BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám 2008. õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 3. szám õsz A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA A Pannonhalmán az idén is megtartottuk a Studia Monastica szerzetes-teológiai napokat. Benoît Standaert-t, a belgiumi Szent András apátság szerzetesét kérte fel Fõapát úr témavezetõnek. Õ tartotta 2007 januárban konvent-lelkigyakorlatunkat, A világ három oszlopa címû könyvét pedig a kiadónk jelentette meg néhány évvel ezelõtt. Témánk A lectio divina a monasztikus szerzetes életében volt. A Szentírás olvasásában való imádságos és életadó lelkület elmélyítéséhez kaptunk segítséget. Ezáltal is kapcsolódtunk a hazánkban meghirdetett Szentírás évéhez. Olvasóink számára Benoît atya gondolatait adjuk közre a bibliaolvasás négy korszakáról. A szerkesztõk Biblia olvasásában négy stádiumot különböztethetünk meg. Elõbb vagy utóbb mindnyájan meg kell, hogy ismerkedjünk mind a négy olvasási korszakkal. a. Gyermekkorunk mesés Bibliája. Elsõ Bibliánk a gyermekkor mesés Bibliája: hatalmas, feledhetetlen képek, legendás elbeszélések, amelyek egy nagy, szent Történet darabjaiként jutnak el hozzánk. Korántsem szabad alábecsülnünk a Biblia e gazdagon színezett, szorongató és szórakoztató, hatalmas történelmi freskóját: általa szövõdik a felnõttkori olvasat alapszövete, benne születik meg az az otthonos vidék, amelyen Mózes és Dávid, Jézus és Pál kortársaiként barangolhatunk. Korai biblikus képzeletvilágunkat nem kis mértékben alakítják a filmek olykor egészen újkeletû alkotások is: mindnyájan emlékszünk az immár három évtizede látott Tízparancsolatra, Pasolini Máté-evangéliumára vagy a Jézus Krisztus Szupersztárra. Ugyancsak a bibliaolvasásnak ezt az elsõ szintjét állandósítják, tudatunk mélyén, az atlaszok és enciklopédiák, de zarándokútjaink is: Izrael földjén, Jordániában vagy akár Egyiptomban. Nézzük például a közelmúltban megjelent tízkötetes bibliakiadást (A. Chouraqui: La Bible de l'univers [A mindenség Bibliája]): káprázatos fotói melyeket egyébként tudományos gonddal válogattak össze gyermekkorunk Bibliáját éltetik s gyarapítják bennünk, szó és kép tökéletes összhangjával. A szobroknak és üvegfestményeknek köszönhetõen így volt ez már a katedrálisok korában is. Keleten az ikon, a teljes ikonosztázionnal, a falfestményekkel és a boltozat freskóival együtt végigmesélte a Bibliát: a hívõ nép általuk nyert beavatást a látható és láthatatlan misztériumokba. Manapság gyakran találkozunk fiatal házasokkal, akik gyermekük révén fedezik fel újra a Bibliát. Az iskolából hazahozott történetek a szülõkben is érdeklõdést keltenek. A megszokott mesék mellé odasorakozik a Fiatalok Bibliája : a nagy könyv, amelyet lefekvés elõtt közösen olvas a család. b. A felnövekvõ ember tudós Bibliája. A második szakasz a kamaszkornak felel meg: az ébredezõ kíváncsiság kora ez, a tudásvágyé, amikor összevetünk és igazolunk, minden erõnkkel, a tudomány minden lehetséges és rendelkezésünkre álló eszközével. Régészet és nyelvészet, szociológia, vallástörténet és statisztika ami csak belefér. Lázasan kutatjuk, mi az, ami a történeti hûségnek megfelel, a valóságosat és a valószínût különválasztjuk a mítosztól. Módszertani kételyek, feltevések, segédtudományok. Mennyiben egyiptomi eredetû a bibliai bölcsességirodalom? Hány Izajás létezett? És hány szerkesztõ munkáját tükrözi az elsõ? Görögül beszélt-e Jézus? Hajlamosak vagyunk egy életen át lelkesen utánajárni az efféle kérdéseknek, amelyek nagymértékben fedik a modern egzegézis kutatási területét. Utóbbi vajon, lehetõségeihez mérten, nem ugyanezt a kíváncsiságot hivatotte kielégíteni? Aki elõször veszi kézbe a Biblia teljes szövegét, azt rögtön magával ragadja e lendület: mindent el akar olvasni, meg akar tudni, fel akar falni. Sokan épp e tudós kíváncsiság kapuján belépve érkeznek el a Szentíráshoz: a tanulás vágya még a nyugdíjasokat is megfiatalítja. c. Az érett ember Bibliája: az élet Igéje. Harmadik stádiumában az olvasás az élet szolgálatába szegõdik. Azért olvasunk, hogy éljünk. A megvilágító Ige vezetésére bízzuk magunkat, amely, a zsoltár szavával, lábunknak lámpafény, éjszakánkban világosság (119., 105., 130. zsoltár). A Te fényedben látjuk a világosságot (Zsolt SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Vizitáció Sao ~ Paulóban Oblátus-lelkigyakorlat P. Paulus aranymiséje Beszélgetés Philippe Nouzille ligugé-i szerzetessel Túrák, zarándoklatok, testvériskolai látogatások A kismegyeri templom alapkõletétele A nyár Tihanyban Gyõri események Tiszaújfalui beszámoló 1

2 36,10). A bibliaolvasásnak ebben a stádiumában akár néhány kulcsfontosságú szakasszal is beérhetjük. Nem is annyira olvasunk, mint inkább újraolvasunk. Elég egyetlen felidézett részlet, s minden újjáéled. A Hegyi Beszéd néhány verse, az elsõ Korintusi levél 13. fejezete, egy óra, amelyet a Másodtörvénykönyv olvasgatásával töltünk... s a tûz ismét fellángol, lobot vet az öröm és a remény. A Könyv legbensõbb önmagunk titkos forrásává lesz, külön életet él életünkben. Ihletõnk és tetteink irányítója, amely távlatokat nyit gondolkodásunk elõtt, tápot ad reményünknek, átalakítja a magunk alkotta világ többé-kevésbé merev formáit. Bölcsességünk könyve, kimeríthetetlen és soha meg nem unható. S végül az a könyv, amelyet közösségben ünneplünk. d. A könyvön túli könyv. Abba az életkorba érkezünk, amelyben nélkülözhetõvé válik a szöveg s a megfejtésére irányuló fáradalmas munka. Megelégszünk a bensõnkbe költözött Igével. Élni akarunk, nincs szükségünk szövegre, könyvtárra vagy bármi egyébre. Idõnk haladtán kevesebbet olvasunk: a kevésre koncentrálunk. Néhány könyv, pár oldal számít csupán. Rubinstein, a zongoramûvész túl volt kilencvenedik életévén, amikor a következõt jegyezte meg: Már csak néhány darabot játszom, de mondhatom, egyre jobban, még technikai szempontból is. Az érett olvasás jellemzõje, hogy kevés oldalra összpontosul, ezek azonban mindent elmondanak, szavatolják teljes belsõ szabadságunkat. Vannak, akik nem olvasnak többé. Már nem is volnék rá képes adta tudtomra egy kilencvenhét éves szerzetestársam, szemem felmondta a szolgálatot. De hát egész életemben olvastam ideje, hogy élvezzem gyümölcseit. Már nem kellett kilépnie a városból, hogy vizet merítsen. Forrásra talált a falakon belül. Ekként lehetséges, hogy némelyek mellõzhetik az olvasást: az Igébõl élnek, kitehetik a pontot. Õk maguk lettek evangéliummá, nincs szükségük írott szövegre. Az írástudatlan özvegyasszony fillérjei végiggurulnak a történelmen, azzal a szabadsággal, amelyet a Könyv legodaadóbb olvasói is megirigyelhetnek. Mindnyájunkra ráfér, hogy beiratkozzunk az özvegy iskolájába; hogy megtanuljunk élni a Könyvel, mely túl van minden könyvön, s hogy felkészülten, a tõlünk telhetõ derûvel nézhessünk szembe a halállal. Életkorunktól függetlenül megismerkedhettünk már a fenti négy korszak mindegyikével. Fiatalon is felfedezhetem azt a bibliai sort, amely életre-halálra elegendõ. Vannak felnõttek, akik változatlanul a gyermekkor fantasztikus Bibliájának bûvöletében élnek, egynémely nyugdíjas pedig szenvedélyesen kutatja a bibliai családfákat vagy Mózes öt könyvének irodalmi forrásait. Egyik stádiumnak sincs kitüntetett életkora. A liturgiában keveredés nélkül van együtt mind a négy: a képzelet a történetkritikai reflexióval határos, a könyv egésze az élet igéjévé lesz, s egyetlen közösen énekelt verssor az írott szöveg fölé emel. Ebben az értelemben mindenki ismerõs terepen jár, amikor újra a Bibliához közelít. Az Írások kertjébe minden irányból vezet út. Mindenki rátalálhat a saját kapujára. A kertben pedig mindenki gyökeret verhet, s ha eljön az ideje, virágot bonthat és gyümölcsöt teremhet. Az írásból, a kezdõk könyvébõl remény fakad. Benoît Standaert: A világ három oszlopa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2000, old. A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREI április 16-án a Beuroni Kongregáció általános káptalanja Albert Schmidt atyát a kongregáció prézesapátjává választotta május 7-én Lambachban a közösség 59. apátját választották meg 12 évre Maximilian Neulinger atya személyében. Maximilian apát úr 1967-ben született és 1990-ben lépett be a bencés rendbe ben tett örökfogadalmat és 1996-ban szentelték pappá. Tanárként dolgozott az iskolában, valamint a helyi plébánián végzett lelkészi szolgálatot. Korábban novíciusmester, levéltáros, perjel és gazdasági vezető is volt az apátságban május 31-én Kyrill, Szmolenszk metropolitája a Moszkvai Patriarkátus képviselőjeként megáldotta egy új orosz-ortodox kolostortemplom alapkövét Brandenburg tartományban, Götschendorfban. Az ünnepen 11 másik orosz püspök is részt vett. A leendő férfikolostor építését egy orosz vállalat támogatja és egyelőre két szerzetes és három novícius tartozik a közösséghez. Németország területén nagyjából 800ezer orosz-ortodox keresztény él július 2-án Scheyernben apáttá választották Markus Eller atyát. Markus apát úr 1966-ban született és 1994-ben tett örökfogadalmat, majd 2000-ben szentelték pappá. Markus apát úr elődje Engelbert Baumeister apát úr a Bajor Kongregáció statútumaiban előírt korhatár elérése miatt vonult vissza július 11-én Schäftlarnban apáttá választották a 45 éves Petrus Höhensteiger atyát. Megválasztása előtt Petrus apát úr novíciusmester és vendégpáter, valamint az iskolában tanár és prefektus volt. Elődje, a 69 éves Gregor Zasche apát úr 1976 óta szolgált apátként, jelenleg pedig a Bajor Kongregáció prézese július 24-én a lavanttali Szent Pál Apátság szerzetesei apátjukká választották Heinrich Ferenczy apát urat. Heinrich apát úr 1996 óta volt az apátság adminisztrátora, majd 2006-tól, miután a bécsi Schottenstiftben lejárt a szolgálata, Lavanttalban élt. 2

3 VIZITÁCIÓ A BRAZÍLIAI SZENT GELLÉRT APÁTSÁGBAN augusztus 11-én érkeztem a Sao ~ Paulo-i Szent Gellért Apátságunkba a Magyar Bencés Kongregáció Konstitúciójában háromévenként előírt kánoni vizitációra. A közösséghez ma 19 szerzetes tartozik, akikből 11 ünnepélyes fogadalmas és részben felszentelt pap, 4 ideiglenes fogadalmas és egy novícius, továbbá 4 posztuláns, azaz életük iránt érdeklődő fiatal. A jobbára már brazil közösségben négy magyar bencés van: Ödön emeritus apát úr, Zsolt, Sándor és Egyed atya. A vizitációt megnyitó konventgyűlést követően személyes beszélgetést folytattam minden ünnepélyes fogadalmas, felszentelt rendtárssal, a négy egyszerű fogadalmas testvérrel és a novícius testvérrel is. Egy alkalommal beszámoltam számukra a Magyar Bencés Kongregáció jelen helyzetéről. A (portugál) nyelvi tolmácsolásban, a jegyzőkönyv fordításában Zsolt atya és Albin atya volt segítségemre. Találkoztam az iskola vezető tanárainak csoportjával, akikkel André rektor úr mutatott be. A testvérek méltó és szép liturgiájuk mellett iskolai és lelkipásztotri munkát végeznek. Iskolájukban alulról felfelé építkeznek, óvodájuk, amelyet ismét bővítenek, adja az elemi iskola, majd a középiskola diákutánpótlását, 1700 körül van összlétszámuk. Az iskolában Zsolt emeritus rektor és André aktív rektor biztosítja a bencés jelenlétet. A 2010-ben induló óvoda helyei már most foglaltak. Lelkipásztori munkájukat az apátsághoz tartozó Szent Benedek Plébánia egyházközségében végzik, Paulo apát úr egyúttal a plébános is. Augusztus 17-én tartották Szent István ünnepét a magyarok, akikkel együtt ünnepeltem. Egy-egy ilyen vizitációs látogatás megerősíti a két közösség között a kapcsolatot, a brazil testvérek is kedvet kapnak, hogy alapító monostorukat meglátogassák. Asztrik főapát 3

4 MÁR NEM SZOLGÁKNAK, HANEM BARÁTAIMNAK MONDALAK TITEKET. P. Angelus Häußling OSB (Maria-Laach) szentbeszéde P. Paulus Schmidt aranymiséjén, Pannonhalmán, augusztus 31-én Két alkalom hozott ma itt össze bennünket, akik két országból jöttünk. Az egész kereszténységgel együtt ünnepeljük a vasárnapot, a keresztények tulajdonképpeni ünnepét, amelyen Isten dicsõ üdvözítõ tetteire emlékezünk: a világ teremtésére, amikor Isten minden idõk kezdetén belemondta a semmibe: Legyen világosság!, és lett világosság, s ezzel létezni kezdett a világ. És emlékezünk Isten második nagy tettére: a názáreti Jézus, akit a hatalmasok gyûlöletbõl és hatalomféltésbõl halálra adtak, Isten erejébõl új életre támadt a halálból, elsõként aratott gyõzelmet az élet nagy ellenségén, a halálon, s nekünk, akik hiszünk benne és az õ nevére megkeresztelkedtünk, már most részt adott és újra meg újra részt ad új életében, s mi abban a reményben élünk, hogy elnyerhetjük ezt a halálon túli életet és megülhetjük ünnepeinket. És a másik alkalom: pontosan ezelõtt egy héttel volt ötven éve, hogy Paulus Schmidt atyát katolikus egyházunk rendje szerint pappá szentelték. Õ hívott meg bennünket, hogy vele együtt üljük meg ezt a napot itt, Pannónia szent hegyén, Szent Márton templomában, ahol bencés testvérei az országhatárokon és a nyelvi határokon átnyúló összetartozás jeleként új hazát adtak neki. Ezért szívbõl köszönetet mondunk Fõapát Úrnak és a testvéreknek. Ötven év, egy fél évszázad. Nekünk, öregeknek, akik visszatekintünk, rövidnek tûnik, de valójában ezeknek az évtizedeknek az eseményeihez mérten nagyon izgalmas korszak. Ötven évvel ezelõtt Paulus atya és én teológiát tanultunk egy másik Szent Márton-fõapátságban, Beuronban, ott, ahol a Duna még csak egy keskeny kis folyó. Még XII. Pius pápa idejében volt ez, aki, amint ma már tudjuk, az utolsó régi vágású pápa volt. Csak néhány hónapos papok voltunk, amikor XXIII. János pápa megkezdte szolgálatát. Pasztorálisprofesszorunk sietõs léptekkel jött be a terembe: Hallották már? A pápa zsinatot hirdetett! Ma már tudjuk, ez a zsinat megváltoztatta az egyházat, és bencés és papi életünk öt évtizedének új feltételeket szabott. És hogy mi volt itt, Pannonhalmán, 1958-ban, azt jó barátaimmal folytatott beszélgetésekbõl tudtam meg, amikor negyven évvel ezelõtt elõször lehettem itt. Sólymos Szilveszter, akit az egyházért végzett szolgálatáért halálra ítéltek, majd kegyelmet kapott és életfogytig tartó fogságot, akkor már kijöhetett a börtönbõl, mert szükség volt a helyre azoknak, akik 1956 õszén felkeltek a hatalmat bitorlók rendszere ellen és síkra szálltak a szabadságért. De igazában nem volt szabad, csak késõbb élhetett itt a monostorban. Söveges Dávid nem sokkal késõbb szabadult a börtönbõl, amelyben, ahogy mindenki tudta, ártatlanul kellett ülnie két esztendeig. Nem voltak ezek jó idõk ennek az országnak. Közben mi Nyugat-Németországban szabadságban éltünk. Az egyháznak nem kellett félnie. Nem jelentett számunkra veszélyt, hogy a kolostori élet mellett döntöttünk. Körülöttünk egy soha nem látott jólét elsõ jeleit láthattuk. Bevallom, csak elsõ magyarországi látogatásom alkalmával ismertem fel teljesen és tudtam becsülni ezt a különbséget. Közben sok minden másképp lett. A körülmények meglepõ gyorsasággal hasonlóvá váltak. Az egyesült Európában az Egyház mindenütt szabadságot élvez, ám nem lehet nem észrevenni az egyháztól való eltávolodás és az embereknek az Istenben való általános hittõl való elidegenedésének a jeleit. Ezek nyomasztanak bennünket, mert nem voltunk felkészülve az új helyzetre, s tanácstalannak érezzük magunkat. És ma ezt a vasárnapot, ezt az ünnepet üljük. Hallgatjuk az evangéliumot, s az elõbb Máté evangéliumából egy nagyon feltûnõ eseményrõl hallottunk tudósítást. Jézus elõkészíti tanítványait arra, hogy mi fog történni nemsokára Jeruzsálemben. Megölik, rettenetes halálba küldik a kereszten. És Péter, az Úr által meghívott tizenkettõ szóvivõje, tele torokkal tiltakozik: Ez nem történhet meg soha! Hiszen neked, Jézus, hallatlan prófétai, isteni hatalmad van: betegeket gyógyítasz, csodálatosan megszaporított kenyérrel táplálsz 4

5 ezreket, sõt halottakat támasztasz fel, mutasd meg hatalmadat és akadályozd meg a rád leselkedõ halált. De Jézus hallatlan kemény szavakkal utasítja vissza a gondolatot: a Sátán, Isten tulajdonképpeni ellenlábasa az, aki ilyen gondolatokat sugall. Nos, Péter nem meggondolatlanul beszélt. Hiszen egy halott, egy kivégzett Jézus nem lehet Isten Fia. A korabeli jámbor zsidók meggyõzõdése szerint halottnak lenni annyit jelent, mint nem létezni, Isten elõtt nem létezni. Mert a holt már nem tudja megvallani Istent, nem tudja tisztelni õt, nem tud hozzá imádkozni, nem tudja megünnepelni Istennek a zsidó nép története során véghezvitt nagy tetteit mert hiszen éppen azért halott, mert már nem tudja azt tenni, ami Isten elõtt élõvé teszi. Péter még nem tudja, hogy Jézus halála mindent meg fog változtatni, mert az Atyaisten nem hagyja szeretett Fiát a halálban, hanem a rettenetes nagypénteket követõ sabbat utáni napon új életre támasztja, s ez az új élet nemcsak Jézusé, hanem mindenkié, aki hisz benne a miénk is, és mindenkié, aki ma itt összegyûlt. Jobbom felõl foglald el trónod, halljuk Isten szavát már a zsoltárban, ellenségeidet a halált lábad elé vetem. Az egyház õsi hagyománya szerint ez a zsoltár a hit megvallása a vasárnap esti istentiszteletben. Kedves Paulus atya, minden jubileum, nagyon jól tudjuk, alkalom a lelkiismeret-vizsgálatra nekünk magunknak, de mindenkinek, aki azt a feladatot kapta, hogy hirdesse a hit örömhírét. Tudomásul vettük és tettekre váltottuk, amit Péter akkor még nem tudhatott, de mi nagyon is tudhattunk? A pappászentelésünk óta eltelt ötven évben utánaszámoltam kettõezer-hatszázötvenszer ünnepeltük a vasárnapot. Megmutattuk ezeken a napokon, hogy mi többet tudunk Isten hatalmáról és tetteirõl, mint Péter akkor tudhatott? Tudniillik, hogy Isten nem úgy cselekszik, ahogy mi gondoljuk róla, hogy cselekednie kellene. Mondtam már: tanácstalanul állunk a társadalomban eluralkodó általános hitetlenség elõtt. És hiszen kimondhatom olyan fejlõdést kellett elfogadnunk, amely akkor még elképzelhetetlen volt. A te életutad maga, és az a tény, hogy a jubileumodat Pannonhalmán ünnepled, egy olyan fejlõdés szignáljai, amelyet hajlamosak vagyunk csak végnek, a keresztény, az egyházi élet feltartóztathatatlan hanyatlásának tekinteni. De velünk szemben is kimondhatja az Úr a Péternek mondott kemény szavakat: Nem azt gondoljátok, amit Isten akar, hanem amit az emberek akarnak. Mindegy, mi lesz az eredménye a lelkiismeretvizsgálatnak: meg kell hallanunk a vigasztalás szavát is, egy olyan vigasztaló szót, amely ehhez az ünnephez kapcsolódik. Amikor Paulus atya ötven évvel ezelõtt pappá szenteltetett, a szertartást még az a liturgikus könyv szabályozta, amelyet 1596-ban adott ki és írt elõ VIII. Kelemen pápa. A szertartás vége felé a testvérek egy olyan éneket énekeltek, amely az Úrnak János evangéliumában ránk hagyott szavát tartalmazza. Abból a beszédbõl valók a szavak, amelyet az evangélista tudósítása szerint Urunk a tizenkettõhöz intézett, mielõtt kiszolgáltatták a hatalmasoknak, s azok megölték. Az Úr az apostoloknak mondja ezt a vigasztaló szót, s velük mindazoknak, akik késõbb mint püspökök, papok és diakónusok léptek az apostolok különleges szolgálatába: Már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. És az ének hozzáfûzi a húsvéti ujjongást: Alleluja! Vegyétek a Szentlelket, aki Vigasztalóul adatik nektek. Õ az, akit az Atya küld hozzátok. És ismét a húsvéti ujjongás: Alleluja. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek mindazt, amit parancsolok nektek. Ez a szó ma hozzánk szól, hogy vigasztaljon bennünket. Mert bárhogy áll is a dolog, egy biztos: A pünkösdkor az egyháznak és benne nekünk ajándékozott Szentléleknek hála a Szentlélek annyit jelent: Isten mint adomány jól-rosszul azt akartuk tenni, amit az Úr, a mi Urunk ránk bízott. Anélkül, hogy túl sokat akarnánk mondani, ezen a szép ünnepen megállapíthatjuk: Paulus Schmidt atya is azt akarta tenni, amit Isten és Krisztus feladatául szabott, azt akarta tenni a megkeresztelése óta, a fogadalma óta, és különösen az ötven évvel ezelõtti pappá szentelése óta. Nem azt kell hallania, amit akkor Péternek: Távozz tõlem mert nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem mint az emberek. Sokkal inkább azt hallhatta és hallhatja ma is: Már nem mondalak szolgának, hanem a barátomnak, s mint barátom tõled telhetõen megtettél mindent, amit parancsoltam neked. S ami abból hiányzik mindegy, hogy sok, nagyon sok vagy csak kevés hiányzik kiegészíti a kegyelmem. Csak ez lehet az ünnepnek az oka: Isten a mindig újra meg újra vigasztaló ajándék. S most Istent ünnepeljük, aki Krisztusban a mindent betöltõ ajándék, amikor Paulus atya, ahogy fél évszázadon át tette, vezeti eucharisztikus ünneplésünket. fordította: Miksa atya 5

6 AKI A KERESZTRE NÉZ, AZ ÉLET FÁJÁRA TEKINT Elréd atya homíliája július 11-én, az oblátus lelkigyakorlat befejezéseként, oblátus beöltözés és obláció tétel alkalmából Kedves Főapát úr, kedves ünneplő Testvérek! Reggel a laudesben a két oblátus jelölt egy-egy érmét kapott, amelyen Benedek a keresztet mutatja feléjük, felénk. Benedek hitte, hogy aki a keresztre tekint, az az élet fájára néz. Aki szívből szemléli a fára szegzett Isten Fiát, annak lelkében vágy éled arra, hogy bocsánatot kérjen tőle: Uram, nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj. Aki a keresztfára néz, az egyszer csak megkérdezi magától: vajon jó gyümölcsöt terem-e a lelkem? Vajon szerzetesként, oblátusként vonz-e az istenszolgálat? Vajon buzgó vagyok az engedelmességben és a méltánytalanságok elviselésében (vö. Regula 58.)? Megvan-e bennem Szent Antal lelkülete, aki így szólt magához: Minden reggel ezt mondom magamnak: ma kezdem. Aki nem vallja magát mindig újra kezdőnek, az talán nem vallja magát bűnösnek sem. Annak lelkébe pedig nem térhet be felüdítő szélként a Lélek, mert Jézus nem az igazakért jött, hanem az esendőkért. Aki magát kegyelemre, élő vízre szoruló fának tartja, az átélheti, hogy Isten fia érte halt meg a keresztfán. Érte lehelte ki lelkét. A Szentlélek a pusztába hívja a szerzetest, az oblátust és minden embert. A pusztában Jézusnak is először vadállatok jelentek meg. Ha vállaljuk belső küzdelmeinket, akkor szent térré válhat a szenvedés helye. A keresztség, a szerzetesruha, a Szent Benedek-érem külső jele belső küzdelmeinknek. A bennünk élő gonosz gondolatokkal, szavakkal, vágyakkal való viaskodás nem kellemes, de aki elmenekül a változásra hívó küzdelemtől, az csalódik családjában, a vágyott közösségben, az egész világban, Istenben. Az oblátusközösség, a monostor csak segítheti a belső küzdelmet: jó szóval, imádsággal, halló szívvel, vendégszeretettel. Abban segíthetünk a másiknak, hogy könnyebben hordozza terhét. Élő vízforráshoz terelhetjük egymást, de testvérünk helyett nem kelhetünk át a sivatagon. Ha viszont a lelkiéletben és hitben előre haladunk, akkor majd szárnyaló szívvel sietünk előre Isten parancsainak útján (Regula, Prológus). Szívünk békéje az oázis. Krisztus pedig az a szikla, amelyből a víz fakad. Az oblátus lelkigyakorlat közben többször idéztem Richard Rohr Minden egybetartozik című könyvét. Az oblációt tevőknek és mindnyájunknak szólnak a ferences szerző biztató szavai: Ha már megtanultunk bízni Istenben, lelki fejlődésünk következő lépése az, hogy bízni kezdünk önmagunkban. Az évek során nagyon sok embernek mondtam, hogy bízzon magában. Mindez érthetőnek s egyszerűnek tűnik. Mégis rengeteg köszönőlevelet kapok ezért a bíztatásért. Nyilván azért, mert ennek a sok katolikusnak senki sem mondta el, hogy bízhat saját magában. Micsoda biztonság nélküli és unalmas világot hoztunk létre! Jézus azt mondja az evangéliumban: Ne félj! Azt mondja, hogy az egész radikálisan rendben van. Megbízhatsz magadban, mert Isten megbízik benned, fel fogja használni az utadat, a tapasztalatodat. Semmi nem megy veszendőbe, minden megbocsáttatik. Semmit sem fordítanak ellened. Sőt, valójában a bűneid fognak megjavítani! Mint ahogy Norwichi Juliána hallotta Jézus sugallatából: A bűn nem az ember szégyenére, hanem dicsőségére kell hogy szolgáljon, a bűn bélyegét dicsőséggé kell változtatni. Ha mindez nem jó hír, akkor mi más lehetne az? Mi lehetne jó, ha ez a szabadság, ez a tágasság nem az? Ez Isten ölelése, mely azt mondja, a te életed is számít. Az életutad számít, és Isten veled kötött szeretet-szerződése mindig feltétel nélküli és rendszerint a te javadra egyoldalú. Hirtelen nagyon biztonságos lesz ettől az univerzum. Fa volt Benedek. Zöldellő fa, mert az élet fájára akart hasonlítani. Az élet fája az egész létből szívja a táplálékot és levegőt. Mint az arborétum fái, amelyek gyógyítják szívünket, lelkünket, és az ég madarai is örömmel fészket raknak ágaikon. Benedek lelkében, érzelmeiben, önmagában lakott, ezért tudott tanulni életútjából, hibáiból, bűneiből. Mivel önmagában lakott, ezért a kegyelem révén feltárultak előtte mások gondolatai, és a Napban láthatta az egész világot. Kedves oblációt tevők, kedves Ida és Anna testvérek, kedves Mindnyájan! Halljuk meg hát, mit üzen a ma újra kezdőknek Benedek atyánk: Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a mindennap felénk kiáltó isteni szózat: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket! És ismét: Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! És mit mond? Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítlak titeket (Prológus). Ámen. 6

7 BESZÉLGETÉS PHILIPPE NOUZILLE ATYÁVAL Melyik országból és melyik monostorból érkeztél? A Ligugé-i Szent Márton apátságból érkeztem, amely Franciaországban található, Poitiers közelében. Amint az köztudott, Szent Márton Pannonhalmán született, de aztán Galliába távozott. 360 körül telepedett le Ligugében, hogy Poitiers-i Szent Hiláriusz közelében folytasson szerzeteséletet. Mintegy tíz évet tölthetett itt, mielõtt Tours püspökévé választották. Térítõ püspökként bejárta Gallia nagy részét, és Franciaország egyik legnépszerûbb szentje lett, legalábbis róla van elnevezve a legtöbb templom és falu. A Szent Márton által alapított Ligugé a nyugat legõsibb monostora, amely változatos története miatt mégis mindig viszonylag kis közösség maradt, és a szerzetesi jelenlét sem lehetett olyan folyamatos, mint például Pannonhalmán. A jelenlegi közösséget Solesmes alapította 1853-ban, és még mindig a Solesmes-i Bencés Kongregációhoz tartozik. A ligugéi monostor és falu nagyon erõsen kötõdik Szent Márton emlékéhez. Természetesen mi is rajta vagyunk a Szent-Márton-úton, amelyet nemrég hoztak létre a Compostellai Szent-Jakab-út mintájára, és amely összeköti Tours-t, Candes-ot, Poitiers-t és Ligugét, s amelyet szeretnének meghosszabbítani egészen Szombathelyig! Végül nem szabad említés nélkül hagyni, hogy mintegy tíz éve a falu két tere közül az egyiket Place Pannonhalma -nak hívják. Hogyan kezdõdött a kapcsolatod a pannonhalmi testvérekkel? 1994 óta ismerek pannonhalmi testvéreket. Bánk és Jákó testvér ekkor jött Párizsba tanulni, és én ekkor már két éve ott voltam. Együtt laktunk a Sainte-Marie apátságban, és a Katolikus Egyetemre jártunk. Ez alatt az idõ alatt Bánk és Jákó testvér többször megfordult a ligugéi apátságban. Két évvel késõbb Jákó egy évre oda is költözött, hogy megírja a szakdolgozatát. Én magam elõször 1997 nyarán jöttem egy hónapra Pannonhalmára. Mátyás atya több cikket is kért tõlem a Pannonhalmi Szemle számára. Mindig kapcsolatban maradtam az itteni testvérekkel, és tavaly õsszel is eljöttem két hétre. A Pannonhalmával való kapcsolatom tehát nem újkeletû. Mindig nagyon kedvesen fogadtak, és ez az egyik legfontosabb hely számomra a világon. Milyen céllal jöttél most Pannonhalmára? Július 10-én érkeztem kicsit hosszabb idõre, mert nagy változás következik az életemben, és mindenképpen szükségem van egy kis átmeneti idõszakra. Valójában kilenc éven keresztül én voltam a monostorom minden kereskedelmi tevékenységének a felelõse (könyvtár, zománcozó mûhelyek, cukrászda, zenei kiadványok), én szerveztem a zenei fesztiválunkat és az egyik franciaországi keresztény könyvtár-hálózatban is dolgoztam. Ez elég sok munkával járt, amint az könnyen elképzelhetõ. De mindez most végetért, vagyis majdnem (továbbra is folytatom a zenei kiadványaink kottázását és szervezem a zenei fesztivált), mivel októbertõl Rómába megyek, a San Anselmo bencés kollégiumba, hogy teológiai doktorátust szerezzek, amelyet ugyan már több mint tíz éve elkezdtem, de sohase tudtam vele komolyan foglalkozni. Ezentúl egyszerû diák leszek, és nem lesz más feladatom, mint a doktori dolgozat elkészítése. A kereskedelemrõl át kell állnom a teológiára hát ezért volt szükségem erre az átmeneti idõszakra. Nagyon hálás vagyok a pannonhalmi közösségnek, amely ismét kedvesen fogadott. Melyek a terveid a jövõre vonatkozóan? A terveim egyszerûek. Amint az imént mondtam, közvetlen célom a teológiai doktorátus megszerzése, amelyben a fenomenológia franciaországi fejlõdését szeretném teológiailag értékelni. Amikor ezzel kész leszek, meglátjuk, hogy mi adódik, és mit kíván az apátom... Emellett van néhány személyesebb tervem vagy vágyam is, mint például beszélni a magyar nyelvet! Még más dolgokat is szeretnék megírni és így tovább... Hogy érezted magad Pannonhalmán? Mik voltak a benyomásaid a monostorról és az iskoláról? Természetesen nagyszerûen éreztem magam. Láttam a közösség életének két nagyon különbözõ idõszakát: elõször az iskolai szünetet, majd pedig a tanévkezdést is. Az iskola természetesen olyan ritmust követel meg a monostortól, amelyet a mi francia monostoraink nem ismernek, mivel nekünk nincsenek iskoláink. Engem ez személyesen egyáltalán nem zavar, mert olyan családból származom, amelyben három nemzedék óta mindenki pedagógus. Az iskola ritmusában nõttem fel, méginkább mint azok a gyerekek, akiknek a szülei mással foglalkoztak. Az iskola mögött laktunk a szüleim most is ott laknak, és az órákat vagy a szüneteket jelzõ csengõ behallatszik hozzánk. Édesapám néhány éven keresztül még igazgatott is egy gimnáziumot, amely kicsit a pannonhalmihoz hasonlóan vidéken van, egy kilométerre a falutól, és ahol a diákok kizárólag fiúk, mint itt is bentlakók voltak. Én voltam az osztályban az egyetlen, aki minden nap hazament, mivel a gimnázium közelében laktunk. Egyáltalán nem zavar tehát Pannonhalma és a gimnáziuma: nagyon hasonlít arra, amit magam is átéltem. Azzal a különbséggel azonban, hogy itt a diákok, úgy tûnik, hogy jobban tisztelik a tanáraikat, mint mi tettük. Arról nem is beszélve, hogy egyetlen diák se jött volna azért vissza nyáron, hogy egy fesztiválon segédkezzen, mint az Arcus Temporum volt, vagy mégkevésbé, hogy a vasárnapi misén ministráljon. Minden bizonnyal az itteni kivételes légkör teszi Pannonhalmát olyan különleges hellyé, amelyet nehéz itthagyni. készítette: Bánk testvér 7

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA BENCÉS HÍRLEVÉL IX. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 3. szám 2007. õsz A PANNONHALMI BAZILIKA BELSÕ HELYREÁLLÍTÁSA 1. Elõzmények A Pannonhalmi Bazilika belsõ felújítása, illetve a

Részletesebben

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2 TARTALOM XII/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL A dékánválasztás szabályai Útmutató a dékániák vezetéséhez 4 Michelangelo Tiribilli OSBOliv A bencés oblátus és a monostori

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe

BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe BENCÉS HÍRLEVÉL IX. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET P. Wilfried Kowalik melki perjel homíliája Szent

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2 TARTALOM XI/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL Verbényi István Szent Henrik, az oblátusok védőszentje 4 Az obláció megújításának liturgiája 5 Borián Elréd OSB Oblátusrektori

Részletesebben

Gellért, a tudós vértanú

Gellért, a tudós vértanú 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános................2 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról......................3 Találkozni szeretnénk Jézussal.......4

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

VI. évfolyam 4. szám 2004. tél

VI. évfolyam 4. szám 2004. tél A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 4. szám 2004. tél ASZTRIK FŐAPÁT ÚR KÖRLEVELE A PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG HÍVEIHEZ 2004. ADVENTJÉBEN Szeretett Testvéreim! A Bencés Hírlevél

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 2. szám 2008. nyár MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT A lelkigondozás mint segítõ hivatás Csáky-Pallavicini R., Ittzés A.,

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, III. évf., 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2007. nyár MIKÖZTÜNK ÉL A TESTTÉ LETT IGE Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból Nagyböjt idején,

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám 2004. ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600

Részletesebben