SOMOGYI LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI PROPAGANDA PEST MEGYÉBEN 1930 ÉS 1945 KÖZÖTT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOMOGYI LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI PROPAGANDA PEST MEGYÉBEN 1930 ÉS 1945 KÖZÖTT 1"

Átírás

1 Egy nemzet egészségi állapota egyértelmű mutatója intelligenciájának és annak, hogy társadalma milyen fejlettségi fokon áll. (Emerson) SOMOGYI LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI PROPAGANDA PEST MEGYÉBEN 1930 ÉS 1945 KÖZÖTT 1 Az előadás a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében folytatott egészségügyi propagandát vizsgálja 1930 és 1945 között. A tanulmány megírásához főként Kecskemét törvényhatósági jogú (thj.) város tiszti főorvosának iratai, a Váci járás és Vác megyei város magyar királyi (m. kir.) tisztiorvosának iratai, továbbá a Pest megyében megjelent sajtóban fellelhető ismeretterjesztő cikkek, illetve előadások szolgáltak alapul. Pest-Pilis-Solt-Kiskun (PPSK) vármegye tiszti főorvosának irataiban fellelhető, az 1936 és 1940 közötti évekre vonatkozó, kecskeméti ügyiratdarabok között az általános iratokon túl egészségvédelmi dokumentumokat, közegészségügyi jelentéseket, valamint különféle nyilvántartó könyveket és kimutatásokat találhatunk a Pest Megyei Levéltár őrzésében. Jelen tanulmány megírásához a jelzett időben hivatalban levő Kecskemét thj. város tiszti főorvosa által keletkeztetett és a hozzá érkezett iratokat kutattam, kiegészítve a már korábban megjelent, a témához köthető munkák tanulmányozásával, illetve feldolgozásával. A Váci járás és Vác megyei város m. kir. tisztiorvosának iktatott iratai közül a felvilágosító tevékenységgel összefüggő, 1930 és 1945 közötti dokumentumok szolgáltak alapul. A Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat által végzett ismeretterjesztő-felvilágosító tevékenység tanulmányozása során a Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) 1939 és 1944 között keletkezett iratait kutattam. Az előadás nem foglalkozik a propaganda kifejtése során elért eredményekkel, kizárólag az alkalmazott módszerekre és tényekre helyezi a hangsúlyt. Bevezetés A téma bővebb kifejtése előtt célszerű definiálni, mi a propaganda. A propaganda eszméknek, tanoknak, nézeteknek, politikai elméleteknek különféle eszközök (élőszó, nyomtatás, techni- 1 Jelen tanulmány a Pest Megyei Levéltárban november 25-én rendezett tudományos ülésen elhangzott előadás szerkesztett változata. 1

2 ka, művészet stb.) útján történő módszeres terjesztése. 2 Az egészségügyben a propaganda szinte mindig a prevenció részeként jelenik meg. A 19. század végének nagy járványai (kolera 1873-ban és 1893-ban) is rádöbbentették a kor közegészségügyi szakembereit a megelőzés szükségességére. A 20. század egészségügyi politikájában további teret nyert az egészség megőrzésének gondolata, ami megfelelt a polgárosulás irányának. 3 A megelőzés állami feladattá vált. Az 1930-as években újdonság volt a közegészségügy terén, a megelőző intézmények hálózatának kiépítése. Ebben közrejátszottak nemzetközi elsősorban egyesült államokbeli tapasztalatok is. Az 1920-as évek végén a fejlesztések irányának kijelölésekor különös figyelmet kapott az anya- és csecsemővédelem. Ezt motiválhatta az első világháborús emberveszteségek pótlása és az alacsony születésszám. Az I. világháború utáni jelentős demográfiai csökkenés pótlására a vidéken élők egészségügyi helyzetének megjavítása tűnt az egyik megoldásnak, hiszen a falu adta a városok népesedési pótlásának nagy részét. 4 Több, egészségpolitikával foglalkozó szakember pedig a nemzetközi statisztikákban megjelent adatokat látva jutott arra a következtetésre, hogy a magyar falu egészségügyi helyzete prioritást élvez. 5 E gondolat jegyében került felépítésre az egészséggel kapcsolatos propaganda stratégiájának kidolgozása. Szintén nemzetközi tapasztalatok hatására kapott nagyobb hangsúlyt a felvilágosítás. Ezt a feladatot az 1926-ban létrehozott Egészségügyi Propaganda Központ végezte. 6 A Központ módszertani útmutatókkal, felvilágosító kiadványokkal látta el a társadalmi és hatósági szerveket. Magyarországon Faragó Ferenc, az Országos Közegészségügyi Intézet adjunktusa, egyetemi magántanár, az elsők között fogalmazta meg tudományos alapossággal az egészségügyi propaganda lényegét: Az egészségügyi propaganda tulajdonképpen nem más, mint ismeretterjesztés és nevelés. Annak ismertetése, hogy milyen ártalmak uralkodnak a magyar nép körében és nevelés arra, hogy miként lehet azokat minél hathatósabban távoltartani és megelőzni. A jó propaganda nem lehet más, mint az igazság céltudatos beállítása. Az igazsá- 2 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 3 Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris, Budapest, o. 4 Kapronczay Károly: A magyar közegészségügy története Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, o. 5 Vági Zoltán: Endre László. Fajvédelem és bürokratikus antiszemitizmus a közigazgatási gyakorlatban In: Randolph L. Braham (szek.): Tanulmányok a holokausztról II. Balassi Kiadó, Budapest, o. 6 Az Egészségügyi Propaganda Központ az egészségügy megreformálására létrehozott Egészségügyi Reformiroda keretein belül működött. 2

3 got kell tehát olyan alakban előadni, hogy meglepje a közönséget, felkeltse érdeklődését és gondolkodóba ejtse. 7 A falu egészségvédelmét az ún. zöldkereszt egészségvédelmi szolgálat látta el ban a falusi egészségvédelem kiépítése végett néhány járásban bevezették a tisztiorvos által felügyelt egészségvédelmi szolgálatokat. Ezek voltak az alapjai később létrehozott ún. mintajárásoknak. Közülük elsőként a Magyar Királyi Népjóléti Minisztérium a Gödöllői mintajárást szervezte meg 1927-ben. A szakemberek nagy szerepet tulajdonítottak a mintajárásokban folytatott propagandának, amelyet az egészségvédelem fő tényezőjének tekintettek. A mintajárásokban elért eredményeknél szólni kell a később dicstelen véget ért Endre László, gödöllői járási főszolgabíró által végzett munkáról. 8 Endre anya- és gyermekvédelmi programot indított (pl. anyasági tanfolyamok szervezése), amelynek nem titkolt célja volt a népszaporulat előmozdítása ban pályázat útján az amerikai Rockefeller Alapítványtól nyert anyagi támogatást, amelyből például a tuberkulózis megelőzésére felvilágosító kampányokat, valamint TBC-otthonokat szervezett. 9 Az Egészségügyi Propaganda Központ A Propaganda Központ működését az /1926. számú Magyar Királyi Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium által kiadott rendelettel kezdte meg. Feladatait három csoportba lehetett osztani, melyek a következőek voltak: 1. Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, illetve a célközönség számára szemléltető és áttekinthető módon publikálta az egészségügyi népszerű irodalom már megjelent termékeit. A Propaganda Központ gondoskodott a kiadványok minél szélesebb körben való terjesztéséről. A terjesztés elsősorban a hatósági orvosok útján történt. A megjelent propagandaanyag központi elosztó szervei a területileg illetékes tiszti főorvosi hivatalok voltak. 2. Beszerezte, megtervezte és elkészítette az egészségügyi oktatáshoz szükséges segédanyagokat. Ezek igen széles skálán mozogtak: faliképek, propagandaképek, állóképek (diapozitívok), mozgóképek (filmek) szerepeltek a választékban. Eleinte külföldről szereztek be álló- és mozgóképeket, amelyeket a magyar viszonyokra szabva átdol- 7 Faragó Ferenc: A propaganda az egészségügy szolgálatában. In: Mártonffy Károly (szerk.): A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A VII. közigazgatási továbbképző tanfolyam előadásai. Budapest, o. 8 Endre 1919-től a Gödöllői járás szolgabírája, 1923-tól 1938-ig pedig főszolgabírája volt. 9 Vági, 107. o. 3

4 goztak. Minden elkészülő segédanyagnál fontos szempont volt, hogy országosan alkalmazható legyen, és tartalmát, aktualitását tekintve állandó maradjon. 3. A Propaganda Központ szervezte az egészségügyi előadásokat, valamint ellenőrizte azok menetét. Pest vármegyét illetően a Központi, a Váci és a Pomázi járásokban a járási tisztiorvosok szervezték a községi és körorvosok útján az előadásokat. 10 Egészségügyi propaganda Pest megyében Az egészségügyi propagandát illetően a levéltári forrásokban két, meghatározó módon jelen lévő típusról beszélhetünk. Ezek az anya- és csecsemővédelem, valamint a fertőző betegségek elleni harc. Az eredményes felvilágosító munkához szükség volt az anyagi, dologi és személyi feltételek mellett a kedvező infrastrukturális feltételekre is ben Pollerman Artúr a Propaganda Központ akkori vezetője a következőket írta a Pest megyében folytatott propaganda lehetőségeiről: Pest-Pilis-Solt vármegye az egészségügyi propaganda szempontjából is a legkedvezőbb helyzetben van a többi vármegyék felett. Minthogy minden községe aránylag könnyen megközelíthető és mindegyik rendelkezik azon kellékekkel, melyek segítségével egészségügyi oktatófilm, műsorral kísért előadások tarhatóak, ezen adott előnyöket úgy a Propaganda központ, úgy a Vörös Kereszt teljes mértékben igyekezett kihasználni. 11 Az előadásokat az Egészségügyi Propaganda Központ, a Vöröskereszt és az Országos Stefánia Szövetség rendezésében a délutáni és az esti órákban, mozikban, iskolákban, társaskörökben, anya- és csecsemővédő intézetekben, néhány esetben a községházán tartották. Az előadások fő tárgya a tuberkulózis elleni védekezés, az anya- és csecsemővédelem, a fertőző betegségek elleni küzdelem, valamint a testi higiéné fontosságának tudatosítása volt. Társadalmi megoszlás tekintetében főként a földművesek és munkások látogatták az előadásokat. Pontos számokat az előadások látogatottságáról csak az as kimutatásban találhatunk. 12 E szerint a vármegyében tartott 273 előadásnak összesen hallgatója volt. Anya- és csecsemővédelem terén 1929 óta az Országos Stefánia Szövetség indított propagandaakciót. A tanácsadás a meleg időben a csecsemők körében gyakran előforduló has- 10 Pollerman Artúr: Egészségügyi propaganda Magyarországon Budapest, o. 11 Pollerman, 29. o. 12 Pollerman, 30. o. 4

5 menéses megbetegedések ellen kívánt segítséget nyújtani ben a cél az év nyári teljesítményének elérése volt. Az akciók kezdete óta (1929) ebben az évben volt a legalacsonyabb a nyári csecsemőhalandóság, országosan mindössze 13%. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja május 28-án kelt utasításában rendelte el valamennyi járási főszolgabírónak és megyei város vezetőjének, hogy a mellékelt nyomtatványokat a vármegye hivatalos lapjában közöltek szerint azzal küldöm meg, hogy azokat a községek között a lélekszám arányában kifüggesztés céljából ossza el, illetőleg a városban való kiragasztása ügyében járjon el. 14 A körrendeletben foglaltakat az Szövetség vezetői mint irányelveket fogalmazták meg a vármegyék részére. A köriratban a következő javaslatok olvashatók: 1. A legerélyesebb propagandát kell folytatni a legyek elleni küzdelemben. 2. Felvilágosítást kell folytatni azzal kapcsolatban, hogy a csecsemők székletének jellegéből hogyan lehet felismerni a betegséget. A brosúra külön kitért a kézmosás jelentőségére. 3. Kiemelt fontosságú a külterületeken, tanyákon, tehát az egészségügyi szempontból legelmaradottabb területeken végrehajtott felvilágosítás. A Szövetség plakátokat és röpcédulákat küldött szét a vármegyék számára, amelyeket az emberek által leginkább látogatottabb helyekre kellett kitenni. Ezek a következők voltak: védőintézetek várószobái, város- és községháza forgalmasabb helyiségei, a szociális, karitatív, közművelődési, gazdasági és kultúregyesületek helyiségei. Ezeken túl néhány nem szokványos helyen is kifüggesztették a plakátokat: kaszinókban, vendéglőkben, kávéházakban, valamint színházak és mozik előcsarnokában. A megyei tiszti főorvos feladata volt gondoskodni arról, hogy a propagandaanyag a helyi sajtótermékekben is megjelenjen. A röpcédulákból az anyakönyvi hivatalokba is jutott. Itt minden egyes születést bejelentőnek átadtak belőle egy példányt egy rövid tájékoztató keretében. A védőnőknek is akadt feladatuk a terjesztés folyamatában: ők a családlátogatások során osztogatták a röplapokat. Az anya- és csecsemővédelmi propaganda fontos része volt az ún. gondos anyák - mozgalom. A címet és a vele járó díszoklevelet bizonyos időközönként azok az édesanyák kapták meg, akik gyermekeiket példásan gondozták, a védőnői meghallgatásokon rendszeresen megjelentek, és az ott kapott tanácsokat betartották. Ugyancsak fontos szempont volt, milyen rendszerességgel jelentek meg orvosi vizsgálaton gyermekeikkel a körzet orvosi rendelő- 13 Pest Megyei Levéltár (PML) XV. 3. Kisnyomtatványok levéltári gyűjteménye Körrendelet valamennyi anya- és csecsemővédő intézet vezetőorvosának. Budapest, május 1. sz.n. 14 PML XV /

6 jében. A védőnőkre hárult a feladat, hogy a működési területükön lévő községekből javasoljanak néhány olyan anyát a járási tisztiorvosnak, akik a kritériumoknak megfeleltek. 15 Az Országos Egészségvédelmi Szövetség kiadásában jelent meg az évre az ún. Zöldkeresztes Kalendárium. A kalendárium az anya- és csecsemővédelem mellett az egész család egészségének védelmét szolgáló tanácsokat tartalmazott. A kalendárium terjesztése az egészségvédelmi körök feladata volt. Pest megyei vonatkozásban ezekből a Budakalászi Kör 9 darab kalendáriumot kapott, amelyekért 7 pengőt és 20 fillért fizetett. Fontos volt, hogy csak annyi példányt juttassanak egy kör részére, amennyit maradéktalanul szét tudott osztani a rászorultak között. Visszaküldésre nem volt lehetőség. 16 A tanyavilágban a propaganda kifejtésére elsősorban a téli időszak volt alkalmas, mert ekkor szüneteltek a mezőgazdasági munkák. Kecskemét thj. város tisztiorvosának iratai között olvasható az a dokumentum, amely szerint 1935-ben a tervek ellenére nem sikerült megtartani az Egészségvédő Intézet által szervezett propaganda előadás-sorozatot. Az elmaradás hátterében objektív okok állhattak, és végül az előadásokat csak 1936 telén tartották meg. A színhelyek a gazdakörök és a tanyaközpontok voltak. 17 Kecskeméten a helyi Egészségvédő Intézet által 1936-ban készített tervezetben olvashatunk a nyári vérhasjárványok elleni propagandáról. A tervezett előadások, plakátok, szórólapok elsősorban a nyári melegben az udvarokon felhalmozott állati eredetű trágya szakszerű kezelésére, valamint az azzal kapcsolatos járulékos veszedelmekre (legyek, a levegő minősége stb.) igyekeztek felhívni a figyelmet. A vezérgondolat a vérhas esetében is a megelőzés volt: Egy igen kicsit kioktatott és felvilágosított lakóssággal igen könnyen elejét lehet venni a vérhas tömeges terjedésének. 18 A szórólapokon, illetve előadásokon a kézmosás és a fogyasztásra kerülő gyümölcs megtisztításának jelentőségére, a vérhas tüneteinek felismerésére, az árnyékszékek nyári melegben mésszel való fertőtlenítésére próbálták kioktatni a lakosságot. 19 A propaganda és a felvilágosítás mellett a hatóság szigorral is igyekezett betartatni az egészségügyi rendszabályokat. Kecskemét város polgármestere július 29-én kiadott hirdetménye főképpen a tanyavilágban élők számára szólt. 20 Az utasítások lényege tulajdonképpen megegyezett a fentebb elmondottakkal. 15 PML IV Váci járás és Vác megyei város m. kir. tisztiorvosának iratai ( 1948) 461/t.o doboz. 16 PML X Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) iratai sz. n. 17 PML IV. 411-e. PPSK vármegye (vm) tiszti főorvosának iratai ( 1950) Külön kezelt iratok Kecskeméti ügydarabok. 10/ PML IV. 411-e. Kecskeméti ügydarabok. 10/ PML IV. 411-e. Kecskeméti ügydarabok. 10/ PML IV. 411-e. Kecskeméti ügydarabok. 12/

7 A polgári és elemi iskolai tanulók, valamint a felnőttek számára tartott előadások mennyiségére irányadó lehet a Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Kör kimutatása arról a munkáról, amelyet munkatársai a Pomázi járásban végeztek az évben. 21 Ebből kiderül, hogy mind a kör vezető orvosa, mind a védőnő derekas munkát végzett a felvilágosítás terén. Előbbi 19 (diákoknak 3-at, felnőtteknek 16-ot), utóbbi 70 (57-et diákoknak, 13-at felnőtteknek) felvilágosító előadást tartott egy év alatt ben ez a szám valamivel kevesebb volt. A Pomázi járás területén ez évben 82 előadást tartottak. Ebből 31-et az orvos, 50-et a védőnő és egyet meghívott előadó jegyzett. 23 Az írott propaganda területén meg kell említeni Csavlek Márta védőnő 1941-ben megjelent, legkisebbeknek szóló ismeretterjesztő mesekönyvét, amely a Mit mesél a védőnő néni címet kapta. A könyv címe később megváltozott. Új címe Egészség országa felé volt, és az Országos Egészségvédelmi Szövetség terítette országszerte. Ára 1 pengő 70 fillér volt. 24 Hangosfilm az egészségügyi propaganda szolgálatában A már korábban említett írott propaganda mellett a hangosfilm is szerephez jutott. Létrejötte után az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) szervezte a filmvetítéseket. Kezdetben a híradót használták propagandaeszközként. Természetesen itt is fontos volt, hogy azokra a kérdésekre és problémákra koncentráljanak, amelyeket országos jelentőségűnek tekintettek. Ilyenek voltak például a fertőző betegségek megelőzése, vagy a tiszta ivóvíz kérdése ben kezdték játszani az ország filmszínházaiban a Bölcsőtől az iskoláig című egészségügyi kisfilmet. 26 A film amelynek lejátszását az Országos Nemzeti Filmbizottság minden mozi számára kötelezően elrendelte azokat az egészségügyi kérdéseket taglalta, amelyeket minden anyának tudni kellett. A filmről amely egyébként az Országos Közegészségügyi Intézet első propagandafilmje volt a hivatalos sajtó azt írta, hogy inkább szórakoztató, mint tanító jellegű, úgy hogy propaganda karakterét alig lehet felfedezni Budakalászi Zöldkeresztes Szolgálat 1937 áprilisában kezdte meg munkáját. Az egészségvédelmi körhöz tartozó lakosság száma 2985 fő volt 1939-ben. PML X Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) iratai / PML X Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) iratai / PML X Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) iratai sz.n. 24 PML X Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) iratai / Faragó, 352. o. 26 Népegészségügy, március o. 27 Népegészségügy, március o. 7

8 A filmeknél maradva érdemes megemlíteni még néhány igazán komoly aktualitással bíró filmcímet, amelyek bemutatásra kerültek. A Marólúg című film a háztartásokban használt vegyszer ártalmaira hívta fel a figyelmet. 28 A kecskeméti tiszti főorvos havi jelentéseiben szinte mindig találhatunk néhány lúgmérgezéses halálesetet. A házi légy című film a legyek betegségterjesztő hatásáról, az ellenük való védekezésről világosította fel a nézőket. Az anyaés csecsemővédelem jegyében készültek a Csecsemővédelem és a Szülők, figyeljetek! című filmek. Ezek főként a csecsemő és kisgyermek helyes táplálását, évszakoknak megfelelő öltöztetését és a balesetek megelőzését helyezték előtérbe. 29 Az ifjúság szexuális fejlődését és a szexuális úton terjedő betegségek megakadályozását kívánta előmozdítani a Diákszerelem, amire nagy szükség is volt, mert még az egyetemre járó fiatalok körében is meglehetősen sok tévhit terjengett ez ügyben. A problémát jól szemléltetik a dr. Neuber Edének, a nemi betegségek elleni harc egyik úttörőjének, 1937-ben tartott előadásán elhangzottak: a debreceni I. éves egyetemi hallgatók tekintélyes része csak azért kezdett nemi életet élni noha erre egyáltalán nem volt még igényük akkor mert társaitól azt hallotta, hogy önmegtartóztatás esetében már a 20-ik életév előtt elsorvadnak a nemi mirigyei. 30 Az említett filmek természetesen nemcsak Pest megyében kerültek bemutatásra, hanem az ország több megyéjében is vetítették őket. Egészségügyi ismeretek terjesztése a Pest megyei sajtóban A sajtóban megjelent ismeretterjesztő, nevelő hatású anyagok viszonylag széles társadalmi körhöz jutottak el. Több lap hetente megjelenő egészségügyi felvilágosító rovatban tett eleget az egészségügyi propagandával kapcsolatos elvárásoknak. A Pest Megyei Levéltár birtokában lévő megyei sajtótermékek közül az 1940-es évekből származók tartalmaznak egészségügyi felvilágosító cikkeket, sorozatokat. Az alábbiakban néhány Pest megyei sajtóorgánum hasábjain közölt ismeretterjesztéssel kapcsolatos tartalomról olvashatunk. 28 A marólúg a lúgkő vizes oldata. Erősen maró hatású háztartási szer. 29 További gyakran vetített filmek voltak: TBC., A védőnő hivatása, Egy-két jótanács, Elsősegélynyújtás, Szívek keresztezése, A legnagyobb kincs, Vakok a gépiparban, Az emberi szervezet, Sportfilm, Teleia, Anatómia I., II., III., Babona bajt okoz, Jó egészség a boldogság útja, Ember, vigyázz!, diapozitív-sorozatok, Bandi kalandja, Örvény, A tej, Ápolónőképzés Amerikában, Halálrózsák, Erdei iskola, Akiért nem hiába haltak meg, Vidám egészségtan, A gyermek, Fertőző betegségek. 30 Neuber Ede: A nemibetegségek praeventiója. Orvosképzés, 1937/4. szám o.(elhangzott a Magyar Dermatológiai Társaság nagygyűlésén június 4-én.) 8

9 A Kalocsai Néplapban 1943-ban a vitaminokról indult több részes felvilágosító sorozat. 31 A cikksorozat részletesen foglalkozott az egyes vitaminok által betöltött szereppel az emberi szervezetet illetően, a vitaminokat tartalmazó zöldségekkel, illetve azzal, hogyan célszerű ezeket a zöldségeket úgy elkészíteni, hogy minél kevesebb értékes anyagot veszítsenek a főzés során. A Nagykőrösi Híradó május 6-án tudósított arról a még április 27-én megtartott felvilágosító rendezvényről, amelyet leventelányok számára tartott dr. Németh Gyula városi orvos. 32 Az előadás témája az anya- és csecsemővédelem volt. Az újság szerint az előadáson melyet filmvetítés is színesített az elvártnál jóval kevesebben jelentek meg. Ennek okát a cikk írója egyrészt az előadás előkészítésének (tulajdonképpen a propaganda propagandájának) hiányában látta. A csekély érdeklődés másik oka a korhatár megkötésében keresendő, ugyanis a leventelányok a éves korosztályból kerültek ki. A rádióban sugározott műsorok közül nagy népszerűségnek örvendett az Egészségügyi Kalendárium című rádióműsor. Minden hónapban egy alkalommal jelentkezett, és az időszerű egészségügyi kérdésekre adott válaszokat, valamint tanácsokkal is ellátta a hallgatókat. 33 Az adás öt éve alatt 113 előadás hangzott el. Több újság rádióműsor rovatában olvashatunk a már említett műsorról. Ilyen volt például a Duna Tiszaközi Nagykőrösi Hírlap. A műsor 1944-ben általában délelőtt ½ 10-kor került adásba. 34 A felsorolt hetilapok közül a Duna Tiszaközi Nagykőrösi Hírlap fedte le földrajzi értelemben a legnagyobb területet: nemcsak Nagykőrös város, hanem az Abonyi és a Félegyházi járás községei számára is elérhető volt. Összefoglalás Összefoglalásként megállapítható, hogy az egészségügyi propaganda az első világháborút követő népességcsökkenés megállítására tett kísérlet egyik alappillére volt. A kor közegészségügyi szakemberei elsősorban a falusi népesség egészségi helyzetének javításával szerették volna orvosolni a népesség fogyásának problémáját, így az itt folytatott propaganda is fontos szerepet kapott. Kiemelt hangsúlyt kapott az anya- és csecsemővédelem, valamint a fertőző 31 PML XV. 3. Kalocsai Néplap, december 18. A Kalocsai Néplap politikai hetilap volt és minden hét szombatján jelent meg. 32 PML XV. 3. Nagykőrösi Híradó, május o. A lap hetente kétszer kedden és szombaton jelent meg. 33 Faragó Ferenc Tomcsik József (szerk.): Egészségügyi Kalendárium. Budapest, o. 34 PML XV. 3. Duna Tiszaközi Nagykőrösi Hírlap, július o. Független politikai hetilapként jelent meg minden kedden és szombaton. 9

10 betegségek elleni védekezés, mindkettő a demográfiai növekedés kulcsaként fogható fel. A tényszerű, egyszerű nyelvezetű, a modern ismeretek átadására törekvő propaganda esetenként hangnemében, képi megjelenítésében az aktuálpolitika céljait szolgálta. Végül a propaganda szerepéről és további lehetőségeiről az egészségügy terén legcélszerűbb a már említett Faragó doktor 1942-ben elhangzott szavait idézni: [ ]Nem kell hangsúlyoznom [ ], hogy a propaganda, az egészségügyi ismeretek terjesztése a magyar nép jövője szempontjából van olyan fontosságú, mint sok más prevenciós munkánk.[ ]az egészségügyi propaganda kilátásai Magyarországon még óriási lehetőségeket rejtenek magukban és ettől a magyar nemzet egészsége terén még nagy eredményeket várhatunk.[ ]Az egészségügyi ismeretek terjesztését tartsuk épen olyan fontosnak, mint bármely más preventív intézkedést Faragó, o. 1

11 Források és forráskiadványok PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (PML) IV. 411-e. PPSK vármegye tiszti főorvosának iratai ( 1950) Külön kezelt iratok Kecskeméti ügydarabok. PML IV Váci járás és Vác megyei város m. kir. tisztiorvosának iratai ( 1948) PML X Budakalászi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Kör) iratai PML XV. 3. Kisnyomtatványok levéltári gyűjteménye Sajtó NÉPEGÉSZSÉGÜGY Felhasznált irodalom BAKOS FERENC: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, FARAGÓ FERENC TOMCSIK JÓZSEF (szerk.): Egészségügyi Kalendárium. Budapest, FARAGÓ FERENC: A propaganda az egészségügy szolgálatában. In: Mártonffy Károly (szerk.) A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A VII. közigazgatási továbbképző tanfolyam előadásai. Budapest, KAPRONCZAY KÁROLY: A magyar közegészségügy története Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, Budapest, KÓSA LÁSZLÓ (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris, Budapest, NEUBER EDE: A nemibetegségek praeventiója. In: Orvosképzés, 1937/4. szám. POLLERMAN ARTÚR: Egészségügyi propaganda Magyarországon Budapest, VÁGI ZOLTÁN: Endre László. Fajvédelem és bürokratikus antiszemitizmus a közigazgatási gyakorlatban In: Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II. Balassi Kiadó, Budapest,

Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években

Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években KÜHRNER ÉVA Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években Az Eötvös-féle népoktatási törvény 1 következtében az iskolába járó gyermekek száma ugrásszerûen megnõtt. A meglévõ iskolaépületek sem mennyiségükben,

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954)

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) a/ Általános iratok 1945-1950 (-1951) 13,27 ifm b/ Óvodaügyi iratok (1942-)1945-1949 2,98 ifm c/ Vegyes nyilvántartások

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály (1957-1987: i Osztály) ai 1952-1987 Terjedelme: 59 doboz = 6,49 ifm 38

Részletesebben

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése.

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése. I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Ismeretek terjesztése Plakátok, füzetek, OKK, OTH-ANTSZ szülők körében a oktató anyagok (védőnők, kisgyermekkori egészségvédelmi balesetek osztályok) megelőzésére

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/

IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/ IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/ Az 1886. XXI. tc. szerint a vármegyei törvényhatóság központi tisztviselői közé tartoztak a szakszolgálati tisztviselők

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Száz éves a Védőnői Szolgálat. Elhangzott: Semmelweis Egyetem Baráti Köre rendezvény 2015. május 27.

Száz éves a Védőnői Szolgálat. Elhangzott: Semmelweis Egyetem Baráti Köre rendezvény 2015. május 27. Száz éves a Védőnői Szolgálat Elhangzott: Semmelweis Egyetem Baráti Köre rendezvény 2015. május 27. A kezdetek A szülőanyák védelemről már a tizenkilencedik században is történtek kezdeményezések. Semmelweis

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2454-06 Kártevőirtás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2454-06 Kártevőirtás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Egyik ismerőse, aki tudja, hogy Ön egészségügyi kártevőirtással foglalkozik, nem érti pontosan, hogy miért csak bizonyos kártevők elleni védekezéssel foglalkozik. Megkéri Önt, hogy mondja el

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

CÉLCSOPORT 60-70 EZER FŐ OLVASSA A MAGAZINT

CÉLCSOPORT 60-70 EZER FŐ OLVASSA A MAGAZINT A Heim Pál Gyermekkórház lapjaként, elkötelezett az egészség, és annak megőrzése, az egészséges életmódra nevelés, a prevenció mellett. A benne megjelenő cikkek, információkat, orvosi és védőnői tanácsokat

Részletesebben

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Ellenőrzési időszak: január 1-december 31. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrzési időszak: január 1-december 31. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészségügyi 872 0 55 0 0 0 0 0 0 ivóvíz minőségi előírások megsértése, illetve a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

STOP STD! -felelős szex

STOP STD! -felelős szex egészségügyi intézmények belvárosi orvosi centrum STOP STD! -felelős szex A Belvárosi Orvosi Centrum nemi gyógyász szakorvosai 2014-ben hozták létre a STOP STD! Felelős szex elnevezésű társadalmi felelősségvállalási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben