V. évf. 1. (15. sz.) április NAGYBÖJT VÉGI MEDITÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. évf. 1. (15. sz.) 2014. április NAGYBÖJT VÉGI MEDITÁCIÓ"

Átírás

1 GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség folyóirata V. évf. 1. (15. sz.) április NAGYBÖJT VÉGI MEDITÁCIÓ Ősi hagyományunk szerint Nagyszombat éjjelén véget ér Nagyböjti küzdelmeink több hetes ideje. Tiszta lélekkel, erősebb akarattal, sóvárogva várjuk a Szent Feltámadás napját. Érdemes egy kis időt szánni a viszszatekintésre: milyen eredménnyel járt a közösségi, és az én személyes nagyböjti küzdelmem? Jól megértettük, hogy a böjt nem csak előírások sorozata az étrendet illetően, és nem csak elfordulás az Isten által teremtett anyagi világtól? Fontosabb tartalma is van: a fáradhatatlan megbocsájtás a lélekben, és szüntelen emelkedés a szeretetben, a magasztos és tündöklő ünnepsorozat által, amit a Nagyböjt kínál fel számunkra. Ezek felsorolásától el kell tekintenünk, de megemlítjük a legvigasztalóbb ünnepeket: a Kereszthódoló vasárnapot, Krétai Szt. András bűnbánati nagy kánonját, és Lázár szombatját, és természetesen a Nagyhét ünnepeit. Meditációnk tárgya azonban egy olyan ünnep, amely egész keresztény életünknek tartalmat ad: ez Nagyböjt első, vagyis az ikontisztelet vasárnapja. A VII., és VIII. Egyetemes zsinatok (Konstantinápoly, 787, és 843), tanítást adtak az egész keresztény világnak: amikor az ikont tiszteljük, nem a képet imádjuk, mert a tisztelet annak eredetijére száll vissza. Az említett zsinatok határozatait azonban hatalmas szellemi, és fizikai küzdelem előzte meg. III: Leó császár, 726-ban rendeletet hozott: az ikonokat, mozaikokat és freskókat el kell távolítani a templomokból, mert azok tisztelete bálványimádás, és katonákkal leverette a császári palota kapuja fölötti Krisztus ikont. E tettet népfelkelés követte, és az egyház, a szerzetesekkel az élen tiltakozott. Katonai különítmények járták a birodalmat, máglyát raktak a szent ikonokból, kalapácsok döngették a templomok ragyogó mozaikokkal borított falait. A szellemi küzdelem sokáig tartott, hullámoztak az érvek, és ellenérvek. Egy képtisztelő császárnő, Eiréné 787-ben összehívta a VII. Egyetemes zsinatot, amelyet képtisztelő zsinatnak hívunk. Ezen a zsinaton visszautasították a bálványimádás vádját, és kialakították a hiteles, és azóta is érvényes igaz tanítást, a képtiszteletről. A szent zsinat megtiltotta az Isten-ábrázolást, mert Az Istent soha senki nem látta. (Jn. 1, 18) Jézus Krisztust viszont nem csak lehetséges, hanem hitvalló kötelesség is ábrázolni, mert valóságos emberré lett. Ő maga mondja: Aki engem lát, látja az Atyát is. (Jn. 14, 9). A Szent zsinat felsorolja az ábrázolandó témákat: Krisztus képmását, az ünnepeket, a szent férfiak és nők ikonjait, és a Szent keresztet. Megjegyzendő: az I. keresztény évezredben nem ismerték a töviskoronás, halott Krisztust a kereszten. A kereszten függő, és szenvedő Krisztus császári koronával a fején, és főpapi öltözetben, nyitott szemmel néz a szemlélőre. Szenved a világ bűneiért, a megtisztulásért, de közben uralkodik, és ítélkezik is: Még ma velem leszel a paradicsomban. (Lk. 23, 43). Ez a keresztábrázolás újra terjed napjainkban is., és a mellékelt kép is ezt ábrázolja. (Monostory Viktória alkotása). Örvendetes, hogy egyre több új ikonosztázion épül, ikonfestő körök alakulnak, és egyre terjed az ikontisztelet, híveink körében is. Nagyböjt I. vasárnapján a vecsernyén így énekelünk. Testednek viszszahelyezett ábrázolását szeretettel csókoljuk Uram, amely a te üdvgondozásod titkát teszi láthatóvá előttünk, mert te nem képzeletben jelentél meg előttünk,... Hanem valóságban, és természetes testtel... A VIII. Egyetemes zsinat ezzel a két mondattal fejezi be tanítását: Az ikon, ha a hitet torzítás nélkül közvetíti a vonalak és színek nyelvén, akkor egyenértékű a Biblia tekintélyével. És: Aki nem tiszteli Krisztus ikonját, ne lássa meg alakját második eljövetelekor. Dr. Nagymihályi Géza

2 2 Akik osztatlan szívvel, Istennek adták magukat Londonnak egy külső részén még gázlámpák égtek. Sok vezető összegyűlt, így nyilatkoztak: - Ez már elavult és korszerűtlen. A belvárosban már villany világít az utcákon. Leverjük, és helyette villanynyal világítunk itt is. Egy ferences szerzetes szerényen megszólalt hátul: Előbb jó lenne talán az újnak a vezetékét megépíteni. A szerzetesek ne oktassanak ki minket! Nem várunk tovább, új kell nekünk! A hangadók szavára leverték a gázlámpákat, azután a sötétben egymásnak estek a botokkal. Nem látták, ki kicsoda, és egymást ütlegelték veszekedés közepette a sötétben. (Chesterton) Korunkban is sokan hajlamosak elmarasztalóan, nem ritkán gunyorosan vélekedni a szerzetesekről. Tájékozatlanságuk miatt nem ismerik azt a rengeteg értéket, melyet szolgálatukkal közvetítettek a nép javára a századok során. Nem véletlenül nevezték őket a nép nyelvén barátoknak! Kik a szerzetesek? Ők Krisztust követik, aki szűzen és szegényen a kereszthalálig menő engedelmességgel váltotta és szentelte meg a világot. Így ezek, lelkes szeretettel melyet a Szentlélek áraszt a szívükbe mindinkább Krisztusért élnek, és az ő testéért, mely maga az Egyház. Következésképpen, minél bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, önmaguk és egész életük átadásával, annál virágzóbb lesz az Egyház élete, s annál termékenyebb apostolsága. A szerzetes élete tulajdonképpen a szeretet misztériuma. A férfi és női szerzetesek életének meghatározója és jellemzője: osztatlan szívvel : Szent Péter szavainak mindenkori ismétlésével mondják: Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Kr. U. a III. és IV. században először az egyiptomi pusztaságokban szerveződtek meg azok a közösségek, melyeknek tagjai Krisztus követését a lehető legtökéletesebben akarták megélni, az evangéliumi tanácsok komolyan vételével. Már a IV. században is sokfelé elterjedtek. Első szabályzataik szilárd alapot szolgáltattak a szerzetesség intézményesüléséhez. A nyugati egyház területén a legrégebbi férfi szerzetesrend alapítása Nursiai Szent Benedek nevéhez fűződik, Kr. U. 480-ban. Ő alapította meg a híres Monte Cassino-i közösséget. Ezek a szerzetesek lépték át elsőként, Géza fejedelem idejében, 996- ban, a magyar föld határát. Géza fia, Szent A szerzetesekről 3 István pedig hazánkban is meghonosította őket. Sátorban lakó és vándorló őseinket megtanították a keresztény vallás alapelemeire. Jelmondatuk ez volt: Ora et labora (Imádkozzál és dolgozzál) A bencések rendje monasztikus szerzetesrend. Ez azt jelenti, hogy szerzetesei monostorokban, kisebb-nagyobb közösségekben élnek. Az, hogy a magyar nép felvette a kereszténységet, s nem jutott a történelem színpadáról letűnt népek, a hunok, avarok, besenyők, úzok sorsára, nekik is köszönhetjük. Ezer esztendeje, Szent István óta 36 nemzedéknyi emberöltő követte egymást ebben a hazában. Ám ha minket is elsodor sorsnak zivatarja, nem lesz az istennek soha több magyarja! figyelmeztetett Dr. Tóth Tihamér püspök. A múlt egy erős gyökér, jelen és jövő abból él! Cluny kolostora, mely a keresztény megújulás központja volt, szintén bencés kolostor volt. Magyarországon első kolostorukat Pannonhalmán alapították meg. Ma Bakonybélen, Győrben és Tihanyban is élnek magyar bencések. Híres bencés szerzetes volt többek között Szent Gellért és Boldog Mór, Czuczor Gergely író-költő, Jedlik Ányos feltaláló, Bakócz Tamás és Vitéz János püspök, Rómer Flóris és Serédi Jusztinián is. A bazilita szerzetesrend tagjai az egyetlen görögkatolikus szerzetesrendhez tartoznak. Szent István óta szintén jelen vannak Magyarországon. Ők szintén monasztikus szerzetesek. A mai napig Máriapócson szolgálnak. Női szerzeteseiket a Bazilissza Szerzetesrend tömöríti. A bazilita szerzetesek Nagy Szent Bazilról kapták a nevüket, akit a keleti, görög szerzetesség atyjaként tisztelnek A ciszterciek szerzetesrendjének tagjait II. Géza király hívta be először Magyarországra, 1142-ben. Kolostoraik épültek Egerben és Pécsen, Bélapátfalván és Zircen. A ciszterci rend közel 1400 szentet és boldogot tart számon, köztük mintegy háromszázan vértanúk lettek. A magyar ciszterciek közül sokan adták életüket a török időkben hitükért és testvéreikért. Híres magyar ciszterci szerzetes volt többek között: Békefi Remig, Rajeczky Benjámin, Brenner János. A ferences szerzetesek rendjét Assisi Szent Ferenc alapította meg. Róla számos legenda fennmaradt. Ez egy kolduló szerzetesrend. Magyarországon már nem sokkal alapítójuk halála után megjelentek, IV. Béla király idején. Tevékenységeik közé tartozott az iskolák működtetése, lelkigyakorlatok és népmissziók tartása, kórház és börtönpasztorizáció végzése, tudományos munka és a szegények gondozása. Esztergom és Eger, Sümeg és Szentendre, Gyöngyös és Mátraverebély a működésük legfontosabb helyszíne Magyarországon. Jelszavuk: Pax et Bónum! / Béke és szeretet Híres magyar ferences szerzetes többek között Böjte Csaba és Kájoni János kódexíró, Temesvári Pelbárt és Zadravetz István. A kamilliánus szerzetesrendet Lellisi Szent Kamill alapította meg (Ő 1550 és 1614 között élt). Mind a mai napig is betegek és szenvedők, mozgássérültek és haldoklók, szenvedélybetegek és rászorulók, öregek és leprások ápolásával foglalkoznak. A kamilliánusoknak nemcsak férfi, de női ága is van. Magyarországon 1683-ban telepedtek le. Hozzánk közel, Nyíregyházán élnek kamilliánus szerzetesek. A pálosok szerzetesrendjét Boldog Özséb alapította meg, 1250 körül. Ez az egyetlen máig fennmaradt, magyar alapítású szerzetesrend. Az alapító Remete Szent Pál oltalma alá helyezte közösségét. Szerzetesi ruhájuk fehér színű. Magyarországon kívül Amerikában és Lengyelországban is működnek. A lengyelországi híres nemzeti kegyhely, Czestochowa, Mária kegyhelyét mind a mai napig is pálos szerzetesek gondozzák. A pálosok egy remete rend tagjai. Többek között a budai Sziklatemplomot is ők gondozzák. Közösségük él Márianosztrán is. Imádság és kétkezi munka, elmélkedés és olvasás tölti ki napjaikat. Híres magyar pálos szerzetesek voltak: Ányos Pál és Verseghy Ferenc költő, Virág Benedek és Martinuzzi Fráter György. A piaristák szerzetesrendjét Kalazanci Szent József ( ) alapította meg. Jelmondatuk: Pietas et litterae / Kegyesség és tudomány Ez egy tanító rend. Iskoláikat és önmagukat is a hívek adományaiból tartották fent. Ingyenes és vallásos iskolákat működtettek. Innen ered a kegyes iskola elnevezés. Főként olvasását és írást, hittant és számtant tanítottak. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a zenei oktatásnak. Magyarországon Budapest mellett Kecskeméten és Debrecenben is voltak iskoláik. Debrecenben és Zeleméren két bérelt birtokuk is volt a XVIII. század első felében. Magyar elnevezésük még: kegyesrendiek. Kalazanci Szent József egyik figyelmeztetése így hangzik: A gyermekek és az ifjak olyanok, mint a facsemeték: könnyű a tetszésünk szerint arrafelé fordítani a lelküket, amerre akarjuk. Ámde ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt, néha teljesen lehetetlen is. Híres magyar piarista szerzetes volt: Sík Sándor és Jelenits István, Bulányi György és Dugonics András, Öveges József és Lénárd Ödön. A jezsuitákat, a Jézus Társaságot Loyolai Szent Ignác ( ) alapította meg. Hitükért akár az életüket is feláldozták. Rengeteg vértanújuk van. Magyarországra először 1561-ben érkeztek meg, Oláh Miklós esztergomi érsek hívására. A nagyszombati kollégium vezetésével bízták meg őket, melyet Pázmány Péter egyetemmé fejlesztett, 1636-ban. Neveléssel és oktatással kiemelten foglalkoznak. A jezsuiták nagyon hosszú ideig folytatják tanulmányaikat, évig. Budapesten és Pécsett, Szegeden és Kalocsán tevékenykedtek Magyarföldön. Jelszavuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére! A jezsuiták a határon túl, a Délvidéken és Kárpátalján, a Felvidéken és Erdélyben is jelen vannak. Manréza nevű lelkigyakorlatos házuk Dobogókőn várja a szerzeteseket. Híres magyar jezsuita szerzetes volt Faludy Ferenc és Kaszap István, Hell Miksa és Pázmány Péter, Sajnovics János és Bangha Béla, Baróti Szabó Dávid és Rájnis József. A szaléziánus szerzetesek rendjét Don Bosco Szent János alapította meg, ben. Az egész világon elterjedt tanító rend. A szegénysorsú fiatal fiúkat karolták fel és tanították őket. Nem szigorral, hanem szeretettel neveltek. Emellett az értelemre is építenek. Az alapító jelszava: Da mihi animás cetera tolle. / Adj nekem lelkeket, végy el minden mást. Magyarországon Esztergomban és Egerben, Visegrádon és Balassagyarmaton élnek szaléziánus szerzetesek. Híres magyar szalézi szerzetes volt Sándor István, akit boldoggá avattak. Természetesen más férfi szerzetesrendek is léteznek Magyarhonban. Elég, ha a kanonokrendek közül a premontrieket említjük meg. Mécs László papköltő is közéjük tartozott. Ők elsősorban lelkipásztorkodnak, összekapcsolják a szerzetesi és kanonoki életformát. Ma Csornán és Gödöllőn élnek premontrei szerzetesek. A monasztikus rendek közül említhetőek a kamalduliak és trappisták, a karthauziak. A koldulórendek közül a minoriták és a szerviták, kapucinusok és kármeliták a legjelentősebbek. A domonkosok közt a leghíresebb magyar szerzetes Julianus barát volt, az őshazakutató. A férfi egyházi lovagrendek közül a legismertebbek a templomosok (templáriusok), jo han niták (János-lovagok), a Teuton Lovagrend (német lovagok) Ezek Magyarországon is megtelepedtek. Ma is léteznek, ma is munkálkodnak. Magyarországon is alapítottak egyházi lovagrendeket.(sárkány Lovagrend, Szent György Lovagrend, Szent István Lovagrend) A női szerzetesrendek három típusba sorolhatóak be.. Akadnak közöttük kontemplatív, vagyis szemlélődő rendek, mint a klarissza nővérek. Vannak olyan női szerzetesrendek, akik szociális munkát s karitatív tevékenységet folytatnak. Ide olyan női szerzetesrendek tartoznak, mint az annunciáták. A Szociális Testvérek szerzetesnői közül a legismertebb Salkaházi Sára vértanú és Schlachta Margit politikusnő volt. A tanító és betegápoló rendek közül az angolkisasszonyok és az orsolyiták a leghíresebbek. Gyermekség Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda. (Lk. 18,17) A gyermekség feltétlen bizalom, hit és ráhagyatkozás. A gyermek romlatlan. Péter apostol engedelmes gyerekekként említi a híveket. (1 Pt. 1,14) János is gyermekeihez ír. (1. Jn. 1,12 és 1. Jn. 3,7) Jézus mondja tanítványainak, mikor gyereket hoztak hozzá: Hagyjátok csak a gyermekeket s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. (Mt.19,14-15.) Pál apostol pedig egyenesen Isten gyermekeinek nevez minket. Maga a Lélek tesz tanulságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek Krisztusnak pedig társörökösei. (Róm. 8,16-17) Ez pedig kötelez. Az Irgalmasok betegápoló rendjét Páli Szent Vince ( ) alapította meg. Jelszavuk, mottójuk: Krisztus szeretet sürget minket A társulat mindmáig a legnagyobb létszámú női szerzetesközösség. 74 országban irgalmas nővér szolgálja a szegényeket és betegeket, az árvákat és rászorulókat, 3300 intézményben, kórházakban, szegényházakban Közel 6000 nővér missziókban tevékenykedik. Jellegzetes kalapjuk miatt ők voltak a kalapos nővérek Jelenleg Esztergomban tevékenykednek. A Szegény Iskolanővérek női szerzetesrendjét Ger har din ger Boldog Mária Terézia ( ) alapította meg. Jelen vannak ma Budapesten és Debrecenben is. Híres tanintézetük a cívisvárosban a Sve tits Iskola, a Szent Anna utcán, mely az óvodától kezdve neveli a leányokat. Itt száz esztendő alatt nem kevesebb, mint 1200 tanítónő végzett. Az iskolanővérek meg vannak győződve róla, hogy neveléssel, az ember alakításával megváltoztatható a társadalom, jobbá tehető a világ, és ehhez elsősorban jó édesanyákra van szükség. Kalkuttai Teréz Anya alapította meg a Szeretet Misszionáriusai női szerzetesrendet. II. János Pál pápával kiemelkedően jól együtt tudtak működni. Ma Magyarországon Érden tevékenykednek. Rengeteg szellemi kincset, értéket halmoztak fel, adtak Magyarországnak a férfi és a női szerzetesrendek tagjai, a szerzetestestvérek A tőlük hallott vagy olvasott bölcs mondásokkal fejezem be: A boldogság itt is, odaát is ugyanaz: Isten közelsége. Jézus függ a kereszt egyik oldalán, a másikon van az én helyem. Jó szerzetes az, akivel, ha találkozunk, nincs kétségünk afelől, hogy van Isten Ha nem is tudunk vagy akarunk mindenben azonosulni a szerzetesekkel, ebben az egyben bizonyosan: Regnare Christum volumus! Azt akarjuk, hogy Krisztus uralkodjék. Szenes József nyugalmazott esperes-plébános A gyermekség (sajnos) elveszíthető. Ez először az Édenben, a bűnbeeséskor történt meg és azóta sokszor. De megbocsátást kaptunk mindig A megváltó azért adta életét érettünk: gyermekekért Istennel szemben tisztesség, ha gyermekek lehetünk. Adjunk hálát az Úrnak, hogy tiszta szívvel maradhassunk Húsvétkor: Feltámadt Krisztus Valóban feltámadt. Balla Sándor

3 4 5 Képek a régi templomról Idősebb görögkatolikus hívek gyakran kérdezik, hogy vannak-e fényképek az 1984-ben lebontott templomról. Hiszen az egyre halványuló emlékezet után szeretnék újból látni a régi templom gyönyörű festményeit. A fiatalabbak pedig azért kérdezik, mert ők egyáltalán nem látták, viszont hallottak azok különleges szépségéről. Az alábbiakban néhány szép fotót kívánunk bemutatni a régi templom festményeiről. A templom a hívek nagy öszszefogásával ben épült. A festmények 1896-ban készültek. A képeket Fenczik Károly, a díszítéseket Holicsi Fridolin munkácsi festőművész készítették. A templom felszentelése május 8-án 3000 hívő jelenlétében történt. Nagy István világi elnök

4 6 Petőfi költői lendülete és ifjonti hevülete tökéletesen tükröződik a vágyai tárgyát képező eme két fogalomban: szabadság, szerelem. Hiszen Böjti szelek riogatják a várost, böjti szelek borzolják a fákat, fogyókúrás receptek sokaságát kínálják a reklámügynökségek. A meggyőzés fontos A csodaszereknek fényképpel illusztrált bizonysága van. Az első képen másfél mázsás óriás szenved, a másodikon kúra eredményességének jeleként egy karcsú ifjú mosolyog. A reklámlélektan jól bevált fogása azt diktálja az olvasónak: te is elérheted ezt a csodát, ha nem sajnálod magadra költeni azt a 9990 forintot, amennyibe a csodaszer kerül. Erre az ajánlatra csupán ráadás a fogyasztószert szállító cég nemes gesztusa, amennyiben nem használt a készítmény, visszaküldik az árát, ha a terméket visszaküldi a megrendelő! (Na ez meg hogy lehetséges???) A karcsúságra vágyó hölgyek és urak gyakorta megeszik Szabadság, szerelem e kettő kell nekem szabadnak, kötöttségektől mentesnek, mások uralmától függetlennek lenni minden ember vágya. És erre csak ráadás az érzékek játéka, a vér forradalma : a szerelem. A negyvennyolcas eszmék ifjú titánjának e híressé vált két sora szolgáljon kiindulási pontként a Biblia tanítása két alapfogalmának megismeréséhez. * A szabadság helyes értelmezésének Istentől meghatározott lényegét a gondterhelt József számára álomban mondja el a menny küldötte, Gábriel: (Mária) fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. (Máté evangéliuma 1:21) Van tehát revideálni valója minden olyan embernek, aki számára a szabadság csak a fizikai élet kötöttségektől mentes élvezetét jelenti. Az örökös szabadságvágy csillapíthatatlan marad mindaddig, míg meg nem találjuk az igazi szabadság gyökerét: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2.Korintusi levél 3:17) Istenismeret és -hit nélkül hiú ábránd még csak vágyni is az élet szabadságát. Hiszen természetünknél fogva állandóan beleütközünk a bennünk levő, Ádámtól örökölt bűnös hajlamunk okozta korlátokba. Figyeljük meg az apostol Pál önmarcangoló szavait: Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. (Római levél 7:14, 17-18) Ennek a ténynek a fel- és elismerése a legnehezebb: a bűnnek uralma van fölöttem; nem vagyok szabad csak annak látszom. Mert aki így él, Isten nélkül, azt hiszi, hogy akkora szabadsága van, hogy még az Isten sem mondja meg nekem, mit tegyek! Nos, Ő valóban nem parancsol, csak tanácsol. Nem kötelez senkit a boldogságra, de az utat megmutatja: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Válaszd hát az életet. (Második Törvénykönyv 30:19) Miként a rabszolga élete végéig rabszolga maradt, úgy a bűn rabszolgája is csak akkor jut szabadságra, ha régi (korábbi) életének meghalt A nagy teológus, Pál ezt a szöveget, így aztán az élelmes iroda pénztárcája nem marad sovány. Nem azon töprengek, kit hogyan áltatnak a jó alak varázslói, inkább a miatt aggódom, miért ez a nagy nekibuzdulás. Vajon egy ember leglényegesebb adata éppen az, hogy mennyit nyom a mérlegen? Ismerek csodálatos dagadtakat és csodálatos gebéket. Nincs olyan mérleg, amely egy ember valódi súlyát mennyit nyom a latba eldönthetné. Az ember mértéke: a mérhetetlensége. Lehet kövér, lehet sovány, egyik adat sem fontos. Ami lényeges bennük tudjuk Saint- Exuperytől az a szemnek láthatatlan. Amikor a húsvét előtti időt böjtre figyelmeztető szellemben élik meg a keresztények, akkor Böjti szelek 7 apostol így magyarázza ezt: Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. (Római levél 6:6-7) A keresztény alapismeretek alfáját jelentő Tízparancsolat legtöbb embert az állandóan visszahangzó nem -ek, tiltások sorára emlékezteti. Addig, míg valakit a testi vágyak irányítanak, valóban ezt érzékelheti; ám az, aki már Istenre bízta az életét, tapasztalja: szabad vagyok mindattól, amit Isten törvénye tilt. Számukra nem a parancs foggal, körömmel, csikorgó fogakkal történő megtartása a feladat. Akit Jézus megszabadított bűneitől, és akit betölt Istennek Lelke, az levetkezte olyan irányú kívánságait, amiket az ő Ura nem tanácsol; szabad arra, hogy ne cselekedje meg azokat! A Passió című film főszereplője, Jim Caviezel mondta egy vele készült riportban: Minden nemzedéknek tudni kellene, hogy a szabadság nem abból áll, hogy azt csinálhatod, amit akarsz, hanem jogodban áll azt tenni, amit kellene. nem fogyókúrára buzdítanak, hanem a felszínes gondolkodástól próbálnak meg bennünket a kishercegi lényegeshez kalauzolni. A böjt nem koplalási vetélkedő, nem unatkozó csodafakírok versenye, nem egy alakváltó és formáló klub hétvégi programja, hanem az önfegyelem iskolája. Az önfegyelemre pedig mások miatt van szükségünk. Aki nem bír magával, az kibírhatatlan alak lesz a boltban és az utcán, a vonaton és a buszon, az autópályán, /sőt!/ még a templomban is. Az Isten által kedvelt böjtről az Ószövetség nagy prófétája, Izajás ír a legszebben. Tőle tudjuk, hogy az igazi böjt: a szeretetszolgálat. Száraz karóvá koplalhatjuk magunkat, ha szeretet * Az a lehetőség, hogy a bűnből (bűnös életből) van szabadulás, a szerető Isten ajándéka. Így fonódik egybe a szabadság és a szeretet. Az Édenkerti tilalom megszegésének következménye kettős volt: elszakadás a Teremtő Istentől, és csatlakozás a bűn világához. Azóta vagyunk születésünktől fogva rabjai a bűnnek. Ahhoz, hogy újra kezdhessük startból elrontott életünket, önzetlen és őszinte szeretetből Isten odaadta egyszülött Fiát. Egyedül Ő, a tiszta és bűntelen Istenbáránya volt képes szembe menni a bűn okozójával, lelkünk ellenségével, a halál elindítójával, a Sátánnal. A protoevangéliumban (Teremtés könyve 3:15) Isten felvázolja a jövőnket: Jézus a kereszten legyőzi lelkünk rabtartóját, akinek így el kell engednie az őfogságában levő lelkünket. Az elengedésnek egyetlen feltétele az Isten ajándékozó szeretetében és a Fiú gonosz feletti győzelmében gyökerező hitünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János evangéliuma 3:16) A gonosz uralma elleni forradalom legnagyobb győzelme: a Golgota keresztje; legszebb jelszava: szabadság, szeretet! Füstös Gyula nélkül élünk, semmit sem ér a böjtölésünk! Hallgatom a próféta szavait: Tudjátok milyen az a böjt, amit én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársaidtól! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd az igazságod, és az Úr dicsősége lesz hátvéded (Iz ) Böjti szelek riogatják a várost, böjti szelek borzolják a fákat, böjti szelek tisztogatják a szíveket Nagyenyedi Zoltán Mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint sark-körök. S jönnek sorban, derengő végtelen fény sapkában 92 elem, mint homlokán hordozva mását hiszem a test feltámadását. (Nemes Nagy Ágnes) Hatan ülünk egy szobában. Közös ismerősünknél vagyunk, látogatóba jöttünk. Ízlelgetem a látogatás szó képértékét, hiszen a hajdani közös tanárunk teljesen vak. Mi láthatjuk a meglátogatott arcát, de ő nem láthatja látogatóit. Számára inkább tapogatóba jöttünk, mintsem látogatóba. Beszélgetünk, tréfálkozunk, megfejtjük a világ soros titkait, van aki sört, van aki teát kortyol, egyszercsak a vak vendéglátónk felujjong: Jaj, de jó! Kisütött a nap! Akaratlanul is kicsúszik belőlem a kérdés: Honnan tudja ezt a változást? Érzem a térdemen! válaszolja A vak érzi a térdén, hogy fénybe borult a szoba. A látók érzéketlenül ülnek az asztal körül, nem veszik észre a világosságot, a felülettel vannak elfoglalva, nem érzékelik a fölöttük levőt. Mintha csak a bibliai üzenet ismétlődne Jót s jól! (Kazinczy) ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA Szentéletű II. János Pál pápa nyomában Czestochowa, Krakkó, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska és Zakopane június (5 nap/4 éj) Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal Ellátás: reggeli Szállás: 1 éj Czestochowában közvetlenül a Kegyhely mellett található Zarándokközpontban 2 ágyas fürdőszobás szobákban, 3 éj Krakkóban 2+3 fős fürdőszobás stúdiókban. Indulás: Hajdúböszörmény 1. nap: Folyamatos utazás, a szükséges pihenőkkel Felvidéken/Szlovákián keresztül a magyar pálosok alapította világhírű kegyhelyre. Czestochowa, Lengyelország lelki központja, ahová évente 5-6 milliónyian zarándokolnak, hogy imádkozzanak a Fekete Madonna égi közbenjárását kérve. Jasna Gorára (Fényes-hegy), ma is a Pálos szerzetesek által őrzött ősi Mária Kegyhely. Beköszönés a Kegyképhez. Szállás elfoglalása. 2. nap: Reggeli a szálláson. Czestochowa Ünnepélyes képfelnyitás (6,00) a kegykápolnában. A kolostor, a múzeum és a Kincstár megtekintése után Keresztút elvégzése. Szabadprogram, kegytárgyvásárlás. Délután utazunk Krakkóba. Szállás elfoglalása, vacsora. 3. nap: Reggeli után, Wieliczka: a világhírű Sóbánya megtekintése helyi idegenvezetővel magyarul vagy tolmácsolással. Krakkó - ahol Lengyelország szíve dobog. Városnéző séta helyi idegenvezetővel. Wawel, Katedrális, Piactér, Mária templom, Posztócsarnok, Barbakan. Helyi idegenvezető (magyar nyelven) közreműködésével. Egy szép nap Közép-Európa egyik legszebb városában. Mi magyarok igazán otthon is érezhetjük magunkat Krakkóban. Ebéd lehetőség a lengyel konyha jellegzetességei alapján. Napunkat az Isteni Irgalmasság Bazilikában folytatjuk. Az Isteni Irgalmasság tiszteletét II. János Pál pápa 2000-ben rendelte el ben felépült Krakkó közelében, szent Fényes hét Lelkivezető: Szenes József atya Fausztina rendjének kolostora mellett az Isteni Irgalmasság temploma. Szentmise az altemplomban található Szentek Közössége magyar kápolnában. 4. nap: Reggeli a szálláson. Napunkat Wadowicében kezdjük, mely II. János Pál pápa szülővárosa, ahol Karol Wojtyla a Koscielna utca 7. szám alatt született május 18-án. Az általános és középiskolát is itt végezte el. Halála óta a város zarándokhellyé vált. Következő állomásunk Kalwaria Zebrzydowska, a ferences szerzetesek által őrzött híres búcsújáróhely. Napunk befejezéseképpen tehetünk egy esti sétát Krakkóban. 5. nap: Reggeli után felkeressük Zakopanét, melyet Lengyelország gyöngyszeme -ként is emlegetnek. Sétánkat a hangulatos Krupówki utcán kezdjük (sétáló- és bevásárló utca), majd siklóval felmegyünk az 1123 m magas Gubalówkára, ahonnan szép időben csodálatos kilátás nyílik a Magas-Tátrára. Ezt követően szabadprogram keretében szétnézhetünk a híres Sajtpiacon vagy megnézhetjük a közelben található kiválóak temetőjét (régi gurál családok, jeles személyiségek nyughelye érdekes fejfákkal. Hazautazás a szükséges megállásokkal a Poprád Kassa Miskolc útvonalon. Várható megérkezés az esti órákban. Részvételi díj: Ft/fő (35 fizető utas esetén.) A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét, szállást reggelivel, valamint a csoportkísérő-idegenvezetést. Külön fizetendő a belépőjegyek ára, valamint a helyi idegenforgalmi adó (500 Ft/fő). Igény esetén irodánk a csoportos BBP utasbiztosítás megköti (2750 Ft/fő). A 4 db vacsora felára Ft/fő. MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19. I/5. E-levél: Tel.: meg: szemük van, de nem látnak. Pedig most még csupán a napfényről van szó. Mi lesz velünk, ha a mindenség lényegét kellene észrevennünk, ha csodákra nyíló szemünkre lenne szükség? Babits Mihály szavai égetik a szívem: Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában hordja. Hordozzuk-e magunkban a csodát, ha még azt az apró kis csodát sem vesszük észre, amelytől felujjongott a vak? Észrevesszük-e, hogy fény van az anyák szemsugarában, szerelmesek mosolyában, gyermekek kacagásában, öregek várakozásában, fiatalok kézszorításában fény van fűszálban és fenyőfák törzsén, szőlőindán és levélerezeten, tavaszi szellőben és rigófüttyben, ibolyák kékjén és cinkesurranásban. Ha ezeket a fényeket nem látjuk, hogyan látnánk azt a húsvéti ragyogást, a mely az üres sírból árad és fénylik angyalok intelmében, kenetvivő asszonyok izgalmában, tanítványok megdöbbenésében, katonák dadogásában, fénylik Mária Magdolna arcán, az Emmauszba igyekvő vándor csodálkozásában, halászok boldogságában, kenyértörésben: abban az egyértelmű és visszatarthatatlan örömben, ami szárnyra kél a húsvéti hajnal híradásában: Láttuk az Urat! Kései húsvéti unokák, fényre oly sokszor érzéketlen fiúk faggatom magam. Látjuk-e itt és most a feltámadt élet örömét? Látjuk-e tavaszi rügyekben, zöldülő orgonabokrokon, virágzó mandulafákban, föld fekete páncélját feltörő tulipánban? Érezzük-e, hogy a húsvét nem csupán ajándékba kapott öröm, hanem feladat! Nem tartogathatjuk magunkban a fény üzenetét. Nem magántulajdon! Meg kell osztanunk a többiekkel! Ahogy Jézus apostolai világgá kürtölték az észbontó élményt, hogy akit megöltek, az előjött a sírkamrából és örömünkké vált. Ő a nagy fényhozó! Ezért nevezi a bizánci liturgia az egész húsvét utáni hetet fényes hétnek. Ezt az örömöt nem lehet néhány nap ünnepi köntösbe öltöztetni. Szét kell teríteni az öröm palástját, hogy sírjaink, temetőink gyásza, könnye és fájdalma fölött megláthassuk a fényt, a földiek homlokán ragyogó, földön túli üzenetet. Nagyenyedi Zoltán

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb,

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb, Böjte Csaba városunkban TALENTUM 250 Ft 9. oldal A szigetszentmiklósi Szent Miklós Plébánia lapja Torony Isten dicsőségére I. évfolyam 2. szám Seres Marcell rajza Az emberek egykor tornyot akartak építeni,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

SZENTLÉLEK ÉS A SZENT LÉLEK

SZENTLÉLEK ÉS A SZENT LÉLEK 2014. június Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 2. szám 2014. június A keresztelési felkészítõket mindig azzal kezdem, hogy beszélek az emberi lélek létezésérõl.

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz.

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa Budapest

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni,

Részletesebben

Katolikus és magyar. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek (1948) A

Katolikus és magyar. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek (1948) A Nyári táborok az egyházmegyében Színes programokkal várták a gyermekeket Szombathelyen és Nardán 3. oldal Házasság és család Idén is együtt ünnepeltek az egyházmegye jubiláns házapárjai 7. oldal Hároméves

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Erények virágoskertje, béke aranyoltára, szelídség édenkertje, anyai

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A húsvéti hit

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A húsvéti hit Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 4. szám A megváltás bizonyítékát nemcsak mi keressük. Keresték azok az első hívők is, akik az apostolok szavára

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor?

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? 3. oldal Az élet szolgálatában Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet útját 8. oldal Vezércikk Negyven nap Horváth István

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben