57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról. A rendelet hatálya"

Átírás

1 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 5. -ának e) pontjában, 96. -ában, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1)-(2) bekezdésében és Mellékletének (B) Szolgáltatások pontjában foglaltak végrehajtása érdekében, a VET ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következ ket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet alkalmazási köre a) a villamos energia rendszerirányítás, a villamos energiához kapcsolódó rendszerszint szolgáltatások, a villamosenergia-átvitel és -elosztás (a továbbiakban együtt: rendszerhasználat) legmagasabb hatósági díjainak (a továbbiakban együtt: általános rendszerhasználati díjak) megállapítására, alkalmazási feltételeire, és a kapcsolódó fizetési feltételekre, továbbá b) az engedélyesekre, a fogyasztókra (a szigetüzem kivételével) és a kiser m vekre [VET 1. (1) bekezdés d) pont] terjed ki. (2) Értelmez rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben használt fogalmakra a VET 3. -ába és a végrehajtására kiadott jogszabályokba, valamint a (2) bekezdésbe felvett rendelkezések az irányadók. (2) E rendelet alkalmazásában a) átállási díj: az e rendelet 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak figyelembevételével megállapított átállási költségek fedezésére a VET 98. -ának (1) és (2) bekezdése szerint a villamos energia rendszerirányításának díjával együtt beszedett, a VET ának (1) bekezdése szerinti pénzeszköz; b) csatlakozási feszültségszint: annak a közcélú hálózatnak a szabványos feszültségszintje, melyre a fogyasztói, termel i berendezés, vagy közvetlen vezeték csatlakozik; c) feszültség- és medd teljesítmény-szabályozás: az er m vekben és az átviteli hálózat csomópontjaiban végzett, központilag koordinált - részben automatizált - tevékenység, amelynek célja a szabványos csomóponti feszültség tartása és az átviteli hálózaton történ medd teljesítmény áramlások/szállítások csökkentésével a hálózati veszteségek minimalizálása; d) hálózat sz k keresztmetszetének feloldása: hálózati és termel berendezések rendszerirányító általi igénybevétele az együttm köd villamosenergia-rendszer (illetve rendszerrészek) túlterhel désének megel zése, együttm köd képességének meg rzése, valamint szabályozhatóságának fenntartása érdekében; e) határkeresztezés: a Magyar Köztársaság határát keresztez csatlakozó-berendezés; f) kisfeszültség csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kv-ot meg nem haladó névleges feszültségen van; g) középfeszültség csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kv-nál nagyobb, de 35 kv-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozás megtáplálása az elosztó hálózat részét képez vezetékr l történik; h) mérési pont: a hálózatnak a felek közötti szerz désben meghatározott azon fizikai pontja, ahová az elszámolási mér ket, illetve az azokat tápláló mér váltókat beépítették; i) mért hálózati veszteség: a hálózat be- és kitáplálási pontjai között azonos id szakban mért villamos energia mennyiségének különbsége; j) nagyfeszültség csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 35 kv-nál nagyobb névleges feszültségen van;

2 k) szigetüzem: olyan üzemállapot, amelyben a villamos energia termelése és fogyasztása a magyar egységes szabályozású villamosenergia-rendszert l függetlenül, azzal össze nem kapcsolva történik; l) t keköltség: a hatósági áras tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke alapján számszer sített árképz elem; m) közvilágítási elszámolási egység: az a fogyasztási hely (közvilágítási körzet), amelynek az általános rendszerhasználati díjairól az elosztói engedélyes (külön) számlát állít ki; n) középfeszültség transzformátorhoz történ csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont l kvnál nagyobb, de 35 kv-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozási pont a nagy/középfeszültség transzformátor állomásban a transzformátor kapcsokon vagy a középfeszültség kapcsolóberendezésben található; o) többirányú hálózati ellátás: az az ellátási forma, amelynek keretében a villamos energia - a fogyasztó ilyen tartalmú igénye alapján - több irányból érkezhet, és ezt a fogyasztó és a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerz désben rögzítették. Általános rendelkezések 3. (1) Az általános rendszerhasználati díjakra vonatkozó részletes szabályokat a) a villamos energia rendszerirányításának díja (a továbbiakban: rendszerirányítási díj) és a villamos energia rendszerszint szolgáltatások díja (a továbbiakban: rendszerszint szolgáltatások díja) vonatkozásában e rendelet 5. -a, b) a villamos energia átvitelének díja (a továbbiakban: átviteli díj) vonatkozásában e rendelet 6. -a, c) a villamos energia elosztásának díja (a továbbiakban: elosztási díj) vonatkozásában e rendelet 7. -a tartalmazza. (2) Az általános rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos díjfizetési kötelezettségeket e rendelet 4. -a, az 5. -ának (3) bekezdése, a 6. -ának (5) bekezdése és a 7. -ának (4) bekezdése szerint kell teljesíteni. (3) A díjfizetési kötelezettséget - a kötelezettel való megállapodás alapján a jogosult egyidej értesítése mellett - harmadik személy is elvállalhatja. (4) Az (1) bekezdés szerinti általános rendszerhasználati díjakat a közüzemi fogyasztók esetében a közüzemi szolgáltató fizeti a hálózati engedélyesnek. (5) A közüzemi szolgáltató (4) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettsége - a (6) bekezdéssel összefüggésben - azon hálózati engedélyessel szemben áll fenn, amelynek hálózatához a közüzemi szolgáltatóval közüzemi szerz déses kapcsolatban álló közüzemi fogyasztó csatlakozik. (6) A közüzemi fogyasztó által a közüzemi szolgáltatónak fizetett közüzemi hatósági árak tartalmazzák a közüzemi szolgáltató által fizetend általános rendszerhasználati díjak fedezetét is. (7) A villamos energia határon keresztül történ szállításához kapcsolódó díjfizetési kötelezettségek a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyest terhelik. (8) A határon keresztül történ szállítás utáni díjfizetési kötelezettséget a szállítási szerz dés, valamint a VET 48. (2) és (3) bekezdéseinek figyelembevételével kell teljesíteni. (9) Az általános rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult engedélyes a részére fizetett általános rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a számlán feltüntetni. (10) A termel által a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 10. -ának (2) bekezdése alapján ellátott saját tulajdonú bányára e rendeletnek a feljogosított fogyasztókra vonatkozó szabályai érvényesek. (11) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton van, a mért villamos energia mennyisége a nem mért hálózati szakasz veszteségével korrigálható. Ennek számítási módját és alkalmazási feltételeit a 2. számú melléklet, valamint az elosztók üzletszabályzata tartalmazza. (12) A határozott id tartamú (ideiglenes) rendszerhasználat esetén is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (13) Az ezen rendeletben megállapított díjak legmagasabb hatósági díjak. (14) Az (1) bekezdésben meghatározott általános rendszerhasználati díjak legmagasabb hatósági díjait az 1. számú melléklet, az áralkalmazási feltételeket a 2. számú melléklet, az egyéb elszámolási és fizetési feltételeket a 3. számú melléklet tartalmazza. (15) Egyéb érvényes megállapodás hiányában a rendeletben szerepl legmagasabb hatósági árakat (díjakat), áralkalmazási, díjelszámolási és fizetési feltételeket kell alkalmazni. (16) Az ezen rendelet szerinti díjak az áfát nem tartalmazzák. Általános rendszerhasználati díjak megfizetése és díjalkalmazási feltételek

3 4. (1) Az általános rendszerhasználati díjak és azok alkalmazási feltételei a) belföldi villamosenergia-forgalom esetén a csatlakozási pontra, b) villamos energia határon keresztül történ ki- és beszállítása esetén a határkeresztezés belföldi hálózati végpontjára vonatkoznak. (2) Az elosztó hálózatra csatlakozók a) a rendszer-irányítási díjat és a rendszerszint szolgáltatások díját az 5. (3) bekezdés a) pontja, b) az átviteli díjat a 6. (5) bekezdés a) pontja, c) az elosztási díjat a 7. (4) bekezdés a) pontja alapján az elosztó hálózati engedélyes részére kötelesek megfizetni. (3) Az átviteli hálózatra csatlakozók a) a rendszer-irányítási díjat és a rendszerszint szolgáltatások díját az 5. (3) bekezdés b) pontja alapján a rendszerirányító részére, b) az átviteli díjat a 6. (5) bekezdés b) pontja alapján az átviteli engedélyes részére kötelesek megfizetni. (4) A (2) bekezdés szerinti általános rendszerhasználati díjakat kell az elosztó hálózati engedélyes részére megfizetniük az elosztó hálózatra nem az elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lév elosztó hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a VET 3. -ának 27. pontja szerinti közvetlen vezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték elosztó hálózatra csatlakozó, nem szigetüzem er m höz csatlakozik. (5) A (3) bekezdés szerinti általános rendszerhasználati díjakat kell a rendszerirányító, illetve az átviteli hálózati engedélyes részére megfizetniük az átviteli hálózatra nem az átviteli hálózati engedélyes tulajdonában lév átviteli hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a VET 3. -ának 27. pontja szerinti közvetlen vezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték átviteli hálózatra csatlakozó, nem szigetüzem er m höz csatlakozik. (6) Abban az esetben, ha a hálózati engedélyes a rendszerhasználók ellátása érdekében nem a saját tulajdonában lév hálózati elemet is igénybe vesz, akkor ezért a hálózati engedélyesekre alkalmazott elveknek megfelel en meghatározott igazolt költségek alapján, az igénybevétel arányában díjat köteles fizetni a hálózati elem tulajdonosának a megállapodásuknak megfelel en. Ezen összeg árban történ elismerésére vonatkozó árfelülvizsgálati kérelem esetén a Magyar Energia Hivatal az indokolt költségként elismerhet összeget a rendszerhasználati díjak el készítésénél figyelembe veszi. Rendszerirányítási díj és rendszerszint szolgáltatások díja 5. (1) A rendszerirányítási díj hivatott fedezetet nyújtani a) az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásának (beszerzésének) indokolt költségeire, b) a VET 99. -a alapján kifizetésre kerül átállási költségre [nem önálló díjként: átállási díj - a 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 9. -a, 10. -a és 13. -a alapján], c) a megújuló, a hulladékból és a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének támogatása [a VET ának (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak teljesítése] érdekében felmerül kifizetésekre, d) a rendszerirányítónak az Európai Parlament és a Tanács 1228/2003/EK rendeletében, a VET-ben, az ezen alapuló külön jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó valamennyi egyéb indokolt költségére, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott költségeket, e) a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott szénipari szerkezetátalakítási díjelemre. (2) A rendszerszint szolgáltatások díja hivatott fedezetet nyújtani a rendszerszint szolgáltatások biztosításához szükséges következ résztevékenységek indokolt költségeire: a) szabályozási tartalékok biztosítása (a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint); b) a feszültség- és medd energia szabályozás; c) üzembiztonsági szolgáltatások (a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint); d) a hálózat sz k keresztmetszeteinek kezelése, a rendszer szabályozhatóságának biztosítása; e) kiegyenlít szabályozás (figyelembe véve az ezzel összefüggésben kapott külön bevételeket is). (3) Rendszerirányítási díjat és a rendszerszint szolgáltatások díját köteles fizetni: a) az elosztó hálózati engedélyes részére az elosztó hálózatra csatlakozó aa) közüzemi fogyasztók után a közüzemi szolgáltató, ab) feljogosított fogyasztó, ac) további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja,

4 ad) er m, amikor az elosztó hálózatot betáplálásra használja; b) a rendszerirányító részére az átviteli hálózatra csatlakozó ba) közüzemi fogyasztók után a közüzemi szolgáltató, bb) feljogosított fogyasztó, bc) bd) er m, amikor az átviteli hálózatot betáplálásra használja, be) elosztó hálózati engedélyes (az a) pontban foglaltakkal összefüggésben); c) a rendszerirányító részére a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyes - figyelembe véve az 1. (2) bekezdését is - a határkeresztezésen keresztül ca) az átviteli hálózatról történ villamos energia kiszállítás, cb) az átviteli hálózatra történ villamos energia beszállítás esetén. (4) (5) A rendszerszint szolgáltatások min ségét, a nemzetközi követelmények teljesíthet ségét befolyásoló hangfrekvenciás központi vezérlés (a továbbiakban: HKV) alapprogramok koordinálása a rendszerirányító feladata. Amennyiben a HKV üzemeltet je az egyeztetett alapprogramtól valamely okból el kíván térni, köteles az Üzemi Szabályzatban meghatározottak szerint eljárni. (6) A rendszerirányító az 1. számú melléklet I. B) fejezet 4.1. és 4.2. pontjában meghatározott országok felsorolását a honlapján köteles közzétenni. Átviteli díj 6. (1) Az átviteli díj részeként a) általános átviteli díjat, b) átviteli medd energia díjat kell fizetni az (5) bekezdésben meghatározottak szerint. (2) Az átviteli díj hivatott fedezetet nyújtani az átviteli hálózat indokolt m ködési és t keköltségeire. Az átviteli hálózat indokolt hálózati veszteségeinek pótlására (beszerzésére) fordított indokolt költségek fedezetét nem az általános átviteli díj tartalmazza, erre az 5. (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a rendszerirányítási díj szolgál. (3)-(4) (5) Az (1) bekezdésben meghatározott átviteli díjat köteles fizetni: a) az elosztó részére az elosztó hálózatra csatlakozó aa) közüzemi fogyasztók után a közüzemi szolgáltató, ab) feljogosított fogyasztó, ac) további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja, ad) er m, amikor az elosztó hálózatot betáplálásra használja; b) az átviteli hálózati engedélyes részére az átviteli hálózatra csatlakozó ba) közüzemi fogyasztók után a közüzemi szolgáltató, bb) feljogosított fogyasztó, bc) bd) er m, amikor az átviteli hálózatot betáplálásra használja, be) elosztó hálózati engedélyes; c) az átviteli hálózati engedélyes részére a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyes - figyelembe véve az 1. (2) bekezdését is - a határkeresztezésen keresztül ca) az átviteli hálózatról történ villamos energia kiszállítás, cb) az átviteli hálózatra történ villamos energia beszállítás esetén. (6) 7. (1) Az elosztási díj részeként a) elosztói alapdíjat, b) elosztói teljesítménydíjat, Elosztási díj

5 c) elosztói forgalmi díjat, d) elosztói medd energia díjat, e) elosztói veszteség díjat, f) elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat kell fizetni a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak szerint. (2) Az (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti díjak - figyelembe véve a 7/A. -ban leírtakat is - hivatottak fedezetet nyújtani az elosztó (elosztó hálózat) indokolt m ködési és t keköltségeire, kivéve az elosztó hálózati veszteséget. (3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti elosztói veszteség díj hivatott fedezetet nyújtani az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásának (beszerzésének) indokolt költségeire. (4) Az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti díjakat köteles fizetni az elosztó részére: a) az elosztó hálózatra csatlakozó aa) közüzemi fogyasztók után a közüzemi szolgáltató, ab) feljogosított fogyasztó, ac) további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja, ad) er m, amikor az elosztó hálózatot betáplálásra használja; b) a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedély birtokosa - figyelembe véve az 1. (2) bekezdését is - a határkeresztezésen keresztül közvetlenül ba) az elosztó hálózatról történ villamos energia kiszállítás, bb) az elosztó hálózatra történ villamos energia beszállítás esetén. (5) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti díjat köteles fizetni az elosztó hálózatra csatlakozó a) közüzemi fogyasztók után a közüzemi szolgáltató, b) profil elszámolású feljogosított fogyasztó. 7/A. Az átviteli engedélyes az elosztók által fizetett átviteli díjból származó bevételének azon részét, melyet az 1. számú melléklet II. B) fejezetének és pontja szerinti díjtételek különbsége, és a 2. számú melléklet B) fejezetének pontja szerinti villamos energia mennyiségek szorzataként realizál, a 4. számú melléklet szerint köteles megosztani az elosztói engedélyesek között. A hálózati veszteség 8. (1) Az elismert hálózati veszteségek pótlására (beszerzésére) fordított indokolt költségek fedezetére az 5. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségek és a 7. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott díjak szolgálnak. (2) Az átviteli hálózaton keletkez veszteség pótlása (beszerzése) a rendszerirányító, az elosztó hálózaton keletkez veszteség pótlása (beszerzése) az elosztó feladata. (3) A rendszerirányító és az átviteli engedélyes kötelesek együttm ködni annak érdekében, hogy az átviteli hálózaton ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mérték hálózati veszteség. (4) Az elosztó, a közüzemi szolgáltató, valamint az átviteli engedélyes és a rendszerirányító kötelesek együttm ködni annak érdekében, hogy az elosztó hálózaton ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mérték hálózati veszteség. A szolgáltatás min ségéhez kötött kötelez díjcsökkentés 9. (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a VET 10. -ának i) pontja alapján kiadott határozatban állapítja meg az elosztók ellátási színvonalának mérésére szolgáló min ségi mutatószámokat, valamint azok kiszámításának módszerét. A mutatószámok közül e rendelet szempontjából legfeljebb négy veend figyelembe. (2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben említett legfeljebb négy min ségi mutatószám közül az adott naptári évben az elosztó hálózati engedélyes bármely mutatószáma a (3) bekezdésben meghatározott mértékben romlik, az elosztó hálózati engedélyes a következ naptári év július 1-jét l kezdve egy éven keresztül az 1. számú melléklet III. Elosztási díj táblázatában szerepl díjaknál - az elosztói veszteség díj kivételével - alacsonyabb díjakat köteles alkalmazni az érintett közüzemi szolgáltató és feljogosított fogyasztók esetében. (3) A (2) bekezdés szerint kötelez en alkalmazandó díjcsökkentés mértéke: a) 0,5%, ha adott min ségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben romlik,

6 b) 1%, ha adott min ségi mutatószám legalább 10%-kal romlik. (4) Ha több mutatószám esetében következik be a (3) bekezdésben meghatározott mérték romlás, akkor a díjcsökkentés mértékét minden mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A díjcsökkentés az elosztó számára külön felszólítás nélkül kötelez. (5) Ha a közüzemi szolgáltató a (2)-(4) bekezdések szerint meghatározott díjcsökkentésben részesült, köteles annak teljes összegét - a Hivatallal egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve a közüzemi fogyasztóknak továbbadni. (6) Abban az esetben, ha adott naptári évben az elosztó nem kötelezett a (2)-(4) bekezdések szerinti díjcsökkentésre, és bármely min ségi mutatószáma legalább 10%-kal javul, akkor a külön jogszabályban meghatározott nyereségkorlátot 10%-kal magasabb értéken kell figyelembe venni. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A 9. -ban foglalt rendelkezéseket el ször a évi teljesítés alapján, a évben kell alkalmazni. 1. számú melléklet az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez A villamos energia általános rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül) I. RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINT SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA 1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [5. (3) bekezdés aa)-ac) pontjai] az 1.1. és az 1.2. pontokban meghatározott mérték díjakat köteles megfizetni: 1.1. Rendszerirányítási díj: 3,117 Ft/kWh A rendszerirányítási díj részeként (i) átállási díjként: 0,800 Ft/kWh (ii) szénipari szerkezetátalakítási díjelemként: 0,247 Ft/kWh (iii) az 5. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra: 2,070 Ft/kWh került meghatározásra Rendszerszint szolgáltatások díja: 0,672 Ft/kWh 2. Az elosztó hálózatra csatlakozó er m [5. (3) bekezdés ad) pontja] a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott mérték díjakat köteles megfizetni: 2.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 2.2. Rendszerszint szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh 1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használó [5. (3) bekezdés ba)-bc) és be) pontjai] az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott mérték díjakat köteles megfizetni: 1.1. Rendszerirányítási díj: 2,837 Ft/kWh A rendszerirányítási díj részeként (i) átállási díjként: 0,728 Ft/kWh

7 (ii) szénipari szerkezetátalakítási díjelemként: 0,225 Ft/kWh (iii) az 5. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra: 1,884 Ft/kWh került meghatározásra Rendszerszint szolgáltatások díja: 0,612 Ft/kWh 2. Határkeresztezésen keresztül történ villamos energia kiszállítás [5. (3) bekezdés ca) pontja] esetén a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyes a rendszerirányító részére a következ díjakat köteles megfizetni: 2.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 2.2. Rendszerszint szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh 3. Az átviteli hálózatra csatlakozó er m, amikor az átviteli hálózatot betáplálásra használja [5. (3) bekezdés bd) pontja] a 3.1. és 3.2. pontokban meghatározott mérték díjakat köteles megfizetni: 3.1. Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh 3.2. Rendszerszint szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh 4. Határkeresztezésen keresztül történ villamos energia beszállítás [5. (3) bekezdés cb) pontja] esetén a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyes a rendszerirányító részére a 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott mérték díjakat köteles megfizetni: 4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására a rendszerirányító által kötött szerz dés(ek)ben részt vev országból történ beszállítás esetén: Rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh Rendszerszint szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh 4.2. Egyéb országból történ beszállítás esetén: Rendszerirányítási díj: 0,25 Ft/kWh Rendszerszint szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh II. ÁTVITELI DÍJ 1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [6. (5) bekezdés aa)-ac) pontjai] a következ mérték díjat köteles megfizetni: Általános átviteli díj: 1,074 Ft/kWh 2. Az elosztó hálózatra csatlakozó er m [6. (5) bekezdés ad) pontja] a következ mérték díjat köteles megfizetni: Általános átviteli díj: 0 Ft/kWh 1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használók az alábbi díjakat kötelesek megfizetni: 1.1. Elosztói hálózati engedélyes [6. (5) bekezdés be) pontja]: Általános átviteli díj: 1,849 Ft/kWh Átviteli medd energia díj: 0 Ft/kWh 1.2. Egyéb rendszerhasználó [6. (5) bekezdés ba)-bc) pontjai]: Általános átviteli díj: 0,977 Ft/kWh

8 Átviteli medd energia díj: 0 Ft/kWh 2. Határkeresztezésen keresztül történ villamos energia kiszállítása esetén a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyes [6. (5) bekezdés ca) pontja] a következ díjakat köteles megfizetni: Általános átviteli díj: 0 Ft/kWh 3. Az átviteli hálózatra csatlakozó er m, amikor az átviteli hálózatot betáplálásra használja [6. (5) bekezdés bd) pontja], és a határkeresztezésen keresztül történ villamos energia beszállítás esetén a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyes [6. (5) bekezdés cb) pontja] a következ díjat köteles megfizetni: Általános átviteli díj: 0 Ft/kWh III. ELOSZTÁSI DÍJ 1. A 7. (4) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók a következ díjakat kötelesek fizetni: Elosztói alapdíj Elosztói teljesítménydíj Elosztói forgalmi díj Elosztói medd energia díj Elosztói veszteség díj Ft/csatlakozási pont/év Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh A) Az elosztó részére fizetend A1) Az elosztó hálózatot vételezésre használók által [7. (4) bekezdés aa), ab) és ac) pontja] a) Nagyfeszültség csatlakozás ,17 1,82 0,24 b) Középfeszültség transzformátorhoz ,78 2,20 0,33 történ csatlakozás c) Középfeszültség csatlakozás ,27 2,20 0,69 d) Kisfeszültség csatlakozás da) I ,28 3,05 2,02 db) II ,52-1,52 dc) III ,51 3,05 2,02 A2) Az elosztó hálózatot betáplálásra használók által [7. (4) bekezdés ad) pontja] a) Nagyfeszültség csatlakozás b) Középfeszültség csatlakozás c) Kisfeszültség csatlakozás B) Az elosztó részére fizetend B1) Az elosztó hálózatról történ villamos energia kiszállítás esetén [7. (4) bekezdés ba) pontja] a) Nagyfeszültség csatlakozás ,17 1,82 0,24 b) Középfeszültség transzformátorhoz ,78 2,20 0,33 történ csatlakozás c) Középfeszültség csatlakozás ,27 2,20 0,69 d) Kisfeszültség csatlakozás ,51 3,05 2,02 B2) Az elosztó hálózatra történ villamos energia beszállítás esetén [7. (4) bekezdés bb) pontja] a) Nagyfeszültség csatlakozás b) Középfeszültség csatlakozás c) Kisfeszültség csatlakozás A 7. (5) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók az 1. pont szerinti díjakon túl a következ díjat is kötelesek fizetni:

9 Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: 0,05 Ft/kWh 2. számú melléklet az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak alkalmazási feltételei A) Általános szabályok 1. A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjakat - egyéb megállapodás hiányában - havonta egy alkalommal kell megfizetni a B) fejezetben részletezett szabályok szerint. 2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képez villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a Kereskedelmi Szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a rendszerhasználati díjakat er m vek esetében a mérési intervallumokban irányonként elkülönített mennyiségek összege alapján irányonként, minden más esetben az irányonként elkülönített villamosenergia-mennyiségek összegeinek különbsége alapján kell fizetni. 3. A 3. (11) bekezdésében szerepl korrekció elvégzéséhez a nem mért hálózati szakasz veszteségét az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 3.1. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültsége nem azonos, akkor a villamos energia forgalom adatait növelni, illetve csökkenteni kell a vételezési adatok csatlakozási pontra történ meghatározása érdekében A terhelt transzformátor hatásos veszteségét kva transzformátor névleges teljesítményig a mért energiaforgalom 2,5%-ával, kva transzformátor névleges teljesítmény között a mért energiaforgalom 1,5%-ával, kva transzformátor névleges teljesítmény felett a mért energiaforgalom 1%-ával kell figyelembe venni A rendszerhasználó tulajdonában lév hálózatra kapcsolt terheletlen transzformátor esetén a transzformátor típusának megfelel mérési lapokon feltüntetett, a hálózathasználati szerz dés mellékletében szerepl üresjárási hatásos veszteséget (kwh/hó), valamint - a transzformátor egyedi fázisjavítása hiányában - a medd energiát (kvarh/hó) is el kell számolni a csatlakozási ponthoz tartozó rendszerhasználati díjjakkal. 4. B) Különös szabályok 1. Rendszerirányítási díj és rendszerszint szolgáltatások díja 1.1. A rendszerirányítási díjat és a rendszerszint szolgáltatások díját a villamos energia havi mennyisége után kell megfizetni a következ k szerint Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közötti elszámolási mérési pontjainak, valamint a hálózatára csatlakozó 0,1 MW-nál nagyobb beépített teljesítmény er m vek mérési pontjainak az összegzett energiaforgalma után fizet a rendszerirányítónak Az átviteli hálózatra csatlakozó feljogosított fogyasztók az átviteli hálózati csatlakozási pontjaik összegzett energiaforgalma után fizetnek a rendszerirányítónak. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztónak elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azo(ko)n mért energiaforgalom után az elosztónak tartozik fizetni Az elosztóhálózatra csatlakozó feljogosított fogyasztók az elosztó által havonta leolvasott - ennek hiányában külön jogszabály, vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint meghatározott - villamos energia mennyiség alapján fizetnek az elosztónak. Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az elosztó és a rendszerhasználó átalányösszeg fizetésében is megállapodhat A villamos energiának az átviteli hálózatról történ kiszállításánál, illetve az átviteli hálózatra történ beszállításánál a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyesek a párhuzamos üzem villamosenergia-rendszerek esetében menetrend alapján megállapított villamosenergia-mennyiség, egyéb esetben a mért energiaforgalom után fizetnek a rendszerirányítónak A közüzemi szolgáltató által az elosztónak fizetend rendszerirányítási díjnak és rendszerszint szolgáltatások díjának elszámolási alapját a) az elosztó által legalább havi gyakorisággal leolvasott közüzemi fogyasztók esetén az ezen fogyasztóknál ténylegesen mért villamos energia összegzett értéke,

10 b) az a) pont alá nem tartozó közüzemi fogyasztók esetén az elosztó és a közüzemi szolgáltató közötti megállapodásban - a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban - rögzített, a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1/b. számú melléklet (a továbbiakban: VHSz) 2. (6) bekezdés c) pontja szerinti havonkénti fogyasztói részszámlákban, valamint az elszámolási id szak [VHSz 2. (6) bekezdés a) pontja] végén kiállított számlákban (a továbbiakban: végszámla) szerepl mennyiség vagy az ezen alapuló havi villamosenergia-mérlegben szerepl mennyiség képezi A fizetend rendszerirányítási díjösszeget és rendszerszint szolgáltatások díjösszegét az 1.1 pontban meghatározott havi villamos energia mennyiség (kwh) és az 1. számú melléklet I. Rendszerirányítási díj és rendszerszint szolgáltatások díja pontban szerepl megfelel díjtételek összeszorzásával kell megállapítani. 2. Átviteli díj 2.1. Az általános átviteli díjat a villamos energia havi mennyisége után kell megfizetni a következ k szerint: Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közötti elszámolási mérési pontjainak, valamint a hálózatára csatlakozó 0,1 MW-nál nagyobb beépített teljesítmény er m vek mérési pontjainak az összegzett energiaforgalma után fizet az átviteli engedélyesnek Az átviteli hálózatra csatlakozó feljogosított fogyasztók az átviteli hálózati csatlakozási pontjaik összegzett energiaforgalma után fizetnek az átviteli engedélyesnek. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztónak elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azo(ko)n mért energiaforgalom után az elosztó hálózati engedélyesnek tartozik fizetni Az elosztó hálózatára csatlakozó feljogosított fogyasztók az elosztó által mért - ennek hiányában külön jogszabály, vagy az ellátási szabályzatok szerint meghatározott - villamos energia mennyiség alapján fizetnek az elosztónak. Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az elosztó és a rendszerhasználó átalányösszeg fizetésében is megállapodhat A villamos energiának az átviteli hálózatról történ kiszállításánál, illetve az átviteli hálózatra történ beszállításánál a VET 64. -a szerinti tevékenységi engedélyesek a párhuzamos üzem villamosenergia-rendszerek esetében menetrend alapján megállapított villamosenergia-mennyiség, egyéb esetekben a mért energiaforgalom után fizetnek az átviteli hálózati engedélyesnek A közüzemi szolgáltató által az elosztónak fizetend általános átviteli díj elszámolásának az alapját a) az elosztó által legalább havi gyakorisággal leolvasott közüzemi fogyasztók esetén az ezen fogyasztóknál ténylegesen mért villamos energia összegzett értéke, b) az a) pont alá nem tartozó közüzemi fogyasztók esetén az elosztó és a közüzemi szolgáltató közötti megállapodásban - a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban - rögzített a havonkénti fogyasztói rész-, illetve végszámlákban szerepl mennyiség vagy az ezen alapuló havi villamosenergia-mérlegben szerepl mennyiség képezi Az általános átviteli díj szerint fizetend díjösszeget a 2.1. pontban meghatározott villamos energia mennyiség (kwh) és az 1. számú melléklet II. Átviteli díj pontban szerepl megfelel díjtétel összeszorzásával kell megállapítani Az átviteli medd energia díj A medd villamos energia elszámolását a hálózathasználó által az átviteli hálózatból vételezett (induktív), illetve betáplált (kapacitív) medd villamos energia elszámolására kell alkalmazni az átviteli hálózathoz való csatlakozás esetén A kompenzálás indokolt mértékér l a szerz d felek közösen állapodnak meg A medd villamos energiát - egyéb jogszabályi el írás vagy külön megállapodás hiányában - a mért mennyiségek alapján kell elszámolni Az elszámolási id szakban vételezett hatásos villamos energia 40%-át meg nem haladó induktív medd energia díjmentes Az átviteli engedélyes a kapacitív medd energia és az pontban meghatározott mértéket meghaladó induktív medd energia után az 1. számú melléklet II. Átviteli díj pontban el írt átviteli medd energia díj megfizetését kérheti. 3. Elosztási díj 3.1. Az elszámolás f szabályai Az elosztói teljesítménydíj elszámolásának alapjául szolgáló teljesítmény meghatározásának szabályait a 3.2. pont tartalmazza Az elosztói forgalmi díj, az elosztói medd energia díj és az elosztói veszteség díj elszámolásának alapjául szolgáló villamos energia mennyiségét a 3.3. pontban meghatározottak alapján kell megfizetni.

11 A közüzemi szolgáltató az elosztási díjat a közüzemi fogyasztás után az elosztónak az alábbiak szerint fizeti meg: a) az elosztói alapdíjat a közüzemi fogyasztók csatlakozási pontjai számának feszültségszintenkénti (kisfeszültségnél soronkénti) összege után; b) az elosztói teljesítménydíjat a közüzemi fogyasztók 3.2. pontban meghatározott teljesítményeinek feszültségszintenkénti összege után; c) az elosztói forgalmi díjat a közüzemi fogyasztók feszültségszintenként (kisfeszültségnél soronkénti) összegzett energiaforgalma után; d) az elosztói medd energia díjat a közüzemi fogyasztókra egyedileg meghatározott díjak összesítése után; e) az elosztói veszteség díjat a feszültségszintekre összegzett energiaforgalom után A közvilágítási célra vételez fogyasztók esetében a) a pont szerinti díjakat - mért fogyasztás, vagy - a pontban meghatározott teljesítmény és a közvilágítási naptár szerint vagy más módon megállapított világítási id tartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy - ha a közvilágítási hálózat fényáramszabályzóval van ellátva, akkor - mérés hiányában - a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített módon, a szabályozási tényez (ke)t figyelembe vev számítással meghatározott fogyasztás alapján, b) az elosztói alapdíjat közvilágítási elszámolási egységenként, c) az elosztói teljesítménydíjat a pontban meghatározott teljesítmény alapján kell megfizetni. A fogyasztó közüzemi szerz désének a VET 46. (2) bekezdésében meghatározott módon történ felmondását követ en, a hálózati hozzáférést feljogosított fogyasztóként biztosító szerz désének megkötésekor a b) pontban meghatározott elosztói alapdíj számításánál figyelembe vett közvilágítási elszámolási egységek megállapítása nem lehet hátrányosabb a fogyasztó korábbi közüzemi szerz désének vonatkozó szerz déses feltételeinél Az elosztói alapdíjat csatlakozási pontonként kell megfizetni, figyelembe véve a és a pontokban meghatározott eseteket is Amennyiben a csatlakozási pontokhoz nem tartozik külön mérés - kivéve a pont b) alpontjában meghatározott esetet -, akkor erre a csatlakozási pontra nem kell az elosztói alapdíjat megfizetni Amennyiben az adott csatlakozási ponthoz tartozó mérés nem a csatlakozási pont feszültségszintjén történik, akkor az elosztói alapdíjat a mérés feszültségszintjének megfelel en kell megfizetni A rendszerhasználók a VHSz 6. -ának (5) bekezdésében meghatározott esetben elosztói teljesítménydíjat kötelesek fizetni A díjfizetés alapjául szolgáló teljesítmény (a továbbiakban: teljesítmény) meghatározása A díjfizetés alapjául szolgáló teljesítményt a felszerelt kismegszakító, késes olvadóbiztosító betét névleges árama, vagy az állítható túláramvédelem beállítási értéke, vagy a hálózathasználati szerz désben szerepl teljesítmény alapján kell meghatározni A teljesítmény meghatározásának alapját képez áramértéket a) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkalmazása esetén a névleges áramer sségek fázisonkénti összegzésével, b) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító alkalmazása esetén a beállított (de 1 óránál nem nagyobb) kioldó áram fázisonként beállított érték összegével kell figyelembe venni A teljesítmény kw-ban kifejezett értékét a) a cos fi mérése esetén a hálózathasználati szerz désben szerepl, a kompenzálás fokát is figyelembe vev lekötött hatásos teljesítmény értékével megegyez en kell számításba venni, b) a cos fi mérésének hiányában a és pontban meghatározott áramérték, a névleges 230 V hálózati feszültség és cos fi = 0,9 teljesítménytényez szorzataként kell kiszámítani Ha a fogyasztási hely üzemszer ellátására több, önálló túláramvédelemmel ellátott vezeték, illetve transzformátor szolgál, akkor az egyes (a fogyasztó által igényelt) túláramvédelmek névleges vagy fázisonként beállított áramer sség értékeinek összege, vagy a hálózathasználati szerz désben szerepl teljesítmény alapján kell a teljesítményt meghatározni Amennyiben a feljogosított fogyasztó az egyidej maximális teljesítményigényének biztonságosabb kielégítése érdekében többirányú hálózati ellátást és/vagy tartalék betáplálási lehet ségét kíván igénybe venni, s azt az elosztó hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerz désben is rögzítették, akkor a feljogosított fogyasztónak az ezen ellátáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmények után is meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.

12 A közüzemi teljesítménydíjas fogyasztók esetében a közüzemi szerz déseikben az adott évre rögzített teljesítményértékek közül a legnagyobb képezi - a szerz déses hónapok arányában - a díjfizetés alapját A közüzemi fogyasztókra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott többirányú ellátás és tartalék csatlakozás esetén a közüzemi szolgáltató az ezekhez tartozó csatlakozási pontokra is köteles az elosztói teljesítménydíjat megfizetni Ideiglenes vételezéskor közép- és nagyfeszültség csatlakozás esetén az els túláramvédelem beállított értékével számított teljesítmény alapján kell a teljesítménydíjat felszámítani A közvilágítási célra vételez fogyasztók esetében a teljesítményüket a hónap els napjáig beépített fényforrásoknak az el tétekkel számított névleges teljesítményével kell figyelembe venni. Ha a közvilágítási hálózat fényáramszabályzóval van ellátva, akkor az el tétekkel együtt számított névleges teljesítményt - a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített módon - a szabályzóberendezés által beállított legnagyobb feszültségnek megfelel szabályozási tényez vel kell módosítani A teljesítmény túllépése esetén a rendszerhasználó pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke havonta a túllépés minden megkezdett kw-jára az éves teljesítménydíj 1/4 része. Ha a rendszerhasználó a teljesítmény túllépését az elosztónak el zetesen bejelentette és azt az elosztó engedélyezte, akkor a pótdíj mértéke havonta az éves teljesítménydíj 1/12 része. A rendszerhasználó el zetesen bejelentett teljesítmény túllépését az elosztó évente legalább egyszer (1 hónapra) köteles engedélyezni A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározása Az elosztó hálózatra csatlakozó feljogosított fogyasztók az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi gyakorisággal leolvasott - ennek hiányában egyéb jogszabály, vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint meghatározott - villamos energia mennyisége jelenti a díjfizetés alapját A közüzemi szolgáltató által az elosztó hálózati engedélyesnek fizetend elosztási díjak elszámolási alapját a) az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi gyakorisággal leolvasott közüzemi fogyasztók esetén az ezen fogyasztóknál ténylegesen mért villamos energia összegzett értéke, b) az a) pont alá nem tartozó közüzemi fogyasztók esetén az elosztó hálózati engedélyes és a közüzemi szolgáltató közötti megállapodásban - az ellátási szabályzatokkal összhangban - rögzített a havonkénti fogyasztói rész-, illetve végszámlában, vagy az ezen alapuló havi villamosenergia-mérlegben szerepl mennyiség képezi Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az elosztó és a rendszerhasználó az elosztói forgalmi díjra, az elosztói veszteség díjra és az elosztói medd energia-díjra vonatkozóan átalányösszeg fizetésében is megállapodhat Az elosztói medd energia díj meghatározása A medd villamos energia elszámolását a hálózathasználó által a közcélú hálózatból vételezett (induktív), illetve betáplált (kapacitív) medd villamos energia elszámolására kell alkalmazni bármely feszültségszint csatlakozás esetén Az elosztó - a csatlakozási ponton mért hatásos villamos energia mennyisége és a medd villamos energia méréséhez szükséges feltételek m szaki-gazdasági vizsgálata és/vagy - rendszerhasználóval kötött megállapodás alapján eltekinthet a medd villamos energia mérését l és elszámolásától E rendelet alapján a rendszerhasználók csak az indokolt mértékig kötelezhet k kompenzálásra, illetve a medd villamos energia utáni díjfizetésre. A kompenzálásnak az adott villamos fogyasztási helyen indokolt mértékér l a szerz d felek közösen állapodnak meg A medd villamos energiát - egyéb jogszabályi el írás vagy külön megállapodás hiányában - a feszültségszintenként mért mennyiségek alapján az alábbiak szerint kell elszámolni: a) Nagyfeszültség csatlakozás esetén az elszámolási id szakban vételezett hatásos villamos energia 40%-át meg nem haladó induktív medd energia díjmentes. b) Középfeszültség csatlakozás esetén az elszámolási id szakban vételezett hatásos villamos energia 30%-át meg nem haladó induktív medd energia díjmentes. c) Kisfeszültség csatlakozás esetén az elszámolási id szakban vételezett hatásos villamos energia 25%-át meg nem haladó induktív medd energia díjmentes Az elosztó hálózati engedélyes a kapacitív medd energia és a pontban meghatározott mértéket meghaladó induktív medd energia után az 1. számú melléklet III. Elosztási díj táblázatban el írt elosztói medd energia díj megfizetését kérheti A kisfeszültség csatlakozás különös szabályai

13 Az 1. számú melléklet III. Elosztási díj táblázat A1) szakasz da) sor szerinti Kisfeszültség I. tarifa díjait köteles megfizetni a) a közüzemi szolgáltató azon közüzemi fogyasztók fogyasztása után, akikkel közüzemi szerz désük alapján aa) a lakosságon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló külön jogszabályra (a továbbiakban: ER.) tekintettel - 3 x 32 A névleges áramer sséget meg nem haladó túláramvédelem mellett kisfeszültség alapdíjas nem lakossági, - kisfeszültség ideiglenes vételezés, ab) a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló külön jogszabályra (a továbbiakban: LR.) tekintettel - lakossági általános ( A ), - villamosenergia-ipari ( C ) díjszabás szerint számol el; b) az a) pont alá nem tartozó azon rendszerhasználó, akinek rendszerhasználati szerz désében a 3.2. pont szerinti teljesítmény 20 kw-nál kisebb, vagy ideiglenesen vételez Az 1. számú melléklet III. Elosztási díj táblázat A1) szakasz db) sor szerinti Kisfeszültség II. tarifa díjait köteles megfizetni a) a közüzemi szolgáltató azon közüzemi fogyasztók fogyasztása után, akikkel közüzemi szerz désük alapján aa) az ER.-re tekintettel az alapdíjas vezérelt külön mért, ab) az LR.-re tekintettel a lakossági vezérelt ( B ) vételezés díjszabás szerint számol el; b) az a) pont alá nem tartozó azon rendszerhasználó, aki rendszerhasználati szerz désében vezérelt külön mért vételezést (is) választott Az 1. számú melléklet III. Elosztási díj táblázat A1) szakasz dc) sor szerinti Kisfeszültség III. tarifa díjait köteles megfizetni a) a közüzemi szolgáltató azon kisfeszültség közüzemi fogyasztók fogyasztása után, akikkel közüzemi szerz désük alapján, és az ER.-re tekintettel - teljesítménydíjas, - 3 x 32 A névleges áramer sségnél nagyobb túláramvédelem mellett alapdíjas, vagy - közvilágítási díjszabás szerint számol el; b) az a) pont alá nem tartozó rendszerhasználó, akinek rendszerhasználati szerz désében a 3.2. pont szerinti teljesítmény 20 kw-nál nem kisebb Amennyiben a fogyasztó vezérelt külön mért csatlakozási ponttal is rendelkezik, a Kisfeszültség I. vagy III. tarifa díj mellett a Kisfeszültség II. tarifa díjait is meg kell fizetni Az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj fizetésének alapjául szolgáló villamos energia mennyiséget a 3.3. pont szerint kell meghatározni. 3. számú melléklet az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak elszámolási és fizetési feltételei A) Általános alapelvek 1. Az e rendelet szerinti díjfizetések számla alapján történnek - egyéb megállapodás hiányában - a B) Különös szabályok fejezetben részletezett szabályok szerint, figyelembe véve az 5. pontban leírtakat is. 2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett esedékesség id pontját legalább öt banki nappal megel z en kézhez vehesse. 3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételét l számított négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik. 4. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesít fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjed id szakra késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél részére.

14 5. Amennyiben a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy (társaság) részét képezi, akkor az elszámolások - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött bels megállapodás, illetve az ennek megfelel, mérésen alapuló bels bizonylatok alapján történnek. B) Különös szabályok 1. Rendszer-irányítói számlák 1.1. A rendszerirányító havonta az 1.2. és az 1.3. pontokban meghatározott számlákat állíthat ki és nyújthat be az átviteli hálózat használóinak Az els számla a megel z hónapra vonatkozó Rendszer-irányítási díjösszeg és a rendszerszint szolgáltatások díjösszeg 50%-át tartalmazza. Az A) Általános alapelvek fejezet 2. pontjában leírtak figyelembevételével benyújtott els számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követ els banki napon) kötelesek teljesíteni Az A) Általános alapelvek fejezet 2. pontjában leírtak fegyelembevételével benyújtott második számla tartalmazza: a) a tárgyhó utolsó napján órakor történt leolvasásokon alapuló a 2. számú melléklet B) Különös szabályok fejezet és pontjai szerint meghatározott villamos energia mennyiséget (energiaforgalmat), b) a rendszerirányítási díjat [az 1. számú melléklet I. B) fejezetének 1.1. pontja szerinti részletezettséggel] és a rendszerszint szolgáltatások díját, c) a kötelezettnek az a) és b) pontok alapján a tárgyhóra számított teljes fizetési kötelezettségét, d) a kötelezett által a második számla alapján ténylegesen fizetend díjösszegeket [ugyancsak a b) pont szerinti bontásban], melyeket a c) pontban meghatározott díjösszegeknek az els számla alapján már megfizetett díjösszegekkel való csökkentésével kell meghatározni díjtételenként. 2. Átviteli számlák 2.1. Az átviteli hálózati engedélyes havonta a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott számlákat állíthat ki és nyújthat be az átviteli hálózat használóinak Az els számla a megel z hónapra vonatkozó - az 1. számú melléklet II. B) fejezetének pont szerinti díj és a 2. számú melléklet pont szerinti villamos energia mennyiségek alapján meghatározott - átviteli díjösszeg 50%-át tartalmazza. Az A) Általános alapelvek fejezet 2. pontjában leírtak figyelembevételével benyújtott els számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követ els banki napon) kötelesek teljesíteni Az A) Általános alapelvek fejezet 2. pontjában leírtak figyelembevételével benyújtott második számla tartalmazza: a) a tárgyhó utolsó napján órakor történt leolvasásokon alapuló a 2. számú melléklet B) Különös szabályok fejezet és pontjai szerint meghatározott villamos energia mennyiséget (energiaforgalmat), b) az átviteli díjat, c) a kötelezettnek az a) és b) pontok alapján a tárgyhóra számított teljes fizetési kötelezettségét, d) a kötelezett által a második számla alapján ténylegesen fizetend díjösszeget melyet a c) pontban meghatározott díjösszegnek az els számla alapján már megfizetett díjösszeggel való csökkentésével kell meghatározni. 3. Elosztói számlák 3.1. Az elosztó hálózati engedélyes havonta egy a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban összeállított rész-, illetve végszámlát állíthat ki és nyújthat be az elosztó hálózat használóinak, illetve a díjfizetésre kötelezetteknek Az elosztói a) alapdíj és teljesítménydíj éves díj, amelynek megfizetése 12 havi részletben el re, b) forgalmi díj, veszteség díj és medd energia díj megfizetése utólag esedékes az év minden hónapjának els munkanapján az elosztó hálózati engedélyes által kiállított és benyújtott számla alapján A számlák tartalmazzák feszültségszintenként a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó hálózati csatlakozási pontok számát, b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló teljesítmény(eke)t, c) az a) és b) pont alá nem tartozó általános rendszerhasználati díjak fizetési alapjául szolgáló villamos energia mennyiség(ek)et, d) az általános rendszerhasználati díjakat, e) a kötelezett által fizetend rendszerhasználati díjösszegeket díjelemenként.

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos:

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2011.12.01-64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól A villamos energiáról szóló

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmező rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmező rendelkezések Hatályos:2010. április 16-tól (2010. március 16-i állapot szerint) 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. (2014. szeptember 1-től hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. (2014. szeptember 1-től hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet (2014. szeptember 1-től hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5)

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. ( tól hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. ( tól hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (2011.03.03-tól hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelete a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól A

Részletesebben

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1., 2.,

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 16., szerda Tartalomjegyzék 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 14., hétfő Tartalomjegyzék 42/2016. (XI. 14.) MNB rendelet Megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról 76514 43/2016. (XI.

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei . F5.sz. függelék Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok tételei Vonatkozó jogszabályok: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 43/2008.

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító:

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító: Számla Eredeti példány A számla 2 példányban készült (1 eredeti, 1 másolat) Oldal 1/2 IBAN kód: SWIFT kód: Tel: 0640/300200 Munkanapokon: 8.0017.00 Fax: 061/2020373 Email: ugyfelszolgalat@mvmp.hu Pénzügyi

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1999. március 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 6/1999. (III. 19.) BM r. A rend órkapitányságok illetékességi területének megállapításáról

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E.ON Szimpla számlamagyarázat

E.ON Szimpla számlamagyarázat Részszámla Elszámolási módszerünk értelmében Önnek egy évben részszámlát és egy elszámoló számlát küldünk. Mivel a versenypiacra való kilépés az elszámolási idôszakot (mérô leolvasás idôpontját) nem módosítja

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről

A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2)

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2.

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2. 1. Szerződő felek 1.1. Felhasználó adatai Felhasználó neve: Székhelye: Felhasználó értesítési címe: Cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézeti számlaszáma: Kapcsolattartó neve, címe:

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Az en gia ú ia ú ja az erı az er m t ő ı t l a f a og o yaszt óig Gye y p e es e s Ta T m a á m s

Az en gia ú ia ú ja az erı az er m t ő ı t l a f a og o yaszt óig Gye y p e es e s Ta T m a á m s Click to start Az energia útja az erımőtıl a fogyasztóig Elıadó: Gyepes Tamás A prezentáció tartalma 1. A villamos-energia útja a termelıtıl a fogyasztóig 2. Fogyasztási görbék 3. Mérés A villamos-energia

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten:

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten: Részszámla Számla. eredeti példány / oldal Elszámolási idôszak: 00..0-00..0. Partnerszám: 00000 Fizetési határidô: 00.0.. Vevô neve, címe: Minta u.. Fizetendô összeg: Telefonon: 0 0 / 0 0 E-mailben: tel.eon@eon-hungaria.com

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére

Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére 1. Versenypiaci szereplők, alapfogalmak...2 1.1. Ki lehet feljogosított fogyasztó, ki léphet ki a versenypiacra?...2 1.2. Magánszemélyként is lehetek feljogosított

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről. A rendelet hatálya

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről. A rendelet hatálya Hatályos: 2008. január 1-jétől 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2)

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben O ~99y0169 Hivatala lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! Módosító javaslat A Házszabály 94.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-674/04 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre

A rendelet alkalmazási köre 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerződéses ajánlat A(z) GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2010.11.29. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről a 15/2006.(XII.20.)

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök Fázisjavítás és energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök Hogyan járul j hozzá a fázisjavf zisjavítás s a Virtuális Erőmű Programhoz? Fázisjavítás megközelítései: Tarifális

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról*

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta profilos felhasználók részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta profilos felhasználók részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta profilos felhasználók részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M7. számú melléklet A közcélú hálózatra csatlakozás műszaki, gazdasági feltételei Elosztói üzletszabályzat M7. számú

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben