PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, a Dél-Alföldi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: ÉMOP ÉAOP-3.1.3/A-11 DAOP-3.1.2/A-11 DDOP KDOP NYDOP-4.3.1/B-11 1

2 Tartalomjegyzék A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...4 A4. Támogatható pályázatok várható száma...4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...6 C1. Támogatható tevékenységek köre...6 C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek... 6 C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek... 9 C.1.3 Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek C2. Elszámolható költségek...12 C3. A projekt tartalmára vonatkozó speciális elıírások...15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...21 D.1. Támogatás formája...21 D.2. Támogatás mértéke...21 D.3. Támogatás összege...21 D.4. Az önerı mértéke...21 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...21 E.2. Csatolandó mellékletek...28 E.3. Monitoring mutatók...31 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...32 F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje...32 F.2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája...34 F.3. Fogalomjegyzék...35 Segédletek, sablonok...35 Speciális segédletek...35 Mellékletek...35 A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Pályázati Útmutató. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános elıírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenı közleményeket! A beadás elıtt ellenırizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelıen állították össze, mert az ettıl való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 2

3 A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a régió lakossága körében. A közvetlen cél a lakóterületeket a munkahelyekkel valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés helyszíneivel összekapcsoló, vonzó, a biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló komplex projektek támogatása, közlekedési célú, szerves egységet képezı kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása. A konstrukció kiemelt célja, hogy olyan komplex beavatkozásokat és projekteket indukáljon, amelyek eredményeként: egy teljes település; vagy egy szerves funkcionális egységnek tekinthetı településrész; vagy kettı vagy több település közötti kapcsolat válik: biztonságosabban (az Útügyi Mőszaki Elıírásnak megfelelıen 1 ); kényelmesen (pl. süllyesztett szegélyekkel, minimális létesítményváltással, lehetıség szerint elsıbbséggel, minimális szintkülönbséggel, forgalmi elınyben részesítéssel, megfelelı burkolaton vezetve, stb.); közvetlenül (kitérımentesen, a célállomások között a gépjármő közlekedéshez képest azonos vagy rövidebb távolságon) kerékpározhatóvá. A konstrukció külön hangsúlyt fektet arra, hogy a projektek komplexitása az új létesítmények építése mellett a meglévı hálózati elemek bekapcsolásával, korszerősítésével, a meglévı közlekedési felületek forgalomtechnikai vagy kis építéssel, felújítással járó együttes kerékpározhatóvá tételével valósulhasson meg. A cél a fenti kritériumoknak megfelelı, összefüggı kerékpárosbarát területek teljes körő kialakítása. Mindezek eredményeként egy vagy több településen, településrészen a kerékpározás infrastrukturális, társadalmi feltételeiben jelentıs elırelépés valósulhat meg, biztosítva ezzel a hosszú távú célként megfogalmazott fenntartható közlekedési mód, a kerékpározás részarányának növelését. A kerékpározás fejlesztésével a projektek hozzájárulnak a: környezet védelméhez, állapotának javításához; az egészségmegırzés fejlesztéséhez; a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és közösségi költségek csökkentéséhez; a közlekedési módválasztás szabadságához. A2. Részcélok - 1 ÚT :2010 Útügyi Mőszaki elıírás. Az Útügyi Mőszaki Elıírás a Magyar Útügyi Társaságnál szerezhetı be. Elérhetıségei: ügyfélszolgálati iroda: 1024 Budapest, Petrezselyem u ; levélcím: 1525 Budapest, Pf. 177.; telefon: (1) , (1) , (1) ; telefax: (1) ; ; 3

4 A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a idıszakban: Régió Milliárd Ft ÉMOP 0,57 ÉAOP 3,00 DAOP 2,00 DDOP 1,50 KDOP 1,00 NYDOP 0,50 Összesen 8,57 Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: Régió db ÉMOP 3 ÉAOP 12 DAOP 10 DDOP 5 KDOP 3 NYDOP 2 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Települési önkormányzatok Önkormányzati társulások Központi költségvetési szervek és intézményeik Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetıség van. Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak, tevékenységeik vonatkozásában 100%-os támogatási intenzitással: Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Az MK NZrt és NIF Zrt konzorciumi tagként több pályázatban is pályázhat, támogatást szerezhet. Egy pályázat több fizikailag egymáshoz nem kapcsolódó, önálló kerékpárforgalmi létesítmény (kerékpársáv, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút) építését és több kisbeavatkozást is tartalmazhat, amennyiben a fejlesztést követıen: a meglévı önálló kerékpárforgalmi létesítményekkel (kerékpársávval, kerékpárúttal, gyalog- és kerékpárúttal, stb.); az önálló kerékpárforgalmi létesítmény létesítését nem igénylı hálózati elemekkel (pl. meglévı szilárd burkolatú kisforgalmú közúttal / lakóutcával, csomópontok átalakításával, forgalomcsillapítással kerékpáros-baráttá tehetı útvonallal stb.); és egyéb kiskorrekciókkal (rámpák átépítése, útakadályok megszőntetése, beláthatóság javítása, kiegészítı eszközök és jelzések) együttesen egy: fizikailag egybefüggı; kényelmesen átjárható; biztonságosan, a vonatkozó útügyi mőszaki elıírásoknak megfelelı létesítményen végigkerékpározható útvonalhálózat jön létre. Figyelem, amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat elıkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelı Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a megfelelı pályázói kör kiválasztása érdekében, és amennyiben a KKK azt elıírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetıit (Magyar Közút NZrt vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.). 2 2 További iránymutatás a KKK által elkészített, NFÜ honlapján elérhetı PÁLYÁZATI SEGÉDLET az EU támogatás felhasználásával megvalósuló, önkormányzati szerepvállalással megvalósítani tervezett projektek pályázatának benyújtásához c. segédletben. eg%c3%a9dlet doc 5

6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenıen semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek C Támogatás igényelhetı új, épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény kialakításához: egy, két és három számjegyő fıutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyő (összekötı, bekötı) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén; valamint egyéb nyomvonalon 3 a települések belsı, helyi közútjai mentén, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpáros útvonalak (hálózatok), kerékpárforgalmi létesítmények építésére és a meglévı közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztésére. Kizárólag olyan projektek támogathatóak, amelyek jelen felhívás szerint komplexeknek tekinthetık. Komplex beruházásnak tekinthetı az a projekt, amelyben: a) egy teljes települést, vagy szerves funkcionális egységnek tekinthetı településrészt (például: Fı utca funkciókat ellátó út és a kapcsolódó mellékutcák, lakótelep, vagy történelmi városmag, vagy stb.) mint beavatkozási / hatásterületet elemez a projektdokumentum helyzetelemzı munkarészeiben. A beavatkozási területre vonatkozóan olyan tervet készít, amelyben az érintett terület valamennyi közlekedési útvonala a biztonságos kerékpározhatóság szempontjai szerint megvizsgálásra kerül. A jelenleg biztonságosan nem kerékpározható útvonalak átalakítására a szükséges beavatkozásokat rögzítı intézkedési terv, azaz projektterv kerül megfogalmazásra a kerékpáros közlekedés elınyben részesítésével. Elvárás, hogy a területre elkészített projektterv teljes egészében megvalósításra kerüljön a projekt eredményeként. A projekt eredményeként adott területi egység, a beavatkozási terület biztonságosan kerékpározhatóvá válik. b) települések közötti létesítmény építésére irányul a pályázat, amely megvalósítását követıen: a meglévı önálló kerékpárforgalmi létesítményekhez, vagy a projekt során (forgalomcsillapítással, a meglévı közlekedési felületek újraosztásával stb.) kerékpáros-baráttá tett útvonalakhoz, vagy a jelenleg is biztonságosan kerékpározható közlekedési útvonalakhoz fizikailag kapcsolódva a települések között megszakítás nélküli, folytatólagos hálózat alakul ki. Településeket összekötı kerékpárút esetén feltétel, hogy a települések területén a létesítmény a célállomások irányába biztonságosan továbbvezetésre kerüljön, a továbbvezetés módját a projekttervben és hálózati tervben jelezni kell. A kerékpárosok biztonságos fel- és lehajtását az önálló kerékpárforgalmi létesítményekre a 3 Egyéb, az érintett önkormányzat nyilvántartásában számmal, helyrajzi számmal egzakt módon azonosított terület. 6

7 létesítmények elején, végén, mindkét forgalmi irányból, és minden más releváns ponton biztosítani szükséges. c) országos közút átkelési szakasza esetén a teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionálisan egységnek tekinthetı része (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakaszának) válik biztonságosan kerékpározhatóvá, és a kapcsolódó kisebb forgalmú keresztutcákon / utakon, mellékutcákon a szükséges beavatkozások, megvalósításra kerülnek. A projekt eredményeként egy mőködı települési vagy településrészi kerékpárforgalmi hálózat jön létre. A kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és építése során meg kell felelni a vonatkozó ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírásnak, valamint jelen felhívás C.3 pontjában rögzített feltételeknek. Az Útügyi Mőszaki Elıírás betartása jelen konstrukció keretében támogatásra kerülı projektek esetében maradéktalanul kötelezı. C Választható mőszaki megoldások 4 : A pályázat keretében megépülı kerékpárforgalmi nyomvonal és hálózat több létesítmény típus egyidejő tervezésével és használatával épülhet fel, azonban minden pályázatban legalább egy szakaszon folyamatos (megszakítás nélküli), legalább 1 km hosszúságú új önálló kerékpárforgalmi létesítményt szükséges kiépíteni. Választható létesítménytípusok felsorolása: I. Önálló kerékpárforgalmi létesítmények 1. Az útpálya felületen burkolati jellel elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény 1. Kerékpársáv (az útfelület teljes burkolat-felújítása esetén a költségek a kerékpársáv felületével arányos része támogatható, a pályázat keretében be kell mutatni a teljes burkolat-felújítás költségét, majd felületarányosan meg kell azt bontani a közút és a kerékpársáv kialakítására esı költségekre). Amennyiben a kerékpársáv országos közúton halad, a vagyonkezelı Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ezzel egyetértı engedélyét szükséges csatolni a projekthez. 2. Kerékpárutak (amennyiben az azonos oldali gyalogosközlekedés megoldott, vagy a pályázó vállalja annak kialakítását és azt a terveken bemutatja); 1. Közút melletti kétirányú, egyoldali kerékpárút 2. Közút melletti egyirányú, kétoldali kerékpárút 3. A gyalogos forgalomhoz kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmények 1. Elválasztott gyalog- és kerékpárút 2. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 4 A választható létesítménytípusok definícióit a vonatkozó ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírás tartalmazza. 7

8 II. Az útpálya felületen burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi létesítmények 1. Burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi létesítmények 1. Kerékpáros nyom (pl.: győjtıúton, egyéb kerékpáros útvonalon, csomóponti átvezetésekben és jármőosztályozókban vagy az egyirányú utcák ellenirányú kerékpáros forgalmának jelzésére) (a meglévı burkolt útpályán felfestéssel kerül kijelölésre)* 2. Nyitott kerékpársáv Az útfelület teljes burkolat-felújítása esetén a költségek a nyitott kerékpársáv felületével arányos része támogatható, a pályázat keretében be kell mutatni a teljes burkolat-felújítás költségét, majd felületarányosan meg kell azt bontani a közút és a nyitott -kerékpársáv kialakítására esı költségekre.* III. Kerékpározás céljára igénybe vehetı vegyes forgalmú felületek 1. Nem önálló kerékpárforgalmi létesítmények 1. Széles forgalmi sáv, ahol általánosságban a kerékpáros közlekedés számára addícionálisan (azaz a gépjármőforgalom, útkategória által indokoltnál szélesebb) kiépítésre kerülı burkolatfelület költsége, és vagy a kijelölés (közlekedési felület újrafelosztása) forgalomtechnikai költsége számolható el Autóbuszsáv használata, ahol a buszsáv kialakítása nem, kizárólag a kerékpáros forgalom céljára történı megnyitás költségei (forgalomtechnikai beavatkozások, kisebb építési beavatkozások ez utóbbi költségei kizárólag a C.2.2 fejezet szerinti Építési munkák terhére számolhatók el,) támogathatóak.* Csillapított forgalmú területek, melynek kialakítása nem, felújítása jelen pályázatból csak korlátozott mértékben támogatható, általánosságban csak a kerékpáros útvonal kijelölése, forgalomtechnika költsége finanszírozható.* (pl. útpálya szőkítése, elhúzások, kiemelt csomópontok, sebességcsökkentı küszöbök) Egyirányú forgalmú utca megnyitása és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára, melynek kialakítása nem, felújítása jelen pályázatból csak korlátozott mértékben támogatható, általánosságban csak a kerékpáros útvonal kijelölése, forgalomtechnikai beavatkozása finanszírozható.* Részlegesen vagy teljesen burkolt, kerékpározás céljára kijelölt útpadka, ahol a kerékpáros közlekedés számára kialakításra kerülı útpadka költsége, és vagy a kijelölés forgalomtechnikai költsége számolható el.* Kisforgalmú utca kijelölése kerékpáros útvonalként, és kerékpárosbarát fejlesztése, melynek kialakítása nem, felújítása jelen pályázatból csak korlátozott mértékben támogatható, általánosságban csak a kerékpáros útvonal kijelölése, forgalomtechnikai költsége finanszírozható* Párhuzamos szervizút használata és kerékpárosbarát fejlesztése, melynek kialakítása nem, felújítása jelen pályázatból csak korlátozott mértékben támogatható, általánosságban csak a kerékpáros útvonal kijelölése, forgalomtechnikai költsége finanszírozható* 8

9 8. Árvédelmi töltésen vezetett kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése Erdészeti üzemi utak használata és kerékpárosbarát fejlesztése, melynek kialakítása, felújítása jelen pályázatból nem, csak a kerékpáros útvonal kijelölése, forgalomtechnikai költsége finanszírozható* Mezıgazdasági utak használata és kerékpárosbarát fejlesztése, melynek kialakítása, felújítása jelen pályázatból nem, csak a kerékpáros útvonal kijelölése, forgalomtechnika finanszírozható* A *-gal jelölt nyomvonaltípusok/eszközök választása kizárólag a *-gal nem jelölt nyomvonaltípusokkal/eszközökkel kombinálva választható. C Létesítménytípusok elszámolhatósága: a) Teljes építési költség számolható el az alábbi létesítményeknél: a) Kerékpársáv építése útpálya szélesítéssel b) Kerékpárút építése c) Gyalog- és kerékpárút építése d) Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárforgalmi létesítmény építése b) Kizárólag forgalomtechnikai beavatkozások költségei számolhatóak el az alábbi létesítményeknél: a) Autóbuszsáv átalakítása Autóbusz- és kerékpársávvá b) Meglévı burkolt útpadka kijelölése c) Erdészeti üzemi utak kerékpárosbarát fejlesztése d) Mezıgazdasági utak kerékpárosbarát fejlesztése c) Forgalomtechnikai beavatkozások és korlátozottan a burkolat felújítás költségek számolhatóak el az alábbi létesítményeknél: Ebben az esetben a kijelölés költségén túl az útburkolat felújítása csak a felhívás C.2.2 pontja szerinti korlátozott mértékben számolható el. a) Nyitott kerékpársáv b) Széles forgalmi sáv c) Kerékpáros nyom d) Csillapított forgalmú területek kialakítása e) Kisforgalmú utca kijelölése kerékpáros útvonalként f) Párhuzamos szerviz út kijelölése kerékpáros útvonalként g) Egyirányú forgalmú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára Gyakori, 300 m-nél sőrőbb útkeresztezıdések és útcsatlakozások esetén különösen javasolt a kerékpáros forgalom kétoldali, menetirány szerinti vezetése. C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A létrejövı kerékpárforgalmi hálózat szempontjából összekötı szakasznak minısülı, forgalomtechnikai kijelöléssel kialakításra kerülı összekötı 9

10 létesítmények burkolat-felújítása legfeljebb a projekt összköltségének 10%-a, de legfeljebb 50 millió Ft értékben. A korlátozott burkolatfelújítás kizárólag a C c) listában felsorolt létesítmények esetén támogatható. Kátyúzás nem támogatható. A felújítási munkákhoz egyszerősített mőszaki dokumentáció szükséges (átnézeti helyszínrajzzal, mintakeresztszelvényekkel) a mennyiségek megállapításához, ellenırzéséhez. Amennyiben a kerékpáros és gyalogos forgalom elválasztott vezetése indokolt, és a tervezett kerékpáros létesítmény oldalán nem található gyalogos létesítmény, a gyalogos létesítmény (járda) kiépítése legfeljebb a projekt összköltségének 5%-ig, de legfeljebb 10 millió Ft értékben támogatható. Amennyiben arra lehetıség nyílik, törekedni kell a gyalogos és kerékpáros forgalom külön történı vezetésére, és különösen az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárutak mellızésére. Szemléletformálás. A kerékpáros kultúra emelésére hivatott kampányok megvalósítása, népszerősítı, oktató, ösztönzı kampányok, rendezvények, információs kiadványok, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertetı kampányok és kiadványok (pl.: BringaSuli vagy Bringázz a Munkába kampányok) támogatása legfeljebb a projekt összköltségének 5%-ig, de legfeljebb 10 millió Ft értékig. A BringaSuli és Bringázz a Munkába tevékenységek az Útmutató a Bringázz a Munkába és Bringasuli kampányok lebonyolításához címő segédlete szerint valósíthatóak meg. A szemléletformálás nem lehet turisztikai célú. Meglévı, a tervezett hálózatban / projekttervben összekötı elemet képezı kerékpárforgalmi létesítmény korszerősítése, amennyiben annak forgalomba helyezésétıl számítva a pályázat benyújtásáig legalább 10 év eltelt (pl.: forgalomba helyezési engedéllyel, vagy mőszaki átadás-átvétel hivatalos dokumentumával igazolható, kizárólag a pályázó nyilatkozata önmagában nem elfogadható) és a meglévı létesítmény az UME minimális szélességi paramétereit nem teljesíti, továbbá a burkolatminısége, szegélyek kialakítása a kerékpározhatóságot akadályozza. A 2 objektív feltétel együttes igazolása, és a 3. szubjektív indok bemutatása (fényképekkel és helyi érdekeltségő kerékpáros civil szervezet véleménye) alapján támogatható meglévı létesítményszélesítéssel, vagy típusváltással egybekötött (pl.: egyoldali kétirányú kerékpárút kétoldali egyirányúvá alakítása és ellen oldali létesítmény kiépítése) korszerősítése. Meglévı kerékpárforgalmi létesítmények korszerősítése legfeljebb a projekt összköltségének 10 %-ig, legfeljebb 50 millió Ft összegig támogatható. Csomópontok kerékpáros közlekedés érdekében VAGY elınyben részesítésével történı átalakítása ajánlott a projektterület egészén az ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírás 16. Forgalomszabályozás és csomóponti kialakítás fejezete szerint. A nem kerékpáros célokhoz kapcsolódó átépítés költsége nem elszámolható. Járdasziget építése település kapuinál a gépjármőforgalom sebességének csökkentése céljából, illetve csatlakozó (különbözı) kerékpárforgalmi létesítményelemek váltása (pl. külterületi kétirányú kerékpárút és belterületi kerékpársáv kapcsolata) érdekében Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és B+R kerékpár tárolók építése, elhelyezése. Támogatható a projekt beavatkozási területén belül, mentén. vagy a létesítményépítésektıl legfeljebb 500 m távolságban, amennyiben a létesítmény kerékpárforgalmi hálózaton keresztül biztonságosan megközelíthetı. Kerékpár támaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak közterületen vagy mindenki számára hozzáférhetıen lehet a közintézmények területén elhelyezni. Amennyiben a vonatkozó ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírás 11. fejezetnek való megfelelıséget illetıen a pályázónak kérdése merül fel, a KKK kerékpáros csoportja tud tájékoztatást nyújtani. Kizárólag indokolt esetben támogathatóak infrastrukturális munkák, azaz keresztezı közmő kiváltása, áthelyezése, autóbuszöböl áthelyezése, illetve 10

11 engedélyezéshez kötötten párhuzamos zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése. Amennyiben a felsorolt tételek összes költsége nem éri el a 3 millió Ft-ot indoklás benyújtása nem szükséges. Az ennél nagyobb költség esetén indokoltságot tervezıi költség- és mőszaki-alternatívavizsgálat együttesével szükséges alátámasztani! A mőszaki és költség alternatíva vizsgálatot legalább 2 lehetséges mőszaki alternatíva felvázolásával és költségkimutatásával kell elkészíteni, illetve a kiválasztott mőszaki alternatívát indokolni kell. Párhuzamos zárt csapadékvíz-csatorna projekt keretében történı elszámolása csak akkor lehetséges, ha másképpen a kerékpárút nyomvonalvezetése nem megoldható, még úgy sem, hogy a kerékpáros útvonal geometriai kialakításnál a szőkületekre vonatkozó szélességi paramétereket teljesíti. Pihenıhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi szakaszok esetében. Kerékpáros útvonalak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros útvonal és egyéb közlekedési útvonalak keresztezıdéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése támogatható. Indokolt esetben támogatható kerékpáros forgalom számára kialakított, természeti akadály leküzdésére használt mőtárgy híd, áteresz, aluljáró, vagy vasúti keresztezés, támfal építése. Ebben az esetben tervezıi nyilatkozat és az alternatív mőszaki megoldásokat és azok költségeit is tartalmazó együttes bemutatása szükséges arról, hogy a mőtárgy létesítése nélkül nem, vagy csak indokolatlanul magas költségekkel lehetne megvalósítani a tervezett kerékpáros útvonalat. A kerékpáros létesítmények építéséhez vagy kijelöléséhez szorosan kapcsolódó, annak elválaszthatatlan tartozékát jelentı, ÚME alapján igazolható rendeltetéső forgalomtechnikai eszközök (pl.: útirányjelzı táblák, burkolati jelek, és egyéb táblák, korlátok, jogosulatlan ráhajtás, parkolás megakadályozása érdekében szükséges elemek), forgalombiztonsági berendezések, létesítmények (pl.: sárga villogó jelzıberendezés, sárrázó burkolat kiépítése legfeljebb 50 méter hosszban, szalagkorlátok, kerékpárosbarát sebességcsökkentı küszöb) kiépítése, meglévı forgalomtechnikai létesítmény kiegészítése a kerékpáros közlekedés elınyben részesítése érdekében (újraprogramozás, kiegészítı elemek telepítése). A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása és/vagy biztonsága érdekében szükség kiegészítı eszközök (prizmák, toló sínek, stb.) alkalmazása és kiépítése. Lakott területen kívül 1, 2 és 3 számjegyő utak menti kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése, amennyiben az szükséges a fizikailag összefüggı, végigkerékpározható kerékpárforgalmi hálózat kialakításához, és a kiépítésre kerülı létesítmény jelen felhívás szerint önállóan támogatható új kerékpárforgalmi létesítményeket kapcsol össze, továbbá az 1, 2 és 3 számjegyő utak mentére esı szakasz építési költsége nem haladja meg az 50 millió forintot. Zöldterület-építési, átalakítási munkák a létesítményépítéssel érintett helyrajzi számokon. Komplex terület-elıkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, stb.). Figyelem! Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a pályázat részeként, nem annak költségkeretébıl kíván megvalósítani, és/vagy ha a pályázat tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó meg kíván valósítani a projekttel együtt, azonban a pályázaton kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelmően elkülönített költségbecsléssel be kell mutatni a pályázatban. 11

12 C.1.3 Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek C Tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek a Pályázati Útmutató c. dokumentumtól eltérıen A kedvezményezett a támogatási döntéstıl számítva, a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a honlapról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda 125 millió forintos, vagy ennél magasabb támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı III. számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı C típusú tájékoztatási táblát, a projektzárást követıen pedig a D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. Tekintettel arra, hogy a beruházás nagy területet, több hálózati elemet és létesítménytípust tartalmazhat, a pályázat benyújtását megelızıen javasolt egyedi állásfoglalást kérni az illetékes közremőködı szervezettıl, aki egyedi kommunikációs csomagra tehet javaslatot. C Legalább 1 szemléletformáló kampány megvalósítása a C.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek szerint C Projektszintő könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelıen C2. Elszámolható költségek Jelen fejezetben kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetık elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el: 1) A projekt-elıkészítés költségei A) projekt elıkészítés A projekt keretében a január 1-jét követıen felmerült, illetve felmerülı alábbi elıkészítési költségek számolhatóak el: Amennyiben azok szükségesek, kötelezı elızetes tanulmányok elkészítése: környezeti hatásvizsgálat; egyéb szükséges háttértanulmányok (felhívásban elıírt mőszaki- és költségalternatívavizsgálat, megalapozó háttérelemzések térképek, a projektterv részeként). Szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei, kiviteli tervek, minısítési terv, tulajdoni lapok. 12

13 Örökségvédelmi hatástanulmány készítése, régészeti feltárás elızetes felmérı munkálatainak végrehajtása, az elıkészítési idıszakban felmerülı lıszermentesítés. Elızetes igényfelmérés, célcsoport elemzés. Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, forgalomszámlálás költsége. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülı költségek (pl. közbeszerzési szakértı díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei). B) Területszerzés Az elıkészítésen kívüli további költségek a pályázat benyújtását követı megkezdése és a projekt fizikai megvalósítása közötti idıszakban való felmerülésük esetén számolhatóak el. 2) Beszerzések Eszközbeszerzés A projekt során kizárólag a biztonságtechnikai és esélyegyenlıség biztosításához, valamint a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítéséhez (pl. pihenıhelyek, kerékpártárolók) elengedhetetlenül szükséges eszközök a számvitelrıl szóló évi C. törvény bekerülési értékre vonatkozó szabályai alapján, a jelen felhívásban szereplı elıírások figyelembe vételével számolhatóak el. A kerékpárparkolók és tárolók létesítését az építési költségeknél kérjük feltüntetni, tekintettel arra, hogy csak megfelelı alapozás és rögzítés esetén garantálható a kerékpárok megfelelı elhelyezése, illetve mert a munkadíj és a tároló, parkoló építés járulékos költségei általában meghaladják a beépítendı támaszok árát. 3) Építések A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges munkák végezhetı: C.1 pont szerint Speciális elıírások az önálló kerékpárforgalmi létesítmény építésének elismerhetı fajlagos költségére vonatkozóan: A) a tisztított fajlagos építési költség (bruttó Ft) a következıket tartalmazza: Burkolat Burkolat alap Szegély (belterületen) Az önálló kerékpáros létesítmény forgalomtechnikai eszközei (burkolati jel, tábla) Kisléptékő földmunka (ha nincs töltés, vagy bevágás építés, az átlagos megmozgatott talaj vastagság maximum 40 cm) A tisztított fajlagos költség elismerhetı összege maximálisan bruttó 36,5 millió Ft/km. Az elismerhetı összeget meghaladó költségrész a pályázat keretében nem elszámolható! B) a tisztított fajlagos építési költség a következı tételekkel együtt adja a közvetett fajlagos építési költséget: Geotextília (Csak ott ahol talajmechanikai szakvélemény elıírja) Szegély (indokolt esetben külterületen) Nagytömegő földmunka (töltés, bevágás, külön indokolva ha jelentıs kézi földmunka szükséges) Közmő kiváltás Támfal építése 13

14 Vasúti keresztezés Közmő áthelyezés Zárt csapadékvíz csatorna építése Mőtárgy (híd, áteresz, aluljáró) Autóbuszöböl áthelyezése Közvilágítás (létesítmény közúton történı átvezetéskor) A kerékpáros létesítmény kialakításához feltétlenül szükséges egyéb építési beruházások kizárólag abban az esetben, ha az másképpen nem oldható meg ÉS szakhatóság kötelezi erre a kedvezményezettet. A közvetett fajlagos építési költségbe beletartozó, de a tisztított fajlagos építési költségbe nem tartozó tételeket egyenként meg kell indokolni (szükségességük alátámasztása / tervezıi alternatíva vizsgálat / stb. igazolható szükségesség alapján) és a mennyiségi, minıségi paramétereit is alá kell támasztani. A közvetett fajlagos építési költség a következı tételekkel együtt adja a teljes fajlagos költséget: Csak forgalomtechnikai beavatkozások (nem önálló, a gépjármőforgalomtól elválasztott kerékpáros létesítmények) Kerékpárparkoló, kerékpártároló Nyilvánosság Szolgáltatások Egyéb Új létesítmény építése esetén az egyes logikai szakaszokra vonatkozóan (mely folytatólagos létesítményt teljes hosszában is tartalmazhat) önálló mőszaki adatlapot szükséges kitölteni a fajlagos költségek megállapítása és ellenırzése érdekében a projekt adatlap kiegészítı munkafüzetben. 4) Szolgáltatások igénybevétele A külsı, harmadik féltıl megrendelt és egyéb szolgáltatások címén, a projekt által támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi, megvalósításhoz kapcsolódó kizárólag az alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el: Mőszaki ellenıri tevékenység díja. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei. C.1.2 szerinti szemléletformálás költségei. 50 millió Ft támogatási igény felett a projekttel kapcsolatban kötelezıen elıírt könyvvizsgálat díjai. Könyvvizsgálói igazolás benyújtandó a projektzáró elszámolásának mellékleteként arról, hogy a projekt keretében kizárólag elszámolható költségeket számolt el a Kedvezményezett. 5) ÁFA, valamint más adók és közterhek 14

15 C.2.2 A projekt költségvetésének belsı korlátai Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következı belsı korlátok kerülnek érvényesítésre: Elıkészítés költségei Költségtípus Elıkészítési költségek január 1-jét követı felmerülés esetén számolhatóak el. A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát Az összes elszámolható költség alapján legfeljebb 6 % Területszerzés Legfeljebb 10 % Meglévı korszerősítése létesítmény 10 %, legfeljebb 50 Millió Ft Építési munkák (Kerékpárforgalmi létesítmények építéséhez kapcsolódó belsı korláttal maximalizált tevékenységek esetében) Szolgáltatások igénybevétele Vegyes forgalmú közutak felújítása Járda építése Infrastrukturális munkák (kerékpárút alatt és mellett található infrastrukturális elemek, zárt csapadékvíz elvezetés kiépítése, autóbusz öböl áthelyezése, közvilágítás) Pihenıhely 10 %, legfeljebb 50 Millió Ft 5 %, legfeljebb 10 Millió Ft 30% Zöldterület-építés 5% Mőszaki ellenırzés, 2% Könyvvizsgálat 1,25 millió Ft Tájékoztatás és nyilvánosság - Szemléletformálás 6% 5%, legfeljebb 10 Millió Ft 50% 11% Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belsı arányok vizsgálata során az elıírt korlátok megtartásának ellenırzése két tizedes jegy pontosságig történik, a belsı arányok a projekt adatlap kiegészítı táblázatban ellenırizhetıek. C3. A projekt tartalmára vonatkozó speciális elıírások 1) A projektnek és elıkészítésének meg kell felelnie az ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírásnak. 2) A pályázathoz projekttervet szükséges csatolni Jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírásban meghatározott módszertan szerint szükséges az érintett területi egységre vonatkozóan indokoltságot és megalapozottságot igazoló projekttervet készíteni, melynek részei: Célállomásokat, forgalomgeneráló létesítményeket és a beavatkozási területet ábrázoló átnézeti helyszínrajz. A beavatkozási területet és közvetlen környezetét bemutató átnézeti helyszínrajz a tervezett hálózat településen belül/települések közt betöltött szerepének szemléltetésére szolgál. Megfelelı méretarányos, 15

16 léptékhelyes rajz szükséges. (Egyedi esetekben, amennyiben a beavatkozási terület igen nagy egy teljes átnézeti, és több részletezı rajz is elfogadható). A beavatkozási területet természetes vagy épített környezeti elemek határolják, nem kell feltétlenül a közigazgatási egységekhez igazodnia. A beavatkozási területnek funkcionális egységként kell mőködnie (pl. egy vagy több kibocsátó lakóterület és egy vagy több ipari, szolgáltatási, igazgatási terület) azaz a cél állomásoknak és a kibocsátó területeknek is a beavatkozási területen belül kell lenniük. Az átnézeti helyszínrajzon a beavatkozási terület határát és a célállomások, forgalomvonzó létesítmények, valamint a kibocsátó területek elhelyezkedését be kell jelölni. A forgalomvonzó létesítményeket két csoportra osztva szükséges bemutatni: egyik szín jelölje a hivatásforgalmi jelentıséggel bíró létesítményeket (pl.: iskola, óvoda, önkormányzat, polgármesteri hivatal, üzem stb.), másik szín jelölje a turisztikai jelentıséggel bíró létesítményeket (pl.: emlékhely, emlékmő, rom, vendéglátóhely, lovarda, természeti érték, aktív pihenést szolgáló létesítmények stb.). A létesítményeket számmal kell jelölni a ponttérképen, és a térkép mellékleteként írásban kell azokat név szerint felsorolni. A forgalomvonzó létesítményeket a projekt adatlapon is kérjük megnevezni. Az átnézeti helyszínrajzon a közterületek nevei olvashatóak kell hogy legyenek! A gépjármőforgalmat, akadályozó tényezıket, baleseti gócpontokat bemutató átnézeti helyszínrajz. A célállomásokat és a beavatkozási terület ábrázoló átnézeti helyszínrajzzal azonos térképi alapra és méretarányban készült rajzon be kell mutatni a gépjármőforgalom nagyságát és összetételét. A forgalomnagyság (Egység jármő / nap) mellett meg kell vizsgálni a tehergépjármő forgalom arányát is. Az adatokat térképen is meg kell jeleníteni színkódok használatával. Ahol OKA forgalmi adatok elérhetıek, ott az OKA forgalmi adatok figyelembevétele kötelezı, önkormányzati utak esetében a Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának a meghatározása Útügyi Mőszaki Elıírás szerinti forgalomszámlálás alapján kötelezı a forgalmi vizsgálat elkészítése. Amennyiben a forgalomszámlálás országos közutak esetében nagyobb forgalmat mutat az OKA adatbázisban elérhetı E/nap ÁNF értéknél, úgy kezdeményezni szükséges az OKA adatbázis frissítését és a forgalomszámlálás közútkezelı általi elfogadását a közútkezelınél. A forgalomszámlálás vonatkozó útügyi mőszaki elıírás szerinti alátámasztó dokumentumait a projektterv részeként be kell mutatni. A kerékpározást akadályozó tényezıket ugyanezen a rajzon kell ábrázolni (Problématérkép: lásd ÚT : Lakott területen belüli kerékpárforgalmi nyomvonalak tervezése alpont és 5.2 szemléltetı ábra). Rendırségi nyilatkozat alapján össze kell győjteni, és baleseti térképen kell bemutatni a tervezési területen a kerékpáros balesetek adatait az utóbbi 5 év figyelembevételével. Amennyiben alapvetıen megváltoztak a forgalmi viszonyok az elmúlt 5 éven belül (pl: elkerülı út épült), akkor a forgalmi viszonyok változását követıen elıforduló baleseteket kell vizsgálni. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy 2000 E/nap alatti közúti forgalom esetén akkor támogatható önálló kerékpáros létesítmény tervezése és megvalósítása, ha a vonatkozó útügyi mőszaki elıírás szerint készített és becsatolt forgalmi prognózis értéke a projekt megvalósításának a tervezett idıpontjára eléri a 2000 E/nap ÁNF értéket. A tervezett és meglévı kerékpárforgalmi létesítményeket bemutató átnézeti helyszínrajz. A célállomásokat és a beavatkozási 16

17 terület ábrázoló átnézeti helyszínrajzzal azonos térképi alapra és méretarányban készült rajzon be kell mutatni a meglévı -, a projekt keretében és késıbb megvalósítani tervezett kerékpárforgalmi létesítményeket (pl. folytonos, szaggatott illetve pontvonallal) létesítménytípusonként (kerékpárút, gyalog és kerékpárú, kisforgalmú lakóutca stb.) eltérı színnel. Az elvégzett forgalmi felmérés alapján a kerékpárforgalom és a gépjármőforgalom közös, illetve elválasztott vezetését az ÚT :2010 ÚME 6. A kerékpárforgalmi létesítmények kiválasztásának és elhelyezésének szempontjai fejezete szerint szükséges tervezni. Figyelem, a vegyes forgalom zónájában (azaz 2000 E/nap forgalmat el nem érı szakaszokon, ha lakott területen belül a kiemelt szegély nélküli útpálya szélessége 5,0 méternél nem kisebb és a teherforgalom darabszáma nem éri el a 60 db/csúcsóra/irány értéket, és a kerékpáros forgalom értéke a 120 kerékpáros/csúcsóra/irányt), önálló kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése nem támogatható! A kerékpáros és a gyalogos forgalom közös, illetve elválasztott vezetését az ÚT :2010 ÚME 6.3 Elválasztás a gyalogos forgalomtól pontja szerint szükséges meghatározni és a projekttervben egyértelmően bemutatni. Az ettıl eltérı elválasztást írásban indokolni szükséges, melynek elfogadására, vagy elutasítására a Bíráló Bizottság jogosult. Az elvégzendı beavatkozások felsorolása és azok nagyságrendjére vonatkozó becslés (pl. 3,5 km kerékpársáv kijelölése felfestéssel, 1 km önálló külterületi kerékpárút építése, melybıl 1 km 2,5 magas töltésen halad, 1 db 10 m fesztávolságú vasbeton szerkezető híd, 20 5 db kerékpártámasz, stb.). A projektterv összeállításához ajánlott az alábbi dokumentumokat és ajánlásokat figyelembe venni: 1) Budapest Fıváros Megbízásából készített Budapesti Közösségi kerékpáros közlekedési rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúra címő intézkedési tervet: 2) Jelen felhívás segédleteként közzétett a Kerékpározás Útjai II. 3) Magyar Kerékpárosklub leggyakoribb észrevételei: https://docs.google.com/doc?docid=0aaije7_oqugpzgz4z3rmazhfnjzk a2h2cgnocw&hl=hu 4) oldalon elérhetı információk, segédletek. A projektterv és a tervdokumentáció elkészítése során a KKK Kerékpáros Munkacsoportja konzultációs lehetıséget biztosítanak a projekttervek megfelelı összeállításához. 5 3) Tervdokumentáció A civil szervezetek által szakmailag véleményezett és támogatott projekt-terv alapján javasolt elkészíteni. A projekt mőszaki tartalmára vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatására alkalmas részletezettségő mőszaki tervdokumentáció (az engedélyezési eljárás elindítását megelızıen javasolt benyújtani). 5 ; 17

18 Amennyiben a civil szervezetek támogató nyilatkozatukban feltételeket jeleztek, úgy a tervdokumentáció részeként jelezni kell azok teljesítését, vagy eltérés esetén annak részletes indoklását. Tételes méret és mennyiség kimutatás, tervezett pályázati költségvetés, mőszaki adatlap(ok). 4) A beavatkozási területre vonatkozó becsült kerékpáros forgalom mértékét a pályázatban meg kell adni. Tekintettel arra, hogy erre Magyarországon általánosan elfogadott módszertan nincs a becslést a következı módon kell elvégezni: Amennyiben a beavatkozási területen, a projekt nyomán egy település vagy településrész szolgáltatási, intézményi (központi) funkciókkal rendelkezı része válik elérhetıvé: a) és az új kerékpárforgalmi létesítmények a központi településrészt is érintik, akkor a teljes beavatkozási terület lakosságszámát kell alapul venni és a kerékpárforgalom településre jellemzı arányával felszorozni; b) de az új kerékpárforgalmi létesítmények a központi településrészt nem érintik (mert ott meglévı létesítmények vannak), akkor a beavatkozási területen belül csak azon területek lakosságszámát kell alapul venni és a kerékpárforgalom településre jellemzı arányával felszorozni, amelyeket eddig a kerékpárforgalmi hálózat nem kapcsolt be. Amennyiben a beavatkozási területen, a projekt nyomán egy település vagy településrész ipari funkciókkal rendelkezı része (pl. egy ipari park) válik elérhetıvé, akkor a foglalkoztatottak számát kell alapul venni és a kerékpárforgalom településre jellemzı arányával felszorozni. Amennyiben egy kisebb településrıl egy központi funkciókkal rendelkezı nagyobb település válik elérhetıvé (egy településeket összekötı kerékpárút révén), akkor a kisebb település teljes lakosságszámát kell alapul venni és a kerékpárforgalom településre jellemzı arányával felszorozni. Amennyiben a fenti esetek kombinációja áll fenn (azaz pl. egy új kerékpárút egy lakó területet és egy ipari parkot is bekapcsol, de településközpontot nem érinti) akkor a kapott értékek összeadandóak. Természetesen a településrész lakossága, vagy a munkahelyek száma nem adható hozzá az egész település lakosságához amennyiben a település központját is érinti. Ha egy településeket összekötı új kerékpárforgalmi létesítmény bekapcsolja a központi település központját is akkor mindkét település lakosságát figyelembe kell venni. A kerékpárforgalom településre jellemzı arányát a település típus vagy a térség közlekedıinek körében kell meghatározni. Amennyiben nincs megbízható adat a településre vagy térségre vonatkozóan, akkor vidéki települések esetében 20%-os (0,2-es szorzóval), megyei jogú városok esetében 10%-os (0,1es szorzóval), és a fıváros esetében 1%-os aránnyal (0,01-es szorzóval) kell számolni a KSH adatai alapján. 6 5) A projekt keretében létesítendı vagy felújítandó önálló kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalát és az építési beruházással érintett telekhatárokat és a helyrajzi számokat is feltüntetı részletes helyszínrajzot a pályázathoz mellékelni kell. 6 6 Forrás: KSH Statisztikai Tükör. 18

19 6) Önálló vonalvezetéső kétirányú kerékpárút, vagy önálló egyirányú kerékpárút tervezése esetén biztosítani kell a gyalogos forgalom levezetését a tervezett kerékpárúttal megegyezı oldalon, vagy önálló gyalogos létesítmény kiépítésével kell azt biztosítottá tenni. Szórványos gyalogos forgalom esetén az UME vonatkozó elıírása az irányadó. A meglévı, vagy a tervezett gyalogos létesítményt az átnézeti helyszínrajzon ábrázolni kötelezı. A gyalogos létesítmény kialakítása csak korlátozottan támogatható! 7) A kerékpárforgalmi létesítmények geometriai tervezését az ÚT :2010 ÚME 8. Geometriai tervezés fejezete, a létesítmények szélességének a tervezésekor különösen a 8.4 Kerékpárutak szélességi méretei alpontja szerint kell elvégezni. A tervezett és érintett kerékpárforgalmi nyomvonalak elemeit a szerkezeti terv, vagy a kerékpárforgalmi hálózatterv készítése során hálózati rendeltetés szerint A, B, C illetve D osztályba kell sorolni a vonatkozó ÚT :2010 útügyi mőszaki elıírás szerint, és a szélességi méretezést ennek megfelelıen kell elvégezni. A szőkületi szakasz csak akkor alkalmazható, ha gazdaságosan nem, vagy csak aránytalanul nagy költség ráfordítással lehetne kialakítani az elıírt keresztmetszeti szélességet. A szőkületi szakasz legfeljebb 50 m hosszú lehet. 8) A kerékpárutak felületének egyenletesnek, simának, döccenımentesnek kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelı vízelvezetést. Térkı burkolat kiépítése kizárólag indokolt esetben, Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal elıírása alapján (mőemléki környezetben, vagy mőemléki jellegő területen) történhet. Térkı burkolat kiépítése kizárólag hézagmentesen illeszkedı térkı típus alkalmazásával történhet, az ettıl eltérı térkı típusok költsége nem elszámolható! A térkı burkolatú útpálya nem lecsapott élő, zökkenımentes, minél nagyobb mérető elemekbıl készüljön. Minimális vastagsága 60 mm, kapubejáróknál 80 mm legyen. Térkı burkolat alá hidraulikus kötéső alapréteg építése szükséges. A térkı burkolat széleit szegéllyel vagy szegély elemekkel kell lezárni. Az indokolatlan többletterhelési igénybıl származó (pl.: túlméretezett burkolatvastagságból fakadó) költségek nem elszámolhatóak a pályázat keretében! 9) Amennyiben a projekt megvalósítása autóbuszöböl áthelyezését, burkolatának átépítését teszi szükségessé, az autóbuszöböl burkolatát bazaltbeton, vagy azzal egyenértékő teherbírású burkolattípussal szükséges kialakítani. Az ettıl eltérı burkolattípus választását tervezıi nyilatkozattal szükséges alátámasztani! 10) A kerékpárforgalmi létesítményre történı jogosulatlan ráhajtás és parkolás megakadályozása érdekében, szükség szerint behajtásgátló, parkolásgátló oszlopokat, oszlopsort (pollereket), vagy kerékpáros-barát sorompót, stb. szükséges telepíteni. 11) Támogatást elnyert projekt zárójelentéséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához szükséges információk, formanyomtatványok a honlapon találhatók. 12) A projekt tervezése, és megvalósítása során figyelembe kell venni a Segédlet a komplex akadálymentesítéshez c. segédletben megfogalmazottakat. 13) A kerékpáros közlekedésre szolgáló útfelületet az útpályához közelebbi oldalon, míg a gyalogjárda lehetıleg a telek bejáratok felıli oldalon helyezkedjen el. Buszmegállónál a fordított elrendezés is megengedhetı, ha ez a biztonságosabb vagy kedvezıbb megoldás. Buszmegállónál különösen figyelni kell a gyalogos kapcsolat megoldására. Az egyes felületeket lehetıleg fizikai elválasztással és megfelelı burkolati jelekkel kell ellátni. 14) A létesítmények forgalomtechnikai kialakítása a létesítményekre és létesítményekrıl történı levezetés, létesítmények csomóponti átvezetései, stb. - 19

20 az ÚT :2010 Útügyi Mőszaki Elıírás 16. és 17. fejezetének a betartásával történik. 15) A létesítmények fenntartása során a pályázónak biztosítania kell azt, hogy a Jelentıs hiányosságnak tekintendı a fenntartás során az alábbiak bármelyikének az elıfordulása címő mellékletben foglalt esetek ne fordulhassanak elı, errıl a projekt adatlapon szükséges nyilatkoznia. 16) Pályaszerkezet és útburkolat esetében az ÚT :2010 ÚME 12. Kerékpárforgalmi létesítmények pályaszerkezet fejezetében foglaltak betartása kötelezı, különös tekintettel arra, hogy az aszfaltburkolat vastagsága mm legyen, amely két aszfalt rétegbıl álljon. Árvízvédelmi töltésen vezetett létesítmény burkolata ezt megahaladó is lehet. 17) A beavatkozási területen található célállomásokra vonatkozóan a pályázatban meg kell adni a rendelkezésre és az OTÉK szerint szükséges kerékpár parkoló és tároló helyek számát. A kibocsátó területekre (lakóterületek) ilyet megadni nem szükséges. Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók és kerékpáros pihenı helyek kialakítása esetén az ÚT :2010 ÚME 15. fejezetének a betartása kötelezı. 18) A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7. pontjában foglaltak az irányadóak. 19) Megfelelı tájékoztató táblák szükségesek minden útirányból. A zöld tájékoztató és útirányjelzı táblák megtervezése szükséges a jellegzetes közúti csomópontokban az ÚT számú Közúti jelzıtáblák II címő Útügyi mőszaki elıírás 37. pontja szerint (Különösen fontos a szakasz elején és végén, illetve a keresztezı utaknál a továbbhaladási irány jelzésére, illetve a közúton haladóknak, hogy hogyan találnak rá a kerékpárútra. Továbbá a városi kiemelt uti célok és környezı települések elérhetıségét, távolságát célszerő szabványos táblákkal jelölni.)/a kerékpáros útirányjelzı táblák megtervezését a település egészére vonatkozóan is javasoljuk./ A tájékoztató táblákat a településen belüli más idegenforgalmi és tájékoztató útirányjelzı táblarendszerrel és az EuroVelo kitáblázással összhangban célszerő megtervezni. 20) Az elválasztott létesítmények esetén az azon haladó kerékpáros elsıbbségét az egyéb jármővekkel a megbízható összelátást és biztonságát megfelelı kialakítással biztosítani kell. A kerékpárút csomóponti átvezetését javasoljuk az útpályához közel húzva kialakítani, szintbeli kiemeléssel és az elsıbbségadásra való megfelelı figyelemfelkeltéssel. 21) A projekt megvalósítása során a pályázó a következıket vállalja (Kötelezı nyilatkozatok): - Kijelentem, hogy a Jelentıs hiányosságnak tekintendı a fenntartás során az alábbiak bármelyikének az elıfordulása c. segédletet megismertem, és a projekt fenntartása során megelızım a felsorolt hiányosságok elıfordulását. - Kijelentem, hogy a fenntartási idıszakban gondoskodom a projekt keretében létrehozott létesítmények minıségi fenntartásáról, azok rendeltetésszerő használatához szükséges üzemeltetésérıl. - Kijelentem, hogy a projekt zárójelentéséhez csatolom és a KKK részére megküldöm a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatást. - Kijelentem, hogy kiemelt figyelmet fordítok a tervezett beruházás (pl. átkelıhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nık, idısek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (egyetemes tervezés), (Pl.: ahol a gyalogosforgalom keresztezi a kerékpárforgalmi létesítményt (pl. gyalogátkelı), ott figyelmeztetı domború burkolati jelek kerülnek kialakításra 20

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, a Dél-Alföldi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program, a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Kerékpárutak fejlesztése támogatására Kódszám: KMOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (DAOP-2009-3.1.2/A) Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése (DAOP-2009-3.1.1/B) Az előterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP kódszámú felhívásra pályázat benyújtása.

Előterjesztés. Tárgy: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP kódszámú felhívásra pályázat benyújtása. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Tanácsnokától Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2007-3.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * kerékpárutak fejlesztésének támogatására Pályázat éve: 2008 Támogatás éve: 2008-2009

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * kerékpárutak fejlesztésének támogatására Pályázat éve: 2008 Támogatás éve: 2008-2009 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * kerékpárutak fejlesztésének támogatására Pályázat éve: 2008 Támogatás éve: 2008-2009 I. A támogatás háttere, célja 1. Kiíró szervezet, forrás, jogi háttér: - Kiíró: a Gazdasági és

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Kaposvár Tóth István Alpolgármester Csomóponti átvezetések, Kereszteződések Elemváltások Kezdet- és végződés kialakítása Dalos Péter tervezőmérnök

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22.

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. Infrastruktúra fejlesztés és közlekedésbiztonság Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési-

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred Hogyan lesz kerékpárosbarát közlekedés Magyarországon? Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, 2016. szeptember 5., Tiszafüred Tartalom Hazai kerékpáros helyzetkép Definíció Infrastruktúra Szolgáltatások

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása Mihálffy Krisztina KKK Tartalom Általánosságok Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás ütemezés BUBA projektelem bemutatása

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Kecskeméti kerékpáros koncepció

Kecskeméti kerékpáros koncepció Kecskeméti területi szervezet Kecskeméti kerékpáros koncepció Jobbágy Zsigmond 2010. december 17. KIK VAGYUNK? A Magyar Kerékpárosklub 2002-ben alakult civil szervezet Ezer fı feletti taglétszám Országos

Részletesebben

2010. Ipartelepítés 2010.03.10.

2010. Ipartelepítés 2010.03.10. 2010. Ipartelepítés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

12. Kerékpáros közlekedés

12. Kerékpáros közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 12. Kerékpáros közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben