FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám:./ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II.) Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavez. Katonáné Hodosi Erika pü. referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 26. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, a Képviselő-testület által korábban meghozott döntések, valamint az intézményekkel történt előzetes egyeztetések figyelembe vételével került összeállításra. Az Áht. 24. (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. A mellékelt rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, a jegyző irányításával került összeállításra. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy - az Ávr a figyelembe vételével - a rendelettervezet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete alapján megtárgyalta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi, valamint az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság. A pénzügyi bizottság írásos véleménye a rendelet-tervezethez csatolásra került. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályba lépésével az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban megváltozott, az un. feladat alapú támogatási rendszer lépett életbe. A törvényi szabályozás értelmében a költségvetési rendeletben január 1-jétől működési hiány nem tervezhető. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás átalakításának döntő lépései ban lezajlottak, 2014-ben kisebb változások történtek, 2015-ben komolyabb változások csak korlátozott mértékben várhatók (leghangsúlyosabb a segélyezés). Ismételten felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) előírásaira. Adósságot keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) a stabilitási törvény szerint - bizonyos kivételektől eltekintve - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. Az Áht. 23. (2) bekezdés f)-g) pontja kimondja, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell: f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, 2

3 kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és A Gst. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet: (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Az adósságot keletkeztető ügylet megítélésénél azonban figyelembe kell venni a Gst. törvény 3. (2) bekezdését, mely így szól: (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe kell venni még a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételt. Az érintett jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet 2. (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit. 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. A rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza az ilyen jellegű ügyleteket. 3

4 Az önkormányzat összesített évi költségvetése Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele eft, tervezett kiadásai eft, a bevételek és kiadások egyenlege eft. A teljes hiány működési jellegű. Jogszabály szerint működési forráshiány nem tervezhető, a hiány belső finanszírozással, azaz előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozható. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, és kiemelt bevételi előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerültek megtervezésre évi Kiemelt bevételi előirányzatok eredeti előirányzat összege eft megoszlása B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (%) ,6 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek ,2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,2 Költségvetési bevétel összesen tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az un. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk eft támogatásban részesül 2015-ben. Ez az összeg a évi eredeti támogatási előirányzatnál eft-tal kevesebb. Az önkormányzati hivatal működéséhez eft-ot, a település-üzemeltetési (zöldterületgazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen eft-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz eft-ot biztosít a központi költségvetés. A pénzbeli szociális ellátásokhoz eft hozzájárulást kap önkormányzatunk. A tavalyihoz hasonlóan, az óvodai ellátás esetében közelítik meg a támogatások a leginkább a várható, tervezett kiadásokat. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás 4

5 kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére használhatók fel. Az óvoda fenntartásához, az óvodás gyermekek étkeztetéséhez összesen eft támogatással járul hozzá az állam. Ilyen magas arányú támogatásnál is csak az intézményi kiadások 72%-át fedezi az állami támogatás. A gyermekétkeztetés támogatása két jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen eft, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen eft támogatást kapunk. A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen eft. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk. Az iparűzési adó-bevételek továbbra is 100%-ban önkormányzati bevételek maradnak. A gépjárműadókból befolyó összeg 40 %-a marad csak az önkormányzatnál 2015-ben is, a többit tovább kell utalnunk a megadott számlaszámra a Kincstár felé. Iparűzési adóból eft, míg gépjárműadóból eft bevételt lehet reálisan beépíteni az önkormányzat évi költségvetésébe. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ bevétele kizárólag a Támogató Szolgálat fenntartásához pályázott eft támogatásból áll. Az intézmény egyéb szociális feladatot nem lát el. Az Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat bevételei tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai A költségvetési kiadások vonatkozásában az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, és kiemelt kiadási előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok évi eredeti előirányzat összege eft megoszlása K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (%) K3. Dologi kiadások

6 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások - - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Költségvetési kiadás összesen A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér Ft-ról Ft-ra, valamint a garantált minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétől. A köztisztviselői illetményalap év óta változatlan. A köznevelési törvény és a vonatkozó kormányrendelet alapján a pedagógus munkakörben dolgozók jelentős bérrendezésben részesültek, s szeptembertől várhatóan ismét emelkedik az illetményük. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépések figyelembevételével terveztük meg. A polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a évi önkormányzati választásokat követően meghozott képviselő-testületi döntések alapján terveztük meg. A közfoglalkoztatási programok a tavalyi évhez hasonlóan márciustól indulhatnak be. A mezőgazdasági közmunka keretében 139 fő (12 hónapra), a betonelemeket gyártó és szövő foglalkoztatást 60 fő (10 hónapra) foglalkoztatásával tervezzük. A programokban a személyi juttatások 100 %-ban támogatottak, de a dologi és beruházási kiadásokhoz önerőt kell biztosítanunk. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően megterveztük a vállalt önerőt. A 2014-ről áthúzódó közmunkaprogramokhoz szükséges önerőt szintén számításba vettük (amelyről szintén döntött a képviselő-testület). A természetben adható juttatások közül a költségvetési munkaanyag Ft/hó/fő, meleg étkezésre fordítható juttatást és annak a munkáltatót terhelő járulékai 2856 Ft/hó/fő, tartalmaz a konyhán dolgozó közalkalmazottak (régi un. kötelező benn étkezők ) részére, mely kizárólag az étkező helyen használható fel. A köztisztviselőkről szóló törvény január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza ben az előző évivel azonos szinten - bruttó Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a munkaanyagban. A létszám adatok szerepeltetése már nem kötelező eleme a költségvetési rendeletnek. Az önkormányzat összesített létszámkerete az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 62 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 340 fő. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest növekvő tendenciát mutat, az önkormányzat kihasználva a pályázati lehetőségeket, minél több ember számára próbál munkalehetőséget biztosítani. 6

7 A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint körül terveztük meg a kiadásokat. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. A polgármesteri hivatal fűtési kiadásainál - a kazánprogram miatt - csökkentett gázfogyasztással terveztünk, valamint számoltunk tüzelőanyag-kiadással. A közvilágítás költségét duplán terveztük, mivel 2014-ben nem számlázott a szolgáltató, s ebben az évben kell kifizetnünk az elmaradt időszakot is. Megterveztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, az iskola működtetése miatt átutalandó hozzájárulás összegét, eft-ot szeptembertől azonban új működtetési ciklus kezdődik, s a törvény alapján a 3000 fő feletti településeknek amennyiben nem kívánják működtetni iskolájukat - újra kell kérniük a mentesítést, a 3000 fő alattiaknak pedig nyilatkozniuk kell a működtetés vállalásáról. Az ellátottak juttatásai tervezésénél figyelemmel kellett lennünk a március 1-jétől várható változásokra. Ezen időponttól az állam (járási hivatalok) átveszi az aktív korúak ellátásának megállapítását és folyósítását. A felelősségek szétválnak: a normatív ellátások az államhoz, míg a méltányossági ellátások az önkormányzatokhoz kerülnek. Az önkormányzatok csak az átmeneti időszakra kapnak állami támogatást, a március 1. utáni un. települési támogatásokhoz az állam nem járul hozzá, azok forrását saját bevételekből kell az önkormányzatoknak finanszírozniuk február 28-áig meg kell alkotni a helyi rendeletet, melyben különösen az alábbiak támogathatók: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása, gondozása, a gyógyszerkiadások viselése, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek támogatása. E kiadások fedezetére keretösszeget tartalmaz a költségvetési munkaanyag. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál eft. A társadalmi szervezetek támogatására összesen eft-ot tartalmaz a költségvetéstervezet. A forrás nagy része pályázati rendszer keretében kerül felosztásra. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a tervezet július 1-jétől a szociális alapszolgáltatási feladatokat a püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Társulás látja el. A feladatok ellátásához minden évben hozzá kell járulnunk ben az eredeti előirányzat eft volt, mely év közben csökkent, mivel pótlólagos támogatást kapott az intézmény. A évi hozzájárulás mértéke az egyeztető megbeszélések alapján eft, mely jelentősen meghaladja a tavalyi összeget. A működési költségvetés kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak: Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai évi eredeti előirányzat összege megoszlása eft (%) 7

8 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Összes költségvetési működési kiadás Felhalmozási kiadásként összesen eft került a munkaanyagban megtervezésre. Ebből a legnagyobb tétel a szennyvíztelep bővítése beruházás, értéke eft. A Karácsony Sándor tér 6. alatti ingatlan napelem-rendszerének telepítése beruházás efttal, a sóleválasztó beruházás eft-tal szerepel a költségvetési anyagban. A felhalmozási kiadásokhoz megterveztük a támogatásokat is, így a felhalmozási egyensúly biztosított. Az Ávr. 24. (1) bekezdés a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza szeptember 1-jétől bevezetésre kerül a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás. Az intézkedés miatt várhatóan szükségessé válik országosan az óvodai férőhelyek növelése, a korszerű óvodai nevelés és infrastruktúra biztosítása. A szükséges bővítéshez pályázati lehetőségek fognak megnyílni. Önkormányzatunknak nagyon oda kell figyelnie ezekre a lehetőségekre, tekintve óvodáink állapotát. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak: Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai évi eredeti előirányzat összege eft megoszlása K6. Beruházások K7. Felújítások - - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Összes költségvetési felhalmozási kiadás (%) 8

9 Az önkormányzat évi költségvetési tartalékai Az Áht. 23. (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Szűkös anyagi forrásaink miatt eft tartalékot tartalmaz a költségvetés-tervezet az év közben felmerülő kiadások fedezetére. Ez általános tartalék, szükség esetén fordítható felhalmozási célra is. A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. Javasoljuk, hogy a környezetvédelmi alap számlán található 350 eft összeg (befolyt talajterhelési díj) a szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése beruházás érdekében kerüljön felhasználásra. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 4. számú mellékletben foglalt összeg rendeltetéséről döntsön! A költségvetés tervezése folyamatában az intézményekkel megtörténtek a jogszabályban előírt egyeztetések, az azokról készült jegyzőkönyveket a bizottságoknak megküldtük. A költségvetési munkaanyagot mindkét bizottság a február 4-i együttes ülésen, valamint a képviselő-testület a i ülésén megtárgyalta. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait annak esetleges módosítására és fogadja azt el! Földes, február 19. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető 9

10 Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. -ban megfogalmazottak alapján a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésének tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat. A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló.../ (II...) önkormányzati rendelet által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt. Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások: 1. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 2. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata évi előirányzat felhasználási terve 3. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása 4. számú melléklet: Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól számszaki és szöveges indoklással 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai 10

11 Földes Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Rovatok terv várható 2013.tény Rovatok ter várható 2013.tény B11. Önkormányzatok működési támogatásai K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai B12. Elvonások és befizetések bevételei K12. Külső személyi juttatások B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B14. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök mvisszatérülése B15. Működési célú visszatéritendő támogatások, kölocsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K31. Készletbeszerzés K32. Kommunikációs szolgáltatások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K33. Szolgáltatási kiadások B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B31. Jövedelemadók B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások K41. Társadalombiztosítási ellátások K42. Családi támogatások B34. Vagyoni típusú adók K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai B35. Termékek és szolgáltatások adói K48. Egyéb nem intézményi ellátások B36. Egyéb közhatalmi bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B3. Közhatalmi bevételek K501. Nemzetközi kötelezettségek

12 1. számú melléklet B401. Készletértékesítés ellenértéke K502. Elvonások és befizetések B402. Szolgáltatások ellenértéke K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4655 K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre B404. Tulajdonosi bevételek K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 3156 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre B408. Kamatbevételek K509. Árkiegészítések, ártámogatások B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 11 K510. Kamattámogatások B410. Biztosító által fizetett kártérítés 145 K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak B411. Egyéb működési bevételek K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre B4. Működési bevételek K513. Tartalékok B51. Immateriális javak K5. Egyéb működési célú kiadások B52. Ingatlanok értékesítése K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése B54. Részesedések értékesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése B5. Felhalmozási bevételek K65. Részesedések beszerzése B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K66. Meglévő részesedések megtérülések államháztartáson kívülről növeléséhez kapcsolódó kiadások B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K67. Beruházási célú előzetesen visszatérülése az Európai Uniótól felszámított általános forgalmi adó

13 1. számú melléklet B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 864 K6. Beruházások K71. Ingatlanok felújítása B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz K72. Informatikai eszközök felújítása B6. Működési célú átvett pénzeszközök K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1632 K7. Felújítások B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3590 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek (B1+B2+ B7) K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K 87. Lakástámogatás K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások (K1+K2+ K8)

14 1. számú melléklet Szöveges indoklás A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája: A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat. A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai: - a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímek kimutatott bevétek tekintetében az önkormányzati támogatások növekedése csak az év közbeni pótlólagos normatív támogatások miatt nő. - a közmunka programokra elnyert támogatások is jelentős tételt képeznek a költségvetésünkben. A támogatások pótlólagos előirányzatként kerülnek beépítésre az adott gazdasági év költségvetésébe. A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: - felhalmozási támogatások - működési bevétek - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről A változás okai: a felhalmozási bevétek esetében három Eu-os forrásból származó beruházás valósul meg a 2015-ös gazdasági évben melyhez az elnyert támogatások összege igen jelentős. A közmunka programokra elnyert támogatások emelkedő tendenciát mutatnak melynek oka a segélyezési rendszerből kikerülők teljes foglalkoztatásának biztosítása. Változott az működési bevételek előirányzatokon belüli - rovatok vonatkozásában: a kiszámlázott általános forgalmi adó, amely szintén a 2015-ben megvalósuló beruházások fordított ÁFA tartalmát mutatja. A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat. A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai: - közfoglalkoztatás programok - beruházási kiadások - ellátottak juttatásai A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban: Jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: - személyi juttatások a közfoglalkoztatási program résztvevők munkabére és munkáltatót terhelő járulékok miatt mutatnak jelentős növekedést. - a dologi kiadások tekintetében szintén a közfoglalkoztatási programban a követetlen költségekre kapott támogatások miatt nőt a készlet beszerzés és szolgáltatás összege. - az ellátottak pénzbeli juttatásai csökkenő tendenciát mutat, mivel a évben teljesen megváltozik a segélyezési rendszer és a közfoglalkoztatásra helyeződik a hangsúly. 14

15 2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási terve Adatok e Ft-ban Hónapok 2013 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen A) BEVÉTELEK I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről II. Közhatalmi bevételek III. Müködési bevételek IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről 0 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI: Felhalmozósi bevételek 0 VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök VIII.Finanszírozási bevételek Összes bevétel: B) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli támogatása Egyéb működési kiadás Tartalékok Felhalmozási kiadás Finaszírozási kiadások 0 Összes kiadás:

16 3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sor-szám Több éves kihatással járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése Érintett évek tény várható terv terv terv terv terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: Meglévő szennyvíztelep bővítése korszerűsítés KEOP-1.2.0/ K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K35. Egyéb dologi kiadás B25. Egyéb felhalmozási célú tám.áh belülről Karácsony S. tér 6 sz. alatti ingatlan napelem rendszer építése KEOP /N/ K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K35. Egyéb dologi kiadás 421 B25. Egyéb felhalmozási célú tám.áh. belülről Leader só leválasztó Projektazonosító: 11/2013 (III.5) VM rendelet szerint K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K35. Egyéb dologi kiadás 147 B25. Egyéb felhalmozási célú tám.áh. belülről Összesen adatok

17 Szöveges indoklás: 3. számú melléklet A többéves kihatással járó döntések alapján évben: ezer Ft kiadás növekedéssel és ezer Ft bevétel növekedéssel kell számolni. A több éves kihatással járó döntések a évi költségvetésre a következő hatással vannak: - A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/ számú pályázat keretében a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes hatásvizsgálatok készültek el, ezek lehetőséget biztosítottak a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének a következő pályázati szakaszba történő lépéséhez. A pályázat első szakasza február hónapban befejezésre került. A KEOP-1.2.0/ azonosítószámú pályázat az előző folytatását jelenti. Ennek a beruházásnak és évi szakasza is volt ben eft értékben kerültek kifizetésre a beruházással összefüggő számlák évben valósul meg a beruházás legnagyobb része, a tervezett kiadása eft. Az elnyert támogatás döntő mértékben évben várható. A beruházás befejezésének várható időpontja, szeptember Karácsony S. tér 6 sz. alatti ingatlan napelem rendszer építése KEOP /N/ Számú pályázat keretében eft támogatást nyert az önkormányzat. A beruházással kapcsolatban évben a műszaki előkészítés költsége került kifizetésre, amely a pályázatban elszámolható. A beruházás május 31. befejezésre került. Az elnyert támogatás összege is a 2015 évben várható. - A 11/2013. (III.5.) VM rendelet szerint LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások keretében a K-29 sz. hévízkút só leválasztó beruházása kerül megvalósításra. Projektazonosító: A beruházással kapcsolatban 2014-ben eljárási illetékek kerültek kifizetésre. A beruházás kivitelezése 2014 decemberében megkezdődött, az első részszámla kifizetésére február hónapban kerül sor. A projekt várható befejezése április 30. A támogatási összeg teljes lehívására a beruházás befejezését követően kerül sor. 17

18 4. számú melléklet Adatok ezer forintban A B C D 1. Megnevezés év várható 2013.év terv tény Építményadó mentesség, kedvezmény Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény Telekadó mentesség, kedvezmény 6. B34 Vagyoni tipusú adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenyság után fizetett helyi iparűzési adó igeiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 9. B 351 Értékesítési és forgalmi adók Gépjármú adó mentesség és kedvezmény B354 Gépjármúadók Talajterhelési díj menetesség és kedvezmény 13. B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 14. B 35. Termékek és szolgáltatások adói Illetékek mentességek (a mentesség engedélyezése miatt) Birság elengedés, mérséklés 17. B 36. Egyéb közhatalmi bevételek 18. B3. Közhatalmi bevételek Helyiség bérbe adásaból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség 21. B402. Szolgáltatások ellenértéke Helyiség haszonbérbe,használatba adásából származó bevételből nyújtott Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség 24. B404. Tulajdonosi bevételek Ellátottak térítési díjának elengedése 26. B405. Ellátási díjak Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény 28. B408. Kamatbevételek Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése 30. B410. Egyéb működési bevételek 31. B4. Működési bevételek Szervezet és személyek számára visszafizetési kötelezett mellett- működési célból 33. nyújtott támogatás- visszafizetési kötelezett elengedése B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 34. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Lakosság részére lakásépítésihez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 36. Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól számszaki és szöveges indoklással 2. Szervezet és személyek számára visszafizetési kötelezztség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezettség elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedése) 37. B72. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 38. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. Közvetett támogatás összesen

19 Szöveges indoklás 4. számú melléklet A közvetett támogatások összege kismértékű csökkenő tendenciát mutat. A közvetített támogatások közül a évben várhatóan a közhatalmi bevételek jogcím lesz a legnagyobb. A támogatás oka: a magánszemélyek kommunális adó kedvezmény, valamint a gépjármű adó mentességek. Az egyes jogcímeken biztosított közvetett támogatások főbb jellemzői: Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott összegek az egyes adónemekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak: Magánszemélyek kommunális adója: A helyi adó törvényből fakadó kedvezmények: az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét. családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét. A magánszemélyek kommunális adójánál Ft helyett Ft-ot fizet 368 fő: A gépjármű adó mentesség, kedvezmény a helyi adóktól elkülönítve kerül bemutatásra. Gépjárműadó fizetése alól mentesek: Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv. Társadalmi szervezet, alapítvány Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet Önkormányzatunknál 18 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre. Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak: Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően %-os kedvezményre jogosultak autóbuszok, tehergépjárművek Önkormányzatunknál 183 db gépjármű jogosult kedvezményre. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség körébe bele tartozik a bérlet, illetve a tulajdonosi jogból kifolyólag keletkező haszonbérleti, használatba adási bevételekből biztosított kedvezmények, mentességek. Jellemzően ide tartoznak az eszköz bérbeadásokból, terület, illetve ingatlan bérbeadásból származó díj elengedések. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése: A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség a különböző tartozások miatt felszámolt, majd elengedett kamatait jelenti. Önkormányzatunknál nincs ilyen jellegű bevétel. 19

20 4. számú melléklet A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére működési célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Az önkormányzatunknál nincs ilyen célra nyújtott támogatás A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére felhalmozási célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Az önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezett a támogatási kölcsönök elengedéséről. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésével kapcsolatban megállapítható, hogy Földes Önkormányzatánál nincs ilyen jellegű kölcsön folyósítás. 20

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben