Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1

2 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99

3 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEk A szervezeti és működési szabályzat hatálya Az igazgatóság feladat és hatásköre, irányítása Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között...9 II. FEJEZET...9 A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik...9 III. FEJEZET...10 az igazgatóság vezetői állománya...10 III/1. Az igazgató...10 III/2. Az igazgatóhelyettes...16 III/3. A gazdasági igazgatóhelyettes...17 III/4. A megyei főfelügyelő...19 III/5. A hivatalvezető...20 III/6. A szolgálatvezető...21 III/7. Az osztályvezető...22 IV. FEJEZET...23 Az igazgatóság beosztott állománya...23 IV/1. A főreferens és az ügyintéző...23 IV/2. Ügykezelő...23 IV/3. Titkárnő...24 V. FEJEZET...24 Az igazgatóság HELYI SZERVEI VEZETŐI ÁLLOMÁNYA...24 V/1. A kirendeltségvezető...24 V/2. Hivatásos tűzoltóság parancsnoka...26 V/3. A felügyelő...27 VI. FEJEZET...28 Az igazgatóság HELYI SZERVEI BEOSZTOTT ÁLLOMÁNYA...28 VI/1. A tűzoltóparancsnok-helyettes...28 VI/2. Őrsparancsnok...28 VI/3. Referens és az ügyintéző...28 VI/4. A szolgálatparancsnok, rajparancsnok, szerparancsnok, különleges szerkezelő, ügyeletes, beosztott tűzoltó, gépjárművezető...29 VII. Fejezet...29

4 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 4. oldal, összesen: 99 AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI...29 VII/1. Ellenőrzési Szolgálat...29 VII/2. Humán Szolgálat...32 VII/3. Hivatal...36 VII/4. Igazgatóhelyettesi Szervezet...40 VII/4.1. Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség...40 VII/4.2. Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség...45 VII/4.3. Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség...49 VII/4.4. Megyei Főügyeleti Osztály...53 VII/4.5. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály...60 VII/5. Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet...63 VII/5.1. Költségvetési Osztály...65 VII/5.2. Műszaki Osztály...68 VII/5.3. Informatikai Osztály...72 VIII. FEJEZET KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG FELADATAI...77 VIII/1. Tűzoltósági felügyelőség...77 VIII/2. Polgári védelmi felügyelőség...79 VIII.3. Iparbiztonsági Felügyelőség...83 VIII.4. Katasztrófavédelmi hatósági osztály...85 VIII.5. Hivatásos tűzoltó-parancsnokság...86 VIII.6. Katasztrófavédelmi őrs...88 IX. FEJEZET...88 AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE...88 IX/1. A működés alapjai, a legfontosabb szabályai...88 IX/2. Az ügyintézés folyamata...89 IX/3. Kiadmányozási jog gyakorlása...91 IX/4. Vezetői utasítás végrehajtása...93 IX/5. Feladatok meghatározása...93 IX/6. Szolgálati beosztások átadása...94 IX/7. Munkáltatói jogkör gyakorlása...94 IX/8. Szervezeti egységek ügyrendje...94 X. FEJEZET...95 FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE...95 X/1. Gazdálkodási feladatok végrehajtása...95 X/2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása...95 X/3. Ellenőrzések rendje...96 X/4. A szakmai továbbképzés rendje...96

5 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 5. oldal, összesen: 99 X/5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje...96 X/6. Sajtó és tömegtájékoztatás...97 X/7. Értekezletek rendje...97 XI. FEJEZET...99 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...99 FÜGGELÉK 1. számú függelék: Igazgatóság irányítási rendje 2. számú függelék: Igazgatóság szervezeti struktúrája 3. számú függelék: Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkakörök 4. számú függelék: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 5. számú függelék: Kockázatelemzés 6. számú függelék: Igazgatóság Alapító okirata

6 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 6. oldal, összesen: 99 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) hivatali szervezetére (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint helyi szerveire (továbbiakban együtt: hivatásos katasztrófavédelmi szervek) és a megyei igazgatóság teljes személyi állományára terjed ki. 2. Az igazgatóság irányítási rendjét az 1. számú függelék tartalmazza. 3. Az igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BMOKF) területi hatáskörű, államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi szerve. Feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és más jogszabályok alapján hajtja végre. 4. Irányító és felügyeleti szerve a BMOKF. 5. Az Igazgatóság a Belügyminisztérium fejezethez, BMOKF középirányító költségvetési szervhez tartozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 6. Az igazgatóság, jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, továbbá ellátja a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Irányítja és felügyeli a helyi szervei tevékenységét. Helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, amelyek szervezetében katasztrófavédelmi őrs és katasztrófavédelmi iroda működhet. 7. Feladatkörében ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét. 8. Az igazgatóság illetékességi területe Vas megye közigazgatási területére terjed ki. 9. Hivatalos megnevezése: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Rövidített megnevezés: VasMKI Székhely: Szombathely, Ady Endre tér 1 Postacím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

7 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 7. oldal, összesen: Az igazgatóság feladat és hatásköre, irányítása 9. Az igazgatóság feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg. 10. Az igazgatóság a Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el. Alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 11. Az igazgatóság rendeltetésének betöltése érdekében: a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol; b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét; c) kiemelt hatásköröket gyakorol a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban; d) szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a megyei tűzvédelmi rendszert; e) az igazgatóság készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását; f) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez; g) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, lakosságriasztórendszereket működtet; h) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében; i) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel; j) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzat szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel;

8 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 8. oldal, összesen: 99 k) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal; l) az együttműködési megállapodások alapján (a BM OKF utasításai és iránymutatása alapján) kapcsolatot tart fenn a határmenti polgári védelmi, katasztrófavédelmi szervekkel; 12. Az igazgatóság irányításának és vezetésének alapja - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 2. d) pontja alapján - a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer. 13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy. 14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel van felruházva. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szabályozó eszközök, a belső normatívák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja. 15. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és normatív rendelkezések előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső normatíva kiadását. 16. Az igazgatóságot az igazgató vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok az, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorolja. 17. Az igazgatót távolléte esetén az igazgató-helyettes teljes jog- és hatáskörrel eljárva helyettesíti. Kettejük egyidejű távolléte esetén külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével a gazdasági igazgató-helyettes helyettesíti az igazgatót. 18. Az igazgató-helyettesek az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését. 19. A igazgatóság szervezeti struktúráját a Szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.

9 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 9. oldal, összesen: Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között 20. Az igazgatóság szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt az igazgató-helyettesi szervezeti elemeket, a megyei főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, illetve az osztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha az igazgató, illetve az igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. 21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. 22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normatívák tartalmazzák. 23. Az igazgatóság Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.. (1) bekezdése alapján a Szabályzat 6. számú függeléke tartalmazza. II. FEJEZET A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS 24. A igazgatóság vezető beosztású személye: KÖTELEZETTSÉGEIK a) felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért; b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről; c) tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon; d) az Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzatban előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve végeztet; e) gyakorolja a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; f) indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi

10 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 10. oldal, összesen: 99 szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában; g) a Normaalkotási Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a belső normatívák előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről; h) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében; i) részt vesz a területi szintű katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban, a minőségfejlesztési programja megvalósításában; j) j)biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését; k) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben; l) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében; m) figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottai ez irányú tevékenységét; n) gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról; o) megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata érdekében. III. FEJEZET AZ IGAZGATÓSÁG VEZETŐI ÁLLOMÁNYA III/1. Az igazgató 10. Az igazgató a BM OKF főigazgatója (továbbiakban: főigazgató) alárendeltségében tevékenykedik. Szolgálati elöljárója az igazgatóság teljes személyi állományának. 11. Az igazgató egyszemélyben jogosult képviselni az igazgatóságot, képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed. 12. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti az igazgatóságot, irányítja a szervek működését, tevékenységét, szervezi a főigazgató által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel.

11 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 11. oldal, összesen: A főigazgató kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével az igazgatóság teljes állománya tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 14. Személyesen és az alárendeltségébe tartozó vezetők útján irányítja e Szabályzatban meghatározott feladatok megvalósulását. 15. Az igazgató egy személyben felelős az ügyviteli-, adatvédelmi, valamint rezsim előírások maradéktalan betartásáért és betartatásáért. 16. Az igazgató feladat és hatáskörében eljárva: a) vezeti az igazgatóságot, irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó helyi szerveket; b) folyamatosan figyelemmel kíséri Vas megye katasztrófavédelmi osztályba sorolását; c) koordinálja a területi veszélyelhárítás tervezési feladatait, az elkészült tervet az MVB Elnöke részére jóváhagyásra javasolja; d) tervezi a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, kezdeményezi az igénybevétel elrendelését; e) folyamatosan működteti az igazgatóság ügyeleti szolgálatát, és biztosítja a vezetés feltételeit; f) katasztrófák elleni védekezés tekintetében elnökhelyettese a Vas Megyei Védelmi Bizottságnak (a továbbiakban: MVB). Kijelöli az MVB általános munkacsoportjának vezetőjét, továbbá a Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyetteseit, valamint veszélyhelyzetben a települések védekezésének irányítóit; g) szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos megyék, valamint a nemzetközi szerződések alapján a határ menti területek polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási szerveivel, valamint a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel és más együttműködőkkel, alapvetően a megkötött területi szintű együttműködési megállapodások alapján; h) a hatáskörébe utalt feladatkörökben viszonosság alapján együttműködik a nemzetközi katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi szervezetekkel; i) ellátja a különleges jogrend időszakaiban és azokat megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat; j) havonta, megyei igazgatói értekezlet keretében beszámoltatja az MVB titkárát a végzett katasztrófavédelmi tevékenységről; k) gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételéről;

12 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 12. oldal, összesen: 99 l) közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában; m) szakmai támogatást nyújt a polgármesternek, a védelmi bizottság elnökének a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok ellátásában; n) irányítja és felügyeli a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos területi szintű tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását; o) működteti a sugárvédelmi ellenőrző rendszer részeként a Területi Információs Központot (TIK), p) egyezteti és koordinálja a polgári védelmi szervezetek létrehozását; kijelöli a területi polgári védelmi szervezetek állományát, szakmai javaslatot készít az MVB elnöke részére alkalmazásukra; q) gondoskodik a területi polgári védelmi szervezetek felkészítéséről, tervezi és figyelemmel kíséri a települési és munkahelyi köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítését; r) koordinálja a katasztrófavédelmi erők alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet; s) tervezi és szervezi a lakosság felkészítését a védekezés során irányadó magatartási szabályokra; t) kockázati besorolás alapján szervezi a lakosság egyéni védőeszközökkel történő ellátását; u) összehangolja a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen a víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, valamint az állatállomány) védelmének területi feladatait; v) a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, valamint a visszatelepítés végrehajtásában szakmai irányító, koordinációs feladatokat lát el; w) közreműködik a hatósági határozattal kijelölt életvédelmi építmények fenntartására és hasznosítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésében; x) első fokon szakfelügyeletet lát el a védelmi építmény nyilvántartásának szakszerűségéért, illetve folytonosságáért; y) jogszabályban meghatározott esetekben eljár a másodfokú tűzvédelmi hatósági ügyekben; z) ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét; aa) javaslatot tesz a főigazgatónak a hivatásos, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok összevont és ellenőrző gyakorlatok tartására;

13 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 13. oldal, összesen: 99 bb) segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját, valamint a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség és a Vas Megyei Polgári Védelmi Szövetség működését; cc) vizsgálja a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása során bekövetkezett balesetek, rendkívüli események körülményeit és annak alapján a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megteszi, valamint a vonatkozó főigazgatói utasítás rendelkezéseinek megfelelően, az eseményről és a megtett intézkedésről jelentést készít; dd) végzi a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása szabályainak megsértőivel szemben lefolytatandó bírságolási eljárás első fokú hatósági tevékenységét; ee) ellátja a Vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló hatályos kormányrendeletben (évente új kerül kiadásra) meghatározott feladatait; ff) közreműködik a külső/belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, gyakoroltatásuk felügyeletében; gg) gyakorolja a részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört; hh) gyakorolja a részére jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközben megállapított egyéb hatásköröket; ii) gondoskodik az igazgatóság belső ellenőrzési rendszerének hatékony működtetéséről, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) megvalósításáról; jj) szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, elkészíti az igazgatóság ellenőrzési nyomvonalát; kk) a munkaegészségügyi kockázati tényezők figyelembevételével a kiadott módszertani útmutatók alapján kockázatkezelési rendszert működtet, és kockázatelemzést végez; ll) működteti a belső ellenőrzést; mm) az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol az igazgatóság folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről; nn) végzi az alapvető és létfontosságú felhasználók körének első fokú hatósági kijelölését; 17. Az igazgató a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányítása, továbbá az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyelete során különösen az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolja: a) jóváhagyásra felterjeszti az igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát a főigazgatónak; b) előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a BM OKF részére;

14 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 14. oldal, összesen: 99 c) jóváhagyja az igazgatóság féléves vezetői munkatervét (FVMT), a féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét (FEFT), illetve a havi munka- és ellenőrzési terveit (HNET), és felterjeszti az ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket, beszámolókat; d) szakmai tájékoztatókat ad ki; e) meghatározza az igazgatói, szakági értekezletek rendjét, azok napirendjét és vezeti az értekezleteket; f) véleményezi a más szerv által készített és az igazgatóság részére egyeztetésre megküldött előterjesztéseket, valamint közjogi szervezetszabályozó eszköz-tervezeteket; g) dönt a hatáskörébe utalt szervezési kérdésekben; h) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket, jóváhagyja az ügyrend készítésére kötelezett szervezeti egységek ügyrendjét, kiadja a dolgozók munkaköri leírását; i) minősítő értékelést készít az igazgatóság és a katasztrófavédelmi kirendeltség éves tevékenységéről; j) dönt az igazgatóság létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználásáról; k) megállapítja az igazgatóság szervezeti egységeinél a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, melyet e Szabályzat függelékként tartalmaz; l) biztosítja a költségvetési előirányzatok teljesítését, irányítja az igazgatóság gazdálkodását; m) dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a Szabályzat, a munkaköri leírás, vagy az elöljáró kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe von; n) dönt az egyes szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben; o) meghatározza a sajtó- és média tájékoztatási tevékenység szabályait; p) gondoskodik az igazgatóság munkatársainak a katasztrófavédelmi feladatokra történő folyamatos továbbképzéséről, részt vesz a polgármesterek, a megalakított polgári védelmi szervezetek, a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében; q) gyakorlatokat és gyakorlásokat szervez a katasztrófavédelem hivatásos és együttműködő szervei, polgári védelmi szervezetei, a hivatásos, az önkormányzati-, és a létesítményi tűzoltóságok részére; r) tervezi és szervezi a katasztrófavédelemben közreműködő erők és eszközök igénybevételét, gondoskodik a feladatok ellátására alkalmas műszaki-, technikai-, híradó-, vegyivédelmi-, tűzvédelmi-, tűzoltó- és műszaki-mentő eszközök üzemképességéről, beszerzésük elősegítéséről;

15 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 15. oldal, összesen: 99 s) javaslattételi jogot gyakorol a hivatásos tűzoltóság parancsnokának, illetve egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóság parancsnokának kinevezését, vagy felmentését illetően; t) felügyeleti jogkörében az önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok kiképzéséhez, továbbképzéséhez irányelveket, szempontokat ad ki; u) irányítja az igazgatóság által végzett, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak felnőttképzését; v) irányítja az igazgatóság sporttevékenységét; w) tárolja a hivatásos állomány érintett tagjainak vagyonnyilatkozatát. 18. Az igazgató felelős: a) az igazgatóság által használt vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; b) az igazgatóság gazdálkodásáért, abban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; c) az igazgatóság kötelezettségvállalási-, valamint utalványozási rendjének megvalósításáért, külön szabályzatban foglaltak alapján; d) a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért; e) az igazgatóság tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséért; f) Az ellenőrzési rendszer működtetéséért; g) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a igazgatóság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, beleértve az érdekképviseleti szervek tevékenységéhez, működéséhez szükséges feltételeket is; h) a személyes adatok védelméért és a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáért, a minősített adatok védelméért; i) az igazgatóság munka-, baleset- és tűzvédelmi tevékenységéért; j) a Minőségirányítási Rendszer működtetéséért; 19. Részt vesz a főigazgató értekezletein, az MVB ülésein, meghívás alapján a helyi védelmi bizottságok ülésein. 20. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében különösen: a) külön feladatszabás alapján részt vesz a nemzetközi együttműködésben; b) viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel; c) gondoskodik a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezéséről, szervezéséről és az azokon való részvételről;

16 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 16. oldal, összesen: 99 d) közreműködik a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtásában, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásában; 21. Meghatározza a hatáskörébe tartozó ellenőrzések és szakmai továbbképzések rendjét. 22. A feladat- és felelősségi körébe tartozó intézkedésekről, eseményekről, ügyekről a közvéleményt érintő szakmai kérdésekről, az igazgatóság időszerű feladatairól személyesen, vagy a megbízott sajtószóvivő útján sajtótájékoztató, vagy nyilatkozat formájában tájékoztatást ad. III/2. Az igazgatóhelyettes 23. Az igazgatóhelyettes a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével szolgálati elöljárója a teljes személyi állománynak. 24. Közvetlen irányítása alá tartozik a Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség, a Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség főfelügyelője, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály és a Megyei Főügyeleti Osztály osztályvezetője. 25. Képviseli az igazgatóságot, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti egységeket, dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdésekben. 26. Gyakorolja az irányított szakterületek vonatkozásában, a jogi normákban előírt vagy az igazgató által átruházott hatásköröket, jogköröket. 27. Az igazgatóhelyettes irányítja: a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkáját; b) a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozását; c) az ügyeleti szolgálatok felkészítését és személyesen ellenőrzi azok szolgálatellátását; d) koordinálja a védekezési tevékenységet, részt vesz a mentési feladatok irányításában; e) az igazgatóság ellenőrzési tevékenységét; f) félévente felméri az igazgatóság ellenőrzési helyzetét, elemzi az ellenőrzésben és a hibafeltárásban tapasztalt tendenciákat, ami alapján javaslatot tesz a következő félév ellenőrzéseire, illetve a szükséges változtatásokra; 28. Felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szakmai tevékenységét. 29. Véleményezi a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok külön szabályzóban rögzített terveit és beszámolóit. 30. Beszámoltatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit, a munkájukhoz szükséges információt folyamatosan biztosítja számukra. Koncepciókat dolgoz ki az érintett munkaterületek fejlesztésére, a munkavégzés korszerűsítésére. 31. Részt vesz az MVB nukleáris értékelő csoport munkájában.

17 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 17. oldal, összesen: Részt vesz: a) az igazgatóság nemzetközi tevékenységében, a szomszéd országok együttműködő szervezeteinek vezetőivel való folyamatos kapcsolattartásban; b) a katasztrófavédelmi, tűzoltó- és polgári védelmi gyakorlatok terveinek kidolgozásában, azok levezetésében; c) az MVB munkacsoportjainak munkájában; d) a szakmai ellenőrzések előkészítésében és végrehajtásában; e) az igazgatóságot érintő pályázati tevékenységben 33. Javaslatot tesz: a) Katasztrófaveszély és Veszélyhelyzet időszakában a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek alkalmazására, továbbá a katasztrófa elhárításában közreműködő egyéb szervek bevonására; b) a személyi állomány elismerésére. 34. Az illetékes hatóság által, az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, valamint a veszélyes anyagok és készítmények tárolás, előállítása, felhasználása tárgyában hozott és az igazgatóságnak megküldött határozatokról a BM OKF illetékes főosztályát tájékoztatja. 35. Az illetékes hatóság által, a veszélyes hulladékok kezelése tárgyában hozott és az igazgatóságnak megküldött határozatokról a BM OKF illetékes főosztályát tájékoztatja. 36. A megyei főfelügyelőség bevonásával ellátja a településrendezési eljárásokkal, valamint az országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervkészítési eljárásokkal kapcsolatos szakvéleményezési feladatokat; 37. Kapcsolatot tart más szervek hasonló jogállású személyeivel, karbantartja az együttműködő szervekkel megkötött együttműködési megállapodásokat. 38. Az igazgatóhelyettest távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt megyei főfelügyelő helyettesíti. 39. Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódó feladatait. III/3. A gazdasági igazgatóhelyettes 40. A gazdasági igazgatóhelyettes (GIGH) az igazgató közvetlen alárendeltségében vezeti a igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezetét (a továbbiakban gazdasági szervezet), irányítja, tervezi, szervezi, koordinálja, ellenőrzi a gazdasági szervezet tagjainak munkáját. 41. A GIGH. szolgálati elöljárója az igazgató és az igazgatóhelyettes kivételével a igazgatóság teljes személyi állományának. Az igazgató és az igazgatóhelyettes távolléte vagy akadályoztatása

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú melléklet az FPH15/517- /2012. számú előterjesztéshez J Ó V Á H A G Y T A B u d a p e s t F ő v á r o s K ö z g y ű l é s e Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága a 11/2014. (03.18.) számú

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Intézményakkreditációs

Részletesebben

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDŐRKAPITÁNYSÁG V A S V Á R 9800 Vasvár, Járdányi prof. u. 10. Pf.:37 94/370-119 94/572-009 BM: 26/40-20 26/40-22 E-mail: Vasvarrk@vas.police.hu Szám: 18060/ /2014.ált J ó v á h a g y o m : Szombathely,

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA J Ó V Á H A G Y T A Budapest Főváros Közgyűlése a 2288/2010.(II. 15.) számú Főv. Kgy. határozatával A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Módosítása jóváhagyva a 205/2011.(01.31.)számú

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE... 5 1. Az Intézmény jogállása... 5 2. Az Intézmény rendeltetése... 6 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 10

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

2011/9. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM HATÁROZATOK /3 HIVATALA VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /26 SZEMÉLYI RÉSZ /24

2011/9. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM HATÁROZATOK /3 HIVATALA VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /26 SZEMÉLYI RÉSZ /24 TARTALOM AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 126/2011. (IX. 13.) OIT határozat az intézmények 2010. év végi teljesítési adatairól és adósságállományuk alakulásáról szóló

Részletesebben

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VII. 30.) NGM utasítással 1, a 6/2013. (IV. 24.) NGM

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben