Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5, Elhangzott: szeptember 21-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15. Elhangzott: 20 08. szeptember 21-én"

Átírás

1 Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15 Elhangzott: szeptember 21-én ól ismert a mondás: a harag rossz tanácsadó. Azonban nemcsak a harag, hanem a félelem is lehet rossz tanácsadó. Ezt maga Jézus mondja, amikor J arra hívja fel a figyelmet, hogy nem attól kell félni, aki a testet megöli, hanem attól, aki a testet és lelket is el tudja pusztítani (Mt10,28). Az ember azonban mégis gyakran a félelem csapdájába kerül. Erre a mindennapi tapasztalatok, az újra és újra megélt élethelyzetek, félszeg jövıbe tekintésünk jó alapot szolgáltat. Így mindannyian küszködünk mai félelmeinkkel, amelyek, hogy ismét Krisztus szavára utaljunk, megtalálhatják a megfelelı helyüket az ember életében. Ám minden félelem valamilyen mértékben és formában a múltból táplálkozik. Így nem önmagában válik az ember rossz tanácsadójává, hanem úgy, amiként a múltból feltörve már-már bénulásig kötözi meg az ember életét. Gyakran a Krisztussal közösségben élı emberekre is igaz mindez. Pedig, ahogyan halljuk Pál apostol szavát, a keresztyén ember életét valami egészen másnak kell meghatároznia. Pál apostol arról beszél, hogy az emberi életet nem csupán és elsısorban a külsı és belsı félelem veszi körül. Kifejezıen fogalmazza meg, hogy a Krisztussal közösségben élı ember számára valami más jelenti az élet közegét. Nem a félelem szorongató, olykor-olykor szinte gúzsba kötı jelenléte, hanem Krisztus szeretetének szorongatása az, ami meghatározó, nem csupán az ünnepnapok, hanem a hétköznapok vonatkozásában is. Ám joggal tehetjük fel kérdést, hogy milyen ez a szeretet? Milyen az a szeretet, ami szorongat? Mindennek megértése céljából elıször is azt érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen nem ez a szeretet! Erre is maga a Szentírás adja meg a választ. Mindanynyian felidézhetjük azt a történetet, amikor Jézus a gadarai megszállott meggyógyítása után visszatér az ıt körülvevı és örömmel fogadó emberek közösségébe. Ritka pillanat ez, hiszen nem sok olyan alkalom van, mikor Krisztust örömmel fogadják. Amint viszszatér, máris egy másik csoda felé irányítja egy kérés, mégpedig Jairus kérése, akinek gyermeke halálán van és Krisztustól kér segítséget, benne látva az egyetlen lehetıséget. Miközben megy, érzi, hogy erı árad ki belıle, és érdeklıdésére, ki érintette meg, azt a választ kapja, olyan sokan vannak körülötte, hogy szorongatja a tömeg. Azaz Krisztus körül van egy ıt szorongató tömeg. Egy tömeg, amelynek szorongató jellege abban mutatkozik meg, hogy egymás után akarják látni a csodákat, újra és újra át akarnak élni valami szenzációt. Ez a szorongatás maga a szenzációéhség. Valami újat, vala-

2 2008. szeptember mi mást szeretnének látni, és amint mindezt nem tapasztalhatják, nem élhetik át, azonnal továbbállnak, más helyre igyekeznek, ahol talán újabb szenzációknak lehetnek tanúi. Mintha elénk állítana tükröt e szorongató tömeg. Mi magunk is gyülekezetben, egyházban megtapasztaltuk már, milyen az, amikor egy ilyen tömeg veszi körül Krisztust, de arra is sokszor talán csodálkozva döbbenhettünk rá, hogy milyen az, amikor éppen ez a tömeg tőnik el Krisztus mellıl. Az a szorongatás, amirıl Pál apostol beszél nem ilyen. Nem arra a szenzációra éhes, hogy minél többen legyenek Krisztus körül. Ez a szorongatás sokkal inkább olyan, mint amilyennek Juhász Gyula láttatja szelídnek és alázatosnak Pilátus címő versében. Krisztus szorongató szeretete ilyen alázatosan és szelíden veszi körül az embert. Alázatosan és szelíden, amely eltéveszthetetlenül összekapcsolódik Krisztus halálában az emberi élet fölött kimondott ítéletével (2Kor 5,15). Miben áll mindez? Elıször abban, hogy az ember szenzációéhségérıl Krisztus áldozatára helyezi a hangsúlyt. Ugyanis Krisztus áldozata által legyızi az emberi élet legnagyobb ellenségét. Ezért az İ halála az, amely egyedül képes gyızni a félelem fölött. Ez a halál értünk való halál, melybıl élet fakad, s mindez azt jelenti: az Élet mindig gyız a félelem fölött. Másodszor Krisztus nem beletörıdésre, belenyugvásra buzdít. Talán mindannyian ismerjük Ady Endre A Halál rokona címő versét. A költı itt annak ad hangot, hogy a halállal való megbarátkozást tartja járható útnak. Minden bizonnyal az élet mindennapjait tekintve a költı szavai számunkra is jelentıséggel bírnak, ám Krisztusra figyelve mégis teljesen más megvilágításba kerülnek. Ugyanis a Krisztussal közösségben élı embernek nem lehet az állapotok konzerválása a célja. Pál apostol sem erre hív, amikor arra utal, hogy mert ha egy meghalt, akkor mindannyian meghaltak azért, hogy ne önmaguknak éljenek. Éppen ellenkezıleg, Krisztus halálának ajándéka az, hogy az ember nem törıdik bele a megváltoztathatatlannak tőnıbe. Mindez igaz gyülekezetben, egyházban és egy nép életében is. Ám a változtatásnak is ebbıl következıen Krisztus munkája szerintinek kell lennie. Nem olyannak, ami az ember szenzációigényét elégíti ki, hanem olyannak, ami megfelel a Krisztus által felállított mércének. Krisztus halála sem megbarátkozás volt az ember helyzetével. Erre figyelmeztet maga a páli szóhasználat, mely Krisztus halálára nem szentimentális megközelítésben utal, hanem annak szigorúan jogi ételmő figyelembevételére hív. E változás nem szenzáció tehát, hanem a félelem kiszorítása, kizárása az ember életébıl. Mindez következésképpen magába foglalja, hogy az emberi élet elsısorban Krisztus-központúvá válik. A 20. századi Európa történetében a háború borzalmai után szinte elementáris erıvel fogalmazódott meg az az igény, miszerint az ember legfıbb feladata arra figyelni, ami a másik embernek fontos. Mindez természetesen megalapozott volt. Ám az apostoli gondolat mégis józanságra int ebben a tekintetben is, hiszen azt mondja, hogy a Krisztus-központú élet arra mutat, Aki érte meghalt és feltámadt. Nem véletlen, hogy elsısorban Krisztust követı életre szólít fel. Nem a másik embert zárja ki e közösségbıl az apostol, hanem a másik emberhez való viszonyunkat határozza meg és tisztázza, amikor elsısorban a Krisztushoz való igazodásra szólít fel. Ugyanis a másik emberért való életünknek, a dolgok megváltoztatásának így, ebben az összefüggésben kell megvalósulnia. A másikért élt élet is ebben nyeri el értelmét. A másik emberrel való igaz közösségnek is ez a forrása (2Kor 6, 13). Ebben az értelemben valóban igaz lesz ránk Krisztus szorongató szeretetének azon értelmezése, miszerint Krisztus szeretete uralkodik bennünk. Így valóban képesek lehetünk arra, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk (2Kor7,1-3). Ámen. (Borsi Attila majosházi lelkipásztor)

3 3 XI. évfolyam 28. szám Heti rendünk: Vasárnap (szeptember 28.): 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Fekete Zoltán 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Szőcs András Keresztel: Pap Ferenc Kocsér Köteles Attila Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıis-kola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Köteles Attila Nyársapát [Szarka kúria], Fekete Zoltán Templom Fekete Zoltán Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhitat [Templom], Fekete Zoltán 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhitat [Templom], Dr. Fodor Ferenc Kedd: Idısek otthona [Arany J. u. 35.], Fekete Zoltán Fébé Nıszövetség [Kálvin terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta Szerda: Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Csütörtök: Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Fekete Zoltán Bőnbánati istentisztelet [Templom], Fekete Zoltán Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István Péntek: Bőnbánati istentisztelet [Templom], Dr. Fodor Ferenc Szombat: Ifjúsági bibliaóra [Kálvin terem], Fekete Zoltán Bőnbánati istentisztelet [Templom], Pap Ferenc Vasárnap (október 5.): Újborért való hálaadás 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Szabó Gábor Ágendázik: Dr. Fodor Ferenc Kocsér Köteles Attila Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıis-kola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát [Szarka kúria], Fekete Zoltán Megkereszteltük: Tóth Gábor és Kiss Anita Viola Gábor nevő gyermekét. Tarczali Sándor és Túri Tímea Jolán Réka és Csenge nevő gyermekeit.

4 2008. szeptember Eltemettük: Szentesi Kovács Antal (Sz. K. Antal és Hajdú Magdolna fia) élt 76 évet, Bálvány u. 46. Pesti Irén (P. István és Riegler Ilona Anna leánya) élt 54 évet, Bokros d özv. Fehér Dénesné (szül.: Zombori Eszter) élt 90 évet, Zalán u. 30. Halottunk: özv. Berta Istvánné (szül.: Nyerges Erzsébet) élt 87 évet, Kossuth L. u. 71. Temetése: szeptember 29. (hétfı) 15 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl 50,000. forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: 27,460.- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! I s k o l á i n k H í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Szeptember 20-án a diákönkormányzat szervezésében Budapestre látogattak iskolánk tanulói. Megtekintették a Sándor-palotát, a köztársasági elnök rezidenciáját. A Nemzeti Bankba is ellátogattak, ahol aranyrudat emelhettek, sıt érmét is készíthettek. Köszönjük a szervezıknek az élményekkel teli kirándulást. Szeptember 18-án az alsó tagozatosok a Mesélı dallamok elıadásán vettek részt sportcsarnokunkban. A Kecskemétrıl érkezett mővésztanárok elıadásában Prokofjev Péter és a farkas címő zenés mővét hallgatták meg. Ezen a héten indult Suliváró programsorozatunk, melyet nagycsoportos óvodásoknak hírdettünk. A foglalkozásokon játékos, képességfejlesztı tevékenységeket végeznek a kicsik. A leendı elsı osztályos tanító nénik minden hétfın d.u ig szeretettel várják az érdeklıdı szülıket és gyermekeiket. A programba folyamatosan be lehet kapcsolódni. Az elsı foglalkozáson 26 nagycsoportos vett részt. A diákönkormányzat és az iskolavezetés ajándékát vehették át a gyerekek szeptember 22-én, hétfın. Minden tanulónk kapott egy-egy dobozos édességet.

5 5 XI. évfolyam 28. szám GIMNÁZIUM: Szeptember 20-án tartottuk a gimnáziumban az öregdiákok találkozóját. Délelıtt áhítattal kezdtük a napot, utána igazgató úr beszélt az iskola mai életérıl, majd egykori híres diákjaink elıadásait hallgattunk meg. A rendezvény jó hangulatú ebéddel zárult. Délután az 1948-ban érettségizettek osztálytalálkozón vettek részt. Hétvégén rendezték Debrecenben a Református Iskolák Országos Találkozóját. Diákjaink szép eredményeket értek el: I.helyezést nyert Gyurinka Sándor 11.a és Kovács Antal 13.c osztályos tanuló. II. helyezett lett Józsa Zoltán és Csapó Renáta a 12.c osztályból. III. helyezést szerzett Cseh Roland, a 11.b tanulója. IV.,V. és VI. helyezettjeinkre is büszkék vagyunk. Felkészítı tanárok: dr.fülöp Tiborné és Molnár Attila. Szeptember 22-én értekezletet tartottunk. Az elıttünk álló feladatokat beszéltük meg. Gondolatébresztı és Ismeretbıvítı sorok A Fébé nıszövetség zilahi kirándulása szept.13-án, az elsı hidegebb hajnalon, kissé fázósan indultunk útnak, elhatározva, hogy tempósan haladunk, mert ottani idı szerint 11 óra körül várnak bennünket a zilahi testvérek: Bogdán Zsolt esperes úr, és a nıszövetség tagjai. Gondoltuk, hogy Létavértes csendesebb határátkelı, mint Ártánd, gyorsabban átjutunk, s nem is kerülünk akkorát. A határnál szembesültünk azzal a ténnyel, hogy csak maximum 8 fıs buszt engedhetnek át, mi meg 17-en voltunk. Vissza kellett fordulnunk, s Nyírábránynál átkelni a határon. Az Úr azonban csodásan mőködik.nem terveztük, de ezzel a kis kerülıvel eljutottunk Nagykárolyba, Károli Gáspár szülıvárosába. A Biblia Évének felemelıen szép alkalma volt a nagykárolyi református templom meglátogatása. A lelkész úr szeretettel mutatta be a szép templomot, beszélt a történetérıl, Károli Gáspár emlékérıl. A templom között épült, utoljára az 1980-as években renoválták. Különleges volt látni a szép gipsz díszítıelemeket, amelyeket a templom egykori lelkésze, Orosz Árpád lelkész és kedves felesége saját kezével készített ben ben, Károli Gáspár születésének 400. évfordulóján nagy ünnepség volt. Ekkor helyezték el a fıbejárat fölé azt a 100 x 120cm-es márványtáblát, amelyen ez áll: Születésében megáldott, életében istenes, halottaiban halhatatlan KÁROLI GÁSPÁR gönci papnak, a visolyi Biblia fordítójának, Nagykároly-város szülöttének születése négyszáz éves évfordulóján az Úr MCMXXIX esztendejének szeptember hava XV napján állították a református anyaszentegyház gyülekezetei

6 2008. szeptember A templom melletti kis parcellában található augustus 5-e óta Károli Gáspár közadakozásból készült mellszobra. Az oszlop tábláján ez olvasható: Szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát Nagykároly hosszú ideig, ig megyeszékhely volt. A bibliafordító Károli Gáspáron kívül itt született Kaffka Margit írónı, itt volt jegyzı Kölcsey Ferenc, Petıfi itt ismerkedett meg Szendrey Júliával, Ady Endre pedig ebben a városban tanult. Kedves közjáték volt, mikor a nagytisztelető úr megkérdezte nıszövetségünk vezetıjétıl, Dr. Fodorné Dr. Nagy Saroltától: Ön az, akinek a katechetika könyvébıl vizsgáznak az itteni hittan oktatók? Láthatóan örült, hogy megisnerhette a könyv íróját, mi meg igen büszkék voltunk az elnök asszonyunkra. A nagykárolyi kitérı lelki felüdülést jelentett, méltó állomása volt ez a Biblia éve jegyében szervezett nyári sárospataki tábornak. A zilahi testvérek régi, kedves ismerısként fogadtak bennünket, hisz korábban közülünk többször, többen is jártak a városban, a gyülekezetben. Legutóbb a Fenyves- Belvárosi Nagytemplom építésének 100. évfordulója ünnepségén vettünk részt Köteles Attila nagytisztelető úr vezetésével. A vendégfogadók szerették volna, ha többen megyünk, sajnos néhányan a jelentkezık közül egészségi vagy családi okok miatt itthon maradtak. Azoknál a családoknál kaptunk szállást, akiket mi is fogadtunk tavaly ısszel Nagykırösön. Így a beszélgetést szinte ott folytathattuk, ahol abbahagytuk. Többen levélben vagy en is tartottuk a kapcsolatot az elmúlt év során. A kırösi ifjúsági csoportból velünk jött két fıiskolai hallgató azzal a nem titkolt céllal, hogy felvegyék a kapcsolatot a két ifi csoport között. A zilahiak többször meghívták a mi gyülekezetünk fiataljait, de eddig még nem sikerült közös tábort szervezni. A két lány remekül megtalálta a hangot az esperes úrral, a lelkészekkel és a vendéglátóikkal egyaránt. Többen megdicsérték ıket, milyen helyesek, barátságosak. Délutánra szép kirándulást terveztek nekünk a zilahi testvérek a Szilágyságba, s a legszebb az volt, hogy egy másik kisbusszal ık is jöttek velünk: Szilágylompértra, Somlyóújlakra és Szilágysomlyóra. A következıkben szeretném bemutatni néhány mondatban pár fotóval ezeket a helységeket. A Szilágylompérti Református Egyházközség az as évek közepétıl vált önállóvá. Az idık során létszámát megırizte, ma 610 tagja van a gyülekezetnek kezdte a mondandóját Szınyi Levente lelkész, aki nagy szeretettel mutatta be az 1777-ben épült templomot. Fakazettás mennyezetét Budai Sámuel és testvére, András, kolozsvári asztalosmesterek készítették, akiknek ez volt az egyedüli munkájuk. (A kazetták megfestése kétszerte többe került, mint a templomé.) Látványos, gazdag motívumainak köszönhetıen 2005-ben megnyerte az Erdély-imázs pályázatot. A templom teljes külsı és belsı felújítása 2002-ben történt meg. Ahogyan beléptünk, rögtön otthon érztük magunkat: a világoskékre festett padok, a szép motívumokkal szövött fehér-piros kézimunkák, a kézzel szövött szınyegek, a templom rendezettsége a gyülekezet szeretetteljes közösségi életérıl mesélt. A község másik nevezetessége az Ady emlékek ırzése, s ezzel kapcso-

7 7 XI. évfolyam 28. szám latban az évenkénti Ady szavalóverseny megrendezése az iskolával közösen mondta a tiszteletes úr, aki maga is éltetıje és szervezıje a hagyományok ırzésének. Az ısi Ady család Lompérton élt. A költı nagyszüleinek, Ady Dánielnek és Visky Juliannának a templommal szemközt állt a házuk, ma iskola. Azt is kevesen tudják, hogy a költı édesanyja nagyon beteges volt, s a gyermek Bandira szeretett nagynénje, Ady Julianna vigyázott a Séra kúriában hónapokig. Egy, a rokonainak küldött képre ezt írta: Lompértra, az én második hazámba az én szeretett rokonaimnak küldöm. Ady Endre Érmindszent, jún.2. Aképen csoportunk Ady szobra elıtt látható: Somlyóújlak utunk következı állomása. Ilyen református templom nagyon kevés van a világon! mondta a bennünket fogadó tiszteletes úr. A XIII. sz-ban épült, kicsiny fehér templom, amelynek úgy építettek kettıs falat, hogy közötte egy keskeny lépcsın fel lehet jutni a legénykarzatra. A falfolyosók az északi és a déli oldalon is húzódnak, de csak az 1846-ban hozzáépített toldásig. Egyes kutatók úgy vélik, hogy talán az apácák teljes elkülönítését szolgálták ezek a folyosók a mise alatt, bár a kolostor nyomait nem lelték fel. Annak ellenére, hogy kicsi a gyülekezet, szerethetik az Isten házát, mindenütt kézimunka, a templomkert ápolt, virágos. Az udvarán van külön egy nagyon szép, fából épített harangláb. Szilágysomlyó Zilah után a térség legjelentısebb városa. Jojkics Attila tanár úr részletes elıadásából megtudtuk, hogy a várost a Báthoryak tették híressé. Báthory István ben lett fejedelem, s már 1577-ben Krakkóban uralkodott. A lengyelek a legnagyobb királyuknak tekintették. A református templom között épült Losonczi Bánffy László támogatásával. (Meg is büntették érte, nagy vagyont vesztett el miatta.) A templom szép kazettás menynyezetét Pataki Asztalos János festette 1737-ben. Felújítása az elmúlt években megtörtént, nagyon szép a belsı tér a fehérre festett padokkal, és a kék-fehér kézimunkákkal. A parókia udvara is érdemel néhány elismerı mondatot. A nagytisztelető úr kertészkedése nyomán a kertben nyíló virágok özöne, s kissé fentebb gyönyörően mővelt szılısorok láthatók. Este volt már, mikorra Zilahra érkeztünk sok szép élménnyel a tarsolyunkban.

8 2008. szeptember Másnap a képen látható, különlegesen szép, ötszög alapú zilahi nagytemlomban részt vettünk a vasánap délelıtti istentiszteleten. Az igeszolgálatot Dr.Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytisztelető asszony végezte. Sokan voltak. A nagy hatású prédikáció Márk evangéliumából Jézus szavaira épült: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (Kovács Dénesné) Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2008. szeptember 28 október 5-e között) Szept. 28. vasárnap Bír 10; Zsolt 19; Mk 10,1-12; RÉ 19 Szept. 29. hétfı Bír 11; Mk 10,13-16; RÉ 380 Szept. 30. kedd Bír 12; Mk 10,17-22; RÉ 93 Okt. 1. szerda Bír 13; Mk 10,23-27; RÉ 251 Okt. 2. csütörtök Bír 14; Mk 10,28-31; RÉ 76 Okt. 3. péntek Bír 15; Mk 10,32-34; RÉ 471 Okt. 4. szombat Bír 16,1-21; Mk 10,35-45; RÉ 113 Okt. 5. vasárnap Bír 16,22-31; Zsolt 106; Mk 10,46-52; RÉ 106 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38 Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton - Mi elızi meg Igénk szerint a Szentlélek ajándékát? - Igehirdetés, megkeseredett szív, párbeszéd. Elıször is, hallanod

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10)

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) e féljetek! Ez a feltámadott Jézus elsı szava. Nem

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél)

Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél) Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél) Románia határához érve, majd azt kevés várakozás után átlépve az első, amit jó

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229 Elhangzott: 2009. február 1-jén Jézus, a jó Pásztor ézusnak ez a tanítása egyszerre könnyő és egyszerre nehéz. Könnyő, mert elsı hallásra egyszerő

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31

Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31 Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31 A Szentháromság titka Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Tizenkettıt választott ki Jézus arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje ıket, hogy hirdessék az igét. /Márk 3,14/ A Hív és küld mikor elsı tanítványait elhívta, ezt mondta

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

életünknek minden adósságkövetelése felett ez a hallatlanul nagy szó: Kifizetve. Elrendezve.

életünknek minden adósságkövetelése felett ez a hallatlanul nagy szó: Kifizetve. Elrendezve. Olvasmány: Máté 18,21-35 Alapige: Máté 18,35 Elhangzott: 2009. április 19-én Nem elég hétszer em tudhatjuk biztosan, mi késztette Pétert ennek a különös kérdésnek a feltevésére, hogy hányszor kell az ellene

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Olasmány: Józsué 9,3-24 Alapige: Józsué 9,14. Elhangzott: 2009. február 15-én. A gibeoniták

Olasmány: Józsué 9,3-24 Alapige: Józsué 9,14. Elhangzott: 2009. február 15-én. A gibeoniták Olasmány: Józsué 9,3-24 Alapige: Józsué 9,14 Elhangzott: 2009. február 15-én A gibeoniták z a történet idıben visszavezet bennünket a zsidó honfoglalás idıszakába, a Kr. e. 1250-1200 körüli évekbe. Izrael

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Máté 28,1-10 e féljetek! Ez a feltámadott Jézus elsı szava. Nem élménybeszámolót tart arról, hogy milyen volt odaát abban a világban, amelyet nem ismerünk... N Ne féljetek!

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Alapige: 1 Korintus 6,19

Alapige: 1 Korintus 6,19 Alapige: 1 Korintus 6,19 Elhangzott: 2009. március 22-én Testünknek temploma mit ebben az igeversben Pál apostol leírt, abban a korban a görög hallgatóság számára Korintusban egészen meghökkentı volt.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben