- Gépipari és Informatikai Múszaki Szakközépiskola. . Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzö Iskola MEGÁLLAPODÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Gépipari és Informatikai Múszaki Szakközépiskola. . Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzö Iskola MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS mely egyrészröl létrejött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ( képviseletében meghatalmazással eljáró Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetoje) a továbbiakban Önkormányzat I másrészrõl EMPATIA Kft. Dr. Adorján Erika,,,,.."".., " iskolaorvos (szoietett: 95. Július 3. lakcime: Szombathely, Török I 3. diplomájának száma és kelte: 4/976.0.E.sz szeptember. szakorvosi képesitésének száma és kelte: 358/ Cég elnevezés: EMPÁTIA Kft. Cég székhelye: Szombathely, Török lu 3. Cég cégjegyzékszáma:cg ANTSZ engedély száma (utólag csatoland6),..., ,.,,...,., "'.. '.' a továbbiakban vállalkozó iskolaorvos között, egészségügyi vállalkozás keret$ben az iskolaorvosi feladatok vállalkozásban történo ellátása tárgyában az alullrott helyen és napon az alábbi feltételekkel:.) A szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogya vállalkozó iskolaorvos az Önkományzat által kötelezö területi ellátásról szóló rendeletben szabályozott iskola egészségogyi ellátási körzetben, az alábbi középfokú oktatási intézményekben. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzö Iskola MOv6szetl Szakközépiskola - Gépipari és Informatikai Múszaki Szakközépiskola ellátja a f6foglalkozású iskolaorvosi feladatokat.. Az iskola-egészség Ogyi ellátást végzõ orvos a feladatait az iskola-egészségogyi ellátásról szólo 6/997.(IX. 3.) NM rendelete. számú mellékletében megfogalmazottak és a hatályos jogszabályok és utasftások szerint köteles végezni. 3.) Az iskola-egeszségügyi ellátást végzõ vállalkozó iskolaorvos tevékenységét az iskolát ellátó védõnõvel. a tanuló házíorvosával (házi gyermekorvosával) egyeztetve és veje egyottmokodve köteles végezni. 4.) A több oktatasllnt~zményben iskola-egészségügyi ellátást végzö iskolaorvos az egyes nevel~sí-oktatási intézmény(ek)ben eltöltendö idejét az ejlátandó feladatoknak megfelelöen az Egészségügyi AlapellátO Intézmény vezetöjének elözetes engedélye alapján az intézményben nyilvánosságra kell hozni.' Ki kell foggeszteni. 5.) Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, iskola és területi védönöi. gyermekjói~ti szolgálatok, pedagógiai szakszol9álatok, logopédus, gyógytornász és pszichológus, valamint az ANTSZ városi intézete a

2 gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttmûködnek és az e feladat ellátásához szoksages adatokrol egymást tájékoztatni kötelesek. 6.) A vállalkozó iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben elsõsegélyben részesített akut beteget további kezelésre a beteg háziorvosához (házi gyermekorvosához) vagy a bentlakásos intézet ellátását végzö orvoshoz irány It ja, szükség esetén intézkedik a beteg fekvöbeteg-intézetbe történö száltása iránt. 7.) A vállalkozó iskolaorvos az iskola védönövel együttmüködve egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértöként közremûködik a nevelõtestület, illetve az iskolaszék, óvoda szék, kollégiumi-szék munkájában. 8.) A vállalkozó iskolaorvos az iskola védonojével tonénö elozetes egyeztetés szerint végzi a tanulók egészségügyi ellátását, melyet a nevelési-oktatási intézmény vezetójével is egyeztetni köteles. 9.) A tanulók egészségügyi ellátásán kivüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetv~delem. egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás) a vállalkozó iskolaorvos az iskola védónóvel, az oktatási intézmény vezetöjével, illetöleg a szakmai szervezetekkel együttmokodve koteles végezni. 0.) A vállalkozó iskolaorvos feladatait az oktatási intézmény által e tevékenység végzésére biztositott rendelõben heti 40 óra szolgáltatási és heti 30 óra rendelési idóben köteles végezni az iskola védönö közremoködésével. Ezen idöszak alatt iskolaorvosi feladatokon kivül más tevékenységet nem láthat el..) A vállalkozó iskolaorvos vállalja illetve tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenységét asszisztens közremûködésévelátja el, maga, illetve asszisztens helyettesítéséröl az elsö naptól kezdõdõen beleértve annak pénzügyi feltételeit is az iskolaorvos maga gondoskodik, elsödlegesen az DEP szerzõdés mellékletében foglalt helyettesitési rend szerint. ( sz. melléklet) Az iskolaorvos helyettesítését csak olyan orvos látha~a el, aki az iskolaorvosi feladatkörre elöírt képesftéssel rendelkezik. A vállalkozó iskolaorvos köteles szabadságát illetve egyéb távollétét a helyettesének megnevezése mellett a távollét megkezdése elõtt héttel, rendkivüli esetben utólag az ok elhárulását követöen köteles bejelenteni az EgészSégügyi Alape/lát6 Intézménynek.,) A vállalkozö iskolaorvos feladatait asszisztens igénybevételével végezheti. Ebben az esetben a vallalkoz6 iskolaorvos tudomasui veszi, hogy jelen szerzödés aláírasanak feltétele, hogy - amennyiben az asszisztens Egészségügyi AJapellató Intézménynél fennállö közajkalmazotti jogviszonyát megszünteti ~ vele a jelen szerzödés alálrasa elött határozatlan idejo munkaszerzödést köt, A Munka Törvenykönyve 85/A.-ában szabályozott, a munkáltat6 személyében bekövetkezö jogut6dlás szabályai szerint. Az átvett asszísztenst legalább a jelenlegi besorolási bérrel foglalkoztatja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adómentes érékhatárig havonta

3 biztos It ja az étkezési utalványt, és gondoskodik a védöruha elhasználódás utáni cseréjéröl. A munkaszerzödés egy példanyát jelen megállapodás aláírása elött be kell csatolni. A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra, hogy átvállalja a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi költségeket, ha az 8sszisztensét a vállalkozásban nem kívánja foglalkoztatni, vagy az asszisztens nem kiván a vállalkozásban dolgozni. 3.) Az önkormányzat eladja, a vállalkozó iskolaorvos pedig megvásárolja az Onkormányz:at kizárólagos tulajdonát képezõ, a jelen szerzödés. sz~m(j mellékletében tételesen felsorolt az iskolaorvosi rendelö felszerelési tárgyait ( Mûszerek, eszközök, bútorok, textllnemok), melyek osztatlan közös tulajdont képeznek az iskola védõnõi szolgálatot biztosító Eg~szsé9ü9yi AlapeJlát6 Intézménnyel. Az önkont'\~nyzat a felszerelési tárgyak y tulajdoni hányadát nyilvántartási értéken a vállalkozó iskolaorvos részére eladja, aki azt megv~s~rolja. A vállalkozó iskolaorvos kijelenti, hogya. számú mellékletben szereplö felszerelési tárgyakat egyenként átvizsgálta és azokat a megtekintett és ísmert állapotban veszi meg. A szerzödö felek a felszerelési tárgyak vételárát mindösszesen ,-Ft, azaz Ötvenkllencezerháromszázötvenhárom.-forintban állapltják meg. mely az AFA összegét tartalmazza. A vállalkozó iskolaorvos a felszerelési tárgyak vételárát egy összegben 007. február 06-ig köteles átutalással megfizetni az Egészségügyi Alapellátó Intézménynek az OTP Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra. hogya tulajdonába kerolt felszerelési tárgyakra vagyon blztosltási szerzödést köt és a biztosítási szerzödés másolatát a szerzödés aláírásakor, becsatolja. 4. ) A vállalkozó iskolaorvos köteles gondoskodni a tulajdonába adott felszerelési tárgyak karbantartásár6. szükség szerinti javltasáról. elhasznalódás esetén a p6tlásáról. 5.) A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra, hogya szakmai felelosség biztosítási szerzõdést megköti orvos és asszisztens vonatkozásában és a megállapodás aláírásakor annak másolati példányát becsatolja. 6,) A vállalkozó iskolaorvos a szakmai továbbképzéséröl maga gondoskodik, illetve az alkalmazásában álló asszisztens továbbképzését biztosítja és viseli annak terhét.

4 P:04 7.) A rende/ö es kiegéslitö helyiségek használatát az önkormányzat térítésmentesen biztositja. felújltasávat kapcsolatos teendõk az önkormányzat feladatát képezik. A vállalkozó iskolaorvos a helyiség(ek) átalakftására, böv[tésére és más értéknövelö beruházások kivitelezésére csak az Oktatási intézmeny vezetõjének elözetes engedélyével jogosult. A rendelö átlagának megóvásaval, karbantartásával kapcsolatos költségek és az üzemeltetési költségek: a rezsiköltségek, a takarítási, a telefon, a veszélyes hulladék tárolásával és elszállitásával kapcsolatos költs~ek a vállalkozó iskolaorvost terhelik. Az önkományzat által átadott orvosi rendelö használati joga kizárólag a vállalkozó iskolaorvost (iskola védonõt) illeti meg, természetes és jogi személynek semmilyen célra nem engedhetõ át, kivéve a helyettesítés idejét A vállalkozó iskolaorvos tudomásul veszi, hogya részére használatba adott helyiségeket más célra nem használhatja. ) A 5zerzödO felek megallapodnak abban, hogya vállalkozó iskolaorvos az Eg~szségOgyí Alapellátó Intézménnyel fennálló közalkalmazott; jogvíszonyát az 99. évi XXXIII. Tv. 5.. () bekezdés a.) pontja alapján kozos megegyezéssel jelen szerzödés hatálybalépésének napjával megszünteti A vállalkozó iskolaorvos kijelenti, hogyaközalkalmazotti jogviszonyának megszûnése után az önkormányzattal, illetve az Egészségügyi AlapeIJát6 Intézménnyel szemben semminemû ig~nyt nem támaszt..) Az önkormányzat költségtérftés ellenében az Egészségügyi Alapellátó Intézmény által vállalja a veszélyes hulladék jogszabályban elöirt határidõn belüli elszállítását. A vállalkozó iskolaorvos köteles betartani az általa termelt veszélyes hulladékok gyüjtésére, tárolására, kezelésére, nyilvántartására és jelentésére vonatkozó szabályokat és elõírásokat. ) Az önkormányzat az Egészségügyi Alapellátó Intézmény útján vállalja, hogy az iskolaorvosi szolgálat müködéséhez szükséges eszközöket, gépeket, nyomtatványokat stb. az iskolaorvos igénye alapján a tényleges beszerzési árnak a vállalkozó által történõ megtérltése esetén beszerzi, illetve a beszerzés lebonyolításában közremoködik..) Az önkormányzat kijelenti, hogy a vállalkozó iskolaorvos által ellátott feladat finanszírozására a vállalkozó iskolaorvos és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) között kötött szerzõdés alapján a közvetten finanszirozáshoz hozzájárul..) A szerzödõ felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzõdés akkor lép hatályba, ha a vállalkozó iskolaorvossal MEP a finanszírozási szerzödést me.qkötötte.

5 - -g# -.-"_.'_"T9V~Q" v~t;~l_- 9 -' U." g _. Y. ' ul. n. OS ' Jt. a. sa ~ b. an Amennyiben a feladat finanszlrozásában, a vállalkozó iskolaorvos körülményeiben rendkivoii változás áll be vagy az ískola-egészségügyi eltátásról szóló jogszabály változik, a szerzödó felek ezen megállapodásban foglaltakat újra tárgyalják. Az újratárgyalást. az indok konkrét megjelölésével bármelyik fél irásban kezdeményezheti. Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg az önkormányzatot:. Az ÁNTSZ a mûködési engedélyt visszavonta.. Az CEP a finanszlrozási szerzödést megszüntette.. A MOK tagjai közoi törölte a vállalkozó iskolaorvost I a jogszabály által kötelezõen elöirt MOK tagságig!. A vállalkozó iskolaorvos a megállapodásban vallalt kötelezettségét bizonyíthatóan saját hibájából felszólftás ellenére sem teljesítette vagy megszegte a müködtetésre vonatkozó elõirásokat, különösen, ha: - neki felróható okból nem tartja be a rendel6si idõt,. súlyos etikai vétséget követ el, erröl a MOK értesitése megérkezett, ~ iskola egészségügyi ellátási körzetébe illetve e szerzõdés és a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult személyt nem látja el. - a közös feladatellátásból adódó. pótlási, fizetési kötelezettségek nem teljesitése. 3.) A megállapodás határozatlan idöre szól. amelyet írásban három hónapos felmondási id övei bármelyik fél felmondhat. Az önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy az iskolaorvosi teendök ellátására kötött megállapodás bármely jogcfmen történö megszûnése esetén. vagy új közafkalmazotti jog viszonyt létesitsen. vagy a szolgáltatás ellátására új pályázatot irjon ki. 4.) A jelen szerzõdésben szabályozott vállalkozó iskolaorvosi tevékenység gyakorlásával megvalósuló egészségügyi alapellátás helyzetét, az eszközök biztosítását és állapotát, valamint a jelen szerzödésben foglaltak betartását az önkornány-lat bármikor jogosult ellenörizni. 5.; ) A vállalkozó iskolaorvos vál/alja. hogy az elöfrt beteg-nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. az ÁNTSZ, az OEP, a Statisztikai Hivatal és ezek adattartamával egyezõen az önkormányzat felé. Fel.adatainak havi ütemezés~röt reszletes munkatervet készit. melyet tárgyh6t megelõzö 0-ig megküld az Egészségügyi Alapellátó Int~zmény vezetõjének Feladata ellátásának ellenõrzését az arra jogosult szervek részére lehetövé teszi. Az iskolaorvos tevékenys~ét az Önkormányzat bármikor jogosult ellenörizní. lõrégésynekévet évente (rásos beszámolót készit az Egészségügyi Alapelát6 Intézmény vezetöje felé az oktatási évet követöen, melyhez csatoland6 a ANTSZ felé kötelezön elõírt statisztikai jelentés másolata. A vállalkozó iskolaorvos vállalja. hogy a ny~ri táhorore~ck valamint áz Cnkörmányzat ajtaj meaielölt eovéb tavákpn\l~á"o" ~";"~~:~ beosztás szerint részt vesz.

6 P:0S 6.) A felek egyezöen rögzltik, hogya müködtetés során a vállalkozó iskolaorvos az általa harmadik személynek okozott kár6rt személyesen vagy biztosit6ja útján köteles helytállni. al önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli. 7.) A megállapodasban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a (IX. 3.) NM rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok megfelelö rendelkezései az irányadók. A felek ezen megallapodást elolvasás és értelmezés után - mivel ugyleti akaratukat jó tartalmazza - a szerzödö felek jóváhagyólag alálrák. Szombathely.007. február 0 -tr r r' Ma~II;';i~,, A ~.., \\\.'\~..~.~ n.,',...k..., -..", " Intézmény -'",öl< '9nác u. 3. S%. ;...",".:,"': ~4 3:~J-58 30;' /...i,'.) :,~..S0c.""n... 4 J6v$hagyom: e.. (: Dr. uradék: Jolen megállapodást Szombathely Megyei (.5.)Kgy. számú határozatávalj6váhagyta. Jogú Város Közgyûlés 9/007

7 ",~ P:06 l"'ia-u.." \.\..\. HEL YJ:.:TTESÍTÉSI SZERZÕDÉS :, "'- Szorubathel y" J - 3,;" Ci~~'",;:. " ' ~ t-- "";J;- i. ( /) ~ot-4 ',A' "...Jt(ti.~ "~?Q,;t-"U,,~;".. ~..,. Dr.!Julin Rt'.at,-ix., ~'t :.., l. \ ' v

8 A vállalkozó ;skol.olvoso~nak tootés ellenében tulajdonba adandó eszk~zdk lí$tája. I.sz melléklet Körzet&zim: 0 Orvos neve: Dr.AdorJán Erika. MlJszer, eszkoz Keresk$z.lsk. Gépipari Szki. Összesen db NyiIv6rtek(Ft) db Nyilvert6k(Ft) db Nyilv.értek(Ft) V6rnyomásmerö (mandzsetta sorozattal) Phonendoscop NyeMogO Reflexkalapá<;s Szemelymérleg magassagmerovel Szem~lymérleg MagassagmerO 06 (kötszervágó,egyenes,cooper) Csipesz (horgas.anatomiai.szalka.kui/qncs) Szemészeti vizsgál 6 tábla (s.megvil) Színlátás vlsgálo könyv Irógép (táska) Pipilla vlsgalo lampa Szálka csipesz Oscíllométer Vizsgál6 lámpa EKG 3 csstornás Ambu ballon lj. Bútor O. 5 O, VlsgálO asztal. vagy ágy Müuerszekrény Zsámoly lmasztal Támlásszék (forgatható) T ámlás8zék eileli szekrény Iratszekrény Gyógyszerszekrény Hütöszekr~ny (60 literes) Reflektor (flexibilis),0 Kortermi UIOke SzappanadagolO Kórtermi asztal. HeverO Orvosi forgószék tám las, IV. TextJlnernü ,5, Orvosi köpeny Takaró Papucs (pan Összesen:

9 P:OO mely létrejött egyrészrõl a Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnáziu~ Szombathely, paragvári u. 77. nevelési és oktatá.~intézmény. mint megbíz6 és az EMP A TIA Kft ( Szombathcly~ Török J. u. 3.)~ mint szolgáltató között kötelezõ egészségbiztosítási ellátásról szóló 997. évi LXXXlli. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 7/997. (XII..) Komt. rendelet 6. () bekezdése alapján az iskola-, és ifjúságegészségügyi ellátás biztosítása tárgyában. A megbízó vállalj~ hogy a közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. tv. 4.. (5) ~~éséhen~ valamint a nevejési-oktatási intézmények mûködési rendjéröl szóló /994. (VI. 8.) MKM r. 4.. () bek. i. pontjában foglaltakat biztosítja és bou.ájánlj az iskojaorvosi rendelõ, valamint azok kicgészft6 helyiségeinek ingyenes has7:nálatba vételéhcz, mivel az iskolaorvosok kotelezö önkomlányzati feladatot látnak el. A szolgáltató vájjajj~ hogy az iskojaegészségügyi-ejjátásrál szójó 6/997. (IX. 3.) NM rendelet. sz. melléklete alapján a nevelési oktatási intézménybe beífatott tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosítja. Ezen feladatokat a szolgáltató szakorvosa, Dr. Adorján Erika iskolaorvos látja el. Szombathely jan. 9. dl ~~ Szolgáltató " é~.."!.q EMP,ÁTIA KFT. SZOMBATHELY. Török fgn6c u. 3. ez. Telefo.,: Ad6... :U Tszeng ::.z.: 900'" fq..,.

- Mûvészeti Szakközépiskola - Gépipari és Infonl1atikai Múszakl Szakközépiskola

- Mûvészeti Szakközépiskola - Gépipari és Infonl1atikai Múszakl Szakközépiskola ZSTNA engedély száma (utólag csatolandó} MEGALLAPODÁS mely egyrészröl létrejött Szombathely Megyei Jogú Város Önkorrnanyzata ( képviseletében meghatalmazással eljáró Egészségügyi Alapellátó Intézmeny vezetöje

Részletesebben

- 1,, - ~.~-,,",ba[neiy ~egyei Jo:

- 1,, - ~.~-,,,ba[neiy ~egyei Jo: , v.::;. IX..; -t. ~. ;)LU"'Ud""""1 '""'!;1'" JU!;".".V~ P~~ej\l'ri Hivatala Eglfs~.éga:gyit S!ociális és 2007 O ~ Csaladvedelml Osztá1y E~észségügyi Iroda, I DR. VARGA RrrA MARIA ÜGYVÉD H-9700 SZOMBATHELY,

Részletesebben

..z'jí\~_.~dl Az EMPAlIA Kft. Szombathely, Török 1. U. 23. székhely alatti ügyfelem JJ,

..z'jí\~_.~dl Az EMPAlIA Kft. Szombathely, Török 1. U. 23. székhely alatti ügyfelem JJ, ....ph"~ej-';rí Hiv-aula" -- -- Eglsls,éga:-gyl, S.zociálls és 1007 O ~ Csaladvedelml Osztály. Egészségügyi Iroda DR. VARGA Rrr A MARIA ÜGYVÉD - H-9700 SZOMBATHELY, KOSZEG TEL/FAX: 003&94/316-1 13, MOBILSz.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására Melléklet a 31/2015. (II. 27.) határozathoz Megbízó megnevezése és címe: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Háziorvosi szerződések jóváhagyása

Háziorvosi szerződések jóváhagyása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.. napirendi pont: Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés Egészségügyi feladat-ellátási szerződés mely létrejött egyrészről Hajdúhadház Városi Önkormányzat (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.) képviseletében Csáfordi Dénes polgármester, mint megbízó, másrészről

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (II.25.) határozata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 248/1999./ X.25./ számú h a t á r o z a t a a hajléktalanok részére személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartói jogának átruházásáról. A Közgyûlés 1./

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, Ötvöskónyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

5 \. számú előterjesztés

5 \. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5 \. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A/ melléklete FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása amely létrejött egyrészről a (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseli:, a megyei közgyűlés elnöke), mint a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 3/2017.

Az előterjesztés száma: 3/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 3/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-200/2012. Figyelem! A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Háziorvosokkal

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 134/2014.(XI.27.) Kt. H a t á r o z a t a II. számú háziorvosi körzetben

Részletesebben