ahonnan a Sió felé kitárulkozó tájon lélekben egészen a Dunán túlra, a Petõfit idáig röptetõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ahonnan a Sió felé kitárulkozó tájon lélekben egészen a Dunán túlra, a Petõfit idáig röptetõ"

Átírás

1 orokseg_0805_0516.qxp :39 Page 2 2 ÖRÖKSÉG Fotó: Rúhl Gizella Lehet-e örökség a Nagyszederfa? Már hogyne lehetne. Csak éppen hozzá kell képzelnünk a Lázár Evin teremtette tündérvilágot, azt a Rácpácpusztát, juharral, gazzal, búzavetéssel benõtt, eltemetett a történelem és az idõ. Képzeljük mellé amelyet szegélyezett még a Sárszentlõrincrõl Pálfa felé vezetõ akác- és gledicsiafákkal utat is, ahonnan a Sió felé kitárulkozó tájon lélekben egészen a Dunán túlra, a Petõfit idáig röptetõ Kiskunság felé is elláthatunk. Itt áll a ki tudja, hány esztendõt, évtizedet, vagy tán még századot is megért Nagyszederfa, a szelíden egymásba ölelkezõ tolnai dombok egyikén, a valamikori uradalmi puszták világának egyre gyorsabban fogyó jelképeként. Félig kiszáradt, görcsökbe öregedett fa ez. Mellõle eltûntek a cselédházak, elbontották az istállókat és mûhelyeket, nyoma sincs már a góréknak és magtárnak. Csak a föld maradt. A Nagyszederfa azonban még áll. A sárszentlõrinci önkormányzat úgy döntött tavaly, hogy megemlékezésül rendbe hozza a fa környékét, s ott alakul majd az író születésnapján a Lázár Ervin Baráti Kör és minden évben ott (is) találkoznak megaz író barátai. Ez történt most, május 4-én. (Mindehhez, csak úgy mellékesen, színvonalas képzõmûvészeti kiállítást is rendeztek a faluban élõ vagy a faluhoz és az íróhoz kötõdõ mûvészek alkotásaiból és két napon át tartó programot állítottak össze.) Örökségvédelem? Az. A szellemi, lelki örökség védelme. A hagyományé.

2 ÖRÖKSÉG Közép-európai panoráma 3 Közép-európai örökség Európai örökség interjú dr. Marosi Ernõvel NAGY ZOLTÁN EZZEL A CÍMMEL TÖBBNAPOS, JÓL SZERVEZETT ÉS ELÕKÉSZÍTETT KONFERENCIÁT RENDEZETT A TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL, A KRAKKÓI NEMZETKÖZI KULTURÁLIS KÖZPONT, A KOMÁROMI PALATINUS POLGÁRI TÁRSULÁS ÉS AZ MTA KUTATÁSSZERVEZÉSI INTÉZETÉNEK KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL. A TÖBB KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMBÓL ÉRKEZETT ELÕADÓK SOK OLDALRÓL MEGKÖZELÍTVE, SZÉLES KÖRÛEN FOGALMAZTÁK MEG A TANÁCSKOZÁS CÍMÉÜL VÁLASZTOTT, AZ ÉPÍTETT ÉS SZELLEMI, ILLETÕLEG TÁRGYI ÖRÖKSÉG FOGALMÁRÓL KIFEJTETT ÁLLÁSPONTJAIKAT. (KÖVETKEZÕ SZÁMAINKBAN FOLYAMATOSAN KÖZÖLJÜK AZ EGYES ELÕADÁSOK RÖVIDÍTETT, SZERKESZTETT VÁLTOZATAIT.) AZ ELSÕ NAPON A DELEGÁCIÓK KÖSZÖNTÉSE ÉS PROGRAMADÓ NYILATKOZATA UTÁN DR. MAROSI ERNÕ AKADÉMIKUS A MÛVÉSZETFÖLDRAJZ JELENTÕSÉGÉ- RÕL TARTOTT ELÕADÁST. Az igazán régi az egyetemes......az örökségen többfajta nemzeti kultúra osztozik. ÖRÖKSÉG: Miért fontos a mûvészeti földrajz, mit takar ez a fogalom és mi a célja? Azért hoztam szóba, mert jó tudni bizonyos térbeli alapfogalmakat, amikor területeket fedõ jelenségekrõl vagy törekvésekrõl van szó, mindenekelõtt azt kell tisztáznunk, hogy ezekben a területekben mi a történelmileg vagy érzékelhetõen közös, és másodsorban azt, hogy ezeket a területeket mekkoráknak képzeljük el. Ebben a régióban a történelem során a határok többször változtak. Az államalakulatoknak kétféle szerepe lehet, az egyik az a természetes törekvés, hogy az állam szeretné egységesnek látni a maga kultúráját, a másik az, hogy a sokféleséget lássuk meg ezekben a területekben. Mi szeretjük a tizenkilencedik századi magyar államiság egységét feltételezni. Történelmileg ez sem áll, történelmileg nagy különbségek vannak az egyes magyar területek között. Nehéz például a Dunántúlt, a maga sokszínûségében Erdélyt, vagy akár a Felvidéket egységes mûvészeti fogalomnak elképzelni. (Ez utóbbira ma éppen Szlovákia tesz kísérletet.) Jogos ezeknek a részben helyi, részben nem csak a földrajzból következõ történelmi adottságoknak a figyelembevétele. ÖRÖKSÉG: Meghatározhatók-e minimális területi egységek? Talán legegyszerûbb, amit ez a tanácskozás is célul tûzött ki: Közép-Európa vagy annak keleti részének meghatározása. Ezt a Szovjetunió idejében egyszerûen csak Kelet-Európának mondtuk, ma posztkommunista szférának. Úgy gondolom, ennek a durva megközelítésnek nincs értelme, bár bizonyos sorsközösséget is kifejezhet. Ma inkább közép-nagy területekkel dolgozunk. Kiváló példát hozott erre Kovács András amikor rámutatott, hogy a 17. századi erdélyi mûvészetben nem valamiféle betokosodott reneszánsz utóélet jelentkezik, hanem modern magyar impulzusok, egy kulturális régióba fogva a Felvidéket: Lõcsét, Sárospatakot és Gyulafehérvárt, Kolozsvárt és Nagyváradot. Már akkor is átmegy a 17. századi politikai határokon. ÖRÖKSÉG: Vannak-e, s ha igen, melyek a meghatározó elemei egy táj mûvészeti egységének? Ezt könnyebb érezni, mint kimutatni. Ez szellemi tényezõ, ezt érezni és átélni lehet. Nehezen formalizálható dolgok, bizonyos jegyeket kivetíthetünk a térképre, de ezek így mechanikusak, túlságosan tipizáltak s nem biztos, hogy a lényeget érintik. A mûvészetföldrajz legfontosabb tanulsága, hogy nem a jelenkori államoknak a területérõl, nem jelenkori közigazgatás osztásaiból kell kiindulni, hanem azokból a természetes összefüggésekbõl, amelyek történeti jellegûek és részben a természeti földrajz által meghatározott kapcsolatok. A mûvészetföldrajz legfontosabb tanulsága az lehet, hogy gondolkozzunk olyan régiókban, amelyek a határokat segítenek átszellemíteni. ÖRÖKSÉG: Nem nyújthat-e némi támpontot ehhez a népmûvészet? A népmûvészet kora a tizenkilencedik század, s ennek a népiségre, a nemzetiségre vonatkoztatása segített tisztázni a nemzeti sajátosságokat, a nemzetnek önmagához való viszonyát. A tizenkilencedik század nagy felfedezése, hogy megpróbálják a népmûvészetet, a paraszti mûvészetet valamiféle archaikus, õsi kifejezésmód jeleként értelmezni. Ezt a tizenkilencedik század mûvészeti tudata így érzi. Õk ott találják meg az anyagformálás elemi eljárásait. A Gottfried Semper által nyilvántartott négyfajta õsi mûvészethez mennek vissza: a textil- és a keramikusmûvészethez, a tektonikához, az ácsmesterséghez, illetve a kõbõl való építéshez, a sztereotómiához. Elképzelhetjük azokat a vidékeket, ahol ezek a nyersanyagok az uralkodók: kõben gazdag vidéken a sztereotómia a meghatározó, erdõs vidéken a tektonika, az alföldi vidékeken, ahol bõven áll rendelkezésre sár, ott az agyagmûvészet és agyagból való építés a jellemzõ. A lényeges azonban az, hogy az õsit, a parasztit a primitivitással próbáljuk meg azonosítani. Ez nem csak a mûvészettörténetre jellemzõ, ez a népmûvészet kultuszának kiindulópontja is. A tizenkilencedik században felgyûjtött és a huszadik században ismertté lett dallamkincset, az õsi pentaton dallamokat így tekinti igen õsi eredetûnek Bartók és Kodály, s ugyanez igaz az õsköltészetre is. ÖRÖKSÉG: Így felosztható-e régiókra Európa vagy akár ez a térség? Ez hamis megközelítés lenne, mert ez valamennyi itt élõ, mûködõ nép életére érvényes. Tudomásul kell venni, hogy ez multietnikus terület, az örökségen többfajta nemzeti kultúra osztozik. A hamis ebben a tizenkilencedik századi szemléletben az, hogy nem általában az emberiség és a mûvészeti kultúra Fotó: Váradi Levente

3 4 Közép-európai panoráma ÖRÖKSÉG genezisét keresték, hanem a nemzeti mûvészetét. A mûvészeti nemzeti kötöttsége az a tizennyolcadik századtól kezdõdõ nemzeti ébredés gondolata. Ez utólagos dolog. Az igazán régi az egyetemes emberi. ÖRÖKSÉG: Van-e ennek a konferenciának valami olyan általánosítható üzenete, amelyet az itt levõkön keresztül Közép Európa mûvészeti tudományos közélete hasznosíthat? Az én megfogalmazásomban az, hogy itt mindenkinek joga van az emlékanyagot úgy értelmezni, ahogyan ezt tudományos hagyományai és lelkiismerete megengedi. Egy alól azonban nem lehet felmentés: ezeket az emlékeket meg kell õrizni. Nemcsak nekünk van felelõsségünk, mondjuk az erdélyi emlékekért, hanem annak is, akik ma ezeknek, hogy úgy mondjam, telekkönyvi tulajdonosai. Ha ezt keresztül tudjuk vinni, akkor jelentõs dolog történt. Én egy kicsit szomorúan szemlélem, hogy ma sokkal nagyobb a felelõsségtudatunk az erdélyi emlékekért ahol a felelõsséget a román államra háríthatjuk, mint a saját emlékeinkért. Pedig azokért egyértelmûen mi vagyunk felelõsek. Ami jelenleg mûemlékpusztításban Budapesten történik, azért már régen Strassbourgba rohannánk, ha az Romániában történne. Nemzetépítés és kulturális örökség A nemzeti hagyomány átértelmezése A nemzetépítés fogalma a nacionalizmus kutatásának fellendülésével terjedt el a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveitõl kezdve. A nacionalizmus kutatását többek között az is magával vonta, hogy a nemzet fogalma jelentõsen megváltozott a hatvanas évektõl kezdve, és sokan úgy vélték, hogy a hagyományos nemzeti tudományoknál (történelem, néprajz, nyelvtudomány, földrajz) ezt a változást jobban meg tudják ragadni azok a késõbb kialakult tudományágak (antropológia, politológia, szociológia), amelyek nem közvetlenül vettek részt a nemzeti identitás-ismérvek 19. századi megkonstruálásában. Sõt új diszciplína, a nacionalizmus-kutatás megszületésének tanúi lehetünk a század utolsó évtizedeiben. Abban a korszakban, amikor a kulturális örökség fogalma is látványos intézményesülésen megy át. A nemzeti múlt leírásának sokáig privilegizált szereplõi két nagy riválissal találják magukat szemben: a nacionalizmus kutatóval és a kulturális örökség szakértõvel. Mindkét tudományág köré tanszékek, folyóiratok és egyéb tudományos fórumok szervezõdnek, tehát önálló tudományágként kezelendõk. Míg a nacionalizmus-kutatás tárgya viszonylag egyértelmûen meghatározó, addig a kulturális örökség definíciója számos problémát vet fel. A fogalom kritikai megragadásának nehézségei ellenére a kulturális örökség teoretikusai abban egyetértenek a fogalommal kapcsolatban, hogy abban a különbözõ idõsíkokhoz, a múlthoz, jelenhez, jövõhöz való kapcsolatunk átértékelõdése ölt testet; kialakulását egy jóval szélesebb társadalmi részvétel jellemzi, mint a korábbi múlthoz és kultúrához kapcsolódó fogalmakét; szédületes sikerrel intézményesül, amit a bevett szaktudományok megkésve, értetlenkedve követnek. A nemzeti örökség SONKOLY GÁBOR A nemzeti örökség egy családi vagy klasszikus közösség 1 örökölt javainak és az azok által hordozott identitásképzõ jogoknak és kötelességeknek az átruházását jelenti egy elképzelt közösségre, ami esetünkben a nemzet. Ez az átruházás lehet önkéntes (például a magyar nemesség 19. századi kulturális intézményteremtései), ám általában olyan erõszakos események során megy végbe, mint a polgári forradalmak. Általában az átruházásnak a módozatai már utalnak arra, hogy a különbözõ társadalmi csoportok hogyan értelmezik a modern nemzet fogalmát, illetve annak a rendi fogalomkészlethez való viszonyát, valamint arra, hogy kit tartanak a modern nemzetépítés autentikus forrásának. Az erõszakos átadásoknak nemzetenként eltérõ áldozataik lehetnek, az egyházi javak - eltérõ intenzitású - nemzetesítése azonban általánosnak mondható, és ennek során a klasszikus vallási közösségek kontinuitás-felfogása is hitelét veszti. Az így fenyegetõ véletlenszerûség alternatívájával szemben gyorsan megfogalmazódik a nemzeti determinizmus és konstruált kontinuitás, amely a frissen szerzett örökségi javak halmazának fokozatos értelmezésével, birtokbavételével igazolja magát. A 20. század közepéig a nemzet elképzelt közösségéhez való tartozást a "szellem" (a hagyományos intézmények, a föld, a klíma) vagy a "karakter" (az egyént nemzeti hovatartozása által determináló testi, szellemi és lelki jegyei) határozta meg. Ezekre a felfogásokra aztán ideológiák, politikai nézetek épültek, amelyek az intézményi vagy faji örökséghez képest csak másodlagos szerepet szántak a kulturális javak összességét jelentõ örökségnek. E kétfajta nemzet-felfogás eróziója a második világháborút követõen ment végbe Nyugaton, magával vonva a determinista nemzetfelfogáson alapuló ideológiák hitelvesztését. Ehhez kapcsolódóan fõleg a hatvanas-hetvenes éveik fordulójától kezdve a determinista tudományfelfogás normaszerû jellege is erõteljesen megkérdõjelezõdött, ami a nemzeti szaktudományok napjainkig tartó újraértelmezését eredményezte. A nemzeti örökség értelmezése tehát a nemzeti tudományok és a nemzetfelfogás jelentõs változásaival együtt alapvetõen megváltozott. Ennek a változásnak a nyomon követésére tesz kísérletet a Pierre Nora-féle emlékhely-történet 2, amely kijelöli azokat a pontokat a nemzeti emlékezetben, amelyeken keresztül megragadhatóak a nemzeti identitásban bekövetkezett változások. Ezen pontok/helyek több szempontból csoportosíthatók, hierarchizálhatók. Amennyiben elfogadjuk a kulturális örökség nemzeti genezisét, adódik, hogy annak történetét ezen helyek elemzésén keresztül tegyük meg. A nemzeti közösség jelenkori újraértelmezése a már említett okok miatt, valamint a nyugati nemzetekben a 20. század második felében végbement belsõ etnikai arányváltozások következtében ahhoz a kulturális örökséghez kapcsolódik, ami nem kizárja a rivális közösségek tagjait a közös eredetbõl és múltból, hanem univerzalizálni próbálja a partikulárisat. Ebbõl a szempontból nyernek különleges jelentõséget például a világörökségi helyszínné emelt nemzeti emlékhelyek, mivel az ezzel járó folyamat épp a nemzet- és közösség-inter- 1 Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek, L'Harmattan, Budapest, 2006: Nora, Pierre (ed.): Les lieux de mémoire, I-III., Quarto Gallimard, Paris, 1997.

4 ÖRÖKSÉG Közép-európai panoráma 5 pretációkban bekövetkezõ azon változásokat domborítja ki, amelyek a történelemnek a kulturális örökség-paradigma szempontjából való felhasználást mutatja be. A világörökség A világörökség a kulturális örökség paradigma egyetemes szintû intézményesülése. A világörökség létrehozásáról szóló viták központi eleme az univerzalitás megfogalmazása volt. A kulturális és természeti világörökség védelmérõl szóló egyezmény 1972-es megfogalmazásával, valamint annak 2003-as a "szellemi örökségre" való kiterjesztésével a nemzetek részben átruházták a modern nemzetépítés hajnalán szerzett közösségi identitás-képzõ jogukat és kötelességüket egy nemzetközi szervezetre, és ezzel vállalták, hogy saját emlékhelyeik értelmezéseit is átalakítják az univerzalizmus igényének való megfelelés szerint. A felterjesztés ugyanakkor nemzeti kézben marad, akárcsak a kiválasztás. Igaz, ez utóbbi jelentõs lobbi-tevékenységet igényel a tagállamok részérõl, mivel a folyamatosan évi helyszínnel bõvülõ világörökségi listára egyre nehezebb felkerülni. A magyar helyszínek listáján akárcsak más nemzetekén nem nehéz felfedezni a szimbolikus nemzeti emlékhelyek alapformáit: a nemzeti fõvárost (Budapest), a nemzet gyökerét jelentõ falut (Hollókõ), a nemzeti tájat (Hortobágy), a nemzet vallásos kegyhelyét (Pannonhalma), vagy a nemzeti föld emblematikus termékét adó vidéket (Tokaj). Érdemes tehát megvizsgálni, hogy az eredetileg a nemzeti reprezentáció regiszterébe tartozó emlékhelyek milyen indoklással szereznek maguknak egyetemes értéket, a helyszínek kortárs használatán keresztül pedig azt, hogy az adott nemzet önreprezentációjában bekövetkezett változások hogyan tapinthatók ki a világörökségesítésen keresztül. Nem csak a magyar tárgyi világörökségi lista nyolc helyszíne rajzolja ki könnyen felismerhetõen a magyar nemzetépítés 19. századi territorializációját. Hasonló eredményre jutunk, ha a magyar listánál négyszer hosszabb francia listát hasonlítjuk össze a már említett Pierre Nora által szerkesztett Lieux de mémoire kötetekben felsorolt francia nemzeti emlékhelyekkel. A 32 helyszín közül mindössze egy természeti örökség, az sem a kontinensen, hanem Korzikán található. A francia identitás szempontjából döntõ fontosságú középkor hét katedrálissal, hat kolostor(-hálózattal) és két városi miliõvel (a helyszínek fele), az abszolutista állam pedig a legjelentõsebb három kastély(-együttesével) és két legfontosabb gazdasági helyszínével van jelen. Az említett helyszínek az összes helyszín több mint kétharmadát teszik ki. Valószínûleg nem véletlen, hogy amíg a nemzeti fõváros vagy a nemzeti terméket adó vidék a listán található, addig hiába keresnénk belsõ tájat: a francia nemzetépítés során a magyarral ellentétben ugyanis nem választottak ki nemzeti tájat. A magyar és a francia példa is azt bizonyítja, hogy a világörökségi helyszínek listájának kialakításában a nemzetépítés logikája mûködik egy olyan paradigma szerint, amely a 20. század utolsó harmadában fogalmazódott meg, s amelynek intézményesült formája a kulturális örökség. Az elkövetkezõ években dõl el, hogy az említett hagyományos nemzeti tudományok képviselõi átszervezik-e saját tudományaik eszköztárát ezen új paradigma hatására, vagy épp annak tudatos elszigetelésébe kezdenek. A Világörökséghez tartozó Pannonhalma, a nemzet vallásos kegyhelye Fotó: Civertan Bt.

5 6 GYALÓKAI ZOLTÁN Közép-európai panoráma ÖRÖKSÉG Kereskedelem és mûvészeti kapcsolatok a Lengyel és Magyar Királyság határvidékén. A Krakkót és Kassát összekötõ kereskedelmi útvonal jelentõsége a században* A Kárpátok hegyvonulatán olyan történelmi régiók osztoznak, amelyek a középkortól kezdve egészen napjainkig, többkultúrájúnak tekinthetõk. E sokszínûség okait kutatva ahhoz a korhoz kell idõben visszanyúlnunk, amikor a hegyvidéket átszelõ folyóvölgyek tudatos falu- és városalapításoknak köszönhetõen gazdaságilag kiaknázhatóvá, kulturálisan pedig élõvé váltak. Ez a folyamat legnagyobb intenzitással a 14. században zajlott le. Ekkor szûnt meg igazán a határvidék átjárhatatlan, elválasztó jellege s a régió a kulturális közvetítés színterévé válhatott. Mint tudjuk, a középkori települések gazdagodásának alapja a kereskedelem volt, amelynek színtere maguk a városok, érhálózata pedig az ezeket összekötõ utak voltak. A Kárpátokat átszelõ útvonalak a hegyvidék földrajzi sajátosságaihoz igazodva, elsõsorban folyóvölgyekben alakultak ki. A több száz kilométer hosszan húzódó völgyrendszerek nemcsak a folyók és patakok egymásba folyásának köszönhetõen válhattak távoli területeket összekötõ közlekedési folyosókká, de azért is, mert a vízválasztó hegygerinceken (amelyek igazából magát az országhatárt jelölik) forrásaik egymáshoz közel voltak találhatóak. Az egyik legfontosabb útvonal Krakkót és az attól keletre fekvõ kislengyel területeket kötötte össze Mária a kis Jézussal Dominikowicébõl. Egyházmegyei Múzeum, Tarnow Kassával. Hegyvidéki szakasza több ágra oszlott, elsõsorban mégis a Dunajec, Poprád és Hernád folyók völgyét követte. A régió belsõ áruforgalma a fõként a 14. században szép számban alapított települések köré szervezõdõ helyi piacoknak köszönhetõen annyira élénk volt, hogy több város is jelentõs kereskedelmi központtá válhatott. A két legfontosabbon, Krakkón és Kassán kívül Magyarországon elsõsorban Lõcsét és Bárfát kell megemlítenünk, a Lengyel Királyság Krakkótól délkeletre esõ részein pedig fõként a 13. század végétõl feltörekvõ, késõbb magával a királyi székhellyel is konkuráló Újszandecet (lengy. Nowy Sa c cz). Fotó: T. Bukowski A szandeci vidék fejlõdése a klarissza rend megtelepedésével kezdõdött. Szent Kinga, IV. Béla magyar király lánya és Szemérmetes Boleszló krakkói fejedelem hitvese 1280-ban az uralkodói székhelytõl több napi járóföldre, az akkor még jórészt lakatlan határvidék szélén emelt kolostort. A szandeci apácazárda az elkövetkezendõ évtizedekben meghatározó szerepet játszott a vidék településszerkezetének kialakításában. Alapításakor már huszonnyolc falu alkotta birtokát, amit további települések létrehozásával gazdagított a 14. század elsõ felében induló nagy kolonizációs hullám idején. A fejedelmi alapítású kolostor és a köréje szervezõdõ városka (a mai Ószandec, Stary Sa c cz), a környéknek nemcsak vallási de gazdasági központjává is vált. Ez teremtette meg az alapját annak a fejlõdésnek, ami az 1292 körül a kolostortól nem messze kijelölt új város jelentõségében teljesedett ki. Arra, hogy a Magyar Királysággal folytatott kereskedelem Újszandec számára valódi éltetõ erõt jelentett, a település topográfiája és az abban tetten érhetõ elnevezések utalnak. A város két legfontosabb utcája észak déli irányban a Fõtéren át, a Krakkóból a Magyar Királyság felé vezetõ Fotó: MNG A toporci I. Madonna, MNG Budapest kereskedelmi útvonal részeként haladt. Négy kapuja közül a délit "Magyar kapunak" hívták, az elõtte elterülõ városrész megjelölésére pedig a "Magyar elõváros" elnevezést használták. Ezek a nevek mára már feledésbe merültek, mégis a városból Ószandec felé kivezetõ út neve máig "magyar utca" (ulica We c gierska) maradt. Bár a században a térség más városai, fõleg Biecz és Krosno is kereskedelmi jelentõségre tettek szert, mégis a szandeci vidék két ország közti közvetítõ szerepe kulcsfontosságú maradt. A gazdasági felemelkedésel egyidõben a városok tárgyi kultúrája is bõvült, templomaik olyan berendezési tárgyakkal gazdagodtak, amelyeket ma már nagyértékû mûvészi alkotásokként tartunk számon. * A Közép Európai Örökség. Európai Örökség címû, a Teleki László Alapítvány által szervezett konferencián, 2008 április 25-én elhangzott elõadás rövidített változata.

6 ÖRÖKSÉG Közép-európai panoráma 7 A 14. századból származik a Máriát a Kis Jézussal ábrázoló szobrok egy csoportja. Stilárisan egymáshoz legközelebb a toporci (Magyar Nemzeti Galéria), ruszkini (Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony), a sajnos elveszett svábfalvi (a 20. sz. harmincas éveiben még a Kelet-Szlovákiai Múzeumban Kassán), illetve az újszandeci (Újszandec, Szt. Margit templom) és a dominikowicei (Tarnów, Egyházmegyei Múzeum) szobrok állnak. A közvetítés iránya ez esetben délrõl észak felé mutat; a bécsi elõképek, mint a Stephansdom Dienstbotenmadonnája vagy a Minorita templom Mária szobra a Szepességen keresztül találhattak utat a szandeci vidékre és onnan Kis Lengyelországba. A 15. és 16. században minden tekintetben virágkorát élõ Krakkó mûvészi kisugárzása legkifejezõbben Veit Stoss szobrászatának a környezõ régiókra gyakorolt hatásán mutatkozik meg. A neves nürnbergi mester több mint húsz éves krakkói tartózkodása a 15. század végén nemcsak Kis Lengyelország szobrászatát újította meg, de termékenyen hatott mind Szilézia, mind a Szepesség, Sáros de a bányavárosok mûvészetére is. Veit Stoss legkiválóbb tanítványa az a Pál mester volt, akinek mûhelyében a ma létezõ szárnyasoltárok legmonumentálisabb képviselõje, a lõcsei Szt. Jakab templom fõoltára készült. Lõcsén alapított mûhelye három évtizeden át mûködött, oltárak egész sorával gazdagítva a Szepesség és Sáros templomait. Talán ez a néhány példa is jól mutatja, hogy a Kárpátok történelmi régiói között a kapcsolattartásnak nem voltak igazán földrajzi, kulturális vagy politikai akadályai. A bécsi mûvészet serkentõ hatására a 14. század elsõ felében a Szepességben és a szandeci vidéken, szinte a birodalmi elõképekkel egyidõben megjelenõ Madonna szobrok, vagy két évszázaddal késõbb Veit Stoss "kortárs" krakkói mûvészetének széles körû ismerete Lõcsén, mindezek kifejezõ példái. A régmúlt idõk Közép-Európája ebben a tekintetben merõben különbözik az államhatárokat a kirekesztés szándékával konzerváló 20. századtól. Talán azt az állítást is megkockáztathatjuk, hogy a helyváltoztatás szabadságának tudata a korabeli polgárnak A hagyományos építõipari mesterségek oktatása céljából a nagy-britanniai Institute of Historic Building Conservation (IHBC) és a romániai Transylvania Trust Alapítvány által létrehozott Épített-örökség Felújító Szakképzõ Központ képzési moduljain egyetemi hallgatók és szakmunkások vesznek részt. Az idén már hetedik alkalommal megszervezendõ oktatási képzésre építész, építõmérnök, tájépítész és mûvészettörténész hallgatók jelentkezését várjuk, akik e szakmai gyakorlat által elmélyíthetik tudásukat a mûemlékvédelem terén. A képzések az egykor Erdély Versailles-aként emlegetett bonchidai Bánffy kastélyban zajlanak. Az oktatók nagy-britanniai, magyarországi és romániai szakemberek. A program az Európai Unió Kultúra 2000 programjának támogatásával valósul meg ban a következõ idõszakokban tartjuk meg a képzési modulokat: I. Modul: július II. Modul: augusztus Bevezetõként a hallgatók háromnapos elméleti oktatásban részesülnek, melynek témája az épített örökség helyreállítása, alapelvei és módszerei. Az elõadásokat angliai, magyarországi és romániai egyetemek tanárai és mûemlékvédelmi szakemberek tartják román, magyar és angol szinkrontolmácsolás segítségével. Az elméleti oktatást gyakorlati képzés követi, melynek során a hallgatók részt vesznek a kastély helyreállítási munkálataiban. A gyakorlati oktatás angliai mesterek és szakemberek, valamint romániai asszisztenseik Fotó: Archív PÚSR A lõcsei fõoltár inkább volt sajátja, mint nekünk, akiknek mindezt a 21. század elején bizony újra kell tanulnunk. Ismét épített örökség-felújító és szakképzõ program Bonchidán vezetésével történik, kõfaragó, ács és kõmûves szakmákban. E képzésre szeretettel várjuk az érdeklõdõ egyetemi hallgatókat is Romániából, Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból, Horvátországból, Svédországból, Norvégiából, az Egyesült Államokból, Franciaországból és Nagy Britanniából. A résztvevõ diákok számára szállást és étkezést biztosítunk a Bánffy kastély felújított volt konyhaépületében, ezen kívül utazási költségeik egy részének fedezéséhez is hozzá tudunk járulni. Jelentkezni, a honlapon megtalálható ûrlapok kitöltésével, vagy az címen igényelt jelentkezési ûrlap visszaküldésével lehet. Határidõ: május 25. Részvételi díj: 150 euró (a Transylvania Trust Alapítvány számlájára kell befizetniük). A képzés végén részvételi oklevelet adunk át a hallgatóknak. A program szervezõi: David BAXTER az Institute of Historic Building Conservation európai program igazgatója (UK) HEGEDÜS Csilla a Transylvania Trust ügyvezetõ igazgatója Az Europa Nostra 2008-ban az "Education, Training and Awareness Raising" kategóriában elsõ díjjal jutalmazta a bonchidai Bánffy kastélyban mûködõ Nemzetközi Építettörökség-helyreállító Szakképzõ Központ programot, kiemelve a kettõs kötöttséget: képzés a megõrzés érdekében és megõrzés a képzés útján. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk.

7 8 Kárpát-medencei panoráma ÖRÖKSÉG KÁLDI GYULA Mûemlékek gondozása és támogatása Kárpátalján A határon túli, magyar vonatkozású mûemlékek megóvása KÁRPÁTALJA (AZ EGYKORI UNG, BEREG, UGOCSA, ÉS MÁRAMAROS VÁRMEGYÉK TERÜLETEI) MÛEMLÉKEKBEN RENDKÍVÜL GAZDAG TERÜLET. ÖRÖKSÉGI ARCULATÁT, AZ ELSÕ VILÁGÉGÉSIG A FELSÕ-TISZAVIDÉKHEZ HASONLÓ TÖRTÉNELMI SORSA ÉS SZEREPVÁLLALÁSA MÁIG MEGHATÁROZZA. KÖZTUDOMÁSÚ, HOGY A TRIANONI HATÁROK MEGHÚZÁSA UTÁN A TERÜLET A SÛRÛ IMPÉRIUMVÁLTOZÁSOK ÉS A DIKTATÓRIKUS TÁRSADALMI MODELLEK KÖVETKEZTÉBEN SÚLYOSAN NEHÉZ SORSFOR- DULÓKAT ÉLT MEG. AZ UTÓBBI 90 ESZTENDÕ RENDKÍVÜLI MÓDON ERODÁLTA A MÛEMLÉKEK FIZIKAI ÁLLAGÁT, A HOZZÁJUK FÛZÕDÕ TUDATI VISZONYT, S EZ ÁLTALÁNOSSÁGBAN IS MEGNEHEZÍTETTE AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK MEGÕRZÉSÉT. Akli, középkori eredetû református templom A Kárpátalján található magyar épített örökség szakmai és financiális támogatása a többi kárpát-medencei területekhez hasonlóan a NKÖM szervezésében 1999-tõl kezdve vett nagyobb lendületet. Az azt megelõzõ években elsõsorban a kapcsolatok kiépítése folyt változó sikerrel, s néhány mûemlék helyreállításában szakmai segítséget nyújtottunk. Egy-egy elhivatott kutató, továbbá számos hivatásos utazó munkája nyomán ugyanakkor megjelent néhány szakmai, s jóval több népszerûsítõ kiadvány a térség mûemlékeirõl. Az évrõl-évre változó összegû, ám mégis tervezhetõ magyar állami pénzügyi keret tette lehetõvé Kárpátalja mûemlékeinek hathatós támogatását néhány éven át. (A támogatási program kialakításának államalapításunk millecentenáriuma is erõs érvet szolgáltatott.) 1999-tõl kezdõdõen napjainkig több mint húsz kárpátaljai mûemlék helyreállításában, összességében mintegy 120 MFt. értékben nyújtott segítséget a magyar kormányzat. A támogatott mûemlékek több mint fele egyházi épület. Ezek döntõ hányada református templom (Akli, Bene, Csetfalva, Hetyen, Huszt, Mezõkaszony, Mezõvári, Nagyborzsova, Palágykomoróc, Szalóka, Visk), kettõ római katolikus templom (Munkács, Szt. Mihály kápolna; Beregszász, Szt. Kereszt plébániatemplom), illetve egy rendház (Nagyszõlõs, Ferences rendház) volt. A támogatott világi mûemlékek sorában említhetjük a nagyszõlõsi volt megyeházát és a volt Perényi kastélyt, a munkácsi várat, a nagydobronyi tájmúzeum épületét, a beregszentmiklósi Rákóczi kastélyt s végül a viski tájházat. A segítségnek volt egy anyagiakban nehezen kifejezhetõ szakmai, sõt kifejezetten emberi, kollegiális része is. Itt nem csak az egykori ÁMRK és néhány független restaurátor igen méltányos áron, vagy éppen ingyen végzett szakmai munkájára gondolhatunk, de a munkával járó kényelmetlenségekre is (például az országhatáron esetenként órákig tartó rostokolásra). A kárpátaljai mûemléki helyreállításokról általánosságban elmondható, hogy nem találkoztunk megfelelõ szakmai tudással bíró elméleti és gyakorlati szakemberrel, sõt kezdetben kivitelezõvel sem. Tapasztalataink szerint a korábbi totalitárius társadalmi rendszer egyenes következményeként Kárpátalján tovább élnek múlóban, de még napjainkban is azok a rettenetes tévhitek, hogy egy épület megújításánál nem annak a kiterjedt kutatásokra alapozott restaurálására (ezt a fogalmat még a tulajdonosok közül is kevesen ismerték) van szükség, hanem anyagcserével (ahol lehet betonnal és cementtel) történõ teljes felújítására. Világossá vált, hogy az ukrán mûemlékvédelmi hatóság gyenge lábakon áll ebben a térségben, és mind a restaurátori, mind pedig a régészeti kutatások megszervezése és engedélyeztetése nagyon nehézkes. A támogatások megtervezésénél mindezt figyelembe kellett venni, ezért csak olyan beavatkozásokra került sor, amelyek magyarországi és erdélyi szakemberek (építészek, mûvészettörténészek, épület-diagnosztikusok, faanyagvédõk, fa- és falkép restaurátorok stb.) rövid de alapos helyszíni vizsgálatai és jelentései alapján a szakmai szempontoknak maradéktalanul megfeleltek. Az évek során végül akadt olyan kivitelezõ is, aki munkájával elvárható igényességgel törekedett a tartós minõségre. Az elmúlt évek tapasztalatai persze ennél sokkal árnyaltabbak, s jónéhány egyéb összefüggést is felszínre hoztak. Az egyes helyszíneken történõ "események" pedig helyi és személyes jelleget adtak az általános felismerésekhez. Nevek és épületek felemlítése nélkül bevallhatjuk, hogy néhány kudarcot is elkönyvelhettünk. Ezeken a helyszíneken, minden meggyõzõ eszköz felvonultatása hiábavalónak bizonyult. Betonaljzat és lábazat, kutatás nélkül levert középkori vakolat, homlokzati mûanyagfestés, vagy éppen újrafestett kazettás mennyezet jellemezte ezeket a beavatkozásokat. A támogatás természetesen itt elmaradt. Összességében elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtized lélegzethez Fotók: a szerzõ

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. FEBRUÁR XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU AKTUÁLIS

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. FEBRUÁR XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU AKTUÁLIS 2007. FEBRUÁR XI. ÉVFOLYAM ÖRÖKSÉG 2. SZÁM M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU AZ ÖTLETPÁLYÁZATRA ÉRKEZETT, TANULMÁNYOZÁSRA

Részletesebben

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BOZÓKI-ERNYEI KATALIN dr., régész, KÖH DÓCZI ERIKA mûvészettörténész, KÖH FUKKER VALÉRIA KÖH, Mûtárgyfelügyeleti Iroda HORVÁTH PÉTERNÉ dr., helytörténész,

Részletesebben

Vannak véletlenek, s vannak olyan véletlenek, amelyek nem a sors szeszélyébõl,

Vannak véletlenek, s vannak olyan véletlenek, amelyek nem a sors szeszélyébõl, 2 AKTUÁLIS Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Irat Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Vannak véletlenek, s vannak olyan véletlenek, amelyek nem a sors szeszélyébõl,

Részletesebben

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak [ Jegyzet Rádayról szubjektíven E számunk szerzõi: BARNA GÁBOR dr., egy. tan., Szeged BNE BEREGI NAGY EDIT újságíró, MNG BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH ÉRI ISTVÁN régész HARKAI ISTVÁN régész,

Részletesebben

KERTÉSZ MARGIT. Közeledvén szeptember harmadik hétvégéje, a szervezõ önkéntelenül is visszatekint arra a több hónapig tartó folyamatra, ami

KERTÉSZ MARGIT. Közeledvén szeptember harmadik hétvégéje, a szervezõ önkéntelenül is visszatekint arra a több hónapig tartó folyamatra, ami 2 JEGYZET HELYETT KERTÉSZ MARGIT TÛNÕDÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI ELÕTT ÉS UTÁN Közeledvén szeptember harmadik hétvégéje, a szervezõ önkéntelenül is visszatekint arra a több hónapig tartó folyamatra,

Részletesebben

Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények

Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények Világosság 2005/6. A kulturális örökség kutatása Fekete Ilona Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények Vajon mennyire kell visszamennie az időben annak, aki

Részletesebben

Az elmúlt év bõvelkedett a Hivatal életét, mindenekelõtt belsõ szerkezetét érintõ

Az elmúlt év bõvelkedett a Hivatal életét, mindenekelõtt belsõ szerkezetét érintõ [ Összegezés Összegezésül Január elején tartotta a Hivatal évzáró évnyitó értekezletét dr. Mezõs Tamás elnök. A számba vehetõ problémákról, az eredményekrõl és a tennivalókról készített beszámolóját rövidített,

Részletesebben

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ...

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ... 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM ÖRÖKSÉG 4. SZÁM M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU TARTALOM KISPIAC LÁBASHÁZAK, HUET TÉR EVANGÉLIKUS

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010.

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. 2 A kiadvány az Új Ezredév Alapítvány által, a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 17. évfolyam - 5.szám 2009. október hó A TARTALOMBÓL

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 17. évfolyam - 5.szám 2009. október hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 17. évfolyam - 5.szám 2009. október hó A TARTALOMBÓL Értékőrző városfejlesztés Összefoglaló a XXV. Országos Műemléki Konferenciáról TARPA, az új műemlékfalu

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre,

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre, 2 A SZERKESZTÕ JEGYZETE Jegyzet Jegyzet Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel

Részletesebben

[ Jegyzet. Nem is tudom, kell-e több fény? avagy a Szabadság híd megvilágosodása

[ Jegyzet. Nem is tudom, kell-e több fény? avagy a Szabadság híd megvilágosodása [ Jegyzet Nem is tudom, kell-e több fény? avagy a Szabadság híd megvilágosodása E számunk szerzõi: BAGDÁNY JUDIT dr., jogász, KÖH, TKF BALIGA KORNÉL belsõépítész, építész BENCZÉDI SÁNDOR építész, Sepsiszentgyörgy

Részletesebben

Tehát lezárták. [ Jegyzet. Manci

Tehát lezárták. [ Jegyzet. Manci [ Jegyzet Manci E számunk szerzõi: BOZÓKI-ERNYEY KATALIN régész, KÖH FEHÉRVÁRI ZOLTÁN mûvészettörténész, KÖH, Magyar Építészeti Múzeum GEBAUER IMOLA mûvészettörténész, KÖH ILYÉS ZOLTÁN geográfus, MTA Kisebbségkutató

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 4. szám 2014. augusztus hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 4. szám 2014. augusztus hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 4. szám 2014. augusztus hó A TARTALOMBÓL Beszámoló a 17. Tusnádi Konferenciáról Kolozsvár, 2014. május 14-16 Ismét lehet pályázni: 2015.

Részletesebben

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem,

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem, [ Jegyzet Kempf úr öntudata Gondolatok Európáról, a polgárság tiszteletérõl és a hagyományokról E számunk szerzõi: BERECZ ÁGNES irodalomtörténész a Ráday Gyûjtemény vezetõje BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész,

Részletesebben

Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula. A hagyomány nem formai kérdés U. Nagy Gábor építész. Tanyabokor-koncepció Bodonyi Csaba építész

Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula. A hagyomány nem formai kérdés U. Nagy Gábor építész. Tanyabokor-koncepció Bodonyi Csaba építész 2013. augusztus építész közlöny műhely magyar építész kamara 229 Quo vadis, avagy merre tartasz vidék? Fotó: Kékesi Donát Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula A hagyomány nem formai kérdés U.

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 2. szám 2012. április hó A TARTALOMBÓL Történeti településeink örökségvédelmének szemléletfejlődése az ICOMOS dokumentumai alapján Előadás

Részletesebben

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit [ Jegyzet helyett Keményen lágy vonalak Pintér Tamás kiállítására NAGY GÁBOR E számunk szerzõi: ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA, építész BENDE CSABA építészmérnök, KÖH BUDAI AURÉL dr., építészmérnök DUKRÉT GÉZA elnök,

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

Műemlékvédelem és turizmus, tágabb értelemben természetesen: örökségvédelem

Műemlékvédelem és turizmus, tágabb értelemben természetesen: örökségvédelem [ Jegyzet Szentendrei eszmecsere E számunk szerzői AGÓCS ATTILA régész, Füleki Vármúzeum, igazgató BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY építész Magyar Építészeti Múzeum, igazgató Észak-magyarországi Iroda munkáját bemutató

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és az európai gyökerek

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és az európai gyökerek ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 4. szám 2011. augusztus hó A TARTALOMBÓL EGM 2011 Budapest-Balatonfüred Beszámoló Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZABÓ

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az EUROPA NOSTRA felhívása a 2010. évi elismerésekre történő pályázásra Drezda Fekete napja

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az EUROPA NOSTRA felhívása a 2010. évi elismerésekre történő pályázásra Drezda Fekete napja ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 17. évfolyam - 4.szám 2009. augusztus hó A TARTALOMBÓL Európai ICOMOS elnökök találkozója - Bécs CIVVIH ülés - Narni Beszámoló Az EUROPA NOSTRA felhívása

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

Történelmi-művelődéstörténeti tekintetben is jelentős év ez az idei. Idén gazdagok

Történelmi-művelődéstörténeti tekintetben is jelentős év ez az idei. Idén gazdagok [ Jegyzet Széchenyi éve E számunk szerzői CSÁNYI VIKTOR régész Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum BERECZ ÁGNES irodalomtörténész Ráday Gyűjtemény BEREGI NAGY EDITt újságíró MNG sajtófőnök ERDŐDY ORSOLY

Részletesebben