Eduard IMHOF ( ) Térkép p fogalma. Günther HAKE ( ) IMHOF - HAKE ALAPISMERETEK. modellje. ldfelszín vagy valamely kicsinyített

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eduard IMHOF (1895-1986) Térkép p fogalma. Günther HAKE (1918-1995) IMHOF - HAKE ALAPISMERETEK. modellje. ldfelszín vagy valamely kicsinyített"

Átírás

1 TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Mucsi Zoltán A térkt Té p fogalma Eduard IMHOF ( ) Imhof német kartográfus Hake - német kartográfus Tudomány A térk a földfelsz ldfelszín vagy valamely részletének kicsinyített tett, egyszer sített tett, tartalmilag kiegész szített és magyarázott alaprajzi képe. pe. Günther HAKE ( ) A A térkt p a térbeli t vonatkozások mértékhez kötötttt és rendezett modellje. IMHOF - HAKE Összehasonlítás: s: Két lényeges eltérés: 1. Méretarány helyett mértékhez kötöttk tt kifejezés használata. Az egyetlen mértékhez kötött meghatározást az általános geometria meghatározottság definíciója váltja fel. 1

2 IMHOF - HAKE 2. Egyszer sített kifejezés helyett a rendezett kifejezést használja. Generalizálás Összetett egyszer sítési folyamat Lényege: a tékészítés során a kicsinyítés mértékét l és a té rendeltetését l függ en ez egyes felszíni elemek elmaradnak, összevonódnak, mások kiemelve, hangsúlyozva kerülnek ábrázolásra. DEFINÍCIÓ 1. A FöldF ldön, másm égitesten, vagy a világ rben találhat lható természeti és s társadalmi t jelleg tárgyak, jelenségek vagy folyamatok méretarm retarány szerinti kicsinyített, generalizált, lt, magyarázó ábrázolása síkban. Kicsinyítés s mértm rtéke a méretarány. DEFINÍCIÓ 2. A Föld F felszínér l l arányos kicsinyítésben sben készk szült felüln lnézeti rajz, a felszín ábrázolására használják. Földfelszín ábrázolása bonyolult: gömbfelület síkba vetítését jelenti, melynek során az egyes pontok egymástól mért távolságának, irányának, a felszín területének arányos kisebbítését kellene elvégezni, ami egyszerre nem lehetséges. Tékészítés s torzítással jár: j különböz módszerekkel csökkentik a torzítást. Ezek a tévetületek, melyek távolságtartó, szögtart gtartó,, területtart lettartó vetületek lehetnek. Az alapvetület helyzetét l függ en lehet poláris ris, egyenlít i és ferdevetület let. A gömbnek tekintett földfelszín felületre vetítése: sík-,, henger-,, kúp-k és soklapvetületek letek Téek csoportosítása Téek osztályozása 1. TÉRKÉPEK 2. TÉRKÉPSZER ÁBRÁZOLÁSOK Leggyakrabban használt osztályozási módok 1. Tartalom: - Általános - tematikus 2. Méretarány szerint - Földmérési - Topográfiai - földrajzi 3. Készítés módja - Felmérési - Levezetett 2

3 Téek osztályoz lyozása tartalom szerint Tartalom: A. Általános: közvetlenül a földfelszín, a domborzat, a felszínen található természetes és mesterséges részletek ábrázolása. A földrajzi táj minden lényeges elemét tartalmazza. B. Tematikus: természeti és társadalmi környezet nem tájrajzi elemeit, jelenségeit, s azok mennyiségi és min ségi jellemz it ábrázolja (pl. népesség földrajzi eloszlása). Téek osztályoz lyozása méretarány szerint Méretarány A. FöldmF ldmérési: m=1:500 és s 1: között. Rajtuk minden lemérhet, az alakzatok alaprajzukkal és jól kivehet en jelennek meg. B. Topográfiai fiai: m=1: és s 1: között. A terepfelszín h képét adja, a tereptárgyak helyzete megfelel a valóságnak, egy részüknek intézményes jele van. C. FöldrajziF ldrajzi: m kisebb nél. Rajta minden intézményes jelekkel szerepel. Téek osztályoz lyozása - elkész szítés s szerint Elkész szítés s módjam A. Felmérési közvetlenül az ábrázolandó területr l származó adatok alapján készül. B. Levezetett több felmérési té felhasználásával, azok tartalmának összevont másolásával készül. Tészer ábrázolás Tészer ábrázolás: Amennyiben a földfelszín valamely felülnézeti ábrázolásakor a té ismérvei közül egy is hiányzik, akkor tészer ábrázolásról beszélünk. tévázlat madárt rtávlati és m holdképek, Légifelvétel, rfelvétel, térhatású (anaglif)) térkt ek, metszetek, tömbszelvt mbszelvények, dombortérk., Földgömb, éggömb, bolygógl glóbusz. holdfelvétel Balaton - m holdfelvételr l holdakról készített fotó. A Földet vagy egyéb égitesteket ábrázol. A Alkalmazási területe változatás: téészet, mez gazdaság, geológia, erdészet, vidékfejlesztés, katonai hírszerzés. Földet ábrázoló els holdfelvétel: április 1-jén készült a Tiros- 1 meteorológiai m holdról. Hold túlsó felét el ször a Luna-3 szovjet rszonda fotózta le (1959. okt. 6). Amerikai Egyesült Államok 1972-ben indította el a Landsat-programot, célja a Föld teljes feltéezése. A felvételek többféle hullámhossztartományban készülnek, egy részük a látható tartományba esik. A m holdakról a domborzatot is lehet téezni radar technikával. holdfelvételek felbontása, részletessége változó. Teljes Földr l: 1 km felbontású kép. Kisebb területekr l 10 cm élesség adatok is nyerhet k. 3

4 Té p részeir 1. TérkT lap 2. TérkT tükör 3. Kivágat 4. TérkT keret 5. Cím, C szelvénysz nyszám 6. Méretarány,, aránym nymérték 7 Jelmagyarázat 8. Fokhálózat vagy keres hálózat 9. Északjel 10. Áttekint té 11. Kolofon 1. TérkT lap A térkt p teljes területe 2. TérkT tükör 3. Kivágat A té térajzzal, ill. nem tées részeivel - jelmagyarázat, egyéb szöveges információk - fedett része. A tétükörnek a ténylegesent térajzzal kitölt ltött tt része(i). r 4. TérkT keret A tétükör r határvonala, amely egy, kett vagy több t vonalból állhat. Több T vonal esetén n a külsk ls és s bels keretvonal közöttik rész a keretmez,, amely tartalmazhatja pl. a keres hálózat és s a fokhálózat megírásait, ill. egyéb b informáci ciókat (pl. utak kivezet irányai, stb). 6. Méretarány,, aránym nymérték A méretarány a té hossztartó vonalain mértm távolságnak és s a valóságban vízszintesre v redukált hossznak az aránya nya. Általánosabban: A A méretarm retarány azt mutatja, hogy a téen egységnyi gnyi hosszúság g (rendszerint 1 cm) a valóságban hány h centiméternek ternek felel meg. A méretarány a téeknek a legfontosabb, mindig feltüntetend ntetend adata és s jellemz je. je. (Klinghammer - Papp-Váry : Földünk tükre a té. p.105) 4

5 méretarány A té a földfelszín egy részének arányos kisebbítésben készült felülnézeti rajza. méretarány = kicsinyítés s mértm rtéke Megmutatja: a téen egységnyinek ábrázolt távolság a valóságban mekkora. Méretaránnyal egyes esetekben nehézkes a számolás: segít az aránym nymérték. Az aránym nymérték vagy "lépt pték" a térkt méretarányában készk szült vonalas mértm rték segíts tségével direkt távolságok olvashatók k le Aránym nymérték tizedes aránymérték tizedes aránym nymérték Az aránymérték továbbfejlesztett változata a tizedes aránym nymérték, pontosabbá teheti méréseinket. Egyszer szerkesztéssel minden aránymértékhez készíthet. lejtalapmért rték lejtalapmért rték olyan mérce, mely a té alapszintvonalaihoz és/vagy szintvonalaihoz készül segítségével két szomszédos alap illetve szintvonal között azonnal leolvasható a lejt meredeksége ge. 5

6 Méretarány - aránym nymérték 7. Jelmagyarázat A téi jelkulcs legfontosabb jeleit és azok rövid magyarázatát tartalmazza. A téolvasás megkönnyítésére szolgál. A téi jeleket szigorú rendben, csoportosítva, meghatározott sorrend szerint mutatja be. A jelmagyarázat tartalma függ a té típusától, céljától, a rendelkezésre álló helyt l és a célközönség téismereti fokától. 8. Fok és s keres háló Keres háló Várostéek, szabadid téek: fokhálózat és kilométerhálózat helyett a helymeghatározás megkönnyítésére keres háló, Mindig az adott tére vonatkozik, koordinátái függetlenek a fok- és kilométer-hálózatoktól, Koordináta rendszerük: Ny-K irányban növekv sorszámok, É-D irányban ABC sorrendben növekv bet k, Az adott mez ben szerepl megnevezések a téhez csatolt névmutatóban szerepelnek Pl.: Makó, D3 9. Északjel Északi irányt jelz nyíl a té szélén. Téek keretvonalai általában egybeesnek a f világtájak irányával, és a té fels széle az északi irány (a té északfejes"). Ha a té ehhez képest elforgatva ábrázolja a területet, az északjel nem hagyható el a tér l. Az északjel a téeken általában a mágneses északi irány nyt mutatja, topográfiai szelvényeken a földrajzi (csillagászati) és a mágneses északi irány eltérését deklináció - is feltüntetik. 10. Áttekint té A té méretarányánál kisebb, a célterületet ábrázoló té, amely a melléktéek kivágatának, ill. szelvényezett tém esetén az egyes szelvények kivágatának határvonalait mutatja be. 6

7 1. Kolofon A té szerkesztésére, kiadására von. információkat tartalmazó jegyzet a té szélén: a té szerz je, kiadója, az adatgy jtés lezárásának és/vagy a té kiadásának dátuma. ISBN szám, a szerz i jogok. III. Tereptárgyak rgyak terepábr brázolás Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Terepábrázolás földfelület valamely részének vagy valamely terepképnek alaprajzban a vízszintes vetület szabályai szerint és erre külön megállapított jelzésekkel való ábrázolása. A tereprajz nemei: 1. Croquis 2. Terepvázlat (skizzen) 3. TájrajzokT (tájképek) Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Croquis: a terepen lépésmértékkel, nagy arányban készült tereprajzok, célja a terepr l részletes képet nyújtani valamely oly munkálathoz (terep meger sítése, védelmi berendezések, út irány kijelölés) hol a létez té adatai nem elég részletesek. Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Terepvázlat (Skizzen) vázlatos tereprajz, célja: parancsok, jelentések, harcászati dolgozatok, megbeszélések kiegészítése, a harctéri szolgálatban nyernek alkalmazást, a té keretében hosszadalmas írásbeli feljegyzések pótolhatók. Többnyire becslésre alapított adatok alapján, rajtuk a tájékozás céljából rendszerint az észak-jelz nyíl, id pont, hely, a készít neve és a vázlatának a természethez való aránya s az esetleg mellé irt vagy belerajzolt csapat vagy egyéb bejegyzések fordulnak el. Tereptárgyak rgyak - terepábr brázolás Tájrajzok (tájképek) a terepr l néhány vonással áttekintést nyújtó oly tereprajzok, a terepet távlatosan, úgy ahogy az valamely pontról mutatkozik, ábrázolják. Harcászati dolgozatok, terepleírások, hadtörténelmi tanulmányok hasznos mellékletei 7

8 Terepfelvétel Terepfelvétel Eljárás, mely szerint a föld felületét (a terepet) valamely célra, vízszintes és függ leges kiterjedésében, m szerek segélyével felmérik, cél szerint kisebbített alakban ábrázolva felveszik. a. hadi téek el állítása céljából végzett katonai terepfelvétel, b. m velés alatt álló területek megadóztatása céljából végzett terepfelmérés. A hétéves háborúban az adóbehajtás céljából készült téek használtattak hadi célokra. Terepfelvétel Lényege, csillagászati szati háromszh romszögelés s (távm vmérés) s): az egymástól nagy távolságban s nagyobb emelkedéseken lev pontok egymáshoz viszonyított helyzetét nagy pontossággal meghatározzák, a mérési eredményeket rajzpapírra átviszik az u.n. háromszh romszögelési pontokra alapítva, a terepet részleteiben pontos szerek segélyével felmérik s a megállapított téjelzésekkel rajzban feltüntetik. A részletes háromszögelés helyett a közvetlen távmérést és az egyidej Magasságmérést is végezhetnek irányzó m szerrel. A Magas-Tátra és környéke terepfelmérése az 1900-as évek elején fotogrammetria útján történt. Terepelemek Terepalakzat: rendszerint a terep domborzatán létez változások, hegyrészek. Terepdombozat: 1. általában - földfelület függ leges tagoltsága 2. valamely terület emelkedési és mélységi tagozata Terepemelkedés: a terepnek a sík területb l kiemelked része. Domborzati idomok kúp: olyan idom, amelynek legnagyobb pontjától, a kúpponttól a terep minden irányba esik; 2. hegyhát: gerince a vízválasztó idomvonal, amelyt l a terep három irányba esik, egy irányba emelkedik; 3. oldalhát: a hegyhátból ágazik ki; 4. pihen : ahol a hátvonal esése megsz nik, közel vízszintessé válik; 5. lejt kúp: ha a pihen ellenirányba még emelkedik is; 6. nyereg: két kúp közötti bemélyedés, ahonnan a terep két irányba lejt és két irányba emelkedik; Domborzati idomok a terepfok, a hegyorr és a borda: a hátoldalból hirtelen kiugró részletidomok; 8. lejt lépcs : kibukkanó meredek fal; 9. lyuk, gödör (karsztos területeken: zsomboly, töbör): olyan idom, amelynek legmélyebb pontjától a terep minden irányban emelkedik; 10. völgy: talpvonala a vízgy jt idomvonal, ett l három irányba emelkedik, egy irányba lejt a terep; 11. tekn : a szélesebb talpú völgy; 12. metsz dés: a talp nélküli völgy; 13. horhos, vízmosás: meredek falú árok, ahol a szintvonalak megszakadnak; Domborzat jellegzetes pontjai Magassági gi részletpontokr 1. vízszintes és magassági töréspontok, 2. lejt -, fenék-, pihen - és nyeregpontok. 8

9 topográfiai Turista tájfutó Magassági gi részletpontokr Els rend : magasság cm-en belül változik (út, vasút ) Másodrend : magasság dm pontossággal határozható meg (szántóföld) Harmadrend : gyors változásnak kitett terepszakasz (szakadék vízmosás) magasság m pontossággal határozható meg. Tereptárgyak rgyak jelei Tereptárgyak egyezményes jelei jelek színek szintvonalak: alapszintvonal f szintvonal felez szintvonal kiegészít szintvonal Tereptárgyak rgyak egyezményes jelei Tétípusok té té té Vízisport-té Városté Autóté (autósté) Általános földrajzi téek Igazgatási téek Közlekedési téek Történelmi téek Topográfia A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló leírásával, helyzeti információinak összegy jtésével, téi, rögzítésével foglalkozó tudományág a téészet, földméréstan, földrajz és más tudományok határfelületén. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered. Jellemz i: a domborzat részletes, szabatos bemutatása, valamennyi terepelem összefügg, komplex ábrázolása, ezek révén a terepi tájékozódás el segítése. Adatai m szeres felmérésre, domborzattan, morfológia, tájrajz, távérzékelés eredményeire támaszkodnak. Topográfiai té Topográfiai té síkrajzot és domborzatot tartalmazó, egyes tereptárgyakat rgyakat alaprajzban, vagy meghatározott méretm ret és s alakú egyezményes jellel összevontan feltüntet, névrajzzal magyarázott, alapvet en tájékozódást szolgáló közepes (1:5000-1: ) méretarányú té. 9

10 Topográfiai té Zala megye topográfiai tée Topográfiai vagy fototopográfiai fiai felmérés alapján n készk szített, illetve ilyen módon m készk szült téb l l levezetett, sík és domborzatrajzot ot ábrázoló, legtöbbsz bbször tervezési, kutatási si,, valamint védelmi célokra készk szített térkt. Tájfutó té Magyarország tájfutó tée A közvetlen k terepi tájékozt kozódást szolgáló nagy- és nagyobb közepes k méretarm retarányú tétípus, pus, amely a terepelemeket sajátos jelkulccsal olyan részletességgel ábrázolja, amely a terepen futósebess sebesség g mellett is szembet n a versenyz számára. Tipikus méretarm retaránya: 1: Turistatérk Vízisport-té Olyan közvetlen tájékozódást szolgáló közepes méretarányú té, amelyr l a különböz módon folytatott (gyalogos, kerékpáros, sítalpas) túrázás szempontjából fontos terepi tájékoztató jelzések közvetlenül leolvashatók. Olyan közvetlen tájékozódást szolgáló közepes méretarányú té, amely az álló- és folyóvizeket, mint közlekedésre és sportolásra alkalmas közeget felületként ábrázolja, a közlekedést és a sportolást segít adatok kiemelt feltüntetésével. 10

11 Városté San Francisco, 1906 Nagy- vagy közepes méretarányú közvetlen tájékozódást szolgáló téek, a települések belterületi leti (lakóterületi) részét mutatják be, ábrázolásmódjuk els sorban a közlekedésre alkalmas közterk zterületek kiemelését, a település életében jelent s s objektumok feltüntet ntetését célozza meg. Autótérk p (autóst sté) A közvetlen tájékozódásra szolgáló tétípus. Segítségével két objektum közötti - autóval járható - legrövidebb közút, útmin ség olvasható le. Történelmi térkt ek Elmúlt korok természetf szetföldrajzi, igazgatási si-hatalmi- politikai,, gazdasági, gi, közlekedk zlekedési szerkezetét, t, migráci cióitit és s csapatmozgásait sait mutatják k be. Minden olyan té történelmi té, amely let nt korra vagy id pontra vonatkozik, de téi megjelenítése a modern kartográfiai ábrázolásmóddal történik. A történelmi téek egy része kartográfiai értelemben besorolható valamelyik tömegté tétípusba. Történelmi té Erdélyi f esperességek (XIII. sz.) 11

12 Közép-Európa népei (történelmi té) Általános földrajzi f térkt ek Közepes és kisméretarányú téek, egy adott terület mind természeti szeti-,, mind társadalmi eredet jellemz it mutatják be, a méretarány adta lehet ségek legteljesebb kihasználásával. E tétípusokon a természeti és a társadalmi eredet részletek egyensúlyban vannak egymással. A földf domborzata Igazgatási térkt ek Közepes vagy kis méretarányú téek, a társadalom által létrehozott különböz jelleg igazgatási egységek geket,, azok határai rait és szintjeit, a igazgatási funkciókkal kkal ellátott objektumokat ábrázolják. Közlekedési térkt ek Bármilyen méretarányú téek, a megfelel közlekedési tematika - tömegközlekedés, út, vasút, - jellemz it ábrázolják valamilyen szempont szerinti bemutatásban. A közlekedési téek egy olyan összefoglaló técsoport, amelyen belül specifikusan válnak el a különböz közlekedési tematikát nagy részletességgel bemutató altípusok. Digitális térkt Nem hagyományos téek: pl. digitális té. Új definíció napjainkra: a té a térvonatkozású információk mértékhez kötött, strukturális modellje. Digitális té: - számokkal ábrázolt, pl. bináris számsoron. - digitális analóg - el állítás, adatgy jtés lehet mind digitális, - A végeredmény - az már analóg. 12

13 USA háromdimenziós tée Tematikus térkt Speciálisak: az általános téhez képest valamilyen speciális célrac készülnek. az általános téb l annyit tartanak meg, ami a térbeli kontextus miatt kell háttérté: valami téma alapján készül. Téek csoportosítása sa Magyarország régiói 1. Tematikus térkt 2. Általános térkt Magyarország légitée Magyarország földrengéstée 13

14 Dél-afrikai Unió népessége Ázsia vallásai Európa vallásai Általános térkt Földmérési alapté (kataszteri té): Méretaránya 1:500-tól indul, az állam készítteti az adózás miatt. Magyarországon megkezd dött a digitalizálás. Topográfiai téek: általános célokat szolgál, pl: államigazgatási, területi, stb. Magyarország: MH készíti az alaptéet. USA: US Geological Service, USGS. Közepes méretarányú téek: 1:5E 1:500E, Magyarország: 1:10E 1:300E. Domborzati ábrázolás, kötött jelkulcs, és eredeti felméréssel készülnek. Földrajzi téek: domborzati ábrázolás Készítés s szerinti felosztás Kézzel írott Nyomtatott valódi, anyagi megjelenítések (papír, festék), rejtett, látens megjelenítések, pl. CD atlasz. új módszerek problémája az archiválás: A módszerek gyorsan elavulnak, pl. a nagy floppy Kognitív v térkt megismeréssel, kapcsolatos té. pl. térbeli bels té, nem igazi té szubjekítv, mentális dolog, nem lehet tárgyban prezentálni. bels, szubjektív reprezentáció, a hagyományos té küls, objektív reprezentáció. 14

15 Kognitív v térkt New York mentális tée XX. század közepét l ismeretes Tolman: A patkányok viselkedése (1948) a patkány mennyi id alatt talál oda az ételhez a labirintusban, az id egyre rövidebb lett. megismerte a környezetét, térbeli tanulás után a fejében létrejött a kognitív té. Ez létezik másoknál is, pl. az embernél is. Magatartás s földrajzf 1960-as évek: a térbeli döntéseket a kognitív téek határozzák meg. Magatartás földrajz: vizsgálni próbálja az emberek kognitív téeit. térbeli megismeréshez értékítélet - jó, rossz, stb. - tartozik. személyes tapasztalat + közvetített tapasztalás nyomán felépül a kognitív té. Kognitív v térkt (pszichológiai megközel zelítés) Az információ feldolgozás ún. elvárási sémák szerint megy végbe. Orientáló séma Kognitív té A sémák egymásba vannak skatulyázva, ez tükrözi a térbeli viszonyokat. A kognitív té, mint séma egész életünk folyamán változhat. 15

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 4. előadás A TÉRKÉP A TÉRKÉP FOGALMA 1 Mi a térkép? Definiciók Imhof német kartográfus Hake

Részletesebben

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON TÁJÉKOZÓDÁS S A FÖLDÖN TÉRBEN ÉS ID BEN Készítette: Mucsi Zoltán FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ROZÁS S AZ ÉGBOLTON A NAP, A CSILLAGOK ÉS S A HOLD LÁTSZL TSZÓLAGOS MOZGÁSAI AZ ÓKOR ÓTA LÁTÓHATÁR(HORIZONT): AZ

Részletesebben

II. fejezet Tereptan

II. fejezet Tereptan 38 II. fejezet Tereptan 39 40 Bevezető A rendvédelmi szervek feladatai során adódó felderítő, különösen a katasztrófavédelmi tevékenységben mentő,- mentesítő-, és kárfelszámoló, helyreállító tevékenységeket

Részletesebben

Kartográfia + Webmapping 1.

Kartográfia + Webmapping 1. Kartográfia + Webmapping 1. A térképek tartalma és jellege? Dr. Pődör, Andrea Kartográfia + Webmapping 1.: A térképek tartalma és jellege? Dr. Pődör, Andrea Lektor: Dr. Zentai, László Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

a települések, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és kulturális létesítmények; a közlekedési hálózat; a vizek; a növényzet; a talaj.

a települések, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és kulturális létesítmények; a közlekedési hálózat; a vizek; a növényzet; a talaj. Tereptani ismeretek A rendvédelmi szervek feladatai során adódó felderítő, különösen a katasztrófavédelmi tevékenységben mentő,- mentesítő-, és kárfelszámoló, helyreállító tevékenységeket legtöbbször a

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Dr. Utasi Zoltán Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Előszó A Környezeti informatika című jegyzet a Térinformatikai

Részletesebben

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

A topográfiai térképezés jelentősége és története

A topográfiai térképezés jelentősége és története TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A topográfiai térképezés jelentősége és története A Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatokat és mesterséges létesítményeket összefoglaló néven tereptárgyaknak

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz

Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz Vankó Péter Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz (tankönyv helyett) Árpád Gimnázium 2004-2006 Tartalom Tér és idő bevezetés 3 Tájékozódás térkép nélkül 8 A térkép 11 Tájékozódás térképpel 14 GPS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Nagy János MTA doktora Témavezető: Prof. Dr. Nagy János MTA doktora TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Időadatok megjelenítése térképi animációval

Időadatok megjelenítése térképi animációval EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Időadatok megjelenítése térképi animációval SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Varga Olivér térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató

Részletesebben

Térinformatika alkalmazása a régészeti feltárásokon

Térinformatika alkalmazása a régészeti feltárásokon Térinformatika alkalmazása a régészeti feltárásokon 4.3. Ásatási dokumentáció A régészeti ásatás egy háromdimenziós struktúra feltárása és értelmezése. A hagyományos rögzítés korlátait megpróbálhatjuk

Részletesebben

Korszerű módszerek a földrajzoktatásban

Korszerű módszerek a földrajzoktatásban Dr. Farsang Andrea egyetemi docens SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Korszerű módszerek a földrajzoktatásban TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 Mentor(h)áló Projekt Tartalom: 1. Képességfejlesztés

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA ELMÉLETI JEGYZET

TÉRINFORMATIKA ELMÉLETI JEGYZET Belényesi Márta Kristóf Dániel Skutai Julianna TÉRINFORMATIKA ELMÉLETI JEGYZET Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET GÖDÖLLŐ,

Részletesebben

Térinformatikai alapú morfometriai vizsgálatok a Bodrog folyó Bodroghalász és Szegi közötti szakaszán az első katonai felméréstől 2006-ig

Térinformatikai alapú morfometriai vizsgálatok a Bodrog folyó Bodroghalász és Szegi közötti szakaszán az első katonai felméréstől 2006-ig Debreceni Egyetem TEK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Térinformatikai alapú morfometriai vizsgálatok a Bodrog folyó Bodroghalász és Szegi közötti szakaszán az első katonai felméréstől 2006-ig

Részletesebben

Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 1.: Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor Lektor: Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 Sándor Tamás 1 Orosz László 2 MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felmérő osztályán 2010

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

1. fejezet. Térképészeti alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

1. fejezet. Térképészeti alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor 1. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010 1.1 Bevezetés A modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata

Részletesebben

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés Bölöni János TÖBBSZEMPONTÚ ERD TIPOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TÉSI-FENNSÍK DÉLI RÉSZÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezet : DR.KOLOSZÁR JÓZSEF tanszékvezet egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula

Részletesebben

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS Térképek levéltári leírásához és adatbázisban történő feldolgozásához 2012 Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájának

Részletesebben

www.lajtner.com Dr. Lajtner Tamás: Cseppben a tenger Tartalomjegyzék 1. MIR L SZÓL EZ A KÖNYV?... 3 2. TUDÁS - VÁGY... 5

www.lajtner.com Dr. Lajtner Tamás: Cseppben a tenger Tartalomjegyzék 1. MIR L SZÓL EZ A KÖNYV?... 3 2. TUDÁS - VÁGY... 5 Édesapámnak, aki a világ egyik legkreatívabb embere Dr. Lajtner Tamás Cseppben a tenger A kreatív magyar jöv kép (avagy a magyarok olyanok, mint mások csak egy kicsit mások) Kézirat lezárva: Budapest,

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

A földi koordinátarendszer lehet helyi (lokális), regionális, vagy az egész Földre kiterjedő (globális).

A földi koordinátarendszer lehet helyi (lokális), regionális, vagy az egész Földre kiterjedő (globális). Vetülettan A felmérés a Föld felszínén koordinátákkal meghatározott alappontok hálózatára támaszkodik. A koordináták adják a térképezéshez szükséges egységes geometriai keretet, vázat, amelynek segítségével

Részletesebben