V. évf. 1. (15. sz.) április NAGYBÖJT VÉGI MEDITÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. évf. 1. (15. sz.) 2014. április NAGYBÖJT VÉGI MEDITÁCIÓ"

Átírás

1 GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség folyóirata V. évf. 1. (15. sz.) április NAGYBÖJT VÉGI MEDITÁCIÓ Ősi hagyományunk szerint Nagyszombat éjjelén véget ér Nagyböjti küzdelmeink több hetes ideje. Tiszta lélekkel, erősebb akarattal, sóvárogva várjuk a Szent Feltámadás napját. Érdemes egy kis időt szánni a viszszatekintésre: milyen eredménnyel járt a közösségi, és az én személyes nagyböjti küzdelmem? Jól megértettük, hogy a böjt nem csak előírások sorozata az étrendet illetően, és nem csak elfordulás az Isten által teremtett anyagi világtól? Fontosabb tartalma is van: a fáradhatatlan megbocsájtás a lélekben, és szüntelen emelkedés a szeretetben, a magasztos és tündöklő ünnepsorozat által, amit a Nagyböjt kínál fel számunkra. Ezek felsorolásától el kell tekintenünk, de megemlítjük a legvigasztalóbb ünnepeket: a Kereszthódoló vasárnapot, Krétai Szt. András bűnbánati nagy kánonját, és Lázár szombatját, és természetesen a Nagyhét ünnepeit. Meditációnk tárgya azonban egy olyan ünnep, amely egész keresztény életünknek tartalmat ad: ez Nagyböjt első, vagyis az ikontisztelet vasárnapja. A VII., és VIII. Egyetemes zsinatok (Konstantinápoly, 787, és 843), tanítást adtak az egész keresztény világnak: amikor az ikont tiszteljük, nem a képet imádjuk, mert a tisztelet annak eredetijére száll vissza. Az említett zsinatok határozatait azonban hatalmas szellemi, és fizikai küzdelem előzte meg. III: Leó császár, 726-ban rendeletet hozott: az ikonokat, mozaikokat és freskókat el kell távolítani a templomokból, mert azok tisztelete bálványimádás, és katonákkal leverette a császári palota kapuja fölötti Krisztus ikont. E tettet népfelkelés követte, és az egyház, a szerzetesekkel az élen tiltakozott. Katonai különítmények járták a birodalmat, máglyát raktak a szent ikonokból, kalapácsok döngették a templomok ragyogó mozaikokkal borított falait. A szellemi küzdelem sokáig tartott, hullámoztak az érvek, és ellenérvek. Egy képtisztelő császárnő, Eiréné 787-ben összehívta a VII. Egyetemes zsinatot, amelyet képtisztelő zsinatnak hívunk. Ezen a zsinaton visszautasították a bálványimádás vádját, és kialakították a hiteles, és azóta is érvényes igaz tanítást, a képtiszteletről. A szent zsinat megtiltotta az Isten-ábrázolást, mert Az Istent soha senki nem látta. (Jn. 1, 18) Jézus Krisztust viszont nem csak lehetséges, hanem hitvalló kötelesség is ábrázolni, mert valóságos emberré lett. Ő maga mondja: Aki engem lát, látja az Atyát is. (Jn. 14, 9). A Szent zsinat felsorolja az ábrázolandó témákat: Krisztus képmását, az ünnepeket, a szent férfiak és nők ikonjait, és a Szent keresztet. Megjegyzendő: az I. keresztény évezredben nem ismerték a töviskoronás, halott Krisztust a kereszten. A kereszten függő, és szenvedő Krisztus császári koronával a fején, és főpapi öltözetben, nyitott szemmel néz a szemlélőre. Szenved a világ bűneiért, a megtisztulásért, de közben uralkodik, és ítélkezik is: Még ma velem leszel a paradicsomban. (Lk. 23, 43). Ez a keresztábrázolás újra terjed napjainkban is., és a mellékelt kép is ezt ábrázolja. (Monostory Viktória alkotása). Örvendetes, hogy egyre több új ikonosztázion épül, ikonfestő körök alakulnak, és egyre terjed az ikontisztelet, híveink körében is. Nagyböjt I. vasárnapján a vecsernyén így énekelünk. Testednek viszszahelyezett ábrázolását szeretettel csókoljuk Uram, amely a te üdvgondozásod titkát teszi láthatóvá előttünk, mert te nem képzeletben jelentél meg előttünk,... Hanem valóságban, és természetes testtel... A VIII. Egyetemes zsinat ezzel a két mondattal fejezi be tanítását: Az ikon, ha a hitet torzítás nélkül közvetíti a vonalak és színek nyelvén, akkor egyenértékű a Biblia tekintélyével. És: Aki nem tiszteli Krisztus ikonját, ne lássa meg alakját második eljövetelekor. Dr. Nagymihályi Géza

2 2 Akik osztatlan szívvel, Istennek adták magukat Londonnak egy külső részén még gázlámpák égtek. Sok vezető összegyűlt, így nyilatkoztak: - Ez már elavult és korszerűtlen. A belvárosban már villany világít az utcákon. Leverjük, és helyette villanynyal világítunk itt is. Egy ferences szerzetes szerényen megszólalt hátul: Előbb jó lenne talán az újnak a vezetékét megépíteni. A szerzetesek ne oktassanak ki minket! Nem várunk tovább, új kell nekünk! A hangadók szavára leverték a gázlámpákat, azután a sötétben egymásnak estek a botokkal. Nem látták, ki kicsoda, és egymást ütlegelték veszekedés közepette a sötétben. (Chesterton) Korunkban is sokan hajlamosak elmarasztalóan, nem ritkán gunyorosan vélekedni a szerzetesekről. Tájékozatlanságuk miatt nem ismerik azt a rengeteg értéket, melyet szolgálatukkal közvetítettek a nép javára a századok során. Nem véletlenül nevezték őket a nép nyelvén barátoknak! Kik a szerzetesek? Ők Krisztust követik, aki szűzen és szegényen a kereszthalálig menő engedelmességgel váltotta és szentelte meg a világot. Így ezek, lelkes szeretettel melyet a Szentlélek áraszt a szívükbe mindinkább Krisztusért élnek, és az ő testéért, mely maga az Egyház. Következésképpen, minél bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, önmaguk és egész életük átadásával, annál virágzóbb lesz az Egyház élete, s annál termékenyebb apostolsága. A szerzetes élete tulajdonképpen a szeretet misztériuma. A férfi és női szerzetesek életének meghatározója és jellemzője: osztatlan szívvel : Szent Péter szavainak mindenkori ismétlésével mondják: Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Kr. U. a III. és IV. században először az egyiptomi pusztaságokban szerveződtek meg azok a közösségek, melyeknek tagjai Krisztus követését a lehető legtökéletesebben akarták megélni, az evangéliumi tanácsok komolyan vételével. Már a IV. században is sokfelé elterjedtek. Első szabályzataik szilárd alapot szolgáltattak a szerzetesség intézményesüléséhez. A nyugati egyház területén a legrégebbi férfi szerzetesrend alapítása Nursiai Szent Benedek nevéhez fűződik, Kr. U. 480-ban. Ő alapította meg a híres Monte Cassino-i közösséget. Ezek a szerzetesek lépték át elsőként, Géza fejedelem idejében, 996- ban, a magyar föld határát. Géza fia, Szent A szerzetesekről 3 István pedig hazánkban is meghonosította őket. Sátorban lakó és vándorló őseinket megtanították a keresztény vallás alapelemeire. Jelmondatuk ez volt: Ora et labora (Imádkozzál és dolgozzál) A bencések rendje monasztikus szerzetesrend. Ez azt jelenti, hogy szerzetesei monostorokban, kisebb-nagyobb közösségekben élnek. Az, hogy a magyar nép felvette a kereszténységet, s nem jutott a történelem színpadáról letűnt népek, a hunok, avarok, besenyők, úzok sorsára, nekik is köszönhetjük. Ezer esztendeje, Szent István óta 36 nemzedéknyi emberöltő követte egymást ebben a hazában. Ám ha minket is elsodor sorsnak zivatarja, nem lesz az istennek soha több magyarja! figyelmeztetett Dr. Tóth Tihamér püspök. A múlt egy erős gyökér, jelen és jövő abból él! Cluny kolostora, mely a keresztény megújulás központja volt, szintén bencés kolostor volt. Magyarországon első kolostorukat Pannonhalmán alapították meg. Ma Bakonybélen, Győrben és Tihanyban is élnek magyar bencések. Híres bencés szerzetes volt többek között Szent Gellért és Boldog Mór, Czuczor Gergely író-költő, Jedlik Ányos feltaláló, Bakócz Tamás és Vitéz János püspök, Rómer Flóris és Serédi Jusztinián is. A bazilita szerzetesrend tagjai az egyetlen görögkatolikus szerzetesrendhez tartoznak. Szent István óta szintén jelen vannak Magyarországon. Ők szintén monasztikus szerzetesek. A mai napig Máriapócson szolgálnak. Női szerzeteseiket a Bazilissza Szerzetesrend tömöríti. A bazilita szerzetesek Nagy Szent Bazilról kapták a nevüket, akit a keleti, görög szerzetesség atyjaként tisztelnek A ciszterciek szerzetesrendjének tagjait II. Géza király hívta be először Magyarországra, 1142-ben. Kolostoraik épültek Egerben és Pécsen, Bélapátfalván és Zircen. A ciszterci rend közel 1400 szentet és boldogot tart számon, köztük mintegy háromszázan vértanúk lettek. A magyar ciszterciek közül sokan adták életüket a török időkben hitükért és testvéreikért. Híres magyar ciszterci szerzetes volt többek között: Békefi Remig, Rajeczky Benjámin, Brenner János. A ferences szerzetesek rendjét Assisi Szent Ferenc alapította meg. Róla számos legenda fennmaradt. Ez egy kolduló szerzetesrend. Magyarországon már nem sokkal alapítójuk halála után megjelentek, IV. Béla király idején. Tevékenységeik közé tartozott az iskolák működtetése, lelkigyakorlatok és népmissziók tartása, kórház és börtönpasztorizáció végzése, tudományos munka és a szegények gondozása. Esztergom és Eger, Sümeg és Szentendre, Gyöngyös és Mátraverebély a működésük legfontosabb helyszíne Magyarországon. Jelszavuk: Pax et Bónum! / Béke és szeretet Híres magyar ferences szerzetes többek között Böjte Csaba és Kájoni János kódexíró, Temesvári Pelbárt és Zadravetz István. A kamilliánus szerzetesrendet Lellisi Szent Kamill alapította meg (Ő 1550 és 1614 között élt). Mind a mai napig is betegek és szenvedők, mozgássérültek és haldoklók, szenvedélybetegek és rászorulók, öregek és leprások ápolásával foglalkoznak. A kamilliánusoknak nemcsak férfi, de női ága is van. Magyarországon 1683-ban telepedtek le. Hozzánk közel, Nyíregyházán élnek kamilliánus szerzetesek. A pálosok szerzetesrendjét Boldog Özséb alapította meg, 1250 körül. Ez az egyetlen máig fennmaradt, magyar alapítású szerzetesrend. Az alapító Remete Szent Pál oltalma alá helyezte közösségét. Szerzetesi ruhájuk fehér színű. Magyarországon kívül Amerikában és Lengyelországban is működnek. A lengyelországi híres nemzeti kegyhely, Czestochowa, Mária kegyhelyét mind a mai napig is pálos szerzetesek gondozzák. A pálosok egy remete rend tagjai. Többek között a budai Sziklatemplomot is ők gondozzák. Közösségük él Márianosztrán is. Imádság és kétkezi munka, elmélkedés és olvasás tölti ki napjaikat. Híres magyar pálos szerzetesek voltak: Ányos Pál és Verseghy Ferenc költő, Virág Benedek és Martinuzzi Fráter György. A piaristák szerzetesrendjét Kalazanci Szent József ( ) alapította meg. Jelmondatuk: Pietas et litterae / Kegyesség és tudomány Ez egy tanító rend. Iskoláikat és önmagukat is a hívek adományaiból tartották fent. Ingyenes és vallásos iskolákat működtettek. Innen ered a kegyes iskola elnevezés. Főként olvasását és írást, hittant és számtant tanítottak. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a zenei oktatásnak. Magyarországon Budapest mellett Kecskeméten és Debrecenben is voltak iskoláik. Debrecenben és Zeleméren két bérelt birtokuk is volt a XVIII. század első felében. Magyar elnevezésük még: kegyesrendiek. Kalazanci Szent József egyik figyelmeztetése így hangzik: A gyermekek és az ifjak olyanok, mint a facsemeték: könnyű a tetszésünk szerint arrafelé fordítani a lelküket, amerre akarjuk. Ámde ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt, néha teljesen lehetetlen is. Híres magyar piarista szerzetes volt: Sík Sándor és Jelenits István, Bulányi György és Dugonics András, Öveges József és Lénárd Ödön. A jezsuitákat, a Jézus Társaságot Loyolai Szent Ignác ( ) alapította meg. Hitükért akár az életüket is feláldozták. Rengeteg vértanújuk van. Magyarországra először 1561-ben érkeztek meg, Oláh Miklós esztergomi érsek hívására. A nagyszombati kollégium vezetésével bízták meg őket, melyet Pázmány Péter egyetemmé fejlesztett, 1636-ban. Neveléssel és oktatással kiemelten foglalkoznak. A jezsuiták nagyon hosszú ideig folytatják tanulmányaikat, évig. Budapesten és Pécsett, Szegeden és Kalocsán tevékenykedtek Magyarföldön. Jelszavuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére! A jezsuiták a határon túl, a Délvidéken és Kárpátalján, a Felvidéken és Erdélyben is jelen vannak. Manréza nevű lelkigyakorlatos házuk Dobogókőn várja a szerzeteseket. Híres magyar jezsuita szerzetes volt Faludy Ferenc és Kaszap István, Hell Miksa és Pázmány Péter, Sajnovics János és Bangha Béla, Baróti Szabó Dávid és Rájnis József. A szaléziánus szerzetesek rendjét Don Bosco Szent János alapította meg, ben. Az egész világon elterjedt tanító rend. A szegénysorsú fiatal fiúkat karolták fel és tanították őket. Nem szigorral, hanem szeretettel neveltek. Emellett az értelemre is építenek. Az alapító jelszava: Da mihi animás cetera tolle. / Adj nekem lelkeket, végy el minden mást. Magyarországon Esztergomban és Egerben, Visegrádon és Balassagyarmaton élnek szaléziánus szerzetesek. Híres magyar szalézi szerzetes volt Sándor István, akit boldoggá avattak. Természetesen más férfi szerzetesrendek is léteznek Magyarhonban. Elég, ha a kanonokrendek közül a premontrieket említjük meg. Mécs László papköltő is közéjük tartozott. Ők elsősorban lelkipásztorkodnak, összekapcsolják a szerzetesi és kanonoki életformát. Ma Csornán és Gödöllőn élnek premontrei szerzetesek. A monasztikus rendek közül említhetőek a kamalduliak és trappisták, a karthauziak. A koldulórendek közül a minoriták és a szerviták, kapucinusok és kármeliták a legjelentősebbek. A domonkosok közt a leghíresebb magyar szerzetes Julianus barát volt, az őshazakutató. A férfi egyházi lovagrendek közül a legismertebbek a templomosok (templáriusok), jo han niták (János-lovagok), a Teuton Lovagrend (német lovagok) Ezek Magyarországon is megtelepedtek. Ma is léteznek, ma is munkálkodnak. Magyarországon is alapítottak egyházi lovagrendeket.(sárkány Lovagrend, Szent György Lovagrend, Szent István Lovagrend) A női szerzetesrendek három típusba sorolhatóak be.. Akadnak közöttük kontemplatív, vagyis szemlélődő rendek, mint a klarissza nővérek. Vannak olyan női szerzetesrendek, akik szociális munkát s karitatív tevékenységet folytatnak. Ide olyan női szerzetesrendek tartoznak, mint az annunciáták. A Szociális Testvérek szerzetesnői közül a legismertebb Salkaházi Sára vértanú és Schlachta Margit politikusnő volt. A tanító és betegápoló rendek közül az angolkisasszonyok és az orsolyiták a leghíresebbek. Gyermekség Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda. (Lk. 18,17) A gyermekség feltétlen bizalom, hit és ráhagyatkozás. A gyermek romlatlan. Péter apostol engedelmes gyerekekként említi a híveket. (1 Pt. 1,14) János is gyermekeihez ír. (1. Jn. 1,12 és 1. Jn. 3,7) Jézus mondja tanítványainak, mikor gyereket hoztak hozzá: Hagyjátok csak a gyermekeket s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. (Mt.19,14-15.) Pál apostol pedig egyenesen Isten gyermekeinek nevez minket. Maga a Lélek tesz tanulságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek Krisztusnak pedig társörökösei. (Róm. 8,16-17) Ez pedig kötelez. Az Irgalmasok betegápoló rendjét Páli Szent Vince ( ) alapította meg. Jelszavuk, mottójuk: Krisztus szeretet sürget minket A társulat mindmáig a legnagyobb létszámú női szerzetesközösség. 74 országban irgalmas nővér szolgálja a szegényeket és betegeket, az árvákat és rászorulókat, 3300 intézményben, kórházakban, szegényházakban Közel 6000 nővér missziókban tevékenykedik. Jellegzetes kalapjuk miatt ők voltak a kalapos nővérek Jelenleg Esztergomban tevékenykednek. A Szegény Iskolanővérek női szerzetesrendjét Ger har din ger Boldog Mária Terézia ( ) alapította meg. Jelen vannak ma Budapesten és Debrecenben is. Híres tanintézetük a cívisvárosban a Sve tits Iskola, a Szent Anna utcán, mely az óvodától kezdve neveli a leányokat. Itt száz esztendő alatt nem kevesebb, mint 1200 tanítónő végzett. Az iskolanővérek meg vannak győződve róla, hogy neveléssel, az ember alakításával megváltoztatható a társadalom, jobbá tehető a világ, és ehhez elsősorban jó édesanyákra van szükség. Kalkuttai Teréz Anya alapította meg a Szeretet Misszionáriusai női szerzetesrendet. II. János Pál pápával kiemelkedően jól együtt tudtak működni. Ma Magyarországon Érden tevékenykednek. Rengeteg szellemi kincset, értéket halmoztak fel, adtak Magyarországnak a férfi és a női szerzetesrendek tagjai, a szerzetestestvérek A tőlük hallott vagy olvasott bölcs mondásokkal fejezem be: A boldogság itt is, odaát is ugyanaz: Isten közelsége. Jézus függ a kereszt egyik oldalán, a másikon van az én helyem. Jó szerzetes az, akivel, ha találkozunk, nincs kétségünk afelől, hogy van Isten Ha nem is tudunk vagy akarunk mindenben azonosulni a szerzetesekkel, ebben az egyben bizonyosan: Regnare Christum volumus! Azt akarjuk, hogy Krisztus uralkodjék. Szenes József nyugalmazott esperes-plébános A gyermekség (sajnos) elveszíthető. Ez először az Édenben, a bűnbeeséskor történt meg és azóta sokszor. De megbocsátást kaptunk mindig A megváltó azért adta életét érettünk: gyermekekért Istennel szemben tisztesség, ha gyermekek lehetünk. Adjunk hálát az Úrnak, hogy tiszta szívvel maradhassunk Húsvétkor: Feltámadt Krisztus Valóban feltámadt. Balla Sándor

3 4 5 Képek a régi templomról Idősebb görögkatolikus hívek gyakran kérdezik, hogy vannak-e fényképek az 1984-ben lebontott templomról. Hiszen az egyre halványuló emlékezet után szeretnék újból látni a régi templom gyönyörű festményeit. A fiatalabbak pedig azért kérdezik, mert ők egyáltalán nem látták, viszont hallottak azok különleges szépségéről. Az alábbiakban néhány szép fotót kívánunk bemutatni a régi templom festményeiről. A templom a hívek nagy öszszefogásával ben épült. A festmények 1896-ban készültek. A képeket Fenczik Károly, a díszítéseket Holicsi Fridolin munkácsi festőművész készítették. A templom felszentelése május 8-án 3000 hívő jelenlétében történt. Nagy István világi elnök

4 6 Petőfi költői lendülete és ifjonti hevülete tökéletesen tükröződik a vágyai tárgyát képező eme két fogalomban: szabadság, szerelem. Hiszen Böjti szelek riogatják a várost, böjti szelek borzolják a fákat, fogyókúrás receptek sokaságát kínálják a reklámügynökségek. A meggyőzés fontos A csodaszereknek fényképpel illusztrált bizonysága van. Az első képen másfél mázsás óriás szenved, a másodikon kúra eredményességének jeleként egy karcsú ifjú mosolyog. A reklámlélektan jól bevált fogása azt diktálja az olvasónak: te is elérheted ezt a csodát, ha nem sajnálod magadra költeni azt a 9990 forintot, amennyibe a csodaszer kerül. Erre az ajánlatra csupán ráadás a fogyasztószert szállító cég nemes gesztusa, amennyiben nem használt a készítmény, visszaküldik az árát, ha a terméket visszaküldi a megrendelő! (Na ez meg hogy lehetséges???) A karcsúságra vágyó hölgyek és urak gyakorta megeszik Szabadság, szerelem e kettő kell nekem szabadnak, kötöttségektől mentesnek, mások uralmától függetlennek lenni minden ember vágya. És erre csak ráadás az érzékek játéka, a vér forradalma : a szerelem. A negyvennyolcas eszmék ifjú titánjának e híressé vált két sora szolgáljon kiindulási pontként a Biblia tanítása két alapfogalmának megismeréséhez. * A szabadság helyes értelmezésének Istentől meghatározott lényegét a gondterhelt József számára álomban mondja el a menny küldötte, Gábriel: (Mária) fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. (Máté evangéliuma 1:21) Van tehát revideálni valója minden olyan embernek, aki számára a szabadság csak a fizikai élet kötöttségektől mentes élvezetét jelenti. Az örökös szabadságvágy csillapíthatatlan marad mindaddig, míg meg nem találjuk az igazi szabadság gyökerét: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2.Korintusi levél 3:17) Istenismeret és -hit nélkül hiú ábránd még csak vágyni is az élet szabadságát. Hiszen természetünknél fogva állandóan beleütközünk a bennünk levő, Ádámtól örökölt bűnös hajlamunk okozta korlátokba. Figyeljük meg az apostol Pál önmarcangoló szavait: Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. (Római levél 7:14, 17-18) Ennek a ténynek a fel- és elismerése a legnehezebb: a bűnnek uralma van fölöttem; nem vagyok szabad csak annak látszom. Mert aki így él, Isten nélkül, azt hiszi, hogy akkora szabadsága van, hogy még az Isten sem mondja meg nekem, mit tegyek! Nos, Ő valóban nem parancsol, csak tanácsol. Nem kötelez senkit a boldogságra, de az utat megmutatja: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Válaszd hát az életet. (Második Törvénykönyv 30:19) Miként a rabszolga élete végéig rabszolga maradt, úgy a bűn rabszolgája is csak akkor jut szabadságra, ha régi (korábbi) életének meghalt A nagy teológus, Pál ezt a szöveget, így aztán az élelmes iroda pénztárcája nem marad sovány. Nem azon töprengek, kit hogyan áltatnak a jó alak varázslói, inkább a miatt aggódom, miért ez a nagy nekibuzdulás. Vajon egy ember leglényegesebb adata éppen az, hogy mennyit nyom a mérlegen? Ismerek csodálatos dagadtakat és csodálatos gebéket. Nincs olyan mérleg, amely egy ember valódi súlyát mennyit nyom a latba eldönthetné. Az ember mértéke: a mérhetetlensége. Lehet kövér, lehet sovány, egyik adat sem fontos. Ami lényeges bennük tudjuk Saint- Exuperytől az a szemnek láthatatlan. Amikor a húsvét előtti időt böjtre figyelmeztető szellemben élik meg a keresztények, akkor Böjti szelek 7 apostol így magyarázza ezt: Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. (Római levél 6:6-7) A keresztény alapismeretek alfáját jelentő Tízparancsolat legtöbb embert az állandóan visszahangzó nem -ek, tiltások sorára emlékezteti. Addig, míg valakit a testi vágyak irányítanak, valóban ezt érzékelheti; ám az, aki már Istenre bízta az életét, tapasztalja: szabad vagyok mindattól, amit Isten törvénye tilt. Számukra nem a parancs foggal, körömmel, csikorgó fogakkal történő megtartása a feladat. Akit Jézus megszabadított bűneitől, és akit betölt Istennek Lelke, az levetkezte olyan irányú kívánságait, amiket az ő Ura nem tanácsol; szabad arra, hogy ne cselekedje meg azokat! A Passió című film főszereplője, Jim Caviezel mondta egy vele készült riportban: Minden nemzedéknek tudni kellene, hogy a szabadság nem abból áll, hogy azt csinálhatod, amit akarsz, hanem jogodban áll azt tenni, amit kellene. nem fogyókúrára buzdítanak, hanem a felszínes gondolkodástól próbálnak meg bennünket a kishercegi lényegeshez kalauzolni. A böjt nem koplalási vetélkedő, nem unatkozó csodafakírok versenye, nem egy alakváltó és formáló klub hétvégi programja, hanem az önfegyelem iskolája. Az önfegyelemre pedig mások miatt van szükségünk. Aki nem bír magával, az kibírhatatlan alak lesz a boltban és az utcán, a vonaton és a buszon, az autópályán, /sőt!/ még a templomban is. Az Isten által kedvelt böjtről az Ószövetség nagy prófétája, Izajás ír a legszebben. Tőle tudjuk, hogy az igazi böjt: a szeretetszolgálat. Száraz karóvá koplalhatjuk magunkat, ha szeretet * Az a lehetőség, hogy a bűnből (bűnös életből) van szabadulás, a szerető Isten ajándéka. Így fonódik egybe a szabadság és a szeretet. Az Édenkerti tilalom megszegésének következménye kettős volt: elszakadás a Teremtő Istentől, és csatlakozás a bűn világához. Azóta vagyunk születésünktől fogva rabjai a bűnnek. Ahhoz, hogy újra kezdhessük startból elrontott életünket, önzetlen és őszinte szeretetből Isten odaadta egyszülött Fiát. Egyedül Ő, a tiszta és bűntelen Istenbáránya volt képes szembe menni a bűn okozójával, lelkünk ellenségével, a halál elindítójával, a Sátánnal. A protoevangéliumban (Teremtés könyve 3:15) Isten felvázolja a jövőnket: Jézus a kereszten legyőzi lelkünk rabtartóját, akinek így el kell engednie az őfogságában levő lelkünket. Az elengedésnek egyetlen feltétele az Isten ajándékozó szeretetében és a Fiú gonosz feletti győzelmében gyökerező hitünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János evangéliuma 3:16) A gonosz uralma elleni forradalom legnagyobb győzelme: a Golgota keresztje; legszebb jelszava: szabadság, szeretet! Füstös Gyula nélkül élünk, semmit sem ér a böjtölésünk! Hallgatom a próféta szavait: Tudjátok milyen az a böjt, amit én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársaidtól! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd az igazságod, és az Úr dicsősége lesz hátvéded (Iz ) Böjti szelek riogatják a várost, böjti szelek borzolják a fákat, böjti szelek tisztogatják a szíveket Nagyenyedi Zoltán Mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint sark-körök. S jönnek sorban, derengő végtelen fény sapkában 92 elem, mint homlokán hordozva mását hiszem a test feltámadását. (Nemes Nagy Ágnes) Hatan ülünk egy szobában. Közös ismerősünknél vagyunk, látogatóba jöttünk. Ízlelgetem a látogatás szó képértékét, hiszen a hajdani közös tanárunk teljesen vak. Mi láthatjuk a meglátogatott arcát, de ő nem láthatja látogatóit. Számára inkább tapogatóba jöttünk, mintsem látogatóba. Beszélgetünk, tréfálkozunk, megfejtjük a világ soros titkait, van aki sört, van aki teát kortyol, egyszercsak a vak vendéglátónk felujjong: Jaj, de jó! Kisütött a nap! Akaratlanul is kicsúszik belőlem a kérdés: Honnan tudja ezt a változást? Érzem a térdemen! válaszolja A vak érzi a térdén, hogy fénybe borult a szoba. A látók érzéketlenül ülnek az asztal körül, nem veszik észre a világosságot, a felülettel vannak elfoglalva, nem érzékelik a fölöttük levőt. Mintha csak a bibliai üzenet ismétlődne Jót s jól! (Kazinczy) ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA Szentéletű II. János Pál pápa nyomában Czestochowa, Krakkó, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska és Zakopane június (5 nap/4 éj) Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal Ellátás: reggeli Szállás: 1 éj Czestochowában közvetlenül a Kegyhely mellett található Zarándokközpontban 2 ágyas fürdőszobás szobákban, 3 éj Krakkóban 2+3 fős fürdőszobás stúdiókban. Indulás: Hajdúböszörmény 1. nap: Folyamatos utazás, a szükséges pihenőkkel Felvidéken/Szlovákián keresztül a magyar pálosok alapította világhírű kegyhelyre. Czestochowa, Lengyelország lelki központja, ahová évente 5-6 milliónyian zarándokolnak, hogy imádkozzanak a Fekete Madonna égi közbenjárását kérve. Jasna Gorára (Fényes-hegy), ma is a Pálos szerzetesek által őrzött ősi Mária Kegyhely. Beköszönés a Kegyképhez. Szállás elfoglalása. 2. nap: Reggeli a szálláson. Czestochowa Ünnepélyes képfelnyitás (6,00) a kegykápolnában. A kolostor, a múzeum és a Kincstár megtekintése után Keresztút elvégzése. Szabadprogram, kegytárgyvásárlás. Délután utazunk Krakkóba. Szállás elfoglalása, vacsora. 3. nap: Reggeli után, Wieliczka: a világhírű Sóbánya megtekintése helyi idegenvezetővel magyarul vagy tolmácsolással. Krakkó - ahol Lengyelország szíve dobog. Városnéző séta helyi idegenvezetővel. Wawel, Katedrális, Piactér, Mária templom, Posztócsarnok, Barbakan. Helyi idegenvezető (magyar nyelven) közreműködésével. Egy szép nap Közép-Európa egyik legszebb városában. Mi magyarok igazán otthon is érezhetjük magunkat Krakkóban. Ebéd lehetőség a lengyel konyha jellegzetességei alapján. Napunkat az Isteni Irgalmasság Bazilikában folytatjuk. Az Isteni Irgalmasság tiszteletét II. János Pál pápa 2000-ben rendelte el ben felépült Krakkó közelében, szent Fényes hét Lelkivezető: Szenes József atya Fausztina rendjének kolostora mellett az Isteni Irgalmasság temploma. Szentmise az altemplomban található Szentek Közössége magyar kápolnában. 4. nap: Reggeli a szálláson. Napunkat Wadowicében kezdjük, mely II. János Pál pápa szülővárosa, ahol Karol Wojtyla a Koscielna utca 7. szám alatt született május 18-án. Az általános és középiskolát is itt végezte el. Halála óta a város zarándokhellyé vált. Következő állomásunk Kalwaria Zebrzydowska, a ferences szerzetesek által őrzött híres búcsújáróhely. Napunk befejezéseképpen tehetünk egy esti sétát Krakkóban. 5. nap: Reggeli után felkeressük Zakopanét, melyet Lengyelország gyöngyszeme -ként is emlegetnek. Sétánkat a hangulatos Krupówki utcán kezdjük (sétáló- és bevásárló utca), majd siklóval felmegyünk az 1123 m magas Gubalówkára, ahonnan szép időben csodálatos kilátás nyílik a Magas-Tátrára. Ezt követően szabadprogram keretében szétnézhetünk a híres Sajtpiacon vagy megnézhetjük a közelben található kiválóak temetőjét (régi gurál családok, jeles személyiségek nyughelye érdekes fejfákkal. Hazautazás a szükséges megállásokkal a Poprád Kassa Miskolc útvonalon. Várható megérkezés az esti órákban. Részvételi díj: Ft/fő (35 fizető utas esetén.) A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét, szállást reggelivel, valamint a csoportkísérő-idegenvezetést. Külön fizetendő a belépőjegyek ára, valamint a helyi idegenforgalmi adó (500 Ft/fő). Igény esetén irodánk a csoportos BBP utasbiztosítás megköti (2750 Ft/fő). A 4 db vacsora felára Ft/fő. MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19. I/5. E-levél: Tel.: meg: szemük van, de nem látnak. Pedig most még csupán a napfényről van szó. Mi lesz velünk, ha a mindenség lényegét kellene észrevennünk, ha csodákra nyíló szemünkre lenne szükség? Babits Mihály szavai égetik a szívem: Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában hordja. Hordozzuk-e magunkban a csodát, ha még azt az apró kis csodát sem vesszük észre, amelytől felujjongott a vak? Észrevesszük-e, hogy fény van az anyák szemsugarában, szerelmesek mosolyában, gyermekek kacagásában, öregek várakozásában, fiatalok kézszorításában fény van fűszálban és fenyőfák törzsén, szőlőindán és levélerezeten, tavaszi szellőben és rigófüttyben, ibolyák kékjén és cinkesurranásban. Ha ezeket a fényeket nem látjuk, hogyan látnánk azt a húsvéti ragyogást, a mely az üres sírból árad és fénylik angyalok intelmében, kenetvivő asszonyok izgalmában, tanítványok megdöbbenésében, katonák dadogásában, fénylik Mária Magdolna arcán, az Emmauszba igyekvő vándor csodálkozásában, halászok boldogságában, kenyértörésben: abban az egyértelmű és visszatarthatatlan örömben, ami szárnyra kél a húsvéti hajnal híradásában: Láttuk az Urat! Kései húsvéti unokák, fényre oly sokszor érzéketlen fiúk faggatom magam. Látjuk-e itt és most a feltámadt élet örömét? Látjuk-e tavaszi rügyekben, zöldülő orgonabokrokon, virágzó mandulafákban, föld fekete páncélját feltörő tulipánban? Érezzük-e, hogy a húsvét nem csupán ajándékba kapott öröm, hanem feladat! Nem tartogathatjuk magunkban a fény üzenetét. Nem magántulajdon! Meg kell osztanunk a többiekkel! Ahogy Jézus apostolai világgá kürtölték az észbontó élményt, hogy akit megöltek, az előjött a sírkamrából és örömünkké vált. Ő a nagy fényhozó! Ezért nevezi a bizánci liturgia az egész húsvét utáni hetet fényes hétnek. Ezt az örömöt nem lehet néhány nap ünnepi köntösbe öltöztetni. Szét kell teríteni az öröm palástját, hogy sírjaink, temetőink gyásza, könnye és fájdalma fölött megláthassuk a fényt, a földiek homlokán ragyogó, földön túli üzenetet. Nagyenyedi Zoltán

5 8 A szerbek (rácok) már nagyon korán szembekerültek a törökökkel (oszmánokkal) 1362-től több csatában is megmérkőztek a hódítókkal. Az első rigómezei csatában, 1389-ben, Szent Vitus napján, június 28-án hatalmas vereséget szenvedtek. Ez volt a szerbek Mohácsa. Rigómező neve jelképezi a bukást, az újjászületést és a reményt is. A hadak vezérei közül mind a szerbek fejedelme, Lázár, mind Murád török szultán meghalt. Az ő fia volt a Villámnak (Jildirimnek) nevezett Bajazid török szultán, aki végül elfoglalta Szerbiát. Ekkor indult meg a szerbek tömeges menekülése országukból. (Azt, hogy mit jelent a rigómezei csata a szerbeknek, jól jelzi, hogy Gavrilo Princip a csata évfordulóján lőtte le Ferenc Ferdinánd trónörököst Szarajevóban, 1914-ben. Milosevics is ezen a napon indította meg a délszláv háborút, 1991-ben). Mind a mai napig is számon tartják ezt az évfordulót ben Lázárevics István szerb fejedelem megkapta Böszörményt is birtokul, más mezővárosok és uradalmak, falvak és pusztabirtokok mellett Zsigmond magyar királytól nyarán a szerb fejedelem meghalt. Brankovics György (Gyorgye Brankovics) követte őt a szerb uralkodók, a despoták trónján. Ebben a korban még nem tapadt semmilyen negatív tartalom a despota címhez, nem azt jelentette, hogy zsarnok és elnyomó, csak azt, hogy független uralkodó. Az újdonsült fejedelem a Zsigmonddal kötött szerződésben lemondott addigi birtokai közül Nándorfehérvárról és Galambóc váráról. Cserébe megkapta Lázárevics birtokait Magyarországon. Ekkor telepedtek le Böszörmény városában, először görögkeleti szerbek (rácok) ben idejött hát valamely Brankovics György Ráczok fejedelme Angyelia nevezetű feleségível és Lázár nevű fiával. A helyi néphagyomány azt tartotta róluk, hogy a fejedelem Böszörményben felépítette az első helybeli görögkeleti templomot. Állítólag a felesége is itt hunyt el, sőt nejét itt is temették el. A régiek meg voltak győződve róla, hogy a mai Bocskai téri templom helyén helyezték Angyéliát örök nyugalomra. Ez ugyan minden bizonnyal tévedés volt, mert a mai református Ócskatemplom korábban nyilvánvalóan római katolikus istenháza volt. Annál is inkább így lehetett, hiszen akkor már egy gótikus típusú székesegyház állhatott a város központjában. Valami igazság persze mégis lehetett a templomépítésben, hiszen az a mai görögkatolikus templom helyszínéhez állhatott leginkább közel. Minden bizonnyal egy fatemplom lehetett. Azt is jó tudni, hogy a legelső böszörményi temető a mai Bocskai téri templom közvetlen közelében terült el. Módy György és Sasvári Sándor kutatók szerint a város első délszláv lakói valóban ekkor, 1427-ben, Brankovics György uralkodásának kezdetén kerülhettek ide. Kevesen érkezhettek délről, nem a birtok irányítására jöttek, inkább a törökök elől menekültek biztonságos helyre. A fejedelmeket követték, udvartartása tagjai lehettek, előkelőségek. A rácok, ahogy ekkoriban nevezték őket, adómentességet kaptak, sem tizedet, sem kilencedet nem kellett fizetniük. A dézsma alól csakis azok mentesülhettek, akik nem római katolikusok voltak. Ilyenek voltak a szerbek, rácok, akik ekkor még görögkeleti vallásúak voltak. Mivel a betelepedett népesség kisebb lehetett létszámában, mint a már itt élő magyarok, GÖRÖG OLDAL április Angyélia templomától Rácböszörményig, avagy meddig éltek rácok Böszörményben? hamar beolvadtak, el is magyarosodtak. Annál is inkább így lehetett ez, mivel menekülésük a török elől akár fejvesztett is lehetett. Elsőként elveszítették szerb anyanyelvüket, de hitüket megtartották, sőt vallási különállásuk egészen sokáig identitásuk része maradt. Brankovics György despota uralma Böszörmény felett nem tartott nagyon sokáig. A törökökkel paktáló, tárgyaló fejedelem iránt hamar elfogyott a bizalom. A szerencsétlen végű második rigómezei csatából menekülő Hunyadi Jánost fogságba ejtette Brankovics, emiatt ban, árulás vétkében bűnösnek találták, és uradalmait elkobozták. Hunyadi János kapta meg a hűtlenségen kapott despota birtokait körül már Hunyadi-birtok volt Böszörmény. Egymás után birtokolta Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Szilágyi Erzsébet és Corvin János. A második nagy szerb (rác) bevándorlási hullám, a mohácsi csata után, az 1530-as években érte el Böszörményt. Az új birtokos ekkor már a Szapolyai és a Báthory család volt, később Enyingi Török Bálint és fiai. Ebben az időszakban a mai Böszörményt két külön elnevezéssel illették. Az egyik rész neve Magyarböszörmény volt, a másiké Rácböszörmény. Ez is azt mutatja, hogy ebben az időben jelentősebb görögkeleti rác (szerb) népesség élt városunkban. Kereszténypénzt fizettek, ám ezt csakis annak kellett fizetnie, aki görögkeleti vallású volt. Böszörményben negyvenkilencen, Viden tizenkilencen, Zeleméren nyolcan fizették ezt az adót. Ők is hamar elveszíthették szerb anyanyelvüket. Azért jöttek ide rácok, mivel itt éltek rokonaik. Vallási különállásukat ők is megőrizték. Földműveléssel foglalkozhattak. A törökök többször is elpusztították Böszörményt, főképpen a 15 éves háború idején. ( ) Így nem volt váratlan, hogy a harmadik rác betelepedés során, az 1570-es években ide is települtek rácok. Ezek közül néhányan megélhették a hajdúk idetelepülését is. Ők nem földművesek, hanem állattartó pásztorok lehettek. Nem közvetlenül a Délvidékről érkeztek, inkább az a valószínű, hogy az Oszmán Birodalom magyar részéből menekülhettek ide. Ők viszont nem voltak magyar anyanyelvűek. Ám az elmagyarosodott görögkeletiek helyben maradtak. Őket is rác névvel illették. Valószínű, hogy a két etnikum területileg is elkülönült egymástól. Az orosz oldal és a Rác utca elnevezés ugyanis ezt jelentheti. Nem lehet véletlen, hogy a mai görögkatolikus templom is ezen a részen található meg. Az utolsó nagyobb változás az volt ennek az elmagyarosodott, egykor szerb vagy rác származású, magyar anyanyelvű népességnek az életében, mikor 1646 után, a görögkatolikus egyház megalakult. A keleti rítusú keresztények lettek a görögkatolikus egyház első hívei. Már 1654-től külön főtisztelendő, Busztik Bazil szolgálta őket Böszörményben. Az 1740-es években építették meg a görögkatolikusok első kőtemplomukat a mai Benedek János utcában. Minden bizonynyal ikonosztáz is állt ebben a templomban. Összefoglalva elmondható: városunkban a görögkeleti majd görögkatolikus jelenlét sok évszázadra nyúlik vissza. Nyelvüket hamar elveszítették, elcserélték, ám vallásukat, etnikai különállásukat mindvégig megtartották. Borók Imre GÖRÖG OLDAL A Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség ingyenes lapja Kiadja a Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség. Felelős kiadó: Sási Péter esperes parochus Szerkesztő: Borók Imre. Nyomdai előállítás: Örökségünk Kiadó. Nyomdai előkészítés: Abari Gusztáv Megjelenik évente négy alkalommal.

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

UTAZÁSI IRODA www.missziotours.hu

UTAZÁSI IRODA www.missziotours.hu UTAZÁSI IRODA UTAZÁSI AJÁNLATAINK 2010 2011 ŐSZ I TÉL I és TAVASZ-ELŐZETES I 2 Jót, s jól! ZARÁNDOKLAT CZESTOCHOWABA FELVIDÉK ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG NEVEZETESSÉGEIVEL 2010. október 14-17. (4 nap / 3 éj)

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben