Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?"

Átírás

1 Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) II. A vajkészités. A vajkészités czélja: a tejfölben sőrőn uszkáló vajgolyócskákat egymással egyesülésre birni. Ez azonban nem történik oly egyszerüen, mert minden golyócska egy vékony sajtanyagboritékkal van befedve, mely a golyócskák közvetlen való érintkezését gátolja ez okból ezen hártyákat a tejföl erıteljes ide-odamozgatása által el kell távolitani s a golyókat, hogy könnyebben egymáshoz tapadjanak, gömbalakjuktól meg kell fosztani. Bármennyire ismeretes is az e czélra általánosan alkalmazott eljárás, a következés mégis azt mutatja, hogy a köpülés éppen nem sikerül mindig egyforma jól, és hogy ugyanazon tejfölbıl, ha az eltérı módok szerint dolgoztatik fel, qualitative nagyon különbözı vaj képzıdhetik. Ezen jelenetnek oka valószinüleg abban keresendı, hogy többnyire figyelmen kivül hagyják azon körülményt, hogy a vajgolyócskák, a tejföl hımérséke szerint, majd keményebbek, majd lágyabbak szoktak lenni. A hideg tejfölben (+ 8º R. alatt) a golyócskák oly kemények, hogy még az összeverıdésnél is megtartják gömbölyü alakjukat, s igy mint a billiárd-golyók - szétugranak egymástól, anélkül hogy egymáshoz tapadnának. Ha azonban a tejföl meleg (16-18º R. fölött), a vajzsír ismét annyira ellágyul, hogy nem tömörülhet össze eléggé; hogy a hevesen mozgatott folyadékban csomókat képezzen, e helyett inkább habszerüvé lesz. Az elıbbi hımérsék alatt s az utóbbi hımérsék fölött közönséges keménységü vajat nem lehet többé késziteni, a köpülés tehát hiában való fáradság lenne. Minthogy azonban a vajnak keménysége - mint már kifejtettük - a takarmányozástól függ, a keményebb vajkészitésre (péld. száraz takarmányozás télen által) valamivel magasabb hımérsékkel birjon a tejföl, mint tavaszszal, midın a zöldtakarmányozás folytán a vajzsír lágyabb szokott lenni. Ámde a vajnak jó íze, sıt tartóssága is - eltekintve a már emlitett körülményektıl - attól is függ, hogy a köpülés gyorsan sikerült-e; mert minél tovább kell a tejfölt mozgásban tartani, hogy a vaj kiváljék, annál több levegı jön érintkezésbe a különben rendkivül apró vajgolyócskákkal s annál hamarább kap a vaj avas ízt. Minthogy pedig ez fıleg akkor következik be, ha igen melegen köpülünk, s azon kivül az ilyenkor nyert puha, illetve habos vaj igen sok, belıle alig eltávolítható s a tartósságot befolyásoló irót tartalmaz: a magasabb köpülési hımérséktıl nagyon kell óvakodnunk. A köpülésre legalkalmasabb hıfokot mindazonáltal könnyen túlhaladjuk, mert a vajkészitésnél, a zsír összetömörülését megelızıleg, a sajtanyag-boritékot eltávolitani s a zsírgolyócskák gömbölyü alakját megszüntetni kell; ezen elımunkálat folytán azonban a kavarás, rázás vagy a lökés következtében a folyadékra átvitt erı meleggé változik által s így a tejföl hımérsékét lassan-lassan emelni fogja. Ebbıl azután kitetszik, hogy mily fontossággal bir a normális hımérséknek, amelynél tehát a tejföl legkönnyebben köpülhetı, lehetı pontos betartása. Ez okból egy czélszerü folyadék-hımérıvel a köpülés kezdetén és végén figyelemmel kisérjük a tejföl hımérsékét, s hogy a tejföl túlmelegedése elkerültessék, az elsı kisérletnél inkább valamivel hidegebben töltjük azt a köpülıbe. Zöldtakarmányozásnál az édes tejföl körülbelül 8½º R. (= 10 6º C.),

2 száraz takarmányozásnál körülbelül 11º R.-nál 1 ) (= 13 75ºC.-nál) kezdhetjük meg a köpülést. Ha azután azt látjuk, hogy köpülés közben a tejfölnek 2-3 vagy több fokkal melegebbnek kellett lenni a vajkiválás elıtt: 2 ) ez esetben a legközelebbi köpülésnél a tejfölt ½-1½ stb. fokkal melegebben töltjük a köpülıbe. A tejföl megmelegitése vagy lehőtése legczélszerőbben úgy történik, hogy a tejfölt egy pléhedénybe töltve, hideg vagy meleg vízbe állítjuk s ott folyton kevergetvén a thermometerrel, addig tartjuk, míg a kivánt hımérséket nem mutatja. Néhol szokásban van a tejfölt e czélból meleg vagy hideg tejjel keverni össze; ez azonban elvetendı, mert a tejfölnek czéltalan felhigitása nemcsak a munkát szaporítja, hanem még a vaj kiválását is késlelteti. További figyelmet érdemel a köpülı s a vajkészitı helyiség hımérséke. Mindkettı ugyanazon hıfokkal birjon, mint a tejföl. A köpülıt hideg vízzel való kiöblités által hőteni, meleg vízzel kiöblítve melegiteni lehet. 3 ) A köpülı helyiség hömérsékét már jóval nehezebben lehet szabályozni, miért is ajánlható a köpülıt magát egy köpenynyel venni körül, melybe hideg vagy meleg vizet bocsátunk. A köpülı maga ugyan a legkülönbözıbb szerkezetü lehet; az lesz azonban a legjobb, amely 1. aránylag kevés munkaerıvel, a vajnak gyors és tökéletes kiköpülését lehetıvé teszi; 2. könnyen kezelhetı, szétszedhetı, kiüríthetı, tisztítható és szellıztethetı; 3. jól elzárható, hogy sem tejföl belıle ki ne szivárogjon, sem kivülrıl tisztátalanság be ne juthasson; 4. magától (péld. fémi piszok a csapágyakról, farost az edény oldaláról) a vajat nem tisztátalanítja; 5. tartós és olcsó. Minthogy nincs terünk, hogy mindazon köpülıket, melyek a kis- és középnagyságu iparban jónak találtattak, ismertessük: csak egy párt emlitünk fel a legjobbak közül. Az amerikai hımérı-köpülı. GroweIl szabadalma (13. ábra. 4 ) Ez egy, a tejföl befogadására szolgáló, ónazott bádogból készült, alul hordóalaku, fölül négyszögletes fedéllel ellátott fekvı edény, mely magasságának 1 ) Ha a tejföl megsavanyodott, 3-4º R.-al melegebben köpülhetı, mert benne a sajtanyag megkezdte kiválását, s ilyenkor a sajtanyag-boriték könnyebben lefoszlik. Ez az oka, hogy ez esetben az elımunkálat nem tart annyi ideig s így a tejföl sem melegszik föl nagyobb mértékben. 2 ) A vaj kiválását abból ismerjük fel, hogy a heves mozgásban lévı tejfölnek tompa robaja lassankint magasabb hangu zörejjé válik. 3 ) A fából készült köpülık valamint minden, a vajjal érintkezésbe jövı faedények és eszközök használat elıtt mindenkor forró vízbe meritendık vagy sok forró vízzel kiöblitendık, mire hideg vizzel lehőttetnek. Ezáltal nemcsak a fára tapadó penészek öletnek meg, de a víz a fa pórusaiba beivódván, megakadályozza, hogy a tejföl és a vaj a fára tapadjanak s itt késıbb megavasodjanak, s így késıbbi használatnál a vaj ízét megrontsák. 4 ) Minden itt leirandó köpülıt és vajkészitéshez való eszközt solid kivitelben és méltányos áron szállít Eduard Ahlborn gazdasági gép- és eszközgyára Hildesheimban.

3 kétharmadáig egy köpenynyel van körülvéve, a hımérsék szabályozására rendelt víz befogadására. A köpülıben uralkodó hıfok figyelemmel kisérésére oldalvást egy hımérı van elhelyezve. A köpülésre nagyon kevés erı szükséges és oly módon járunk el, hogy az edény hossztengelyében forgatható kavarót, mely négy keresztbe állitott lapátból áll és kivülrıl egy fogantyú által forgatható, s melyet tisztitás czéljából könnyen kiszedhetünk, mozgásba hozzuk. Mint minden köpülınél, mely vízszintes kavaróval bir, mely kivülrıl hajtatik, úgy itt is különös figyelmet fordítsunk a csapágyak gondos tisztántartására és kellı vízmentességére. Ahlborn forgó-köpülöje (14. ábra). Ennél maga az edény forgattatik. Ezen köpülı fekvı hordócska-alaku, kemény fából készült s a hossztengely irányában a hordó fenekére erısitett csapokkal van ellátva, melyek egy csapágyban nyugosznak és két fogantyúval forgathatók. A köpülı megtöltése és kiüritése egy nagyobb tojásalaku, oldalvást lévı lyukon történik, melynek elzárására egy kaucsukszélü fedél szolgál, mit könyökemeltyővel feszesen lehet a nyilásra szoritani. A köpülı forgása alkalmával a tejföl visszafolyó irányban mozog és 3-4 átlyukasztott léczen, melyek a köpülı belsı körületén könnyen kiszedhetıleg vannak fölerısítve, megtöretik. Minthogy ezen köpülınél a tejföl annál gyorsabban mozog, minél nagyobb utat kell tennie minden körforgás alkalmával: ez okból ajánlható, nagyobb átmérıjü hordókat szerezni be, mikor is több vagy kevesebb tejfölt egyforma könnyen köpülhetünk vele. A hajtóerı-szükséglet ennél sem jelentékeny. A hőtıvíz ezen köpülınél jóformán nélkülözhetı, mert a hordó dongái fából lévén, a hımérsék ingadozását elzárják a tejföltıl, s attól sincs mit tartani, hogy a vajat a tengelyrıl ledörgölıdı fémforgácsok tisztátalanítják; e helyett azonban a tisztitásra és szellıztetésre kell nagy figyelmet forditani, hogy az edény belseje se avasizüvé ne váljék, se dohos-szagu ne legyen, se pedig ki ne száradjon. Az ily köpülık legtartósabbak folytonos használatnál. A holsteini egyenesen álló billenthetı köpülı (15. ábra). Az elıbbiektıl eltérıleg ezen köpülı s a benne levı forgatható s egy egyszerő verıléczbıl álló kavarókészülék merılegesen áll. Ezen utóbbi fogaskerék áttétel által hozatik gyors forgásba, s miután a hajtómővel könnyen felbonthatólag van összekapcsolva, kényelmesen kiemelhetı a köpülıbıl. A köpülı és kavarója kemény fából valók s egy állvány, melyen a hordó két vízszintes csapágyon foroghatólag fekszik, tartja helyzetében. Azon czélból, hogy az élénk körforgásba hozott tejföl akadályra találjon, a köpülı belsejében, annak oldalán 3-4 lécz lelhetı, amelyen a tejföl megtörik s amely mellett a kavarókészülék léczei éppen csak elsiklanak. A tejföl centrifugális mozgása - mint magától érthetı - annál erélyesebb, minél nagyobb a hordó átmérıje, mely okból ezen szerkezet kevés tejföl feldolgozására kevésbé alkalmas, mert ez nem tölti be kellıképen. Mint a holsteini köpülı különös elınyét kell emliteni, hogy fölülrıl egészen nyitva van és köpülés közben csak egy vágányba illı fedéllel van zárva. Mely okból könnyen kiüríthetı, tisztítható és szellıztethetı, mely czélra vízszintes tengelye körüli mozgathatósága nagyon alkalmassá teszi. A köpülıket - bármily szerkezetüek legyenek is azok - használatkor csak félig töltsük meg tejföllel, ha azt akarjuk, hogy a vaj gyorsan kiváljék, és pedig nemcsak azon okból, hogy a mozgásban levı tejfölnek megfelelı helyre van szüksége, de mert - kivált a munka kezdetén - - többé-kevésbé habzani szokott.

4 A tejfölt rendesen egy szitán keresztül öntjük a köpülıbe, hogy az esetleges tisztátalanságok a vajtól távoltartassanak. Erre, a tejföl sőrősége miatt, ritkább szitát veszünk, mint a tejszőréshez, és ha mindezek daczára a tejföl csak nehezen folynék keresztül, tenyerünkkel ütögetjük a szőrı oldalát, hogy az átfolyást elısegítsük. Maga a köpülés mérsékelt gyorsaságu ütemben történjék (körülbelül 40 fordulat egy perczben) és szakadatlanul egyenletesen folytattassék, míg - mint már fentebb emlitettük - a folyadék zöreje azt nem mutatja, hogy a vaj csomósodni kezd. Ettıl kezdve valamivel lassabban köpülünk, nehogy kezdetben a kölesszemnagyságu csomócskák a gyors mozgás folytán ismét elválasztassanak. Ha azután végül a kavaró forgását a csomósodott vajdarabok akadályozzák vagy a forgóköpülıknél a vaj zuhanásánál zörej hallhatóvá válik, a köpülés be van fejezve; felnyitjuk a köpülıt s a fedelén valamint az oldalakra tapadó vajrészecskéket kevés lefölözött tejjel a többi közé öblítjük. A kavarónak többszöri lassu ide-oda forditása, illetve a hordó himbálása elegendı lesz most már, hogy a vajnak fıtömege egy pár nagyobb csomóba álljon össze. Az irót ezután egy szőrın eresztjük által, hogy a még uszkáló vajszemcsék visszatartassanak. Ha a szőrıt végül veregetjük, ezek is összetapadnak. Ha minden elıbb emlitett s a köpülés tartamára befolyást gyakorló körülményt szem elıtt tartottunk, ha egyszerre kevesebb tejfölt veszünk feldolgozás alá: a köpülés 3-5 percz alatt be lesz fejezhetı; ha azonban egyszerre több tejfölt köpülünk, vagy ha a köpülıbe sok tejfölt töltünk, a vajjá válás 15, sıt 30 perczig is tarthat. Általában a zöldtakarmányon élı vagy nemrég ellett tehenektıl nyert tejföl gyorsabban, a rég ellett tehenek tejföle vagy a téli takarmány után nyert tejföl lassabban válik vajjá. Ezenkivül elıfordulhatnak körülmények, melyek a vaj kiválását vagy megnehezitik, vagy rendes úton egészen lehetetlenné teszik. Ezek közé tartozik különösen a tej megnyulósodása, mely annak tulajdonitandó, hogy a tej sok fehérjét tartalmaz. A tejnek ezen hibája vagy már a fejésnél mutatkozik, - mi legtöbbször a borjazásutáni elsı napokban észlelhetı, régen borjazott teheneknél pedig bizonyos betegségek következtében lép fel, - vagy pedig a fejésnél egészségesnek látszó tej késıbben, ha állni hagyatott, válik nyulóssá. Ez utóbbi esetben, úgy sejtjük, valami erjedési folyamat okozza a nyulósságot, mert gondos tisztaság mellett nem fordul elı, vagy pedig ezáltal orvosolható. Végül czélszerőtlen takarmányozásnál és bizonyos takarmányféléknél (péld. ha a svéd here [Trifolium hybridum] érett polyváját etetjük) is elıfordul, hogy a tejfölt csak igen nehezen vagy egyáltalán nem lehet vajjá alakitani; az ily tejföl rendesen rendkivül habzik, ha a köpülési hıfokot gondosan betartjuk is. Legyen szabad végül a vajszépitésrıl is szólani, mit oly helyen, hol a fogyasztók megkövetelik, hogy a vaj szine télen-nyáron egyforma legyen, nem lehet mellızni. Minthogy pedig a zöldtakarmány után nyert vaj nemcsak sárgásabb szine, de finomabb íze által is kitőnik a fehéres és kevésbé jóizü téli vaj mellett; a közönség azonban a vajnak tetszetısebb szine után indul s a szép, zabszalmasárga szinü vajat - még ha ugyanazon ízzel bir is, mint a fehéres - többre becsüli a fehér vajnál; a vajat, ha az alkalmazott takarmány mellett az nagyon fehéres volna, oly ártalmatlan festékekkel, melyek íze a vajon föl nem ismerhetı, festeni szokták. E czélra jelenleg általában az orleánt 5 ) használják, s ezt vagy közvetlenül összegyúrják csekély mennyiségü vajjal s így nagyon sötétsárga-szinü, úgynevezett szines vaj 6 ) készittetik 5 ) Ez vörösessárga festék, melyet a Kuku- vagy Roukou-fa (Bixa orellana) húsából nyernek, és melyet angolul Arnotto, Annotta; olaszul Anotto; francziául Roukou, Attolle-nak neveznek. 6 ) A szines vaj elıállítására a vajat forró vizbe állított edényben felolvasztjuk. Leszedvén a fölületen úszó tisztátalanságokat, a felolvasztott vajat óvatosan egy más edénybe öntjük, hogy az üledéktıl különválasszuk; e második edénybe még a vaj leöntése elıtt tiszta mullba kötött orleánt függesztünk, a beöntés után az edényt a vajjal együtt ismét a vizfürdıbe tesszük és langyos melegnél annyi ideig hagyjuk, amig a vaj barnavörösszinüvé

5 vagy a tejföl festetik meg. 7 ) Ez utóbbi annyiban ajánlatosabb, mert a vaj festésénél ez könnyen sávos lesz és a sok gyúrás nemcsak több munkával jár, hanem a vaj finomságára is hátrányosan hat. A köpülés befejezte után a vaj gyúrásához kell kezdeni; ennek az a czélja, hogy a tejnek a vajban visszamaradt sajtanyaga lehetıleg eltávolíttassék, illetve káros hatása só hozzáadása által csökkentessék. A vaj gyúrásánál követendı eljárás aszerint módosul, amint rövid idı alatt felhasználandó finom asztali, úgynevezett theavajat; vagy hosszabb ideig elálló, úgynevezett tartós vajat akarunk elıállitani. Legfinomabb íze lesz az oly vajnak, amelybıl pusztán gyúrás által távolítjuk el az idegen alkatrészeket, különösen ha a gyúrás csak rövid ideig tart, és csak végezetül öblintjük le a vajat tiszta fris vízzel. Ezen eljárás követésénél azonban igen sok könnyen erjedı anyag marad a vajban, amiért csakis a rövid idı alatt felhasználásra kerülı és jóminıségü édes tejfölbıl készitett vaj kezelhetı e módon. Tartósabb lesz a vaj, ha azt hosszabb ideig tiszta fris vízben gyúrjuk; a vizet annyiszor ujítván meg, amíg tiszta nem marad. Azonban az ily mosott vaj már nem bir azzal a sajátságos zamattal s a tejczukortól származó édes ízzel, mely a fris vajat jellegzi. Az édes íz különben finomra tört fehér czukorral való összegyúrás által megadható neki. Még tartósabb lesz a vaj, ha a kimosás után finomra ırlött és jól megszáritott konyhasót adunk hozzá. Az ily sózott vajat azonban asztali vajnak csak Európa északi országaiban kedvelik, s ezért a vajat csakis akkor kell sózni, ha az export ezen országokba irányul. Aránylag legtartósabb azonban akkor lesz a vaj, ha kiolvasztjuk, mert ekkor a vajhoz keveredett idegen alkatrészek a vajtól különbözı fajsúlyuk következtében kiválnak. Az iró mindazzal, ami benne foglaltatik, a fenékre ülepedik, a levegı pedig elszáll. Ha a felolvasztott vajat leöntjük az üledékrıl, akkor egészen tiszta lesz, azonban az oly sokra becsült aromáját elveszti; az olvasztott vaj ezért asztali vajnak nem tekinthetı és csakis ételek készitésére használható fel. Az elmondottakból kitünik, hogy a gyúrás, az asztali vaj készítésénél kiváló jelentıségő. A vaj gyúrása kézzel vagy fából készült eszközökkel végezhetı. A kézzel való gyúrás ugyan a legegyszerőbb eljárás; de, mert a legnagyobb tisztaságnál se kerülhetı el a kéz izzadása, nem kifogásnélküli. Bármiként gyúrassék is a vaj, úgy a munkásnak kezeit mint a használatra kerülı s a vajjal érintkezésbe jövı eszközöket és edényeket (melyeknek jól fényezett fából készülteknek kell lenniök) elıször tiszta forró, majd meg tiszta és jó hideg vízzel a fent leírt módon meg kell mosni s a munka közben is lehetıleg sokszor kell a vízbe mártani, hogy a vaj reájuk ne tapadjon. nem lesz; akkor kivesszük az orleánt és a vaj készen van a használatra. ½ k / g vajhoz mogyorónagyságu orleán elegendı. 7 ) A tejföl megfestésére az orleán mullba kötve vagy tiszta bükkfahamuban vagy tiszta fris lenolajban mérsékelt melegnél feloldatik s a szükséges mennyiség a köpülés elıtt a tejfölbe öntetik. A kivánt színárnyalat s az oldat töménysége szerint módosul az adandó mennyiség. Mindenha óvakodni kell azonban a túlsoktól. Aki a festıanyag készitésével nem akar bajlódni, az használja a készen kapható folyékony vaj- és sajtszineket; ilyeneket elárusít: U. Wenckebach Flensburgban, Chr. Hansen Kopenhágában, L. Krick & Harpiu Bar le Ducban (Francziaország).

6 A vaj gyúrását hüvös és világos helyiségben kell végezni; szükség esetén a vajat a gyúrás elıtt egy ideig hőteni is kell, mert az igen lágy s az igen kemény vajból rosszul választható ki az iró. Óvakodni kell azonban a melegen köpült, habossá lett vajat különösen ha közönséges hımérséknél inkább kemény, mint lágy - jéghideg vízzel leönteni, mert ilyenkor oly szivósan visszatartja a vaj a finoman eloszlódott irót, hogy igen nehezen lehet kivá1asztani. Világosnak kell lenni a helyiségnek már azért is, hogy a munkás a legcsekélyebb piszkot, ami a legnagyobb vigyázat daczára is belekeveredhetik a vajba, megláthassa és eltávolítbassa. Kisebb tejgazdaságban a vajat vagy teknıben gyúrják, mossák és sózzák, - az ily teknı egy darab fatörzsbıl készült, tisztára ki van munkálva (16. ábra) és négy lábon áll, - vagy pedig lapos, kerek, fölfelé elkeskenyedı kádban, amelynél három meghosszabbitott donga képezi a lábakat; a gyúrást kézzel vagy gyúrólapátokkal (17. ábra) végzik. Ha a vajat szárazan akarjuk kimunkálni s a kisajtolt irót csak leöblintés által eltávolitani, akkor legczélszerőbb a hengeres vajgyúró-deszkát használni (18. és 19. ábra 8 ); ez vagy rézsútosan állittatik egy hordóra vagy négy lábon áll, olykép, hogy a kinyomott iró könnyen leöblinthetı legyen, anélkül hogy a vaj soká maradna együtt a vízzel, miután a víz hamar lefolyik. Ha a vajat minden egyes hengerzés és leöblintés után a lapáttal összehalmozzák s a hengerezést addig ismétlik, míg csak iró mutatkozik: akkor az irót ezen eszközzel igen tisztára ki lehet választani a vajból. Hasonló módon dolgozik a 20. ábrában látható vajgyúró-gép, csakhogy ennél a vaj vízszintes fekvésü, a közepe felé egy kissé emelkedı tálra teríttetik ki. A tál alatt fogaskerék van alkalmazva, melyet oldalt alkalmazott kerékátvitel hoz forgásba. A tálban lévı vaj a körülforgásnál egy henger alá kerül, mely fekvı helyzetben van és rovátkokkal bir; a vaj összehalmozását egyegy, a tál közepén és szélén lévı faernyı végzi. Az iró s az öblitı-víz a tál körületében alkalmazott csatornába, innen pedig csöveken a tál közepe alá állitott edénybe folyik. Ezen gépekkel a vaj gyúrása gyorsabban végezhetı, amiért is nagyobb tejgazdaságokban gyorsan meghonosult. Ha a vaj valamely északi, péld. a német piaczra van szánva, hogy ott mint asztali vagy mint tartós vaj értékesíttessék: akkor a vajat a kimosás után meg kell sózni. A só két irányban hat conserválólag: 1. már magában véve hátráltatja az erjedést és 2. vízszivóképessége következtében a vajba gyúrt só egyesül a vajban lévı vízzel és gyúrás által a vajból kiválaszthatók. 8

7 Az asztali vaj még azon esetben is, ha utólag megsózatnék, a már emlitett módon víz nélkül gyuratik, a víz csak leöblintésre szolgál; ezután a vaj szét lesz terítve s 1 k / g-ra 1½-3 D / g legtisztább, jól megszáritott, finomra ırlött konyhasó lesz reáhintve és gyúrás által lehetıleg egyenletesen eloszlatva. A munka bevégezte után az egy darabba gyúrt vaj 8-12 óráig állni hagyandó, ezután még egyszer át kell gyúrni víz hozzáadása nélkül, hogy a sólé a vajból teljesen eltávolíttassék. A só által conserválandó tartós jól megmosatik s a sózás elıtt a vajban lévı víz gyúrás által eltávolíttatik; a többire nézve az eljárás csak olyan, mint a fentebb leírt, csakhogy kilogrammonkint 3 D / g só adatik a vajhoz s a legutolsó átgyúráskor - ami a sólé eltávolitása czéljából történik - még 1½ D / g só kevertetik a vaj közé. Habár a só maga színtelen, mindazáltal mindenütt, ahol a vajjal érintkezik, ezt sötétebb szinüre festi a vízelvonás következtében. Ha tehát azt akarjuk, hogy a vaj ne legyen foltos - ami különben is könnyen keltheti azt a gyanút, hogy kétféle zsír lett összegyúrva -, akkor kiválóan kell arra ügyelnünk, hogy a só egyenletesen oszlódjék el a vajban. Ha az asztali vajat távolabb lakó vevıknek vagy kicsinyben elárusitóknak küldjük, legczélszerübb a postán küldeni. A postai csomagok azonban 5 k / g-nál nehezebbek ne legyenek, mert csak ez esetben fordíthatjuk javunkra azon Ausztria-Magyarország és Németország területére érvényes alacsonyabb díjtételt, mely tudvalevıleg 5 k / g-ig - tekintet nélkül a távolságra - 30 kr. A postai csomagolásra oly anyagot használjunk, amely megfelelı tartóssággal bir, könnyü, olcsó, szagtalan és tiszta s amelyen a vaj nem megy keresztül; ez utóbbi körülményre már csak azért is ügyelnünk kell, mert különben a posta nem fogadja el szállitásra. A vevıkkel létrejött megállapodások szerint a csomagolóanyag vagy csak egyszer használtatik, vagy pedig oly tartóssá lesz készítve, hogy a ládikák vagy hordók többizben használtatnak, úgy hogy, ha több összegyől, a vevık által visszaküldetnek. 9 ) Az asztali vaj szállitására igen ajánlatos a következı mód: a vajból a gyúrás befejezte után, megfelelı formák segélyével, egyenlı nagyságu (rendesen hosszukás) és egyenlı súlyos (¼-½ k /g-os) darabok készíttetnek, melyekbıl 16-18, illetve 8-9 felel meg a postai csomag nettó-súlyának (4-4½ k / g ), és melyek egymásmellé és fölé rakva, egy faládikát 10 ) teljesen kitöltenek, a nélkül hogy hézagok keletkeznének. Ha minden egyes vajdarab pergamenpapirosba 11 ) lesz burkolva s beragasztva, a faládika belseje szintén ily papirossal kitapasztva és a berakás után a ládika illesztékei ily 9 ) Többszöri szállitásra alkalmas hordócskák fenyıfából kaphatók M. Mayernél Steinhauslehnenben, Berchtesgaden mellett; papiroshordók pedig Luis Wölflenél Münchenben. 10 ) Csakis egyszeri használatra szolgáló faládikákat a formákba hozott vaj szállítására kaphatunk: J. M. Kranichnál Mellenbachban, Albert Grubenál Lübeckben, B. Pflaumnál Eisloheban, W. C. Rudolfnál Hartauban, Rückers mellett, Sziléziában. 11 ) Vajcsomagolásra alkalmas pergamenpapiros kapható: Aug. Tönnesmannál Düsseldorfban, R. Rube & Comp.-nál Weendeben, Göttingen mellett.

8 papirossal beragasztva: akkor a vaj messzire szállítható, nélkül hogy kárt szenvedne. Szokásban van a vaj burkolására szolgáló papirosra a termelınek vagy az uradalomnak a nevét rányomatni. Ezen csomagolás jóságát bizonyítja azon körülmény, hogy a német postahivataloknál a vajszállitásra május-szeptember hónapokban csakis ezen módon becsomagolva fogadtatik el; minden egyéb módon csomagolt vaj szállitása az emlitett hónapokban megtagadtatik, mert a vaj a csomagolóanyagon könnyen átizzadhat. A tartós vajat, amely hosszabb ideig eláll s így nem oly kivánatos a szállitásra s a felhasználásával se kell nagyon sietni, inkább vásárolják a kereskedık, pékek stb. egyszerre nagyobb mennyiségben, amiért is nagyobb edényekben, mint teherárú, biztositott szállitási idıvel szállítható. Ha azt akarjuk, hogy a vaj a nagykereskedı részére legyen eladható, akkor époly módon és époly edényekbe (a nagyságot, alakot, anyagot, abroncsot stb. illetıleg) kell csomagolva lenni, mint amilyenekben azon vidékeken szokásos, amelyek - mint Hollandia, Schleswig- Holstein stb. - a vajpiaczot kitünıminıségü vajjal látják el. Az ily circa 40 k / g-ot befogadó edények megtöltésénél - különösen a közepes nagyságu tejgazdaságokban, ahol egyszeri köpülésnél nyert vajjal nem telik meg az edény - arra kell ügyelni, hogy csakis egyformaszinü vaj kerüljön az edénybe; s ha az egyes köpüléseknél nyert vaj különbözı szinü, az elıbb nyertet az utóbb köpülttel össze kell gyúrni, hogy egyformaszinü legyen. A vajat oly módon kell az edénybe rakni, hogy az a lehetıségig tömötten legyen benne; e czélból a vajat ökölnyi nagysagu darabokban rakjuk az edénybe s egyik darabot a másik után kézzel, vagy ami még jobb, a mozsártörıhöz hasonló, 7-8 c / m vastag tömıvel nyomkodjuk az edénybe. Ha az edény vajjal megtelt, akkor a vaj fölületét elegyengetjük és sóval behintjük s az elszállitás idejéig jól letakarva, lehetıleg hővös és szellıs helyiségbe állítjuk. Az elszállitás elıtt a berakásnál a vajra hintett sót leszedjük és frissel helyettesítjük, ezután a fedelet oly módon illesztjük az edényre, hogy a fedél belsı lapja a sót és vajat érje. A vaj csomagolására szolgáló faedényekre és ládákra vonatkozólag, megjegyzendı még, hogy a használat elıtt jól ki kell párolni vagy kilúgozni, különben a vaj igen kellemetlen faízt kap. Igaz ugyan, hogy e munkát már a csomagolóanyagot szolgáltató gyárban végzik rendesen, mindazáltal nem lesz fölösleges néhány, sorban megemlékezni a követendı eljárásról. Mindenekelıtt készítsünk erıs hamuzsír-lúgot, töltsük ezt az edényekbe vagy rakjuk bele a ládika deszkáit, a hordók fedelét stb.; 24 óra mulva öntsük ki a lúgot, illetve szedjük ki az edényeket a lúgból, mely különben - aszerint amint a fából kivont szín megfesti - többizben megujitandó; ekkor a kezelt tárgyakat, anélkül hogy azok lemosatnának, hagyjuk 24 óráig árnyékos helyen állani, s ekkor kezeljük ıket hasonló módon timsó-oldattal (1 l vízre 2½ D / g timsót) és 24 órai száradás után mossuk ki, illetve le tiszta vízzel. A hordókat s a hordófedeleket még megszáradás elıtt konyhasóval be kell dörgölni, a ládikadeszkákat ellenben csak árnyas helyre kell rakni, hogy kiszáradjanak; a megvetemedés elkerülésére száradás közben többizben megforgatandók. Megfelelı piaczok fölkeresésére, továbbá tájékoztatóul a piaczi viszonyokról s a tejgazdaságban történı haladásról ajánlhatom végül a hetenkint megjelenı Milchzeitung -ot. Szerkeszti C. Petersen. Brema, Heinsiusnál. Elıfizetési ára egy évnegyedre 4 márka 15 fillér (circa 2 frt 46 kr). Lehmann Oszkár.

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

A fiatal bor pinczekezelése.

A fiatal bor pinczekezelése. A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét,

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A nyári istállózás és a takarmánytermelés. Mintegy 25 év elıtt a müveltebb nemzetek gazdasági irodalmát végig járta a marhaállomány száraztakarmánynyal való nyári etetésének

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret Kis pralinéismeret is pralinéismeret Ínyenc receptek édes finomságokhoz Saját készítésű ízletes pralinék. Jó alapanyagokkal, megfelelő kellékekkel és egy kis gyakorlattal Ön is varázsolhat kicsi, édes

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék:

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: 19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató 1. Költségkalkuláció Kalkulációs lap Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: Nyersanyag Cikkszám Mennyiség Egység

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN (AJÁNLOTT SZAKIRODALOM MSC HALLGATÓK SZÁMÁRA) SZERKESZTETTE:

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Apró közlemények. Közgazdaság.

Apró közlemények. Közgazdaság. Apró közlemények. * Közgazdaság. A világ búzatermése és búzafogyasztása 1888-ban. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium az idén is felszólitotta a külföldön székelı cs. és kir. consulatusokat,

Részletesebben

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Magastetık energia-hatékony, fenntartható felújítása Szerkesztı: dr.tóth Elek DLA, egyetemi docens, BME. Magasépítési Tanszék Tartalom A magastetık ácsszerkezetének felújítása [1]... 1 A tetıfelület síkjának

Részletesebben

Vegetáriánus ételek wokban

Vegetáriánus ételek wokban Vegetáriánus ételek wokban A wok kiválasztása Öntöttvasból, acélból, nemesacélból (alumíniummaggal) vagy egyszerő vasból készült wokok közül választhatunk. A kereskedelemben rézbıl készült wokot is lehet

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Vadhívás 1. Bevezetés

Vadhívás 1. Bevezetés Vadhívás 1. Bevezetés A vadhívás szerintem a vadászatok csúcsa, a legizgalmasabb feladat egy vadász számra. A vad kifinomult érzékszerveit kijátszani, lıhetı távolságra behívni, sok gyakorlást igénylı

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI 2011 Barabás Péter AZ EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁS VIZSGÁLATA Lejtın leguruló golyó (vagy kiskocsi) gyorsulásának mérése különbözı meredekség esetén. hosszú

Részletesebben

A vaj elıállitása és szállitása.

A vaj elıállitása és szállitása. A vaj elıállitása és szállitása. Igen elterjedt nézet, hogy a vaj jóságát a köpülıben vagy pedig az utólagos kikészités által nyeri. E nézet határozottan téves. Amint bármely készítmény jósága elsı sorban

Részletesebben

megtörik és bizonyos idı multán ülledék képzıdik, mely a borral soká érintkezve, annak minıségét kellemetlenül fogja befolyásolni.

megtörik és bizonyos idı multán ülledék képzıdik, mely a borral soká érintkezve, annak minıségét kellemetlenül fogja befolyásolni. A bor palaczkozása Manapság a teljesen érett, zamatos, üdeizü, fiatal bort kedveli a közönség, melyet élvezettel fogyaszt; míg az öreg, ún. ó bort csak orvosságul tekinti s mint gyógyszert használja. A

Részletesebben

Henny Penny olajkidobó csúszóedény. (A dokumentumok fordításai a Kézikönyvben található CD-n olvashatók) KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny olajkidobó csúszóedény. (A dokumentumok fordításai a Kézikönyvben található CD-n olvashatók) KEZELŐI KÉZIKÖNYV Model ODS-300 Henny Penny olajkidobó csúszóedény (A dokumentumok fordításai a Kézikönyvben található CD-n olvashatók) KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA

Részletesebben

6. Az éghajlati zónák és éghajlati típusok

6. Az éghajlati zónák és éghajlati típusok 6. Az éghajlati zónák és éghajlati típusok Az elızı fejezetben bemutattuk az egyes meteorológiai elemek tényleges eloszlását a Földön. Ez az eloszlás jelentısen különbözik attól, amit légkör nélküli homogén

Részletesebben

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatotok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) I. E sorok irója a Mezıgazdasági Szemle multévi

Részletesebben

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron A Corsa B X14XE DOHC motorján elég mostoha helyre került az AGR (Abgasrückführung), vagy más nevén EGR (exhaust gas recirculation) szelep. Az AGR szelep biztosítja

Részletesebben

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában 1. Graffiti falfesték eltávolítása vakolt fal felületérıl A Szegedi Tudományegyetem Irínyi épülettömbje,

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

www.hurom.hu HUROM HUNGARY

www.hurom.hu HUROM HUNGARY Hurom HH Elite ( HH második generáció ) Használati útmutató Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasitásokat. Utasitások szerint használja a Hurom gyümölcsfacsaró. Tartalomjegyzék Miért Hurom?...

Részletesebben

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól A meggy finom magában, nyersen is, de aki nem szereti savanyúságát, még megszeretheti piskótában, süteményben, vagy befõttben. Szörpöt és más italt

Részletesebben

Apró közlemények. Állattenyésztés.

Apró közlemények. Állattenyésztés. Apró közlemények. Állattenyésztés. A fejıstehenek etetésérıl. E kérdés fölött számos téves nézettel találkozunk: egyfelıl azt halljuk, hogy a teheneket csak bıven kell takarmányozni s a bı tejelés el nem

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

Az épületfizika tárgya. Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplı témák

Az épületfizika tárgya. Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplı témák Az épületfizika tárgya Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplı témák A tárgyalt jelenségek zöme transzportfolyamat Lényege: valamilyen potenciálkülönbség miatt valami áramlik Az épületfizikában

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A tehenek takarmányozása szeszmoslékkal. Azon kérdés: vajjon a szeszmoslék etetése fejıs tehenekkel mennyiben bír a tejelésre befolyással, káros-e vagy elınyös? már nálunk

Részletesebben

Klasszikus vajkrém. Készítése: Vaj és porcukor keveréke, akár ízesíthetjük is. Előnye:

Klasszikus vajkrém. Készítése: Vaj és porcukor keveréke, akár ízesíthetjük is. Előnye: A tortázást a piskóta után a vajkrémek határozzák meg. Mostanra már jó pár próbán túl vagyok, bátran állítom, hogy bármikor készítek már főzött krémet is. A klasszikus vajkrém nagyon vajas én nem szeretem,

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt gyártásához szükséges berendezés.

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt gyártásához szükséges berendezés. A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. A groji kereksajtból, a statistikai kimutatások szerint, évenkint jóval nagyobb mennyiség hozatik be Magyarországba, mint

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

TERVEZET!!!!!!! 2011. augusztus 10.

TERVEZET!!!!!!! 2011. augusztus 10. TERVEZET!!!!!!! 2011. augusztus 10. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus).. számú irányelv Megkülönböztetı minıségi jelöléssel ellátott kenyerek és sütemények 1. kiadás 1 Tartalom. I.

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik Dr. Gasztonyi Kálmán

Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik.. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 54. évf. 2007. 2.sz. 2. o. Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik Dr. Gasztonyi Kálmán E

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793]

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] 3B SCIENTIFIC MEDICAL BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] BLS-Szimulátor BasicBilly TM 1. BasicBilly TM tartalma 2. Összeszerelés 2.1 Rugó cseréje 2.1 Tüdı zacskó cseréje 3. Tisztítás és ápolás

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: lakk Elkészítés időpontja: 2012.02.05. 1 / 4. oldal TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. Termék azonosító: Termékszám: JK 246 221 00 PN 112 474 06 Korrózió

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Akció! -30. Lime székek. Fair Play fa székek. Színes székek

Akció! -30. Lime székek. Fair Play fa székek. Színes székek Akció! Vásároljon hihetetlenül kedvezményes áron egészen tavaszig csak a Fair Play-től! Ahogy ígértük ebben az évben is a lehető leghatékonyabban szeretnénk segíteni az Önök munkájukat. Rögtön az év elején

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

TARIFÁLÓ Flotta GFB Indikátor tájékoztató 2007.

TARIFÁLÓ Flotta GFB Indikátor tájékoztató 2007. Az alábbi ismertetıben röviden leírjuk a Nyerı Díj Kalkulátor jellemzıit. Az ismertetı elolvasása során az alábbiakra kap választ: 1. Mire jó a Nyerı Díj Kalkulátor? 2. Milyen flottákhoz jó a Kalkulátor?

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

DISPLAY REKLÁMANYAGOK

DISPLAY REKLÁMANYAGOK DISPLAY REKLÁMANYAGOK Display matricák minták Hogyan rögzítse a Display matricát Energia takarékossági tippek Display marketing/motivációs eszközök (javaslat) Display képeslap (javaslat) 5 DISPLAY REKLÁMANYAGOK

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

A szılıtörköly gazdasági értékesitése.

A szılıtörköly gazdasági értékesitése. A szılıtörköly gazdasági értékesitése. Hazánk szılıtermelıi nagy mulasztást követnek el, mivel a szılıtermelés mellékterményeit, hulladékait - mint péld. a törkölyt, borseprıt stb. - nem iparkodnak a mai

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Készíthetek előre vajkrémet, vagy csak frissen jó?

Készíthetek előre vajkrémet, vagy csak frissen jó? A vajkrém az alapja a tortadíszítésnek. Megannyi felhasználási módja van, illetve jó pár alap recept amik könnyedén ízesíthetőek, variálhatóak. Kell hogy legyen a háztartásban egy kedvenc alap vajkrém

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Gödörásó és esem eteát ültető szerkezet

Gödörásó és esem eteát ültető szerkezet Gödörásó és esem eteát ültető szerkezet Matusovits Péter miniszteri tanácsos, m. kir. erdőigazgató, c. M. 9401. a. sz. szabadalma. A szerkezet gödörásásra, csemete- és suhángültetésre és illetve suhángkiszedésre

Részletesebben

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató

7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató 7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató 1. lépés A csomag kibontása Amikor a futártól átvette a dobozt, biztosan leellenırizte hogy a csomagolás nem sérült, nem szakadt. Most, hogy átvette

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben