Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra"

Átírás

1 1/31/2008 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra Közlekedés-fejlesztés, Helyi gazdaságfejlesztés, Környezetvédelem, Energetika, Városrehabilitáció, Kultúra, Kulturális turisztika, Turisztikai fejlesztések, Egészségügy, Oktatás, Szociális infrastruktúra, Szakképzés, Akadálymentesítés, Társadalmi befogadás Budapest 2008

2 Módszertani útmutató Jelen fejlesztési térkép célja az egyes ágazati és regionális operatív programok keretei között a megyei jogú városok számára 2008-ban megnyíló pályázati források feltérképezése, és ezzel az önkormányzatok költségvetési tervezésének segítése. Az akciótervek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv [ÚMFT]) speciális tervezési dokumentumai, az I. Nemzeti Fejlesztési Terv programkiegészítı dokumentumainak helyét és szerepét vették át. Az akciótervek átmeneti pozíciót foglalnak el a fejlesztési rendszerben: a tervezési és a megvalósítási dokumentumok sajátosságait egyesítve képeznek átmeneti szintet a fejlesztés két szintje között. Az akciótervek 2 éves ciklusokra készülnek, az ÚMFT ( ) esetében elıször re. Az akciótervek vonatkozásában hangsúlyozni kell, hogy a 2 éves tervezési ciklusokon belül félévente ún. akciótervi felülvizsgálatra kerül sor, amelynek során figyelembe véve az elızı fél év konstrukcióinak sikerét, problematikus pontjait és hatásait az akciótervi konstrukciók tartalmának és forrásallokációjának módosítására is lehetıség van, az illetékes Irányító Hatóság szaktárcával való egyeztetést követı döntése szerint. Az akciótervi tervezés ennyiben egyfajta mozgó vagy gördülı tervezési folyamat, ami azt is jelenti, hogy azokban foglalt pályázatos valamint kiemelt konstrukciók elızı félévben megadott adatai változhatnak! A fentieknek megfelelıen a következı rétegzıdés szerint térképezhetı fel a fejlesztési rendszer: Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programok Akciótervek Prioritások Konstrukciók Pályázati kiírások, pályázati útmutatók A fejlesztési konstrukciókat tartalmazó akciótervek január végén-február elején kerülnek Kormány elé. Ebbıl fakadóan a Kormány-jóváhagyást megelızı akciótervek konstrukciói indikatívak! A fejlesztési térkép - csak a pályázatos fejlesztési lehetıségeket tekinti át; - bizonyos esetekben utal a csatlakozó kiemelt projektekre, de azokat külön nem tárgyalja; - a már meghirdetett és már lezárult konstrukciók tekintetében a január 30-i állapotot tükrözi. A térkép külön nem foglalkozik az egyes pályázatokra benyújtott anyagok elbírálásának szempontrendszerével, tekintettel arra, hogy a még ki nem írt konstrukciók esetében az elbírálás szempontrendszerét részletesen rögzíti az adott akcióterv 1.5. pontja (Projekt kiválasztási szempontok); a már kiírt pályázatoknál pedig a pályázati útmutató C. pontja (a pályázat tartalma) és E. pontja (kiválasztás szempontrendszere együttesen adja meg!

3 KÖZ OP KEOP TIOP/TÁMOP ROP s Közlekedés-fejlesztés Gazdaságfejlesztés KÖZOP 5.2. (Miskolc, Debrecen, Szeged érintettsége) Valamennyi régióban, kerékpárút is Valamennyi régióban Környezetvédelem Energetika Város-rehabilitáció Turisztika Kulturális turizmus Humán infrastruktúra Egészségügyi Oktatási A KEOP legtöbb konstrukciója TÁMOP Struktúraváltást támogató Infrastruktúra-fejl. Onkológia Informatika: - koraszülött intenzív - központi intenzív - intézményi IKT Egészségpólusok (nem csak pólusvárosoknak) Sürgısségi ellátás fejlesztése Közoltatási IKT Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság, veszélyelhárítás KMOP /B (Érd számára Valamennyi konvergencia régióban Valamennyi régióban 1/31/2008 Valamennyi régióban Valamennyi régióban Közoktatási infrastrukt. Kulturális Szociális TISZK-ek AGORA AGORA PoLUS Bentlakásos intézmények Iskolabarát Múzeumok (különösen B komponens) Regionális tudástárak Tudásdepó (könyvtárfejlesztés) A és C komp. Valamennyi régióban

4 (1) Egészséges, (2) Vizeink jó kezelése (3) Természeti értékelk (4) Megújuló energia (5) Hatékony energia- (6) Fenntartható élet tiszta települések -felhasználás Települési szilárdhulladék Állati eredtő hulladék Önkorm.i árvízvédelem Vízi infrastruktúra Élıhelyvédelem, -helyreállítás Győjteményes növénykertek Hı- és villamosenergiaelıállítás Energetikai Hatékonyság fokozása Viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás) Szennyvízelvezetés és tisztítás Ivóvízbázisvédelem Bioetanol Harmadik feles finanszírozás Népszerősítı mintaprojektek, beruházások Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP Szilárdhulladék térségi szintő rekultivációja Szennyezett területek kármentesítése Erdei Iskolahálózat 7. prioritás: Projekt-elıkészítési prioritás Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) KMOP C

5 Közlekedés-fejlesztés Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem Energetika Közmővek Város-rehabilitáció Turisztika Kulturális turizmus Humán infrastruktúra DA ROP DD ROP ÉA ROP ÉM ROP KD ROP NYD ROP KMOP DA DA DA DA ÉA A-B DA C DA DA DD DD A DD C DD A-C DD B DD A Csak partnerként DD C ÉA ÉA ÉA B ÉA ÉA A ÉA B ÉA C-D ÉA B DD DD ÉA ÉM ÉM A-D ÉM ÉM csak partnerként ÉM B-E ÉM ÉM B ÉM ÉM ÉM KD B KD KD A KD B KD (Kht.-knak) KD /D csak partnerként KD D KD B KD C KD KD B KD C NYD A-B NYD B NYD NYD A NYD / B-C NYD B NYD A-B NYD B (amennyiben releváns: A komponens) /A-B B B-D (B és C ) A és D /A-B KMOP /B (Érd számára B C Egészségügyi ÉM /A (intézményekne k) Oktatási DA DD ÉA KD KD NYD (ha van) Kulturális Szociális DA DA F-2F DD /A DD Közszolgálati intézmények Akadályment. ÉA ÉA ÉA ÉM ÉM KD A/B KD NYD

6 JELMAGYARÁZAT Fejlesztési térkép_2008 Main Topic Kizárólag megyei jogú városoknak Main Topic Nem kizárólag megyei jogú városoknak, de kedvezményezettek lehetnek ık is Main Topic Nem kimondottan mjv-knek, de adott esetben érintheti ıket Main Topic Csak partnerek lehetnek a városok Már kiírt pályázat Lezárult pályázat

7 Közlekedés-fejlesztés Közlekedési Operatív Program Regionális Operatív Programok Kohéziós Alap A közlekedés-fejlesztés rendszere a KÖZOP és ROP-ok és a Kohéziós Alapok együttmőködésében rajzolódik tehát ki, ezekbıl most a Strukturális Alapokból finanszírozott operatív programokat (a KÖZOP-ot és a ROP-okat) kell áttekintenünk. A fejlesztési térkép által azonosított konstrukciók egyrészrıl az Európai Bizottsággal folytatott demarkációs tárgyalások eredményeképpen világos lehatárolási elv mentén kerülnek elválasztásra, másrészrıl azonban a regionális fejlesztések részletes céljai és támogatható tevékenységei alkalmazkodnak a helyi közlekedési, demográfiai és település-szerkezeti sajátosságokhoz, valamint az adott regionális operatív program általános fejlıdési irányvonalaihoz. Általános elvként elmondható: Az ágazati fejlesztési körbe tartoznak az 1-3 számjeggyel azonosított rendő útfejlesztések, általában kiemelt projektként azonosítva: Régióközpontok nemzetközi közúti, vasúti, vízi elérhetıségének fejlesztése Térségi elérhetıség fejlesztése Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Regionális fejlesztési körbe az alábbi tevékenységek tartoznak: Alsóbbrendő (4 és 5 számjegyő) állami és önkormányzati kezeléső közúthálózat (mellékutak, bekötı- és összekötı utak) kiépítése, fejlesztése valamint belterületi helyi utak fejlesztése Kerékpárutak fejlesztése Közösségi közlekedés rendszereinek és feltételeinek fejlesztése. Az egyes regionális akciótervekben a támogatható tevékenységeinek felsorolása nem taxatív, az elbírálás fı szempontja az adott Operatív Program cél- és indikátorrendszeréhez való illeszkedés. Kiemelt cél a régió versenyképességének javítása a színvonalas közúti közlekedés lehetıségének régión belüli kiterjesztésével, a nehezen megközelíthetı térségek közlekedési kapcsolatainak, valamint az elérhetıség javításával a vidéki térségekben lakók foglalkoztathatóságának javítása, valamint az egyes ipari területek és logisztikai központok jobb megközelíthetıségét szolgáló közútfejlesztés. A régió leromlott mellékút hálózati elemein a megfelelı szolgáltatási színvonal biztosítása, az országos közúthálózat települési átkelési szakaszain a közlekedésbiztonság fokozása, ezáltal a régió közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása. 6

8 A kerékpárutak fejlesztését szolgáló beavatkozás-rendszer elsıdleges célja a helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bıvítése az egyes régiókban, a nemzetközi és az országos kerékpárút hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévı elemek hálózatba szervezése, környezetileg és gazdaságilag fenntartható módon. A helyi közösségi közlekedés beavatkozási iránya a gazdaságilag és környezetileg fenntartható, helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése, igénybevételének ösztönzése, az intelligens mobilitás infrastrukturális és szervezési feltételeinek javításával a közösségi közlekedés versenyképességének növekedése érdekében. KÖZOP KÖZOP 5.2. DA 311 DA 312 DA 321 DD 511 DD 512/A DD 513/C EA 312 EA 313 EA 314/B ÉM 521 KD 421B KD 422 NYD 321A NYD 321B NYD B KMOP 211B KMOP 212 KMOP 231B-D Kiemelt projektként megvalósuló közlekedés-fejlesztési konstrukciók Városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése (Debrecen, Miskolc, Szeged) Közúti elérhetıség javítása Kerékpárút hálózat fejlesztése Közösségi közlekedés fejlesztése A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése A közösségi közlekedés színvonalának javítása A hálózati jelentıségő mellékút hálózat fejlesztése Önkormányzati utak fejlesztése Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása Közösségi közlekedés fejlesztése Közösségi közlekedés fejlesztése Belterületi utak fejlesztése Kerékpárút hálózat fejlesztése Közlekedési szövetségek megalapozása és alakítása Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén Közúti elérhetıség javítása Kerékpárutak fejlesztése A közösségi közlekedés versenyképességének javítása 7

9 Helyi gazdaságfejlesztés Regionális Operatív Programok Ahogy az látható, a gazdaságfejlesztésért felelıs ágazati operatív program nem tartalmaz olyan konstrukciót, amelynek közvetlen kedvezményezettje önkormányzat (akár megyei jogú önkormányzat) lenne. A városi (helyi) gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tehát az egyes regionális operatív programok tartalmazzák. Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdaságfejlesztési beavatkozások valamennyi beavatkozási területnél érzékenyebben és közvetlenebbül célozzák meg a gazdasági szektor szereplıit (ezért nem tartalmaz pl. a GOP önkormányzatokat érintı intézkedést), a térképen található konstrukciók jelentıs részében tehát az önkormányzatok vagy közvetve érintettek (pl. gazdasági társaságaikon vagy az ipari parki érintettségen keresztül), vagy pedig egy elemet képeznek a szélesebb skálájú célcsoporton belül! A helyi gazdaságfejlesztési konstrukciók az átlagosnál nagyobb mértékben függenek a regionális sajátosságoktól (gazdaság szerkezete, geopolitikai helyzet, gazdasági mutatók, foglalkoztatottság aránya, munkaerıpiaci aktivitás foka, elérhetıségi helyzet, stb.), mindazonáltal a következı általános beavatkozási irányok rögzíthetıek: Vállalkozások üzleti hátterének fejlesztése, ipari parkok fejlesztése (infrastruktúra-fejlesztés [alapinfrastruktúra kiépítése, bıvítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése]; az ipari parkban, ipari területen, a pályázó tulajdonában lévı vagy bérelt épületek átalakítása, korszerősítése és új épületek létesítése bérbeadás céljából; mőszaki eszközök; irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközök; IKT-fejlesztések; immateriális javak beszerzése; piacra jutás, befektetés ösztönzés támogatása; stb.) Inkubátorházak fejlesztése, inkubációt segítı beavatkozások (Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkezı technológiai inkubátor, szolgáltató- és innovációs központ kialakítása és már meglévı inkubátorház fejlesztése.) Barnamezıs telephelyfejlesztés (Kármentesítés, terület-elıkészítési munkák; leromlott állapotú területek helyreállítása, alapinfrastruktúra felújítása, kiépítése; épületek, építmények építése, felújítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására; szolgáltatások, képzések; stb.) Együttmőködések támogatása (Megalapozó tanulmányok; információ-szerzés és piackutatási szolgáltatások; rendezvényeken, kiállításokon való részvétel; jó gyakorlatok beszerzése; beszállítói rendszer fejlesztése; információs rendszerek összekapcsolása; szakemberképzés; értékesítés-fejlesztési, -összehangolási projektek; tanácsadási szolgáltatások.) 8

10 DA 111 DD 111/A-C EA 111 EA 112/A EA 113/B ÉM 111/A-E ÉM 121 (csak partnerként!) ÉM 131 (csak partnerként!) KD 111/A KD 111/B KD 131 NYD 131 KMOP 152 KMOP 153 Üzleti infrastruktúra kiegyensúlyozott fejlesztése Üzleti infrastruktúra fejlesztése A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs potenciáljának fejlesztése (közoktatási intézmények fenntartói) Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentıségő ipari területek fejlesztése Klaszterek, vállalati együttmőködések kialakítása Régió innovációs potenciáljának fejlesztése Iparterületek fejlesztése Vállalkozói inkubáció Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése (Kht.-knak nyíló konstrukció) Befektetési környezet fejlesztése Gazdasági együttmőködések és hálózatok fejlesztése (Regionális jelentıségő klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése) Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztése 9

11 Környezetvédelem Energetika A KEOP megyei jogú városok számára releváns prioritási tengelyeit és konstrukcióit a fejlesztési térkép 2. táblája foglalja össze. A KEOP és a ROP-ok környezetvédelmi intézkedéseinek demarkációs rendje nagyban meghatározza a megyei jogú városok érintettségét, azonban ettıl függetlenül nem zárható ki, hogy ezeknek az alapvetıen nem megyei jogú városokra fókuszált beavatkozásoknak van relevanciája. A környezeti kiírások zöme esetében kedvezményezettként kerülnek megjelölésre a helyi önkormányzatok, megyei jogú városok pályázási lehetısége tehát amennyiben egyéb szőkítı feltétel (elsısorban KEOP-kompetenciába tartozás) nem áll fenn nem kizárt, különösen a külterületek rekultivációja vagy integrált város-rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések vagy a környezeti értékek védelmére kialakított (régiónként azonban eltérı elnevezéső és részben eltérı tartalmú) konstrukciók esetében. Az alapvetı lehatárolási kód szerint a regionális operatív programokban (többnyire nem önálló prioritási tengelyként, hanem más prioritási tengelyek részét képezve) az alábbi környezeti fejlesztések valósulnak meg: A település-rehabilitáció részeként: a kulturális örökség védelme, megırzése, belterületi utak pormentesítése, települési zöld területek közösségi célú revitalizációja, új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás, belterületi bel- és csapadékvíz-rendezés, szennyvízkezelési rendszerek hálózatrekonstrukciós munkái. [A 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes mőszaki megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerő egyedi szennyvízelhelyezés kislétesítmények elınyben részesítésével az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program részeként; a települési folyékony hulladékok tengelyen történı elszállítása és kezelésének megoldása.] A település-rehabilitáció és gazdaságfejlesztés részeként, barnamezıs beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések (nemzeti parkokhoz, vízügyi igazgatóságokhoz, győjteményes növénykertekhez, egyéb védett területekhez kapcsolódóan). Lakossági energiatakarékossági intézkedések (integrált városrész-rehabilitáció keretében). A KEOP keretében kizárólag nem lakóingatlanban megvalósuló energiatakarékossági célú felújításokra kerülhet sor, többek között a közintézmények esetében is. A ROP Integrált városrész-rehabilitációs fejlesztési konstrukcióiban a projekt tárgya a városrész környezeti-, gazdasági-, társadalmi megújítása, az itt megjelenı középületeket érintı energiatakarékossági tevékenységek csak elszámolható költségként jelenhetnek meg. (A benyújtott pályázatok csak abban az esetben kaphatnak támogatást, amennyiben szigorúan betartják az egyes költségnemek közötti arányokra vonatkozó elıírásokat.) Környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása. Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, fejlesztésekhez kapcsolódó környezeti szemléletformáló programok. A Zöld Pont irodák hálózatának bıvítése, valamint regionális környezetinformatikai központok, környezeti adattárházak létrehozása. 10

12 Magán vagy önkormányzati tulajdonú lakóházak, középületek azbesztmentesítése, beleértve az azbeszttartalmú szigetelések biztonságos eltávolítását és az így keletkezı hulladékok biztonságos kezelését, valamint ártalmatlanítását. Vizeink mennyiségi és minıségi védelme intézkedés regionális jelentıségő vízvédelmi területeken: o Meder rehabilitáció a jó állapot elérése érdekében vízpótlás, vízminıség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak). o Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a jó állapot elérése érdekében (a belvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, vízrendszer rehabilitáció). Települési szilárd hulladék lerakók helyi szintő rekultivációja, kivéve olyan rekultivációs projektek, amelyek területe régiós határokon túlnyúlik és értékük meghaladja a 650 millió Ft-ot. Ezek nagy részben (80%) már jóváhagyott és megvalósítás alatt álló ISPA és Kohéziós Alap projektek rekultivációs részei, illetve olyan hulladékgazdálkodási nagyprojektek rekultivációs részei, amelyeknek elıkészítése elırehaladott állapotban van. Azon lerakók listáját, melyek KEOP-ban megvalósuló projektek részei, a KEOP pályázati kiírásai rögzítik. A ROP-okba csak az itt nem szereplı települések pályázhatnak. [Dögkutak rekultivációja.] [Földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja.] A hat konvergencia régió operatív programján kívül esı, a 2. (versenyképesség és foglalkoztatás) célkitőzés alá tartozó Közép Magyarországi Operatív Programmal (KMOP) való kapcsolat: A Közép-magyarországi régió (KMR) speciális helyzetben van a hat konvergencia régióhoz képest. Azokon a területeken, ahol a KEOP fejlesztések a Kohéziós Alap közremőködéssel valósulnak meg, a KMR is ugyanolyan kedvezményezett, mint a másik 6 régió. A KMR a környezeti fejlesztésekre fordítható forrásokat ezért egyrészrıl azokra az intézkedésekre összpontosítja, amelyek a többi régióban is a Regionális Operatív Program keretében valósulnak meg. Másrészrıl, a Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrásfelhasználás növelése és a Fenntartható életmód és fogyasztás prioritási tengely keretében tervezettekhez hasonló mőveleteket is ki kell dolgoznia, hiszen ezen mőveleteket a KEOP ERFA forrásból valósítja meg a másik hat régióban a KMR azonban nem részesedhet a KEOP ERFA forrásából. Nevesített projektek KEOP-konstrukciók (elsısorban az 1067/2005 (VI.30.) Korm. rendelet) Lásd a fejlesztési térkép 2. tábláját! DA 521/A,B Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság DD515/B Környezeti veszélyelhárítás DD 515/A (csak parnerként!) Környezeti veszélyelhárítás ÉA 512/C-D Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság ÉM 321/B Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása ÉM 321/C-E (az E konstrukció az akciótervi felülvizsgálat során került be, nem került még kidolgozásra) Belterületi és térségi vízrendezési konstrukciók NYD 411/B Belterületi vízrendezés 11

13 NYD 411/C KMOP 321/A-B KMOP 322 KMOP 331/B KMOP 332 KMOP 334/C KMOP 333 Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése Természeti értékek védelme Élıhely-megırzı mezıés erdıgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése Vízgazdálkodási tevékenységek Települési hulladéklerakók rekultivációja Környezetvédelmi informatika a közigazgatásban (e-környezetvédelem) Megújuló energia-hordozó felhasználás növelése 12

14 Városrehabilitáció Regionális Operatív Programok Az Új Magyarország Fejlesztési Terv valamennyi Regionális Operatív Programja tartalmaz integrált város-rehabilitációs beavatkozást. Fontos demarkációs lehatárolási alapvetés ebben a tekintetben, hogy a lokális vagy kistérségi jelentıségő fejlesztések (pregnánsan a városrehabilitáció, a turisztika) minden esetben regionális hatókörbe tartoznak. A megyei jogú városok tekintetében kiemelt jelentıségő város-rehabilitációs fejlesztések tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy amíg a nem megyei jogú városok pályázatos formában nyerhetnek el forrásokat a megfelelı prioritási tengelyrıl (lásd az alábbi táblasort), addig a megyei jogú városok a város-rehabilitációs fejlesztések megvalósítására a kiemelt projektek kiválasztási eljárásrendjének keretében juthatnak támogatáshoz. A kiemelt projekt eljárásrendje egyrészrıl lehetıvé teszi, hogy a megfelelı szintő és kidolgozottsági fokú város tervei dedikált (megítélt) forráshoz jussanak, másrészrıl azonban tekintettel a megyei jogú városok méretére, regionális szerepkörére más szerkezető, nagyobb gazdasági erıt vonzani köteles és szigorúbb dokumentációjú munkát kell benyújtaniuk. A város-rehabilitációs célú kiemelt projektjavaslatok február 29-tıl kerülhetnek benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kiemelt programok és projektek Fıosztályára. Valamennyi projektjavaslatnak kötelezı eleme: Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Elızetes (majd a projekt nevesítését követıen: Végleges) Akcióterületi Terv Projekt adatlap (Az eljárásrend tehát lényegében egyesíti a kiemelt projektekre vonatkozó eljárásrend és a két fordulós pályázati eljárásrend elemeit!) A projekt tekintetében a részletes bírálati szempontrendszer rendelkezésre áll, melynek koncepcionális alapját nem a gyors forráslehívás képezi (lásd az alábbi táblasor forrásütemét), hanem a magas szintő és alapos elıkészítettség a komplexitás a fenntarthatóság az átlagnál nagyobb magánerı bevonását megalapozó partneri viszonyok. 13

15 Prioritási Forrásallokáció (Mrd Ft) (248 Ft/euro) tengelyek DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP NYDOP KMOP ,04 21,19 25, , ,46 73,47 62,76 6 Prioritási Forrásallokáció (Mrd Ft) (248 Ft/euro) tengelyek DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP NYDOP KMOP ,75 9,71 9, , ,06 24,31 35,19 6 Prioritási as keret aránya a 7 éves kerethez (%) tengelyek DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP NYDOP KMOP ,31 45,82 38, , ,73 33,09 56,07 6 DA 512/C DD 411/C EA 511/B ÉM 313 KD 311/D NYD 311/B KMOP 521/B Város- és városrész-megújítási akciók Városfejlesztési akciók támogatása Város- és településfejlesztési akciók Megyei jogú városok rehabilitációja Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Városközpontok funkcióbıvítı megújítása a megyei jogú városokban, és a megyei jogú városok szociális célú rehabilitációja Integrált településfejlesztés Pest megyében 14

16 Kultúra Kulturális turisztika Turisztikai fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Operatív Programok Elektronikus Közszolgáltatás Operatív Program (e-levéltár kiemelt projekt) A fejlesztési rendszer talán legkomplexebb, legösszetettebb beavatkozási területe a kulturális beavatkozási terület. Ezen a területen egyrészrıl mind ERFA típusú (beruházási jellegő), mind pedig ESzA típusú (az emberre, a humán tényezıre irányuló) beavatkozásokkal találkozunk, másrészrıl pedig az ágazati/regionális lehatárolás mellett az egyes OP-k prioritási tengelyei közötti átjárással is számolnunk kell! Mindezt úgy, hogy a komplex fejlesztési beavatkozások tervezése és megvalósítása során maradéktalanul szükséges betartani a legfontosabb uniós elvet: a kettıs finanszírozás tilalmának elvét, azaz a városok fejlesztéseinek tervezése során kerülni szükséges a jogszabályellenes átfedéseket. Mindezen túl a közmővelıdési infrastruktúra (mővelıdési központ, kulturális szolgáltató központ) fejlesztése területén a város lakosságszáma újabb demarkációs pontként azonosítható: Megyei Jogú Városok: TIOP fı és MJV között: ROP-ok fı alatti városok: EMVA Mit és honnan fejleszthetünk tehát? TIOP TÁMOP 1.2. Az oktatási és kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: közösségi, képzési, szolgáltatási és élményfunkciókat tartalmazó multifunkcionális közösségi központok létrehozása a megyei jogú városokban és a versenyképességi pólus, illetve társpólus városokban Az oktatási és kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: Múzeumok iskolabarát fejlesztése: fizikai feltételek (tanulmányi raktárak és múzeumpedagógiai foglalkoztatók) megteremtése a TÁMOP-ban tervezett múzeumpedagógiai szakmai program megvalósításához. A TÁMOP-ban megvalósuló digitalizált kulturális örökségi értékekhez (elsısorban könyvtárak és múzeumok állományához) való hozzáféréshez szükséges infrastruktúra kialakítását. Közmővelıdés: Múzeumok, könyvtárak, digitalizálás: A TIOP infrastruktúra-fejlesztéseire alapozott atipikus, nem-formális és informális képzési szolgáltatások fejlesztése a multifunkcionális közösségi központokban. Közoktatási célú múzeumpedagógiai szakmai program. Kulturális örökségek digitalizálása 15

17 Az országos könyvtári rendszerek TÁMOP-ban megvalósuló szolgáltatás-fejlesztési beavatkozásai infrastrukturális hátterének (kiemelten IKT) kialakítása. Országos könyvtári rendszerek szolgáltatásfejlesztése. TIOP ROP-ok 1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: Múzeumok iskolabarát fejlesztése, az oktatási-képzési szerepet erısítı infrastruktúra fejlesztése esetén: Tanulmányi raktárak (a múzeumokban ırzött mőkincsvagyon kb %-át kitevı, kiállítások formájában nem látható mőtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése, a győjteményi raktárak kiállítások esetében nem biztosítható fizikai közelség és tanulmányozhatóság lehetıségeit megteremtı nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való felfejlesztése. Múzeumpedagógiai foglalkoztató-oktató egységek létrehozása. A TAMOP-ban megvalósuló országos könyvtári rendszerek (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) szolgáltatásaihoz és a digitális tartalmakhoz való hozzáférést lehetıvé tévı IKTinfrastruktúra fejlesztése. A TAMOP-ban megvalósítandó országos könyvtári rendszerek szolgáltatásainak továbbításához, a kisebb könyvtárakba történı eljuttatásához szükséges infrastruktúra fejlesztése (pl. a több települést ellátó könyvtárbusz beszerzése) Az oktatási és a kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: A kulturális, közösségi, közmővelıdési szolgáltatások körében kötelezı alapfeladat ellátását, továbbá egyéb képzési, kulturális és elektronikus szolgáltatási, illetve élményfunkciókat, a környezı kistérségek számára szakmai tanácsadó szerepet betöltı multifunkcionális közösségi központok kialakítása megyei jogú városokban és a versenyképességi pólus, illetve társpólus városokban. Múzeumok, könyvtárak: Könyvtárak: Helyi jelentıségő kulturális intézmények fejlesztése, turisztikai célú, továbbá városrehabilitációhoz, településfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztések. Közmővelıdés: Város-rehabilitáció keretében történı fejlesztések A humán közszolgáltatások fejlesztése és/vagy település-rehabilitáció keretében az 5000 fı feletti lélekszámú településeken, meglévı, helyi jelentıségő közösségi épületek (többek között közmővelıdési intézmények) felújítása, funkcióbıvítéssel járó többcélú közösségi terek kialakítása. (Az ÚMVP hasonló tevékenységeket támogat az 5000 fıs lélekszám alatti településeken.) 16

18 A kultúrához kötıdı beavatkozások és lehetıségek rendszere a megyei jogú városok esetében a következıképpen sematizálható: Megyei Jogú Városok ERFA típusú ESzA típusú Ágazati - Közmővelıdési intézmények infrastrukturális fejlesztése - Múzeumok iskolabarát fejlesztése - Központi könyvtári szolgáltatások IKT-háttere - e-levéltár (kiemelt) Regionális - Városrehabilitáció keretében közmővelıdési és közgyőjteményi intézmények külsı homlokzatának felújítása - Kulturális turisztikai fejlesztések - Kulturális szakemberképzés - Múzeumpedagógiai képzések - Képzések, átképzések - Könyvtári szolgáltatásfejlesztés Megyei Jogú Városok ERFA típusú ESzA típusú Ágazati - TIOP - TÁMOP - EKOP Regionális - ROP-ok - KMOP - - Fejlesztési konstrukciók a fenti szerkezet szerint: (sárgával szedve a kulturális turisztikai konstrukciók) TIOP 121 TIOP 122 TIOP 123 TIOP 133 TIOP 134 TÁMOP 323 TÁMOP 324 AGÓRA Program (Multifunkcionális közösségi és közmővelıdési központok) Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális fejlesztése Tudásdepó-Expressz Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése AGÓRA PoLUS Pólus- és társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása Regionális Tudástárak A fejlesztési pólus- és társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések Építı közösségek (valamennyi helyi önkormányzatok számára, de a hátrányos helyzető kistérségek és a kistelepülések priorizáltak) A komponens: Esélyt a munkára (Közmővelıdési intézmények a felnıttképzésben) B komponens: Kulturális szakemberképzés C komponens: A közmővelıdés a nem-formális és informális tanulás szolgálatában D komponens: etanácsadás E komponens: Aktív állampolgárság erısítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel (civil szervezeteknek) Tudásdepó Expressz 17

19 TÁMOP 325 KMOP 462 DA 211 DA 212 DD 211 DD 213 EA 211 EA 212 EA 213 ÉM 211/B ÉM 221 ÉM 231 ÉM 241 KD 211/B KD 211/C KD 212 KD 221/B KD 221/C NYD 221/A NYD 221/B NYD 231/A NYD 231/B NYD 241/A KMOP 311/C Múzeumok Mindenkinek (múzeumpedagógiai szolgáltatások) Települési és mozgókönyvtárak valamint közmővelıdési intézmények fejlesztése Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés Turisztikai fogadóképesség javítása Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztináció-menedzsment fejlesztés Turisztikai attrakciók fejlesztése (kerékpárút is) Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztináció-menedzsment fejlesztés Turisztikai üzleti szolgáltatások fejlesztése, programok, rendezvények támogatása A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerık támogatása Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Meglévı gyógy- és termálfürdık minıségi fejlesztése A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása Magas komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek minıségi fejlesztése Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlesztés az alacsony kategóriájú szálláshelyeken Desztináció-menedzsment Kulturális és örökségturizmus fejlesztése KIEMELT PROJEKTEK 18

20 Egészségügy Társadalmi Infrastruktúra OP Társadalmi Megújulás OP Regionális Operatív Programok Az egészségügyi fejlesztési rendszer alapvetı tagoltsága leginkább a kulturális és az oktatási ágazat lehatárolási szerkezetéhez hasonlít: egyrészrıl az ágazati operatív program és a regionális operatív programok infrastruktúra-fejlesztései között van világos lehatárolás, másrészrıl pedig az egyes infrastrukturális fejlesztések és az azok szolgáltatás és humánerıforrás-fejlesztéseit biztosító Társadalmi Megújulás Operatív Program megalapozótámogató intézkedései között. Az ERFA és ESZA támogatásból megvalósuló egészségügyi fejlesztések a komplexitásra helyezik a hangsúlyt. A fejlesztések egy része közvetlenül az egészségügy szereplıit, intézményeit célozták meg (képzés, továbbképzés, kompetenciafejlesztés, stb.), míg a fejlesztések másik része az egészségügyi szereplık támogatásával a korszerő infrastruktúra feltételein alapulva (pl. szintér programoknak helyszín biztosítsa) a helyes szemlélet és életmódra nevelésben szerepet játszó szereplık és szervezetek képzésére, valamint a lakosság széles körének felvilágosítására helyezik a hangsúlyt. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása és fejlesztése az egészségügyi reform meghatározó eleme. A TÁMOP keretében megvalósuló, az egész országra hatással bíró humán erıforrás fejlesztı és társadalmi szemléletformáló programok szorosan illeszkednek a reform és a fejlesztési program céljához, amely az emberek egészségben eltöltött életéveinek növelését és egészségi állapotának javítását, valamint a területi és a társadalmi csoportok közötti egyenlıtlenségek csökkentését, egy korszerő, hatékony és igazságos ellátórendszer megteremtését célozza. Fı szabályként az alábbiak szerint: TIOP ROP - Egészségpólusok (3 egyetem + - Alapellátás-fejlesztés régiónként 1 aktív kiemelt kórház) - Járóbeteg szakellátás (csak a már - Sürgısségi ellátás fejlesztése mőködı, önálló járóbeteg - Koraszülött intenzív osztályok és központi intenzív osztályok intézeteknek) alap és emelt szintő ellátás egyaránt informatikai fejlesztése - Fekvıbeteg-ellátás fejlesztése - Onkológia (területi kiemelt (rehabilitáció és hosszú idejő ápolás) kórházakban) - Struktúraváltást támogató infrastruktúra (területi és kiemelt kórházak és egyetemek) - Intézményi IKT-fejlesztés TÁMOP - Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok 19

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk.

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Új Magyarország Fejlesztési Terv 00-as pályázati ütemterve 00-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Forrás: NFÜ) Sorszám Témakör Megjelentetés ideje 00 OP Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Várható

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

"Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek

Európai Unió 2007-2013 fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek EU 2013 "Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007 - évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek (Új Széchenyi Tervből támogatások külön táblázatban) nként Adatok forrása: www.nfu.hu;

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 9. számú melléklet Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Átfogó célja:

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben