J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 20-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 20-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 20-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória jegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ évi költségvetés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosításáról döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Helyi esélyegyenlőségi terv elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Aktuális ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 1

2 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt ülés óta eltelt időszakban történt eseményekről. Elmondta, hogy a januári rendkívüli hóhelyzet miatt vis maior támogatási pályázat benyújtására nyílt lehetőség, mely meglehetősen szigorú feltételek ír elő az elszámoláshoz. Véleménye azonban az, hogy mindenképpen meg kellene próbálni a pályázatot, hátha egy kis forráshoz jut az önkormányzat. Kéri azért a képviselő-testületet, hogy ezzel kapcsolatos határozatot fogadjanak el. Elmondta még, hogy a településen ebchip beültetész szerveztek az állatorvossal, viszonylag sokan kihasználták ezt a lehetőséget. Beszámolt arról is, hogy a Müllex Kft. helyet január 1-jétől a Huke a hulladékkezelési közszolgáltató a településen, emiatt január elején a hulladékgyűjtő edények lecserélésre kerültek. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét, illetőleg kérte a vis maipr pályázat beadásához a szükséges határozat meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját, és a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 1/2013. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozata A Képviselőtestület úgy határoz, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A védekezés megnevezése: több napon át tartó havazás, hófúvás elleni védekezés, helye Tokorcs 0123, 070, 181, 21, 61/1 hrsz. A védekezés forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás Ft 30 Vis maior támogatási igény Ft 70 Források összesen Ft 100 A védekezési költség fedezetét az önkormányzat részben (30 %) tudja biztosítani. Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát ellátni nem tudta, ezért vállalkozó segítségét vette igénybe. A testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 21.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2

3 2./ NAPIRENDI PONT Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 2/2013. (II. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzata az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: év e Ft év e Ft év e Ft év e Ft Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: év év év év - Határidő : azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3

4 MEGNEVEZÉS Sorszám 1.sz. melléklet Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a , , , , Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt ( ) hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) 900(0926) , , , ,

5 3./ NAPIRENDI PONT évi költségvetés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 21.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2)-(3), 34. (2), 71. (4), 97. (1) és 109. (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetése 3. (1) Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, ebből: működési kiadás: ezer forint felhalmozási kiadás: ezer forint b) bevételi főösszegét ezer forintban, ebből: működési bevétel: ezer forint felhalmozási bevétel: ezer forint állapítja meg. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését, hitel felvételét nem tervezi. I. A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. 5

6 (3) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa ezer Ft, melyből működési célú pénzmaradvány e Ft, felhalmozási 0 e Ft. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: speciális célú támogatások: (2) Az önkormányzat általános tartaléka 0 e Ft. A céltartalékot a képviselő-testület a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 0 ezer forint, - a felújítások előirányzata: ezer forint (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti. 8. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza. III. Költségvetési bevételek és kiadások 9. Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségeit, valamint a várható saját bevételeket a 9. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 12. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 13. számú melléklet ad tájékoztatást. (6) Az önkormányzat hitelállományát a 14. számú melléklet tartalmazza. 6

7 (7) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből 1 fő közfoglalkoztatott és - 3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat alcímeinek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselőtestület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 13. (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. (2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. VI. Záró és egyéb rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Tokorcs, február 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ P.H /:Fehér Viktória:/ polgármester jegyző 7

8 Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, február 21. /Fehér Viktória:/ jegyző 8

9 Mellékletek 1. számú melléklet A költségvetési rendelet 2. -hoz a költségvetési rendelet címrendjéről. 2. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat évi előirányzatai bevételei és kiadásai mérlegszerűen. 3. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. (2) bekezdéséhez az önkormányzat évi előirányzatai bevételei és kiadásai forrásonként. 4. számú melléklet A költségvetési rendelet 5. (3) bekezdéséhez az önkormányzat működési bevételei és kiadásai forrásonként. 5. számú melléklet A költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai. 6. számú melléklet Az önkormányzat és egyéb szakfeladatok kiadása, létszám adatainak bemutatása. 7. számú melléklet A költségvetési rendelet 7. -ához, az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként és célonként. 8. számú melléklet A költségvetési rendelet 8. -ához a fejlesztési célú kiadások feladatonként és célonként. 9. számú melléklet Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása. 10. számú melléklet Az önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként. (cím alcím szerinti bontásban). 11. számú melléklet Az előirányzat felhasználási ütemterv. 12. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok bemutatása. 13. számú melléklet Közvetett támogatások. 14. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának bemutatása. 15. számú melléklet Céltartalék bemutatása. 16. számú melléklet Európai Uniós projektek bemutatása. 9

10 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve (i) Alcím száma és neve Száma (ii) Neve 1. Önkormányzati feladatok Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Házi orvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés 10

11 2. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés Előző évi előirányzat 2013.évi előirányzat terv/előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,58% II. Támogatások ,78% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek ,13% V Véglegesen átvett pénzeszközök ,67% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,38% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,92% Költségvetési bevételek összesen ,22% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen ,22% KIADÁSOK I. Működési kiadások ,84% II. Felhalmozási kiadások ,78% III. Nyújtott kölcsönök % IV. Tartalékok % Általános tartalék % Céltartalék % Költségvetési kiadások összesen ,18% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) % Kiadások mindösszesen ,22% 11

12 az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi előirányzat 2013.évi előirányzat terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,58% 1. Intézményi működési bevételek ,86% 2. Sajátos működési bevételek / 2013-ban Közhatalmi bevételek ,50% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,34% Átengedett központi adók / 2013-ban Átengedett közhatalmi 2.3. bevételek ,89% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67% Támogatások ,78% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,78% Normatív támogatások / 2013-tól önkormányzatok működésének 3.1. támogatása ,38% 3.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 603 0% 3.3 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 404 0% 3.4. Központosított előirányzatok 3.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások, egyes jövedelempótló 3.7 támogatások kiegészítése ,46% 3.8. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek ,13% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,13% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú ,67% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,38% értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek ,93% 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,93% 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,22% 12

13 3. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Előző évi előirányzat 2013.évi előirányzat terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,97% 2. Munkaadót terhelő ,17% járulékok 3. Dologi jellegű kiadások ,14% 4. Ellátottak pénzbeli % juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,15% Működési kiadások ,84% 6. Beruházási kiadások % 7. Felújítási kiadások % 8. Egyéb felhalmozási kiadások % Felhalmozási kiadások összesen ,78% 9. Általános tartalék % 10. Céltartalék % 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,22% Költségvetési létszámkeret ,00% 13

14 4. számú melléklet Az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés Előző évi előirányzat 2013.évi előirányzat ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,86% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,50% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,34% 2.3. Átengedett központi adók ,89% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,78% Normatív támogatások / 2013-tól Önkormányzatok működési támogatása ,38% Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhozl 603 0% 3.3 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 404 0% 3.4. Központosított előirányzatok 3.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.7. Normatív kötött felhasználású támogatások, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,46% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,13% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,93% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,14% 14

15 4. számú melléklet folytatása Sorsz. KIADÁSOK Megnevezés Előző évi előirányzat évi előirányzat ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%) 1. Személyi jellegű kiadások ,97% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,17% 3. Dologi jellegű kiadások ,14% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 5. Speciális célú támogatások ,15% Működési kiadások ,84% 6. Általános tartalék % 7. Céltartalék % 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,19% 15

16 5. számú melléklet Az 1/2013. (II. 21.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2013 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi előirányzat 2013.évi előirányzat terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,67% 9. Felhalmozási célú visszatérítések ,38% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,87% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,48% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre % 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,08% 16

17 6. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi kiadásainak előirányzata Sorsz. Intézmény / szakfeladat ezer Ft-ban Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a Önkormányzat igazgatási kiadásai , , ,75 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként , , ,79 3. Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen (1-4) , , ,17 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen , , ,17 1

18 6. számú melléklet folytatása az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi kiadásainak előirányzata Ebből Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Speciális célú támogatások+ellátottak juttatásai Létszám előző év tervezett Terv/előző év előző év tervezett Terv/előző év előző év tervezett Terv/előző év fő előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a előző év tervezett ezer Ft-ban Terv/előző év , , , , , , , , , , , , , ,00 1

19 2

20 7. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat. évi számított előirányzat. évi számított előirányzat = Faluház felújítása Összes

21 8. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi felhalmozási fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként Nemleges ezer Ftban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Tervezett Módosított Módosítás I. Beruházások II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások összesen 2

22 MEGNEVEZÉS Sorszám 9.sz. melléklet Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból Részvények, származó részesedések bevétel értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a , , , , Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt ( ) hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) 900(0926) , , , ,

23 Sorszám 10. számú melléklet Az önkormányzat évi előirányzatai feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Előirányzat Ezer forintban Kiadási Előirányzat Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók 0 0 nappali rendszerű nevelése, oktatása Házi orvosi ügyelet ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Ápolási díj alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak 0 0 közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti 0 50 pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Önkormányzat által nyújtott 0 0 lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás és működtetés 23. Foglalkoztatást helyettesítő tám. 274 Összesen: Tartalék 0 Összesen:

24 11. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterv Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Támogatás értékű Támogatás Hitel 0 Előző havi záró pénzállomány (előző hó sor) Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások 11. Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 12 különbsége) 1

25 12. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban nemleges ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat..... évi számított ) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások (6. számú melléklet szerint) 3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok 1

26 13. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat közvetett támogatások ezer Ft-ban Sorsz. 1 A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % (max.13eft) összege eft jogcíme (jellege) mértéke % Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó összege eft eft 1

27 14. számú melléklet Az 1/2013. (II. 21.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat hitelállománya Nemleges Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen 1. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen 2. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen 3. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen 4. Fejlesztési Tőke Hitel Fejlesztési Hitel Összesen Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen ezer Ft-ban 1

28 15.sz.mell. az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs község Önkormányzata évi céltartaléka Cél meghatározása tervezett kiadás e Ft 0 2

29 16. számú melléklet az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Nemleges Bevétel Kiadá Sorsz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv év Önkormányzaton belül megvalósuló projektek.. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás... 3

30 4./ NAPIRENDI PONT Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosításáról döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 3/2012. (II. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának közös fenntartással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket szabályozó részét az alábbi módosítással elfogadja: A szociális intézményi térítési díjakat meghatározó rendeletalkotási jogkört Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ NAPIRENDI PONT Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Nagy Mária Terézia képviselő hozzászólásában elmondta, hogy legjobb esetben 25 ezer forinttal, legrosszabb esetben pedig 55 forinttal kellene eszközönként támogatni ezt a szolgáltatást. Véleménye szerint ez a szűkös költségvetési keretbe nem fog beleférni. Czöndör Zoltán képviselő hozzászólásában elmondta, hogy tudomása szerint nem sokan használják ezt a szolgáltatást, sokaknál csak azért van kint, mert a szolgálat ingyenesen biztosította részükre. Az ő véleménye az, hogy sajnos az önkormányzat nem áll olyan helyzetben, hogy ezt a támogatást bevállalja. Természetesen ha valaki személy szerint igényli, és jogosult rá, akkor átmeneti segély keretében támogathatja majd a képviselő-testület az önerő megfizetését. 4

31 Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 4/2013. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti Szolgálat által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartási költségeihez évben nem járul hozzá. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ NAPIRENDI PONT Helyi esélyegyenlőségi terv elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 5/2013. (II. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tokorcs Község Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ NAPIRENDI PONT Aktuális ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Soltis Lajos színház támogatási iránti kérelméről, mely kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. Monostori Miklósné alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy ebből a szűkös költségvetésből véleménye szerint nem tudják támogatni a színházat. 5

32 Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 6/2013. (II. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soltis Lajos Színház támogatás iránti kérelmét elutasítja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Sághegy Leader egyesület támogatás iránti kérelméről, mely kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Javasolta a támogatás megítélését. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 7/2013. (II. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sághegy Leader Egyesület polgár forint iránti kérelmét támogatja, mely szerint az Egyesület működését a tagdíjon felül állandó lakosonként 100 forinttal finanszírozza. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5 -a az alábbiakkal egészült ki: (5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés. 6

33 Ennek megfelelően szükséges volt felülvizsgálni a tavaly elfogadott 9/2012. (II. 16.) számú vagyon rendeletünket, azonban figyelemmel arra, hogy az egyedüli közfeladatot ellátó intézményünk korábban már a korlátozottan forgalomképes elemek közé került besorolásra, rendeletmódosítási kötelezettségünk nincs. bezárták. Más ügyben dönteni nem kellett, ezért az ülést 20 órakor KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ jegyző 7

34 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM TOKORCS TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ALAPELVEI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR HELYZETELEMZÉS Tokorcs település elhelyezkedése, épített környezete Gazdaság Demográfia Közoktatás Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Foglalkoztatottság Lakhatási helyzet AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA Esélyegyenlőségi célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) A hat fő esélyegyenlőségi terület AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE TOKORCS TELEPÜLÉSEN Intézkedési terv Monitoring és nyilvánosság Visszacsatolás EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

35 6.1 Az Esélyegyenlőségi Program érvényessége AZ Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Az Esélyegyenlőségi Program módosítása Az Esélyegyenlőségi Program nyilvánossága

36 Bevezetés Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. Az európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére és 70/A. -ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira megalkotta a évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és magánszemélyek feladata. Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos érték. Biztosítékul szolgál annak a célnak az elérésében, hogy mindenkinek - bárminemű megkülönböztetés nélkül - legyen esélye a munkavállalásra, a szociális és egészségügyi ellátásra, lakhatási, oktatási és képzési ellátásra, szolgáltatások elérésére, igénybevételére. Legyenek ezek elérhetőek függetlenül attól, hogy milyen a neme, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása hovatartozása, fogyatékossága, vallási vagy világnézeti meggyőződése, nemi identitása, életkora, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, stb. 10

37 Az esélyegyenlőségi program alapelvei Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény a települési önkormányzatok számára előírja helyi esélyegyenlőségi program elfogadásának kötelezettségét. Ugyanezen jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az egy kistérségbe tartozó önkormányzatok közösen egy, a kistérség valamennyi településére kiterjedő esélyegyenlőségi programot dolgozzanak ki. A települési esélyegyenlőségi program (Esélyprogram) elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. Az Esélyprogram tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. Az Esélyprogram végrehajtása során mérvadó alapelvek: Prevenció elve: a társadalomnak mindent meg kell tennie a fogyatékosságot okozó balesetek és betegségek megelőzése érdekében. Normalizáció elve: minden fogyatékos személy számára olyan életminták és hétköznapi életfeltételek váljanak elérhetővé, melyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek. Az integráció elve: a fogyatékos emberek kapcsolatot tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi-gazdasági intézmények széles körével. Az önrendelkezés elve: a fogyatékos emberek képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkeznek életük alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a tulajdon feletti önrendelkezésre. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elve: a fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal - állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. 11

38 A rehabilitáció elve: a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, lassítására. A fogyatékos személyek és a közszolgálati intézmények kölcsönös garanciákat tartalmazó rehabilitációs szerződéseket kössenek, egyéni rehabilitációs terveket készítsenek. 12

39 Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye (XV. cikk) (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. (4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg illető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az egyenlő bánásmódról szóló törvény 63.. (5) lehetőségként fogalmazza meg a települési önkormányzatok részére azt, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása céljából ún. esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Az alapelvek között a megelőzésről, az állapotmegtartás fontosságáról, a fogyatékos emberek szükségleteinek sajátosságaira kiterjedő figyelemről, az egyenjogúság feltételeinek megteremtéséről és a hátrány-kompenzációban az állam kötelezettség-vállalásáról olvashatunk. A törvény megfogalmazza a fogyatékos emberek körét, mely klasszikusan az érzékszervi sérültekből, a beszédbeli nehézségekkel küzdőkből, a mozgás-korlátozottakból és az értelmi fogyatékosokból áll. Az évi IV. törvénynek a Polgári Törvénykönyvnek a ai tartalmazzák a személyiségi jogokat védelmező passzusokat. A fentiek szerint polgári peres úton kérheti a bíróságtól a jogsértés megtörténtének megállapítását, illetve azt, hogy a bíróság rendelje el a jogsértő állapot megszüntetését, illetőleg a jogsértést megelőző helyzet helyreállítását. Ezen kívül kártérítést is követelhet évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról 1. Az, aki érzékszervi - így különösen látás -, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során; 2. A fogyatékosság okozója lehet fizikai, értelmi vagy érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki betegség. Ezek a károsodások, ezen állapotok vagy betegségek lehetnek állandó vagy átmeneti természetűek 3. A magyar köznyelv a mozgássérült és a mozgáskorlátozott szavakat szinonimaként használja, a szakmai nyelv viszont különbséget tesz közöttük. Mozgássérült az, aki agyi vagy mozgásszervi rendellenesség miatt mozgásfogyatékos. A mozgás-korlátozott számára ez az ok szélesebb körű, lehet pl. szívelégtelenség is évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 13

40 2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyvéről évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi CXC. törvény a köznevelésről évi LXVI. törvény a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felül-vizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munka-nélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munka-vállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról Az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata (2006. május 17.) az Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007) az igazságos társadalom irányában 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 1089/2006. (IX. 25.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács létrehozásáról 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 14

41 Helyzetelemzés Tokorcs település elhelyezkedése, épített környezete Tokorcs Vas megye keleti felében Kemenesalja középső részén, a Ság hegytől és Celldömölk várostól nem messze helyezkedik el. Hozzá tartozik a tőle északi irányban alig 1 kilométerre fekvő Újmihályfa. A falunkat átszelő Sárvár Celldömölk főúton Celldömölk mindössze 4 kilométerre van kelet felé haladva. A legközelebbi vasúti megálló Kemenesmihályfán található másfél kilométernyire. Csak személyvonatok állnak meg. A község területe túlnyomórészt sík vagy enyhén hullámos, mezőgazdasági művelés alatt áll. Délre, a Cinca patak mentén található a határ legalacsonyabban fekvő része, míg északészaknyugat felé a felszín fokozatosan emelkedik, és a szőlővel, gyümölcsösökkel, majd feljebb erdőkkel borított Cser fennsíkjához csatlakozik. Gazdaság Tokorcs nem tartozik a társadalmilag a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések közé. 15

42 Regisztrált betéti társaságok száma (év végén) 1 Regisztrált egyéni vállalkozások száma (év végén) 50 Regisztrált főfoglalkozású egyéni vállalkozások sz. (év végén) 18 Regisztrált gazdasági szervezetek száma 56 Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma (év végén) 4 Regisztrált költségvetési szerv és intézménye 1 Forrás:(TeIR) KSH-TSTAR Demográfia Tokorcs Vas megye egyik legkisebb települése. Lakóinak lélekszáma 1997-ben 256 fő volt január 1-i adatok alapján 348 fő az állandó lakosok száma. Ez a lélekszám-növekedés 36%-os, amely országos szinten is kiemelkedően magas. A község lakóinak száma jelenleg 357 fő. A 20 év alattiak száma 105 fő arányuk 29 %. A 60 év feletti lakos 41 fő (11 %), az aktív korú lakosság (20-60 év) 211 fő, a népesség 59 %-a. A nemenkénti összetétel összességében kiegyensúlyozott. A negyvenes és az ötvenes éveikben járók közül a férfiak, míg a 60 évnél idősebb korosztályban a nők száma magasabb. Forrás:(TeIR) KSH-TSTAR A népesség alakulása öt év alatt A település területe (ha) 640 Állandó népességből a férfiak száma 177 Állandó népességből a nők száma 180 Összesen 357 Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma 30 Állandó népességből a 0-14 éves nők száma 32 Összesen 62 Állandó népességből a éves férfiak száma 18 Állandó népességből a éves nők száma 25 Összesen 43 16

43 Állandó népességből a éves férfiak száma 25 Állandó népességből a éves nők száma 26 Összesen 51 Állandó népességből a éves férfiak száma 35 Állandó népességből a éves nők száma 35 Összesen 70 Állandó népességből a éves férfiak száma 33 Állandó népességből a éves nők száma 18 Összesen 51 Állandó népességből a éves férfiak száma 24 Állandó népességből a éves nők száma 15 Összesen 39 Állandó népességből a 60-X éves férfiak száma 12 Állandó népességből a 60-X éves nők száma 29 Összesen 41 Forrás:(TeIR) KSH-TSTAR A évi népesség korosztályonkénti, azon belül nemenkénti bontásban Közoktatás Az önkormányzat önálló intézmény nem tart fenn. A köznevelési (közoktatási) feladatait Tokorcs község Önkormányzata a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel látja el. A gyermekek Celldömölkre járnak iskolába. Az intézmény biztosítja a hátránnyal küzdők esélyegyenlőségét. A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ Pedagógiai Programjának tanúsága szerint: A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják. A bejáró tanulók felügyelete, utazáshoz kísérése. Egészségügyi szűrések, fogorvosi ellátás, pszichológus. Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. Drogmegelőzési és egészségvédelmi programok. Mentálhigiénés programok. Pályaorientációs tevékenység. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon. Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön. 17

44 Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal. Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. A TÁMOP / Esélyegyenlőségi programok végrehajtása Celldömölk városában pályázat keretében a következő programokkal segítjük a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat: Óvoda iskola átmenetet támogató programok szervezése az 1. évfolyamos tanulók számára Kéz a kézben - tanulók közötti patronáló mentoráló rendszer működtetése. Egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése egyéni fejlesztési terv alapján 7. és 8. osztályos tanulók számára. Rendszeres értékelési rendszer megteremtése. Pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő programok szervezése 7. és 8. osztályos tanulók számára. A reális önismeret és a lehetőségek összhangjának megteremtése. Középiskolai diákprogramokon való részvétel Csoportszoba kialakítása, ahol a tanulók elektronikai berendezéseket, taneszközöket, informatikai eszközöket vehetnek igénybe. Munkánk csak akkor válik eredményessé, ha a szülői házzal a kapcsolatunk még szorosabbá válik. Ehhez elengedhetetlenül fontos a családlátogatás, a család és az iskola nevelési szemléletének közelítése. Az osztályfőnökök esetenként meglátogatják tanulóik családját. Probléma esetén alkalmanként végeznek családlátogatást. Szociális ellátás A településen kiemelt fontosságú a szociális alapellátások megteremtése, a biztonságot nyújtó szociális háló megteremtése és működtetése. A szociális alapszolgáltatások (a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, a házi segítségnyújtás, az idősek ellátása) a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel biztosított. Az önkormányzat a 7/2011. (V. 19.) számú rendeletében határozza a szociális alapszolgáltatások körét. 10. (1) A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként: a) a szociális információs szolgáltatást, b) az étkeztetést és c) a házi segítségnyújtást biztosítja. 18

45 (2) A szociális információ szolgáltatást a körjegyzőség hivatala útján biztosítja. A szociális információs szolgáltatás elérhetősége: , (3) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítéshez való hozzáférést a Népjóléti Szolgálat Celldömölkkel kötött megállapodás alapján biztosítja. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes. (5) Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül a) az étkeztetést, b) a házi segítségnyújtást szóban és írásban is előterjesztett kérelemmel lehet igényelni, melyet a Népjóléti Szolgálatnál kell benyújtani. (6) A képviselő-testület a szociálisan rászorultak számára napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít. (7) Az étkeztetésre az a személy jogosult, aki a) a 70. életévét betöltötte, vagy b) rokkant és önmaga illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkeztetést nem képes biztosítani. A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma 2010(település) 26 A gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma 2010(település) 1 Házi segítségnyújtásban részesülők száma 2010(település) 5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma 2010(település) 1 Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én 2010(település) 0 Forrás:(TeIR) KSH-TSTAR Ápolási díjban részesítettek évi átlagos száma 2010(település) 3 Ápolási díjra felhasznált összeg 2010 (eft) Az önkormányzat által nyújtott átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) 2010(település) 16 Az önkormányzat által nyújtott átmeneti segélyre felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) 2010(település) 185 Az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) 2010(település) 4 Az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) 2010(település) 250 Az önkormányzat által nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) 2010(település) 20 19

46 Az önkormányzat által nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) 2010(település) 105 Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma 2010(település) 0 Időskorúak járadékára felhasznált összeg 2010(település) 0 Lakáscélú helyi támogatásban részesültek száma 2010(település) 0 Lakáscélú helyi támogatás összege 2010(település) 0 Rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlagos száma 2010(település) 1 Rendelkezésre állási támogatásra felhasznált összeg 2010(település) 163 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) 2010(település) 0 Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) 2010(település) 0 Forrás:(TeIR) KSH-TSTAR Önkormányzat évi gazdasági beszámolója Egészségügyi ellátás Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról. Tokorcs településen az egészségügyi ellátás megfelelő szinten és színvonalon biztosított. A települési önkormányzat fenntartja a háziorvosi és a védőnői ellátást. Az esti-éjszakai, illetve a hétvégi ügyeletet a kistérségi szinten szervezett ellátáshoz csatlakozva biztosítja a képviselő-testület. A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma 2010(település)

47 A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatás 2010(település) 543 A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen 2010(település) Forrás:(TeIR) KSH-TSTAR A háziorvosi ellátást 2010-ben igénybe vevők esetszáma (az adatok kumulált értékek, a Nagysimonyi és a Kemenesmihályfai háziorvosi szolgálattal együtt értendők) Foglalkoztatottság Tokorcs településen a foglalkoztatottság mutatói a regisztrált álláskeresők számából kiindulva tendenciájában igazodnak az országos, regionális, megyei, kistérségi szinthez. Legutóbbitól az eltérés jelentéktelen, hiszen a település munkavállalóinak elhelyezkedési lehetőségei nagyban függnek a kistérségi központban fellelhető gazdasági társaságok kínálta munkalehetőségektől. Ez a hét-tíz jelentősebb társaság mintegy főt foglalkoztat. Az önkormányzat a tartósan munkát keresők közül a legrászorultabbakat a 7/2011. (V. 19.) számú önkormányzati rendeletben szabályozottan foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesíti. 21

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk.

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk. 1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje 1. 2. 3. CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben