A Fazekas József Általános Iskola házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fazekas József Általános Iskola házirendje"

Átírás

1 A Fazekas József Általános Iskola házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete március4-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat

2 1. Bevezetés A házirend szabályozási alapelvei: A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rendje Az iskolai tanulói munkarend A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartást...43 Iskolánkban nem releváns Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Az intézmény óvó-védő előírásai, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása

3 1. Bevezetés Házirendünk olyan jogi szabály, amely törvényi felhatalmazás alapján jogosult arra, hogy a tanulók, pedagógusok, iskolai dolgozók iskolai életét, egymás közti kapcsolatait szabályozza. 2. A házirend szabályozási alapelvei: 2.1. Területi hatály: A házirend területileg érvényes az iskola teljes területén, az iskola fizikai határáig, továbbá iskolai rendezvényeken (kirándulás, múzeumlátogatás, stb.) és az iskola pedagógiai programjának végrehajtása érdekében kötelezően elrendelt szervezett programon Személyi hatály: A házirend személyileg érvényes az iskola minden dolgozójára, pedagógusaira és diákjaira és arra a szülőre, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket Időbeli hatály: A házirend kihirdetését követően lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes. A házirend a nyári szünetben is hatályos. A házirendet a szülőknek az első szülői értekezleten, a diákoknak az első DÖK gyűlésen kell ismertetésre átadni. 3

4 3. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 3.1. A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és elmarasztalásait a pedagógusok az osztálynaplóban rögzítik Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírásai szerint az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat öt munkanapon belül kötelesek igazolni. Az orvosi igazolást a tájékoztató füzetbe ill. ellenőrzőbe kell bejegyeztetni Tanulóink évente legföljebb három nap időtartamra szüleik előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Az osztályfőnök utólagos szülői igazolást nem fogadhat el. A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges. 4

5 4. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 4.1. Az iskolai étkezést minden tanuló a szülő/gondviselő bejelentése alapján igényelheti. Betegség vagy más igazolt hiányzás esetén a másnapi étkezést reggel nyolc óráig a tanári irodában lehet lemondani. A visszatérítendő összeg a következő hónap térítési díjának fizetésekor kerül levonásra A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli megállapodást köt Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét A térítési és tandíjakat minden hó 15. napjáig előre kell befizetni postai csekken. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton az iskola fenntartója gondoskodik, ha a tanuló jogviszonya megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan egy hónapot igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt. 5

6 5. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 5.1. Az ingyenes tankönyvellátást igénylő diákok szüleit az iskola írásban értesíti a normatív tankönyvellátási igény benyújtásának határidejéről. A határidő elmulasztása esetén a tanuló a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével az ingyenes tankönyvellátásból kizárható Tanulóink számára minden év szeptemberében lehetőséget biztosítunk nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás igénybe vételére. A támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható A tankönyvtámogatás mértéke az iskola rendelkezésére álló összeg mértékének függvényében legfeljebb a megvásárolt tankönyvek árának összegéig ítélhető meg A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére -kérésére- értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A kártérítési kötelezettség a tanuló, illetve szülője írásos kérésére határozatban mérsékelhető. 6

7 6. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 6.1. A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást munkaidőben az iskola igazgatójától lehet kérni A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákönkormányzata, tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel hamarébb tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg. 7

8 7. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 7.1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó munkát végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a ballagási és tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át. 8

9 8. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 8.1. Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. 9

10 9. Az elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja Intézményünkben nem releváns. 10

11 10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Osztályozó vizsgát szervez az iskola minden tanév június hónapjának első hetében, szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó vizsgára jelentkezést az igazgatónak kell benyújtani Az osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom i. évfolyam A tanuló törekedjen az érthető, értelmes beszédre. Hibáit tanítói segítséggel javítsa. Alkalmazza a köszönés, a kérés és megköszönés tanult fordulatait. Értse meg az egyszerű utasításokat. Tudjon beszámolni olvasmányai tartalmáról, élményeiről. Tudjon fejből öt-hat verset, két-három mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést. Legyen képes tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat megoldani, ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal szövegszerűen olvasni. A mondat végét szünettel jelezze. Ismerje, és használja a magyar ábécé írott alakjait. Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat betűcsere, betűkihagyás nélkül másoljon nyomtatott mintáról is. Jelölje a mondatkezdést és zárást. Ismerje az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját. Tapasztalati úton különböztesse meg a szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, hangot és betűt. A szavakat szótagokra tudja bontani. 2. évfolyam Szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése. Kérdésekre értelmes válaszadás. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása. Feldolgozott szövegek megértésének igazolása. Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása. A magyar ábécé ismerete, szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése. A magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése; az időtartam helyes jelölése szóban és írásban. 11

12 Szavak, szószerkezetek, mondatok helyes leírása másolással, tollbamondás után. A begyakorolt szavak helyesírása. Szavak szótagolása, elválasztása. Szöveg tagolása mondatokra. A szótő és a toldalék felismerése, jelölése szavakban. A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése, helyesírása. 3. évfolyam Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal. A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szövegek felolvasása felkészülés után. Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban. A fogalmazások tagolása. Rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel. Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése A begyakorolt szavak helyesírása. 4. évfolyam Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Előzetes felkészülés után ismert tartalmú szöveg pontos, folyamatos, értelmező felolvasása soros szöveg önálló olvasása, a szövegértés igazolása feladatok önálló megoldásával. Magyar költők és írók nevéhez a megfelelő művek kapcsolása. Esztétikus, rendezett egyéni írás. A mondatfajták felismerése, megnevezése, helyes leírása. A szavak szófajának megnevezése a tanult szófajok esetében. Az egyalakú szótövek, a tanult toldalékok felismerése, a szavak toldalékos alakjának helyesírása. Az igealakok felismerése, az igekötős igék helyesírása ismert szavak esetében. A tulajdonnevek fajtáinak helyesírása. A főnevek tárgyragjának, a többes szám jelének felismerése. A melléknév, a számnév helyes írásmódja. A hibák javítása tanítói segítséggel, önellenőrzéssel. Adott témáknak megfelelő könyvek megkeresése, használata a könyvtárban. 12

13 Matematika 1. évfolyam A tanuló: - esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni. - tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk és tulajdonságuk szerint; - biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben; - használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket; - képezzen adott szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat; - ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben; - ismerje fel a páros és páratlan számokat; - tudja a számok szomszédait - a 20-as számkörben tanult műveleteket tudja alkalmazni - legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; - ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört; - tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel; - használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket; - tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot; - tudja a geometriai fogalmakat és tulajdonságokat; - tudjon térben és síkban tájékozódni (alak, irány, méret) 2. évfolyam A tanuló: - legyen kialakult számfogalma a 100-as számkörben; - tudjon alapműveletek végezni 100-as számkörben; - ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet; - ismerje a maradékos osztást; - tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat, nyitott mondatokat, szabályjátékokat, sorozatokat - ismerje fel a téglalapot, négyzetet; - ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket. 13

14 3. évfolyam A tanuló: - legyen kialakult számfogalma az 1000-es számkörön belül; - tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. - tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal; - legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval); - ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. - tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a nyitott mondatok, szabályjátékot, sorozatot; - ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat - ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket. 4. évfolyam A tanuló: - legyen kialakult számfogalma a es számkörön belül; - tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást; - tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel; - ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén; - legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); - tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával; - ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, és geometriai tulajdonságait; - ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma); - ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket; - tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel szám és szöveges feladatokat; - tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét, - tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat; - tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni; - tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni. 14

15 Környezetismeret 1. osztály - tudja az irányokat helyesen használni - tudja elmondani saját lakcímét, - ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást követő sorrendjét, - tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával, - tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni, - tudja megnevezni az emberi test főbb részeit, - ismerje fel a lágy- és fás szárú virágos növény részeit 2. osztály - ismerje lakóhelye legfőbb jellegzetességeit, hagyományait - ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit - tudjon tájékozódni és szabályosan közlekedni - tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével - tudja az életfeltételeket - nevezzék meg a tanult élőlények néhány jellemző tulajdonságát - tudja az emberi test főbb részeit megnevezni - ismerje az élettelen természet tanult jellemzőit 3. osztály - hazánk növény- és állatvilágának tanult fajainak felismerése, jellemzése, megnevezése - ismerje a növényi szervek feladatát - tudja az élőlények életben maradásához szükséges feltételeket - ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek, - tudja az egészséges életmód feltételeit - ismerje az emberi test alapvető szerveinek feladatát - tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját - legyen képes tájékozódni térképvázlaton - állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat - tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost - legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti különbségeket - ismerje fel a halmazállapot változásokat 15

16 4. osztály - tanítói kérdésre összefüggő felelettel válaszoljon - mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot, nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket - tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni, ismerje a csoportok jellemző tulajdonságait - nevezzen meg a környezetből környezetszennyező forrásokat - nevezze meg a tanult élettani jellemzőket, és mi veszélyezteti azokat leginkább - ismerje a domborzat jelölését a térképen - találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén - ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit - nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között - ismerje a közlekedési szabályzatot (gyalogos, kerékpáros) - rendelkezzen környezettudatos szemlélettel 16

17 Természetismeret 5. osztály ( fejezethez) Ismerje a gyermek a térkép használatát, a tanult jeleket és a világtájakat. Igazodjon el hazánk domborzati térképén, kontúrtérképen tudja elhelyezni a minimum topográfiai anyagot. Tanulja meg az időjárás és az éghajlat elemeit, hazánk éghajlatát. Képes legyen felismerni és jellemezni a felszínformákat, ismerje kialakulásukat. Tudja csoportosítani a kőzeteket. Legyen tisztában a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek fogalmával. Értse meg a víz körforgását és a felszínformáló erők folyamatait. 6. osztály (1. 2. fejezethez) Tudjon a tanuló tájékozódni a Föld domborzati térképén a földrajzi fokhálózat segítségével. Ismerje a Föld mozgását és annak következményeit. Az éghajlati övezeteket tudja felsorolni és jellemezni, a hozzá kapcsolódó összefüggéseket tanári segítséggel tudja értelmezni. Tanulja meg hazánk nagy tájait, tudja azokat jellemezni, ismerje kialakulásukat. Képes legyen felsorolni fővárosunk természeti értékeit, társadalmi, gazdasági szerepét. Hazánkhoz kapcsolódó topográfiai minimum anyagot el tudja helyezni kontúrtérképen. 17

18 Földrajz 7. osztály A tanuló ismerje a földtörténeti korokat és legfontosabb eseményeit. Fel tudja sorolni a kontinenseket, azok természeti és társadalmi jellemzőit, tanult országait. A földrészekhez kapcsolódó minimális topográfiai anyagot kontúrtérképen tudja megmutatni. Legyen képes felhasználni a térképről leolvasott információkat, értelmezni tudja a diagramokat, ábrasorokat. Tanári irányítással ismerje fel az összefüggéseket. 8. osztály A tanuló be tudja mutatni Közép-Európa tanult országainak természeti és társadalmi értékeit. Ismerje fel az alapvető összefüggéseket ábrák, adatsorok segítségével. Tematikus térképekről leolvasott információkhoz tudjon magyarázatot adni. A minimális topográfiai anyagot kontúrtérképen el tudja helyezni. Képes legyen a diák meghatározni Magyarország földrajzi és társadalmi helyzetét. Ismerje fel a természeti adottságok jelentőségét az egyes területek gazdasági életében. Legyen tisztában a főváros társadalmi és gazdasági szerepével. Hazánkhoz kapcsolódó minimum topográfiai anyagot kontúrtérképen el tudja helyezni. 18

19 Fizika 7. osztály Testek mozgása - ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását - oldjon meg egyszerű feladatokat a sebességgel kapcsolatban A dinamika alapjai - soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat - értelmezze a tömeg fogalmát - ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét - ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát - ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat. Az erő forgató hatását. - ismerje fel a hatás-ellenhatás törvényét, az erő- ellenerő fogalmát. Az egy kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű köznapi jelenség alapján. - ismerje a súrlódást és a közegellenállást, mint mozgásokat befolyásoló tényezőket. - sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. A nyomás - -ismerje a nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását - folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje - Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. - elemezze az úszás, lebegés jelenségét a sűrűségviszonyokkal. - magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban. Hőtan - -a testek változtató-képességét jellemezze kísérletek alapján - tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor - tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. - a belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni - tudja értelmezni a hőjelenségeket: hőtágulás, hőterjedés különböző halmazállapot esetén az anyagszerkezeti ismeretek felhasználásával. 19

20 9. osztály Elektromosság - -egy test elektromosan semleges és töltött állapotának az anyagszerkezeti magyarázatának ismerete - elektromos állapotok fajtái, jellemzése - vezetők és szigetelők közötti különbségek, példák - elektromos áram fogalmának ismerete, létrejöttének feltételei - áramerősség, feszültség fogalmának ismerete, kiszámítása, jele mértékegysége, a méréséről tanultak ismerete - egyszerű áramkör részeinek ismerete - a soros és a párhuzamos kapcsolásról tanultak ismerete, gyakorlati példák felsorolása - áramerősség, feszültség, ellenállás kiszámításának ismerete - Elektromos áram hatásai - elektromos munka, teljesítmény fogalma, jele kiszámítása - az elektromos áram hatásainak ismerete, kiemelten az élettani hatással. - az elektromágneses indukció fogalmának ismerete, néhány gyakorlati alkalmazás ismertetése - elektromos energia előállítása, és szállítása gyakorlati példa - Fénytan - fényforrás fogalmának ismerete - fényvisszaverődés, fénytörés fogalmának ismerete, alapvető jelenségek ismerete - tükrök képalkotásának ismerete a kapott kép tulajdonságainak ismerete - tükrök használata a mindennapi életben példák - fénytörések lencséken, néhány optikai eszköz működésének ismerete A tanulók önállóan képesek legyenek a mindennapi életben lezajló egyszerű kölcsönhatások összefüggéséinek felismerésére, törvényszerűségek leírására, alapvető számolások megoldására. Ismerjék az alapvető fizikai mennyiségek jelét, mértékegységét, tudjon egyszerű kísérleteket leírni, magyarázni. Ismerje a fizika alapjait meghatározó törvényeket, értelmezze azokat. 20

21 Angol nyelv 4. osztály.: Hallott szöveg értése: A tanuló megért - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. Beszédkészség: A tanuló - egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre; - ismert dolgokat megnevez. Olvasott szöveg értése: A tanuló - felismeri a tanult szavak írott alakját; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; - ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség: A tanuló helyesen másol le ismert szavakat. 5. osztály: Hallott szöveg értése: A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; - kérdéseket megért; - egyszerű mondatokban kifejezett szövegből fontos információt kiszűr. Beszédkészség: A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel. Olvasott szöveg értése: A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - néhány szóból álló mondatokat elolvas; - egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál, a szöveg lényegét megérti. Íráskészség: A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; - egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 21

22 6. osztály: Hallott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket megért; - egyszerű mondatokban kifejezett szövegből fontos információt kiszűr, a szöveg lényegét megérti; Beszédkészség: A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; - tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. Olvasott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű - mondatokat elolvas; - mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál, a szöveg lényegét megérti. Íráskészség: A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; - egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; - egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz. 7. osztály: Hallott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; - szövegből a fontos információt kiszűri, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; - egyszerű mondatokban kifejezett szöveg lényegét megérti. Beszédkészség: A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; - tanult minta alapján eseményeket mesél el; - egyszerű párbeszédben részt vesz; beszélgetést kezdeményez, befejez. Olvasott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - szöveget elolvas, megtalál fontos információkat, lényegét megérti; 22

23 - képekkel illusztrált szöveget megért; - szövegben kikövetkezteti az ismeretlen nyelvi elemek jelentését. Íráskészség: A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; - egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; - egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 8. osztály: Hallott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; - kb. 100 szavas szövegből a fontos információt kiszűri és az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti, a szöveg lényegét megérti és képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség: A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; - eseményeket mesél el; - fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. Olvasott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - kb. 100 szavas szöveget elolvas, megtalál fontos információkat és a szöveg lényegét megérti; - történetet megért; - kb. 100 szavas szövegben kikövetkezteti az ismeretlen nyelvi elemek jelentését. Íráskészség: A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; - egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; - egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz; - kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír. 23

Az osztályozó vizsgák követelményei

Az osztályozó vizsgák követelményei 1. sz. melléklet Az osztályozó vizsgák követelményei Az osztályozó vizsga során a számonkérésre a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve írásban és/vagy szóban és/vagy gyakorlati vizsga keretében kerül

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR

NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR 1. 0M azonosító: 031863 H Á Z I R E N D 2013 1. A házirend célja, feladata és nyilvánossága 1.1. A Kernstok Károly

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

A házirend célja és feladata. A házirend hatálya A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola és zeneiskola életrendjével

Részletesebben

Magántanulók vizsga követelménye

Magántanulók vizsga követelménye Magántanulók vizsga követelménye 1. osztály Számítástechnika 1. osztály 1., 2., 3. évfolyamon egy féléves anyag (amelyik félévre az igazgatóhelyettes beosztja) 1. évfolyam, az adott félév végén. Legyen

Részletesebben

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Az iskola tartalmi munkáját a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program határozza meg. Szükség van azonban a napi munka végzésének

Részletesebben

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32.

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 2014. HÁZIREND Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata, nyilvánossága...

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Damjanich János Általános Iskola

Damjanich János Általános Iskola Tartalom Bevezető:... 3 A tájékoztatás rendje:... 3 A tartalmazza:... 4 I. A tanulók jogai... 4 II. A tanulók kötelességei... 6 III. Iskolai munkarend... 8 IV. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

Részletesebben

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola HÁZIRENDJE ALMÁSKAMARÁS. (Bevezetése: 2013. szeptember 1-jétől.)

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola HÁZIRENDJE ALMÁSKAMARÁS. (Bevezetése: 2013. szeptember 1-jétől.) Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola HÁZIRENDJE ALMÁSKAMARÁS (Bevezetése: 2013. szeptember 1-jétől.) 2013. 1 HÁZIREND A házirend a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-15 éves korosztály oktatása, képzése, általános műveltségük

Részletesebben

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt Hetedik évfolyam Magyar nyelv Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, hozzászólás formájában. A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 2. sz. melléklet AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGY OLDALSZÁM ANGOL NYELV... 21 BIOLÓGIA... 25 FIZIKA... 26 FÖLDRAJZ... 30 INFORMATIKA... 32 KÉMIA... 35 KÖRNYEZETISMERET... 37 MAGYAR IRODALOM

Részletesebben

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Házirend. Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013.

Házirend. Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013. Házirend Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: Az intézmény neve: Újpesti Bródy Imre Gimnázium Székhelye: 1047 Budapest, Langlet utca 3-5. Telefon/fax: 3 694-917 E-mail: titkar@big.sulinet.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószecső H Á Z I R E N D 1 Házirend A Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben