EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 10/1995. (V.16.) számú R E N D E L E T E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 10/1995. (V.16.) számú R E N D E L E T E"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 10/1995. (V.16.) számú R E N D E L E T E A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a polgármesterre átruházott hatáskörökről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A helyi önkormányzatokról szóló - az évi LV. törvénnyel kiegészített és az évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. törvény 9..(3) bekezdésében biztosított jogkörében a Képviselőtestület a következő rendeletet alkotja: 1 (1) A Humánpolitikai Bizottsághoz telepíti: 1.. a) az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása, b) a magántulajdonban keletkezett kár helyreállításához vissza nem térítendő támogatás elbírálása, c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. -a szerinti ápolási díj megállapítása, d) szociális földprogrammal kapcsolatos kérelmek elbírálása, e) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása, ösztöndíj támogatások felülvizsgálata. f) átmeneti és rendkívüli gyermekvédelmi segély kérelmek elbírálása a 2. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási forma kivételével, g) az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, h) az önkormányzat által fenntartott óvodákra vonatkozóan, ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre, i) az önkormányzat általa fenntartott Művelődési Központ Könyvtár és Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, j) az önkormányzat által fenntartott oktatási és nevelési intézmények házirendjének jóváhagyása, k) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjkedvezménye iránti kérelmek elbírálása. 2 l) lakásügyi névjegyzék jóváhagyása. 3 m) a közterület-használati díj méltányosságból történő csökkentése, vagy elengedése, részletfizetési kedvezmény megadására irányuló kérelmek elbírálása. 1 Módosította a 34/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos december Kiegészítette a 18/2011.(VII.04.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos július 5. 3 Kiegészítette a 30/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos szeptember 17.

2 2 4 (2) (3) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési bizottsághoz 5 telepíti: a) 6 az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai esetén az ajánlatkérőt megillető döntési jogosultságot, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat esetében az Európai Bizottság eljárása kivételével. b) 7 Nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázaton kívüli bérbeadásának engedélyezése. /12/2006. (III.27.) Ök. Számú rendelet 25. (2)/ c) 8 városfejlesztéssel kapcsolatos Akcióterületi Terv jóváhagyása. A Képviselőtestület feladat- és hatásköréből a Polgármester hatáskörébe adja: (1) Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: a) 10 Átmeneti segély kérelmek elbírálása, ha a rászoruló élete, testi épsége, egészsége veszélyeztetve van, különösen gyógyszerköltség megállapítására, a többször módosított 18/2007.(V.25.) Ök. számú rendelet 8. (1) bekezdésére. b) 11 Temetési segély megállapítása (1993. évi III. tv. 46..) c) Lakásfenntartási támogatás megállapítása (1993. évi III. tv ) d) 12 A jogosulatlanul igénybevett támogatások megtérítésének elrendelése. e) Határozattal dönt az intézményi beutalás kérdésben ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének ellátás iránti kérelemről hozott döntését vitatja. (1993. évi III. tv. 94/A.. (3) bek.) f) Határozattal dönt az intézményi ellátás megszüntetése, meghosszabbítása vagy az áthelyezés kérdésében, ha a jogosult illetve törvényes képviselője az intézményvezető erről szóló értesítésével nem ért egyet. (1993. évi III. tv (3), (4) bek.) g) Megszünteti az intézményi elhelyezést, ha a jogosult, illetve törvényes képviselője nem adja meg egyetértő nyilatkozatát az áthelyezéshez (1993. évi III. tv (4), (5) bek.) h) 13 Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének a kamat összegének méltányosságból történő elengedése, illetve csökkentése, részletfizetés engedélyezése (1993. évi III. tv. 17. (5) bekezdése), 14 i) 4 Hatályon kívül helyezte a 34/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatálytalan december /2006. (XII.01.) Ök. számú rendelettel megállapított szöveg hatályos december 1-től. 6 Módosította a 26/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályba lépés napja: szeptember 1. 7 Megállapította a 2/2010.(II.12.) sz. rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályba lépés napja: február Megállapította a 21/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépés napja: július /2007. (II.01.) Ök. számú rendelettel módosított bekezdés pontjai hatályos február 1-től, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni /2010.(X.11.) Ök. számú rendelettel megállapított a) pont hatályos október 11.-től. 11 3/2008. (I.31.) Ök. számú rendelettel módosított b) bekezdés hatályos január 31-től /2001.(IV.23.) Ök. számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos május 1-től 13 3/2008. (I.31.) Ök. számú rendelettel módosított h) bekezdés hatályos január 31-től. 14 Hatályon kívül helyezi a 24/2012.(VII.19.) önkormányzati rendelet 4.. (a) pontja, hatályos augusztus 1.

3 3 (2) Koncesszióval kapcsolatos feladat- és hatáskörök: a) A koncesszióköteles tevékenység gyakorlásával összefüggésben szükséges hatósági engedély megadásának feltételeit az illetékes államigazgatási szervvel a pályázat kiírása előtt egyeztetni köteles. (Kontv.7..) b) A Kontv-ben meghatározott esetekben a pályázat kiírása előtt az illetékes gazdasági kamara véleményét is ki kell kérni. (Kotv.7/A..) c) Nyilvános pályázati felhívást legalább két országos napilapban, illetve a helyi napilapban is meg kell hirdetni. (Kontv.8..) d) Koncessziós társaság megszüntetése esetén igazolja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átadását. /Kontv (3)/ (3) Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: a) Általános céltartalékkal való rendelkezés jogát 2 millió forintig. /Áht.7..(3)/, b) Közzé kell tenni hivatalos lapban a közalapítvány alapító okiratát. (PTK 74/G..) c) Köteles tájékoztatni a TÁKISZ-t a számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról. /Szlvez. r (3)/ d) Köteles kezdeményezni a költségvetési elszámolási számla megszüntetését a helyi önkormányzat megszűnése esetén /Szlvez. r (4)/ e) Letéti számlával rendelkezhet. /Áht (2)/ f) Engedélyezi költségvetési szerv részére jogszabályban előírt letéti kezelést. /Szlvez. r. 4.. (2) c)/ g) Költségvetési szervei részére (Gazd.r.32..(2) a/, b/, c/) - meghatározza az évközi és éves beszámolók, valamint az egyéb adatszolgáltatások beküldésének határidejét, kitűzi a felülvizsgálat időpontját a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó jogszabályok alapján, - előírja az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit, - megküldi a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, felügyeleti hatáskörében elrendelt, a számszaki és szöveges beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait. h) A költségvetési szervet - szakmai szempontból meghatározó - alaptevékenységének jellege szerint a KSH által kiadott szakágazatba besorolja. /Gazd. r. 3. (2)/ i) Kéri az önkormányzati költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, bejelenti az adatváltozásokat, e változásokról értesíti a számlavezető pénzintézetet. /Gazd. r (1) b), (4)/ j) Az államháztartási mérlegrendszerre és a költségvetési szervek számvitelére vonatkozó előírások figyelembevételével önállóan alakítja ki pénzügyi, számviteli rendjét. (Áht. 83..) k) Feladatmutatóhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzat módosítására irányuló kérelmet a TÁKISZ útján a Belügyminisztériumhoz benyújtja. /Adszolg. r (1), (2)/ l) Finanszírozási szerződést köt a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a jóváhagyott címzett és céltámogatási előirányzat igénybevétele esetén. /Költsv. tv (5) a)-b), Ct. 4..(1)/ m) A finanszírozási szerződésben elszámol a szerződés megkötéséig igénybe vett központi támogatás összegével. Kollaudált számlát nyújt be a pénzintézethez. (Ct.4..(2), (4)

4 4 n) Felhatalmazza a pénzintézetet, hogy a számla kiegyenlítésekor az önkormányzat számláját megterhelje az önkormányzat költségvetéséből fizetendő összeggel. /Költsv. tv (7)/ o) 15 Döntés a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével. (4) Adózás rendjével kapcsolatos feladat- és hatáskörök: a) Határozatával elrendelheti - helyi adó esetében - az adóellenőrzést. /Adtv (4)/ b) Felhívásban megjelöli, hogy az adóalany a bevezetett helyi adóval kapcsolatban az adó megállapításához milyen adatokat köteles szolgáltatni. (Hatv. 51..) (5) Közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatok, hatáskörök: a) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő területi és települési jelentőségű kérdésekben az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel egyeztet. (Kjtv.4..(1) c/) b) Döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazotti illetmény - előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét, amiket a döntés előtt legalább 15 nappal megküld az érdekelteknek. (Kjtv.4..(5) - (6) (6) Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok, hatáskörök: a) Felkéri a vezető háziorvost az ügyeleti szolgálatok megszervezésében való részvételre /Háorv.8..(2) d/)/ b) Szerződést köt az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a háziorvosi ellátás finanszírozására. /Eüfinansz.r.1..(1)/ c) Hozzájárul az intézmény, háziorvosi gyakorlatot folytató orvos, illetve háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához. /Eüfinansz.r.1..(2) b), c), d)/ d) Köteles közölni az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a rendeletben meghatározott adatokat, illetve az adatok változását a háziorvosi szolgálat működtetője. /Eüfinansz.r.6..(1)-(2)./ 3.. (1) Ez a rendelet május 18. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően beérkezett kérelmek esetében kell alkalmazni. (2) 16 Jegyző távollétében: Méhész Katalin sk. aljegyző Molnár Oszkár sk. polgármester Záradék: 15 6/2003. (II.28.) Ök. számú rendelettel megállapított szöveg hatályos március 3-tól 16 Hatályon kívül helyezi a 24/2012.(VII.19.) önkormányzati rendelet 4.. (b) pontja, hatályos augusztus 1.

5 5 A 2/2010. (II.12.) módosító önkormányzati rendelet február 12.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: február 12. A 21/2010. (X.11.) módosító önkormányzati rendelet október 11.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: október 11. A 34/2010. (XII.17.) módosító önkormányzati rendelet december 17.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: december 17. A 18/2011. (VII.04.) módosító önkormányzati rendelet július 4.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: július 5. A 21/2011. (VII.27.) módosító önkormányzati rendelet július 27.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: július 28. A 30/2011.(IX.16.) módosító önkormányzati rendelet szeptember 16.-án kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: szeptember 17. A 15/2012.(IV.26.) módosító önkormányzati rendelet április 26.-án kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: május 1. A 24/2012.(VII.19.) módosító önkormányzati rendelet július 19.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: augusztus 1. A 26/2012.(VIII.31.) módosító önkormányzati rendelet augusztus 31.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: szeptember 1. Edelény, augusztus 31. Vártás József jegyző

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 HATÁSKÖR JOGSZABÁLY Előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

a 18/2011. (IX. 01.) Ök. Sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveggel 2

a 18/2011. (IX. 01.) Ök. Sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveggel 2 Gyál Város Önkormányzatának 12/1999.(IX.15.) Ök. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 1 (Módosításokkal

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 3. Hatásköri rendelkezések. II. Fejezet. Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 3. Hatásköri rendelkezések. II. Fejezet. Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2012.(III.1.), 23/2013.(XII.21.), 25/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. április 27. Ára: 4935 Ft 4. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben