja, holott a mez őváros déli utcahálózata telekformái által az északi résztől feltű nően eltér ő, s meglétére már írásos források is utalnak. Abban azonban igaza van, hogy a XIII-XIV. század fordulóján megépült Szent András-templom és a közelében levő földesúri kastély a piactér (Forum- vagy Theatrum) kialakulására hatással volt?t Szeged XIV-XV. századi sorsának alakulására a jogi állása gyakorolta a döntő hatást, 1498-ig királyi tulajdonban levő mez őváros volt. Bár írott források történetének e korszakára nem túlságosan nagy számban maradtak fenn és az idevonatkozó fejezetek szerző i nagyrészt analógiás következtetések és.a XVI. század elején keletkezett összeírásra támaszkodva tudják megrajzolni a demográfiai fejlődésének alakulását, annyit mégis biztonsággal lehet mondani, hogy lélekszámát tekintve népes város, gazdasági életét a mezőgazdálkodás, az állattenyésztés, az aradi Hegyalján, késő bb a szerémségi szőlővidéken folytatott bortermelés és a sószállításban nélkü- 18 Szeged története I , , old. Debrecen története I old. HBmL IV. A. 1021/a Meo. ad. 7. Herpay : Diplomák Szeged története I , old. 20 Debrecen története I old. 21 Uo old. ; Mályusz Elemér Debrecent jellegzetesen piacutcás településnek mondja. I. m: old. 12

7 lözhetetlen hajózás jellemezte. Királyi szabadalomlevéllel - a településrészek egyesülése után - biztosított autonómiája, vásárszabadalmai és a kisebb királyi haszonvételek birtoklása, lehetővé tette, hogy már a XV. század els ő felében városra jeljellemz ő funkciót" töltsön be. Egyházi intézményei (templomok, kolostorok, ispotályok) is jelentékeny helynek mutatják. Jól lehet időnként az uralkodók, földesúri min őségben magánföldesúri zálogba adták, ez nem akadályozta meg fejlődését és 1498-ban II. Ulászló országgyűlési végzéssel iktatta be a szabad királyi városok sorába. Mint szabad királyi város, csak az 1520-as években kezdett hozzá a várost körítő fal építéséhez : Ezt a jogállását meg őrizte 1543-ig, amikor a budai pasa a török uralom alá hajtotta? 2 Debrecen az uradalmat megalapító Debreceni család fiágon való kihalta után csak hat évig volt királyi birtokban és a földesúri fennhatóság csak 1618-ban szűnt meg végleg felette. Az 1552-ben bekövetkezett meghódolásig, a földesúri uralom alatt álló mezővárosok XV-XVI. századi fejlődésének példája lehetne. Sajnos a monográfiának ezt az időszakot tárgyaló fejezetei, az ez időben már jól megszerveződött nagybirtok és a mezővárosi fejlődés éppen e korszakában válságba jutott viszonyát mind a gazdasági élet, mind az autonómia szempontjából meglehetősen homályban hagyta. Pedig ekkor alakult ki a városhatár nagy kiterjedése, nagyrészt a földesurak támogatásával megszerzett pusztákkal. A város akkori földesurai adják ki a debreceni posztóm űvesek 1398-ban keletkezett céhszabályát - az els ő hiteles magyarországi céhlevelet. A Mohács előtti korszakból fennmaradt 14 céhszabály közül a földesurak állítottak ki hatot ; egyet a debreceni bíró ad ki, azt is földesúri utasításra ; nyolcnak pedig önálló hatáskörben maga a bíró volt a kiállítója. Az autonómia tehát széleskörű, a földesúr érdeke nem áll ellentétben a mezőváros fejlődésével, sőt inkább igyekszik azt előmozdítani. Különösen és egészen világosan mutatja Zsigmond várospolitikájának céltudatos voltát, hogy uralkodása alatt tizenhat oklevelet adott ki a mez ővárosi autonómia és gazdasági élet előmozdítására. Ugyanez a várospolitika folytatódott a Hunyadi család földesurasága idején. Erre a korszakra már a földesúr officiálisai és a mezőváros viszonyait megvilágító forrásaink is vannak?s Szeged és Debrecen XIV-XV. századának története azt bizonyítja, hogy mind a két hely részese a magyar társadalom általános fejlődésének, Szeged igen korán- talán már a XV. század második felében bekapcsolódik a nemzetközi árucsereforgalomba. A kun puszták használatát lehet ővé tevő királyi adománylevelek ( ) azt bizonyítják, hogy a pusztai nagyarányú állattartás már kinőtte a szűkre szabott ősi határ kereteit. A XV-XVI. század fordulóján a szegedi tőzsérek nagy részt vállaltak a Velence felé irányuló szarvasmarha kivitelben.z a Az egyházi szervezet, a bizonyíthatóan XV. században megjelenő széles literátus értelmiség, a csupán töredékeiben ismert építészeti maradványok a városi lét magasfokú fejlettségét bizonyítják?s 22 Szeged története I old. 23 A céhszabályokat a város iparával foglalkozó fejezet ugyan felsorolja, de közlésük módja révén, éppen a céhfejlődés korai szakaszára vonatkozó részek kiemeletlenül maradtak. Mályusz Elemér az 1398-i oklevelet a mezővárosok céhes iparának fejlődésében részletesen tárgyalja. I. m old. A Hunyadi uradalom és a város viszonyára Levéltári Közlemények 1928 : 246 és OL : Dl , , , , , , , , , , , , , , , Szeged története I , 472. old. ZS Uo. I: , old. 13

8 Debrecen mezővárosi fellendülése is a XV. század második felére és a XVI. század elejéié tehető. Sajnos a vonatkozó fejezetek e száz év alatti fellendülést csupán futólag érintik, az idevonatkozó források tüzetesebb elemzése nélkül. Makkai László idejében elhangzott figyelmeztetése ez időszak kutatóinál visszhang nélkül maradt. Pedig a mez őváros lakói használatában levő határterület közel fele rendszeresen vagy alkalmilag legelőül szolgált. Annyit mégis bizonyossággal mondhatunk, hogy.debrecen a XV-XVI. század fordulóján a mezővárosok állattartó-földm űvelő típusához tartozik, a távolsági áruforgalom fontos átmen ő állomása, élénk vásárok központja és nagy terület kézművesipari szükségletének kielégítője. De mind egyházi intézményei, mind igazolható kulturális kapcsolatai tekintetében messze elmarad Szeged mögött?6 A két város történetében az ország három részre szakadásával bekövetkezett változás közel másfél évszázadra terjed ő új korszakot jelentett. Szeged 1543 után. török uralom alá került, a mohácsi csatát követő hadvonulás legfeljebb átmeneti pusztulássaljárt, de az azt követő zavaros évtizedek idején a királyi uralom alatt maradt városokkal kapcsolatot tartó gazdagabb polgárai végleg elhagyták a várost. A török által meger ősített vár katonai őrséget kapott, a vár alján a hódítást nyomon követő, nagyrészt Balkánról származó, népelem élt. Szeged gazdasági helyzete megrendült, de a közel 3000 főnyi lakosságával a hódoltság legjelentősebb települései közé számított"?~ Bár jogilag hódolt területen feküdt, a magyar uralom tényleges elismerése következtében nem szakadt meg a királyi területen át ausztriai és délnémet városokkal folt'- tatott kereskedelme sem. Csupán az áruforgalom iránya és összetétele.változott meg. A török pénzügyi adminisztráció révén keletkezett összeírásokból, a török uralom alá került város képe az eddig ismertnél jóval plasztikusabban bontakozik ki. A város e korszakának írója a rendelkezésére álló összes forrásokat követésre méltó módon használta fel. A kötetnek e fejezete nemcsak a város, de a török uralom alá esett magyarság történetét is új világításba helyezi. A korábbi korszakban itt élt lakosság életfolytonossága sem szakadt meg. A XVIL század utolsó harmadában a betelepültekkel megszaporodott népesség száma elérhette az főt.a szerző valószínűnek tartja, hogy a helyi szükségletet kielégítő kézművesek és kereskedők nagy része azonban délszláv volt.s a A XVI. században Szeged mint ártucsere központ továbbra is megtartotta jelent ő- ségét, a kereskedelmi összeköttetéseit csak a 15 éves háború zavarai zilálták össze. Különösen áll ez a nyugatra irányuló állatkereskedelmére. Lakóinak gazdasági léte a saját határaikon kívül, a Duna-Tisza közi, kun pusztákon álló szállásokon folytatott pusztai állattartáson nyugodott. A fejezet szerzője által közölt számszerű adatok valószínűsítik azt a nézetet, hogy a tizenöt éves háború előtt nyugatra irányuló szarvasmarha kereskedelemben a szegedi tőzsérek az Alföld más vidékeit meghaladó mércékben részesültek. Jelentős volt a borkereskedelem, az 1570-es évek óta Szeged határában is folyt már bortermelés?9 26 HBmLÉ III. (Szerk. : Gazdag István) Db , 25., 27. old. ; Debrecen története I. k , 497. old. 27 Szeged története I. 499 s köv., old. 28 Uo. I old. 29 Uo. I , 597., 601. old. 14

9 A török uralom alatti város igazgatási szervezetéről nem sok adat maradt fent. De ezekből is meg lehet állapítani ; város jogait biztosító okleveleit féltő gonddal őrizte és ezáltal is elismeri a magyar uralom jogfolytonosságát. 3 o Még erősebb kötelék csatolta a várost a korszak magyar mű velődéséhez a korábbi korszakból átment ődött egyházi szervezet és a helybenmaradt ferences rend missziós működése. A XVI. század első harmadában - els ősorban Szegedi Kis István reformátori működése révén gyökeret vert és a század folyamán mindvégig erős maradt a reformáció kálvini iránya, de ennek hatását ellensúlyozta az a tény, hogy a ferences rend működése sohasem szűnt meg és a XVII. század folyamán ez még szélesebb körű és mélyebbre ható lett. Annyi bizonyos, hogy a korábbi kolostori kultúra visszaesése ellenére Szegeden a katolikus egyház fennállása egy pillanatra sem szakadt meg s' Szegedt ől eltérően Debrecen az 1552-ben bekövetkezett meghódolással közvetlen török megszállás alá nem került ig, Várad visszafoglalásáig szultáni khász lett, amely a hódolást summaadóval váltotta meg. Mint Szapolyai János magánbirtoka a keleti országrész politikai változásait követte, de 1538 óta (Várai béke) vitathatatlanul Erdélyhez tartozott 1686-ig, anélkül azonban, hogy a királyi Magyarországgal való kapcsolata egy pillanatra is megszűnt volna. E kapcsolat fenntartására nemcsak gazdasági érdeke kényszerítette, hanem az a tény is, hogy a királyi végvárvonal Ónodtól Tokajon át Kápóig közvetlen szomszédságában húzódott és ezek vár őrségének a várossal szembeni magatartását Erdélynek a királysággal fenntartott viszonya határozta meg. A három hatalomhoz fűződő másfélszázados viszontagságai alakulását és a védtelen helyzetéb ől következ ő politikáját s a város vezetőinek magatartását az idevonatkozó fejezet új szempontokkal is gazdagítva tárgyalja.3z, Ugyancsak részletes képet kapunk a három hatalom által a városra rótt különböző terhek alakulásáról, a török, a királyi és erdélyi részre teljesítend ő adózás és egyéb terhek mértékér ő133 ' A politikai viszonyok változása 1618-ig nem változtatott Debrecen jogi helyzetén, mert eddig az időpontig változó földesura hatalma alatt álló mez őváros maradt, majd az erdélyi fejedelemség fennállásáig fejedelmi mezőváros. Ennek ellenére mind gazdasági, mind igazgatási, mind pedig művelődési tekintetben messze felülmúlta mind az erdélyi, mind a királyi Magyarország városait és sikerült elkerülni azokat a vitákat, amelyek során a XVI-XVII. században a királyi uralom alatt álló városokban a nemesség túlsúlyának növekedésével jártak és végső soron a városok külön renddé szerveződésének útját szegték. 3 a A XVI-XVII. századi városigazgatás szervezetét az előzményeivel együtt a kötet részletesen tárgyalja, de a vonatkozó utalások szétszórtsága miatt homályban marad az a folyamat, amely révén a földesúri hatalom meggyengülésével az autonómia teljességét jelentő bíráskodás és igazgatás szervezetének XVII. századi teljességéhez vezetett. Az bizonyos azonban, hogy Debrecen XVI-XVIL századi városigazgatását és autonómiáját minden e korbeli magyar városénál részletesebben lehet e fejezetb ől megismerni. Ez az autonómia Debrecent ténylegesen a királyi terület városaival egyenrangúnak mutatja. 3 s A XVI-XVII. században- a háromfelé adózás és a sokféle sarcolás ellenére a város gazdasági élete fejlődött és a század végén Debrecen a közvélekedés szerint 30 Uo. I , old. 31 Uo. I , 723. old. 32 Debrecen története I old. 33 Uo old. 34 Uo. 138., , , 218., old. Vö. Szekfű Gyula-Hónian Bálint : Magyar történet III. k old. Bp Debrecen története I , old. 1S

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY VÁROSIGAZGATÁS 1848-IG DEBRECENBEN UttíRECEN 196 9 PEW MÚZEUM DEBRECEN HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI

Részletesebben

Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon

Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon Blazovich László Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori agyarországon A 13. században az aranybullák évszázadát, a nagy gazdasági és társadalmi átrendeződés idejét

Részletesebben

A kun és jász székközpontok kérdéséhez

A kun és jász székközpontok kérdéséhez S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A kun és jász székközpontok kérdéséhez H ATHÁZI G ÁBOR Több mint három évtizede annak, hogy Pálóczi Horváth András nagy ívû tanulmányban összegezte a kunok magyarországi

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13 14-én rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf

Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13 14-én rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf Kolozsvár 1000 éve A 2000. október 13 14-én rendezett konferencia előadásai Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf Erdélyi Erdélyi Múzeum-Egyesület Magyar Közművelődési Egyesület

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA

A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA ÍRTA KRÚDY MÁRIA BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1931 52858 Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest. A magyar tanya világgal, a tanya kérdésével

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben

VAJDASÁGI IKERTELEPÜLÉSEK A TISZA MENTÉN

VAJDASÁGI IKERTELEPÜLÉSEK A TISZA MENTÉN Szerző: PECZE Anna, másodéves PhD hallgató Témavezető: dr. SCHNELLER István Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Településépítészeti Tanszék, Budapest VAJDASÁGI IKERTELEPÜLÉSEK A TISZA

Részletesebben

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2.1. Rövid történeti áttekintõ A székelyföldi városok középkori és kora újkori történetét nemrég Benkõ Elek és szerzõtársai áttekintették, 1 így ennek

Részletesebben

RÁLÁTÁS. KÓSA LÁSZLÓ Viharsarok Kultursarok

RÁLÁTÁS. KÓSA LÁSZLÓ Viharsarok Kultursarok RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség. Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna

Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Barna, Mezey (szerkesztő); Szerzők Kivonat A kötet a magyar joghistória történetének

Részletesebben

Történeti Földrajzi Közlemények

Történeti Földrajzi Közlemények Történeti Földrajzi Közlemények 1. évfolyam, 1-2. szám 2013 Történeti Földrajzi Közlemények Főszerkesztő: FRISNYÁK SÁNDOR Szerkesztő: KÓKAI SÁNDOR Szerkesztőbizottság: BELUSZKY PÁL tudományos tanácsadó

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM 3 * M 0 0 4. RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM o MEZŐ VÁROS-KISVÁROS Keszthely,1990 RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM Rendi

Részletesebben

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata Szerző: Hohl Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz BSc., 3. évfolyam 2011. Koblenz, porosz rajnai kerület földjéről

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 3. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2015 TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK Főszerkesztő: FRISNYÁK SÁNDOR Szerkesztő: KÓKAI SÁNDOR Tanácsadó és Lektori Testület: BELUSZKY PÁL tudományos tanácsadó

Részletesebben

Szerkesztőség: Kolozsvár, str. Napoca nr. 2.1, em. Telefon/Fax: 0264-595 176 Postacím: 400750 Cluj-1. C.P. 191 România

Szerkesztőség: Kolozsvár, str. Napoca nr. 2.1, em. Telefon/Fax: 0264-595 176 Postacím: 400750 Cluj-1. C.P. 191 România RDÉLYI ÚZU Az rdélyi úzeum-gyesület lnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye Szerkeszti Kovács Kiss Gyöngy (felelős

Részletesebben

SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT

SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT Doktori (Ph.D.) értekezés Írta: Aranyiné Patai Magdolna okleveles filozófia, történelem szakos középiskolai tanár Készült: a Debreceni

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI

ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI EGER, 2010 A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. habil. Kiss László, PhD. főiskolai tanár Dr. Makai János, PhD. főiskolai

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI TÉRSZERKEZETE PETE JÓZSEF 1 1. BEVEZETÉS A vallásföldrajz jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik Magyarországon új diszciplínának tekinthető.

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 2. szám 2010/2. No. 9.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 2. szám 2010/2. No. 9. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 2. szám 2010/2. No. 9. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ ORTODOXIA ÉS NEOLÓGIA SZÉTVÁLÁSÁIG

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ ORTODOXIA ÉS NEOLÓGIA SZÉTVÁLÁSÁIG ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST, 2004 HARASZTI GYÖRGY A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ ORTODOXIA ÉS NEOLÓGIA SZÉTVÁLÁSÁIG PH.D. DISSZERTÁCIÓ Tartalomjegyzék I. Előtörténet:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben