A KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRL"

Átírás

1 A KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: GYRFI KÁROLYNÉ INTÉZMÉNYVEZET 1

2 Közmveldési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/ BEVEZET A közmveldés a kimvelt emberfk, a tudásalapú társadalom, a gazdasági fejldés, az esélyegyenlség és a tolerancia szolgálatában. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képvisel- Testület! évi tevékenységünk elemzése eltt szeretnénk képet adni röviden a közmveldés mai helyzetérl általánosságban. Intézményünk is az alább megfogalmazottak alapján mködik. A közmveldési tevékenységgel kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés, hogy kötelez vagy önként vállalt feladata-e az önkormányzatnak. A közmveldésrl szóló évi CXL. törvény így fogalmaz: A közmveldés feltételeinek biztosítása alapveten az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A települési önkormányzat kötelez feladata a helyi közmveldési tevékenység támogatása. Ennek megfelelen a törvényi felhatalmazás alapján-, az önkormányzat helyi közmveldési rendeletében a következ áll: Balatonkenese Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közmveldéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közmveldési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közmveldést olyan értékhordozó tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vev intézmények és szervezetek támogatását. Az önkormányzat kiemelt prioritást biztosít: - a meglév intézményrendszer fenntartásának, illetve továbbfejlesztésének, a hagyományrzésnek, hagyományápolásnak, a térségi szerepvállalás ersítésének. Célunk és feladatunk tehát, hogy a rendeletben megfogalmazottak szerint mködjön intézményünk. A mködtetés színvonalát szakmai tudásunk legjavával, hivatástudattal igyekszünk biztosítani, mértékét, a lehetségeket pedig minden évben a költségvetés által biztosított keretek határozzák meg. A közmveldés mai, elre mutató célrendszerét kiválóan jellemzi a következ néhány gondolat, összefoglalja tevékenységeink jelents részét: A cél a helyi büszkeség és kötdés ersítése a kultúra révén. A sajátosságok, vonzerk minél plasztikusabb kibontása, mely népesség- megtartó, beruházásösztönz és turistacsábító hatással jár. 2

3 A kultúra nem csak a szabadid eltöltését gazdagítja, hanem a kincstárat is; a kultúra növekv jelentség erforrás. Jól megválasztott kulturális fejlesztések elsrangú gazdaságélénkít lépéseknek bizonyulnak. (Magyar Kulturális Stratégia) Különösen fontos ez idén is, hiszen véleményem szerint - a tapasztalatok alapján-, hozzá kell kezdeni a kulturális koncepció kidolgozásához, mely maghatározhatja a következ évek fejlesztési elképzeléseit. A haladáshoz természetesen sokat kell befektetni, nem kifejezetten csak anyagi javakra gondolok, hiszen a szellemi tényezk összeadására ugyanúgy szükség lenne, valamint a széleskör együttmködésre is. A kulturális finanszírozás az elkövetkezend években minden bizonnyal nem az állami támogatások növekedésében található meg. Érezheten környezetünkben- Balaton- parti jellegünknél fogva- folyamatosan n a fesztiválturizmus jelentsége. Földrajzi adottságaink, a kistérségben elfoglalt helyünk sok lehetséget rejt magában. Mindemellett ugyanakkor kiemelt feladatként jelentkezik a kulturális terület által biztosítható, az egyének, civil szervezetek számára nélkülözhetetlen biztonság, a kulturális otthonosság élménye. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közmveldési szakszerség igényét. Ez az igény támaszt kötelezettségeket a közmveldés területén dolgozók, illetve a fenntartók részére. A közmveldési intézményeknek ma különösen az a szerepük, hogy a lakosság széles körének nyújtsák a kultúra, a társas, közösségi mveldés, a kulturált társas együttlét szükségességét. A helyi társadalom dinamikájának pontos jelzje a közmveldés gyakorlatában megvalósuló közösségi aktivitás. Szeretnénk még inkább ersíteni szerepünket a helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet szervezésében, a helyi igények szakszer feltárásában és kielégítésében. A közmveldési tevékenységekben továbbra is dönt az önkifejezés, a kreativitás és a néphagyomány ápolása. Bizonyosság továbbá az is, hogy azok a kulturális attrakciók hoznak igazán tartós eredményt, amelyek közös alkotásra, partnerkapcsolatokra, kooperatív projektekre épülnek. Mindezeket azért tartottam fontosnak kiemelni- és még hosszasan lehetne folytatni a prioritások megfogalmazását-, mert fontos az elemzés, fontos a hiányosságok és adósságok számbavétele, és e szerinti továbbhaladás. 3

4 2. HELYZETKÉP Intézményrészeink között napi, jól mköd, hatékony kapcsolat, együttmködés áll fenn a tevékenység sikeres ellátása érdekében Egymásra épülnek, vagy egymást ersítik a különböz feladatkörök. Az elmúlt évek önkormányzati finanszírozására az állandóság jellemz, a sarokszámok alig- alig változtak. Pályázati támogatással tudtunk jelents eredményeket elérni az elz években. Idén azonban elmaradtak a pályázati lehetségek. Ebben az évben intézményünk összköltségvetése: Sajátos szervezeti formánk a következképpen alakul, s a os összköltségvetés oszlik meg az intézményrészek között. Közmveldési Intézmény és Könyvtár Kultúra Háza Könyvtár Tájház Tourinform Iroda A dologi kiadások között a nagyobb tételek a következk: Reklám- és propaganda keret: Könyvtári könyvállomány fejlesztésre, folyóiratok beszerzésére fordítható: Rendezvénykeret: Balatonkenesei Hírlapra fordítható összeg: Akarattyai Közösségi Ház ---- Összehasonlítva a 2009-es adatokkal: Reklám- és propaganda keret: Könyvtári könyvállomány fejlesztésre, folyóiratok beszerzésére fordítható: Rendezvénykeret: , mely összeghez pályázati összeg érkezett Balatonkenesei Hírlapra fordítható összeg: Látható, hogy ezen kiadásokra 2010-ben állt rendelkezésre, az elz évben pedig:

5 Sajátos- Balaton- parti- helyzetünknél fogva tevékenységünk két jelents részbl áll: Egyrészt meg kell felelni az állandó lakosság igényeinek az sztl tavaszig tartó idszakban, a közösségteremtés, közösségfejlesztés szükségességét szem eltt tartva, s természetesen a kultúrához és a szabadid eltöltéséhez a lehetségek minél szélesebb tárházát biztosítani. Feladatunk a község civil szervezeteinek, mvészeti csoportjainak támogatása, munkájuk, tevékenységeik segítése, támogatása. Rendszeresen együttmködünk a Pilinszky János Irodalmi Színpaddal, a NABE-val, nyugdíjas klubokkal, és egyéb civil szervezetekkel, akik vállalnak közmveldési szerepet. A mvészeti csoportjaink közül kiemelked jelentség a Szivárvány Népdalkör szerepe. A gyermekek részére balett oktatást szervezünk, és reményeink szerint hamarosan beindulhat egy mazsorett csoport mködése is. Hastánctanfolyam, kondicionáló torna, varró szakkör színesíti még a lehetségeket. Nagy szükség lenne a néphagyományok ápolására, néptánc csoport létrehozására, vagy kórus megvalósítására. Több ízben történt már kezdeményezés ez irányban. A civil szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, együttmködve igyekszünk úrrá a nehézségeken. Koordináló, támogató szerepet vállalunk rendezvényeik szervezésében. A gyermekek szabadidejének eltöltéséhez az alapfeltételek biztosítottak a Kultúra Házában, illetve a könyvtárakban. De szükség lenne a tárgyi feltételek javítására, valamint szabadid szervez foglalkoztatására. Saját ernkbl nem tudunk szakkört létrehozni, szakkkörvezeti díj- bármennyire is minimális volt korábban-évek óta nem áll rendelkezésre. Törekszünk az esélyegyenltlenség megszntetésére (könyvek, játékok, internet, sztárokkal, mvészekkel való találkozások, stb). Igyekszünk, hogy kell egy hely a gyerekeknek, a fiataloknak, nyugdíjasoknak, mindazoknak, akik keresik a társas összejöveteleket, mert hisznek a közösség megtartó erejében. A jövbeni tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a Kultúra Háza jelents felújításra szorul, illetve koncepcionális kérdés, hogy megvalósul-e belátható idn belül a hn áhított új épület a polgármesteri hivatal eltti téren a korábbi terveknek megfelelen. Tevékenységünk másik fontos része a nyári rendezvényekkel kapcsolatos. A település turisztikai vonzerejét hivatottak növelni, hozzájárulva jelents mértékben a településmarketinghez is. A nyári rendezvények szerepe a település turisztikai vonzereje szempontjából jelents. A takarékosságos mködtetés mellett is úgy érzem, hogy fontosak azok a lehetségek, melyek a korai szezonkezdettel, vagy szezonhosszabbító jelleggel, illetve a fszezonban különleges vonzervel bírnak. A kulturális turizmus mindenütt felfelé ível, ahol fontosnak, megélhetési forrásnak tekintik a földrajzi adottságokból ered elnyöket. Reklám- propaganda tevékenységünk nyomán, a kialakult kapcsolatrendszernek köszönheten lassan már nyugodt szívvel elmondható, hogy országos híre van a rendezvényeknek, vonzzák a közönséget, ezzel együtt a felelsségünk is egyre nagyobb. A szervezés- lebonyolítás körülményei, a lehetségek nem változnak évek óta! Kitn helyszín a Széchenyi park, de nyomasztóan hiányoznak a kiszolgáló helyiségek, a közvilágítás, a színpadfedés. Akarattyán a Rákóczi park körülményei ideálisak, de be kell látnunk, hogy a kenesei programok látogatottabbak. 5

6 A közmveldés valamennyi ága, a rendezvények is szubjektíven megítélhetk. A programokon résztvevket több befolyás érheti. Az a szerencsés és eredményes, ha a kulturális produktum hagy maradandó élményt, hozzájárulva az egyén önmegvalósításához, nem pedig a járulékos tapasztalások (wc, sár, hideg, halk vagy hangos technika stb.). Az idén néhány esetben nézszám- rekord dlt meg az ingyenes rendezvények tekintetében. Jóles érzéssel nyugtáztuk a sok- sok érdekldést, az aktív részvételt a közönség részérl. Sok visszajelzés érkezik hozzánk, illetve az elzetes érdekldésekbl is arra a következtetésre lehet jutni, hogy emblematikus, sajátos rendezvényeink vonzzák a közönséget. Kis mértékben a helyi lakosokat, nagyobb mértékben a nyaralóközönséget. A rendezvénykeret, melyet a költségvetés biztosított, jelentsen nem változott az elz évekhez képest, az árak azonban jelentsen emelkedtek. Idén nagyon hiányoztak a pályázati lehetségek. Tulajdonképpen a rendezvénykeretet nem módosítottuk, pedig az elz oldalon feltárt összehasonlításból kitnik, hogy jelentsen kevesebb összegbl kellett gazdálkodnunk. A rendezvénykeretbl nemcsak a mvészeti produkciókat finanszírozzuk, hanem minden járulékos kiadást is ebbl fedezünk. Úgy mint pl. színpad, fedés, wc-k biztosítása a helyszíneken, kell színvonalú fény- és hangtechnika biztosítása, stb. Az egyes programokra fordítható összegek tehát mindezeket tartalmazzák, kérem, így értékeljék, mire elegend pl a több ezreknek élményt adó Lecsó fesztivál esetében. Kiemelném a rendezvényekhez szorosan tartozó reklámköltségeket is. Az a célunk, hogy legyenek a szórólapok, programfüzetek informatívak, hívogatóak, lehetség szerint színesek. Hiszen versenyhelyzet van, minden település nyújt kulturálódási, szórakozási lehetséget, a figyelemfelhívásnak óriási szerepe van. Minden kultúrát használó szívesebben vesz a kezébe jó ízléssel megalkotott szórólapot, ez hozza meg a kedvet a programon való részvételhez. Az a cél, hogy a turisták ne másutt találják meg mindazt, amire igényük van, mert valószínleg akkor ott is maradnak a pozitív gazdaságossági tényezkkel együtt. Az idei évben kísérlet történt belépjegyes programok lebonyolítására is abban a reményben, hogy pozitív eredmény esetén az szi kínálat bvíthet. A belépjegyes rendezvények mérlegét mellékletben foglaltam össze. Jól látható, hogy mindkét esetben valamennyi erfeszítésünk ellenére is negatív a mérleg. Azonban kiemelném, hogy bels tartalékainkból tudtuk kompenzálni a kies anyagi részt, mindössze elirányzat módosítást kértünk és kaptunk az elz képvisel- testülettl, és természetesen az ezt követ idszakban rendkívül takarékos mködtetést biztosítottunk. 6

7 A 2009-es évi belépjegyes program jó eredményén felbuzdulva bíztunk idén is a jó bevételekben, de sajnos az idei nyár több tekintetben sem hozta a tavalyi eredményeket a turizmus egy ágazatában sem. Valószínleg ez az oka a negatív zárásnak, valamint meg kell említenünk, hogy a marketing lehetségek- hirdetési lehetségek- közül is csak az ingyenes megjelenésekre van lehetségünk, mely nagyrendezvények esetén az óriásplakátok és országos médiák világában kevésnek bizonyul. Összességében is nagyon kevés és nagyon rossz minségek a hirdettáblák településünk egész területén, és a Városgondnokság sokszori kérésünk ellenére sem segített ezen a helyzeten. A Honvédüdülre számíthattunk idén is az utcai hirdeteszközök elkészítésében, csakúgy, mint tavaly. Azt gondolom, hogy a nyári idszak összegzéseként leszögezhetjük, hogy az ingyenes programok bejáratódtak, ismertek, egyre vonzóbbak. Ötletekben, kreativitásban nem szenvedünk hiányt, ám a mai versenyhelyzetben ez már kevésnek bizonyul. Ha lépést akarunk tartani a környez településekkel, és nem akarjuk veszni hagyni az eddig elért eredményeket, jelents fejlesztésben kell gondolkodni a jövben infrastrukturális téren, valamint finanszírozás tekintetében is. A belépjegyes programokkal kapcsolatban a tapasztalások alapján kell kidolgozni majd a jöv év irányvonalait véleményem szerint. Az idei szezon értékelése szubjektív, de a véleményalkotáshoz az itt leírt adatok mind szorosan hozzátartoznak. Pályázati lehetségek hiányában, a belépjegyes programok negatív eredményét javarészt bels átcsoportosítással végrehajtva hoztuk azokat az eredményeket, melyet a korábbi években magasabb finanszírozási lehetségekkel a nyaralóközönség megszokhatott. Annak érdekében, hogy a megyei kiadványokban az ingyenes hirdetési lehetségeket ki tudjuk használni, kérem a tisztelt Képvisel- testületet, hogy a nagyrendezvények évi megrendezésével kapcsolatban nyilatkozni szíveskedjenek, hiszen december 1-je a hirdetési anyag leadási határideje. Az alábbi rendezvények tervezését, elfogadását javaslom: Tátorján fesztivál- június Balatoni Kapunyitó- július ; Akarattyai Napok- augusztus Lecsó fesztivál- augusztus 20. 7

8 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Intézményünk munkaer helyzete a következképpen alakul: KULTÚRA HÁZA: 1 f adminisztratív munkakört betölt - közalkalmazott 1 f takarítón- közalkalmazott KÖNYVTÁR: 1 f könyvtáros. közalkalmazott KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR: 1 f intézményvezet TÁJHÁZ: 1 f részmunkaids gondnok közalkalmazott TOURINFORM IRODA: 1 f irodavezet- közalkalmazott 1 f RÁT-os foglalkoztatott AKARATTYAI KÖZÖSSÉGI HÁZ: 1f részmunkaids közalkalmazott Összességében elmondható, hogy a feladatvállaláshoz mérten a létszámállományunk nagyon alacsony. Nincs közönségszervez, nincs népmvel, nincs hirdetésszervez, stb. Évek óta próbálunk összevonással minden feladatot ellátni, ugyanakkor évek óta felhívjuk fenntartóink figyelmét az ez irányú fejlesztésre is. Látni kell, hogy az elvárások megfogalmazásával együtt ezeket a szükséges igényeket is figyelembe kell venni. Szükséges lenne ahogy a koncepcióban is megfogalmaztuk- legalább egy f népmvelvel bvíteni a létszámkeretet, s az ifjúság közmveldéshez szoktatása is szakemberhez kötött foglalatosság. Kollégáimmal kapcsolatban szükségesnek kívánom megjegyezni, hogy maximális hivatástudattal és szakmaszeretettel végzik napi munkájukat, sokszor ern felüli teljesítéssel. 8

9 4. INFRASTRUKTURÁLIS HELYZETKÉP A könyvtár épületében a Közkincs pályázatnak köszönheten megtörtént a felújítás, a bels terek rendben vannak. A könyvtár udvara igényel odafigyelést, mert a fák kivágásával még balesetveszélyesebb az udvar a meredek árok miatt. Az iskola közelsége miatt sok gyermek használja a könyvtárat és annak kertjét is, ahol a felügyeletük nem biztosított. A Tájházban megvalósult a riasztóberendezés létesítése, s egy új, többfunkciós tárlót készíttettünk. A jöv évre tervezzük, hogy három nyelv tájékoztató hanganyagot készítünk majd a látogatók részére. A Tájház alkotómhellyel történ bvítése cím pályázattal 15 M -os felújítási projekt fejezdött be, mellyel jelents felújítások történnek a Tájház épületében, megvalósult az alkotómhely kialakítása. Szükséges azonban itt is megjegyezni, hogy anyagi lehetségek nélkül nem tudjuk az alkotómhelyt mködtetni. Szükséges továbbá annak átvizsgálása, hogy a funkciónak megfelele az épületrész nyitottsága, a szigetelés hiánya. Továbbra is nagy szükségét érzem a két ingatlan udvarrészén fedett tároló kialakításának, ez esetben a fészer szintén közösségi színtér lehet. Ezek lennének a Tájház fejldésének irányvonalai. Több összejövetelen részt vettünk, ahol mindannyiszor megersödött bennünk, hogy az alapok rendben vannak, de most a mködtetésre kell nagy hangsúlyt fektetnünk. A Kultúra Háza épülete is jelents felújításra szorul változatlanul. A legszükségesebb fejlesztéseket, felújításokat a koncepciós javaslatainkban megfogalmaztuk, sajnos az idei évben nem valósultak meg, csupán a bejárati ajtó cseréjére kerül sor a következ hetekben. A nyári rendezvények helyszínei közül Akarattyán lényeges elrelépést jelentett a körszínpad és a vizesblokk megépítése. Komfortosabb, elegánsabb helyszínné vált és jelents mértékben csökkenti a programok költségeit. A Közösségi Ház bels tereit civil összefogással szépítettük, tettük barátságosabbá, méltóbbá. A Széchenyi parkban nem változtak lehetségeink. Gondot jelent a színpadfedés, valamint a vizesblokk, illetve a világítás hiánya. A legjobb helyszín azonban fekvése miatt, így ezeknek a hiányosságoknak a megoldása nagyon szükséges! 9

10 5. INTÉZMÉNYRÉSZEK ÖSSZEFOGLALÓI TÁJHÁZ: A következ kiállításokat valósítottuk meg ebben az évben: Régészeti leletek kiállítása; Geológiai leletek; Magyarország története képekben; Széchenyi István emlékére; Mesterségek dicsérete; Sipcz János fotói; Kenese között; Egyszer volt egy Sirály; Szlmvelés eszközei; Képek 1956-ról. A kiállítások, az ahhoz kapcsolódó programok, valamint a helytörténeti gyjtemény vonzza a közönséget. Azonban a látogatószám alacsonyabb, mint a korábbi években. Bármennyire is furcsán hangzik, anyagi okai is vannak, valamint megszntek a gyermeküdülk, nem mködnek a környéken erdei iskolák, táborok. Az üdülkbl a felntt látogatók száma ne túl magas. A környékbeli iskolások a mi iskolásainkkal együtt egy évben egyszer látogatják a tájházat, de összességében több látogatót várnánk. A reklámra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jövben. Ez évi látogatószám: 700 f. A tájházi programokon való részvétel viszont kiemelked minden esetben. A látogatókat Vér László gondnokunk szakszer tárlatvezetéssel fogadja. Szakfelügyeleti vizsgálat is történt ebben az évben, a jelentés még nem érkezett meg. Felhívták a figyelmet arra, hogy a leltározást online módon kell végezni, valamint muzeológus szakember foglalkoztatása szükséges akár oly módon is, hogy a környez településekkel közösen. A közüzemi díjak közül a ftésre sok fordítódik, elssorban a mosdóban a korszertlen konvektoros rendszer miatt. A villámhárító szakszertlen kiépítése miatt az sz folyamán a szabad kéményes konyhában beázás történt. A helyreállítás a hivatal szakembereivel folyamatban van. KÖNYVTÁR: A könyvtár alapfeladatai és általános szolgáltatásai: Könyv-, és folyóirat-kölcsönzés, helyben olvasás, témafigyelés, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép-, és internet használat, fénymásolás, nyomtatás, zenehallgatás, filmek, DVD, társasjátékok, kézikönyvek, szótárak, lexikonok helyben használata. Ez évben is igyekeztünk figyelembe venni a kedveztlen gazdasági helyzet miatti megszorításokat és a lehetségekhez mérten megpróbáltunk a költségkímélés eszközeivel élni. November közepéig a beiratkozott olvasók száma ebben az évben 445 f. Állománybvítés: A könyvtári dokumentumállomány fejlesztésére kevesebb összeget tudtunk fordítani. A folyóiratok és könyvek vásárlásánál és a könyvtári rendezvények tervezésénél az eddigiekhez képest sokkal visszafogottabban kellett gazdálkodnunk. Tiszteletben tartva a képvisel -testület kérését, csökkentettük ezekre szánt kiadásainkat. Könyvek, folyóiratok vásárlása tekintetében nem tudtuk tartani a megszokott szintet, ami az olvasók megtartása és új beiratkozók vonzása miatt nem volt szerencsés. Ezek ténye sajnos az összefoglaló szakfelügyeleti jelentésben is nyomon követhet. Ennek ellenére igyekeztünk lehetség szerint minél több új dokumentumot juttatni akarattyai fiók-könyvtárunknak is, amit az ottani növekv olvasószám indokolt. Könyvtári rendezvények: 10

11 Közremködés a Közmveldési Intézmény valamennyi rendezvényein. Január: A Magyar Kultúra Napja alkalmából a hagyományos könyvkiállítás. Február: Március- az akarattyai fiókkönyvtár felújítása, rendbetétele. Április: A Magyar Költészet Napja alkalmából verseskönyv kiállítás az olvasóteremben. Május- Játékos mesedéleltt- sorozat és rajzverseny ovisoknak. Ezoterikus Klub eladásai. Június- A Kék Szalag Vitorlásverseny óriásfotóiból készült kiállítás.megnyitotta a Vitorlás Szövetség elnöke. Használt és leselejtezett könyvek kiárusítása. Július 17. A Pálffy István egy kis hazai cím sorozatában megjelent Balatonkenese-Akarattya a Balaton Keleti kapuja c. könyv dedikálással egybekötött bemutatója Moderátor: Balla Emke újságíró.közremködött: Pálffy István (sorozatszerz), Szcs Anikó (fotók), Györgydeákné Takács Hajnalka (szövegíró), valamint Meskó Bánk (felolvasás) és Sipos Csaba (marimba). Július 31. Faludy György költ születésének 100. évfordulója tiszteletére Földes László Hobó emlékmsora Ballada a senki fiáról címmel. Augusztus 6. Balatoni hangulatok címmel Szcs Anikó újságíró Balatonakarattyán és Balatonkenesén készült fotóinak kiállítása. Megnyitotta: Dr. Hajagos Árpád. Zongorán közremködött: id.varnusz Xavér zongoramvész. Varnus Xaver világhír orgonamvész hagyományos kenesei orgonahangversenye után, a könyvtár udvarán 9. alkalommal a fáklyafényes közönségtalálkozón minden eddiginél nagyobb tömeg fogadta a két elismert mvészt, apát és fiát. Szeptember hónapban folyamatosan: Óvodások és általános iskolások fogadása könyvtári bemutató foglalkozásokon. Iskolásoknak új, több fordulós olvasópályázat indítása. Október, november: Könyvtári amnesztia a Könyvtári Hetek ideje alatt, amikor ingyenes beiratkozással és internet használattal álltunk az olvasók rendelkezésére. Decemberben várható: Karácsony a könyvtárban - rajzverseny gyerekeknek. Az általános iskolások olvasópályázatainak értékelése és díjazása. Karácsonyi könyvvásár. Év végi adatzárások, selejtezés, munkanapló, statisztika, egyéb adminisztratív teendk elvégzése az átfogó könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat értékelésének, javaslatainak szem eltt tartásával. AKARATTYA FIÓKKÖNYVTÁR: Az akarattyai fiókkönyvtár olvasóinak száma :196 f. Január: A könyvtár bels felújításának felmérése, megtervezése, selejtezés elkészítése. Február, március, április, május: A becsületkasszás pótszilveszteri mulatság bevételébl megtörtént a könyvtár kifestése. A költségek csökkentése miatt a Közmveldési Intézmény és Könyvtár dolgozóinak segítségével végeztük el a bútorok lakkozását, javítását, függönyök cseréjét, polcok készítését, új növények vásárlását. A fizikailag és tartalmilag elavult dokumentumok selejtezése során az állományból kivont könyveket olcsón kiárusítottuk, új könyvekkel és folyóiratokkal bvítettük a készletet, így májusra tiszta, felújított könyvtárral vártuk az olvasókat. Július : 100 éves a vasút címmel kiállítást rendeztünk. Július 15- augusztus 9.: Tevely Erzsébet balatonakarattyai amatr fest kiállítása. Július 21. Keresztrejtvényfejt verseny. Augusztus 13- szeptember 17.: Sorger Babucs Erzsébet festmvész kiállítása. Heti rendszerességgel:kézmves szakkör, nyugdíjas klub, árubemutatók, vásárok, ni torna. Feladatok: 11

12 Ismét a legfbb feladat a könyvtári adatbázis cseréje. A DOS alapú (nem internet alapú), kezdetleges Isis rendszer idejétmúlt, nem kompatibilis, kevés tudású, alacsony alkalmazási lehetséggel bíró, elavult. Eddigi 10 éves használata során is sok gond merült fel. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár módszertani szakreferense és a szeptember 16-án lezajlott könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat javaslata alapján egy új, internet-alapú, integrált könyvtári rendszer, adatbázis (Szikla) használata lenne szükséges a városivá vált könyvtárnak, ami az egyik legkorszerbb, jól használható és mködtethet, modulokból felépített, több alkalmazásra is megfelel (leltározás, beiratkozott olvasók, valamint a dokumentumállomány nyilvántartása, katalogizálás, statisztika, selejtezés stb.) A színvonalas, minségi munka és az olvasóközönség maximális kiszolgálása megköveteli ezt. Az adatrögzítéshez, az új rendszer átállításához és bevezetéséhez, a rendszer minél több funkciójának mielbbi létrehozásához (vonalkódozás, adatok pontosítása, hiányzó elemek bevitele, átemelése) szükség lenne egy számítógéphez legalább felhasználói szinten ért akár közhasznú munkaer beállítására. Szeretnénk a 2011-es koncepcióban nagyobb hangsúlyt fektetni az akarattyai könyvtár és közösségi ház további fejlesztésére is. TOURINFORM IRODA: A balatonkenesei Tourinform iroda, mely egy 150 fs országos hálózat tagjaként információs és területi marketingfeladatokat lát el immár 13 éve a Balatonkenese, Balatonakarattya, Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Litér, Öskü, Hajmáskér, Sóly, Várpalota, Pétfürd, Vilonya adatgyjt területen mködik. Az irodavezet11 éve áll az iroda élén, s alapító tagja az országos Tourinform Szövetségnek, melynek második ciklusában tölti be Balaton régiós elnöki posztját is. Az idei évben országos szinten elször fordult el, hogy az országosan mért adatok alapján a belföldi turizmus ha csak egy kevéssel is- megelzte a beutaztató turizmus generálta számokat. A Balaton régiónkban is megfigyelhet, hogy a turistaérkezések aránya eltolódott a belföldrl érkez vendégek felé, az arány a külföldiekhez viszonyítva százalékos arányban már mintegy 65:35, az éves adatokat tekintve. A nyári hónapokra vetítve természetesen nem ennyire markáns a belföldi adat, azok a hónapok kiegyenlítettebbek. A magyar vendégek túlnyomó többségénél még továbbra is az üdülési csekk a f fizeteszköz, a kereslet fként az elzetes megkeresésekben és a személyes érdekldések során is a mindenre kiterjed csomagajánlatok, illetve azon fogadóterületek után, melyek széles program-, s élménykínálattal rendelkeznek. Folyamatosan n az igény a vízi turizmus szinte minden fajtája és a kerékpáros turizmus iránt. A kerékpáros térkép volt az egyik legkeresettebb kiadvány idén a saját városmarketing kiadványaink mellett. A vendégek amellett, hogy igen ár érzékenyek a magas színvonalat, s a széleskör szolgáltatásokat keresik. Az idei év sajnos hen bizonyította, hogy ha elromlik az id, olyan programokat és szabadids lehetségeket kell biztosítani akár hosszútávon-, amivel több napig tartalmasan kikapcsolódhat a vendég, különben a foglalás lejárata eltt hazavagy továbbutazik 12

13 Irodánk idén is részt vett országunk legnagyobb idegenforgalmi bemutatóján az Utazás nemzetközi turisztikai kiállítás és vásáron a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság standján. Önkormányzatunk és a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület jóvoltából pedig, még további négy jelent s vidéki turisztikai vásáron Európa Kulturális F városában -Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Veszprémben -is képviselhettük a városunk és irodai kistérségünk kínálatát. Színes, informatív településmarketing anyaggal készültünk a tavaszi turisztikai vásári szezonra és természetesen az idei nyárra. A kiállításokra elkészült a látnivalókat bemutató Városi séta és a Kisokos füzetünk, májusban és június végén pedig megjelent sorozatunk további két darabja a Tátorján tanösvény és a Programajánló is ben is a széles külföldi vendégösszetételhez alkalmazkodtunk, ezért az MT. ZRt. kiadványkészletéb l a lehet ség szerint szinte minden nyelven elérhet k voltak nálunk a f várost, a Balatont, s országunkat bemutató kiadványok. A több éves gyakorlatnak megfelel en 2010-ben is irodánk végezte a városban a turista strandjegy kiadást, valamely befizet bizonylat (utalásról szóló igazolás, postai csekk..) ellenében irodánk közel darab turista strandjegyet osztott ki a nyár folyamán. A jegykiadást határozat alapján július 1-t l - augusztus 31-ig végeztük, minden egyes itt töltött vendégéjszaka után egy turista strandjegy járt. Az általunk kiadott jegyek: Balatonkenese: Balatonakarattya: Összesen: dbhagyományainkhoz híven idén is minden városi nagyrendezvényen ott voltunk, illetve a f iroda mellett két információs irodát üzemeltettünk a turisztikailag frekventált csomópontokon nagy sikerrel és forgalommal. A három iroda együttes, személyes forgalma a júniustól - szeptemberig tartó id szakban meghaladta a f t. Költségvetésünkhöz mintegy saját bevétellel (hirdetési díj, értékesítés) járultunk hozzá. Júniusban városunkban, Balatonkenesén rendezték meg az Erste Private Banking Dragon Európabajnokságot (azt megel z en az országos bajnokságot is) a Magyar Dragon Szövetség szervezésében. A hajós rendezvény nyitónapjára irodánk információs sátorral kitelepült. Irodánk tevékenyen részt vesz minden a településünket turisztikailag érint kezdeményezésben - pályázatírás, koordináció, turista strandjegy kiadás, tanösvény túrák, nyomtatott és digitális településmarketing, TDM munka, testvérvárosi kapcsolatok..stb-, amit napi munkánk mellett idén is ellátunk. A Magyar Turizmus Zrt. marketingkoncepciója értelmében 2011 az Egészségturizmus Éve lesz, ehhez kapcsolódva számos rendezvény zajlik majd régiónban, melyhez szeretnénk saját marketingmunkánkat és eszközeinket társítani. 13

14 6. KISTÉRSÉGI EGYÜTTMKÖDÉS A kistérség elssorban nem területfejlesztési, statisztikai egység, hanem identitás, kultúra, hagyomány. Ennek értelmében a kistérségi gondolkodást tevékenységünk területén a Balatoni Kapunyitó kapcsán indítottuk el, melynek keretein belül idén továbbfolytatódott az együttmködés. A hagyományokhoz híven a Kapunyitó els napján a kistérség mvészeti csoportjai találkoztak, s adtak színvonalas msort. Idén nem tudtunk részt venni közös pályázaton. Hatékonyan mködik a Közkincs- Kistérségi Kulturális Kerekasztal, mely szakmai szervezetté alakult, s melynek egyik eredményeképpen ismét elkészült a Tájoló cím kiadvány. Összefoglalja a kistérségi rendezvényeket, s kiemeli a Kapunyitót, mint egyetlen kistérségi együttmködéssel megvalósuló rendezvénysorozatot. 7. KULTURÁLIS KONCEPCIÓ hoz javaslataink: a. Rendezvényterv összeállításának, elfogadásának idpontja: naptári év novembere/ decembere. (Annak érdekében, hogy minél korábban hirdethetek legyenek a turisztikai vonzervel bíró programok.) b. Széchenyi park infrastrukturális fejlesztése / bejárórész rendbetétele, csatorna- és vízhálózat kialakítása, vásáros faházak, vizesblokk/ c. Szabadtéri színpad deszkázatának felújítása, fedés kialakítása d. Pénzügyi erforrások biztosítása a mvészeti csoportok mködtetéséhez. e. Humánerforrás biztosítása az ifjúsági korosztály részére programok, közösségépít tevékenységek kidolgozására. Ifjúsági klub létrehozása. f. Pályázati alap létrehozása kulturális célú pályázatokhoz. Fejlesztési irányok meghatározása. g. Épített környezet kultúrájának nyomon követése, fejlesztése. h. Elsdleges: Kultúra ház felújítása. i. A településen él és alkotó mvészek támogatására pénzügyi alap létrehozása. Pályáztatás. j. A település történetét bemutató kiadvány, könyv megjelentetése. k. Kommunikációs stratégia / Öböl Tv, települési honlap/ l. Ajándéktárgyak, emléktárgyak / kenesei emblémákkal/ 14

PÁPA VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Hercz Ágnes Budapest 1999. április 1/52 TARTALOMJEGYZÉK 1 ELZMÉNYEK 4 2 PÁPA VÁROS BEMUTATÁSA 5 2.1 Turisztikai vonzerk 5 2.1.1 Múzeumok, gyjtemények, kiállítások

Részletesebben

!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4

!#$ %& ' () * +, -. & //*0, 4 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2010 1 ÜRES OLDAL 2 3 !"#$%"&'() *+, -.& /"/*0, 4 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS L. Dürg Brigitta: A Könyvtári minségfejlesztés

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor XXX. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. október Meghívó Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf) 17 órakor MEGEMLÉKEZÉST tartunk a 48-as emlékmnél Idén a cserkészcsapat

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Átszervezés után a megyei könyvtárban

Átszervezés után a megyei könyvtárban A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM Mottó: A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektl való megszabadulásban John Maynard Keynes közgazdász A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓJA Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2012. évi beszámolója és a 2013. évi munkaterve Szerencs, 2012. február Készítette: Csider Andor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Beszámoló az intézményegységek

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről és a 2015. évi munkatervről

a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről és a 2015. évi munkatervről Művelődési Ház és Könyvtár 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. E-mail: muvhaz@kunfeherto.hu WEB: www.muvhaz.kunfeherto.hu Tel.: +36 (77) 407-065 B e s z á m o l ó a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Baks Község Integrált Foglalkoztatási Stratégiája

Baks Község Integrált Foglalkoztatási Stratégiája Baks Község Integrált Foglalkoztatási Stratégiája -1- 1 TARTALOM I. BEVEZETÉS... 3 2 HELYZETELEMZÉS... 5 2.1 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5 2.2 DEMOGRÁFIA... 5 2.3 INTÉZMÉNYRENDSZER, ELLÁTOTTSÁG, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben