Eduard IMHOF ( ) Térkép p fogalma. Günther HAKE ( ) IMHOF - HAKE ALAPISMERETEK. modellje. ldfelszín vagy valamely kicsinyített

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eduard IMHOF (1895-1986) Térkép p fogalma. Günther HAKE (1918-1995) IMHOF - HAKE ALAPISMERETEK. modellje. ldfelszín vagy valamely kicsinyített"

Átírás

1 TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Mucsi Zoltán A térkt Té p fogalma Eduard IMHOF ( ) Imhof német kartográfus Hake - német kartográfus Tudomány A térk a földfelsz ldfelszín vagy valamely részletének kicsinyített tett, egyszer sített tett, tartalmilag kiegész szített és magyarázott alaprajzi képe. pe. Günther HAKE ( ) A A térkt p a térbeli t vonatkozások mértékhez kötötttt és rendezett modellje. IMHOF - HAKE Összehasonlítás: s: Két lényeges eltérés: 1. Méretarány helyett mértékhez kötöttk tt kifejezés használata. Az egyetlen mértékhez kötött meghatározást az általános geometria meghatározottság definíciója váltja fel. 1

2 IMHOF - HAKE 2. Egyszer sített kifejezés helyett a rendezett kifejezést használja. Generalizálás Összetett egyszer sítési folyamat Lényege: a tékészítés során a kicsinyítés mértékét l és a té rendeltetését l függ en ez egyes felszíni elemek elmaradnak, összevonódnak, mások kiemelve, hangsúlyozva kerülnek ábrázolásra. DEFINÍCIÓ 1. A FöldF ldön, másm égitesten, vagy a világ rben találhat lható természeti és s társadalmi t jelleg tárgyak, jelenségek vagy folyamatok méretarm retarány szerinti kicsinyített, generalizált, lt, magyarázó ábrázolása síkban. Kicsinyítés s mértm rtéke a méretarány. DEFINÍCIÓ 2. A Föld F felszínér l l arányos kicsinyítésben sben készk szült felüln lnézeti rajz, a felszín ábrázolására használják. Földfelszín ábrázolása bonyolult: gömbfelület síkba vetítését jelenti, melynek során az egyes pontok egymástól mért távolságának, irányának, a felszín területének arányos kisebbítését kellene elvégezni, ami egyszerre nem lehetséges. Tékészítés s torzítással jár: j különböz módszerekkel csökkentik a torzítást. Ezek a tévetületek, melyek távolságtartó, szögtart gtartó,, területtart lettartó vetületek lehetnek. Az alapvetület helyzetét l függ en lehet poláris ris, egyenlít i és ferdevetület let. A gömbnek tekintett földfelszín felületre vetítése: sík-,, henger-,, kúp-k és soklapvetületek letek Téek csoportosítása Téek osztályozása 1. TÉRKÉPEK 2. TÉRKÉPSZER ÁBRÁZOLÁSOK Leggyakrabban használt osztályozási módok 1. Tartalom: - Általános - tematikus 2. Méretarány szerint - Földmérési - Topográfiai - földrajzi 3. Készítés módja - Felmérési - Levezetett 2

3 Téek osztályoz lyozása tartalom szerint Tartalom: A. Általános: közvetlenül a földfelszín, a domborzat, a felszínen található természetes és mesterséges részletek ábrázolása. A földrajzi táj minden lényeges elemét tartalmazza. B. Tematikus: természeti és társadalmi környezet nem tájrajzi elemeit, jelenségeit, s azok mennyiségi és min ségi jellemz it ábrázolja (pl. népesség földrajzi eloszlása). Téek osztályoz lyozása méretarány szerint Méretarány A. FöldmF ldmérési: m=1:500 és s 1: között. Rajtuk minden lemérhet, az alakzatok alaprajzukkal és jól kivehet en jelennek meg. B. Topográfiai fiai: m=1: és s 1: között. A terepfelszín h képét adja, a tereptárgyak helyzete megfelel a valóságnak, egy részüknek intézményes jele van. C. FöldrajziF ldrajzi: m kisebb nél. Rajta minden intézményes jelekkel szerepel. Téek osztályoz lyozása - elkész szítés s szerint Elkész szítés s módjam A. Felmérési közvetlenül az ábrázolandó területr l származó adatok alapján készül. B. Levezetett több felmérési té felhasználásával, azok tartalmának összevont másolásával készül. Tészer ábrázolás Tészer ábrázolás: Amennyiben a földfelszín valamely felülnézeti ábrázolásakor a té ismérvei közül egy is hiányzik, akkor tészer ábrázolásról beszélünk. tévázlat madárt rtávlati és m holdképek, Légifelvétel, rfelvétel, térhatású (anaglif)) térkt ek, metszetek, tömbszelvt mbszelvények, dombortérk., Földgömb, éggömb, bolygógl glóbusz. holdfelvétel Balaton - m holdfelvételr l holdakról készített fotó. A Földet vagy egyéb égitesteket ábrázol. A Alkalmazási területe változatás: téészet, mez gazdaság, geológia, erdészet, vidékfejlesztés, katonai hírszerzés. Földet ábrázoló els holdfelvétel: április 1-jén készült a Tiros- 1 meteorológiai m holdról. Hold túlsó felét el ször a Luna-3 szovjet rszonda fotózta le (1959. okt. 6). Amerikai Egyesült Államok 1972-ben indította el a Landsat-programot, célja a Föld teljes feltéezése. A felvételek többféle hullámhossztartományban készülnek, egy részük a látható tartományba esik. A m holdakról a domborzatot is lehet téezni radar technikával. holdfelvételek felbontása, részletessége változó. Teljes Földr l: 1 km felbontású kép. Kisebb területekr l 10 cm élesség adatok is nyerhet k. 3

4 Té p részeir 1. TérkT lap 2. TérkT tükör 3. Kivágat 4. TérkT keret 5. Cím, C szelvénysz nyszám 6. Méretarány,, aránym nymérték 7 Jelmagyarázat 8. Fokhálózat vagy keres hálózat 9. Északjel 10. Áttekint té 11. Kolofon 1. TérkT lap A térkt p teljes területe 2. TérkT tükör 3. Kivágat A té térajzzal, ill. nem tées részeivel - jelmagyarázat, egyéb szöveges információk - fedett része. A tétükörnek a ténylegesent térajzzal kitölt ltött tt része(i). r 4. TérkT keret A tétükör r határvonala, amely egy, kett vagy több t vonalból állhat. Több T vonal esetén n a külsk ls és s bels keretvonal közöttik rész a keretmez,, amely tartalmazhatja pl. a keres hálózat és s a fokhálózat megírásait, ill. egyéb b informáci ciókat (pl. utak kivezet irányai, stb). 6. Méretarány,, aránym nymérték A méretarány a té hossztartó vonalain mértm távolságnak és s a valóságban vízszintesre v redukált hossznak az aránya nya. Általánosabban: A A méretarm retarány azt mutatja, hogy a téen egységnyi gnyi hosszúság g (rendszerint 1 cm) a valóságban hány h centiméternek ternek felel meg. A méretarány a téeknek a legfontosabb, mindig feltüntetend ntetend adata és s jellemz je. je. (Klinghammer - Papp-Váry : Földünk tükre a té. p.105) 4

5 méretarány A té a földfelszín egy részének arányos kisebbítésben készült felülnézeti rajza. méretarány = kicsinyítés s mértm rtéke Megmutatja: a téen egységnyinek ábrázolt távolság a valóságban mekkora. Méretaránnyal egyes esetekben nehézkes a számolás: segít az aránym nymérték. Az aránym nymérték vagy "lépt pték" a térkt méretarányában készk szült vonalas mértm rték segíts tségével direkt távolságok olvashatók k le Aránym nymérték tizedes aránymérték tizedes aránym nymérték Az aránymérték továbbfejlesztett változata a tizedes aránym nymérték, pontosabbá teheti méréseinket. Egyszer szerkesztéssel minden aránymértékhez készíthet. lejtalapmért rték lejtalapmért rték olyan mérce, mely a té alapszintvonalaihoz és/vagy szintvonalaihoz készül segítségével két szomszédos alap illetve szintvonal között azonnal leolvasható a lejt meredeksége ge. 5

6 Méretarány - aránym nymérték 7. Jelmagyarázat A téi jelkulcs legfontosabb jeleit és azok rövid magyarázatát tartalmazza. A téolvasás megkönnyítésére szolgál. A téi jeleket szigorú rendben, csoportosítva, meghatározott sorrend szerint mutatja be. A jelmagyarázat tartalma függ a té típusától, céljától, a rendelkezésre álló helyt l és a célközönség téismereti fokától. 8. Fok és s keres háló Keres háló Várostéek, szabadid téek: fokhálózat és kilométerhálózat helyett a helymeghatározás megkönnyítésére keres háló, Mindig az adott tére vonatkozik, koordinátái függetlenek a fok- és kilométer-hálózatoktól, Koordináta rendszerük: Ny-K irányban növekv sorszámok, É-D irányban ABC sorrendben növekv bet k, Az adott mez ben szerepl megnevezések a téhez csatolt névmutatóban szerepelnek Pl.: Makó, D3 9. Északjel Északi irányt jelz nyíl a té szélén. Téek keretvonalai általában egybeesnek a f világtájak irányával, és a té fels széle az északi irány (a té északfejes"). Ha a té ehhez képest elforgatva ábrázolja a területet, az északjel nem hagyható el a tér l. Az északjel a téeken általában a mágneses északi irány nyt mutatja, topográfiai szelvényeken a földrajzi (csillagászati) és a mágneses északi irány eltérését deklináció - is feltüntetik. 10. Áttekint té A té méretarányánál kisebb, a célterületet ábrázoló té, amely a melléktéek kivágatának, ill. szelvényezett tém esetén az egyes szelvények kivágatának határvonalait mutatja be. 6

7 1. Kolofon A té szerkesztésére, kiadására von. információkat tartalmazó jegyzet a té szélén: a té szerz je, kiadója, az adatgy jtés lezárásának és/vagy a té kiadásának dátuma. ISBN szám, a szerz i jogok. III. Tereptárgyak rgyak terepábr brázolás Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Terepábrázolás földfelület valamely részének vagy valamely terepképnek alaprajzban a vízszintes vetület szabályai szerint és erre külön megállapított jelzésekkel való ábrázolása. A tereprajz nemei: 1. Croquis 2. Terepvázlat (skizzen) 3. TájrajzokT (tájképek) Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Croquis: a terepen lépésmértékkel, nagy arányban készült tereprajzok, célja a terepr l részletes képet nyújtani valamely oly munkálathoz (terep meger sítése, védelmi berendezések, út irány kijelölés) hol a létez té adatai nem elég részletesek. Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Terepvázlat (Skizzen) vázlatos tereprajz, célja: parancsok, jelentések, harcászati dolgozatok, megbeszélések kiegészítése, a harctéri szolgálatban nyernek alkalmazást, a té keretében hosszadalmas írásbeli feljegyzések pótolhatók. Többnyire becslésre alapított adatok alapján, rajtuk a tájékozás céljából rendszerint az észak-jelz nyíl, id pont, hely, a készít neve és a vázlatának a természethez való aránya s az esetleg mellé irt vagy belerajzolt csapat vagy egyéb bejegyzések fordulnak el. Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Tájrajzok (tájképek) a terepr l néhány vonással áttekintést nyújtó oly tereprajzok, a terepet távlatosan, úgy ahogy az valamely pontról mutatkozik, ábrázolják. Harcászati dolgozatok, terepleírások, hadtörténelmi tanulmányok hasznos mellékletei 7

8 Terepfelvétel Terepfelvétel Eljárás, mely szerint a föld felületét (a terepet) valamely célra, vízszintes és függ leges kiterjedésében, m szerek segélyével felmérik, cél szerint kisebbített alakban ábrázolva felveszik. a. hadi téek el állítása céljából végzett katonai terepfelvétel, b. m velés alatt álló területek megadóztatása céljából végzett terepfelmérés. A hétéves háborúban az adóbehajtás céljából készült téek használtattak hadi célokra. Terepfelvétel Lényege, csillagászati szati háromszh romszögelés s (távm vmérés) s): az egymástól nagy távolságban s nagyobb emelkedéseken lev pontok egymáshoz viszonyított helyzetét nagy pontossággal meghatározzák, a mérési eredményeket rajzpapírra átviszik az u.n. háromszh romszögelési pontokra alapítva, a terepet részleteiben pontos szerek segélyével felmérik s a megállapított téjelzésekkel rajzban feltüntetik. A részletes háromszögelés helyett a közvetlen távmérést és az egyidej Magasságmérést is végezhetnek irányzó m szerrel. A Magas-Tátra és környéke terepfelmérése az 1900-as évek elején fotogrammetria útján történt. Terepelemek Terepalakzat: rendszerint a terep domborzatán létez változások, hegyrészek. Terepdombozat: 1. általában - földfelület függ leges tagoltsága 2. valamely terület emelkedési és mélységi tagozata Terepemelkedés: a terepnek a sík területb l kiemelked része. Domborzati idomok kúp: olyan idom, amelynek legnagyobb pontjától, a kúpponttól a terep minden irányba esik; 2. hegyhát: gerince a vízválasztó idomvonal, amelyt l a terep három irányba esik, egy irányba emelkedik; 3. oldalhát: a hegyhátból ágazik ki; 4. pihen : ahol a hátvonal esése megsz nik, közel vízszintessé válik; 5. lejt kúp: ha a pihen ellenirányba még emelkedik is; 6. nyereg: két kúp közötti bemélyedés, ahonnan a terep két irányba lejt és két irányba emelkedik; Domborzati idomok a terepfok, a hegyorr és a borda: a hátoldalból hirtelen kiugró részletidomok; 8. lejt lépcs : kibukkanó meredek fal; 9. lyuk, gödör (karsztos területeken: zsomboly, töbör): olyan idom, amelynek legmélyebb pontjától a terep minden irányban emelkedik; 10. völgy: talpvonala a vízgy jt idomvonal, ett l három irányba emelkedik, egy irányba lejt a terep; 11. tekn : a szélesebb talpú völgy; 12. metsz dés: a talp nélküli völgy; 13. horhos, vízmosás: meredek falú árok, ahol a szintvonalak megszakadnak; Domborzat jellegzetes pontjai Magassági gi részletpontokr 1. vízszintes és magassági töréspontok, 2. lejt -, fenék-, pihen - és nyeregpontok. 8

9 topográfiai Turista tájfutó Magassági gi részletpontokr Els rend : magasság cm-en belül változik (út, vasút ) Másodrend : magasság dm pontossággal határozható meg (szántóföld) Harmadrend : gyors változásnak kitett terepszakasz (szakadék vízmosás) magasság m pontossággal határozható meg. Tereptárgyak rgyak jelei Tereptárgyak egyezményes jelei jelek színek szintvonalak: alapszintvonal f szintvonal felez szintvonal kiegészít szintvonal Tereptárgyak rgyak egyezményes jelei Tétípusok té té té Vízisport-té Városté Autóté (autósté) Általános földrajzi téek Igazgatási téek Közlekedési téek Történelmi téek Topográfia A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló leírásával, helyzeti információinak összegy jtésével, téi, rögzítésével foglalkozó tudományág a téészet, földméréstan, földrajz és más tudományok határfelületén. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered. Jellemz i: a domborzat részletes, szabatos bemutatása, valamennyi terepelem összefügg, komplex ábrázolása, ezek révén a terepi tájékozódás el segítése. Adatai m szeres felmérésre, domborzattan, morfológia, tájrajz, távérzékelés eredményeire támaszkodnak. Topográfiai té Topográfiai té síkrajzot és domborzatot tartalmazó, egyes tereptárgyakat rgyakat alaprajzban, vagy meghatározott méretm ret és s alakú egyezményes jellel összevontan feltüntet, névrajzzal magyarázott, alapvet en tájékozódást szolgáló közepes (1:5000-1: ) méretarányú té. 9

10 Topográfiai té Zala megye topográfiai tée Topográfiai vagy fototopográfiai fiai felmérés alapján n készk szített, illetve ilyen módon m készk szült téb l l levezetett, sík és domborzatrajzot ot ábrázoló, legtöbbsz bbször tervezési, kutatási si,, valamint védelmi célokra készk szített térkt. Tájfutó té Magyarország tájfutó tée A közvetlen k terepi tájékozt kozódást szolgáló nagy- és nagyobb közepes k méretarm retarányú tétípus, pus, amely a terepelemeket sajátos jelkulccsal olyan részletességgel ábrázolja, amely a terepen futósebess sebesség g mellett is szembet n a versenyz számára. Tipikus méretarm retaránya: 1: Turistatérk Vízisport-té Olyan közvetlen tájékozódást szolgáló közepes méretarányú té, amelyr l a különböz módon folytatott (gyalogos, kerékpáros, sítalpas) túrázás szempontjából fontos terepi tájékoztató jelzések közvetlenül leolvashatók. Olyan közvetlen tájékozódást szolgáló közepes méretarányú té, amely az álló- és folyóvizeket, mint közlekedésre és sportolásra alkalmas közeget felületként ábrázolja, a közlekedést és a sportolást segít adatok kiemelt feltüntetésével. 10

11 Városté San Francisco, 1906 Nagy- vagy közepes méretarányú közvetlen tájékozódást szolgáló téek, a települések belterületi leti (lakóterületi) részét mutatják be, ábrázolásmódjuk els sorban a közlekedésre alkalmas közterk zterületek kiemelését, a település életében jelent s s objektumok feltüntet ntetését célozza meg. Autótérk p (autóst sté) A közvetlen tájékozódásra szolgáló tétípus. Segítségével két objektum közötti - autóval járható - legrövidebb közút, útmin ség olvasható le. Történelmi térkt ek Elmúlt korok természetf szetföldrajzi, igazgatási si-hatalmi- politikai,, gazdasági, gi, közlekedk zlekedési szerkezetét, t, migráci cióitit és s csapatmozgásait sait mutatják k be. Minden olyan té történelmi té, amely let nt korra vagy id pontra vonatkozik, de téi megjelenítése a modern kartográfiai ábrázolásmóddal történik. A történelmi téek egy része kartográfiai értelemben besorolható valamelyik tömegté tétípusba. Történelmi té Erdélyi f esperességek (XIII. sz.) 11

12 Közép-Európa népei (történelmi té) Általános földrajzi f térkt ek Közepes és kisméretarányú téek, egy adott terület mind természeti szeti-,, mind társadalmi eredet jellemz it mutatják be, a méretarány adta lehet ségek legteljesebb kihasználásával. E tétípusokon a természeti és a társadalmi eredet részletek egyensúlyban vannak egymással. A földf domborzata Igazgatási térkt ek Közepes vagy kis méretarányú téek, a társadalom által létrehozott különböz jelleg igazgatási egységek geket,, azok határai rait és szintjeit, a igazgatási funkciókkal kkal ellátott objektumokat ábrázolják. Közlekedési térkt ek Bármilyen méretarányú téek, a megfelel közlekedési tematika - tömegközlekedés, út, vasút, - jellemz it ábrázolják valamilyen szempont szerinti bemutatásban. A közlekedési téek egy olyan összefoglaló técsoport, amelyen belül specifikusan válnak el a különböz közlekedési tematikát nagy részletességgel bemutató altípusok. Digitális térkt Nem hagyományos téek: pl. digitális té. Új definíció napjainkra: a té a térvonatkozású információk mértékhez kötött, strukturális modellje. Digitális té: - számokkal ábrázolt, pl. bináris számsoron. - digitális analóg - el állítás, adatgy jtés lehet mind digitális, - A végeredmény - az már analóg. 12

13 USA háromdimenziós tée Tematikus térkt Speciálisak: az általános téhez képest valamilyen speciális célrac készülnek. az általános téb l annyit tartanak meg, ami a térbeli kontextus miatt kell háttérté: valami téma alapján készül. Téek csoportosítása sa Magyarország régiói 1. Tematikus térkt 2. Általános térkt Magyarország légitée Magyarország földrengéstée 13

14 Dél-afrikai Unió népessége Ázsia vallásai Európa vallásai Általános térkt Földmérési alapté (kataszteri té): Méretaránya 1:500-tól indul, az állam készítteti az adózás miatt. Magyarországon megkezd dött a digitalizálás. Topográfiai téek: általános célokat szolgál, pl: államigazgatási, területi, stb. Magyarország: MH készíti az alaptéet. USA: US Geological Service, USGS. Közepes méretarányú téek: 1:5E 1:500E, Magyarország: 1:10E 1:300E. Domborzati ábrázolás, kötött jelkulcs, és eredeti felméréssel készülnek. Földrajzi téek: domborzati ábrázolás Készítés s szerinti felosztás Kézzel írott Nyomtatott valódi, anyagi megjelenítések (papír, festék), rejtett, látens megjelenítések, pl. CD atlasz. új módszerek problémája az archiválás: A módszerek gyorsan elavulnak, pl. a nagy floppy Kognitív v térkt megismeréssel, kapcsolatos té. pl. térbeli bels té, nem igazi té szubjekítv, mentális dolog, nem lehet tárgyban prezentálni. bels, szubjektív reprezentáció, a hagyományos té küls, objektív reprezentáció. 14

15 Kognitív v térkt New York mentális tée XX. század közepét l ismeretes Tolman: A patkányok viselkedése (1948) a patkány mennyi id alatt talál oda az ételhez a labirintusban, az id egyre rövidebb lett. megismerte a környezetét, térbeli tanulás után a fejében létrejött a kognitív té. Ez létezik másoknál is, pl. az embernél is. Magatartás s földrajzf 1960-as évek: a térbeli döntéseket a kognitív téek határozzák meg. Magatartás földrajz: vizsgálni próbálja az emberek kognitív téeit. térbeli megismeréshez értékítélet - jó, rossz, stb. - tartozik. személyes tapasztalat + közvetített tapasztalás nyomán felépül a kognitív té. Kognitív v térkt (pszichológiai megközel zelítés) Az információ feldolgozás ún. elvárási sémák szerint megy végbe. Orientáló séma Kognitív té A sémák egymásba vannak skatulyázva, ez tükrözi a térbeli viszonyokat. A kognitív té, mint séma egész életünk folyamán változhat. 15

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON TÁJÉKOZÓDÁS S A FÖLDÖN TÉRBEN ÉS ID BEN Készítette: Mucsi Zoltán FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ROZÁS S AZ ÉGBOLTON A NAP, A CSILLAGOK ÉS S A HOLD LÁTSZL TSZÓLAGOS MOZGÁSAI AZ ÓKOR ÓTA LÁTÓHATÁR(HORIZONT): AZ

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 4. előadás A TÉRKÉP A TÉRKÉP FOGALMA 1 Mi a térkép? Definiciók Imhof német kartográfus Hake

Részletesebben

A térkép részei Térképlap: a Térképtükör: a Kivágat: a Térképkeret: Cím, szelvényszám

A térkép részei Térképlap: a Térképtükör: a Kivágat: a Térképkeret: Cím, szelvényszám Térképtan A térkép fogalma 1. A Föld vagy más égitest felszínének, vagy a felszínre vonatkoztatott természeti és társadalmi típusú tárgyaknak és jelenségeknek meghatározott matematikai szabályok vagy mértani

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Alapfokú barlangjáró tanfolyam Tájékozódási ismeretek, barlangtérképezés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam Orfű Tájékozódás felszínen: Térképek segítségével GPS koordinátákkal

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Környezetmérnöki Szak Dr. Bácsatyai László FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS Kézirat Sopron, 2002. Lektor: Dr. Bányai László tudományos osztályvezető a műszaki tudomány

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte.

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és s Földrajz F BSc. 2007 11. Török k Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK TérkT rképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Terepi adatgyűjt jtés s

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ TANTÁRGYI PROGRAM

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ TANTÁRGYI PROGRAM Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра географії і туризму / Földtudományi és Turizmus Tanszék ЗАТВЕРДЖУЮ / JÓVÁHAGYOM Проректор

Részletesebben

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat Szintvonalas domborzatábrázolás Dr. Sümeghy Zoltán, Rajhona Gábor sumeghy@stud.u-szeged.hu szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani

Részletesebben

2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez

2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez 2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez A következő órákon nagyméretarányú digitális térképrészletet készítünk, újfelméréssel, mérőállomással. A mérést alappont sűrítéssel

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció Az egész térképre érvényes meghatározása: A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) A méretarány

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

Alapelvek tájékozódás viszonyításon

Alapelvek tájékozódás viszonyításon Tájékozódás Alapelvek A tájékozódás: meg tudjuk adni az álláspontunk vagy egy földfelszíni pont (tereptárgy) helyét. A tájékozódás a viszonyításon alapul. Viszonyítani lehet: Szögekkel Távolsággal Síkban

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék Kétféle modellezési eljárás van: Analóg modellezés melynek eredménye a térkép Digitális modellezés térinformációs rendszer amely az objektumok geometriai ábrázolása alapján: Raszteres vagy tesszelációs

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat szakképesítésének

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 6 feladatlap Elméleti szöveges feladatok 1. Egészítse ki az alábbi szöveget a Glonassz GNSS alaprendszerrel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Topográfiai térképek és egyéb térképek. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Topográfiai térképek és egyéb térképek. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Topográfiai térképek és egyéb térképek A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ Elméleti szöveges feladatok 1. Sorolja fel a geodéziai célra szolgáló vetítéskor használható alapfelületeket

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

VÁZLATOK, MUNKATÉRKÉPEK

VÁZLATOK, MUNKATÉRKÉPEK VÁZLATOK, MUNKATÉRKÉPEK A vázlatok olyan rajzok, melyek a térkép felhasználásával vagy egyszerűen a terepen készülnek és a polgári védelmi vezetés tájékoztatását szolgálják. VIII. 1. Vázlatok és készítésük

Részletesebben

Földméréstan és vízgazdálkodás

Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstani ismeretek Előadó: Dr. Varga Csaba 1 A FÖLDMÉRÉSTAN FOGALMA, TÁRGYA A földméréstan (geodézia) a föld fizikai felszínén, illetve a földfelszín alatt lévő természetes

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 és L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: ppt beszámoló szóban és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

Bányatérkép rétegkiosztás

Bányatérkép rétegkiosztás Oldal 1 / 6 Bányatérkép rétegkiosztás 01 Földmérési alaptérkép átvett rétegei A Földhivatal adatszolgáltatásból származó rétegek és objektumok. Az állami ingatlannyilvántartási adatbázisból származó rétegek

Részletesebben

A TÉRKÉPISMÉRVEKRŐL AZ I. FÖLDRAJZI KONFERENCIA KAPCSÁN. Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna 1

A TÉRKÉPISMÉRVEKRŐL AZ I. FÖLDRAJZI KONFERENCIA KAPCSÁN. Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna 1 A TÉRKÉPISMÉRVEKRŐL AZ I. FÖLDRAJZI KONFERENCIA KAPCSÁN Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna 1 Bevezetés A térképészetben sok más tudományággal együtt paradigmaváltásnak lehetünk tanúi. Az analitikus térképészetből

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Bevezetés a geodézia tudományába

Bevezetés a geodézia tudományába Bevezetés a geodézia tudomány nyába Geodézia Görög eredetű szó. Geos = föld, geometria = földmérés A geodézia magyarul földméréstan, a Föld felületének, alakjának, méreteinek, valamint a Föld felületén

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

A tájfutó térképek generalizálásának problémái. L. Zentai: Generalization Problems of Orienteering Maps 1

A tájfutó térképek generalizálásának problémái. L. Zentai: Generalization Problems of Orienteering Maps 1 A tájfutó térképek generalizálásának problémái ZL 1 A legfontosabb tények a tájfutótérképekről A tájfutótérképek két szempontból nagyon különlegesek: egyrészt az egész világon ugyanazt a jelkulcsot használják,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Magyar Építész Kamara Útmutatója

Magyar Építész Kamara Útmutatója Magyar Építész Kamara Útmutatója Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről A jogszabályalkotó az Építészeti-Műszaki Dokumentáció (ÉMD) tartalmi követelményei tekintetében a

Részletesebben

SOKRÉTŰ TÉRKÉPÉSZET. 1. előadás

SOKRÉTŰ TÉRKÉPÉSZET. 1. előadás Faragó Imre SOKRÉTŰ TÉRKÉPÉSZET Új tananyag a térképészet és a kapcsolódó szakterületek oktatásához 1. előadás 2014.04.03. FARAGÓ IMRE: SOKRÉTŰ TÉRKÉPÉSZET 1 A sokrétű térképészet c. munka a modern térképi

Részletesebben

Szövegesek a szakkifejezések, a műszaki elírások, a gépkönyvek, az üzemeltetési, karbantartási, javítási dokumentációk.

Szövegesek a szakkifejezések, a műszaki elírások, a gépkönyvek, az üzemeltetési, karbantartási, javítási dokumentációk. GEOLÓGIA (bevezetés a grafikusműveletekbe) Tartalom: A grafikus műveletek Fúrási szelvény szerkesztése fúrómesteri leírásból Fúrási, észlelési mérési pontok felrakása topográfiai térképre Rétegszelvény

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 3. elıadás Helymeghatározás a mindennapokban Szituáció I. Gyakorta hallani Budapesten: Hol vagyok? Piros hetesen, most hagytuk el a Móriczot, megyek a Keletibe. A

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV.

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

Távérzékelés Analóg felvételek feldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK 1 A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA A TÉRKÉP A földi környezet sok félek éppen ábrázolható. A látrajz, vagy látkép oldalnézeti képet ábrázol. A hegy tetejéről

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 215 6. évfolyam MATEMATIKA Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 215 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 ! Nyugat-magyarországi Egyetem Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza Földmérés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor

Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Topográfia 6. : Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért projekt

Részletesebben

Country Movers. Cesium alapú planetáris kartográfiai szemléltető eszköz. 5. Nyílt forráskódú térinformatikai munkaértekezlet

Country Movers. Cesium alapú planetáris kartográfiai szemléltető eszköz. 5. Nyílt forráskódú térinformatikai munkaértekezlet Country Movers Cesium alapú planetáris kartográfiai szemléltető eszköz Mátyás Gede ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 5. Nyílt forráskódú térinformatikai munkaértekezlet 2016. 11. 25. Tartalom

Részletesebben

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke?

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke? Térképészeti alapismeretek Mi a térkép? A föld felszínén illetve azzal kapcsolatban álló anyagi vagy elvont dolgoknak általában kicsinyített, generalizált, síkbeli megjelenítése. Térképészeti absztrakció

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel Szalontai Lajos Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint szöveges adatok tárolására

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere

Felsőpáhok Község Polgármestere Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ELŐTERJESZTÉS a Felsőpáhok Község Képviselő-testületének 2010. február 25-i ülésére Tárgy: A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése

Részletesebben

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4.

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4. HUNAGI 2013 konferencia Geoshop országos kiterjesztése www.fomi.hu www.geoshop.hu Az adatokhoz való hozzáférés, szolgáltatási formák A Földmérési és Távérzékelési Intézet a térbeli adatok tekintetében

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás Géprajz - gépelemek AXO OMETRIKUS ábrázolás Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Egyszerű testek látszati képe Ábrázolási módok: 1. Vetületi 2. Perspektivikus

Részletesebben

6. Földmérési alaptérkép...6-2

6. Földmérési alaptérkép...6-2 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép...6-2 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása...6-2 6.1.1. A földügyi szakigazgatás kezdetei...6-2 6.1.2. Országos Kataszteri

Részletesebben

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

Térinformatikai lehetőségek. Megyei Területrendezési Terv készítése és alkalmazása során. Mészáros János Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főépítész

Térinformatikai lehetőségek. Megyei Területrendezési Terv készítése és alkalmazása során. Mészáros János Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főépítész Mészáros János Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főépítész Térinformatikai lehetőségek a Megyei Területrendezési Terv készítése és alkalmazása során két ősi tudomány térképészet építészet két ősi tudomány TÉRKÉPészet

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

Részletesebben

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK Közlekedési alapismeretek középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Termék modell. Definíció:

Termék modell. Definíció: Definíció: Termék modell Összetett, többfunkciós, integrált modell (számítógépes reprezentáció) amely leír egy műszaki objektumot annak különböző életfázis szakaszaiban: tervezés, gyártás, szerelés, szervízelés,

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 5. Előadás Domborzatábrázolás Három dimenzió

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Földrajzi koordináták Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Topo-Karto-2 1 Földrajzi koordináták pólus egyenlítő

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben