Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza évi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2011. évi beszámolója"

Átírás

1 Babits Mihály és Mővészetek Háza évi beszámolója Szekszárd 1

2 A Babits Mihály és Mővészetek Háza évi szakmai beszámolója A 2011-es év humán erıforrásának alakulása A 2011-es év kezdetekor intézményünkben 28 fı dolgozott március 1. óta 2 fıt az Európa Kulturális Fıvárosa programon keresztül foglalkoztatunk, akiknek köszönhetıen intézményünk EKF infóponttá vált. Foglalkoztatásuk február 28-án jár le. Humán területen mutatkozó változások a évben: Egyik EKF-es munkatársunk közös megegyezéssel február 28-ig dolgozott, helyette új munkatársat vettünk fel a vissza lévı 1 évre. A 2011-es évben két nagyon rég óta az intézményben dolgozó kolléga vonult nyugdíjba. 1. Varga Istvánné hosszú évek óta dolgozott a Babitsban. A Panoráma Mozi és a Mővész Mozi ügyeit intézte nagy szorgalommal és pontossággal. Megbízhatósága, feladattudata példaértékő volt. 2. Csikósné Csík Mária a fı információsa volt az intézménynek. Vidám életvezetése, közvetlensége, kiváló kommunikációs képessége sok éven keresztül erısítette a közösséget. A két nyugdíjba vonult munkatárs igazgatói kérésre még addig dolgozik, amíg az intézmény vissza nem költözik a megújult AGORA épületbe, amelynek mőködtetése egy majd akkor kialakítandó, más humánstruktúrát kíván. 2 fı prémium éves dolgozónk heti 12 órában dolgozott. Egyiküknek a virágok rendben tartása, a mosás, vasalás volt a feladata, másikuk a gyerek- és a nagyrendezvényeken segédkezett. Mindketten 2011 év folyamán öregségi nyugdíjba vonultak. Mivel az AGORA Program tervezett menete szerint a mővelıdési ház mőszaki felszereléseinek beüzemelése megkívánta egy ilyen végzettségő szakember alkalmazását, augusztus 1-tıl felvettünk egy hangmérnököt. Egy kolléganınk áthelyezéssel elhagyta az intézményt és augusztus 1-tıl a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán dolgozik marketing referensként. A dolgozók létszáma ezek alapján a év végén 26 fıre csökkent. Jelenleg az intézménynek 3 üres álláshelye van, amelyek a 2012-es év márciusától betöltésre kerülnek, pályázat útján. 2

3 Dolgozóink megoszlása feladatok szerint: szakmai munkatárs: 17 fı, ebbıl 6 fı egyetemet 5 fı fıiskolát 6 fı középiskolát és OKJ tanfolyamot végzett. technikai munkatársak: 9 fı, ebbıl 1 fı jelenleg fıiskolai tanulmányait végzi, a diploma megszerzésének várható ideje A dolgozók továbbképzése a 2010-es évben tervezıdött és 2011 januárjában kezdıdött el a TÁMOP pályázat finanszírozásával. A munkatársak közül 12 fı került beiskolázásra, függetlenül végzettségétıl. Az önismereti tréninget, vállalkozási ismereteket és kulturális projektciklus menedzsmentet magába foglaló képzést a Pécsi Tudományegyetem Felnıttképzési Kara végezte. Sikerült olyan keretet adni a képzésnek, hogy másoddiplomát is szerezhetnek azok, akik az elméleti képzésen túl teljesítik a gyakorlati képzést is, illetve megírják szakdolgozatukat és leállamvizsgáznak. Államvizsgájuk január 23-án volt. Ezzel a képzéssel a dolgozók elvégezték egyben a 7 évenkénti továbbképzés kötelezı óraszámát. AGORA Program A 2011-es évet az AGORA program építkezéseinek megkezdése határozta meg. Ennek meghatározó kezdı momentuma volt az intézmény teljes kiürítése és átköltöztetése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított ingatlanba, mely a korábbi megegyezés értelmében az Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karának E épülete lett. Ide költöztek a mővelıdési ház és a mővészetek háza szervezési egységei, de emellett még több hely is ki kellet jelölni raktározási célokra. Jelenleg a következı telephelyeken vannak raktárak: Szekszárdi Vízmő Sárvíz utcai irodaházának földszintje Szekszárdi Vízmő Mátyás király utcai telepe Katonai Bázis Szekszárd Ipari Park Wosinsky lakótelep alagsori raktár A költözés során igen nagy segítséget jelentett a városi közmunkások munkája és a Városi Tőzoltóság szállításban nyújtott segítsége. Az építkezés leállása sajnos nehéz helyzetbe hozta a város vezetıségét, illetve az intézményt. A 20 %-os készültségi fok elérése után, hónapokon keresztül nem történt az épület átépítésében elırehaladás. Október hónap óta az építési területet a város ırizteti. A PTE Illés Gyula Karának E épületében jól érezzük magunkat. Valamennyi mővészeti együttesnek és civil szervezetnek megfelelı helyet tudunk biztosítani a raktártól a próbahelyig. Az irodák elrendezésében sem volt probléma, hiszen az épület 2000 m 2 aktív területét használatban vettük. A díszterem 180 fıt befogadó, állandóan használt terünk, a 3

4 táncpróbákon át az esküvıkig minden formára alkalmazzuk. Sajnos nagyon hiányzik a koncert, a színházi bérletsorozat. A lehetıségeket kihasználva igyekeztünk a kisebb létzámú elıadásokat, konferenciákat, találkozókat itt megrendezni. A 2011-es évben sem költöttünk felújításra, beruházásra, nagyobb eszközök pótlására. Sajnos a számítógépparkunk elöregedett, több munkatársunknak nincs számítógépe, lassan használhatatlan a monitorja, sokszor kényszerszünet van a nyomtatási és fénymásolási munkában. Változást az AGORA felújítástól remélhetünk, amely 10 db új számítógépet ad az intézménynek. Az év rendezvényei Beszámolónkban a, Mővészetek Háza, Mozi és Tourinform hagyományos, a közönség és az intézményt használók körében megszokott és elvárt programok, szolgáltatások eredményességérıl, megvalósulásánál és statisztikai adatairól adunk számot. Részletesebb beszámolót és értékelést az alábbi tevékenységekrıl nyújtunk: 1. Színház, hangversenyek, koncertek, kiállítások Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes AGORA pályázata a évi tevékenységét, bevételeinek alakulását jelentısen befolyásolta. A korábban rendelkezésünkre álló közösségi terek és foglalkoztató termek hiánya miatt az elızı években megszokott rendezvényeink nagy részét el kellett hagynunk. Színház: Befogadó színházi tevékenységünket határozatlan idıre szüneteltetnünk kell. Ezt a tényt a hosszú évek alatt megszerzett, kiváló színházi és produkciós irodai partnereinkkel is tudattuk, azzal együtt, hogy természetesen az új, korszerő AGORA színházunkba visszavárjuk ıket, mint együttmőködı partnereket. A kiállításokat és a koncerteket is hasonló, szőkebb keresztmetszetben rendeztünk. A bizonytalanság és a helyhiány miatt a fogadott rendezvényeink fıleg a nagy létszámúak jelentısen megcsappantak, hiszen a hosszabb elıkészületeket, nagyobb tereket igénylı eseményeket nem mertük befogadni. Kiállítások: A évben 5 db kiállítást rendeztünk saját szervezésben, különféle témákban. Oláh Erika zománcmővész és Eisenmayer Jenı ötvös kiállítása a Szent László Napok elsı rendezvénye volt Római Katolikus Plébánia Wosinsky Közösségi termében. A 4

5 kiállításon a két mővész 34 alkotását tekinthették meg az érdeklıdık. A kiállítást megnyitotta: Lönhardt Ferenc a Bárka Mővészeti Szalon vezetıje, közremőködött a Gagliarda Kamarakórus. Az Év Természetfotósa vándorkiállítást a Szekszárdi Szüreti Napok keretében rendeztük meg. Az idei évben a vándorkiállítás képeibıl válogattunk, a helyszőke (díszterem adottságai) miatt csupán az elkészült mővek felét tudtuk megmutatni a közönségnek. A tárlatot szeptember 16-án, pénteken órakor Halmai Gáborné a Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány elnöke nyitotta meg. A kiállításon a Saxophobia Szaxofon Quartet mőködött közre. A megnyitó délelıtti idıpontja ellenére szép számú közönség (kb.50 fı) vett rész az eseményen. A képek a hónap végéig voltak megtekinthetık. A Tolna megyei gyermekrajz kiállítást május 25 és június 10 között rendeztük meg. 41. alkalommal hirdette meg a Babits Mihály és Mővészetek Háza ezt a rajzpályázatot. A hagyományos kiállítás minden évben a Gyermeknap hetében nyílik a ban. A pályázat célja, hogy a kiállítás képet adjon az általános iskolások alkotóképességérıl, a világlátásáról, a kreativitásáról, a megtanult és elsajátított technikákról, azaz az évben végzett munkáról. A téma és a rajztechnika kötetlen, ezzel szeretnénk a gyerekek képzeletét és alkotókedvét szabadjára engedni. Idén 15 intézmény 8 megyei településrıl nevezett alkotásokat a pályázatra, ez több mint 500 pályamunkát jelent. A munkákat szakavatott zsőri bírálta. Zsőri tagjai Kovács Ferenc festımővész, a évtizedek óta a megyei kiállítás mentora, Baky Péter festımővész, a Babits Mihály és Mővészetek Háza igazgatóhelyettese, Pék Jánosné rejztanár, az intézmény volt igazgatóhelyettese, a kiállítás szakmai tanácsadója. A kiállítást Dr. Pálos Miklós a Tolna Megyei Közgyőlés alelnöke nyitotta meg. Két korcsoportban, alsós és felsıs tagozatú tanulók közül 46 díj került átadásra. 35 alsós és 11 felsıs díj. A zsőri két különdíjat is adott át. A jutalmak az életkori sajátosságokat figyelembe véve rajzeszközök, irodaszerek voltak, melyet a Megyei Önkormányzat támogatásából vásároltunk, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. A nyitvatartási idı alatt nagyszámú látogatója volt a tárlatnak, iskolai osztályok, csoportok tekintették meg, mely a kiállítás népszerőségét bizonyítja. 5

6 Hajlik a vesszı Bor a népmővészetben címő kiállítás A Szekszárdi Szüreti Napok egyik társrendezvénye volt a Hajlik a vesszı Bor a népmővészetben címő kiállítás, mely a Kaptár Egyesület, a Vajdasági Magyar Folklórközpont és a Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület közös kiállítása volt. A szüret, bor, borászat tárgykörében kiírt pályázatra beérkezı munkák kerültek kiállításra. A pályázatra nemcsak a megye, hanem az egész dunántúli régió és a Vajdaság népmővészei is adtak be munkákat, így több kiváló határon túli alkotást is láthattuk. A Vajdasági Magyar Folklórközpont titkára Raj Rozália a megnyitó ünnepségen köszönetét fejezte ki és megtiszteltetésnek érezte, hogy részt vehettek Ágoston Andreával a megnyitón. Kis Pál István arról beszélt, hogy milyen természetes dolog is a szüreti napok alkalmából, szürettel, borral kapcsolatos kiállítást rendezni. A megnyitó ünnepségen kb. ötvenen vettek részt. A látogatók száma a szüreti napok alatt kb. 310 fı volt. A kiállítás ırzését a Mentálhigiénés Mőhely Nyugdíjas Tagozata és a Babits Klub vállalta. Köszönet érte. Liszt - átiratok Baky Péter festımővész kiállítása A Liszt bicentenárium alkalmából Baky Péter festımővész grafikai sorozat készített, melynek munkacíme: Liszt-átiratok. A sorozat db egyedi rajz, grafika, krétarajz, mely részben Liszt Ferencet ábrázolja, részben pedig mővei, élete ihlették. A sorozat bemutatására a Liszt Ferenc Zeneiskolában került sor. Az alkotásokat október 18 - december 31. között tekinthették meg az érdeklıdık. Januártól folyamatosan több, erre alkalmas intézményben kerül bemutatásra, majd vándorkiállítás formájában a megye több városában, községében, illetve ezek intézményeiben. A grafikai anyag bemutatása méltó kiegészítıje volt a Bicentenáriumi programoknak. Hangversenyek: Újévi Koncert január 1-jén, órakor Vendég: Hot Jazz Band Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band az 1920-as, '30-as, '40-es évek melódiáinak hiteles tolmácsa, a háború elıtti magyar filmek slágereinek és a jazzkorszak népszerő amerikai szórakoztató-zenéjének eredethő megszólaltatója. Zenéjük olyan nagy elıadókat idéz, mint Karády Katalin, Kalmár Pál, Latabár Kálmán, Kabos Gyula, Louis Armstrong, Benny 6

7 Goodman, Bing Crosby, és oly szerzıket, mint Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd, George Gershwin, Duke Ellington. Magyarország legsikeresebb jazz-zenekara fennállása óta négy nemzetközi és két hazai verseny gyıztese, melyek között legkiemelkedıbb Európa legnagyobb versenye, az 1995-ös franciaországi New Orleans Jazz Verseny, melyen 54 zenekarból végzett az élen, továbbá hatszor szerepelt nagy sikerrel az Amerikai Egyesült Államokban a világ legnagyobb szabású jazz-fesztiválján Sacramentoban, ebbıl két alkalommal választották a fesztivál legnépszerőbb zenekarának. A Hot Jazz Band kétszeres emerton-díjas együttes, a Líra-díj és Louis Armstrong Emlékdíj tulajdonosa. Az együttes fennállása óta 13 CD-t jelentetett meg. Ifjúsági hangverseny a 2011-es évben összesen 2 alkalommal volt. Az elızı, azaz 2010/2011-es tanévhez kapcsolódóan egy hangverseny 2-2 elıadással, melynek helyszíne a Garay János Gimnázium díszterme volt. A terem befogadó képessége nagyobb, mint a Mővészetek Házáé volt, ezért elég volt két elıadás. Az délelıtti elıadást a középiskolások a délutánit az általános iskolások látogatták. Az 1. elıadás címe: Farsangi hangulat a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekarral A Mővészetek Háza által nyújtott koncert élménnyel nem összehasonlítható a gimnázium díszterme, de az elıadók igyekeztek emlékezetessé tenni a mősorukat. A 2010/2011-es tanévre 570 db bérletet vásároltak. Iskolánként a részvételi arány nagyon különbözı. A 2011/2012 évad elsı koncertje zajlott november 18-án szintén a Garay Gimnázium adott otthont ennek a rendezvénynek is. Elıadó: Holics László zongoramővész volt. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából adott koncertet. Szomorú tény, hogy az iskolák lelkesedése nagyon csökkent. Mindösszesen 298 bérletet adtunk el és 28-an csak egy koncertre váltottak belépıjegyet. Remélhetıleg ıket ismételten látogatni fogják a következı elıadásokat is, de a bérlet megvásárlása gondot okozott. Fontos lenne, ha az iskolák jobban odafigyelnének az ifjúság zenei nevelésére, és lehetıvé tennék a gyermekeknek a koncertek látogatását. Idıben és esetleg anyagilag is segíthetnék a komolyzenei ismeretek elmélyítését az ifjúság számára. Bízunk benne, hogy az új Mővészetek Háza megnyitása ismét visszahozza a régi fıs közönséget. Az elmúlt tanévben is voltak sajnos olyan iskolák is, akik nem tudták biztosítani a diákok számára, hogy egy tanévben három alkalommal komolyzenei koncerten részt vehessenek. (Pl. a Garay János Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, I. Béla Gimnázium.) Az idei évben 7

8 ezen iskolák száma sajnos bıvült. A korábbi három középiskolával szemben idén csak egy jelentkezett. Az általános iskolák közül, pedig a korábban a legnagyobb létszámmal jelentkezı Gyakorló általános iskola maradt el. A mi feladatunk továbbra is az ifjúság zenei nevelésének segítése, zenei élmény nyújtása, a koncertek elegáns, kulturált lebonyolítása. Liszt Emlékévben Szekszárdon megvalósult programsorozatot tartalmazó Liszt Ferenc és Szekszárd címő programsorozat: Az emlékév programjaival Liszt Ferenc személyiségét, sokrétőségét mutattuk be, hogy közönségünk, városunk lakói közelebb kerülhessenek a komponistához. Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója lehetıséget biztosít számunkra, hogy még jobban megismerjük, megismertessük közönségünkkel a Mestert, az Európát a XIX. században lenyőgözı férfiút. A muzsikust, akinek mővein és egyéniségén keresztül nem csak a korabeli zenei életbe, de a XIX. század magyar és európai kultúrájába, valamint a társadalom más területeibe is betekintést nyerhettünk. A rendezvénysorozat programjában helyet kapott a korának nagyságaival rendszeresen leveleket váltó Liszt bemutatása, szó esett a zenepedagógusról, aki saját pesti lakásában indította meg a Zeneakadémia mőködését. Liszt, a virtuóz játékú, a csodagyermekbıl csodafelnıtté váló zongorista is bemutatásra került az emlékév során. Liszt Ferenc: Szekszárdi Mise A szekszárdi Újvárosi Katolikus templom felszentelése szeptember 25-én történt. Erre az alkalomra komponált volna Liszt Ferenc egy férfikari misét, azonban a mő nem készült el erre az idıpontra. Két évvel késıbb a templomszentelés évfordulóján már komolyan elı akarták adni, a budai ének és zeneakadémia férfikara be is tanulta a mővet, szeptember 23-án a fıpróba is megtörtént a budai vártemplomban. Ezúttal a világpolitika szólt bele, ugyanis az Olaszország nemzeti egységéért harcoló csapatok éppen ezekben a napokban döntı gyızelmet arattak. Ennek következtében az egyházi állam elvesztette létjogosultságát. Ilyen körülmények között nem tartották illendınek egy egyházi örömünnep megtartását. A misét végül is 1872-ben Jénában mutatták be. A Szekszárdi Misét Szekszárdon a Liszt Emlékév programjai keretében október 22-én, Liszt Ferenc születésnapjának köszöntése alkalmából hangzott fel Szekszárdon az újvárosi templomban A Szekszárdi Madrigálkórus elıadásában a Liszt Ferenc-díjas Jobbágy Valér vezényletével. 8

9 Kettıs Jubileumi Liszt Hangverseny Oravecz György zongoramővész koncertjével kezdıdtek október 18-án Szekszárdon az ünnepi Liszt-hét programjai A rendezvény díszvendége Schmitt Pál köztársasági elnök volt. A szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében két hangversenyt is adott Oravecz György zongoramővész. A koncertekkel Liszt Ferencnek a szekszárdi megyeházán október 18-án adott emlékezetes koncertjeit idéztük fel, déli 12 órakor és este 6 órakor. Korábbi elképzelések szerint a hangversenyt az eredeti helyszínen rendeztük volna meg, és megszólaltattuk volna azt a hangszert is, amelyen Liszt játszott. A megyeháza épületének felújítása és a Beregszászi márkájú zongora restaurálása azonban nem fejezıdött be. A mősoron Oravecz György által választott Liszt-mővek szerepeltek. Százhatvanöt évvel ezelıtt Liszt népszerő, romantikus Weber- és Schubert-átiratokkal, valamint a Magyar dalokkal aratott sikert elhangzott többek között a VIII. Magyar rapszódia, melynek elsı megfogalmazását a szerzı 1846-ban Szekszárdon vetette papírra. A virtuóz zongoramővész koncertje 21. századi hangversenymősor volt, amelyben többek közt egy Gounod-átirat, a Faust-keringı, két koncertetőd és a Magyar rapszódiák négy darabja szerepelt. Zenetanárok Országos Zongoraversenye fiatal tehetséget bemutató ünnepi nyitóhangversenye: A zongoraverseny nyitókoncertjén a Budapesti Fesztiválzenekarral is fellépı fiatal elıadó, a 13 éves pécsi Balogh Ádám volt, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Kivételes Tehetségek Elıképzı Tagozatának növendéke. Felsorolhatatlanul sok díjat nyert különbözı zongoraversenyeken. Liszt 7. Magyar rapszódiája mellett Beethoven-, Debussy- és Chopin-mőveket játszott. Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye: A szekszárdi Liszt-hét több zenei, képzımővészeti és irodalmi programot is kínált a közönségnek. Az október 19-tıl 22-ig tartó Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenyén, mely csütörtökön vette kezdetét.tizenhárom mővésztanár mérette meg magát, mindannyian szabadon választott Liszt-mőveket tartalmazó kétszer húszperces mősorral léptek színpadra. Három kiváló zongoramővész, Baranyay László, Lantos István és Némethy Attila alkotta a zsőrit. Nem csak fórumot jelentett az itteni megmérettetés, hanem konzultációs lehetıséget is a zenemővészeti egyetem tanáraival, akik szakmai tanácsokat adtak a résztvevıknek. A szabadon választott mővek között kötelezı volt egy Liszt-darab megszólaltatása. A verseny díjkiosztóját és gálakoncertjét október 22-én, szombaton tartották. 9

10 2. Gyermekjátszók, versenyek, sorozatok Játékvár-lak családi játszóház Intézményünkben a gyermekeknek szánt programok a jeles napok köré szervezıdnek. A korábbi években az interaktív foglalkozások a Játékvár-lak családi játszóház keretein belül valósultak meg ben helyhiány miatt csupán 1 alkalommal, karácsonykor rendeztük meg, kiugróan magas résztvevıi létszámmal. A délelıtt folyamán a következı kézmőves tevékenységek (10 féle) voltak: Origami- karácsonyfa díszek, ajándékkártyák, Foltvarrók: textilképek, kis tasak készítése papírmanó készítés, csipesz-fenyı, indián nyaklánc, csipkés kisangyal, tündérpálca, kisvonat papafadugóból, mézeskalács-sütés, gyertya-készítés 10 órától dalok és népszokások a Tücsök Zenés Színpad elıadásában 11 órakor Kerekítı- ölbeli játékok, mondókás foglalkozás volt a fsz. 5-ös teremben Sziliné Tarnóczy Ilona vezetésével Tombolát sorsoltunk, a fıdíj egy torta volt a Prím Cukrászda felajánlásaként A tombolatárgyakat az intézmény gyerekteres raktárából maradék eszközökbıl, ill. apróbb irodaszerekbıl, a kollégák felajánlásaiból csomagoltuk össze 25 db-ot. A díszterem egyik sarkában volt a gyerek játék-sarok a Gyerek-tér eszközeivel, folyamatos volt a nyüzsgés. A nyugdíjas kollegáink (Pékné, Wenkné, Antal M.) közremőködésével népszerő volt a mézes sütemény sütése az elıtérben, a bárpult elıtt. Itt volt a délelıtt folyamán ingyenes házi-büfé teával és süteménnyel. A házi sütit a Babits Nyugdíjas Klub tagjai hozták, a teát a Babits készítette. Meglepıen nagy volt az érdeklıdés, 150 belépıt adtunk el. Családosok jöttek, sok apuka is volt. Nagydorogról szervezetten 2 iskolás csoport érkezett 32 fıvel. A programok költségeinek kigazdálkodása igen nagy feladatot jelent, mert a belépıjegy árát növelni nem lehet. Versenyek: A Hollós László Megyei Természetismereti versmondó verseny Több, mint 10 éve rendezünk a megye általános iskolásai számára a természetismereti versmondó versenyt. A Gyermekek Háza beolvadásával átvett programból az akkor még 10

11 mőködı Hollós László Oktatóbázis keretében a természet szeretetére nevelés, a környezettudatos szemlélet formálása szándékával Természetismereti Versmondó Versenyt alkottunk. A rendezvény 2009-ben, a Hollós Emlékév tiszteletére vette föl a szekszárdi születéső, nemzetközi hírő természettudós nevét. Az esemény a mővelıdési ház állandó februári programja, az iskolai oktatást kiegészítı, kompetenciafejlesztı tanulmányi verseny. Mivel a célkorosztály számára más ilyen rendszerességő, a beszédkészséget, szereplési készséget, irodalmi ismereteket fejlesztı megmérettetés a megyében nincs, a program iránt minden évben nagy érdeklıdés és szakmai elvárás mutatkozik. Szakmai zsőritagoknak felkértük: Németh Judit könyvtáros elıadómővészt (Illyés Gyula Megyei Könyvtár), Ivánné Bányai Ilona gyermekkönyvtár vezetıt (IGYUK), és Csötönyi László pedagógus, elıadómővészt. Az ı váratlan elfoglaltsága miatt a verseny elıtt két nappal Horváth Endréné pedagógus vállalta a II. korcsoport zsőri elnökének feladatát. A szakmai zsőritagok anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalt munkájáért az intézmény kiadványaiból ajánlottunk fel tiszteletpéldányokat, amelyeket a csatolt elismervény szerint vettek át. Díjak, különdíjak, illetve a versenyzık ellátását és megajándékozását szolgáló céltámogatás felajánlására és a zsőrizésben való részvételre levélben kértük fel az alábbiakat: Zöld Társ Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány, Szekszárd Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület Mattioni Eszter Hölgyklub Egyesület, Szekszárd Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizottság Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Tm-i Csoportja, Szekszárd Gemenc Zrt. Baja Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs A csatolt versenykiírás szerinti témában (2011. Az Erdık Nemzetközi Éve/International Year of Forest) nevezett Tolna megyei általános iskolások. A versenyre a megye 9 településének 15 általános iskolájából összesen 74 versenyzıt neveztek felkészítı tanáraik (40 fı). Közülük 67 fı vett részt ténylegesen a versenyen Madarak és Fák Napja Országos Verseny Intézményünk március 25-én 10 órai kezdettel rendezte meg a Madarak és fák napja Országos tanulmányi Verseny megyei fordulóját. A Pro Vértes Nonprofilt Zrt. által meghirdetett verseny lehetıséget biztosított azoknak a természet iránt érdeklıdı éves tanulóknak, akik tanórai, erdei iskolai, szaktábori, madárgyőrőzı, vonulás-kutató, szakköri, 11

12 természetjáró, madarász-suli programok során szerzett ismereteikrıl, terepi tapasztalataikról és megfigyeléseikrıl csapatverseny formájában akartak számot adni. A megmérettetésen 3 fıs csapatok vettek rész. A verseny elsı részében madárfajok hang alapján történı felismerése volt a feladat, a második részben egy feladatlapot kellet kitölteni. A résztvevık tárgyjutalomban részesültek, amelyet az Öko-Mátrix Környezetvédelmi Alapítvány segítségével osztottunk ki. Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti verseny, amelynek területi és megyei fordulóit rendezzük intézményünkben. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fıvédnökségével meghirdetett országos természetismereti verseny célja, hogy a különbözı iskolatípusban tanuló éves gyerekek lehetıséget kapjanak környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló alkalmazására, kiselıadásban mondanivalójuk kifejtésére. A verseny tartalma: A évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibıvítve a lakóhelyi környezet élıvilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna- Ipoly Nemzeti Park alapvetı ismerete. A április 15-én megrendezett területi fordulón fı 5. és 6. osztályos tanuló vett részt. A verseny során megoldott feladatlap alapján állapítottuk meg a végeredményt. Korcsoportonként az elsı helyezett jutott tovább az országos megmérettetésre, azonban minden résztvevı tanuló tárgyjutalomban részesült. Apró ajándékokat (füzet, ceruza, toll, müzli szelet stb.) és könyvutalványt kaptak a gyerekek az eredményhirdetés során. A versenyzı diákok és a felkészítı tanárok is elégedettek voltak a verseny lebonyolításával és eredményével. Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál szeptember én zajlott Szekszárdon az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál, melyen 12 csoportot láttunk vendégül, összesen 400 fı gyermektáncost és kísérıiket. A fesztivál a Szekszárdi Szüreti Napok társrendezvényeként valósult meg a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával, a Babits Mihály szervezésében és az Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület koordinálásával. A felmenırendszeres gyermektánc fesztiválnak köszönhetıen idén is színvonalas csoportok mutatkoztak be a szekszárdi közönség elıtt. A kétnapos rendezvény alatt három programban biztosítottunk fellépési lehetıséget a csoportoknak. Pénteken este az Örökség gálán léptek színpadra az együttesek a helyi közönség elıtt. Az estét táncház zárta. Szombaton délelıtt az 12

13 eddig megszokott színpadi bemutatók helyett egy új programmal vártuk a csoportokat és az érdeklıdıket. A Ha kicsike vagyok is folkvetélkedıben a 12 csoport kiválasztott versenyzıi mérték össze tudásukat három kategóriában, a népviseleti bemutató, a népdaléneklés és a néptánc improvizáció versenyszámokban. Szombaton délután a Szekszárdi Szüreti Napok leglátványosabb, leglátogatottabb eseményén a szüreti felvonuláson (Melléklet 3.) vehettek részt a csoportok. Itt több ezer ember elıtt vonulhattak a csoportok, táblájukkal, molinójukkal hirdetve egyesületüket, mővészeti iskolájukat. Az Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület Dél-dunántúli régiója valamint a Babits Mihály és Mővészetek Háza november 13-án, vasárnap régiós szakmai továbbképzést szervezett a IV. Országos Gyermek Szólótáncverseny kötelezı anyagaiból, a dél-dunántúli régió néptánc oktatóinak, együttes vezetıinek és a versenyzı gyermeknek. A képzésnek a Babits Mihály és Mővészetek Háza két táncterme és kiszolgáló helyiségei adtak teret. A továbbképzés oktatói Lévai Péter és Kiss Anita voltak. Az elızetesen megkapott alapelveket kiküldtük a hozzánk jelentkezı táncpedagógusoknak útmutatásul a felkészüléshez. A továbbképzésre 60 fı jelentkezett, a helyszínen módosult a létszám. 63 fı regisztrált a képzésre: Dusnok, Kalocsa (2 iskola), Kaposvár, Komló, Kozármisleny, Szekszárd, Szenna, és Pécs települések mővészeti iskoláinak 10 fı táncpedagógusa és 53 fı szólótáncosa. Sorozatok: Egészségvédı elıadás sorozat: A Mentálhigiénés Egyesület Nyugdíjas tagozata idıseknek tartott 7 alkalommal egészségvédı elıadásokat. A kedvelt sorozaton többféle, az egészségmegırzéssel, megelızéssel és gyógyítással témák kerültek elıtérbe, legtöbbször valamiféle szőréssel és tanácsadással egybekötve. Garay Zsibvásár: A tavalyi év szeptemberétıl, a korábban nagyon népszerő, negyedévenként megrendezésre kerülı Baba börze új testvért kapott GA-ZSI néven. A város központi terének lakossági célú, a helyi társadalom igényeit szolgáló, nagyobb kihasználása érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyetértésben, intézményünk januárjától rendszeresen, minden hónap elsı szombatján használt cikk vásárt rendezett a Garay téren. Ide bárki jelentkezhet, aki a saját tulajdonában lévı használati tárgyait, győjteményeit megunta és eladni akarja. A rendezvény népszerő vásáros bérel helyet alkalmanként. Célunk ezzel a Garay tér közösségi térré alakulásának a segítése volt, szem elıtt tartva ennek praktikusságát is. 13

14 Az év folyamán a résztvevık száma a rendezvény ismertségével arányosan növekedett, bár az idıjárás is befolyásolta az árusító kedvet. Az érdeklıdık, vásárlók száma is emelkedett, a szekszárdiak már hozzászoktak a havi zsibvásárhoz, várják, keresik a programot. Egészséghét: A diákoknak és fiatal felnıtteknek szóló elıadások fontos témákat dolgoztak fel, iskolákkal együttmőködve több száz fiatalt sikerült az egészségvédelem különféle témáival megismertetni Az életmódtanácsok mellett felszínre kerültek a dohányzás, az alkohol és a drog hatása a fiatal fejlıdı szervezetre. Interaktív rendhagyó tanórák az általános iskolák felsı tagozatos tanulói számára a Babits Mihály és Mővészetek Háza szervezésében: 1. Hogyan szórakoznak a fiatalok? Alkohol és házibuli - elıadó: Dr László Eszter tiszti fıorvos 2. Veszélyes élelmiszerek, energiaitalok - elıadó: Kovácsné Pergel Mónika dietetikus 3. S.O.S. Kamaszodunk! - elıadó: Laufer Éva egészségfejlesztı 4. Éhezés és elhízás a világban - elıadó: Kovácsné Pergel Mónika dietetikus 5. Csak egy életed van, vigyázz rá! - elsısegélynyújtó bemutató Az elıadásokon résztvevık létszáma: 306 fı A programokban közremőködı szakemberek a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi, Bonyhádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, valamint a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének munkatársai voltak. 3. Városi, állami ünnepek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából óta teljes körően intézményünk végzi a városban a társadalmi, politikai, történelmi ünnepek, megemlékezések szervezését. A évben idırendi sorrendben ezek a következık voltak: KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉS NAPJA HİSEINEK TISZTELETÉRE Idıpont: január 12. Helyszín: Szent István tér, II. Világháborús Emlékmő Becsült létszám: fı 14

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2013-as tervei

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2013-as tervei A Babits Mihály és Mővészetek Háza 2013-as tervei Intézményünk a több mint két éves albérleti tartózkodása alatt a régi struktúrában dolgozott, amelyben élesen körvonalazható volt a mővelıdési ház és a

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról 2 Elıadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Soha nem voltak ilyen sokan Óriási siker volt az idei Pünkösdi Fesztivál

Soha nem voltak ilyen sokan Óriási siker volt az idei Pünkösdi Fesztivál XXI. évfolyam, 24. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. június 19. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Soha nem voltak ilyen sokan Óriási siker volt az idei Pünkösdi Fesztivál FOTÓK:

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében letelepült

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Tömegek a virágzó vidékünk road show-n

Tömegek a virágzó vidékünk road show-n XXIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. augusztus 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Tömegek a virágzó vidékünk road show-n Péksüteményeket, lekvárokat, sajtokat,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Munkapéldány! Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében

Részletesebben

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés!

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés! Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Csatorna-beruházás Seregélyesen

Csatorna-beruházás Seregélyesen A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N SEREGÉLYESI HÍREK Start munkaprogramra pályázott a képviselı testület egyetértésével az önkormányzat, mint a

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben