AUDREY D. MILLAND: AHONNAN A SZÉL FÚJT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDREY D. MILLAND: AHONNAN A SZÉL FÚJT"

Átírás

1 AUDREY D. MILLAND: AHONNAN A SZÉL FÚJT AHONNAN A SZÉL FÚJT Scarlett sok ezer mérföldet utazik, hogy nagynénjei halála utánátvegye örökségét. Ám a savannah-i "Rózsaszín kastély"-ba érve meglepetés várja. Eulalie többek között egy naplót hagyományoz rá,melyet Scarlett anyai nagyanyja, Solange Robilard írt, s melyneklétezéséről eddig csak igen kevesen tudtak. Scarlett mindig iskíváncsi volt annak a rejtélyes asszonynak az életére, akire annyirahasonlított, s akinek fiatalkori képe előtt oly sokszor állt megtűnődve Tarán. Scarlett sejti, hogy a szabályos sorok fényt deríteneksolange mozgalmas életére és

2 arra, mily megpróbáltatásokat kellettkiállnia a szerelméért és a boldogságáért. Prológus Scarlett Butler több ezer mérföld utazás után fá-radtan és fásultan tért meg a nagyszülei egykoriotthonába, hogy átvegye örökségét.a ház, a "rózsaszín kastély", ahogy a család-ban emlegették, az eltelt évek alatt szinte semmitsem változott; Pierre Robilard halála után Scar-lett nagynénjei, Pauline és Eulalie ugyanúgyrendben tartották, ahogy azt az apjuk rájukhagy-ta. Ugyanolyan rózsaszínűek voltak a falak; éssehol sem mállott a festék, mint a környező há-zak legtöbbjén. Azonban Pauline halála után kétévvel Eulalie is elhunyt, és a végrendeletébenscarlettet jelölte meg egyetlen örököseként.scarlett önmagában pusztán ezért még nemtette volna meg ezt a hosszú és fárasztó utat, deez is hozzájárult, hogy végül rászánta magát azutazásra. Voltaképpen több hónapot szándéko-zott tölteni az Államokban, meglátogatni a test-véreit, a gyermekeit és a rokonait. Ám ki tudja;mi okból, Afrikából egyenesen Savannah-bajött.Ahogy felsietett a vaskorláttal szegélyezettlépcsőn, különös érzések kerítették hatalmába,és nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért.hiszen nem sok időt töltött ebben a házban, s anagyapját, a fukar és undok Robilard-t sem sze-rette túlságosan. Igaz, akadt életében egy idő-szak, amikor huzamosabb időt töltött itt, s akkorpierre Robilard felajánlotta, hogy ráhagyja a há-zát és a pénzét, ha mellette marad és gondozzaőt. Ám Scarlett nemet mondott, és a nagyapjavalósággal kiutasította őt a

3 házából. Azóta nemjárt itt, és most úgy térhet vissza, hogy mindenaz övé lett. Bekopogott a díszes ajtón, és türelmesen vára-kozott, amíg egy egyenes tartású, ősz hajú, te-kintélyes külsejű, fekete szolga ajtót nem nyitott.természetesen nem Jerome volt az, és még csaknem is hasonlított rá. - Ó, Mrs. Butler! - szólalt meg az idős férfiszokatlanul mély hangon. - Jónás vagyok. MissEverald már várja önt. Scarlett a hallban levette a kalapját és a ször-mekeppjét, s átadta az inasnak. - Honnan tudja, hogy ki vagyok? - kérdeztekíváncsian. - Ön ismer engem? Találkoztunk már? - Ó, Mrs. Butler... Még nem találkoztunk, detudomással bírtam a jöveteléről és ön oly nagyonhasonlít a szalonban lógó nagy képre, hogyazonnal megismertem! Amíg Scarlett elmerengve üldögélt a nagy sza-lonban és ismételten megcsodálta a rózsaszín,fehér és arany kombinációjú bútorokat, falakat,függönyöket, úgy érezte magát, mint egy hatal-mas babaházban. Arra gondolt, mennyire szeret-hette Pierre Robilard a feleségét, ha hajlandóvolt az egész házat rózsaszínre festetni; amikorsolange kijelentette, hogy mindenhol rózsaszíntszeretne látni maga körül. Hamarosan egy komoly arcú, vékony asszonyérkezett, barátságosan köszöntötte Scarlettet ésmelanie Everald néven mutatkozott be.

4 - Eulalie unokatestvére vagyok - mondtahalk, szerény hangján. - Én gondoztam őt, miu-tán Pauline-t magához szólította az Úr. Vele voltam egészen az utolsó pillanatig, és én küldtemönnek azt az értesítést, amelyben tudattam, hogymi történt. Scarlett fakó mosolyt vetett az idős asszonyra.- Köszönöm. Az asszony észrevette a pillantását, mellyel abútorokat szemlélte és bólintott. - Eulalie halála után mindent lezárattam, éshasználaton kívül helyeztem, csak azt a szobáttartottam fenn, amelyben jelenleg én lakom, és acselédszállást meg a konyhát. Minden csak önrevár, hogy átvegye, és aztán én is kiköltözöm. Deengedelmével, én még maradok pár napig, amígszerzek magamnak szállást. - Addig marad, ameddig jólesik, miss Everald.Nem látom szükségét, hogy ön elköltözzön. Haúgy gondolja, maradhat továbbra is ebben a ház-ban. Én csak pár hónapot töltök az Államokban,és addig is többnyire úton leszek. Aztán vissza-térek a férjemhez Afrikába. - Eladja a házat? - kérdezte miss Everald.Scarlett vállat vont. - Még nem tudom - felelte. - Valószínűlegnem. Az igazat megvallva még nem gondolkod-tam azon, hogy mihez kezdek vele.az idős asszony szeme felcsillant, mintha hirte-len eszébe jutott volna valami. - Ó, Mrs. Butler, ne haragudjon rám! Hogy énmilyen figyelmetlen vagyok! Hiszen ön bizonyá-ra elcsigázott és szeretne pihenni, és én csak be-szélek, beszélek, beszélek... Kérem, mondjameg, melyik szobát nyissuk ki önnek és azonnalintézkedem!

5 Scarlett azt a szobát kérte, amelyben egykor ittlakott. Azonban mielőtt lepihenhetett volna,miss Everald ünnepélyes képpel arra kérte, hogytartson vele. Pierre Robilard régi szobájába vezette, egy ha-talmas, magas mennyezetes helyiségbe, amelyetbútorokkal zsúfoltak tele, és amelyet az a fara-gott oszlopos, baldachinos ágy uralt, aminekoszlopfőit aranyozott sasok díszítették. A sarok-ban még ott állt a francia lobogó meg az a fejet-len próbababa, amelyen Pierre Robilard egykoriegyenruhája feszült arany váll-lapokkal és szám-talan kitüntetéssel. Scarlettnek eszébe jutott, hogy amikor előszörjárt itt, abban a nagy ágyban feküdt a nagyapjacsontig soványodva és rosszkedvűen.kérdőn pillantott miss Everaldra, hogy vajonmiért hozta ide, de az idős nő nem késlekedett amagyarázattal. - Mint bizonyára tudja, Mrs. Butler, ez a szo-ba régen az ön nagyapjáé volt. A halála után azön nagynénjei meghagyták érintetlenül monsieurrobilard kívánsága szerint. Eulalie csak néhányhéttel a halála előtt költözött át ide... ebben azágyban akart meghalni. Azon az asztalon az őholmijai vannak. És talál egy levelet, melyet Eu-lalia nekem mondott tollba két nappal a halálaelőtt. Önnek szól, Mrs. Butler.Scarlett üres lélekkel, csekélyke kíváncsiság-gal bontotta fel a levelet, és nem is annyira ol-vasta, mint inkább csak átfutotta a kézzel írt,szabályos sorokat. Rövidke búcsúüzenet volt asír széléről. Drága Scarlett! Fél lábbal a sírban vagyok, érzem, hogynapokon belül magához szólít az Úr, és énalig várom már, hogy hosszan tartó betegsé-gem után végre megkönnyebbülhessek.kedvesem, sohasem felejtem el irántam éspauline nénéd iránt tanúsított jóságodat, ami-kor az ínséges időkben gondoskodtál rólunk,és az a legkevesebb, amit viszonzásképp ad-

6 hatok, ha úgy rendelkezem a végakaratom-ban, hogy minden vagyonomat rád hagyom.azt akarom, hogy legyen tiéd ez a ház, amelyet nagyapád amúgy is neked szánt és legyentiéd mindaz, ami az örökséghez tartozik.és van még valami, ami talán aprócskaörömet okoz... Te mindig is annyira hasonlítottál édes-anyámra, a drága Solange-ra, és a sorsotokis oly hasonlóan alakult. Ó, drága Scarlett,emlékszem, mennyire érdekelt volna, milyenvolt a te anyai nagyanyád és mi szinte semmitsem mondhattunk, lévén hogy a fiatal korárólén és Pauline is igen keveset tudtunk.azonban amikor apa meghalt, a páncélszekrényéből előkerült egy kicsiny, bőrkötésűkönyv; édesanyám naplója. Pauline és énegyütt olvastuk végig, gyakorta szökött könnya szemünkbe, és mindketten rád gondoltunk.féltett kincsként őriztem ezt a naplót egészenidáig, és azt szeretném, ha most már te iselolvashatnád... Drága, Scarlett, búcsúzok tőled, és arrakérlek, tarts meg engem és Pauline nénédet jóemlékezetedben, mint ahogy mi is nagyon so-kat gondoltunk rád! Szerető nagynénéd: Eulalie Scarlett szeme egy kissé elfelhősödött, ahogyezeket a sorokat olvasta. Aztán az íróasztalonmegpillantotta a viharvert, agyonforgatott, bőrkötésű könyvecskét, és a kezébe vette. Ám mi-előtt belélapozott volna, akaratlanul is megfor-dult, és a tekintete a cikornyás aranykeretbe fog-lalt festményre esett. Solange Robilard! Ez a kép egészen más volt, mint az, ami Taránlógott a kandalló fölött. Egy élénk tekintetű, fia-tal nő, akinek sötét haja könyékig omlott le csu-pasz karjára, s mindössze egy fényes igaz-gyöngypánt fogta össze. Keskeny, arisztokrati-kus orra szigorú, makacs jellemre utalt, ám aszája sarkában cinkos mosoly bujkált, mandulavágású, sötét

7 szemeiből pedig nevető, kedves te-kintet nézett a világra, melyben Scarlett árnyalat-nyi szomorúságot vélt felfedezni. A karcsú, nyú-lánk testet áttetsző selyemköntös fedte, mely halátni nem is engedte, éreztette kebleinek halmaités rózsás mellbimbóinak kidudorodását.scarlett tudta, hogy rendkívül hasonlít SolangeRobilard-ra, és ez a hasonlóság mindig is izgatta.otthon, Tarán hányszor de hányszor megállt azottani kép előtt, tekintetét a nagyanyja arcárafüggesztette és próbálta kitalálni, vajon mi okoz-hatja azt a különös érzést, hogy a saját arcát lát-ja, mégha kissé eltérőek is a vonásai.talán most megtudhatja... Fáradtságáról és enerváltságáról megfeledkez-ve felnyitotta a naplót, és olvasni kezdte a szé-pen formált betűkből álló, ám mégis szabálytalannak tűnő, első sorokat. A mai napon elhatároztam, hogy naplót ve-zetek. Ezzel is gyakorlom az angol nyelvet.leírom, mert nem akarom tovább magambantartani azt a sok szörnyűséget, amin keresz-tülmentem. És nem bírom tovább titkolni,hogy halálosan szerelmes vagyok.scarlett ismét a képre pillantott, és megértette,mi az a különös pillantás, amit ő egyszerre tartottszomorkásnak és nevetősnek. Amikor ez a képkészült, Solange Robilard szerelmes volt. Még-hozzá halálosan. Solange Robilard? Nem Robilard az utolsó férje neve. AkkoribanSolange-t még egészen máshogy hívták... ELSŐ RÉSZ A FORRADALOM SZELE Port-aux Crimes, Saint Domingue1791. augusztus

8 ELSŐ FEJEZET Az estély 1. Jean Baptiste de Lafergier, a Port-aux Crimes-ben állomásozó francia helyőrség főhadnagyaösszegombolta a nyakán a mundért, megigazítot-ta a derékövét, és még egy utolsó pillantást ve-tett saját tükörképére. Magas, barna férfi nézettvissza rá, kackiás bajusszal, gondosan ápolt sza-kállkával az álla hegyén, és élénk, sötét szemekkel. A rizsporos parókát nem szenvedhette ezena trópusi éghajlaton, és szolgálatban szinte soha-sem viselte, de jelentős társasági eseményeknélnem bújhatott ki az etikett szabta szűk határok közül. Négy éve élt már Saint Domingue szigetén,ahogy az egykori Hispaniola nyugati részét ne-vezték, ám lévén, hogy gyernekkorát és kora ifjúságát egy ködös és hűvös normandia birtokontöltötte, úgy érezte, sohasem lesz képes meg-szokni ezt a párás és forró éghajlatot. A decem-bertől márciusig tartó telet még csak-csak elvi-selte, s nem szenvedett különösebben az április-tól júniusig és szeptembertől novemberig elhú-zódó esős időszakoktól sem, viszont a nyáriforróság szinte az őrületbe kergette. Ám katonavolt, és tűrnie kellett az áldatlan körülményeket.még szerencse, hogy az etikett - bár bizonyosdolgokat illetően hajlíthatatlan volt - az éghajlat-hoz némileg alkalmazkodva tartalmazott némienyhítést. Például a háromszögletű kalap, mely-nek viselése a kézben is illendő, s a fehér kesz-tyű, mely egyszerűen

9 elhanyagolható.jean Baptiste még egyszer megigazította ma-gán a zubbonyát, és a hóna alá fogta zsinóros ka-lapját. Újra megpödörte a bajuszát, s elmosolyo-dott. Megelégedett a látvánnyal.ha nem lenne már nős ember, szép sikereketarathatna a társaság nő tagjai között. Ám ő sze-rette a feleségét, aki három hónappal ezelőttpompás leánykával ajándékozta meg, s legfel-jebb csak huncut pillantásokig, sokat rejtő bóko-kig merészkedett más hölgyek társaságában.pedig... Kora ifjúságától kedvelte a szemrevaló nőket,s mindahányszor megdobbant a szíve, ha egy vé-kony derekú, üde arcú teremtést látott. Ez ké-sőbb, felnőtt korában sem változott, és gálánskalandok egész sorát élte meg. Aztán amikor Pá-rizsban állomásozott, Louis De Lambert estélyénmegismerkedett Antoinette-tel, egész éjszakaegyütt táncoltak, bókokkal halmozta el a lánytés miközben búcsúzáskor kezet csókolt neki,már tudta, hogy Antoinette a végzete. Az atyjaengedélyével udvarolni kezdett a lánynak, bele-szeretett, majd amikor átvezényelték Lille-be,hűséget esküdött neki. A többi fiatal katonatiszt-tel ellentétben Jean Baptiste később sem feled-kezett meg az ígéretéről, s bár lett volna alkalmamás lányokkal is ismeretséget kötni, hűségesenirkálta leveleit a kedvesének. Aztán amikor négyévvel ezelőtt megtudta, hogy Saint Domingueszigetére vezénylik, azonnal hazatért a de Lafer-gier család normandiai birtokára, és az apja elétárta az elképzelését, miszerint hamarjában fe-leségül veszi a szerelmesét, és magával viszi atávoli gyarmatra. Az apa beleegyezését adta, bárúgy vélte, Antoinette-nek és a szüleinek bizo-nyára lesznek ezzel a tervvel szemben fenntartá-saik. Jean Baptiste erre azt felelte, hogy mármindent megírt Antoinette-nek, és a lány mindennehézséget vállal. Bár az idős de Lafergier ezt nem nagyon hitte,nem vitatkozott a fiával. Abban biztos volt, hogyjean Baptiste mindent nagy körültekintéssel ésaprólékossággal kigondolt, ám azt nem hitte,hogy mindezt egy tizenöt éves lány felnőtt fejjelképes megérteni. Mindamellett nagyon valószí-nünek látta, hogy Antoinette szülei nem fogjákhozzáadni a

10 lányukat egy elszegényedett nemes-hez, egy egyszerű hadnagyocskához, és nem en-gedik el ilyen messzire otthonról. Másrésztazonban arra gondolt, hogy a lány nagyon fiatal,és ha szereti Jean Baptiste-et, ki fog tartani mel- lette. A vérmes remények azonban nem teljesedtekbe. Antoinette szülei boldogan fogadták a lehe-tőséget, hogy megszabadulhatnak hat lányukegyikétől, és hogy ilyen "könnyen és olcsón túl-adhattak rajta". Biztosra vették, hogy Jean Bap-tiste rendesen el tudja majd tartani a lányukatsaint Domingue-n; s éppen ezért Antoinette el-adósodott apja "megfeledkezett" a leánya hozo-mányának kifizetéséről. Jean Baptiste azonbanezt sem bánta. Annyira szerette Antoinette-et,hogy szemet hunyt ilyen apróságok fölött, és asietős házasság végül minden további zökkenőnélkül folyt le. Azonban nem sokkal ezt követően - amikor afiatalok már az indulásra készülődtek - az idősde Lafergier váratlanul elköltözött az élők sorából, és mivel Jean Baptiste testvérbátyja már há-rom évvel korábban az életét vesztette egy kelle-metlen balesetben, az újdonsült házas fiatal férfilett az örökös. Jean Baptiste hallgatott a felesé-gére, aki rávette, hogy adjon el mindent, s őkketten kezdjenek új életet azon a mesésnek mon-dott szigeten. Sietve pénzzé tette az ősi, családiudvarházat és az évtizedek alatt egyre kisebbreapadt birtokot, és ennek révén jelentős summá-val kelhettek útra a távoli gyarmatra, melynekészakon az Atlanti-óceán, délen pedig a Karib-tenger mossa a partjait. A pénz elegendőnek bizonyult. Jean Baptistevásárolt egy jókora házat, s hozzá egy legalábbakkora birtokot, mint amekkorát Normandiábansietve eladott. Néger rabszolgákat is vásárolt, smint a környéken a legtöbb földbírtokos, ő is cu-kornád termesztésébe kezdett. Ez persze nemhozott azonnali gazdagságot, sőt, a birtok inkábbnyelte a pénzt, semmint hozta volna, ám Jean-Baptiste okosan

11 taktikázott, és három év múltánmegtérült a befektetés. Mindemellett valame-lyest értett a joghoz is, és ez alkalmanként, ami-kor kisegítőként behívták az ügyvédi kamará-hoz, hozzájárult havi bevételeihez. Ez utóbbi te-vékenysége azonban mélyen felháborította a fe-leségét, legalább annyira, mint az, hogy nemvolt hajlandó kölcsönöket felvenni és adóssá-gokba verni magát. Minden nemesember na-gyobb lábon él, mint amit megengedhet magá-nak, állította Antoinette szenvedélyesen, és pél-dának a saját apját hozta fel, aki még mindig ha-talmas házat vezetett, fényűző életet élt, hatalmas estélyeket adott, pedig már évekkel ezelőttsúlyos adósságokba verte magát.nem illő és közönséges bárminek is az árátszámolgatni. Azonban még ennél is közönsége-sebb, ha egy nemesember magára ölti az ügyvé-di talárt. Eleinte Jean Baptiste tiltakozott, érvelt, kö-nyörgött és nem győzte magyarázni, hogy kez-detben minden pénzre szükségük lehet; ha jómódban akarnak élni, s majd ráérnek később úri-zálni. A felesége azonban ezt nem értette meg,és dühösen vágta minduntalan a férje szemébe,hogy miatta kell szégyenkeznie a társaságban.ám ez az összetűzés csak kezdete volt házas-ságuk rohamos megromlásának. Antoinette máraz első évben teherbe esett, a forró éghajlaton elképzelhetetlenül nyűgös lett, s bár a férje mindenkivánságát azonnal teljesítette, a szerelem el-enyészett köztük. És amikor a várva várt gyer-mek holtan jött a világra, vele együtt eltemettékházaséletük maradékát is. A tragédia végleges szakadáshoz vezetett Je-an-Baptiste és Antoinette között. A férfi minden-képpen szeretett volna gyereket, és biztosra vet-te, hogy Isten nem büntetheti őket másodjára is.antoinette azonban hallani sem akart egy újbóliterhességről. Eleve elzárkózott még a gondolat-tól is, és amikor a férje rámenősebben próbálko-zott, a nő eszébe juttatta, milyen kegyetlenülrosszul volt a terhessége hónapjai alatt. Gyűlölteazt az időszakot, gyűlölte testének elformátlano-dását; gyűlölte a szülés fájdalmait és kellemet-lenségeit;

12 s gyűlölte a mozdulatlan, vörös arcú,maszatos kis lényt, akit halva hozott a világra.erre hivatkozva Antoinette másfél éven át a férjemindenféle közeledését elhárította. Nem is pró-bált kifogásokat keresni, egyszerűen kulcsra zár-ta az orra előtt a hálószobája ajtaját. És amikorjean Baptiste még ezután sem adta fel, azasszony az arcába vágta, hogy ő már teljesítettea feleségi kötelességét, szült neki egy gyereketés nem tehet arról, hogy ő nem vigyázott rá elég-gé. a terhesség időszaka alatt. Amikor pedig aférfi könyörgésre fogta a dolgot, Antoinette ki-fejtette, hogy különben is elege van már abból azaktusból, amit mindig is megalázónak tartott.azonban egy évvel ezelőtt valami csoda foly-tán megtört köztük a jég, és Antoinette hálószo-bája ismét kitárult a férj előtt. De mivel az el-enyészett szerelem nem lángolt fel ismét közöt-tük, Jean Baptiste számára ez inkább büntetéstjelentett, mintsem megkönnyebbülést, mivel aházaséletük csak a legszigorúbb aktusra korláto-zódott, s bármivel próbálkozott is a férfi, azasszonya minden alkalommal az arcába vágta,hogy amit művel, az undorító. Ettől függetlenül azonban Antoinette 1790őszén ismét állapotos lett, és a tavasz végén,szinte már a nyár kezdetén erős, egészséges kislánynak adott életet. A terhessége kellemetle-nebb időszaka ezúttal nem a forró nyárra esett,hanem az enyhe tél végére, így valamivelkönnyebben viselte, mint korábban.a szülést követően a hálószoba ajtaja ismétbezárult Jean Baptiste előtt, és nem is nyílt kiazóta egyszer sem. Ám ennek ellenére a férfimég mindig szerette a feleségét, és igyekezettmindenben a kedvében járni. Csak az ehhez hasonló társas összejöveteleketnem nagyon szerette, mint amire épp most ké-szülődtek...

13 2. Amikor Jean Baptiste de Lafergier már nem bír-ta tovább a várakozást, bekopogtatott a feleségeöltözőszobájába. - Még tíz perc, és akár el se induljunk - szóltbe kedves ártatlansággal. - Mert mire megérke-zünk Port-aux Crimes-be, véget ér Saint Xulonék estélye. Miután Antoinette válaszra sem méltatta, a fér-fi további szavak nélkül benyitott.az öltözködés a jelek szerint már az utolsó fá-zisban tarthatott, mert Panne, a fiatal néger ko-morna épp a ruha fűzőjét húzta szorosra, miköz-ben az asszonya egy narancsgerezdet szopoga- tott. - Muszáj most étkeznie, Antoinette? - kérdez-te a férfi. - Úgy tudom, a vendéglátóink bőségesvacsorával várnak bennünket. Antoinette sötét hajú, élénk arcú, nádszálkar-csú teremtés volt, akinek láttán még mindigmegdobbant a férfi szíve. Ám az elragadó terem-tés egykor cinkos és pajzán szeméből most márhűvösség és közöny sugárzott, s mintha mandu-lavágású szemei, meg fitos orra is elutasítást ésfennhéjázó gőgöt sugárzott volna. A két szüléscseppet sem látszott meg az alakján, ha csak ab-ban nem, hogy keblei bőségesebb ívben dombo-rodtak, s a csípője talán egy árnyalattal szélesebblett. Igyekezett is Antoinette az előbbit még in-kább kihangsúlyozni, az utóbbit pedig a lehető-ség szerint teljesen elszorítani. - Jó lesz így, madame? - kérdezte Panne, ésarcán a feszültség elárulta, hogy öltözés közbenvalószínűleg már kaphatott egy-két megrovást.

14 - Még! - parancsolta az asszony. - Szoro-sabbra! Szorosabbra, ha mondom!az asszony felszisszent, ahogy Panne túl szo-rosra húzta a fűzőt, és anélkül, hogy odapillan-tott volna, hanyagul a néger lány kezére csapott.a szavait azonban a férjéhez intézte. Csak most,e kis közjátékot követően felelt meg az iméntimegjegyzésre. - Való igaz, Gerald és Saint Xulonnagy súlyt helyeznek arra, hogy a vagyonukkalhivalkodjanak, ám véleményem szerint nem len-ne illendő megérkezésünk után, ha egyből falnikezdenénk... Jean Baptiste konokul elmosolyodott. - Már pedig akár illendő, akár nem, én sze-mély szerint farkaséhes vagyok, és ha megkínál-nak, bizony nem fogok tétovázni, hogy csillapít-sam az étvágyamat. Panne már végzett a fűzővel, és a ruha fodraitigazgatta. Antoinette is végzett a narancsgerezddel, és azelőtte heverő ezüsttálkáról ráérős mozdulattalegy újabb gerezdet emelt a szájához. - Az én férjem azt cselekszik, amit akar - ve-tette oda. - Az ön esetében megbocsátható a fa-lánkság, hiszen ön férfi. Ám mit szólnának a tár-saságban, ha azt látnák, hogy asszony létemre énis bőségesen táplálkozom? Nem, barátom, rólamcsak ne fecsegjenek a hátam mögött.jean Baptiste megszokta már, hogy a feleségenéha "barátom"-nak szólítja. Amikor előszörhallotta ezt a szót Antoinette szájából, még kija-vította, hogy ő bizony nem a barátja, hanem aférje, ám Antoinette nem sokat foglalkozott ahelyreigazítással. Továbbra is ki-kicsúszott aszáján ez a megszólítás, és a férje cinikus mo-sollyal vette tudomásul, hogy végül is - lévén,hogy házaséletet már nem élnek - inkább he-lyénvaló a "barát" kifejezés, mint a "házastárs".

15 - Amennyiben végzett, asszonyom, indulhat-nánk. A lovak már bizonyára türelmetlenek.antoinette ismét elengedte a füle mellett ezt agunyoros megjegyzést. - Még el kell döntenem, melyik nyakék illikehhez az öltözékhez. Ön mit gondol? Az a sma-ragdberakásos vékony lánc, melyet öntől kaptamtavalyelőtt, vagy pedig a vastag, csavart lánc,melynek medalionia egy gyémántot vesz körül?fájdalom számomra, de úgy tűnik, más választá-si lehetőségem nincs, lévén, hogy mindössze ezzel a két nyakékkel rendelkezem.jean Baptiste jelzésértékű mozdulattal előhúz-ta aranyfedeles zsebóráját, és felkattintotta a fedelét. Sóhajtott. - A jelek szerint a nyakékekből eggyel máristöbb van a kelleténél - jegyezte meg egyre türel-metlenebbül. - Ha csak egy lenne, nem kelleneazon dilemmáznia, melyiket vegye. - Nos, barátom, úgy látszik, kettőnk közül önaz, aki megnehezíti az elindulásunkat - vetetteoda a nő, és egymás mellé helyezte a két ékszert,hogy mindkettőt szemügyre vegye.jean Baptiste elképedt. - Mármint én? Hogy érti ezt, asszonyom?a nő megvonta kecses vállait. - Mert ha a segítségemre lenne az ékszerek ki-választásában, semmi sem hátráltatná tovább azindulásunkat... A férfi elrakta a zsebórát, majd gyors pillantástvetett az asszony fehér fodros, halványkék kri-nolinjára, s az ékszerekre.

16 - Ha javasolhatom azt az ékszert, amit tőlemkapott... Antoinette a fejét rázta. - Attól tartok, el kell vetnem a javaslatát, bará-tom. A smaragd zöld fénye éles ellentétben áll abársony kékségével. Félő, hogy ha ezt a kettőtegyütt viselném, megszólnának a stílustalansá-gom miatt, és félő, hogy jogosan.jean Baptiste de Lafergier visszafojtott türelmetlenséggel intett. - Ez máris megoldotta a kérdést - vélte. - Ma-rad a gyémántos nyakék, melyet kegyed az édes-anyjától kapott. Vegye azt, és induljunk!az asszony türelmetlenül villantotta a férjéresötétbarna szemét. - Meglehet, barátom, hogy önt hidegen hagy-ják az efféle ügyek, ám ha nem haragszik, énigyekszem súlyt helyezni a tökéletes megjelenésre. És bárhogy nézem is, egyik nyaklánc semalkalmas e ruhához, így attól tartok, kénytelenleszek más öltözéket választani...jean Baptiste erőt vett magán, hogy ne hagyjael káromló szó az ajkait. - Értem én, pontosan értem - jegyezte meghalkan. - Az én asszonykám egy új nyakékre vá-gyik, és a mostani színjáték azt a célt szolgálja,hogy a hiányosságokra felhívja a figyelmemet.rendben van, megígérem, hogy eleget teszek akívánságának, a jövő héten bekocsizunk Port-a-ux Crimes-be, Lorgnon mester ékszerüzletébe,és kiválasztunk valami igazán szép nyakláncotönnek... csak arra kérem; induljunk már!az asszony arcán öröm villant, aztán sértettenfelhúzta az orrát.

17 - Az ígérete pusztán azt a célt szolgálja, hogyrajtam vezesse le az ingerültségét, Jean Baptiste. - Ugyan, miből gondolja, hogy ingerült va- gyok? - Gyűlöli a társasági összejöveteleket, és mi-vel tudja, hogy az életem fénypontját ezek az es-télyek jelentik, az utóbbi időben mindent elkövetazért, hogy az én kedvemet is elrontsa. - Még ha így lenne is -dörmögte a férfi -amit persze tagadok... elismerheti, hogy nem jár-tam sikerrel. És azt is a javamra kell írnia, asszo-nyom, hogy az ön kedvéért minden egyes alka-lommal leküzdöm a viszolygásomat, önszántam-ból elkísérem önt, és az ön útmutatásai alapjánigyekszem úgy viselkedni, hogy ne botránkoztassam meg az úri társaságot. Az asszony még mindig a két ékszert nézte, éseközben a szájába vette az utolsó narancsgerez- det. - Nem kívánok épp most vitába bocsátkozniarról, hogy ki kinek a kedvét igyekszik elvenni -folytatta a férfi. - Sőt, ha lehetséges, mindenporcikámmal azon vagyok, hogy mielőbb útrakeljünk, és megérkezzünk Port-aux Crimes-be.Éppen ezért, hogy az ékszerek ügyében a dönté-sét megkönnyítsem, megismétlem az ajánlato-mat, asszonyom. A jövő héten egy új nyakékkelgazdagodhat a kincsesdoboza. - A jövő héten - felelte a nő. - Kedves öntőlez az ajándék, és nem tétovázom élni az oly ritkaalkalommal... Ám attól tartok, ez a mai

18 estéremég semmit sem old meg. Talán ha a barackszí-nű ruhát venném fel, az összhatás nem lenne olykíméletlenül durva. Jean Baptiste de Lafergier e pillanatban érezteúgy, hogy elveszíti a türelmét. - Meglehet, hogy az öltözéke és az ékszerekösszhatását tekintve igaza van, asszonyom, ámazt gyanítom, ha most a ruhaváltás mellett dönt,oly későn érünk az estélyre, hogy senkit sem ta-lálunk, aki megcsodálhatná az ön stílusát. - Úgy látom, ön igen türelmetlen, barátom. - Ez sajnálatos módon öröklött jellemvoná-som. Ám jelen pillanatban, megkockáztatom,egy nálam szelídebb vérmérsékletű ember iskezdené türelmét veszíteni... Katona vagyok,pontossághoz, rendhez szoktam; és talán monda-nom sem kell, gyűlölök elkésni bárhonnan is.antoinette végzett az utolsó narancsfoszlá-nyokkal is, és karcsú ujjait abba a kézmosó tál-kába mártotta, amit Panne nyújtott eléje. - Elkésni szerintem sem illendő - felelte azasszony, miközben az ujjait mártogatta. - Ám el-sőnek érkezni egy estélyre véleményem szerinttöbb, mint illetlenség. Jean Baptiste erőltetetten nevetett. - Elsőnek? Asszonyom, ön tévedésben van!az estély... legjobb tudomásom szerint hatkorvette kezdetét, és az előbb, amikor az órámra pil-lantottam, azt tapasztaltam, hogy már elmúltnyolc is... - Nem szeretek elsőnek érkezni - ismételte azasszony közömbös hangon, és a homlokát rán-colva még mindig az ékszereket vizsgálgatta.jean Baptiste ismerte már annyira, hogy tudja,ilyenkor bármit mondhat, úgysem lesz képes ki-zökkenteni a feleségét az általa

19 megszabott rit-musból. Előbb vagy utóbb úgyis elindulnak!elhatározta, hogy legalább nem idegesíti ma- gát. Még egy utolsó trükkhöz folyamodott, hogymeggyorsítsa az indulásukat. Ismét előhúzta azsebóráját, és a fedelét felkattintva odamutatta afeleségének. - Most negyed kilenc van - mondta tényszerű-en. - Én most lemegyek a szalonba, és szólokalfredónak, hogy mostantól számítva mindentízpercben hozzon nekem egy pohár konyakot.így talán csillapíthatom a türelmetlenségemet Antoinette de Lafergier semmit sem gyűlölt job-ban annál, mint amikor a férje ittasan jelenikmeg egy bálon. Párizsban szinte egyáltalán nemivott, vagy ha igen, azt ügyesen titkolta. Azon-ban az itteni forró klímát és a nagy páratartalmatelég nehezen viselte, és amikor néha-néha hevesfejgörcsök támadták meg, konyakkal enyhítetteaz állapotát. Szép fokozatosan úgy rászokott azitalra, hogy néha még önmagát is sikerült meg-lepnie. Mivel alapvetően nem volt nagyivó típus,azon emberek közé tartozott, akik képesek egy-két pohárka erős brandytől is félrebeszélni,négy-öttől pedig egyensúlyérzéküket veszíteni,majd bódult álomba zuhanni. Ezért hát Antoinette sietve megoldotta a di-lemmáját, és a gyémántos nyakék mellett dön-tött, kiegészítve a hozzá illő karkötővel és gyű- rűkkel.

20 Valójában már hetekkel ezelőtt eldöntötte,hogy ezt az összeállítást ölti magára, és az időtcsak azért húzta, hogy bosszantsa a férjét, akimostanában egyre kevesebbet törődött vele, ésnéha keresztülnézett rajta, mintha nem is létezne.túlzottan persze nem akarta felmelegíteni a kap-csolatukat, mert tartott attól, hogy akkor ismételőkerül az ágy, és még egy gyereket ki kell hor-dania. Jean Baptiste ugyanis korábban egyfoly-tában fiú örökösről beszélt, s nem lehet tudni,megelégszik-e egy leány sarjjal. Márpedig Anto-inette elhatározta, hogy még egyszer nem esikteherbe. Elege volt a gyötrelmes, hevenyrosszullétekkel tarkított hónapokból és ha csakrágondolt a vajúdással töltött órákra, a háta isborsódzott. Azonban - bár az újabb terhességet, az újabbgyermeket szíve minden gyűlöletével utasítottael - a kislányát, akit élve sikerült a világra hoznia, teljes szívéből szerette, még ha a szeretetéttúlzottan nem is tartotta illendőnek kimutatni. Akis Solange-ot nem ő szoptatta, mert nem akartatönkretenni pompás melleit, s nem is babusgatta,mert bár negyedik leány volt a családjában, nemtudott volna mit kezdeni egy csecsemővel. Shogy ebbéli tudatlanságát leplezze, a kicsit min-dig közönyös arccal szemlélte, és úgy viselke-dett, mintha Solange csak egy szükséges teherlenne, amit a családnak el kell viselnie.no persze, nem is volt szükség a közreműkö-désére: Jinenda, az egyik rabszolgájuk egy hó-nappal korábban szült, és a néger nőnek volt bőven teje, hogy mindkét gyereket szoptassa. És ezvolt a szerencséje, hiszen ellenkező esetbenkénytelenek lettek volna eladni a néger csecse-mőt, hogy jusson tej a kis Solange-nak. Ezt adrasztikus megoldást persze sem Jean Baptiste,sem pedig Antoinette nem kedvelte volna, de haa helyzet úgy alakul - mit számít egy rabszolgacsecsemő élete egy fehér gyermekéhez képest?miközben Antoinette elvégezte az utolsó iga-zításokat a kalapján és a ruhája fodrain, intett azott lábatlankodó Pannénak.

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A brilliánskakas legendája

A brilliánskakas legendája T. Igor Csaba A brilliánskakas legendája Különös történetek három család életéből Előjáték Ezerkilencszáz-tizenhatot írtak, Krisztus után. Egy szép áprilisi délutánon, (ritka volt abban az évben az ilyen

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet Teremtés utazói Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet - Képzeljük el, hogy az időnek nincs eleje és vége, végtelen folyamként halad önmagába visszatérve. Elméleti síkon lehetséges,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak.

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Huszonkettedik lecke A ruhaüzletben LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Gergely: Látod azokat a pulóvereket ott a kirakatban? Az a barna nagyon szép. Lilla: Szerintem a kockás

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Bányai Tamás Hamlet a túlparton

Bányai Tamás Hamlet a túlparton Bányai Tamás Hamlet a túlparton Hatan ülték körbe a hajó éttermének kerek asztalát, közvetlenül a hatalmas, elfüggönyözött ablak mellett. Három házaspár, akik korábban nem ismerték egymást. A hosztesz

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15.

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15. Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15. - Maga mióta dolgozik a cégnél? - Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2011.

Részletesebben

A Teremtés Negyedik könyv

A Teremtés Negyedik könyv Vlagyimir Megre A Teremtés Negyedik könyv 2008 A KERÍTÉS Na, hát legelőször is, ugye, legelőször természetesen be kell a telket keríteni. Mert amikor az építkezéshez szükséges anyagokat kezdi az ember

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Ottlik Géza: Minden megvan

Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza Minden megvan (Részlet) (Részlet) Magvető Ottlik Géza örököse, 1991 Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2778-3 Készítette: ekönyv

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

7 nap a herceggel. Corinna Miller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

7 nap a herceggel. Corinna Miller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! 7 nap a herceggel Corinna Miller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. NAP Új feladat, de gyötrő újabb hét nap. Idegenvezetőként újat mondani nem nagyon tudnak vagy legalábbis ritkán, meglepni meg

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben