mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás"

Átírás

1 EL TERJESZTÉS Tárgya: Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése alapján a költségvetés el terjesztésekor a képvisel -testület részére tájékoztatásul a következ mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, el irányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszer sítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. alapján az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történ elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételb l nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. A fentiek szerint el írt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen el terjesztés, a számszaki adatokat a jelen el terjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelel en a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi f összeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási f összeg részletezését kiemelt el irányzatonként. A többéves kihatással járó kötelezettségvállalás tekintetében a többfunkciós épület és a falubusz hitelének törlesztése került kimutatásra, mely kötelezettségvállalások a korábbi évekb l származnak. A többfunkciós épület beruházási hiteltörlesztése áprilisában jár le, addig évente eft + kamatot kell fizetni. A falubusz hiteltörlesztése áprilisában jár le, addig évente 483 eft-ot kell fizetni.

2 K vágóörs Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások: 1. Az építményadó vonatkozásában a helyi adókról szóló 18/2011. (XII.26.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján : Mentes az építmény adó alól: a) a lakás- és az üdül épülethez tartozó kiegészít helyiség; b) a bármely f épülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lév egyéb építmény melléképület -, kivéve a gépjárm tárolót; c) a lakás hasznos alapterületének 80 %-a. A c) pontban foglalt mentesség nem vonatkozik az üdülési vagy vállalkozási célra szolgáló építményekre. Tekintettel arra, hogy az építményadóra vonatkozó mentességek január 01-t l megváltoztak, és a változásról szóló építményadó bevallások bekérése és feldolgozása a költségvetés készítésének id pontjában még folyamatban van, ezért a táblázatban az építményadóra vonatkozóan becsült adatot szerepeltetünk, melynek kiszámítása a következ módon történt: K vágóörs területén hozzávet legesen ingatlan található, melyb l körülbelül 400 darab lakás. Az eddig beérkezett bevallások alapján a k vágóörsi lakások átlagos hasznos alapterülete 75 négyzetméter. A hasznos alapterület 80 %-a építményadó mentes. Az építményadó összege: 900 Ft/négyzetméter/év. 75 négyzetméter x 900 Ft x 400 darab lakás x 80 % = Ft. 2. A gépjárm adóról szóló évi LXXXII. törvény 5. f) pontja alapján: Mentes a gépjárm adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekv képességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban él szül ideértve a nevel -, mostoha- vagy örökbefogadó szül t is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kw teljesítményt el nem ér, nem személytaxiként üzemel személygépkocsija után legfeljebb Ft erejéig. Fenti jogszabály alapján biztosított mentesség összege Ft. 3. Az étkezés vonatkozásában a Képvisel -testület 1/2011. (III.08.) számú költségvetési rendelete alapján: A gyermekétkeztetésben részt vev valamennyi k vágóörsi lakóhellyel rendelkez gyermek 50 %-os személyi térítési díjkedvezményben részesül, függetlenül attól, hogy az étkezést mely településen lév oktatási intézményben veszi igénybe. Az iskolai étkezési díj átvállalásának összege a évi költségvetés 3. számú melléklete alapján Ft/év. Az óvodai étkezési térítési díj 50 %-ának átvállalása a következ számítás alapján került meghatározásra: az óvodai étkezésre Ft-ot terveztünk, mely az étkezési díj 100 %- a. Az óvodába 18 gyermek jár, tehát az egy f re es teljes étkezési díj Ft : 18 f = Ft. Az óvodás gyermekek közül 5 gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben, az étkezési díját az állam vállalja át, tehát az Önkormányzat 13 gyermeket részesít kedvezményben Ft x 13 f = Ft/év, ennek az 50 %-a Ft x 0,5 = Ft/év. A Szociális Alapszolgáltató Társulás évi költségvetésében a szociális étkeztetés feladaton kimutatott az Önkormányzatra jutó különbözet alapján:

3 - a szociális étkeztetés esetében Ft, amely kedvezmény Révfülöpi Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 4/2011. (III.23.) rendelete alapján az ellátottak jövedelme szerint a következ képpen alakul: - a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 220%-ig :30%; - a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 220%-300%-ig: 20%. El irányzat felhasználási ütemterv Az el irányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történ befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a m ködési kiadások, valamint a m ködési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel el fordulnak, illetve felmerülésük id pontja bizonytalan. A felhalmozási kiadások esetében a strandi öntöz rendszer, füvesítés, zuhanyzók kialakítása valamint a strandi kabinok építése az év els felében egyenletesen elosztva kerültek tervezésre, hogy a nyári szezon kezdetére a strand készen álljon a nyaraló vendégek fogadására. A játszótér kialakításának költségeit július és szeptember hónapokra terveztük be. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások esetében a lakosság részére átadott közm fejlesztési támogatások kifizetése május hónapban várható. A ment állomás kiépítésére tervezett összeg átadásának id pontjáról jelenleg nem rendelkezünk információval, ennek összegét az ütemtervben július hónapban tüntettük fel. A felhalmozási célú hitelek törlesztése a falubusszal kapcsolatban havonta történik egyenl összegekben, a többfunkciós épület kialakítására felvett 40 milliós hitel törlesztése negyedévente történik. K vágóörs, február 16. Dr. Szabó Tímea körjegyz

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R K vágóörs Község Önkormányzat évi el irányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg bevétel Támogatás érték bevétel Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszköz 0 7. Felhalmozási hitel igénybevétel Finanszírozási bevételek El z évi pénzkészlet záróállománya 10. Bevételek összesen (1-9) Kiadások M ködési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel visszafizetése Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-17)

5 A B C D évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK adatok ezer Ft-ban Adónem Mentesség összege Összesen Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Gépjárm adó (mozgáskorlátozott személy szállításához használt gépjárm ) Étkeztetés Összesen

6 E L T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követ három évben Tisztelt Képvisel -testület! december 31-én hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak szerint: A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiség társulás évente, legkés bb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyeleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét. Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza: 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat évi saját bevételeit az el terjesztés melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyeletei alatt a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti ügyeletek értend k: 3. (1) Adósságot keletkeztet ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális t ketartozása, b) a számvitelr l szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesít értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyez, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevev i félként történ megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerz désben kikötött t kerész hátralév összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerz dés eladói félként történ megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

7 f) a szerz désben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap id tartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) külföldi hitelintézetek által, származékos m veletek különbözeteként az Államadósság Kezel Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztet ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év els hat hónapjában lejáró adósság el z költségvetési évben történ el finanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év els hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az el finanszírozás céljából adósságot keletkeztet ügyletb l származó összeget egy elkülönített letéti számlán kell tárolni, és a keletkezés évében azt nem lehet elkölteni. K vágóörs Község Önkormányzatára vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre információk alapján ilyen ügylet nem várható. A Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerint: Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztet ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az el terjesztés mellékletében állítottuk szembe egymással. Határozati javaslat K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK /2012. HATÁROZATA Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettsége megállapításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: Ft Ft Ft Ft Adósságot keletkeztet ügyletekb l ered fizetési kötelezettségek: Ft Ft Ft Ft K vágóörs, február 13. Dr. Szabó Tímea körjegyz

8 ADÓSSÁGOT KELETKEZTET (e Ft) ÜGYLETEK Kötelezettség év év év év Összesen:

9 SAJÁT BEVÉTELEK (e Ft) Megnevezés év év év év Helyi adók Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséb l származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz értékesítés Bírság, pótlék, díjbevétel Összesen:

10 ADÓSSÁGOT KELETKEZTET ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE (e Ft) Megnevezés év év év év Saját bevétel 50 %-a Adósságot keletkeztet ügyletb l származó fizetési kötelezettség Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztet ügyletb l származó fizetési kötelezettségek különbsége

11 EL TERJESZTÉS Tárgya: a évi költségvetésr l szóló rendelet Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztel Képvisel -testület! Az idei évt l a költségvetés tervezésére, annak végrehajtására új jogszabályok (az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a továbbiakban: Áht. és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkoznak. A költségvetési rendeletet érint talán leglényegesebb változás, az, hogy míg ez idáig az önkormányzatok költségvetése az önkormányzat és költségvetési szerveik költségvetését összevontan tartalmazta, addig az idei évt l az átlátható gazdálkodás követelményének biztosítása érdekében az önkormányzatok, a hivatalaik és egyéb költségvetési szerveik költségvetését el kell különíteni, illetve a költségvetési szervek részére külön elemi költségvetést, beszámolót kell készíteni, és a gazdálkodási folyamatok során is érvényesíteni kell az elkülönítés követelményét. További lényeges változás, hogy az adósságot keletkeztet ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben és végrehajtási rendeletében (353/2011. (XII. 30.)) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyletet az Önkormányzat f szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet. K vágóörs Község Önkormányzata jelenleg nem tervezi ilyen ügylet kötését. A évi költségvetés alakulása K vágóörs Község Önkormányzata esetében a bevételek és kiadások évi összegei nagyrészt a év teljesítési adatai alapján kerültek felosztásra. A bevételek közül a költségvetési támogatások esetében, a normatív hozzájárulások összegeinek felosztása a Magyar Államkincstár által megküldött évi támogatási adatlapok adatai alapján készült. Az egyes szociális feladatok kiegészít támogatása jogcímen belül szerepl összegek a kiadási oldalon is megtalálható, azonos megnevezés szociális juttatások összegei alapján kerültek meghatározásra. Ezen kiadások támogatottsága eltér, a foglalkoztatást helyettesít támogatás esetében például 80%-os, a lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segély esetében 90 %-os, az ápolási díj esetében 75 %-os a támogatás mértéke. A támogatásérték m ködési bevételek között szerepl mozgáskorlátozottak támogatása és a pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi támogatás) esetében viszont a támogatottság 100 %. Az intézményi m ködési bevételek és a sajátos m ködési bevételek összegszer sítése a évi teljesítés adatok alapján, valamint az adóügyi ügyintéz vel történt egyeztetés szerint történtek. A támogatásérték bevételek esetében a közfoglalkoztatás támogatása összegének meghatározása a kiadási oldalon szerepl tételek alapján történt. A hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás esetében a személyi juttatások, valamint a szociális hozzájárulási adó 50 % - a együttes összegének 70 %-os támogatottságával számolhatunk az idei évben ben hosszabb id tartamú közfoglalkoztatást terveztünk tekintettel arra, hogy a rendelkezésünkre álló információk szerint az idei évben rövid id tartamú közfoglalkoztatásra már nem lesz lehet ség. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által juttatott mozgókönyvtári támogatás pontos összegér l a tájékoztatást megkaptuk, a évre 340 e Ft ot kap önkormányzatunk, mely összeg jelent sen eltér a évi tervt l.

12 2 A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhel járulékok esetében pedig a %-os mérték kiszámítása, valamint a évi teljesítés alapján kerültek az összegek megállapításra. A járulékok esetében 2012 ben a társadalombiztosítási járulékot felváltja a szociális hozzájárulási adó, de a decemberi személyi juttatásokat terhel TB járulékot a költségvetés tartalmazza. A személyi juttatások tekintetében a minimálbér, illetve a garantált bérminimum változása miatt jelent s emelkedéssel kellett számolnunk. A dologi kiadások meghatározásánál a 2011 es év teljesítés adatait vettük figyelembe, kalkulálva a 2 százalékpontos áfa emelkedéssel, valamint sok esetben kb. 10%-os áremelkedéssel. A támogatásérték m ködési kiadások tervezésénél a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának fizetend pedagógiai szakszolgálati díj, illetve tagdíj meghatározása pontos adatok alapján lakosságszám szerint történt ugyanúgy, mint a ment állomás kiépítésének támogatása esetében. A véd n i szolgálat és az iskolai hozzájárulás mértékének megállapítására a már elfogadott költségvetések, illetve az illetékes hivatalokkal történt egyeztetés alapján került sor. A felhalmozási kiadások tartalmazzák a többfunkciós épület kialakításához a évb l fennmaradó Ft-ot, t zoltószertár felújítására Ft-ot, strandi kabinok építésére Ft-ot, strand 2011-ben megkezdett korszer sítésére Ft-ot, játszótér építésére Ft-ot. A Napköziotthonos Óvoda tekintetében a bevezet részben írtaknak megfelel en - jelent s változás 2012 ben, hogy az Önkormányzat költségvetési számlájától elkülönül bankszámláról, és saját házipénztárból fog gazdálkodni. Az intézmény bevételei között szerepel Kékkút Község Önkormányzatától kapott m ködési hozzájárulás. Mivel a Napköziotthonos Óvoda m ködéséhez szükséges állami normatíva az Önkormányzat részére kerül kifizetésre, az intézmény kiadásainak fedezetéhez szükséges fennmaradó összeg intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra. Így ez a Ft os összeg mind az Önkormányzat támogatásérték kiadásai között, mind a Napköziotthonos Óvoda intézményfinanszírozás bevételi jogcím alatt megtalálható. Az Óvoda egyenlege az alábbiak szerint alakul: A kiadások várható összege: Ft Az intézmény bevételei: Normatív állami hozzájárulás: Ft A fenntartó Önkormányzat által átadott támogatás: Ft Kékkút Község Önkormányzat által átadott támogatás: Ft A kiadási oldal tekintetében a tervezés módszere megegyezik az Önkormányzat kiadási tételeinek meghatározásával, nagyrészt a évet alapul véve alakítottuk az intézmény költségvetését. Az Önkormányzat esetében a foglalkoztatotti létszám 15,5 f, az Óvoda esetében 3,5 f, a Körjegyz ség esetében 9,5 f. K vágóörs, február 13. dr. Szabó Tímea körjegyz

13 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK /2012. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésr l K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda intézményre (a továbbiakban: Óvoda) mint önállóan m köd, valamint a K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ségre (a továbbiakban: Körjegyz ség) mint önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a évi költségvetés bevételi f összegét Ft ban, kiadási f összegét Ft ban állapítja meg. 3. (1) A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a Képvisel -testület a következ képpen állapítja meg: a) személyi jelleg kiadások Ft b) munkaadókat terhel járulékok Ft c) dologi jelleg kiadások Ft d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások Ft e) felújítási kiadások Ft f) intézményi beruházás Ft g) felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ft h) felhalmozási hitel törlesztése Ft i) likvidhitel törlesztése Ft (2) Az engedélyezett létszámkeret 28,5 f. 4. (1) Az Önkormányzat tekintetében: a) a megállapított bevételi és kiadási f összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet; b) a megállapított bevételi f összeg jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet; c) a megállapított kiadási f összeg részletezését kiemelt el irányzatonként a 3. melléklet; d) a felhalmozási kiadásokat célonkénti bontásban a 4. melléklet; e) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet; f) a m ködési bevételek és kiadások alakulását a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az Óvoda tekintetében: a) a bevételek jogcím-csoportonkénti részletezését a 7. melléklet; b) a kiadások részletezését kiemelt el irányzatonként a 8. melléklet tartalmazza. (3) A Körjegyz ség tekintetében: a) a bevételek jogcím-csoportonkénti részletezését a 9. melléklet; b) a kiadások részletezését kiemelt el irányzatonként a 10 melléklet tartalmazza. 5. (1) Az Önkormányzatnak nincs olyon fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügylet megkötése válik szükségessé.

14 (2) Az Önkormányzat az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap keretei között a Falumegújítás-, és fejlesztés cím pályázati felhívás keretében kívánja megvalósítani a játszótér építését. (3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben szerepl n túl egyéb európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez. (4) A Képvisel -testület a folyószámla-hitelkeret összegét Ft-ban határozza meg. A jelenleg rendelkezésre álló hitel lejárati ideje december 07. (5) Az Önkormányzatot az alábbi hosszú lejáratú hitelek terhelik: a) többfunkciós épület építése Ft; b) falubusz vásárlása Ft, melyek idei évre esedékes törlesztése a kiadások között kimutatásra került. (6) Az Önkormányzat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által a munkaszervezet elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlása céljára felvett Ft hitel t keösszegének az Önkormányzatra jutó 1/33-ad része Ft, és az ezen t kerészösszegre es járulékok teljes visszafizetéséért készfizet kezességet vállalt a saját bevételei terhére. 6. Jelen rendelet a kihirdetését követ els napon lép hatályba. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: dr. Szabó Tímea körjegyz

15 1 2 A 1. melléklet a./2012. ( ) önkormányzati rendelethez B Megnevezés évi el irányzat M ködési bevételek összesen Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybe vétel El z évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási és t kejelleg bevétel Felhalmozási célú hitel igénybevétele M ködési kiadások összesen Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése Tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen Intézményi beruházás Felújítási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése+kamat Befektetési célú részvények 0 Pénzeszköz átadás

16 A B C D E Jogcím-csoportok 2. melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Eredeti el irányzat Intézményi m ködési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 60 Szolgáltatások ellenértéke Strandi belép k Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 599 Tájház belép k 16 Óvodai intézményi étkeztetés 315 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kamatbevétel 25 Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Helyi adók Építmény adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 Ipar zési adó Átengedett központi adók Gépjárm adó SZJA bevétel SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Pótlékok bevétele Bírság, önellen rzési pótlék bevétele 50 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 113 Önkormányzati egyéb helység bérleti díja M vel dési ház bérleti díjai 127 Fodrászüzlet bérleti díja 44 Közterület bérbeadása 10 Strandi büfék bérleti díja Sírhely megváltás 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Feladatmutatóhoz kötött Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körjegyz ség m ködése Lakott területtel kapcsolatos feladatok 159 Lakosságszámhoz kötött Üdül helyi feladatok 147 Pénzbeli szociális juttatások Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészít hozzájárulások 576 Pedagógus továbbképzés támogatása 13 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 612 Központosított el irányzat (közm fejlesztési támogatás) Egyes szociális feladat kiegészít támogatása Foglalkozást helyettesít támogatás Rendszeres szociális segély 469 Lakásfenntartási támogatás 900 Ápolási díj oldal, összesen: 2

17 A B C D E Jogcím-csoportok 2. melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Eredeti el irányzat 61 Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések Felhalmozási és t kejelleg bevételek M ködési hitel igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Támogatásérték m ködési bevétel kistérségt l (mozgókönyvtár) 340 Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú foglalkoztatása Mozgáskorlátozottak támogatása 140 Pénzbeli támogatás 600 Támogatásérték m ködési bevétel költségvetési szervt l Kékkút, Mindszentkálla hozzájárulása a Körjegyz ség m ködéséhez Kékkút hozzájárulása az Óvoda m ködéséhez 618 Köveskál hozzájárulása a véd n i szolgálat m ködéséhez 600 Körjegyz ség hozzájárulása a hivatal dologi kiadásaihoz Támogatásérték bevétel háztartásoktól 50 Lakossági hozzájárulás 50 PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 756 Koncessziós díj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 586 Játszótéri pályázat bevétele Felhalmozási célú hitel igénybevétele oldal, összesen: 2

18 A B C D E F melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi költségevetés KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 707 Dologi kiadások 707 Továbbszámlázott m ködési szolgáltatás 557 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 150 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Személyi juttatás (Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja) Személyi juttatás (képvisel k tiszteletdíja) 584 Járulékok 791 Szociális hozzájárulási adó 708 Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás (2011. decemberi) 41 Egészségügyi hozzájárulás (2011. decemberi) 36 Természetbeni egészségügyi hozzájárulás (2011. decemberi) 3 Pénzbeni egészségügyi hozzájárulás (2011. decemberi) 1 Munkaer piaci járulék (2011. decemberi) 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány 90 Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék 80 Készletbeszerzés 139 Telefondíj 537 Internet 145 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 303 Szállítási szolgáltatás 42 Gázdíj 540 Áramdíj 294 Vizdíj 49 Karbantartás és kisjavítás 40 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaköltség 440 Pénzügyi szolgáltatások Reklám és propaganda 90 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 942 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Egyéb különféle dologi kiadás 30 Díjak, egyéb befizetések 385 M ködési kamatkiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási hitel kamata Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek Ebb l: Mindszentkálla Kékkút Likvidhitel törlesztése Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Iskolafenntartói hozzájárulás Hozzájárulás a Zánkára járó diákok szállítási költségeihez 106 Intézményfinanszírozás óvodának Ebb l: Kékkút 618 Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásoknak Hozzájárulás ment állomás építéséhez 898 Hozzájárulás orvosi ügyelet m ködéséhez 625 Hozzájárulás pedagógiai szakszolgálat m ködéséhez 232 Társulás számára fizetend tagdíj 135 Támogatásérték m ködési kiadás Szociális Alapszolgáltatónak 453 Házi segítségnyújtás 317 Szociális étkeztetés oldal, összesen: 6

19 A B C D E F Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2, Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó illetmény Étkezési hozzájárulás 120 Járulékok 785 Nyugdíjbiztosítási járulék 49 Természetbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 3 Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 1 Munkaer piaci járulék 2 Kifizet i adó 42 Szociális hozzájárulási adó 688 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) 670 Kisérték tárgyi eszköz 80 Véd ruha 20 Anyagbeszerzés 240 Készletbeszerzés 400 Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) 16 Gázdíj (többfunkciós épület) 50 Áramdíj (többfunkciós épület) 50 Víz- és csatornadíj 160 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 270 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 350 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 623 Díjak, egyéb befizetések 204 M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek (PROBIO közmunkaprogram) Felhalmozási kiadások Játszótér építés Felhalmozási áfa T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 330 Gázdíj 105 Áramdíj 135 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 65 Díjak, egyéb befizetések 25 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) T zoltószertár építése Felhalmozási áfa 447 Lakó-és nem lakóépület építése Felhalmozási kiadások Többfunkciós épület kialakítása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Köztemet - fenntartás és m ködtetés 484 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 484 Készletbeszerzés 50 Áramdíj 10 Víz- és csatornadíjak 115 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 47 Díjak, egyéb befizetések 12 Karbantartási munkadíj 250 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Háziorvosi alapellátás 1, Személyi juttatás Közalkalmazott alapilletmény Részmunkaid s alapilletmény 558 Közalkalmazott étkezési hozzájárulás 60 Részmunkaid s étkezési hozzájárulás 30 Közalkalmazott munkába járás 18 Munkaadót terhel járulékok 542 Szociális hozzájárulási adó 471 Nyugdíjbiztosítási járulék 37 Természetbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 3 Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 1 Munkaer piaci hozzájárulás 2 Kifizet i adó oldal, összesen: 6

20 146 A B C D E F Díjak, egyéb befizetések oldal, összesen: 6

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér l

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér l EL TERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képvisel -testülete 2008. február 22-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér l Tisztelt Képvisel -testület! Az önkormányzat 2008. évi költségvetésér

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012. évi költségvetés módosítása

2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: El terjeszt : Mez

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben