Vendégoktatói Hálózat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vendégoktatói Hálózat"

Átírás

1 Vendégoktatói Hálózat 30

2 Vendégoktatói Hálózat 30

3 2 előszó Hungarológia a változó időben A magyarságtudománynak évszázados a hagyománya, nagy nevek, nagy tudományos ambíciók és a magyar humántudományok széles körű mozgósítása kapcsolódik műveléséhez. Elég csak olyan meghatározó egyéniségekre, mint Gragger Róbert vagy Klaniczay Tibor gondolnunk, vagy felidéznünk az utóbbi harminc év hungarológiai kongresszusainak népes seregszemléit Rómától Jyväskyläig és Debrecentől Kolozsvárig. A Balassi Intézet (elődintézményei örökségére is építve) ennek a magyar tudományosság széles köreit megérintő mozgalomnak több mint hatvan éve megkerülhetetlen szereplője. Ez kötelez minket arra, hogy a magyar kultúra és a magyar tudományosság az idők gyorsaságához mért szinte állandó külföldi újrapozícionálását a magyarságtudomány szemszögéből is értékeljük és a gyakorlati cselekvés területén megtegyük azt, amit megtehetünk. Egyetlen kultúrát sem lehet igazán mélyen megismerni nyelvi kódrendszerének ismerete nélkül, nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy az elmúlt száz év hungarológiai szakirodalma is döntően magyar nyelvű. A nyelvében él a nemzet reformkori programja mindennél erősebben határozta meg az elmúlt kétszáz év magyar műveltséget, ugyanakkor be is zárta azok körébe, akik elegendő magyar nyelvi műveltséggel rendelkeznek. Ezért fontos megismerni, hogy a magyar anyanyelvűeken kívül, - akiknek száma a legutóbbi népszámlások tapasztalata szerint a Kárpát-medencében csak az elmúlt évtizedben legalább félmillióval csökkent - kiknek és miért mutatkozhat erre a nagy vállalásra motivációja. Erős aktualitást hordoz Kulcsár-Szabó Ernő figyelmeztetése, hogy - az idegen kultúra sohasem önmagunkért fordult felénk, hanem saját kérdezési horizontjának azon érdekeltségeitől vezettetve, amelyeknek a rajtunk keresztül nyert válaszok tudására van szüksége. Ez az előfeltevés nem csupán a múlt, hanem a jövő értékelésére is kihat. Látnunk kell, hogy az ezredforduló után a hungarológia művelése egyfajta válságot élt át, melynek jórészt külső okai voltak. A hungarológia az 1970-es évek második felétől az 1990-es évek első feléig terjedő fénykorának sajátos nemzetközi kontextus alapozta meg: a helsinki folyamattól a Varsói Szerződés összeomlásáig a világpolitikai történések egyik fontos része volt Kelet- és Közép-Európa akadémiai megismerése, ugyanakkor a közép európai országok atlanti, majd uniós integrációjával, valamint a balkáni térség pacifikációjával lehanyatlott az a fajta érdekeltség, amely a hungarológiának, mint a térségre irányuló komparatív tudományosság egyik rész-összetevőjének konjunktúrát biztosított. Az elmúlt évtized globális világpolitikai folyamatai ugyanakkor mind több európai országot is arra a felismerésre vezettek, hogy kihasználják és motiválják a feltörekvő és (elsősorban) ázsiai országok globális nyitást és kulturális expanziót megfogalmazó ambiciózus kulturális diplomáciai törekvéseit. A sokat emlegetett keleti nyitás általános európai jelenség, s súlyához mérten kell figyelembe venni a magyarságtudomány jövője szempontjából is.

4 Éppen ezért, - s nem utolsósorban egy újabb felívelő korszak alapjaihoz való hozzájárulás reményében, - a Balassi Intézet nemzetközi tevékenységének továbbra is kiemelt területe a külföldi egyetemeken működő magyarságtudományi (ún. hungarológiai) képzések támogatása. A vendégoktatók feladata, hogy a tantermi oktatás mellett kutatási projektekbe is bekapcsolódjanak, elősegítsék és erősítsék a magyar felsőoktatási intézményekkel történő kapcsolatépítést, hallgatóik magyarországi tanulmányútjait, és aktívan részt vegyenek a magyar kultúra megismertetésében, helyi kulturális programok szervezésében. Az elmúlt években, az ázsiai országok növekvő tudományos és kulturális szerepvállalásának következtében a Balassi Intézet szakmai kapcsolatrendszere is összetettebbé vált a hungarológiai képzést nyújtó külföldi egyetemekkel. Mindezek a folyamatok találkoztak a kormányzat támogató elképzeléseivel, amelynek értelmében a magyar kormány a külföldi oktatói álláshelyek létrehozására és támogatására jelentős többletforrást biztosított a évtől. A támogatás felhasználására a Balassi Intézet három fő célt fogalmazott meg: 1) Új lektorátusok nyitása. A Balassi Intézet célja, hogy a külföldön található magyar egyetemi képzési helyeket megkétszerezze Európában, az amerikai és az ázsiai kontinensen egyaránt. Már az idei 2013/2014-es tanévben - a keleti nyitás jegyében két új lektorátussal bővült a vendégoktatói hálózat: a Bakui Egyetemen és a Minszki Egyetemen. A további tervezett oktatóhelyek célországai: Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Moldova, Németország, Szerbia, USA, Kanada, Oroszország, Törökország, India, Japán, Kína. 2) Jelen pozíciók megőrzésére való törekvés. Az európai felsőoktatásban tapasztalható átalakulási folyamatok miatt sok helyen veszélybe kerültek az ún. kis szakok, így a hungarológiai oktatóhelyek is. A Vendégoktatói Hálózat egységes díjazási rendszerének kialakításával szeretnénk a vendégoktatói státuszt megbecsültté és vonzóvá tenni. 3) Erősebb integráció és komparatisztika. Akkor lehet a hungarológia megújítását célzó törekvésünk sikeres, ha találkozik az adott egyetem nem pusztán anyagilag motivált érdeklődésével, hanem saját tudományos és oktatási programjával, autonóm tudományos intézetként megfogalmazott fejlesztési stratégiájával és a társadalmi felelősségvállalásával, ha művelését integratív tényezőként értékeli a befogadó tudományos közeg. 4) A vendégoktatói tevékenység kibővítése kulturális tevékenységgel. A magyar nyelvi és hungarológiai képzés vonzóvá tételében jelentős szerepet játszhat kultúránk kincseinek megismertetése. Ezért fontosnak tartjuk, hogy támogassuk vendégoktatóinknak nem csupán oktatási és tudományos, hanem kulturális szervezőmunkáját is, fesztiválok, magyar napok, színházi- és filmbemutatók, koncertek és könyvvásárok szervezését, együttműködésben a külföldi magyar intézetek bővülő hálózatával. Jelen jubileumi kiadványunk ezeknek a törekvéseknek a szellemében ad tájékoztatást a Balassi Intézet hungarológiai és magyar nyelvi oktatási tevékenységéről. Hatos Pál 3

5 4

6 A Vendégoktatói 5 Hálózat A Balassi Intézet nemzetközi tevékenységének kiemelt területe a külföldi egyetemeken működő hungarológiai más megnevezéssel magyarságtudományi képzések támogatása. Világszerte több mint félszáz egyetemen lehet lektorátusi nyelvórák, egyetemi szakirányok és szakok keretei között magyar nyelvet tanulni és a magyar kultúráról ismereteket szerezni. A hagyományosan nyelvészeti, illetve filológiai profillal alapított szakok az utóbbi évtizedek igényeire reagálva új tudományterületek felé is nyitottak, interdiszciplináris szemléletük dominánsabbá vált, a finnugor tanszékek mellett egyre inkább közép-európai, társadalomtudományi, tranzitológiai képzést és kutatásokat kínáló intézetekben kapnak helyet. E változások következtében a Balassi Intézet szakmai kapcsolatrendszere is egyre összetettebbé válik a hungarológiai képzést nyújtó külföldi egyetemekkel. A Balassi Intézet a Nemzetközi Hungarológiai Központ jogutódjaként több mint harminc külföldi egyetemre küld Magyarországról vendégoktatókat, akik évente hallgatónak tartanak kurzusokat. A vendégoktatók feladata, hogy a tantermi oktatás mellett kutatási projektekbe is bekapcsolódjanak, elősegítsék a magyar felsőoktatási intézményekkel történő kapcsolatépítést, hallgatóik magyarországi tanulmányútjait, és aktívan részt vegyenek a magyar kultúra megismertetésében, helyi kulturális programok szervezésében. A Balassi Intézeten belül a Vendégoktatói Iroda látja el a Vendégoktatói Hálózat működtetésével kapcsolatos feladatokat, az általában négy évre szóló kiküldetésben lévő kollégák ügyeinek intézését. Az Iroda végzi a pályáztatással és a szakmai felügyelettel kapcsolatos teendőket, megszervezi a taneszköz-ellátást, elősegíti

7 6 az információáramlást, és minden évben augusztus végén megrendezi a vendégoktatók éves értekezletét. A Balassi Intézet a külföldi hungarológiai képzéseket a Vendégoktatói Hálózat fenntartása mellett más módon is támogatja: Budapesten komplex magyar nyelvi és hungarológiai részképzést működtet, nyári egyetemet szervez, tananyagokat fejleszt, szakmai periodikák megjelenését támogatja, továbbképzéseket tart, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodáján keresztül magyarországi graduális, posztgraduális és kutatói ösztöndíjakat nyújt a külföldi magyar szakos hallgatók és hungarológus szakemberek számára. A vendégoktatói munka háttere A Vendégoktatói Hálózat a magyar kulturális diplomácia egyik eszköze; célja a magyarság jó hírének terjesztése. A vendégoktatók (lektorok és vendégtanárok) néhány kivételtől eltekintve a magyar és a fogadó ország oktatási minisztériuma között létrejött tárcaközi, valamint intézményközi oktatási munkaterv keretében, kölcsönösségi alapon tanítanak külföldi egyetemeken. Cserébe magyar egyetemek fogadják az adott ország lektorait, társadalombiztosítással járó munkaviszonyt létesítenek velük, bért és lakhatási támogatást fizetnek nekik. Feladatok A fogadó egyetemen végzett oktatói feladatok szerint kétfajta vendégoktatót különböztetünk meg: 1) a lektor elsősorban magyar mint idegen nyelv órákat tart, 2) a vendégtanár elsősorban magyar irodalom- és/ vagy nyelvtudományt, illetve egyéb hungarológiai tárgyakat tanít. Az óraszámot, az órarendet, illetve az oktatás tartalmát a fogadó intézmény határozza meg. Az oktatás mellett mind a lektor, mind a vendégtanár számos további feladatot végez: - részt vesz az őt fogadó szervezeti egység/tanszék tudományos munkájában és közösségi életében (pl. ünnepségek [március 15., október 23. ], a Magyar Kultúra Napja [jan. 22.], illetve a Költészet Napja [ápr. 11.] alkalmából); - segíti a diákokat pl. diákműhelyekkel, diákkonferenciákkal, nyelvvizsgák, ill. órán kívüli hungarológiai programok szervezésével; - segíti a helyi oktatók magyarországi tudományos kapcsolat-rendszerének kiépítését, bővítését; - felvilágosítást nyújt a magyarországi pályázati lehetőségekről, segít a pályázatok elkészítésében; - ha lehetőség van rá, nagyobb közönségnek is szervez kulturális programot (adott esetben a

8 helyi magyar intézettel, külképviselettel együttműködve), ezekről sajtóanyagot küld a BI-nek; - kapcsolatot tart a BI Vendégoktatói Irodájával az erre rendszeresített fiókon keresztül, és határidőre megküldi a kért iratokat, beszámolókat, dokumentumokat; - részt vesz az éves vendégoktatói konferencián, illetve adott esetben a BI kutatási és egyéb projektjeiben; - megbízása lejártakor segíti utóda felkészülését és átadja neki mindazokat az információkat, amelyekre munkájához és zökkenőmentes beilleszkedéséhez szüksége van. Támogatások: Taneszköz-támogatás A BI pénzügyi lehetőségei függvényében folyóirat-előfizetéssel, tankönyvek és egyéb oktatási segédanyagok biztosításával támogatja a vendégoktatót fogadó intézmények hungarológiai könyvtárát. Szállás A BI szabad kapacitása erejéig térítésmentes szálláslehetőséget biztosít a vendégoktatók által szervezett tanulmányutak résztvevőinek. Vendégoktatók a Magyar Kultúráért program Az elmúlt években a Balassi Intézet által az oktatási tárca kétoldalú munkatervei alapján külföldre kiküldött, az őket fogadó egyetemen magyar mint idegen nyelvet, nyelvészetet és irodalomtudományt oktató lektoroknak és vendégtanároknak lehetőségük nyílt kulturális programok szervezésére az NKA miniszteri keretéből biztosított forrásoknak köszönhetően. A program nagymértékben hozzájárult a magyar kultúra külföldi megismertetéséhez és a külföldi magyarságtudományi tanszékek és szakmai műhelyek nagyobb láthatóságához. Ezért ezt a fontos projektet a Balassi Intézet 2014-ben folytatta. A Vendégoktatók a Magyar Kultúráért 2014 program célja a magyar kultúra és tudomány külföldi népszerűsítése céljából nagyobb közönségnek szervezett projektek kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok, filmvetítések, hangversenyek, koncertek, kiállítások, kiadványok támogatása. A programjavaslatokat a döntés időpontjától függően általában a naptári év elején kéri be az Intézet a vendégoktatóktól. Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek: Ösztöndíjak, tanárcserék, tantervfejlesztés, stb. MÖB-ösztöndíjak hallgatóknak és oktatóknak 7

9 8 (www.scholarship.hu): részképzések, nyári egyetemek, kutatói ösztöndíjak BI pályázatai (hungarológia, műfordító; egyetemi előkészítő, magyar származású fiatalok ösztöndíjai) Erasmus (az Egész életen át tartó tanulás program / Life-long Learning programme része: Erasmus ösztöndíjakra, ill. tanári mobilitási ösztöndíjakra a küldő intézménynél lehet pályázni, azzal együttműködve Ceepus (www.tka.hu) Domus Hungarica (http://www.domus.mtaki.hu/) Visegrádi Alap (www.visegradfund.org) Műfordítótáborok (Magyar Fordítóház: József Attila Kör: Az adott ország saját, mobilitást ösztönző pályázatai és az országban működő alapítványok, stb. Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodája (volt Magyar Könyv Alapítvány) Kultúrpont Iroda (www.kulturpont.hu) Hungarológiai levelezőlista A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nyílt hungarológiai levelezőlistát tart fenn: (http://nmtt.hu/kapcsolat.html). Feliratkozni a https://mail.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/hungarologia-l címen lehet. A BI oktatási programjai Nyári egyetem (2 vagy 4 hét): heti 20 nyelvóra, 3-4 hungarológiai előadás, tanulmányi kirándulások (14 ECTS kreditpont). Tízhónapos hungarológia-részképzés egyetemi hallgatóknak (26 55 ECTS kreditpont; különböző nyelvi szinteken). Speciális magyar nyelvi magyarságismereti képzés a nyugati magyar diaszpórából érkező hallgatóknak. Egyéves műfordító program fiatal (mű)fordítóknak. Egyéves egyetemi előkészítő külföldieknek, akik magyarországi egyetem magyar nyelvű képzésén szeretnének továbbtanulni (900 órás kurzus magyar nyelvből és a választott szakiránynak megfelelő szaknyelvből). Egyéves egyetemi előkészítő Kárpát-medencei és a nyugati diaszpórából érkező fiataloknak, akik a magyar nyelvű, államilag finanszírozott magyar felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Magyar mint idegen nyelv: órás nyelvtanfolyamok minden nyelvi szinten, különböző intenzitással.

10 9

11

12 Franciaország 11 poznań varsó budapest szófia krakkó kairó

13 12 A magyar nyelv oktatása Franciaországban A francia felsőoktatás modern kori történetében már több mint száz évvel ezelőtt felbukkant a magyar nyelv oktatása: Kont Ignác 1902-től tartott a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos kurzusokat a Sorbonne-on, és csupán korai halála volt akadálya annak, hogy magyar oktatási hely jöjjön létre Párizs legrangosabb egyetemén. A két háború közötti magyar politikának folyamatos törekvése volt, hogy magyar oktatási helyet hozzon létre Párizsban, ez azonban kezdetben csak a Keleti Nyelvek Főiskoláján, a mai INALCO elődjén sikerült, majd 1937-től a lille-i egyetemen, 1939-től Nizzában indul magyar vonatkozású képzés. A háború alatt Lyonban, majd Grenoble-ban, ban Strasbourgban nyílik magyar oktatóhely ben kormányközi egyezmény alapján nyílik meg az Egyetemközi Magyar Központ a Paris 3 Sorbonne Nouvelle Egyetemen, amely a nyelvoktatás mellett immár irodalomtörténeti és történelmi kurzusokat is kínált, és komoly hadállása volt (és ma is az) a franciaországi hungarológiának. A magyar

14 vonatkozású oktatóhelyek létrehozása ezután sem állt meg: ben a bordeaux-i egyetemen, majd a nagy múltú Politikatudományi Főiskola 2001-ben megnyílt dijoni kampuszán is elindult a magyar nyelv oktatása. Ezen oktatóhelyek közül több mára megszűnt (Lyon), vagy csak rövid ideig létezett (Grenoble), vagy az egyetem megszakította az együttműködést a Balassi Intézettel (Bordeaux, bár itt lektor van), és máshonnan is nyugtalanító hírek érkeznek. Az elmúlt években azonban a lektori hálózatot sikerült stabilizálni, és talán remény van új oktatási helyek kialakítására is. Jelenleg a felsőoktatás keretein belül magyarul tanulók száma kb fő lehet. Ezenfelül magyaroktatás zajlik vidéki egyesületekben is, illetve a Párizsi Magyar Intézetben, ahol szemeszterenként diák tanul 12 csoportban. Néhány évvel ezelőtt volt magyaroktatás a Politikatudományi Főiskola párizsi kampuszán is. Lássuk az egyes oktatási helyek jelenlegi helyzetét. CIEH, Paris 3 Sorbonne Nouvelle Az oktatás csak 1967-ben Jean Perrot vezetésével indulhatott meg. Az egyetemközi központot (jelenleg CIEH & CIEFi) 1985-ben alapították, és Jean Perrot vezette 1997-ig. A magyaroktatás 2013-ig az ILPGA (Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et Appliquées), 2013 szeptembere óta a LEA (Département de Langues Etrangères Appliquées) keretei között folyik. A képzés BA és MA szintű diplomát ad idegen nyelvekből, magyar szakiránnyal. Egy egyetemi tanár és egy lektor tanítja a magyar nyelvet. A 2013/14-es tanévben e keretek között 15-en folytattak hungarológiai tanulmányokat. Ezenfelül az oktatási hely rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat, könyvtára pedig (ahol a könyvtáros bérének felét és a könyvutánpótlást a Balassi Intézet biztosítja) 6000 kötetével a 13

15 14 legnagyobb magyarságtudományi könyvtárak közé tartozik Franciaországban (a Francia Nemzeti Könyvtár, az INALCO és a Párizsi Magyar Intézet Könyvtára mellett). A lektor 2014-ig Gárdosi Rita volt. Idegen nyelvek és civilizációk főiskolája INALCO Aurélien Sauvageot, az első magyar francia nagyszótár szerzője Budapestről való visszatérése után alapította meg a magyaroktatást az akkor még Langues Orientales (kb. Keleti Nyelvek Főiskolája ) névre hallgató intézményben. Az intézmény évtizedeken keresztül (és ma is) a franciaországi magyaroktatás egyik legfontosabb intézménye, amely teljes vertikumú képzést nyújt diákjainak. A közép-európai tanszékcsoport (Département Europe Centrale et Orientale) alá tartozó oktatási helyen 3+1 fő oktatja a magyar nyelvet, nyelvészetet, egyikük kétoldalú megállapodás alapján érkező magyar lektor. Az intézet BA, MA szinten is oktat, illetve PhD képzésre is jogosultsága van. Jelenleg a magyar szakon tanulók tényleges létszáma 18 fő. Az tanszék rendszeresen szervez magyar estet, évzáró előadást, nyílt napot, ezzel is népszerűsítve a magyar nyelv oktatását. Az INALCO egyetemi könyvtára (BULAC) mintegy 7800 kötetnyi magyar állománnyal rendelkezik, és az anyagnak van magyar referense. A lektor 2013 óta Csontos Nóra. Lille, Université Charles de Gaulle Lille 3 Hincz Győző, egykori Eötvös-kollégista, indította be a magyaroktatást az egyetemen még a második világháború előtt. Ebben az időben az észak-franciaországi bányavidék, illetve textilipar vonzotta a magyar kivándorlókat, így jelentős magyar telepek jöttek létre Lille, Roubaix, Lens vidékén, ahol élénk magyar közösségi élet is folyt. A magyar lektorátus jelenleg az Idegenynyelvi Tanszékcsoport alárendeltségébe tartozik, ezen belül is a romanisztikai, szláv és keleti nyelvi csoportba (UFR, Langues, Littératures et Civilisations Étrangères Études Romanes Slaves et Orientales). Képzéseiről bizonyítványt állíthat ki. A 2014 tavaszi félévben 10 fő tanult magyarul, köztük egy speciális, szeniorokból álló csoport is. A lektorátus részesül a BI könyvszállítmányaiból, ez képezi alapját a néhány tucat kötetből álló lektorátus könyvtárnak. A lektor 2010 óta Krizsán Enikő. Strasbourg, Université de Strasbourg Az egyetemen 1960 óta van magyaroktatás, amikor Hunyadi István, a később jó nevet szerzett történész alkalmazásával megindult a magyaroktatás a városban, mely az 1956 utáni menekülthullám egyik fontos állomása lett. Az idegennyelvi fakultás keretei között a magyar lektorátus önálló tanszékként működik. A lektor

16 államközi szerződés keretében érkezik. A lektorátus egyetemi végbizonyítványt adhat ki nem szakosoknak és oklevelet a magyar szakosoknak. A lektorátus mintegy 220 főt oktat, akik közül a 2014-es tavaszi félévben 123 fő tanult magyarul, és a francia nyelvű magyar civilizációs, országismereti kurzusra 63-an jártak. A városban élénk magyar egyesületi élet zajlik, az Európa Tanács melletti hivatalos magyar képviselet támogatásával. A lektorátus diákjai általában aktív résztvevői a magyar filmklubok alkalmainak, az irodalmi és zenés rendezvényeknek. A tanszék kb kötetes saját könyvtárral rendelkezik. A lektor 2014-ig dr. Szépe Judit, 2014 őszétől Józan Ildikó. Lyon, Université Lyon 3 Lyonban 1942-ben indult az egyetemi magyaroktatás, amely 2011 júniusában szűnt meg. Először önálló magyar lektorátus volt könyvtárral együtt, majd a szláv nyelvek tanszéke alá került. A Nyelvi Kar keretébe tartozott. Rádi Ildikó egyéni szerződéssel érkezett. A 2010/11- es tanévben 24 hallgató volt a három évfolyamon. Az egyetemi könyvtár magyar állományát a helyi magyar egyesület mintegy 4000 kötetes könyvtára vette át. Bordeaux, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 A magyaroktatás 1987-ben indult, és a germanisztikai, ill. szláv intézet égisze alatt működik, a kiadható végbizonyítvány nem számít egyetemi oklevélnek. A képzésnek általában hallgatója volt. Az egyetem 2012-ben nem fogadta el a BI által javasolt lektorokat, és saját hatáskörben vett fel egy magyar nyelvtanárt. A lektor 2012-ig Varga Róbert volt, azóta Aubert-Krakker Ágnes. Dijon Politikatudományi Főiskola, Közép-európai Campus A Sciences Po nagy reformjának keretében 2001-ben indult el a magyar nyelv oktatása Dijonban. A képzés diplomát nem ad, csak választható nyelvként vehető fel. Általában fő tanulja a magyart. A lektor Pawlowski Judit. Ablonczy Balázs 15

17

18 poznań 17 krakkó szófia budapest varsó franciaország kairó

19 18 A poznańi magyar szak A történetéből A magyarokat és lengyeleket összekötő ezeréves barátság abban is megnyilvánul, hogy Lengyelországban, ahol nincs számottevő magyar kisebbség, három önálló egyetemi magyar szak működik. Közülük az Adam Mickiewicz Egyetemen (UAM) 1992-ben alapított szak a legfiatalabb. Az egyetemi magyartanítás története a harmincas évekig nyúlik vissza, amikor egy rövid ideig létezett lektorátus az UAM-en. A magyar szak megalapításának gondolata a 70-es években merült fel, miután Jerzy Bańczerowski Czesław Kudzinowski professzor javaslatára finnugrisztikából doktorált az ELTE-n, de csak a 90-es évek elejére érett meg erre a helyzet. A poznańi 56-os események megünneplésére ben ide látogatott Engelmayer Ákos, az akkori varsói magyar nagykövet. Ekkor született javaslat a magyar szak megalapítására, s az egyetem nyitott volt a megvalósításra. Az első évfolyam 1992 őszén kezdte meg tanulmányait. A szak oktatását biztosító kis tanszéki csoportot Brendel János művészettörténész vezette, aki még diákként került ki 1956 után Poznańba től ez tanszékké alakult, melynek vezetését Jerzy Bańczerowski professzor vette át, aki kezdettől fogva felelős volt a szak oktatási programjáért, s egyúttal a Nyelvészeti Intézet igazgatója is volt (ma is ennek keretében működik a magyar szak). Nyugdíjba vonulása után, a 2005 óta immár Finnugor Tanszék élére 2010-től Koutny Ilona került, aki az EL- TE-n doktorált s dolgozott közel 10 évig, majd 1994-től az UAM munkatársa lett, s 2009-ben habilitált. Az alapító kollégák közül Jolanta Jarmołowicz, ismert műfordító dolgozik ma is a tanszéken (több mint 20 kortárs magyar drámát ültetett át lengyel nyelvre, melyek nagy részét színházakban is bemutatták). Hallgatóink

20 több generációját vezette be a fordítás rejtelmeibe. Az első 10 évben Gizińska Csilla (jelenleg a varsói magyar tanszék vezetője) szerettette meg a poznańi diákokkal a magyar irodalmat. A Balassi Intézet rendszeresen küld magyar lektort, akik közül Nagyné Fórizs Emília 6 évet, Dávid Mária pedig (két részletben) 10 évet töltött nálunk nagy lelkesedéssel és szakavatottan oktatva a magyar nyelvet és kultúrát. Németh Szabolcs a lektori munka után továbbra is itt tanít. Új lektorunk Pap Dániel. A többi kolléga (Karolina Kaczmarek, Aleksandra Muga, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Paweł Kornatowski és Robert Bielecki) már itt végzett és doktorált. Jelenleg is van egy doktoranduszunk. A magyar szak programja és profilja A magyar szak ( magyar filológia ) a magyar nyelv tanításán kívül a magyar nyelvészet, irodalom, történelem és kultúra átadására összpontosít, mint a filológiák általában. A jelenlegi program nagymértékben hasonlít a 2010-es THL2-ben megjelenthez. Az első tíz évben jelen volt a szak programjában a művészettörténet is Brendel Jánosnak köszönhetően. Koutny llonával kezdetét vették a szótártani munkálatok, melynek eredményeként megjelent a szak dolgozóinak (Koutny Ilona, Jolanta Jarmołowicz, Gizińska Csilla és Fórizs Emília) közös munkája, a Magyar lengyel tematikus szótár 2000-ben. Ezt az új szerkezetű szótárt, amely a nyelvtanítás tapasztalatain nyugszik, s annak céljait szolgálja, megelégedéssel használják Lengyelországban a magyar szakokon és Magyarországon a lengyel szakokon. Ezeket kisebb, 3- nyelvű tematikus szótárak követték Koutny Ilona szerkesztésében, s több szakdolgozat született (még ázsiai nyelvekre is alkalmazva), egy-egy terület kulturálisan is meghatározott szókincsének a kidolgozására. A szótárkészítés megint aktuális feladattá vált, ezúttal az ellenkező irányú szótár kidolgozásának előmunkálatai kezdődtek meg. A fordítás oktatása kezdetektől fogva fontos része volt a programnak. A hallgatók ízelítőt kapnak mind a szakfordításból, mind a műfordításból. Jolanta Jarmołowicz a műfordítást gyakoroltatja, sőt, a jobb fordításoknak igyekszik nyilvánosságot adni ban egy, a diákokkal közös drámakötetet adott ki lengyelül. Karolina Kaczmarek a jogi nyelvvel és szövegekkel foglalkozik, és ebbe vezeti be a diákokat a lengyelre való fordítást gyakoroltatva. A szaknyelvoktatásban az üzleti nyelv és a tudományos nyelv alapjai is helyet kapnak. Magyar és lengyel összevetésben a pragmatika, valamint a nyelv és kultúra tárgyak színesítik a mesterképzés programját. Oktatómunkánkhoz nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a Balassi Intézet könyvküldeményei. 19

21 20 Az első közel tíz évben kétévenként volt felvétel a magyar szakra, azóta évenként kb. 20 diák kezdi meg a tanulmányait a magyar alapszakon. A mesterszakon már csak 5-8 hallgató indul, ami veszélybe sodorhatja a képzés állandó működését. A szakdolgozatot az alapszakon lengyelül írják a diákok, a mesterszak végén viszont már magyarul. Az elmúlt 22 évben mintegy 150 diák végezte el a magyar szakot. A hallgatók tanulmányaik során legalább egy félévet Magyarországon töltenek ösztöndíjjal, államközi szerződésen keresztül az ELTE-n, a Balassi Intézetben vagy Erasmus szerződés keretében Pécsett, illetve más partnerünknél. A magyar kultúra terjesztése A szak mindennapjait ünnepi műsorok tarkítják (karácsony, farsang, március 15. és október 23.), melyet a lektor szokott szervezni. Karácsonykor nemcsak a

22 magyar és finn szak diákjai, illetve oktatói gyűlnek öszsze, hanem a poznańi magyarok és a magyar kultúra iránt érdeklődők is eljönnek hozzánk, pl. a Poznańban működő Piroska magyar néptáncegyüttes képviselői. Többször jártak Poznańban magyar írók (többek között Spiró György, Háy János, Egressy Zoltán), az ilyen jellegű nyilvános találkozók lehetőséget adnak diákjainknak, valamint az érdeklődőknek a magyar kultúra közvetlen megismerésére. Voltak filmvetítések is. Több iskolában volt magyar program, melynek lebonyolításához mi nyújtottunk segítséget. Konferenciákat is szerveztünk az elmúlt években ben a Lengyel Magyar Barátság Napja alkalmából, melynek színhelye Poznań volt, mind a nagyközönségnek szóló, lengyel nyelvű nyilvános előadásokat, mind magyar nyelvű nemzetközi tudományos konferenciát mi rendeztünk. Ezeknek az anyagát egy magyar és egy lengyel nyelvű kötetben adtuk ki (Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás) májusában megint csak egy nemzetközi szimpóziummal ünnepeltük szakunk 20 éves évfordulóját, melyen lengyelországi magyar szakos kollégáink és több országbeli Erasmus partnereink vettek részt, továbbá Háy János, akinek műveiből a diákjaink fordítottak. Ez alkalommal egy közismert lengyel színész közreműködésével került sor a felolvasásra (képes beszámoló a Facebook oldalunkon Filologia Węgierska UAM látható). Munkájuk elismeréseként korábban Brendel János, 2011-ben pedig Bańczerowski professzor és Jolanta Jarmołowicz kapott magas rangú magyar állami kitüntetést. Koutny Ilona 21

23

24 Varsó 23 franciaország budapest szófia poznań krakkó kairó

25 24 Magyar sziget Varsóban A Varsói Egyetem Magyar Tanszéke Ha valaki szeretne ellátogatni a varsói Magyar Tanszékre, a város szívében találja, nem messze a Visztula partjától, ahonnan egyszerre nyílik kilátás a Királyi Vár vörös épületére, s a Kultúra és Tudományok Palotájának tornyára, egy hamisítatlan posztindusztriális stílusban épült, 21. századhoz méltó módon korszerű, tetőtérben függőkerttel, egy valódi üvegpalotában, melynek üveghomlokzatában tükröződik az Egyetemi Könyvtár nem kevésbé impozáns látványa. A Neofilológiai Kar csaknem kétéves, új épületének 2. emeletén működik a Magyar Tanszék, ahol kb. 100 lengyel ajkú hallgatót 12 oktató vezet be a magyar nyelv szépségeibe, tanít irodalomra, nyelvészetre és kultúrára. A Varsói Egyetem Magyar Tanszéke a Lengyelországban működő három magyar szak közül (Varsón kívül Krakkóban és Poznańban) nem csupán a legrégebbi hagyományokra tekint

26 vissza, de egyben a legnagyobb hungarológiát oktató műhelynek is számít. A Varsói Egyetemen már a két világháború közötti időszakban működött magyar nyelvű lektorátus, melyet Divéky Adorján alapított, aki a magyar nyelv oktatásán kívül különös hangsúlyt fektetett Magyarország történelmére és a lengyel magyar történelmi kapcsolatok kutatására között Korompay Emánuel lett a magyar nyelv lektora, aki az első magyar lengyel és lengyel magyar szótár szerkesztője is volt egyben, de sajnos, a 2. világháború kitörése meghiúsította a szótár megjelenését. Maga Korompay tragikus halált halt: kettős állampolgársága okán, mint lengyel tisztet 1940-ben Charkov mellett a szovjetek kivégezték. Ezzel magyarként osztozott a katyńi foglyok sorsában. (Az Egyetem főkampuszához tartozó egyik épület falán emléktábla őrzi a tragikus sorsú magyar lektor emlékét.) A Varsói Egyetemen csak tíz év múlva, 1949 szeptemberében nyitották meg újra a magyar nyelv lektorátusát, melynek vezetője Csapláros István lett, aki egyben a Magyar Kulturális Intézetet is irányította. A Varsói Egyetem Filológiai Karán 1952-ben alapították meg a Turkológia Tanszék keretén belül a Magyar Filológiai Műhelyt (Zakład Filologii Węgierskiej), melynek vezetésével Jan Reychman történészt, orientalista professzort bízták meg. Az újonnan indított magyar szaknak összesen 3 munkatársa volt, Reychman professzoron kívül Csapláros István, valamint a lektor tisztségét betöltő, Magyarországról kiküldött Jan Sobolewski. Az első évfolyam tízegynéhány hallgatóval indult, közöttük volt Andrzej Sieroszewski, a Magyar Tanszék későbbi professzora és vezetője, illetve Jan Ślaski, a lengyel magyar olasz reneszánsz kapcsolatok elismert kutatója. Az első évfolyam figyelemre méltó volt abból a szempontból is, hogy közöttük voltak többen is, akik középiskolai tanulmányaikat még a háború alatt menekültként Magyarországon folytatták, illetve olyanok, akik az 50-es évek elején politikai okok miatt más szakokra nem kerülhettek be. Érdekesség, hogy az újonnan induló magyar szak tanulmányi programjában szerepelt a Bevezetés a magyar kultúrába és folklórba nevezetű tantárgy hasonló, inkább a kulturális antropológiához, mintsem a filológiához tartozó tantárgy egyetlen más nyelvi szakon sem fordult akkoriban elő. A varsói magyar szakosok első generációját személyesen is megérintették az 1956-os magyar forradalom eseményei. A hallgatók egy része Reychman profeszszor vezetésével még október 1-jén tanulmányútra utazott Magyarországra, akik november 1-ig (csak ekkor térhettek haza) Budapesten élték át az eseményeket, s az ott tapasztaltak is ösztönözték őket arra, hogy haza- 25

A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA

A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA 46 Koutny Ilona Koutny Ilona * A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA 1. Történeti áttekintés A poznańi Adam Mickiewicz Egyetem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) magyar szakja 1992-ben jött létre

Részletesebben

Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya

Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám: 597023 - megnevezése:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma OLASZORSZÁG RÓMAI EGYETEM SÁRKÖZYPÉTER: A magyar nyelv és irodalom oktatása Olaszországban A korábbi sporadikus kezdeményezésektől, valamint a XIX. század utolsó negyedének fiumei helyzetétől eltekintve

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A Balassi Bálint Intézet(3) vezetője szerint a "magyar mint idegen nyelv" oktatásának komoly piaca lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás után. szervezet(12)

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet Cserediákprogramok JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet CSEREDIÁK- PROGRAMOK Felsőoktatási tájékoztató füzet 2015 A legismertebb, hazánkban is működő cserediákprogramokról

Részletesebben

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái Kertész Kata egyetemi hallgató ELTE BTK és PPK Bemutatkozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak Az EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi-Albert Orvostudományi és Gyógyszerészeti Centrum Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképző

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak Székely Ágnes, Tempus Közalapítvány Budapest, 2017. április 5. Tempus Közalapítvány

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

I ÉSPÉ de I Académie de Versailles Szakmai beszámoló

I ÉSPÉ de I Académie de Versailles Szakmai beszámoló I ÉSPÉ de I Académie de Versailles Szakmai beszámoló 2015. március 30. április 4. Készítette: Nyiri Erzsébet nyelvtanár I. Általános információk A tanulmányút célja a pedagógusképzés szerkezetének és tartalmának

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

ABalassi Bálint Intézet 2002. május 31-én rendezte meg tudományos

ABalassi Bálint Intézet 2002. május 31-én rendezte meg tudományos 114 N Y E L V É S K U L T Ú R A A X X I. S Z Á Z A D B A N A Balassi Bálint Intézet és társintézményeinek tudományos szimpóziuma ABalassi Bálint Intézet 2002. május 31-én rendezte meg tudományos szimpóziumát,

Részletesebben

NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN. Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához

NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN. Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához A nyelvoktatás jelenlegi helyzete a felsőoktatásban Nincs szabályozva a rendszere Nincs mindenhol Ahol van nem

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

(4 félév, 20+30=50 kredit; nappali)

(4 félév, 20+30=50 kredit; nappali) Érvényes: 201/201 tanévtől Mintatanterv kód: BJPSP1201BASPN, BJPSP2201BASPN, BFSSP1201BASPN, BFSSP2201BASPN, BJPSP3201BASPN, BJPSP201BASPN Mintatanterv keleti nyelvek és kultúrák BA szakos hallgatók számára

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Bevezetés... 2 A program átfogó céljai... 2 A program felépítése, támogatható tevékenységek... 2 A program tervezett menetrendje...

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják.

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program keretében idén öt hálózaton belül hirdetünk meg ösztöndíjas helyeket partneregyetemeinkre, a 2014/2015-ös

Részletesebben