A KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRL"

Átírás

1 A KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: GYRFI KÁROLYNÉ INTÉZMÉNYVEZET 1

2 Közmveldési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/ BEVEZET A közmveldés a kimvelt emberfk, a tudásalapú társadalom, a gazdasági fejldés, az esélyegyenlség és a tolerancia szolgálatában. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képvisel- Testület! évi tevékenységünk elemzése eltt szeretnénk képet adni röviden a közmveldés mai helyzetérl általánosságban. Intézményünk is az alább megfogalmazottak alapján mködik. A közmveldési tevékenységgel kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés, hogy kötelez vagy önként vállalt feladata-e az önkormányzatnak. A közmveldésrl szóló évi CXL. törvény így fogalmaz: A közmveldés feltételeinek biztosítása alapveten az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A települési önkormányzat kötelez feladata a helyi közmveldési tevékenység támogatása. Ennek megfelelen a törvényi felhatalmazás alapján-, az önkormányzat helyi közmveldési rendeletében a következ áll: Balatonkenese Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közmveldéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közmveldési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közmveldést olyan értékhordozó tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vev intézmények és szervezetek támogatását. Az önkormányzat kiemelt prioritást biztosít: - a meglév intézményrendszer fenntartásának, illetve továbbfejlesztésének, a hagyományrzésnek, hagyományápolásnak, a térségi szerepvállalás ersítésének. Célunk és feladatunk tehát, hogy a rendeletben megfogalmazottak szerint mködjön intézményünk. A mködtetés színvonalát szakmai tudásunk legjavával, hivatástudattal igyekszünk biztosítani, mértékét, a lehetségeket pedig minden évben a költségvetés által biztosított keretek határozzák meg. A közmveldés mai, elre mutató célrendszerét kiválóan jellemzi a következ néhány gondolat, összefoglalja tevékenységeink jelents részét: A cél a helyi büszkeség és kötdés ersítése a kultúra révén. A sajátosságok, vonzerk minél plasztikusabb kibontása, mely népesség- megtartó, beruházásösztönz és turistacsábító hatással jár. 2

3 A kultúra nem csak a szabadid eltöltését gazdagítja, hanem a kincstárat is; a kultúra növekv jelentség erforrás. Jól megválasztott kulturális fejlesztések elsrangú gazdaságélénkít lépéseknek bizonyulnak. (Magyar Kulturális Stratégia) Különösen fontos ez idén is, hiszen véleményem szerint - a tapasztalatok alapján-, hozzá kell kezdeni a kulturális koncepció kidolgozásához, mely maghatározhatja a következ évek fejlesztési elképzeléseit. A haladáshoz természetesen sokat kell befektetni, nem kifejezetten csak anyagi javakra gondolok, hiszen a szellemi tényezk összeadására ugyanúgy szükség lenne, valamint a széleskör együttmködésre is. A kulturális finanszírozás az elkövetkezend években minden bizonnyal nem az állami támogatások növekedésében található meg. Érezheten környezetünkben- Balaton- parti jellegünknél fogva- folyamatosan n a fesztiválturizmus jelentsége. Földrajzi adottságaink, a kistérségben elfoglalt helyünk sok lehetséget rejt magában. Mindemellett ugyanakkor kiemelt feladatként jelentkezik a kulturális terület által biztosítható, az egyének, civil szervezetek számára nélkülözhetetlen biztonság, a kulturális otthonosság élménye. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közmveldési szakszerség igényét. Ez az igény támaszt kötelezettségeket a közmveldés területén dolgozók, illetve a fenntartók részére. A közmveldési intézményeknek ma különösen az a szerepük, hogy a lakosság széles körének nyújtsák a kultúra, a társas, közösségi mveldés, a kulturált társas együttlét szükségességét. A helyi társadalom dinamikájának pontos jelzje a közmveldés gyakorlatában megvalósuló közösségi aktivitás. Szeretnénk még inkább ersíteni szerepünket a helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet szervezésében, a helyi igények szakszer feltárásában és kielégítésében. A közmveldési tevékenységekben továbbra is dönt az önkifejezés, a kreativitás és a néphagyomány ápolása. Bizonyosság továbbá az is, hogy azok a kulturális attrakciók hoznak igazán tartós eredményt, amelyek közös alkotásra, partnerkapcsolatokra, kooperatív projektekre épülnek. Mindezeket azért tartottam fontosnak kiemelni- és még hosszasan lehetne folytatni a prioritások megfogalmazását-, mert fontos az elemzés, fontos a hiányosságok és adósságok számbavétele, és e szerinti továbbhaladás. 3

4 2. HELYZETKÉP Intézményrészeink között napi, jól mköd, hatékony kapcsolat, együttmködés áll fenn a tevékenység sikeres ellátása érdekében Egymásra épülnek, vagy egymást ersítik a különböz feladatkörök. Az elmúlt évek önkormányzati finanszírozására az állandóság jellemz, a sarokszámok alig- alig változtak. Pályázati támogatással tudtunk jelents eredményeket elérni az elz években. Idén azonban elmaradtak a pályázati lehetségek. Ebben az évben intézményünk összköltségvetése: Sajátos szervezeti formánk a következképpen alakul, s a os összköltségvetés oszlik meg az intézményrészek között. Közmveldési Intézmény és Könyvtár Kultúra Háza Könyvtár Tájház Tourinform Iroda A dologi kiadások között a nagyobb tételek a következk: Reklám- és propaganda keret: Könyvtári könyvállomány fejlesztésre, folyóiratok beszerzésére fordítható: Rendezvénykeret: Balatonkenesei Hírlapra fordítható összeg: Akarattyai Közösségi Ház ---- Összehasonlítva a 2009-es adatokkal: Reklám- és propaganda keret: Könyvtári könyvállomány fejlesztésre, folyóiratok beszerzésére fordítható: Rendezvénykeret: , mely összeghez pályázati összeg érkezett Balatonkenesei Hírlapra fordítható összeg: Látható, hogy ezen kiadásokra 2010-ben állt rendelkezésre, az elz évben pedig:

5 Sajátos- Balaton- parti- helyzetünknél fogva tevékenységünk két jelents részbl áll: Egyrészt meg kell felelni az állandó lakosság igényeinek az sztl tavaszig tartó idszakban, a közösségteremtés, közösségfejlesztés szükségességét szem eltt tartva, s természetesen a kultúrához és a szabadid eltöltéséhez a lehetségek minél szélesebb tárházát biztosítani. Feladatunk a község civil szervezeteinek, mvészeti csoportjainak támogatása, munkájuk, tevékenységeik segítése, támogatása. Rendszeresen együttmködünk a Pilinszky János Irodalmi Színpaddal, a NABE-val, nyugdíjas klubokkal, és egyéb civil szervezetekkel, akik vállalnak közmveldési szerepet. A mvészeti csoportjaink közül kiemelked jelentség a Szivárvány Népdalkör szerepe. A gyermekek részére balett oktatást szervezünk, és reményeink szerint hamarosan beindulhat egy mazsorett csoport mködése is. Hastánctanfolyam, kondicionáló torna, varró szakkör színesíti még a lehetségeket. Nagy szükség lenne a néphagyományok ápolására, néptánc csoport létrehozására, vagy kórus megvalósítására. Több ízben történt már kezdeményezés ez irányban. A civil szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, együttmködve igyekszünk úrrá a nehézségeken. Koordináló, támogató szerepet vállalunk rendezvényeik szervezésében. A gyermekek szabadidejének eltöltéséhez az alapfeltételek biztosítottak a Kultúra Házában, illetve a könyvtárakban. De szükség lenne a tárgyi feltételek javítására, valamint szabadid szervez foglalkoztatására. Saját ernkbl nem tudunk szakkört létrehozni, szakkkörvezeti díj- bármennyire is minimális volt korábban-évek óta nem áll rendelkezésre. Törekszünk az esélyegyenltlenség megszntetésére (könyvek, játékok, internet, sztárokkal, mvészekkel való találkozások, stb). Igyekszünk, hogy kell egy hely a gyerekeknek, a fiataloknak, nyugdíjasoknak, mindazoknak, akik keresik a társas összejöveteleket, mert hisznek a közösség megtartó erejében. A jövbeni tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a Kultúra Háza jelents felújításra szorul, illetve koncepcionális kérdés, hogy megvalósul-e belátható idn belül a hn áhított új épület a polgármesteri hivatal eltti téren a korábbi terveknek megfelelen. Tevékenységünk másik fontos része a nyári rendezvényekkel kapcsolatos. A település turisztikai vonzerejét hivatottak növelni, hozzájárulva jelents mértékben a településmarketinghez is. A nyári rendezvények szerepe a település turisztikai vonzereje szempontjából jelents. A takarékosságos mködtetés mellett is úgy érzem, hogy fontosak azok a lehetségek, melyek a korai szezonkezdettel, vagy szezonhosszabbító jelleggel, illetve a fszezonban különleges vonzervel bírnak. A kulturális turizmus mindenütt felfelé ível, ahol fontosnak, megélhetési forrásnak tekintik a földrajzi adottságokból ered elnyöket. Reklám- propaganda tevékenységünk nyomán, a kialakult kapcsolatrendszernek köszönheten lassan már nyugodt szívvel elmondható, hogy országos híre van a rendezvényeknek, vonzzák a közönséget, ezzel együtt a felelsségünk is egyre nagyobb. A szervezés- lebonyolítás körülményei, a lehetségek nem változnak évek óta! Kitn helyszín a Széchenyi park, de nyomasztóan hiányoznak a kiszolgáló helyiségek, a közvilágítás, a színpadfedés. Akarattyán a Rákóczi park körülményei ideálisak, de be kell látnunk, hogy a kenesei programok látogatottabbak. 5

6 A közmveldés valamennyi ága, a rendezvények is szubjektíven megítélhetk. A programokon résztvevket több befolyás érheti. Az a szerencsés és eredményes, ha a kulturális produktum hagy maradandó élményt, hozzájárulva az egyén önmegvalósításához, nem pedig a járulékos tapasztalások (wc, sár, hideg, halk vagy hangos technika stb.). Az idén néhány esetben nézszám- rekord dlt meg az ingyenes rendezvények tekintetében. Jóles érzéssel nyugtáztuk a sok- sok érdekldést, az aktív részvételt a közönség részérl. Sok visszajelzés érkezik hozzánk, illetve az elzetes érdekldésekbl is arra a következtetésre lehet jutni, hogy emblematikus, sajátos rendezvényeink vonzzák a közönséget. Kis mértékben a helyi lakosokat, nagyobb mértékben a nyaralóközönséget. A rendezvénykeret, melyet a költségvetés biztosított, jelentsen nem változott az elz évekhez képest, az árak azonban jelentsen emelkedtek. Idén nagyon hiányoztak a pályázati lehetségek. Tulajdonképpen a rendezvénykeretet nem módosítottuk, pedig az elz oldalon feltárt összehasonlításból kitnik, hogy jelentsen kevesebb összegbl kellett gazdálkodnunk. A rendezvénykeretbl nemcsak a mvészeti produkciókat finanszírozzuk, hanem minden járulékos kiadást is ebbl fedezünk. Úgy mint pl. színpad, fedés, wc-k biztosítása a helyszíneken, kell színvonalú fény- és hangtechnika biztosítása, stb. Az egyes programokra fordítható összegek tehát mindezeket tartalmazzák, kérem, így értékeljék, mire elegend pl a több ezreknek élményt adó Lecsó fesztivál esetében. Kiemelném a rendezvényekhez szorosan tartozó reklámköltségeket is. Az a célunk, hogy legyenek a szórólapok, programfüzetek informatívak, hívogatóak, lehetség szerint színesek. Hiszen versenyhelyzet van, minden település nyújt kulturálódási, szórakozási lehetséget, a figyelemfelhívásnak óriási szerepe van. Minden kultúrát használó szívesebben vesz a kezébe jó ízléssel megalkotott szórólapot, ez hozza meg a kedvet a programon való részvételhez. Az a cél, hogy a turisták ne másutt találják meg mindazt, amire igényük van, mert valószínleg akkor ott is maradnak a pozitív gazdaságossági tényezkkel együtt. Az idei évben kísérlet történt belépjegyes programok lebonyolítására is abban a reményben, hogy pozitív eredmény esetén az szi kínálat bvíthet. A belépjegyes rendezvények mérlegét mellékletben foglaltam össze. Jól látható, hogy mindkét esetben valamennyi erfeszítésünk ellenére is negatív a mérleg. Azonban kiemelném, hogy bels tartalékainkból tudtuk kompenzálni a kies anyagi részt, mindössze elirányzat módosítást kértünk és kaptunk az elz képvisel- testülettl, és természetesen az ezt követ idszakban rendkívül takarékos mködtetést biztosítottunk. 6

7 A 2009-es évi belépjegyes program jó eredményén felbuzdulva bíztunk idén is a jó bevételekben, de sajnos az idei nyár több tekintetben sem hozta a tavalyi eredményeket a turizmus egy ágazatában sem. Valószínleg ez az oka a negatív zárásnak, valamint meg kell említenünk, hogy a marketing lehetségek- hirdetési lehetségek- közül is csak az ingyenes megjelenésekre van lehetségünk, mely nagyrendezvények esetén az óriásplakátok és országos médiák világában kevésnek bizonyul. Összességében is nagyon kevés és nagyon rossz minségek a hirdettáblák településünk egész területén, és a Városgondnokság sokszori kérésünk ellenére sem segített ezen a helyzeten. A Honvédüdülre számíthattunk idén is az utcai hirdeteszközök elkészítésében, csakúgy, mint tavaly. Azt gondolom, hogy a nyári idszak összegzéseként leszögezhetjük, hogy az ingyenes programok bejáratódtak, ismertek, egyre vonzóbbak. Ötletekben, kreativitásban nem szenvedünk hiányt, ám a mai versenyhelyzetben ez már kevésnek bizonyul. Ha lépést akarunk tartani a környez településekkel, és nem akarjuk veszni hagyni az eddig elért eredményeket, jelents fejlesztésben kell gondolkodni a jövben infrastrukturális téren, valamint finanszírozás tekintetében is. A belépjegyes programokkal kapcsolatban a tapasztalások alapján kell kidolgozni majd a jöv év irányvonalait véleményem szerint. Az idei szezon értékelése szubjektív, de a véleményalkotáshoz az itt leírt adatok mind szorosan hozzátartoznak. Pályázati lehetségek hiányában, a belépjegyes programok negatív eredményét javarészt bels átcsoportosítással végrehajtva hoztuk azokat az eredményeket, melyet a korábbi években magasabb finanszírozási lehetségekkel a nyaralóközönség megszokhatott. Annak érdekében, hogy a megyei kiadványokban az ingyenes hirdetési lehetségeket ki tudjuk használni, kérem a tisztelt Képvisel- testületet, hogy a nagyrendezvények évi megrendezésével kapcsolatban nyilatkozni szíveskedjenek, hiszen december 1-je a hirdetési anyag leadási határideje. Az alábbi rendezvények tervezését, elfogadását javaslom: Tátorján fesztivál- június Balatoni Kapunyitó- július ; Akarattyai Napok- augusztus Lecsó fesztivál- augusztus 20. 7

8 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Intézményünk munkaer helyzete a következképpen alakul: KULTÚRA HÁZA: 1 f adminisztratív munkakört betölt - közalkalmazott 1 f takarítón- közalkalmazott KÖNYVTÁR: 1 f könyvtáros. közalkalmazott KÖZMVELDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR: 1 f intézményvezet TÁJHÁZ: 1 f részmunkaids gondnok közalkalmazott TOURINFORM IRODA: 1 f irodavezet- közalkalmazott 1 f RÁT-os foglalkoztatott AKARATTYAI KÖZÖSSÉGI HÁZ: 1f részmunkaids közalkalmazott Összességében elmondható, hogy a feladatvállaláshoz mérten a létszámállományunk nagyon alacsony. Nincs közönségszervez, nincs népmvel, nincs hirdetésszervez, stb. Évek óta próbálunk összevonással minden feladatot ellátni, ugyanakkor évek óta felhívjuk fenntartóink figyelmét az ez irányú fejlesztésre is. Látni kell, hogy az elvárások megfogalmazásával együtt ezeket a szükséges igényeket is figyelembe kell venni. Szükséges lenne ahogy a koncepcióban is megfogalmaztuk- legalább egy f népmvelvel bvíteni a létszámkeretet, s az ifjúság közmveldéshez szoktatása is szakemberhez kötött foglalatosság. Kollégáimmal kapcsolatban szükségesnek kívánom megjegyezni, hogy maximális hivatástudattal és szakmaszeretettel végzik napi munkájukat, sokszor ern felüli teljesítéssel. 8

9 4. INFRASTRUKTURÁLIS HELYZETKÉP A könyvtár épületében a Közkincs pályázatnak köszönheten megtörtént a felújítás, a bels terek rendben vannak. A könyvtár udvara igényel odafigyelést, mert a fák kivágásával még balesetveszélyesebb az udvar a meredek árok miatt. Az iskola közelsége miatt sok gyermek használja a könyvtárat és annak kertjét is, ahol a felügyeletük nem biztosított. A Tájházban megvalósult a riasztóberendezés létesítése, s egy új, többfunkciós tárlót készíttettünk. A jöv évre tervezzük, hogy három nyelv tájékoztató hanganyagot készítünk majd a látogatók részére. A Tájház alkotómhellyel történ bvítése cím pályázattal 15 M -os felújítási projekt fejezdött be, mellyel jelents felújítások történnek a Tájház épületében, megvalósult az alkotómhely kialakítása. Szükséges azonban itt is megjegyezni, hogy anyagi lehetségek nélkül nem tudjuk az alkotómhelyt mködtetni. Szükséges továbbá annak átvizsgálása, hogy a funkciónak megfelele az épületrész nyitottsága, a szigetelés hiánya. Továbbra is nagy szükségét érzem a két ingatlan udvarrészén fedett tároló kialakításának, ez esetben a fészer szintén közösségi színtér lehet. Ezek lennének a Tájház fejldésének irányvonalai. Több összejövetelen részt vettünk, ahol mindannyiszor megersödött bennünk, hogy az alapok rendben vannak, de most a mködtetésre kell nagy hangsúlyt fektetnünk. A Kultúra Háza épülete is jelents felújításra szorul változatlanul. A legszükségesebb fejlesztéseket, felújításokat a koncepciós javaslatainkban megfogalmaztuk, sajnos az idei évben nem valósultak meg, csupán a bejárati ajtó cseréjére kerül sor a következ hetekben. A nyári rendezvények helyszínei közül Akarattyán lényeges elrelépést jelentett a körszínpad és a vizesblokk megépítése. Komfortosabb, elegánsabb helyszínné vált és jelents mértékben csökkenti a programok költségeit. A Közösségi Ház bels tereit civil összefogással szépítettük, tettük barátságosabbá, méltóbbá. A Széchenyi parkban nem változtak lehetségeink. Gondot jelent a színpadfedés, valamint a vizesblokk, illetve a világítás hiánya. A legjobb helyszín azonban fekvése miatt, így ezeknek a hiányosságoknak a megoldása nagyon szükséges! 9

10 5. INTÉZMÉNYRÉSZEK ÖSSZEFOGLALÓI TÁJHÁZ: A következ kiállításokat valósítottuk meg ebben az évben: Régészeti leletek kiállítása; Geológiai leletek; Magyarország története képekben; Széchenyi István emlékére; Mesterségek dicsérete; Sipcz János fotói; Kenese között; Egyszer volt egy Sirály; Szlmvelés eszközei; Képek 1956-ról. A kiállítások, az ahhoz kapcsolódó programok, valamint a helytörténeti gyjtemény vonzza a közönséget. Azonban a látogatószám alacsonyabb, mint a korábbi években. Bármennyire is furcsán hangzik, anyagi okai is vannak, valamint megszntek a gyermeküdülk, nem mködnek a környéken erdei iskolák, táborok. Az üdülkbl a felntt látogatók száma ne túl magas. A környékbeli iskolások a mi iskolásainkkal együtt egy évben egyszer látogatják a tájházat, de összességében több látogatót várnánk. A reklámra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jövben. Ez évi látogatószám: 700 f. A tájházi programokon való részvétel viszont kiemelked minden esetben. A látogatókat Vér László gondnokunk szakszer tárlatvezetéssel fogadja. Szakfelügyeleti vizsgálat is történt ebben az évben, a jelentés még nem érkezett meg. Felhívták a figyelmet arra, hogy a leltározást online módon kell végezni, valamint muzeológus szakember foglalkoztatása szükséges akár oly módon is, hogy a környez településekkel közösen. A közüzemi díjak közül a ftésre sok fordítódik, elssorban a mosdóban a korszertlen konvektoros rendszer miatt. A villámhárító szakszertlen kiépítése miatt az sz folyamán a szabad kéményes konyhában beázás történt. A helyreállítás a hivatal szakembereivel folyamatban van. KÖNYVTÁR: A könyvtár alapfeladatai és általános szolgáltatásai: Könyv-, és folyóirat-kölcsönzés, helyben olvasás, témafigyelés, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép-, és internet használat, fénymásolás, nyomtatás, zenehallgatás, filmek, DVD, társasjátékok, kézikönyvek, szótárak, lexikonok helyben használata. Ez évben is igyekeztünk figyelembe venni a kedveztlen gazdasági helyzet miatti megszorításokat és a lehetségekhez mérten megpróbáltunk a költségkímélés eszközeivel élni. November közepéig a beiratkozott olvasók száma ebben az évben 445 f. Állománybvítés: A könyvtári dokumentumállomány fejlesztésére kevesebb összeget tudtunk fordítani. A folyóiratok és könyvek vásárlásánál és a könyvtári rendezvények tervezésénél az eddigiekhez képest sokkal visszafogottabban kellett gazdálkodnunk. Tiszteletben tartva a képvisel -testület kérését, csökkentettük ezekre szánt kiadásainkat. Könyvek, folyóiratok vásárlása tekintetében nem tudtuk tartani a megszokott szintet, ami az olvasók megtartása és új beiratkozók vonzása miatt nem volt szerencsés. Ezek ténye sajnos az összefoglaló szakfelügyeleti jelentésben is nyomon követhet. Ennek ellenére igyekeztünk lehetség szerint minél több új dokumentumot juttatni akarattyai fiók-könyvtárunknak is, amit az ottani növekv olvasószám indokolt. Könyvtári rendezvények: 10

11 Közremködés a Közmveldési Intézmény valamennyi rendezvényein. Január: A Magyar Kultúra Napja alkalmából a hagyományos könyvkiállítás. Február: Március- az akarattyai fiókkönyvtár felújítása, rendbetétele. Április: A Magyar Költészet Napja alkalmából verseskönyv kiállítás az olvasóteremben. Május- Játékos mesedéleltt- sorozat és rajzverseny ovisoknak. Ezoterikus Klub eladásai. Június- A Kék Szalag Vitorlásverseny óriásfotóiból készült kiállítás.megnyitotta a Vitorlás Szövetség elnöke. Használt és leselejtezett könyvek kiárusítása. Július 17. A Pálffy István egy kis hazai cím sorozatában megjelent Balatonkenese-Akarattya a Balaton Keleti kapuja c. könyv dedikálással egybekötött bemutatója Moderátor: Balla Emke újságíró.közremködött: Pálffy István (sorozatszerz), Szcs Anikó (fotók), Györgydeákné Takács Hajnalka (szövegíró), valamint Meskó Bánk (felolvasás) és Sipos Csaba (marimba). Július 31. Faludy György költ születésének 100. évfordulója tiszteletére Földes László Hobó emlékmsora Ballada a senki fiáról címmel. Augusztus 6. Balatoni hangulatok címmel Szcs Anikó újságíró Balatonakarattyán és Balatonkenesén készült fotóinak kiállítása. Megnyitotta: Dr. Hajagos Árpád. Zongorán közremködött: id.varnusz Xavér zongoramvész. Varnus Xaver világhír orgonamvész hagyományos kenesei orgonahangversenye után, a könyvtár udvarán 9. alkalommal a fáklyafényes közönségtalálkozón minden eddiginél nagyobb tömeg fogadta a két elismert mvészt, apát és fiát. Szeptember hónapban folyamatosan: Óvodások és általános iskolások fogadása könyvtári bemutató foglalkozásokon. Iskolásoknak új, több fordulós olvasópályázat indítása. Október, november: Könyvtári amnesztia a Könyvtári Hetek ideje alatt, amikor ingyenes beiratkozással és internet használattal álltunk az olvasók rendelkezésére. Decemberben várható: Karácsony a könyvtárban - rajzverseny gyerekeknek. Az általános iskolások olvasópályázatainak értékelése és díjazása. Karácsonyi könyvvásár. Év végi adatzárások, selejtezés, munkanapló, statisztika, egyéb adminisztratív teendk elvégzése az átfogó könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat értékelésének, javaslatainak szem eltt tartásával. AKARATTYA FIÓKKÖNYVTÁR: Az akarattyai fiókkönyvtár olvasóinak száma :196 f. Január: A könyvtár bels felújításának felmérése, megtervezése, selejtezés elkészítése. Február, március, április, május: A becsületkasszás pótszilveszteri mulatság bevételébl megtörtént a könyvtár kifestése. A költségek csökkentése miatt a Közmveldési Intézmény és Könyvtár dolgozóinak segítségével végeztük el a bútorok lakkozását, javítását, függönyök cseréjét, polcok készítését, új növények vásárlását. A fizikailag és tartalmilag elavult dokumentumok selejtezése során az állományból kivont könyveket olcsón kiárusítottuk, új könyvekkel és folyóiratokkal bvítettük a készletet, így májusra tiszta, felújított könyvtárral vártuk az olvasókat. Július : 100 éves a vasút címmel kiállítást rendeztünk. Július 15- augusztus 9.: Tevely Erzsébet balatonakarattyai amatr fest kiállítása. Július 21. Keresztrejtvényfejt verseny. Augusztus 13- szeptember 17.: Sorger Babucs Erzsébet festmvész kiállítása. Heti rendszerességgel:kézmves szakkör, nyugdíjas klub, árubemutatók, vásárok, ni torna. Feladatok: 11

12 Ismét a legfbb feladat a könyvtári adatbázis cseréje. A DOS alapú (nem internet alapú), kezdetleges Isis rendszer idejétmúlt, nem kompatibilis, kevés tudású, alacsony alkalmazási lehetséggel bíró, elavult. Eddigi 10 éves használata során is sok gond merült fel. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár módszertani szakreferense és a szeptember 16-án lezajlott könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat javaslata alapján egy új, internet-alapú, integrált könyvtári rendszer, adatbázis (Szikla) használata lenne szükséges a városivá vált könyvtárnak, ami az egyik legkorszerbb, jól használható és mködtethet, modulokból felépített, több alkalmazásra is megfelel (leltározás, beiratkozott olvasók, valamint a dokumentumállomány nyilvántartása, katalogizálás, statisztika, selejtezés stb.) A színvonalas, minségi munka és az olvasóközönség maximális kiszolgálása megköveteli ezt. Az adatrögzítéshez, az új rendszer átállításához és bevezetéséhez, a rendszer minél több funkciójának mielbbi létrehozásához (vonalkódozás, adatok pontosítása, hiányzó elemek bevitele, átemelése) szükség lenne egy számítógéphez legalább felhasználói szinten ért akár közhasznú munkaer beállítására. Szeretnénk a 2011-es koncepcióban nagyobb hangsúlyt fektetni az akarattyai könyvtár és közösségi ház további fejlesztésére is. TOURINFORM IRODA: A balatonkenesei Tourinform iroda, mely egy 150 fs országos hálózat tagjaként információs és területi marketingfeladatokat lát el immár 13 éve a Balatonkenese, Balatonakarattya, Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Litér, Öskü, Hajmáskér, Sóly, Várpalota, Pétfürd, Vilonya adatgyjt területen mködik. Az irodavezet11 éve áll az iroda élén, s alapító tagja az országos Tourinform Szövetségnek, melynek második ciklusában tölti be Balaton régiós elnöki posztját is. Az idei évben országos szinten elször fordult el, hogy az országosan mért adatok alapján a belföldi turizmus ha csak egy kevéssel is- megelzte a beutaztató turizmus generálta számokat. A Balaton régiónkban is megfigyelhet, hogy a turistaérkezések aránya eltolódott a belföldrl érkez vendégek felé, az arány a külföldiekhez viszonyítva százalékos arányban már mintegy 65:35, az éves adatokat tekintve. A nyári hónapokra vetítve természetesen nem ennyire markáns a belföldi adat, azok a hónapok kiegyenlítettebbek. A magyar vendégek túlnyomó többségénél még továbbra is az üdülési csekk a f fizeteszköz, a kereslet fként az elzetes megkeresésekben és a személyes érdekldések során is a mindenre kiterjed csomagajánlatok, illetve azon fogadóterületek után, melyek széles program-, s élménykínálattal rendelkeznek. Folyamatosan n az igény a vízi turizmus szinte minden fajtája és a kerékpáros turizmus iránt. A kerékpáros térkép volt az egyik legkeresettebb kiadvány idén a saját városmarketing kiadványaink mellett. A vendégek amellett, hogy igen ár érzékenyek a magas színvonalat, s a széleskör szolgáltatásokat keresik. Az idei év sajnos hen bizonyította, hogy ha elromlik az id, olyan programokat és szabadids lehetségeket kell biztosítani akár hosszútávon-, amivel több napig tartalmasan kikapcsolódhat a vendég, különben a foglalás lejárata eltt hazavagy továbbutazik 12

13 Irodánk idén is részt vett országunk legnagyobb idegenforgalmi bemutatóján az Utazás nemzetközi turisztikai kiállítás és vásáron a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság standján. Önkormányzatunk és a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület jóvoltából pedig, még további négy jelent s vidéki turisztikai vásáron Európa Kulturális F városában -Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Veszprémben -is képviselhettük a városunk és irodai kistérségünk kínálatát. Színes, informatív településmarketing anyaggal készültünk a tavaszi turisztikai vásári szezonra és természetesen az idei nyárra. A kiállításokra elkészült a látnivalókat bemutató Városi séta és a Kisokos füzetünk, májusban és június végén pedig megjelent sorozatunk további két darabja a Tátorján tanösvény és a Programajánló is ben is a széles külföldi vendégösszetételhez alkalmazkodtunk, ezért az MT. ZRt. kiadványkészletéb l a lehet ség szerint szinte minden nyelven elérhet k voltak nálunk a f várost, a Balatont, s országunkat bemutató kiadványok. A több éves gyakorlatnak megfelel en 2010-ben is irodánk végezte a városban a turista strandjegy kiadást, valamely befizet bizonylat (utalásról szóló igazolás, postai csekk..) ellenében irodánk közel darab turista strandjegyet osztott ki a nyár folyamán. A jegykiadást határozat alapján július 1-t l - augusztus 31-ig végeztük, minden egyes itt töltött vendégéjszaka után egy turista strandjegy járt. Az általunk kiadott jegyek: Balatonkenese: Balatonakarattya: Összesen: dbhagyományainkhoz híven idén is minden városi nagyrendezvényen ott voltunk, illetve a f iroda mellett két információs irodát üzemeltettünk a turisztikailag frekventált csomópontokon nagy sikerrel és forgalommal. A három iroda együttes, személyes forgalma a júniustól - szeptemberig tartó id szakban meghaladta a f t. Költségvetésünkhöz mintegy saját bevétellel (hirdetési díj, értékesítés) járultunk hozzá. Júniusban városunkban, Balatonkenesén rendezték meg az Erste Private Banking Dragon Európabajnokságot (azt megel z en az országos bajnokságot is) a Magyar Dragon Szövetség szervezésében. A hajós rendezvény nyitónapjára irodánk információs sátorral kitelepült. Irodánk tevékenyen részt vesz minden a településünket turisztikailag érint kezdeményezésben - pályázatírás, koordináció, turista strandjegy kiadás, tanösvény túrák, nyomtatott és digitális településmarketing, TDM munka, testvérvárosi kapcsolatok..stb-, amit napi munkánk mellett idén is ellátunk. A Magyar Turizmus Zrt. marketingkoncepciója értelmében 2011 az Egészségturizmus Éve lesz, ehhez kapcsolódva számos rendezvény zajlik majd régiónban, melyhez szeretnénk saját marketingmunkánkat és eszközeinket társítani. 13

14 6. KISTÉRSÉGI EGYÜTTMKÖDÉS A kistérség elssorban nem területfejlesztési, statisztikai egység, hanem identitás, kultúra, hagyomány. Ennek értelmében a kistérségi gondolkodást tevékenységünk területén a Balatoni Kapunyitó kapcsán indítottuk el, melynek keretein belül idén továbbfolytatódott az együttmködés. A hagyományokhoz híven a Kapunyitó els napján a kistérség mvészeti csoportjai találkoztak, s adtak színvonalas msort. Idén nem tudtunk részt venni közös pályázaton. Hatékonyan mködik a Közkincs- Kistérségi Kulturális Kerekasztal, mely szakmai szervezetté alakult, s melynek egyik eredményeképpen ismét elkészült a Tájoló cím kiadvány. Összefoglalja a kistérségi rendezvényeket, s kiemeli a Kapunyitót, mint egyetlen kistérségi együttmködéssel megvalósuló rendezvénysorozatot. 7. KULTURÁLIS KONCEPCIÓ hoz javaslataink: a. Rendezvényterv összeállításának, elfogadásának idpontja: naptári év novembere/ decembere. (Annak érdekében, hogy minél korábban hirdethetek legyenek a turisztikai vonzervel bíró programok.) b. Széchenyi park infrastrukturális fejlesztése / bejárórész rendbetétele, csatorna- és vízhálózat kialakítása, vásáros faházak, vizesblokk/ c. Szabadtéri színpad deszkázatának felújítása, fedés kialakítása d. Pénzügyi erforrások biztosítása a mvészeti csoportok mködtetéséhez. e. Humánerforrás biztosítása az ifjúsági korosztály részére programok, közösségépít tevékenységek kidolgozására. Ifjúsági klub létrehozása. f. Pályázati alap létrehozása kulturális célú pályázatokhoz. Fejlesztési irányok meghatározása. g. Épített környezet kultúrájának nyomon követése, fejlesztése. h. Elsdleges: Kultúra ház felújítása. i. A településen él és alkotó mvészek támogatására pénzügyi alap létrehozása. Pályáztatás. j. A település történetét bemutató kiadvány, könyv megjelentetése. k. Kommunikációs stratégia / Öböl Tv, települési honlap/ l. Ajándéktárgyak, emléktárgyak / kenesei emblémákkal/ 14

15 8. ÖSSZEGZÉS: Tisztelt Képvisel- testület! Programjaink csak úgy lehettek sikeresek, hogy a lehetségeket biztosítottnak láttuk a fenntartó részérl, valamint ismét széleskör együttmködés valósult meg az intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, itt élkkel, nyaralókkal. Bízunk abban, hogy a közös tevékenységek, a közös célok meghozzák az eredményeket. Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik segítették munkánkat! Kérem intézményi beszámolónk szíves elfogadását, a követend célok, feladatok meghatározását. Tisztelettel: Gyrfi Károlyné Intézményvezet 15

16 Magyar Kultúra Napja Faluház!"#!" Radnóti eladás Kenesei Kisakadémia: Gryllus Dániel és Halmos Béla estje Kenesei Kisakadémia: Huszti Péter és Piros Ildikó estje Kenesei Kisakadémia: Emigráns cím film vetítése Balatonakarattya, Mvészeti stúdió Faluház Faluház Faluház!"$ Nemzeti ünnep Kossuth- tér!"%!"&!"'!"( )"" Kenesei Kisakadémia: Bács Ferenc estje Kölyökid: Szecsdi Karcsi estje Kenesei Kisakadémia: Dr. Murányi László estje Kölyökid: Budai Bábszínház: A bátor sün Kenesei Kisakadémia: Csókay András estje Faluház Faluház Faluház Faluház Faluház )"" HÚSVÉTOLÁS Tájház )""% )""(*$ Kenesei Kisakadémia: Grosics Gyula és K András estje Föld Napja: Civil virágosítási akció lebonyolítása Faluház Virágosítandó közterületek Kenese- Akarattya + Majális Vak Bottyán strand +( + +**, Béke Napi megemlékezés Kiállítás megnyitó: Mesterségek dicsérete Tátorján fesztivál Református temet, Margit- vonali emlékm Kultúra Háza Faluház eltti tér +# Tatay Sándor Emlékest Református Gyülekezeti Ház +& +& Gyermeknap- Palacsinta Nap Újszülöttek Ligetének bvítése, Babák Rózsakertjének bvítése Faluház eltti tér Tátorján Játékvár eltti liget Rákóczi Park 16

17 -"*- Dragon OB- EB. Marina- Port/ Széchenyi park -"& -" Eladás: Aranymetszés a tudományban Kiállítás megnyitó: Ulmi- Magyar Kulturális Egyesület Kultúra Háza Kultúra Háza -"% Juniális- Szent Iván éj Körszínpad- Akarattya -", Sass Sylvia koncert Református templom -"' Szezonnyitó Alsóréti strand -"&* BALATONI KAPUNYITÓ Széchenyi park -"$ Kiállítás megnyitó: Tevely Erzsébet Balatonakarattya- Közösségi Ház -"(*% BALATONI KAPUNYITÓ Széchenyi park -" -", -".' EXPERIDANCE EGYÜTTES KONCERTJE Kiállítás megnyitó Forró Nyári Esték: Filmore koncert Kiállítás megnyitó: Szcs Anikó fotókiállítása Sportcsarnok Könyvtár Körszínpad- Akarattya Kultúra Háza.' Varnus Xavér fáklyás beszélgetés Könyvtár udvara.*$ AKARATTYAI NAPOK Körszínpad.# KORMORÁN KONCERT Széchenyi park.% Sound Check koncert Széchenyi park.& Ünnepi megemlékezés Millenniumi Emlékm, Díszkút. LECSÓ FESZTIVÁL Széchenyi park /# Szüreti Vigadalom Kultúra Háza eltti tér / $ 20 éves a Szivárvány Népdalkör Sportcsarnok 012 Idsek Világnapja Sportcsarnok 012' Tök jó nap Tájház 012 Ünnepi megemlékezés Kultúra Háza 3 Márton napi liba nap Kultúra Háza 3 ( Pilinszky János Irodalmi Színpad: Kézenfogva Kultúra Háza 3# Adventi Játszóház Kultúra Háza 4.5)/046//78/ :;4. <03/78 3<=

18 ! "# $#%& ' () Idpont Július 23. Rendezvény Experidance együttes koncertje EGYENLEG/ Bruttó Költség Kiadás Bevétel részletezése Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Szerzdés sz. fellépés díj Áram biztosítás díja ÖSSZESEN: Augusztus 18. Kormorán együttes koncertje Szerzdés sz. fellépés díj Hangosítás ÖSSZESEN: AM EGYENLEG/ Bruttó Ingyenes rendezvények Belépjegyes rendezvények ÖSSZESEN: Megjegyzés Eredeti elirányzat KIADÁS ÖSSZESÍT/ Nettó #%! #*'*() Összeg / Nettó Módosított elirányzat ( testületi ülés határozata) Módosított elirányzat/ Tzijáték ára az árvízkárosultaknak Bevételek / Tervezetten felüli Alapítványi befizetések Bels átcsoportosítás Belépjegyek ára/ Bevétel Experidance Kormorán ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra

Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra Közmveldési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra Tisztelt

Részletesebben

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról 1 Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV- 2012.

RENDEZVÉNYTERV- 2012. RENDEZVÉNYTERV- 2012. Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Célok, várható eredmények Célcsoport Részt vevők várható száma Szakmai felelős Tervezett költség (nettó) JANUÁRTÓL - PÜNKÖSDIG Január 20. Magyar

Részletesebben

Tárgy: Felkészülés a 2012. évi nyári szezonra

Tárgy: Felkészülés a 2012. évi nyári szezonra Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tárgy: Felkészülés a 2012. évi nyári szezonra Tisztelt

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- testület!

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- testület! Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi elirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi elirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban) Bevételi elirányzat nyilvántartás 2010.év Sorsz. Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. és tke jell. Központi kv.i tám Mködési bevétel en átvett Felhalmozási bevétel en átvett Kölcsön visszatér. értékpapir

Részletesebben

Tourinform - Balatonkenese Szezonösszegző 2012

Tourinform - Balatonkenese Szezonösszegző 2012 Tourinform - Balatonkenese Szezonösszegző 2012 A balatonkenesei Tourinform iroda, mely egy közel 150 fős országos hálózat tagjaként információs és területi marketingfeladatokat lát el a Balatonkenese,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/383/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi elirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi elirányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban) Bevételi elirányzat nyilvántartás 2010.év Sorsz. Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. és tke jell. Központi kv.i tám Mködési bevétel en átvett Felhalmozási bevétel en átvett Kölcsön visszatér. értékpapir

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2015-2019 1 !" # $ % & & '($) # $) ) *+, -.. /0 1!. # '$+00 '20 '20!00' '3' 3# "- 45#% * & " )0*%!",-6! %4,-6! 004,2004.7!! &

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/10. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka MIT TESZÜNK KIÁLLÍTÓINKÉRT, KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELÜK SIKERESSÉGÉÉRT? Több 10 000 e-dm-et küldünk ki adatbázisunkra a potenciális

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

HUNCUT KKE (HUNniai Cukorzacskó-gyjtk Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület) alapító okirata szerinti célja:

HUNCUT KKE (HUNniai Cukorzacskó-gyjtk Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület) alapító okirata szerinti célja: Köszönöm megtisztel figyelmüket, és a lehetséget a rövid beszámolóra. Kicsit gondban vagyok, mirl is írjak, többeknek esetleg maga az egyesület foglalkozási témája is elég ismeretlen, bár az elz képvisel

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

utazás 2013. február 28. március 3. programod van

utazás 2013. február 28. március 3. programod van utazás 2013. február 28. március 3. programod van ÚJDONSÁGOK 2013-BAN Egy minden résztvevő szempontjából sikeresebb Utazás kiállítás érdekében. Külföldi díszvendég: Szlovákia Tematikabővítés: senior utak,

Részletesebben

Szentháromság utcai fasor helyreállítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok. A Rendeletben az

Szentháromság utcai fasor helyreállítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok. A Rendeletben az Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 16/2014. (VII.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni!

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni! PÁLYÁZATI RLAP Balatonkenese Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport-és Idegenforgalmi Bizottságának kulturális, oktatási-és sporttámogatására kiírt pályázatához A pályázó szervezet azonosító adatai:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/220/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/220/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/220/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. évi tervekről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27 ,,Képzés turisztikai operátorok számára Parajd-2015.november.27 Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesülete 2007-2015 Együtt vagy egyedül!? MIÉRT Sóvidék - Hegyalja turisztikai potenciál elősegítése közös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben