FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám:./ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II.) Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavez. Katonáné Hodosi Erika pü. referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 26. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, a Képviselő-testület által korábban meghozott döntések, valamint az intézményekkel történt előzetes egyeztetések figyelembe vételével került összeállításra. Az Áht. 24. (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. A mellékelt rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, a jegyző irányításával került összeállításra. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy - az Ávr a figyelembe vételével - a rendelettervezet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete alapján megtárgyalta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi, valamint az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság. A pénzügyi bizottság írásos véleménye a rendelet-tervezethez csatolásra került. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályba lépésével az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban megváltozott, az un. feladat alapú támogatási rendszer lépett életbe. A törvényi szabályozás értelmében a költségvetési rendeletben január 1-jétől működési hiány nem tervezhető. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás átalakításának döntő lépései ban lezajlottak, 2014-ben kisebb változások történtek, 2015-ben komolyabb változások csak korlátozott mértékben várhatók (leghangsúlyosabb a segélyezés). Ismételten felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) előírásaira. Adósságot keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) a stabilitási törvény szerint - bizonyos kivételektől eltekintve - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. Az Áht. 23. (2) bekezdés f)-g) pontja kimondja, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell: f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, 2

3 kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és A Gst. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet: (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Az adósságot keletkeztető ügylet megítélésénél azonban figyelembe kell venni a Gst. törvény 3. (2) bekezdését, mely így szól: (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe kell venni még a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételt. Az érintett jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet 2. (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit. 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. A rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza az ilyen jellegű ügyleteket. 3

4 Az önkormányzat összesített évi költségvetése Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele eft, tervezett kiadásai eft, a bevételek és kiadások egyenlege eft. A teljes hiány működési jellegű. Jogszabály szerint működési forráshiány nem tervezhető, a hiány belső finanszírozással, azaz előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozható. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, és kiemelt bevételi előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerültek megtervezésre évi Kiemelt bevételi előirányzatok eredeti előirányzat összege eft megoszlása B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (%) ,6 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek ,2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,2 Költségvetési bevétel összesen tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az un. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk eft támogatásban részesül 2015-ben. Ez az összeg a évi eredeti támogatási előirányzatnál eft-tal kevesebb. Az önkormányzati hivatal működéséhez eft-ot, a település-üzemeltetési (zöldterületgazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen eft-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz eft-ot biztosít a központi költségvetés. A pénzbeli szociális ellátásokhoz eft hozzájárulást kap önkormányzatunk. A tavalyihoz hasonlóan, az óvodai ellátás esetében közelítik meg a támogatások a leginkább a várható, tervezett kiadásokat. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás 4

5 kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére használhatók fel. Az óvoda fenntartásához, az óvodás gyermekek étkeztetéséhez összesen eft támogatással járul hozzá az állam. Ilyen magas arányú támogatásnál is csak az intézményi kiadások 72%-át fedezi az állami támogatás. A gyermekétkeztetés támogatása két jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen eft, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen eft támogatást kapunk. A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen eft. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk. Az iparűzési adó-bevételek továbbra is 100%-ban önkormányzati bevételek maradnak. A gépjárműadókból befolyó összeg 40 %-a marad csak az önkormányzatnál 2015-ben is, a többit tovább kell utalnunk a megadott számlaszámra a Kincstár felé. Iparűzési adóból eft, míg gépjárműadóból eft bevételt lehet reálisan beépíteni az önkormányzat évi költségvetésébe. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ bevétele kizárólag a Támogató Szolgálat fenntartásához pályázott eft támogatásból áll. Az intézmény egyéb szociális feladatot nem lát el. Az Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat bevételei tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai A költségvetési kiadások vonatkozásában az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, és kiemelt kiadási előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok évi eredeti előirányzat összege eft megoszlása K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (%) K3. Dologi kiadások

6 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások - - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Költségvetési kiadás összesen A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér Ft-ról Ft-ra, valamint a garantált minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétől. A köztisztviselői illetményalap év óta változatlan. A köznevelési törvény és a vonatkozó kormányrendelet alapján a pedagógus munkakörben dolgozók jelentős bérrendezésben részesültek, s szeptembertől várhatóan ismét emelkedik az illetményük. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépések figyelembevételével terveztük meg. A polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a évi önkormányzati választásokat követően meghozott képviselő-testületi döntések alapján terveztük meg. A közfoglalkoztatási programok a tavalyi évhez hasonlóan márciustól indulhatnak be. A mezőgazdasági közmunka keretében 139 fő (12 hónapra), a betonelemeket gyártó és szövő foglalkoztatást 60 fő (10 hónapra) foglalkoztatásával tervezzük. A programokban a személyi juttatások 100 %-ban támogatottak, de a dologi és beruházási kiadásokhoz önerőt kell biztosítanunk. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően megterveztük a vállalt önerőt. A 2014-ről áthúzódó közmunkaprogramokhoz szükséges önerőt szintén számításba vettük (amelyről szintén döntött a képviselő-testület). A természetben adható juttatások közül a költségvetési munkaanyag Ft/hó/fő, meleg étkezésre fordítható juttatást és annak a munkáltatót terhelő járulékai 2856 Ft/hó/fő, tartalmaz a konyhán dolgozó közalkalmazottak (régi un. kötelező benn étkezők ) részére, mely kizárólag az étkező helyen használható fel. A köztisztviselőkről szóló törvény január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza ben az előző évivel azonos szinten - bruttó Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a munkaanyagban. A létszám adatok szerepeltetése már nem kötelező eleme a költségvetési rendeletnek. Az önkormányzat összesített létszámkerete az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 62 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 340 fő. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest növekvő tendenciát mutat, az önkormányzat kihasználva a pályázati lehetőségeket, minél több ember számára próbál munkalehetőséget biztosítani. 6

7 A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint körül terveztük meg a kiadásokat. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. A polgármesteri hivatal fűtési kiadásainál - a kazánprogram miatt - csökkentett gázfogyasztással terveztünk, valamint számoltunk tüzelőanyag-kiadással. A közvilágítás költségét duplán terveztük, mivel 2014-ben nem számlázott a szolgáltató, s ebben az évben kell kifizetnünk az elmaradt időszakot is. Megterveztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, az iskola működtetése miatt átutalandó hozzájárulás összegét, eft-ot szeptembertől azonban új működtetési ciklus kezdődik, s a törvény alapján a 3000 fő feletti településeknek amennyiben nem kívánják működtetni iskolájukat - újra kell kérniük a mentesítést, a 3000 fő alattiaknak pedig nyilatkozniuk kell a működtetés vállalásáról. Az ellátottak juttatásai tervezésénél figyelemmel kellett lennünk a március 1-jétől várható változásokra. Ezen időponttól az állam (járási hivatalok) átveszi az aktív korúak ellátásának megállapítását és folyósítását. A felelősségek szétválnak: a normatív ellátások az államhoz, míg a méltányossági ellátások az önkormányzatokhoz kerülnek. Az önkormányzatok csak az átmeneti időszakra kapnak állami támogatást, a március 1. utáni un. települési támogatásokhoz az állam nem járul hozzá, azok forrását saját bevételekből kell az önkormányzatoknak finanszírozniuk február 28-áig meg kell alkotni a helyi rendeletet, melyben különösen az alábbiak támogathatók: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása, gondozása, a gyógyszerkiadások viselése, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek támogatása. E kiadások fedezetére keretösszeget tartalmaz a költségvetési munkaanyag. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál eft. A társadalmi szervezetek támogatására összesen eft-ot tartalmaz a költségvetéstervezet. A forrás nagy része pályázati rendszer keretében kerül felosztásra. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a tervezet július 1-jétől a szociális alapszolgáltatási feladatokat a püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Társulás látja el. A feladatok ellátásához minden évben hozzá kell járulnunk ben az eredeti előirányzat eft volt, mely év közben csökkent, mivel pótlólagos támogatást kapott az intézmény. A évi hozzájárulás mértéke az egyeztető megbeszélések alapján eft, mely jelentősen meghaladja a tavalyi összeget. A működési költségvetés kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak: Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai évi eredeti előirányzat összege megoszlása eft (%) 7

8 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Összes költségvetési működési kiadás Felhalmozási kiadásként összesen eft került a munkaanyagban megtervezésre. Ebből a legnagyobb tétel a szennyvíztelep bővítése beruházás, értéke eft. A Karácsony Sándor tér 6. alatti ingatlan napelem-rendszerének telepítése beruházás efttal, a sóleválasztó beruházás eft-tal szerepel a költségvetési anyagban. A felhalmozási kiadásokhoz megterveztük a támogatásokat is, így a felhalmozási egyensúly biztosított. Az Ávr. 24. (1) bekezdés a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza szeptember 1-jétől bevezetésre kerül a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás. Az intézkedés miatt várhatóan szükségessé válik országosan az óvodai férőhelyek növelése, a korszerű óvodai nevelés és infrastruktúra biztosítása. A szükséges bővítéshez pályázati lehetőségek fognak megnyílni. Önkormányzatunknak nagyon oda kell figyelnie ezekre a lehetőségekre, tekintve óvodáink állapotát. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak: Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai évi eredeti előirányzat összege eft megoszlása K6. Beruházások K7. Felújítások - - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Összes költségvetési felhalmozási kiadás (%) 8

9 Az önkormányzat évi költségvetési tartalékai Az Áht. 23. (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Szűkös anyagi forrásaink miatt eft tartalékot tartalmaz a költségvetés-tervezet az év közben felmerülő kiadások fedezetére. Ez általános tartalék, szükség esetén fordítható felhalmozási célra is. A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. Javasoljuk, hogy a környezetvédelmi alap számlán található 350 eft összeg (befolyt talajterhelési díj) a szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése beruházás érdekében kerüljön felhasználásra. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 4. számú mellékletben foglalt összeg rendeltetéséről döntsön! A költségvetés tervezése folyamatában az intézményekkel megtörténtek a jogszabályban előírt egyeztetések, az azokról készült jegyzőkönyveket a bizottságoknak megküldtük. A költségvetési munkaanyagot mindkét bizottság a február 4-i együttes ülésen, valamint a képviselő-testület a i ülésén megtárgyalta. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait annak esetleges módosítására és fogadja azt el! Földes, február 19. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető 9

10 Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. -ban megfogalmazottak alapján a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésének tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat. A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló.../ (II...) önkormányzati rendelet által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt. Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások: 1. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 2. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata évi előirányzat felhasználási terve 3. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása 4. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól számszaki és szöveges indoklással 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai 10

11 Földes Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Rovatok terv várható 2013.tény Rovatok ter várható 2013.tény B11. Önkormányzatok működési támogatásai K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai B12. Elvonások és befizetések bevételei K12. Külső személyi juttatások B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B14. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök mvisszatérülése B15. Működési célú visszatéritendő támogatások, kölocsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K31. Készletbeszerzés K32. Kommunikációs szolgáltatások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K33. Szolgáltatási kiadások B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B31. Jövedelemadók B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások K41. Társadalombiztosítási ellátások K42. Családi támogatások B34. Vagyoni típusú adók K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai B35. Termékek és szolgáltatások adói K48. Egyéb nem intézményi ellátások B36. Egyéb közhatalmi bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B3. Közhatalmi bevételek K501. Nemzetközi kötelezettségek

12 1. számú melléklet B401. Készletértékesítés ellenértéke K502. Elvonások és befizetések B402. Szolgáltatások ellenértéke K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4655 K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre B404. Tulajdonosi bevételek K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 3156 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre B408. Kamatbevételek K509. Árkiegészítések, ártámogatások B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 11 K510. Kamattámogatások B410. Biztosító által fizetett kártérítés 145 K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak B411. Egyéb működési bevételek K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre B4. Működési bevételek K513. Tartalékok B51. Immateriális javak K5. Egyéb működési célú kiadások B52. Ingatlanok értékesítése K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése B54. Részesedések értékesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése B5. Felhalmozási bevételek K65. Részesedések beszerzése B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K66. Meglévő részesedések megtérülések államháztartáson kívülről növeléséhez kapcsolódó kiadások B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K67. Beruházási célú előzetesen visszatérülése az Európai Uniótól felszámított általános forgalmi adó

13 1. számú melléklet B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 864 K6. Beruházások K71. Ingatlanok felújítása B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz K72. Informatikai eszközök felújítása B6. Működési célú átvett pénzeszközök K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1632 K7. Felújítások B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3590 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek (B1+B2+ B7) K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K 87. Lakástámogatás K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások (K1+K2+ K8)

14 1. számú melléklet Szöveges indoklás A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája: A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat. A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai: - a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímek kimutatott bevétek tekintetében az önkormányzati támogatások növekedése csak az év közbeni pótlólagos normatív támogatások miatt nő. - a közmunka programokra elnyert támogatások is jelentős tételt képeznek a költségvetésünkben. A támogatások pótlólagos előirányzatként kerülnek beépítésre az adott gazdasági év költségvetésébe. A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: - felhalmozási támogatások - működési bevétek - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről A változás okai: a felhalmozási bevétek esetében három Eu-os forrásból származó beruházás valósul meg a 2015-ös gazdasági évben melyhez az elnyert támogatások összege igen jelentős. A közmunka programokra elnyert támogatások emelkedő tendenciát mutatnak melynek oka a segélyezési rendszerből kikerülők teljes foglalkoztatásának biztosítása. Változott az működési bevételek előirányzatokon belüli - rovatok vonatkozásában: a kiszámlázott általános forgalmi adó, amely szintén a 2015-ben megvalósuló beruházások fordított ÁFA tartalmát mutatja. A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat. A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai: - közfoglalkoztatás programok - beruházási kiadások - ellátottak juttatásai A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban: Jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: - személyi juttatások a közfoglalkoztatási program résztvevők munkabére és munkáltatót terhelő járulékok miatt mutatnak jelentős növekedést. - a dologi kiadások tekintetében szintén a közfoglalkoztatási programban a követetlen költségekre kapott támogatások miatt nőt a készlet beszerzés és szolgáltatás összege. - az ellátottak pénzbeli juttatásai csökkenő tendenciát mutat, mivel a évben teljesen megváltozik a segélyezési rendszer és a közfoglalkoztatásra helyeződik a hangsúly. 14

15 2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási terve Adatok e Ft-ban Hónapok 2013 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen A) BEVÉTELEK I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről II. Közhatalmi bevételek III. Müködési bevételek IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről 0 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI: Felhalmozósi bevételek 0 VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök VIII.Finanszírozási bevételek Összes bevétel: B) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli támogatása Egyéb működési kiadás Tartalékok Felhalmozási kiadás Finaszírozási kiadások 0 Összes kiadás:

16 3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sor-szám Több éves kihatással járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése Érintett évek tény várható terv terv terv terv terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: Meglévő szennyvíztelep bővítése korszerűsítés KEOP-1.2.0/ K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K35. Egyéb dologi kiadás B25. Egyéb felhalmozási célú tám.áh belülről Karácsony S. tér 6 sz. alatti ingatlan napelem rendszer építése KEOP /N/ K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K35. Egyéb dologi kiadás 421 B25. Egyéb felhalmozási célú tám.áh. belülről Leader só leválasztó Projektazonosító: 11/2013 (III.5) VM rendelet szerint K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K35. Egyéb dologi kiadás 147 B25. Egyéb felhalmozási célú tám.áh. belülről Összesen adatok

17 Szöveges indoklás: 3. számú melléklet A többéves kihatással járó döntések alapján évben: ezer Ft kiadás növekedéssel és ezer Ft bevétel növekedéssel kell számolni. A több éves kihatással járó döntések a évi költségvetésre a következő hatással vannak: - A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/ számú pályázat keretében a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes hatásvizsgálatok készültek el, ezek lehetőséget biztosítottak a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének a következő pályázati szakaszba történő lépéséhez. A pályázat első szakasza február hónapban befejezésre került. A KEOP-1.2.0/ azonosítószámú pályázat az előző folytatását jelenti. Ennek a beruházásnak és évi szakasza is volt ben eft értékben kerültek kifizetésre a beruházással összefüggő számlák évben valósul meg a beruházás legnagyobb része, a tervezett kiadása eft. Az elnyert támogatás döntő mértékben évben várható. A beruházás befejezésének várható időpontja, szeptember Karácsony S. tér 6 sz. alatti ingatlan napelem rendszer építése KEOP /N/ Számú pályázat keretében eft támogatást nyert az önkormányzat. A beruházással kapcsolatban évben a műszaki előkészítés költsége került kifizetésre, amely a pályázatban elszámolható. A beruházás május 31. befejezésre került. Az elnyert támogatás összege is a 2015 évben várható. - A 11/2013. (III.5.) VM rendelet szerint LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások keretében a K-29 sz. hévízkút só leválasztó beruházása kerül megvalósításra. Projektazonosító: A beruházással kapcsolatban 2014-ben eljárási illetékek kerültek kifizetésre. A beruházás kivitelezése 2014 decemberében megkezdődött, az első részszámla kifizetésére február hónapban kerül sor. A projekt várható befejezése április 30. A támogatási összeg teljes lehívására a beruházás befejezését követően kerül sor. 17

18 4. számú melléklet Adatok ezer forintban A B C D 1. Megnevezés év várható 2013.év terv tény Építményadó mentesség, kedvezmény Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény Telekadó mentesség, kedvezmény 6. B34 Vagyoni tipusú adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenyság után fizetett helyi iparűzési adó igeiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 9. B 351 Értékesítési és forgalmi adók Gépjármú adó mentesség és kedvezmény B354 Gépjármúadók Talajterhelési díj menetesség és kedvezmény 13. B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 14. B 35. Termékek és szolgáltatások adói Illetékek mentességek (a mentesség engedélyezése miatt) Birság elengedés, mérséklés 17. B 36. Egyéb közhatalmi bevételek 18. B3. Közhatalmi bevételek Helyiség bérbe adásaból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség 21. B402. Szolgáltatások ellenértéke Helyiség haszonbérbe,használatba adásából származó bevételből nyújtott Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség 24. B404. Tulajdonosi bevételek Ellátottak térítési díjának elengedése 26. B405. Ellátási díjak Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény 28. B408. Kamatbevételek Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése 30. B410. Egyéb működési bevételek 31. B4. Működési bevételek Szervezet és személyek számára visszafizetési kötelezett mellett- működési célból 33. nyújtott támogatás- visszafizetési kötelezett elengedése B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 34. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Lakosság részére lakásépítésihez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 36. Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól számszaki és szöveges indoklással 2. Szervezet és személyek számára visszafizetési kötelezztség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezettség elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedése) 37. B72. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 38. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. Közvetett támogatás összesen

19 Szöveges indoklás 4. számú melléklet A közvetett támogatások összege kismértékű csökkenő tendenciát mutat. A közvetített támogatások közül a évben várhatóan a közhatalmi bevételek jogcím lesz a legnagyobb. A támogatás oka: a magánszemélyek kommunális adó kedvezmény, valamint a gépjármű adó mentességek. Az egyes jogcímeken biztosított közvetett támogatások főbb jellemzői: Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott összegek az egyes adónemekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak: Magánszemélyek kommunális adója: A helyi adó törvényből fakadó kedvezmények: az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét. családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét. A magánszemélyek kommunális adójánál Ft helyett Ft-ot fizet 368 fő: A gépjármű adó mentesség, kedvezmény a helyi adóktól elkülönítve kerül bemutatásra. Gépjárműadó fizetése alól mentesek: Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv. Társadalmi szervezet, alapítvány Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet Önkormányzatunknál 18 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre. Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak: Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően %-os kedvezményre jogosultak autóbuszok, tehergépjárművek Önkormányzatunknál 183 db gépjármű jogosult kedvezményre. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség körébe bele tartozik a bérlet, illetve a tulajdonosi jogból kifolyólag keletkező haszonbérleti, használatba adási bevételekből biztosított kedvezmények, mentességek. Jellemzően ide tartoznak az eszköz bérbeadásokból, terület, illetve ingatlan bérbeadásból származó díj elengedések. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése: A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség a különböző tartozások miatt felszámolt, majd elengedett kamatait jelenti. Önkormányzatunknál nincs ilyen jellegű bevétel. 19

20 4. számú melléklet A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére működési célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Az önkormányzatunknál nincs ilyen célra nyújtott támogatás A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére felhalmozási célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Az önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezett a támogatási kölcsönök elengedéséről. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésével kapcsolatban megállapítható, hogy Földes Önkormányzatánál nincs ilyen jellegű kölcsön folyósítás. 20

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. számú melléklet a.../201 (......) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Rovat megnevezése

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015.OKTÓBER15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015.OKTÓBER15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1860-8/2015. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben