Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra"

Átírás

1 1/31/2008 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra Közlekedés-fejlesztés, Helyi gazdaságfejlesztés, Környezetvédelem, Energetika, Városrehabilitáció, Kultúra, Kulturális turisztika, Turisztikai fejlesztések, Egészségügy, Oktatás, Szociális infrastruktúra, Szakképzés, Akadálymentesítés, Társadalmi befogadás Budapest 2008

2 Módszertani útmutató Jelen fejlesztési térkép célja az egyes ágazati és regionális operatív programok keretei között a megyei jogú városok számára 2008-ban megnyíló pályázati források feltérképezése, és ezzel az önkormányzatok költségvetési tervezésének segítése. Az akciótervek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv [ÚMFT]) speciális tervezési dokumentumai, az I. Nemzeti Fejlesztési Terv programkiegészítı dokumentumainak helyét és szerepét vették át. Az akciótervek átmeneti pozíciót foglalnak el a fejlesztési rendszerben: a tervezési és a megvalósítási dokumentumok sajátosságait egyesítve képeznek átmeneti szintet a fejlesztés két szintje között. Az akciótervek 2 éves ciklusokra készülnek, az ÚMFT ( ) esetében elıször re. Az akciótervek vonatkozásában hangsúlyozni kell, hogy a 2 éves tervezési ciklusokon belül félévente ún. akciótervi felülvizsgálatra kerül sor, amelynek során figyelembe véve az elızı fél év konstrukcióinak sikerét, problematikus pontjait és hatásait az akciótervi konstrukciók tartalmának és forrásallokációjának módosítására is lehetıség van, az illetékes Irányító Hatóság szaktárcával való egyeztetést követı döntése szerint. Az akciótervi tervezés ennyiben egyfajta mozgó vagy gördülı tervezési folyamat, ami azt is jelenti, hogy azokban foglalt pályázatos valamint kiemelt konstrukciók elızı félévben megadott adatai változhatnak! A fentieknek megfelelıen a következı rétegzıdés szerint térképezhetı fel a fejlesztési rendszer: Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programok Akciótervek Prioritások Konstrukciók Pályázati kiírások, pályázati útmutatók A fejlesztési konstrukciókat tartalmazó akciótervek január végén-február elején kerülnek Kormány elé. Ebbıl fakadóan a Kormány-jóváhagyást megelızı akciótervek konstrukciói indikatívak! A fejlesztési térkép - csak a pályázatos fejlesztési lehetıségeket tekinti át; - bizonyos esetekben utal a csatlakozó kiemelt projektekre, de azokat külön nem tárgyalja; - a már meghirdetett és már lezárult konstrukciók tekintetében a január 30-i állapotot tükrözi. A térkép külön nem foglalkozik az egyes pályázatokra benyújtott anyagok elbírálásának szempontrendszerével, tekintettel arra, hogy a még ki nem írt konstrukciók esetében az elbírálás szempontrendszerét részletesen rögzíti az adott akcióterv 1.5. pontja (Projekt kiválasztási szempontok); a már kiírt pályázatoknál pedig a pályázati útmutató C. pontja (a pályázat tartalma) és E. pontja (kiválasztás szempontrendszere együttesen adja meg!

3 KÖZ OP KEOP TIOP/TÁMOP ROP s Közlekedés-fejlesztés Gazdaságfejlesztés KÖZOP 5.2. (Miskolc, Debrecen, Szeged érintettsége) Valamennyi régióban, kerékpárút is Valamennyi régióban Környezetvédelem Energetika Város-rehabilitáció Turisztika Kulturális turizmus Humán infrastruktúra Egészségügyi Oktatási A KEOP legtöbb konstrukciója TÁMOP Struktúraváltást támogató Infrastruktúra-fejl. Onkológia Informatika: - koraszülött intenzív - központi intenzív - intézményi IKT Egészségpólusok (nem csak pólusvárosoknak) Sürgısségi ellátás fejlesztése Közoltatási IKT Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság, veszélyelhárítás KMOP /B (Érd számára Valamennyi konvergencia régióban Valamennyi régióban 1/31/2008 Valamennyi régióban Valamennyi régióban Közoktatási infrastrukt. Kulturális Szociális TISZK-ek AGORA AGORA PoLUS Bentlakásos intézmények Iskolabarát Múzeumok (különösen B komponens) Regionális tudástárak Tudásdepó (könyvtárfejlesztés) A és C komp. Valamennyi régióban

4 (1) Egészséges, (2) Vizeink jó kezelése (3) Természeti értékelk (4) Megújuló energia (5) Hatékony energia- (6) Fenntartható élet tiszta települések -felhasználás Települési szilárdhulladék Állati eredtő hulladék Önkorm.i árvízvédelem Vízi infrastruktúra Élıhelyvédelem, -helyreállítás Győjteményes növénykertek Hı- és villamosenergiaelıállítás Energetikai Hatékonyság fokozása Viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás) Szennyvízelvezetés és tisztítás Ivóvízbázisvédelem Bioetanol Harmadik feles finanszírozás Népszerősítı mintaprojektek, beruházások Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP Szilárdhulladék térségi szintő rekultivációja Szennyezett területek kármentesítése Erdei Iskolahálózat 7. prioritás: Projekt-elıkészítési prioritás Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) KMOP C

5 Közlekedés-fejlesztés Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem Energetika Közmővek Város-rehabilitáció Turisztika Kulturális turizmus Humán infrastruktúra DA ROP DD ROP ÉA ROP ÉM ROP KD ROP NYD ROP KMOP DA DA DA DA ÉA A-B DA C DA DA DD DD A DD C DD A-C DD B DD A Csak partnerként DD C ÉA ÉA ÉA B ÉA ÉA A ÉA B ÉA C-D ÉA B DD DD ÉA ÉM ÉM A-D ÉM ÉM csak partnerként ÉM B-E ÉM ÉM B ÉM ÉM ÉM KD B KD KD A KD B KD (Kht.-knak) KD /D csak partnerként KD D KD B KD C KD KD B KD C NYD A-B NYD B NYD NYD A NYD / B-C NYD B NYD A-B NYD B (amennyiben releváns: A komponens) /A-B B B-D (B és C ) A és D /A-B KMOP /B (Érd számára B C Egészségügyi ÉM /A (intézményekne k) Oktatási DA DD ÉA KD KD NYD (ha van) Kulturális Szociális DA DA F-2F DD /A DD Közszolgálati intézmények Akadályment. ÉA ÉA ÉA ÉM ÉM KD A/B KD NYD

6 JELMAGYARÁZAT Fejlesztési térkép_2008 Main Topic Kizárólag megyei jogú városoknak Main Topic Nem kizárólag megyei jogú városoknak, de kedvezményezettek lehetnek ık is Main Topic Nem kimondottan mjv-knek, de adott esetben érintheti ıket Main Topic Csak partnerek lehetnek a városok Már kiírt pályázat Lezárult pályázat

7 Közlekedés-fejlesztés Közlekedési Operatív Program Regionális Operatív Programok Kohéziós Alap A közlekedés-fejlesztés rendszere a KÖZOP és ROP-ok és a Kohéziós Alapok együttmőködésében rajzolódik tehát ki, ezekbıl most a Strukturális Alapokból finanszírozott operatív programokat (a KÖZOP-ot és a ROP-okat) kell áttekintenünk. A fejlesztési térkép által azonosított konstrukciók egyrészrıl az Európai Bizottsággal folytatott demarkációs tárgyalások eredményeképpen világos lehatárolási elv mentén kerülnek elválasztásra, másrészrıl azonban a regionális fejlesztések részletes céljai és támogatható tevékenységei alkalmazkodnak a helyi közlekedési, demográfiai és település-szerkezeti sajátosságokhoz, valamint az adott regionális operatív program általános fejlıdési irányvonalaihoz. Általános elvként elmondható: Az ágazati fejlesztési körbe tartoznak az 1-3 számjeggyel azonosított rendő útfejlesztések, általában kiemelt projektként azonosítva: Régióközpontok nemzetközi közúti, vasúti, vízi elérhetıségének fejlesztése Térségi elérhetıség fejlesztése Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Regionális fejlesztési körbe az alábbi tevékenységek tartoznak: Alsóbbrendő (4 és 5 számjegyő) állami és önkormányzati kezeléső közúthálózat (mellékutak, bekötı- és összekötı utak) kiépítése, fejlesztése valamint belterületi helyi utak fejlesztése Kerékpárutak fejlesztése Közösségi közlekedés rendszereinek és feltételeinek fejlesztése. Az egyes regionális akciótervekben a támogatható tevékenységeinek felsorolása nem taxatív, az elbírálás fı szempontja az adott Operatív Program cél- és indikátorrendszeréhez való illeszkedés. Kiemelt cél a régió versenyképességének javítása a színvonalas közúti közlekedés lehetıségének régión belüli kiterjesztésével, a nehezen megközelíthetı térségek közlekedési kapcsolatainak, valamint az elérhetıség javításával a vidéki térségekben lakók foglalkoztathatóságának javítása, valamint az egyes ipari területek és logisztikai központok jobb megközelíthetıségét szolgáló közútfejlesztés. A régió leromlott mellékút hálózati elemein a megfelelı szolgáltatási színvonal biztosítása, az országos közúthálózat települési átkelési szakaszain a közlekedésbiztonság fokozása, ezáltal a régió közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása. 6

8 A kerékpárutak fejlesztését szolgáló beavatkozás-rendszer elsıdleges célja a helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bıvítése az egyes régiókban, a nemzetközi és az országos kerékpárút hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévı elemek hálózatba szervezése, környezetileg és gazdaságilag fenntartható módon. A helyi közösségi közlekedés beavatkozási iránya a gazdaságilag és környezetileg fenntartható, helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése, igénybevételének ösztönzése, az intelligens mobilitás infrastrukturális és szervezési feltételeinek javításával a közösségi közlekedés versenyképességének növekedése érdekében. KÖZOP KÖZOP 5.2. DA 311 DA 312 DA 321 DD 511 DD 512/A DD 513/C EA 312 EA 313 EA 314/B ÉM 521 KD 421B KD 422 NYD 321A NYD 321B NYD B KMOP 211B KMOP 212 KMOP 231B-D Kiemelt projektként megvalósuló közlekedés-fejlesztési konstrukciók Városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése (Debrecen, Miskolc, Szeged) Közúti elérhetıség javítása Kerékpárút hálózat fejlesztése Közösségi közlekedés fejlesztése A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése A közösségi közlekedés színvonalának javítása A hálózati jelentıségő mellékút hálózat fejlesztése Önkormányzati utak fejlesztése Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása Közösségi közlekedés fejlesztése Közösségi közlekedés fejlesztése Belterületi utak fejlesztése Kerékpárút hálózat fejlesztése Közlekedési szövetségek megalapozása és alakítása Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén Közúti elérhetıség javítása Kerékpárutak fejlesztése A közösségi közlekedés versenyképességének javítása 7

9 Helyi gazdaságfejlesztés Regionális Operatív Programok Ahogy az látható, a gazdaságfejlesztésért felelıs ágazati operatív program nem tartalmaz olyan konstrukciót, amelynek közvetlen kedvezményezettje önkormányzat (akár megyei jogú önkormányzat) lenne. A városi (helyi) gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tehát az egyes regionális operatív programok tartalmazzák. Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdaságfejlesztési beavatkozások valamennyi beavatkozási területnél érzékenyebben és közvetlenebbül célozzák meg a gazdasági szektor szereplıit (ezért nem tartalmaz pl. a GOP önkormányzatokat érintı intézkedést), a térképen található konstrukciók jelentıs részében tehát az önkormányzatok vagy közvetve érintettek (pl. gazdasági társaságaikon vagy az ipari parki érintettségen keresztül), vagy pedig egy elemet képeznek a szélesebb skálájú célcsoporton belül! A helyi gazdaságfejlesztési konstrukciók az átlagosnál nagyobb mértékben függenek a regionális sajátosságoktól (gazdaság szerkezete, geopolitikai helyzet, gazdasági mutatók, foglalkoztatottság aránya, munkaerıpiaci aktivitás foka, elérhetıségi helyzet, stb.), mindazonáltal a következı általános beavatkozási irányok rögzíthetıek: Vállalkozások üzleti hátterének fejlesztése, ipari parkok fejlesztése (infrastruktúra-fejlesztés [alapinfrastruktúra kiépítése, bıvítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése]; az ipari parkban, ipari területen, a pályázó tulajdonában lévı vagy bérelt épületek átalakítása, korszerősítése és új épületek létesítése bérbeadás céljából; mőszaki eszközök; irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközök; IKT-fejlesztések; immateriális javak beszerzése; piacra jutás, befektetés ösztönzés támogatása; stb.) Inkubátorházak fejlesztése, inkubációt segítı beavatkozások (Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkezı technológiai inkubátor, szolgáltató- és innovációs központ kialakítása és már meglévı inkubátorház fejlesztése.) Barnamezıs telephelyfejlesztés (Kármentesítés, terület-elıkészítési munkák; leromlott állapotú területek helyreállítása, alapinfrastruktúra felújítása, kiépítése; épületek, építmények építése, felújítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására; szolgáltatások, képzések; stb.) Együttmőködések támogatása (Megalapozó tanulmányok; információ-szerzés és piackutatási szolgáltatások; rendezvényeken, kiállításokon való részvétel; jó gyakorlatok beszerzése; beszállítói rendszer fejlesztése; információs rendszerek összekapcsolása; szakemberképzés; értékesítés-fejlesztési, -összehangolási projektek; tanácsadási szolgáltatások.) 8

10 DA 111 DD 111/A-C EA 111 EA 112/A EA 113/B ÉM 111/A-E ÉM 121 (csak partnerként!) ÉM 131 (csak partnerként!) KD 111/A KD 111/B KD 131 NYD 131 KMOP 152 KMOP 153 Üzleti infrastruktúra kiegyensúlyozott fejlesztése Üzleti infrastruktúra fejlesztése A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs potenciáljának fejlesztése (közoktatási intézmények fenntartói) Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentıségő ipari területek fejlesztése Klaszterek, vállalati együttmőködések kialakítása Régió innovációs potenciáljának fejlesztése Iparterületek fejlesztése Vállalkozói inkubáció Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése (Kht.-knak nyíló konstrukció) Befektetési környezet fejlesztése Gazdasági együttmőködések és hálózatok fejlesztése (Regionális jelentıségő klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése) Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztése 9

11 Környezetvédelem Energetika A KEOP megyei jogú városok számára releváns prioritási tengelyeit és konstrukcióit a fejlesztési térkép 2. táblája foglalja össze. A KEOP és a ROP-ok környezetvédelmi intézkedéseinek demarkációs rendje nagyban meghatározza a megyei jogú városok érintettségét, azonban ettıl függetlenül nem zárható ki, hogy ezeknek az alapvetıen nem megyei jogú városokra fókuszált beavatkozásoknak van relevanciája. A környezeti kiírások zöme esetében kedvezményezettként kerülnek megjelölésre a helyi önkormányzatok, megyei jogú városok pályázási lehetısége tehát amennyiben egyéb szőkítı feltétel (elsısorban KEOP-kompetenciába tartozás) nem áll fenn nem kizárt, különösen a külterületek rekultivációja vagy integrált város-rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések vagy a környezeti értékek védelmére kialakított (régiónként azonban eltérı elnevezéső és részben eltérı tartalmú) konstrukciók esetében. Az alapvetı lehatárolási kód szerint a regionális operatív programokban (többnyire nem önálló prioritási tengelyként, hanem más prioritási tengelyek részét képezve) az alábbi környezeti fejlesztések valósulnak meg: A település-rehabilitáció részeként: a kulturális örökség védelme, megırzése, belterületi utak pormentesítése, települési zöld területek közösségi célú revitalizációja, új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás, belterületi bel- és csapadékvíz-rendezés, szennyvízkezelési rendszerek hálózatrekonstrukciós munkái. [A 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes mőszaki megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerő egyedi szennyvízelhelyezés kislétesítmények elınyben részesítésével az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program részeként; a települési folyékony hulladékok tengelyen történı elszállítása és kezelésének megoldása.] A település-rehabilitáció és gazdaságfejlesztés részeként, barnamezıs beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések (nemzeti parkokhoz, vízügyi igazgatóságokhoz, győjteményes növénykertekhez, egyéb védett területekhez kapcsolódóan). Lakossági energiatakarékossági intézkedések (integrált városrész-rehabilitáció keretében). A KEOP keretében kizárólag nem lakóingatlanban megvalósuló energiatakarékossági célú felújításokra kerülhet sor, többek között a közintézmények esetében is. A ROP Integrált városrész-rehabilitációs fejlesztési konstrukcióiban a projekt tárgya a városrész környezeti-, gazdasági-, társadalmi megújítása, az itt megjelenı középületeket érintı energiatakarékossági tevékenységek csak elszámolható költségként jelenhetnek meg. (A benyújtott pályázatok csak abban az esetben kaphatnak támogatást, amennyiben szigorúan betartják az egyes költségnemek közötti arányokra vonatkozó elıírásokat.) Környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása. Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, fejlesztésekhez kapcsolódó környezeti szemléletformáló programok. A Zöld Pont irodák hálózatának bıvítése, valamint regionális környezetinformatikai központok, környezeti adattárházak létrehozása. 10

12 Magán vagy önkormányzati tulajdonú lakóházak, középületek azbesztmentesítése, beleértve az azbeszttartalmú szigetelések biztonságos eltávolítását és az így keletkezı hulladékok biztonságos kezelését, valamint ártalmatlanítását. Vizeink mennyiségi és minıségi védelme intézkedés regionális jelentıségő vízvédelmi területeken: o Meder rehabilitáció a jó állapot elérése érdekében vízpótlás, vízminıség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak). o Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a jó állapot elérése érdekében (a belvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, vízrendszer rehabilitáció). Települési szilárd hulladék lerakók helyi szintő rekultivációja, kivéve olyan rekultivációs projektek, amelyek területe régiós határokon túlnyúlik és értékük meghaladja a 650 millió Ft-ot. Ezek nagy részben (80%) már jóváhagyott és megvalósítás alatt álló ISPA és Kohéziós Alap projektek rekultivációs részei, illetve olyan hulladékgazdálkodási nagyprojektek rekultivációs részei, amelyeknek elıkészítése elırehaladott állapotban van. Azon lerakók listáját, melyek KEOP-ban megvalósuló projektek részei, a KEOP pályázati kiírásai rögzítik. A ROP-okba csak az itt nem szereplı települések pályázhatnak. [Dögkutak rekultivációja.] [Földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja.] A hat konvergencia régió operatív programján kívül esı, a 2. (versenyképesség és foglalkoztatás) célkitőzés alá tartozó Közép Magyarországi Operatív Programmal (KMOP) való kapcsolat: A Közép-magyarországi régió (KMR) speciális helyzetben van a hat konvergencia régióhoz képest. Azokon a területeken, ahol a KEOP fejlesztések a Kohéziós Alap közremőködéssel valósulnak meg, a KMR is ugyanolyan kedvezményezett, mint a másik 6 régió. A KMR a környezeti fejlesztésekre fordítható forrásokat ezért egyrészrıl azokra az intézkedésekre összpontosítja, amelyek a többi régióban is a Regionális Operatív Program keretében valósulnak meg. Másrészrıl, a Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrásfelhasználás növelése és a Fenntartható életmód és fogyasztás prioritási tengely keretében tervezettekhez hasonló mőveleteket is ki kell dolgoznia, hiszen ezen mőveleteket a KEOP ERFA forrásból valósítja meg a másik hat régióban a KMR azonban nem részesedhet a KEOP ERFA forrásából. Nevesített projektek KEOP-konstrukciók (elsısorban az 1067/2005 (VI.30.) Korm. rendelet) Lásd a fejlesztési térkép 2. tábláját! DA 521/A,B Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság DD515/B Környezeti veszélyelhárítás DD 515/A (csak parnerként!) Környezeti veszélyelhárítás ÉA 512/C-D Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság ÉM 321/B Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása ÉM 321/C-E (az E konstrukció az akciótervi felülvizsgálat során került be, nem került még kidolgozásra) Belterületi és térségi vízrendezési konstrukciók NYD 411/B Belterületi vízrendezés 11

13 NYD 411/C KMOP 321/A-B KMOP 322 KMOP 331/B KMOP 332 KMOP 334/C KMOP 333 Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése Természeti értékek védelme Élıhely-megırzı mezıés erdıgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése Vízgazdálkodási tevékenységek Települési hulladéklerakók rekultivációja Környezetvédelmi informatika a közigazgatásban (e-környezetvédelem) Megújuló energia-hordozó felhasználás növelése 12

14 Városrehabilitáció Regionális Operatív Programok Az Új Magyarország Fejlesztési Terv valamennyi Regionális Operatív Programja tartalmaz integrált város-rehabilitációs beavatkozást. Fontos demarkációs lehatárolási alapvetés ebben a tekintetben, hogy a lokális vagy kistérségi jelentıségő fejlesztések (pregnánsan a városrehabilitáció, a turisztika) minden esetben regionális hatókörbe tartoznak. A megyei jogú városok tekintetében kiemelt jelentıségő város-rehabilitációs fejlesztések tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy amíg a nem megyei jogú városok pályázatos formában nyerhetnek el forrásokat a megfelelı prioritási tengelyrıl (lásd az alábbi táblasort), addig a megyei jogú városok a város-rehabilitációs fejlesztések megvalósítására a kiemelt projektek kiválasztási eljárásrendjének keretében juthatnak támogatáshoz. A kiemelt projekt eljárásrendje egyrészrıl lehetıvé teszi, hogy a megfelelı szintő és kidolgozottsági fokú város tervei dedikált (megítélt) forráshoz jussanak, másrészrıl azonban tekintettel a megyei jogú városok méretére, regionális szerepkörére más szerkezető, nagyobb gazdasági erıt vonzani köteles és szigorúbb dokumentációjú munkát kell benyújtaniuk. A város-rehabilitációs célú kiemelt projektjavaslatok február 29-tıl kerülhetnek benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kiemelt programok és projektek Fıosztályára. Valamennyi projektjavaslatnak kötelezı eleme: Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Elızetes (majd a projekt nevesítését követıen: Végleges) Akcióterületi Terv Projekt adatlap (Az eljárásrend tehát lényegében egyesíti a kiemelt projektekre vonatkozó eljárásrend és a két fordulós pályázati eljárásrend elemeit!) A projekt tekintetében a részletes bírálati szempontrendszer rendelkezésre áll, melynek koncepcionális alapját nem a gyors forráslehívás képezi (lásd az alábbi táblasor forrásütemét), hanem a magas szintő és alapos elıkészítettség a komplexitás a fenntarthatóság az átlagnál nagyobb magánerı bevonását megalapozó partneri viszonyok. 13

15 Prioritási Forrásallokáció (Mrd Ft) (248 Ft/euro) tengelyek DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP NYDOP KMOP ,04 21,19 25, , ,46 73,47 62,76 6 Prioritási Forrásallokáció (Mrd Ft) (248 Ft/euro) tengelyek DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP NYDOP KMOP ,75 9,71 9, , ,06 24,31 35,19 6 Prioritási as keret aránya a 7 éves kerethez (%) tengelyek DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP NYDOP KMOP ,31 45,82 38, , ,73 33,09 56,07 6 DA 512/C DD 411/C EA 511/B ÉM 313 KD 311/D NYD 311/B KMOP 521/B Város- és városrész-megújítási akciók Városfejlesztési akciók támogatása Város- és településfejlesztési akciók Megyei jogú városok rehabilitációja Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Városközpontok funkcióbıvítı megújítása a megyei jogú városokban, és a megyei jogú városok szociális célú rehabilitációja Integrált településfejlesztés Pest megyében 14

16 Kultúra Kulturális turisztika Turisztikai fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Operatív Programok Elektronikus Közszolgáltatás Operatív Program (e-levéltár kiemelt projekt) A fejlesztési rendszer talán legkomplexebb, legösszetettebb beavatkozási területe a kulturális beavatkozási terület. Ezen a területen egyrészrıl mind ERFA típusú (beruházási jellegő), mind pedig ESzA típusú (az emberre, a humán tényezıre irányuló) beavatkozásokkal találkozunk, másrészrıl pedig az ágazati/regionális lehatárolás mellett az egyes OP-k prioritási tengelyei közötti átjárással is számolnunk kell! Mindezt úgy, hogy a komplex fejlesztési beavatkozások tervezése és megvalósítása során maradéktalanul szükséges betartani a legfontosabb uniós elvet: a kettıs finanszírozás tilalmának elvét, azaz a városok fejlesztéseinek tervezése során kerülni szükséges a jogszabályellenes átfedéseket. Mindezen túl a közmővelıdési infrastruktúra (mővelıdési központ, kulturális szolgáltató központ) fejlesztése területén a város lakosságszáma újabb demarkációs pontként azonosítható: Megyei Jogú Városok: TIOP fı és MJV között: ROP-ok fı alatti városok: EMVA Mit és honnan fejleszthetünk tehát? TIOP TÁMOP 1.2. Az oktatási és kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: közösségi, képzési, szolgáltatási és élményfunkciókat tartalmazó multifunkcionális közösségi központok létrehozása a megyei jogú városokban és a versenyképességi pólus, illetve társpólus városokban Az oktatási és kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: Múzeumok iskolabarát fejlesztése: fizikai feltételek (tanulmányi raktárak és múzeumpedagógiai foglalkoztatók) megteremtése a TÁMOP-ban tervezett múzeumpedagógiai szakmai program megvalósításához. A TÁMOP-ban megvalósuló digitalizált kulturális örökségi értékekhez (elsısorban könyvtárak és múzeumok állományához) való hozzáféréshez szükséges infrastruktúra kialakítását. Közmővelıdés: Múzeumok, könyvtárak, digitalizálás: A TIOP infrastruktúra-fejlesztéseire alapozott atipikus, nem-formális és informális képzési szolgáltatások fejlesztése a multifunkcionális közösségi központokban. Közoktatási célú múzeumpedagógiai szakmai program. Kulturális örökségek digitalizálása 15

17 Az országos könyvtári rendszerek TÁMOP-ban megvalósuló szolgáltatás-fejlesztési beavatkozásai infrastrukturális hátterének (kiemelten IKT) kialakítása. Országos könyvtári rendszerek szolgáltatásfejlesztése. TIOP ROP-ok 1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: Múzeumok iskolabarát fejlesztése, az oktatási-képzési szerepet erısítı infrastruktúra fejlesztése esetén: Tanulmányi raktárak (a múzeumokban ırzött mőkincsvagyon kb %-át kitevı, kiállítások formájában nem látható mőtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése, a győjteményi raktárak kiállítások esetében nem biztosítható fizikai közelség és tanulmányozhatóság lehetıségeit megteremtı nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való felfejlesztése. Múzeumpedagógiai foglalkoztató-oktató egységek létrehozása. A TAMOP-ban megvalósuló országos könyvtári rendszerek (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) szolgáltatásaihoz és a digitális tartalmakhoz való hozzáférést lehetıvé tévı IKTinfrastruktúra fejlesztése. A TAMOP-ban megvalósítandó országos könyvtári rendszerek szolgáltatásainak továbbításához, a kisebb könyvtárakba történı eljuttatásához szükséges infrastruktúra fejlesztése (pl. a több települést ellátó könyvtárbusz beszerzése) Az oktatási és a kulturális intézmények együttmőködését támogató infrastruktúra fejlesztése: A kulturális, közösségi, közmővelıdési szolgáltatások körében kötelezı alapfeladat ellátását, továbbá egyéb képzési, kulturális és elektronikus szolgáltatási, illetve élményfunkciókat, a környezı kistérségek számára szakmai tanácsadó szerepet betöltı multifunkcionális közösségi központok kialakítása megyei jogú városokban és a versenyképességi pólus, illetve társpólus városokban. Múzeumok, könyvtárak: Könyvtárak: Helyi jelentıségő kulturális intézmények fejlesztése, turisztikai célú, továbbá városrehabilitációhoz, településfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztések. Közmővelıdés: Város-rehabilitáció keretében történı fejlesztések A humán közszolgáltatások fejlesztése és/vagy település-rehabilitáció keretében az 5000 fı feletti lélekszámú településeken, meglévı, helyi jelentıségő közösségi épületek (többek között közmővelıdési intézmények) felújítása, funkcióbıvítéssel járó többcélú közösségi terek kialakítása. (Az ÚMVP hasonló tevékenységeket támogat az 5000 fıs lélekszám alatti településeken.) 16

18 A kultúrához kötıdı beavatkozások és lehetıségek rendszere a megyei jogú városok esetében a következıképpen sematizálható: Megyei Jogú Városok ERFA típusú ESzA típusú Ágazati - Közmővelıdési intézmények infrastrukturális fejlesztése - Múzeumok iskolabarát fejlesztése - Központi könyvtári szolgáltatások IKT-háttere - e-levéltár (kiemelt) Regionális - Városrehabilitáció keretében közmővelıdési és közgyőjteményi intézmények külsı homlokzatának felújítása - Kulturális turisztikai fejlesztések - Kulturális szakemberképzés - Múzeumpedagógiai képzések - Képzések, átképzések - Könyvtári szolgáltatásfejlesztés Megyei Jogú Városok ERFA típusú ESzA típusú Ágazati - TIOP - TÁMOP - EKOP Regionális - ROP-ok - KMOP - - Fejlesztési konstrukciók a fenti szerkezet szerint: (sárgával szedve a kulturális turisztikai konstrukciók) TIOP 121 TIOP 122 TIOP 123 TIOP 133 TIOP 134 TÁMOP 323 TÁMOP 324 AGÓRA Program (Multifunkcionális közösségi és közmővelıdési központok) Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális fejlesztése Tudásdepó-Expressz Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése AGÓRA PoLUS Pólus- és társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása Regionális Tudástárak A fejlesztési pólus- és társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések Építı közösségek (valamennyi helyi önkormányzatok számára, de a hátrányos helyzető kistérségek és a kistelepülések priorizáltak) A komponens: Esélyt a munkára (Közmővelıdési intézmények a felnıttképzésben) B komponens: Kulturális szakemberképzés C komponens: A közmővelıdés a nem-formális és informális tanulás szolgálatában D komponens: etanácsadás E komponens: Aktív állampolgárság erısítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel (civil szervezeteknek) Tudásdepó Expressz 17

19 TÁMOP 325 KMOP 462 DA 211 DA 212 DD 211 DD 213 EA 211 EA 212 EA 213 ÉM 211/B ÉM 221 ÉM 231 ÉM 241 KD 211/B KD 211/C KD 212 KD 221/B KD 221/C NYD 221/A NYD 221/B NYD 231/A NYD 231/B NYD 241/A KMOP 311/C Múzeumok Mindenkinek (múzeumpedagógiai szolgáltatások) Települési és mozgókönyvtárak valamint közmővelıdési intézmények fejlesztése Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés Turisztikai fogadóképesség javítása Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztináció-menedzsment fejlesztés Turisztikai attrakciók fejlesztése (kerékpárút is) Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztináció-menedzsment fejlesztés Turisztikai üzleti szolgáltatások fejlesztése, programok, rendezvények támogatása A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerık támogatása Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Meglévı gyógy- és termálfürdık minıségi fejlesztése A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása Magas komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek minıségi fejlesztése Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlesztés az alacsony kategóriájú szálláshelyeken Desztináció-menedzsment Kulturális és örökségturizmus fejlesztése KIEMELT PROJEKTEK 18

20 Egészségügy Társadalmi Infrastruktúra OP Társadalmi Megújulás OP Regionális Operatív Programok Az egészségügyi fejlesztési rendszer alapvetı tagoltsága leginkább a kulturális és az oktatási ágazat lehatárolási szerkezetéhez hasonlít: egyrészrıl az ágazati operatív program és a regionális operatív programok infrastruktúra-fejlesztései között van világos lehatárolás, másrészrıl pedig az egyes infrastrukturális fejlesztések és az azok szolgáltatás és humánerıforrás-fejlesztéseit biztosító Társadalmi Megújulás Operatív Program megalapozótámogató intézkedései között. Az ERFA és ESZA támogatásból megvalósuló egészségügyi fejlesztések a komplexitásra helyezik a hangsúlyt. A fejlesztések egy része közvetlenül az egészségügy szereplıit, intézményeit célozták meg (képzés, továbbképzés, kompetenciafejlesztés, stb.), míg a fejlesztések másik része az egészségügyi szereplık támogatásával a korszerő infrastruktúra feltételein alapulva (pl. szintér programoknak helyszín biztosítsa) a helyes szemlélet és életmódra nevelésben szerepet játszó szereplık és szervezetek képzésére, valamint a lakosság széles körének felvilágosítására helyezik a hangsúlyt. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása és fejlesztése az egészségügyi reform meghatározó eleme. A TÁMOP keretében megvalósuló, az egész országra hatással bíró humán erıforrás fejlesztı és társadalmi szemléletformáló programok szorosan illeszkednek a reform és a fejlesztési program céljához, amely az emberek egészségben eltöltött életéveinek növelését és egészségi állapotának javítását, valamint a területi és a társadalmi csoportok közötti egyenlıtlenségek csökkentését, egy korszerő, hatékony és igazságos ellátórendszer megteremtését célozza. Fı szabályként az alábbiak szerint: TIOP ROP - Egészségpólusok (3 egyetem + - Alapellátás-fejlesztés régiónként 1 aktív kiemelt kórház) - Járóbeteg szakellátás (csak a már - Sürgısségi ellátás fejlesztése mőködı, önálló járóbeteg - Koraszülött intenzív osztályok és központi intenzív osztályok intézeteknek) alap és emelt szintő ellátás egyaránt informatikai fejlesztése - Fekvıbeteg-ellátás fejlesztése - Onkológia (területi kiemelt (rehabilitáció és hosszú idejő ápolás) kórházakban) - Struktúraváltást támogató infrastruktúra (területi és kiemelt kórházak és egyetemek) - Intézményi IKT-fejlesztés TÁMOP - Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok 19

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

MultiContact 'Exploring possibilities'

MultiContact 'Exploring possibilities' HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ... Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ... 3 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok.... 3 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos

Részletesebben