BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető Tárgy: Javaslat a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás eredményeként az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek, ezzel együtt bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) átalakítással kapcsolatos módosítását a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. számú törvény tartalmazza. Az átalakítást érintő főbb szabályozási elemek március 1. napján lépnek hatályba: A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az óvodáztatási támogatás szeptember 1. napjától szűnik meg, összhangban a kötelező óvodáztatás bevezetésével. A lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően - az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével - ezen ellátások biztosítása ebben a formában és ilyen elnevezéssel a Szt. alapján nem lehetséges. A Szt (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 134/E. -a szerint a Képviselő-testületnek február 28-áig kell megalkotnia a települési támogatás szabályozását magában foglaló rendeletét. A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

2 2 Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani, e jogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás, a többi jogcím tekintetében opcionális. A módosuló Szt. tág határok közötti szabályozási lehetőséget kínál az Önkormányzatnak a települési támogatásokra vonatkozó helyi rendelkezések megalkotásában. Valamennyi, jelenleg hatályos szabályozás szerinti ellátás beépítésre került a rendelettervezetbe. (1., 2. sz. melléklet) A támogatások megállapításánál széleskörű méltányosság alkalmazására van mód, mind a jövedelemhatárok, mind a megállapítható támogatások összege vonatkozásában. A lehetőség azonban egyben felelősséget is jelent, nemcsak a rendelet megalkotásában, de annak gyakorlati alkalmazásában is, ezért a Szociális Iroda ügyintézői a kérelmek elbírálása előtt, a döntés előkészítése során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a kérelmező valós szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmány során, a helyszínen is meggyőződjenek, megteremtve ezzel a rendszert kihasználók kiszűrését is. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a hozzánk forduló családok az anyagi támogatáson túl - preventív jelleggel -, egyéb módon is segítségben részesüljenek (pl. életvezetési tanácsadás, segítség a munkakeresésben stb.), e célból szorosabbra fűzzük az együttműködést a Napraforgó Gyermekjólét Központ és Családsegítő Szolgálattal. Ennek keretében az ellátások ismételt megállapításának feltételeként a kérelmező részére - a rendelet-tervezet alapján - előírható a Családsegítő Szolgálattal való együttműködés, melynek részletes tartalmát a Családsegítő Szolgálat az Önkormányzattal karöltve határozza meg, a kérelmező egyéni élethelyzetének figyelembevételével. A családok komplex segítését szolgálja továbbá, hogy a Szociális Iroda feladatkörébe tartozó ügykörök az ügyintézők között oly módon kerülnek elosztásra, hogy egy-egy család valamennyi ügye, kérelme lehetőség szerint egy ügyintézőhöz tartozzon. Összefoglalásként megállapítható, hogy az új rendelet szerint minden segítségre szoruló kerületi lakos az élethelyzetének megfelelő, célzott és méltányos segítségben részesíthető. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú végrehajtási rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával

3 3 összefüggő módosítása jelenleg van folyamatban. A mellékelt rendelet-tervezet a mai napig rendelkezésünkre álló információk alapján készült, amennyiben azonban az elfogadásra kerülő Kormány rendeletek jelen rendelet-tervezetet érintő módosítást tartalmaznak, szükség lehet a helyi rendelet harmonizálására is. A rendeletalkotás hatásának vizsgálata a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján az alábbiak szerint megtörtént: A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet megalkotása jelentősen hozzájárul az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok szociális problémáinak enyhítéséhez, biztosítva egyúttal a korábbinál méltányosabb, igazságosabb és egyénre szabottabb segítségnyújtás megvalósulását. A rendelet megalkotásának és alkalmazásának egészségügyi és környezeti hatásai nem mérhetőek, a rendelet-tervezet végrehajtásának személyi, tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. A támogatások fedezetét az önkormányzat évi költségvetésében szükséges biztosítani. A rendelet-tervezetet - széles körű társadalmi vitára bocsátása érdekében -, a február 11. napjára összehívott Szociálpolitikai Kerekasztal megtárgyalja. A felmerülő javaslatokról a Képviselő-testület ülésén tájékoztatom a tisztelt képviselőket. Fentieknek megfelelően a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé! Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló.../2015. ( ) önkormányzati rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés a) pontja alapján) Budapest, február 4. /? ( c Láttam: Dr. Csomor Ervin alpolgármester ' uicsin László jegyző Az előterjesztés tárgyalására kijelölt bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4 4 Melléklet: 1. a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet- tervezet 2. a jelenleg hatályos és a rendelet-tervezet szerinti támogatásokat tartalmazó táblázat

5 A. AL. /K,, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 45. (1) bekezdésében, és a 48. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya l- (1) Lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére folyósítható települési támogatás, 8. -ban szabályozott rendkívüli települési támogatás és temetés költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás iránt kérelmet az a Budapest Főváros XVI. kerületében (továbbiakban: Kerület) bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy nyújthat be, aki egyben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. -ának személyi hatálya alatt áll és életvitelszerűen is a Kerületben lakik. (2) Fűtési támogatás iránti kérelmet a Kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a Kerületben lakó nagycsaládos, vagy nyugdíjas kérelmező nyújthat be. (3) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása, ikerszülési támogatás és táborozási hozzájárulás iránt kérelmet az a Kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a Kerületben lakó szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy gyám (továbbiakban: törvényes képviselő) nyújthat be, aki egyben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. -ának személyi hatálya alatt áll. (4) Amennyiben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző, kérelmet az a (3) bekezdésben meghatározott szülő nyújthat be, akinek a lakóhelye a gyermekével megegyezik. (5) Nagycsaládosok tankönyv támogatása iránt kérelmet az a Kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a Kerületben lakó fiatal felnőtt nyújthat be, aki egyben a Gyvt. 4. -ának személyi hatálya alatt áll.

6 2 II. fejezet Települési támogatás 2. Települési támogatás nyújtható: a) lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez, b) nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként, c) 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, d) súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása céljából. 1. Lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 3- (1) A lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás (továbbiakban: lakhatási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartásban élő személyek részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (2) Lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. (3) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadások megfizetéséhez kell nyújtani, amelyek esetleges elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (5) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

7 3 (6) Ha a háztartás (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2 tizeddel növekszik. (7) Ha a háztartás (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2 tizeddel növekszik. (8) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2 tizeddel növekszik. (9) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft. (10) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m 2, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m 2, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m 2, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (11) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:, J- 0,5 NYM = > 3 ^YM X ' 1 5 ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (13) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtását követő hónaptól egy év időtartamra kell megállapítani. (14) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

8 4 (15) A (14) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (16) A kérelemhez mellékelni kell - a 16. (1) bekezdésében meghatározottakon túl -: a) a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló iratot, b) a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadást igazoló dokumentumot, c) vagyonnyilatkozatot, d) albérlet, vagy önkormányzati bérlakás esetén érvényes bérleti szerződést. (17) Lakhatási támogatásban nem részesíthető, aki normatív lakásfenntartási támogatásban vagy adósságcsökkentéshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesül. 2. Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás 4. (1) Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás (továbbiakban fűtési támogatás) annak az 1. (2) bekezdésében meghatározott kérelmezőnek, akinek a) háztartásában - a kérelem benyújtásakor - rajta kívül kizárólag ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg ott életvitelszerűen lakó - közeli hozzátartozója, nyugdíjas vagy ápolási díjban, valamint e rendelet 6. -ában szabályozott ellátásban részesülő - személy él, továbbá b) a fűtési számla az adott háztartás vonatkozásában a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére került kiállításra, és c) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg ca) nagycsaládos kérelmező esetén a nyugdíjminimum 200%-át, cb) nem egyedülélő nyugdíjas kérelmező esetén a nyugdíjminimum 220%-át, cc) egyedülélő nyugdíjas kérelmező esetén a nyugdíjminimum 240%-át, továbbá d) a nyugdíjasnak a nyugellátásán, baleseti nyugellátásán vagy nyugdíjszerű ellátásból származó jövedelmén kívül egyéb jövedelme nincs. (2) Amennyiben az e rendeletben meghatározott nyugdíjasnak és nagycsaládosnak minősülő személyek egy háztartásban élnek, a fűtési támogatás iránti kérelem függetlenül az (1) bekezdés a) és b) pontjától benyújtható. A kérelmet az a személy nyújthatja be, akinek a nevére a fűtési számla kiállításra került. Az egy főre jutó jövedelem számítása során a kérelmező számára kedvezőbb szabályt kell alkalmazni. (3) Nagycsaládos jogcímen fűtési támogatás iránt olyan személy nyújthat be kérelmet, akinek a háztartásában a nagycsaládon, illetőleg a nyugdíjas vagy ápolási díjban, valamint e rendelet 6. -ában szabályozott ellátásban részesülő személyen kívül legfeljebb egy felnőtt korú személynek van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, illetve lakik ott életvitelszerűen.

9 5 (4) A fűtési támogatás december, január, február, március hónapokra, havi Ft összegben nyújtható. A támogatást egy összegben, január hónapban kell kiutalni, eredményes fellebbezés esetén februárban. (5) A fűtési támogatást vezetékes gázzal vagy villannyal történő fűtés esetén - a fűtési számla alapján - a közüzemi szolgáltatóhoz kell folyósítani. (6) Amennyiben a fűtési költséget a közös költség tartalmazza, a fűtési támogatást - a közös képviselő, vagy képviselettel megbízott személy igazolása alapján - a társasház vagy lakásszövetkezet felé kell folyósítani. (7) A fűtési támogatás ugyanazon háztartásban csak egy jogosult számára állapítható meg. (1) A fűtési támogatást az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet igényelni. 5. (2) A támogatásra irányuló kérelmet minden év október 1. napjától november 15. napjáig a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalba (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. (3) A fűtési támogatás iránti kérelmet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el. (4) A 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatártól a Polgármester méltányosságból eltérhet, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) nagycsaládos kérelmező esetében a nyugdíjminimum 240%-át, b) nem egyedülélő nyugdíjas kérelmező esetében a nyugdíjminimum 250%-át, c) egyedülélő nyugdíjas kérelmező esetében a nyugdíjminimum 270%-át, és jövedelméhez képest a fűtési számlájának kifizetése számára aránytalanul magas terhet okoz. (5) A (4) bekezdés alkalmazásához a Polgármester megvizsgálja a kérelmező életkörülményeit, ennek érdekében bekérheti különösen a) a fűtés költségeit igazoló iratokat, b) a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló iratot, ennek hiányában nyilatkozatot, c) egyéb kiadásokat igazoló számlákat. (6) A kérelemhez mellékelni - a 16. (1) bekezdésében meghatározottakon túl - a kérelem benyújtását megelőző hónapra a szolgáltató által kiállított fűtési számlát, ha a társasház egy közös gázmérővel rendelkezik, a közös képviselő, vagy képviselettel megbízott személy erről szóló igazolását, szolgáltató hiányában a fűtés módjáról tett nyilatkozatot.

10 6 3. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére folyósítható települési támogatás 6. (1) Települési támogatást lehet folyósítani annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi (továbbiakban: ápolási támogatás), ha az ápoló családjában - beleértve az ápolót is - az egy főre jutó havi nettójövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és az ápoló kereső tevékenységét az ápolási teendők ellátása miatt nem tudja folytatni. (2) A kérelemhez - a 16. (1)- bekezdésében foglaltakon túlmenően mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg és állandó ápolásra, gondozásra szorul. (3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, b) ha rendszeres pénzellátásban részesül, és ennek összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, c) ha keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja, d) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója. (4) Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (5) Az ápolási támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (4) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási támogatást kell megállapítani. (6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) a (3) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (8) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Polgármester évente felülvizsgálja.

11 7 4. Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása céljából folyósítható települési támogatás (1) Ha a gyermeket nevelő mindkét szülő súlyosan fogyatékos, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, a családban nevelkedő gyermekek után havonta gyermekenként a nyugdíjminimum 30 %-át lehet támogatásként a szülő részére folyósítani. (2) Amennyiben a családban nevelkedő gyermek(ek) súlyosan fogyatékos(ak) vagy tartósan beteg(ek), és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekenként havonta a nyugdíjminimum 30 %-át lehet támogatásként a törvényes képviselő részére folyósítani. (3) A súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatására való jogosultság feltételeinek fennállását a Polgármester évente felülvizsgálja. (4) A kérelemhez mellékelni kell - a 16. (1) bekezdésében meghatározottakon túl -a súlyos fogyatékosság vagy a tartós betegség tényét igazoló okiratot. III. fejezet Rendkívüli települési támogatás 8. (1) Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. (2) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő esetén annak a 200 %-át nem haladja meg. (3) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg gyógyszer támogatásként is, illetve az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként. (4) Rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként - a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) rendelkezésére álló készlet erejéig - tűzifa formájában is nyújtható. Az egy alkalommal adható tűzifa mennyisége legfeljebb 2 m 3 lehet.

12 8 9- (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg továbbá: a) temetés költségeihez való hozzájárulásként, b) ikerszülési támogatásként, c) táborozási hozzájárulásként, d) nagycsaládosok részére tankönyv támogatásként. 5. Temetés költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás 10. (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást (továbbiakban: temetési támogatás) annak lehet megállapítani, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló és kiskorú gyermekét egyedül nevelő, valamint egyszemélyes háztartásban élő esetén annak 250 %-át. (2) A kérelemhez mellékelni kell - a 16. (1) bekezdésében meghatározottakon túl -: a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a haláleset helye nem a XVI. kerület, b) a temetés költségeiről - a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számlák eredeti példányát, megrendelőlapot, c) a temetés várható költségeiről szóló előzetes igazolást, amennyiben az eltemettető a temetési költség teljes összegét nem tudja önerőből kifizetni. (3) A temetési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállításától számított 60 napon belül nyújtható be. (4) Amennyiben az eltemettető a temetési költség teljes összegét nem tudja önerőből kifizetni, a temetés költségeihez való hozzájárulásként méltányosságból kölcsön is nyújtható. A kölcsön összegét részletekben vissza kell fizetni, melyre megállapodást kell kötni. 6. Ikerszülési támogatásként megállapítható rendkívüli települési támogatás 11. (1) Ikerszülési támogatást lehet megállapítani annak a szülőnek, akinek iker gyermekei születtek. (2) Az ikerszülési támogatást a gyermekek 6 hónapos koráig lehet igényelni.

13 9 (3) A támogatás összege gyermekenként egyszeri ,- Ft, mely különös méltánylás esetén, fokozott ápolást igénylő gyermek esetében családonként egyszeri ,- Ft-tal kiegészíthető. (4) A kérelemhez mellékelni kell: a) a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, b) különös méltánylás esetén orvosi igazolást a gyermek állapotáról, a fokozott ápolás szükségességének indoklását feltűntetve. 7. Táborozási hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás 12. (1) Évente egy alkalommal táborozási hozzájárulásban részesíthető az a gyermek, aki táborozás résztvevője és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. (2) A hozzájárulás összege a táborozás költségeinek fele, méltányosságból elérheti annak teljes összegét, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 100 %-át. (3) Táborozási hozzájárulás kizárólag belföldi táborozás céljára nyújtható. (4) A kérelemhez - a 16. (1) - bekezdésében foglaltakon túlmenően - igazolást kell mellékelni a táborozás helyéről, időpontjáról és költségéről. 8. Nagycsaládosok tankönyv támogatásaként megállapítható rendkívüli települési támogatás 13. (1) Az 1. (5) bekezdésében meghatározott fiatal felnőttet tanévenként egyszer tankönyvtámogatás illeti meg, amennyiben nagycsaládban él, és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán első diploma megszerzéséért tanulmányokat folytat. (2) A tankönyvtámogatás összege tanulónként a nyugdíjminimum 70 %-a. IV. fejezet Köztemetés, szociális temetés 14. (1) Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személyt megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíteni lehet, amennyiben a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át. (2) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet, amennyiben a Kerületben volt az utolsó lakóhelye.

14 10 V. fejezet Eljárási rendelkezések 15. (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Szt.-ben, valamint az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatásköreit a Polgármesterre ruházza át. (2) A Képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben szabályozott szociális temetéssel kapcsolatos hatásköreit a Polgármesterre ruházza át. (3) A Polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. (4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (5) Az e rendelet 8. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, és 12. (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól méltánylást érdemlő esetben el lehet térni. (6) Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A természetbeni juttatásként nyújtható tűzifa iránti kérelmet a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) közreműködésével kell benyújtani. (7) A megállapított támogatást postai úton, vagy folyószámlára történő átutalással lehet folyósítani, illetve a kifizetés házipénztáron keresztül is történhet. (8) Az e rendeletben szabályozott támogatások természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, a tűzifa, élelmiszer, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás. (9) A súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása, az ikerszülési támogatás, és a táborozási hozzájárulás jogosultja a gyermek. A jogosult részére megállapított pénzbeli támogatást a törvényes képviselőjének kell folyósítani. (10) A nagycsaládosok tankönyv támogatásának jogosultja a fiatal felnőtt. 16. (1) A kérelemhez mellékelni kell: a) a 11. szerinti ikerszülési támogatás és a 13. szerinti nagycsaládosok tankönyv támogatása kivételével: aa) havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó

15 11 ab) ac) ad) ae) jövedelmének igazolását, egyéb jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi atlagáról szóló igazolást, jövedelemmel nem rendelkező kérelmező vagy hozzátartozó esetében csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy ellátásban nem részesül, a kapott vagy fizetett tartásdíjról szóló igazolást, a családi pótlékról szóló igazolást; b) a tanulmányait folytató fiatal felnőtt iskolalátogatási igazolását; c) a 16. életévét betöltött tanuló(k) vonatkozásában nappali tagozatos jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolást; d) egyedülálló szülő esetében a gyermek elhelyezéséről rendelkező - bíróság vagy gyámhivatal által e tárgyban kiállított - okiratot, ennek hiányában nyilatkozatot. (2) A Polgármester környezettanulmány során ellenőriztetheti a kérelmező életkörülményét jövedelmi, vagyoni helyzetét. (3) Ha a Polgármester, vagy a Polgármesteri Hivatal hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (4) A települési támogatás megállapításának feltétele - amennyiben a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő arra jogosult - a családi adókedvezmény igénybevétele. Erről a kérőlapon nyilatkozni kell. A nyilatkozat valóságtartalmát a Polgármester az állami adóhatóság megkeresésével ellenőrizheti. (5) Az e rendeletben szabályozott ellátások ismételt megállapításának feltételeként a Polgármester a támogatást megállapító határozatában előírhatja a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítását. (6) A Polgármester az (5) bekezdésben foglaltak megvalósulását környezettanulmány során ellenőrzi. Addig az időpontig, amíg a kérelmező az (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, e rendelet szerint további támogatásban nem részesíthető. (7) Az e rendeletben szabályozott ellátások ismételt megállapításának feltételeként a Polgármester előírhatja a Családsegítő Szolgálattal való együttműködést, melynek részletes tartalmát a Családsegítő Szolgálat az Önkormányzattal együttműködve határozza meg, majd erről az ügyfelet értesíti.

16 12 (8) A kérelmező az együttműködésben foglaltak teljesítéséig e rendelet szerint további támogatásban nem részesíthető. (9) Az a kérelmező, akit a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelete alapján a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal, vagy az Önkormányzat Jegyzője közigazgatási bírsággal súlyt, e rendelet alapján - a bírság kiszabásától számított 1 évig -, kizárólag egyedi elbírálás alapján, méltánylást érdemlő esetben részesíthető támogatásban. (10) Az a kérelmező, akinek az Önkormányzat felé adótartozása áll fenn, e rendelet alapján - a tartozás megfizetéséig -, kizárólag egyedi elbírálás alapján, méltánylást érdemlő esetben részesíthető támogatásban. V. fejezet A jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó külön szabályok 17. (1) Aki a jelen rendelet alapján kiutalt támogatást - rosszhiszeműség hiányában is - jogosulatlanul veszi igénybe vagy azt nem a megjelölt célra fordítja, azt a Polgármester a támogatás egy összegben történő visszafizetésére kötelezi. (2) A Polgármester az (1) bekezdés alapján megállapított visszafizetés összegét méltánylást érdemlő esetben elengedheti, vagy csökkentheti. VI. fejezet Értelmező rendelkezések 18. (1) E rendelet alkalmazásában: a) Lényeges tény, körülmény: mindaz, amit az egyes ellátások jogosultsági feltételeként a Szt, valamint e rendelet meghatároz; b) Méltánylást érdemlő eset: hosszan tartó betegség vagy előre nem látható, a kérelmező önhibáján kívül előállott, megélhetését veszélyeztető ok; c) Gyermek: a Polgári Törvénykönyv szerinti kiskorú személy; d) Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 25. életévét nem töltötte be; e) Tartós betegség (7. alkalmazásában): azon kórforma, amely a Családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosít; f) Súlyosan fogyatékos: aki fogyatékossági támogatásban részesül; g) Nyugdíjas: nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban, továbbá időskorúak járadékában részesülő személy; (h) Nagycsaládos: aki a családi pótlékot legalább három gyermek után, illetve

17 13 legalább három gyermek figyelembevételével kapja, vagy aki legalább három, huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel; (i) Közeli hozzátartozó: a Szt. 4. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy; (j) Rendszeres pénzellátás: a Szt. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ellátások; (k) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére folyósítható települési támogatás: február 28. napjáig méltányossági ápolási díjban részesülő személyek részére - kérelemre -, az e rendelet 6. -ában meghatározott feltételek fennállása esetén megállapított ellátás; (1) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása céljából folyósítható települési támogatás: jelen rendelet hatálybalépésekor súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatásában részesülő személyek részére - kérelemre -, az e rendelet 7. -ában meghatározott feltételek fennállása esetén megállapított ellátás; (m) Eltemettetésre köteles személy: a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 20. (1) bekezdésében meghatározott személy; (n) Tartósan beteg (6. alkalmazásában): az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és végrehajtási rendeletei, a Gyvt. valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. VII. fejezet Záró rendelkezések 19. (1) E rendelet - a 14. (2) bekezdés, valamint 15. (2) bekezdés kivételével március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet 14. (2) bekezdése, valamint 15. (2) bekezdése január 1. napján lép hatályba. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 35/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) rendelete. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

18 14 Általános Indokolás A rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, e törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével került megalkotásra a szociálisan rászorulók, a gyermeket nevelő családok támogatása céljából. Részletes indokolás 1. A rendelet hatályáról rendelkezik, a szociális törvénnyel és a gyermekvédelmi törvénnyel összhangban. 2- A rendelet alapján nyújtható települési támogatásokat sorolja fel. 3- A lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás jogosultsági feltételeit, a támogatás összegét határozza meg Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként megállapítható települési támogatás jogosultsági feltételeit, a kérelem benyújtásának módját és idejét, támogatás összegét és a folyósításra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 6- A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó részére folyósítható támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 7. A súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása céljából folyósítható települési támogatás feltételrendszerére, összegére vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 8. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit a támogatás formáit tartalmazza. A rendkívüli települési támogatás további formáit sorolja fel.

19 A temetés költségeihez való hozzájárulásként nyújtható rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 11. Az ikerszülési támogatás jogosultsági feltételeit határozza meg. 12. A táborozási hozzájárulás megállapításának szabályait foglalja magában. 13. A nagycsaládosok tankönyv támogatására vonatkozó szabályozást tartalmazza. 14. Köztemetéssel kapcsolatos megtérítési kötelezettségre és szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Eljárási szabályokat tartalmaz A jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó szabályokról rendelkezik. Értelmező rendelkezéseket foglal magába. Záró rendelkezéseket tartalmaz

20 Jelenleg hatályos szabályozás szerinti ellátások (szabályozás helye) lakásfenntartási támogatás (Szt ) fűtési támogatás (20/2014. (XI. 3.) Ök. rend.) méltányossági ápolási díj (Szt. 43/B. (1) bek, 35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 6. ) súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 11. ) önkormányzati segély (35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 2. (1) bek.) adósságcsökkentési támogatás (16/2009. (IV. 27.) Ök. rend. méltányossági közgyógyellátás (Szt (3) bek, 35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 5- ) tűzifa támogatás (35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 2. (3) bek.) temetés költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati segély (35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 3. ) ikerszülési támogatás (35/2013.(XII. 16.) Ök rend. 10. ) táborozási hozzájárulás (35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 12. ) nagycsaládosok tankönyv támogatása (35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 13. ) köztemetés (Szt. 48.., 35/2013. (XII. 16.) Ök. rend. 4. ) települési támogatás (szabályozás helye) lakhatási támogatás: lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez (rendelet-tervezet 3. ) fűtési támogatás: nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként (rendelet-tervezet ) ápolási támogatás: 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (rendelet-tervezet 6. ) súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása (rendelet-tervezet 7. ) Rendelet-tervezet szerinti támogatások JL. Ad.. rendkívüli települési támogatás (szabályozás helye) a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása (rendelet-tervezet 8. (1) bek.) a rezsiköltségek megfizetésében önhibájukon kívül elmaradásban lévők támogatása (rendelet-tervezet 8. (1) bek.) a gyógyszertámogatás (rendelet-tervezet 8. (3) bek.) a tűzifa formájában nyújtható támogatás (rendelet-tervezet 8. (4) bek.) temetési támogatás: a temetés költségeihez nyújtható támogatás (rendelet-tervezet 10. ) az ikerszülési támogatás (rendelet-tervezet 11. ) táborozási hozzájárulás (rendelet-tervezet 12. ) nagycsaládosok tankönyv támogatása (rendelet-tervezet 13. ) köztemetés (Szt. 48.., rendelet-tervezet 14. )

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. október 29. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Levél Községi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és

(6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2013.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Hárskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben