A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére"

Átírás

1 834-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós pü. irodavezető jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: táblák

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján /továbbiakban: Kt./, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Az Áht. 24. (1) bekezdése hatályát vesztette szeptember 30.-val, ez a bekezdés írta elő korábban, hogy: a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig benyújtja a képviselő-testületnek. Ettől függetlenül Képviselő-testületünk a felelős, tervszerű gazdálkodás biztosítása érdekében a 201/2014. (XI. 26.) sz. Kth.-val meghatározta Kerekegyháza Város Önkormányzat 2015 évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseit. A tervezéssel kapcsolatban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy jelen költségvetési rendelet-tervezet elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, önként vállalt feladatként a labor fenntartását, az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadásokat, valamint EU-s támogatásból fakadóan az ifjúsági klub fenntartását, szintén EU támogatásból megvalósult bölcsőde fenntartását biztosítja. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos szabályok ismertetése: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján bevezetésre került az un kormányzati funkció, az Ávr. értelmében a továbbiakban a költségvetési szervek alaptevékenységét ezen kódokkal kell szerepeltetni. Az új államháztartási számvitel értelmében pénzügyi teljesítésre a kormányzati funkciók szerinti könyvelt kötelezettségvállalások alapján van mód. A pénzügyi könyvelési modulban bevezetésre került ismét a rovatrend. A tervezéskor figyelemmel kell lenni, hogy az Áht. 29/A. -a értelmében a stabilitási törvény és vonatkozó Korm. rendelet alapján határozattal elfogadásra kerülő 3 éves költségvetési tervszámok alapján kell a költségvetési rendelet-tervezetet elkészíteni. A 2

3 későbbiekben a 3 éves tervszámokon módosítani csak a külső gazdasági feltételekben bekövetkező lényeges változás esetén van lehetőség. Az eltérést, és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. Ennek megfelelően a felelős költségvetési gazdálkodás alapját jövőben a 3 éves költségvetési tervszámok határozzák meg. A tervezéskor a tervszámokat körültekintően kell meghatározni, mert attól csak külső gazdasági körülmények alapján lehet eltérni. Az Ávr. módosítása értelmében megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása is, vagyis már nincs az a meghatározás, hogy önállóan működő, vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az Ávr. vonatkozó módosítása értelmében a régi önállóan működő és gazdálkodó besorolásnak megfelelő gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv 7. (1) a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik. (2) A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységei: a) a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és b) a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme. Ilyen költségvetési szerv az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település önkormányzati hivatala és az a közös önkormányzati hivatal, amelyhez tartozó települések összlakosságszáma az 5000 főt meghaladja. 9. (1) A gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni. A fentiek alapján megállapítható, hogy a közös hivatalunk gazdasági szervezete / a régi önállóan működő és gazdálkodó besorolásnak megfelelő költségvetési szerv/ látja el a többi / régi önállóan működő / költségvetési szervünk gazdálkodási feladatait. Ezen belül a tervezésen, adatszolgáltatáson, könyvelésen túl végzi a működtetéssel / többek között dologi kiadások biztosítása, beszerzés, vagyon használata/ kapcsolatos feladatokat is. A továbbiakban is minden költségvetési szerv a személyi juttatások felett önállóan rendelkezik. Átmeneti gazdálkodás: Az átmeneti gazdálkodás keretében január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszedték. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál, és bevételeinél figyelembe vettük. A személyi juttatások között a soros lépők fizetési fokozatok közötti átvezetését végrehajtottuk. 3

4 Az Áht. által előírt az előterjesztésben tájékoztatásul bemutatandó táblák: A 1 sz. melléklet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban bemutatva a tárgyévet megelőző két év teljesítési adatait is. A 2. sz. melléklet tartalmazza az Áht. 78. (2) bekezdés alapján elkészített likviditási tervét /előirányzat felhasználási terv/. A 3 sz. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve bemutató táblát. A 4. sz. melléklet tartalmazza közvetett támogatásokat: a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával. I. Bevételek: Működési bevételek: Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek (pl. szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kamatbevételek, közterület-foglalás, stb.). Az intézmények alapfeladatainak meghatározásakor alapító okirat elfogadása az iskola működtetés a közös önkormányzati hivatal feladataként lett meghatározva. Így az iskolával kapcsolatos bevételek, kiadások beépültek a hivatal költségvetésébe. A január 1. napjával létrehozott Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a Humánszolgáltató Központ, szeptember 1. napjától a Kerekegyházi Bóbita Óvoda irányító szerve. Törvényi szabályozás szerint a társulás munkaszervezeti feladatait a gesztor önkormányzat hivatala látja el, az jogosult a költségvetési támogatás lehívására. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el. A költségvetési határozatban szereplő összegek: az intézmény szociális és óvodai nevelési feladataira kapott központi támogatások, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása pénzeszköz átadásként, megbízási díjként jelenik meg így költségvetésünkben. Térítési díjakat a évi bevételek alapján terveztük. A napirenden szereplő térítési díj előterjesztésekben mutatom be a térítési díj változását. Az új szabályozás értelmében az intézményi térítési díj meghatározása már nem kötött az állami támogatás mértékéhez, azonban a személyi térítési díj mértékének meghatározási feltételei nem változtak. A Működési bevételek között (a tulajdonosi bevételek): Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt. Összege: 7.683e Ft. Kamatbevételek: Kamatbevétel betétlekötés, illetve az elkülönített számlák egyenlegéből adódik (adó beszedési számla), ennek mértéke 678 e Ft. Helyi adók (5. mellélet) : A Képviselő-testület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adója ( Ft/ingatlan) és az idegenforgalmi adó (420 Ft/megkezdett éjszaka). iparűzési adó (2%). A kommunális adóbevétel 32,5M Ft. Az iparűzési adó bevételünk évben 169,5 M Ft volt, a évi 164,4M Ft volt, az adóerő képességünk 166M Ft. Ezek figyelembe vételével 164M Ft-ot terveztünk. Idegenforgalmi adó esetében 4,8 M Ft-ot terveztünk. 4

5 Gépjárműadó: A Kt. értelmében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, melynek összege: 20,5 M Ft, a fennmaradó összeget át kell utalnunk a Kincstárnak. Költségvetési támogatások (6. mellélet): Kt. 2. és 3. sz. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások évhez hasonlóan a feladatfinanszírozás alapján került meghatározásra a támogatások összege, ennek a kapott támogatások elszámolásánál van jelentős szerepe. A kapott támogatás úgynevezett kötött normatívaként funkcionál. A kötött felhasználás értelmében, a kiutalt állami támogatásokkal beszámoláskor feladatonként el kell számolnunk. Átjárhatósági lehetőség van a 2. számú melléklet I. pontjában szereplő támogatások között pl.: hivatal működtetés, közvilágítás, temető fenntartás stb. II. pontban szereplő köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok elszámolása a tényleges igénybevétel alapján történik, pl.: óvodapedagógusok munkáját segítők tényleges foglalkoztatottak száma, beíratott gyermekek száma stb. A III. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatáson belül a 2. pontban szereplő pénzbeli és szociális ellátások egy része átcsoportosítható a 3. pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatokra (családsegítés, INO, szociális étkeztetés stb.). A költségvetési, állami támogatásokat bemutató táblában az alábbi feladatokra kapott támogatások nettósítva szerepelnek az alábbiak szerint (az iparűzési adó beszámítása miatt: vagyis az Önkormányzatunk részére megállapított feladatfinanszírozást csökkenti az iparűzési adóerőképességünk 0,55%-ának fele) A várhatóan növekedő adóerőképesség miatt a ben megállapított e Ft beszámítás összege e Ft-ra növekszik, ami 2016-ban legalább e Ft állami támogatás csökkenését eredményezi. A szociális feladatok egyéb támogatása esetében a központi költségvetés támogatás biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a Ft-ot. Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége Ft évre erre a jogcímre e Ft-ot kapunk (ebben a tanyagondnoki szolgálat és a bölcsődei feladatellátás, közmunka önrész, HSZK feladatok, települési támogatás is benne van) évben meg van az esélye annak, hogy ezen támogatási összeg a felére csökken, ugyanis ha az egy főre jutó adóerőképesség Ft-nál magasabb, akkor a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a fenti összegnek csak az 50%-a jár. Ft támogatási jogcím támogatás bruttó iparűzési adó nettó támogatás összege beszámítás elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb önkormányzati lakott külterülettel kapcsoltos feladatok üdülőhelyi feladatok összesen

6 Fejlesztési célú önkormányzati támogatás: ezen a soron nem terveztünk bevételt. Felhalmozási bevételek: Az ipari terület értékesítésével kapcsolatban több potenciális érdeklődővel folytatunk tárgyalásokat, azonban a végleges tárgyalások pályázati források megítélésétől, valamint tulajdonosi döntésektől függnek, jelen pillanatban 1 telek értékesítését terveztük, nettó 12,5M Ft értékben. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7. mellélet) között a támogató szolgálat finanszírozására évi támogatással megegyező támogatást kapunk. Ezen feladat önként vállalt, ellátási terület Fülöpháza, Kunbaracs és Ladánybene. Itt terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét a 43 fő foglalkoztatása mellett, 80%-os támogatásintenzitással. Itt jelenik meg továbbá a társult települések szociális, óvodai feladatokhoz történő hozzájárulása, OEP-től átvett finanszírozás, Fülöpháza Önkormányzat hozzájárulása a közös önkormányzati hivatal működéséhez. A szociálpolitikai feladatok ellátása jogcímre jelenleg tervezett e Ft átcsoportosításra kerül a kiegészítő támogatások közé. Itt jelenik meg továbbá az ÁROP-1.A szervezetfejlesztési projekt 100%-os támogatási összege 5.711e Ft is. Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz jelenleg nem terveztünk ezen a soron. Felhalmozási célú, támogatások államháztartáson belülről ezen soron a jóváhagyott, kifizetett támogatási összegek kerülnek elszámolásra. Itt szerepel a LEADER Rendezvénytér támogatás záró elszámolás alapján kiutalt 3.305e Ft. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Az öltöző felújítással kapcsolatos TAO támogatás lehívására márciusban kerülhet sor, így ennek összegét meg kell előlegeznünk addig, ennek összege: 5.447e Ft, ennek a megelőlegezett támogatásnak a visszafizetését itt terveztük. Előző évi költségvetési maradvány: A évi költségvetésünk teljesítése és folyamatos racionális gazdálkodásunk eredményeként a maradvány előzetes számításaink szerint e Ft, amelynek végleges összege változhat a könyvviteli zárlat eredményeként. Felhalmozási hitel: felhalmozási hitel felvételét a jelenleg megvalósítás alatt álló fejlesztések ismeretében nem terveztünk. Működési hitel: működési hitel felvételét nem terveztük. Munkabérhitel felvételére jelenleg nincs szerződésünk. Bevételi főösszegünk várhatóan ezer forint lesz. II. Kiadások: Személyi juttatások: A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki évben az adó- és tb. jogszabályok változása miatt azon foglalkoztatottaknak a munkabére esetében kompenzációra kerül sor, akiknek a nettó keresete csökken. A különbözet évközben kerül elszámolásra. A köztisztviselők részére a cafetéria-juttatást az előző évi mértékkel építettük be a költségvetésbe. A Fülöpházával közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal jóváhagyott foglalkoztatotti létszáma az iskola működtetési feladatait ellátó alkalmazottakkal, a védőnői szolgálattal, a laborral, a hivatali takarítókkal, postázóval 6

7 együtt jelenleg 52,5 fő évben az Állam által finanszírozott létszámot Fülöpházával együtt 22,39 főben, kerekítve 25 fős köztisztviselői létszámban határozta meg a költségvetési törvény évben a létszámot 22,4 főben határozza meg. A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a hivatali létszám csökkentése nem indokolt. A gesztor jelen esetben Kerekegyháza igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. 25 fő köztisztviselő foglalkoztatását terveztük, a megállapodásban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint a középfokú végzettséggel rendelkezők részére 20 % illetmény eltérítéssel. Itt terveztük a közfoglalkoztatási személyi juttatások összegét 43 fő foglalkoztatásával. A személyi juttatások előirányzatát a minimálbér növekedés Ft, és Ft figyelembe vételével határoztuk meg. Az iskola önkormányzati kötelező működtetés, emiatt évben 20 fő foglalkoztatását terveztük (technikai és konyhai személyzet), a kiadások a hivatal költségvetésében jelennek meg. A Humánszolgáltató Központ, Kerekegyházi Bóbita Óvoda személyi juttatásai a társulási költségvetésben jelennek meg. A Bóbita Óvoda esetében a szeptember 1. napjától járó bérnövekedést átlagosan 3,5%-kal terveztük, amit a központi költségvetés biztosít. A HSZK esetében évben már teljes évben terheli a költségvetést az előző években lezajlott hatósági ellenőrzésekben előírt kötelező létszámnövekedés: a családgondozó munkakörnél 1 fővel kellett növelnünk, szociális étkeztetés esetében 1 fő gondozó felvételére került sor, valamint szeptemberétől további 1 főt alkalmazunk a gyermekszállítási feladatok biztosítása érdekében. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: mértéke 27 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 13,5 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2015-ben is a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda, hivatal/. Dologi kiadások intézményeink költségvetésénél a dologi kiadások esetében nem terveztünk növelést, az előző évi kiadásokkal terveztünk. Az intézményi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az intézmények költségvetésében a folyamatos működés érdekében a meghibásodott eszközök pótlását a beruházási kiadások között szerepeltetjük. Ellátottak juttatásai (a rendelet 7. mellélete): A hivatal által a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tervezett juttatások. A szociális feladatok változása miatt a két település esetében a lakásfenntartási támogatás esetében 3.225e Ft, a rendszeres szociális segély esetében 1.178e Ft, a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra 2.676e Ft kiadást terveztünk. A napirenden szereplő települési támogatási rendeletre vonatkozó előterjesztés bemutatja a szociális támogatási rendszer változását. A kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre is folyamatosan bővül. Ezen a soron szerepel továbbá az új település támogatás összege is. Ezen kiadások összege: e Ft. Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson belülre tervezett kiadás: (8. mellélet) a rendőrségi támogatás lett figyelembe véve. Itt terveztük a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére átadandó támogatást (költségvetési állami finanszírozás, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást). Itt terveztük a szennyvízcsatorna ISPA projektünk lezárásával kapcsolatos jelenleg ismert költségeket 2M Ft értékben. 7

8 Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson kívülre tervezett kiadás: (9. mellélet) a legnagyobb tételeket kiemelve: a Tűzoltó Köztestület esetében a jogszabályi rendelkezés alapján lakosságszám-arányosan határoztuk meg a támogatási összeget, Kerekegyházára eső részt e. Ft-ban. A Sportegyesület részére 4.142e Ft támogatást irányoztunk elő, Háziorvosi szolgálatok szintén az előző évi támogatásnak megfelelő összeget kapnak. A MATT Kft. részére 1.580e Ft-ot a zavartalan működés biztosítása érdekében. A Polgárőrség részére 400e Ft-ot terveztünk, Európa Jövője Egyesület részére 400e Ft. Felhalmozási célú kiadások között államháztartáson belülre: ezen a soron nem terveztünk kiadást. Felhalmozási célú kiadások között államháztartáson kívülre: A Sportegyesület a évben elnyert TAO támogatásból megvalósuló fejlesztéséhez öltöző felújítás 2.358e Ft önerőt biztosít önkormányzatunk. Az öltöző felújítással kapcsolatos TAO támogatás lehívására márciusban kerülhet sor, így ennek összegét meg kell előlegeznünk addig, ennek összege: 5.447e Ft. Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások (a rendelet 6. mellélete): ezen a soron szerepeltetjük a kisértékű tárgyi eszközök pótlását (pl: az intézmények esetén porszívó, szárító, hűtőszekrény beszerzése, mosogatógép). Itt szerepel továbbá Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.ft értékben, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtunk be. A bérlakások ütemezett kazánok cseréje e Ft. Tervezzük továbbá az Erdő utca szilárdburkolattal való ellátását e Ft értékben, az ipari terület belső úthálózat 2. ütem e Ft, sportcsarnok födémszerkezet részleges javítása 1.500e Ft. Hitel visszafizetési kötelezettség: jelenleg nincs fennálló hiteltartozásunk. Általános tartalék összegét e Ft-ban határoztuk meg. Ez a keret szolgál eredeti előirányzatban nem tervezett kiadások finanszírozására, a évben megnyíló kormányzati és EU-s pályázati lehetőségek önrészének biztosítására, így különösen költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) pont Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása szerint Humánszolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. sz. székhelyén a támogató szolgálat épületének a fejlesztése, költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Park utca, Kocsis Pál utca felújítása. A tartalékban szerepel továbbá a Kúria Mfv.II /2012. számú ítélete alapján a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató esetében a közalkalmazott illetményének banki átutalása miatt felmerült költségtöbblete megfizetésére. A Kttv, az Mt. is kötelezi a munkáltatót a banki költségek megfizetésére. Az Óvoda munkatársai már jelezték költségtérítési igényüket. Ennek várható költsége évekre összesen 2.200e Ft, évekre összesen 2.640e Ft január 1. napjától a mindenkori költségvetési törvény határozza meg a maximálisan adható támogatás összegét, amelynek mértéke Ft/hó/fő. A teljes várható költség összönkormányzati szinten: 4.800e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetésünk az intézmények által kimutatott költségigények figyelembe vételével került meghatározásra. A feladatfinanszírozásból származó új költségvetési struktúra kialakításával, az évek óta alkalmazott hasonló gyakorlatunkhoz híven: most is szigorú gazdálkodási szabályok figyelembe vételével készült. 8

9 Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes és fejlődő intézményhálózatot tartson fenn. A évre meghatározott költségvetési, állami támogatások igénybevétele mellett, az adósságkonszolidáció és az elmúlt években folytatott szigorú, racionális gazdálkodásunk eredményeként sikerül évben is a működési költségvetésünket egyensúlyban tartani. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat. Így mindenképpen komoly, fajsúlyos kérdésként jelentkezik további kiadást keletkeztető döntések meghozatala. A rendelkezésre álló általános tartalék csak korlátozott keretek között, és elsődlegesen a pályázatok önerejéhez biztosít forrást. A költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető. Középtávú tervezés meghatározása a stabilitási törvény rendelkezései figyelembe vételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyeleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek önerejének finanszírozásához, valamint az azokhoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez. Az adósságszolgálattal kapcsolatban a gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékeként a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. A végrehajtási rendelet alapján az adott év március 15-ig kell adatot szolgáltatni az adósságot keletkeztető ügyletekről. Az Áht. 29. (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania középtávú tervezés keretében a sajátbevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek alakulását. Jelen költségvetési tervben Önkormányzatunk hitelfelvételt nem tervez. Az előterjesztésemben hivatkozott 3 éves tervezés ezen döntésen alapul. A rendelet-tervezet részletes indokolása ad. 1. A rendelet személyi hatályát határozza meg /önkormányzat és intézményei/. ad. 2. Az önkormányzat költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg az átmeneti gazdálkodási időszakban végzett gazdálkodás figyelembe vételével. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket. Meghatározza tartalék mértékét. 9

10 ad. 3. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat nevében eljáró T. Képviselő-testület által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. A HSZK-t, és a Kerekegyházi Bóbita Óvodát a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, mint jogi személyiségű társulás működteti, a Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el határozattal. ad. 4. Bemutatja továbbá a kötelező-, önként vállalt, valamint az állami feladatok szerinti bontást kiadási és bevételi oldalon. Tartalmazza a fejlesztések költségvetési kihatásait, az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait. Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be. ad. 5. Az intézmények esetében adható jutalom maximális mértékét határozza meg. Az intézmények esetében a karbantartási feladatokat ellátó szervezetet jelöli ki a VG Kft. személyében. Tartalmazza továbbá az illetménykiegészítés mértékét a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében. ad. 6. Az önkormányzati biztos kirendelésére jogosult szervként a T. Képviselő-testületet nevesíti, meghatározva egyúttal a biztos kirendelésének körülményeit is az Áht.-ben szereplő mértékben, időtartamban, lejárati időben /abban az esetben, ha az intézmény harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani/. A tartalék felhasználásáról, és a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. és Ávr. rendelkezései figyelembe vételével, ideértve a többletbevétel elvonásáról is a T. Képviselő-testület jogosult dönteni. Hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására kizárólag T. Képviselő-testület jogosult az SZMSZ a alapján minősített többségű döntésével. ad. 7. A T. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti szabad pénzeszközök legkedvezőbb, legbiztonságosabb formában történő befektetésére. ad. 8. A társulási feladatellátásból fakadóan a HSZK, és Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére biztosítandó államháztartáson belüli támogatás összegét határozza meg. ad

11 Az adott évi fejlesztési célokat határozza meg, bemutatja a megvalósítás forrásösszetételét a stabilitási törvényben foglaltak szerint. Hitelviszonyt a tervezett fejlesztések nem keletkeztetnek. A 3 éves tervszámokat mutatja be. ad. 10. A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, visszaható hatállyal: január 1. napjától alkalmazandó szabályozóként. Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. Tisztelt Képviselőtársaim várom építő javaslataikat, észrevételeiket, és kérem a jövőbe mutató évi költségvetési rendeletről szóló előterjesztésem elfogadását. Kerekegyháza, február 11. Dr. Kelemen Márk polgármester 11

12 1. sz. mellélet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege Megnevezés BEVÉTELEK évi teljesítés évi várható teljesítés évi eredeti előirányzat Megnevezés KIADÁSOK évi teljesítés évi várható teljesítés ezer Ft évi eredeti előirányzat A B C E G H I K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások ebből:tartalék

13 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

14 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így megállapított ezer Ft hiány (összetétele: felhalmozási ezer Ft, működési ezer Ft),amelyre forrást az előző évi költségvetési maradvány, biztosít. 14

15 2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Tárgyhaviegyenleg Rendelkezésre álló forrás Kiadások Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0 Kiadások összesen évben a folyamatos bevételekből a tárgyhavi kiadások finanszírozhatóak, működési hitel igénybevétele nem indokolt. ezer Ft 15

16 3. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó szerződések Ft szerződő fél szerződés tárgya évek Ritek Zrt Kaszper program követés Trembeczky Zoltánné (volt Kiméra) Kisvárosi Szociálpolikai progr követés Szabóné Tóth Erika távfelügyelet WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft Irma ügyiratkezelő program követés Növényvédő és Kártevőirtó Kft Vadgesztenyefák védelme Penta Profi Kft munka- és tűzvédelmi oktatás Bács-Kiskun Megyei Kórház laboratóriumi minták vizsgálata Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft internet KFKI Rendszerintegrációs Zrt Siemens rendszer átalánydíj Biztosíték Vt Bt. távfelügyelet Megyeri Árpád vagyonvédelem Összesen: A táblázat bemutatja jelenleg érvényben lévő kötelezettségvállalások közül azokat a szerződéseket, amelyek több évre kiadást keletkeztetnek. 16

17 Sor- 4. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Tényleges bevétel ezer Ft Kedvezményben részesülők száma: szám ezer Ft fő Iskola diák étkeztetés Bölcsődei ellátás Szemétszállítási kedvezmény Külterületi kedvezmény (65%) Magánszemélyek kommunális adója mentes Összesen Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV.22) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 2 A helyi adókról szóló 23/2011.(XII.15) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 3 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet alapján 4 A bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2011. (VIII.23.) önkormányzati rendelet szerint. 17

18 5. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Megnevezés 2014.várható 2015.évi teljesítés eredeti ei. ezer Ft Magánszemélyek kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) Helyi adóbevétel melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím módosított ei. eredeti ei. elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés Mindösszesen: Ft 18

19 Megnevezés 7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2015.évi ezer Ft eredeti ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 5827 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 1374 Támogató szolgálat 8625 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 7763 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 3451 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 3450 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 9487 ÁROP Hivatal fejlesztés 5711 OEP-től átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására 4392 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése 1982 Önkormányzat költségvetésében 2540 Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés Működésre átvett bevételek összesen

20 Megnevezés 8. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2015.évi ezer Ft eredeti ei. ISPA nem támogatott költségek/kecskemét 2000 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs 240 Tartalék Összesen: Megnevezés 9. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2015.évi ezer Ft eredeti ei. Sport Egyesület 4142 Tűzoltó Köztestület 2087 Polgárőrség 400 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 426 Katolikus Egyház 100 Református Egyház 100 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 Izsák Kom Kft-nek átadott pe. 300 Európa Jövője Egyesület támogatása 400 Matt Kft Falugondnokok Szövetsége 42 Működési célú pénzeszköz átadás összesen

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4328-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet tervezete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére 785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

RENDELET. A költségvetés fő összegei

RENDELET. A költségvetés fő összegei RENDELET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére 4113-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Módosította: 12/2015. (VI. 25.) rendelet

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 143/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben