AUDREY D. MILLAND: AHONNAN A SZÉL FÚJT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDREY D. MILLAND: AHONNAN A SZÉL FÚJT"

Átírás

1 AUDREY D. MILLAND: AHONNAN A SZÉL FÚJT AHONNAN A SZÉL FÚJT Scarlett sok ezer mérföldet utazik, hogy nagynénjei halála utánátvegye örökségét. Ám a savannah-i "Rózsaszín kastély"-ba érve meglepetés várja. Eulalie többek között egy naplót hagyományoz rá,melyet Scarlett anyai nagyanyja, Solange Robilard írt, s melyneklétezéséről eddig csak igen kevesen tudtak. Scarlett mindig iskíváncsi volt annak a rejtélyes asszonynak az életére, akire annyirahasonlított, s akinek fiatalkori képe előtt oly sokszor állt megtűnődve Tarán. Scarlett sejti, hogy a szabályos sorok fényt deríteneksolange mozgalmas életére és

2 arra, mily megpróbáltatásokat kellettkiállnia a szerelméért és a boldogságáért. Prológus Scarlett Butler több ezer mérföld utazás után fá-radtan és fásultan tért meg a nagyszülei egykoriotthonába, hogy átvegye örökségét.a ház, a "rózsaszín kastély", ahogy a család-ban emlegették, az eltelt évek alatt szinte semmitsem változott; Pierre Robilard halála után Scar-lett nagynénjei, Pauline és Eulalie ugyanúgyrendben tartották, ahogy azt az apjuk rájukhagy-ta. Ugyanolyan rózsaszínűek voltak a falak; éssehol sem mállott a festék, mint a környező há-zak legtöbbjén. Azonban Pauline halála után kétévvel Eulalie is elhunyt, és a végrendeletébenscarlettet jelölte meg egyetlen örököseként.scarlett önmagában pusztán ezért még nemtette volna meg ezt a hosszú és fárasztó utat, deez is hozzájárult, hogy végül rászánta magát azutazásra. Voltaképpen több hónapot szándéko-zott tölteni az Államokban, meglátogatni a test-véreit, a gyermekeit és a rokonait. Ám ki tudja;mi okból, Afrikából egyenesen Savannah-bajött.Ahogy felsietett a vaskorláttal szegélyezettlépcsőn, különös érzések kerítették hatalmába,és nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért.hiszen nem sok időt töltött ebben a házban, s anagyapját, a fukar és undok Robilard-t sem sze-rette túlságosan. Igaz, akadt életében egy idő-szak, amikor huzamosabb időt töltött itt, s akkorpierre Robilard felajánlotta, hogy ráhagyja a há-zát és a pénzét, ha mellette marad és gondozzaőt. Ám Scarlett nemet mondott, és a nagyapjavalósággal kiutasította őt a

3 házából. Azóta nemjárt itt, és most úgy térhet vissza, hogy mindenaz övé lett. Bekopogott a díszes ajtón, és türelmesen vára-kozott, amíg egy egyenes tartású, ősz hajú, te-kintélyes külsejű, fekete szolga ajtót nem nyitott.természetesen nem Jerome volt az, és még csaknem is hasonlított rá. - Ó, Mrs. Butler! - szólalt meg az idős férfiszokatlanul mély hangon. - Jónás vagyok. MissEverald már várja önt. Scarlett a hallban levette a kalapját és a ször-mekeppjét, s átadta az inasnak. - Honnan tudja, hogy ki vagyok? - kérdeztekíváncsian. - Ön ismer engem? Találkoztunk már? - Ó, Mrs. Butler... Még nem találkoztunk, detudomással bírtam a jöveteléről és ön oly nagyonhasonlít a szalonban lógó nagy képre, hogyazonnal megismertem! Amíg Scarlett elmerengve üldögélt a nagy sza-lonban és ismételten megcsodálta a rózsaszín,fehér és arany kombinációjú bútorokat, falakat,függönyöket, úgy érezte magát, mint egy hatal-mas babaházban. Arra gondolt, mennyire szeret-hette Pierre Robilard a feleségét, ha hajlandóvolt az egész házat rózsaszínre festetni; amikorsolange kijelentette, hogy mindenhol rózsaszíntszeretne látni maga körül. Hamarosan egy komoly arcú, vékony asszonyérkezett, barátságosan köszöntötte Scarlettet ésmelanie Everald néven mutatkozott be.

4 - Eulalie unokatestvére vagyok - mondtahalk, szerény hangján. - Én gondoztam őt, miu-tán Pauline-t magához szólította az Úr. Vele voltam egészen az utolsó pillanatig, és én küldtemönnek azt az értesítést, amelyben tudattam, hogymi történt. Scarlett fakó mosolyt vetett az idős asszonyra.- Köszönöm. Az asszony észrevette a pillantását, mellyel abútorokat szemlélte és bólintott. - Eulalie halála után mindent lezárattam, éshasználaton kívül helyeztem, csak azt a szobáttartottam fenn, amelyben jelenleg én lakom, és acselédszállást meg a konyhát. Minden csak önrevár, hogy átvegye, és aztán én is kiköltözöm. Deengedelmével, én még maradok pár napig, amígszerzek magamnak szállást. - Addig marad, ameddig jólesik, miss Everald.Nem látom szükségét, hogy ön elköltözzön. Haúgy gondolja, maradhat továbbra is ebben a ház-ban. Én csak pár hónapot töltök az Államokban,és addig is többnyire úton leszek. Aztán vissza-térek a férjemhez Afrikába. - Eladja a házat? - kérdezte miss Everald.Scarlett vállat vont. - Még nem tudom - felelte. - Valószínűlegnem. Az igazat megvallva még nem gondolkod-tam azon, hogy mihez kezdek vele.az idős asszony szeme felcsillant, mintha hirte-len eszébe jutott volna valami. - Ó, Mrs. Butler, ne haragudjon rám! Hogy énmilyen figyelmetlen vagyok! Hiszen ön bizonyá-ra elcsigázott és szeretne pihenni, és én csak be-szélek, beszélek, beszélek... Kérem, mondjameg, melyik szobát nyissuk ki önnek és azonnalintézkedem!

5 Scarlett azt a szobát kérte, amelyben egykor ittlakott. Azonban mielőtt lepihenhetett volna,miss Everald ünnepélyes képpel arra kérte, hogytartson vele. Pierre Robilard régi szobájába vezette, egy ha-talmas, magas mennyezetes helyiségbe, amelyetbútorokkal zsúfoltak tele, és amelyet az a fara-gott oszlopos, baldachinos ágy uralt, aminekoszlopfőit aranyozott sasok díszítették. A sarok-ban még ott állt a francia lobogó meg az a fejet-len próbababa, amelyen Pierre Robilard egykoriegyenruhája feszült arany váll-lapokkal és szám-talan kitüntetéssel. Scarlettnek eszébe jutott, hogy amikor előszörjárt itt, abban a nagy ágyban feküdt a nagyapjacsontig soványodva és rosszkedvűen.kérdőn pillantott miss Everaldra, hogy vajonmiért hozta ide, de az idős nő nem késlekedett amagyarázattal. - Mint bizonyára tudja, Mrs. Butler, ez a szo-ba régen az ön nagyapjáé volt. A halála után azön nagynénjei meghagyták érintetlenül monsieurrobilard kívánsága szerint. Eulalie csak néhányhéttel a halála előtt költözött át ide... ebben azágyban akart meghalni. Azon az asztalon az őholmijai vannak. És talál egy levelet, melyet Eu-lalia nekem mondott tollba két nappal a halálaelőtt. Önnek szól, Mrs. Butler.Scarlett üres lélekkel, csekélyke kíváncsiság-gal bontotta fel a levelet, és nem is annyira ol-vasta, mint inkább csak átfutotta a kézzel írt,szabályos sorokat. Rövidke búcsúüzenet volt asír széléről. Drága Scarlett! Fél lábbal a sírban vagyok, érzem, hogynapokon belül magához szólít az Úr, és énalig várom már, hogy hosszan tartó betegsé-gem után végre megkönnyebbülhessek.kedvesem, sohasem felejtem el irántam éspauline nénéd iránt tanúsított jóságodat, ami-kor az ínséges időkben gondoskodtál rólunk,és az a legkevesebb, amit viszonzásképp ad-

6 hatok, ha úgy rendelkezem a végakaratom-ban, hogy minden vagyonomat rád hagyom.azt akarom, hogy legyen tiéd ez a ház, amelyet nagyapád amúgy is neked szánt és legyentiéd mindaz, ami az örökséghez tartozik.és van még valami, ami talán aprócskaörömet okoz... Te mindig is annyira hasonlítottál édes-anyámra, a drága Solange-ra, és a sorsotokis oly hasonlóan alakult. Ó, drága Scarlett,emlékszem, mennyire érdekelt volna, milyenvolt a te anyai nagyanyád és mi szinte semmitsem mondhattunk, lévén hogy a fiatal korárólén és Pauline is igen keveset tudtunk.azonban amikor apa meghalt, a páncélszekrényéből előkerült egy kicsiny, bőrkötésűkönyv; édesanyám naplója. Pauline és énegyütt olvastuk végig, gyakorta szökött könnya szemünkbe, és mindketten rád gondoltunk.féltett kincsként őriztem ezt a naplót egészenidáig, és azt szeretném, ha most már te iselolvashatnád... Drága, Scarlett, búcsúzok tőled, és arrakérlek, tarts meg engem és Pauline nénédet jóemlékezetedben, mint ahogy mi is nagyon so-kat gondoltunk rád! Szerető nagynénéd: Eulalie Scarlett szeme egy kissé elfelhősödött, ahogyezeket a sorokat olvasta. Aztán az íróasztalonmegpillantotta a viharvert, agyonforgatott, bőrkötésű könyvecskét, és a kezébe vette. Ám mi-előtt belélapozott volna, akaratlanul is megfor-dult, és a tekintete a cikornyás aranykeretbe fog-lalt festményre esett. Solange Robilard! Ez a kép egészen más volt, mint az, ami Taránlógott a kandalló fölött. Egy élénk tekintetű, fia-tal nő, akinek sötét haja könyékig omlott le csu-pasz karjára, s mindössze egy fényes igaz-gyöngypánt fogta össze. Keskeny, arisztokrati-kus orra szigorú, makacs jellemre utalt, ám aszája sarkában cinkos mosoly bujkált, mandulavágású, sötét

7 szemeiből pedig nevető, kedves te-kintet nézett a világra, melyben Scarlett árnyalat-nyi szomorúságot vélt felfedezni. A karcsú, nyú-lánk testet áttetsző selyemköntös fedte, mely halátni nem is engedte, éreztette kebleinek halmaités rózsás mellbimbóinak kidudorodását.scarlett tudta, hogy rendkívül hasonlít SolangeRobilard-ra, és ez a hasonlóság mindig is izgatta.otthon, Tarán hányszor de hányszor megállt azottani kép előtt, tekintetét a nagyanyja arcárafüggesztette és próbálta kitalálni, vajon mi okoz-hatja azt a különös érzést, hogy a saját arcát lát-ja, mégha kissé eltérőek is a vonásai.talán most megtudhatja... Fáradtságáról és enerváltságáról megfeledkez-ve felnyitotta a naplót, és olvasni kezdte a szé-pen formált betűkből álló, ám mégis szabálytalannak tűnő, első sorokat. A mai napon elhatároztam, hogy naplót ve-zetek. Ezzel is gyakorlom az angol nyelvet.leírom, mert nem akarom tovább magambantartani azt a sok szörnyűséget, amin keresz-tülmentem. És nem bírom tovább titkolni,hogy halálosan szerelmes vagyok.scarlett ismét a képre pillantott, és megértette,mi az a különös pillantás, amit ő egyszerre tartottszomorkásnak és nevetősnek. Amikor ez a képkészült, Solange Robilard szerelmes volt. Még-hozzá halálosan. Solange Robilard? Nem Robilard az utolsó férje neve. AkkoribanSolange-t még egészen máshogy hívták... ELSŐ RÉSZ A FORRADALOM SZELE Port-aux Crimes, Saint Domingue1791. augusztus

8 ELSŐ FEJEZET Az estély 1. Jean Baptiste de Lafergier, a Port-aux Crimes-ben állomásozó francia helyőrség főhadnagyaösszegombolta a nyakán a mundért, megigazítot-ta a derékövét, és még egy utolsó pillantást ve-tett saját tükörképére. Magas, barna férfi nézettvissza rá, kackiás bajusszal, gondosan ápolt sza-kállkával az álla hegyén, és élénk, sötét szemekkel. A rizsporos parókát nem szenvedhette ezena trópusi éghajlaton, és szolgálatban szinte soha-sem viselte, de jelentős társasági eseményeknélnem bújhatott ki az etikett szabta szűk határok közül. Négy éve élt már Saint Domingue szigetén,ahogy az egykori Hispaniola nyugati részét ne-vezték, ám lévén, hogy gyernekkorát és kora ifjúságát egy ködös és hűvös normandia birtokontöltötte, úgy érezte, sohasem lesz képes meg-szokni ezt a párás és forró éghajlatot. A decem-bertől márciusig tartó telet még csak-csak elvi-selte, s nem szenvedett különösebben az április-tól júniusig és szeptembertől novemberig elhú-zódó esős időszakoktól sem, viszont a nyáriforróság szinte az őrületbe kergette. Ám katonavolt, és tűrnie kellett az áldatlan körülményeket.még szerencse, hogy az etikett - bár bizonyosdolgokat illetően hajlíthatatlan volt - az éghajlat-hoz némileg alkalmazkodva tartalmazott némienyhítést. Például a háromszögletű kalap, mely-nek viselése a kézben is illendő, s a fehér kesz-tyű, mely egyszerűen

9 elhanyagolható.jean Baptiste még egyszer megigazította ma-gán a zubbonyát, és a hóna alá fogta zsinóros ka-lapját. Újra megpödörte a bajuszát, s elmosolyo-dott. Megelégedett a látvánnyal.ha nem lenne már nős ember, szép sikereketarathatna a társaság nő tagjai között. Ám ő sze-rette a feleségét, aki három hónappal ezelőttpompás leánykával ajándékozta meg, s legfel-jebb csak huncut pillantásokig, sokat rejtő bóko-kig merészkedett más hölgyek társaságában.pedig... Kora ifjúságától kedvelte a szemrevaló nőket,s mindahányszor megdobbant a szíve, ha egy vé-kony derekú, üde arcú teremtést látott. Ez ké-sőbb, felnőtt korában sem változott, és gálánskalandok egész sorát élte meg. Aztán amikor Pá-rizsban állomásozott, Louis De Lambert estélyénmegismerkedett Antoinette-tel, egész éjszakaegyütt táncoltak, bókokkal halmozta el a lánytés miközben búcsúzáskor kezet csókolt neki,már tudta, hogy Antoinette a végzete. Az atyjaengedélyével udvarolni kezdett a lánynak, bele-szeretett, majd amikor átvezényelték Lille-be,hűséget esküdött neki. A többi fiatal katonatiszt-tel ellentétben Jean Baptiste később sem feled-kezett meg az ígéretéről, s bár lett volna alkalmamás lányokkal is ismeretséget kötni, hűségesenirkálta leveleit a kedvesének. Aztán amikor négyévvel ezelőtt megtudta, hogy Saint Domingueszigetére vezénylik, azonnal hazatért a de Lafer-gier család normandiai birtokára, és az apja elétárta az elképzelését, miszerint hamarjában fe-leségül veszi a szerelmesét, és magával viszi atávoli gyarmatra. Az apa beleegyezését adta, bárúgy vélte, Antoinette-nek és a szüleinek bizo-nyára lesznek ezzel a tervvel szemben fenntartá-saik. Jean Baptiste erre azt felelte, hogy mármindent megírt Antoinette-nek, és a lány mindennehézséget vállal. Bár az idős de Lafergier ezt nem nagyon hitte,nem vitatkozott a fiával. Abban biztos volt, hogyjean Baptiste mindent nagy körültekintéssel ésaprólékossággal kigondolt, ám azt nem hitte,hogy mindezt egy tizenöt éves lány felnőtt fejjelképes megérteni. Mindamellett nagyon valószí-nünek látta, hogy Antoinette szülei nem fogjákhozzáadni a

10 lányukat egy elszegényedett nemes-hez, egy egyszerű hadnagyocskához, és nem en-gedik el ilyen messzire otthonról. Másrésztazonban arra gondolt, hogy a lány nagyon fiatal,és ha szereti Jean Baptiste-et, ki fog tartani mel- lette. A vérmes remények azonban nem teljesedtekbe. Antoinette szülei boldogan fogadták a lehe-tőséget, hogy megszabadulhatnak hat lányukegyikétől, és hogy ilyen "könnyen és olcsón túl-adhattak rajta". Biztosra vették, hogy Jean Bap-tiste rendesen el tudja majd tartani a lányukatsaint Domingue-n; s éppen ezért Antoinette el-adósodott apja "megfeledkezett" a leánya hozo-mányának kifizetéséről. Jean Baptiste azonbanezt sem bánta. Annyira szerette Antoinette-et,hogy szemet hunyt ilyen apróságok fölött, és asietős házasság végül minden további zökkenőnélkül folyt le. Azonban nem sokkal ezt követően - amikor afiatalok már az indulásra készülődtek - az idősde Lafergier váratlanul elköltözött az élők sorából, és mivel Jean Baptiste testvérbátyja már há-rom évvel korábban az életét vesztette egy kelle-metlen balesetben, az újdonsült házas fiatal férfilett az örökös. Jean Baptiste hallgatott a felesé-gére, aki rávette, hogy adjon el mindent, s őkketten kezdjenek új életet azon a mesésnek mon-dott szigeten. Sietve pénzzé tette az ősi, családiudvarházat és az évtizedek alatt egyre kisebbreapadt birtokot, és ennek révén jelentős summá-val kelhettek útra a távoli gyarmatra, melynekészakon az Atlanti-óceán, délen pedig a Karib-tenger mossa a partjait. A pénz elegendőnek bizonyult. Jean Baptistevásárolt egy jókora házat, s hozzá egy legalábbakkora birtokot, mint amekkorát Normandiábansietve eladott. Néger rabszolgákat is vásárolt, smint a környéken a legtöbb földbírtokos, ő is cu-kornád termesztésébe kezdett. Ez persze nemhozott azonnali gazdagságot, sőt, a birtok inkábbnyelte a pénzt, semmint hozta volna, ám Jean-Baptiste okosan

11 taktikázott, és három év múltánmegtérült a befektetés. Mindemellett valame-lyest értett a joghoz is, és ez alkalmanként, ami-kor kisegítőként behívták az ügyvédi kamará-hoz, hozzájárult havi bevételeihez. Ez utóbbi te-vékenysége azonban mélyen felháborította a fe-leségét, legalább annyira, mint az, hogy nemvolt hajlandó kölcsönöket felvenni és adóssá-gokba verni magát. Minden nemesember na-gyobb lábon él, mint amit megengedhet magá-nak, állította Antoinette szenvedélyesen, és pél-dának a saját apját hozta fel, aki még mindig ha-talmas házat vezetett, fényűző életet élt, hatalmas estélyeket adott, pedig már évekkel ezelőttsúlyos adósságokba verte magát.nem illő és közönséges bárminek is az árátszámolgatni. Azonban még ennél is közönsége-sebb, ha egy nemesember magára ölti az ügyvé-di talárt. Eleinte Jean Baptiste tiltakozott, érvelt, kö-nyörgött és nem győzte magyarázni, hogy kez-detben minden pénzre szükségük lehet; ha jómódban akarnak élni, s majd ráérnek később úri-zálni. A felesége azonban ezt nem értette meg,és dühösen vágta minduntalan a férje szemébe,hogy miatta kell szégyenkeznie a társaságban.ám ez az összetűzés csak kezdete volt házas-ságuk rohamos megromlásának. Antoinette máraz első évben teherbe esett, a forró éghajlaton elképzelhetetlenül nyűgös lett, s bár a férje mindenkivánságát azonnal teljesítette, a szerelem el-enyészett köztük. És amikor a várva várt gyer-mek holtan jött a világra, vele együtt eltemettékházaséletük maradékát is. A tragédia végleges szakadáshoz vezetett Je-an-Baptiste és Antoinette között. A férfi minden-képpen szeretett volna gyereket, és biztosra vet-te, hogy Isten nem büntetheti őket másodjára is.antoinette azonban hallani sem akart egy újbóliterhességről. Eleve elzárkózott még a gondolat-tól is, és amikor a férje rámenősebben próbálko-zott, a nő eszébe juttatta, milyen kegyetlenülrosszul volt a terhessége hónapjai alatt. Gyűlölteazt az időszakot, gyűlölte testének elformátlano-dását; gyűlölte a szülés fájdalmait és kellemet-lenségeit;

12 s gyűlölte a mozdulatlan, vörös arcú,maszatos kis lényt, akit halva hozott a világra.erre hivatkozva Antoinette másfél éven át a férjemindenféle közeledését elhárította. Nem is pró-bált kifogásokat keresni, egyszerűen kulcsra zár-ta az orra előtt a hálószobája ajtaját. És amikorjean Baptiste még ezután sem adta fel, azasszony az arcába vágta, hogy ő már teljesítettea feleségi kötelességét, szült neki egy gyereketés nem tehet arról, hogy ő nem vigyázott rá elég-gé. a terhesség időszaka alatt. Amikor pedig aférfi könyörgésre fogta a dolgot, Antoinette ki-fejtette, hogy különben is elege van már abból azaktusból, amit mindig is megalázónak tartott.azonban egy évvel ezelőtt valami csoda foly-tán megtört köztük a jég, és Antoinette hálószo-bája ismét kitárult a férj előtt. De mivel az el-enyészett szerelem nem lángolt fel ismét közöt-tük, Jean Baptiste számára ez inkább büntetéstjelentett, mintsem megkönnyebbülést, mivel aházaséletük csak a legszigorúbb aktusra korláto-zódott, s bármivel próbálkozott is a férfi, azasszonya minden alkalommal az arcába vágta,hogy amit művel, az undorító. Ettől függetlenül azonban Antoinette 1790őszén ismét állapotos lett, és a tavasz végén,szinte már a nyár kezdetén erős, egészséges kislánynak adott életet. A terhessége kellemetle-nebb időszaka ezúttal nem a forró nyárra esett,hanem az enyhe tél végére, így valamivelkönnyebben viselte, mint korábban.a szülést követően a hálószoba ajtaja ismétbezárult Jean Baptiste előtt, és nem is nyílt kiazóta egyszer sem. Ám ennek ellenére a férfimég mindig szerette a feleségét, és igyekezettmindenben a kedvében járni. Csak az ehhez hasonló társas összejöveteleketnem nagyon szerette, mint amire épp most ké-szülődtek...

13 2. Amikor Jean Baptiste de Lafergier már nem bír-ta tovább a várakozást, bekopogtatott a feleségeöltözőszobájába. - Még tíz perc, és akár el se induljunk - szóltbe kedves ártatlansággal. - Mert mire megérke-zünk Port-aux Crimes-be, véget ér Saint Xulonék estélye. Miután Antoinette válaszra sem méltatta, a fér-fi további szavak nélkül benyitott.az öltözködés a jelek szerint már az utolsó fá-zisban tarthatott, mert Panne, a fiatal néger ko-morna épp a ruha fűzőjét húzta szorosra, miköz-ben az asszonya egy narancsgerezdet szopoga- tott. - Muszáj most étkeznie, Antoinette? - kérdez-te a férfi. - Úgy tudom, a vendéglátóink bőségesvacsorával várnak bennünket. Antoinette sötét hajú, élénk arcú, nádszálkar-csú teremtés volt, akinek láttán még mindigmegdobbant a férfi szíve. Ám az elragadó terem-tés egykor cinkos és pajzán szeméből most márhűvösség és közöny sugárzott, s mintha mandu-lavágású szemei, meg fitos orra is elutasítást ésfennhéjázó gőgöt sugárzott volna. A két szüléscseppet sem látszott meg az alakján, ha csak ab-ban nem, hogy keblei bőségesebb ívben dombo-rodtak, s a csípője talán egy árnyalattal szélesebblett. Igyekezett is Antoinette az előbbit még in-kább kihangsúlyozni, az utóbbit pedig a lehető-ség szerint teljesen elszorítani. - Jó lesz így, madame? - kérdezte Panne, ésarcán a feszültség elárulta, hogy öltözés közbenvalószínűleg már kaphatott egy-két megrovást.

14 - Még! - parancsolta az asszony. - Szoro-sabbra! Szorosabbra, ha mondom!az asszony felszisszent, ahogy Panne túl szo-rosra húzta a fűzőt, és anélkül, hogy odapillan-tott volna, hanyagul a néger lány kezére csapott.a szavait azonban a férjéhez intézte. Csak most,e kis közjátékot követően felelt meg az iméntimegjegyzésre. - Való igaz, Gerald és Saint Xulonnagy súlyt helyeznek arra, hogy a vagyonukkalhivalkodjanak, ám véleményem szerint nem len-ne illendő megérkezésünk után, ha egyből falnikezdenénk... Jean Baptiste konokul elmosolyodott. - Már pedig akár illendő, akár nem, én sze-mély szerint farkaséhes vagyok, és ha megkínál-nak, bizony nem fogok tétovázni, hogy csillapít-sam az étvágyamat. Panne már végzett a fűzővel, és a ruha fodraitigazgatta. Antoinette is végzett a narancsgerezddel, és azelőtte heverő ezüsttálkáról ráérős mozdulattalegy újabb gerezdet emelt a szájához. - Az én férjem azt cselekszik, amit akar - ve-tette oda. - Az ön esetében megbocsátható a fa-lánkság, hiszen ön férfi. Ám mit szólnának a tár-saságban, ha azt látnák, hogy asszony létemre énis bőségesen táplálkozom? Nem, barátom, rólamcsak ne fecsegjenek a hátam mögött.jean Baptiste megszokta már, hogy a feleségenéha "barátom"-nak szólítja. Amikor előszörhallotta ezt a szót Antoinette szájából, még kija-vította, hogy ő bizony nem a barátja, hanem aférje, ám Antoinette nem sokat foglalkozott ahelyreigazítással. Továbbra is ki-kicsúszott aszáján ez a megszólítás, és a férje cinikus mo-sollyal vette tudomásul, hogy végül is - lévén,hogy házaséletet már nem élnek - inkább he-lyénvaló a "barát" kifejezés, mint a "házastárs".

15 - Amennyiben végzett, asszonyom, indulhat-nánk. A lovak már bizonyára türelmetlenek.antoinette ismét elengedte a füle mellett ezt agunyoros megjegyzést. - Még el kell döntenem, melyik nyakék illikehhez az öltözékhez. Ön mit gondol? Az a sma-ragdberakásos vékony lánc, melyet öntől kaptamtavalyelőtt, vagy pedig a vastag, csavart lánc,melynek medalionia egy gyémántot vesz körül?fájdalom számomra, de úgy tűnik, más választá-si lehetőségem nincs, lévén, hogy mindössze ezzel a két nyakékkel rendelkezem.jean Baptiste jelzésértékű mozdulattal előhúz-ta aranyfedeles zsebóráját, és felkattintotta a fedelét. Sóhajtott. - A jelek szerint a nyakékekből eggyel máristöbb van a kelleténél - jegyezte meg egyre türel-metlenebbül. - Ha csak egy lenne, nem kelleneazon dilemmáznia, melyiket vegye. - Nos, barátom, úgy látszik, kettőnk közül önaz, aki megnehezíti az elindulásunkat - vetetteoda a nő, és egymás mellé helyezte a két ékszert,hogy mindkettőt szemügyre vegye.jean Baptiste elképedt. - Mármint én? Hogy érti ezt, asszonyom?a nő megvonta kecses vállait. - Mert ha a segítségemre lenne az ékszerek ki-választásában, semmi sem hátráltatná tovább azindulásunkat... A férfi elrakta a zsebórát, majd gyors pillantástvetett az asszony fehér fodros, halványkék kri-nolinjára, s az ékszerekre.

16 - Ha javasolhatom azt az ékszert, amit tőlemkapott... Antoinette a fejét rázta. - Attól tartok, el kell vetnem a javaslatát, bará-tom. A smaragd zöld fénye éles ellentétben áll abársony kékségével. Félő, hogy ha ezt a kettőtegyütt viselném, megszólnának a stílustalansá-gom miatt, és félő, hogy jogosan.jean Baptiste de Lafergier visszafojtott türelmetlenséggel intett. - Ez máris megoldotta a kérdést - vélte. - Ma-rad a gyémántos nyakék, melyet kegyed az édes-anyjától kapott. Vegye azt, és induljunk!az asszony türelmetlenül villantotta a férjéresötétbarna szemét. - Meglehet, barátom, hogy önt hidegen hagy-ják az efféle ügyek, ám ha nem haragszik, énigyekszem súlyt helyezni a tökéletes megjelenésre. És bárhogy nézem is, egyik nyaklánc semalkalmas e ruhához, így attól tartok, kénytelenleszek más öltözéket választani...jean Baptiste erőt vett magán, hogy ne hagyjael káromló szó az ajkait. - Értem én, pontosan értem - jegyezte meghalkan. - Az én asszonykám egy új nyakékre vá-gyik, és a mostani színjáték azt a célt szolgálja,hogy a hiányosságokra felhívja a figyelmemet.rendben van, megígérem, hogy eleget teszek akívánságának, a jövő héten bekocsizunk Port-a-ux Crimes-be, Lorgnon mester ékszerüzletébe,és kiválasztunk valami igazán szép nyakláncotönnek... csak arra kérem; induljunk már!az asszony arcán öröm villant, aztán sértettenfelhúzta az orrát.

17 - Az ígérete pusztán azt a célt szolgálja, hogyrajtam vezesse le az ingerültségét, Jean Baptiste. - Ugyan, miből gondolja, hogy ingerült va- gyok? - Gyűlöli a társasági összejöveteleket, és mi-vel tudja, hogy az életem fénypontját ezek az es-télyek jelentik, az utóbbi időben mindent elkövetazért, hogy az én kedvemet is elrontsa. - Még ha így lenne is -dörmögte a férfi -amit persze tagadok... elismerheti, hogy nem jár-tam sikerrel. És azt is a javamra kell írnia, asszo-nyom, hogy az ön kedvéért minden egyes alka-lommal leküzdöm a viszolygásomat, önszántam-ból elkísérem önt, és az ön útmutatásai alapjánigyekszem úgy viselkedni, hogy ne botránkoztassam meg az úri társaságot. Az asszony még mindig a két ékszert nézte, éseközben a szájába vette az utolsó narancsgerez- det. - Nem kívánok épp most vitába bocsátkozniarról, hogy ki kinek a kedvét igyekszik elvenni -folytatta a férfi. - Sőt, ha lehetséges, mindenporcikámmal azon vagyok, hogy mielőbb útrakeljünk, és megérkezzünk Port-aux Crimes-be.Éppen ezért, hogy az ékszerek ügyében a dönté-sét megkönnyítsem, megismétlem az ajánlato-mat, asszonyom. A jövő héten egy új nyakékkelgazdagodhat a kincsesdoboza. - A jövő héten - felelte a nő. - Kedves öntőlez az ajándék, és nem tétovázom élni az oly ritkaalkalommal... Ám attól tartok, ez a mai

18 estéremég semmit sem old meg. Talán ha a barackszí-nű ruhát venném fel, az összhatás nem lenne olykíméletlenül durva. Jean Baptiste de Lafergier e pillanatban érezteúgy, hogy elveszíti a türelmét. - Meglehet, hogy az öltözéke és az ékszerekösszhatását tekintve igaza van, asszonyom, ámazt gyanítom, ha most a ruhaváltás mellett dönt,oly későn érünk az estélyre, hogy senkit sem ta-lálunk, aki megcsodálhatná az ön stílusát. - Úgy látom, ön igen türelmetlen, barátom. - Ez sajnálatos módon öröklött jellemvoná-som. Ám jelen pillanatban, megkockáztatom,egy nálam szelídebb vérmérsékletű ember iskezdené türelmét veszíteni... Katona vagyok,pontossághoz, rendhez szoktam; és talán monda-nom sem kell, gyűlölök elkésni bárhonnan is.antoinette végzett az utolsó narancsfoszlá-nyokkal is, és karcsú ujjait abba a kézmosó tál-kába mártotta, amit Panne nyújtott eléje. - Elkésni szerintem sem illendő - felelte azasszony, miközben az ujjait mártogatta. - Ám el-sőnek érkezni egy estélyre véleményem szerinttöbb, mint illetlenség. Jean Baptiste erőltetetten nevetett. - Elsőnek? Asszonyom, ön tévedésben van!az estély... legjobb tudomásom szerint hatkorvette kezdetét, és az előbb, amikor az órámra pil-lantottam, azt tapasztaltam, hogy már elmúltnyolc is... - Nem szeretek elsőnek érkezni - ismételte azasszony közömbös hangon, és a homlokát rán-colva még mindig az ékszereket vizsgálgatta.jean Baptiste ismerte már annyira, hogy tudja,ilyenkor bármit mondhat, úgysem lesz képes ki-zökkenteni a feleségét az általa

19 megszabott rit-musból. Előbb vagy utóbb úgyis elindulnak!elhatározta, hogy legalább nem idegesíti ma- gát. Még egy utolsó trükkhöz folyamodott, hogymeggyorsítsa az indulásukat. Ismét előhúzta azsebóráját, és a fedelét felkattintva odamutatta afeleségének. - Most negyed kilenc van - mondta tényszerű-en. - Én most lemegyek a szalonba, és szólokalfredónak, hogy mostantól számítva mindentízpercben hozzon nekem egy pohár konyakot.így talán csillapíthatom a türelmetlenségemet Antoinette de Lafergier semmit sem gyűlölt job-ban annál, mint amikor a férje ittasan jelenikmeg egy bálon. Párizsban szinte egyáltalán nemivott, vagy ha igen, azt ügyesen titkolta. Azon-ban az itteni forró klímát és a nagy páratartalmatelég nehezen viselte, és amikor néha-néha hevesfejgörcsök támadták meg, konyakkal enyhítetteaz állapotát. Szép fokozatosan úgy rászokott azitalra, hogy néha még önmagát is sikerült meg-lepnie. Mivel alapvetően nem volt nagyivó típus,azon emberek közé tartozott, akik képesek egy-két pohárka erős brandytől is félrebeszélni,négy-öttől pedig egyensúlyérzéküket veszíteni,majd bódult álomba zuhanni. Ezért hát Antoinette sietve megoldotta a di-lemmáját, és a gyémántos nyakék mellett dön-tött, kiegészítve a hozzá illő karkötővel és gyű- rűkkel.

20 Valójában már hetekkel ezelőtt eldöntötte,hogy ezt az összeállítást ölti magára, és az időtcsak azért húzta, hogy bosszantsa a férjét, akimostanában egyre kevesebbet törődött vele, ésnéha keresztülnézett rajta, mintha nem is létezne.túlzottan persze nem akarta felmelegíteni a kap-csolatukat, mert tartott attól, hogy akkor ismételőkerül az ágy, és még egy gyereket ki kell hor-dania. Jean Baptiste ugyanis korábban egyfoly-tában fiú örökösről beszélt, s nem lehet tudni,megelégszik-e egy leány sarjjal. Márpedig Anto-inette elhatározta, hogy még egyszer nem esikteherbe. Elege volt a gyötrelmes, hevenyrosszullétekkel tarkított hónapokból és ha csakrágondolt a vajúdással töltött órákra, a háta isborsódzott. Azonban - bár az újabb terhességet, az újabbgyermeket szíve minden gyűlöletével utasítottael - a kislányát, akit élve sikerült a világra hoznia, teljes szívéből szerette, még ha a szeretetéttúlzottan nem is tartotta illendőnek kimutatni. Akis Solange-ot nem ő szoptatta, mert nem akartatönkretenni pompás melleit, s nem is babusgatta,mert bár negyedik leány volt a családjában, nemtudott volna mit kezdeni egy csecsemővel. Shogy ebbéli tudatlanságát leplezze, a kicsit min-dig közönyös arccal szemlélte, és úgy viselke-dett, mintha Solange csak egy szükséges teherlenne, amit a családnak el kell viselnie.no persze, nem is volt szükség a közreműkö-désére: Jinenda, az egyik rabszolgájuk egy hó-nappal korábban szült, és a néger nőnek volt bőven teje, hogy mindkét gyereket szoptassa. És ezvolt a szerencséje, hiszen ellenkező esetbenkénytelenek lettek volna eladni a néger csecse-mőt, hogy jusson tej a kis Solange-nak. Ezt adrasztikus megoldást persze sem Jean Baptiste,sem pedig Antoinette nem kedvelte volna, de haa helyzet úgy alakul - mit számít egy rabszolgacsecsemő élete egy fehér gyermekéhez képest?miközben Antoinette elvégezte az utolsó iga-zításokat a kalapján és a ruhája fodrain, intett azott lábatlankodó Pannénak.

A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el,

A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el, A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el, hogy létezik ekkora boldogság. Ám akaratlanul fültanúja

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos szerelem

Brenda Joyce. Halálos szerelem ROMANTIKUS R R REGÉNYEK Brenda Joyce Halálos szerelem GENERAL PRESS KIADÓ ALAPÍTVA 1988-BAN ROMANTIKUS R R REGÉNYEK A mű eredeti címe Deadly Love Copyright 2001 by Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc. Hungarian

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben

Emma Darcy Lecserélt vőlegény

Emma Darcy Lecserélt vőlegény Emma Darcy Lecserélt vőlegény Ő álmaim asszonya! Villámcsapásként éri ez a felismerés a milliomos Damien Wyntert, amikor találkozik a szép örökösnővel, Charlotte-tal. Csupán egy aprócska gond van: a lány

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Laura MacDonald Fényes telihold

Laura MacDonald Fényes telihold Laura MacDonald Fényes telihold A Szívhang különszám 15.(a) Eredeti címe: Drastic Measures 1996 Megjelent: 2008. 03. 11. Ali nővér megrökönyödve pillantja meg a sürgősségi osztályon hajdani szerelmét,

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!

Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon! Hedwig Courths-Mahler Otthon, édes otthon! A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Heimchen, wie lieb ich dich Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József

Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József A mű eredeti címe Margaret Mitchell: Gone with the Wind Alapkiadás Margaret Mitchell:

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN ELSŐ FELVONÁS A gyanú Első fejezet A Varjúfészek Mr. Satterthwaite a Varjúfészek teraszán ült, és vendéglátóját figyelte, aki felfelé kaptatott az ösvényen a

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Dél-Amerikából. Colin korábban a választásokról szóló

Részletesebben

Lilian Darcy A hótündér

Lilian Darcy A hótündér Lilian Darcy A hótündér Eredeti cím: Making Babies 1997 Kölcsönös tapasztalatszerzés céljából az ausztráliai Nicole és az amerikai Barbara lakást és állást cserél egy időre. Nicole a jóképű Gilbert doktor

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula Jéghegyek Népe 11 Margit Sandemo Vérbosszú Norvégból fordította Somogyi Gyula CESAM Publishing Ltd Budapest, 1993 Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Szöllősi Adrienne,

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

Elisabeth Forest. Légy az enyém. Greenshire-i szerelmek 1. regény

Elisabeth Forest. Légy az enyém. Greenshire-i szerelmek 1. regény Elisabeth Forest Légy az enyém Greenshire-i szerelmek 1. regény Légy az enyém Greenshire-i szerelmek I. PDF ISBN 978-963-387-120-1 írta: Elisabeth Forest Berkesné Zombor Anikó 2014. Minden jog fenntartva

Részletesebben

Bianca McCauly Férfiszív

Bianca McCauly Férfiszív Bianca McCauly Férfiszív 1. A lány a könyvtár ablakában állt és sírt. Arcán csorogtak le a könnyek és hagyta, hadd mossák végig az arcát. Nem látta, hogy kint harsog a tavasz, hogy a fákon zsenge rügyek

Részletesebben