- Gépipari és Informatikai Múszaki Szakközépiskola. . Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzö Iskola MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Gépipari és Informatikai Múszaki Szakközépiskola. . Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzö Iskola MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS mely egyrészröl létrejött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ( képviseletében meghatalmazással eljáró Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetoje) a továbbiakban Önkormányzat I másrészrõl EMPATIA Kft. Dr. Adorján Erika,,,,.."".., " iskolaorvos (szoietett: 95. Július 3. lakcime: Szombathely, Török I 3. diplomájának száma és kelte: 4/976.0.E.sz szeptember. szakorvosi képesitésének száma és kelte: 358/ Cég elnevezés: EMPÁTIA Kft. Cég székhelye: Szombathely, Török lu 3. Cég cégjegyzékszáma:cg ANTSZ engedély száma (utólag csatoland6),..., ,.,,...,., "'.. '.' a továbbiakban vállalkozó iskolaorvos között, egészségügyi vállalkozás keret$ben az iskolaorvosi feladatok vállalkozásban történo ellátása tárgyában az alullrott helyen és napon az alábbi feltételekkel:.) A szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogya vállalkozó iskolaorvos az Önkományzat által kötelezö területi ellátásról szóló rendeletben szabályozott iskola egészségogyi ellátási körzetben, az alábbi középfokú oktatási intézményekben. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzö Iskola MOv6szetl Szakközépiskola - Gépipari és Informatikai Múszaki Szakközépiskola ellátja a f6foglalkozású iskolaorvosi feladatokat.. Az iskola-egészség Ogyi ellátást végzõ orvos a feladatait az iskola-egészségogyi ellátásról szólo 6/997.(IX. 3.) NM rendelete. számú mellékletében megfogalmazottak és a hatályos jogszabályok és utasftások szerint köteles végezni. 3.) Az iskola-egeszségügyi ellátást végzõ vállalkozó iskolaorvos tevékenységét az iskolát ellátó védõnõvel. a tanuló házíorvosával (házi gyermekorvosával) egyeztetve és veje egyottmokodve köteles végezni. 4.) A több oktatasllnt~zményben iskola-egészségügyi ellátást végzö iskolaorvos az egyes nevel~sí-oktatási intézmény(ek)ben eltöltendö idejét az ejlátandó feladatoknak megfelelöen az Egészségügyi AlapellátO Intézmény vezetöjének elözetes engedélye alapján az intézményben nyilvánosságra kell hozni.' Ki kell foggeszteni. 5.) Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, iskola és területi védönöi. gyermekjói~ti szolgálatok, pedagógiai szakszol9álatok, logopédus, gyógytornász és pszichológus, valamint az ANTSZ városi intézete a

2 gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttmûködnek és az e feladat ellátásához szoksages adatokrol egymást tájékoztatni kötelesek. 6.) A vállalkozó iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben elsõsegélyben részesített akut beteget további kezelésre a beteg háziorvosához (házi gyermekorvosához) vagy a bentlakásos intézet ellátását végzö orvoshoz irány It ja, szükség esetén intézkedik a beteg fekvöbeteg-intézetbe történö száltása iránt. 7.) A vállalkozó iskolaorvos az iskola védönövel együttmüködve egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértöként közremûködik a nevelõtestület, illetve az iskolaszék, óvoda szék, kollégiumi-szék munkájában. 8.) A vállalkozó iskolaorvos az iskola védonojével tonénö elozetes egyeztetés szerint végzi a tanulók egészségügyi ellátását, melyet a nevelési-oktatási intézmény vezetójével is egyeztetni köteles. 9.) A tanulók egészségügyi ellátásán kivüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetv~delem. egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás) a vállalkozó iskolaorvos az iskola védónóvel, az oktatási intézmény vezetöjével, illetöleg a szakmai szervezetekkel együttmokodve koteles végezni. 0.) A vállalkozó iskolaorvos feladatait az oktatási intézmény által e tevékenység végzésére biztositott rendelõben heti 40 óra szolgáltatási és heti 30 óra rendelési idóben köteles végezni az iskola védönö közremoködésével. Ezen idöszak alatt iskolaorvosi feladatokon kivül más tevékenységet nem láthat el..) A vállalkozó iskolaorvos vállalja illetve tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenységét asszisztens közremûködésévelátja el, maga, illetve asszisztens helyettesítéséröl az elsö naptól kezdõdõen beleértve annak pénzügyi feltételeit is az iskolaorvos maga gondoskodik, elsödlegesen az DEP szerzõdés mellékletében foglalt helyettesitési rend szerint. ( sz. melléklet) Az iskolaorvos helyettesítését csak olyan orvos látha~a el, aki az iskolaorvosi feladatkörre elöírt képesftéssel rendelkezik. A vállalkozó iskolaorvos köteles szabadságát illetve egyéb távollétét a helyettesének megnevezése mellett a távollét megkezdése elõtt héttel, rendkivüli esetben utólag az ok elhárulását követöen köteles bejelenteni az EgészSégügyi Alape/lát6 Intézménynek.,) A vállalkozö iskolaorvos feladatait asszisztens igénybevételével végezheti. Ebben az esetben a vallalkoz6 iskolaorvos tudomasui veszi, hogy jelen szerzödés aláírasanak feltétele, hogy - amennyiben az asszisztens Egészségügyi AJapellató Intézménynél fennállö közajkalmazotti jogviszonyát megszünteti ~ vele a jelen szerzödés alálrasa elött határozatlan idejo munkaszerzödést köt, A Munka Törvenykönyve 85/A.-ában szabályozott, a munkáltat6 személyében bekövetkezö jogut6dlás szabályai szerint. Az átvett asszísztenst legalább a jelenlegi besorolási bérrel foglalkoztatja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adómentes érékhatárig havonta

3 biztos It ja az étkezési utalványt, és gondoskodik a védöruha elhasználódás utáni cseréjéröl. A munkaszerzödés egy példanyát jelen megállapodás aláírása elött be kell csatolni. A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra, hogy átvállalja a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi költségeket, ha az 8sszisztensét a vállalkozásban nem kívánja foglalkoztatni, vagy az asszisztens nem kiván a vállalkozásban dolgozni. 3.) Az önkormányzat eladja, a vállalkozó iskolaorvos pedig megvásárolja az Onkormányz:at kizárólagos tulajdonát képezõ, a jelen szerzödés. sz~m(j mellékletében tételesen felsorolt az iskolaorvosi rendelö felszerelési tárgyait ( Mûszerek, eszközök, bútorok, textllnemok), melyek osztatlan közös tulajdont képeznek az iskola védõnõi szolgálatot biztosító Eg~szsé9ü9yi AlapeJlát6 Intézménnyel. Az önkont'\~nyzat a felszerelési tárgyak y tulajdoni hányadát nyilvántartási értéken a vállalkozó iskolaorvos részére eladja, aki azt megv~s~rolja. A vállalkozó iskolaorvos kijelenti, hogya. számú mellékletben szereplö felszerelési tárgyakat egyenként átvizsgálta és azokat a megtekintett és ísmert állapotban veszi meg. A szerzödö felek a felszerelési tárgyak vételárát mindösszesen ,-Ft, azaz Ötvenkllencezerháromszázötvenhárom.-forintban állapltják meg. mely az AFA összegét tartalmazza. A vállalkozó iskolaorvos a felszerelési tárgyak vételárát egy összegben 007. február 06-ig köteles átutalással megfizetni az Egészségügyi Alapellátó Intézménynek az OTP Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra. hogya tulajdonába kerolt felszerelési tárgyakra vagyon blztosltási szerzödést köt és a biztosítási szerzödés másolatát a szerzödés aláírásakor, becsatolja. 4. ) A vállalkozó iskolaorvos köteles gondoskodni a tulajdonába adott felszerelési tárgyak karbantartásár6. szükség szerinti javltasáról. elhasznalódás esetén a p6tlásáról. 5.) A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra, hogya szakmai felelosség biztosítási szerzõdést megköti orvos és asszisztens vonatkozásában és a megállapodás aláírásakor annak másolati példányát becsatolja. 6,) A vállalkozó iskolaorvos a szakmai továbbképzéséröl maga gondoskodik, illetve az alkalmazásában álló asszisztens továbbképzését biztosítja és viseli annak terhét.

4 P:04 7.) A rende/ö es kiegéslitö helyiségek használatát az önkormányzat térítésmentesen biztositja. felújltasávat kapcsolatos teendõk az önkormányzat feladatát képezik. A vállalkozó iskolaorvos a helyiség(ek) átalakftására, böv[tésére és más értéknövelö beruházások kivitelezésére csak az Oktatási intézmeny vezetõjének elözetes engedélyével jogosult. A rendelö átlagának megóvásaval, karbantartásával kapcsolatos költségek és az üzemeltetési költségek: a rezsiköltségek, a takarítási, a telefon, a veszélyes hulladék tárolásával és elszállitásával kapcsolatos költs~ek a vállalkozó iskolaorvost terhelik. Az önkományzat által átadott orvosi rendelö használati joga kizárólag a vállalkozó iskolaorvost (iskola védonõt) illeti meg, természetes és jogi személynek semmilyen célra nem engedhetõ át, kivéve a helyettesítés idejét A vállalkozó iskolaorvos tudomásul veszi, hogya részére használatba adott helyiségeket más célra nem használhatja. ) A 5zerzödO felek megallapodnak abban, hogya vállalkozó iskolaorvos az Eg~szségOgyí Alapellátó Intézménnyel fennálló közalkalmazott; jogvíszonyát az 99. évi XXXIII. Tv. 5.. () bekezdés a.) pontja alapján kozos megegyezéssel jelen szerzödés hatálybalépésének napjával megszünteti A vállalkozó iskolaorvos kijelenti, hogyaközalkalmazotti jogviszonyának megszûnése után az önkormányzattal, illetve az Egészségügyi AlapeIJát6 Intézménnyel szemben semminemû ig~nyt nem támaszt..) Az önkormányzat költségtérftés ellenében az Egészségügyi Alapellátó Intézmény által vállalja a veszélyes hulladék jogszabályban elöirt határidõn belüli elszállítását. A vállalkozó iskolaorvos köteles betartani az általa termelt veszélyes hulladékok gyüjtésére, tárolására, kezelésére, nyilvántartására és jelentésére vonatkozó szabályokat és elõírásokat. ) Az önkormányzat az Egészségügyi Alapellátó Intézmény útján vállalja, hogy az iskolaorvosi szolgálat müködéséhez szükséges eszközöket, gépeket, nyomtatványokat stb. az iskolaorvos igénye alapján a tényleges beszerzési árnak a vállalkozó által történõ megtérltése esetén beszerzi, illetve a beszerzés lebonyolításában közremoködik..) Az önkormányzat kijelenti, hogy a vállalkozó iskolaorvos által ellátott feladat finanszírozására a vállalkozó iskolaorvos és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) között kötött szerzõdés alapján a közvetten finanszirozáshoz hozzájárul..) A szerzödõ felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzõdés akkor lép hatályba, ha a vállalkozó iskolaorvossal MEP a finanszírozási szerzödést me.qkötötte.

5 - -g# -.-"_.'_"T9V~Q" v~t;~l_- 9 -' U." g _. Y. ' ul. n. OS ' Jt. a. sa ~ b. an Amennyiben a feladat finanszlrozásában, a vállalkozó iskolaorvos körülményeiben rendkivoii változás áll be vagy az ískola-egészségügyi eltátásról szóló jogszabály változik, a szerzödó felek ezen megállapodásban foglaltakat újra tárgyalják. Az újratárgyalást. az indok konkrét megjelölésével bármelyik fél irásban kezdeményezheti. Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg az önkormányzatot:. Az ÁNTSZ a mûködési engedélyt visszavonta.. Az CEP a finanszlrozási szerzödést megszüntette.. A MOK tagjai közoi törölte a vállalkozó iskolaorvost I a jogszabály által kötelezõen elöirt MOK tagságig!. A vállalkozó iskolaorvos a megállapodásban vallalt kötelezettségét bizonyíthatóan saját hibájából felszólftás ellenére sem teljesítette vagy megszegte a müködtetésre vonatkozó elõirásokat, különösen, ha: - neki felróható okból nem tartja be a rendel6si idõt,. súlyos etikai vétséget követ el, erröl a MOK értesitése megérkezett, ~ iskola egészségügyi ellátási körzetébe illetve e szerzõdés és a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult személyt nem látja el. - a közös feladatellátásból adódó. pótlási, fizetési kötelezettségek nem teljesitése. 3.) A megállapodás határozatlan idöre szól. amelyet írásban három hónapos felmondási id övei bármelyik fél felmondhat. Az önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy az iskolaorvosi teendök ellátására kötött megállapodás bármely jogcfmen történö megszûnése esetén. vagy új közafkalmazotti jog viszonyt létesitsen. vagy a szolgáltatás ellátására új pályázatot irjon ki. 4.) A jelen szerzõdésben szabályozott vállalkozó iskolaorvosi tevékenység gyakorlásával megvalósuló egészségügyi alapellátás helyzetét, az eszközök biztosítását és állapotát, valamint a jelen szerzödésben foglaltak betartását az önkornány-lat bármikor jogosult ellenörizni. 5.; ) A vállalkozó iskolaorvos vál/alja. hogy az elöfrt beteg-nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. az ÁNTSZ, az OEP, a Statisztikai Hivatal és ezek adattartamával egyezõen az önkormányzat felé. Fel.adatainak havi ütemezés~röt reszletes munkatervet készit. melyet tárgyh6t megelõzö 0-ig megküld az Egészségügyi Alapellátó Int~zmény vezetõjének Feladata ellátásának ellenõrzését az arra jogosult szervek részére lehetövé teszi. Az iskolaorvos tevékenys~ét az Önkormányzat bármikor jogosult ellenörizní. lõrégésynekévet évente (rásos beszámolót készit az Egészségügyi Alapelát6 Intézmény vezetöje felé az oktatási évet követöen, melyhez csatoland6 a ANTSZ felé kötelezön elõírt statisztikai jelentés másolata. A vállalkozó iskolaorvos vállalja. hogy a ny~ri táhorore~ck valamint áz Cnkörmányzat ajtaj meaielölt eovéb tavákpn\l~á"o" ~";"~~:~ beosztás szerint részt vesz.

6 P:0S 6.) A felek egyezöen rögzltik, hogya müködtetés során a vállalkozó iskolaorvos az általa harmadik személynek okozott kár6rt személyesen vagy biztosit6ja útján köteles helytállni. al önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli. 7.) A megállapodasban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a (IX. 3.) NM rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok megfelelö rendelkezései az irányadók. A felek ezen megallapodást elolvasás és értelmezés után - mivel ugyleti akaratukat jó tartalmazza - a szerzödö felek jóváhagyólag alálrák. Szombathely.007. február 0 -tr r r' Ma~II;';i~,, A ~.., \\\.'\~..~.~ n.,',...k..., -..", " Intézmény -'",öl< '9nác u. 3. S%. ;...",".:,"': ~4 3:~J-58 30;' /...i,'.) :,~..S0c.""n... 4 J6v$hagyom: e.. (: Dr. uradék: Jolen megállapodást Szombathely Megyei (.5.)Kgy. számú határozatávalj6váhagyta. Jogú Város Közgyûlés 9/007

7 ",~ P:06 l"'ia-u.." \.\..\. HEL YJ:.:TTESÍTÉSI SZERZÕDÉS :, "'- Szorubathel y" J - 3,;" Ci~~'",;:. " ' ~ t-- "";J;- i. ( /) ~ot-4 ',A' "...Jt(ti.~ "~?Q,;t-"U,,~;".. ~..,. Dr.!Julin Rt'.at,-ix., ~'t :.., l. \ ' v

8 A vállalkozó ;skol.olvoso~nak tootés ellenében tulajdonba adandó eszk~zdk lí$tája. I.sz melléklet Körzet&zim: 0 Orvos neve: Dr.AdorJán Erika. MlJszer, eszkoz Keresk$z.lsk. Gépipari Szki. Összesen db NyiIv6rtek(Ft) db Nyilvert6k(Ft) db Nyilv.értek(Ft) V6rnyomásmerö (mandzsetta sorozattal) Phonendoscop NyeMogO Reflexkalapá<;s Szemelymérleg magassagmerovel Szem~lymérleg MagassagmerO 06 (kötszervágó,egyenes,cooper) Csipesz (horgas.anatomiai.szalka.kui/qncs) Szemészeti vizsgál 6 tábla (s.megvil) Színlátás vlsgálo könyv Irógép (táska) Pipilla vlsgalo lampa Szálka csipesz Oscíllométer Vizsgál6 lámpa EKG 3 csstornás Ambu ballon lj. Bútor O. 5 O, VlsgálO asztal. vagy ágy Müuerszekrény Zsámoly lmasztal Támlásszék (forgatható) T ámlás8zék eileli szekrény Iratszekrény Gyógyszerszekrény Hütöszekr~ny (60 literes) Reflektor (flexibilis),0 Kortermi UIOke SzappanadagolO Kórtermi asztal. HeverO Orvosi forgószék tám las, IV. TextJlnernü ,5, Orvosi köpeny Takaró Papucs (pan Összesen:

9 P:OO mely létrejött egyrészrõl a Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnáziu~ Szombathely, paragvári u. 77. nevelési és oktatá.~intézmény. mint megbíz6 és az EMP A TIA Kft ( Szombathcly~ Török J. u. 3.)~ mint szolgáltató között kötelezõ egészségbiztosítási ellátásról szóló 997. évi LXXXlli. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 7/997. (XII..) Komt. rendelet 6. () bekezdése alapján az iskola-, és ifjúságegészségügyi ellátás biztosítása tárgyában. A megbízó vállalj~ hogy a közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. tv. 4.. (5) ~~éséhen~ valamint a nevejési-oktatási intézmények mûködési rendjéröl szóló /994. (VI. 8.) MKM r. 4.. () bek. i. pontjában foglaltakat biztosítja és bou.ájánlj az iskojaorvosi rendelõ, valamint azok kicgészft6 helyiségeinek ingyenes has7:nálatba vételéhcz, mivel az iskolaorvosok kotelezö önkomlányzati feladatot látnak el. A szolgáltató vájjajj~ hogy az iskojaegészségügyi-ejjátásrál szójó 6/997. (IX. 3.) NM rendelet. sz. melléklete alapján a nevelési oktatási intézménybe beífatott tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosítja. Ezen feladatokat a szolgáltató szakorvosa, Dr. Adorján Erika iskolaorvos látja el. Szombathely jan. 9. dl ~~ Szolgáltató " é~.."!.q EMP,ÁTIA KFT. SZOMBATHELY. Török fgn6c u. 3. ez. Telefo.,: Ad6... :U Tszeng ::.z.: 900'" fq..,.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Ingatlanhasználati szerződés

Ingatlanhasználati szerződés Ingatlanhasználati szerződés mely létrejött egyrészről Sárosd Község Önkormányzata (cím:, Törzskönyvi azonosító szám: ; Adószám: ; KSH statisztikai számjel: ; Költségvetési elszámolási számla: ; képviseli:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása amely létrejött egyrészről: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

t{ l b. számú előterjesztés

t{ l b. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere t{ l b. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal kötött közoktatási együttműködési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására 14250576 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/845-.C./2014 Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására Tisztelt

Részletesebben

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek.

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek. Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 19/2014. (lilos) számú határozatával jóváhagyta a 2014. március 1. napjától határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Képviseli: Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben