Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1

2 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99

3 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEk A szervezeti és működési szabályzat hatálya Az igazgatóság feladat és hatásköre, irányítása Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között...9 II. FEJEZET...9 A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik...9 III. FEJEZET...10 az igazgatóság vezetői állománya...10 III/1. Az igazgató...10 III/2. Az igazgatóhelyettes...16 III/3. A gazdasági igazgatóhelyettes...17 III/4. A megyei főfelügyelő...19 III/5. A hivatalvezető...20 III/6. A szolgálatvezető...21 III/7. Az osztályvezető...22 IV. FEJEZET...23 Az igazgatóság beosztott állománya...23 IV/1. A főreferens és az ügyintéző...23 IV/2. Ügykezelő...23 IV/3. Titkárnő...24 V. FEJEZET...24 Az igazgatóság HELYI SZERVEI VEZETŐI ÁLLOMÁNYA...24 V/1. A kirendeltségvezető...24 V/2. Hivatásos tűzoltóság parancsnoka...26 V/3. A felügyelő...27 VI. FEJEZET...28 Az igazgatóság HELYI SZERVEI BEOSZTOTT ÁLLOMÁNYA...28 VI/1. A tűzoltóparancsnok-helyettes...28 VI/2. Őrsparancsnok...28 VI/3. Referens és az ügyintéző...28 VI/4. A szolgálatparancsnok, rajparancsnok, szerparancsnok, különleges szerkezelő, ügyeletes, beosztott tűzoltó, gépjárművezető...29 VII. Fejezet...29

4 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 4. oldal, összesen: 99 AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI...29 VII/1. Ellenőrzési Szolgálat...29 VII/2. Humán Szolgálat...32 VII/3. Hivatal...36 VII/4. Igazgatóhelyettesi Szervezet...40 VII/4.1. Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség...40 VII/4.2. Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség...45 VII/4.3. Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség...49 VII/4.4. Megyei Főügyeleti Osztály...53 VII/4.5. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály...60 VII/5. Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet...63 VII/5.1. Költségvetési Osztály...65 VII/5.2. Műszaki Osztály...68 VII/5.3. Informatikai Osztály...72 VIII. FEJEZET KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG FELADATAI...77 VIII/1. Tűzoltósági felügyelőség...77 VIII/2. Polgári védelmi felügyelőség...79 VIII.3. Iparbiztonsági Felügyelőség...83 VIII.4. Katasztrófavédelmi hatósági osztály...85 VIII.5. Hivatásos tűzoltó-parancsnokság...86 VIII.6. Katasztrófavédelmi őrs...88 IX. FEJEZET...88 AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE...88 IX/1. A működés alapjai, a legfontosabb szabályai...88 IX/2. Az ügyintézés folyamata...89 IX/3. Kiadmányozási jog gyakorlása...91 IX/4. Vezetői utasítás végrehajtása...93 IX/5. Feladatok meghatározása...93 IX/6. Szolgálati beosztások átadása...94 IX/7. Munkáltatói jogkör gyakorlása...94 IX/8. Szervezeti egységek ügyrendje...94 X. FEJEZET...95 FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE...95 X/1. Gazdálkodási feladatok végrehajtása...95 X/2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása...95 X/3. Ellenőrzések rendje...96 X/4. A szakmai továbbképzés rendje...96

5 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 5. oldal, összesen: 99 X/5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje...96 X/6. Sajtó és tömegtájékoztatás...97 X/7. Értekezletek rendje...97 XI. FEJEZET...99 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...99 FÜGGELÉK 1. számú függelék: Igazgatóság irányítási rendje 2. számú függelék: Igazgatóság szervezeti struktúrája 3. számú függelék: Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkakörök 4. számú függelék: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 5. számú függelék: Kockázatelemzés 6. számú függelék: Igazgatóság Alapító okirata

6 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 6. oldal, összesen: 99 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) hivatali szervezetére (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint helyi szerveire (továbbiakban együtt: hivatásos katasztrófavédelmi szervek) és a megyei igazgatóság teljes személyi állományára terjed ki. 2. Az igazgatóság irányítási rendjét az 1. számú függelék tartalmazza. 3. Az igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BMOKF) területi hatáskörű, államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi szerve. Feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és más jogszabályok alapján hajtja végre. 4. Irányító és felügyeleti szerve a BMOKF. 5. Az Igazgatóság a Belügyminisztérium fejezethez, BMOKF középirányító költségvetési szervhez tartozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 6. Az igazgatóság, jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, továbbá ellátja a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Irányítja és felügyeli a helyi szervei tevékenységét. Helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, amelyek szervezetében katasztrófavédelmi őrs és katasztrófavédelmi iroda működhet. 7. Feladatkörében ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét. 8. Az igazgatóság illetékességi területe Vas megye közigazgatási területére terjed ki. 9. Hivatalos megnevezése: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Rövidített megnevezés: VasMKI Székhely: Szombathely, Ady Endre tér 1 Postacím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

7 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 7. oldal, összesen: Az igazgatóság feladat és hatásköre, irányítása 9. Az igazgatóság feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg. 10. Az igazgatóság a Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el. Alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 11. Az igazgatóság rendeltetésének betöltése érdekében: a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol; b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét; c) kiemelt hatásköröket gyakorol a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban; d) szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a megyei tűzvédelmi rendszert; e) az igazgatóság készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását; f) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez; g) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, lakosságriasztórendszereket működtet; h) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében; i) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel; j) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzat szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel;

8 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 8. oldal, összesen: 99 k) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal; l) az együttműködési megállapodások alapján (a BM OKF utasításai és iránymutatása alapján) kapcsolatot tart fenn a határmenti polgári védelmi, katasztrófavédelmi szervekkel; 12. Az igazgatóság irányításának és vezetésének alapja - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 2. d) pontja alapján - a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer. 13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy. 14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel van felruházva. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szabályozó eszközök, a belső normatívák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja. 15. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és normatív rendelkezések előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső normatíva kiadását. 16. Az igazgatóságot az igazgató vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok az, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorolja. 17. Az igazgatót távolléte esetén az igazgató-helyettes teljes jog- és hatáskörrel eljárva helyettesíti. Kettejük egyidejű távolléte esetén külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével a gazdasági igazgató-helyettes helyettesíti az igazgatót. 18. Az igazgató-helyettesek az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését. 19. A igazgatóság szervezeti struktúráját a Szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.

9 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 9. oldal, összesen: Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között 20. Az igazgatóság szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt az igazgató-helyettesi szervezeti elemeket, a megyei főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, illetve az osztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha az igazgató, illetve az igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. 21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. 22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normatívák tartalmazzák. 23. Az igazgatóság Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.. (1) bekezdése alapján a Szabályzat 6. számú függeléke tartalmazza. II. FEJEZET A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS 24. A igazgatóság vezető beosztású személye: KÖTELEZETTSÉGEIK a) felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért; b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről; c) tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon; d) az Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzatban előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve végeztet; e) gyakorolja a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; f) indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi

10 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 10. oldal, összesen: 99 szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában; g) a Normaalkotási Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a belső normatívák előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről; h) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében; i) részt vesz a területi szintű katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban, a minőségfejlesztési programja megvalósításában; j) j)biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését; k) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben; l) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében; m) figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottai ez irányú tevékenységét; n) gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról; o) megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata érdekében. III. FEJEZET AZ IGAZGATÓSÁG VEZETŐI ÁLLOMÁNYA III/1. Az igazgató 10. Az igazgató a BM OKF főigazgatója (továbbiakban: főigazgató) alárendeltségében tevékenykedik. Szolgálati elöljárója az igazgatóság teljes személyi állományának. 11. Az igazgató egyszemélyben jogosult képviselni az igazgatóságot, képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed. 12. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti az igazgatóságot, irányítja a szervek működését, tevékenységét, szervezi a főigazgató által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel.

11 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 11. oldal, összesen: A főigazgató kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével az igazgatóság teljes állománya tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 14. Személyesen és az alárendeltségébe tartozó vezetők útján irányítja e Szabályzatban meghatározott feladatok megvalósulását. 15. Az igazgató egy személyben felelős az ügyviteli-, adatvédelmi, valamint rezsim előírások maradéktalan betartásáért és betartatásáért. 16. Az igazgató feladat és hatáskörében eljárva: a) vezeti az igazgatóságot, irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó helyi szerveket; b) folyamatosan figyelemmel kíséri Vas megye katasztrófavédelmi osztályba sorolását; c) koordinálja a területi veszélyelhárítás tervezési feladatait, az elkészült tervet az MVB Elnöke részére jóváhagyásra javasolja; d) tervezi a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, kezdeményezi az igénybevétel elrendelését; e) folyamatosan működteti az igazgatóság ügyeleti szolgálatát, és biztosítja a vezetés feltételeit; f) katasztrófák elleni védekezés tekintetében elnökhelyettese a Vas Megyei Védelmi Bizottságnak (a továbbiakban: MVB). Kijelöli az MVB általános munkacsoportjának vezetőjét, továbbá a Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyetteseit, valamint veszélyhelyzetben a települések védekezésének irányítóit; g) szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos megyék, valamint a nemzetközi szerződések alapján a határ menti területek polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási szerveivel, valamint a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel és más együttműködőkkel, alapvetően a megkötött területi szintű együttműködési megállapodások alapján; h) a hatáskörébe utalt feladatkörökben viszonosság alapján együttműködik a nemzetközi katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi szervezetekkel; i) ellátja a különleges jogrend időszakaiban és azokat megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat; j) havonta, megyei igazgatói értekezlet keretében beszámoltatja az MVB titkárát a végzett katasztrófavédelmi tevékenységről; k) gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételéről;

12 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 12. oldal, összesen: 99 l) közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában; m) szakmai támogatást nyújt a polgármesternek, a védelmi bizottság elnökének a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok ellátásában; n) irányítja és felügyeli a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos területi szintű tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását; o) működteti a sugárvédelmi ellenőrző rendszer részeként a Területi Információs Központot (TIK), p) egyezteti és koordinálja a polgári védelmi szervezetek létrehozását; kijelöli a területi polgári védelmi szervezetek állományát, szakmai javaslatot készít az MVB elnöke részére alkalmazásukra; q) gondoskodik a területi polgári védelmi szervezetek felkészítéséről, tervezi és figyelemmel kíséri a települési és munkahelyi köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítését; r) koordinálja a katasztrófavédelmi erők alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet; s) tervezi és szervezi a lakosság felkészítését a védekezés során irányadó magatartási szabályokra; t) kockázati besorolás alapján szervezi a lakosság egyéni védőeszközökkel történő ellátását; u) összehangolja a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen a víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, valamint az állatállomány) védelmének területi feladatait; v) a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, valamint a visszatelepítés végrehajtásában szakmai irányító, koordinációs feladatokat lát el; w) közreműködik a hatósági határozattal kijelölt életvédelmi építmények fenntartására és hasznosítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésében; x) első fokon szakfelügyeletet lát el a védelmi építmény nyilvántartásának szakszerűségéért, illetve folytonosságáért; y) jogszabályban meghatározott esetekben eljár a másodfokú tűzvédelmi hatósági ügyekben; z) ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét; aa) javaslatot tesz a főigazgatónak a hivatásos, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok összevont és ellenőrző gyakorlatok tartására;

13 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 13. oldal, összesen: 99 bb) segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját, valamint a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség és a Vas Megyei Polgári Védelmi Szövetség működését; cc) vizsgálja a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása során bekövetkezett balesetek, rendkívüli események körülményeit és annak alapján a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megteszi, valamint a vonatkozó főigazgatói utasítás rendelkezéseinek megfelelően, az eseményről és a megtett intézkedésről jelentést készít; dd) végzi a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása szabályainak megsértőivel szemben lefolytatandó bírságolási eljárás első fokú hatósági tevékenységét; ee) ellátja a Vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló hatályos kormányrendeletben (évente új kerül kiadásra) meghatározott feladatait; ff) közreműködik a külső/belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, gyakoroltatásuk felügyeletében; gg) gyakorolja a részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört; hh) gyakorolja a részére jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközben megállapított egyéb hatásköröket; ii) gondoskodik az igazgatóság belső ellenőrzési rendszerének hatékony működtetéséről, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) megvalósításáról; jj) szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, elkészíti az igazgatóság ellenőrzési nyomvonalát; kk) a munkaegészségügyi kockázati tényezők figyelembevételével a kiadott módszertani útmutatók alapján kockázatkezelési rendszert működtet, és kockázatelemzést végez; ll) működteti a belső ellenőrzést; mm) az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol az igazgatóság folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről; nn) végzi az alapvető és létfontosságú felhasználók körének első fokú hatósági kijelölését; 17. Az igazgató a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányítása, továbbá az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyelete során különösen az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolja: a) jóváhagyásra felterjeszti az igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát a főigazgatónak; b) előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a BM OKF részére;

14 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 14. oldal, összesen: 99 c) jóváhagyja az igazgatóság féléves vezetői munkatervét (FVMT), a féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét (FEFT), illetve a havi munka- és ellenőrzési terveit (HNET), és felterjeszti az ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket, beszámolókat; d) szakmai tájékoztatókat ad ki; e) meghatározza az igazgatói, szakági értekezletek rendjét, azok napirendjét és vezeti az értekezleteket; f) véleményezi a más szerv által készített és az igazgatóság részére egyeztetésre megküldött előterjesztéseket, valamint közjogi szervezetszabályozó eszköz-tervezeteket; g) dönt a hatáskörébe utalt szervezési kérdésekben; h) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket, jóváhagyja az ügyrend készítésére kötelezett szervezeti egységek ügyrendjét, kiadja a dolgozók munkaköri leírását; i) minősítő értékelést készít az igazgatóság és a katasztrófavédelmi kirendeltség éves tevékenységéről; j) dönt az igazgatóság létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználásáról; k) megállapítja az igazgatóság szervezeti egységeinél a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, melyet e Szabályzat függelékként tartalmaz; l) biztosítja a költségvetési előirányzatok teljesítését, irányítja az igazgatóság gazdálkodását; m) dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a Szabályzat, a munkaköri leírás, vagy az elöljáró kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe von; n) dönt az egyes szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben; o) meghatározza a sajtó- és média tájékoztatási tevékenység szabályait; p) gondoskodik az igazgatóság munkatársainak a katasztrófavédelmi feladatokra történő folyamatos továbbképzéséről, részt vesz a polgármesterek, a megalakított polgári védelmi szervezetek, a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében; q) gyakorlatokat és gyakorlásokat szervez a katasztrófavédelem hivatásos és együttműködő szervei, polgári védelmi szervezetei, a hivatásos, az önkormányzati-, és a létesítményi tűzoltóságok részére; r) tervezi és szervezi a katasztrófavédelemben közreműködő erők és eszközök igénybevételét, gondoskodik a feladatok ellátására alkalmas műszaki-, technikai-, híradó-, vegyivédelmi-, tűzvédelmi-, tűzoltó- és műszaki-mentő eszközök üzemképességéről, beszerzésük elősegítéséről;

15 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 15. oldal, összesen: 99 s) javaslattételi jogot gyakorol a hivatásos tűzoltóság parancsnokának, illetve egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóság parancsnokának kinevezését, vagy felmentését illetően; t) felügyeleti jogkörében az önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok kiképzéséhez, továbbképzéséhez irányelveket, szempontokat ad ki; u) irányítja az igazgatóság által végzett, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak felnőttképzését; v) irányítja az igazgatóság sporttevékenységét; w) tárolja a hivatásos állomány érintett tagjainak vagyonnyilatkozatát. 18. Az igazgató felelős: a) az igazgatóság által használt vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; b) az igazgatóság gazdálkodásáért, abban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; c) az igazgatóság kötelezettségvállalási-, valamint utalványozási rendjének megvalósításáért, külön szabályzatban foglaltak alapján; d) a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért; e) az igazgatóság tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséért; f) Az ellenőrzési rendszer működtetéséért; g) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a igazgatóság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, beleértve az érdekképviseleti szervek tevékenységéhez, működéséhez szükséges feltételeket is; h) a személyes adatok védelméért és a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáért, a minősített adatok védelméért; i) az igazgatóság munka-, baleset- és tűzvédelmi tevékenységéért; j) a Minőségirányítási Rendszer működtetéséért; 19. Részt vesz a főigazgató értekezletein, az MVB ülésein, meghívás alapján a helyi védelmi bizottságok ülésein. 20. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében különösen: a) külön feladatszabás alapján részt vesz a nemzetközi együttműködésben; b) viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel; c) gondoskodik a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezéséről, szervezéséről és az azokon való részvételről;

16 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 16. oldal, összesen: 99 d) közreműködik a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtásában, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásában; 21. Meghatározza a hatáskörébe tartozó ellenőrzések és szakmai továbbképzések rendjét. 22. A feladat- és felelősségi körébe tartozó intézkedésekről, eseményekről, ügyekről a közvéleményt érintő szakmai kérdésekről, az igazgatóság időszerű feladatairól személyesen, vagy a megbízott sajtószóvivő útján sajtótájékoztató, vagy nyilatkozat formájában tájékoztatást ad. III/2. Az igazgatóhelyettes 23. Az igazgatóhelyettes a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével szolgálati elöljárója a teljes személyi állománynak. 24. Közvetlen irányítása alá tartozik a Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség, a Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség főfelügyelője, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály és a Megyei Főügyeleti Osztály osztályvezetője. 25. Képviseli az igazgatóságot, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti egységeket, dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdésekben. 26. Gyakorolja az irányított szakterületek vonatkozásában, a jogi normákban előírt vagy az igazgató által átruházott hatásköröket, jogköröket. 27. Az igazgatóhelyettes irányítja: a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkáját; b) a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozását; c) az ügyeleti szolgálatok felkészítését és személyesen ellenőrzi azok szolgálatellátását; d) koordinálja a védekezési tevékenységet, részt vesz a mentési feladatok irányításában; e) az igazgatóság ellenőrzési tevékenységét; f) félévente felméri az igazgatóság ellenőrzési helyzetét, elemzi az ellenőrzésben és a hibafeltárásban tapasztalt tendenciákat, ami alapján javaslatot tesz a következő félév ellenőrzéseire, illetve a szükséges változtatásokra; 28. Felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szakmai tevékenységét. 29. Véleményezi a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok külön szabályzóban rögzített terveit és beszámolóit. 30. Beszámoltatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit, a munkájukhoz szükséges információt folyamatosan biztosítja számukra. Koncepciókat dolgoz ki az érintett munkaterületek fejlesztésére, a munkavégzés korszerűsítésére. 31. Részt vesz az MVB nukleáris értékelő csoport munkájában.

17 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 17. oldal, összesen: Részt vesz: a) az igazgatóság nemzetközi tevékenységében, a szomszéd országok együttműködő szervezeteinek vezetőivel való folyamatos kapcsolattartásban; b) a katasztrófavédelmi, tűzoltó- és polgári védelmi gyakorlatok terveinek kidolgozásában, azok levezetésében; c) az MVB munkacsoportjainak munkájában; d) a szakmai ellenőrzések előkészítésében és végrehajtásában; e) az igazgatóságot érintő pályázati tevékenységben 33. Javaslatot tesz: a) Katasztrófaveszély és Veszélyhelyzet időszakában a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek alkalmazására, továbbá a katasztrófa elhárításában közreműködő egyéb szervek bevonására; b) a személyi állomány elismerésére. 34. Az illetékes hatóság által, az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, valamint a veszélyes anyagok és készítmények tárolás, előállítása, felhasználása tárgyában hozott és az igazgatóságnak megküldött határozatokról a BM OKF illetékes főosztályát tájékoztatja. 35. Az illetékes hatóság által, a veszélyes hulladékok kezelése tárgyában hozott és az igazgatóságnak megküldött határozatokról a BM OKF illetékes főosztályát tájékoztatja. 36. A megyei főfelügyelőség bevonásával ellátja a településrendezési eljárásokkal, valamint az országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervkészítési eljárásokkal kapcsolatos szakvéleményezési feladatokat; 37. Kapcsolatot tart más szervek hasonló jogállású személyeivel, karbantartja az együttműködő szervekkel megkötött együttműködési megállapodásokat. 38. Az igazgatóhelyettest távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt megyei főfelügyelő helyettesíti. 39. Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódó feladatait. III/3. A gazdasági igazgatóhelyettes 40. A gazdasági igazgatóhelyettes (GIGH) az igazgató közvetlen alárendeltségében vezeti a igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezetét (a továbbiakban gazdasági szervezet), irányítja, tervezi, szervezi, koordinálja, ellenőrzi a gazdasági szervezet tagjainak munkáját. 41. A GIGH. szolgálati elöljárója az igazgató és az igazgatóhelyettes kivételével a igazgatóság teljes személyi állományának. Az igazgató és az igazgatóhelyettes távolléte vagy akadályoztatása

18 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 18. oldal, összesen: 99 esetén kivéve a külön jogszabályok, szabályzók által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével helyettesíti az igazgatót. A kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyekben a helyettesítés az igazgató írásbeli parancsa esetén gyakorolható. 42. Ellátja a igazgatóság gazdasági ügyekben való képviseletét. Gazdálkodási kérdésekben képviseleti joga korlátlan, minden gazdálkodási területre kiterjed. 43. A GIGH akadályoztatása, vagy távolléte esetén az igazgató által kijelölt osztályvezető helyettesíti. 44. GIGH feladat és hatáskörében felelős különösen: a) a gazdasági szervezet jogszerű működéséért, a gazdasági feladatok egységes értelmezéséért, a végrehajtás megszervezéséért, összehangolásáért és ellenőrzéséért; b) a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a belső rendelkezésekben meghatározott feladatok végrehajtásáért; c) a feladatok végrehajtásának törvényességéért, szakszerűségéért, az ügyintézési határidők betartásáért; d) a gazdasági szervezet tagjainak munkafegyelméért, az elvárható munkaköri légkör megteremtéséért, fenntartásáért; e) a gazdasági szervezet belső és külső együttműködési feladatainak végrehajtásárért; f) a gazdasági szervezet tagjainak szakmai felkészültségéért, fegyelmi állapotáért; g) az igazgatóság által használt vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; h) az igazgatóság gazdálkodásáért, abban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; i) az igazgatóság kötelezettségvállalási-, valamint utalványozási rendjének megvalósításáért, külön szabályzatban foglaltak alapján; j) az igazgatóság informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételek biztosításáért; k) a saját szakterületére vonatkozóan munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért; l) a gazdasági szervezet tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettségének teljesítéséért; m) a Felügyeleti és Ellenőrzési Utasításban foglaltaknak megfelelően a gazdasági szervezetre kiterjedő ellenőrzési tevékenységért; n) a rendelkezésre álló költségvetés alapján az igazgatóság működéséhez szükséges logisztikai feltételek biztosításáért;

19 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 19. oldal, összesen: 99 o) az adatvédelmi előírások, titokvédelmi rendszabályok, ügyviteli utasítások, foganatosított rezsim intézkedések betartásáért; p) a gazdasági szervezet munka-, baleset- és tűzvédelmi tevékenységéért; q) a gazdasági szervezetnél készített és jóváhagyásra beterjesztett előterjesztések, javaslatok tartalmi és alaki színvonaláért; 45. Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódó feladatait. III/4. A megyei főfelügyelő 46. A megyei főfelügyelő a szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy az igazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a az igazgató, illetve az igazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően a jelen Szabályzatban foglaltak alapján vezeti a megyei főfelügyelőség munkáját. 47. A főfelügyelők feladata különösen: a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, a munka arányos elosztása, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása; b) az elintézendő ügyek kiosztása az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése; c) szakmai elöljáróként a helyi szervek tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete; d) szakmai állásfoglalás kérése, javaslattétel a központi szerv részére; e) szabályozási koncepció, intézkedés, tervezetek véleményezése, javaslat, észrevétel készítése; f) az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése; g) közreműködik az igazgatóság tervezési, szervezési és jelentési feladatainak ellátásában; h) részt vesz az igazgatóság ellenőrzési feladatai ellátásában; i) elkészíti a szervezeti egységet érintő normák tervezetét; j) a megyei főfelügyelőség feladatkörébe tartozó kérdésekben a megyei főfelügyelőség képviselete, külön eseti felhatalmazás alapján az igazgatóság képviseletének ellátása; k) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati szervekkel és társadalmi szervezetekkel, kapcsolattartás a társszervek megfelelő szintű vezetőivel; l) kapcsolat tartása a szakterületi feladataihoz kapcsolódó, illetve együttműködő szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel;

20 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 20. oldal, összesen: 99 m) javaslatot tehet a megyei főfelügyelőség beosztottjának előléptetésére, jutalmazására, vagy elmarasztalására; n) gondoskodik a szakterület állománya továbbképzéséről, tájékoztatásáról, közreműködik az igazgatóság rendezvényei szervezésében, részt vesz a szakterületet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken; o) megköveteli a megyei főfelügyelőség tevékenysége során az ügyviteli és adatvédelmi előírások szigorú betartását; 48. A megyei főfelügyelőt távolléte esetén a munkaköri leírásban kijelölt személy helyettesíti, aki a helyettesítői jogkörben tett intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. 49. Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódó feladatokat. III/5. A hivatalvezető 50. A hivatalvezető az igazgató közvetlen alárendeltségébe látja el feladatait. 51. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek tevékenységének koordinálásáért, a munkaszervezésért. 52. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik az igazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen: a) az igazgató hivatali programjainak előkészítése és szervezése, elöljáró által az igazgatóság egészére meghatározott feladatok határidejének és végrehajtásának figyelése; b) az ügykezelés és adatvédelem megyei szintű feladatainak végrehajtása és koordinálása; az iratok feldolgozásának ellenőrzése, ügyviteli munka irányítása; c) az igazgatóság nyílt- és minősített adatkezelés feladatainak felügyelete d) megyei vezetői fórumok, értekezletek rendezvények előkészítése és lebonyolítása; e) szabályozási koncepciók, belső normák kidolgozásának irányítása; f) az igazgatóság egészét érintő beszámolók, előterjesztések összeállításának szervezése, elkészítése; g) külső és belső információkoordináció szervezése: h) együttműködőkkel és a társszervekkel való együttműködések koordinálása; i) tervezési és feladatok koordinálása, az igazgatóság külön intézkedésben meghatározott terveinek összeállítása; j) közérdekű bejelentések és panaszügyek kezelése; k) jogi és jogi képviseletet igénylő feladtok ellátása; l) sajtó-kommunikációs feladatok koordinálása; m) szervezi az igazgatóság nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatait;

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata 2. oldal A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szervezeti és működési szabályzat hatálya...3 A BM OKF szervezete...3

TARTALOMJEGYZÉK. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szervezeti és működési szabályzat hatálya...3 A BM OKF szervezete...3 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szervezeti és működési szabályzat hatálya...3 A BM OKF szervezete...3 II.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben