Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5, Elhangzott: szeptember 21-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15. Elhangzott: 20 08. szeptember 21-én"

Átírás

1 Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15 Elhangzott: szeptember 21-én ól ismert a mondás: a harag rossz tanácsadó. Azonban nemcsak a harag, hanem a félelem is lehet rossz tanácsadó. Ezt maga Jézus mondja, amikor J arra hívja fel a figyelmet, hogy nem attól kell félni, aki a testet megöli, hanem attól, aki a testet és lelket is el tudja pusztítani (Mt10,28). Az ember azonban mégis gyakran a félelem csapdájába kerül. Erre a mindennapi tapasztalatok, az újra és újra megélt élethelyzetek, félszeg jövıbe tekintésünk jó alapot szolgáltat. Így mindannyian küszködünk mai félelmeinkkel, amelyek, hogy ismét Krisztus szavára utaljunk, megtalálhatják a megfelelı helyüket az ember életében. Ám minden félelem valamilyen mértékben és formában a múltból táplálkozik. Így nem önmagában válik az ember rossz tanácsadójává, hanem úgy, amiként a múltból feltörve már-már bénulásig kötözi meg az ember életét. Gyakran a Krisztussal közösségben élı emberekre is igaz mindez. Pedig, ahogyan halljuk Pál apostol szavát, a keresztyén ember életét valami egészen másnak kell meghatároznia. Pál apostol arról beszél, hogy az emberi életet nem csupán és elsısorban a külsı és belsı félelem veszi körül. Kifejezıen fogalmazza meg, hogy a Krisztussal közösségben élı ember számára valami más jelenti az élet közegét. Nem a félelem szorongató, olykor-olykor szinte gúzsba kötı jelenléte, hanem Krisztus szeretetének szorongatása az, ami meghatározó, nem csupán az ünnepnapok, hanem a hétköznapok vonatkozásában is. Ám joggal tehetjük fel kérdést, hogy milyen ez a szeretet? Milyen az a szeretet, ami szorongat? Mindennek megértése céljából elıször is azt érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen nem ez a szeretet! Erre is maga a Szentírás adja meg a választ. Mindanynyian felidézhetjük azt a történetet, amikor Jézus a gadarai megszállott meggyógyítása után visszatér az ıt körülvevı és örömmel fogadó emberek közösségébe. Ritka pillanat ez, hiszen nem sok olyan alkalom van, mikor Krisztust örömmel fogadják. Amint viszszatér, máris egy másik csoda felé irányítja egy kérés, mégpedig Jairus kérése, akinek gyermeke halálán van és Krisztustól kér segítséget, benne látva az egyetlen lehetıséget. Miközben megy, érzi, hogy erı árad ki belıle, és érdeklıdésére, ki érintette meg, azt a választ kapja, olyan sokan vannak körülötte, hogy szorongatja a tömeg. Azaz Krisztus körül van egy ıt szorongató tömeg. Egy tömeg, amelynek szorongató jellege abban mutatkozik meg, hogy egymás után akarják látni a csodákat, újra és újra át akarnak élni valami szenzációt. Ez a szorongatás maga a szenzációéhség. Valami újat, vala-

2 2008. szeptember mi mást szeretnének látni, és amint mindezt nem tapasztalhatják, nem élhetik át, azonnal továbbállnak, más helyre igyekeznek, ahol talán újabb szenzációknak lehetnek tanúi. Mintha elénk állítana tükröt e szorongató tömeg. Mi magunk is gyülekezetben, egyházban megtapasztaltuk már, milyen az, amikor egy ilyen tömeg veszi körül Krisztust, de arra is sokszor talán csodálkozva döbbenhettünk rá, hogy milyen az, amikor éppen ez a tömeg tőnik el Krisztus mellıl. Az a szorongatás, amirıl Pál apostol beszél nem ilyen. Nem arra a szenzációra éhes, hogy minél többen legyenek Krisztus körül. Ez a szorongatás sokkal inkább olyan, mint amilyennek Juhász Gyula láttatja szelídnek és alázatosnak Pilátus címő versében. Krisztus szorongató szeretete ilyen alázatosan és szelíden veszi körül az embert. Alázatosan és szelíden, amely eltéveszthetetlenül összekapcsolódik Krisztus halálában az emberi élet fölött kimondott ítéletével (2Kor 5,15). Miben áll mindez? Elıször abban, hogy az ember szenzációéhségérıl Krisztus áldozatára helyezi a hangsúlyt. Ugyanis Krisztus áldozata által legyızi az emberi élet legnagyobb ellenségét. Ezért az İ halála az, amely egyedül képes gyızni a félelem fölött. Ez a halál értünk való halál, melybıl élet fakad, s mindez azt jelenti: az Élet mindig gyız a félelem fölött. Másodszor Krisztus nem beletörıdésre, belenyugvásra buzdít. Talán mindannyian ismerjük Ady Endre A Halál rokona címő versét. A költı itt annak ad hangot, hogy a halállal való megbarátkozást tartja járható útnak. Minden bizonnyal az élet mindennapjait tekintve a költı szavai számunkra is jelentıséggel bírnak, ám Krisztusra figyelve mégis teljesen más megvilágításba kerülnek. Ugyanis a Krisztussal közösségben élı embernek nem lehet az állapotok konzerválása a célja. Pál apostol sem erre hív, amikor arra utal, hogy mert ha egy meghalt, akkor mindannyian meghaltak azért, hogy ne önmaguknak éljenek. Éppen ellenkezıleg, Krisztus halálának ajándéka az, hogy az ember nem törıdik bele a megváltoztathatatlannak tőnıbe. Mindez igaz gyülekezetben, egyházban és egy nép életében is. Ám a változtatásnak is ebbıl következıen Krisztus munkája szerintinek kell lennie. Nem olyannak, ami az ember szenzációigényét elégíti ki, hanem olyannak, ami megfelel a Krisztus által felállított mércének. Krisztus halála sem megbarátkozás volt az ember helyzetével. Erre figyelmeztet maga a páli szóhasználat, mely Krisztus halálára nem szentimentális megközelítésben utal, hanem annak szigorúan jogi ételmő figyelembevételére hív. E változás nem szenzáció tehát, hanem a félelem kiszorítása, kizárása az ember életébıl. Mindez következésképpen magába foglalja, hogy az emberi élet elsısorban Krisztus-központúvá válik. A 20. századi Európa történetében a háború borzalmai után szinte elementáris erıvel fogalmazódott meg az az igény, miszerint az ember legfıbb feladata arra figyelni, ami a másik embernek fontos. Mindez természetesen megalapozott volt. Ám az apostoli gondolat mégis józanságra int ebben a tekintetben is, hiszen azt mondja, hogy a Krisztus-központú élet arra mutat, Aki érte meghalt és feltámadt. Nem véletlen, hogy elsısorban Krisztust követı életre szólít fel. Nem a másik embert zárja ki e közösségbıl az apostol, hanem a másik emberhez való viszonyunkat határozza meg és tisztázza, amikor elsısorban a Krisztushoz való igazodásra szólít fel. Ugyanis a másik emberért való életünknek, a dolgok megváltoztatásának így, ebben az összefüggésben kell megvalósulnia. A másikért élt élet is ebben nyeri el értelmét. A másik emberrel való igaz közösségnek is ez a forrása (2Kor 6, 13). Ebben az értelemben valóban igaz lesz ránk Krisztus szorongató szeretetének azon értelmezése, miszerint Krisztus szeretete uralkodik bennünk. Így valóban képesek lehetünk arra, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk (2Kor7,1-3). Ámen. (Borsi Attila majosházi lelkipásztor)

3 3 XI. évfolyam 28. szám Heti rendünk: Vasárnap (szeptember 28.): 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Fekete Zoltán 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Szőcs András Keresztel: Pap Ferenc Kocsér Köteles Attila Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıis-kola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Köteles Attila Nyársapát [Szarka kúria], Fekete Zoltán Templom Fekete Zoltán Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhitat [Templom], Fekete Zoltán 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhitat [Templom], Dr. Fodor Ferenc Kedd: Idısek otthona [Arany J. u. 35.], Fekete Zoltán Fébé Nıszövetség [Kálvin terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta Szerda: Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Csütörtök: Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Fekete Zoltán Bőnbánati istentisztelet [Templom], Fekete Zoltán Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István Péntek: Bőnbánati istentisztelet [Templom], Dr. Fodor Ferenc Szombat: Ifjúsági bibliaóra [Kálvin terem], Fekete Zoltán Bőnbánati istentisztelet [Templom], Pap Ferenc Vasárnap (október 5.): Újborért való hálaadás 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Szabó Gábor Ágendázik: Dr. Fodor Ferenc Kocsér Köteles Attila Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıis-kola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát [Szarka kúria], Fekete Zoltán Megkereszteltük: Tóth Gábor és Kiss Anita Viola Gábor nevő gyermekét. Tarczali Sándor és Túri Tímea Jolán Réka és Csenge nevő gyermekeit.

4 2008. szeptember Eltemettük: Szentesi Kovács Antal (Sz. K. Antal és Hajdú Magdolna fia) élt 76 évet, Bálvány u. 46. Pesti Irén (P. István és Riegler Ilona Anna leánya) élt 54 évet, Bokros d özv. Fehér Dénesné (szül.: Zombori Eszter) élt 90 évet, Zalán u. 30. Halottunk: özv. Berta Istvánné (szül.: Nyerges Erzsébet) élt 87 évet, Kossuth L. u. 71. Temetése: szeptember 29. (hétfı) 15 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl 50,000. forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: 27,460.- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! I s k o l á i n k H í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Szeptember 20-án a diákönkormányzat szervezésében Budapestre látogattak iskolánk tanulói. Megtekintették a Sándor-palotát, a köztársasági elnök rezidenciáját. A Nemzeti Bankba is ellátogattak, ahol aranyrudat emelhettek, sıt érmét is készíthettek. Köszönjük a szervezıknek az élményekkel teli kirándulást. Szeptember 18-án az alsó tagozatosok a Mesélı dallamok elıadásán vettek részt sportcsarnokunkban. A Kecskemétrıl érkezett mővésztanárok elıadásában Prokofjev Péter és a farkas címő zenés mővét hallgatták meg. Ezen a héten indult Suliváró programsorozatunk, melyet nagycsoportos óvodásoknak hírdettünk. A foglalkozásokon játékos, képességfejlesztı tevékenységeket végeznek a kicsik. A leendı elsı osztályos tanító nénik minden hétfın d.u ig szeretettel várják az érdeklıdı szülıket és gyermekeiket. A programba folyamatosan be lehet kapcsolódni. Az elsı foglalkozáson 26 nagycsoportos vett részt. A diákönkormányzat és az iskolavezetés ajándékát vehették át a gyerekek szeptember 22-én, hétfın. Minden tanulónk kapott egy-egy dobozos édességet.

5 5 XI. évfolyam 28. szám GIMNÁZIUM: Szeptember 20-án tartottuk a gimnáziumban az öregdiákok találkozóját. Délelıtt áhítattal kezdtük a napot, utána igazgató úr beszélt az iskola mai életérıl, majd egykori híres diákjaink elıadásait hallgattunk meg. A rendezvény jó hangulatú ebéddel zárult. Délután az 1948-ban érettségizettek osztálytalálkozón vettek részt. Hétvégén rendezték Debrecenben a Református Iskolák Országos Találkozóját. Diákjaink szép eredményeket értek el: I.helyezést nyert Gyurinka Sándor 11.a és Kovács Antal 13.c osztályos tanuló. II. helyezett lett Józsa Zoltán és Csapó Renáta a 12.c osztályból. III. helyezést szerzett Cseh Roland, a 11.b tanulója. IV.,V. és VI. helyezettjeinkre is büszkék vagyunk. Felkészítı tanárok: dr.fülöp Tiborné és Molnár Attila. Szeptember 22-én értekezletet tartottunk. Az elıttünk álló feladatokat beszéltük meg. Gondolatébresztı és Ismeretbıvítı sorok A Fébé nıszövetség zilahi kirándulása szept.13-án, az elsı hidegebb hajnalon, kissé fázósan indultunk útnak, elhatározva, hogy tempósan haladunk, mert ottani idı szerint 11 óra körül várnak bennünket a zilahi testvérek: Bogdán Zsolt esperes úr, és a nıszövetség tagjai. Gondoltuk, hogy Létavértes csendesebb határátkelı, mint Ártánd, gyorsabban átjutunk, s nem is kerülünk akkorát. A határnál szembesültünk azzal a ténnyel, hogy csak maximum 8 fıs buszt engedhetnek át, mi meg 17-en voltunk. Vissza kellett fordulnunk, s Nyírábránynál átkelni a határon. Az Úr azonban csodásan mőködik.nem terveztük, de ezzel a kis kerülıvel eljutottunk Nagykárolyba, Károli Gáspár szülıvárosába. A Biblia Évének felemelıen szép alkalma volt a nagykárolyi református templom meglátogatása. A lelkész úr szeretettel mutatta be a szép templomot, beszélt a történetérıl, Károli Gáspár emlékérıl. A templom között épült, utoljára az 1980-as években renoválták. Különleges volt látni a szép gipsz díszítıelemeket, amelyeket a templom egykori lelkésze, Orosz Árpád lelkész és kedves felesége saját kezével készített ben ben, Károli Gáspár születésének 400. évfordulóján nagy ünnepség volt. Ekkor helyezték el a fıbejárat fölé azt a 100 x 120cm-es márványtáblát, amelyen ez áll: Születésében megáldott, életében istenes, halottaiban halhatatlan KÁROLI GÁSPÁR gönci papnak, a visolyi Biblia fordítójának, Nagykároly-város szülöttének születése négyszáz éves évfordulóján az Úr MCMXXIX esztendejének szeptember hava XV napján állították a református anyaszentegyház gyülekezetei

6 2008. szeptember A templom melletti kis parcellában található augustus 5-e óta Károli Gáspár közadakozásból készült mellszobra. Az oszlop tábláján ez olvasható: Szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát Nagykároly hosszú ideig, ig megyeszékhely volt. A bibliafordító Károli Gáspáron kívül itt született Kaffka Margit írónı, itt volt jegyzı Kölcsey Ferenc, Petıfi itt ismerkedett meg Szendrey Júliával, Ady Endre pedig ebben a városban tanult. Kedves közjáték volt, mikor a nagytisztelető úr megkérdezte nıszövetségünk vezetıjétıl, Dr. Fodorné Dr. Nagy Saroltától: Ön az, akinek a katechetika könyvébıl vizsgáznak az itteni hittan oktatók? Láthatóan örült, hogy megisnerhette a könyv íróját, mi meg igen büszkék voltunk az elnök asszonyunkra. A nagykárolyi kitérı lelki felüdülést jelentett, méltó állomása volt ez a Biblia éve jegyében szervezett nyári sárospataki tábornak. A zilahi testvérek régi, kedves ismerısként fogadtak bennünket, hisz korábban közülünk többször, többen is jártak a városban, a gyülekezetben. Legutóbb a Fenyves- Belvárosi Nagytemplom építésének 100. évfordulója ünnepségén vettünk részt Köteles Attila nagytisztelető úr vezetésével. A vendégfogadók szerették volna, ha többen megyünk, sajnos néhányan a jelentkezık közül egészségi vagy családi okok miatt itthon maradtak. Azoknál a családoknál kaptunk szállást, akiket mi is fogadtunk tavaly ısszel Nagykırösön. Így a beszélgetést szinte ott folytathattuk, ahol abbahagytuk. Többen levélben vagy en is tartottuk a kapcsolatot az elmúlt év során. A kırösi ifjúsági csoportból velünk jött két fıiskolai hallgató azzal a nem titkolt céllal, hogy felvegyék a kapcsolatot a két ifi csoport között. A zilahiak többször meghívták a mi gyülekezetünk fiataljait, de eddig még nem sikerült közös tábort szervezni. A két lány remekül megtalálta a hangot az esperes úrral, a lelkészekkel és a vendéglátóikkal egyaránt. Többen megdicsérték ıket, milyen helyesek, barátságosak. Délutánra szép kirándulást terveztek nekünk a zilahi testvérek a Szilágyságba, s a legszebb az volt, hogy egy másik kisbusszal ık is jöttek velünk: Szilágylompértra, Somlyóújlakra és Szilágysomlyóra. A következıkben szeretném bemutatni néhány mondatban pár fotóval ezeket a helységeket. A Szilágylompérti Református Egyházközség az as évek közepétıl vált önállóvá. Az idık során létszámát megırizte, ma 610 tagja van a gyülekezetnek kezdte a mondandóját Szınyi Levente lelkész, aki nagy szeretettel mutatta be az 1777-ben épült templomot. Fakazettás mennyezetét Budai Sámuel és testvére, András, kolozsvári asztalosmesterek készítették, akiknek ez volt az egyedüli munkájuk. (A kazetták megfestése kétszerte többe került, mint a templomé.) Látványos, gazdag motívumainak köszönhetıen 2005-ben megnyerte az Erdély-imázs pályázatot. A templom teljes külsı és belsı felújítása 2002-ben történt meg. Ahogyan beléptünk, rögtön otthon érztük magunkat: a világoskékre festett padok, a szép motívumokkal szövött fehér-piros kézimunkák, a kézzel szövött szınyegek, a templom rendezettsége a gyülekezet szeretetteljes közösségi életérıl mesélt. A község másik nevezetessége az Ady emlékek ırzése, s ezzel kapcso-

7 7 XI. évfolyam 28. szám latban az évenkénti Ady szavalóverseny megrendezése az iskolával közösen mondta a tiszteletes úr, aki maga is éltetıje és szervezıje a hagyományok ırzésének. Az ısi Ady család Lompérton élt. A költı nagyszüleinek, Ady Dánielnek és Visky Juliannának a templommal szemközt állt a házuk, ma iskola. Azt is kevesen tudják, hogy a költı édesanyja nagyon beteges volt, s a gyermek Bandira szeretett nagynénje, Ady Julianna vigyázott a Séra kúriában hónapokig. Egy, a rokonainak küldött képre ezt írta: Lompértra, az én második hazámba az én szeretett rokonaimnak küldöm. Ady Endre Érmindszent, jún.2. Aképen csoportunk Ady szobra elıtt látható: Somlyóújlak utunk következı állomása. Ilyen református templom nagyon kevés van a világon! mondta a bennünket fogadó tiszteletes úr. A XIII. sz-ban épült, kicsiny fehér templom, amelynek úgy építettek kettıs falat, hogy közötte egy keskeny lépcsın fel lehet jutni a legénykarzatra. A falfolyosók az északi és a déli oldalon is húzódnak, de csak az 1846-ban hozzáépített toldásig. Egyes kutatók úgy vélik, hogy talán az apácák teljes elkülönítését szolgálták ezek a folyosók a mise alatt, bár a kolostor nyomait nem lelték fel. Annak ellenére, hogy kicsi a gyülekezet, szerethetik az Isten házát, mindenütt kézimunka, a templomkert ápolt, virágos. Az udvarán van külön egy nagyon szép, fából épített harangláb. Szilágysomlyó Zilah után a térség legjelentısebb városa. Jojkics Attila tanár úr részletes elıadásából megtudtuk, hogy a várost a Báthoryak tették híressé. Báthory István ben lett fejedelem, s már 1577-ben Krakkóban uralkodott. A lengyelek a legnagyobb királyuknak tekintették. A református templom között épült Losonczi Bánffy László támogatásával. (Meg is büntették érte, nagy vagyont vesztett el miatta.) A templom szép kazettás menynyezetét Pataki Asztalos János festette 1737-ben. Felújítása az elmúlt években megtörtént, nagyon szép a belsı tér a fehérre festett padokkal, és a kék-fehér kézimunkákkal. A parókia udvara is érdemel néhány elismerı mondatot. A nagytisztelető úr kertészkedése nyomán a kertben nyíló virágok özöne, s kissé fentebb gyönyörően mővelt szılısorok láthatók. Este volt már, mikorra Zilahra érkeztünk sok szép élménnyel a tarsolyunkban.

8 2008. szeptember Másnap a képen látható, különlegesen szép, ötszög alapú zilahi nagytemlomban részt vettünk a vasánap délelıtti istentiszteleten. Az igeszolgálatot Dr.Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytisztelető asszony végezte. Sokan voltak. A nagy hatású prédikáció Márk evangéliumából Jézus szavaira épült: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (Kovács Dénesné) Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2008. szeptember 28 október 5-e között) Szept. 28. vasárnap Bír 10; Zsolt 19; Mk 10,1-12; RÉ 19 Szept. 29. hétfı Bír 11; Mk 10,13-16; RÉ 380 Szept. 30. kedd Bír 12; Mk 10,17-22; RÉ 93 Okt. 1. szerda Bír 13; Mk 10,23-27; RÉ 251 Okt. 2. csütörtök Bír 14; Mk 10,28-31; RÉ 76 Okt. 3. péntek Bír 15; Mk 10,32-34; RÉ 471 Okt. 4. szombat Bír 16,1-21; Mk 10,35-45; RÉ 113 Okt. 5. vasárnap Bír 16,22-31; Zsolt 106; Mk 10,46-52; RÉ 106 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Dicsıségét mutatta meg

Dicsıségét mutatta meg Alapige: Jn 4,46-54 Énekek: 296; 96; 294 Elhangzott: 2009. január 3-án A Dicsıségét mutatta meg z evangéliumok legfıbb szándéka az, hogy felmutassák szavait és tetteit megırizve, papírra vetve a mi Urunk

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige: 2Korinthus 5,14-18 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele XIII. évfolyam, 38. szám; 2010. december 5. Elhangzott: 2010. november 28-án, advent elsı vasárnapján. ál apostolnak sok gondja

Részletesebben

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Elhangzott: 2009. március 15-én ocsássa meg a gyülekezet, ha március 15-i igehirdetésemet nem valamilyen veretes, lélekemelı, tanulságos idézettel kezdem, hanem egy szolid adomával,

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Bibliaolvasás: Jelenések könyve 2, 1-7. Alapige: Római levél 1,8-17. Elhangzott: 2010. szeptember 26-án A Híre van hiteteknek Szeretett Testvérek! z elıbb fölolvasott

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

Hírmondó. A Nagyboldogasszony Plébánia lapja. "Krisztus hősége, a papok hősége" Mert Istennél semmi sem lehetetlen! (Lk 1,37) Nehezen mozdul,

Hírmondó. A Nagyboldogasszony Plébánia lapja. Krisztus hősége, a papok hősége Mert Istennél semmi sem lehetetlen! (Lk 1,37) Nehezen mozdul, Hírmondó A Nagyboldogasszony Plébánia lapja C S O N G R Á D VI. évf. I. szám 2009. İsz Mert Istennél semmi sem lehetetlen! (Lk 1,37) Kedves Olvasó! Kétesztendınyi szünet után megkíséreltük feléleszteni

Részletesebben

Áldott ünnepet kíván a Budafoki Református Gyülekezet!

Áldott ünnepet kíván a Budafoki Református Gyülekezet! A Budapest Budafoki Református Egyházközség KI MONDJA EL AZ ÜZENETET? Lukács 2,1-20 Felment József is a galileai Názáretbıl Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; 2011. szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 0 9. s z e p t e m b e r 2 7. E M B E R T N E V E L Ü N K T u d n i v a l ó k i s k o l á n k v e z é r e l v e i r ı l S okunk büszkesége és öröme a gyülekezet fenntartásában jól mőködı Líceum. A

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; 2012.12.24. Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész

Részletesebben

Keresztyén élet örvendezı élet

Keresztyén élet örvendezı élet örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 12.ÉVFOLYAM, 2.SZÁM 2007. Újkenyér Keresztyén élet örvendezı élet TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Vezércikk 1 Balatonfenyves 2-6 Nıi csendeshét

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség;

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; VII. évf. 12. szám 2013. Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; Ajánló jelen számunkból: Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

Megélednek-e e ezek a tetemek?

Megélednek-e e ezek a tetemek? A Nagykőrösi Református Egyházközség Pünkösdi Hírlevele XV. évfolyam, IV. szám; 2012. május 27-28. Textus: Ezékiel 37,1-10 Megélednek-e e ezek a tetemek? A felolvasott Ige nyomán fölöttébb ellentétes érzések

Részletesebben

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Augusztus 20-án államalapító szent királyunkra emlékezünk, de tekintetünk az általa létrehozott ország felé is fordul. Most elsısorban ne történeti,

Részletesebben

Nem akarom a bőnös halálát

Nem akarom a bőnös halálát SZENT KERESZT 2013. SZEPTEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 2. Nem akarom a bőnös halálát Sajnos, az ember sokszor olyan, hogy a vélt vagy valóságos

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 49. szám 2013. december

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 49. szám 2013. december MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 49. szám 2013. december Köszöntő ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain! (Zsolt 90,9) Ebben az esztendőben

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele XV. évfolyam, II. szám; 2012. április 8-9. Húsvéti üzenet Aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag FÉNYSUGÁR 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft A kétezer éves betlehemi csillag Máté evangéliuma 2:1-12. A karácsonyi történet legfényesebb

Részletesebben

BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS 1 GYÜLEKEZET 2006. R E F O R M Á CIÓ. Reformációra várva

BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS 1 GYÜLEKEZET 2006. R E F O R M Á CIÓ. Reformációra várva BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS 1 GYÜLEKEZET Égigérı É gigérı 2006. R E F O R M Á CIÓ Reformációra várva Egy esztendıvel ezelıtt betegséggel kezdıdött a nyaram. Egy kezdıdı gerincsérv ledöntött a lábamról.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

A hit útján (Lukács 24,13-33)

A hit útján (Lukács 24,13-33) A Budapest Budafoki Református Egyházközség A hit útján (Lukács 24,13-33) TANÍTVÁNYAI KÖZÜL KETTEN AZNAP EGY FALUBA MENTEK JÉZUS IS MELLÉJÜK SZEGİDÖTT, ÉS EGYÜTT MENT VELÜK. LÁTÁSUKAT AZONBAN VALAMI AKADÁ-

Részletesebben

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. III. nyár

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. III. nyár "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére... (1 Rom 1.16) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele IX. évfolyam - 2010. III. nyár Pál

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Hírek WWW.METODISTA.HU. M e t o d i s t a 2009. PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, 2009. december 29-31.

HÍRMONDÓ. Hírek WWW.METODISTA.HU. M e t o d i s t a 2009. PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, 2009. december 29-31. HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ Hírek WWW.METODISTA.HU ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, december 29-31. ALIANSZ IMAHÉT 2010. január 4-10. ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

Részletesebben