a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeihez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeihez"

Átírás

1 V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeihez Budapest, 2011.

2

3 T A R T A L O M Előszó... 4 Bevezetés A Versenyszabályzat hatálya Általános előírások Versenyek rendezése A részvétel feltételei Résztvevők felelőssége, kötelessége és joga Fegyelmi szabályok, óvás, fellebbezés A tagozat (Terepverseny) szabályai B tagozat (Városismereti verseny) szabályai C tagozat (Összesített verseny) szabályai D tagozat (Tájékozódási futás) szabályai E tagozat (Rádiós éterverseny) szabályai F tagozat (Szenior verseny) szabályai G tagozat (Legeredményesebb társaság verseny) szabályai Melléklet

4 E L Ő S Z Ó A Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége az Erőművek Független Egyesülésével egyetértésben és részvételével létrehozta a Villamosenergia-ipari Sportbizottságot (VSB). A VSB gondozza a villamosenergia-ipari sportolók iparági jelentőségű találkozóit (országos versenyeit). A VSB a hagyományos iparági sportok sajátos követelményeinek teljesítése érdekében megalakította a sportági bizottságokat. A bizottságok egyik feladata a sportági találkozókon programba vett versenyek versenyszabályzatának elkészítése. A jelen Versenyszabályzatot a Természetbarát Sportági Bizottság (TSB) dolgozta ki 2004-ben, majd módosította egységes szerkezetben 2011-ben. Az országos villamosenergia ipari sportrendezvények sorában a természetbarát találkozó (VOTT) egyedülálló, több mint 60 éves múlttal, a hagyományon alapuló, jól kidolgozott és bevált Alapszabállyal rendelkezett már 2004-ben is, s a TSB ezt a 2004-ig használatban levő Alapszabályt tekintette a VSB által megkívánt versenyszabályzat törzsének. A évi korszerűsítés figyelembe vette az évtizedes tapasztalatokat, az időközben történt változások, rendezői ötletek, fejlesztések azonban időszerűvé tették a szabályzat ismételt átdolgozását. A szerkesztők szándéka szerint tehát a jelen Versenyszabályzat a VOTT versenyeinek sikeres megrendezését a korábbi Versenyszabályzathoz hasonlóan évtizedes távlatban is szolgáló dokumentum. A VOTT mozgalomban sokéves tapasztalattal rendelkező résztvevő versenyzők és vezetők észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a Versenyszabályzat létrehozását. A VOTT megalapításában és első évtizedeiben áldozatos lelkesedéssel úttörő munkát végző sporttársak közreműködése pedig különösen értékes. A szerkesztőség elismerését fejezi ki a közülük is kiemelkedő Czibulya Jánosnak( ), Fejér Leventének, Györki Antalnak, Hoffmann Lászlónak ( ), Hrenkó Józsefnek, Kis Lajosnak, Kiss Jánosnak, Koncz Gézának, Mankher Endrének ( ), Németh Endrének, Trefil Károlynak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a VOTT versenyeinek sok évtizedes sikereiben. Kegyelettel emlékezik meg továbbá a VOTTért ugyancsak nagyrabecsült szolgálatokat tett érdemes sporttársakról, akik már nem lehetnek köztünk: Bonyhádi Ferencről, Diviaczky Gyuláról, Kováts Ferencről, Kubát Hugóról, Nagy Árpádról, Paku Mihályról, Pozder Györgyről, Szinok Gáborról, Varsányi Endréről, Vass Istvánról. 4

5 A szerkesztők külön köszönetet mondanak a munkát észrevételeivel és tanácsaival inspirálóan támogató Várhelyi Gézának, a VSB vezetőjének. Budapest, július A VOTT Versenyszabályzatot átdolgozta a TSB mint Szerkesztőség. Tagjai: Jakab Albert Bacsó Nándor Franczva László Kozma Imre Németh Lászlóné elnök Jóváhagyták a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet december..-i ülésén. A jóváhagyással egy időben a évi Versenyszabályzat hatályát veszti. 5

6 B E V E Z E T É S Az egri Áramszolgáltató által 1951-ben kezdeményezett vándordíjas természetjáró versenyből fejlődött ki a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó hagyománya. Néhány év múltán már nemcsak a terepverseny vándordíjáért versenyzők, hanem további szakágakban versenyzők és egyre több érdeklődő is részt vett a rendezvényen, amelyből így igazi találkozó lett. Az eredeti alapító levél és annak módosításai a természetjárással és a környezetismerettel összefüggő versenyekről rendelkeztek. Ennek nyomán az április hóban Diviaczky Gyula, Mankher Endre és Pozder György által összeállított alapszabály több mint egy évtizeden át, azaz tíznél több találkozón volt a versenyek éltető vezérfonala. Az évi, majd az ennek helyébe lépett évi alapszabály mindenki által világosan érthető keretet adott a versenyeknek. A tömegesedés idején is szilárd alap volt, serkentette az érdeklődést és az évről-évre megújuló vetélkedést. Megőrizte a találkozók frissességét, és generációkat nevelt a természetjárás, a környezetismeret szeretetére, az egészséges sportszellemre. A versenyek vonzereje egyre nagyobb tömeget mozgósított. A csapatok száma megközelítette a százat, a résztvevők száma pedig meghaladta az ezret. Fejlődött a versenyek technikája, egyre sokrétűbbek lettek a feladatok. Mind a jól bevált versenyelemek, mind a fejlesztő kezdeményezések rengeteg hasznos tapasztalatot tártak fel, amelyekkel a versenyek sikerét fokozni lehet. A VOTT hagyománya a versenyek szigorú tisztasága, amit a korrekt feladatkitűzés, lebonyolítás és eredményértékelés, illetve a sportszerű részvétel jellemez. A pontos dokumentálás és tájékoztatás mellett kerülni kell a bürokratikus szabályozást, biztosítani kell a szabályok egyszerűségét, közérthetőségét, mindenki által jól megjegyezhető és könnyen alkalmazható formáját. A rendezők és a résztvevők tapasztalatai, észrevételei, javaslatai alapján az eredeti célok még sikeresebb megvalósítása érdekében időről-időre indokolt a versenyszabályzat (alapszabály) átdolgozása. A évi Versenyszabályzatban az ésszerűség által megalapozott és a gyakorlat során esetenként már amúgy is alkalmazott, a résztvevők által elfogadott, illetve igényelt változtatások szabály-szerűvé tétele történt meg. A Versenyszabályzat a korábbiak 6

7 szellemében, a fejlődés eredményeit hasznosítva kívánta a találkozók versenyeit tovább éltetni, a versenyek hagyományait tisztán megőrizni, a rontó és kedv-szegő vitákat elkerülni. A rendezők számára támogatást nyújtott, hogy a megterhelő tömegesség ellenére a figyelmüket az örömszerző lehetőségek minél szélesebb körű megvalósítására fordíthassák. A VSB évi ülésén határozatot hozott az összes sportági Versenyszabályzat felülvizsgálatáról, ezért a TSB áttanulmányozta a Versenyszabályzatot és javaslatot fogalmazott meg annak módosítására a Természetbarát Sport Értekezlet (TSÉ) számára. A 2011-ben bevezetésre kerülő módosítások az időközben szerzett tapasztalatokat építik be a szabályzatba. Nem változott ugyanakkor a szerkesztők szándéka a tekintetben, hogy a Versenyszabályzat továbbra is azokat a követelményeket, formákat, módszereket és eljárásokat rögzítse, amelyek a versenyeken a rendezés, a lebonyolítás és az értékelés egyértelműségét, a résztvevők számára az egyenlő esélyt és az ellenőrizhetőséget biztosítják anélkül, hogy a versenyformáknak az adott helyhez, időhöz való rugalmas alkalmazását gátolnák. A versenyszabályzat lehetővé teszi a versenyek értékelésbeli folyamatosságát, ezáltal éleszti és élteti az egészséges vetélkedés szellemét, de tág teret hagy a fejlesztő, élénkítő kezdeményezéseknek is, hogy a VOTT alapvető gondolatai a villamosenergia-ipari összetartozás egészséges környezetben, az egymás iránt érzett megbecsülésben és szeretetben, a környezetünkért való együttgondolkodásban és cselekvésben minél jobban hassanak. A pontosított szabályok a megfogalmazók szándéka szerint további fejlődés forrásai, mint ahogy azok voltak a korábbi szabályok, szabályzatok is. A Versenyszabályzat a találkozók tapasztalatain kívül a sportágak országos és nemzetközi tapasztalatait is érvényesíti. Lehetőleg igazodik a kapcsolódó sportági országos versenyszabályzatokhoz. A VSB kéri minden sporttársunk aktív közreműködését az esetleges tévedések, hibák kiküszöbölésében, a még nem kellően kidolgozott lehetőségek feltárásában. Közöljék észrevételeiket, tapasztalataikat. Tegyenek javaslatokat a tökéletesítésre, hogy a soron következő alkalommal mód legyen a versenyek szabályainak továbbfejlesztésére. 7

8 1. A V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T H A T ÁLYA 1.1. Ez a Versenyszabályzat a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeinek egységes meghirdetését, rendezését, lebonyolítását, értékelését és díjazását szabályozza. Rögzíti az ezekkel kapcsolatos teendőket, a felelősök és a közreműködők körét és feladataikat A VOTT-on a Versenyszabályzat és pontjában meghatározott versenyeket minden alkalommal meg kell hirdetni. A 11. pont versenye ajánlott. Ezeken kívül más verseny is rendezhető, amennyiben az a találkozó rendjét és az állandó versenyek zavartalanságát nem sérti Versenyszabályzat rendelkezéseit mind a VOTT rendező szervei és annak tagjai, mind a versenyeken résztvevők és vezetőik kötelesek betartani A Versenyszabályzat egyes előírásai alól különös méltánylást érdemlő esetben a rendező szerv kérelmére a TSB felmentést adhat. Ilyen irányú kérelmet a TSB-nek legkésőbb a találkozó előtt egy hónappal lehet benyújtani. A felmentés birtokában a rendező szerv köteles a versenyek minden résztvevőjét hirdetmény útján (a versenykiírásban, vagy más egyéb alkalmas módon) a verseny megkezdése előtt az eltérésről részletesen tájékoztatni A Versenyszabályzat módosítására a VOTT előtt legalább 30 nappal kell a következő évi versenyekre előirányzott javaslatot a TSB-hez beterjeszteni. A módosításról a TSB előterjesztésére a TSÉ a találkozó idején dönt. A döntésről a TSÉ jegyzőkönyvének megküldésével a TSB a VSB-t, illetve a VSÉ-t tájékoztatja és a döntés jóváhagyását kezdeményezi. A módosítás szövegét és annak szükség szerinti értelmezését a közönséggel legalább a versenyfelhívásban és a versenykiírásban megismételve kell közölni, továbbá ajánlott egyéb módon (céghíradók, szakszervezeti híradó, más közlemények stb. útján) is hirdetni A Versenyszabályzat törzspéldányát a TSB őrzi. A módosításokat ehhez kell csatolni A Versenyszabályzat betartásáról a TSB gondoskodik Ez a Versenyszabályzat január 1-től hatályos, és a 62. VOTT-on kell első ízben alkalmazni. 8

9 2. Á L T A L Á N O S E L Ő Í R Á S O K 2.1. A VOTT versenyeinek célja a villamosenergia-ipar alkalmazottai számára lehetőséget nyújtani szellemi és fizikai erőkifejtésre, Magyarország természeti és műveltségi kincseinek megismerésére és megbecsülésére. Cél továbbá ösztönözni az iparág ifjúságát a természet szeretetére, az egészséges életmódra, a sportszerű versenyszellemre, a haza kincseinek védelmére és ápolására A versenyek tárgya a természetjárás, a túravezetés és a tájékozódás, a településtörténet és a kultúra, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó egyéb ismeretek, készségek A versenyek fajtái Állandó versenyek azok, amelyek a találkozók során a villamosenergia-ipari országos sportélet részeként hagyományossá váltak. Meghirdetésük minden találkozón alapvető feladat, és kellő számú jelentkező esetén megrendezésük a rendező szerv kötelessége. Összefüggő értékelési rendbe tartoznak és vándordíjjal jutalmazottak. Az állandó versenyek a következők: tájékozódási terepverseny: A tagozat, városismereti verseny: B tagozat, összesített verseny: C tagozat, tájékozódási futóverseny: D tagozat, szenior verseny: F tagozat, legeredményesebb társaság verseny: G tagozat Választható verseny a rádiós éterverseny: E tagozat, amelynek meghirdetése és megrendezése a rendező szervnél rendelkezésre álló szakértő(k), illetve a kellő számú előzetes jelentkező esetén lehetséges és ajánlott Egyéb versenyek. Az állandó versenyek mellett a találkozó céljának elérését szolgáló más szellemi vagy fizikai sport versenye is megrendezhető. Kerülni kell azonban a résztvevők túlterhelését, a programoknak az időt és a költségeket tekintve a céllal arányban nem álló kiterjesztését. 9

10 Az egyéb versenyek megrendezéséhez a TSB előzetes hozzájárulása szükséges. (Egyéb verseny lehet pl. a kerékpáros verseny, a rádiós rókavadászat, a légpuskás lövészverseny stb.) 10

11 3. V E R S E N Y E K R E N D E Z É S E 3.1. A versenyeket évente egyszer, a VOTT programjának részeként kell megrendezni A versenyek nappal vagy éjjel (közvetlen a sötétedés után és a hajnali szürkület előtt) rendezhetők A versenyek rendezésében résztvevők: TSB, rendező szerv, rendező bizottság (RB), versenybíróság (VB), ellenőrző bírók TSB elkészíti és előterjeszti a Versenyszabályzat módosítását, dönt a Versenyszabályzat rendelkezése alóli felmentésről, jóváhagyja a versenybíróság elnökének és az ellenőrző bírónak a személyére tett javaslatot, illetve kijelöli őket, szakmai segítséget nyújt a rendező szervnek a Versenyszabályzatban meghatározott célok megvalósításában, felügyel az előkészítés, a lebonyolítás, az eredmények értékelése és kihirdetése során a versenyszabályzat és a hazai sportszabályzatok betartására, másodfokon dönt a versenyeredményt érintő óvásról, jelentést készít, illetve észrevételeket és javaslatokat tesz a VSB részére a rendező szerv tevékenységével kapcsolatban, mind a VSB felkérésére, mind saját kezdeményezésére Rendező szerv A rendező szervet a VSB kéri fel a VOTT és a versenyei megrendezésére. Versenyt rendező szerv az a társaság lehet, amely képes a Versenyszabályzat és a hagyományok szerint a versenyek zavartalan, sikeres lebonyolítására, biztosítani tudja a versenyzők természetbaráthoz illő, kulturált ellátását, illetve a mindezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A rendezésre pályázhat a villamosenergia-iparág bármely társasága, amely kötelezettséget vállal a feltételek maradéktalan teljesítésére. 11

12 A pályázatot a VSB-hez írásban kell benyújtani lehetőleg a tárgyévet kettővel megelőző év november 30-ig. A VSB jogosult arra, hogy többéves programot készítsen a találkozók rendezésére. E célból a rendező szerveket előre felkérheti a rendezésre, jelentkezésüket előre elfogadhatja és programba veheti, tartalék helyszínt is előirányozhat. A VSB a TSB véleményét kikérve terjeszti elő a tárgyévi találkozó rendező szerve jelentkezésének és kötelezettségvállalásának elfogadását a VSÉ számára, valamint a döntést követően intézkedik az írásbeli megbízásról. A rendező szerv képviselője a tárgyévet megelőző VOTT-on ünnepélyesen meghívja a közönséget a találkozóra és a versenyekre, létrehozza a RB-ot, biztosítja a RB által készített, és a TSB által felülvizsgált és elfogadott intézkedési terv teljesítéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket, beszámoltatja a RB-ot, javaslatot tesz a TSB-nek az ellenőrző bíró(k) személyére, a TSB jóváhagyásával felkéri az ellenőrző bírókat és megbízást ad nekik Rendező bizottság javaslatot tesz a TSB részére a VB elnökének a személyére, és a TSB egyetértésével megbízást ad neki, ellenőrzi a VB munkáját, intézkedési tervet dolgoz ki a versenyek előkészítésére, lebonyolítására, gondoskodik a versenyzők zavartalan, az eredményes versenyzést segítő ellátásáról (szállás, étkezés, szállítás), gondoskodik a versenyekkel kapcsolatos információk (felhívás, értesítő, szabályzatok, utasítások, rajt- és eredménylisták, propaganda közlemények) kiadásáról és terjesztéséről, gondoskodik az ünnepélyes megnyitóról, és a záróünnepségen az eredményhirdetésről és a díjkiosztásról, meghívja a TSB képviselőjét az előkészítő munkákon a szerinti feladatok teljesítése érdekében való részvételre, biztosítja a részvétel feltételeit. 12

13 Versenybíróság A versenybíróság tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár, bemérő bírók, rajt-, állomás- és célbírók, pályafelvezetők és bontók, pontőrök, az értékelő bizottság tagjai A VB elnöke megalakítja a VB-ot, tagjai közül kijelöli a helyettesét és a VB titkárát, gondoskodik a versenyorvosi ügyelet biztosításáról, meghatározza a versenyek szakszerű lebonyolításának személyi feltételeit úgy, hogy a versenyzőket semmiféle fennakadás ne zavarja a versenyfeladatok teljesítése közben: ennek megfelelően igényli a technikai segítő személyzetet a RB-tól, gondoskodik a versenyfeladatok kidolgozásáról, gondoskodik a verseny technikai feltételeinek megteremtéséről, beszerzi a versennyel kapcsolatos hatósági engedélyeket, illetve eleget tesz a bejelentési kötelezettségeknek, továbbá kapcsolatot tart a versenyek idején a hatóságokkal, összeállítja a versennyel kapcsolatos felhívásokat, utasításokat, értesítőket, tájékoztatókat, együttműködik a RB-gal a versenyzőknek a versenyeken való pontos részvétele biztosításában, gondoskodik az óvással kapcsolatos teendőkről, kihirdeti a versenyeredményt, részt vesz a díjak átadásában, elkészíti és kiadja a versenyek eredményértékelését tartalmazó listákat Ellenőrző bírók Az ellenőrző bírókat a rendező szerv javaslatára az TSB bízza meg. Az ellenőrző bírók ellenőrzik a kidolgozott versenyfeladatok szakmai helyességét, ezen belül azt, hogy azok megfelelnek-e a Versenyszabályzatnak és a sportági szabályzatoknak, ellenőrzik a versenyzők részvételi jogosultságát, ellenőrzik a versenypályákat és a versenyzők részére kiadott dokumentumokat, hogy azok megfelelnek-e a kidolgozott feladatoknak, 13

14 ellenőrzik a versenyzők sportszerű magatartását, ellenőrzik a versenyek során az időmérést és a versenyfeladatok teljesítésének hiteles rögzítését, az elsődleges adatokat tartalmazó dokumentumok szakszerű, egyértelmű elkészítését és kezelését, ellenőrzik az eredményértékelést, az eredménylistákat és az eredményhirdetést, megvizsgálják a versenyeredmények igazolását illetően felmerülő vitás eseteket, a VB elnökével egyetértésben a helyszínen dönthetnek és igazolást adhatnak, sportszerűtlenséget tapasztalva felfüggeszthetik a vétkesek versenyzési jogát, kizárásra és a versenyeredmény megsemmisítésére javaslatot tehetnek. Amennyiben a sportszerűtlenségben a rendezőség tagja részes, az ellenőrző bírók a további közreműködést felfüggesztik, és javaslatot tesznek a verseny tisztaságának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekre, intézkedéseikről a VB elnökét a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják, működésükről a verseny eredményhirdetése (a versenyeredményértesítő kiadása) után írásban jelentést tesznek a TSB részére A versenyek előkészítési és lebonyolítási határidői döntés a VOTT rendezőjéről a VSÉ-n kb. másfél évvel az érintett évi VOTT előtt, a VOTT résztvevőinek meghívása: a VOTT záróünnepségén a következő találkozóra, a versenyek időpontjának és helyének, valamint a jelentkezési címnek a közlése a Magyar Természetbarát Szövetség eseménynaptár szerkesztőségével a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig, minősítő tájékozódási futó verseny rendezése esetén a verseny adatainak a közlése a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség versenybizottságával a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig, a RB létrehozása: 10 hónappal a találkozó előtt, javaslattétel a TSB-hoz a VB elnöke, az ellenőrző bírók és az értékelő bizottság vezetője személyére: a RB megalakulása után két héttel, a versenyfeladatok kidolgozása és benyújtása a TSB-hoz felülvizsgálatra: 4 hónappal a versenyek előtt, 14

15 a versenyfelhívás (kiírás, előzetes tájékoztató) kiadása és megküldése a villamosenergia-ipari szervezetekhez: 5 hónappal a versenyek időpontját megelőzően, a versenyértesítő (végleges tájékoztató) kiadása és megküldése a jelentkező szervezeteknek: legkésőbb 2 hónappal a versenyek időpontját megelőzően, a résztvevők személy szerinti benevezése a versenytagozatokra és kategóriákra: másfél hónappal a VOTT előtt, a versenykiírásban esetleg előirányzott speciális kötelező irodalom, egyéb versenysegédlet megküldése a véglegesen benevezett csapatok részére: legkésőbb 1 hónappal a verseny időpontját megelőzően, általános tájékoztató kiadása a versenyzőknek: a versenyt megelőző napon, a versenyutasítás (menetutasítás) kiadása a versenyzőknek a verseny előtt a felkészüléshez szükséges idő figyelembe vételével, eredményhirdetés: minden versenytagozatnak a találkozó záróünnepségén, eredményértesítő kiadása és megküldése minden résztvevő társaságnak: az eredményhirdetést követő egy hónapon belül, a résztvevő társaságok pedig kötelesek a kellő számú példányban sokszorosított eredményértesítővel az általuk benevezetteket tájékoztatni, zárójelentés a TSB részére: 2 hónappal a találkozó után A versenyek lebonyolítási rendje A VOTT-ot a tárgyév hetében az iparági általános versenynaptárral összhangban kell megrendezni. Ettől eltérni csak elháríthatatlan akadály esetén (pl. szállás hiányában) a VSB egyetértésével lehet. A versenyek időpontját úgy kell meghatározni, hogy az egyes tagozatokban való részvételt bármely benevezett versenyző számára korlátozás nélkül lehetővé tegye, beleértve a versenyek közötti legalább két óra pihenő időt. Továbbá a versenyek időpontja és az eredményhirdetés között biztosítandó a versenybíróság, illetve az értékelő bizottság és az ellenőrző bíró(k) számára a szakszerű és ellenőrzött eredmény feldolgozására, összesítésére, a versenyeredmény kihirdetésére szükséges iratok, hirdetmények elkészítéséhez szükséges idő. Az időrendet, és minden lehetséges versenyző egyenlő részvételi esélye érdekében a szállás és az egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségét a versenykiírásban egyértelműen közölni kell (pl. csütörtöki érkezés, helyfoglalás, vacsora stb.). 15

16 3.6. Tapasztalatátadás A tárgyévi rendező szerv igényelheti az előző évi VOTT rendezőjétől a rendezés tapasztalatainak átadását személyes konzultáció, illetve dokumentumok szolgáltatása keretében. Ehhez a TSB szervezéssel és szükség szerinti közreműködéssel segítséget nyújt. 16

17 4. A R É S Z V É T E L F E L T É T E L E I 4.1. A versenyek résztvevői a villamosenergia-iparág alkalmazottai, nyugdíjasai és tisztségviselői, a fent említett alkalmazottak, nyugdíjasok, tisztségviselők közvetlen családtagjai, (szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, házastárs, élettárs, testvér) a rendező szerv által meghívottak. A rendező szerv a meghívottak körét a TSB-vel előzetesen egyeztetni köteles, vitás esetben a VSB dönt. A VSB a meghívottak körét illetően megszorítással élhet, illetve javasolhatja a meghívás mellőzését, amennyiben a versenyek tisztaságát vagy lebonyolításának zavartalanságát a meghívás veszélyeztetné (pl. túl nagy tömegű résztvevő, színvonal csökkenés) A versenyeken való részvétel feltételei minden résztvevőre egyenlők A versenyekre a versenyfelhívásban megadott módon a társaságok jelentkeznek, megadva az általuk benevezendő versenyzők létszámadatait. A jelentkezés alapján a versenyzőket név szerint a versenyértesítőben meghatározott formában és tartalommal a társaságok nevezik be. A jelentkezéskor közlik az általuk megbízott személy nevét, aki az egész csoportot képviseli a rendező szerveknél és a VB-nál. A 4.1 szerinti körből bárki benevezhető, aki a versenyfeladatok teljesítését megfelelő egészségi állapotában vállalja, szellemileg és fizikailag képes felkészülni. A versenyzőket a nevezéskor a feltételek teljesítése tekintetében a benevező társaság igazolja. A rajtnál, a verseny közben és a célnál a versenybírók feladata a személyazonosság vizsgálata. A rajttól a célig a versenyzőt a versenyzőkarton igazolja, illetve célbaérkezés után a rendezők kérésére köteles fényképes igazolványát bemutatni A résztvevők egyénileg vállalják a találkozón és a versenyeken való részvétellel járó fegyelmet, a szabályok betartását, a balesetek elkerülésére való fokozott törekvést Nem lehet versenyző, aki a találkozóval kapcsolatos bármely tevékenységével összefüggésben versenyen kívül tudomást szerezhet a versenyfeladatokról és azok megoldásáról. Ilyenek többek között a rendezőbizottság és a versenybíróság tagjai, a technikai személyzet, továbbá az ellenőrző bírók A versenyzők magatartása a versenypályán. 17

18 A versenyzők a versenypályán csak csapatban versenyezhetnek (kivéve a D, E, F tagozat egyéni versenyeit). Az időmérés csak akkor tehető meg, ha a csapat minden tagja jelen van. A versenybíróság jogosult bármely ellenőrző pontra ellenőröket telepíteni. Az ellenőr a pontérintést csak a teljes létszámú csapatnak engedi igazolni, osztott útvonalon az arányos csapatrésznek. Az ellenőr jogosult a versenyzőkartont elkérni, a csapat tagjait név szerint ellenőrizni, észrevételeit a kartonra aláírással és időponttal feljegyezni Az ellenőrző pontok érintésének rendjét a versenybíróság a menetutasításban írja elő. Az attól való eltérés az értékelés előre megadott szabályai szerint hibaponttal értékelendő A versenyzők saját csapatukon kívül más csapat tagjaival a rajt és a cél között a versenyre vonatkozó beszélgetést nem folytathatnak, arra vonatkozó információt, útbaigazítást nem kérhetnek és nem adhatnak. (Ez természetesen az azonos társaság által indított bármelyik másik csapatra is vonatkozik.) A versenyzők a bajbajutott, balesetet szenvedett társaikat kötelesek segíteni. A segítségnyújtás az egészség, a testi épség és az élet védelmére, vagy különösen nagy kár elhárítására irányul, de nem szolgálhat a feladatok megoldásában vagy a verseny folytatásában való segítésre A versenyzők kötelesek óvni az élővilágot, az épített környezetet, a műemlékeket, a vadászati, turista és egyéb létesítményeket, továbbá őrizni a táj csendjét és tisztaságát. Fokozottan őrizkedni kell a tüzet okozó tevékenységtől. Tűz vagy tűzveszély észlelésekor azonnal gondoskodni kell az emberek veszély környezetéből való mentéséről, illetve az attól való távoltartásáról, a tűzoltók és a rendőrség értesítéséről, továbbá meg kell szervezni a tűz lokalizálását és oltását A rajtba érkezéstől a cél elhagyásáig (versenyzőkarton leadása) a versenyzők rádiótelefont (vagy más elektronikus hírközlő és tájékozódási eszközt) nem használhatnak, kivéve a versenybírósághoz vagy a rendező szervhez irányuló, a 4.6.4, és pontban leírt célú üzenetek továbbítását. A versenyzőket a verseny előtt írásban kell tájékoztatni azokról a helyekről és lehetőségekről, ahol és ahogyan segítséget kérhetnek baleset, tűz vagy egyéb veszély esetén A személyi versenyfelszerelés A versenyző a versenyen köteles a balesetveszély csökkentése érdekében jó állapotban lévő, a közízlést nem sértő és a sportágnak megfelelő (sport-) öltözékben részt venni. 18

19 A sportági általános szabályoknak megfelelő felszerelésről amelyet a versenyértesítőben a versenybíróság előírt a versenyző személyesen köteles gondoskodni (pl. tájoló, óra, rajzeszköz stb.) A versenyzők a versenyen a rajttól a célig a versenybíróság által előírt és rendelkezésre bocsátott megkülönböztető jelzést (rajtszám, jelvény stb.) az előírásnak megfelelően kötelező viselni. Amennyiben külön előírás másként nem rendelkezik, ajánlott a ruházaton jól láthatóan a találkozó jelvényét viselni Részvétel az állandó versenyeken A tagozat (terepverseny): 4 fős csapatban (7. pont), B tagozat (városismereti verseny): 2 fős csapatban (8. pont), C tagozat (összesített verseny): az A és B tagozati versenyen részt vett, a benevező társaság által a személy szerinti benevezéskor egymáshoz kapcsolt A és B tagozatú egy-egy csapat, 6 fő (9. pont), D tagozat (tájékozódási futó verseny): egyénileg (10. pont), E tagozat (rádiós éterverseny): a 11. pont szerint, F tagozat (szenior tájékozódási terepverseny): a 12. pont szerint, G tagozat (legeredményesebb társaság verseny): a 13. pont szerint. Nevezés: A, B, C, D, E és F tagozati csapatot (versenyzőt) lehet nevezni a csapat tagjainak nevével és életkorával. A nevező szerv a csapat egy tagját felelős csapatvezetőnek a nevezéskor név szerint jelenti be. Csapatonként 1-1 tartalék versenyző nevezhető. A benevezetett csapat összetételétől eltérni csak a verseny színhelyén, a versenyértesítő szerinti jelentkezéskor való bejelentés elfogadása alapján lehet. Tartalékversenyzőt a rajthelyen való megjelenéskor lehet bejelenteni és indítani Életkor: é=v-sz, ahol é: életkor a verseny szempontjából, v: a verseny éve, sz: születési év A C tagozatokon belül nevezni lehet S, azaz szenior kategóriába. Az S kategóriájú csapat minden tagja legalább 45 éves. N, azaz női kategóriába. Az N kategóriájú csapat minden tagja nő, életkori megkötés nélkül. I, azaz ifjúsági kategóriába. Az I kategóriájú csapat minden tagja legfeljebb 18 éves. 19

20 CS, azaz családi kategóriába. A CS kategóriájú csapat tagjai között legalább egy család három tagja van. Családtagok: legalább egy szülő két gyermekével vagy két szülő egy vagy két gyermekével, illetve nagyszülő(k) unokáikkal, akiket a benevező társaság ekként nevez be. (A gyermekek felnőtt korúak is lehetnek.) A csapatok mindazon kategóriákba benevezhetők, amelyek fenti feltételeinek megfelelnek. (Pl. egy N csapat indulhat az S vagy az I kategóriában, valamint a CS kategóriában is!) A D tagozatba a versenyzőket a versenyfelhívásban megadott és a tájékozódási futás országos versenyszabályzatának megfelelő kategóriákba lehet nevezni Az E tagozatba a 11. pont szerint, az F tagozatba a 12. pont szerint lehet nevezni. A G tagozatban a versenyzőket benevező társaságok külön benevezés nélkül értékelésre kerülnek A rendezőség azokat a tagozatokat illetve azokat a kategóriákat köteles megrendezni és értékelni, amelyekbe legalább öt benevezett versenyző (csapat) indítható, illetve versenyzett. Kellő számú induló hiányában a díjak kiadásáról a VB dönt Értékelés és díjazás Az értékelő bizottság a versenyfeladatok teljesítését a következők szerint értékeli. Az A és a B tagozatban a versenyutasításban közölt, illetve az ott hivatkozott szabályok szerint csapatonként értékel és állapítja meg a helyezési sorrendet (részletesen lásd a 7.9 és 8.7 pontban). A C tagozatba benevezett csapatok az A. és a B. tagozatban elért helyezési számai összege szerint kerülnek a C tagozat helyezési listájára (részletesen lásd a 9. pontban). Külön listán is meghatározásra kerülnek a CS, az I, az S és az N. kategóriájú csapatok helyezései, a tagozatokra érvényes szabály szerint. A D tagozat versenyzőinek helyezési sorrendjét a tájékozódási futás országos versenyszabályzata szerint kell kategóriánként megállapítani és kihirdetni. A D tagozat versenyzői ezen kívül a benevező szerv neve szerinti csapatot alkotnak. A csapat eredményét 10.5 pont szerint kell értékelni. Az E,a F és az G tagozat versenyének az értékelése a pontok szerint történik. 20

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGAINAK ÉS KUPÁINAK VERSENYSZABÁLYZATA 2011/2012. év - 1 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGAINAK ÉS KUPÁINAK VERSENYSZABÁLYZATA 2010/2011. év - 1 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET A szakszövetség szervezeti felépítése Közgyűlés Ellenőrző Testület Regionális Szervek OB-I-es Liga Elnök Elnökség Régiók Ligája

Részletesebben

SZERZÔK SZERKESZTÔ MUNKABIZOTTSÁG

SZERZÔK SZERKESZTÔ MUNKABIZOTTSÁG SZERZÔK BACSÓ NÁNDOR, BÁRDY LÁSZLÓ, BÉRCY PÁLNÉ, BÓDI BÉLA, CZIBULYA JÁNOS, CSÁVÁS ISTVÁN, DERVARICS ATTILA, DRÁVUCZ LÁSZLÓ, FARAGÓ PÉTER, FEJÉR LEVENTE, GÉCZY JENÔ, GYÔRKI ANTAL, HAMVAI LÁSZLÓ, HOFFMANN

Részletesebben

Tájékozódási sífutás (sítájfutás) - Versenyszabályzat

Tájékozódási sífutás (sítájfutás) - Versenyszabályzat Tájékozódási sífutás (sítájfutás) - Versenyszabályzat Általános rendelkezések A versenyszabályzat érvényes a megjelenés napjától, és ezzel együtt a korábbi versenyszabályzat és a módosítására hozott döntések

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI 2010 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi megbízhatósági pályaversenyek világbajnokai 2009.

Részletesebben

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK RÖVIDÍTÉSEK CISM Nemzetközi Katonai Sport Szövetség EB Végrehajtó Bizottság HQ Központi Sszékhely IJ Nemzetközi Bírók IOC Nemzetközi Olimpiai Bizottság LOC Helyi Szervező Bizottság

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben

Sprint jellegű Rallye Versenyek Szabályai 2014 Magyarország Amatőr Rallye Bajnokság 2014

Sprint jellegű Rallye Versenyek Szabályai 2014 Magyarország Amatőr Rallye Bajnokság 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MAGYARORSZÁGI SPRINT JELLEGŰ RALLYE VERSENYEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK.. 5 Büntetések A rendezői licenc 1.1. Biztonsági megfigyelő 1.2. RSB megfigyelő 1.3. Versenyzői

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek,

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata Készült az IDBF 2008. január 01-i nemzetközi versenyszabályzata alapján. Összeállította: A Magyar Sárkányhajó Szövetség Szakmai Bizottsága e-mail: info@sarkanyhajozas.hu

Részletesebben

GOKART ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2008. évi ALAPKIÍRÁSA

GOKART ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2008. évi ALAPKIÍRÁSA GOKART ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2008. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: a Gokart Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság Kiadja: az MNASZ Titkárság TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet 1. MAGYARORSZÁGI GOKARTVERSENYEK

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG

VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT akrobatikus rock n roll szakág TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 2. Általános meghatározások... 4 3. A versenyzőkre vonatkozó rendelkezések...

Részletesebben

DUNA - AUTÓ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI SZUPER KUPA RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008.

DUNA - AUTÓ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI SZUPER KUPA RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. DUNA - AUTÓ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI SZUPER KUPA RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottsága Jóváhagyta az MNASZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől

MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől 3. változat 1 MLSZ Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 1. kiadás Érvényes: 2005. május 1-jétől (Jelen kiadás az FEI - Nemzetközi Lovas Szövetség - Díjlovagló Szabályzatának magyar nemzeti

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa utca 46. fsz. 1.) Házirendje

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa utca 46. fsz. 1.) Házirendje Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben