BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám 2008. õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 3. szám õsz A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA A Pannonhalmán az idén is megtartottuk a Studia Monastica szerzetes-teológiai napokat. Benoît Standaert-t, a belgiumi Szent András apátság szerzetesét kérte fel Fõapát úr témavezetõnek. Õ tartotta 2007 januárban konvent-lelkigyakorlatunkat, A világ három oszlopa címû könyvét pedig a kiadónk jelentette meg néhány évvel ezelõtt. Témánk A lectio divina a monasztikus szerzetes életében volt. A Szentírás olvasásában való imádságos és életadó lelkület elmélyítéséhez kaptunk segítséget. Ezáltal is kapcsolódtunk a hazánkban meghirdetett Szentírás évéhez. Olvasóink számára Benoît atya gondolatait adjuk közre a bibliaolvasás négy korszakáról. A szerkesztõk Biblia olvasásában négy stádiumot különböztethetünk meg. Elõbb vagy utóbb mindnyájan meg kell, hogy ismerkedjünk mind a négy olvasási korszakkal. a. Gyermekkorunk mesés Bibliája. Elsõ Bibliánk a gyermekkor mesés Bibliája: hatalmas, feledhetetlen képek, legendás elbeszélések, amelyek egy nagy, szent Történet darabjaiként jutnak el hozzánk. Korántsem szabad alábecsülnünk a Biblia e gazdagon színezett, szorongató és szórakoztató, hatalmas történelmi freskóját: általa szövõdik a felnõttkori olvasat alapszövete, benne születik meg az az otthonos vidék, amelyen Mózes és Dávid, Jézus és Pál kortársaiként barangolhatunk. Korai biblikus képzeletvilágunkat nem kis mértékben alakítják a filmek olykor egészen újkeletû alkotások is: mindnyájan emlékszünk az immár három évtizede látott Tízparancsolatra, Pasolini Máté-evangéliumára vagy a Jézus Krisztus Szupersztárra. Ugyancsak a bibliaolvasásnak ezt az elsõ szintjét állandósítják, tudatunk mélyén, az atlaszok és enciklopédiák, de zarándokútjaink is: Izrael földjén, Jordániában vagy akár Egyiptomban. Nézzük például a közelmúltban megjelent tízkötetes bibliakiadást (A. Chouraqui: La Bible de l'univers [A mindenség Bibliája]): káprázatos fotói melyeket egyébként tudományos gonddal válogattak össze gyermekkorunk Bibliáját éltetik s gyarapítják bennünk, szó és kép tökéletes összhangjával. A szobroknak és üvegfestményeknek köszönhetõen így volt ez már a katedrálisok korában is. Keleten az ikon, a teljes ikonosztázionnal, a falfestményekkel és a boltozat freskóival együtt végigmesélte a Bibliát: a hívõ nép általuk nyert beavatást a látható és láthatatlan misztériumokba. Manapság gyakran találkozunk fiatal házasokkal, akik gyermekük révén fedezik fel újra a Bibliát. Az iskolából hazahozott történetek a szülõkben is érdeklõdést keltenek. A megszokott mesék mellé odasorakozik a Fiatalok Bibliája : a nagy könyv, amelyet lefekvés elõtt közösen olvas a család. b. A felnövekvõ ember tudós Bibliája. A második szakasz a kamaszkornak felel meg: az ébredezõ kíváncsiság kora ez, a tudásvágyé, amikor összevetünk és igazolunk, minden erõnkkel, a tudomány minden lehetséges és rendelkezésünkre álló eszközével. Régészet és nyelvészet, szociológia, vallástörténet és statisztika ami csak belefér. Lázasan kutatjuk, mi az, ami a történeti hûségnek megfelel, a valóságosat és a valószínût különválasztjuk a mítosztól. Módszertani kételyek, feltevések, segédtudományok. Mennyiben egyiptomi eredetû a bibliai bölcsességirodalom? Hány Izajás létezett? És hány szerkesztõ munkáját tükrözi az elsõ? Görögül beszélt-e Jézus? Hajlamosak vagyunk egy életen át lelkesen utánajárni az efféle kérdéseknek, amelyek nagymértékben fedik a modern egzegézis kutatási területét. Utóbbi vajon, lehetõségeihez mérten, nem ugyanezt a kíváncsiságot hivatotte kielégíteni? Aki elõször veszi kézbe a Biblia teljes szövegét, azt rögtön magával ragadja e lendület: mindent el akar olvasni, meg akar tudni, fel akar falni. Sokan épp e tudós kíváncsiság kapuján belépve érkeznek el a Szentíráshoz: a tanulás vágya még a nyugdíjasokat is megfiatalítja. c. Az érett ember Bibliája: az élet Igéje. Harmadik stádiumában az olvasás az élet szolgálatába szegõdik. Azért olvasunk, hogy éljünk. A megvilágító Ige vezetésére bízzuk magunkat, amely, a zsoltár szavával, lábunknak lámpafény, éjszakánkban világosság (119., 105., 130. zsoltár). A Te fényedben látjuk a világosságot (Zsolt SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Vizitáció Sao ~ Paulóban Oblátus-lelkigyakorlat P. Paulus aranymiséje Beszélgetés Philippe Nouzille ligugé-i szerzetessel Túrák, zarándoklatok, testvériskolai látogatások A kismegyeri templom alapkõletétele A nyár Tihanyban Gyõri események Tiszaújfalui beszámoló 1

2 36,10). A bibliaolvasásnak ebben a stádiumában akár néhány kulcsfontosságú szakasszal is beérhetjük. Nem is annyira olvasunk, mint inkább újraolvasunk. Elég egyetlen felidézett részlet, s minden újjáéled. A Hegyi Beszéd néhány verse, az elsõ Korintusi levél 13. fejezete, egy óra, amelyet a Másodtörvénykönyv olvasgatásával töltünk... s a tûz ismét fellángol, lobot vet az öröm és a remény. A Könyv legbensõbb önmagunk titkos forrásává lesz, külön életet él életünkben. Ihletõnk és tetteink irányítója, amely távlatokat nyit gondolkodásunk elõtt, tápot ad reményünknek, átalakítja a magunk alkotta világ többé-kevésbé merev formáit. Bölcsességünk könyve, kimeríthetetlen és soha meg nem unható. S végül az a könyv, amelyet közösségben ünneplünk. d. A könyvön túli könyv. Abba az életkorba érkezünk, amelyben nélkülözhetõvé válik a szöveg s a megfejtésére irányuló fáradalmas munka. Megelégszünk a bensõnkbe költözött Igével. Élni akarunk, nincs szükségünk szövegre, könyvtárra vagy bármi egyébre. Idõnk haladtán kevesebbet olvasunk: a kevésre koncentrálunk. Néhány könyv, pár oldal számít csupán. Rubinstein, a zongoramûvész túl volt kilencvenedik életévén, amikor a következõt jegyezte meg: Már csak néhány darabot játszom, de mondhatom, egyre jobban, még technikai szempontból is. Az érett olvasás jellemzõje, hogy kevés oldalra összpontosul, ezek azonban mindent elmondanak, szavatolják teljes belsõ szabadságunkat. Vannak, akik nem olvasnak többé. Már nem is volnék rá képes adta tudtomra egy kilencvenhét éves szerzetestársam, szemem felmondta a szolgálatot. De hát egész életemben olvastam ideje, hogy élvezzem gyümölcseit. Már nem kellett kilépnie a városból, hogy vizet merítsen. Forrásra talált a falakon belül. Ekként lehetséges, hogy némelyek mellõzhetik az olvasást: az Igébõl élnek, kitehetik a pontot. Õk maguk lettek evangéliummá, nincs szükségük írott szövegre. Az írástudatlan özvegyasszony fillérjei végiggurulnak a történelmen, azzal a szabadsággal, amelyet a Könyv legodaadóbb olvasói is megirigyelhetnek. Mindnyájunkra ráfér, hogy beiratkozzunk az özvegy iskolájába; hogy megtanuljunk élni a Könyvel, mely túl van minden könyvön, s hogy felkészülten, a tõlünk telhetõ derûvel nézhessünk szembe a halállal. Életkorunktól függetlenül megismerkedhettünk már a fenti négy korszak mindegyikével. Fiatalon is felfedezhetem azt a bibliai sort, amely életre-halálra elegendõ. Vannak felnõttek, akik változatlanul a gyermekkor fantasztikus Bibliájának bûvöletében élnek, egynémely nyugdíjas pedig szenvedélyesen kutatja a bibliai családfákat vagy Mózes öt könyvének irodalmi forrásait. Egyik stádiumnak sincs kitüntetett életkora. A liturgiában keveredés nélkül van együtt mind a négy: a képzelet a történetkritikai reflexióval határos, a könyv egésze az élet igéjévé lesz, s egyetlen közösen énekelt verssor az írott szöveg fölé emel. Ebben az értelemben mindenki ismerõs terepen jár, amikor újra a Bibliához közelít. Az Írások kertjébe minden irányból vezet út. Mindenki rátalálhat a saját kapujára. A kertben pedig mindenki gyökeret verhet, s ha eljön az ideje, virágot bonthat és gyümölcsöt teremhet. Az írásból, a kezdõk könyvébõl remény fakad. Benoît Standaert: A világ három oszlopa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2000, old. A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREI április 16-án a Beuroni Kongregáció általános káptalanja Albert Schmidt atyát a kongregáció prézesapátjává választotta május 7-én Lambachban a közösség 59. apátját választották meg 12 évre Maximilian Neulinger atya személyében. Maximilian apát úr 1967-ben született és 1990-ben lépett be a bencés rendbe ben tett örökfogadalmat és 1996-ban szentelték pappá. Tanárként dolgozott az iskolában, valamint a helyi plébánián végzett lelkészi szolgálatot. Korábban novíciusmester, levéltáros, perjel és gazdasági vezető is volt az apátságban május 31-én Kyrill, Szmolenszk metropolitája a Moszkvai Patriarkátus képviselőjeként megáldotta egy új orosz-ortodox kolostortemplom alapkövét Brandenburg tartományban, Götschendorfban. Az ünnepen 11 másik orosz püspök is részt vett. A leendő férfikolostor építését egy orosz vállalat támogatja és egyelőre két szerzetes és három novícius tartozik a közösséghez. Németország területén nagyjából 800ezer orosz-ortodox keresztény él július 2-án Scheyernben apáttá választották Markus Eller atyát. Markus apát úr 1966-ban született és 1994-ben tett örökfogadalmat, majd 2000-ben szentelték pappá. Markus apát úr elődje Engelbert Baumeister apát úr a Bajor Kongregáció statútumaiban előírt korhatár elérése miatt vonult vissza július 11-én Schäftlarnban apáttá választották a 45 éves Petrus Höhensteiger atyát. Megválasztása előtt Petrus apát úr novíciusmester és vendégpáter, valamint az iskolában tanár és prefektus volt. Elődje, a 69 éves Gregor Zasche apát úr 1976 óta szolgált apátként, jelenleg pedig a Bajor Kongregáció prézese július 24-én a lavanttali Szent Pál Apátság szerzetesei apátjukká választották Heinrich Ferenczy apát urat. Heinrich apát úr 1996 óta volt az apátság adminisztrátora, majd 2006-tól, miután a bécsi Schottenstiftben lejárt a szolgálata, Lavanttalban élt. 2

3 VIZITÁCIÓ A BRAZÍLIAI SZENT GELLÉRT APÁTSÁGBAN augusztus 11-én érkeztem a Sao ~ Paulo-i Szent Gellért Apátságunkba a Magyar Bencés Kongregáció Konstitúciójában háromévenként előírt kánoni vizitációra. A közösséghez ma 19 szerzetes tartozik, akikből 11 ünnepélyes fogadalmas és részben felszentelt pap, 4 ideiglenes fogadalmas és egy novícius, továbbá 4 posztuláns, azaz életük iránt érdeklődő fiatal. A jobbára már brazil közösségben négy magyar bencés van: Ödön emeritus apát úr, Zsolt, Sándor és Egyed atya. A vizitációt megnyitó konventgyűlést követően személyes beszélgetést folytattam minden ünnepélyes fogadalmas, felszentelt rendtárssal, a négy egyszerű fogadalmas testvérrel és a novícius testvérrel is. Egy alkalommal beszámoltam számukra a Magyar Bencés Kongregáció jelen helyzetéről. A (portugál) nyelvi tolmácsolásban, a jegyzőkönyv fordításában Zsolt atya és Albin atya volt segítségemre. Találkoztam az iskola vezető tanárainak csoportjával, akikkel André rektor úr mutatott be. A testvérek méltó és szép liturgiájuk mellett iskolai és lelkipásztotri munkát végeznek. Iskolájukban alulról felfelé építkeznek, óvodájuk, amelyet ismét bővítenek, adja az elemi iskola, majd a középiskola diákutánpótlását, 1700 körül van összlétszámuk. Az iskolában Zsolt emeritus rektor és André aktív rektor biztosítja a bencés jelenlétet. A 2010-ben induló óvoda helyei már most foglaltak. Lelkipásztori munkájukat az apátsághoz tartozó Szent Benedek Plébánia egyházközségében végzik, Paulo apát úr egyúttal a plébános is. Augusztus 17-én tartották Szent István ünnepét a magyarok, akikkel együtt ünnepeltem. Egy-egy ilyen vizitációs látogatás megerősíti a két közösség között a kapcsolatot, a brazil testvérek is kedvet kapnak, hogy alapító monostorukat meglátogassák. Asztrik főapát 3

4 MÁR NEM SZOLGÁKNAK, HANEM BARÁTAIMNAK MONDALAK TITEKET. P. Angelus Häußling OSB (Maria-Laach) szentbeszéde P. Paulus Schmidt aranymiséjén, Pannonhalmán, augusztus 31-én Két alkalom hozott ma itt össze bennünket, akik két országból jöttünk. Az egész kereszténységgel együtt ünnepeljük a vasárnapot, a keresztények tulajdonképpeni ünnepét, amelyen Isten dicsõ üdvözítõ tetteire emlékezünk: a világ teremtésére, amikor Isten minden idõk kezdetén belemondta a semmibe: Legyen világosság!, és lett világosság, s ezzel létezni kezdett a világ. És emlékezünk Isten második nagy tettére: a názáreti Jézus, akit a hatalmasok gyûlöletbõl és hatalomféltésbõl halálra adtak, Isten erejébõl új életre támadt a halálból, elsõként aratott gyõzelmet az élet nagy ellenségén, a halálon, s nekünk, akik hiszünk benne és az õ nevére megkeresztelkedtünk, már most részt adott és újra meg újra részt ad új életében, s mi abban a reményben élünk, hogy elnyerhetjük ezt a halálon túli életet és megülhetjük ünnepeinket. És a másik alkalom: pontosan ezelõtt egy héttel volt ötven éve, hogy Paulus Schmidt atyát katolikus egyházunk rendje szerint pappá szentelték. Õ hívott meg bennünket, hogy vele együtt üljük meg ezt a napot itt, Pannónia szent hegyén, Szent Márton templomában, ahol bencés testvérei az országhatárokon és a nyelvi határokon átnyúló összetartozás jeleként új hazát adtak neki. Ezért szívbõl köszönetet mondunk Fõapát Úrnak és a testvéreknek. Ötven év, egy fél évszázad. Nekünk, öregeknek, akik visszatekintünk, rövidnek tûnik, de valójában ezeknek az évtizedeknek az eseményeihez mérten nagyon izgalmas korszak. Ötven évvel ezelõtt Paulus atya és én teológiát tanultunk egy másik Szent Márton-fõapátságban, Beuronban, ott, ahol a Duna még csak egy keskeny kis folyó. Még XII. Pius pápa idejében volt ez, aki, amint ma már tudjuk, az utolsó régi vágású pápa volt. Csak néhány hónapos papok voltunk, amikor XXIII. János pápa megkezdte szolgálatát. Pasztorálisprofesszorunk sietõs léptekkel jött be a terembe: Hallották már? A pápa zsinatot hirdetett! Ma már tudjuk, ez a zsinat megváltoztatta az egyházat, és bencés és papi életünk öt évtizedének új feltételeket szabott. És hogy mi volt itt, Pannonhalmán, 1958-ban, azt jó barátaimmal folytatott beszélgetésekbõl tudtam meg, amikor negyven évvel ezelõtt elõször lehettem itt. Sólymos Szilveszter, akit az egyházért végzett szolgálatáért halálra ítéltek, majd kegyelmet kapott és életfogytig tartó fogságot, akkor már kijöhetett a börtönbõl, mert szükség volt a helyre azoknak, akik 1956 õszén felkeltek a hatalmat bitorlók rendszere ellen és síkra szálltak a szabadságért. De igazában nem volt szabad, csak késõbb élhetett itt a monostorban. Söveges Dávid nem sokkal késõbb szabadult a börtönbõl, amelyben, ahogy mindenki tudta, ártatlanul kellett ülnie két esztendeig. Nem voltak ezek jó idõk ennek az országnak. Közben mi Nyugat-Németországban szabadságban éltünk. Az egyháznak nem kellett félnie. Nem jelentett számunkra veszélyt, hogy a kolostori élet mellett döntöttünk. Körülöttünk egy soha nem látott jólét elsõ jeleit láthattuk. Bevallom, csak elsõ magyarországi látogatásom alkalmával ismertem fel teljesen és tudtam becsülni ezt a különbséget. Közben sok minden másképp lett. A körülmények meglepõ gyorsasággal hasonlóvá váltak. Az egyesült Európában az Egyház mindenütt szabadságot élvez, ám nem lehet nem észrevenni az egyháztól való eltávolodás és az embereknek az Istenben való általános hittõl való elidegenedésének a jeleit. Ezek nyomasztanak bennünket, mert nem voltunk felkészülve az új helyzetre, s tanácstalannak érezzük magunkat. És ma ezt a vasárnapot, ezt az ünnepet üljük. Hallgatjuk az evangéliumot, s az elõbb Máté evangéliumából egy nagyon feltûnõ eseményrõl hallottunk tudósítást. Jézus elõkészíti tanítványait arra, hogy mi fog történni nemsokára Jeruzsálemben. Megölik, rettenetes halálba küldik a kereszten. És Péter, az Úr által meghívott tizenkettõ szóvivõje, tele torokkal tiltakozik: Ez nem történhet meg soha! Hiszen neked, Jézus, hallatlan prófétai, isteni hatalmad van: betegeket gyógyítasz, csodálatosan megszaporított kenyérrel táplálsz 4

5 ezreket, sõt halottakat támasztasz fel, mutasd meg hatalmadat és akadályozd meg a rád leselkedõ halált. De Jézus hallatlan kemény szavakkal utasítja vissza a gondolatot: a Sátán, Isten tulajdonképpeni ellenlábasa az, aki ilyen gondolatokat sugall. Nos, Péter nem meggondolatlanul beszélt. Hiszen egy halott, egy kivégzett Jézus nem lehet Isten Fia. A korabeli jámbor zsidók meggyõzõdése szerint halottnak lenni annyit jelent, mint nem létezni, Isten elõtt nem létezni. Mert a holt már nem tudja megvallani Istent, nem tudja tisztelni õt, nem tud hozzá imádkozni, nem tudja megünnepelni Istennek a zsidó nép története során véghezvitt nagy tetteit mert hiszen éppen azért halott, mert már nem tudja azt tenni, ami Isten elõtt élõvé teszi. Péter még nem tudja, hogy Jézus halála mindent meg fog változtatni, mert az Atyaisten nem hagyja szeretett Fiát a halálban, hanem a rettenetes nagypénteket követõ sabbat utáni napon új életre támasztja, s ez az új élet nemcsak Jézusé, hanem mindenkié, aki hisz benne a miénk is, és mindenkié, aki ma itt összegyûlt. Jobbom felõl foglald el trónod, halljuk Isten szavát már a zsoltárban, ellenségeidet a halált lábad elé vetem. Az egyház õsi hagyománya szerint ez a zsoltár a hit megvallása a vasárnap esti istentiszteletben. Kedves Paulus atya, minden jubileum, nagyon jól tudjuk, alkalom a lelkiismeret-vizsgálatra nekünk magunknak, de mindenkinek, aki azt a feladatot kapta, hogy hirdesse a hit örömhírét. Tudomásul vettük és tettekre váltottuk, amit Péter akkor még nem tudhatott, de mi nagyon is tudhattunk? A pappászentelésünk óta eltelt ötven évben utánaszámoltam kettõezer-hatszázötvenszer ünnepeltük a vasárnapot. Megmutattuk ezeken a napokon, hogy mi többet tudunk Isten hatalmáról és tetteirõl, mint Péter akkor tudhatott? Tudniillik, hogy Isten nem úgy cselekszik, ahogy mi gondoljuk róla, hogy cselekednie kellene. Mondtam már: tanácstalanul állunk a társadalomban eluralkodó általános hitetlenség elõtt. És hiszen kimondhatom olyan fejlõdést kellett elfogadnunk, amely akkor még elképzelhetetlen volt. A te életutad maga, és az a tény, hogy a jubileumodat Pannonhalmán ünnepled, egy olyan fejlõdés szignáljai, amelyet hajlamosak vagyunk csak végnek, a keresztény, az egyházi élet feltartóztathatatlan hanyatlásának tekinteni. De velünk szemben is kimondhatja az Úr a Péternek mondott kemény szavakat: Nem azt gondoljátok, amit Isten akar, hanem amit az emberek akarnak. Mindegy, mi lesz az eredménye a lelkiismeretvizsgálatnak: meg kell hallanunk a vigasztalás szavát is, egy olyan vigasztaló szót, amely ehhez az ünnephez kapcsolódik. Amikor Paulus atya ötven évvel ezelõtt pappá szenteltetett, a szertartást még az a liturgikus könyv szabályozta, amelyet 1596-ban adott ki és írt elõ VIII. Kelemen pápa. A szertartás vége felé a testvérek egy olyan éneket énekeltek, amely az Úrnak János evangéliumában ránk hagyott szavát tartalmazza. Abból a beszédbõl valók a szavak, amelyet az evangélista tudósítása szerint Urunk a tizenkettõhöz intézett, mielõtt kiszolgáltatták a hatalmasoknak, s azok megölték. Az Úr az apostoloknak mondja ezt a vigasztaló szót, s velük mindazoknak, akik késõbb mint püspökök, papok és diakónusok léptek az apostolok különleges szolgálatába: Már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. És az ének hozzáfûzi a húsvéti ujjongást: Alleluja! Vegyétek a Szentlelket, aki Vigasztalóul adatik nektek. Õ az, akit az Atya küld hozzátok. És ismét a húsvéti ujjongás: Alleluja. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek mindazt, amit parancsolok nektek. Ez a szó ma hozzánk szól, hogy vigasztaljon bennünket. Mert bárhogy áll is a dolog, egy biztos: A pünkösdkor az egyháznak és benne nekünk ajándékozott Szentléleknek hála a Szentlélek annyit jelent: Isten mint adomány jól-rosszul azt akartuk tenni, amit az Úr, a mi Urunk ránk bízott. Anélkül, hogy túl sokat akarnánk mondani, ezen a szép ünnepen megállapíthatjuk: Paulus Schmidt atya is azt akarta tenni, amit Isten és Krisztus feladatául szabott, azt akarta tenni a megkeresztelése óta, a fogadalma óta, és különösen az ötven évvel ezelõtti pappá szentelése óta. Nem azt kell hallania, amit akkor Péternek: Távozz tõlem mert nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem mint az emberek. Sokkal inkább azt hallhatta és hallhatja ma is: Már nem mondalak szolgának, hanem a barátomnak, s mint barátom tõled telhetõen megtettél mindent, amit parancsoltam neked. S ami abból hiányzik mindegy, hogy sok, nagyon sok vagy csak kevés hiányzik kiegészíti a kegyelmem. Csak ez lehet az ünnepnek az oka: Isten a mindig újra meg újra vigasztaló ajándék. S most Istent ünnepeljük, aki Krisztusban a mindent betöltõ ajándék, amikor Paulus atya, ahogy fél évszázadon át tette, vezeti eucharisztikus ünneplésünket. fordította: Miksa atya 5

6 AKI A KERESZTRE NÉZ, AZ ÉLET FÁJÁRA TEKINT Elréd atya homíliája július 11-én, az oblátus lelkigyakorlat befejezéseként, oblátus beöltözés és obláció tétel alkalmából Kedves Főapát úr, kedves ünneplő Testvérek! Reggel a laudesben a két oblátus jelölt egy-egy érmét kapott, amelyen Benedek a keresztet mutatja feléjük, felénk. Benedek hitte, hogy aki a keresztre tekint, az az élet fájára néz. Aki szívből szemléli a fára szegzett Isten Fiát, annak lelkében vágy éled arra, hogy bocsánatot kérjen tőle: Uram, nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj. Aki a keresztfára néz, az egyszer csak megkérdezi magától: vajon jó gyümölcsöt terem-e a lelkem? Vajon szerzetesként, oblátusként vonz-e az istenszolgálat? Vajon buzgó vagyok az engedelmességben és a méltánytalanságok elviselésében (vö. Regula 58.)? Megvan-e bennem Szent Antal lelkülete, aki így szólt magához: Minden reggel ezt mondom magamnak: ma kezdem. Aki nem vallja magát mindig újra kezdőnek, az talán nem vallja magát bűnösnek sem. Annak lelkébe pedig nem térhet be felüdítő szélként a Lélek, mert Jézus nem az igazakért jött, hanem az esendőkért. Aki magát kegyelemre, élő vízre szoruló fának tartja, az átélheti, hogy Isten fia érte halt meg a keresztfán. Érte lehelte ki lelkét. A Szentlélek a pusztába hívja a szerzetest, az oblátust és minden embert. A pusztában Jézusnak is először vadállatok jelentek meg. Ha vállaljuk belső küzdelmeinket, akkor szent térré válhat a szenvedés helye. A keresztség, a szerzetesruha, a Szent Benedek-érem külső jele belső küzdelmeinknek. A bennünk élő gonosz gondolatokkal, szavakkal, vágyakkal való viaskodás nem kellemes, de aki elmenekül a változásra hívó küzdelemtől, az csalódik családjában, a vágyott közösségben, az egész világban, Istenben. Az oblátusközösség, a monostor csak segítheti a belső küzdelmet: jó szóval, imádsággal, halló szívvel, vendégszeretettel. Abban segíthetünk a másiknak, hogy könnyebben hordozza terhét. Élő vízforráshoz terelhetjük egymást, de testvérünk helyett nem kelhetünk át a sivatagon. Ha viszont a lelkiéletben és hitben előre haladunk, akkor majd szárnyaló szívvel sietünk előre Isten parancsainak útján (Regula, Prológus). Szívünk békéje az oázis. Krisztus pedig az a szikla, amelyből a víz fakad. Az oblátus lelkigyakorlat közben többször idéztem Richard Rohr Minden egybetartozik című könyvét. Az oblációt tevőknek és mindnyájunknak szólnak a ferences szerző biztató szavai: Ha már megtanultunk bízni Istenben, lelki fejlődésünk következő lépése az, hogy bízni kezdünk önmagunkban. Az évek során nagyon sok embernek mondtam, hogy bízzon magában. Mindez érthetőnek s egyszerűnek tűnik. Mégis rengeteg köszönőlevelet kapok ezért a bíztatásért. Nyilván azért, mert ennek a sok katolikusnak senki sem mondta el, hogy bízhat saját magában. Micsoda biztonság nélküli és unalmas világot hoztunk létre! Jézus azt mondja az evangéliumban: Ne félj! Azt mondja, hogy az egész radikálisan rendben van. Megbízhatsz magadban, mert Isten megbízik benned, fel fogja használni az utadat, a tapasztalatodat. Semmi nem megy veszendőbe, minden megbocsáttatik. Semmit sem fordítanak ellened. Sőt, valójában a bűneid fognak megjavítani! Mint ahogy Norwichi Juliána hallotta Jézus sugallatából: A bűn nem az ember szégyenére, hanem dicsőségére kell hogy szolgáljon, a bűn bélyegét dicsőséggé kell változtatni. Ha mindez nem jó hír, akkor mi más lehetne az? Mi lehetne jó, ha ez a szabadság, ez a tágasság nem az? Ez Isten ölelése, mely azt mondja, a te életed is számít. Az életutad számít, és Isten veled kötött szeretet-szerződése mindig feltétel nélküli és rendszerint a te javadra egyoldalú. Hirtelen nagyon biztonságos lesz ettől az univerzum. Fa volt Benedek. Zöldellő fa, mert az élet fájára akart hasonlítani. Az élet fája az egész létből szívja a táplálékot és levegőt. Mint az arborétum fái, amelyek gyógyítják szívünket, lelkünket, és az ég madarai is örömmel fészket raknak ágaikon. Benedek lelkében, érzelmeiben, önmagában lakott, ezért tudott tanulni életútjából, hibáiból, bűneiből. Mivel önmagában lakott, ezért a kegyelem révén feltárultak előtte mások gondolatai, és a Napban láthatta az egész világot. Kedves oblációt tevők, kedves Ida és Anna testvérek, kedves Mindnyájan! Halljuk meg hát, mit üzen a ma újra kezdőknek Benedek atyánk: Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a mindennap felénk kiáltó isteni szózat: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket! És ismét: Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! És mit mond? Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítlak titeket (Prológus). Ámen. 6

7 BESZÉLGETÉS PHILIPPE NOUZILLE ATYÁVAL Melyik országból és melyik monostorból érkeztél? A Ligugé-i Szent Márton apátságból érkeztem, amely Franciaországban található, Poitiers közelében. Amint az köztudott, Szent Márton Pannonhalmán született, de aztán Galliába távozott. 360 körül telepedett le Ligugében, hogy Poitiers-i Szent Hiláriusz közelében folytasson szerzeteséletet. Mintegy tíz évet tölthetett itt, mielõtt Tours püspökévé választották. Térítõ püspökként bejárta Gallia nagy részét, és Franciaország egyik legnépszerûbb szentje lett, legalábbis róla van elnevezve a legtöbb templom és falu. A Szent Márton által alapított Ligugé a nyugat legõsibb monostora, amely változatos története miatt mégis mindig viszonylag kis közösség maradt, és a szerzetesi jelenlét sem lehetett olyan folyamatos, mint például Pannonhalmán. A jelenlegi közösséget Solesmes alapította 1853-ban, és még mindig a Solesmes-i Bencés Kongregációhoz tartozik. A ligugéi monostor és falu nagyon erõsen kötõdik Szent Márton emlékéhez. Természetesen mi is rajta vagyunk a Szent-Márton-úton, amelyet nemrég hoztak létre a Compostellai Szent-Jakab-út mintájára, és amely összeköti Tours-t, Candes-ot, Poitiers-t és Ligugét, s amelyet szeretnének meghosszabbítani egészen Szombathelyig! Végül nem szabad említés nélkül hagyni, hogy mintegy tíz éve a falu két tere közül az egyiket Place Pannonhalma -nak hívják. Hogyan kezdõdött a kapcsolatod a pannonhalmi testvérekkel? 1994 óta ismerek pannonhalmi testvéreket. Bánk és Jákó testvér ekkor jött Párizsba tanulni, és én ekkor már két éve ott voltam. Együtt laktunk a Sainte-Marie apátságban, és a Katolikus Egyetemre jártunk. Ez alatt az idõ alatt Bánk és Jákó testvér többször megfordult a ligugéi apátságban. Két évvel késõbb Jákó egy évre oda is költözött, hogy megírja a szakdolgozatát. Én magam elõször 1997 nyarán jöttem egy hónapra Pannonhalmára. Mátyás atya több cikket is kért tõlem a Pannonhalmi Szemle számára. Mindig kapcsolatban maradtam az itteni testvérekkel, és tavaly õsszel is eljöttem két hétre. A Pannonhalmával való kapcsolatom tehát nem újkeletû. Mindig nagyon kedvesen fogadtak, és ez az egyik legfontosabb hely számomra a világon. Milyen céllal jöttél most Pannonhalmára? Július 10-én érkeztem kicsit hosszabb idõre, mert nagy változás következik az életemben, és mindenképpen szükségem van egy kis átmeneti idõszakra. Valójában kilenc éven keresztül én voltam a monostorom minden kereskedelmi tevékenységének a felelõse (könyvtár, zománcozó mûhelyek, cukrászda, zenei kiadványok), én szerveztem a zenei fesztiválunkat és az egyik franciaországi keresztény könyvtár-hálózatban is dolgoztam. Ez elég sok munkával járt, amint az könnyen elképzelhetõ. De mindez most végetért, vagyis majdnem (továbbra is folytatom a zenei kiadványaink kottázását és szervezem a zenei fesztivált), mivel októbertõl Rómába megyek, a San Anselmo bencés kollégiumba, hogy teológiai doktorátust szerezzek, amelyet ugyan már több mint tíz éve elkezdtem, de sohase tudtam vele komolyan foglalkozni. Ezentúl egyszerû diák leszek, és nem lesz más feladatom, mint a doktori dolgozat elkészítése. A kereskedelemrõl át kell állnom a teológiára hát ezért volt szükségem erre az átmeneti idõszakra. Nagyon hálás vagyok a pannonhalmi közösségnek, amely ismét kedvesen fogadott. Melyek a terveid a jövõre vonatkozóan? A terveim egyszerûek. Amint az imént mondtam, közvetlen célom a teológiai doktorátus megszerzése, amelyben a fenomenológia franciaországi fejlõdését szeretném teológiailag értékelni. Amikor ezzel kész leszek, meglátjuk, hogy mi adódik, és mit kíván az apátom... Emellett van néhány személyesebb tervem vagy vágyam is, mint például beszélni a magyar nyelvet! Még más dolgokat is szeretnék megírni és így tovább... Hogy érezted magad Pannonhalmán? Mik voltak a benyomásaid a monostorról és az iskoláról? Természetesen nagyszerûen éreztem magam. Láttam a közösség életének két nagyon különbözõ idõszakát: elõször az iskolai szünetet, majd pedig a tanévkezdést is. Az iskola természetesen olyan ritmust követel meg a monostortól, amelyet a mi francia monostoraink nem ismernek, mivel nekünk nincsenek iskoláink. Engem ez személyesen egyáltalán nem zavar, mert olyan családból származom, amelyben három nemzedék óta mindenki pedagógus. Az iskola ritmusában nõttem fel, méginkább mint azok a gyerekek, akiknek a szülei mással foglalkoztak. Az iskola mögött laktunk a szüleim most is ott laknak, és az órákat vagy a szüneteket jelzõ csengõ behallatszik hozzánk. Édesapám néhány éven keresztül még igazgatott is egy gimnáziumot, amely kicsit a pannonhalmihoz hasonlóan vidéken van, egy kilométerre a falutól, és ahol a diákok kizárólag fiúk, mint itt is bentlakók voltak. Én voltam az osztályban az egyetlen, aki minden nap hazament, mivel a gimnázium közelében laktunk. Egyáltalán nem zavar tehát Pannonhalma és a gimnáziuma: nagyon hasonlít arra, amit magam is átéltem. Azzal a különbséggel azonban, hogy itt a diákok, úgy tûnik, hogy jobban tisztelik a tanáraikat, mint mi tettük. Arról nem is beszélve, hogy egyetlen diák se jött volna azért vissza nyáron, hogy egy fesztiválon segédkezzen, mint az Arcus Temporum volt, vagy mégkevésbé, hogy a vasárnapi misén ministráljon. Minden bizonnyal az itteni kivételes légkör teszi Pannonhalmát olyan különleges hellyé, amelyet nehéz itthagyni. készítette: Bánk testvér 7

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 1 Megjelenik havonta Szent József sztjozsef-rita@freemail.hu Iskolaközpont Újságja BALLAG MÁR A VÉN DIÁK Azért vagy itt, hogy mindent láss, Hogy értsd a szót, olvasd az Írást. Azért vagy itt, hogy mindent

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Erasmus beszámoló 2013/14 Mönchengladbach

Erasmus beszámoló 2013/14 Mönchengladbach Erasmus beszámoló 2013/14 Mönchengladbach Személy szerint én egy kollégiumban szálltam meg (Studentenwohnheim Hubertusstrasse), ahol nagyon sok más nemzetközi diák, köztük néhány osztálytársam is lakott.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben