Süttő Községi Önkormányzat 3 /2012. ( II.15.) rendeletének indokolása Süttő Község Önkormányzatának évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKOLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Süttő Községi Önkormányzat 3 /2012. ( II.15.) rendeletének indokolása Süttő Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKOLÁS"

Átírás

1 Süttő Községi Önkormányzat 3 /2012. ( II.15.) rendeletének indokolása Süttő Község Önkormányzatának évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKOLÁS Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) rendelkezései, a Süttő Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló 62/2011. ( XI.15.) számú Kt. határozat, valamint a költségvetési gazdálkodást érintő korábban meghozott Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével készítettük el az önkormányzat évi költségvetésének tervezetét, melyet a következők szerint terjesztek a Képviselő-testület elé: A költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület elé történő terjesztését megelőzően a jogszabályok által előírt egyeztetéseket végrehajtottuk. Bevételi előirányzatok BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételeit EFt-tal terveztük. KÖZPONTI TÁMOGATÁS Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolja a központi költségvetésből származó bevételek alakulása, amelynek részletes szabályait a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény határozza meg. A normatív állami támogatás összetevői az I/ 14. számú mellékletben részletezésre kerültek. Az önkormányzat feladatellátását figyelembe véve összességében a normatív hozzájárulások összege EFt. Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó mértéke a 2010.évről szóló személyi jövedelemadó bevallásokból a településre kimutatott SZJA 8 % -a, 2012.évben ez az összeg EFt. A bevétel a évi eredeti előirányzathoz viszonyítva EFt-tal kevesebb. Az adóerő-képesség alapján a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére SZJA kiegészítésben részesül önkormányzatunk. Az adóerő-képesség alapja a településen keletkezett SZJA, valamint a helyi iparűzési adó aránya. E jogcímen juttatott támogatás összege 2012.évben EFt, mely a évi eredeti előirányzat összegénél EFt-tal kevesebb.

2 SAJÁT BEVÉTELEK Helyi adók A helyi adók esetében a helyi iparűzési adónál a évi adómértéket vettük figyelembe, mely a törvényi maximumon áll. Az építményadó mértéke a képviselő- testület döntése alapján évben 750,-Ft/m 2 -ről 850,- Ft/m 2,-re, a magánszemélyek kommunális adójának mértéke pedig 4.000,-Ft / adótárgy / év mértékről 6.000,-Ft/adótárgy / év mértékre emelkedett. A gépjárműadó esetében az adó mértékét január 1-től központilag nem emelték, ezért a várható bevételt a tavalyi szinten állapítottuk meg. A helyi adókról szóló évi C. törvény alapján a helyi adóbevételt a likviditási célú hitel törlesztésére, önkormányzati intézmények működési támogatására fordítjuk. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek összege EFt. Az óvodai, bölcsődei és iskolai, valamint a szociális étkeztetés színvonalának megtartása érdekében az étkeztetést biztosító Márvány Étterem árajánlata alapján a nyersanyag normák 4,2 %-os emelkedésével számoltunk. A Szépkorúak Idősek Otthonában az intézeti térítési díj mértékét a március 1-től hatályos ,-Ft / hó/ fő mértékkel vettük figyelembe. Az egyéb sajátos bevétel az orvosi rendelő üzemeltetési hozzájárulásából származik, a várható bevétel 720 EFt. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése a Szépkorúak idősek Otthonában befizetett gyógyszerköltségből, a telefonköltségből, a házi segítségnyújtás térítési díjából, a sírhelydíjak megváltásából, valamint a vendégétkeztetés bevételéből származik. A várható bevétel ebben az esetben EFt. Kamatbevétel a bankszámláinkon levő pénz kamataiból származik, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére várhatóan évben sem lesz lehetőségünk. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eft. Földterületek értékesítéséből származó tervezett bevétel összege 500 EFt, a Reviczky kúria értékesítésének törlesztő részletéből EFt. Az önkormányzati lakások értékesítésének törlesztő részlete 528 EFt. Véglegesen átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök Eft. Támogatás értékű működési bevételek : - OEP-től a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi ellátás költségeire EFt, - elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz a közfoglalkoztatottak bér és munkaadót terhelő járulékainak részbeni megtérítésére a város és községgazdálkodási szakfeladaton EFt-ot terveztünk. - Süttői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvételének összege 2012.évben 210 Eft. 2

3 - Működési célú pénzeszköz átvétel a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a normatív ápolási díj visszaigényelhető része EFt, mely összeg év közben a szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímre kerül átcsoportosításra. - Az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól a 2010-ben elindított mozgókönyvtári ellátás gyakorlati megvalósításához szükséges, könyv és folyóirat beszerzésre, működési költségekre évben 720 EFt összegű támogatást kap Önkormányzatunk. - Az MVH által kiírt, és elnyert pályázatunkkal kialakított Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működési költségeire 2012.évben EFt összegű támogatást kapunk. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel : A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt- A Tisztább Duna-mentéért, Európáért című - pályázat előfinanszírozására évre 412 EFt összegű előleget kapott önkormányzatunk. A pályázat finanszírozásából fennmaradó EFt támogatási összeget a évi költségvetésünkbe terveztük be. Az Esztergom- Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által, a Kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások megvalósítása címen kiírt pályázathoz szükséges önerő biztosítására a Kistérségi Alapból EFt összegű támogatást kapunk. Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülésből 756 EFt származik, a korábbi években nyújtott lakáskölcsön törlesztő részletek megfizetésével. Likviditási célú hitel felvétele Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete döntött arról, hogy 1 éves időtartamra a Pannon Takarékbank ZRt-től az átmeneti likviditási problémák áthidalására folyószámlahitelt vesz igénybe évben a folyószámla hitelkeretből várhatóan EFt-ot vesz igénybe Önkormányzatunk. A folyószámlahitelt a Képviselő- testület évben várhatóan meg kívánja hosszabbítani. 3

4 Kiadási előirányzatok KIADÁSOK Az Önkormányzat évi kiadásait EFt-tal terveztük. Folyó működési kiadások Folyó működési kiadások EFt. A működési kiadások között az intézmények működtetése teszi ki az összes kiadás legnagyobb hányadát. A személyi juttatások évi előirányzata EFt. A közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla január 1-jétől nem változott. A minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett. A garantált bérminimum összege január 1-jétől Ft. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény( továbbiakban : Ktv.) módosítása alapján január 1-jétől megszűnt a köztisztviselőknek alanyi jogon járó ruházati költségtérítése, és az étkezés adómentessége. Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvényt, amely módosította a Ktv-t, és 2010-től bevezeti a cafetéria rendszert. A köztisztviselői cafetéria éves összegét a 2011.évi CLXXXVIII. törvény bruttó 200 EFt-ban állapítja meg, mely magában foglalja az egyes juttatások adótartalmát. A Ktv. és a végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelemszerűen a köztisztviselői cafetériára vonatkoznak, de a többi jogállási törvény hatálya alatt állókra is figyelemmel kell lennie a munkáltató közigazgatási szervnek a cafetéria bevezetésekor. Fentiekre hivatkozva a közalkalmazottak esetében természetbeni juttatásként éves szinten 5.000,- Ft/fő/hó összegű Erzsébet- utalványt terveztünk költségvetésünkbe. A szociális és kegyeleti támogatást 50 Eft-tal terveztük be. A munkaadót terhelő járulékok évben nem változtak. A foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulási adó összege 27 %. Fentiek alapján a évi költségvetésbe , EFt munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettséget terveztünk be. A dologi kiadásoknál a már általunk ismert díjemeléseket vettük figyelembe : a gáz, az áram esetében átlagosan 4,2 %,-ot, a víz, csatorna, hulladékszállítási kiadások tervezésénél az önkormányzati rendeletben megállapított díjakkal terveztünk, valamint figyelembe vettük a évi tényleges felhasználásokat. A dologi kiadások összege évben EFt. A rehabilitációs hozzájárulás összege évben nem változott, a évi költségvetésbe ennek fedezetére ismét EFt-ot terveztünk be. Támogatásértékű kiadások Önkormányzatoknak átadott pénzeszközöket a megállapodások alapján az önkormányzatok által közölt összegekkel vettük figyelembe. A Pedagógia Szakszolgálatnak EFt-ot, a Tardosi Önkormányzatnak 150 EFt-ot, a lábatlani KUCKÓ Családsegítő és Gyermekjóléti 4

5 Szolgálatnak pedig 657 EFt-ot kell évben támogatásként, hozzájárulásként átutalnunk, mely összesen EFt. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: A szervezeteknek átadott pénzeszközt Eft-tal terveztük meg. Az összeget a I. félévben megtartandó rendezvények támogatására és az I. féléves működési költségek fedezetére terveztük be költségvetésünkbe. A évi támogatások összegéről döntés a évi tevékenységükről történő beszámolás, illetve a évi igények felmérése után kerül majd sor. Szociálpolitikai juttatások A szociálpolitikai juttatásokat a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok, a január 1-jéig benyújtott kérelmek alapján terveztük, valamint figyelembe vettük a jogszabályi változásokat is. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások: Beruházás Intézményi beruházási kiadások : A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által, a Kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások megvalósítása címen kiírt pályázathoz szükséges önerőterveztük be a beruházási kiadások sorra, melynek biztosítására a Kistérségi Alapból EFt összegű támogatást kapunk. Szervezeteknek átadott pénzeszköz : Süttő Község Közösségi Céljaiért Közalapítványnak az IKSZT pályázatban előírt berendezések beszerzésére, valamint a pályázat lezárásához szükséges adminisztrációs munkák költségeire terveztünk be EFt támogatási összeget. Likviditási célú hitel törlesztése : A Pannon Takarék Bank ZRT-nél rendelkezésre álló folyószámlahitelből évben EFt-ot törlesztünk. Tartalék Általános tartalékra EFt-ot terveztünk. 5

6 Hitelek kamatai A Szépkorúak Idősek Otthona hitelkamata évben - az előzetes adatszolgáltatás alapján EFt lesz. V. Finanszírozási kiadások Szépkorúak Idősek Otthona beruházáshoz felvett hitel törlesztő része 2012.évben EFt. Az Áht a által előírt mérlegek indokolása Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban a költségvetési rendelet- tervezet I/10. számú mellékletében kerültek részletezésre. A Szépkorúak Idősek Otthona építéséhez az OTP Bank NyRt. Tatabányai fiókjától felvett hitelből évben tőketörlesztés Eft., kamattörlesztés Eft. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet-tervezet I/13. számú melléklete tartalmazza. A gyermekétkeztetésénél a térítési díj összege a nyersanyagnormában került meghatározásra. Az önkormányzat által fizetendő vásárolt élelmezés költsége és a befizetett térítési díj különbözete a közvetett támogatás. A Süttői Kézműves Egyesület által használt helység költségeit is szerepeltetjük a táblázatban. 100 Eft-tal szerepel a köztemető fenntartás, mivel csak a ravatalozó használatáért kell fizetni a hozzátartozóknak. A helyi adóbevételnél a 70 éven felüli, egyedülálló személyek magánszemélyek kommunális adójának mentessége, a gépjárműadónál a mozgáskorlátozottaknak járó mentesség, illetve az egyes tehergépjárművek után járó kedvezmény összege szerepel. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását az I/11. számú melléklet tartalmazza. A Szépkorúak Idősek Otthona beruházásához Eft hitel felvétele történt meg évben. A hitel lejárata június hó. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban az I/ 12. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesített költségvetésének címrendjét az I/15. számú melléklet tartalmazza. 6

7 Tisztelt Képviselő- testület! Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását, valamint az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet elfogadását. Süttő, február 3. Czermann János polgármester 7

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez

Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészült Önkormányzatunk 2012. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére Önkormányzat Képviselő-testület PÁPATESZÉR Szám: 3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Pápateszér

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete Érintett osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető Szervezés aláírás dátum Jegyző Polgármester Előterjesztés száma: /2015. Előterjesztő: Gromon István polgármester Előterjesztést készítette: Schauer Andrea

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt.

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben