J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 4 fő képviselő-testületi tag: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u. 38. Távolmaradt: Pintér Sándor al Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Okolicsányi Zsolt képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros Henriett igazgatási ügyintéző köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet és az építményadóról szóló 14/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról szóló 9/2007.(VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztés módja írásban írásban

2 3. Javaslat a közterület-használat szabályairól szóló 7/2011. (VI. 22.) rendelet módosítására. írásban 4. Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó igény benyújtására. írásban Indítványok, javaslatok 5.1. Javaslat a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 6/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogának megszerzésére és értékesítésére Javaslat a lakosság részére végzett fűnyírási munkálatok díjrendszerének felülvizsgálatára. szóban 5.4. Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse informatikai eszközbeszerzése támogatására I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet és az építményadóról szóló 14/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeleteket alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2

3 Az adó mértéke 1. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %- a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként Ft. Záró rendelkezések 2. (1) A rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az adó alapja 1. Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértéke 2. Az adó mértéke a 1.. szerinti adóalap figyelembevételével 500 Ft/m 2. Adómentesség, adókedvezmény 3. (1) Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonos valamennyi lakása, illetve nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az (1) bekezdés szerinti mentességek nem vonatkoznak a vállalkozó (Htv pont) üzleti célt szolgáló építményére. Az (1) bekezdés alkalmazásában üzleti célú használatnak minősül, ha az építmény vállalkozás székhelye, telephelye, vagy az építményben engedélyhez- vagy bejelentéshez kötött vállalkozási tevékenységet végeznek. Záró rendelkezések 4. (1) A rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 14/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 3

4 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról szóló 9/2007.(VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIC. törvény 13. (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja: A díj bevallása, megállapítása, befizetése 1. (1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) iban foglaltak alapján talajterhelési díjat megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni tárgyévet követő év március 31-éig. (2) A talajterhelési díjat a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell bevallani. (3) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg Sajóivánka község Önkormányzata Talajterhelési díj számú beszedési számla javára kell megfizetnie. 2. A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 l/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. Ellenőrzés, adatszolgáltatás 3. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízi-közmű szolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a kibocsátó neve, lakcíme, fogyasztási helye, azonosító száma feltüntetésével: 4

5 a. a tárgyévet követő év február 15. napjáig kibocsátónként a tárgyévi vízfogyasztásról, a locsolási célú víz mennyiségével korrigálva és b. a negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körében történt változásokról. Díjmentesség, díjkedvezmény 4. (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül élő személy, aki: a. időskorúak járadékában, vagy b. rendszeres szociális segélyben részesül, vagy c. rokkant vagy súlyos fogyatékos. (2) A mentességre való jogosultságról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a bevallással egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével és az a. vagy a b. pont szerinti mentességi jogcím szerinti ellátást megállapító szerv igazolásának becsatolásával a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot. (3) A (1) bekezdés c. pontja szerinti jogcímen alapuló mentességet, a rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátást megállapító határozattal, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg fogyatékossági ellátást megállapító határozattal kell igazolni. 5. (1) 50%-os mértékű kedvezményben részesül, aki a közcsatornára történő csatlakozás díját, az érdekeltségi hozzájárulást megfizette, rendelkezik kiépített szennyvíz-csatlakozási lehetőséggel, de a közcsatornára nem csatlakozott rá. (2) 75%-os mértékű kedvezményben részesül, aki a közcsatornára történő csatlakozás díját, az érdekeltségi hozzájárulást nem fizette meg. 6. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba (2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról szóló 9/2007.(VIII.9.) önkormányzati rendelet sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a közterület-használat szabályairól szóló 7/2011. (VI. 22.) rendelet módosítására. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: elmondta, hogy a lakosnak a háza előtti területet rendben kell tartani, a járdát tisztán tartani, árkot kitakarítani, fák lombozatát levágni. A bekötőút nem 5

6 önkormányzati területet, a KPM feladata lenne, de esztétikai okokból az önkormányzat vállalta a tisztán tartását. A rendelet tartalmazza, hogy az önkormányzat megállapodást kötött az egyházzal, hogy a temetőt is az önkormányzat gondozza. Hényel Judit képviselő kérdezte, hogy mi történik akkor, ha a lakos nem tartja tisztán, beszennyezi a közterületet, gondolva itt az állati ürülékre. Ebből kellemetlen szituációk alakulhatnak ki. Dr Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az állati ürüléknek a közterületre vagy másnak az ingatlanára, tulajdonára való elhelyezésének miatt a Járási Hivatal, mint szabálysértési hatóság el tud járni. Kissné Gyenes Borbála képviselő elmondta, ha ilyen probléma adódik, először nyugodtan, megfelelő hangnemben kell az érintettel beszélni, véleménye szerint az hatásos. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról szóló 7/2011. (VI.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A közterület használat szabályairól szóló 7/2011.(V. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:rendelet) -A közterületek tisztántartása - alcímmel és 9/A -sal egészül ki: A közterületek tisztántartása 9/A. (1) Az egyes ingatlanok és azok környezetének tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője, üzemeltetője, egyéb jogcímen használója - a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni. (2) A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról, télen a síkosság elleni védekezésről az önkormányzat, valamint a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai az e rendeletben foglaltak szerint kötelesek gondoskodni. (3) A tulajdonos köteles az ingatlanával bármely, illetve valamennyi oldalról határos a.) a telekhatártól az útpadkáig illetve az úttestig húzódó zöldterületet rendszeresen gondozni, ennek keretében gondoskodni a zöldterület tisztán tartásáról, a fűnyírásáról, kaszálásáról; b.) járdaszakaszt tisztán tartani, télen a havat a hóeséssel érintett napokon naponta a hó mennyiségétől függően, naponta több alkalommal is - eltakarítani és síkosság mentesítésről folyamatosan gondoskodni. 6

7 c.) a járdaszakasz és/vagy az úttest melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árkot és annak műtárgyai közül az ingatlanok előtti kapu- és kocsibejárót, átereszt, tisztán tartani, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékokat eltávolítani; d.) a csapadékvíz-elvezető árkot az útburkolatig tisztán tartani és gyomtalanítani; e.) a közterületre, járdára benyúló ágakat, gallyakat, cserjéket megfelelően eltávolítani, nyesni; f.) Az a.) pontban meghatározott területen a fűnyírást, kaszálást szükség szerinti gyakorisággal kell elvégezni, olyan időközökkel hogy a gyep magassága szemmel láthatóan a 30 cm-t ne haladja meg. g.) Az a.)-f.) pontokban meghatározott kötelesség az ingatlan tulajdonosát akkor is terheli, ha az ingatlana üresen, időszakos vagy állandó jelleggel használaton kívül áll. h.) Az a.)-f.) pontokban foglalt kötelezettség közös tulajdon esetén, a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. (4) A közterületek rendszeres tisztántartásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat gondoskodik. (5) Az önkormányzat gondoskodik különösen az alábbi közterületek zöldfelületének fenntartásáról, karbantartásáról, így: a. közparkok, játszóterek; b. közterületként használt, önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területek; c. önkormányzati fenntartásban működő intézményekkel határos közterületek; d. külön megállapodással vállalt, közterületként funkcionáló ingatlanok; e. a település bel- és csapadékvíz elvezetésének szempontjából kiemelt jelentőségű ingatlanok: a számú bekötő út (hrsz.: 02) és a 026.számú főút melletti (hrsz.: 03) árkok. (6) Az (5) bekezdés alkalmazásában fenntartásnak, karbantartásnak minősül: a. a növényzet, valamint a talaj folyamatos ápolása, védelme, gondozása; b. a növényzet pótlása, időszakos cseréje; c. a közterületeken elhelyezett virágtartó ládákban, virágszigeteken, virágágyásokban lévő növények gondozása; d. köztéri építmények, bútorok állagának megóvása, pótlása. (7) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa 6. (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a a szükséges munkálatokat a tulajdonos költségére elvégeztetheti. (2) A Rendelet -A közterületek rendje - alcímmel és 9/B -sal egészül ki: A közterületek rendje 9/B (1) Közterületet bármilyen fajtájú hulladékkal (szennyvízzel, emberi és állati ürülékkel, szilárd hulladékkal, stb.) beszennyezni tilos. (2) A közterületen járművet mosni tilos. (3) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítási, ártalmatlanítási munkálatok elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett. (4) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, a közterületet elfoglalni, a rendeltetésétől eltérő módon használni csak előzetes engedély alapján lehet. 7

8 (8) Közterületen szeszesitalt fogyasztani a közterületen lebonyolításra kerülő rendezvények (pl. falunap, búcsú, esküvő, stb.), valamint közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek nyitvatartási idején belül történő italfogyasztás kivételével, tilos. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó igény benyújtására. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: elmondta, az önkormányzat az állami támogatással hozzájárul a víz- és csatornadíjhoz, hogy ez az díj a lakosoknak ne legyen annyira magas. Ezt az önkormányzat megigényli és valószínű, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan meg is fogja kapni. A benyújtott pályázatokról a miniszter szeptember 28-ig dönt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 40/2015.(VI.24.) HAT ÁROZ AT Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése érdekében. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. Képviselő-testület felhatalmazza a t a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. Határidő: Azonnal, illetve folyamatos Felelős: 8

9 V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: 5.1. Javaslat a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 6/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak csak belterületi ingatlanokra van szabályozási lehetősége, a külterületi rész a katasztrófavédelem hatásköre. elmondta, hogy a külterületen való égetés eddig nem volt lehetséges, de most lehet. Be kell jelenteni egy formanyomtatványom a katasztrófavédelem felé és ők elbírálják. Akik nem élveznek illetékmentességet, azoknak illetéket kell fizetni. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 6/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 8/2015.(VI.8.) önkormányzati rendelet 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 8. (1) Az avar és kerti hulladék égetése a belterületi ingatlanokon, minden hét csütörtöki napján lehetséges. A napi égetést 16:00 órát követően szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett. 2. A rendelet a kihirdetését lép hatályba. sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 9

10 Kissné Gyenes Borbála képviselő ezt követően elhagyta a képviselő-testület ülését, így a képviselő-testület létszáma, határozatképesség szempontjából 3 főre változott Javaslat hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogának megszerzésére és értékesítésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: elmondta, hogy a jelenlegi hulladékgyűjtő edények az ÉHG Zrt. tulajdonában vannak. Az edényzetek megvásárlására nyílik lehetőség bruttó Ft összegben, függetlenül annak jelenlegi műszaki állapotától. Azoktól a háztartásoktól, akik nem kívánnak élni az edényzet megvásárlásának lehetőségével, a kukák a tulajdonosuk által begyűjtésre és elszállításra kerülnek. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy mindamellett, hogy érthető ez a folyamat, nem tudja ez elfogadni. Nem tartja elfogadhatónak sem az ÉHG Zrt eljárását, sem azt, hogy az önkormányzat a lakosoktól elkéri a kukát árát. Véleménye szerint, úgy kellett volna az egészet bonyolítani, hogy az új kukák kiosztásáig maradnak a jelenlegiek, és akkor visszaadják azokat a lakosok. Annak ellenére az a véleménye, hogy tisztában van a különböző szereplők eltérő érdekeivel. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján 2 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 41/2015.(VI.24.) HAT ÁRO ZAT Hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogának megszerzéséről és értékesítéséről 1. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉHG Zrt. tulajdonát képező, a sajóivánkai ingatlantulajdonosok által használ 120 l-es hulladékgyűjtő gyűjtőedényzet, október május hónapokra vonatkozó, egyszeri Ft/db használati díját a tulajdonos ÉHG Zrt. részére megfizeti azzal, hogy a használati díj megfizetése fejében az edényzet tulajdonjogát az önkormányzat megszerzi. 2. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti, használt állapotú az önkormányzat számára felesleges vagyontárként keletkező - hulladékgyűjtő gyűjtőedényzet megvásárlásának lehetőségét felajánlja, az edényzetet használó ingatlantulajdonosok részére, Ft/db egységáron. Felelős: Határidő: értelemszerűen 5.3. Javaslat a lakosság részére végzett fűnyírási munkálatok díjrendszerének felülvizsgálatára. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. 10

11 Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: elmondta, hogy meg lett rendelve az önkormányzat részére az utánfutó, ami 2 hét múlva érkezik meg. KGFB lesz rá kötve. Kérdezte, hogy milyen összegű legyen annak a bérleti díja? Pintér Sándor képviselő javasolta, hogy minden megkezdett óra 250 Ft, a napi díj pedig Ft legyen. A bérlő tisztán, rendben adja vissza. A bérlő az utánfutóban okozott kárt köteles megtéríteni. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 42/2015.(VI.24.) HAT ÁROZ AT A lakosság részére végzett fűnyírási munkálatok díjrendszeréről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a sajóivánkai lakosság részéről, belterületen felmerülő fűnyírása- és egyéb munkálatok díjrendszerét a határozat mellékletes szerint állapítja meg. A munkálatok elvégzéséhez szükséges előirányzatot a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 1. melléklet a 42/2015.(VI.24.) határozathoz Eszköz Üzemanyagtartály mérete (liter) Rotációs kapa Fűkasza (400,410,390-es) 0,67-0, Fűnyíró (nem fűtárolós) 1, Kis traktor 1, Bruttó munkadíj (Ft/üzemanyagtartály) Makita láncfűrész Utánfutó minden megkezdett óra 250 Ft, a napi díj Ft 5.4. Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse informatikai eszközbeszerzése támogatására A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. 11

12 A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 43/2015.(VI.24.) HAT ÁROZ AT A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse informatikai eszközbeszerzése támogatásáról. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse vadnai körzeti megbízott irodájának fejlesztése érdekében, informatikai eszközbeszerzés támogatásáról dönt. Az előterjesztés szerinti eszközbeszerzést a képviselő-testület, az érintett települések (Vadna, Sajógalgóc és Sajóivánka) viszonylatában lakosságszám-arányosan támogatja. Felelős: Határidő: értelemszerűen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott útfelújítási pályázat módosítása szükséges, mivel a pályázat keretei között, csak meglévő út felújítására nyílik lehetőség, új út építésére nem. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 44/2015.(VI.24.) HAT ÁROZ AT Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló 34/2015. (V.27.) határozat módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett pályázati felhívásra - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról döntött a 34/2015.(V.27.) határozatával. A határozat az alábbiak szerint módosul: Az 1. b) pályázati alcélra - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása benyújtott pályázat esetén, a 2/1 és a 39/2 hrsz. alatt felvett utak vonatkozásában. A fejlesztés összköltsége: Ft Igényelt támogatás összeg: Ft Önkormányzati saját forrás: Ft A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a vállalt önrészt évi költségvetése terhére biztosítja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 12

13 a jegyzőkönyv melléklete szerint ismertette a Borsodtender Kft. árajánlatát a Sajóivánka község középtávú településfejlesztési tervének elkészítésére. Elmondta, hogy az uniós pályázati források elérhetősége, a fejlesztési elképzelések megyei szintű összehangolása, az országgyűlési képviselők érdemi informálása végett szükséges a terv készítése. Saját maga hasznosnak tartja egy minden oldalról megalapozott fejlesztési terv elkészítését. Elmondta, hogy ugyanakkor nem tartja szükségesnek a terv évenkénti felülvizsgálatát, hatályosulásának követését. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet tartalmazza a településfejlesztési koncepcióra, az integrált településfejlesztési stratégiára, a településrendezési eszközökre, valamint azok tartalmára, elkészítésének, egyeztetésének és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat. A Korm. rendelet értelmében koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha azt jogszabály előírja, vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja. Mind a koncepció, mind a stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a szakpolitikai és területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra, melynek során a Korm.rendelet 1. mellékletében meghatározott megalapozó vizsgálatokat kell elkészíteni, a 2. melléklet szerinti részletes tartalmi követelményeknek való megfeleléssel. Minderre tekintettel, figyelembe véve továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény előírásait, valamint az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szabályait, az önkormányzatnak településfejlesztési terv készítési kötelezettsége nincs. A településfejlesztési terv elkészíttetése, az operatív programok keretei közötti pályázati források elérhetőségére való felkészülés - az országos, a megyei és helyi hatályos fejlesztési koncepcióknak való megfeleltetés jegyében - a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor. A Korm. rendelet meghatározza a közös tervezés kritériumait is, mely szerint az önkormányzatok által - megállapodás alapján - társulásban készített koncepciót, illetve stratégiát a közös tervezésben érintett önkormányzatok, közös dokumentumként fogadhatják el. Elmondta, hogy jelen esetben erről nem lehet beszélni. A Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatok esetleges költségcsökkentési és egyéb tényezők figyelembe vételével dönthetnek ugyanazon ajánlattevő megbízásáról, mely alapján valamennyi önkormányzat részére önálló, a sajátosságainak, helyzetének, lehetőségeinek, elképzeléseinek és célkitűzéseinek megfelelő, önálló településfejlesztési tervek kell, hogy készüljenek, melyek a jövőben részévé válhatnak a települési koncepcióknak, stratégiának. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 45/2015.(VI.24.) HAT ÁROZ AT A középtávú településfejlesztési terv elkészíttetéséről. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajóivánka község középtávú településfejlesztési tervének elkészítésével megbízza a Borsodtender Kft-t (Sajószentpéter, Május 1. u. 37.) ajánlata szerint, azzal az eltéréssel, hogy az 13

14 önkormányzat a terv elkészítését követően az éves felülvizsgálati, követési szolgáltatásra nem tart igényt. Felelős: Határidő: értelemszerűen elmondta, hogy a képviselő-testület döntése értelmében sor került az önkormányzat tulajdonát képező, Sajóivánka belterület 241/69 hrsz. alatti, 907 m2 beépítetlen terület elnevezésű ingatlant, és a Kovács Imre György és Kovács Imre Györgyné ½ - ½ tulajdoni hányadában lévő, Sajóivánka belterületi 32, hrsz. alatt található, természetben Sajóivánka Kossuth Lajos utca 58. sz. alatti, lakóház, udvar gazdasági épület elnevezésű ingatlan cseréjére. Elmondta, hogy Kovács Imre kifejezett kérése, hogy a képviselő-testület határozatában vállaljon kötelezettséget arra, hogy az ingatlan jelenlegi tájhát-jellegét fenntartja, a meglévő helytörténeti gyűjteménynek abban helyet biztosít, a jövőben sem kívánja azt más célra hasznosítani. Elmondta, hogy egyeztetett a Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársával, a tájházzá való nyilvánítás kritériumairól, melynek az ingatlan jelenlegi állapotában nem felel meg. Erre tekintettel kezdeményezte a képviselő-testület határozatban foglalt kötelezettségvállalását. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 46/2015.(VI.24.) HAT ÁROZ AT A Sajóivánka Kossuth u.58.sz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos kötelezettségvállalásról. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a csereszerződés keretei között megszerezett Sajóivánka belterületi 32. hrsz. alatt található, természetben Sajóivánka Kossuth Lajos utca 58. sz. alatti, lakóház, udvar gazdasági épület elnevezésű ingatlan tájház-jellegét fenntartja, az abban található helytörténeti gyűjtemény ingatlanban való elhelyezéséről, gondozásáról folyamatosan gondoskodik. Felelős: Határidő: értelemszerűen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kazincbarcika-Sajókaza közigazgatási határán található, önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok jövőbeni esetleges értékesítése kapcsán, felvette a kapcsolatot az Otthon Ingatlankezelő Centrummal. Az ingatlanközvetítő cégtől arra szeretne ajánlatot kérni, hogy az érintett zártkerti ingatlanok felmérése, helyszíni beazonosítása után, működjenek közre, az ingatlanok értékesítésében. Pintér Sándor képviselő elmondta, hogy az ingatlanok helyszíni beazonosítása mindenképp szükséges, ennek ismeretében hozzanak döntést az értékesítésükről, illetve az arra irányuló ingatlanközvetítői megbízásról. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett. 14

15 Pintér Sándor képviselő kérdezte, hogy az Állomás út mögötti elhanyagolt, gyomos-gazos terület kaszálását az önkormányzat elvégzi-e. elmondta, hogy a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokról van szó. A terület nagysága és elhanyagoltsága miatt, az önkormányzat a rendelkezésére álló kapacitással nem tudja felvállalni annak rendbetételét. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 15

16 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község T Á R G Y S O R O Z A T : Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 24-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 40, 41; 42; 43; 44; 45; 46 d./ rendelete: 7; 8, 9; 10; 11 e./ meghívója Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet és az építményadóról szóló 14/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról szóló 9/2007.(VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztés módja írásban írásban 3. Javaslat a közterület-használat szabályairól szóló 7/2011. (VI. 22.) rendelet módosítására. írásban 4. Javaslat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó igény benyújtására. Indítványok, javaslatok írásban Javaslat a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 6/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogának megszerzésére és értékesítésére Javaslat a lakosság részére végzett fűnyírási munkálatok díjrendszerének felülvizsgálatára Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse informatikai eszközbeszerzése támogatására szóban Sajóivánka, július 9. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 16

17 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015./Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet és az építményadóról szóló 14/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: A döntés formája: rendelet Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Minősített többség 2. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az önkormányzatok helyi adórendeleteinek egységes szempontú felülvizsgálatát évben végzi el. A Kormányhivatal felhívta a figyelmet és kiemelte, miszerint a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. -a értelmében a helyi önkormányzati rendeletben nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. A helyi önkormányzati adórendeletben területi és személyi hatályt nem lehet rögzíteni, sem a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.), sem a Jat. szabályainak ismétlésével, sem attól eltérő tartalommal. Az ezzel ellentétes rendeleti előírások jogszabálysértők. Az önkormányzat képviselő-testülete kizárólag a Hatv. törvényi felhatalmazása alapján és keretei között állapíthatja meg a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket, a felhatalmazás kereteit meghaladó önkormányzati szabályozás törvénysértő. A helyi jogalkotó nem térhet el a Hatv.-ben meghatározott kógens rendelkezéseiktől, önálló szabályokat csak a Hatv. kifejezett felhatalmazása alapján, illetve azokban az esetekben alkothat, amelyekben mérlegelésre van lehetősége. A helyi önkormányzati rendeletben az adótárgya, az adó alanya, a törvényi mentességek, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése, az adó alapja nem ismételhető meg, a törvényitől eltérő tartalommal nem szabályozható.

18 Kizárólag az adó alapjának, mértékének meghatározása, a Hatv.-ben szabályozottakon kívüli mentességek, kedvezmények rögzítése, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott új fogalmak értelmezése a helyi jogalkotó feladata és kötelessége. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lehetséges adók közül az iparűzési adót, az építményadót vezette be. A helyi adókat külön-külön rendelet szabályozza. A fentiekben megjelölt helyi adórendeletek felülvizsgálata megtörtént, amelyet az alábbiak szerint terjesztek elfogadásra a Képviselő-testület felé. A helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) biztosítja a helyi önkormányzatok számára az adómegállapítás jogát. Az önkormányzatok szuverén módon dönthetnek arról, hogy feladataik ellátásához és az ehhez szüksége forrásképzés érdekében bevezetnek-e adókat, és ha igen milyen mértékben és feltételekkel. A helyi adókkal kapcsolatos jogi szabályozás alapját a Hatv. és a helyi önkormányzati rendelet alkotja. A Hatv. Rendelkezései értelmében: 5. Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, b) kommunális jellegű adók, továbbá c) helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. 6. Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: a) az 5. -ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza, c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. a) pontjában, a 22. a) pontjában, a 26. -ában, a 33. -ának a) pontjában meghatározott felső határoknak évre a KSH által évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, évtől pedig a évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa, d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse, e) e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza. 7. Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: a) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében (4. ) csak egyféle - az önkormányzat döntése szerinti - adó (5. ) fizetésére kötelezheti, b) a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen - tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg, c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, e) a vállalkozó ( pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. d) pontja nem alkalmazható. A helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, 18

19 f) a korrigált forgalmi érték alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb építmény esetén egy-egy, a korrigált forgalmi érték alapú telekadóban a lakáshoz tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén egy-egy adómérték alkalmazható. 8. (2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni. (3) Az adóból származó bevétel - a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott kivétellel - az azt megállapító önkormányzat bevétele. Az adó mértékét a Hatv. keretei között a képviselő-testület állapítja meg rendeletében: (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa a) évben az adóalap 1,4%-a, b) évben az adóalap 1,7%-a, c) évtől az adóalap 2%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint. A hatályos szabályozás az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határát az adóalap 2%-ában állapítja meg, míg az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén adó mértéke naptári naponként Ft. Építményadó esetében az adó alapja (Hatv 15. ) az önkormányzat döntésétől függően vagy az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete, vagy a korrigált forgalmi értéke. Az adó mértéke 16. Az adó évi mértékének felső határa: a) a 15. a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál 1100 Ft/m 2, b) a 15. b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3,6%-a. A hatályos szabályozás az adó alapjaként az építmény hasznos alapterületét állapítja meg, mértéke pedig 500 Ft/m 2. Évközben az adó mértéke nem emelhető. Az adómentességek, adókedvezmények megállapítása mérlegelési jogkör. A Hatv. 9/C. - a szerint: (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. (2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. vagy 39/B. alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. (3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A jelenleg hatályos szabályozás nem tartalmaz adómentességre, adókedvezményre vonatkozó rendelkezéseket. 19

20 A helyi önkormányzati adórendeletek felülvizsgálatát a rendelet pontosítása, illetőleg a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés biztosítása indokolja. Előzetes hatásvizsgálat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezethez Tartalmi hatások: a helyi adókról szóló évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályai szerint átdolgozott helyi adókról szóló rendelet egyértelmű szabályozást ad az adóalanyoknak és a jogalkalmazóknak. A rendelet-tervezet felülvizsgálata és módosítása joghatását tekintve nem módosítja a Képviselő-testület korábbi döntései alapján megalkotott helyi szabályrendszert. Ténylegesen sem az adókötelezettségek köre, sem az adómentességek, adókedvezmények, sem pedig az adómértékek nem változnak a rendelet-tervezet elfogadása esetén. A rendelet-tervezet elfogadása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést szolgálja. Gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet az adók mértékének emelésével illetve csökkentésével nem számol, ezért a költségvetés bevételeinek növekedése vagy csökkenése az új szabályozás szerint nem várható. Környezeti hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségügyi követelmények: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bírnak. A jogszabályok alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak. Előzetes hatásvizsgálat az építményadóról szóló rendelet-tervezethez Tartalmi hatások: a helyi adókról szóló évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályai szerint átdolgozott helyi adókról szóló rendelet egyértelmű szabályozást ad az adóalanyoknak és a jogalkalmazóknak. A rendelet-tervezet felülvizsgálata és módosítása joghatását tekintve nem módosítja a Képviselő-testület korábbi döntései alapján megalkotott helyi szabályrendszert. Ténylegesen sem az adókötelezettségek köre, sem az adómentességek, adókedvezmények, sem pedig az adómértékek nem változnak a rendelet-tervezet elfogadása esetén. A rendelet-tervezet elfogadása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést szolgálja. Gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet az adók mértékének emelésével illetve csökkentésével nem számol, ezért a költségvetés bevételeinek növekedése vagy csökkenése az új szabályozás szerint nem várható. Környezeti hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 20

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~~)G. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám : 1-86 / 2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 114/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-170/2013. Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet Mell: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 28/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 28/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az építményadóról Az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (a módosításáról szóló 16/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 29/2013.(XI.29.)

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

3./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

3./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 3./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: A helyi adókról szóló 17/2003. (XII.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/954-1/2013/I. Üi.: Nagy Imréné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: A talajterhelési díjról

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Tisztelt Kazincbarcikai Lakosok!

Tisztelt Kazincbarcikai Lakosok! Tisztelt Kazincbarcikai Lakosok! Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-én tárgyalta a helyi adókról szóló rendeleteket. Iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Szátok Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t )

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. Előterjesztést készítette és előterjesztő: dr. Varga Tibor A talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. április 17.-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben