mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás"

Átírás

1 EL TERJESZTÉS Tárgya: Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése alapján a költségvetés el terjesztésekor a képvisel -testület részére tájékoztatásul a következ mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, el irányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszer sítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. alapján az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történ elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételb l nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. A fentiek szerint el írt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen el terjesztés, a számszaki adatokat a jelen el terjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelel en a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi f összeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási f összeg részletezését kiemelt el irányzatonként. A többéves kihatással járó kötelezettségvállalás tekintetében a többfunkciós épület és a falubusz hitelének törlesztése került kimutatásra, mely kötelezettségvállalások a korábbi évekb l származnak. A többfunkciós épület beruházási hiteltörlesztése áprilisában jár le, addig évente eft + kamatot kell fizetni. A falubusz hiteltörlesztése áprilisában jár le, addig évente 483 eft-ot kell fizetni.

2 K vágóörs Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások: 1. Az építményadó vonatkozásában a helyi adókról szóló 18/2011. (XII.26.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján : Mentes az építmény adó alól: a) a lakás- és az üdül épülethez tartozó kiegészít helyiség; b) a bármely f épülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lév egyéb építmény melléképület -, kivéve a gépjárm tárolót; c) a lakás hasznos alapterületének 80 %-a. A c) pontban foglalt mentesség nem vonatkozik az üdülési vagy vállalkozási célra szolgáló építményekre. Tekintettel arra, hogy az építményadóra vonatkozó mentességek január 01-t l megváltoztak, és a változásról szóló építményadó bevallások bekérése és feldolgozása a költségvetés készítésének id pontjában még folyamatban van, ezért a táblázatban az építményadóra vonatkozóan becsült adatot szerepeltetünk, melynek kiszámítása a következ módon történt: K vágóörs területén hozzávet legesen ingatlan található, melyb l körülbelül 400 darab lakás. Az eddig beérkezett bevallások alapján a k vágóörsi lakások átlagos hasznos alapterülete 75 négyzetméter. A hasznos alapterület 80 %-a építményadó mentes. Az építményadó összege: 900 Ft/négyzetméter/év. 75 négyzetméter x 900 Ft x 400 darab lakás x 80 % = Ft. 2. A gépjárm adóról szóló évi LXXXII. törvény 5. f) pontja alapján: Mentes a gépjárm adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekv képességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban él szül ideértve a nevel -, mostoha- vagy örökbefogadó szül t is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kw teljesítményt el nem ér, nem személytaxiként üzemel személygépkocsija után legfeljebb Ft erejéig. Fenti jogszabály alapján biztosított mentesség összege Ft. 3. Az étkezés vonatkozásában a Képvisel -testület 1/2011. (III.08.) számú költségvetési rendelete alapján: A gyermekétkeztetésben részt vev valamennyi k vágóörsi lakóhellyel rendelkez gyermek 50 %-os személyi térítési díjkedvezményben részesül, függetlenül attól, hogy az étkezést mely településen lév oktatási intézményben veszi igénybe. Az iskolai étkezési díj átvállalásának összege a évi költségvetés 3. számú melléklete alapján Ft/év. Az óvodai étkezési térítési díj 50 %-ának átvállalása a következ számítás alapján került meghatározásra: az óvodai étkezésre Ft-ot terveztünk, mely az étkezési díj 100 %- a. Az óvodába 18 gyermek jár, tehát az egy f re es teljes étkezési díj Ft : 18 f = Ft. Az óvodás gyermekek közül 5 gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben, az étkezési díját az állam vállalja át, tehát az Önkormányzat 13 gyermeket részesít kedvezményben Ft x 13 f = Ft/év, ennek az 50 %-a Ft x 0,5 = Ft/év. A Szociális Alapszolgáltató Társulás évi költségvetésében a szociális étkeztetés feladaton kimutatott az Önkormányzatra jutó különbözet alapján:

3 - a szociális étkeztetés esetében Ft, amely kedvezmény Révfülöpi Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 4/2011. (III.23.) rendelete alapján az ellátottak jövedelme szerint a következ képpen alakul: - a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 220%-ig :30%; - a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 220%-300%-ig: 20%. El irányzat felhasználási ütemterv Az el irányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történ befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a m ködési kiadások, valamint a m ködési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel el fordulnak, illetve felmerülésük id pontja bizonytalan. A felhalmozási kiadások esetében a strandi öntöz rendszer, füvesítés, zuhanyzók kialakítása valamint a strandi kabinok építése az év els felében egyenletesen elosztva kerültek tervezésre, hogy a nyári szezon kezdetére a strand készen álljon a nyaraló vendégek fogadására. A játszótér kialakításának költségeit július és szeptember hónapokra terveztük be. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások esetében a lakosság részére átadott közm fejlesztési támogatások kifizetése május hónapban várható. A ment állomás kiépítésére tervezett összeg átadásának id pontjáról jelenleg nem rendelkezünk információval, ennek összegét az ütemtervben július hónapban tüntettük fel. A felhalmozási célú hitelek törlesztése a falubusszal kapcsolatban havonta történik egyenl összegekben, a többfunkciós épület kialakítására felvett 40 milliós hitel törlesztése negyedévente történik. K vágóörs, február 16. Dr. Szabó Tímea körjegyz

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R K vágóörs Község Önkormányzat évi el irányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg bevétel Támogatás érték bevétel Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszköz 0 7. Felhalmozási hitel igénybevétel Finanszírozási bevételek El z évi pénzkészlet záróállománya 10. Bevételek összesen (1-9) Kiadások M ködési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel visszafizetése Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-17)

5 A B C D évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK adatok ezer Ft-ban Adónem Mentesség összege Összesen Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Gépjárm adó (mozgáskorlátozott személy szállításához használt gépjárm ) Étkeztetés Összesen

6 E L T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követ három évben Tisztelt Képvisel -testület! december 31-én hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak szerint: A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiség társulás évente, legkés bb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyeleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét. Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza: 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat évi saját bevételeit az el terjesztés melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyeletei alatt a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti ügyeletek értend k: 3. (1) Adósságot keletkeztet ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális t ketartozása, b) a számvitelr l szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesít értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyez, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevev i félként történ megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerz désben kikötött t kerész hátralév összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerz dés eladói félként történ megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

7 f) a szerz désben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap id tartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) külföldi hitelintézetek által, származékos m veletek különbözeteként az Államadósság Kezel Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztet ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év els hat hónapjában lejáró adósság el z költségvetési évben történ el finanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év els hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az el finanszírozás céljából adósságot keletkeztet ügyletb l származó összeget egy elkülönített letéti számlán kell tárolni, és a keletkezés évében azt nem lehet elkölteni. K vágóörs Község Önkormányzatára vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre információk alapján ilyen ügylet nem várható. A Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerint: Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztet ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az el terjesztés mellékletében állítottuk szembe egymással. Határozati javaslat K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK /2012. HATÁROZATA Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettsége megállapításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: Ft Ft Ft Ft Adósságot keletkeztet ügyletekb l ered fizetési kötelezettségek: Ft Ft Ft Ft K vágóörs, február 13. Dr. Szabó Tímea körjegyz

8 ADÓSSÁGOT KELETKEZTET (e Ft) ÜGYLETEK Kötelezettség év év év év Összesen:

9 SAJÁT BEVÉTELEK (e Ft) Megnevezés év év év év Helyi adók Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséb l származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz értékesítés Bírság, pótlék, díjbevétel Összesen:

10 ADÓSSÁGOT KELETKEZTET ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE (e Ft) Megnevezés év év év év Saját bevétel 50 %-a Adósságot keletkeztet ügyletb l származó fizetési kötelezettség Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztet ügyletb l származó fizetési kötelezettségek különbsége

11 EL TERJESZTÉS Tárgya: a évi költségvetésr l szóló rendelet Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztel Képvisel -testület! Az idei évt l a költségvetés tervezésére, annak végrehajtására új jogszabályok (az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a továbbiakban: Áht. és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkoznak. A költségvetési rendeletet érint talán leglényegesebb változás, az, hogy míg ez idáig az önkormányzatok költségvetése az önkormányzat és költségvetési szerveik költségvetését összevontan tartalmazta, addig az idei évt l az átlátható gazdálkodás követelményének biztosítása érdekében az önkormányzatok, a hivatalaik és egyéb költségvetési szerveik költségvetését el kell különíteni, illetve a költségvetési szervek részére külön elemi költségvetést, beszámolót kell készíteni, és a gazdálkodási folyamatok során is érvényesíteni kell az elkülönítés követelményét. További lényeges változás, hogy az adósságot keletkeztet ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben és végrehajtási rendeletében (353/2011. (XII. 30.)) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyletet az Önkormányzat f szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet. K vágóörs Község Önkormányzata jelenleg nem tervezi ilyen ügylet kötését. A évi költségvetés alakulása K vágóörs Község Önkormányzata esetében a bevételek és kiadások évi összegei nagyrészt a év teljesítési adatai alapján kerültek felosztásra. A bevételek közül a költségvetési támogatások esetében, a normatív hozzájárulások összegeinek felosztása a Magyar Államkincstár által megküldött évi támogatási adatlapok adatai alapján készült. Az egyes szociális feladatok kiegészít támogatása jogcímen belül szerepl összegek a kiadási oldalon is megtalálható, azonos megnevezés szociális juttatások összegei alapján kerültek meghatározásra. Ezen kiadások támogatottsága eltér, a foglalkoztatást helyettesít támogatás esetében például 80%-os, a lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segély esetében 90 %-os, az ápolási díj esetében 75 %-os a támogatás mértéke. A támogatásérték m ködési bevételek között szerepl mozgáskorlátozottak támogatása és a pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi támogatás) esetében viszont a támogatottság 100 %. Az intézményi m ködési bevételek és a sajátos m ködési bevételek összegszer sítése a évi teljesítés adatok alapján, valamint az adóügyi ügyintéz vel történt egyeztetés szerint történtek. A támogatásérték bevételek esetében a közfoglalkoztatás támogatása összegének meghatározása a kiadási oldalon szerepl tételek alapján történt. A hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás esetében a személyi juttatások, valamint a szociális hozzájárulási adó 50 % - a együttes összegének 70 %-os támogatottságával számolhatunk az idei évben ben hosszabb id tartamú közfoglalkoztatást terveztünk tekintettel arra, hogy a rendelkezésünkre álló információk szerint az idei évben rövid id tartamú közfoglalkoztatásra már nem lesz lehet ség. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által juttatott mozgókönyvtári támogatás pontos összegér l a tájékoztatást megkaptuk, a évre 340 e Ft ot kap önkormányzatunk, mely összeg jelent sen eltér a évi tervt l.

12 2 A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhel járulékok esetében pedig a %-os mérték kiszámítása, valamint a évi teljesítés alapján kerültek az összegek megállapításra. A járulékok esetében 2012 ben a társadalombiztosítási járulékot felváltja a szociális hozzájárulási adó, de a decemberi személyi juttatásokat terhel TB járulékot a költségvetés tartalmazza. A személyi juttatások tekintetében a minimálbér, illetve a garantált bérminimum változása miatt jelent s emelkedéssel kellett számolnunk. A dologi kiadások meghatározásánál a 2011 es év teljesítés adatait vettük figyelembe, kalkulálva a 2 százalékpontos áfa emelkedéssel, valamint sok esetben kb. 10%-os áremelkedéssel. A támogatásérték m ködési kiadások tervezésénél a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának fizetend pedagógiai szakszolgálati díj, illetve tagdíj meghatározása pontos adatok alapján lakosságszám szerint történt ugyanúgy, mint a ment állomás kiépítésének támogatása esetében. A véd n i szolgálat és az iskolai hozzájárulás mértékének megállapítására a már elfogadott költségvetések, illetve az illetékes hivatalokkal történt egyeztetés alapján került sor. A felhalmozási kiadások tartalmazzák a többfunkciós épület kialakításához a évb l fennmaradó Ft-ot, t zoltószertár felújítására Ft-ot, strandi kabinok építésére Ft-ot, strand 2011-ben megkezdett korszer sítésére Ft-ot, játszótér építésére Ft-ot. A Napköziotthonos Óvoda tekintetében a bevezet részben írtaknak megfelel en - jelent s változás 2012 ben, hogy az Önkormányzat költségvetési számlájától elkülönül bankszámláról, és saját házipénztárból fog gazdálkodni. Az intézmény bevételei között szerepel Kékkút Község Önkormányzatától kapott m ködési hozzájárulás. Mivel a Napköziotthonos Óvoda m ködéséhez szükséges állami normatíva az Önkormányzat részére kerül kifizetésre, az intézmény kiadásainak fedezetéhez szükséges fennmaradó összeg intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra. Így ez a Ft os összeg mind az Önkormányzat támogatásérték kiadásai között, mind a Napköziotthonos Óvoda intézményfinanszírozás bevételi jogcím alatt megtalálható. Az Óvoda egyenlege az alábbiak szerint alakul: A kiadások várható összege: Ft Az intézmény bevételei: Normatív állami hozzájárulás: Ft A fenntartó Önkormányzat által átadott támogatás: Ft Kékkút Község Önkormányzat által átadott támogatás: Ft A kiadási oldal tekintetében a tervezés módszere megegyezik az Önkormányzat kiadási tételeinek meghatározásával, nagyrészt a évet alapul véve alakítottuk az intézmény költségvetését. Az Önkormányzat esetében a foglalkoztatotti létszám 15,5 f, az Óvoda esetében 3,5 f, a Körjegyz ség esetében 9,5 f. K vágóörs, február 13. dr. Szabó Tímea körjegyz

13 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK /2012. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésr l K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda intézményre (a továbbiakban: Óvoda) mint önállóan m köd, valamint a K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ségre (a továbbiakban: Körjegyz ség) mint önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a évi költségvetés bevételi f összegét Ft ban, kiadási f összegét Ft ban állapítja meg. 3. (1) A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a Képvisel -testület a következ képpen állapítja meg: a) személyi jelleg kiadások Ft b) munkaadókat terhel járulékok Ft c) dologi jelleg kiadások Ft d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások Ft e) felújítási kiadások Ft f) intézményi beruházás Ft g) felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ft h) felhalmozási hitel törlesztése Ft i) likvidhitel törlesztése Ft (2) Az engedélyezett létszámkeret 28,5 f. 4. (1) Az Önkormányzat tekintetében: a) a megállapított bevételi és kiadási f összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet; b) a megállapított bevételi f összeg jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet; c) a megállapított kiadási f összeg részletezését kiemelt el irányzatonként a 3. melléklet; d) a felhalmozási kiadásokat célonkénti bontásban a 4. melléklet; e) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet; f) a m ködési bevételek és kiadások alakulását a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az Óvoda tekintetében: a) a bevételek jogcím-csoportonkénti részletezését a 7. melléklet; b) a kiadások részletezését kiemelt el irányzatonként a 8. melléklet tartalmazza. (3) A Körjegyz ség tekintetében: a) a bevételek jogcím-csoportonkénti részletezését a 9. melléklet; b) a kiadások részletezését kiemelt el irányzatonként a 10 melléklet tartalmazza. 5. (1) Az Önkormányzatnak nincs olyon fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügylet megkötése válik szükségessé.

14 (2) Az Önkormányzat az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap keretei között a Falumegújítás-, és fejlesztés cím pályázati felhívás keretében kívánja megvalósítani a játszótér építését. (3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben szerepl n túl egyéb európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez. (4) A Képvisel -testület a folyószámla-hitelkeret összegét Ft-ban határozza meg. A jelenleg rendelkezésre álló hitel lejárati ideje december 07. (5) Az Önkormányzatot az alábbi hosszú lejáratú hitelek terhelik: a) többfunkciós épület építése Ft; b) falubusz vásárlása Ft, melyek idei évre esedékes törlesztése a kiadások között kimutatásra került. (6) Az Önkormányzat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által a munkaszervezet elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlása céljára felvett Ft hitel t keösszegének az Önkormányzatra jutó 1/33-ad része Ft, és az ezen t kerészösszegre es járulékok teljes visszafizetéséért készfizet kezességet vállalt a saját bevételei terhére. 6. Jelen rendelet a kihirdetését követ els napon lép hatályba. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: dr. Szabó Tímea körjegyz

15 1 2 A 1. melléklet a./2012. ( ) önkormányzati rendelethez B Megnevezés évi el irányzat M ködési bevételek összesen Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybe vétel El z évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási és t kejelleg bevétel Felhalmozási célú hitel igénybevétele M ködési kiadások összesen Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése Tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen Intézményi beruházás Felújítási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése+kamat Befektetési célú részvények 0 Pénzeszköz átadás

16 A B C D E Jogcím-csoportok 2. melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Eredeti el irányzat Intézményi m ködési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 60 Szolgáltatások ellenértéke Strandi belép k Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 599 Tájház belép k 16 Óvodai intézményi étkeztetés 315 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kamatbevétel 25 Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Helyi adók Építmény adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 Ipar zési adó Átengedett központi adók Gépjárm adó SZJA bevétel SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Pótlékok bevétele Bírság, önellen rzési pótlék bevétele 50 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 113 Önkormányzati egyéb helység bérleti díja M vel dési ház bérleti díjai 127 Fodrászüzlet bérleti díja 44 Közterület bérbeadása 10 Strandi büfék bérleti díja Sírhely megváltás 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Feladatmutatóhoz kötött Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körjegyz ség m ködése Lakott területtel kapcsolatos feladatok 159 Lakosságszámhoz kötött Üdül helyi feladatok 147 Pénzbeli szociális juttatások Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészít hozzájárulások 576 Pedagógus továbbképzés támogatása 13 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 612 Központosított el irányzat (közm fejlesztési támogatás) Egyes szociális feladat kiegészít támogatása Foglalkozást helyettesít támogatás Rendszeres szociális segély 469 Lakásfenntartási támogatás 900 Ápolási díj oldal, összesen: 2

17 A B C D E Jogcím-csoportok 2. melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Eredeti el irányzat 61 Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések Felhalmozási és t kejelleg bevételek M ködési hitel igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Támogatásérték m ködési bevétel kistérségt l (mozgókönyvtár) 340 Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú foglalkoztatása Mozgáskorlátozottak támogatása 140 Pénzbeli támogatás 600 Támogatásérték m ködési bevétel költségvetési szervt l Kékkút, Mindszentkálla hozzájárulása a Körjegyz ség m ködéséhez Kékkút hozzájárulása az Óvoda m ködéséhez 618 Köveskál hozzájárulása a véd n i szolgálat m ködéséhez 600 Körjegyz ség hozzájárulása a hivatal dologi kiadásaihoz Támogatásérték bevétel háztartásoktól 50 Lakossági hozzájárulás 50 PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 756 Koncessziós díj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 586 Játszótéri pályázat bevétele Felhalmozási célú hitel igénybevétele oldal, összesen: 2

18 A B C D E F melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi költségevetés KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 707 Dologi kiadások 707 Továbbszámlázott m ködési szolgáltatás 557 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 150 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Személyi juttatás (Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja) Személyi juttatás (képvisel k tiszteletdíja) 584 Járulékok 791 Szociális hozzájárulási adó 708 Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás (2011. decemberi) 41 Egészségügyi hozzájárulás (2011. decemberi) 36 Természetbeni egészségügyi hozzájárulás (2011. decemberi) 3 Pénzbeni egészségügyi hozzájárulás (2011. decemberi) 1 Munkaer piaci járulék (2011. decemberi) 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány 90 Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék 80 Készletbeszerzés 139 Telefondíj 537 Internet 145 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 303 Szállítási szolgáltatás 42 Gázdíj 540 Áramdíj 294 Vizdíj 49 Karbantartás és kisjavítás 40 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaköltség 440 Pénzügyi szolgáltatások Reklám és propaganda 90 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 942 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Egyéb különféle dologi kiadás 30 Díjak, egyéb befizetések 385 M ködési kamatkiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási hitel kamata Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek Ebb l: Mindszentkálla Kékkút Likvidhitel törlesztése Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Iskolafenntartói hozzájárulás Hozzájárulás a Zánkára járó diákok szállítási költségeihez 106 Intézményfinanszírozás óvodának Ebb l: Kékkút 618 Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásoknak Hozzájárulás ment állomás építéséhez 898 Hozzájárulás orvosi ügyelet m ködéséhez 625 Hozzájárulás pedagógiai szakszolgálat m ködéséhez 232 Társulás számára fizetend tagdíj 135 Támogatásérték m ködési kiadás Szociális Alapszolgáltatónak 453 Házi segítségnyújtás 317 Szociális étkeztetés oldal, összesen: 6

19 A B C D E F Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2, Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó illetmény Étkezési hozzájárulás 120 Járulékok 785 Nyugdíjbiztosítási járulék 49 Természetbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 3 Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 1 Munkaer piaci járulék 2 Kifizet i adó 42 Szociális hozzájárulási adó 688 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) 670 Kisérték tárgyi eszköz 80 Véd ruha 20 Anyagbeszerzés 240 Készletbeszerzés 400 Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) 16 Gázdíj (többfunkciós épület) 50 Áramdíj (többfunkciós épület) 50 Víz- és csatornadíj 160 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 270 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 350 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 623 Díjak, egyéb befizetések 204 M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek (PROBIO közmunkaprogram) Felhalmozási kiadások Játszótér építés Felhalmozási áfa T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 330 Gázdíj 105 Áramdíj 135 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 65 Díjak, egyéb befizetések 25 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) T zoltószertár építése Felhalmozási áfa 447 Lakó-és nem lakóépület építése Felhalmozási kiadások Többfunkciós épület kialakítása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Köztemet - fenntartás és m ködtetés 484 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 484 Készletbeszerzés 50 Áramdíj 10 Víz- és csatornadíjak 115 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 47 Díjak, egyéb befizetések 12 Karbantartási munkadíj 250 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Háziorvosi alapellátás 1, Személyi juttatás Közalkalmazott alapilletmény Részmunkaid s alapilletmény 558 Közalkalmazott étkezési hozzájárulás 60 Részmunkaid s étkezési hozzájárulás 30 Közalkalmazott munkába járás 18 Munkaadót terhel járulékok 542 Szociális hozzájárulási adó 471 Nyugdíjbiztosítási járulék 37 Természetbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 3 Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás 1 Munkaer piaci hozzájárulás 2 Kifizet i adó oldal, összesen: 6

20 146 A B C D E F Díjak, egyéb befizetések oldal, összesen: 6

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció A 2012. évi költségvetési koncepció f összeg 139.418 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a 2011. háromnegyedéves

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi költségvetés összevont mérlege

VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi költségvetés összevont mérlege 1 2 K A B C 1. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi költségvetés összevont mérlege adatok ezer Ft-ban 1 12 1 1 1 1 1 1 1 2 21 22 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK /1. (V. 1.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata. évi zárszámadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk.

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk. 1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje 1. 2. 3. CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben