Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?"

Átírás

1 Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) II. A vajkészités. A vajkészités czélja: a tejfölben sőrőn uszkáló vajgolyócskákat egymással egyesülésre birni. Ez azonban nem történik oly egyszerüen, mert minden golyócska egy vékony sajtanyagboritékkal van befedve, mely a golyócskák közvetlen való érintkezését gátolja ez okból ezen hártyákat a tejföl erıteljes ide-odamozgatása által el kell távolitani s a golyókat, hogy könnyebben egymáshoz tapadjanak, gömbalakjuktól meg kell fosztani. Bármennyire ismeretes is az e czélra általánosan alkalmazott eljárás, a következés mégis azt mutatja, hogy a köpülés éppen nem sikerül mindig egyforma jól, és hogy ugyanazon tejfölbıl, ha az eltérı módok szerint dolgoztatik fel, qualitative nagyon különbözı vaj képzıdhetik. Ezen jelenetnek oka valószinüleg abban keresendı, hogy többnyire figyelmen kivül hagyják azon körülményt, hogy a vajgolyócskák, a tejföl hımérséke szerint, majd keményebbek, majd lágyabbak szoktak lenni. A hideg tejfölben (+ 8º R. alatt) a golyócskák oly kemények, hogy még az összeverıdésnél is megtartják gömbölyü alakjukat, s igy mint a billiárd-golyók - szétugranak egymástól, anélkül hogy egymáshoz tapadnának. Ha azonban a tejföl meleg (16-18º R. fölött), a vajzsír ismét annyira ellágyul, hogy nem tömörülhet össze eléggé; hogy a hevesen mozgatott folyadékban csomókat képezzen, e helyett inkább habszerüvé lesz. Az elıbbi hımérsék alatt s az utóbbi hımérsék fölött közönséges keménységü vajat nem lehet többé késziteni, a köpülés tehát hiában való fáradság lenne. Minthogy azonban a vajnak keménysége - mint már kifejtettük - a takarmányozástól függ, a keményebb vajkészitésre (péld. száraz takarmányozás télen által) valamivel magasabb hımérsékkel birjon a tejföl, mint tavaszszal, midın a zöldtakarmányozás folytán a vajzsír lágyabb szokott lenni. Ámde a vajnak jó íze, sıt tartóssága is - eltekintve a már emlitett körülményektıl - attól is függ, hogy a köpülés gyorsan sikerült-e; mert minél tovább kell a tejfölt mozgásban tartani, hogy a vaj kiváljék, annál több levegı jön érintkezésbe a különben rendkivül apró vajgolyócskákkal s annál hamarább kap a vaj avas ízt. Minthogy pedig ez fıleg akkor következik be, ha igen melegen köpülünk, s azon kivül az ilyenkor nyert puha, illetve habos vaj igen sok, belıle alig eltávolítható s a tartósságot befolyásoló irót tartalmaz: a magasabb köpülési hımérséktıl nagyon kell óvakodnunk. A köpülésre legalkalmasabb hıfokot mindazonáltal könnyen túlhaladjuk, mert a vajkészitésnél, a zsír összetömörülését megelızıleg, a sajtanyag-boritékot eltávolitani s a zsírgolyócskák gömbölyü alakját megszüntetni kell; ezen elımunkálat folytán azonban a kavarás, rázás vagy a lökés következtében a folyadékra átvitt erı meleggé változik által s így a tejföl hımérsékét lassan-lassan emelni fogja. Ebbıl azután kitetszik, hogy mily fontossággal bir a normális hımérséknek, amelynél tehát a tejföl legkönnyebben köpülhetı, lehetı pontos betartása. Ez okból egy czélszerü folyadék-hımérıvel a köpülés kezdetén és végén figyelemmel kisérjük a tejföl hımérsékét, s hogy a tejföl túlmelegedése elkerültessék, az elsı kisérletnél inkább valamivel hidegebben töltjük azt a köpülıbe. Zöldtakarmányozásnál az édes tejföl körülbelül 8½º R. (= 10 6º C.),

2 száraz takarmányozásnál körülbelül 11º R.-nál 1 ) (= 13 75ºC.-nál) kezdhetjük meg a köpülést. Ha azután azt látjuk, hogy köpülés közben a tejfölnek 2-3 vagy több fokkal melegebbnek kellett lenni a vajkiválás elıtt: 2 ) ez esetben a legközelebbi köpülésnél a tejfölt ½-1½ stb. fokkal melegebben töltjük a köpülıbe. A tejföl megmelegitése vagy lehőtése legczélszerőbben úgy történik, hogy a tejfölt egy pléhedénybe töltve, hideg vagy meleg vízbe állítjuk s ott folyton kevergetvén a thermometerrel, addig tartjuk, míg a kivánt hımérséket nem mutatja. Néhol szokásban van a tejfölt e czélból meleg vagy hideg tejjel keverni össze; ez azonban elvetendı, mert a tejfölnek czéltalan felhigitása nemcsak a munkát szaporítja, hanem még a vaj kiválását is késlelteti. További figyelmet érdemel a köpülı s a vajkészitı helyiség hımérséke. Mindkettı ugyanazon hıfokkal birjon, mint a tejföl. A köpülıt hideg vízzel való kiöblités által hőteni, meleg vízzel kiöblítve melegiteni lehet. 3 ) A köpülı helyiség hömérsékét már jóval nehezebben lehet szabályozni, miért is ajánlható a köpülıt magát egy köpenynyel venni körül, melybe hideg vagy meleg vizet bocsátunk. A köpülı maga ugyan a legkülönbözıbb szerkezetü lehet; az lesz azonban a legjobb, amely 1. aránylag kevés munkaerıvel, a vajnak gyors és tökéletes kiköpülését lehetıvé teszi; 2. könnyen kezelhetı, szétszedhetı, kiüríthetı, tisztítható és szellıztethetı; 3. jól elzárható, hogy sem tejföl belıle ki ne szivárogjon, sem kivülrıl tisztátalanság be ne juthasson; 4. magától (péld. fémi piszok a csapágyakról, farost az edény oldaláról) a vajat nem tisztátalanítja; 5. tartós és olcsó. Minthogy nincs terünk, hogy mindazon köpülıket, melyek a kis- és középnagyságu iparban jónak találtattak, ismertessük: csak egy párt emlitünk fel a legjobbak közül. Az amerikai hımérı-köpülı. GroweIl szabadalma (13. ábra. 4 ) Ez egy, a tejföl befogadására szolgáló, ónazott bádogból készült, alul hordóalaku, fölül négyszögletes fedéllel ellátott fekvı edény, mely magasságának 1 ) Ha a tejföl megsavanyodott, 3-4º R.-al melegebben köpülhetı, mert benne a sajtanyag megkezdte kiválását, s ilyenkor a sajtanyag-boriték könnyebben lefoszlik. Ez az oka, hogy ez esetben az elımunkálat nem tart annyi ideig s így a tejföl sem melegszik föl nagyobb mértékben. 2 ) A vaj kiválását abból ismerjük fel, hogy a heves mozgásban lévı tejfölnek tompa robaja lassankint magasabb hangu zörejjé válik. 3 ) A fából készült köpülık valamint minden, a vajjal érintkezésbe jövı faedények és eszközök használat elıtt mindenkor forró vízbe meritendık vagy sok forró vízzel kiöblitendık, mire hideg vizzel lehőttetnek. Ezáltal nemcsak a fára tapadó penészek öletnek meg, de a víz a fa pórusaiba beivódván, megakadályozza, hogy a tejföl és a vaj a fára tapadjanak s itt késıbb megavasodjanak, s így késıbbi használatnál a vaj ízét megrontsák. 4 ) Minden itt leirandó köpülıt és vajkészitéshez való eszközt solid kivitelben és méltányos áron szállít Eduard Ahlborn gazdasági gép- és eszközgyára Hildesheimban.

3 kétharmadáig egy köpenynyel van körülvéve, a hımérsék szabályozására rendelt víz befogadására. A köpülıben uralkodó hıfok figyelemmel kisérésére oldalvást egy hımérı van elhelyezve. A köpülésre nagyon kevés erı szükséges és oly módon járunk el, hogy az edény hossztengelyében forgatható kavarót, mely négy keresztbe állitott lapátból áll és kivülrıl egy fogantyú által forgatható, s melyet tisztitás czéljából könnyen kiszedhetünk, mozgásba hozzuk. Mint minden köpülınél, mely vízszintes kavaróval bir, mely kivülrıl hajtatik, úgy itt is különös figyelmet fordítsunk a csapágyak gondos tisztántartására és kellı vízmentességére. Ahlborn forgó-köpülöje (14. ábra). Ennél maga az edény forgattatik. Ezen köpülı fekvı hordócska-alaku, kemény fából készült s a hossztengely irányában a hordó fenekére erısitett csapokkal van ellátva, melyek egy csapágyban nyugosznak és két fogantyúval forgathatók. A köpülı megtöltése és kiüritése egy nagyobb tojásalaku, oldalvást lévı lyukon történik, melynek elzárására egy kaucsukszélü fedél szolgál, mit könyökemeltyővel feszesen lehet a nyilásra szoritani. A köpülı forgása alkalmával a tejföl visszafolyó irányban mozog és 3-4 átlyukasztott léczen, melyek a köpülı belsı körületén könnyen kiszedhetıleg vannak fölerısítve, megtöretik. Minthogy ezen köpülınél a tejföl annál gyorsabban mozog, minél nagyobb utat kell tennie minden körforgás alkalmával: ez okból ajánlható, nagyobb átmérıjü hordókat szerezni be, mikor is több vagy kevesebb tejfölt egyforma könnyen köpülhetünk vele. A hajtóerı-szükséglet ennél sem jelentékeny. A hőtıvíz ezen köpülınél jóformán nélkülözhetı, mert a hordó dongái fából lévén, a hımérsék ingadozását elzárják a tejföltıl, s attól sincs mit tartani, hogy a vajat a tengelyrıl ledörgölıdı fémforgácsok tisztátalanítják; e helyett azonban a tisztitásra és szellıztetésre kell nagy figyelmet forditani, hogy az edény belseje se avasizüvé ne váljék, se dohos-szagu ne legyen, se pedig ki ne száradjon. Az ily köpülık legtartósabbak folytonos használatnál. A holsteini egyenesen álló billenthetı köpülı (15. ábra). Az elıbbiektıl eltérıleg ezen köpülı s a benne levı forgatható s egy egyszerő verıléczbıl álló kavarókészülék merılegesen áll. Ezen utóbbi fogaskerék áttétel által hozatik gyors forgásba, s miután a hajtómővel könnyen felbonthatólag van összekapcsolva, kényelmesen kiemelhetı a köpülıbıl. A köpülı és kavarója kemény fából valók s egy állvány, melyen a hordó két vízszintes csapágyon foroghatólag fekszik, tartja helyzetében. Azon czélból, hogy az élénk körforgásba hozott tejföl akadályra találjon, a köpülı belsejében, annak oldalán 3-4 lécz lelhetı, amelyen a tejföl megtörik s amely mellett a kavarókészülék léczei éppen csak elsiklanak. A tejföl centrifugális mozgása - mint magától érthetı - annál erélyesebb, minél nagyobb a hordó átmérıje, mely okból ezen szerkezet kevés tejföl feldolgozására kevésbé alkalmas, mert ez nem tölti be kellıképen. Mint a holsteini köpülı különös elınyét kell emliteni, hogy fölülrıl egészen nyitva van és köpülés közben csak egy vágányba illı fedéllel van zárva. Mely okból könnyen kiüríthetı, tisztítható és szellıztethetı, mely czélra vízszintes tengelye körüli mozgathatósága nagyon alkalmassá teszi. A köpülıket - bármily szerkezetüek legyenek is azok - használatkor csak félig töltsük meg tejföllel, ha azt akarjuk, hogy a vaj gyorsan kiváljék, és pedig nemcsak azon okból, hogy a mozgásban levı tejfölnek megfelelı helyre van szüksége, de mert - kivált a munka kezdetén - - többé-kevésbé habzani szokott.

4 A tejfölt rendesen egy szitán keresztül öntjük a köpülıbe, hogy az esetleges tisztátalanságok a vajtól távoltartassanak. Erre, a tejföl sőrősége miatt, ritkább szitát veszünk, mint a tejszőréshez, és ha mindezek daczára a tejföl csak nehezen folynék keresztül, tenyerünkkel ütögetjük a szőrı oldalát, hogy az átfolyást elısegítsük. Maga a köpülés mérsékelt gyorsaságu ütemben történjék (körülbelül 40 fordulat egy perczben) és szakadatlanul egyenletesen folytattassék, míg - mint már fentebb emlitettük - a folyadék zöreje azt nem mutatja, hogy a vaj csomósodni kezd. Ettıl kezdve valamivel lassabban köpülünk, nehogy kezdetben a kölesszemnagyságu csomócskák a gyors mozgás folytán ismét elválasztassanak. Ha azután végül a kavaró forgását a csomósodott vajdarabok akadályozzák vagy a forgóköpülıknél a vaj zuhanásánál zörej hallhatóvá válik, a köpülés be van fejezve; felnyitjuk a köpülıt s a fedelén valamint az oldalakra tapadó vajrészecskéket kevés lefölözött tejjel a többi közé öblítjük. A kavarónak többszöri lassu ide-oda forditása, illetve a hordó himbálása elegendı lesz most már, hogy a vajnak fıtömege egy pár nagyobb csomóba álljon össze. Az irót ezután egy szőrın eresztjük által, hogy a még uszkáló vajszemcsék visszatartassanak. Ha a szőrıt végül veregetjük, ezek is összetapadnak. Ha minden elıbb emlitett s a köpülés tartamára befolyást gyakorló körülményt szem elıtt tartottunk, ha egyszerre kevesebb tejfölt veszünk feldolgozás alá: a köpülés 3-5 percz alatt be lesz fejezhetı; ha azonban egyszerre több tejfölt köpülünk, vagy ha a köpülıbe sok tejfölt töltünk, a vajjá válás 15, sıt 30 perczig is tarthat. Általában a zöldtakarmányon élı vagy nemrég ellett tehenektıl nyert tejföl gyorsabban, a rég ellett tehenek tejföle vagy a téli takarmány után nyert tejföl lassabban válik vajjá. Ezenkivül elıfordulhatnak körülmények, melyek a vaj kiválását vagy megnehezitik, vagy rendes úton egészen lehetetlenné teszik. Ezek közé tartozik különösen a tej megnyulósodása, mely annak tulajdonitandó, hogy a tej sok fehérjét tartalmaz. A tejnek ezen hibája vagy már a fejésnél mutatkozik, - mi legtöbbször a borjazásutáni elsı napokban észlelhetı, régen borjazott teheneknél pedig bizonyos betegségek következtében lép fel, - vagy pedig a fejésnél egészségesnek látszó tej késıbben, ha állni hagyatott, válik nyulóssá. Ez utóbbi esetben, úgy sejtjük, valami erjedési folyamat okozza a nyulósságot, mert gondos tisztaság mellett nem fordul elı, vagy pedig ezáltal orvosolható. Végül czélszerőtlen takarmányozásnál és bizonyos takarmányféléknél (péld. ha a svéd here [Trifolium hybridum] érett polyváját etetjük) is elıfordul, hogy a tejfölt csak igen nehezen vagy egyáltalán nem lehet vajjá alakitani; az ily tejföl rendesen rendkivül habzik, ha a köpülési hıfokot gondosan betartjuk is. Legyen szabad végül a vajszépitésrıl is szólani, mit oly helyen, hol a fogyasztók megkövetelik, hogy a vaj szine télen-nyáron egyforma legyen, nem lehet mellızni. Minthogy pedig a zöldtakarmány után nyert vaj nemcsak sárgásabb szine, de finomabb íze által is kitőnik a fehéres és kevésbé jóizü téli vaj mellett; a közönség azonban a vajnak tetszetısebb szine után indul s a szép, zabszalmasárga szinü vajat - még ha ugyanazon ízzel bir is, mint a fehéres - többre becsüli a fehér vajnál; a vajat, ha az alkalmazott takarmány mellett az nagyon fehéres volna, oly ártalmatlan festékekkel, melyek íze a vajon föl nem ismerhetı, festeni szokták. E czélra jelenleg általában az orleánt 5 ) használják, s ezt vagy közvetlenül összegyúrják csekély mennyiségü vajjal s így nagyon sötétsárga-szinü, úgynevezett szines vaj 6 ) készittetik 5 ) Ez vörösessárga festék, melyet a Kuku- vagy Roukou-fa (Bixa orellana) húsából nyernek, és melyet angolul Arnotto, Annotta; olaszul Anotto; francziául Roukou, Attolle-nak neveznek. 6 ) A szines vaj elıállítására a vajat forró vizbe állított edényben felolvasztjuk. Leszedvén a fölületen úszó tisztátalanságokat, a felolvasztott vajat óvatosan egy más edénybe öntjük, hogy az üledéktıl különválasszuk; e második edénybe még a vaj leöntése elıtt tiszta mullba kötött orleánt függesztünk, a beöntés után az edényt a vajjal együtt ismét a vizfürdıbe tesszük és langyos melegnél annyi ideig hagyjuk, amig a vaj barnavörösszinüvé

5 vagy a tejföl festetik meg. 7 ) Ez utóbbi annyiban ajánlatosabb, mert a vaj festésénél ez könnyen sávos lesz és a sok gyúrás nemcsak több munkával jár, hanem a vaj finomságára is hátrányosan hat. A köpülés befejezte után a vaj gyúrásához kell kezdeni; ennek az a czélja, hogy a tejnek a vajban visszamaradt sajtanyaga lehetıleg eltávolíttassék, illetve káros hatása só hozzáadása által csökkentessék. A vaj gyúrásánál követendı eljárás aszerint módosul, amint rövid idı alatt felhasználandó finom asztali, úgynevezett theavajat; vagy hosszabb ideig elálló, úgynevezett tartós vajat akarunk elıállitani. Legfinomabb íze lesz az oly vajnak, amelybıl pusztán gyúrás által távolítjuk el az idegen alkatrészeket, különösen ha a gyúrás csak rövid ideig tart, és csak végezetül öblintjük le a vajat tiszta fris vízzel. Ezen eljárás követésénél azonban igen sok könnyen erjedı anyag marad a vajban, amiért csakis a rövid idı alatt felhasználásra kerülı és jóminıségü édes tejfölbıl készitett vaj kezelhetı e módon. Tartósabb lesz a vaj, ha azt hosszabb ideig tiszta fris vízben gyúrjuk; a vizet annyiszor ujítván meg, amíg tiszta nem marad. Azonban az ily mosott vaj már nem bir azzal a sajátságos zamattal s a tejczukortól származó édes ízzel, mely a fris vajat jellegzi. Az édes íz különben finomra tört fehér czukorral való összegyúrás által megadható neki. Még tartósabb lesz a vaj, ha a kimosás után finomra ırlött és jól megszáritott konyhasót adunk hozzá. Az ily sózott vajat azonban asztali vajnak csak Európa északi országaiban kedvelik, s ezért a vajat csakis akkor kell sózni, ha az export ezen országokba irányul. Aránylag legtartósabb azonban akkor lesz a vaj, ha kiolvasztjuk, mert ekkor a vajhoz keveredett idegen alkatrészek a vajtól különbözı fajsúlyuk következtében kiválnak. Az iró mindazzal, ami benne foglaltatik, a fenékre ülepedik, a levegı pedig elszáll. Ha a felolvasztott vajat leöntjük az üledékrıl, akkor egészen tiszta lesz, azonban az oly sokra becsült aromáját elveszti; az olvasztott vaj ezért asztali vajnak nem tekinthetı és csakis ételek készitésére használható fel. Az elmondottakból kitünik, hogy a gyúrás, az asztali vaj készítésénél kiváló jelentıségő. A vaj gyúrása kézzel vagy fából készült eszközökkel végezhetı. A kézzel való gyúrás ugyan a legegyszerőbb eljárás; de, mert a legnagyobb tisztaságnál se kerülhetı el a kéz izzadása, nem kifogásnélküli. Bármiként gyúrassék is a vaj, úgy a munkásnak kezeit mint a használatra kerülı s a vajjal érintkezésbe jövı eszközöket és edényeket (melyeknek jól fényezett fából készülteknek kell lenniök) elıször tiszta forró, majd meg tiszta és jó hideg vízzel a fent leírt módon meg kell mosni s a munka közben is lehetıleg sokszor kell a vízbe mártani, hogy a vaj reájuk ne tapadjon. nem lesz; akkor kivesszük az orleánt és a vaj készen van a használatra. ½ k / g vajhoz mogyorónagyságu orleán elegendı. 7 ) A tejföl megfestésére az orleán mullba kötve vagy tiszta bükkfahamuban vagy tiszta fris lenolajban mérsékelt melegnél feloldatik s a szükséges mennyiség a köpülés elıtt a tejfölbe öntetik. A kivánt színárnyalat s az oldat töménysége szerint módosul az adandó mennyiség. Mindenha óvakodni kell azonban a túlsoktól. Aki a festıanyag készitésével nem akar bajlódni, az használja a készen kapható folyékony vaj- és sajtszineket; ilyeneket elárusít: U. Wenckebach Flensburgban, Chr. Hansen Kopenhágában, L. Krick & Harpiu Bar le Ducban (Francziaország).

6 A vaj gyúrását hüvös és világos helyiségben kell végezni; szükség esetén a vajat a gyúrás elıtt egy ideig hőteni is kell, mert az igen lágy s az igen kemény vajból rosszul választható ki az iró. Óvakodni kell azonban a melegen köpült, habossá lett vajat különösen ha közönséges hımérséknél inkább kemény, mint lágy - jéghideg vízzel leönteni, mert ilyenkor oly szivósan visszatartja a vaj a finoman eloszlódott irót, hogy igen nehezen lehet kivá1asztani. Világosnak kell lenni a helyiségnek már azért is, hogy a munkás a legcsekélyebb piszkot, ami a legnagyobb vigyázat daczára is belekeveredhetik a vajba, megláthassa és eltávolítbassa. Kisebb tejgazdaságban a vajat vagy teknıben gyúrják, mossák és sózzák, - az ily teknı egy darab fatörzsbıl készült, tisztára ki van munkálva (16. ábra) és négy lábon áll, - vagy pedig lapos, kerek, fölfelé elkeskenyedı kádban, amelynél három meghosszabbitott donga képezi a lábakat; a gyúrást kézzel vagy gyúrólapátokkal (17. ábra) végzik. Ha a vajat szárazan akarjuk kimunkálni s a kisajtolt irót csak leöblintés által eltávolitani, akkor legczélszerőbb a hengeres vajgyúró-deszkát használni (18. és 19. ábra 8 ); ez vagy rézsútosan állittatik egy hordóra vagy négy lábon áll, olykép, hogy a kinyomott iró könnyen leöblinthetı legyen, anélkül hogy a vaj soká maradna együtt a vízzel, miután a víz hamar lefolyik. Ha a vajat minden egyes hengerzés és leöblintés után a lapáttal összehalmozzák s a hengerezést addig ismétlik, míg csak iró mutatkozik: akkor az irót ezen eszközzel igen tisztára ki lehet választani a vajból. Hasonló módon dolgozik a 20. ábrában látható vajgyúró-gép, csakhogy ennél a vaj vízszintes fekvésü, a közepe felé egy kissé emelkedı tálra teríttetik ki. A tál alatt fogaskerék van alkalmazva, melyet oldalt alkalmazott kerékátvitel hoz forgásba. A tálban lévı vaj a körülforgásnál egy henger alá kerül, mely fekvı helyzetben van és rovátkokkal bir; a vaj összehalmozását egyegy, a tál közepén és szélén lévı faernyı végzi. Az iró s az öblitı-víz a tál körületében alkalmazott csatornába, innen pedig csöveken a tál közepe alá állitott edénybe folyik. Ezen gépekkel a vaj gyúrása gyorsabban végezhetı, amiért is nagyobb tejgazdaságokban gyorsan meghonosult. Ha a vaj valamely északi, péld. a német piaczra van szánva, hogy ott mint asztali vagy mint tartós vaj értékesíttessék: akkor a vajat a kimosás után meg kell sózni. A só két irányban hat conserválólag: 1. már magában véve hátráltatja az erjedést és 2. vízszivóképessége következtében a vajba gyúrt só egyesül a vajban lévı vízzel és gyúrás által a vajból kiválaszthatók. 8

7 Az asztali vaj még azon esetben is, ha utólag megsózatnék, a már emlitett módon víz nélkül gyuratik, a víz csak leöblintésre szolgál; ezután a vaj szét lesz terítve s 1 k / g-ra 1½-3 D / g legtisztább, jól megszáritott, finomra ırlött konyhasó lesz reáhintve és gyúrás által lehetıleg egyenletesen eloszlatva. A munka bevégezte után az egy darabba gyúrt vaj 8-12 óráig állni hagyandó, ezután még egyszer át kell gyúrni víz hozzáadása nélkül, hogy a sólé a vajból teljesen eltávolíttassék. A só által conserválandó tartós jól megmosatik s a sózás elıtt a vajban lévı víz gyúrás által eltávolíttatik; a többire nézve az eljárás csak olyan, mint a fentebb leírt, csakhogy kilogrammonkint 3 D / g só adatik a vajhoz s a legutolsó átgyúráskor - ami a sólé eltávolitása czéljából történik - még 1½ D / g só kevertetik a vaj közé. Habár a só maga színtelen, mindazáltal mindenütt, ahol a vajjal érintkezik, ezt sötétebb szinüre festi a vízelvonás következtében. Ha tehát azt akarjuk, hogy a vaj ne legyen foltos - ami különben is könnyen keltheti azt a gyanút, hogy kétféle zsír lett összegyúrva -, akkor kiválóan kell arra ügyelnünk, hogy a só egyenletesen oszlódjék el a vajban. Ha az asztali vajat távolabb lakó vevıknek vagy kicsinyben elárusitóknak küldjük, legczélszerübb a postán küldeni. A postai csomagok azonban 5 k / g-nál nehezebbek ne legyenek, mert csak ez esetben fordíthatjuk javunkra azon Ausztria-Magyarország és Németország területére érvényes alacsonyabb díjtételt, mely tudvalevıleg 5 k / g-ig - tekintet nélkül a távolságra - 30 kr. A postai csomagolásra oly anyagot használjunk, amely megfelelı tartóssággal bir, könnyü, olcsó, szagtalan és tiszta s amelyen a vaj nem megy keresztül; ez utóbbi körülményre már csak azért is ügyelnünk kell, mert különben a posta nem fogadja el szállitásra. A vevıkkel létrejött megállapodások szerint a csomagolóanyag vagy csak egyszer használtatik, vagy pedig oly tartóssá lesz készítve, hogy a ládikák vagy hordók többizben használtatnak, úgy hogy, ha több összegyől, a vevık által visszaküldetnek. 9 ) Az asztali vaj szállitására igen ajánlatos a következı mód: a vajból a gyúrás befejezte után, megfelelı formák segélyével, egyenlı nagyságu (rendesen hosszukás) és egyenlı súlyos (¼-½ k /g-os) darabok készíttetnek, melyekbıl 16-18, illetve 8-9 felel meg a postai csomag nettó-súlyának (4-4½ k / g ), és melyek egymásmellé és fölé rakva, egy faládikát 10 ) teljesen kitöltenek, a nélkül hogy hézagok keletkeznének. Ha minden egyes vajdarab pergamenpapirosba 11 ) lesz burkolva s beragasztva, a faládika belseje szintén ily papirossal kitapasztva és a berakás után a ládika illesztékei ily 9 ) Többszöri szállitásra alkalmas hordócskák fenyıfából kaphatók M. Mayernél Steinhauslehnenben, Berchtesgaden mellett; papiroshordók pedig Luis Wölflenél Münchenben. 10 ) Csakis egyszeri használatra szolgáló faládikákat a formákba hozott vaj szállítására kaphatunk: J. M. Kranichnál Mellenbachban, Albert Grubenál Lübeckben, B. Pflaumnál Eisloheban, W. C. Rudolfnál Hartauban, Rückers mellett, Sziléziában. 11 ) Vajcsomagolásra alkalmas pergamenpapiros kapható: Aug. Tönnesmannál Düsseldorfban, R. Rube & Comp.-nál Weendeben, Göttingen mellett.

8 papirossal beragasztva: akkor a vaj messzire szállítható, nélkül hogy kárt szenvedne. Szokásban van a vaj burkolására szolgáló papirosra a termelınek vagy az uradalomnak a nevét rányomatni. Ezen csomagolás jóságát bizonyítja azon körülmény, hogy a német postahivataloknál a vajszállitásra május-szeptember hónapokban csakis ezen módon becsomagolva fogadtatik el; minden egyéb módon csomagolt vaj szállitása az emlitett hónapokban megtagadtatik, mert a vaj a csomagolóanyagon könnyen átizzadhat. A tartós vajat, amely hosszabb ideig eláll s így nem oly kivánatos a szállitásra s a felhasználásával se kell nagyon sietni, inkább vásárolják a kereskedık, pékek stb. egyszerre nagyobb mennyiségben, amiért is nagyobb edényekben, mint teherárú, biztositott szállitási idıvel szállítható. Ha azt akarjuk, hogy a vaj a nagykereskedı részére legyen eladható, akkor époly módon és époly edényekbe (a nagyságot, alakot, anyagot, abroncsot stb. illetıleg) kell csomagolva lenni, mint amilyenekben azon vidékeken szokásos, amelyek - mint Hollandia, Schleswig- Holstein stb. - a vajpiaczot kitünıminıségü vajjal látják el. Az ily circa 40 k / g-ot befogadó edények megtöltésénél - különösen a közepes nagyságu tejgazdaságokban, ahol egyszeri köpülésnél nyert vajjal nem telik meg az edény - arra kell ügyelni, hogy csakis egyformaszinü vaj kerüljön az edénybe; s ha az egyes köpüléseknél nyert vaj különbözı szinü, az elıbb nyertet az utóbb köpülttel össze kell gyúrni, hogy egyformaszinü legyen. A vajat oly módon kell az edénybe rakni, hogy az a lehetıségig tömötten legyen benne; e czélból a vajat ökölnyi nagysagu darabokban rakjuk az edénybe s egyik darabot a másik után kézzel, vagy ami még jobb, a mozsártörıhöz hasonló, 7-8 c / m vastag tömıvel nyomkodjuk az edénybe. Ha az edény vajjal megtelt, akkor a vaj fölületét elegyengetjük és sóval behintjük s az elszállitás idejéig jól letakarva, lehetıleg hővös és szellıs helyiségbe állítjuk. Az elszállitás elıtt a berakásnál a vajra hintett sót leszedjük és frissel helyettesítjük, ezután a fedelet oly módon illesztjük az edényre, hogy a fedél belsı lapja a sót és vajat érje. A vaj csomagolására szolgáló faedényekre és ládákra vonatkozólag, megjegyzendı még, hogy a használat elıtt jól ki kell párolni vagy kilúgozni, különben a vaj igen kellemetlen faízt kap. Igaz ugyan, hogy e munkát már a csomagolóanyagot szolgáltató gyárban végzik rendesen, mindazáltal nem lesz fölösleges néhány, sorban megemlékezni a követendı eljárásról. Mindenekelıtt készítsünk erıs hamuzsír-lúgot, töltsük ezt az edényekbe vagy rakjuk bele a ládika deszkáit, a hordók fedelét stb.; 24 óra mulva öntsük ki a lúgot, illetve szedjük ki az edényeket a lúgból, mely különben - aszerint amint a fából kivont szín megfesti - többizben megujitandó; ekkor a kezelt tárgyakat, anélkül hogy azok lemosatnának, hagyjuk 24 óráig árnyékos helyen állani, s ekkor kezeljük ıket hasonló módon timsó-oldattal (1 l vízre 2½ D / g timsót) és 24 órai száradás után mossuk ki, illetve le tiszta vízzel. A hordókat s a hordófedeleket még megszáradás elıtt konyhasóval be kell dörgölni, a ládikadeszkákat ellenben csak árnyas helyre kell rakni, hogy kiszáradjanak; a megvetemedés elkerülésére száradás közben többizben megforgatandók. Megfelelı piaczok fölkeresésére, továbbá tájékoztatóul a piaczi viszonyokról s a tejgazdaságban történı haladásról ajánlhatom végül a hetenkint megjelenı Milchzeitung -ot. Szerkeszti C. Petersen. Brema, Heinsiusnál. Elıfizetési ára egy évnegyedre 4 márka 15 fillér (circa 2 frt 46 kr). Lehmann Oszkár.

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatotok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) I. E sorok irója a Mezıgazdasági Szemle multévi

Részletesebben

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában 1. Graffiti falfesték eltávolítása vakolt fal felületérıl A Szegedi Tudományegyetem Irínyi épülettömbje,

Részletesebben

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret Kis pralinéismeret is pralinéismeret Ínyenc receptek édes finomságokhoz Saját készítésű ízletes pralinék. Jó alapanyagokkal, megfelelő kellékekkel és egy kis gyakorlattal Ön is varázsolhat kicsi, édes

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Új felületek sómentes, nyers falra hordja fel. A frissen vakolt felületeket 4-5 héttel a festés előtt kezelni kell.

Új felületek sómentes, nyers falra hordja fel. A frissen vakolt felületeket 4-5 héttel a festés előtt kezelni kell. TERMÉKISMERTETŐ CASEIN DISTEMPER (MÁR HASZNÁLATRA KÉSZ FORMÁBAN KAPHATÓ) A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára

Részletesebben

DISPLAY REKLÁMANYAGOK

DISPLAY REKLÁMANYAGOK DISPLAY REKLÁMANYAGOK Display matricák minták Hogyan rögzítse a Display matricát Energia takarékossági tippek Display marketing/motivációs eszközök (javaslat) Display képeslap (javaslat) 5 DISPLAY REKLÁMANYAGOK

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Építsünk termékpiramist!

Építsünk termékpiramist! Építsünk termékpiramist! Elıszó A következı tanulmányomban egy lehetséges termékpiramis modellt fogok bemutatni. Azért írom, hogy lehetséges, mert a termékpiramis folyamatosan alakításra, kibıvítésre kerül

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

METABO A KÜLÖNLEGES TARTÓSSÁGRA VALÓ ÉVTIZEDES TÖREKVÉS

METABO A KÜLÖNLEGES TARTÓSSÁGRA VALÓ ÉVTIZEDES TÖREKVÉS Örökölhetı darabok leszünk! METABO A KÜLÖNLEGES TARTÓSSÁGRA VALÓ ÉVTIZEDES TÖREKVÉS A Metabo háromnegyed évszázados története mindenek elıtt a robosztus és hosszú élettartamú termékek keresésérıl szólt.

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások.

J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások. J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások. PURO GRAND kondenzátum kezelőt kifejezetten sűrített levegő rendszerek olajtartalmú kondenzeinek kezelésére,

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor Élesztők típusai, jellemzőik 2013.12.07 Bajkai Tibor Történelem Az élesztő az Indo-Európai nyelvben forrást, habot, buborékot jelentett. Az élesztők a valószínűleg legrégebben háziasított egysejtűek. Egyiptomi

Részletesebben

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on) Araldite (AW 2104/HW 2934) Kétkomponensű epoxy ragasztó háztartási és ipari felhasználásra Főbb jellemzők: Nagy tépő és nyíró erő Erős és rugalmas Gyors kikötés Sokféle felület ragasztásához Termék meghatározás:

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Biztonság, tisztaság és gazdaságosság

Biztonság, tisztaság és gazdaságosság 3M TM Környezetvédelmi termékek Szorbensek Biztonság, tisztaság és gazdaságosság Típusok, kiszerelések: A 3M széles választékot kínál a különbözõ típusú és formájú szorbensekbõl, így kiválasztható az alkalmazáshoz,

Részletesebben

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l Típus: 6800-1 Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők Ár: 4.300- - Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél. - A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter Geodézia I. Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok Gyenes Róbert, Tarsoly Péter 1 A mérés alapelve Mérendı mennyiség és az alapegység összehasonlítása Jellemzés kvantitatív úton ( egy adott

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához

Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához 1.) Akik már regisztráltak a KPI honlapján pályázóként, azoknak nem kell újból feliratkozzanak, csupán át kell állítsák, bejelentkezés után, az Alapadatoknál

Részletesebben

Viega Advantix Top. Mindent tud a padlók víztelenítéséről. Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen.

Viega Advantix Top. Mindent tud a padlók víztelenítéséről. Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen. Viega Advantix Top Mindent tud a padlók víztelenítéséről Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen. Az új Viega Advantix Top: a legjobb tulajdonságok egy termékben. 4

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Jelszavas hozzáférés korlátozás

Jelszavas hozzáférés korlátozás Jelszavas hozzáférés korlátozás Ebben a cikkben az egyik legelterjedtebb web szerver, az Apache kiszolgálón mőködı technikát mutatunk be. Az Apache általi lehetıséget azért ragadjuk ki, mert ennek a szerver

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Kedves Diákok! VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Köszöntünk Benneteket a Vasi Géniusz program II. évfolyamának

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

+ + + Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer. Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer elônyei

+ + + Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer. Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer elônyei Lineáris lefolyórendszer 80 80 + lineáris lefolyórendszer A + a tökéletes megoldás épített zuhanyzók vízelvezetésének megoldására. A lefolyórendszer beépítése gyors és egyszerû. Beépítési magassága igen

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása - Szerkessze meg a sorszámának megfelelı feladatot 1:1 méretarányban A4 vagy A3 as mérető, kerettel és szövegmezıvel

Részletesebben

Pontjelek. Fényképek: Varga Imre, Tóth László

Pontjelek. Fényképek: Varga Imre, Tóth László Pontjelek Fényképek: Varga Imre, Tóth László Pontjelek A pontokat a terepen a meghatározásuk, és a fennmaradásuk biztosítása érdekében m e g j e l ö l j ü k. A megjelölés s módja m függ: f a m a mérés

Részletesebben

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı http://www.gemklub.hu/ 1846-ot írunk. Egész családok keltek útnak, hátrahagyva az otthonaikat, hogy szerencsét próbáljanak a Vadnyugaton. Minden vagyonukat szekerekre rakták, majd pusztákon, sivatagokon,

Részletesebben

STERIline... A GARANCIA

STERIline... A GARANCIA Az élelmiszerek gyártása során alapvetı fontosságú a technológiák alkalmazása és a higiéniai szabályok betartása. A Dal Cin S.p.A. tisztítószer termékei garantálják a lemosási és fertıtlenítési mőveletek

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag ANTOCIÁNOK FLAVÁNOK TANNINOK TANNINOK monomerek < 7 monomer > 7 monomer HOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK KÖZÉPHOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK ÚJBOROK HÉJON ÁZTATÁS POLISZACHARIDOK

Részletesebben

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕGÉPEK BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL Az ICE-O-Matic Önálló Jégkocka Készítõgép több méret / teljesítmény választékot kínál a Kis Irodai /

Részletesebben

Liquid steel. Folyékony fém

Liquid steel. Folyékony fém Araldite Liquid Steel (XD 4570 / XD 4571) Két komponensű, gyors kötésű acél tartalmú epoxy ragasztó Főbb jellemzők: Kiváló tapadás a legtöbb műanyag, kompozit és fém felületeken Kiváló ellenállás az üzemanyagok,

Részletesebben

Dorado irodai bútorcsalád

Dorado irodai bútorcsalád Dorado irodai bútorcsalád Érvényes: 2011. június 15.-től visszavonásig A bútorcsalád rövid bemutatása A DORADO széles elemválasztékkal rendelkező, kedvező árfekvésű és kiváló minőségű irodai konténercsalád.

Részletesebben

Z Corp. ZBuilder gyors prototípusgyártó rendszer gyakran feltett kérdések - válaszok

Z Corp. ZBuilder gyors prototípusgyártó rendszer gyakran feltett kérdések - válaszok Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság A L A P Í T VA : 1 9 8 1 1125 BUDAPEST, ISTENHEGYI ÚT 29. TEL.: (1) 224.5456 FAX: (1) 214.4167 ADÓSZÁM: 29823178-2-43 HONLAP: WWW.NAGYFORMATUMU.HU

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG (Felhasználási útmutató) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.01 Általános ismertetés A. A betonkeverékhez az adagolás idıpontjában hozzáadott kristályos

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL A légnyomás A földfelszín eltérı mértékő felmelegedése a felszín feletti légkörben légnyomás-különbségeket hoz létre.

Részletesebben

K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT

K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT DARABLISTA KOCSIBEÁLLÓ 300X500-TLT STÜCKLIST CARPORT 300X500-TLT 6 5 4 2 3 8 7 1 8 1 AUFBAUANLEITUNG ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 7 1 BEV. MATERIAL CSAVARCSOMAG KOCSIBEÁLLÓ

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít!

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít! Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem Megnyugtat és kényelmet biztosít! Sebezhetőség a nehéz napokon A WHO adatai szerint a nőgyógyászati problémák 63%-át

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

A 8942-es szlovák Mi 2 Magyarországon az elsı HA-BGE

A 8942-es szlovák Mi 2 Magyarországon az elsı HA-BGE A 8942-es szlovák Mi 2 Magyarországon az elsı HA-BGE Ez a helikopter a Turul Repülı- és Ejtıernyıs Egyesület számára Szlovákiából egyszerre érkezett két Mi 2-es egyike. A Szlovákiában már üzemidı miatt

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

60 PERCES TISZTÍTÓ PREMIUM KEZELÉS LES PURIFIANTES

60 PERCES TISZTÍTÓ PREMIUM KEZELÉS LES PURIFIANTES 60 PERCES TISZTÍTÓ PREMIUM KEZELÉS LES PURIFIANTES A kezelési idő: 60 perc A kezelés célja: a tiszta, ápolt bőr Mélytisztítás, a bőr a tökéletes hygiéniai állapotának elérése és további kezelésekre való

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Engedélyezési lap 1. Az irtószer neve: Quick Bayt légyirtó csalétek 2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 3.

Engedélyezési lap 1. Az irtószer neve: Quick Bayt légyirtó csalétek 2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 3. Engedélyezési lap 1. Az irtószer neve: Quick Bayt légyirtó csalétek 2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Bayer Environmental Science Közegészségügyi

Részletesebben

s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma,

s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, 1. s e l f e q u i p m e n t Az elsı lépés a befektetés felé A szolgáltatási kör kiszélesítése A teljes körő és kompatibilis ek garantálása A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, A szerkezetek:

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK MEGHATÁROZÁSA Kereskedelmi név: Jellemzı: MAJOR DOMUS WC GÉL szerves és szervetlen sav és felületaktív hatóanyag alapú vízöblítéses, WC tisztító folyadék. Gyártó Pol-Hun,

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ?

TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ? TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ? INFORMÁCIÓ CSEPPEK A közbeszédben és sokszor sajnos a hírekben is téves információk és alaptalan rémhírek keringenek, így joggal merülhet fel fogyasztóinkban

Részletesebben

Türelem, ÖNFEGYELEM és Megfontoltság, e három emberi tényezı határozza meg, hogy nyereségesen vagy veszteségesen kereskedünk-e a Forex-en!

Türelem, ÖNFEGYELEM és Megfontoltság, e három emberi tényezı határozza meg, hogy nyereségesen vagy veszteségesen kereskedünk-e a Forex-en! Hadd legyen a szlogenem kedvenc Country zenészem Kenny Rogers The Gambler (A Kártyás) címő dalából egy részlet.: for a taste of your whiskey I ll give you some advice.. Türelem, ÖNFEGYELEM és Megfontoltság,

Részletesebben