A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére"

Átírás

1 834-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós pü. irodavezető jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: táblák

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján /továbbiakban: Kt./, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Az Áht. 24. (1) bekezdése hatályát vesztette szeptember 30.-val, ez a bekezdés írta elő korábban, hogy: a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig benyújtja a képviselő-testületnek. Ettől függetlenül Képviselő-testületünk a felelős, tervszerű gazdálkodás biztosítása érdekében a 201/2014. (XI. 26.) sz. Kth.-val meghatározta Kerekegyháza Város Önkormányzat 2015 évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseit. A tervezéssel kapcsolatban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy jelen költségvetési rendelet-tervezet elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, önként vállalt feladatként a labor fenntartását, az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadásokat, valamint EU-s támogatásból fakadóan az ifjúsági klub fenntartását, szintén EU támogatásból megvalósult bölcsőde fenntartását biztosítja. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos szabályok ismertetése: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján bevezetésre került az un kormányzati funkció, az Ávr. értelmében a továbbiakban a költségvetési szervek alaptevékenységét ezen kódokkal kell szerepeltetni. Az új államháztartási számvitel értelmében pénzügyi teljesítésre a kormányzati funkciók szerinti könyvelt kötelezettségvállalások alapján van mód. A pénzügyi könyvelési modulban bevezetésre került ismét a rovatrend. A tervezéskor figyelemmel kell lenni, hogy az Áht. 29/A. -a értelmében a stabilitási törvény és vonatkozó Korm. rendelet alapján határozattal elfogadásra kerülő 3 éves költségvetési tervszámok alapján kell a költségvetési rendelet-tervezetet elkészíteni. A 2

3 későbbiekben a 3 éves tervszámokon módosítani csak a külső gazdasági feltételekben bekövetkező lényeges változás esetén van lehetőség. Az eltérést, és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. Ennek megfelelően a felelős költségvetési gazdálkodás alapját jövőben a 3 éves költségvetési tervszámok határozzák meg. A tervezéskor a tervszámokat körültekintően kell meghatározni, mert attól csak külső gazdasági körülmények alapján lehet eltérni. Az Ávr. módosítása értelmében megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása is, vagyis már nincs az a meghatározás, hogy önállóan működő, vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az Ávr. vonatkozó módosítása értelmében a régi önállóan működő és gazdálkodó besorolásnak megfelelő gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv 7. (1) a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik. (2) A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységei: a) a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és b) a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme. Ilyen költségvetési szerv az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település önkormányzati hivatala és az a közös önkormányzati hivatal, amelyhez tartozó települések összlakosságszáma az 5000 főt meghaladja. 9. (1) A gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni. A fentiek alapján megállapítható, hogy a közös hivatalunk gazdasági szervezete / a régi önállóan működő és gazdálkodó besorolásnak megfelelő költségvetési szerv/ látja el a többi / régi önállóan működő / költségvetési szervünk gazdálkodási feladatait. Ezen belül a tervezésen, adatszolgáltatáson, könyvelésen túl végzi a működtetéssel / többek között dologi kiadások biztosítása, beszerzés, vagyon használata/ kapcsolatos feladatokat is. A továbbiakban is minden költségvetési szerv a személyi juttatások felett önállóan rendelkezik. Átmeneti gazdálkodás: Az átmeneti gazdálkodás keretében január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszedték. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál, és bevételeinél figyelembe vettük. A személyi juttatások között a soros lépők fizetési fokozatok közötti átvezetését végrehajtottuk. 3

4 Az Áht. által előírt az előterjesztésben tájékoztatásul bemutatandó táblák: A 1 sz. melléklet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban bemutatva a tárgyévet megelőző két év teljesítési adatait is. A 2. sz. melléklet tartalmazza az Áht. 78. (2) bekezdés alapján elkészített likviditási tervét /előirányzat felhasználási terv/. A 3 sz. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve bemutató táblát. A 4. sz. melléklet tartalmazza közvetett támogatásokat: a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával. I. Bevételek: Működési bevételek: Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek (pl. szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kamatbevételek, közterület-foglalás, stb.). Az intézmények alapfeladatainak meghatározásakor alapító okirat elfogadása az iskola működtetés a közös önkormányzati hivatal feladataként lett meghatározva. Így az iskolával kapcsolatos bevételek, kiadások beépültek a hivatal költségvetésébe. A január 1. napjával létrehozott Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a Humánszolgáltató Központ, szeptember 1. napjától a Kerekegyházi Bóbita Óvoda irányító szerve. Törvényi szabályozás szerint a társulás munkaszervezeti feladatait a gesztor önkormányzat hivatala látja el, az jogosult a költségvetési támogatás lehívására. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el. A költségvetési határozatban szereplő összegek: az intézmény szociális és óvodai nevelési feladataira kapott központi támogatások, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása pénzeszköz átadásként, megbízási díjként jelenik meg így költségvetésünkben. Térítési díjakat a évi bevételek alapján terveztük. A napirenden szereplő térítési díj előterjesztésekben mutatom be a térítési díj változását. Az új szabályozás értelmében az intézményi térítési díj meghatározása már nem kötött az állami támogatás mértékéhez, azonban a személyi térítési díj mértékének meghatározási feltételei nem változtak. A Működési bevételek között (a tulajdonosi bevételek): Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt. Összege: 7.683e Ft. Kamatbevételek: Kamatbevétel betétlekötés, illetve az elkülönített számlák egyenlegéből adódik (adó beszedési számla), ennek mértéke 678 e Ft. Helyi adók (5. mellélet) : A Képviselő-testület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adója ( Ft/ingatlan) és az idegenforgalmi adó (420 Ft/megkezdett éjszaka). iparűzési adó (2%). A kommunális adóbevétel 32,5M Ft. Az iparűzési adó bevételünk évben 169,5 M Ft volt, a évi 164,4M Ft volt, az adóerő képességünk 166M Ft. Ezek figyelembe vételével 164M Ft-ot terveztünk. Idegenforgalmi adó esetében 4,8 M Ft-ot terveztünk. 4

5 Gépjárműadó: A Kt. értelmében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, melynek összege: 20,5 M Ft, a fennmaradó összeget át kell utalnunk a Kincstárnak. Költségvetési támogatások (6. mellélet): Kt. 2. és 3. sz. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások évhez hasonlóan a feladatfinanszírozás alapján került meghatározásra a támogatások összege, ennek a kapott támogatások elszámolásánál van jelentős szerepe. A kapott támogatás úgynevezett kötött normatívaként funkcionál. A kötött felhasználás értelmében, a kiutalt állami támogatásokkal beszámoláskor feladatonként el kell számolnunk. Átjárhatósági lehetőség van a 2. számú melléklet I. pontjában szereplő támogatások között pl.: hivatal működtetés, közvilágítás, temető fenntartás stb. II. pontban szereplő köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok elszámolása a tényleges igénybevétel alapján történik, pl.: óvodapedagógusok munkáját segítők tényleges foglalkoztatottak száma, beíratott gyermekek száma stb. A III. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatáson belül a 2. pontban szereplő pénzbeli és szociális ellátások egy része átcsoportosítható a 3. pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatokra (családsegítés, INO, szociális étkeztetés stb.). A költségvetési, állami támogatásokat bemutató táblában az alábbi feladatokra kapott támogatások nettósítva szerepelnek az alábbiak szerint (az iparűzési adó beszámítása miatt: vagyis az Önkormányzatunk részére megállapított feladatfinanszírozást csökkenti az iparűzési adóerőképességünk 0,55%-ának fele) A várhatóan növekedő adóerőképesség miatt a ben megállapított e Ft beszámítás összege e Ft-ra növekszik, ami 2016-ban legalább e Ft állami támogatás csökkenését eredményezi. A szociális feladatok egyéb támogatása esetében a központi költségvetés támogatás biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a Ft-ot. Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége Ft évre erre a jogcímre e Ft-ot kapunk (ebben a tanyagondnoki szolgálat és a bölcsődei feladatellátás, közmunka önrész, HSZK feladatok, települési támogatás is benne van) évben meg van az esélye annak, hogy ezen támogatási összeg a felére csökken, ugyanis ha az egy főre jutó adóerőképesség Ft-nál magasabb, akkor a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a fenti összegnek csak az 50%-a jár. Ft támogatási jogcím támogatás bruttó iparűzési adó nettó támogatás összege beszámítás elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb önkormányzati lakott külterülettel kapcsoltos feladatok üdülőhelyi feladatok összesen

6 Fejlesztési célú önkormányzati támogatás: ezen a soron nem terveztünk bevételt. Felhalmozási bevételek: Az ipari terület értékesítésével kapcsolatban több potenciális érdeklődővel folytatunk tárgyalásokat, azonban a végleges tárgyalások pályázati források megítélésétől, valamint tulajdonosi döntésektől függnek, jelen pillanatban 1 telek értékesítését terveztük, nettó 12,5M Ft értékben. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7. mellélet) között a támogató szolgálat finanszírozására évi támogatással megegyező támogatást kapunk. Ezen feladat önként vállalt, ellátási terület Fülöpháza, Kunbaracs és Ladánybene. Itt terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét a 43 fő foglalkoztatása mellett, 80%-os támogatásintenzitással. Itt jelenik meg továbbá a társult települések szociális, óvodai feladatokhoz történő hozzájárulása, OEP-től átvett finanszírozás, Fülöpháza Önkormányzat hozzájárulása a közös önkormányzati hivatal működéséhez. A szociálpolitikai feladatok ellátása jogcímre jelenleg tervezett e Ft átcsoportosításra kerül a kiegészítő támogatások közé. Itt jelenik meg továbbá az ÁROP-1.A szervezetfejlesztési projekt 100%-os támogatási összege 5.711e Ft is. Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz jelenleg nem terveztünk ezen a soron. Felhalmozási célú, támogatások államháztartáson belülről ezen soron a jóváhagyott, kifizetett támogatási összegek kerülnek elszámolásra. Itt szerepel a LEADER Rendezvénytér támogatás záró elszámolás alapján kiutalt 3.305e Ft. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Az öltöző felújítással kapcsolatos TAO támogatás lehívására márciusban kerülhet sor, így ennek összegét meg kell előlegeznünk addig, ennek összege: 5.447e Ft, ennek a megelőlegezett támogatásnak a visszafizetését itt terveztük. Előző évi költségvetési maradvány: A évi költségvetésünk teljesítése és folyamatos racionális gazdálkodásunk eredményeként a maradvány előzetes számításaink szerint e Ft, amelynek végleges összege változhat a könyvviteli zárlat eredményeként. Felhalmozási hitel: felhalmozási hitel felvételét a jelenleg megvalósítás alatt álló fejlesztések ismeretében nem terveztünk. Működési hitel: működési hitel felvételét nem terveztük. Munkabérhitel felvételére jelenleg nincs szerződésünk. Bevételi főösszegünk várhatóan ezer forint lesz. II. Kiadások: Személyi juttatások: A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki évben az adó- és tb. jogszabályok változása miatt azon foglalkoztatottaknak a munkabére esetében kompenzációra kerül sor, akiknek a nettó keresete csökken. A különbözet évközben kerül elszámolásra. A köztisztviselők részére a cafetéria-juttatást az előző évi mértékkel építettük be a költségvetésbe. A Fülöpházával közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal jóváhagyott foglalkoztatotti létszáma az iskola működtetési feladatait ellátó alkalmazottakkal, a védőnői szolgálattal, a laborral, a hivatali takarítókkal, postázóval 6

7 együtt jelenleg 52,5 fő évben az Állam által finanszírozott létszámot Fülöpházával együtt 22,39 főben, kerekítve 25 fős köztisztviselői létszámban határozta meg a költségvetési törvény évben a létszámot 22,4 főben határozza meg. A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a hivatali létszám csökkentése nem indokolt. A gesztor jelen esetben Kerekegyháza igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. 25 fő köztisztviselő foglalkoztatását terveztük, a megállapodásban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint a középfokú végzettséggel rendelkezők részére 20 % illetmény eltérítéssel. Itt terveztük a közfoglalkoztatási személyi juttatások összegét 43 fő foglalkoztatásával. A személyi juttatások előirányzatát a minimálbér növekedés Ft, és Ft figyelembe vételével határoztuk meg. Az iskola önkormányzati kötelező működtetés, emiatt évben 20 fő foglalkoztatását terveztük (technikai és konyhai személyzet), a kiadások a hivatal költségvetésében jelennek meg. A Humánszolgáltató Központ, Kerekegyházi Bóbita Óvoda személyi juttatásai a társulási költségvetésben jelennek meg. A Bóbita Óvoda esetében a szeptember 1. napjától járó bérnövekedést átlagosan 3,5%-kal terveztük, amit a központi költségvetés biztosít. A HSZK esetében évben már teljes évben terheli a költségvetést az előző években lezajlott hatósági ellenőrzésekben előírt kötelező létszámnövekedés: a családgondozó munkakörnél 1 fővel kellett növelnünk, szociális étkeztetés esetében 1 fő gondozó felvételére került sor, valamint szeptemberétől további 1 főt alkalmazunk a gyermekszállítási feladatok biztosítása érdekében. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: mértéke 27 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 13,5 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2015-ben is a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda, hivatal/. Dologi kiadások intézményeink költségvetésénél a dologi kiadások esetében nem terveztünk növelést, az előző évi kiadásokkal terveztünk. Az intézményi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az intézmények költségvetésében a folyamatos működés érdekében a meghibásodott eszközök pótlását a beruházási kiadások között szerepeltetjük. Ellátottak juttatásai (a rendelet 7. mellélete): A hivatal által a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tervezett juttatások. A szociális feladatok változása miatt a két település esetében a lakásfenntartási támogatás esetében 3.225e Ft, a rendszeres szociális segély esetében 1.178e Ft, a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra 2.676e Ft kiadást terveztünk. A napirenden szereplő települési támogatási rendeletre vonatkozó előterjesztés bemutatja a szociális támogatási rendszer változását. A kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre is folyamatosan bővül. Ezen a soron szerepel továbbá az új település támogatás összege is. Ezen kiadások összege: e Ft. Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson belülre tervezett kiadás: (8. mellélet) a rendőrségi támogatás lett figyelembe véve. Itt terveztük a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére átadandó támogatást (költségvetési állami finanszírozás, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást). Itt terveztük a szennyvízcsatorna ISPA projektünk lezárásával kapcsolatos jelenleg ismert költségeket 2M Ft értékben. 7

8 Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson kívülre tervezett kiadás: (9. mellélet) a legnagyobb tételeket kiemelve: a Tűzoltó Köztestület esetében a jogszabályi rendelkezés alapján lakosságszám-arányosan határoztuk meg a támogatási összeget, Kerekegyházára eső részt e. Ft-ban. A Sportegyesület részére 4.142e Ft támogatást irányoztunk elő, Háziorvosi szolgálatok szintén az előző évi támogatásnak megfelelő összeget kapnak. A MATT Kft. részére 1.580e Ft-ot a zavartalan működés biztosítása érdekében. A Polgárőrség részére 400e Ft-ot terveztünk, Európa Jövője Egyesület részére 400e Ft. Felhalmozási célú kiadások között államháztartáson belülre: ezen a soron nem terveztünk kiadást. Felhalmozási célú kiadások között államháztartáson kívülre: A Sportegyesület a évben elnyert TAO támogatásból megvalósuló fejlesztéséhez öltöző felújítás 2.358e Ft önerőt biztosít önkormányzatunk. Az öltöző felújítással kapcsolatos TAO támogatás lehívására márciusban kerülhet sor, így ennek összegét meg kell előlegeznünk addig, ennek összege: 5.447e Ft. Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások (a rendelet 6. mellélete): ezen a soron szerepeltetjük a kisértékű tárgyi eszközök pótlását (pl: az intézmények esetén porszívó, szárító, hűtőszekrény beszerzése, mosogatógép). Itt szerepel továbbá Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.ft értékben, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtunk be. A bérlakások ütemezett kazánok cseréje e Ft. Tervezzük továbbá az Erdő utca szilárdburkolattal való ellátását e Ft értékben, az ipari terület belső úthálózat 2. ütem e Ft, sportcsarnok födémszerkezet részleges javítása 1.500e Ft. Hitel visszafizetési kötelezettség: jelenleg nincs fennálló hiteltartozásunk. Általános tartalék összegét e Ft-ban határoztuk meg. Ez a keret szolgál eredeti előirányzatban nem tervezett kiadások finanszírozására, a évben megnyíló kormányzati és EU-s pályázati lehetőségek önrészének biztosítására, így különösen költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) pont Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása szerint Humánszolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. sz. székhelyén a támogató szolgálat épületének a fejlesztése, költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Park utca, Kocsis Pál utca felújítása. A tartalékban szerepel továbbá a Kúria Mfv.II /2012. számú ítélete alapján a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató esetében a közalkalmazott illetményének banki átutalása miatt felmerült költségtöbblete megfizetésére. A Kttv, az Mt. is kötelezi a munkáltatót a banki költségek megfizetésére. Az Óvoda munkatársai már jelezték költségtérítési igényüket. Ennek várható költsége évekre összesen 2.200e Ft, évekre összesen 2.640e Ft január 1. napjától a mindenkori költségvetési törvény határozza meg a maximálisan adható támogatás összegét, amelynek mértéke Ft/hó/fő. A teljes várható költség összönkormányzati szinten: 4.800e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetésünk az intézmények által kimutatott költségigények figyelembe vételével került meghatározásra. A feladatfinanszírozásból származó új költségvetési struktúra kialakításával, az évek óta alkalmazott hasonló gyakorlatunkhoz híven: most is szigorú gazdálkodási szabályok figyelembe vételével készült. 8

9 Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes és fejlődő intézményhálózatot tartson fenn. A évre meghatározott költségvetési, állami támogatások igénybevétele mellett, az adósságkonszolidáció és az elmúlt években folytatott szigorú, racionális gazdálkodásunk eredményeként sikerül évben is a működési költségvetésünket egyensúlyban tartani. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat. Így mindenképpen komoly, fajsúlyos kérdésként jelentkezik további kiadást keletkeztető döntések meghozatala. A rendelkezésre álló általános tartalék csak korlátozott keretek között, és elsődlegesen a pályázatok önerejéhez biztosít forrást. A költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető. Középtávú tervezés meghatározása a stabilitási törvény rendelkezései figyelembe vételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyeleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek önerejének finanszírozásához, valamint az azokhoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez. Az adósságszolgálattal kapcsolatban a gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékeként a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. A végrehajtási rendelet alapján az adott év március 15-ig kell adatot szolgáltatni az adósságot keletkeztető ügyletekről. Az Áht. 29. (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania középtávú tervezés keretében a sajátbevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek alakulását. Jelen költségvetési tervben Önkormányzatunk hitelfelvételt nem tervez. Az előterjesztésemben hivatkozott 3 éves tervezés ezen döntésen alapul. A rendelet-tervezet részletes indokolása ad. 1. A rendelet személyi hatályát határozza meg /önkormányzat és intézményei/. ad. 2. Az önkormányzat költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg az átmeneti gazdálkodási időszakban végzett gazdálkodás figyelembe vételével. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket. Meghatározza tartalék mértékét. 9

10 ad. 3. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat nevében eljáró T. Képviselő-testület által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. A HSZK-t, és a Kerekegyházi Bóbita Óvodát a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, mint jogi személyiségű társulás működteti, a Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el határozattal. ad. 4. Bemutatja továbbá a kötelező-, önként vállalt, valamint az állami feladatok szerinti bontást kiadási és bevételi oldalon. Tartalmazza a fejlesztések költségvetési kihatásait, az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait. Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be. ad. 5. Az intézmények esetében adható jutalom maximális mértékét határozza meg. Az intézmények esetében a karbantartási feladatokat ellátó szervezetet jelöli ki a VG Kft. személyében. Tartalmazza továbbá az illetménykiegészítés mértékét a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében. ad. 6. Az önkormányzati biztos kirendelésére jogosult szervként a T. Képviselő-testületet nevesíti, meghatározva egyúttal a biztos kirendelésének körülményeit is az Áht.-ben szereplő mértékben, időtartamban, lejárati időben /abban az esetben, ha az intézmény harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani/. A tartalék felhasználásáról, és a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. és Ávr. rendelkezései figyelembe vételével, ideértve a többletbevétel elvonásáról is a T. Képviselő-testület jogosult dönteni. Hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására kizárólag T. Képviselő-testület jogosult az SZMSZ a alapján minősített többségű döntésével. ad. 7. A T. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti szabad pénzeszközök legkedvezőbb, legbiztonságosabb formában történő befektetésére. ad. 8. A társulási feladatellátásból fakadóan a HSZK, és Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére biztosítandó államháztartáson belüli támogatás összegét határozza meg. ad

11 Az adott évi fejlesztési célokat határozza meg, bemutatja a megvalósítás forrásösszetételét a stabilitási törvényben foglaltak szerint. Hitelviszonyt a tervezett fejlesztések nem keletkeztetnek. A 3 éves tervszámokat mutatja be. ad. 10. A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, visszaható hatállyal: január 1. napjától alkalmazandó szabályozóként. Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. Tisztelt Képviselőtársaim várom építő javaslataikat, észrevételeiket, és kérem a jövőbe mutató évi költségvetési rendeletről szóló előterjesztésem elfogadását. Kerekegyháza, február 11. Dr. Kelemen Márk polgármester 11

12 1. sz. mellélet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege Megnevezés BEVÉTELEK évi teljesítés évi várható teljesítés évi eredeti előirányzat Megnevezés KIADÁSOK évi teljesítés évi várható teljesítés ezer Ft évi eredeti előirányzat A B C E G H I K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások ebből:tartalék

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben